ANALYYSI TUTKIMUKSESTA NUORTEN RIKOSKÄYTTÄYTY- MINEN TEEMANA SOSIAALINEN PÄÄOMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ANALYYSI TUTKIMUKSESTA NUORTEN RIKOSKÄYTTÄYTY- MINEN TEEMANA SOSIAALINEN PÄÄOMA"

Transkriptio

1 ANALYYSI TUTKIMUKSESTA NUORTEN RIKOSKÄYTTÄYTY- MINEN TEEMANA SOSIAALINEN PÄÄOMA Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Kriminologian menetelmät Tekijä: Tero Korhonen Ohjaajat: Mia Kilpeläinen ja Matti Tolvanen

2 II SISÄLLYSLUETTELO LÄHTEET... III 1 MISTÄ TUTKIMUKSESSA ON KYSYMYS? KÄYTETTY METODI MITEN OLISIN LÄHESTYNYT ASIAA TOISELLA TAVALLA? MITÄ OLEN OPPINUT OPINTOJAKSOLLA?... 9

3 III LÄHTEET KIRJALLISUUS Ervasti, Kaijus. Empiirinen oikeustutkimus. Teoksessa Heidi Lindfors (toim.). Empiirinen tutkimus oikeustieteessä. Helsinki 2004, Heikkilä, Tarja. Tilastollinen tutkimus. Helsinki Kilpeläinen, Mia. Kriminologian menetelmät luentorunko Kivivuori, Janne. Piilorikollisuuden tutkimus. Teoksessa Kivivuori, Janne & Salmi, Venla. Nuorten rikoskäyttäytyminen Teemana sosiaalinen pääoma. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 214. Helsinki 2005, Miettinen, Tarmo. Mikä tekee tutkimuksesta tieteellisen? Teoksessa Tarmo Miettinen (toim.). Oikeustieteellinen opinnäytetyö. Joensuu 2006, Salmi, Venla. Sosiaalinen pääoma ja nuorten rikollisuus. Teoksessa Kivivuori, Janne & Salmi, Venla. Nuorten rikoskäyttäytyminen Teemana sosiaalinen pääoma. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 214. Helsinki 2005, Tolvanen, Matti. Kriminologian menetelmät luento Tolvanen, Matti. Kriminaalipolitiikka, kriminologia ja rikosoikeuden tutkimus. Tutkimusnäkökulmien hahmottelua. Teoksessa Tarmo Miettinen (toim.). Oikeustieteellinen opinnäytetyö. Joensuu 2006,

4 1 1 MISTÄ TUTKIMUKSESSA ON KYSYMYS? Tutkimuksen aihealueena ovat nuorten tekemät rikokset. Kyselyn kohteena ovat yhdeksännen luokan oppilaat, jotka ovat vuotiaita eli rikosoikeudellisessa vastuussa teoistaan. Yhdeksäs luokka 1 perustellaan optimaaliseksi tutkimuskohteeksi, koska koko ikäluokka on silloin vielä koossa ennen lukioon, ammattikouluun sekä työelämään menemistä. Kysely on tehty vuosina 1995, 1996, 1998, 2001 sekä Eli kyseinen tutkimus sijoittuu noin kymmenen vuoden pituiselle ajanjaksolle. Kyselyyn vastanneita oli Tutkimus on erittäin ajankohtainen ja tutkimusaihe todella kiinnostava. Olisikin mielenkiintoista nähdä, minkälainen kehitys on ollut kymmenen vuoden aikana vuodesta 2004 eteenpäin katsottuna. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut tarkastella kyselyn tuloksia sosiaalisen pääoman käsitteen kautta. Tosin sosiaalinen pääoma oli ainoastaan vuoden 2004 kyselyn erityisteema 4. Tutkimuksen tavoitteet on tuotu selvästi esiin. Tutkimuksen kannalta yleiset tavoitteet on tuotu esiin tutkimuksen esipuheessa ja sosiaalista pääomaa koskevaa lukua koskevat tutkimuskysymykset Salmen kirjoittaman luvun alussa. Tutkimuksen tarkoituksena on vastata siihen, millaisia muutoksia on vuosikymmenen ( ) mittaisella ajanjaksolla tapahtunut nuorten massarikollisuudessa, sen kontrollin tehossa ja siinä, miten nuoret ovat suhtautuneet normien rikkomiseen. 5 Kivivuori on omassa osiossaan vastannut näihin kysymyksiin ja Salmi taas on keskittynyt sosiaalisen pääoman ja kyselyn tuloksien väliseen yhteyteen. Esipuheessa asetettuihin kysymyksiin tulee pakostakin laajoja ja tulkinnanvaraisia tuloksia. Tutkimuksen tulokset onkin tarkoitettu käytännön tiedon antamiseen nuorten rikollisuuden kehittymisestä 6. Tutkimuskysymyksiin on vastattu mielestäni kattavasti. Tuloksia on pohdittu monipuolisesti, mikä on ymmärrettävää, koska tutkimus sijoittuu pitkälle aikavälille, joten myös sen tulokset ovat todella monipuolisia. Tuloksia on käyty läpi niin tekokohtaisesti kuin kokonaisvaltaisesti katsottuna. Tutkimuksen keskeiset tulokset on mielestäni vedetty hyvin yhteen. Kumpikin kirjoittaja on tehnyt yhteenvedon oman lukunsa lopuksi, mikä on erittäin 1 Tutkimuksessa koko maan yhdeksäsluokkalaiset ovat yksi ryhmä. Kivivuori 2005, Kivivuori 2005, Salmi 2005, Kivivuori 2005, Kivivuori & Salmi 2005, esipuhe. 6 Kivivuori 2005, 4.

5 2 hyvä lukijan kannalta. Tutkimuksesta näkyy kirjoittajien perehtyneisyys tutkimusaiheeseen 7. Tutkimuksen mukaan omaisuuteen kohdistuva rikollisuus (vahingonteot ja varastaminen) on vähentynyt voimakkaasti. Omaisuusrikoksia tekevien määrä sekä omaisuusrikosten määrä on laskenut. Väkivaltaan osallistuneiden määrä sekä väkivaltaa harjoittavien määrä taas väheni aikavälillä Myös väkivaltaa kokeneiden osuus väheni. Huumausaineiden (marihuana ja hasis) käyttö yleistyi. Eli voidaan sanoa, että nuorten massarikollisuus on vähentynyt tutkimuksen mukaisella tarkasteluajanjaksolla vuosien välillä samalla kun omaisuusrikokset vähenivät. Lainkuuliaisten nuorten osuus kasvoi ja jatkoi kasvuaan yhä vuoden 2004 tutkimuksen mukaan. 8 Eli voisi sanoa, että nuorten rikollinen käyttäytyminen on tämän tutkimuksen perusteella yleisesti ottaen vähentynyt. Asia ei tietenkään ole aivan näin yksinkertainen. Tutkimuksessa onkin mielestäni hyvin huomioitu se, että rikollisuus voi esimerkiksi esiintyä vastaavasti erilaisessa muodossa, kuten verkossa tapahtuvana rikollisuutena. Tutkimuksessa on esimerkiksi tuotu esiin sellainen ajatus, että juuri nuorten ajankäyttötapojen muutos on voinut näkyä massarikollisuuden määrässä sekä sen suuntautumisessa. Uudet informaatio- sekä kommunikaatioteknologiat luovat uusia mahdollisuuksia rikosten tekemiseen. 9 Kolmannessa luvussa Salmi tutkii sosiaalista pääomaa. Luvun tarkoituksena on selvittää, onko suomalaisten nuorten sosiaalisella pääomalla yhteys rikolliseen käyttäytymiseen. 10 Eli sosiaalista pääomaa tutkitaan Nuorten rikoskäyttäytyminen kyselyn pohjalta. Hän tutkii ensin sosiaalisen pääoman ulottuvuuksien yhteyttä rikolliseen käyttäytymiseen ja hän selvittää, onko kyseinen yhteys itsenäinen vai onko siihen jokin muu syy. Hän tutkii myös, mitkä ovat sosiaalisen pääoman yhteydet neljään eri rikoslajiin, jotka ovat vahingonteko, varastaminen, väkivalta ja huumeiden käyttö. 11 Hän tarkastelee tutkimuksessa sosiaalisen pääoman käsitettä siihen kuuluvan neljän osa-alueen kautta. Nämä osaalueet ovat sosiaalinen tuki, sosiaalinen kontrolli, vanhempien verkostot sekä luottamus. 7 Kivivuori on kirjoittanut paljon tutkimuksen aiheeseen liittyviä kirjoituksia, mikä kertoo siitä, että hänen esiymmärryksensä aiheeseen on merkittävä. Katso esimerkiksi Kriminologin näkökulma rikosuutisointiin (Oikeus 2002, 31;3) sekä Oikeudellistuva yhteiskunta Esimerkkinä koulujen alttius ilmoittaa oppilaiden tekoja (Oikeus 2006, 35;2). 8 Kivivuori 2005, Kivivuori 2005, Salmi 2005, Salmi 2005, 71.

6 3 Hänen tarkoituksenaan on tutkia, ovatko kyseiset muodot yhteydessä rikolliseen käyttäytymiseen. Hän myös tutkii, säilyykö tämä yhteys, kun tarkastelussa vakioidaan sosioekonomisen tason muuttujia sekä yksilötason muuttujia, josta yksi keskeinen kriminologisessa tutkimuksessa on itsekontrolli. 12 Sosiaalinen pääoma oli tutkimuksessa teemana vuoden 2004 osalta. Muiden vuoden kyselyissä ei ollut sosiaalista pääomaa koskevia kysymyksiä. 13 Tutkimuksen mukaan sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan erilaisia resursseja ja verkostoja, kyse on sosiaalisuuden muodoista, jotka luovat yhteisöllisyyttä. Tutkimuksessa esimerkkinä tällaisesta tuodaan esimerkiksi harrastusseuratoiminta. 14 Sosiaalisen pääoman teoria jaetaan amerikkalaiseen (James Coleman ja Robert Putnam) ja ranskalaiseen koulukuntaan (Pierre Bourdieu). Kyseisessä tutkimuksessa sosiaalista pääomaa tutkitaan nimenomaan amerikkalaisen koulukunnan näkökulmasta (luottamuksellinen yhteisöllisyys). 15 Tutkimustulosten mukaan sosiaalisella pääomalla ja nuorten rikoskäyttäytymisellä on yhteys. Kuitenkaan kaikilla sosiaalisen pääoman tekijöillä ei katsottu olevan itsenäistä vaikutusta rikollisen käyttäytymiseen. Yhteys saattoi johtua jostakin muusta muuttujasta. Erityisesti tutkimuksessa korostui yksilötason tekijöistä koulumenestys sekä itsekontrolli, joilla oli vaikutusta rikolliseen käyttäytymiseen. Matala itsekontrolli sekä koulussa heikosti menestyminen lisäävät tulosten mukaan nuoren rikosalttiutta. Vanhempien tuki oli merkittävin tekijä koskien rikoskäyttäytymistä. Se vähensi riskiä rikolliseen käyttäytymiseen. Tuella voi olla muita vähemmän suotuisia tekijöitä kompensoiva vaikutus. Myös perheen taloudellinen tilanne sekä perherakenne olivat näkyvästi yhteydessä, jolloin perheen hyvinvointi vähensi riskiä rikolliseen käyttäytymiseen. Tutkimuksessa tuodaan esiin, että Coleman on kytkenyt perherakenteen sosiaalisen pääoman osaksi. Sosiaalisella pääomalla ei kuitenkaan voitu selittää rikolliseen käyttäytymiseen liittyviä eroja, kun kyse oli ydinperheestä ja muunlaisesta perhemallista. Tutkimuksessa kuitenkin katsottiin myös, että itsekontrolli sekä koulumenestys ovat myös perheeseen liittyviä tekijöitä. Tätä tuki itsekontrolliteoria (Gottfredson ja Hirchi), jonka mukaan vanhempien kasvatuskäytäntö vaikuttaa lapsen itsekontrollin kehittymiseen Salmi 2005, Kivivuori 2005, Salmi 2005, Salmi 2005, Salmi 2005, , 106.

7 4 2 KÄYTETTY METODI Tutkimuksessa ei tuoda suoraan esiin, että kyseessä on määrällinen tutkimus. Mielestäni tällaiset tutkimuksen kannalta olennaiset asiat kannattaa kertoa tutkimuksessa suoraan vaikka asia olisi kirjoittajalle ilmeinen. Lukija voi nimittäin olla asiaan vähemmän perehtynyt. Kyseessä oli kuitenkin määrällinen tutkimus, koska tutkimusta varten oli kerätty numeerista tietoa kyselyn avulla. Tutkimuksessa myös hyödynnettiin jo olemassa olevaa informaatiota. 17 Määrällisen tutkimuksen avulla voidaankin tutkia eri asioiden välillä vallitsevia riippuvuuksia sekä tutkimuksen kohteena olevassa ilmiössä tapahtuvia muutoksia 18. Tässä tutkimuksessa on kyseessä kuvaileva tutkimus. Tällainen tutkimus vaatii laajan aineiston, jossa tulosten luotettavuus, tarkkuus sekä yleistettävyys ovat olennaisia asioita. 19 Kivivuori tuokin omassa osiossaan esille, että esitettävät tiedot ovat kuvailevia tietoja koskien nuorten rikoskäyttäytymisen yleisyyttä ja muutoksia vuosina Tutkimuksessa toteutettiin puolistrukturoitu kyselylomake. Kyselytutkimus soveltui mielestäni tähän tutkimukseen hyvin, koska sillä voidaan saavuttaa suuri joukko vastaajia. Siihen myös vastataan helpommin. Tällaisessa tutkimuksessa tulee kuitenkin huomioida tutkimuseettiset asiat, joista tällaisessa tapauksessa korostuu varsinkin yksilönsuoja. Esimerkiksi vastaajien nimettömyyttä on korostettu kyseisen tutkimuksen teon vaiheita kuvattaessa 21. Tutkimuksessa toteutettu kysely on mielestäni erittäin hyödyllinen, ei pelkästään sen vuoksi, minkälaisia tuloksia kysely itsessään tuotti, vaan myös sen vuoksi, että tuloksia pystyy tässä tapauksessa vertaamaan viranomaistilastoihin tai muiden tutkimusten tuloksiin. Valittu metodi luo myös paljon jatkotutkimusmahdollisuuksia. Tutkijat pyrkivätkin selvästi tutkimuksen aikana mielestäni olemaan tekemättä tutkimuksesta liian laajaa. He tuovat useis- 17 Kriminologian menetelmät luentorunko , Mia Kilpeläinen. 18 Heikkilä 2001, Heikkilä 2001, Kivivuori 2005, Katso esimerkiksi Nuorten rikoskäyttäytyminen Teemana sosiaalinen pääoma. LIITE 1, 112.

8 5 sa kohdissa tutkimusta esiin erilaisia jatkotutkimusmahdollisuuksia. Tutkimuksen rajaaminen onkin tärkeää. Yhden tutkimuksen aikana ei ole järkevää yrittää selvittää kaikkea mahdollista 22. Metodista on saatu tässä tutkimuksessa mielestäni paljon irti. Kyselyn tuloksia on tarkasteltu monipuolisesti. Ensin Kivivuori tarkastelee kyselyn tuloksia ja tämän jälkeen Salmi soveltaa kyselyn tuloksia sosiaalisen pääoman käsitteeseen. Tutkimuksessa tuodaan esille sosiaalisen pääoman yhteyttä myös muihin kriminologisiin teorioihin, kuten sosiaalisen kontrollin teoriaan sekä sosiaalisen oppimisen teoriaan. Salmi tuo esille, että sosiaalisen pääoman käsitteellä on yhteistä näiden muiden teorioiden kanssa. 23 Mielestäni kysely sekä sosiaalisen pääoman käsitteen yhdistäminen siihen muodostavat toimivan kokonaisuuden. Mielestäni teoria soveltuu hyvin kyselyn kohteena olevien yhdeksäsluokkalaisten tilanteen tarkastelemiseen. Kriminologian menetelmien luennolla tuotiinkin esille, että hyvän teorian ominaisuutena on tietynlainen dynaamisuus eli teoria kehittyy kokoajan 24. Tämän pohjalta voitaisiin siis sanoa, että teoria on hyvä, jos sitä voidaan soveltaa yhteiskunnan muutoksista huolimatta. Siksi oli mielenkiintoista nähdä, miten nuorten rikollinen käyttäytyminen on kehittynyt kymmenen vuoden ajanjaksolla ja miten sitä selitetään sellaisen teorian valossa, jossa korostuu tietynlainen sosiaalisuus sekä yhteisöllisyys. Yhdeksäsluokkalaisten elämäntilanteessa on kuitenkin ymmärrettävästi monia vaikuttavia tekijöitä, kuten perhe, ystävät, tyttö/poikaystävä, harrastukset ja koulu. Tutkimuksen kohdistuminen noin vuosikymmenen mittaiseen ajanjaksoon näyttää antavan erittäin mielenkiintoisia tuloksia, varsinkin kun tutkimuksen ajanjakso ulottuu 1990-luvulta 2000-luvulle, jona aikana olosuhteet yhteiskunnassa ovat muuttuneet eri tavoin. Näin pitkä ajanjakso vaatii tutkijoilta kuitenkin myös huomion kiinnittämistä eri tekijöiden vaikutuksiin kyselyn tuloksiin. Hyvänä esimerkkinä tästä tutkimuksessa on matkapuhelimien yleistyminen, mikä on voinut vaikuttaa esimerkiksi tekojen ilmitulemiseen 25. Esimerkiksi tällaisen seikan Kivivuori huomioi tutkimuksessa. 22 Kriminologian menetelmät luentorunko , Mia Kilpeläinen. 23 Salmi 2005, Kriminologian menetelmät luento , Matti Tolvanen. 25 Kivivuori 2005, 67.

9 6 Tutkimusmenetelmän valintaa on perusteltu kattavasti, mikä on mielestäni myös erittäin aiheellista, koska tutkimuksessa vastaajilta kysytään, ovatko he itse tehneet rikoksia ja mitä rikoksia he ovat tehneet? Kyse on itse ilmoitetun rikollisuuden tutkimuksesta 26. Kyselyn tai toisin sanoen itse ilmoitetun rikollisuuden menetelmän valitsemista on hyvin perusteltu tutkimuksessa piilorikollisuudella. Tutkimuksessa sovellettua kyselyä perustellaan sillä, että viranomaistilastot eivät kerro kaikkea kyseisen tutkimuksen kannalta tarpeellista. Kivivuoren mukaan nuoret voivat tulla poliisin tietoon myös ilman, että heistä olisi tehty rikosilmoitus. Teko näkyy myös sitä todennäköisemmin tilastoissa, mitä vakavammasta teosta on kyse. On oleellista saada käsitys kokonaisrikollisuuden kehityksestä, jotta olisi mahdollista tutkia esimerkiksi sitä, miten rikollisuustilanne on kehittynyt. 27 Kriminologisen tutkimuksen tarkoituksena voikin esimerkiksi olla vaikuttaa ehkäisevästi riskiryhmässä olevien lasten ja nuorten rikollisuuteen ajautumiseen ja syrjäytymiseen 28. Itse ilmoitetun rikollisuuden tutkimusmenetelmän reliabiliteetin sekä validiteetin puolesta on tuotu esiin niiden puolesta puhuvia seikkoja. Tämä on tietysti tärkeää, kun ottaa huomioon tämän tutkimuksen aiheen, siinä käytetyn metodin sekä tutkimuskohteen. Kummatkin on tutkimuksessa tehdyn selvityksen perusteella todettu korkeiksi 29. Tutkimuksessa on esimerkiksi tuotu esiin se, että luottamus tutkimusta kohtaan kasvaa tietysti silloin, kun myös muut seurantahankkeet tukevat sen tuottamia tuloksia 30. Tutkimuksessa on myös huomioitu se, että tutkimus täyttää reliabiliteetin sekä validiteetin kannalta tärkeät ehdot 31. Salmi on tuonut tutkimusosuudessaan esiin perusteita sille, miksi sosiaalisen pääoman teoria soveltuu kyseiseen tutkimusaiheeseen. Tutkimuksessa tuodaan ilmi, että sosiaalisen pääoman käsitettä on hyödynnetty esimerkiksi juuri nuorten rikollisuuteen liittyvissä tutkimuksissa. Hän tuokin esille useita tutkimuksia, joissa sosiaalisen pääoman käsitettä on hyödynnetty. Aikaisemman tutkimuksen perusteella hän arvelee, että sosiaalisen pääoman puutteella voi olla yhteys lisääntyneeseen rikoskäyttäytymiseen Kivivuori 2005, Kivivuori 2005, Tolvanen 2006, Kivivuori 2005, Kivivuori 2005, Kivivuori 2005, Salmi 2005, 76, 78.

10 7 Kriittisyys on yksi tieteellisen tutkimuksen kriteeri. Se kohdistuu vakiintuneisiin käsityksiin, tutkijan omaan työhön sekä lähteisiin. 33 Tutkimuksessa on esimerkiksi huomioitu hyvin se, että sosiaalista pääomaa koskevaa teoriaa on alun perin tarkasteltu amerikkalaisessa yhteiskunnassa, jolloin sosiaalisten verkostojen merkitys ei ole Suomessa aivan samanlaisessa asemassa kuin Yhdysvalloissa 34. Tutkimuksen mukainen kysely selvittää rikollisen käyttäytymisen todellista tasoa ja siihen liittyviä muutoksia 35. Itse ilmoitetun rikollisuuden tutkiminen onkin tämän vuoksi mielestäni erittäin perustelua tässä tapauksessa. On erittäin tärkeää saada käytännön tietoa ruohonjuuritasolta. Tämä on oleellista esimerkiksi oikeusjärjestyksen kehittymisen ja lainvalmistelun näkökulmasta Miettinen 2006, Salmi 2005, Kivivuori 2005, Ervasti 2004, 12.

11 8 3 MITEN OLISIN LÄHESTYNYT ASIAA TOISELLA TAVALLA? Itse olisin pyrkinyt hakemaan tutkimustuloksille enemmän vertailupohjaa tai tukea tutkimuskirjallisuudesta tai oikeuskirjallisuudesta. Kivivuori tuo tutkimuksessa aika ajoin esille varovaisia olettamuksia siitä, miksi jokin asia on niin kuin on. Seuraava lause on tästä hyvä esimerkki. Ilmi tulleiden määrän kasvu ja ilmituloriskin kasvu johtunevat siten kolmesta yhtaikaisesta prosessista: virallisen sosiaalisen kontrollin tehostumisesta, epävirallisen sosiaalisen kontrollin tehostumisesta ja näiden yhteisvaikutuksesta, kun ilmoittamisalttius muuntaa epävirallista kontrollia viralliseksi kontrolliksi. Mielestäni on tutkimuksen kannalta toki mielekästä käyttää paljon pohdintaa, jolloin voidaan saada myös lukija miettimään asiaan liittyviä syitä. Mutta toisaalta, koska kyse on tieteellisestä tutkimuksesta, voisi joillekin tällaisille johtopäätöksille etsiä myös tukea kirjallisuudesta tai aiemmasta tutkimuskäytännöstä, jos se vain on mahdollista. Empiiriseen aineistoon liittyy toki tietty epävarmuuden tunne, osaksi, koska tutkimustulokset voivat olla monin eri tavoin selitettävissä. Empiiristä aineista onkin siksi käsiteltävä kriittisesti ja päätelmien on oltava varovaisia. 37 Tämä seikka tekee tutkijan varovaisista olettamuksista kuitenkin ymmärrettäviä. Itse olisin heti tutkimuksen alussa tuonut esiin sen, mistä tutkimuksessa on kokonaisuudessaan kyse. Tutkimuksen otsikko antaa jo tästä tietyn ennakkokäsityksen mutta asian olisi mielestäni voinut selittää lukijoille jo vaikka tutkimuksen esipuheessa. Tai olisi ollut hyvä, jos tutkimukseen olisi laitettu oma osionsa siitä, mihin tutkimuksella kokonaisuudessaan pyritään. 37 Tolvanen 2006,

12 9 4 MITÄ OLEN OPPINUT OPINTOJAKSOLLA? Analysoitava tutkimus muistutti minua siitä, että tutkimusaihe ja tutkimusongelma kannattaa pyrkiä valitsemaan oman mielenkiinnon mukaisesti, jos se vain on mahdollista. Näin tutkimuksesta saa enemmän irti, kun siihen jaksaa syventyä enemmän. Kokisin itse esimerkiksi analysoitavan tutkimuksen aihealueen mielekkääksi sen mielenkiintoisen ja varsin ajankohtaisen aiheen vuoksi. Myös Kivivuori tuo tällaisen seikan esille tutkimuksensa alussa ja tuo esille pari esimerkkiä jokin aika sitten tapahtuneista huomioita herättäneistä tapauksista. Samalla hän myös toteaa, että nuoruus on elämänkaaren rikollisinta aikaa varsinkin yleisimmissä omaisuus- sekä väkivaltarikoslajeissa. 38 Eli aiheen ajankohtaisuus ja tutkijan oma perehtyneisyys aiheeseen auttaa varmasti saamaan tutkimusaiheesta enemmän irti. Oli kyseessä sitten laadullinen tai määrällinen tutkimus, sitä kannattaa pyrkiä havainnollistamaan mahdollisimman paljon. Kuviot, tilastot ja kaaviot ovat hyvä väline tähän. Tämä hyödyttää sekä lukijaa että itse kirjoittajaa. Tämä tutkimus ei ollut liian teoriapitoinen ja raskas luettava vaan sitä oli havainnollistettu johdonmukaisesti alusta loppuun. Valitun tutkimuksen tarkastelun yhteydessä olen oppinut sen, että tutkimustulokset voivat tuoda esille paljonkin mielenkiintoisia asioita. Tutkijan on kuitenkin pitäydyttävä mahdollisimman paljon tutkimusongelmansa mukaisessa asiayhteydessä eikä harhautua sivupoluille. Eli tutkimuksen rajaus on erittäin tärkeää. Tutkimuksessa ei ole suoraan tuotu esiin jossain tietyssä osiossa, mitkä sen rajaukset ovat. Rajauksiin liittyviä ratkaisuja tuodaan esiin aina tutkimuksen edetessä, mikä on ehkä hyvä ratkaisu, koska kyseinen tutkimus on todella monipuolinen ja tutkimustuloksia on paljon. Esimerkiksi kaikista kyselyssä mukana olleista tekomuodoista on jätetty tarkastelussa pois lievimmät, kuten kotoa karkaaminen ja kiusaaminen 39. Tutkimuksen tarkastelujen ulkopuolelle on myös jätetty esimerkiksi tietokoneisiin internetiin sekä tekijänoikeuksiin liittyvät rikokset 40. Tämä on mielenkiintoinen seikka, koska tällaiset rikosmuodot eivät välttämättä ole olleet yleisiä 90-luvulla mutta ne ovat kuitenkin yleistyneet rajusti 2000-luvulle tultaessa. Rajaukset näkyvät mielestäni tutkimuksessa myös erilaisina esitettyinä jatkotutkimusmahdollisuuksina. Kuten aikaisemmin 38 Kivivuori 2005, Kivivuori 2005, Kivivuori 2005, 28.

13 10 tuli esille, kaikkea ei tosiaan tarvitse yrittää selvittää yhden tutkimuksen aikana 41. Rajausten avulla tutkimuksessa voidaan keskittyä tutkimuskysymysten kannalta olennaiseen asiaan ja tutkimus ei eksy liikaa sivupoluille Kriminologian menetelmät luentorunko , Mia Kilpeläinen. 42 Kriminologian menetelmät luennolla tuli myös esille, että rajaukset ovat olleet yleinen hylkäämisperuste jatko-opintoihin haettaessa. Kriminologian menetelmät luento , Matti Tolvanen.

OPTL. Verkkokatsauksia 27/2012. Katsaus nuorten rikoskäyttäytymiseen ja uhrikokemuksiin 2012. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.

OPTL. Verkkokatsauksia 27/2012. Katsaus nuorten rikoskäyttäytymiseen ja uhrikokemuksiin 2012. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Venla Salmi Katsaus nuorten rikoskäyttäytymiseen ja uhrikokemuksiin 01 Tässä katsauksessa esitellään tiiviisti Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen seitsemännen, keväällä

Lisätiedot

Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Nuoruusiässä tehdään eniten rikoksia Varkaus- ja pahoinpitelyrikoksista poliisin

Lisätiedot

janne kivivuori, mikko aaltonen, matti näsi, karoliina suonpää & petri Danielsson Kriminologia Rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa

janne kivivuori, mikko aaltonen, matti näsi, karoliina suonpää & petri Danielsson Kriminologia Rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa janne kivivuori, mikko aaltonen, matti näsi, karoliina suonpää & petri Danielsson Kriminologia Rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa Copyright 2018 Tekijät & Gaudeamus Gaudeamus Oy www.gaudeamus.fi

Lisätiedot

Nuorten miesten rikoskäyttäytyminen 1962 ja 2006

Nuorten miesten rikoskäyttäytyminen 1962 ja 2006 KRIMINOLOGIAN MENETELMÄT Nuorten miesten rikoskäyttäytyminen 1962 ja 2006 op 5 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos 22.04.2014 Tuula Viitanen op.nro 177073

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 9/2008. Nuorten rikoskäyttäytyminen 1995 2008. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tiivistelmä. 1 Nuorisorikollisuuskyselyt

OPTL. Verkkokatsauksia 9/2008. Nuorten rikoskäyttäytyminen 1995 2008. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tiivistelmä. 1 Nuorisorikollisuuskyselyt OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Venla Salmi Nuorten rikoskäyttäytyminen Tiivistelmä Verkkokatsauksia / Sisällys Tiivistelmä Nuorisorikollisuuskyselyt Elämän aikainen osallistuminen tekoihin 3 Kuluneen

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Tehtävä 9. (pienryhmissä)

Tehtävä 9. (pienryhmissä) Tehtävä 9. (pienryhmissä) Murtonen Lehtinen Olkinuora 191 Yliopisto-opiskelijoiden näkemykset tutkimustaitojen tarpeellisuudesta työelämässä ja näiden näkemysten yhteys tutkimusmenetelmien oppimisessa

Lisätiedot

II RIKOSLAJIT. 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys. Reino Sirén

II RIKOSLAJIT. 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys. Reino Sirén II RIKOSLAJIT 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys Seuraavassa rikollisuuden rakennetta ja kehityspiirteitä tarkastellaan poliisin tilastoiman rikollisuuden pohjalta. Sen ulkopuolelle jäävät rikokset, joita

Lisätiedot

Tutkimus Lohjan yhteislyseon oppilaiden unitottumuksista. Jesse Palmroos Psykologian tutkimuskurssi

Tutkimus Lohjan yhteislyseon oppilaiden unitottumuksista. Jesse Palmroos Psykologian tutkimuskurssi Tutkimus Lohjan yhteislyseon oppilaiden unitottumuksista Jesse Palmroos Psykologian tutkimuskurssi 5.2.2015 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 1 2. Oma tutkimusongelma 1 3. Tutkimusmenetelmät 1 4. Tutkimustulokset

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

Vankien poistumislupakäytännöt ja niiden yhteneväisyys

Vankien poistumislupakäytännöt ja niiden yhteneväisyys Miten tutkimuskysymyksiin on etsitty vastausta? Kolme esimerkkiä kriminologisista tutkimuksista Vankien poistumislupakäytännöt ja niiden yhteneväisyys Tutkimuksen tavoite 1: Selvittää empiirisesti vankien

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 246. NUORTEN RIKOSKÄYTTÄYTYMINEN JA UHRIKOKEMUKSET Nuorisorikollisuuskyselyiden tuloksia 1995 2008

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 246. NUORTEN RIKOSKÄYTTÄYTYMINEN JA UHRIKOKEMUKSET Nuorisorikollisuuskyselyiden tuloksia 1995 2008 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 246 Venla Salmi (toim.) NUORTEN RIKOSKÄYTTÄYTYMINEN JA UHRIKOKEMUKSET Nuorisorikollisuuskyselyiden tuloksia 1995 2008 ENGLISH SUMMARY: SELF-REPORTED JUVENILE

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

5.3 Vahingontekorikokset Reino Sirén

5.3 Vahingontekorikokset Reino Sirén 126 5.3 Vahingontekorikokset Vahingonteko, lievä vahingonteko (RL 35:1,3) Vahingonteko, lievä vahingonteko (RL 35:1,3) 1998 1999 2000 2001 2002 41 557 204 44 691 213 50 189 276 47 163 238 45 870 427 41

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tutkimussuunnitelma. Miten se tehdään?

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tutkimussuunnitelma. Miten se tehdään? Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Tutkimussuunnitelma Miten se tehdään? 2016 Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelma on käsikirjoitus, joka kuvaa tutkimuksen olennaisimmat asiat. Sitä seuraamalla tutkija

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

Syrjäytyneet pojat väylä auki rikoksen poluille?

Syrjäytyneet pojat väylä auki rikoksen poluille? Syrjäytyneet pojat väylä auki rikoksen poluille? Pojat ja miehet - unohdettu sukupuoli? Säätytalo 23.10.2012 Tutkija Mikko Aaltonen Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Mitä syrjäytymisellä tarkoitetaan? Työttömyyttä,

Lisätiedot

EDUTOOL 2010 graduseminaari

EDUTOOL 2010 graduseminaari EDUTOOL 2010 graduseminaari tutkimussuunnitelma, kirjallisuus ja aiheen rajaaminen Sanna Järvelä Miksi tutkimussuunnitelma? Se on kartta, kompassi, aikataulu ja ajattelun jäsentäjä Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

P5: Kohti Tutkivaa Työtapaa Kesä Aritmeettinen keskiarvo Ka KA. Painopiste Usein teoreettinen tunnusluku Vähintään välimatka-asteikko.

P5: Kohti Tutkivaa Työtapaa Kesä Aritmeettinen keskiarvo Ka KA. Painopiste Usein teoreettinen tunnusluku Vähintään välimatka-asteikko. Aritmeettinen keskiarvo Ka KA Painopiste Usein teoreettinen tunnusluku Vähintään välimatka-asteikko x N i 1 N x i x s SD ha HA Kh KH Vaihtelu keskiarvon ympärillä Käytetään empiirisessä tutkimuksessa Vähintään

Lisätiedot

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN Hanna Vilkka Mikä on havainto? - merkki (sana, lause, ajatus, ominaisuus, toiminta, teko, suhde) + sen merkitys (huom. myös

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Musta maaliskuu? Väkivalta ja alkoholin kulutuksen kasvu vuonna 2004

Musta maaliskuu? Väkivalta ja alkoholin kulutuksen kasvu vuonna 2004 Musta maaliskuu? Väkivalta ja alkoholin kulutuksen kasvu vuonna 2004 Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Kriminologian menetelmät 22.4.2015 Jaana Johanna Kautto 242415 Miia Kilpeläinen, Matti Tolvanen

Lisätiedot

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Nea Lindholm 14E, Eevi Prittinen 14E, Enni Leppänen 14C Lohjan Yhteislyseon lukio Ps7 toukokuu 2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2

Lisätiedot

YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE 2012

YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE 2012 Yhdessä yritysten puolesta! YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE 2012 YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE Yhdeksän kysymystä yseille internet kyselyssä kartoitettiin 6.3.-13.4.2012 välisenä aikana Pohjois- Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Taloudellinen rikollisuus

Taloudellinen rikollisuus Taloudellinen rikollisuus 27.5.2016 Erikoistumisjakso (12 op) 1. Laajennettuun hyötykonfiskaatioon liittyvä kevennetty todistustaakka? (Viljanen: Konfiskaatio rikosoikeudellisena seuraamuksena) (10 p)

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

16.4.2015 12.3.2015. Taloudellinen rikollisuus. Erikoistumisjakso

16.4.2015 12.3.2015. Taloudellinen rikollisuus. Erikoistumisjakso Taloudellinen rikollisuus Erikoistumisjakso 16.4.2015 1. Laajennettuun hyötykonfiskaatioon liittyvä kevennetty todistustaakka? (Viljanen: Konfiskaatio 2. Prejudikaatin KKO 2007:1 mukaan huumausaineen myymisen

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 113

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 113 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 113 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Venla Salmi

Lisätiedot

II RIKOLLISUUSKEHITYS

II RIKOLLISUUSKEHITYS II RIKOLLISUUSKEHITYS A Rikoslajit 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys Rikollisuuden rakennetta ja kehitystä tarkastellaan seuraavassa poliisin tilastoiman rikollisuuden pohjalta. Ulkopuolelle jäävät rikokset,

Lisätiedot

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aihepiiri Kiinnostaa, mutta ei ole liian tuttu oppii jotain uutta Mikä on se kysymys tai asia, jonka haluan selvittää? Miten jalostan pähkäilyni tieteellisesti tarkasteltavaksi

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Analyysi Janne Kivivuoren kriminologisesta tutkimuksesta Suomalainen henkirikos teonpiirteet ja tekojen olosuhteet vuosina 1988 ja 1996

Analyysi Janne Kivivuoren kriminologisesta tutkimuksesta Suomalainen henkirikos teonpiirteet ja tekojen olosuhteet vuosina 1988 ja 1996 Analyysi Janne Kivivuoren kriminologisesta tutkimuksesta Suomalainen henkirikos teonpiirteet ja tekojen olosuhteet vuosina 1988 ja 1996 Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Kriminologian menetelmät

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuudet kouluterveyskyselyaineiston esittämisessä Case: Nuorten hyvinvointierot Helsingissä

Paikkatiedon mahdollisuudet kouluterveyskyselyaineiston esittämisessä Case: Nuorten hyvinvointierot Helsingissä Paikkatiedon mahdollisuudet kouluterveyskyselyaineiston esittämisessä Case: Nuorten hyvinvointierot Helsingissä Faris Alsuhail (@AlsuhailFaris) Helsingin kaupunki Tietokeskus faris.alsuhail@hel.fi 050

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Joustavuus ja eettisyys: Opiskelija osaa tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti terveystieteiden eettisten perusteiden mukaisesti

Joustavuus ja eettisyys: Opiskelija osaa tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti terveystieteiden eettisten perusteiden mukaisesti Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet Osaamistavoitteet vastaavat tutkintojen ja muun osaamisen kansallista viitekehystä, ja laaja- alaisen terveystieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan

Lisätiedot

Poliittinen analyysi. Kevät 2010

Poliittinen analyysi. Kevät 2010 Poliittinen analyysi Kevät 2010 Mitä vaaditaan? 1. Oma kirjallinen työ Pituus n. 10 sivua Lähteitä n. 10 2. Opponointi 3. Osallistuminen metodiluennoille ja aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin

Lisätiedot

Rattijuopumus. Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 7.5.2015. rikoskomisario Ari Järveläinen 5.5.2015

Rattijuopumus. Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 7.5.2015. rikoskomisario Ari Järveläinen 5.5.2015 Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi rikoskomisario Ari Järveläinen 5.5.2015 Rattijuopumus Kuolemaan johtaneiden ja vakavien liikenneonnettomuuksien riskitekijä 1 Yleistä 1,6 promillen rajan ylittyessä

Lisätiedot

KULJETTAJIEN SOSIAALISET TAIDOT LIIKENTEESSÄ. Hernetkoski, K., Katila, A. Laapotti, S., Lammi, A. ja Keskinen, E. Turun yliopisto, psykologian laitos

KULJETTAJIEN SOSIAALISET TAIDOT LIIKENTEESSÄ. Hernetkoski, K., Katila, A. Laapotti, S., Lammi, A. ja Keskinen, E. Turun yliopisto, psykologian laitos KULJETTAJIEN SOSIAALISET TAIDOT LIIKENTEESSÄ Hernetkoski, K., Katila, A. Laapotti, S., Lammi, A. ja Keskinen, E. Turun yliopisto, psykologian laitos 1 Keskeiset kysymykset: 1. Millaisia sosiaaliset taidot

Lisätiedot

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely Juha Herkman 25.11.2010 Helsingin yliopisto, viestinnän laitos Sisällönanalyysi/sisällön erittely Sisällönanalyysi (SA), content analysis Veikko Pietilä: Sisällön

Lisätiedot

Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta

Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta Lasten hyvinvointitiedon II foorumi 6.10.2008 Noora Ellonen Poliisiammattikorkeakoulu Tutkimuksen

Lisätiedot

Artikkelin kirjoittaminen Hoitotiede -lehteen

Artikkelin kirjoittaminen Hoitotiede -lehteen Artikkelin kirjoittaminen Hoitotiede -lehteen Päivi Åstedt-Kurki Professori, PääP äätoimittaja 30.3.2010 Hoitotiede -lehti Lehteä kustantaa HTTS ry. Julkaistu vuodesta 1989 Lehden toimitus vuorotellen

Lisätiedot

Sisällönanalyysi. Sisältö

Sisällönanalyysi. Sisältö Sisällönanalyysi Kirsi Silius 14.4.2005 Sisältö Sisällönanalyysin kohde Aineistolähtöinen sisällönanalyysi Teoriaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi Sisällönanalyysi kirjallisuuskatsauksessa 1

Lisätiedot

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 10.9.2009 Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta

Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila 3.3.2010 Saara Repo Tutkimusaineisto Avoimen yliopiston opiskelijat,

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus PROFESSORILUENTO Professori Johanna Niemi Prosessioikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 16.4.2014 Professori Johanna Niemi pitää professoriluentonsa Turun akatemiatalon juhlasalissa 16. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS

KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 MITÄ KASVATUSTIETEISSÄ HALUTAAN TIETÄÄ, JOS TUTKITAAN KVANTITATIIVISESTI? halutaan ennakoida tulevaa teknisesti ohjata tulevaa strategisesti ja välineellisesti

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelmamalli/ Oikeustieteiden tohtoriohjelma, UEF. Väitöskirjatutkimuksen otsikko Tutkijan nimi Päivämäärä

Tutkimussuunnitelmamalli/ Oikeustieteiden tohtoriohjelma, UEF. Väitöskirjatutkimuksen otsikko Tutkijan nimi Päivämäärä Väitöskirjatutkimuksen otsikko Tutkijan nimi Päivämäärä Sisällys Tutkimussuunnitelman tiivistelmä... 1 (puoli sivua) 1 Tutkimuksen tausta ja merkitys... 2 (max. 2 sivua) 2 Tutkimuskysymykset ja tavoitteet..

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 214. NUORTEN RIKOSKÄYTTÄYTYMINEN Teemana sosiaalinen pääoma

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 214. NUORTEN RIKOSKÄYTTÄYTYMINEN Teemana sosiaalinen pääoma OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 214 Janne Kivivuori & Venla Salmi NUORTEN RIKOSKÄYTTÄYTYMINEN 1995 2004 Teemana sosiaalinen pääoma ENGLISH SUMMARY Trends of Self-reported Juvenile Delinquency

Lisätiedot

Koulutustaustan ja työttömyyden yhteys nuorisorikollisuuteen

Koulutustaustan ja työttömyyden yhteys nuorisorikollisuuteen Koulutustaustan ja työttömyyden yhteys nuorisorikollisuuteen Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari Paasitorni 1.11.2012 Tutkija Mikko Aaltonen Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Esityksen rakenne I. Koulu(tus)pudokkuus

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

AJATTELE ITSE. Hanna Vilkka

AJATTELE ITSE. Hanna Vilkka AJATTELE ITSE Hanna Vilkka Kirjallisuus: Hurtig, Laitinen, Uljas-Rautio 2010. Ajattele itse! Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007: Tutki ja kirjoita Viskari 2009: Tieteellisen kirjoittamisen perusteet TUTKIMUKSELLINEN

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 33/2013. Katsaus varhaisnuorten rikoskäyttäytymiseen ja uhrikokemuksiin 2012. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.

OPTL. Verkkokatsauksia 33/2013. Katsaus varhaisnuorten rikoskäyttäytymiseen ja uhrikokemuksiin 2012. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Venla Salmi & Karoliina Suonpää Katsaus varhaisnuorten rikoskäyttäytymiseen ja uhrikokemuksiin 2012 Verkkokatsauksia /201 Sisällys Tiivistelmä 1 1 Nuorisorikollisuuskyselyt

Lisätiedot

Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa

Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa Seminaari Alkoholi, huumeet ja eriarvoisuus Helsinki 04.12.2008 Reino Sirén Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Lataa Tieteen lyhyt historia - vai pitkä tie luonnonfilosofian ja empirismin kohtaamiseen - Tuomo Suntola. Lataa

Lataa Tieteen lyhyt historia - vai pitkä tie luonnonfilosofian ja empirismin kohtaamiseen - Tuomo Suntola. Lataa Lataa Tieteen lyhyt historia - vai pitkä tie luonnonfilosofian ja empirismin kohtaamiseen - Tuomo Suntola Lataa Kirjailija: Tuomo Suntola ISBN: 9789526723686 Sivumäärä: 290 Formaatti: PDF Tiedoston koko:

Lisätiedot

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 TUTKIELMA 5 OP 402964A Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 Aikataulu Orientaatiojakso 21.3.-3.4.2016 Opponointijakso 2.5.-29.5.2016 Opintojakso päättyy 29.5.2016 Tutkielman

Lisätiedot

Leena Koivusilta Seinäjoen yliopistokeskus Tampereen yliopisto

Leena Koivusilta Seinäjoen yliopistokeskus Tampereen yliopisto Leena Koivusilta Seinäjoen yliopistokeskus Tampereen yliopisto RAPORTIT Koivusilta L. Perhetaustaan liittyvät erot perusopetuksen oppilaiden hyvinvoinnissa Seinäjoella. Tampere 2017. http://urn.fi/urn:isbn:987-952-03-0433-1

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S PAIKALLA OLI ASIANTUNTIJOINA TOIMENSA PUOLESTA PAIKALLA OLIVAT HELI MANTILA A- KLINIKKA, TERO RÖNKKÖ

Lisätiedot

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio OPS-KYSELY Syksy 2015 Vetelin lukio KYSYMYKSET Mikä lukiossa on tärkeää? Millainen on unelmalukio? Missä ja miten opitaan parhaiten? VASTAAJAT 58 opiskelijaa 4 huoltajaa 7 opettajaa OPISKELIJAT Viihtyisät

Lisätiedot

TEORIA JA KÄSITTEET TUTKMUKSESSA

TEORIA JA KÄSITTEET TUTKMUKSESSA TEORIA JA KÄSITTEET TUTKMUKSESSA Hanna Vilkka Teoreettinen viitekehys ja käsitteet tutkimuksen työvälineenä: - kontekstualisoivat teoreettisesti ja käsitteellisesti tutkimusta - rajaavat tutkimusongelmaa,

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely Juha Herkman 10.1.008 Helsingin yliopisto, viestinnän laitos Sisällönanalyysi/sisällön erittely Sisällönanalyysi (SA), content analysis Veikko Pietilä: Sisällön

Lisätiedot

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Tutkielmatyöskentely opettaa tieteellisen ja analyyttisen kirjoittamisen taitoja.

Lisätiedot

SP 11: METODOLOGIAN TYÖPAJA Kevät Yliopistonlehtori, dosentti Inga Jasinskaja-Lahti

SP 11: METODOLOGIAN TYÖPAJA Kevät Yliopistonlehtori, dosentti Inga Jasinskaja-Lahti SP 11: METODOLOGIAN TYÖPAJA Kevät 2010 Yliopistonlehtori, dosentti Inga Jasinskaja-Lahti Työpajan tavoitteet 1. Johdattaa sosiaalipsykologian metodologisiin peruskysymyksiin, niiden pohtimiseen ja niistä

Lisätiedot

Vakuutuksen ja riskienhallinnan tutkimus

Vakuutuksen ja riskienhallinnan tutkimus Juhlaluento Vakuutuksen ja riskienhallinnan tutkimus Professori Lasse Koskinen Toukokuu 2016 Vakuutus ja riskienhallinta Riskienhallinta ja vakuutustoiminta muodostavat sattuman ja epävarmuuden hallintaan

Lisätiedot

Kuluttajien tutkiminen 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Emma Mäenpää

Kuluttajien tutkiminen 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Emma Mäenpää Kuluttajien tutkiminen 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Emma Mäenpää Case New Coke Vuonna 1985 Coca-Cola Company päätti tuoda markkinoille uuden kolajuoman New Cola Makeampi versio perinteisestä Coca Colasta

Lisätiedot

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutkielman rakenne Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutki 2 12.3.2014 1 Periaatteet tieteellisessä tekstissä Tieteellä omat traditionsa Esitystavassa Rakenteessa Perusajatus tieteellisen raportin

Lisätiedot

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Helsingin yliopisto

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Helsingin yliopisto Tutkielman rakenne Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Helsingin yliopisto Tutki 2 30.10.2013 1 Periaatteet tieteellisessä tekstissä Tieteellä omat traditionsa Esitystavassa Rakenteessa Perusajatus

Lisätiedot

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Kaisa Raitio Yhteiskuntapolitiikan laitos Joensuun yliopisto Monitieteisen ympäristötutkimuksen metodit 12.-13.10.2006 SYKE Esityksen

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN

NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN Tekijät: Miranda Grönlund Veera Hyytiäinen Elina Oja Psykologinen tutkimus Lohjan Yhteislyseon Lukio Toukokuu 2016 Opettaja: Simo Jouhi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto....

Lisätiedot

Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset

Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset Professori Niklas Bruun IPR University Center Tekijyysseminaari 31.8.2005 Tutkimuseettinen neuvottelukunta Tekijyys missä mielessä? Tutkimuksen tekijä?

Lisätiedot

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on verrata kuntoutujien elämänhallintaa ennen ja jälkeen syöpäkuntoutuksen Tavoitteena on selvittää, miten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAN KOMPETENSSIT. KARTOITTAVA SURVEY-TUTKIMUS

AMMATILLISEN OPETTAJAN KOMPETENSSIT. KARTOITTAVA SURVEY-TUTKIMUS AMMATILLISEN OPETTAJAN KOMPETENSSIT. KARTOITTAVA SURVEY-TUTKIMUS ELINTARVIKEALAN AMMATILLISTEN AINEIDEN OPETTAJIEN TIEDOLLISISTA, TAIDOLLISISTA JA ASENTEELLISISTA VALMIUKSISTA SEKÄ TYÖ- JA KOULUTUSTAUSTOISTA.

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas LUENNOT Luento Paikka Vko Päivä Pvm Klo 1 L 304 8 Pe 21.2. 08:15-10:00 2 L 304 9 To 27.2. 12:15-14:00 3 L 304 9 Pe 28.2. 08:15-10:00 4 L 304 10 Ke 5.3.

Lisätiedot

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Kirjoittaminen on palapelin kokoamista Kirjoittaminen on toimintaa Miten

Lisätiedot

TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA

TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA Hanna Vilkka KVANTITATIIVINEN ANALYYSI ESIMERKKINÄ TEKNISESTÄ TIEDONINTRESSISTÄ Tavoitteena tutkittavan ilmiön kuvaaminen systemaattisesti, edustavasti, objektiivisesti

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON... 5 SISÄLLYSLUETTELO... 6 1. JOHDANTO... 8

Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON... 5 SISÄLLYSLUETTELO... 6 1. JOHDANTO... 8 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON... 5 SISÄLLYSLUETTELO... 6 1. JOHDANTO... 8 2. LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KÄSITTEITÄ... 11 2.1 TUTKIMUKSEN TEKEMISEN TAUSTAFILOSOFIAT... 12 2.2 LAADULLINEN

Lisätiedot

Alkoholinvaikutukset sosiaalisiin suhteisiin

Alkoholinvaikutukset sosiaalisiin suhteisiin Alkoholinvaikutukset sosiaalisiin suhteisiin Psykologian tutkimuskurssin työ Pyry Möttönen Janne Santala Toni Kangas 2.2.11 1. Johdanto Alkoholi ja sosiaaliset suhteet. Alkoholijuoma eli väkijuoma on etanolia

Lisätiedot

Lapsiuhritutkimus - arat aiheet kyselytutkimuksissa Noora Ellonen Tutkija Poliisiammattikorkeakoulu

Lapsiuhritutkimus - arat aiheet kyselytutkimuksissa Noora Ellonen Tutkija Poliisiammattikorkeakoulu Lapsiuhritutkimus - arat aiheet kyselytutkimuksissa 31.10.2008 Noora Ellonen Tutkija Poliisiammattikorkeakoulu noora.ellonen@poliisi.fi Lapsiuhritutkimus Sisäasiainministeriön poliisiosaston rahoittama

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

AIHEEN KEHITTELY. Seminaarisessio 2 ARTS3016.KAND TAITEEN KANDIDAATIN OPINNÄYTE JA SEMINAARI. Antti Pirinen, Aalto ARTS, Muotoilun laitos 2017

AIHEEN KEHITTELY. Seminaarisessio 2 ARTS3016.KAND TAITEEN KANDIDAATIN OPINNÄYTE JA SEMINAARI. Antti Pirinen, Aalto ARTS, Muotoilun laitos 2017 AIHEEN KEHITTELY Seminaarisessio 2 ARTS3016.KAND TAITEEN KANDIDAATIN OPINNÄYTE JA SEMINAARI Antti Pirinen, Aalto ARTS, Muotoilun laitos 2017 Millainen on hyvä opinnäyte? Millainen on hyvä opinnäyte? Aiheeltaankiinnostava

Lisätiedot

Viisi vuotta Arjen turvaa turvallisempi Suomi?

Viisi vuotta Arjen turvaa turvallisempi Suomi? Viisi vuotta Arjen turvaa turvallisempi Suomi? TERVE-SOS 13.5.2009 Teemaseminaari Turvan tummat varjot Kati Rantala Erikoistutkija, dosentti Jäsennys 1. Sisäisen turvallisuuden ohjelmat ja arjen turva

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Rakentamisen laatu ja tulevaisuuden haasteet Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Mistä tulevaisuuden osaajat rakentamiseen? Professori Ralf Lindberg 1. Taustaa 2. Opiskelijat

Lisätiedot

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon.

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon. ETUSIVU Kouluterveyskysely 2017 Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyteen, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä

Lisätiedot

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen TILASTOLLISTEN MUUTTUJIEN TYYPIT 1 Mitta-asteikot Tilastolliset muuttujat voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: kategorisiin ja numeerisiin muuttujiin. Tämän lisäksi

Lisätiedot

Käsityön lukiodiplomi Liite 3 Arviointilomake 2009 2010

Käsityön lukiodiplomi Liite 3 Arviointilomake 2009 2010 Käsityön lukiodiplomi Liite 3 Arviointilomake 2009 2010 Portfolio Suunnitteluprosessi Arvioinnin kohteet ja niiden kriteerit Ideiointi Alkuideoiden kehittely ja teeman valinta Tuotteen tai teoksen tarkoituksen

Lisätiedot

Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja

Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja 2.6.2017 Leena Erälinna leena.eralinna@utu.fi Sosiaalinen pääoma Ihmisten

Lisätiedot

Oulun seudun lasten ja nuorten hyvinvointi tutkimushanke

Oulun seudun lasten ja nuorten hyvinvointi tutkimushanke Oulun seudun lasten ja nuorten hyvinvointi tutkimushanke Tuloksia ja johtopäätöksiä 11 17 - vuotiaiden hyvinvoinnista Petri Kinnunen 15.04.2011 1. Kaksi näkökulmaa tämän hetken todellisuuteen 2. Perinteinen

Lisätiedot

Teemaseminaari on. Historiatieteellisen ajattelutavan tarkastelutavan esittämisen keskustelun perusvalmiuksien harjoittelua

Teemaseminaari on. Historiatieteellisen ajattelutavan tarkastelutavan esittämisen keskustelun perusvalmiuksien harjoittelua TEEMASEMINAARI Teemaseminaari on Historiatieteellisen ajattelutavan tarkastelutavan esittämisen keskustelun perusvalmiuksien harjoittelua Askel itsenäiseen tekemiseen jatkotutkinnot ja -tutkimukset maisteriseminaari

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 5 N1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille. Tämä kyselylomake

Lisätiedot

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Saija Toivonen

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Saija Toivonen ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Henkilökunta Koordinaattori: Opintosihteeri Tiina Nikander Aikatauluun, ohjelmaan, suorituskirjauksiin

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto Tutkimuksellisia lähestymistapoja 15.2.2016 Timo Laine 1. Miksi kasvatusta tutkitaan ja miksi me opiskelemme sen tutkimista eikä vain tuloksia? 2. Tutkimisen filosofiset

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten aineiden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Yhteiskunnallisten aineiden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Yhteiskunnallisten aineiden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2011 Yhteiskunnallisten aineiden seuranta-arviointi Tiedot kerättiin kaksivaiheisella ositetulla otannalla 98 suomenkielisestä

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 2. LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KÄSITTEITÄ... 9 1.1 TUTKIMUKSEN TEKEMISEN TAUSTAFILOSOFIAT... 10 1.2 LAADULLINEN TUTKIMUS VS. MÄÄRÄLLINEN

Lisätiedot