Pedagoginen johtaminen kansalaisopistossa. Arto Willman Oulun kaupunki Perusopetuksen johtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pedagoginen johtaminen kansalaisopistossa. Arto Willman Oulun kaupunki Perusopetuksen johtaja"

Transkriptio

1 Pedagoginen johtaminen kansalaisopistossa Arto Willman Oulun kaupunki Perusopetuksen johtaja

2 Pedagoginen johtaminen Mitä se on? Oppilaitoksen tulevaisuuden ja toiminnan suunnan määrittämistä (huomio perustehtävässä) Opettajuuden ja opetuksen suuntaamista kommunikointia sanoin, teoin, tavoittein, suunnitelmin, toimintamallein, rakentein motivointi ja inspirointi, suunnan näyttäminen, ohjaaminen, palkitseminen olemassa olevien rajojen pohtimista ja ylittämistä, innostavien päämäärien luomista Tavoitteita tukevan oppimisympäristön kehittämistä Tavoitteita tukevan oppimiskulttuurin luomista Ei yksin rehtori eikä opettaja vaan koko henkilöstö yhdessä!

3 visio, arvot ja tavoitteet Yksikkötason tavoitteiden määrittely MIKSI, MITÄ? Painopisteet Arviointi Rakenteet MISSÄ? Johtajuus Vuorovaikutus MITEN? Yhteisöllisyys Toimintakulttuuri

4 Kehittämisen kuusi ulottuvuutta (R. Karjalaista mukaillen ) PEDAGOGIIKKA Opettajan pedagoginen ymmärrys Oppimis-, oppiaine- ka luokkahuonekulttuuri Opettajan didaktinen taito hyödyntää muutosta INfRA välineet. Oppilaitoksen toimintakulttuuri. tavat, normit, säännöt Henkilöstön roolit ja vastuut, MUUTOKSEN KOHDE TOIMINTAKULTTUURI

5 Tavoitteet Pedagogisen johtamisen näkökulmat strategia, OPS, arvot, visio, toiminta- ja kehittämissuunnitelmat Johtamisjärjestelmä työnjako, roolit, tehtävät, vastuut, tiimit Toimintakulttuuri ilmapiiri, arvostukset, toimintamallit, käytänteet Oppimisympäristö välineet, tilat Henkilöstö Rekrytointi, osaamisen hallinta sen kehittäminen ja johtaminen, täydennyskoulutus, kannustus ja tuki, kehityskeskustelut Yhteistyöverkostot, kumppanuudet

6 200 luvun oppimisessa korostuvat Perustaidot (oppialan, ammattialan) Oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot oppimisprosessin ja eri oppimisstrategioiden hallinta, kriittinen ajattelu, luovuus Medialukutaidot erilaisten oppimisvälineiden, medioiden ja ympäristöjen hallinta Elämänhallinnan taidot Yksilön persoonalliset ominaisuudet ja kyvyt Yhteistyötaidot, osallisuus, yhteisöllisyys Kokemuksellisuus, elämyksellisyys Kokonaisuuksien hallita

7 Oppimisympäristöjen kehittämishaasteita Oppimistapahtuma Faktoista oppimisprosessiin Passiivisesta kohteesta aktiiviseksi toimijaksi Eri aistikanavien ja oppimismenetelmien hyödyntäminen Yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden korostaminen Toteavasta itse-, kehittävään ja jatkuvaan arviointi tutkiva-, projekti-, ongelmalähtöinen oppiminen aidot oppimistilanteet Opetus Opettajasta oppijakeskeisyyteen Tiedon jakamisesta tiedon luomiseen, rakentamiseen Kasarmeista muunneltaviin tiloihin Oppikirjoista monipuolisiin oppimateriaaleihin Oppiainelukujärjestyksistä aiheja teemakokonaisuuksiin Yksin opettamisesta samanaikais- /tiimiopettajuuteen

8 Perinteinen Uusi

9 Koulutuksen perinne pedagogisen johtamisen haasteena! Historia: opettaja- ja oppiainekeskeisyys Organisaatio: byrokraattinen hallinto / matala hierarkia Ammattikuva: selkeät ammatilliset rajat Johtajuus: kokemuksen ja hallinnollisen osaamisen merkitys korostuu Yhteisö: yhteisten toimintamallien ja keskustelukulttuurin vähäisyys, ristiriitojen välttäminen Kulttuuri: myyttisyys, konservatiivisuus ja individualismi Kehittämiskulttuuri: ajautuminen, tavoitteiden epämääräisyys ja arvokeskeisyys Organisaatiokulttuuri: julkisen ja yksityisen erottaminen

10 Toissijainen toiminta-areena Ensisijainen toimintaareena Luokkahuone Yhteistyö, kehitys- ja projektityö Aineasiantuntijuus Pedagoginen asiantuntijuus Aineasiantuntijuus Pedagoginen asiantuntijuus Johtajuus päätöksenteko Johtajuus Salo, P. 2001

11 Koulutusalan osaamisalueet (mukaillen Nordhaug 1991, Petri Salo2002) Tehtävästä riippumaton Koulusta riippumaton Metaosaaminen Yleisluontoiset tiedot ja taidot joita voidaan hyödyntää monissa eri tehtävissä kielitaito, vuorovaikutustaidot, yhteistyö, suunnittelu, oppimisvalmiudet Koulukohtainen Organisaation sisäinen osaaminen Tietyn oppilaitoksen tavoitteet, strategiat, sisäinen työnjako, ilmapiiri, vuorovaikutusverkostot, epävirallinen organisaatio, historia, Tehtäväkohtainen Opetusosaaminen Keskeiset ammattialakohtaiset tiedot ja taidot, joiden avulla suoriudutaan ammattiin liittyvistä ydintehtävistä (opetus) Ainutlaatuinen osaaminen Tiedot ja taidot, jotka liittyvät oppilaitoksen teknologiaan, työprosesseihin, toimintaan, sääntöihin ja rutiineihin

12 Johtamisen muutoshaaste Reagoiva/tilanne johtaminen Johtaja visioi ja päättää Tilannejohtaminen Informointi Yksilövetoisuus Ulkoa ohjautuminen Suorat ratkaisumallit Vahva ohjeistus Tilannekohtaiset arvot Yllättävä palaute Ennakoiva johtaminen Avoin visiointi Näkyvä toimintamalli Kommunikointi Yhteistyö- ja tiimityön kulttuurit Ennakoivat päätökset Luottamuksen ilmapiiri Valmennus, tuki ja ohjaaminen Jaettu arvoperusta Suunnitelmallinen palaute

13 Muuutos on tulevaisuuden tekemistä 4. Itsekeskeinen toiminta

14 TIETOJA ON HELPOMPI MUUTTAA KUIN USKOMUKSIA

15 UHKA Muutoksen kolme näkökulmaa Siirtyminen kohti tuntematonta tavoitetilaa koetaan haasteena ja uhkana Johtaminen: Anna tietoa ja mahdollista osallistuminen muutokseen MENETYS Siirtyminen pois nykytilasta koetaan luopumisena Johtaminen: Ennakoi ja anna aikaa yhdessäololle sekä surutyölle, ole läsnä ja käytettävissä LOUKKAUS Muutokseen sisältyy aina viesti nykytilan huonommuudesta tavoitetilaan nähden. Se tulkitaan helposti myös nykytilaa edustavien ihmisten huonoudeksi Johtaminen: Vältä tarpeetonta loukkaamista, osoita mahdollisuuksien mukaan ihmisten arvo ja merkitys, pyri tunnistamaan riskihenkilöt MAHDOLLISUUS Muutos nähdään luonnollisena asiana ja koetaan, että siihen voidaan vaikuttaa Johtaminen: Vahvista, palkitse, ohjaa, pidä esillä.

16 Miksi yhdessä? Hyvä johtaminen mahdollistuu (ylhäältä alas ja alhaalta ylös) Osallisuuden mahdollistuminen (vallan ja vastuun jakaminen, vaikuttamisen mahdollisuus, ihmisten sitoutuminen) Työhyvinvoinnin edistäminen (ilmapiirin ja vuorovaikutuksen kehittäminen, yhteisvastuullisuus) Muutosvalmiuden edistäminen (haasteiden ja muutosten yhteisöllinen hallinta ja keinot, aktiivisen vaikuttamisen mahdollisuus) Yhdessä oppimisen ja osaamisen kehittäminen (oman, yhteisön osaamisen uudistaminen) Organisaation resurssien hyödyntäminen (taidot, tiedot, sosiaalinen pääoma) Yhteisöllisten rakenteiden kehittäminen (roolit, vastuut ja tehtävät, työnjako, haasteet ja toiminta tasapainossa) Yhteisöllisten prosessien hallinta ja kehittäminen (laatu, johtaminen)

17 Muutosprosessi kahdeksan askelta Mukaillen: Kotter, The Heart of Change 1. Osoita, että asia on tärkeä ja kiireinen - analysoi tilanne ja vaikuttavat tekijät hyvin (ulkoinen ja sisäinen muutospaine) - SWOT, skenaario, nykytilan arviointi, kyselyt - Yhteinen työstäminen ja johtopäätökset (sitoutuminen, vaikuttaminen, osallisuus) - tavoite: keskustelu mahdollisuuksista, haasteista ja muutostarpeesta = yhteinen ymmärrys 2. Perusta ohjausryhmä - luottamusta herättävä ja vaikutusvaltaa omaava ryhmä - tavoite: yhtenäinen viesti ja esimerkki - mahdollisuus sitouttaa ydinjoukko, muutoksen ohjanta ja seuranta, luottamuksellisuus

18 3. Luo visio ja strategia - visio on puoleensavetävä mielikuva, joka ohjaa toimintaa - strategia on suunnitelma vision saavuttamiseksi - varmista, että ihmiset ymmärtävät, mitä muutosprosessi heiltä edellyttää ja mikä muuttuu - tavoite: yhteinen ymmärrys mihin olemme menossa (olennaisten muutokseen vaikuttavien asioiden näkeminen) 4. Muutoksen ja vision kommunikointi - käytä kaikkia kanavia ja kommunikoi paljon - pidä esillä, varmista tiedon saanti ja välitys - tavoite: samansisältöinen muutosta vahvistava viesti 5. Motivoi ja tue ihmisiä toimimaan - selkeät tavoitteet, aikataulut, mittarit sekä rakenteet ja roolit - tavoite: kannustava esimiestyö, kuuntelu ja jatkuva palaute

19 6. Varmista nopeat tulokset / energisoivat välitulokset - varmista, että edistysaskeleet ja voitot näkyvät - huomaa saavutukset, palkitse niiden mahdollistajat - tavoite: luottamus ja energia 7. Vahvista saavutetut hyödyt ja painota muutosprosessin jatkumista älä anna periksi - vahvista muuttuneet tavat toimia (prosessit, systeemit, byrokratia ) -kiinnittäkää huomiota myös siihen mistä tulee luopua tai mikä vaikeuttaa uuden oppimista ja sen vakiinutmista - kiinnitä huomiota onnistumisiin epäonnistumisten sijaan - tavoite: vahvista ja kartoita uusia mahdollisuuksia

20 8. Ankkuroi uudet tavat kulttuuriin - osoita uuden tavan toimia ja parempien tulosten syy-seuraus-suhdetta - jatka johtamisen ja ihmisten kehittämistä - tavoite: jatkuva kehittyminen

21 Ratkaisukeskeisen lähestymistavan hyödyntäminen muutoksen johtamisessa ongelman kuvaus tavoitetilan kuvaus syiden kaivelu muutostarpeiden kartoitus syyttelyt edistyksen kuvailut puolustautuminen ja vastasyytökset ansion jakaminen ja kiitokset

22 Muutosta edistää jos, henkilöstö ymmärtää, mikä muuttuu ja mitä heiltä edellytetään esim. ammattitaidon, toiminnan kytkeytyy olemassa oleviin haasteisiin muutos on kytketty visioon ja strategioihin (isot linjat) henkilöstö saa olla mukana suunnittelemassa ja vaikuttamassa muutoksella on suunnitelma, vastuut ja aikataulutus annetaan mahdollisuus luopua vanhasta, vanhaa ei väheksytä, aikaisempia muutoksia voidaan käsitellä johtaminen tukee uutta tilannetta tunteille annetaan tilaa muutoksen edut ovat haittoja suuremmat tietoa on runsaasti tarjolla muutoksella on onnistumisesta kertovat mittarit (arviointi)

MUUTOS ON KUIN RAKETTI. SE VAATII VALTAISAN ENERGIAN LÄPÄISTÄKSEEN ILMAKEHÄN. LÄPÄISYN JÄLKEEN SITÄ EI PIDÄTTELE MIKÄÄN.

MUUTOS ON KUIN RAKETTI. SE VAATII VALTAISAN ENERGIAN LÄPÄISTÄKSEEN ILMAKEHÄN. LÄPÄISYN JÄLKEEN SITÄ EI PIDÄTTELE MIKÄÄN. MUUTOS ON KUIN RAKETTI. SE VAATII VALTAISAN ENERGIAN LÄPÄISTÄKSEEN ILMAKEHÄN. LÄPÄISYN JÄLKEEN SITÄ EI PIDÄTTELE MIKÄÄN. 5% organisaatioiden muutoshankkeista onnistuu! Muutos tulee Miten minun käy? Miksi

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0

Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0 Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0 Johtajuusvalmennus08.9.0;010jakso Toimintatapa 4 Päivän teemat Yrittäjyyskasvatuksen strategia ja sen johtaminen - miksi, mitä ja

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Valmennusten opetusmenetelmät Sininen Kolmio Oy toteuttaa henkilöstökoulutuksissaan kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita. Koulutustapahtuma

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

TOIMIVA KOULU YHDESSÄ KEHITTÄEN (Opetus 2000, WSOY)

TOIMIVA KOULU YHDESSÄ KEHITTÄEN (Opetus 2000, WSOY) Asko Leppilampi Oy www.leppilampi.com p. 040-8322552 KOHONEN, VILJO & LEPPILAMPI, ASKO TOIMIVA KOULU YHDESSÄ KEHITTÄEN (Opetus 2000, WSOY) Seuraavat osiot ovat lainausta yllä mainitusta kirjasta: 2.2.

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola Kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Joukoista joukkueeksi

Joukoista joukkueeksi Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 28 KAIJA LIND Joukoista joukkueeksi terveysalan opettajien kouluttautuminen ja osaamisen jakaminen Turun ammattikorkeakoulussa Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia

Lisätiedot

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJAN TYÖN MUUTOS 1992 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 10 vuotisjuhlaseminaari 18.1.2006, Kotka Pekka Auvinen (pekka.auvinen@ncp.fi) Ammattikorkeakoulun opettajat muodostavat

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VISIO 2020 Yrittäjyyskasvatus on Varsinais-Suomen yrittäjyyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Omilta opinpoluilta onnistuen elämän valtateille.

Omilta opinpoluilta onnistuen elämän valtateille. 1 1. Yrittäjyyskasvatus Petäjäveden strategioissa Sisällys 1. YRITTÄJYYSKASVATUS PETÄJÄVEDEN STRATEGIOISSA 1 1.1 Kuntastrategia 2020 1 1.2 Aktiivisen yrittämisen ja hyvän työllisyyden kunta 1 1.3 Opetustoimen

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen Kaija Kivikoski Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdolle 3 1 Johdanto 4 1.1 Taustaa 4 1.2 Projektityön

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Osaaminen pelastusviranomaisen onnettomuuksien ehkäisytyössä

Osaaminen pelastusviranomaisen onnettomuuksien ehkäisytyössä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen julkaisuja 1/2015 Annukka Saine-Kottonen Osaaminen pelastusviranomaisen onnettomuuksien ehkäisytyössä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen julkaisuja 1/2015 Annukka

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa Tulevaisuuden koulu/ Verkko-oppiminen-hankkeen arviointiraportti Oulun kaupungin

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 www.dinno.fi Dinnon monitieteinen teoreettinen viitekehys Tuloksellisuus Dialoginen johtaminen (Taloudellisuus Tuottavuus Vaikuttavuus Laatu) Osaaminen

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

Suomalainen valmennusosaaminen

Suomalainen valmennusosaaminen Suomalainen valmennusosaaminen Valmennusosaamisen käsikirja 2012 Hämäläinen Kirsi (toim.), Blomqvist Minna, Laitinen-Väänänen Sirpa, Parviainen Antti, Potinkara Pekka Suomalainen valmennusosaaminen Valmennusosaamisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot