LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO,"

Transkriptio

1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama Osaamisjohtaja Marja Anttalainen

2 Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1 Opetussuunnitelman muodostuminen Opintojen järjestäminen Liiketalouden perustutkinnon muodostuminen ja opintojen ajoitus... 3 Tutkinnon kuvaus... 3 Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen tutkinnossa... 3 Paremman palvelun osaaja... 4 Kansainvälisyyden toteutuminen tutkinnossa... 4 Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa... 4 Tutkinnon rakenne Tutkinnon osien toteutussuunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisesta peruskoulutuksesta AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) Pakolliset tutkinnon osat...39 Liitteet Liiketalouden perustutkinnon perusteet (OPH) sivuston opetussuunnitelmat kansioon, josta löytyvät: Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteisen osan liitteet Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja suunnitelmat Aikuisten näyttötutkintotoiminnan suunnitelma

3 1 1 OPETUSSUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN Liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelma muodostuu kolmesta osasta: Etelä-Savon ammattiopiston (Esedu) opetussuunnitelman yhteinen osa, jossa määritellään Etelä-Savon ammattiopiston kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Etelä-Savon Koulutus Oy:n toimintaa ohjaavat strategiat. Liiketalouden perustutkinnon ammatillisen perustutkinnon perusteet, jossa on kuvattu tutkinnon ja koulutusohjelmien tai osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja kriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta ja näyttötutkintoja koskevia määräyksiä. Liiketalouden perustutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma (tämä asiakirja), jossa kuvataan tutkinnon muodostuminen ja opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt sekä menetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma sisältää ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja suunnitelmat. 2 OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia. Tutkintoon voi myös yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Opiskelija voi myös valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia muista ammatillisista perus- tai ammattitutkinnoista, valita lukio-opintoja ja/tai suorittaa ylioppilastutkinnon. Opiskelijan opintoja ohjaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa kuvataan mitä opiskelija opiskelee. HOPS tehdään perustutkinnon opetussuunnitelman ja opiskelijan omien tavoitteiden ja valintojen perusteella. HOPS voi pitää sisällään erilaisia oppimisen suoritustapoja ja tavoitteita, opintojen ajoitusta, alustavia valinnaisten opintojen valintoja sekä suunnitelman työssäoppimisesta. HOPSia tarkennetaan lukuvuosittain opintojen edetessä. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Siinä määritellään tarvittavat tukitoimet ja ne järjestelyt, joita opiskelijan opintojen ja työllistymisen tukena käytetään. Yksi opintoviikko tarkoittaa opiskelijan 40 tunnin työpanosta. Opintoviikko sisältää erilaisia oppimisen muotoja ja opetusmenetelmiä, jotka valitaan oppimistavoitteiden ja opiskelijoiden oppimisvalmiuksien kannalta tarkoituksenmukaisesti. Oppimisen muotoja ja opetusmenetelmiä ovat mm. lähi- ja etäopetus, monimuoto-opetus, verkko-opetus ja työssäoppiminen. Oppimista tapahtuu monipuolisissa oppimisympäristöissä, jotka ovat kokonaisvaltaisia työpaikkojen ja oppilaitosten toimintaympäristöjä, jotka muodostuvat itse toimipaikkojen ympäristöstä, oppijoista, opettajista, työpaikan työntekijöistä ja henkilöstöstä, oppimislähteistä, oppimisnäkemyksistä, erilaisista toimintamuodoista sekä välineistä ja tavoista käyttää näitä.

4 2 Jokaiselle opiskelijaryhmälle nimetään ryhmänohjaaja, joka on opiskelijan lähin tukihenkilö opintojen ajan. Hän perehdyttää opiskelijan opintoihin, seuraa läsnäoloja, vastaa ryhmänsä hyvinvoinnista sekä informoi opintoihin kuuluvista arjen asioista. Etelä-Savon ammattiopisto tarjoaa myös erityisopetusta, jonka tehtävänä on auttaa opiskelijaa saavuttamaan tutkintonsa/opiskelunsa tavoitteet ja sijoittumaan työelämään. Erityisopetusprosessin käytännön toteutuksesta huolehtivat ensisijaisesti ryhmänohjaajat, opettajat, erityisopetusvastaavat ja ammatilliset erityisopettajat, jotka yhteistyössä vastaavat erityisestä tuesta ja ohjauksesta koko opintojen ajan. Koko tutkinnon suorittaminen on tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Etelä-Savon ammattiopistossa perustutkinnot voidaan suorittaa myös työelämän toiminta- ja tehtäväkokonaisuuksia vastaavina tutkinnon osina. Lähtökohtana ovat tällöin sekä opiskelijan/tutkinnon suorittajan mahdollisuudet työllistyä kapea-alaista osaamista vaativaan työhön että opiskelijan/tutkinnon suorittajan yksilölliset opiskeluvalmiudet ja elämäntilanne. Tarkemmin opintojen järjestäminen on kuvattu Etelä-Savon ammattiopiston Opetussuunnitelman yhteisessä osassa.

5 3 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN AJOITUS TUTKINNON KUVAUS Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa toimia myynnin, kaupan sekä talouden ja toimiston eri tehtävissä samoin kuin julkishallinnossa, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Hän voi rakentaa tutkintonsa erilaisista tutkinnon osista ja siten hän pystyy toimimaan kaikilla aloilla. Valinnaisuuden avulla hän voi monipuolistaa tutkintoa eri alojen tarpeisiin. Hänellä on yleistä liiketaloudellista osaamista, hyvät yhteistyöja kommunikaatiotaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Hän osaa ottaa toiminnassaan huomioon keskeisen yritystoimintaan ja työsuhteisiin liittyvän lainsäädännön, turvallisuusasiat ja kestävän kehityksen periaatteet. Tutkinnon suorittaneella on yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä liiketalouden ja kaupan alan lisäksi myös muilla aloilla. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa ottaa huomioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen. Hän on ympäristötietoinen, mikä edellyttää tuotteen elinkaariajattelun huomioonottamista ja kykyä vastata asiakkaan esittämiin kysymyksiin tuotteen ympäristöystävällisyydestä. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden tehtävissä. Hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää. Tutkinnon suorittaneella on myös valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti ja myyntisihteeri. Talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut osaa palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä. Hän osaa hoitaa jotain talouspalvelujen osa-aluetta käyttäen toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelman suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin taloushallinnon ja toimistopalvelun työtehtäviin: kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja, palkanlaskija, palkka-assistentti, toimistoassistentti, toimistosihteeri, käyttäjätukihenkilö, rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilö. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Yrittäjyyskasvatus on oleellinen osa liiketalouden perustutkintoa ja siihen liittyviä asioita käsitellään läpi opintojen. Liiketalouden perustutkinnon opiskelijat pyritään valmentamaan aloitteelliseen ja asiakaslähtöiseen toimintaan joko työntekijänä tai yrittäjänä. He oppivat suunnittelemaan toimintaansa ja työskentelemään tavoitteiden saavuttamiseksi. Itsensä johtamistaidot sekä taloudellinen ja tuloksellinen toimintatapa tulee tutuksi opintojen aikana. He oppivat myös arvioimaan ammattialan yritystoimintaa ja oman osaamisen tuotteistamismahdollisuuksia sekä pohtimaan omia yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksia.

6 4 PAREMMAN PALVELUN OSAAJA Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, miksi asiakaspalvelu on tärkeää työelämässä. Opinnot joko sisältyvät osaamiskokonaisuuksiin tai ne suoritetaan monimuotoisesti mm. Moodle-oppimisympäristössä ja työssäoppimisen yhteydessä. Opintojen sisältöinä ovat mm: hyvä asiakaspalvelu ja laatu, asiakaspalveluprosessin vaiheet, asiakkaan vastaanottaminen, palvelutilanteen päättäminen, asiakkaan palvelu puhelimessa, sähköpostikäytännöt ja hyvät käytöstavat. Opiskelija saa kokonaisuuden suoritettuaan Paremman Palvelun Osaaja todistuksen ja rintamerkin. Palveluosaamisen opinnot sisältyvät liiketalouden perustutkinnossa kaikille pakolliseen Asiakaspalvelun tutkinnon osaan. KANSAINVÄLISYYDEN TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Liiketalouden perustutkinnon suorittaneelta odotetaan, että hän osaa toimia joustavasti ja luovuutta käyttäen myös kansainvälisessä ympäristössä tilanteiden ja asiakkaiden vaatimalla tavalla ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset kulttuuritaustat ja olosuhteet. Liiketalouden perustutkinnon opiskelijalla on mahdollisuus kansainvälistyä osana opintojaan. Hän voi suorittaa osan opinnoista esimerkiksi työssäoppimisjakson aikana ulkomailla. Liiketalouden ala on myös osallistunut vuosittain kansainvälisiin oppilaitosten välisiin yhteistyöprojekteihin. Liiketalouden perustutkinnon valinnaisissa opinnoissa voi suorittaa erillisiä kansainvälistymiseen ja kansainväliseen kauppaan liittyviä opintoja. TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Liiketalouden perustutkinnon koulutuksessa henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella. Liiketalouden perustutkinto soveltuu hyvin alanvaihtajille, jotka esimerkiksi terveydellisistä syistä eivät voi jatkaa entisessä ammatissaan. TUTKINNON RAKENNE Tutkinnon rakenteen numerointi noudattaa liiketalouden perustutkinnon perusteita. Ohjeellinen opintojen ajoitus koskee koulutusta, joka järjestetään ammatillisena peruskoulutuksena. Näyttötutkintona suoritettavan ammatillisen perustutkinnon toteutus suunnitellaan henkilökohtaistamisen kautta. Ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 24 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov.

7 5 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu, 20 ov x 4.2 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Kaupan palvelu ja myynti, 20 ov x x Visuaalinen myyntityö, 20 ov 4.3 Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma x x Talouspalvelut, 20 ov x x Kirjanpito, 20 ov Toimistopalvelut, 20 ov 4.5 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Valinnaisten tutkinnon osien tarjonta vaihtelee vuosittain ja paikkakunnittain Sähköinen kaupankäynti, 10 ov Tuoteneuvonta, 10 ov Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 10 ov Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, 5-10 ov Tutkinnon osa ammattitutkinnoista Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, 10 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat, 5-10 ov Myynti- ja asiakasviestintä, 10 ov Yrityksen talous, 10 ov 4.6 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0-10 ov Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 5-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 0-10 ov Lukio-opinnot, 0-10 ov 4.7 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat, yli 120 ov) Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat ammatillisista tutkinnoista (perustutkinnot, ammattitutkinnot, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

8 6 erikoisammattitutkinnot), 10 ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov x x 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov x x 4 TUTKINNON OSIEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 4.1. KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT ASIAKASPALVELU, 20 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän valmistautuu palvelutilanteisiin huolehtii työympäristöstä palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä selvittää toiminnan kannattavuutta Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti palvelutilanteessa. Näyttöympäristönä voi olla kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste, varasto jne. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja suunnitelma on tämän asiakirjan liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Asiakaspalveluprosessi 4 ov Asiakaspalvelun työssäoppiminen 6 ov Yritysopas 9 ov Opinto-ohjaus ja työelämävalmennus 1 ov

9 7 Asiakaspalveluprosessi 4 ov Opiskelija tietää millaista on hyvä asiakaspalvelu ja osaa soveltaa sitä omassa työssään. Opiskelija oppii erilaisten tuoteryhmien perusominaisuuksia ja hyödyntää niitä asiakaspalvelussa ja myynnissä. Opiskelija osaa viestiä asiakaspalvelussa. Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Verkkoopetusmateriaali tarpeen mukaan. Oman alan kirjallisuus ja monisteet. Osaamiskokonaisuudessa lähiopetus, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö kytketään yhteen asiakaspalveluprosessin toteuttamisessa. Opinnoissa ohjataan opiskelijoita myös yrittäjyyspassin käyttöön yhdistämään merkonomikoulutuksen yrittäjyyden opintoja. Merkonomikoulutuksen aikana on mahdollista suorittaa myös asiakaspalvelutyöhön liittyvä hygieniaosaamisen passi. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Asiakaspalvelun työssäoppiminen 6 ov Opiskelija toimii kaupan arvoketjussa. Työtehtävissä työskennellessään hän osoittaa ammattitaitonsa työssäoppimisjakson lopulla ammattiosaamisen näytöllä valmistautumalla palvelutilanteisiin, hoitamalla tuotevastuualueensa, palvelemalla ja myymällä suomen ja ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä lisäksi noudattaen kaupan liikeidean mukaista palvelu- ja myyntikonseptia. Työssäoppiminen toteutetaan kaupan alan tai toimiston työpaikoissa. Verkko-opetusmateriaali tarpeen mukaan. Työssäoppimisen ohjausmateriaalit.

10 8 Työssäoppimispaikat voivat olla kaupan arvoketjun eri vaiheissa. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Yritysopas 9 ov Opiskelija osaa asiakaskeskeisen markkinointiajattelun perusteet. Opiskelija osaa ryhmitellä asiakkaita heidän ostokäyttäytymisensä perusteella. Opiskelija ymmärtää tuotteen, hinnan ja saatavuuden merkityksen yrityksen markkinoinnin peruskilpailukeinoina. Opiskelija selvittää myytävien tuotteiden tai palvelujen kannattavuutta. Hän perehtyy yritystoiminnan tuottoihin, kustannuksiin ja kannattavuuslaskentaan sekä tutustuu kaupan alan hinnoitteluun. Opiskelija ymmärtää yrityksen toimintakokonaisuutena sekä yrityksen tavoitteet, työt ja toiminnot. Opiskelija oppii omaa työtä yrityksessä ohjaavat ja rajoittavat tekijät sekä työn merkityksen yrityksen menestymiselle. Opiskelija osaa käyttää tietokonetta (työvälineohjelmia) A-ajokorttitasoisesti. Opiskelija noudattaa omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Opiskelija noudattaa työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta sekä toimii työntekijälle ja työnantajalle kuuluvien vastuiden ja velvollisuuksien mukaisesti. Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Verkkoopetusmateriaali tarpeen mukaan. Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä Internet-tietolähteet. Yritysoppaan ohje. Osaamiskokonaisuuteen liittyy työssäoppiminen asiakaspalveluprosessin opintoina. Yritysoppaaseen liittyviä asioita selvitetään työssäoppimispaikalla. Opinnoissa ohjataan oppilaita myös yrittäjyyspassin käyttöön yhdistämään merkonomikoulutuksen yrittäjyyden opintoja. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON

11 9 Opinto-ohjaus ja työelämävalmennus 1 ov Opiskelija tuntee tutkintonsa rakenteen ja osaa tehdä oikeita valintoja opinnoissaan. Hän suunnittelee itse opintonsa ja ottaa niistä vastuun sekä tarvittaessa hakee tukea opintonsa suunnitteluun. Opiskelija osaa tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja sekä hakea ongelmatilanteisiin tukea. Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Ohjauksessa käytettävät materiaalit ja tietolähteet. Ohjausta toteuttavat opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja opettajat oman aineensa osalta. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON 4.2 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA KAUPAN PALVELU JA MYYNTI Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja valmistautuu palvelutilanteisiin hoitaa tuotevastuualueensa palvelee asiakasta ja myy hoitaa maksutapahtuman hoitaa jälkitoimet seuraa myynnin kehitystä Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii kaupan arvoketjussa ja osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti kaupan asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja suunnitelma on tämän asiakirjan liitteenä.

12 10 Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Kaupan palvelu ja myynti 10 ov Kaupan työssäoppiminen 7 ov Ammatillinen kehittyminen 1 ov Opinnäyte 2 ov Kaupan palvelu ja myynti 10 ov Opiskelija osaa valmistautua palvelutilanteisiin. Hän osaa hoitaa tuotevastuualueensa sekä palvella ja myydä asiakkaalle molemmilla kotimaisilla ja yhdellä vieraalla kielellä. Opiskelija osaa hoitaa maksutapahtuman sekä jälkitoimet. Hän osaa seurata myös myynnin kehitystä. toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Verkkoopetusmateriaalia käytetään tarpeen mukaan. Oman alan kirjallisuus ja monisteet. aikana tehdään yritysvierailuja ja tutustutaan kaupan alan yritysten toimintaan. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Kaupan työssäoppiminen 7 ov Opiskelija toimii kaupan arvoketjussa. Työtehtävissä työskennellessään hän osoittaa ammattitaitonsa työssäoppimisjakson lopulla ammattiosaamisen näytöllä valmistautumalla palvelutilanteisiin, hoitamalla tuotevastuualueensa, palvelemalla ja myymällä suomen ja ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä lisäksi noudattaen kaupan liikeidean mukaista palvelu- ja myyntikonseptia. Työssäoppiminen toteutetaan kaupan alan työpaikoissa tai oppilaitoksen harjoitusyritystoiminnassa. Verkko-opetusmateriaali tarpeen mukaan. Kaupan alan yritysten julkaisema itseopiskelumateriaali.

13 11 Työssäoppimisen ohjausmateriaalit. Työssäoppimispaikat voivat olla kaupan arvoketjun eri vaiheissa. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Opinnäyte 2 ov Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan opinnäytteen, joka voi olla esimerkiksi tuote, työnäyte, portfolio tai esitys. Opiskelija tunnistaa keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää opinnäytettä tehdessään luovuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Hän esittelee ja arvioi opinnäytteensä sekä sen suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelija edistää opinnäytteellä omaa työllistymistään. Opinnäytteen tekeminen voidaan toteuttaa oppilaitoksessa tai työpaikoilla. Verkko-opetusmateriaalia käytetään tarpeen mukaan. Itsenäinen työskentely ja ammattialan opettajan antama henkilökohtainen ohjaus vuorottelevat prosessin aikana. Opinnäytteen esitys opinnäyteseminaarissa. Opinnäyteprosessin itse. Opinnäyteprosessin ohjeet. Kirjallisuus, monisteet ja Internet- tietolähteet aiheeseen liittyen. Havainnointi- ja tutkimusmateriaali aiheesta. Kirjallisen opinnäytteen kirjoitusohjeet. Opinnäyte rakentuu opiskelijan osaamisen, omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden pohjalta. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Ammatillinen kehittyminen 1 ov Opiskelija saa valmiuksia tehdä työ- ja elämänuraa sekä mahdollista jatkokoulutusta koskevia valintoja ja ratkaisuja.

14 12 Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa sekä vierailuina yrityksiin, muihin oppilaitoksiin ja TE-toimistoon. Luennoitsijoina käytetään myös työelämän ja muiden oppilaitosten edustajia. Verkko-opetusmateriaalia käytetään tarpeen mukaan. Kirjallisuus, esitteet ja Internet- tietolähteet alaan liittyen. Opettajan valmistelema materiaali. toteutetaan viimeisen opiskeluvuoden aikana. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON VISUAALINEN MYYNTITYÖ, 20 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toteuttaa esillepanon tai kampanjan tuoteryhmäalueellaan seuraa myymäläilmettä ja ylläpitää sitä tuottaa asiakasinformaatiota Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla myymälässä visuaalisessa myyntityössä. Myymälän visuaalisen markkinoinnin tulee olla suunniteltua ja ohjeistettua toteutustyötä varten. Esillepano tai kampanja toteutetaan myymälätilan osastolla. Se voi olla seinälle tai lattialla oleviin kalusteisiin tehtävä esillepano. Esillepano tehdään ohjeistuksen pohjalta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja suunnitelma on tämän asiakirjan liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Visuaalinen myynti 5 ov Asiakasinformaation tuottaminen 6 ov Visuaalisen myynnin työssäoppiminen 7 ov Yritystoiminta 2 ov

15 13 Visuaalinen myynti 5 ov Opiskelija osaa toteuttaa tuoteryhmäesillepanon. Opiskelija hallitsee esillepanon tekniikat ja väriopin, käyttöyhteystuotteet ja kestävän kehityksen periaatteiden hyödyntämisen myymälän visuaalisen ilmeen luomisessa. Opiskelija osaa käyttää esillepanon välineitä työssään. Opiskelija seuraa sisustamisen ja somistamisen trendejä. Opiskelija huolehtii työvälineistään ja työskentely-ympäristönsä siisteydestä. toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa ja yhteistyönä yritysten kanssa. Oman alan kirjallisuus ja monisteet. Visuaalisen myynnin ja myymälöiden somistusmateriaalit. Osa osaamiskokonaisuudesta voidaan toteuttaa yrityksissä tai oppilaitoksen sisällä tehtävinä toimeksiantoina, esimerkiksi näyteikkunoiden somistuksena. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Asiakasinformaation tuottaminen 6 ov Opiskelija osaa toteuttaa myymäläkampanjan. Opiskelija osaa tehdä hintalappuja, julisteita ja mainoksia. Hän osaa laatia visuaalisesti myyviä julkaisuja sekä käsin tekstaten että grafiikkaohjelmia hyödyntäen. Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Oman alan kirjallisuus ja monisteet 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON

16 14 Visuaalisen myynnin työssäoppiminen 7 ov Opiskelija työskentelee visuaalisen myynnin tehtävissä. toteutetaan kaupan alan työpaikoissa. Verkkoopetusmateriaalia käytetään tarpeen mukaan. Kaupan alan yritysten oma ohjeistus ja itseopiskelumateriaali. Työssäoppimisen ohjausmateriaalit. Työssäoppimispaikan tulee mahdollistaa suunnitelmalliset visuaalisen myynnin työtehtävät. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Yritystoiminta 2 ov Opiskelija osaa laatia liikeidean ja osittain liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija tuntee oman alan yritystoimintaa ja yritysten verkostoitumista. Opiskelija analysoi omat mahdollisuutensa toimia itsenäisenä yrittäjänä omalla alallaan ja ymmärtää oman alan yritysten toimintaympäristön. Koulutus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Verkkoopetusmateriaalia käytetään tarpeen mukaan. Kirjallisuus, Internet-tietolähteet ja opettajan jakama oppimateriaali. vaatii opiskelijalta itsenäistä ajattelua ja ideointia. Opinnoissa ohjataan opiskelijaa myös yrittäjyys-passin käyttöön yhdistämään merkonomikoulutuksen yrittäjyyden opintoja. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON

17 TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TALOUSPALVELUT (20 OV), Koulutusohjelman pakollinen tutkinnon osa Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta, jolloin hän hoitaa yhtä seuraavista taloushallinnon osa-alueista: kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat laskee tavanomaisen maksettavan palkan laskuttaa hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia hoitaa ostoreskontraa. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti hoitamalla yhtä talouspalvelujen osa-aluetta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja suunnitelma on tämän asiakirjan liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Yrityksen laskut ja maksuliikenne 5 ov Kirjanpidon perusteet 3 ov Palkanlaskennan perusteet 2 ov Talouspalvelujen työssäoppiminen 7 ov Ammatillinen kehittyminen 1 ov Opinnäyte 2 ov Yrityksen laskut ja maksuliikenne 5 ov Opiskelija osaa palvella toimiston ulkoista tai sisäistä asiakasta, jolloin hän osaa toimia laskutuksessa, hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia sekä hoitaa ostoreskontraa. Opiskelija osaa hoitaa talouspalvelujen asiakaspalvelutilanteita myös englanniksi ja ruotsiksi.

18 16 Lähiopinnot toteutetaan pääasiallisesti oppilaitoksessa. aikana opiskellaan vähintään yhden laskutus- ja reskontraohjelmiston käyttö. Verkko-opetusmateriaaleja käytetään tarpeen mukaan. Osaamiskokonaisuutta voidaan toteuttaa myös harjoitusyritysympäristössä. Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä opettajan valmistelema materiaali.internet-tietolähteet ja -lomakkeet. aikana tehdään yritysvierailu talouspalvelujen alan yritykseen. osaamisen 2) on määritelty liitteessä AON Kirjanpidon perusteet 3 ov Opiskelija osaa kirjata kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat. Lähiopinnot toteutetaan pääasiallisesti oppilaitoksessa. aikana opiskellaan vähintään yhden kirjanpitoohjelmiston peruskäyttö. Verkko-opetusmateriaaleja käytetään tarpeen mukaan. Osaamiskokonaisuutta voidaan toteuttaa myös harjoitusyritysympäristössä. Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä opettajan valmistelema materiaali.internet-tietolähteet ja -lomakkeet. aikana tehdään yritysvierailu talouspalvelujen alan yritykseen. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Palkanlaskennan perusteet 2 ov Opiskelija osaa laskea tavanomaisen maksettavan palkan. Lähiopinnot toteutetaan pääasiallisesti oppilaitoksessa. aikana opiskellaan vähintään yhden palkanlaskentaohjelmiston peruskäyttö. Verkko-opetusmateriaaleja käytetään tarpeen mukaan. Osaamiskokonaisuutta voidaan toteuttaa myös

19 17 harjoitusyritysympäristössä. Oman alan kirjallisuus ja monisteet sekä opettajan valmistelema materiaali.internet-tietolähteet ja -lomakkeet. 1)oppimisen on esitelty yhteisessä osassa 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Talouspalvelujen työssäoppiminen 7 ov Opiskelija työskentelee talouspalvelujen perustyötehtävissä yrityksessä, yhdistyksessä tai julkishallinnossa. Työssäoppiminen toteutetaan pääasiallisesti työpaikalla. Työssäoppimista on mahdollista toteuttaa myös oppilaitoksessa harjoitusyritysympäristössä tai kansainvälisenä työssäoppimisena. Työssäoppimisen ohjausmateriaalit. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON Ammatillinen kehittyminen 1 ov Opiskelija osaa tehdä työ- ja elämänuraa sekä mahdollista jatkokoulutusta koskevia valintoja ja ratkaisuja.

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Puutarhatalouden

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Käsi- ja taideteollisuusalan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2009

Liiketalouden perustutkinto 2009 1 Liiketalouden perustutkinto 2009 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma /osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma /osaamisala, merkonomi Hyväksytty 31/08/2010 Muutos 1.8.2012

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Puualan perustutkinto

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖNHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kotityö- ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Sisällys LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA... 3 1 Liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto, MERKONOMI

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto, MERKONOMI OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinto, MERKONOMI Yhtymähallitus 17.11.2009 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA...

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kauneudenhoitoalan

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA, TARJOILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA, KOKKI Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, 120 ov Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma MERKONOMI Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Rakennusalan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Talous- ja toimistopalveluiden osaamisala

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Talous- ja toimistopalveluiden osaamisala Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Talous- ja toimistopalveluiden osaamisala Käsitelty johtokunnassa 23.6.2015 Sisältö Yleistä... 1 Raahen Porvari ja Kauppakoulun oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät...

Lisätiedot

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Porvoon kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö Määräys 34/011/2009 SISÄLTÖ 1.YLEISTÄ...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Merkonomi Voimassa 1.8.2015 alkaen 1 (120) Sisällys 1. Liiketalouden perustutkinto... 2 1.1 Liiketalouden ja kaupan arvoperusta ja ammattiala Savonlinnan seudulla...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 Aikuinen oppijana... 2 3 Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA YO-LINJA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA YO-LINJA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA YO-LINJA RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 1.8.2012 YLEISTÄ... 3 1. LIIKETALOUDEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot