Yliopistokirjastojen yhteinen SVY-hanke: Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma , Toimintavuoden 2006 raportointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yliopistokirjastojen yhteinen SVY-hanke: Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma 2004-2006, Toimintavuoden 2006 raportointi"

Transkriptio

1 Yliopistokirjastojen yhteinen SVY-hanke: Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma , Toimintavuoden 2006 raportointi Hankkeen nimi Koordinaatioyliopistot Verkostossa mukana olevat yliopistot Koordinaattori/ vastuuhenkilö ja yhteystiedot Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma Helsingin, Tampereen ja Kuopion yliopisto Helsingin kauppakorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Joensuun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Kansalliskirjasto, Kuopion yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Maanpuolustuskorkeakoulu, Oulun yliopisto, Sibelius- Akatemia, Svenska handelshögskolan, Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Teatterikorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara Yliopistonkatu 4 (PL 33) Helsingin yliopisto puh. (09) tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Heli Myllys suunnittelijat: Anne Lehto Aki Kangas

2 Hankkeen www-sivut Hankkeen alkamis- ja päättymispäivä Toteutettu hanke on verkostohanke

3 1 1. Tavoitteet ja kohderyhmä Johdanto Opetusministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa pidetään tärkeänä, että kirjastot ovat mukana opetus- ja opiskelumenetelmien kehittämisessä ja huolehtivat osaltaan siitä, että korkeakoulusta valmistuneilla on hyvä informaatiolukutaito. Hyvä informaatiolukutaito tehostaa ja nopeuttaa opiskelua sekä parantaa oppimisen ja työskentelyn laatua. Informaatiolukutaito on joukko taitoja, joihin kuuluu kyky tunnistaa tiedontarpeet, hakea ja paikantaa tietoa, arvioida tietoa kriittisesti, sekä käyttää tietoa tehokkaasti ja eettisesti. Yliopistokirjastot ovat perinteisesti järjestäneet tiedonhankinnan koulutusta opiskelijoille. Aiheeseen liittyen on toteutettu eri kehittämishankkeita, kuten Helsingin yliopiston Opiskelijakirjaston koordinoima Informaatiolukutaidon hallinnan standardointi , Tiedonhaun- ja hallinnan oppimateriaalit - avoin kehittäminen ja yhteinen käyttö sekä Kuopion yliopiston kirjaston koordinoima TieDot, Tieteellisen tiedonhankinnan verkkoopetushanke Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma hanke on ollut luonteva jatko aiemmalle kehitystyölle. Hankkeen tavoitteet Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma hankkeen käynnistyessä informaatiolukutaidon opetus vaihteli yliopistoittain, tiedekunnittain ja oppiaineittain. Lisäksi opetus tavoitti vain osan opiskelijoista. Yhteinen opintosuunnitelma ja kirjastojen välinen yhteistyöverkosto puuttuivat informaatiolukutaidon osalta. Hankkeen tavoitteet voi jakaa informaatiolukutaidon opetusta tukeviin hallinnollisiin asioihin, sekä käytännön opetusta tukeviin toimiin. Keskeisenä tavoitteena oli integroida informaatiolukutaidon opetus tiiviimmin yliopistoopintoihin. Lisäksi tavoitteina olivat informaatiolukutaidon keskeisten osa-alueiden kartoittaminen, informaatiolukutaidon opintosuunnitelman laatiminen, verkko-opetuksen kehittäminen sekä yliopistojen välisen verkoston luominen.

4 2 Kohderyhmä Hallinnon kannalta kohderyhmänä ovat olleet opetuksen suunnitteluun osallistuvat ja siitä vastaavat tahot. Yliopistokirjastoilla on ollut keskeinen sija viedä hankkeessa tehtyjä suunnitelmia eteenpäin omissa yliopistoissaan opintoasioista vastaaville, esimerkiksi tiedekuntien opintosuunnittelutyöryhmille. Keskeisenä kohderyhmänä ovat olleet myös kirjastoammattilaiset, jotka ovat hoitaneet opetusta käytännössä. Koska tavoitteena on ollut integroida informaatiolukutaidon opetus tiiviimmin osaksi yliopiston kursseja, on opetusta alettu antaa myös kirjastoammattilaisten ja yliopisto-opettajien yhteistyönä. Näissä tapauksissa kohderyhmänä on ollut myös opettajakunta. Vaikuttavuuden kannalta kohderyhmänä ovat olleet yliopisto-opiskelijat sekä yliopistojen henkilöstö, joille tarjottavaa informaatiolukutaidon opetusta on kehitetty hankkeen avulla. 2. Hankkeen seuranta ja arviointi Seuranta ja arviointi Hankkeen etenemistä ja tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu ohjausryhmän kokouksissa säännöllisesti. Myös yliopistokirjastojen yhdyshenkilöt ovat esittäneet arvioita ja kehittämisehdotuksia. Suunnittelija Anne Lehto toteutti hankkeen aikana kaksi kyselyä, joiden tarkoituksena oli selvittää valtakunnallista tiedonhankinnan opetuksen tilannetta yliopistoissa. Kyselyt oli suunnattu yliopistokirjastojen yhdyshenkilöille. Vuonna 2004 toteutetun kyselyn perusteella ilmeni, että informaatiolukutaidon opetus on useimmiten yliopistokirjastojen toteuttamaa, joko itsenäisenä jaksona tai muiden opintojen osana. Yksittäisiä esimerkkejä ainelaitosten järjestämästä opetuksesta tuli myös esiin. Loppuvuodesta 2005 toteutetusta kyselystä voi päätellä, että uusien tutkintovaatimusten myötä informaatiolukutaidon opetus oli murrosvaiheessa. Vastaajat totesivat, että opetuksen määrä ja muodot muuttuvat edelleen. Toimintamallien yhdenmukaistaminen ja yhteisten käytäntöjen jakaminen koettiin tärkeäksi. Toisaalta mainittiin, että opetus on tärkeää räätälöidä yhä paremmin vastaamaan kulloisenkin kohderyhmän tarpeita. Keskeisimmät tulokset vuonna 2006 Hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuonna 2006 neljä kertaa. Yhdyshenkilöt pitivät vuoden aikana kolme palaveria.

5 3 Hanke järjesti vuonna 2006 kolme seminaaria: - koulutusseminaarin 17.2., jossa aiheina olivat verkkopedagogiikka, tiedonhankintataitojen testaaminen sekä tutkijoiden informaatiolukutaito - pedagogisen koulutuspäivän kirjastojen kouluttajille - hankkeen päätösseminaarin 3.11., jossa aiheina olivat informaatiolukutaidon integrointi osaksi opetussuunnitelmia Hanketta esiteltiin ulkomailla Creating Knowledge seminaarissa Kööpenhaminassa sekä Information Literacy Between Theory and Practice seminaarissa Ljubljanassa, Sloveniassa. Hankkeen suunnittelija Anne Lehto toteutti kyselyn yliopistokirjastoille tiedonhankinnan opetuksesta. Raportti tiedonhankinnan opetuksen tilanteesta Suomen yliopistoissa valmistui syksyllä Yhteenveto koko hankekauden seminaareista, yhteistyöverkostoista, raporteista ja kokouksista on liitteenä. (Liite 1) Keskeiset tulokset koko hankekaudelta Keskeisiä, koko hankekauden tuloksia ovat informaatiolukutaidon opintosuunnitelmasuositus, osaamistasotestin kehittäminen (kysymyspatteristo), yhdyshenkilöverkoston muodostaminen, sekä informaatiolukutaidon www-sivujen luominen. Informaatiolukutaidon opintosuunnitelmasuosituksessa määritellään, kuinka informaatiolukutaidon opetus tulisi huomioida kaksiportaisessa tutkintojärjestelmässä. Opetus jakaantuu suosituksessa kolmeen tasoon: tiedonhankinnan perusteisiin sekä aine- ja syventäviin opintoihin. Tiedonhankinnan perusteet on suunnattu opintojen alkuvaiheeseen ja sisältö on mahdollista nivoa osaksi pakollisia yleisopintoja, kuten TVT-opintoja. Aineopintojen tasolla opetus ajoittuu proseminaari- tai kandidaatintutkielmaseminaariin ja syventävien opintojen tasolla graduseminaariin. Suosituksessa määritellään opetuksen sisältö eri tasoilla sekä kirjaston ja ainelaitosten vastuu opetuksen järjestämisestä. Hankkeessa toteutettiin laaja informaatiolukutaidon kysymyspatteristo, johon on koottu monivalintakysymyksiä informaatiolukutaidon eri osa-alueilta. Yliopistokirjastot voivat käyttää kysymyksiä opetuksen tukena ja laatia opiskelijoille osaamistasotestejä. Kysymyksiä on laadittu opintoja aloitteleville sekä aine- ja syventäviä opintoja suorittaville informaatiolukutaidon opintosuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

6 4 Kysymyspatteristo sijoitetaan kehitteillä olevaan Klaara-kysymyspankkiin (Moodleoppimisympäristö), jonka teknisestä toteutuksesta vastaa SVY. Periaatteina ovat kysymyspatteriston muokattavuus ja yhteiskäyttö: kirjastot voivat tallentaa laatimiaan kysymyksiä muiden käytettäväksi ja vastaavasti poimia kysymyksiä omiin tarpeisiinsa. Verkostoitumisen tehostamiseksi muodostettiin yhdyshenkilöverkosto, johon kuuluu jäseniä kaikista yliopistokirjastoista. Yhdyshenkilöt ovat toimineet paikallisina koordinaattoreina ja tiedonvälittäjinä. He ovat myös osallistuneet kysymyspatteriston laatimiseen sekä seminaarien ja koulutuspäivien järjestämiseen. Hankkeen www-sivut ovat osoitteessa Sivustolle on koottu tiedonhankinnan oppimateriaaleja, seminaariesityksiä sekä tiedotettu ajankohtaisista asioista. Hankkeen tuloksista ja informaatiolukutaidon kehitystyöstä ilmestyy Anne Nevgin toimittama ja Yliopistopainon kustantama julkaisu keväällä Hankkeen tavoitteet ja tulokset voi tiivistää seuraavasti: tavoite toteutus informaatiolukutaidon osaalueiden kartoitus ja opinto- Informaatiolukutaidon opintosuunnitelmasuositus suunnitelma informaatiolukutaidon integrointi Informaatiolukutaidon opintosuunnitelmasuositus, yliopisto-opetukseen kirjastoammattilaisten pedagogisten valmiuksien kehittäminen, Informaatiolukutaito -julkaisu verkko-opetuksen kehittäminen kysymyspatteristo, Klaara-kysymyspankki verkostoituminen yhdyshenkilöverkoston muodostaminen, työryhmät, www-sivut kansainvälinen yhteistyö kansainvälisiin verkostoihin ja seminaareihin osallistuminen Hankkeen vaikutus toimintatapojen muutokseen Vuonna 2005 toteutetussa kyselyssä yliopistokirjastoja pyydettiin arvioimaan hankkeessa laaditun informaatiolukutaidon opintosuunnitelmasuosituksen vaikuttavuutta. Lähes kaikki vastaajista totesivat, että suositus on ollut hyödyllinen. Monet ovat hyödyntäneet sitä opetussuunnitelmia laadittaessa. Suositus muodostaa rungon, jonka avulla on aiempaa helpompaa suunnitella ja kehittää opetusta. Informaatiolukutaidon opetustavoitteet on määritelty suosituksessa selkeästi ja havainnollisesti, joten aihetta on ollut helppo esitellä eri tahoille ja perustella sen tärkeyttä yliopisto-opintojen osana.

7 5 Yhdyshenkilöt ovat arvioineet, että koko hankkeella on ollut tärkeä merkitys informaatiolukutaidon edistämisessä. Tietoisuus informaatiolukutaidosta on lisääntynyt: aihe koetaan yliopistoissa tärkeäksi ja se on saanut lisää näkyvyyttä. Myös kirjastohenkilöstön pedagogisten taitojen edistäminen, verkostoituminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen on koettu positiivisena. 3. Hankkeen organisointi Hankeorganisaatio Hanketta on koordinoinut Helsingin yliopisto. Koordinointivastuu on ollut tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikaralla. Heli Myllys toimi Kaisa Sinikaran sijaisena Hankkeen suunnittelijana toimi Anne Lehto ja Aki Kangas Ohjausryhmä Hankkeen ohjausryhmän nimitti Helsingin yliopiston rehtori ja siihen kuuluivat: Anne Buttler, koulutuspoliittinen sihteeri, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, ( asti koulutuspoliittinen sihteeri Eeva Kaunismaa); varajäsen: psykol. yo., valtiot. yo. Jari Lipsanen Maija-Leena Huotari, professori, Oulun yliopisto Arja Juntunen, palvelupäällikkö, Kuopion yliopiston kirjasto Anne Nevgi, tutkijalehtori, Helsingin yliopisto Jarmo Saarti, kirjastonjohtaja, Kuopion yliopiston kirjasto Kaisa Sinikara, tieto- ja kirjastopalvelujohtaja, Helsingin yliopisto ( Heli Myllys, Helsingin yliopiston tieto- ja kirjastopalvelujohtajan sijaisena) Eero Sormunen, professori, Tampereen yliopisto Johanna Tevaniemi, informaatikko, Tampereen yliopiston kirjasto, ( asti Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja, Tampereen yliopiston kirjasto) Kari Tuononen, verkkopedagogiikan asiantuntija, Helsingin yliopisto, ( asti Janne Sariola, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto) Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara ja kirjastonjohtaja Jarmo Saarti. Sihteerinä toimi hankkeen suunnittelija, saakka Anne Lehto ja alkaen Aki Kangas.

8 6 Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana 13 kertaa. Suurin osa ohjausryhmän kokouksista pidettiin videoneuvotteluina. Kokouksista käsitellyistä asioista ja päätöksistä tiedotettiin hankkeen www-sivuilla. Yhdyshenkilöverkosto Verkostoitumisen tehostamiseksi yliopistokirjastot nimesivät hankkeen alussa yhdyshenkilön omasta kirjastostaan. Yhdyshenkilöt edustavat 28:a yliopisto- ja tiedekuntakirjastoa. Yhteydenpitoa varten perustettiin sähköpostilista, Työryhmät Hankkeessa toimi kaksi valtakunnallista asiantuntija- ja vertaistyöryhmää, IL-mittari- ja ILPeda ryhmät. Ryhmät koostuivat yhdyshenkilöverkoston jäsenistä ja hankkeen suunnittelija toimi molemmissa ryhmissä. IL-mittariryhmä (10 jäsentä) toimi asiantuntijatukena vuonna 2005 käynnistyneessä yliopistokirjastojen yhteisen informaatiolukutaitoa mittaavan osaamistasotestin kehittämistyössä. Työryhmä kokoontui kuusi kertaa vuosina ILPeda -ryhmän (13 jäsentä, joista 1 oli opiskelijaedustaja) teemoina olivat kirjastojen kouluttajien pedagogisten taitojen vahvistaminen informaatiolukutaidon opetuksessa, hyvien käytänteiden jakaminen ja informaatiolukutaidon opetuksen integroinnin edistäminen muuhun yliopisto-opiskeluun. Työryhmä kokoontui neljä kertaa vuosina Strategiset lähtökohdat Hankeen tavoitteet ja toiminta ovat tukeneet Suomen virtuaaliyliopiston strategiaa: Opiskelun joustavuutta on tuettu vakiinnuttamalla informaatiolukutaidon opetusta yliopistoissa. Yliopistojen välistä opetusta on yhdenmukaistettu laatimalla informaatiolukutaidon suositus opintojen eri vaiheissa oleville opiskelijoille. Oppimateriaalien yhteistä tuotantoa ja käyttöä on edistetty luomalla yliopistokirjastojen yhteinen kysymyspatteristo ja osallistumalla Klaara-kysymyspankin kehittämiseen. Hanke on myös osallistunut kansainvälisiin informaatiolukutaidon verkostoihin, kuten pohjoismaiseen NordINFOLIT:iin ja eurooppalaiseen EnIL:iin. (ks. Liite 1, kohta Kansainvälinen yhteistyö).

9 7 5. Rahoitus ja hankkeen tuloslaskelma ( ) Hanke on toiminut opetusministeriön hankerahoituksella. Koko hankekaudella rahoitusta oli käytettävissä yhteensä euroa. Tästä kohdennettiin euroa vuodelle 2004, euroa vuodelle 2005 ja euroa vuodelle Summista on vähennetty Helsingin yliopiston perimät vuosittaiset yleiskustannukset 5 %. Taulukosta ilmenee yhteenvetona vuosittainen rahoitus ja sen käyttö. Tarkemmat vuosittaiset tuloslaskelmat ovat liitteessä 1. Vuosi Myönnöt euroa Opetusministeriön myöntämä hankerahoitus Edelliseltä vuodelta siirtynyt rahoitus Yhteensä Käytetty euroa Palkat ja palkkiot Muut kulut Yhteensä Jäljellä euroa Tulot yhteensä Menot yhteensä Jäljellä (Siirto seuraavalle vuodelle 2004 ja 2005)

10 8 6. Toiminta hankkeen päätyttyä Hankkeen aikana luotuja verkostoja ja aineistoja kehitetään hankeen päätyttyäkin. Www-sivujen päivityksestä ja yhdyshenkilöverkoston koordinoinnista vastaa vuonna 2007 Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto osallistuu myös informaatiolukutaidon kehitystyön seuraamiseen sekä kansainvälisiin verkostoihin. Klaara-kysymyspankin kehittäminen jatkuu yhteistyössä SVY:n kanssa. Kehittämistä koordinoi yliopistokirjastojen osalta Vaasan tiedekirjasto Tritonia. Tehtäviin kuuluu osallistuminen kysymyspankin kehittämiseen, käyttäjäkoulutuksen organisointi ja tiedottaminen yhdessä SVY:n kanssa. Yhdyshenkilöt jatkavat informaatiolukutaidon koordinointia paikallisesti. Kansallisella tasolla on tarkoituksena muodostaa hankkeen ohjausryhmää vastaava kansallinen työryhmä Suomen yliopistokirjastojen neuvostoon.

11 9 Liite 1 Seminaarit, esitykset ja kokoukset Hankkeen järjestämät seminaarit Hankkeen päätösseminaari Seminaarin aiheena olivat informaatiolukutaidon integrointi osaksi yliopisto-opetusta, informaatiolukutaidon opetus käytännössä sekä hankkeen keskeisten tulosten esittely. Seminaarin pääpuhujana oli Christine Bruce, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia. Lisäksi mukana oli useita kotimaisia esiintyjiä. Koulutuspäivä Pedagoginen koulutus kirjastojen tiedonhankinnan kouluttajille. Pääpuhujana Kirsten Larsen, Dansk BiblioteksCenter. Työryhmien koulutusseminaari Seminaarin aiheena olivat tiedonhankintataitojen testaaminen sekä tutkijoiden informaatiolukutaito NORDINFOlit kesäkoulu NORDINFOlit on pohjoismainen verkosto, joka tukee informaatiolukutaidon kehitystä Pohjoismaissa. Hanke osallistui pohjoismaisen informaatiolukutaidon kesäkoulun järjestämiseen yhteistyössä Helsingin yliopiston, Svenska handelshögskolanin, Teknillisen korkeakoulun ja Åbo Akademin kirjastojen kanssa. Kesäkoulun aiheina olivat informaatiolukutaidon integrointi opetussuunnitelmiin, verkostotyöskentely ja verkkopedagogiikka Taidolla tietoon seminaari , Tampereen yliopisto Seminaarin aiheena olivat informaatiolukutaidon osaamisen arviointi, opetuksen hyvät käytännöt sekä palvelujen tuotteistaminen Muut kotimaiset seminaarit Mittaamisen vaikeus. Suomen tieteellisen kirjastoseuran seminaari: Kokemukset jakoon informaatiolukutaidon kipupisteet, , Helsinki Informaatiolukutaidon opettaminen. Kirjastopedagogiikka - kirjastoammattilainen oppimisen ohjaajana, , Vaasa

12 10 Utbildning i informationskompetens. Bibliotekspedagogik utbildning för bibliteokspersonal, , Vaasa Kansallinen informaatiolukutaito, Kirjastopäivät , Tampere Studieplan för informationskompetens, Nordisk Musikbibliotekskonferens , Sibelius-Akatemia, Helsinki Kuinka ohjata opiskelijoita informaatiolukutaitoon? Virtuaaliyliopistopäivät workshop: Verkko-ohjausta opintopolun eri vaiheissa, Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto, , Helsinki Kirjastojen uudet haasteet organisaatioiden tiedonhallinnassa. Viestintätieteiden verkosto , Helsinki. Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma, hankkeen esittely, Helsingin yliopisto Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma uudessa tutkintojärjestelmässä: suositus yliopistoille. Kirjastot oppimisympäristönä uudessa tutkintojärjestelmässä , Helsingin yliopisto Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma hanke, TieDot hankkeen seminaari , Kuopio Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma, Ope.fi työpaja , Helsingin yliopisto Lisäksi hanke on esittäytynyt valtakunnallisilla virtuaaliyliopistopäivillä: , posterinäyttely , uusien SVY-hankkeiden yhteistyöpäivä Seminaarit ulkomailla 2nd Joint Conference of Special and Academic Libraries, , Ljubljana, Slovenia Sinikara, Kaisa: Information literacy between the theory and practice: experiences of the Finnish university libraries Saatavissa: Creating Knowledge IV -seminaari, , Kööpenhamina Juntunen, Arja; Lehto, Anne; Saarti, Jarmo; Tevaniemi, Johanna: Supporting information literacy learning in Finnish universities: standards, projects, educating online

13 11 Saatavissa: Den livslånge studenten seminaari Kungliga biblioteket, Tukholma Lehto, Anne: Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt. NordINFOLIT -seminaari, , Växjö universitet, Ruotsi Huotari, Maija-Leena: Information literacy in the Finnish information studies curricula Lehto, Anne: Studieplan för informatioskompetens Saatavissa: Kansainväliset verkostot NordINFOLIT Pohjoismainen verkosto, joka tukee informaatiolukutaidon kehitystä Pohjoismaissa. NordINFOLIT järjestää seminaareja ja pohjoismaisen informaatiolukutaidon kesäkoulun joka vuosi. Verkoston tarkoituksena on yhdessä etsiä parhaita käytäntöjä ja jakaa kokemuksia informaatiolukutaidon edistämiseksi. European Network on Information Literacy - EnIL Eurooppalainen informaatiolukutaitoa edistävä verkosto, jossa on mukana 14 Euroopan unionin jäsenmaata. Syksyllä 2004 toteutettiin Suomen osalta kansainvälinen informaatiolukutaitoa mittaava verkkokysely. Suomessa ovat vierailleet ja hankkeeseen tutustuneet: Christine Bruce, Queensland University of Technology, Brisbane Sandy Duling, Castleton State College, Vermont Nina Johannsen, Freie Universität Berlin Erling Oelz, University of Montana Toshio Okamoto ryhmineen, University of Electro-Communications Graduate School of Information Systems, Tokio Marta Roca, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Simon Xalter, Eberhard Karls Universität, Tübingen Lisäksi yhteistyössä ovat olleet: Carla Basili, Ceris-CNR (Institute for Economic Research on Firms and Growth), Rooma Sheila Webber, University of Sheffield Raportit ja artikkelit

14 12 Lehto, Anne: Yliopistokirjastot ja tutkintorakenneuudistus: valtakunnallinen tiedonhankinnan opetuksen tilanne yliopistoissa uusien tutkintorakenteiden käyttöönoton jälkeen: yhteenveto kyselystä kirjastojen IL-yhdyshenkilöille vuodenvaihteessa Saatavissa: Lehto, Anne: Informaatiolukutaidon opintosuunnitelmalla lisää laatua ja vertailtavuutta tutkintoihin. Signum 2:2005 Saatavissa: Lehto, Anne: Yliopistokirjastot ja tutkintorakenneuudistus: valtakunnallinen tiedonhankinnan opetuksen tilanne yliopistoissa valmistauduttaessa uuteen tutkintorakenteeseen, yhteenveto kyselystä kirjastojen IL-yhdyshenkilöille huhtikuussa Saatavissa: Suositus yliopistoille informaatiolukutaidon oppiainesten sisällyttämiseksi uusiin tutkintorakenteisiin. Saatavissa: suomeksi ruotsiksi englanniksi Hankeorganisaation kokoukset ja palaverit Ohjausryhmän kokoukset: , , , , , , , , , , Työryhmien palaverit: IL-peda: , IL-mittariryhmä: , , , Työryhmien yhteiset palaverit: , Kokousten muistiot saatavissa:

15 13 Liite 2 Vuosittaiset tuloslaskelmat 2004 Käytettävissä ollut määräraha summa euroa OPM:n myöntämä hankerahoitus * Määrärahojen kohdentuminen Palkat ja palkkiot Muut kulut - koneet ja laitteet tarvikkeet matkat ja majoitus muut palvelut Yhteensä Jäljellä (siirtyy seuraavalle toimintavuodelle) *) HY:n yleiskustannukset 5% vähennetty OPM:n myöntämästä alkuperäisestä summasta Käytettävissä ollut määräraha summa euroa OPM:n myöntämä hankerahoitus * Vuodelta 2004 siirtynyt rahoitus Yhteensä Määrärahojen kohdentuminen Palkat ja palkkiot Muut kulut - muut vuokrat tarvikkeet 63 - matkat ja majoitus muut palvelut korot, kulukorvaukset ym Saldon siirto 2 864** Yhteensä Jäljellä (siirtyy seuraavalle toimintavuodelle) Saldon siirto 2 864** * HY:n yleiskustannukset 5% vähennetty OPM:n myöntämästä alkuperäisestä summasta. ** Vuodelta 2004 jäljelle jäänyt määräraha, 2864 euroa, ei olisi enää siirtynyt vuodelle 2006, joten

16 14 se käytettiin HY:n Kirjastopalvelujen koordinointiyksikön toimintamenoihin. Vastaava summa yksikön toimintamenoista käytetään hankkeen menoihin vuonna Käytettävissä ollut hankerahoitus summa euroa OPM:n myöntämä hankerahoitus * Vuodelta 2005 siirtynyt rahoitus Yhteensä Määrärahojen kohdentuminen summa euroa Palkat ja palkkiot Muut kulut Vuokrat ja tarvikkeet 778 Koulutus ja kokoukset Toimisto- ja muut palvelut 851 Matkat ja majoitus Korot, kulukorvaukset ym. 435 Yhteensä Jäljellä * HY:n yleiskustannukset 5% vähennetty OPM:n myöntämästä alkuperäisestä summasta.

Kirjastojen uudet haasteet organisaatioiden tiedonhallinnassa: Informaatiolukutaidon ops: yliopistokirjastojen yhteinen SVY hanke 2004 2006

Kirjastojen uudet haasteet organisaatioiden tiedonhallinnassa: Informaatiolukutaidon ops: yliopistokirjastojen yhteinen SVY hanke 2004 2006 Kirjastojen uudet haasteet organisaatioiden tiedonhallinnassa: Informaatiolukutaidon ops: yliopistokirjastojen yhteinen SVY hanke 2004 2006 Erikoiskirjastojen päivä 3.2.2005 Helsinki Suunnittelija: Anne

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Katja Virolainen Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arviointi

Tutkinnonuudistuksen arviointi Jari Niemelä Sakari Ahola Carita Blomqvist Henna Juusola Merja Karjalainen Juha-Pekka Liljander Ida Mielityinen Kerttu Oikarinen Sirpa Moitus Johanna Mattila Tutkinnonuudistuksen arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 TRITONIA LIITE 1 Johtokunta 23.5.2007 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys: 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut Asiakaspalvelut Tietoaineistopalvelut Informaatiolukutaidon ja tiedonhaun koulutukset 3 Oppimiskeskuspalvelut

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA

professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA 8 7 6 5 4 3 2 1 VUOSIKERTOMUS 2007 1 Tritonian johtokunta 1.8.2004-31.7.2007 Jäsenet professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA professori, vararehtori Merja Koskela, varapj, VY ylikirjastonhoitaja Tore

Lisätiedot

Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004

Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004 Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällys 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut 2.1 Kokoelmien kehittäminen 2.2 Kirjaston palveluiden käyttö 2.3 Kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan

Lisätiedot

Korkeakoulujen arviointineuvoston toimintakertomus

Korkeakoulujen arviointineuvoston toimintakertomus Korkeakoulujen arviointineuvoston toimintakertomus KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-144-7 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Kansi: Juha Ilonen

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa. Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I. toim. Janne Sariola, Annika Evälä

Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa. Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I. toim. Janne Sariola, Annika Evälä Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I toim. Janne Sariola, Annika Evälä Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa Verkko-opetuksen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Projektin loppuraportti 12.04.2007

Projektin loppuraportti 12.04.2007 ESRA Projektin loppuraportti 12.04.2007 1. Taustatiedot Diaarinumero ISLH-2003-03723/Ha-7 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laadun tekijät - Itä-Suomi

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 16.4.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 On kuitenkin samalla ilmeistä, että Osaava-hanke on poikkeuksellisen kattava hanke, jolla on mahdollisuuksia tartuttaa koko koululaitos uusilla ajatuksilla. (Ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Elisabeth Helander Johanna Ahola Jussi Huttunen Markku Lahtinen Paavo Okko Heikki Suomalainen Ilkka Virtanen Karl Holm Kirsi Mustonen Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Yliopistokeskusten arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4 KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2005

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2005 TRITONIA Johtokunta 1.6.2006 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2005 Sisällys: 1 Yleiskatsaus 2 Peruspalvelut Lainaus ja kaukopalvelu Opiskelu- ja tutkimustilat 3 Tietoaineistopalvelut 4 Koulutus-, konsultointi-

Lisätiedot

Monta tietä maisteriksi

Monta tietä maisteriksi 1 R. Raivola, T. Himberg, A. Lappalainen, K. Mustonen & T. Varmola Monta tietä maisteriksi Yliopistojen maisteriohjelmien arviointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 3:2002 2 Korkeakoulujen

Lisätiedot

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Siru Korkala Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Yliopistojen elinikäisen

Lisätiedot

TOP School -hanke Oppimisympäristöjen kehittämistoiminnan koordinointi 1.7.2013 31.12.2013. Väliraportti 5

TOP School -hanke Oppimisympäristöjen kehittämistoiminnan koordinointi 1.7.2013 31.12.2013. Väliraportti 5 TOP School -hanke Oppimisympäristöjen kehittämistoiminnan koordinointi 1.7.2013 31.12.2013 Väliraportti 5 Sisällysluettelo Hanketiedot 1. 4.... 3 5. Projektin lähtökohta, kohde ja tavoitteet... 4 Kohderyhmä...

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä SELVITYS CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna Martin Miia Mäntylä FIRST CIMOn rahoi amien intensiivikurssien vaiku avuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2004-2007

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2004-2007 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2004-2007 Lady in the Dark (2002), Valokuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2007 JOHDANTO 3 1. TEATTERIKORKEAKOULUN TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-

Lisätiedot

Tavoiteohjelma 2010-2012

Tavoiteohjelma 2010-2012 Tavoiteohjelma 2010-2012 OSA I STRATEGINEN KEHYS 1.1. Tehtävä Avoin yliopisto vastaa Helsingin yliopistossa tutkimusperustaisesta, tutkintovaatimusten mukaisesta ja kaikille kansalaisille avoimesta yliopisto-opetuksesta.

Lisätiedot

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Paavo Okko Liisa Ansala Helena Immonen Anneli Pirttilä Teuvo Uusitalo Marja-Liisa Saarilammi Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO (MAVY) http://www.funts.fi Aalto-yliopisto, HANKEN Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Hyvässä kasvussa. Irja Leppisaari Pekka Ihanainen Anne Nevgi Veli-Matti Taskila Tarja Tuominen Seppo Saari

Hyvässä kasvussa. Irja Leppisaari Pekka Ihanainen Anne Nevgi Veli-Matti Taskila Tarja Tuominen Seppo Saari Irja Leppisaari Pekka Ihanainen Anne Nevgi Veli-Matti Taskila Tarja Tuominen Seppo Saari Hyvässä kasvussa Yhdessä kehittäen kohti ammattikorkeakoulujen laadukasta verkko-opetusta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 Lady in the Dark (2002), Valokuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen TEATTERIKORKEAKOULUN VUODEN 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA I TOIMINTAKATSAUS 4 1. Rehtorin alkusanat 4 2. Tehtävät ja tavoitteet

Lisätiedot