Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Sivistystyöryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Sivistystyöryhmä"

Transkriptio

1 Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Sivistystyöryhmä

2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Nykytilan kuvaus 3 3. Palvelutavoitteet uudessa kunnassa Visio Perustehtävä Toimintaa ohjaavat periaatteet 5 4. Sivistyspalveluiden palveluverkkojen kehittäminen Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukio II asteen ammatillinen koulutus Vapaa sivistystyö Vapaa-aika Sivistystoimen tukipalvelut Uuden kunnan sivistystoimen hallinto Arvio uuden kunnan perustamisen vaikutuksista sivistyspalveluihin 19 2

3 1. Johdanto Sivistystoimen työryhmän kokoonpano: Juha Kraapo Sirpa Lahti Päivi Österman Mika Heikkilä Köyliö Köyliö Säkylä Säkylä Työryhmän tehtäväalueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, vapaa sivistystyö ja vapaa-aikatoiminta. Vapaa-aikatoimeen kuuluvat nuoriso- ja liikuntatoimi sekä kirjasto- ja kulttuuritoimi. Työryhmän työn pohjana on käytetty Köyliön ja Säkylän sivistystoimien nykytilan kuvausta. 2. Nykytilan kuvaus Vahvuudet kuntien yhteistyö on hyvää palvelujen alueellinen saavutettavuus koetaan hyväksi kuntien alakouluverkko on molemmissa kunnissa oikeassa suhteessa oppilasmäärään lukio yläkoulun yhteydessä mahdollistaa pätevät aineenopettajat sekä Säkylän yläkoulussa että lukiossa yläkoulujen yhdistäminen takaa laadukkaan perusopetuksen järjestämisen lukiosta riippumatta Haasteet kustannusvertailu kustannukset/oppilas osoittaa, että varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kustannukset vaihtelevat kuntien välillä tilastoissa palvelurakenteissa on eroja palvelujen organisointitavat ovat erilaisia, joten tulevien kustannusten ennakointi on vaikeaa kustannusten vertailukelpoisuuden puuttumisen vuoksi, mistä seuraa, että uuden kunnan talousarvion laatiminen on haasteellista kasvatus- ja oppimisympäristöt eivät kaikilta osin vastaa nykypäivän tarpeisiin ja haasteisiin (esim. Taitotalon peruskorjaustarve) talouden haasteet 3

4 oppilaiden erityisiin haasteisiin vastaaminen on pienissä kunnissa vaikeaa, mistä on seurauksena kalliita yksittäisratkaisuja (ostopalvelut muista kunnista) valtakunnallisen päätöksenteko velvoitteiden lisääminen taloudellinen epävarmuus kustannuksista 3. Palvelutavoitteet uudessa kunnassa Porin ja Rauman seutujen sivistysjohtajat ja rehtorit ovat osallistuneet Osaava Satakunnan järjestämään johtajuuskoulutukseen, jonka osana on v laadittu kuvaus sivistystoimen visiosta ja perustehtävästä Satakunnassa. Mukana ovat olleet kaikki uuden kunnan sivistysjohtajat ja rehtorit, joten tämä visio ja perustehtävä ovat lähtökohtana myös uuden kunnan sivistystoimen rakentamiselle Visio Satakunnassa on vakaa ja kehittyvä sivistystoimi, joka tarjoaa mahdollisuuden kasvaa ja oppia rikkaassa ja monipuolisessa kulttuuriympäristössä sekä tarjoaa valmiudet ja mahdollisuudet tehdä omaa elämäänsä kohdistuvia valintoja ja olla aktiivinen osa tasapainoista, tervettä ja elinvoimaista yhteiskuntaa. Laadukas kasvatus ja opetus synnyttävät aktiivisia, osaavia, muutoskykyisiä ja verkostoituneita kansalaisia, jotka ottavat vastuun omasta elämästään ja tuovat vahvan panoksensa yhteiskunnan hyvinvointiin ja kehittämiseen. Vapaa-aikapalvelut (kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi) kuuluvat kunnan peruspalveluihin ja niillä on keskeinen merkitys osana kunnan hyvinvointi- ja terveyspolitiikkaa. Vapaaaikapalveluiden mahdollisimman yhdenvertainen ja tasa-arvoinen saatavuus pyritään turvaamaan kunnan asukkaille Perustehtävä Rakennetaan lapsille ja nuorille kestävä ja turvallinen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toiselle asteelle ulottuva kasvu- ja opinpolku. 4

5 Tuetaan ja edistetään lasten ja nuorten fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Luodaan edellytykset elinikäiselle oppimiselle ja aktiiviselle toimimiselle tietoyhteiskunnassa ja globaalissa muuttuvassa maailmassa. Tuetaan huoltajia heidän kasvatustehtävässään. Vapaa-aikapalvelut ovat kaiken ikäisille suunnattuja ennalta ehkäiseviä, fyysistä terveyttä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistäviä palveluita Toimintaa ohjaavat periaatteet Työryhmä hyväksyi työnsä aluksi periaatteet, joiden pohjalta uutta kuntaa rakennetaan ja joilla uuden kunnan sivistystoimen toimintaa ohjataan. Periaatteet ovat: hyvä kasvatuksen ja opetuksen laatu o lasten ja nuorten tasavertaisuus o organisaation muutoksen etujen hyödyntäminen o henkilökunnan rekrytointiin panostaminen tarkoituksenmukaiset ja taloudelliset palveluverkot o palvelujen ja palvelutarpeen yhteensovittaminen o toiminta kustannustehokasta o saavutettavuuden varmistaminen o päällekkäisten rakenteiden purkaminen esim. työnjakoa muokkaamalla o suunnitelmallisuus o tarkoituksenmukainen organisaatio laadukkaat ja nykyaikaiset kasvatus- ja oppimisympäristöt o mahdollisuus varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelman toteuttamiseen o terveellisyys o turvallisuus kokonaisvaltainen lasten ja nuorten palveluiden toteuttaminen o syrjäytymisen ehkäiseminen innostavat toimintakulttuurit 5

6 o hyvien käytänteiden huomioiminen yhteisiä toimintaperiaatteita laadittaessa o joustavuus o ennakkoluulottomuus o avoimuus elämänkaarinäkökulma toiminnan järjestämisessä. 4. Sivistyspalveluiden palveluverkkojen kehittäminen 4.1. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on lähipalvelua Varhaiskasvatus on uudessa kunnassa lähipalvelua. Ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa varten rakennetaan laajempia palvelualueita. Näiden kalliimpien palveluaikojen osalta on tärkeää päivähoitopaikkojen tarkoituksenmukainen ja suunnitelmallinen sijainti suhteessa huoltajien työpaikkoihin. Palvelurakenteen suunnittelussa on näin ollen erityisesti otettava huomioon työpaikat, joissa on merkittävässä määrin vuorotyötä. Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä Päiväkodit RPPH PPH kotona Sotkanet 1-2 v. 1-2 v. 3-5 v. 3-5 v lukum. % lukum. % Köyliö 17 39, , Säkylä 36 35, , Yhteensä Päivähoitopalveluiden rakennetta pohdittaessa keskeistä on kunnan ikäluokan koko ja alueen päivähoitopalveluiden käyttö. Köyliössä ja Säkylässä päivähoitopalveluiden määrällinen käyttö eroaa vähän toisistaan. 1-2-vuotiaiden päivähoidossa olevien lasten prosentuaalinen määrä on Köyliössä noin 4 % suurempaa kuin Säkylässä ja vastaavasta 3-5-vuotiaiden päivähoidossa olevien lasten määrä on noin 7 % suurempaa kuin Säkylässä. Kunnissa ei ole käytössä kotihoidon tuen kuntalisää eikä avointa varhaiskasvatustoimintaa järjestetä kummassakaan kunnassa. Köyliön ja Säkylän varhaiskasvatuksen kustannukset eroavat toisistaan Tilastokeskuksen tiedoista Kustannusvertailuun on suhtauduttava varovasti, koska kunnat ovat todennäköisesti 6

7 ilmoittaneet Tilastokeskukselle kustannukset eri perustein, mikä johtuu erilaisista kuntakohtaisista kirjaamis- ja toimintatavoista. Kuntakohtaisia kustannuseroja varhaiskasvatuksessa muutoin voivat selittää: ryhmäperhepäiväkotien määrä henkilökohtaiset avustajat (tukea tarvitsevien lasten määrä) Varhaiskasvatuksen henkilöstö Kunta Varhaiskasvatuksen henkilöstö (htv 2012) PPHO PK-johtaja LTO Kelto Lastenhoit. PPH RPPH Köyliö , Säkylä , Yhteensä Kunnissa eläkeiän saavuttaa henkilökuntaa vuoteen 2018 mennessä arviolta seuraavasti: päiväkodinjohtaja/lto 2 lastentarhanopettajat 1 lastenhoitajat 1 perhepäivähoitajat o kotona työskentelevät 8 o muualla työskentelevät 3 Varhaiskasvatuksen henkilöstön osalta saatavuusongelmia rekrytoinnissa on alueella ollut perhepäivähoitajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja (yliopistokoulutuksen käyneiden) lastentarhanopettajien osalta. 7

8 Varhaiskasvatuksen palveluverkkona tarkoituksenmukainen päiväkotiverkko, jota täydentää toimiva perhepäivähoitajien verkosto Uudessa kunnassa on tavoitteena luoda tarkoituksenmukainen päiväkotiverkko. Nykyinen palveluverkko luo hyvän lähtökohdan päiväkotiverkon kehittämiselle. Perhepäivähoito on toiminnallisesti tärkeä päiväkotiverkkoa täydentävä hoitomuoto erityisesti pienimmille lapsille tai maantieteellisesti haasteellisissa osissa uutta kuntaa. Perhepäivähoitajien rekrytoinnissa on ollut jo nyt ajoittain vaikeuksia. Koska perhepäivähoidon merkitys on tärkeä päiväkotiverkkoa täydentävänä hoitomuotona, on sen vetovoimaisuuden lisäämiseen kiinnitettävä uudessa kunnassa huomiota. Ryhmäperhepäiväkodeista luovutaan Kuntien alueella toimii tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkoteja: Säkylässä toimivat vuorohoitoa tarjoava Kastehelmi ja päivähoitoa tarjoava Leppis. Säkylän ryhmäperhepäiväkodit muuttuvat Keskustan päiväkodin osastoiksi lukien. Köyliössä toimii 2 ryhmäperhepäiväkotia: Kankaanpäässä ja Kepolassa 2 hoitajan ryhmäperhepäiväkodit. Näiden tulevaisuutta on uudessa kunnassa tarkasteltava kriittisesti hoitomuodon kalleudesta johtuen. Ryhmäperhepäiväkoteja voidaan käyttää tasaamaan palvelutarpeessa tapahtuvia äkillisiä muutoksia. Päiväkotiverkon keskittäminen Tavoitteena on päiväkotiverkon keskittäminen, sillä pienet yksiköt koetaan haavoittuvaisiksi ja usein kalliita yksittäisratkaisuja vaativiksi. Lisäksi yhteistyön tekeminen erillisten päiväkotiyksiköiden välillä on usein näennäistä. Työryhmä pitää toiminnallisesti perusteltuna vähintään kolmen ryhmän päiväkotiyksiköitä. Tätä pienemmät yksiköt ovat mahdollisia objektiivisesti perustelluin syin, esim. maantieteellinen sijainti. Päiväkotiverkkoa kehitettäessä on pohdittava erilaisia toimintamuotoja, joista yksi on ns. päiväkotien sivutoimipisteet. Yhteistyö yksityisen sektorin kanssa Yksityisen sektorin palvelut nähdään uudessa kunnassa hyvänä täydennyksenä (edellytyksenä laatu ja kustannustehokkuus), kuitenkin työryhmän näkemyksen mukaan pääpaino tulee olla kunnan itse järjestämässä varhaiskasvatuksessa. 8

9 4.2. Esiopetus Kasvatuksellisen jatkumon vahvistaminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen esiopetuksen kehittäminen Köyliössä esiopetus järjestetään Kepolan ja Lallin koulujen yhteydessä. Säkylässä esiopetus järjestetään Huovinrinteen, Onnimannin ja Keskustan päiväkodeissa. Työryhmä pitää tavoitteena, että esiopetus järjestetään koulun yhteydessä. Mikäli tilakysymyksistä johtuen esiopetus toteutetaan päiväkodissa, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyön toimivuuteen panostetaan. Tilaratkaisuja suunniteltaessa tavoitteena tulee olla, että esiopetus jatkossa voisi toimia koulujen yhteydessä. Uudessa kunnassa esiopetussuunnitelma varmistaa esiopetuksen toiminnallisen yhtenäisyyden. Esiopetus tulee kuntia velvoittavaksi v. 2015, mutta tällä muutoksella ei ole uudelle kunnalle toiminnallista tai taloudellista merkitystä. Esioppilaiden määrä ja esiopetuksen järjestämispaikka lv on seuraava: Kunta Oppilaiden määrä Järjestämispaikka Köyliö 23 Koulut Säkylä 37 Päiväkodit 9

10 4.3. Perusopetus Perusopetus on lähipalvelu Työryhmä näkee perusopetuksen lähipalveluna, jonka palveluverkon rakentaminen perustuu PoL 32 määräyksiin. Perusopetuksen palveluverkko on tarkoituksenmukainen, taloudellinen ja laadukkaan opetuksen mahdollistava Palveluverkko on uudessa kunnassa laadukas, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen. Verkkoa pohdittaessa on varmistettava palvelun saatavuus ja uuden kunnan asukkaiden mahdollisimman tasavertainen kohtelu. Kouluverkkoa rakennettaessa käytettäviä kriteerejä ovat: lainsäädäntö, väestöennusteet, palvelutarpeen kehitys, toimintaympäristön muutokset, käyttökustannukset, ylläpitokorjausten kustannukset ja koulumatkat. Uudessa kunnassa on neljä alakoulua (Kepolan, Lallin, Huovinrinteen ja Isosäkylän koulut) sekä yksi yläkoulu (Yhteiskoulu Säkylässä). Oppilaaksiottoalueet muodostetaan tarkoituksenmukaisesti siten, että ns. vanhat kuntarajat eivät ohjaa oppilaiden sijoittelua, vaan koulukuljetusten sujuvuus ja koulussa olevat tilat voidaan joustavasti ottaa huomioon koulupaikkaa määriteltäessä. Isosäkylän kouluun ja Säkylän yhteiskouluun on sijoitettu pienryhmät erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Köyliön kunta on ostanut pienryhmäpalveluita Säkylän kunnalta. Toiminta on vakiintunut osaksi yleisopetusta antavia Isosäkylän ja Säkylän yhteiskoulun kouluja. Pienryhmien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integrointi yleisopetukseen on toimivaa ja luo hyvät edellytykset oppilaille siirtyä toiselle asteelle jatko-opintoihin. Uudessa kunnassa pienryhmät sijoittuvat edelleen Isosäkylän ja Yhteiskoulun yhteyteen palvellen koko uuden kunnan aluetta. Uuden kunnan alakouluverkko rakentuu pääsääntöisesti yksisarjaisille kouluille Työryhmän näkemyksen mukaan uuden kunnan alakouluverkon suunnittelu pohjaa yksisarjaisiin alakouluihin. Objektiivisin tarkoituksenmukaisuusperustein, esim. maantieteellinen sijainti, 10

11 pidetään perusteltuina myös kolmeopettajaisia kouluja. Työryhmän näkemyksen mukaan uudessa kunnassa ei ole kaksiopettajaisia tai tätä pienempiä kouluja. Uudessa kunnassa on yksi yläkoulu Nykyinen kahden yläkoulun malli uudessa kunnassa on haasteellinen, koska oppilasmäärät alkavat olla pieniä aineenopettajajärjestelmän ylläpitämiseen (Säkylän yhteiskoulu 154 oppilasta, Lallin koulu 7-9 luokat 82 oppilasta). Yläkoulun tulee olla toiminnallisista lähtökohdista riittävän kokoinen (vähintään oppilasta). Yhdistetyn yläkoulun oppilasmääräksi tulee noin 230 oppilasta, mikä takaa laadukkaan perusopetuksen järjestämisen jo pelkkänä perusopetuksen kouluna. Tulevaisuudessa palveluverkon suunnitelmalliseen rakentamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota (uudisrakentaminen) Työryhmän näkemyksen mukaan sivistyspalveluiden investoinneista päätettäessä tulee tarkastella palvelutoimintaa kokonaisuudessa ja pyrkiä tilojen mahdollisimman tehokkaaseen ja monipuoliseen käyttöön. Uudisrakennuskohteet tulee mitoittaa edellä mainittuja suuremmille oppilasmäärille. Erityisen tärkeää uudisrakentamisessa on yksiköiden tarkoituksenmukainen (ei perinteinen) sijoittuminen uuden kunnan alueelle. Investointien (peruskorjaus, uudisrakentaminen) osalta työryhmä haluaa erityisesti painottaa suunnitelmallisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja valmiutta innovatiiviseen ajatteluun. 11

12 Perusopetuksen kustannukset uudessa kunnassa valtakunnallisen keskiarvon mukaiset Työryhmän näkemyksen mukaan uuden kunnan perusopetuksen kustannusten tulee olla vertailukelpoiset vastaavankokoisten kuntien perusopetuksen kustannuksiin nähden. OPH 2012 Kunta /oppilas, opetus /oppilas, yhteensä Köyliö Säkylä Suomi ka opp opp Perusopetuksen henkilöstö Kunta Opettaja Erityisopettaja Koulunkäyntiohjaaja Köyliö ,8 Säkylä Yhteensä ,8 Tiedot on kerätty vuodelta Lukumäärät on ilmoitettu henkilötyövuosina. Arvio alueella v mennessä eläkeiän saavuttavista henkilöistä: perusopetuksen opettajat 8 erityisopettajat 0 koulunkäyntiohjaajat 0 Osa eläkeiän saavuttavista opettajista on peruskoulun ja lukion yhteisiä opettajia. 12

13 Oppilasmäärät Aamu- ja iltapäivätoiminta Säkylässä järjestetään kunnan omana toimintana iltapäivätoimintaa Huovinrinteen ja Isosäkylän alakouluissa. Köyliössä ei nykyisin vastaavaa toimintaa järjestetä. Uudessa kunnassa iltapäivätoimintaa järjestetään alakoulujen yhteydessä, mikäli tarvetta toiminnalle on ja ryhmän perustamiseksi on riittävä määrä lapsia. Työryhmän näkemyksen mukaan noin 10 oppilaan ryhmä on riittävä Lukio Lukiokoulutusta kehitetään omana yleissivistävänä koulutusmuotona Työryhmän näkemyksen mukaan uudessa kunnassa lukiokoulutusta kehitetään omana yleissivistävänä koulutusmuotona. Uuden kunnan lukio tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien oppilaitosten kanssa Lukion opiskelijamäärät vuosina Vuodet Lukiokoulutus on lähipalvelu, jota tarjotaan Säkylän seudun lukion toimipisteessä. Lukiokoulutuksen tarjoaminen mahdollistaa hyvän koulutuksen saatavuuden opiskelijoille ja tukee myös pätevää aineenopetusta uuden kunnan yläkoulussa. 13

14 Uuden kunnan tavoitteena on laadukkaan lukiokoulutuksen järjestäminen. Työryhmän näkemyksen mukaan tulee pyrkiä tekemään alueellista yhteistyötä, jotta lukiokoulutuksen laadun ja monipuolisuuden kehittäminen ja lukiokoulutuksen säilyttäminen paikkakunnalla on mahdollista. Lisäksi uudessa kunnassa kiinnitetään suunnitelmallisesti huomiota oppimisympäristöjen ajanmukaisuuteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Valtakunnallisten linjausten puuttuminen vaikeuttaa suunnittelua Uuden kunnan toiminnan suunnittelua on vaikeuttanut epätietoisuus valtakunnallisista linjauksista ja niiden vaikutuksista. Toiminnan järjestämiseen on vaikutusta toisen asteen järjestämisverkkoa ja rahoitusjärjestelmää koskevilla uudistuksilla II asteen ammatillinen koulutus Toisen asteen ammatillista koulutusta uudessa kunnassa ei uudessa kunnassa järjestetä. Ammatillisen koulutuksen koulutusorganisaatiot (Sataedu ja Sasky) tarjoavat alueellisesti ammatillista koulutusta. Ammatillisen koulutuksen saatavuus seudulla tulee säilyttää vähintään nykyisellään Vapaa sivistystyö Pyhäjärviseudun aikuisopisto järjestää kansalaisopistopalvelut Köyliön ja Säkylän alueella. Uudessa kunnassa on yksi kansalaisopisto, jonka toiminta-alue voi olla seudullisesti uutta kuntaa laajempi. Kansalaisopistotoimintaa järjestetään alueellisesti kattavasti eri toimipisteissä kunnan alueella. Toiminnan järjestämisessä huomioidaan yleisten toimintaperiaatteiden ohella alueelliset kuntalaisten erityistarpeet ja toiveet. 14

15 4.7. Vapaa-aikatoimi Vapaa-aikatoimi käsittää uudessa kunnassa nuoriso- ja liikuntatoimen, kirjasto- ja kulttuuritoimen. Uuden kunnan vapaa-aikatoimen palveluverkon rakentamisen lähtökohdaksi nostetaan aktivointi, osallisuus ja muiden toimijoiden arvostaminen. Aktivoinnin, osallisuuden ja muiden toimijoiden arvostamisen näkökulmasta palveluverkon rakentamisessa huomioidaan työnjako kunnan ja kolmannen sektorin välillä. Uusi kunta on edellytysten luoja. Tästä lähtökohdasta valmistellaan uudet toimintaperiaatteet koskien esim. avustusjärjestelmää. Uuden kunnan vapaa-aikatoimen palvelurakenteen painopiste on kuntalaisten hyvinvoinnissa elämänhallinnassa ja terveyden edistämisessä. Tällä hetkellä vapaa-aikatoimen henkilöstömäärä on kummassakin kunnassa pieni. Uudessa kunnassa on mahdollista järkevän työnjaon ja henkilöstön vahvuudet huomioivien tehtäväkuvien muodostaminen ja toiminnan kehittäminen. Vapaa-aikatoimi on uudessa kunnassa osittain lähipalvelua osittain keskitettyä palvelua Nuoriso- ja liikuntapalvelut Lähipalvelua ovat esim. lähiliikuntapaikat, nuorisotilatoiminta, etsivä nuorisotyö ja erityisesti palvelut, jotka kohdentuvat lapsiin, nuoriin ja ikäihmisiin. Säkylässä toimii nuorten työpaja. Köyliö on ostanut Säkylältä paikkoja omille nuorilleen työpajasta. Uudessa kunnassa toimii nuorten työpaja, jonka tavoitteena on auttaa syrjäytymisuhan piiriin kuuluvia nuoria löytämään itselleen opiskelu- tai työpaikka. Nuorten elämänhallinnan tukeminen on keskeisellä sijalla työpajatoiminnassa. Kirjastopalvelut Uudessa kunnassa toimii kaksi kirjastoa (Isosäkylässä ja Kepolassa). Kirjastojen aukioloajat määritellään siten, että aukiolo kohdentuu vilkkaaseen asiointiaikaan ja vastaavasti aukioloa 15

16 supistetaan hiljaisiksi todettuihin aikoihin. Kirjastotoimenjohtajan palvelut ostetaan edelleen Eurasta, mutta ostettavan palvelun määrä suhteutetaan uuden kunnan tarpeisiin. Kulttuuripalvelut Uudessa kunnassa kulttuuripalvelut mitoitetaan tarvetta vastaavaksi ja resursoidaan osaksi muuta kunnan toimintaa. Musiikkiopetuspalvelut ja museotoiminta ovat osa kulttuuritoimea. Musiikkiopistopalvelut Köyliö ja Säkylä ostavat musiikkiopistopalvelut Huittisten kaupungilta. Uudessa kunnassa musiikkiopistopalvelut ostetaan nykykäytäntöä jatkaen Huittisten kaupungilta. Vuonna 2014 kunnat ostivat musiikkiopiston paikkoja seuraavasti: Säkylän kunta ostaa musiikkiopistopalvelut 33 opiskelijalle. Köyliön paikkamäärä on 25 opiskelijaa. Museot Säkylän kunnassa on kaksi museota: Korven mylly Pyhäjoella ja Kotiseutumuseo keskustan läheisyydessä. Lisäksi Säkylässä on yksityisiä tai muiden ylläpitämiä museoita. Köyliössä on Köyliön museo ja Yttilän museokoulu. Lisäksi Köyliössä on yksityisiä tai muiden ylläpitämiä museoita. Kotiseutuarkistot ovat Säkylän ja Köyliön kirjastoissa Sivistystoimen tukipalvelut Sivistystoimen tukipalveluihin kuuluvat ruokapalvelut, siivouspalvelut sekä kiinteistöjen huolto. Köyliössä nämä palvelut ovat osa sivistystointa ja sivistystoimen eri yksiköitä. Säkylässä vastaavasti tukipalveluista ruokapalvelut kuuluvat osaksi sivistystoimen ruokapalveluyksikköä, joka tuottaa palvelut kaikille sivistystoimen yksiköille. Tavoitteena on tiivis ja tarkoituksenmukainen valmistus- ja palvelukeittiöiden verkosto. Tällä hetkellä Säkylän alueella on kaksi valmistuskeittiötä ja yksiköissä on palvelukeittiöt. Siivous- ja kiinteistöjen huolto kuuluvat tekniselle osastolle, joka tuottaa palvelut koko kunnalle. 16

17 Uudessa kunnassa sivistystoimen tukipalveluista ruokapalvelut keskitetään omaan yksikköönsä sivistysosastolle. Siivouspalvelut ja kiinteistönhoito tuotetaan teknisen osaston toimesta kunnan sisäisenä työnä sivistysosaston eri yksiköille. 5. Uuden kunnan sivistystoimen hallinto Sivistystoimesta vastaa uudessa kunnassa yksi lautakunta, jossa toimii esittelijänä toimialajohtajana sivistysjohtaja. Sivistysjohtajan alaisuudessa toimivat vastuualueiden esimiehet, jotka muodostavat sivistyspalveluiden johtoryhmän. Työryhmä ei esitä alueellisia hallintomalleja vaan lähtee siitä, että uudessa kunnassa on tärkeää varmistaa organisatorisestikin sivistystoimen palvelujen toiminta jatkumona aina varhaiskasvatuksesta ikääntyvien palveluihin. Tärkeänä työryhmä pitää myös elämänkaariasennetta eli yhteistyön tulee kulkea saumattomasti uudessa kunnassa osastojen sisällä ja välillä. Uuden kunnan organisaatiomallin tulee varmentaa tiivis yhteistyö kuntaorganisaation sisällä. Työryhmän näkemyksen mukaan uuden kunnan hallinto pystytään järjestämään sijoittamalla alueen nykyistä hallintoresurssia tarkoituksenmukaisesti. On kuitenkin huomioitava, että laadukas ja taloudellinen toiminta edellyttää hyvää johtajuutta ja myös sille tulee myös luoda edellytykset. Toimintakulttuurien avaaminen ja yhteisistä periaatteista sopiminen Uutta kuntaa suunniteltaessa hallinnon yksi tärkeä tehtävä on avata nykyiset kuntien toimintakulttuurit ja pyrkiä löytämään parhaat käytänteet pohjaksi uuden kunnan toimintakulttuurin luomiseen. Tärkeää on avoimesti ja tasapuolisesti tarkastella kuntien erilaisia toimintatapoja, niiden vahvuuksia ja heikkouksia sekä toimivuutta uudessa toimintaympäristössä. Laajemman alueen yhteistyö Yhteistyöhön panostaminen seudullisesti on uuden kunnan sivistystoimelle toiminnallisesti ja myös taloudellisesti tärkeää. 17

18 Sivistystoimen palvelujen organisaatio Sivistystoimen hallinto Sivistystoimen hallinto Sivistystoimen tukipalvelut Päiväkotihoito Ruokapalveluyksikkö Oppilas- ja opiskelijahuolto Varhaiskasvatus Perhepäivähoito Muu päivähoito Esiopetus Ryhmäperhepäivähoito Varhaiserityiskasvatus Muu päivähoito Sivistyslautakunta Peruskoulutus Lukiokoulutus Vapaa sivistystyö Yleisopetus Erityisopetus Muu peruskouluopetus ja tukipalvelut Säkylän seudun lukio Pyhäjärviseudun aikuisopisto Aamu- ja iltapäivätoiminta Oppilaskerhotoiminta Yleissiivistävä aikuiskoulutus Tilauskoulutus Musiikin opetus Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut Kotiseutuarkisto Museotoiminta Kulttuuritoiminta Vapaa-aikatoimi Liikuntapalvelut Liikunta-alueet Liikuntatoiminta Nuorisopalvelut Nuorisotyö Työpaja 18

19 6. Arvio uuden kunnan perustamisen vaikutuksista sivistyspalveluihin Uuden kunnan mahdollisuudet uusi kunta on isompi organisaatio, joka antaa leveämmät taloudelliset hartiat ja enemmän asiantuntijuutta työyhteisön vahvistuminen houkuttelevampi työnantaja rekrytoinnin mahdollisuudet henkilöstö virkarakenteen kehittäminen vastaamaan uuden kunnan palvelutarpeita (eläköitymisen mahdollisuudet) mahdollisuus olemassa olevan henkilöstön osalta työnjakoon ja mielekkäämpiin työkokonaisuuksiin hallinnon uudelleen organisoituminen sähköinen kanssakäyminen on mahdollisuus, mutta myös välttämättömyys laajemmassa seudullisessa yhteistyössä eri kuntien toimintakulttuurien kriittinen tarkastelu ja parhaiden mallien löytäminen luo mahdollisuuden uusiin hyviin käytänteisiin uusi kunta on elinvoimaisempi ja uskottavampi toimija seudullisesti ja valtiovaltaan päin uusi kunta mahdollistaa uudenlaisten sisäisten kokonaisuuksien kehittämisen investointien (peruskorjaus, uudisrakentaminen) osalta työryhmä haluaa erityisesti painottaa suunnitelmallisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja valmiutta innovatiiviseen ajatteluun Uuden kunnan uhat muutokset palvelutasossa muutosvastarinnan haasteet vaaditaan hyvää muutosjohtajuutta osaoptimointi (vanhat kuntarajat) palveluverkkojen tasapuoliseen rakentamiseen kunnan eri osissa ei sitouduta 19

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Työvaliokunnan kokous 17.1.2014 Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi / PK Kust. / lapsi / vuosi / PPH Harjavalta 3 0 20 8 220 12 015 Kokemäki 3 1 18 10 243 5 898 Lavia 0 1 5 0 8

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Palvelukokonaisuudet KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALAN VUODEN 2016 BUDJETTIVOLYYMIT JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄT Budjetti 2016 Henkilöstö Varhaiskasvatus 412 000 000 6 455

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS VARHAISKASVATUS, OPETUS JA VAPAA-AJANPALVELUT - TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI 15.1.2014

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS VARHAISKASVATUS, OPETUS JA VAPAA-AJANPALVELUT - TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI 15.1.2014 KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS VARHAISKASVATUS, OPETUS JA VAPAA-AJANPALVELUT - TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI 15.1.2014 2 1. Johdanto Keski-Satakunnan kuntajakoselvitystä varten perustettiin kuusi valmistelevaa

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Opiskelukyvyn palapeli, Vanha Ylioppilastalo 24.5.2011 Opetushallitus Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Opiskelijahuolto-

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA 2016 2018 Sisällysluettelo sivu Taustaa 3 Laatutyön organisointi 3 Arvioinnin vuosikello 4 Arvioinnin tasot 6 Arviointikohteet vuosina

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Elinvoimaiset kunnat, toimivat itsehallintoalueet, hyvinvoivat kuntalaiset Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Valmisteluseminaari 6.11.2015 Jari Koskinen Uudistuksen tavoitteet Turvata yhdenvertaiset,

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 18/2016 1 (6) 4 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksia seuraavan tason organisaatio HEL 2016-011067 T 00 01 00 Päätösehdotus päättää kasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 25 681 771 MENOT 26 110 097 25 619 700 24 989 700 25 449 864 1,7 % -1,9 % -2,5 % 101,8 % 2 344 973 TULOT 2 347 557 2 155 800 2 165 800 2 207 619 0,1 % -8,2 % 0,5 % 101,9 % 23 336 798

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Valtuusto 12.12.2016 Voimaan 1.1.2017 1 Lautakunnat,

Lisätiedot

Uudistuva varhaiskasvatus ja esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessi

Uudistuva varhaiskasvatus ja esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessi Varhaiskasvatus: Johtajuuden haasteet uudistuvassa varhaiskasvatuksessa Uudistuva varhaiskasvatus ja esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessi Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2013 Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos,

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

KASVA JA OPI LEMPÄÄLÄSSÄ - VAHVA SILTA TULEVAISUUTEEN - Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma

KASVA JA OPI LEMPÄÄLÄSSÄ - VAHVA SILTA TULEVAISUUTEEN - Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma KASVA JA OPI LEMPÄÄLÄSSÄ - VAHVA SILTA TULEVAISUUTEEN - Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2017-2021 LEMPÄÄLÄN KUNNAN VISIO Lempäälä luovaa, joustavaa palvelua ja monenlaisia mahdollisuuksia

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson Hiihtomuseon auditorio 6.5.2013 Anjariitta Carlson Yhteistoimintasopimuksen (2013-2016) tarkoitus: kehittää kunnallisia sivistyspalveluita yhteistyössä, ennakoiden ja osaamisresurssia jakamalla yhteneväisen

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS. 9.2.2010 Lahti. nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus

SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS. 9.2.2010 Lahti. nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS 9.2.2010 Lahti Selvittäjän toiveet toimikunnalle: A. Tiivis informaatio: nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus B. Rajaus muihin toimikuntiin C. Aikataulu: Mitä

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus Palveluverkon uudistaminen Kuulemistilaisuus 3.12.2015 Tarkastelun lähtökohtia oppilaslähtöisyys ja pedagoginen tasa-arvo oppimisympäristöissä opetusvälineet ja teknologia uuden opetussuunnitelman tuomat

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perusturvatoimen palveluverkko Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Palveluverkon kehittämisen tavoitteita Toiminta on laadukasta ja perustuu todettuun hyötyyn potilaalle tai asiakkaalle Asiakasystävällisyys

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Perheiden odotukset päivähoitopaikalle ja peruskoululle Helposti ja turvallisesti saavutettavissa Lapsella on hyvä olla aikuisten

Lisätiedot

Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma. Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi

Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma. Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi www.oph.fi/ops2016 Olli Kauppinen 2 Suunnitteluprosessi Seudun sivistysjohtajat perustivat

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet

1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä 1. Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa

Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa Kirsi Wiss Asiantuntija 6.11.2014 7.11.2014 Kirsi Wiss Taustaa TEAviisari (1/2) Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä internetissä www.thl.fi/teaviisari

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Pöytäkirja 1/ 2013 Seinäjoki Jalasjärvi Kurikka

Kuntarakenneselvitys Pöytäkirja 1/ 2013 Seinäjoki Jalasjärvi Kurikka Kuntarakenneselvitys Pöytäkirja 1/ 2013 Seinäjoki Jalasjärvi Kurikka Sivistystoimen työryhmä Aika: Maanantai 27.5.2013 klo 13.00 14.40 Paikka: Alvarinpohja 2, Seinäjoen kaupungintalo Läsnä: Olli Kangas,

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan. Kuntamarkkinat Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri

Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan. Kuntamarkkinat Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan Kuntamarkkinat 14.9.2016 Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Kansallinen koulutuspolitiikka luo vision ja suunnan tasaarvolle.

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KIURUVEDEN KAUPUNKI OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty opetuslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 46 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 19. 1 SISÄLTÖ Palvelukeskuksella

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot