Yliopistokirjastojen yhteinen SVY-hanke: Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma , Toimintavuoden 2006 raportointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yliopistokirjastojen yhteinen SVY-hanke: Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma 2004-2006, Toimintavuoden 2006 raportointi"

Transkriptio

1 Yliopistokirjastojen yhteinen SVY-hanke: Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma , Toimintavuoden 2006 raportointi Hankkeen nimi Koordinaatioyliopistot Verkostossa mukana olevat yliopistot Koordinaattori/ vastuuhenkilö ja yhteystiedot Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma Helsingin, Tampereen ja Kuopion yliopisto Helsingin kauppakorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Joensuun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Kansalliskirjasto, Kuopion yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Maanpuolustuskorkeakoulu, Oulun yliopisto, Sibelius- Akatemia, Svenska handelshögskolan, Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Teatterikorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara Yliopistonkatu 4 (PL 33) Helsingin yliopisto puh. (09) tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Heli Myllys suunnittelijat: Anne Lehto Aki Kangas

2 Hankkeen www-sivut Hankkeen alkamis- ja päättymispäivä Toteutettu hanke on verkostohanke

3 1 1. Tavoitteet ja kohderyhmä Johdanto Opetusministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa pidetään tärkeänä, että kirjastot ovat mukana opetus- ja opiskelumenetelmien kehittämisessä ja huolehtivat osaltaan siitä, että korkeakoulusta valmistuneilla on hyvä informaatiolukutaito. Hyvä informaatiolukutaito tehostaa ja nopeuttaa opiskelua sekä parantaa oppimisen ja työskentelyn laatua. Informaatiolukutaito on joukko taitoja, joihin kuuluu kyky tunnistaa tiedontarpeet, hakea ja paikantaa tietoa, arvioida tietoa kriittisesti, sekä käyttää tietoa tehokkaasti ja eettisesti. Yliopistokirjastot ovat perinteisesti järjestäneet tiedonhankinnan koulutusta opiskelijoille. Aiheeseen liittyen on toteutettu eri kehittämishankkeita, kuten Helsingin yliopiston Opiskelijakirjaston koordinoima Informaatiolukutaidon hallinnan standardointi , Tiedonhaun- ja hallinnan oppimateriaalit - avoin kehittäminen ja yhteinen käyttö sekä Kuopion yliopiston kirjaston koordinoima TieDot, Tieteellisen tiedonhankinnan verkkoopetushanke Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma hanke on ollut luonteva jatko aiemmalle kehitystyölle. Hankkeen tavoitteet Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma hankkeen käynnistyessä informaatiolukutaidon opetus vaihteli yliopistoittain, tiedekunnittain ja oppiaineittain. Lisäksi opetus tavoitti vain osan opiskelijoista. Yhteinen opintosuunnitelma ja kirjastojen välinen yhteistyöverkosto puuttuivat informaatiolukutaidon osalta. Hankkeen tavoitteet voi jakaa informaatiolukutaidon opetusta tukeviin hallinnollisiin asioihin, sekä käytännön opetusta tukeviin toimiin. Keskeisenä tavoitteena oli integroida informaatiolukutaidon opetus tiiviimmin yliopistoopintoihin. Lisäksi tavoitteina olivat informaatiolukutaidon keskeisten osa-alueiden kartoittaminen, informaatiolukutaidon opintosuunnitelman laatiminen, verkko-opetuksen kehittäminen sekä yliopistojen välisen verkoston luominen.

4 2 Kohderyhmä Hallinnon kannalta kohderyhmänä ovat olleet opetuksen suunnitteluun osallistuvat ja siitä vastaavat tahot. Yliopistokirjastoilla on ollut keskeinen sija viedä hankkeessa tehtyjä suunnitelmia eteenpäin omissa yliopistoissaan opintoasioista vastaaville, esimerkiksi tiedekuntien opintosuunnittelutyöryhmille. Keskeisenä kohderyhmänä ovat olleet myös kirjastoammattilaiset, jotka ovat hoitaneet opetusta käytännössä. Koska tavoitteena on ollut integroida informaatiolukutaidon opetus tiiviimmin osaksi yliopiston kursseja, on opetusta alettu antaa myös kirjastoammattilaisten ja yliopisto-opettajien yhteistyönä. Näissä tapauksissa kohderyhmänä on ollut myös opettajakunta. Vaikuttavuuden kannalta kohderyhmänä ovat olleet yliopisto-opiskelijat sekä yliopistojen henkilöstö, joille tarjottavaa informaatiolukutaidon opetusta on kehitetty hankkeen avulla. 2. Hankkeen seuranta ja arviointi Seuranta ja arviointi Hankkeen etenemistä ja tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu ohjausryhmän kokouksissa säännöllisesti. Myös yliopistokirjastojen yhdyshenkilöt ovat esittäneet arvioita ja kehittämisehdotuksia. Suunnittelija Anne Lehto toteutti hankkeen aikana kaksi kyselyä, joiden tarkoituksena oli selvittää valtakunnallista tiedonhankinnan opetuksen tilannetta yliopistoissa. Kyselyt oli suunnattu yliopistokirjastojen yhdyshenkilöille. Vuonna 2004 toteutetun kyselyn perusteella ilmeni, että informaatiolukutaidon opetus on useimmiten yliopistokirjastojen toteuttamaa, joko itsenäisenä jaksona tai muiden opintojen osana. Yksittäisiä esimerkkejä ainelaitosten järjestämästä opetuksesta tuli myös esiin. Loppuvuodesta 2005 toteutetusta kyselystä voi päätellä, että uusien tutkintovaatimusten myötä informaatiolukutaidon opetus oli murrosvaiheessa. Vastaajat totesivat, että opetuksen määrä ja muodot muuttuvat edelleen. Toimintamallien yhdenmukaistaminen ja yhteisten käytäntöjen jakaminen koettiin tärkeäksi. Toisaalta mainittiin, että opetus on tärkeää räätälöidä yhä paremmin vastaamaan kulloisenkin kohderyhmän tarpeita. Keskeisimmät tulokset vuonna 2006 Hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuonna 2006 neljä kertaa. Yhdyshenkilöt pitivät vuoden aikana kolme palaveria.

5 3 Hanke järjesti vuonna 2006 kolme seminaaria: - koulutusseminaarin 17.2., jossa aiheina olivat verkkopedagogiikka, tiedonhankintataitojen testaaminen sekä tutkijoiden informaatiolukutaito - pedagogisen koulutuspäivän kirjastojen kouluttajille - hankkeen päätösseminaarin 3.11., jossa aiheina olivat informaatiolukutaidon integrointi osaksi opetussuunnitelmia Hanketta esiteltiin ulkomailla Creating Knowledge seminaarissa Kööpenhaminassa sekä Information Literacy Between Theory and Practice seminaarissa Ljubljanassa, Sloveniassa. Hankkeen suunnittelija Anne Lehto toteutti kyselyn yliopistokirjastoille tiedonhankinnan opetuksesta. Raportti tiedonhankinnan opetuksen tilanteesta Suomen yliopistoissa valmistui syksyllä Yhteenveto koko hankekauden seminaareista, yhteistyöverkostoista, raporteista ja kokouksista on liitteenä. (Liite 1) Keskeiset tulokset koko hankekaudelta Keskeisiä, koko hankekauden tuloksia ovat informaatiolukutaidon opintosuunnitelmasuositus, osaamistasotestin kehittäminen (kysymyspatteristo), yhdyshenkilöverkoston muodostaminen, sekä informaatiolukutaidon www-sivujen luominen. Informaatiolukutaidon opintosuunnitelmasuosituksessa määritellään, kuinka informaatiolukutaidon opetus tulisi huomioida kaksiportaisessa tutkintojärjestelmässä. Opetus jakaantuu suosituksessa kolmeen tasoon: tiedonhankinnan perusteisiin sekä aine- ja syventäviin opintoihin. Tiedonhankinnan perusteet on suunnattu opintojen alkuvaiheeseen ja sisältö on mahdollista nivoa osaksi pakollisia yleisopintoja, kuten TVT-opintoja. Aineopintojen tasolla opetus ajoittuu proseminaari- tai kandidaatintutkielmaseminaariin ja syventävien opintojen tasolla graduseminaariin. Suosituksessa määritellään opetuksen sisältö eri tasoilla sekä kirjaston ja ainelaitosten vastuu opetuksen järjestämisestä. Hankkeessa toteutettiin laaja informaatiolukutaidon kysymyspatteristo, johon on koottu monivalintakysymyksiä informaatiolukutaidon eri osa-alueilta. Yliopistokirjastot voivat käyttää kysymyksiä opetuksen tukena ja laatia opiskelijoille osaamistasotestejä. Kysymyksiä on laadittu opintoja aloitteleville sekä aine- ja syventäviä opintoja suorittaville informaatiolukutaidon opintosuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

6 4 Kysymyspatteristo sijoitetaan kehitteillä olevaan Klaara-kysymyspankkiin (Moodleoppimisympäristö), jonka teknisestä toteutuksesta vastaa SVY. Periaatteina ovat kysymyspatteriston muokattavuus ja yhteiskäyttö: kirjastot voivat tallentaa laatimiaan kysymyksiä muiden käytettäväksi ja vastaavasti poimia kysymyksiä omiin tarpeisiinsa. Verkostoitumisen tehostamiseksi muodostettiin yhdyshenkilöverkosto, johon kuuluu jäseniä kaikista yliopistokirjastoista. Yhdyshenkilöt ovat toimineet paikallisina koordinaattoreina ja tiedonvälittäjinä. He ovat myös osallistuneet kysymyspatteriston laatimiseen sekä seminaarien ja koulutuspäivien järjestämiseen. Hankkeen www-sivut ovat osoitteessa Sivustolle on koottu tiedonhankinnan oppimateriaaleja, seminaariesityksiä sekä tiedotettu ajankohtaisista asioista. Hankkeen tuloksista ja informaatiolukutaidon kehitystyöstä ilmestyy Anne Nevgin toimittama ja Yliopistopainon kustantama julkaisu keväällä Hankkeen tavoitteet ja tulokset voi tiivistää seuraavasti: tavoite toteutus informaatiolukutaidon osaalueiden kartoitus ja opinto- Informaatiolukutaidon opintosuunnitelmasuositus suunnitelma informaatiolukutaidon integrointi Informaatiolukutaidon opintosuunnitelmasuositus, yliopisto-opetukseen kirjastoammattilaisten pedagogisten valmiuksien kehittäminen, Informaatiolukutaito -julkaisu verkko-opetuksen kehittäminen kysymyspatteristo, Klaara-kysymyspankki verkostoituminen yhdyshenkilöverkoston muodostaminen, työryhmät, www-sivut kansainvälinen yhteistyö kansainvälisiin verkostoihin ja seminaareihin osallistuminen Hankkeen vaikutus toimintatapojen muutokseen Vuonna 2005 toteutetussa kyselyssä yliopistokirjastoja pyydettiin arvioimaan hankkeessa laaditun informaatiolukutaidon opintosuunnitelmasuosituksen vaikuttavuutta. Lähes kaikki vastaajista totesivat, että suositus on ollut hyödyllinen. Monet ovat hyödyntäneet sitä opetussuunnitelmia laadittaessa. Suositus muodostaa rungon, jonka avulla on aiempaa helpompaa suunnitella ja kehittää opetusta. Informaatiolukutaidon opetustavoitteet on määritelty suosituksessa selkeästi ja havainnollisesti, joten aihetta on ollut helppo esitellä eri tahoille ja perustella sen tärkeyttä yliopisto-opintojen osana.

7 5 Yhdyshenkilöt ovat arvioineet, että koko hankkeella on ollut tärkeä merkitys informaatiolukutaidon edistämisessä. Tietoisuus informaatiolukutaidosta on lisääntynyt: aihe koetaan yliopistoissa tärkeäksi ja se on saanut lisää näkyvyyttä. Myös kirjastohenkilöstön pedagogisten taitojen edistäminen, verkostoituminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen on koettu positiivisena. 3. Hankkeen organisointi Hankeorganisaatio Hanketta on koordinoinut Helsingin yliopisto. Koordinointivastuu on ollut tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikaralla. Heli Myllys toimi Kaisa Sinikaran sijaisena Hankkeen suunnittelijana toimi Anne Lehto ja Aki Kangas Ohjausryhmä Hankkeen ohjausryhmän nimitti Helsingin yliopiston rehtori ja siihen kuuluivat: Anne Buttler, koulutuspoliittinen sihteeri, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, ( asti koulutuspoliittinen sihteeri Eeva Kaunismaa); varajäsen: psykol. yo., valtiot. yo. Jari Lipsanen Maija-Leena Huotari, professori, Oulun yliopisto Arja Juntunen, palvelupäällikkö, Kuopion yliopiston kirjasto Anne Nevgi, tutkijalehtori, Helsingin yliopisto Jarmo Saarti, kirjastonjohtaja, Kuopion yliopiston kirjasto Kaisa Sinikara, tieto- ja kirjastopalvelujohtaja, Helsingin yliopisto ( Heli Myllys, Helsingin yliopiston tieto- ja kirjastopalvelujohtajan sijaisena) Eero Sormunen, professori, Tampereen yliopisto Johanna Tevaniemi, informaatikko, Tampereen yliopiston kirjasto, ( asti Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja, Tampereen yliopiston kirjasto) Kari Tuononen, verkkopedagogiikan asiantuntija, Helsingin yliopisto, ( asti Janne Sariola, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto) Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara ja kirjastonjohtaja Jarmo Saarti. Sihteerinä toimi hankkeen suunnittelija, saakka Anne Lehto ja alkaen Aki Kangas.

8 6 Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana 13 kertaa. Suurin osa ohjausryhmän kokouksista pidettiin videoneuvotteluina. Kokouksista käsitellyistä asioista ja päätöksistä tiedotettiin hankkeen www-sivuilla. Yhdyshenkilöverkosto Verkostoitumisen tehostamiseksi yliopistokirjastot nimesivät hankkeen alussa yhdyshenkilön omasta kirjastostaan. Yhdyshenkilöt edustavat 28:a yliopisto- ja tiedekuntakirjastoa. Yhteydenpitoa varten perustettiin sähköpostilista, Työryhmät Hankkeessa toimi kaksi valtakunnallista asiantuntija- ja vertaistyöryhmää, IL-mittari- ja ILPeda ryhmät. Ryhmät koostuivat yhdyshenkilöverkoston jäsenistä ja hankkeen suunnittelija toimi molemmissa ryhmissä. IL-mittariryhmä (10 jäsentä) toimi asiantuntijatukena vuonna 2005 käynnistyneessä yliopistokirjastojen yhteisen informaatiolukutaitoa mittaavan osaamistasotestin kehittämistyössä. Työryhmä kokoontui kuusi kertaa vuosina ILPeda -ryhmän (13 jäsentä, joista 1 oli opiskelijaedustaja) teemoina olivat kirjastojen kouluttajien pedagogisten taitojen vahvistaminen informaatiolukutaidon opetuksessa, hyvien käytänteiden jakaminen ja informaatiolukutaidon opetuksen integroinnin edistäminen muuhun yliopisto-opiskeluun. Työryhmä kokoontui neljä kertaa vuosina Strategiset lähtökohdat Hankeen tavoitteet ja toiminta ovat tukeneet Suomen virtuaaliyliopiston strategiaa: Opiskelun joustavuutta on tuettu vakiinnuttamalla informaatiolukutaidon opetusta yliopistoissa. Yliopistojen välistä opetusta on yhdenmukaistettu laatimalla informaatiolukutaidon suositus opintojen eri vaiheissa oleville opiskelijoille. Oppimateriaalien yhteistä tuotantoa ja käyttöä on edistetty luomalla yliopistokirjastojen yhteinen kysymyspatteristo ja osallistumalla Klaara-kysymyspankin kehittämiseen. Hanke on myös osallistunut kansainvälisiin informaatiolukutaidon verkostoihin, kuten pohjoismaiseen NordINFOLIT:iin ja eurooppalaiseen EnIL:iin. (ks. Liite 1, kohta Kansainvälinen yhteistyö).

9 7 5. Rahoitus ja hankkeen tuloslaskelma ( ) Hanke on toiminut opetusministeriön hankerahoituksella. Koko hankekaudella rahoitusta oli käytettävissä yhteensä euroa. Tästä kohdennettiin euroa vuodelle 2004, euroa vuodelle 2005 ja euroa vuodelle Summista on vähennetty Helsingin yliopiston perimät vuosittaiset yleiskustannukset 5 %. Taulukosta ilmenee yhteenvetona vuosittainen rahoitus ja sen käyttö. Tarkemmat vuosittaiset tuloslaskelmat ovat liitteessä 1. Vuosi Myönnöt euroa Opetusministeriön myöntämä hankerahoitus Edelliseltä vuodelta siirtynyt rahoitus Yhteensä Käytetty euroa Palkat ja palkkiot Muut kulut Yhteensä Jäljellä euroa Tulot yhteensä Menot yhteensä Jäljellä (Siirto seuraavalle vuodelle 2004 ja 2005)

10 8 6. Toiminta hankkeen päätyttyä Hankkeen aikana luotuja verkostoja ja aineistoja kehitetään hankeen päätyttyäkin. Www-sivujen päivityksestä ja yhdyshenkilöverkoston koordinoinnista vastaa vuonna 2007 Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto osallistuu myös informaatiolukutaidon kehitystyön seuraamiseen sekä kansainvälisiin verkostoihin. Klaara-kysymyspankin kehittäminen jatkuu yhteistyössä SVY:n kanssa. Kehittämistä koordinoi yliopistokirjastojen osalta Vaasan tiedekirjasto Tritonia. Tehtäviin kuuluu osallistuminen kysymyspankin kehittämiseen, käyttäjäkoulutuksen organisointi ja tiedottaminen yhdessä SVY:n kanssa. Yhdyshenkilöt jatkavat informaatiolukutaidon koordinointia paikallisesti. Kansallisella tasolla on tarkoituksena muodostaa hankkeen ohjausryhmää vastaava kansallinen työryhmä Suomen yliopistokirjastojen neuvostoon.

11 9 Liite 1 Seminaarit, esitykset ja kokoukset Hankkeen järjestämät seminaarit Hankkeen päätösseminaari Seminaarin aiheena olivat informaatiolukutaidon integrointi osaksi yliopisto-opetusta, informaatiolukutaidon opetus käytännössä sekä hankkeen keskeisten tulosten esittely. Seminaarin pääpuhujana oli Christine Bruce, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia. Lisäksi mukana oli useita kotimaisia esiintyjiä. Koulutuspäivä Pedagoginen koulutus kirjastojen tiedonhankinnan kouluttajille. Pääpuhujana Kirsten Larsen, Dansk BiblioteksCenter. Työryhmien koulutusseminaari Seminaarin aiheena olivat tiedonhankintataitojen testaaminen sekä tutkijoiden informaatiolukutaito NORDINFOlit kesäkoulu NORDINFOlit on pohjoismainen verkosto, joka tukee informaatiolukutaidon kehitystä Pohjoismaissa. Hanke osallistui pohjoismaisen informaatiolukutaidon kesäkoulun järjestämiseen yhteistyössä Helsingin yliopiston, Svenska handelshögskolanin, Teknillisen korkeakoulun ja Åbo Akademin kirjastojen kanssa. Kesäkoulun aiheina olivat informaatiolukutaidon integrointi opetussuunnitelmiin, verkostotyöskentely ja verkkopedagogiikka Taidolla tietoon seminaari , Tampereen yliopisto Seminaarin aiheena olivat informaatiolukutaidon osaamisen arviointi, opetuksen hyvät käytännöt sekä palvelujen tuotteistaminen Muut kotimaiset seminaarit Mittaamisen vaikeus. Suomen tieteellisen kirjastoseuran seminaari: Kokemukset jakoon informaatiolukutaidon kipupisteet, , Helsinki Informaatiolukutaidon opettaminen. Kirjastopedagogiikka - kirjastoammattilainen oppimisen ohjaajana, , Vaasa

12 10 Utbildning i informationskompetens. Bibliotekspedagogik utbildning för bibliteokspersonal, , Vaasa Kansallinen informaatiolukutaito, Kirjastopäivät , Tampere Studieplan för informationskompetens, Nordisk Musikbibliotekskonferens , Sibelius-Akatemia, Helsinki Kuinka ohjata opiskelijoita informaatiolukutaitoon? Virtuaaliyliopistopäivät workshop: Verkko-ohjausta opintopolun eri vaiheissa, Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto, , Helsinki Kirjastojen uudet haasteet organisaatioiden tiedonhallinnassa. Viestintätieteiden verkosto , Helsinki. Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma, hankkeen esittely, Helsingin yliopisto Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma uudessa tutkintojärjestelmässä: suositus yliopistoille. Kirjastot oppimisympäristönä uudessa tutkintojärjestelmässä , Helsingin yliopisto Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma hanke, TieDot hankkeen seminaari , Kuopio Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma, Ope.fi työpaja , Helsingin yliopisto Lisäksi hanke on esittäytynyt valtakunnallisilla virtuaaliyliopistopäivillä: , posterinäyttely , uusien SVY-hankkeiden yhteistyöpäivä Seminaarit ulkomailla 2nd Joint Conference of Special and Academic Libraries, , Ljubljana, Slovenia Sinikara, Kaisa: Information literacy between the theory and practice: experiences of the Finnish university libraries Saatavissa: Creating Knowledge IV -seminaari, , Kööpenhamina Juntunen, Arja; Lehto, Anne; Saarti, Jarmo; Tevaniemi, Johanna: Supporting information literacy learning in Finnish universities: standards, projects, educating online

13 11 Saatavissa: Den livslånge studenten seminaari Kungliga biblioteket, Tukholma Lehto, Anne: Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt. NordINFOLIT -seminaari, , Växjö universitet, Ruotsi Huotari, Maija-Leena: Information literacy in the Finnish information studies curricula Lehto, Anne: Studieplan för informatioskompetens Saatavissa: Kansainväliset verkostot NordINFOLIT Pohjoismainen verkosto, joka tukee informaatiolukutaidon kehitystä Pohjoismaissa. NordINFOLIT järjestää seminaareja ja pohjoismaisen informaatiolukutaidon kesäkoulun joka vuosi. Verkoston tarkoituksena on yhdessä etsiä parhaita käytäntöjä ja jakaa kokemuksia informaatiolukutaidon edistämiseksi. European Network on Information Literacy - EnIL Eurooppalainen informaatiolukutaitoa edistävä verkosto, jossa on mukana 14 Euroopan unionin jäsenmaata. Syksyllä 2004 toteutettiin Suomen osalta kansainvälinen informaatiolukutaitoa mittaava verkkokysely. Suomessa ovat vierailleet ja hankkeeseen tutustuneet: Christine Bruce, Queensland University of Technology, Brisbane Sandy Duling, Castleton State College, Vermont Nina Johannsen, Freie Universität Berlin Erling Oelz, University of Montana Toshio Okamoto ryhmineen, University of Electro-Communications Graduate School of Information Systems, Tokio Marta Roca, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Simon Xalter, Eberhard Karls Universität, Tübingen Lisäksi yhteistyössä ovat olleet: Carla Basili, Ceris-CNR (Institute for Economic Research on Firms and Growth), Rooma Sheila Webber, University of Sheffield Raportit ja artikkelit

14 12 Lehto, Anne: Yliopistokirjastot ja tutkintorakenneuudistus: valtakunnallinen tiedonhankinnan opetuksen tilanne yliopistoissa uusien tutkintorakenteiden käyttöönoton jälkeen: yhteenveto kyselystä kirjastojen IL-yhdyshenkilöille vuodenvaihteessa Saatavissa: Lehto, Anne: Informaatiolukutaidon opintosuunnitelmalla lisää laatua ja vertailtavuutta tutkintoihin. Signum 2:2005 Saatavissa: Lehto, Anne: Yliopistokirjastot ja tutkintorakenneuudistus: valtakunnallinen tiedonhankinnan opetuksen tilanne yliopistoissa valmistauduttaessa uuteen tutkintorakenteeseen, yhteenveto kyselystä kirjastojen IL-yhdyshenkilöille huhtikuussa Saatavissa: Suositus yliopistoille informaatiolukutaidon oppiainesten sisällyttämiseksi uusiin tutkintorakenteisiin. Saatavissa: suomeksi ruotsiksi englanniksi Hankeorganisaation kokoukset ja palaverit Ohjausryhmän kokoukset: , , , , , , , , , , Työryhmien palaverit: IL-peda: , IL-mittariryhmä: , , , Työryhmien yhteiset palaverit: , Kokousten muistiot saatavissa:

15 13 Liite 2 Vuosittaiset tuloslaskelmat 2004 Käytettävissä ollut määräraha summa euroa OPM:n myöntämä hankerahoitus * Määrärahojen kohdentuminen Palkat ja palkkiot Muut kulut - koneet ja laitteet tarvikkeet matkat ja majoitus muut palvelut Yhteensä Jäljellä (siirtyy seuraavalle toimintavuodelle) *) HY:n yleiskustannukset 5% vähennetty OPM:n myöntämästä alkuperäisestä summasta Käytettävissä ollut määräraha summa euroa OPM:n myöntämä hankerahoitus * Vuodelta 2004 siirtynyt rahoitus Yhteensä Määrärahojen kohdentuminen Palkat ja palkkiot Muut kulut - muut vuokrat tarvikkeet 63 - matkat ja majoitus muut palvelut korot, kulukorvaukset ym Saldon siirto 2 864** Yhteensä Jäljellä (siirtyy seuraavalle toimintavuodelle) Saldon siirto 2 864** * HY:n yleiskustannukset 5% vähennetty OPM:n myöntämästä alkuperäisestä summasta. ** Vuodelta 2004 jäljelle jäänyt määräraha, 2864 euroa, ei olisi enää siirtynyt vuodelle 2006, joten

16 14 se käytettiin HY:n Kirjastopalvelujen koordinointiyksikön toimintamenoihin. Vastaava summa yksikön toimintamenoista käytetään hankkeen menoihin vuonna Käytettävissä ollut hankerahoitus summa euroa OPM:n myöntämä hankerahoitus * Vuodelta 2005 siirtynyt rahoitus Yhteensä Määrärahojen kohdentuminen summa euroa Palkat ja palkkiot Muut kulut Vuokrat ja tarvikkeet 778 Koulutus ja kokoukset Toimisto- ja muut palvelut 851 Matkat ja majoitus Korot, kulukorvaukset ym. 435 Yhteensä Jäljellä * HY:n yleiskustannukset 5% vähennetty OPM:n myöntämästä alkuperäisestä summasta.

Kirjastojen uudet haasteet organisaatioiden tiedonhallinnassa: Informaatiolukutaidon ops: yliopistokirjastojen yhteinen SVY hanke 2004 2006

Kirjastojen uudet haasteet organisaatioiden tiedonhallinnassa: Informaatiolukutaidon ops: yliopistokirjastojen yhteinen SVY hanke 2004 2006 Kirjastojen uudet haasteet organisaatioiden tiedonhallinnassa: Informaatiolukutaidon ops: yliopistokirjastojen yhteinen SVY hanke 2004 2006 Erikoiskirjastojen päivä 3.2.2005 Helsinki Suunnittelija: Anne

Lisätiedot

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Yhteistyön osapuolet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Hanken Itä-Suomen yliopiston

Lisätiedot

Informaatiolukutaidon opintosuunnitelmalla lisää laatua ja vertailtavuutta tutkintoihin

Informaatiolukutaidon opintosuunnitelmalla lisää laatua ja vertailtavuutta tutkintoihin Informaatiolukutaidon opintosuunnitelmalla lisää laatua ja vertailtavuutta tutkintoihin Anne Lehto Suomen yliopistokirjastot käynnistivät vuonna 2004 yhteisen hankkeen, jonka tavoitteena on tuottaa informaatiolukutaidon

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Anne Lehto & Pirkko Fagervik & Christina Flemming & Kirsi Luukkanen & Eija Nevalainen & Maarit Putous & Katri Rintamäki & Helena Silvennoinen-Kuikka

Anne Lehto & Pirkko Fagervik & Christina Flemming & Kirsi Luukkanen & Eija Nevalainen & Maarit Putous & Katri Rintamäki & Helena Silvennoinen-Kuikka Yliopistokirjastojen informaatiolukutaidon opetuksen suunnittelu rakenteellisen kehittämisen prosesseissa: katsauksessa Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun korkeakoulut ja Tritonia. Anne Lehto

Lisätiedot

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Viisi opintoviikkoa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä vuodesta 2000 lähtien http://ok.helsinki.fi/opefi Pauliina Kupila ja Mari Jussila Opetusteknologiakeskus

Lisätiedot

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2010- Vaasan yliopisto Vaasan ammattikorkeakoulu ÅA i Vasa Åbo Akademi Tritonia, Vaasan tiedekirjasto 2001- ja oppimiskeskus 2004-2010- 3 yliopistoa

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KOKOUS

SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KOKOUS KOKOUSMUISTIO 15.8.2002 Irma Reijonen SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KOKOUS Aika: Maanantai 17.6.2002 kello 13.30 17.00 Paikka: Åbo Akademin kirjasto, Tuomiokirkkokatu 2-4 Osallistujat: Eeva-Liisa

Lisätiedot

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Joensuu 1.10.2009 Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaamisen kehittämisen organisointi Koulutustarpeet ja koulutus Tulevaisuus

Lisätiedot

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa - sitkeyttä, suunnittelua ja sopivasti sattumaa Kohti Jupiteria? IL-OPSiin / Tieteiden talo Informaatikko Leena Elenius Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

IL-SUOSITUKSEN TILANNE

IL-SUOSITUKSEN TILANNE IL-SUOSITUKSEN TILANNE Riitta-Liisa Karjalainen / Kaija Kivikoski Amk-kirjastojen Pedagogiikka-työryhmä Leena Järveläinen Yo-kirjastojen Informaatiolukutaitoverkosto STKS:n IL-seminaari, 29.11.2012 ESITYKSEN

Lisätiedot

KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY. Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen

KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY. Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen Kokoelmakartta yliopistokirjastojen verkoston strategiassa n Strategian (2002-) keskeisiä tavoitteita

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvoston toimintaa ohjaavat strategiset päämäärät voisi nimetä seuraavasti:

Suomen yliopistokirjastojen neuvoston toimintaa ohjaavat strategiset päämäärät voisi nimetä seuraavasti: Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Toimintakertomus 2009 Suomen yliopistokirjastojen neuvoston toimintaa ohjaavat strategiset päämäärät voisi nimetä seuraavasti: yliopistokirjastojen vaikuttavuuden edistäminen

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Organisatorinen muutos

Organisatorinen muutos Organisatorinen muutos 22.11.2001 TieVie-kouluttajakoulutus Helsingin yliopisto Projektipäällikkö Janne Sariola Teemat Lähtökohtia Miksi strategia? Mitä? Sisällöt Miten? Toimenpiteet Miksi? Strategisen

Lisätiedot

TIEDONHALLINTATAITOJEN OPETUS OSANA YLIOPISTO-OPETUSTA. TieVie-hankkeen esittelyä Eija Suikkanen Turun yliopiston kirjasto

TIEDONHALLINTATAITOJEN OPETUS OSANA YLIOPISTO-OPETUSTA. TieVie-hankkeen esittelyä Eija Suikkanen Turun yliopiston kirjasto TIEDONHALLINTATAITOJEN OPETUS OSANA YLIOPISTO-OPETUSTA TieVie-hankkeen esittelyä Eija Suikkanen Turun yliopiston kirjasto Hankkeeni lähtökohta kirjasto ja yliopisto tänään tiedonlähteiden määrä kasvanut,

Lisätiedot

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Jukka Kola Professori, Vararehtori Valtakunnalliset opintoasiainpäivät 11.-12.10.2012 Helsingin yliopisto 18.10.2012 1 Opetustoiminnan johtaminen

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Rural Studies - johtoryhmän hyväksymä 14.2.2011 SISÄLTÖ: Strategian rakentuminen 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. NYKYTILA 3. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009. pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto

Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009. pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009 pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto Auditointien kokonaisaikataulu 2005-2011 Pilottiauditoinnit 2004-2005 Syksy 2005-kevät 2006 Kevät

Lisätiedot

10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus

10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus S e l v i t y s o s a : Yliopistojen, teknillisten korkeakoulujen, kauppakorkeakoulujen ja taidekorkeakoulujen (jäljempänä yliopistot) kehittäminen perustuu korkeakoululaitoksen

Lisätiedot

OPTIA-projektin loppuraportti

OPTIA-projektin loppuraportti OPTIA-projektin loppuraportti 30.3.2006 OPTIA-projektin kesto: 1.11.2005 31.3.2006. 1. OPTIA-hankkeen taustaa... 2 2. Tiedonhankintataitojen perusteet... 2 3. Sähköinen tenttiminen... 2 4. Muutokset Moodleen...

Lisätiedot

Svenska handelshögskolan Vaasan ammattikorkeakoulu Maaliskuu 2009 Vaasan yliopisto Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi

Svenska handelshögskolan Vaasan ammattikorkeakoulu Maaliskuu 2009 Vaasan yliopisto Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Svenska handelshögskolan Vaasan ammattikorkeakoulu Maaliskuu 2009 Vaasan yliopisto Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi TRITONIA-SOPIMUS 0. Tritonian tehtävä Tritonia on Vaasassa toimivien alla mainittujen

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Suomen virtuaaliyliopiston yhteistyömalli. Hannu Peltola Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö 9.11.2005

Suomen virtuaaliyliopiston yhteistyömalli. Hannu Peltola Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö 9.11.2005 Suomen virtuaaliyliopiston yhteistyömalli Hannu Peltola Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö 9.11.2005 Sisältö Suomen virtuaaliyliopisto pähkinänkuoressa Suomen virtuaaliyliopiston yhteistyömalli

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa 16 500 opiskelijaa vuonna 2009 Korjattu 20.4.2010 klo 10. Korjattu luku on merkitty punaisella. Oli aiemmin 7 24. Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa suoritettiin 23 800 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2009 yhteensä 23 800 tutkintoa. Suoritettujen tutkintojen

Lisätiedot

TuKKK Turku. Kasv.tdk Rauma Lääk.tdk Mat-l.tdk Oik.tdk

TuKKK Turku. Kasv.tdk Rauma Lääk.tdk Mat-l.tdk Oik.tdk Turun yliiston iskelijoiden muissa yliistoissa suorittamat JOO-innot (laskutetut innot) Vuosina 1999-2005 innot on laskutettu intoviikkoina. Tilastossa tdk- tai yo-kohtaiset kokonaissummat on muutettu

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

OPINNÄYTETÖIDEN KEHITTÄMINEN Valtakunnallinen verkostohanke vuosina 2004-2006

OPINNÄYTETÖIDEN KEHITTÄMINEN Valtakunnallinen verkostohanke vuosina 2004-2006 1 OPINNÄYTETÖIDEN KEHITTÄMINEN Valtakunnallinen verkostohanke vuosina 2004-2006 1 Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet HANKEKUVAUS Hyväksytty ohjausryhmässä 31.8.2004 Valtioneuvoston hyväksymässä koulutuksen

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus

10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus S e l v i t y s o s a : Yliopistojen, teknillisten korkeakoulujen, kauppakorkeakoulujen ja taidekorkeakoulujen (jäljempänä yliopistot) kehittäminen perustuu korkeakoululaitoksen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

TieVieasiantuntijakoulutus

TieVieasiantuntijakoulutus TieVieasiantuntijakoulutus (10 ov) VirtuaaliAMK-yhteyshenkilöpäivät 22. 23.11.2004 Merja Ruotsalainen Oulun yliopisto Opetuksen kehittämisyksikkö TieVie? Valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

Kirjaston integrointi opetukseen

Kirjaston integrointi opetukseen Kirjaston integrointi opetukseen Arjen kokemuksia Ammattioppilaitoskirjastojen 3. yhteistyöseminaari Taina Peltonen, PIRAMK 12.6.2009 1 12.6.2009 2 PIRAMK, Ikaalinen & Ikaalisten kauppaoppilaitos Samassa

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TAMPEREEN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet

Lisätiedot

Kokemuksia ekam-yhteistyöstä

Kokemuksia ekam-yhteistyöstä Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit ei hanki 5.6.2009 Kokemuksia ekam-yhteistyöstä Kansalliskirjasto Minna Kaukonen sisällysluettelo 1. Kansallinen digitointikeskus 2. ekam-yhteistyö 3. ekam ja KDK -

Lisätiedot

Liite 1. Sopijaosapuolet

Liite 1. Sopijaosapuolet Liite 1. Sopijaosapuolet Aalto-yliopisto, Y-tunnus 0245902-6 Arkistolaitos, Y-tunnus 0245885-9 Eduskunnan kanslia, Y-tunnus 0245977-1 Helsingin yliopisto, Y-tunnus 0313471-7 Itä-Suomen yliopisto, Y-tunnus

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs,

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Mikkeli University Consortium www.muc.fi VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Ulla Jurvanen, koordinaatioyksikkö SihteeriFoorumi 2010 2.6.2010 Mikkeli University Consortium www.muc.fi 1 Yliopistokeskukset

Lisätiedot

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Katja Kurasto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Konsortiokoordinaattori, Oulun Erasmus-konsortio - Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TURUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena

Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Johtaja Hannu Sirén Yliopistojen IT-päivät 23.10.2008 TKK Dipoli 1 Eräitä meneillään olevia uudistuksia, joilla on vaikutusta tietohuoltoon 1. Korkeakoulujen

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Nova Schola Finlandia - Ajatuspaja 2

Nova Schola Finlandia - Ajatuspaja 2 Nova Schola Finlandia - Ajatuspaja 2 Kuntatalolla 20.1.2015 TERVETULOA! HUOM! Prezi-esitys teemasta Opetussuunnitelma ja teknologia: https://prezi.com/qzxphywa3a_q/opetussuunnitelmaja-teknologia/ klo 9:30

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 Suunnittelija MuT Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

palveluinnovaatiot metropolialueella

palveluinnovaatiot metropolialueella Tuloksellista kehittämistä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kaupunkitutkimus ja metropolitiikka ohjelman (KatuMetro) Teema-alueen 3 kärkihanke: Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari KDK-Asiakasliittymä KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari Agenda Tavoitteet Ensimmäinen aalto Toinen aalto Järjestelmäarkkitehtuuri Demo Tavoitteet Asiakasliittymä Arkistojen, kirjastojen ja museoiden

Lisätiedot

Nelli-opetus Helsingin yliopiston kirjastoissa

Nelli-opetus Helsingin yliopiston kirjastoissa Nelli-opetus Helsingin yliopiston kirjastoissa Nicola Nykopp 19.5. 2005 Humanistisen tiedekunnan kirjasto Kouluttavat kirjastot Helsingin Yliopistolla useita kirjastoja, joista useimmat ovat järjestäneet

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

KSAO Raimo Jalkanen (28.3.2012) 1. Hankkeen nimi JOUSTAVUUTTA OPPIMISEEN. 2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

KSAO Raimo Jalkanen (28.3.2012) 1. Hankkeen nimi JOUSTAVUUTTA OPPIMISEEN. 2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? KSAO Raimo Jalkanen (28.3.2012) 1. Hankkeen nimi JOUSTAVUUTTA OPPIMISEEN 2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Yksilöllisten oppimispolkujen kehittäminen Opiskelijan yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen Yritysyhteistyön

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Täydentävien opintojen järjestäminen täydennyskoulutuskeskusten rooli

Täydentävien opintojen järjestäminen täydennyskoulutuskeskusten rooli Täydentävien opintojen järjestäminen täydennyskoulutuskeskusten rooli Lähtökohta: Erilaiset opintopolut vastauksina erilaisiin tarpeisiin Ihmisen ikä ei saa aiheuta eriarvoisuutta tai ongelmia sinänsä,

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAAJIEN KOTOUTUMISKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAAJIEN KOTOUTUMISKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET AIKUISTEN MAAHANMUUTTAAJIEN KOTOUTUMISKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPH 2012 PERUSTEISTA KÄYTÄNTÖÖN Kristel Kivisik ja Sari Liski Työryhmä opetusneuvos Leena Nissilä, OPH, pj opetusneuvos Liisa

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005

KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005 19.8.2004 Sivu 1/5 KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005 OPTIMA OPPIMISYMPÄRISTÖ -KOULUTUSOHJELMA II Tavoite Hankkeen tavoitteena on edelleen aktivoida ja tukea verkko-opetuksen käynnistämistä

Lisätiedot

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Satu Helin, TtT Avoimen yliopiston johtaja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Perustelut ja tausta tutkintotavoitteisten opiskelupolkujen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Atlantin ylittävää yhteisohjelmayhteistyötä

Atlantin ylittävää yhteisohjelmayhteistyötä Atlantin ylittävää yhteisohjelmayhteistyötä Vs. kv-päällikkö Anu Härkönen 23.9.2013 Turun AMK:n EU-Kanada ja EU-USA projektien taustaa Turun AMK mukana kolmessa TEP-projektissa ja yhdessä TDP-projektissa

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällysluettelo 1. Opiskelu peruskouluissa... 3 2. Opiskelu lukioissa... 4 3. Opiskelu korkeakouluissa... 6 4. Opiskelu

Lisätiedot

kouluyhteisössä Oulu 13-14.3.2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos www.edu.fi

kouluyhteisössä Oulu 13-14.3.2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos www.edu.fi Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Oulu 13-14.3.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Väliraportointi tammikuun lopussa 2008 - kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Avoin yliopisto Suomessa Valtakunnallinen strategia 2004-2010

Avoin yliopisto Suomessa Valtakunnallinen strategia 2004-2010 Valtakunnallinen strategia 2004-2010 Avoimen yliopiston foorumi 4.4.2003 2 1 JOHDANTO Opetusministeriö määritteli vuonna 1993 avoimen yliopiston koulutuksellista tasa-arvoa edistämään luoduksi opintojärjestelmäksi,

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

JEP Juonneopetuksen edistämisen projekti

JEP Juonneopetuksen edistämisen projekti JEP Juonneopetuksen edistämisen projekti Pedagoginen muutos - juonneopetuksen implementointi JEP esittely vk 10/2009 Mira Pihlaja, projektipäällikkö JEPin kesto ja toimijat Projekti kestää 36 kk eli 1.10.2008-30.9.2011.

Lisätiedot

SEFE koulutuspoliittisena toimijana ja vaikuttajana Kokemuksia ja havaintoja koulutusyksikön näkökulmasta

SEFE koulutuspoliittisena toimijana ja vaikuttajana Kokemuksia ja havaintoja koulutusyksikön näkökulmasta SEFE koulutuspoliittisena toimijana ja vaikuttajana Kokemuksia ja havaintoja koulutusyksikön näkökulmasta Professori Ilkka Virtanen Vaasan yliopisto, kaupallis-tekninen tiedekunta SEFEn Liittokokous ja

Lisätiedot

Yllättävän hyvä kirjasto!

Yllättävän hyvä kirjasto! Yllättävän hyvä kirjasto! Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden yleisten kirjastojen laatuprosessi Hanna Kaisti Kirjastopäivät 28.11.2013 Hanke-esittely Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille verkostoituen

Lisätiedot

AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia

AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia Jari Tyrväinen, tietopalvelupäällikkö, AMKIT-konsortion laaturyhmä puheenjohtaja Ammattikorkeakoulujen kirjastopäivät 16.-17.8.2006

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista valtakunnallista,

Lisätiedot

1 Yleiset periaatteet. Jyväskylän yliopisto Vieraskieliset maisteriohjelmat Hallituksen periaatepäätös 4.5.2005

1 Yleiset periaatteet. Jyväskylän yliopisto Vieraskieliset maisteriohjelmat Hallituksen periaatepäätös 4.5.2005 Vieraskielisten maisteriohjelmien käynnistämistä ja toteuttamista koskevat yleiset periaatteet ja vieraskielisiä maisteriohjelmia koskevat laadunvarmistuskriteerit 1 Yleiset periaatteet Maisteriohjelmilla

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot