Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Sivistystyöryhmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Sivistystyöryhmä"

Transkriptio

1 Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Sivistystyöryhmä

2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Nykytilan kuvaus 3 3. Palvelutavoitteet uudessa kunnassa Visio Perustehtävä Toimintaa ohjaavat periaatteet 5 4. Sivistyspalveluiden palveluverkkojen kehittäminen Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukio II asteen ammatillinen koulutus Vapaa sivistystyö Vapaa-aika Sivistystoimen tukipalvelut Uuden kunnan sivistystoimen hallinto Arvio uuden kunnan perustamisen vaikutuksista sivistyspalveluihin 19 2

3 1. Johdanto Sivistystoimen työryhmän kokoonpano: Juha Kraapo Sirpa Lahti Päivi Österman Mika Heikkilä Köyliö Köyliö Säkylä Säkylä Työryhmän tehtäväalueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, vapaa sivistystyö ja vapaa-aikatoiminta. Vapaa-aikatoimeen kuuluvat nuoriso- ja liikuntatoimi sekä kirjasto- ja kulttuuritoimi. Työryhmän työn pohjana on käytetty Köyliön ja Säkylän sivistystoimien nykytilan kuvausta. 2. Nykytilan kuvaus Vahvuudet kuntien yhteistyö on hyvää palvelujen alueellinen saavutettavuus koetaan hyväksi kuntien alakouluverkko on molemmissa kunnissa oikeassa suhteessa oppilasmäärään lukio yläkoulun yhteydessä mahdollistaa pätevät aineenopettajat sekä Säkylän yläkoulussa että lukiossa yläkoulujen yhdistäminen takaa laadukkaan perusopetuksen järjestämisen lukiosta riippumatta Haasteet kustannusvertailu kustannukset/oppilas osoittaa, että varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kustannukset vaihtelevat kuntien välillä tilastoissa palvelurakenteissa on eroja palvelujen organisointitavat ovat erilaisia, joten tulevien kustannusten ennakointi on vaikeaa kustannusten vertailukelpoisuuden puuttumisen vuoksi, mistä seuraa, että uuden kunnan talousarvion laatiminen on haasteellista kasvatus- ja oppimisympäristöt eivät kaikilta osin vastaa nykypäivän tarpeisiin ja haasteisiin (esim. Taitotalon peruskorjaustarve) talouden haasteet 3

4 oppilaiden erityisiin haasteisiin vastaaminen on pienissä kunnissa vaikeaa, mistä on seurauksena kalliita yksittäisratkaisuja (ostopalvelut muista kunnista) valtakunnallisen päätöksenteko velvoitteiden lisääminen taloudellinen epävarmuus kustannuksista 3. Palvelutavoitteet uudessa kunnassa Porin ja Rauman seutujen sivistysjohtajat ja rehtorit ovat osallistuneet Osaava Satakunnan järjestämään johtajuuskoulutukseen, jonka osana on v laadittu kuvaus sivistystoimen visiosta ja perustehtävästä Satakunnassa. Mukana ovat olleet kaikki uuden kunnan sivistysjohtajat ja rehtorit, joten tämä visio ja perustehtävä ovat lähtökohtana myös uuden kunnan sivistystoimen rakentamiselle Visio Satakunnassa on vakaa ja kehittyvä sivistystoimi, joka tarjoaa mahdollisuuden kasvaa ja oppia rikkaassa ja monipuolisessa kulttuuriympäristössä sekä tarjoaa valmiudet ja mahdollisuudet tehdä omaa elämäänsä kohdistuvia valintoja ja olla aktiivinen osa tasapainoista, tervettä ja elinvoimaista yhteiskuntaa. Laadukas kasvatus ja opetus synnyttävät aktiivisia, osaavia, muutoskykyisiä ja verkostoituneita kansalaisia, jotka ottavat vastuun omasta elämästään ja tuovat vahvan panoksensa yhteiskunnan hyvinvointiin ja kehittämiseen. Vapaa-aikapalvelut (kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi) kuuluvat kunnan peruspalveluihin ja niillä on keskeinen merkitys osana kunnan hyvinvointi- ja terveyspolitiikkaa. Vapaaaikapalveluiden mahdollisimman yhdenvertainen ja tasa-arvoinen saatavuus pyritään turvaamaan kunnan asukkaille Perustehtävä Rakennetaan lapsille ja nuorille kestävä ja turvallinen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toiselle asteelle ulottuva kasvu- ja opinpolku. 4

5 Tuetaan ja edistetään lasten ja nuorten fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Luodaan edellytykset elinikäiselle oppimiselle ja aktiiviselle toimimiselle tietoyhteiskunnassa ja globaalissa muuttuvassa maailmassa. Tuetaan huoltajia heidän kasvatustehtävässään. Vapaa-aikapalvelut ovat kaiken ikäisille suunnattuja ennalta ehkäiseviä, fyysistä terveyttä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistäviä palveluita Toimintaa ohjaavat periaatteet Työryhmä hyväksyi työnsä aluksi periaatteet, joiden pohjalta uutta kuntaa rakennetaan ja joilla uuden kunnan sivistystoimen toimintaa ohjataan. Periaatteet ovat: hyvä kasvatuksen ja opetuksen laatu o lasten ja nuorten tasavertaisuus o organisaation muutoksen etujen hyödyntäminen o henkilökunnan rekrytointiin panostaminen tarkoituksenmukaiset ja taloudelliset palveluverkot o palvelujen ja palvelutarpeen yhteensovittaminen o toiminta kustannustehokasta o saavutettavuuden varmistaminen o päällekkäisten rakenteiden purkaminen esim. työnjakoa muokkaamalla o suunnitelmallisuus o tarkoituksenmukainen organisaatio laadukkaat ja nykyaikaiset kasvatus- ja oppimisympäristöt o mahdollisuus varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelman toteuttamiseen o terveellisyys o turvallisuus kokonaisvaltainen lasten ja nuorten palveluiden toteuttaminen o syrjäytymisen ehkäiseminen innostavat toimintakulttuurit 5

6 o hyvien käytänteiden huomioiminen yhteisiä toimintaperiaatteita laadittaessa o joustavuus o ennakkoluulottomuus o avoimuus elämänkaarinäkökulma toiminnan järjestämisessä. 4. Sivistyspalveluiden palveluverkkojen kehittäminen 4.1. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on lähipalvelua Varhaiskasvatus on uudessa kunnassa lähipalvelua. Ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa varten rakennetaan laajempia palvelualueita. Näiden kalliimpien palveluaikojen osalta on tärkeää päivähoitopaikkojen tarkoituksenmukainen ja suunnitelmallinen sijainti suhteessa huoltajien työpaikkoihin. Palvelurakenteen suunnittelussa on näin ollen erityisesti otettava huomioon työpaikat, joissa on merkittävässä määrin vuorotyötä. Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä Päiväkodit RPPH PPH kotona Sotkanet 1-2 v. 1-2 v. 3-5 v. 3-5 v lukum. % lukum. % Köyliö 17 39, , Säkylä 36 35, , Yhteensä Päivähoitopalveluiden rakennetta pohdittaessa keskeistä on kunnan ikäluokan koko ja alueen päivähoitopalveluiden käyttö. Köyliössä ja Säkylässä päivähoitopalveluiden määrällinen käyttö eroaa vähän toisistaan. 1-2-vuotiaiden päivähoidossa olevien lasten prosentuaalinen määrä on Köyliössä noin 4 % suurempaa kuin Säkylässä ja vastaavasta 3-5-vuotiaiden päivähoidossa olevien lasten määrä on noin 7 % suurempaa kuin Säkylässä. Kunnissa ei ole käytössä kotihoidon tuen kuntalisää eikä avointa varhaiskasvatustoimintaa järjestetä kummassakaan kunnassa. Köyliön ja Säkylän varhaiskasvatuksen kustannukset eroavat toisistaan Tilastokeskuksen tiedoista Kustannusvertailuun on suhtauduttava varovasti, koska kunnat ovat todennäköisesti 6

7 ilmoittaneet Tilastokeskukselle kustannukset eri perustein, mikä johtuu erilaisista kuntakohtaisista kirjaamis- ja toimintatavoista. Kuntakohtaisia kustannuseroja varhaiskasvatuksessa muutoin voivat selittää: ryhmäperhepäiväkotien määrä henkilökohtaiset avustajat (tukea tarvitsevien lasten määrä) Varhaiskasvatuksen henkilöstö Kunta Varhaiskasvatuksen henkilöstö (htv 2012) PPHO PK-johtaja LTO Kelto Lastenhoit. PPH RPPH Köyliö , Säkylä , Yhteensä Kunnissa eläkeiän saavuttaa henkilökuntaa vuoteen 2018 mennessä arviolta seuraavasti: päiväkodinjohtaja/lto 2 lastentarhanopettajat 1 lastenhoitajat 1 perhepäivähoitajat o kotona työskentelevät 8 o muualla työskentelevät 3 Varhaiskasvatuksen henkilöstön osalta saatavuusongelmia rekrytoinnissa on alueella ollut perhepäivähoitajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja (yliopistokoulutuksen käyneiden) lastentarhanopettajien osalta. 7

8 Varhaiskasvatuksen palveluverkkona tarkoituksenmukainen päiväkotiverkko, jota täydentää toimiva perhepäivähoitajien verkosto Uudessa kunnassa on tavoitteena luoda tarkoituksenmukainen päiväkotiverkko. Nykyinen palveluverkko luo hyvän lähtökohdan päiväkotiverkon kehittämiselle. Perhepäivähoito on toiminnallisesti tärkeä päiväkotiverkkoa täydentävä hoitomuoto erityisesti pienimmille lapsille tai maantieteellisesti haasteellisissa osissa uutta kuntaa. Perhepäivähoitajien rekrytoinnissa on ollut jo nyt ajoittain vaikeuksia. Koska perhepäivähoidon merkitys on tärkeä päiväkotiverkkoa täydentävänä hoitomuotona, on sen vetovoimaisuuden lisäämiseen kiinnitettävä uudessa kunnassa huomiota. Ryhmäperhepäiväkodeista luovutaan Kuntien alueella toimii tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkoteja: Säkylässä toimivat vuorohoitoa tarjoava Kastehelmi ja päivähoitoa tarjoava Leppis. Säkylän ryhmäperhepäiväkodit muuttuvat Keskustan päiväkodin osastoiksi lukien. Köyliössä toimii 2 ryhmäperhepäiväkotia: Kankaanpäässä ja Kepolassa 2 hoitajan ryhmäperhepäiväkodit. Näiden tulevaisuutta on uudessa kunnassa tarkasteltava kriittisesti hoitomuodon kalleudesta johtuen. Ryhmäperhepäiväkoteja voidaan käyttää tasaamaan palvelutarpeessa tapahtuvia äkillisiä muutoksia. Päiväkotiverkon keskittäminen Tavoitteena on päiväkotiverkon keskittäminen, sillä pienet yksiköt koetaan haavoittuvaisiksi ja usein kalliita yksittäisratkaisuja vaativiksi. Lisäksi yhteistyön tekeminen erillisten päiväkotiyksiköiden välillä on usein näennäistä. Työryhmä pitää toiminnallisesti perusteltuna vähintään kolmen ryhmän päiväkotiyksiköitä. Tätä pienemmät yksiköt ovat mahdollisia objektiivisesti perustelluin syin, esim. maantieteellinen sijainti. Päiväkotiverkkoa kehitettäessä on pohdittava erilaisia toimintamuotoja, joista yksi on ns. päiväkotien sivutoimipisteet. Yhteistyö yksityisen sektorin kanssa Yksityisen sektorin palvelut nähdään uudessa kunnassa hyvänä täydennyksenä (edellytyksenä laatu ja kustannustehokkuus), kuitenkin työryhmän näkemyksen mukaan pääpaino tulee olla kunnan itse järjestämässä varhaiskasvatuksessa. 8

9 4.2. Esiopetus Kasvatuksellisen jatkumon vahvistaminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen esiopetuksen kehittäminen Köyliössä esiopetus järjestetään Kepolan ja Lallin koulujen yhteydessä. Säkylässä esiopetus järjestetään Huovinrinteen, Onnimannin ja Keskustan päiväkodeissa. Työryhmä pitää tavoitteena, että esiopetus järjestetään koulun yhteydessä. Mikäli tilakysymyksistä johtuen esiopetus toteutetaan päiväkodissa, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyön toimivuuteen panostetaan. Tilaratkaisuja suunniteltaessa tavoitteena tulee olla, että esiopetus jatkossa voisi toimia koulujen yhteydessä. Uudessa kunnassa esiopetussuunnitelma varmistaa esiopetuksen toiminnallisen yhtenäisyyden. Esiopetus tulee kuntia velvoittavaksi v. 2015, mutta tällä muutoksella ei ole uudelle kunnalle toiminnallista tai taloudellista merkitystä. Esioppilaiden määrä ja esiopetuksen järjestämispaikka lv on seuraava: Kunta Oppilaiden määrä Järjestämispaikka Köyliö 23 Koulut Säkylä 37 Päiväkodit 9

10 4.3. Perusopetus Perusopetus on lähipalvelu Työryhmä näkee perusopetuksen lähipalveluna, jonka palveluverkon rakentaminen perustuu PoL 32 määräyksiin. Perusopetuksen palveluverkko on tarkoituksenmukainen, taloudellinen ja laadukkaan opetuksen mahdollistava Palveluverkko on uudessa kunnassa laadukas, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen. Verkkoa pohdittaessa on varmistettava palvelun saatavuus ja uuden kunnan asukkaiden mahdollisimman tasavertainen kohtelu. Kouluverkkoa rakennettaessa käytettäviä kriteerejä ovat: lainsäädäntö, väestöennusteet, palvelutarpeen kehitys, toimintaympäristön muutokset, käyttökustannukset, ylläpitokorjausten kustannukset ja koulumatkat. Uudessa kunnassa on neljä alakoulua (Kepolan, Lallin, Huovinrinteen ja Isosäkylän koulut) sekä yksi yläkoulu (Yhteiskoulu Säkylässä). Oppilaaksiottoalueet muodostetaan tarkoituksenmukaisesti siten, että ns. vanhat kuntarajat eivät ohjaa oppilaiden sijoittelua, vaan koulukuljetusten sujuvuus ja koulussa olevat tilat voidaan joustavasti ottaa huomioon koulupaikkaa määriteltäessä. Isosäkylän kouluun ja Säkylän yhteiskouluun on sijoitettu pienryhmät erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Köyliön kunta on ostanut pienryhmäpalveluita Säkylän kunnalta. Toiminta on vakiintunut osaksi yleisopetusta antavia Isosäkylän ja Säkylän yhteiskoulun kouluja. Pienryhmien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integrointi yleisopetukseen on toimivaa ja luo hyvät edellytykset oppilaille siirtyä toiselle asteelle jatko-opintoihin. Uudessa kunnassa pienryhmät sijoittuvat edelleen Isosäkylän ja Yhteiskoulun yhteyteen palvellen koko uuden kunnan aluetta. Uuden kunnan alakouluverkko rakentuu pääsääntöisesti yksisarjaisille kouluille Työryhmän näkemyksen mukaan uuden kunnan alakouluverkon suunnittelu pohjaa yksisarjaisiin alakouluihin. Objektiivisin tarkoituksenmukaisuusperustein, esim. maantieteellinen sijainti, 10

11 pidetään perusteltuina myös kolmeopettajaisia kouluja. Työryhmän näkemyksen mukaan uudessa kunnassa ei ole kaksiopettajaisia tai tätä pienempiä kouluja. Uudessa kunnassa on yksi yläkoulu Nykyinen kahden yläkoulun malli uudessa kunnassa on haasteellinen, koska oppilasmäärät alkavat olla pieniä aineenopettajajärjestelmän ylläpitämiseen (Säkylän yhteiskoulu 154 oppilasta, Lallin koulu 7-9 luokat 82 oppilasta). Yläkoulun tulee olla toiminnallisista lähtökohdista riittävän kokoinen (vähintään oppilasta). Yhdistetyn yläkoulun oppilasmääräksi tulee noin 230 oppilasta, mikä takaa laadukkaan perusopetuksen järjestämisen jo pelkkänä perusopetuksen kouluna. Tulevaisuudessa palveluverkon suunnitelmalliseen rakentamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota (uudisrakentaminen) Työryhmän näkemyksen mukaan sivistyspalveluiden investoinneista päätettäessä tulee tarkastella palvelutoimintaa kokonaisuudessa ja pyrkiä tilojen mahdollisimman tehokkaaseen ja monipuoliseen käyttöön. Uudisrakennuskohteet tulee mitoittaa edellä mainittuja suuremmille oppilasmäärille. Erityisen tärkeää uudisrakentamisessa on yksiköiden tarkoituksenmukainen (ei perinteinen) sijoittuminen uuden kunnan alueelle. Investointien (peruskorjaus, uudisrakentaminen) osalta työryhmä haluaa erityisesti painottaa suunnitelmallisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja valmiutta innovatiiviseen ajatteluun. 11

12 Perusopetuksen kustannukset uudessa kunnassa valtakunnallisen keskiarvon mukaiset Työryhmän näkemyksen mukaan uuden kunnan perusopetuksen kustannusten tulee olla vertailukelpoiset vastaavankokoisten kuntien perusopetuksen kustannuksiin nähden. OPH 2012 Kunta /oppilas, opetus /oppilas, yhteensä Köyliö Säkylä Suomi ka opp opp Perusopetuksen henkilöstö Kunta Opettaja Erityisopettaja Koulunkäyntiohjaaja Köyliö ,8 Säkylä Yhteensä ,8 Tiedot on kerätty vuodelta Lukumäärät on ilmoitettu henkilötyövuosina. Arvio alueella v mennessä eläkeiän saavuttavista henkilöistä: perusopetuksen opettajat 8 erityisopettajat 0 koulunkäyntiohjaajat 0 Osa eläkeiän saavuttavista opettajista on peruskoulun ja lukion yhteisiä opettajia. 12

13 Oppilasmäärät Aamu- ja iltapäivätoiminta Säkylässä järjestetään kunnan omana toimintana iltapäivätoimintaa Huovinrinteen ja Isosäkylän alakouluissa. Köyliössä ei nykyisin vastaavaa toimintaa järjestetä. Uudessa kunnassa iltapäivätoimintaa järjestetään alakoulujen yhteydessä, mikäli tarvetta toiminnalle on ja ryhmän perustamiseksi on riittävä määrä lapsia. Työryhmän näkemyksen mukaan noin 10 oppilaan ryhmä on riittävä Lukio Lukiokoulutusta kehitetään omana yleissivistävänä koulutusmuotona Työryhmän näkemyksen mukaan uudessa kunnassa lukiokoulutusta kehitetään omana yleissivistävänä koulutusmuotona. Uuden kunnan lukio tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien oppilaitosten kanssa Lukion opiskelijamäärät vuosina Vuodet Lukiokoulutus on lähipalvelu, jota tarjotaan Säkylän seudun lukion toimipisteessä. Lukiokoulutuksen tarjoaminen mahdollistaa hyvän koulutuksen saatavuuden opiskelijoille ja tukee myös pätevää aineenopetusta uuden kunnan yläkoulussa. 13

14 Uuden kunnan tavoitteena on laadukkaan lukiokoulutuksen järjestäminen. Työryhmän näkemyksen mukaan tulee pyrkiä tekemään alueellista yhteistyötä, jotta lukiokoulutuksen laadun ja monipuolisuuden kehittäminen ja lukiokoulutuksen säilyttäminen paikkakunnalla on mahdollista. Lisäksi uudessa kunnassa kiinnitetään suunnitelmallisesti huomiota oppimisympäristöjen ajanmukaisuuteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Valtakunnallisten linjausten puuttuminen vaikeuttaa suunnittelua Uuden kunnan toiminnan suunnittelua on vaikeuttanut epätietoisuus valtakunnallisista linjauksista ja niiden vaikutuksista. Toiminnan järjestämiseen on vaikutusta toisen asteen järjestämisverkkoa ja rahoitusjärjestelmää koskevilla uudistuksilla II asteen ammatillinen koulutus Toisen asteen ammatillista koulutusta uudessa kunnassa ei uudessa kunnassa järjestetä. Ammatillisen koulutuksen koulutusorganisaatiot (Sataedu ja Sasky) tarjoavat alueellisesti ammatillista koulutusta. Ammatillisen koulutuksen saatavuus seudulla tulee säilyttää vähintään nykyisellään Vapaa sivistystyö Pyhäjärviseudun aikuisopisto järjestää kansalaisopistopalvelut Köyliön ja Säkylän alueella. Uudessa kunnassa on yksi kansalaisopisto, jonka toiminta-alue voi olla seudullisesti uutta kuntaa laajempi. Kansalaisopistotoimintaa järjestetään alueellisesti kattavasti eri toimipisteissä kunnan alueella. Toiminnan järjestämisessä huomioidaan yleisten toimintaperiaatteiden ohella alueelliset kuntalaisten erityistarpeet ja toiveet. 14

15 4.7. Vapaa-aikatoimi Vapaa-aikatoimi käsittää uudessa kunnassa nuoriso- ja liikuntatoimen, kirjasto- ja kulttuuritoimen. Uuden kunnan vapaa-aikatoimen palveluverkon rakentamisen lähtökohdaksi nostetaan aktivointi, osallisuus ja muiden toimijoiden arvostaminen. Aktivoinnin, osallisuuden ja muiden toimijoiden arvostamisen näkökulmasta palveluverkon rakentamisessa huomioidaan työnjako kunnan ja kolmannen sektorin välillä. Uusi kunta on edellytysten luoja. Tästä lähtökohdasta valmistellaan uudet toimintaperiaatteet koskien esim. avustusjärjestelmää. Uuden kunnan vapaa-aikatoimen palvelurakenteen painopiste on kuntalaisten hyvinvoinnissa elämänhallinnassa ja terveyden edistämisessä. Tällä hetkellä vapaa-aikatoimen henkilöstömäärä on kummassakin kunnassa pieni. Uudessa kunnassa on mahdollista järkevän työnjaon ja henkilöstön vahvuudet huomioivien tehtäväkuvien muodostaminen ja toiminnan kehittäminen. Vapaa-aikatoimi on uudessa kunnassa osittain lähipalvelua osittain keskitettyä palvelua Nuoriso- ja liikuntapalvelut Lähipalvelua ovat esim. lähiliikuntapaikat, nuorisotilatoiminta, etsivä nuorisotyö ja erityisesti palvelut, jotka kohdentuvat lapsiin, nuoriin ja ikäihmisiin. Säkylässä toimii nuorten työpaja. Köyliö on ostanut Säkylältä paikkoja omille nuorilleen työpajasta. Uudessa kunnassa toimii nuorten työpaja, jonka tavoitteena on auttaa syrjäytymisuhan piiriin kuuluvia nuoria löytämään itselleen opiskelu- tai työpaikka. Nuorten elämänhallinnan tukeminen on keskeisellä sijalla työpajatoiminnassa. Kirjastopalvelut Uudessa kunnassa toimii kaksi kirjastoa (Isosäkylässä ja Kepolassa). Kirjastojen aukioloajat määritellään siten, että aukiolo kohdentuu vilkkaaseen asiointiaikaan ja vastaavasti aukioloa 15

16 supistetaan hiljaisiksi todettuihin aikoihin. Kirjastotoimenjohtajan palvelut ostetaan edelleen Eurasta, mutta ostettavan palvelun määrä suhteutetaan uuden kunnan tarpeisiin. Kulttuuripalvelut Uudessa kunnassa kulttuuripalvelut mitoitetaan tarvetta vastaavaksi ja resursoidaan osaksi muuta kunnan toimintaa. Musiikkiopetuspalvelut ja museotoiminta ovat osa kulttuuritoimea. Musiikkiopistopalvelut Köyliö ja Säkylä ostavat musiikkiopistopalvelut Huittisten kaupungilta. Uudessa kunnassa musiikkiopistopalvelut ostetaan nykykäytäntöä jatkaen Huittisten kaupungilta. Vuonna 2014 kunnat ostivat musiikkiopiston paikkoja seuraavasti: Säkylän kunta ostaa musiikkiopistopalvelut 33 opiskelijalle. Köyliön paikkamäärä on 25 opiskelijaa. Museot Säkylän kunnassa on kaksi museota: Korven mylly Pyhäjoella ja Kotiseutumuseo keskustan läheisyydessä. Lisäksi Säkylässä on yksityisiä tai muiden ylläpitämiä museoita. Köyliössä on Köyliön museo ja Yttilän museokoulu. Lisäksi Köyliössä on yksityisiä tai muiden ylläpitämiä museoita. Kotiseutuarkistot ovat Säkylän ja Köyliön kirjastoissa Sivistystoimen tukipalvelut Sivistystoimen tukipalveluihin kuuluvat ruokapalvelut, siivouspalvelut sekä kiinteistöjen huolto. Köyliössä nämä palvelut ovat osa sivistystointa ja sivistystoimen eri yksiköitä. Säkylässä vastaavasti tukipalveluista ruokapalvelut kuuluvat osaksi sivistystoimen ruokapalveluyksikköä, joka tuottaa palvelut kaikille sivistystoimen yksiköille. Tavoitteena on tiivis ja tarkoituksenmukainen valmistus- ja palvelukeittiöiden verkosto. Tällä hetkellä Säkylän alueella on kaksi valmistuskeittiötä ja yksiköissä on palvelukeittiöt. Siivous- ja kiinteistöjen huolto kuuluvat tekniselle osastolle, joka tuottaa palvelut koko kunnalle. 16

17 Uudessa kunnassa sivistystoimen tukipalveluista ruokapalvelut keskitetään omaan yksikköönsä sivistysosastolle. Siivouspalvelut ja kiinteistönhoito tuotetaan teknisen osaston toimesta kunnan sisäisenä työnä sivistysosaston eri yksiköille. 5. Uuden kunnan sivistystoimen hallinto Sivistystoimesta vastaa uudessa kunnassa yksi lautakunta, jossa toimii esittelijänä toimialajohtajana sivistysjohtaja. Sivistysjohtajan alaisuudessa toimivat vastuualueiden esimiehet, jotka muodostavat sivistyspalveluiden johtoryhmän. Työryhmä ei esitä alueellisia hallintomalleja vaan lähtee siitä, että uudessa kunnassa on tärkeää varmistaa organisatorisestikin sivistystoimen palvelujen toiminta jatkumona aina varhaiskasvatuksesta ikääntyvien palveluihin. Tärkeänä työryhmä pitää myös elämänkaariasennetta eli yhteistyön tulee kulkea saumattomasti uudessa kunnassa osastojen sisällä ja välillä. Uuden kunnan organisaatiomallin tulee varmentaa tiivis yhteistyö kuntaorganisaation sisällä. Työryhmän näkemyksen mukaan uuden kunnan hallinto pystytään järjestämään sijoittamalla alueen nykyistä hallintoresurssia tarkoituksenmukaisesti. On kuitenkin huomioitava, että laadukas ja taloudellinen toiminta edellyttää hyvää johtajuutta ja myös sille tulee myös luoda edellytykset. Toimintakulttuurien avaaminen ja yhteisistä periaatteista sopiminen Uutta kuntaa suunniteltaessa hallinnon yksi tärkeä tehtävä on avata nykyiset kuntien toimintakulttuurit ja pyrkiä löytämään parhaat käytänteet pohjaksi uuden kunnan toimintakulttuurin luomiseen. Tärkeää on avoimesti ja tasapuolisesti tarkastella kuntien erilaisia toimintatapoja, niiden vahvuuksia ja heikkouksia sekä toimivuutta uudessa toimintaympäristössä. Laajemman alueen yhteistyö Yhteistyöhön panostaminen seudullisesti on uuden kunnan sivistystoimelle toiminnallisesti ja myös taloudellisesti tärkeää. 17

18 Sivistystoimen palvelujen organisaatio Sivistystoimen hallinto Sivistystoimen hallinto Sivistystoimen tukipalvelut Päiväkotihoito Ruokapalveluyksikkö Oppilas- ja opiskelijahuolto Varhaiskasvatus Perhepäivähoito Muu päivähoito Esiopetus Ryhmäperhepäivähoito Varhaiserityiskasvatus Muu päivähoito Sivistyslautakunta Peruskoulutus Lukiokoulutus Vapaa sivistystyö Yleisopetus Erityisopetus Muu peruskouluopetus ja tukipalvelut Säkylän seudun lukio Pyhäjärviseudun aikuisopisto Aamu- ja iltapäivätoiminta Oppilaskerhotoiminta Yleissiivistävä aikuiskoulutus Tilauskoulutus Musiikin opetus Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut Kotiseutuarkisto Museotoiminta Kulttuuritoiminta Vapaa-aikatoimi Liikuntapalvelut Liikunta-alueet Liikuntatoiminta Nuorisopalvelut Nuorisotyö Työpaja 18

19 6. Arvio uuden kunnan perustamisen vaikutuksista sivistyspalveluihin Uuden kunnan mahdollisuudet uusi kunta on isompi organisaatio, joka antaa leveämmät taloudelliset hartiat ja enemmän asiantuntijuutta työyhteisön vahvistuminen houkuttelevampi työnantaja rekrytoinnin mahdollisuudet henkilöstö virkarakenteen kehittäminen vastaamaan uuden kunnan palvelutarpeita (eläköitymisen mahdollisuudet) mahdollisuus olemassa olevan henkilöstön osalta työnjakoon ja mielekkäämpiin työkokonaisuuksiin hallinnon uudelleen organisoituminen sähköinen kanssakäyminen on mahdollisuus, mutta myös välttämättömyys laajemmassa seudullisessa yhteistyössä eri kuntien toimintakulttuurien kriittinen tarkastelu ja parhaiden mallien löytäminen luo mahdollisuuden uusiin hyviin käytänteisiin uusi kunta on elinvoimaisempi ja uskottavampi toimija seudullisesti ja valtiovaltaan päin uusi kunta mahdollistaa uudenlaisten sisäisten kokonaisuuksien kehittämisen investointien (peruskorjaus, uudisrakentaminen) osalta työryhmä haluaa erityisesti painottaa suunnitelmallisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja valmiutta innovatiiviseen ajatteluun Uuden kunnan uhat muutokset palvelutasossa muutosvastarinnan haasteet vaaditaan hyvää muutosjohtajuutta osaoptimointi (vanhat kuntarajat) palveluverkkojen tasapuoliseen rakentamiseen kunnan eri osissa ei sitouduta 19

Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut - työryhmä

Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut - työryhmä Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Työryhmän loppuraportti Uuden kunnan palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut - työryhmä 13.6.2014 2 Sisältö

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Työryhmän loppuraportti

Työryhmän loppuraportti Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän loppuraportti Uuden kunnan palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Kasvatus- ja koulutustyöryhmä 28.5.2014 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2.

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Varhaiskasvatus ja perusopetus Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi /

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Työvaliokunnan kokous 17.1.2014 Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi / PK Kust. / lapsi / vuosi / PPH Harjavalta 3 0 20 8 220 12 015 Kokemäki 3 1 18 10 243 5 898 Lavia 0 1 5 0 8

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö 24.5.2011 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoite

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (6) 8 Palveluverkkotarkastelun keskeiset linjaukset ja tavoitteet HEL 2014-014402 T 12 00 00 Päätösehdotus Päivähoito Perusopetus Lukiokoulutus päättää palveluverkkotarkastelun

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS VARHAISKASVATUS, OPETUS JA VAPAA-AJANPALVELUT - TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI 15.1.2014

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS VARHAISKASVATUS, OPETUS JA VAPAA-AJANPALVELUT - TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI 15.1.2014 KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS VARHAISKASVATUS, OPETUS JA VAPAA-AJANPALVELUT - TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI 15.1.2014 2 1. Johdanto Keski-Satakunnan kuntajakoselvitystä varten perustettiin kuusi valmistelevaa

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Palvelukokonaisuudet KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALAN VUODEN 2016 BUDJETTIVOLYYMIT JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄT Budjetti 2016 Henkilöstö Varhaiskasvatus 412 000 000 6 455

Lisätiedot

Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari

Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 11.4.2012 Korkeatasoinen lukiokoulutus kattavasti koko maassa nuoren ulottuvilla. 2 11.4.2012 Tuula Haatainen Lukio tai ammatillinen

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2 SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT vv. 2016- Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma

Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2017-2021 Ulvilan tulevaisuuskuva 2030 Ulvila on elinvoimainen ihmisen kokoinen kaupunki, jossa asukkaiden on hyvä elää turvallisesti ja yhteisöjen toimia

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Sivistystoimiala opetus

Sivistystoimiala opetus Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Osaamisen kehittäminen muutoksen mahdollistajana 18.5.2017 Elisa Helin Opetushallitus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Opiskelukyvyn palapeli, Vanha Ylioppilastalo 24.5.2011 Opetushallitus Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Opiskelijahuolto-

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen.

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen. Hyvinvointiennakointi Hyvinvointijohtaminen kunnassa ja yhdyspinnoilla Uusi hyvinvointi Ympäristön muutos Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti Hyvinvointinäkökulmaa yhdyspintasopimu ksiin Tulevaisuuden

Lisätiedot

2013 2014 2015 2016 HTV

2013 2014 2015 2016 HTV Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2014 Sivistystoimialan hallinto (tehdään tulosalueittain, toimialajohtajan tehtävänä on koota toimialan yhteenveto) HTV 80,0 79,0 79,0 79,0 Henkilöstökulut ( /vuosi)

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Parasta kylissä. Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1

Parasta kylissä. Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1 Parasta kylissä Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1 Joutseno osana Lappeenrantaa Kuntaliitos toteutunut onnistuneesti. Joutsenon kuten Ylämaankin palvelut on

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Aluevaiheen materiaalit V. Koulutus-, kulttuuri-, vapaa-ajan ja liikuntatoimen palveluiden valmisteluryhmän tekemä vaihtoehtojen arviointi

Aluevaiheen materiaalit V. Koulutus-, kulttuuri-, vapaa-ajan ja liikuntatoimen palveluiden valmisteluryhmän tekemä vaihtoehtojen arviointi Aluevaiheen materiaalit V Koulutus-, kulttuuri-, vapaa-ajan ja liikuntatoimen palveluiden valmisteluryhmän tekemä vaihtoehtojen arviointi Opetusministeriön valmisteluryhmä 3.10.2005 KOULUTUS-, KULTTUURI-,

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA 2016 2018 Sisällysluettelo sivu Taustaa 3 Laatutyön organisointi 3 Arvioinnin vuosikello 4 Arvioinnin tasot 6 Arviointikohteet vuosina

Lisätiedot

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 Lukion tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 PÄIVÄN TEEMA LUKIOKOULUTUKSEN PILVET JA UUDET TUULET 3.4.2014 Tuula Haatainen LUKIOKOULUTUKSEN PILVIÄ JA UUSIA TUULIA 1/2 PALJON

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011. A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011. A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011 A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari C) Palvelualue: Koulutoimi D) Vastuuhenkilö: Jaakko Junes E) Tulosalueet:

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 18/2016 1 (6) 4 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksia seuraavan tason organisaatio HEL 2016-011067 T 00 01 00 Päätösehdotus päättää kasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA

AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA Johtaja Jorma Kauppinen Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät Helsinki 27.11.2014 Lain käsitteet Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto

Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto SIVISTYSLAUTAKUNTA (KOULUTUSLAUTAKUNTA 3.5.7 ASTI) (8) OSAVUOSIRAPORTTI.. 3.8.7 Raportin tiedot ovat 9.9.7 kirjanpidon tilanteen mukaiset. Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009 Palveluverkkotyö Tilannekatsaus 4.6.2009 koulutus alakoulut 1.-6.lk yläkoulut 7.-9.lk lukio varhaiskasvatus päivähoito esikoulu iltapäivätoiminta nuorisopalvelu kirjasto ja tietopalvelut museopalvelut

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

2.1. Hyvinvointipalvelut

2.1. Hyvinvointipalvelut 2.1. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden

Lisätiedot

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Elinvoimaiset kunnat, toimivat itsehallintoalueet, hyvinvoivat kuntalaiset Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Valmisteluseminaari 6.11.2015 Jari Koskinen Uudistuksen tavoitteet Turvata yhdenvertaiset,

Lisätiedot

Mikko Laaksonen Poliitikon näkökulma opetustoimen uudistuksiin

Mikko Laaksonen Poliitikon näkökulma opetustoimen uudistuksiin Mikko Laaksonen 11.9.2013 Poliitikon näkökulma opetustoimen uudistuksiin RVS 2009-2012 4) KESKITYTÄÄN YDINPALVELUIHIN Palveluverkkoselvitys tehdään kaikkien palveluiden osalta poikkihallinnollisesti ja

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 25 681 771 MENOT 26 110 097 25 619 700 24 989 700 25 449 864 1,7 % -1,9 % -2,5 % 101,8 % 2 344 973 TULOT 2 347 557 2 155 800 2 165 800 2 207 619 0,1 % -8,2 % 0,5 % 101,9 % 23 336 798

Lisätiedot

LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA

LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA LAPE HANKE TUOMO LUKKARI, MUUTOSAGENTTI Ω OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OVATKO LAPSET JA NUORET ITSESSÄÄN JO

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot