Tapahtumaprojekti on aina riski hakuvaiheesta alkaen. Tässä asetetaan liitto/seura/organisaatio eturiviin ja suurennuslasin alle:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tapahtumaprojekti on aina riski hakuvaiheesta alkaen. Tässä asetetaan liitto/seura/organisaatio eturiviin ja suurennuslasin alle:"

Transkriptio

1 Tapahtumien itsearviointityökalu Tapahtuman itsearviointityökalua täyttäessänne voitte vastata kysymyksiin joko kronologisessa järjestyksessä tai aihepiireittäin. Kaikkiin kysymyksiin ei ole välttämättä olemassa valmiita vastauksia, mutta jo niiden pohtiminen tuottanee teille näkemyksen osion kysymysten kokonaisuudessa asian merkityksellisyydestä projektinne onnistuneen läpivalaisun suhteen. Jos jaatte organisaatiossanne hakuasiakirjan luvun useiden eri tahojen kanssa, on ensiarvoisen tärkeää istua neuvottelupöydän ääreen ja lukea ääneen alla esitetyt kysymykset. Oikea tapahtuma meille, riskikartoitus: Tapahtumaprojekti on aina riski hakuvaiheesta alkaen. Tässä asetetaan liitto/seura/organisaatio eturiviin ja suurennuslasin alle: Mitkä ovat tapahtuman tuomat hyödyt/riskit/vaatimukset sekä kriittiset pisteet? Onko tapahtumalle olemassa ympäröivän yhteiskunnan ja yhteisön tuki? Mitä vastuita ja velvollisuuksia tapahtuman toteutumisen myötä teille tulee? Mitkä tekijät ovat kokonaisuuden kannalta kriittisiä ja miten olemassa olevia riskejä on kartoitettu? Mitkä ovat realistiset mahdollisuutenne (onnistuneen) tapahtuman järjestämiseksi ja onko teillä siihen tarvittavat resurssit? Millaiset? Onko tapahtumaprojektin ajoitus oikea juuri nyt?

2 Tapahtuman sopimusrakenteet: Jo projektin hakuvaiheessa sopimusrakenteiden ymmärrys on olennainen tekijä taloudellisten ja operatiivisten velvoitteiden ja mahdollisuuksien analysoinnissa alusta alkaen: Kuka/mikä organisaatio hyväksyy ja allekirjoittaa sopimukset ja ottaa laillisen vastuun tapahtuman järjestämisestä (verollisuus, lakiin perustuvat velvoitteet jne.)? Ovatko tapahtuman järjestämisen vastuut ja velvoitteet selkeästi ilmaistu sopimuksessa? Onko kustannusten jakautuminen/suuntautuminen eri osapuolille selkeästi kuvattu sopimuksissa? Kenellä on lopullinen sananvalta tapahtuman järjestelyjen suhteen (kansainvälinen liitto, sen markkinointiorganisaatio tms.)? Ketkä ovat pääsopimuskumppanit tapahtuman kannalta ja mitkä ovat tärkeimmät perussopimukset, jotka tulee turvata? Mitkä muut keskeiset sopimukset vaikuttavat tapahtuman tulokseen ja onnistumiseen olosuhteet, vakuutukset, markkinointi, sponsorit? Kuka laatii ja neuvottelee sopimusluonnokset (kansainvälinen lajiliitto, järjestävä taho, kaupunki)?

3 Minkä valtion (Suomi, myöntäjätahon kotimaa, jokin muu valtio) hallinnon alla kulkee järjestämissopimus? Mitä velvoitteita, vastuita se aiheuttaa? Miten ratkaistaan mahdolliset erimielisyydet? Kuka omistaa tapahtuman kaupalliset oikeudet? (imago, logo, brandi) Voitteko järjestäjänä hyödyntää näitä oikeuksia tai tehdä omia sopimuksia? Tapahtuman rahaliikenne ja budjetti: Lopullinen projektin budjetti syntyy järjestelysopimuksen allekirjoituksen ja muiden siihen liittyvien, kuten markkinointisopimusten myötä ja niiden talousvaikutusten vuoksi. On kuitenkin tärkeää tehdä jo hakuvaiheessa alustavat, realistiset budjettilaskelmat perustuen esimerkiksi edellisten tapahtumien toteumiin. Tehdessänne projektin budjetin valmistelua, ottakaa huomioon seuraavia tekijöitä varmistuaksenne realistisesta näkemyksestä budjetin suhteen: Mikä on aikataulu budjetin valmistelussa? Ovatko kaikki sopimuksiin sisälletyt velvoitteet tiedossa ja huomioitu budjetissa? Ovatko budjetoidut luvut saavutettavissa, kuinka? Onko päätetty selkeästi kuka vastaa budjetista ja kuka valvoo rahavirtoja? Onko tehty selkeä budjetoinnin valvonta-aikataulu ja järjestelmä ja onko se auditoitavissa (julkinen velvoite)?

4 Onko budjetin aikataulutus kunnossa? Millä aikataululla saadaan tuloja (avustukset, etukäteismaksut jne.) ja millä aikataululla joudutaan maksamaan erilaisia menoeriä? Onko tehty alusta alkaen suunnitelmat siitä, mitä tehdään jos budjetti näyttää ylittyvän? Kuka tai mikä taho kattaa mahdolliset tappiot? Onko yllättäviin kuluihin tehty varauksia? Onko mahdollisesta voitonjaosta tehty kirjallinen sopimus eri osapuolten kesken? Onko inflaatiovaikutus otettu budjetoinnissa huomioon? Onko valuuttakurssien vaikutus budjettiin otettu huomioon? Tapahtuman yleisö/osallistujat: Millainen on tapahtuman kohdeyleisö? Mikä on tapahtuman yleisötavoite? Minkä verran osallistujia odotetaan paikalle? Kuinka paljon ulkomailta? Tapahtuman mahdollistavat olosuhteet: Tapahtuman suorituspaikkojen tulee olla tapahtuman myöntäjän vaatimustasolla tai kehitettävissä tälle tasolle.

5 Mitä kilpailu- ja harjoitusolosuhteita vaaditaan tapahtumalle? Missä Suomessa/alueellanne ovat parhaat olosuhteet tapahtumalle? Ovatko tarvittavat palvelut ja niiden vaatimat olosuhteet saatavilla kustannustehokkaasti? Onko itse tapahtumalla mahdollisuus parantaa/lisätä fasiliteetteja siellä, missä niitä tarvitaan? Kuinka tapahtuman liikenneasiat järjestyvät? Kuinka paljon väliaikaisia rakenteita tapahtuma edellyttää? Tapahtuman organisaatio ja osaaminen: Olennaista tapahtuman/projektin kannalta ovat käytännölliset olosuhteet ja tapahtumaosaaminen, joka kattaa kaikki olennaiset tapahtumaan/projektiin liittyvät osa-alueet: Mitkä ovat päävastuualueet, jotka tulee pystyä kattamaan? Mitä erityisosaamista tarvitaan tapahtuman toteuttamiseen? Millainen mahdollisimman hyödyllinen organisaatiorakenne tarvitaan? Kuinka pitkän ajan tämä organisaation tulee olla olemassa?

6 Millainen lakeihin perustuva asema organisaatiolla tulee olla ja onko se tapahtuman järjestämisen kannalta kustannustehokkain? Millainen johtamisrakenne tarvitaan tapahtuman tehokkaaseen läpivientiin? Kuinka eri edunsaajat ovat edustettuna organisaatiossa? Tarvitaanko palkattu pääsihteeri/toimitusjohtaja? Muita virkoja? Kuka vastaa perusorganisaation rekrytoinnista ja perehdytyksestä? Kuka tulee toimimaan välittäjänä palkatun ja muun (liiton, seuran) henkilöstön ja vapaaehtoisten välillä ja mitä korvauksia muille kuin palkatulle henkilöstölle (osaaikaiset,vapaaehtoiset) tarjotaan? Voiko seuran/liiton sisäistä henkilöstöä käyttää tapahtuman/projektin tekemisessä jos voi niin kuka korvaa heidän normaalin työpanoksensa? Kuinka valvotaan projektin henkilöstön suorituksia ja millä resursseilla? Mihin tapahtuman projektihenkilöstö sijoitetaan (tilat, varusteet jne.)? Mitä keinoja on olemassa reagoimiseen jos asiat eivät suju suunnitellusti?

7 Tapahtuman viestintä: Tapahtumaprojektin tuottaminen on erittäin stressaava ja intensiivinen prosessi tällöin tulee varmistaa että kaikkien osapuolten tarpeet viestinnän suhteen tulee otettua huomioon kaikkien tapahtumaan liittyvien tahojen informoinnin ja motivoinnin varmistamiseksi: Onko kehitetty selkeä viestintäsuunnitelma ja järjestelmä, sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään? Ovatko tavoitteet selkeät kaikille osapuolille? Onko yhdessä päätetty arvot ja yleisviestit joilla haun/järjestelyjen olennaiset asiat viestitään? Kuka/ketkä vastaavat yhteydenpidosta tärkeimpiin tahoihin (kv. liittoon, seuroihin, valtioon, kuntaan/kaupunkiin) sekä muihin projektiin vaikuttaviin sidosryhmiin? Kenellä on vastuu viranomaisyhteydenpidosta ja koordinoinnista? Onko olemassa riskiviestintäsuunnitelma? Ketkä ovat virallisia lausunnonantajia projektin suhteen? Kuinka paljon tapahtuman tukijat kuten sponsorit ovat mukana viestinnässä? Miten kaupunki/kunta/maakunta hyödyntää näkyvyyttä viestinnän avulla tapahtumasta? Miten tapahtuma näkyy koko kaupungin/kunnan katukuvassa? Millaista näkyvyyttä tapahtuma tarjoaa Suomessa tai maailmalla?

8 Mitä koulutusta on varauduttu antamaan tapahtuman omalle henkilöstölle / vapaaehtoisille niin sisäisen kuin ulkoisen viestinnän laadun varmistamiseksi? Tapahtuman vapaaehtoiset: Vapaaehtoiset tai palkattomana työskentelevä henkilöstö on usein korvaamaton voimavara tapahtumalle ja heidän huomioimisensa on erittäin tärkeää tapahtuman kannalta. Vapaaehtoisten koulutuksessa tulisi varmistaa, että heillä on selkeä käsitys vähintään seuraavista perusasioista: Mistä tapahtumassa on todella kyse? Mitkä ovat vapaaehtoisten (lailliset) oikeudet ja velvollisuudet? Vapaaehtoisten tehtävien riittävän tarkka kuvaus ja tapahtuman hallintorakenteen selkeät kontaktipinnat vapaaehtoisiin luovat luottamusta projektin kuluessa ja tiukkojen aikataulujen puristuksessa. Selkeät sisäiset tiedonsaannin ja viestinnän kanavat sekä struktuuri auttavat oikean informaation saamista ja jakamista. Kuinka monta vapaaehtoista tarvitaan tapahtuman menestyksekkääseen tuottamiseen? Mitä erityyppisiä taitoja ja osaamisalueita eri vapaaehtoisilta tarvitaan organisaation vahvistamiseksi (akkreditoini, kielitaito, tietotekniikka..)? Milloin vapaaehtoisten rekrytointi aloitetaan ja mitä kanavia hyödyntäen? Rekrytoidaanko vapaaehtoiset lajin sisältä, toisista lajeista tai hyödyntäen muuta tapahtumassa vaadittavaa osaamista?

9 Mitä motivointitapoja on tarjolla vapaaehtoisten sitouttamiseksi? Mitä lakiin perustuvia velvoitteita vapaaehtoisista seuraa (esim. vakuutukset, asujen verotus ym.)? Missä vaiheessa projektia vapaaehtoisia tarvitaan aktiivisesti (onko ennen päätapahtumaa tarvetta esim. pienelle ryhmälle, kuten venue visits ym. valmistelevat kokoukset)? Miten vapaaehtoiset koulutetaan? Mitä kokemuksia voidaan hyödyntää aiemmista kisoista esimerkiksi no show määrien karsimiseksi? Mitä vapaaehtoisjoukolle voidaan tarjota tapahtuman jälkeen? Onko heidän muodostamaansa joukkoa mahdollista hyödyntää lajin tai tulevien tapahtumien osalta samankaltaisissa tehtävissä? Tapahtuman markkinointi: Tapahtuman ja koko projektin markkinoinnissa tärkeitä tekijöitä ovat brandi, tietoisuus tapahtumasta, luotettavuus, vastineet tuelle, kasvumahdollisuudet ja ainutlaatuisuus. Tärkeitä selvitettäviä asioita tapahtumaprojektin markkinoinnissa ovat siis seuraavat: Mitkä ovat tärkeimmät markkina-alueet ja kohderyhmät tapahtuman kannalta? Mitä oikeuksia/osia oikeuksista teille järjestäjänä kuuluu?

10 Mitä ainutlaatuisia tekijöitä tukijoiden kannalta teidän tapahtumanne pitävät sisällään? Mitä uskotte tapahtumanne kaupallisesti tuottavan? Mikä on yleinen markkinointistrategianne? Onko sponsoroinnin osuus puhdasta lisätuottoa tapahtumalle vai onko se tapa tasapainottaa budjettia? Heikentäisikö/vahvistaisiko kaupallisen toimijan käyttö tapahtumaanne tulevaa tulovirtaa? Heikentääkö/vahvistaako mahdollinen kaupallisen toimijan käyttö tapahtumanne tulevaa tulovirtaa? Miten tapahtuman sponsorointi vaikuttaa liittonne normaaliin sponsorointitilanteeseen? Mitkä ovat tapahtuman kannalta pahimmat kilpailevat tapahtumat niin sponsoreiden kuin yleisön ja osallistujien saannin osalta? Tapahtuman imago ja promootio: Vaikka haettekin ja teette kansainvälisen tapahtuman, on viisasta muistaa se, että myöntävä taho omistaa sen ja odottaa tapahtumasta ja sen imagosta pidettävän hyvää huolta. Millainen imago tapahtumakonseptilla on ja miten sitä on aiottu ylläpitää kaikilla sen tasoilla? Kuinka tapahtumaimagoa huolletaan ja rakennetaan aktiivisesti? Kuka vastaa tästä?

11 Kuinka tapahtuma menee julkisuuteen ja toimiiko promootio ja pr-toiminta tiiviisti tapahtumamarkkinoinnin ja muun viestinnän kanssa? Kuinka sponsorinne auttavat tapahtuman tietoisuuden lisäämisessä? Oletteko valinneet tapahtumallenne oikeanlaisen keulakuvan? Tapahtuman media ja mediasuhteet Media ja sen sitouttaminen ja medianäkyvyyteen liittyvät selkeät sopimukset ovat nykyisten kansainvälisten tapahtumien onnistumisen kannalta erittäin tärkeä ja myös tapahtuman taloudelliseen tulokseen vaikuttava tekijä. Mitä medianäkyvyyttä (TV, Inetrnet ja sosiaalinen media, painettu media, radio) voitte saada? Kuinka laajalle alueelle (paikkakunta, alue, koko maa ulkomaat) medianäkyvyys ulottuu? Oletteko huomioineet kaikki median muodot? Jos kv. liitto/tapahtuman myöntäjätaho velvoittaa teitä medianäkyvyyden tuottamiseen, onko se neuvotellut valmiiksi esim. tv-tuotannon Host Broadcasting sopimukset vai ovatko ne teidän vastuullanne ja tulevatko niistä mahdollisesti koituvat kulut teidän kustannettavaksi? Pystyttekö tarjoamaan median avulla näkyvyyttä tapahtumapaikkakunnalle tai Suomelle? Millä keinoilla?

12 Oletteko tehneet tapahtuman mediasuunnitelman ja kuka vastaa organisaatiossanne siitä? Tapahtuman logistiikkajärjestelyt Tarvitaanko tapahtumapaikalle erikseen kuljetusta osallistujille/yleisölle/medialle tms.? Tarvitaanko tapahtumaan liittyen liikenteen poikkeusjärjestelyjä? Millaisia? Tarvitaanko tapahtumaa varten oma reitti/alue? Miksi? Miten tapahtuman aikaiset paikoitusasiat on järjestetty? Onko logistiikkajärjestelyille vastuuhenkilöä? Tapahtuman majoitus Oletetaanko osallistujien yöpyvän alueella? Kuinka monta yötä? Oletetaanko yleisön yöpyvän alueella? Kuinka monta yötä?

13 Millainen majoituskapasiteetti tapahtuman osallistujille tarvitaan? Millainen majoituskapasiteetti tapahtuman yleisölle tarvitaan? Tapahtuman turvallisuus Kuka on tapahtuman turvallisuusvastaava? Onko tapahtumalla turvallisuussuunnitelmaa? Onko tapahtumalla kriisinhallintasuunnitelmaa? Mikä taho hoitaa tapahtuman turvallisuusjärjestelyt? Onko tapahtumaan osallistumassa henkilöitä, jotka tarvitsevat erityistä huomiota turvallisuuden suhteen? Tapahtuman ympäristövaikutukset Tapahtumien ympäristövaikutuksia ovat mm. liikenteen päästöt ja energian kulutus, energian ja veden kulutus tapahtumapaikalla, hankintojen ja rakenteiden välilliset vaikutukset, maaston kuluminen ja muut vaikutukset luontoon, päästöt maahan ja veteen, melu, jätteet ja roskaantuminen. Ympäristöasioiden huomioiminen läpäisee tapahtuman järjestämisen eri osa-alueet (viestintä, imago, logistiikka, olosuhteet, majoitus, ym.)

14 Minkälaisia ympäristövaikutuksia tapahtumasta aiheutuu? Voidaanko ympäristövaikutuksiin vaikuttaa, miten? Onko tapahtumalla ympäristöohjelmaa? Kuka on tapahtuman ympäristövastaava? Tapahtuman lipunmyynti ja oheismyynti Kuinka paljon lippuja on myytävänä? Mitä kautta lippuja myydään? Kuka on vastuussa lipunmyynnistä? Onko lippuja ennakkomyynnissä/ovimyynnissä? Liittyykö lipunmyyntiin jotain ehtoja? Onko tapahtumalla erityiskohderyhmiä/alelippuja? Onko tapahtumalla omaa oheismyyntiä? Minkälaista? Tapahtuman hospitalitypalvelut

15 Onko tapahtumalla omia hospitalitypalveluita? Millaisia? Kenelle suunnattuja? Onko hospitalitypalveluja saatavilla koko tapahtuman ajan vai rajoitetusti? Kuka vastaa tapahtuman hospitalitypalveluista? Hyödynnetäänkö hospitalitypalveluissa alueen omaa osaamista? Mitkä ovat kv. liiton aiheuttamat vaatimukset hospitalitylle Tapahtumanjärjestäjän substanssiosaaminen Onko tapahtumanjärjestäjä ollut aikaisemmin vastaavan tapahtuman järjestelyvastuussa? Minkälainen koulutustausta tapahtumaorganisaatiolla on? Kuka vastaa tapahtuman sisällöntuotannosta? Kuka on tapahtuman päävastuullinen tuottaja?

16 Onko tapahtuman laji/lajivalikoima/sisältö tuttu ennestään? Minkälaiset yhteydet tapahtumanjärjestäjällä on erilaisiin tapahtuman sidosryhmiin, kattoorganisaatioihin, pääyhteistyökumppaneihin jne.? Oikea tapahtuma meille, peruskysymykset vielä kerran: Oikeanlaisen tapahtuman identifiointi resurssien suhteen, peruskysymyksiä harkitessanne tapahtumaprojektia: Mitä tapahtumalla halutaan saavuttaa? Ovatko olosuhteet tapahtuman vaatimalla tasolla vai joudutaanko niitä rakentamaan tai päivittämään tapahtuman vaaditulle tasolle? Kuinka paljon on tietoa edellisistä vastaavista järjestelyistä? Ovatko tapahtumat olleet menestyksellisiä vai järjestäjälle haasteellisia? Millainen on tapahtumakonsepti? Miten tapahtuma erottuu aikaisemmasta tapahtumasta tai muista vastaavanlaisista? Ketkä/mitkä ovat tapahtuman toteuttamiseen vaikuttavat eri tahot? Millainen vaikutus tapahtumaprojektilla on organisaation muuhun operatiiviseen ja taloudelliseen tilanteeseen?

17 Millaista yhteistyötä kaupungin/kunnan/valtion kanssa voidaan tehdä? Miten kaupunki/kunta/valtio hyötyvät tapahtumasta ja miten ne voivat hyödyntää tapahtumaa? Ketkä ovat tapahtumalle tarvittavia muita kumppanuuksia ja onko heidän sitoutumisensa ja kiinnostuksensa varmistettu? Kuinka edellä mainitut tahot on huomioitava tapahtuman suunnittelu- ja toteutusvaiheessa? Kuinka usein / missä asioissa näihin tahoihin tulee olla yhteydessä? Mitä muita tapahtumia suomeen on suunniteltu samaan aikaan ja ovatko ne kilpailevia? Tarvitaanko konsultaatioapua tapahtuman eri prosessien määrittelyyn ja sen toteuttamiseen?

Tapahtumien itsearviointityökalun perusteet

Tapahtumien itsearviointityökalun perusteet Tapahtumien itsearviointityökalun perusteet Kun lähdetään miettimään kansainvälisen tapahtuman tai kongressin hakua ja järjestämistä Suomeen, on hyvä perehtyä tässä esityksessä esiin tuleviin asioihin

Lisätiedot

OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT

OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT Marko Hiitola OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 OPINNÄYTETYÖN SUOMENKIELINEN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SEKE(seurakehittämö) - hanke Tapahtumaopas. Tapahtumajärjestäjän pikaopas 1.0

SEKE(seurakehittämö) - hanke Tapahtumaopas. Tapahtumajärjestäjän pikaopas 1.0 SEKE(seurakehittämö) - hanke Tapahtumaopas Tapahtumajärjestäjän pikaopas 1.0 SEKE(seurakehittämö) - hanke Tapahtumaopas Tapahtumajärjestäjän pikaopas 1.0 SEKE (seurakehittämö) - hanke Tapahtumaopas Tapahtumajärjestäjän

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

TAPAHTUMA- TUOTANTO LÄPIVALAISUSSA. alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena

TAPAHTUMA- TUOTANTO LÄPIVALAISUSSA. alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena TAPAHTUMA- TUOTANTO LÄPIVALAISUSSA alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena Toimittajat: Noora Kumpulainen Anu Lähteenmäki Petteri Lehtola Pekko Hokkanen Avustavat toimittajat: Juha Koivisto Satu

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Pro gradu tutkielma, markkinointi Miia Marttinen 30.11.2010

Lisätiedot

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Valtakunnalliset kotiseutupäivät Järjestämisopas Uudistettu ja toimitettu laitos 2013 Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Sisällys Oppaan käyttäjälle ------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS Mitä ja miksi? Kädessäsi on Tapahtumajärjestäjän opas eli tietopaketti siitä, miten järjestät onnistuneen tapahtuman Tampereella. Opas auttaa sinua tapahtuman järjestämisessä

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

C.57. Tapahtumajärjestäjän

C.57. Tapahtumajärjestäjän C.57 Tapahtumajärjestäjän opas 2 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Aukusti-tapahtuman pystyttämistä Jalasjärvellä, Mikko Jokipii Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ

OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektin koordinoijina toimivat

Lisätiedot

Tapahtuman kaupallisen tuotannon teemoja

Tapahtuman kaupallisen tuotannon teemoja Tapahtuman kaupallisen tuotannon teemoja Nilsiä 1.3.2011 CreaMentors Oy 2011 Jouni Kärkkäinen Huomioita tapahtumien nykytilasta 2011 -tapahtumia enemmän kuin koskaan mennyt? taantuma ei vaikuttanut kävijämääriin

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry 1 PROJEKTIOHJE Espoon Partiotuki ry Sisältö Sisältö... 2 1. Alkusanat... 4 2. Projektin johtaminen... 4 2.1 Lyhyt muistilista projektin vaiheisiin... 4 2.2 Lyhyt muistilista projektin tärkeimpiin osa-alueisiin...

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA

OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA Emmi Kaipio Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Yritysten ympäristöjohtaminen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Tekijä Emmi Johanna

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Konserttijärjestämisen opas

Konserttijärjestämisen opas Konserttijärjestämisen opas 1. Suunnittelu ja esityö 2. Tila ja tekniikka / tapahtumapaikan järjestelyt 3. Esiintyjien tarpeet / esitysluvat 4. Alkoholin myynti 5. Markkinointi ja mainonta 6. Konsertin

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

Työyhteisön vapaaehtoisohjelman rakentaminen yhdistykselle

Työyhteisön vapaaehtoisohjelman rakentaminen yhdistykselle Kumpulantie 1 A, 6. kerros, 00520 Helsinki Lisätietoja: Suunnittelija Jatta Vikström jatta.vikstrom(at)kansalaisareena.fi p. 050-5903322 Työyhteisön vapaaehtoisohjelman rakentaminen yhdistykselle Prosessiopas

Lisätiedot

RALLIKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOPAS 2014

RALLIKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOPAS 2014 RALLIKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOPAS 2014 Tähän oppaaseen on koottu perusasioita, mitä rallikilpailun järjestämiseen tarvitaan. Sääntöasiat löytyvät sääntökirjasta, joten sellaiset kohdat on tarkoituksella

Lisätiedot