Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Sivistystyöryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Sivistystyöryhmä"

Transkriptio

1 Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Sivistystyöryhmä

2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Nykytilan kuvaus 3 3. Palvelutavoitteet uudessa kunnassa Visio Perustehtävä Toimintaa ohjaavat periaatteet 5 4. Sivistyspalveluiden palveluverkkojen kehittäminen Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukio II asteen ammatillinen koulutus Vapaa sivistystyö Vapaa-aika Sivistystoimen tukipalvelut Uuden kunnan sivistystoimen hallinto Arvio uuden kunnan perustamisen vaikutuksista sivistyspalveluihin 19 2

3 1. Johdanto Sivistystoimen työryhmän kokoonpano: Juha Kraapo Sirpa Lahti Päivi Österman Mika Heikkilä Köyliö Köyliö Säkylä Säkylä Työryhmän tehtäväalueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, vapaa sivistystyö ja vapaa-aikatoiminta. Vapaa-aikatoimeen kuuluvat nuoriso- ja liikuntatoimi sekä kirjasto- ja kulttuuritoimi. Työryhmän työn pohjana on käytetty Köyliön ja Säkylän sivistystoimien nykytilan kuvausta. 2. Nykytilan kuvaus Vahvuudet kuntien yhteistyö on hyvää palvelujen alueellinen saavutettavuus koetaan hyväksi kuntien alakouluverkko on molemmissa kunnissa oikeassa suhteessa oppilasmäärään lukio yläkoulun yhteydessä mahdollistaa pätevät aineenopettajat sekä Säkylän yläkoulussa että lukiossa yläkoulujen yhdistäminen takaa laadukkaan perusopetuksen järjestämisen lukiosta riippumatta Haasteet kustannusvertailu kustannukset/oppilas osoittaa, että varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kustannukset vaihtelevat kuntien välillä tilastoissa palvelurakenteissa on eroja palvelujen organisointitavat ovat erilaisia, joten tulevien kustannusten ennakointi on vaikeaa kustannusten vertailukelpoisuuden puuttumisen vuoksi, mistä seuraa, että uuden kunnan talousarvion laatiminen on haasteellista kasvatus- ja oppimisympäristöt eivät kaikilta osin vastaa nykypäivän tarpeisiin ja haasteisiin (esim. Taitotalon peruskorjaustarve) talouden haasteet 3

4 oppilaiden erityisiin haasteisiin vastaaminen on pienissä kunnissa vaikeaa, mistä on seurauksena kalliita yksittäisratkaisuja (ostopalvelut muista kunnista) valtakunnallisen päätöksenteko velvoitteiden lisääminen taloudellinen epävarmuus kustannuksista 3. Palvelutavoitteet uudessa kunnassa Porin ja Rauman seutujen sivistysjohtajat ja rehtorit ovat osallistuneet Osaava Satakunnan järjestämään johtajuuskoulutukseen, jonka osana on v laadittu kuvaus sivistystoimen visiosta ja perustehtävästä Satakunnassa. Mukana ovat olleet kaikki uuden kunnan sivistysjohtajat ja rehtorit, joten tämä visio ja perustehtävä ovat lähtökohtana myös uuden kunnan sivistystoimen rakentamiselle Visio Satakunnassa on vakaa ja kehittyvä sivistystoimi, joka tarjoaa mahdollisuuden kasvaa ja oppia rikkaassa ja monipuolisessa kulttuuriympäristössä sekä tarjoaa valmiudet ja mahdollisuudet tehdä omaa elämäänsä kohdistuvia valintoja ja olla aktiivinen osa tasapainoista, tervettä ja elinvoimaista yhteiskuntaa. Laadukas kasvatus ja opetus synnyttävät aktiivisia, osaavia, muutoskykyisiä ja verkostoituneita kansalaisia, jotka ottavat vastuun omasta elämästään ja tuovat vahvan panoksensa yhteiskunnan hyvinvointiin ja kehittämiseen. Vapaa-aikapalvelut (kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi) kuuluvat kunnan peruspalveluihin ja niillä on keskeinen merkitys osana kunnan hyvinvointi- ja terveyspolitiikkaa. Vapaaaikapalveluiden mahdollisimman yhdenvertainen ja tasa-arvoinen saatavuus pyritään turvaamaan kunnan asukkaille Perustehtävä Rakennetaan lapsille ja nuorille kestävä ja turvallinen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toiselle asteelle ulottuva kasvu- ja opinpolku. 4

5 Tuetaan ja edistetään lasten ja nuorten fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Luodaan edellytykset elinikäiselle oppimiselle ja aktiiviselle toimimiselle tietoyhteiskunnassa ja globaalissa muuttuvassa maailmassa. Tuetaan huoltajia heidän kasvatustehtävässään. Vapaa-aikapalvelut ovat kaiken ikäisille suunnattuja ennalta ehkäiseviä, fyysistä terveyttä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistäviä palveluita Toimintaa ohjaavat periaatteet Työryhmä hyväksyi työnsä aluksi periaatteet, joiden pohjalta uutta kuntaa rakennetaan ja joilla uuden kunnan sivistystoimen toimintaa ohjataan. Periaatteet ovat: hyvä kasvatuksen ja opetuksen laatu o lasten ja nuorten tasavertaisuus o organisaation muutoksen etujen hyödyntäminen o henkilökunnan rekrytointiin panostaminen tarkoituksenmukaiset ja taloudelliset palveluverkot o palvelujen ja palvelutarpeen yhteensovittaminen o toiminta kustannustehokasta o saavutettavuuden varmistaminen o päällekkäisten rakenteiden purkaminen esim. työnjakoa muokkaamalla o suunnitelmallisuus o tarkoituksenmukainen organisaatio laadukkaat ja nykyaikaiset kasvatus- ja oppimisympäristöt o mahdollisuus varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelman toteuttamiseen o terveellisyys o turvallisuus kokonaisvaltainen lasten ja nuorten palveluiden toteuttaminen o syrjäytymisen ehkäiseminen innostavat toimintakulttuurit 5

6 o hyvien käytänteiden huomioiminen yhteisiä toimintaperiaatteita laadittaessa o joustavuus o ennakkoluulottomuus o avoimuus elämänkaarinäkökulma toiminnan järjestämisessä. 4. Sivistyspalveluiden palveluverkkojen kehittäminen 4.1. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on lähipalvelua Varhaiskasvatus on uudessa kunnassa lähipalvelua. Ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa varten rakennetaan laajempia palvelualueita. Näiden kalliimpien palveluaikojen osalta on tärkeää päivähoitopaikkojen tarkoituksenmukainen ja suunnitelmallinen sijainti suhteessa huoltajien työpaikkoihin. Palvelurakenteen suunnittelussa on näin ollen erityisesti otettava huomioon työpaikat, joissa on merkittävässä määrin vuorotyötä. Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä Päiväkodit RPPH PPH kotona Sotkanet 1-2 v. 1-2 v. 3-5 v. 3-5 v lukum. % lukum. % Köyliö 17 39, , Säkylä 36 35, , Yhteensä Päivähoitopalveluiden rakennetta pohdittaessa keskeistä on kunnan ikäluokan koko ja alueen päivähoitopalveluiden käyttö. Köyliössä ja Säkylässä päivähoitopalveluiden määrällinen käyttö eroaa vähän toisistaan. 1-2-vuotiaiden päivähoidossa olevien lasten prosentuaalinen määrä on Köyliössä noin 4 % suurempaa kuin Säkylässä ja vastaavasta 3-5-vuotiaiden päivähoidossa olevien lasten määrä on noin 7 % suurempaa kuin Säkylässä. Kunnissa ei ole käytössä kotihoidon tuen kuntalisää eikä avointa varhaiskasvatustoimintaa järjestetä kummassakaan kunnassa. Köyliön ja Säkylän varhaiskasvatuksen kustannukset eroavat toisistaan Tilastokeskuksen tiedoista Kustannusvertailuun on suhtauduttava varovasti, koska kunnat ovat todennäköisesti 6

7 ilmoittaneet Tilastokeskukselle kustannukset eri perustein, mikä johtuu erilaisista kuntakohtaisista kirjaamis- ja toimintatavoista. Kuntakohtaisia kustannuseroja varhaiskasvatuksessa muutoin voivat selittää: ryhmäperhepäiväkotien määrä henkilökohtaiset avustajat (tukea tarvitsevien lasten määrä) Varhaiskasvatuksen henkilöstö Kunta Varhaiskasvatuksen henkilöstö (htv 2012) PPHO PK-johtaja LTO Kelto Lastenhoit. PPH RPPH Köyliö , Säkylä , Yhteensä Kunnissa eläkeiän saavuttaa henkilökuntaa vuoteen 2018 mennessä arviolta seuraavasti: päiväkodinjohtaja/lto 2 lastentarhanopettajat 1 lastenhoitajat 1 perhepäivähoitajat o kotona työskentelevät 8 o muualla työskentelevät 3 Varhaiskasvatuksen henkilöstön osalta saatavuusongelmia rekrytoinnissa on alueella ollut perhepäivähoitajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja (yliopistokoulutuksen käyneiden) lastentarhanopettajien osalta. 7

8 Varhaiskasvatuksen palveluverkkona tarkoituksenmukainen päiväkotiverkko, jota täydentää toimiva perhepäivähoitajien verkosto Uudessa kunnassa on tavoitteena luoda tarkoituksenmukainen päiväkotiverkko. Nykyinen palveluverkko luo hyvän lähtökohdan päiväkotiverkon kehittämiselle. Perhepäivähoito on toiminnallisesti tärkeä päiväkotiverkkoa täydentävä hoitomuoto erityisesti pienimmille lapsille tai maantieteellisesti haasteellisissa osissa uutta kuntaa. Perhepäivähoitajien rekrytoinnissa on ollut jo nyt ajoittain vaikeuksia. Koska perhepäivähoidon merkitys on tärkeä päiväkotiverkkoa täydentävänä hoitomuotona, on sen vetovoimaisuuden lisäämiseen kiinnitettävä uudessa kunnassa huomiota. Ryhmäperhepäiväkodeista luovutaan Kuntien alueella toimii tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkoteja: Säkylässä toimivat vuorohoitoa tarjoava Kastehelmi ja päivähoitoa tarjoava Leppis. Säkylän ryhmäperhepäiväkodit muuttuvat Keskustan päiväkodin osastoiksi lukien. Köyliössä toimii 2 ryhmäperhepäiväkotia: Kankaanpäässä ja Kepolassa 2 hoitajan ryhmäperhepäiväkodit. Näiden tulevaisuutta on uudessa kunnassa tarkasteltava kriittisesti hoitomuodon kalleudesta johtuen. Ryhmäperhepäiväkoteja voidaan käyttää tasaamaan palvelutarpeessa tapahtuvia äkillisiä muutoksia. Päiväkotiverkon keskittäminen Tavoitteena on päiväkotiverkon keskittäminen, sillä pienet yksiköt koetaan haavoittuvaisiksi ja usein kalliita yksittäisratkaisuja vaativiksi. Lisäksi yhteistyön tekeminen erillisten päiväkotiyksiköiden välillä on usein näennäistä. Työryhmä pitää toiminnallisesti perusteltuna vähintään kolmen ryhmän päiväkotiyksiköitä. Tätä pienemmät yksiköt ovat mahdollisia objektiivisesti perustelluin syin, esim. maantieteellinen sijainti. Päiväkotiverkkoa kehitettäessä on pohdittava erilaisia toimintamuotoja, joista yksi on ns. päiväkotien sivutoimipisteet. Yhteistyö yksityisen sektorin kanssa Yksityisen sektorin palvelut nähdään uudessa kunnassa hyvänä täydennyksenä (edellytyksenä laatu ja kustannustehokkuus), kuitenkin työryhmän näkemyksen mukaan pääpaino tulee olla kunnan itse järjestämässä varhaiskasvatuksessa. 8

9 4.2. Esiopetus Kasvatuksellisen jatkumon vahvistaminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen esiopetuksen kehittäminen Köyliössä esiopetus järjestetään Kepolan ja Lallin koulujen yhteydessä. Säkylässä esiopetus järjestetään Huovinrinteen, Onnimannin ja Keskustan päiväkodeissa. Työryhmä pitää tavoitteena, että esiopetus järjestetään koulun yhteydessä. Mikäli tilakysymyksistä johtuen esiopetus toteutetaan päiväkodissa, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyön toimivuuteen panostetaan. Tilaratkaisuja suunniteltaessa tavoitteena tulee olla, että esiopetus jatkossa voisi toimia koulujen yhteydessä. Uudessa kunnassa esiopetussuunnitelma varmistaa esiopetuksen toiminnallisen yhtenäisyyden. Esiopetus tulee kuntia velvoittavaksi v. 2015, mutta tällä muutoksella ei ole uudelle kunnalle toiminnallista tai taloudellista merkitystä. Esioppilaiden määrä ja esiopetuksen järjestämispaikka lv on seuraava: Kunta Oppilaiden määrä Järjestämispaikka Köyliö 23 Koulut Säkylä 37 Päiväkodit 9

10 4.3. Perusopetus Perusopetus on lähipalvelu Työryhmä näkee perusopetuksen lähipalveluna, jonka palveluverkon rakentaminen perustuu PoL 32 määräyksiin. Perusopetuksen palveluverkko on tarkoituksenmukainen, taloudellinen ja laadukkaan opetuksen mahdollistava Palveluverkko on uudessa kunnassa laadukas, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen. Verkkoa pohdittaessa on varmistettava palvelun saatavuus ja uuden kunnan asukkaiden mahdollisimman tasavertainen kohtelu. Kouluverkkoa rakennettaessa käytettäviä kriteerejä ovat: lainsäädäntö, väestöennusteet, palvelutarpeen kehitys, toimintaympäristön muutokset, käyttökustannukset, ylläpitokorjausten kustannukset ja koulumatkat. Uudessa kunnassa on neljä alakoulua (Kepolan, Lallin, Huovinrinteen ja Isosäkylän koulut) sekä yksi yläkoulu (Yhteiskoulu Säkylässä). Oppilaaksiottoalueet muodostetaan tarkoituksenmukaisesti siten, että ns. vanhat kuntarajat eivät ohjaa oppilaiden sijoittelua, vaan koulukuljetusten sujuvuus ja koulussa olevat tilat voidaan joustavasti ottaa huomioon koulupaikkaa määriteltäessä. Isosäkylän kouluun ja Säkylän yhteiskouluun on sijoitettu pienryhmät erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Köyliön kunta on ostanut pienryhmäpalveluita Säkylän kunnalta. Toiminta on vakiintunut osaksi yleisopetusta antavia Isosäkylän ja Säkylän yhteiskoulun kouluja. Pienryhmien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integrointi yleisopetukseen on toimivaa ja luo hyvät edellytykset oppilaille siirtyä toiselle asteelle jatko-opintoihin. Uudessa kunnassa pienryhmät sijoittuvat edelleen Isosäkylän ja Yhteiskoulun yhteyteen palvellen koko uuden kunnan aluetta. Uuden kunnan alakouluverkko rakentuu pääsääntöisesti yksisarjaisille kouluille Työryhmän näkemyksen mukaan uuden kunnan alakouluverkon suunnittelu pohjaa yksisarjaisiin alakouluihin. Objektiivisin tarkoituksenmukaisuusperustein, esim. maantieteellinen sijainti, 10

11 pidetään perusteltuina myös kolmeopettajaisia kouluja. Työryhmän näkemyksen mukaan uudessa kunnassa ei ole kaksiopettajaisia tai tätä pienempiä kouluja. Uudessa kunnassa on yksi yläkoulu Nykyinen kahden yläkoulun malli uudessa kunnassa on haasteellinen, koska oppilasmäärät alkavat olla pieniä aineenopettajajärjestelmän ylläpitämiseen (Säkylän yhteiskoulu 154 oppilasta, Lallin koulu 7-9 luokat 82 oppilasta). Yläkoulun tulee olla toiminnallisista lähtökohdista riittävän kokoinen (vähintään oppilasta). Yhdistetyn yläkoulun oppilasmääräksi tulee noin 230 oppilasta, mikä takaa laadukkaan perusopetuksen järjestämisen jo pelkkänä perusopetuksen kouluna. Tulevaisuudessa palveluverkon suunnitelmalliseen rakentamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota (uudisrakentaminen) Työryhmän näkemyksen mukaan sivistyspalveluiden investoinneista päätettäessä tulee tarkastella palvelutoimintaa kokonaisuudessa ja pyrkiä tilojen mahdollisimman tehokkaaseen ja monipuoliseen käyttöön. Uudisrakennuskohteet tulee mitoittaa edellä mainittuja suuremmille oppilasmäärille. Erityisen tärkeää uudisrakentamisessa on yksiköiden tarkoituksenmukainen (ei perinteinen) sijoittuminen uuden kunnan alueelle. Investointien (peruskorjaus, uudisrakentaminen) osalta työryhmä haluaa erityisesti painottaa suunnitelmallisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja valmiutta innovatiiviseen ajatteluun. 11

12 Perusopetuksen kustannukset uudessa kunnassa valtakunnallisen keskiarvon mukaiset Työryhmän näkemyksen mukaan uuden kunnan perusopetuksen kustannusten tulee olla vertailukelpoiset vastaavankokoisten kuntien perusopetuksen kustannuksiin nähden. OPH 2012 Kunta /oppilas, opetus /oppilas, yhteensä Köyliö Säkylä Suomi ka opp opp Perusopetuksen henkilöstö Kunta Opettaja Erityisopettaja Koulunkäyntiohjaaja Köyliö ,8 Säkylä Yhteensä ,8 Tiedot on kerätty vuodelta Lukumäärät on ilmoitettu henkilötyövuosina. Arvio alueella v mennessä eläkeiän saavuttavista henkilöistä: perusopetuksen opettajat 8 erityisopettajat 0 koulunkäyntiohjaajat 0 Osa eläkeiän saavuttavista opettajista on peruskoulun ja lukion yhteisiä opettajia. 12

13 Oppilasmäärät Aamu- ja iltapäivätoiminta Säkylässä järjestetään kunnan omana toimintana iltapäivätoimintaa Huovinrinteen ja Isosäkylän alakouluissa. Köyliössä ei nykyisin vastaavaa toimintaa järjestetä. Uudessa kunnassa iltapäivätoimintaa järjestetään alakoulujen yhteydessä, mikäli tarvetta toiminnalle on ja ryhmän perustamiseksi on riittävä määrä lapsia. Työryhmän näkemyksen mukaan noin 10 oppilaan ryhmä on riittävä Lukio Lukiokoulutusta kehitetään omana yleissivistävänä koulutusmuotona Työryhmän näkemyksen mukaan uudessa kunnassa lukiokoulutusta kehitetään omana yleissivistävänä koulutusmuotona. Uuden kunnan lukio tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien oppilaitosten kanssa Lukion opiskelijamäärät vuosina Vuodet Lukiokoulutus on lähipalvelu, jota tarjotaan Säkylän seudun lukion toimipisteessä. Lukiokoulutuksen tarjoaminen mahdollistaa hyvän koulutuksen saatavuuden opiskelijoille ja tukee myös pätevää aineenopetusta uuden kunnan yläkoulussa. 13

14 Uuden kunnan tavoitteena on laadukkaan lukiokoulutuksen järjestäminen. Työryhmän näkemyksen mukaan tulee pyrkiä tekemään alueellista yhteistyötä, jotta lukiokoulutuksen laadun ja monipuolisuuden kehittäminen ja lukiokoulutuksen säilyttäminen paikkakunnalla on mahdollista. Lisäksi uudessa kunnassa kiinnitetään suunnitelmallisesti huomiota oppimisympäristöjen ajanmukaisuuteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Valtakunnallisten linjausten puuttuminen vaikeuttaa suunnittelua Uuden kunnan toiminnan suunnittelua on vaikeuttanut epätietoisuus valtakunnallisista linjauksista ja niiden vaikutuksista. Toiminnan järjestämiseen on vaikutusta toisen asteen järjestämisverkkoa ja rahoitusjärjestelmää koskevilla uudistuksilla II asteen ammatillinen koulutus Toisen asteen ammatillista koulutusta uudessa kunnassa ei uudessa kunnassa järjestetä. Ammatillisen koulutuksen koulutusorganisaatiot (Sataedu ja Sasky) tarjoavat alueellisesti ammatillista koulutusta. Ammatillisen koulutuksen saatavuus seudulla tulee säilyttää vähintään nykyisellään Vapaa sivistystyö Pyhäjärviseudun aikuisopisto järjestää kansalaisopistopalvelut Köyliön ja Säkylän alueella. Uudessa kunnassa on yksi kansalaisopisto, jonka toiminta-alue voi olla seudullisesti uutta kuntaa laajempi. Kansalaisopistotoimintaa järjestetään alueellisesti kattavasti eri toimipisteissä kunnan alueella. Toiminnan järjestämisessä huomioidaan yleisten toimintaperiaatteiden ohella alueelliset kuntalaisten erityistarpeet ja toiveet. 14

15 4.7. Vapaa-aikatoimi Vapaa-aikatoimi käsittää uudessa kunnassa nuoriso- ja liikuntatoimen, kirjasto- ja kulttuuritoimen. Uuden kunnan vapaa-aikatoimen palveluverkon rakentamisen lähtökohdaksi nostetaan aktivointi, osallisuus ja muiden toimijoiden arvostaminen. Aktivoinnin, osallisuuden ja muiden toimijoiden arvostamisen näkökulmasta palveluverkon rakentamisessa huomioidaan työnjako kunnan ja kolmannen sektorin välillä. Uusi kunta on edellytysten luoja. Tästä lähtökohdasta valmistellaan uudet toimintaperiaatteet koskien esim. avustusjärjestelmää. Uuden kunnan vapaa-aikatoimen palvelurakenteen painopiste on kuntalaisten hyvinvoinnissa elämänhallinnassa ja terveyden edistämisessä. Tällä hetkellä vapaa-aikatoimen henkilöstömäärä on kummassakin kunnassa pieni. Uudessa kunnassa on mahdollista järkevän työnjaon ja henkilöstön vahvuudet huomioivien tehtäväkuvien muodostaminen ja toiminnan kehittäminen. Vapaa-aikatoimi on uudessa kunnassa osittain lähipalvelua osittain keskitettyä palvelua Nuoriso- ja liikuntapalvelut Lähipalvelua ovat esim. lähiliikuntapaikat, nuorisotilatoiminta, etsivä nuorisotyö ja erityisesti palvelut, jotka kohdentuvat lapsiin, nuoriin ja ikäihmisiin. Säkylässä toimii nuorten työpaja. Köyliö on ostanut Säkylältä paikkoja omille nuorilleen työpajasta. Uudessa kunnassa toimii nuorten työpaja, jonka tavoitteena on auttaa syrjäytymisuhan piiriin kuuluvia nuoria löytämään itselleen opiskelu- tai työpaikka. Nuorten elämänhallinnan tukeminen on keskeisellä sijalla työpajatoiminnassa. Kirjastopalvelut Uudessa kunnassa toimii kaksi kirjastoa (Isosäkylässä ja Kepolassa). Kirjastojen aukioloajat määritellään siten, että aukiolo kohdentuu vilkkaaseen asiointiaikaan ja vastaavasti aukioloa 15

16 supistetaan hiljaisiksi todettuihin aikoihin. Kirjastotoimenjohtajan palvelut ostetaan edelleen Eurasta, mutta ostettavan palvelun määrä suhteutetaan uuden kunnan tarpeisiin. Kulttuuripalvelut Uudessa kunnassa kulttuuripalvelut mitoitetaan tarvetta vastaavaksi ja resursoidaan osaksi muuta kunnan toimintaa. Musiikkiopetuspalvelut ja museotoiminta ovat osa kulttuuritoimea. Musiikkiopistopalvelut Köyliö ja Säkylä ostavat musiikkiopistopalvelut Huittisten kaupungilta. Uudessa kunnassa musiikkiopistopalvelut ostetaan nykykäytäntöä jatkaen Huittisten kaupungilta. Vuonna 2014 kunnat ostivat musiikkiopiston paikkoja seuraavasti: Säkylän kunta ostaa musiikkiopistopalvelut 33 opiskelijalle. Köyliön paikkamäärä on 25 opiskelijaa. Museot Säkylän kunnassa on kaksi museota: Korven mylly Pyhäjoella ja Kotiseutumuseo keskustan läheisyydessä. Lisäksi Säkylässä on yksityisiä tai muiden ylläpitämiä museoita. Köyliössä on Köyliön museo ja Yttilän museokoulu. Lisäksi Köyliössä on yksityisiä tai muiden ylläpitämiä museoita. Kotiseutuarkistot ovat Säkylän ja Köyliön kirjastoissa Sivistystoimen tukipalvelut Sivistystoimen tukipalveluihin kuuluvat ruokapalvelut, siivouspalvelut sekä kiinteistöjen huolto. Köyliössä nämä palvelut ovat osa sivistystointa ja sivistystoimen eri yksiköitä. Säkylässä vastaavasti tukipalveluista ruokapalvelut kuuluvat osaksi sivistystoimen ruokapalveluyksikköä, joka tuottaa palvelut kaikille sivistystoimen yksiköille. Tavoitteena on tiivis ja tarkoituksenmukainen valmistus- ja palvelukeittiöiden verkosto. Tällä hetkellä Säkylän alueella on kaksi valmistuskeittiötä ja yksiköissä on palvelukeittiöt. Siivous- ja kiinteistöjen huolto kuuluvat tekniselle osastolle, joka tuottaa palvelut koko kunnalle. 16

17 Uudessa kunnassa sivistystoimen tukipalveluista ruokapalvelut keskitetään omaan yksikköönsä sivistysosastolle. Siivouspalvelut ja kiinteistönhoito tuotetaan teknisen osaston toimesta kunnan sisäisenä työnä sivistysosaston eri yksiköille. 5. Uuden kunnan sivistystoimen hallinto Sivistystoimesta vastaa uudessa kunnassa yksi lautakunta, jossa toimii esittelijänä toimialajohtajana sivistysjohtaja. Sivistysjohtajan alaisuudessa toimivat vastuualueiden esimiehet, jotka muodostavat sivistyspalveluiden johtoryhmän. Työryhmä ei esitä alueellisia hallintomalleja vaan lähtee siitä, että uudessa kunnassa on tärkeää varmistaa organisatorisestikin sivistystoimen palvelujen toiminta jatkumona aina varhaiskasvatuksesta ikääntyvien palveluihin. Tärkeänä työryhmä pitää myös elämänkaariasennetta eli yhteistyön tulee kulkea saumattomasti uudessa kunnassa osastojen sisällä ja välillä. Uuden kunnan organisaatiomallin tulee varmentaa tiivis yhteistyö kuntaorganisaation sisällä. Työryhmän näkemyksen mukaan uuden kunnan hallinto pystytään järjestämään sijoittamalla alueen nykyistä hallintoresurssia tarkoituksenmukaisesti. On kuitenkin huomioitava, että laadukas ja taloudellinen toiminta edellyttää hyvää johtajuutta ja myös sille tulee myös luoda edellytykset. Toimintakulttuurien avaaminen ja yhteisistä periaatteista sopiminen Uutta kuntaa suunniteltaessa hallinnon yksi tärkeä tehtävä on avata nykyiset kuntien toimintakulttuurit ja pyrkiä löytämään parhaat käytänteet pohjaksi uuden kunnan toimintakulttuurin luomiseen. Tärkeää on avoimesti ja tasapuolisesti tarkastella kuntien erilaisia toimintatapoja, niiden vahvuuksia ja heikkouksia sekä toimivuutta uudessa toimintaympäristössä. Laajemman alueen yhteistyö Yhteistyöhön panostaminen seudullisesti on uuden kunnan sivistystoimelle toiminnallisesti ja myös taloudellisesti tärkeää. 17

18 Sivistystoimen palvelujen organisaatio Sivistystoimen hallinto Sivistystoimen hallinto Sivistystoimen tukipalvelut Päiväkotihoito Ruokapalveluyksikkö Oppilas- ja opiskelijahuolto Varhaiskasvatus Perhepäivähoito Muu päivähoito Esiopetus Ryhmäperhepäivähoito Varhaiserityiskasvatus Muu päivähoito Sivistyslautakunta Peruskoulutus Lukiokoulutus Vapaa sivistystyö Yleisopetus Erityisopetus Muu peruskouluopetus ja tukipalvelut Säkylän seudun lukio Pyhäjärviseudun aikuisopisto Aamu- ja iltapäivätoiminta Oppilaskerhotoiminta Yleissiivistävä aikuiskoulutus Tilauskoulutus Musiikin opetus Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut Kotiseutuarkisto Museotoiminta Kulttuuritoiminta Vapaa-aikatoimi Liikuntapalvelut Liikunta-alueet Liikuntatoiminta Nuorisopalvelut Nuorisotyö Työpaja 18

19 6. Arvio uuden kunnan perustamisen vaikutuksista sivistyspalveluihin Uuden kunnan mahdollisuudet uusi kunta on isompi organisaatio, joka antaa leveämmät taloudelliset hartiat ja enemmän asiantuntijuutta työyhteisön vahvistuminen houkuttelevampi työnantaja rekrytoinnin mahdollisuudet henkilöstö virkarakenteen kehittäminen vastaamaan uuden kunnan palvelutarpeita (eläköitymisen mahdollisuudet) mahdollisuus olemassa olevan henkilöstön osalta työnjakoon ja mielekkäämpiin työkokonaisuuksiin hallinnon uudelleen organisoituminen sähköinen kanssakäyminen on mahdollisuus, mutta myös välttämättömyys laajemmassa seudullisessa yhteistyössä eri kuntien toimintakulttuurien kriittinen tarkastelu ja parhaiden mallien löytäminen luo mahdollisuuden uusiin hyviin käytänteisiin uusi kunta on elinvoimaisempi ja uskottavampi toimija seudullisesti ja valtiovaltaan päin uusi kunta mahdollistaa uudenlaisten sisäisten kokonaisuuksien kehittämisen investointien (peruskorjaus, uudisrakentaminen) osalta työryhmä haluaa erityisesti painottaa suunnitelmallisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja valmiutta innovatiiviseen ajatteluun Uuden kunnan uhat muutokset palvelutasossa muutosvastarinnan haasteet vaaditaan hyvää muutosjohtajuutta osaoptimointi (vanhat kuntarajat) palveluverkkojen tasapuoliseen rakentamiseen kunnan eri osissa ei sitouduta 19

Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut - työryhmä

Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut - työryhmä Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Työryhmän loppuraportti Uuden kunnan palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut - työryhmä 13.6.2014 2 Sisältö

Lisätiedot

Työryhmän loppuraportti

Työryhmän loppuraportti Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän loppuraportti Uuden kunnan palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Kasvatus- ja koulutustyöryhmä 28.5.2014 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2.

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Varhaiskasvatus ja perusopetus Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi /

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Työvaliokunnan kokous 17.1.2014 Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi / PK Kust. / lapsi / vuosi / PPH Harjavalta 3 0 20 8 220 12 015 Kokemäki 3 1 18 10 243 5 898 Lavia 0 1 5 0 8

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö 24.5.2011 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoite

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS VARHAISKASVATUS, OPETUS JA VAPAA-AJANPALVELUT - TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI 15.1.2014

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS VARHAISKASVATUS, OPETUS JA VAPAA-AJANPALVELUT - TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI 15.1.2014 KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS VARHAISKASVATUS, OPETUS JA VAPAA-AJANPALVELUT - TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI 15.1.2014 2 1. Johdanto Keski-Satakunnan kuntajakoselvitystä varten perustettiin kuusi valmistelevaa

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari

Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 11.4.2012 Korkeatasoinen lukiokoulutus kattavasti koko maassa nuoren ulottuvilla. 2 11.4.2012 Tuula Haatainen Lukio tai ammatillinen

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Parasta kylissä. Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1

Parasta kylissä. Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1 Parasta kylissä Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1 Joutseno osana Lappeenrantaa Kuntaliitos toteutunut onnistuneesti. Joutsenon kuten Ylämaankin palvelut on

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Opiskelukyvyn palapeli, Vanha Ylioppilastalo 24.5.2011 Opetushallitus Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Opiskelijahuolto-

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

2013 2014 2015 2016 HTV

2013 2014 2015 2016 HTV Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2014 Sivistystoimialan hallinto (tehdään tulosalueittain, toimialajohtajan tehtävänä on koota toimialan yhteenveto) HTV 80,0 79,0 79,0 79,0 Henkilöstökulut ( /vuosi)

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009 Palveluverkkotyö Tilannekatsaus 4.6.2009 koulutus alakoulut 1.-6.lk yläkoulut 7.-9.lk lukio varhaiskasvatus päivähoito esikoulu iltapäivätoiminta nuorisopalvelu kirjasto ja tietopalvelut museopalvelut

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011. A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011. A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011 A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari C) Palvelualue: Koulutoimi D) Vastuuhenkilö: Jaakko Junes E) Tulosalueet:

Lisätiedot

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Elinvoimaiset kunnat, toimivat itsehallintoalueet, hyvinvoivat kuntalaiset Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Valmisteluseminaari 6.11.2015 Jari Koskinen Uudistuksen tavoitteet Turvata yhdenvertaiset,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 Lukion tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 PÄIVÄN TEEMA LUKIOKOULUTUKSEN PILVET JA UUDET TUULET 3.4.2014 Tuula Haatainen LUKIOKOULUTUKSEN PILVIÄ JA UUSIA TUULIA 1/2 PALJON

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS. 9.2.2010 Lahti. nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus

SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS. 9.2.2010 Lahti. nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS 9.2.2010 Lahti Selvittäjän toiveet toimikunnalle: A. Tiivis informaatio: nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus B. Rajaus muihin toimikuntiin C. Aikataulu: Mitä

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11. Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.2014 Kuntaliiton lähtökohta ja tavoitteet uudistukselle Yleiset tavoitteet:

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

Kuntastrategia. Sivistystoimen strategia. Lukio Toinen aste

Kuntastrategia. Sivistystoimen strategia. Lukio Toinen aste Kuntastrategia Sivistystoimen strategia Lukio Toinen aste Kirjasto Kulttuuri Varhaiskasvatus Perusopetus Vapaaaikatoimi 1 KUNTASTRATEGIA Askolan kunta 2 VISIO 2020 Askola on elinvoimainen ja edistyksellinen

Lisätiedot

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Opetus- ja kulttuuritoimen valtion määrärahaesitys 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Markkuun oppilaat / koulu. Markkuun koululla 16.3.2015

Markkuun oppilaat / koulu. Markkuun koululla 16.3.2015 Markkuun oppilaat / koulu Markkuun koululla 16.3.2015 EVA 17.10.2013 Kunnassa on eri yhteyksissä keskusteltu Markkuun koulun edellytyksistä jatkaa kyläkouluna. Vaikutusten ennakkoarviointitilaisuudessa

Lisätiedot

Sivistystoimen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vv 2016-2017. Kouluverkkoon ja kirjastojen määrään ei ole ennakoitu muutoksia.

Sivistystoimen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vv 2016-2017. Kouluverkkoon ja kirjastojen määrään ei ole ennakoitu muutoksia. Sivistyslautakunta 117 23.10.2014 Sivistystoimen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vv 2016-2017 3488/04.040/2014 SIVLK 117 Koulunjohtajat ja rehtorit ovat saaneet talousarvion laatimiseen tarvittavat

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson Hiihtomuseon auditorio 6.5.2013 Anjariitta Carlson Yhteistoimintasopimuksen (2013-2016) tarkoitus: kehittää kunnallisia sivistyspalveluita yhteistyössä, ennakoiden ja osaamisresurssia jakamalla yhteneväisen

Lisätiedot

OSAAVA SATAKUNNAN SEUDULLINEN TÄYDENNYSKOULUTUSSOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen sisältö. 3. Hallinto ja talous

OSAAVA SATAKUNNAN SEUDULLINEN TÄYDENNYSKOULUTUSSOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen sisältö. 3. Hallinto ja talous OSAAVA SATAKUNNAN SEUDULLINEN TÄYDENNYSKOULUTUSSOPIMUS 1. Sopijapuolet Tämän täydennyskoulutuksen sopijapuolet ovat kunta ja Porin kaupunki. Tähän sopimukseen sitoutuneet kunnat ovat Pori, Ulvila, Nakkila,

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

Vapaa-aikatoimen palvelut

Vapaa-aikatoimen palvelut Vapaa-aikatoimen palvelut 1. Johtopäätökset ryhmän laatimasta nykytilan arvioinnista Edut/vahvuudet/mahdollisuudet: - Vapaa-aikapalvelut ovat keskeinen osa kuntien ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia edistävää

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

6,322123(78672,0(1. Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto. Jari Alasmäki opetusjohtaja

6,322123(78672,0(1. Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto. Jari Alasmäki opetusjohtaja 6,322123(78672,0(1 3$/9(/89(5..2 Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto Jari Alasmäki opetusjohtaja $/8.6, tehtävänantona /$$-$6,322123(78672,0(1 3$/9(/89(5..26(/9,7

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät vuodelle 2015. Asian on valmistellut sivistysjohtaja.

Sivistyslautakunnan laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät vuodelle 2015. Asian on valmistellut sivistysjohtaja. Sivistyslautakunta 140 10.12.2014 Sivistyslautakunta 13 18.02.2015 Sivistyslautakunta 78 19.08.2015 Sivistyslautakunnan laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät vuodelle 2015 361/04.042/2012 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Sivistystoimen työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Sivistystoimityöryhmän esitykset 1. Varhaiskasvatus:

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon. SIVISTYSTOIMI Sitovat tavoitteet, niiden tavoitetaso sekä toteutumisen arviointi Liite käyttösuunnitelmaan 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO 1. Sivistystoimi toimii kaupungin Aino Health Management

Lisätiedot

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI 7.4.2014 JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI PVM LOPULLINEN MÄÄRÄAIKA PÄÄMÄÄRÄ SAAVUTETTU Joroisten sivistystoimi/ Perusopetus Joroisten perusopetus kokonaan yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2015-2016 alussa

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... Koulutuksen sisäinen tehokkuus eli koulu tuotantolaitoksena... 15. Kenen pitäisi maksaa koulutuksesta?... 27

Sisällys. Esipuhe... Koulutuksen sisäinen tehokkuus eli koulu tuotantolaitoksena... 15. Kenen pitäisi maksaa koulutuksesta?... 27 Sisällys Esipuhe.................................................................. 11 Simo Juva Inhimillinen pääoma ja koulutuksen tehokkuus koulutus taloustieteen tutkimuskohteena...................................................

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA. Sivistyslautakunta 8.9.2015 PIHTIPUTAAN KUNNAN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2020

PIHTIPUTAAN KUNTA. Sivistyslautakunta 8.9.2015 PIHTIPUTAAN KUNNAN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2020 1 PIHTIPUTAAN KUNTA Sivistyslautakunta 8.9.2015 PIHTIPUTAAN KUNNAN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2020 2 1. JOHDANTO 3 2. WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN STRATEGIA VUOTEEN 2017 3 KOULUTOIMEN SWOT -ANALYYSI

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot