Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto"

Transkriptio

1 Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto

2 Toimintaohjeen palvelukohtainen osa: suun terveydenhuolto 1. Palvelusetelijärjestelmän piirin kuuluvat asiakkaat Eksoten velvollisuutena on järjestää suun terveydenhuollon palveluja toimialueensa kuntalaisille. Asiakkaan ottaessa yhteyttä suun terveydenhuoltoon tekee terveydenhuollon ammattihenkilö hoidon tarpeen arvion ja määrittelee hoidon tarpeen kiireellisyyden. Asiakkaalla on oikeus päästä hammashoitoon hoitotakuun mukaisessa ajassa (Terveydenhuoltolaki 51 ). Eksote valitsee palvelusetelijärjestelmään otettavat potilaat asettamiensa kriteerien mukaan. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tarjotusta ja annetusta palvelusetelistä. Eksote antaa palvelusetelin asiakkaalle, joka on valinnut palvelusetelin palvelumuodokseen, ja ohjeistaa häntä palvelusetelin käytössä. Tarvittaessa asiakkaalle annetaan kirjallinen materiaali palvelusetelin käytöstä sekä samassa yhteydessä ilmoitetaan, mihin asiakkaalla on mahdollisuus ottaa yhteyttä, mikäli hänellä on kysyttävää palvelusetelin käytöstä. Eksote määrittelee palvelusetelin käyttökohteet, joita voivat olla: Päivystyksen jatkohoito tai kiireellinen juurihoito puolikiireellinen lohjenneiden hampaiden hoito Suun tutkimus ja hoitosuunnitelman mukainen hoito Erikoishammashoito: kirurginen, proteettinen, purentafysiologinen ja parodontologinen tai oikomishoito Elinsiirto tai keinonivelleikkaukseen menevän suun infektiofokusten saneeraus 2. Palvelujen tuottamiseen sovellettava lainsäädäntö 1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) 2. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 3. Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) 4. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 5. Potilasvahinkolaki (585/1986) 6. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 7. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010) 8. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 9. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 10. Henkilötietolaki (523/1999) ja henkilötietojen käsittelyä koskevat säädökset 11. Kuluttajansuojalaki (38/1978) 12. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) 3. Palvelusetelin myöntäminen

3 Suun terveydenhuollon palvelusetelin voi myöntää ja setelin allekirjoittaa Eksoten virka- tai työsuhteessa oleva hammaslääkäri, suuhygienisti tai hammashoitaja. Palvelusetelin myöntäjän tulee olla esteetön. 3. Palvelusetelin voimassaolo Palvelusetelille on määritelty voimassaoloaika. Mikäli voimassaoloaika ei riitä palvelusetelin sisältämien hoitotoimenpiteiden valmiiksi tekemiseen, palveluntuottajan tulee olla riittävän ajoissa yhteydessä palvelusetelin myöntäneeseen henkilöön, jotta palvelusetelin voimassaoloa voidaan jatkaa. Mikäli palvelusetelin voimassaolo on päättynyt, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Eksoteen uuden palvelusetelin myöntämiseksi. 4. Palveluntuottajan palvelukohtaiset velvoitteet 4.1 Tilat ja laitteet Palveluntuottajan toimitilojen ja lääkinnällisten laitteiden on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Samoin toimitilojen on täytettävä lain edellyttämät palveluntuottajalle asetetut hyväksymisedellytykset. Hoidossa käytettävissä laitteissa ja tarvikkeissa tulee olla CE -merkintä eli niiden tulee täyttää EU-direktiivien turvallisuusvaatimukset. Vastaanoton hygienian on oltava Lääkelaitoksen julkaisusarjan 1/2003 mukainen. 4.2 Palvelusetelillä tuotettavan palvelun aikaraja Palveluseteli voidaan myöntää hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen, ja potilaan tulee päästä hoitoon hoitotakuun mukaisessa ajassa, jos kyseessä ei ole kiireellinen vaiva, kuitenkin niin että hoitoon pääsy toteutuu huomioiden potilaan sairaus ja sen mahdollinen kehitys. Päivystyksessä hoidetun potilaan jatkohoitoaika tulee järjestyä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun potilas ottaa yhteyden palveluntuottajaan. Palveluntuottaja ilmoittaa neljän kuukauden välein hoitoonpääsytiedot palveluntuottajaluettelon ylläpitäjälle, joka päivittää tiedot internet-sivustolle. 4.3 Palveluntuottajan henkilökunnan pätevyysvaatimukset

4 Palvelusetelin sisältämässä hoitosuunnitelmassa määriteltyjä terveydenhoidollisia toimenpiteitä suorittavalta henkilöstöltä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (339/1993 muutoksineen) mukaista pätevyyttä. Hammaslääkärit Palveluntuottajaksi hakeutuvan tulee olla Suomessa laillistettu hammaslääkäri, jolla on oikeus harjoittaa ammattia itsenäisesti eikä itsenäistä ammatinharjoittamisoikeutta ole rajoitettu. Hammaslääkärillä tai erikoishammaslääkärillä tulee olla Valviran myöntämä lupa toimia hammaslääkärinä tai erikoishammaslääkärinä Suomessa. Palveluntuottajalla tulee potilaita hoitaessaan olla avustaja, joka voi olla hammashoitaja, muu terveydenhuollon ammattilainen tai tehtävään työpaikkakoulutettu henkilö. Jos hammaslääkärillä on käytössään suuhygienisti, voi hän siirtää osan toimenpiteistä suuhygienistille hänen ammattiosaamisensa mukaan. Suuhygienistit Suuhygienistillä tulee olla ylempi hammashoitajan tutkinto, hammashuoltajan, suuhygienistin tai suuhygienistin (AMK) tutkinto sekä hänen tulee olla Suomessa laillistettu. Mikäli palvelun tuottaja on suuhygienisti tai palveluntuottajan henkilöstöön kuuluu suuhygienisti, voidaan palvelusetelin hoitosuunnitelmassa mainittua ehkäisevää suun terveydenhoitoa ja parodontologista hoitoa toteuttaa suuhygienistin tekemänä hänen ammattiosaamisensa mukaan. Tällöin hoidossa käytetään toimenpideluokituksen kohdan SDA tai SDE toimenpidekoodeja. Muu hoito- ja avustava henkilökunta Palveluntuottajan henkilökunnalta, joka osallistuu palveluseteliä käyttävän asiakkaan hoitoon, edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaista ammattitoiminnan edellyttämää koulutusta, muuta riittävää pätevyyttä ja ammattitoiminnan edellyttämiä muita valmiuksia tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (608/2005) mukaista oikeutta käyttää lähihoitajan tai mainitun lain siirtymäsäännösten mukaista pätevyyttä. Sijaisilla tulee olla riittävä terveydenhoitoalan koulutus. Mikäli palveluntuottajan henkilöstöön kuuluu edellä mainittuun ammattimäärittelyyn kuuluva henkilö, voidaan osa palvelusetelin hoitosuunnitelmassa mainitusta ehkäisevästä suun terveydenhoidosta ja valistusneuvonnasta toteuttaa kyseisen henkilön tekemänä hänen ammattiosaamisensa mukaan. Tällöin hoidossa käytetään toimenpideluokituksen kohdan Suun terveyden edistäminen toimenpidekoodeja. Palveluntuottaja toimittaa hakeutumisvaiheessa henkilöstöluettelon nimikkeineen ja koulutustietoineen sekä tarvittavat todistukset henkilöstön kielitaidosta. 4.4 Henkilöstön kielitaito Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että sen henkilökunta tuottaa palvelut suomen kielellä. Hammaslääkäreillä tulee olla vähintään suomen kielen hyvä suullinen, kirjallinen ja ymmär-

5 tämisen taito; samoin itsenäistä potilastyötä tekevillä suuhygienisteillä. Hammashoitajilla tulee olla vähintään hyvä suomen kielen suullinen taito ja tyydyttävä kirjallinen taito. Mikäli suomen kieli ei ole palveluita tuottavan henkilön äidinkieli, taitotaso voidaan osoittaa seuraavasti (Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 481/2003, Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003): Kielen erinomaisen suullisen ja kirjallisen taidon osoittavat: koulusivistys 1) sekä kypsyysnäyte korkeakoulussa suomen kielellä kielitutkintolautakunnan antama todistus ylioppilastutkinnon arvosana magna cum laude approbatur suomen kieli äidinkielenä suoritetussa kokeessa ylioppilastutkinnon arvosana eximia cum laude approbatur suomen kieli toisena kielenä - kokeessa todistus yleisen kielitutkinnon ylimmän tason puheen ja puheen ymmärtämisen osoitetusta taitotasosta 5-6 ja kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen osoitetusta taitotasosta 5-6 todistus valtionhallinnon kielitutkinnosta (suullinen ja kirjallinen taito) taitotasolla erinomainen Kielen hyvän suullisen ja kirjallisen taidon osoittavat: edellisessä kohdassa mainitut tutkinnot/todistukset kielitutkintolautakunnan antama todistus koulusivistys 1) suomen kielellä kypsyysnäyte korkeakoulussa suomen kielellä ylioppilastutkinto, jossa hyväksytty arvosana äidinkielenä suoritetussa suomen kielessä ylioppilastutkinto, jossa vähintään magna cum laude approbatur suomen kieli toisena kielenä -kokeessa korkeakoulututkintoon sisältyvä kielen suullisen ja kirjallisen taidon kielikoe/kieliopinnot arvosanalla hyvä korkeakoulussa 35 opintoviikon opinnot tai arvosana cum laude approbatur suomen kielessä tai korkeakoulun todistuksen mukaisessa vastaavassa oppiaineessa todistus yleisen kielitutkinnon keskitason testissä puheen ja puheen ymmärtämisen osoitetusta taitotasosta vähintään 4 ja kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen osoitetusta taitotasosta vähintään 4 todistus valtionhallinnon kielitutkinnosta (suullinen ja kirjallinen taito) taitotasolla hyvä Kielen tyydyttävän kirjallisen taidon osoittavat: edellisissä kohdissa mainitut todistukset/tutkinnot/opinnot korkeakoulututkintoon sisältyvä suomen kielen kirjallisen taidon kielikoe/kieliopinnot arvosanalla tyydyttävä korkeakoulussa 15 opintoviikon opinnot tai arvosana approbatur suomen kielessä tai korkeakoulun todistuksen mukaisessa vastaavassa oppiaineessa todistus yleisen keskitason testissä kielitutkinnon puheen ja puheen ymmärtämisen osoitetusta taitotasosta 3 ja kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen osoitetusta taitotasosta 3 todistus valtionhallinnon kielitutkinnosta (kirjallinen taito) taitotasolla tyydyttävä

6 1) Henkilön katsotaan saaneen koulusivistyksensä kielellä, jos: Hänellä on perusopetuslain tai lukiolain mukaisessa päättötodistuksessa tai sitä vastaavassa tutkintotodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta ao. kielestä sekä Jos ylioppilastutkinto on suoritettu eri kielellä kuin em. päättötodistuksen äidinkielenä suoritettu, koulusivistyskieli on myös se kieli, josta on suorittanut ylioppilaskokeessa hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur toisena kielenä -kokeesta. 4.5 Palvelun sisältövaatimukset Yleiset sisältövaatimukset Suun terveydenhuollon palvelusetelipotilaiden hoitamisessa käytetään tutkittuun tietoon, käypä hoito -suosituksiin tai laadukkaaseen hammaslääketieteelliseen käytäntöön perustuvia tutkimus- ja hoitomenetelmiä. Asiakkaalle tehdään Eksoten virkahammaslääkärin tutkimus ja hoitosuunnitelma palvelusetelin antamista varten. Palveluntuottaja sitoutuu tarkastamaan aina asiakkaan saaman lähetteen ja palvelusetelin ja noudattaa niiden sisältöä. Palveluntuottaja voi laskuttaa mahdollisesta tutkimustoimenpiteestä, SAA01 koodin (suun tutkimus, suppea) mukaan. Mikäli asiakkaan hoito vaatii erikoishammashoitoa, lähettää Eksote hänet palvelusetelillä ensin tarvittavan erikoisalan tutkimukseen ja hoitosuunnitelmaan. Hoitosuunnitelma tulee hyväksyttää Eksoten palvelusetelistä vastaavalla hammaslääkärillä, joka myöntää hoitoa varten tarvittavan palvelusetelin. Mikäli asiakas valitsee palvelusetelin, Eksoten työntekijä antaa listan kunnan hyväksymistä palveluntuottajista tai tiedon missä voi vertailla tarjolla olevia palveluntuottajia. Lisäksi asiakkaalle annetaan ohje palvelusetelin käyttöä varten ja ohjataan asiakasta palvelusetelin käytössä. Myöntäessään palvelusetelin Eksote varmistaa, että palveluntuottajan käyttöön saadaan riittävät potilastiedot. Asiakas ottaa yhteyttä Eksoten hyväksymään palveluntuottajaan ja sopii hoidon ajankohdasta. Asiakkaan ja palveluntuottajan välille syntyy sopimus, kun palveluntuottaja hyväksyy asiakkaan tekemän tilauksen. Palvelusopimuksen osapuolet ovat suun terveydenhuollon palveluja tuottava yritys sekä kuluttaja-asemassa oleva suun terveydenhuollon palveluseteliä käyttävä asiakas. Sopimuksen ehdot määräytyvät palvelusetelituottajaksi hyväksyttäessä tämän toimintaohjeen mukaisesti. Kertaluonteinen sopimus päättyy ilman irtisanomista palvelun tultua tuotetuksi. Palvelusetelin saanut asiakas voi hakeutua kenelle tahansa palveluntuottajaksi hyväksytylle yksityiselle palveluntuottajalle. Asiakas voi hoidattaa palvelusetelin sisältämät toimenpiteet tai hoidon useammalla palveluntuottajalla. Palveluntuottaja vastaa ajanvarauksesta, antaa potilasinformaatiota hoidosta sekä antaa hoitoon valmistautumisohjeet, vastaa hoidosta sekä hoidon jälkeisestä ohjeistuksesta (omahoito/seuranta, jatkohoito). Palveluntuottaja huolehtii hoitamansa potilaan jälkihoidosta kuten leikkausten jälki-

7 kontrolleista ja ompeleiden poistoista sekä kotihoidon ohjauksen antamisesta. Potilaan kanssa tulee sopia hammasteknisistä eli hammaslaboratoriokustannuksista, sillä potilas maksaa ne aina itse. Jos palveluntuottajan henkilöstöön kuuluu suuhygienisti, voi hän suorittaa osan hoidosta hammaslääkärin ohjeiden ja osaamisensa mukaan Päivystyksen jatkohoidot Eksote voi myöntää palvelusetelin päivystyksessä hoidetun potilaan jatkohoitoon. Jatkohoito voi olla hampaan poisto tai leikkauksellinen poisto, juurihoito, paikkaus tai rikkoontuneen proteesin korjaus. Kiireellinen juurihoito on hoidossa olevan potilaan hampaaseen välittömästi tarvittava juurihoito. Potilaille on ennen palvelusetelin antamista tehty optg- ja mahdollisesti tarkentavat röntgentutkimukset ja annettu mahdollinen antibioottihoito. Oireileva hammas voi olla myös viisaudenhammas, joka vaatii leikkauksellisen hampaan poiston. Palvelusetelin hoitosuunnitelmassa määritellään haluttu suukirurginen toimenpide. Viisaudenhampaan poistohoidossa sovelletaan käypä hoito-suositusta. Hoitosuunnitelman muutostilanteet Palvelusetelin hoitosuunnitelmassa suunnitelluista päivystyshoidon jatkohoitotoimenpiteistä sallitaan poikkeamat tietyissä rajoissa hammaslääketieteellistä syistä johtuen. Muutoksista on sovittava myös potilaan kanssa, sillä muutokset vaikuttavat palvelusetelin arvoon ja siten myös potilaan omavastuuosuuteen. Päivystyshoidon jatkohoitona poistoon lähetetyltä potilaalta poistetaan palvelusetelissä mainitut hammas/hampaat. Jos poistohoitoon lähetetyn potilaan hampaaseen olisi palveluntuottajahammaslääkärin mielestä hammaslääketieteellisesti kannattavaa tehdä juurihoito ja paikkaus, palveluntuottajan oltava yhteydessä Eksoten suun terveydenhuollon palvelusetelin myöntäneeseen hammaslääkäriin pyytääkseen lupaa hoitosuunnitelman muutokselle. Mikäli lupa hoitosuunnitelman muutokseen on saatu lupa, palveluntuottajan on sovittava muutoksesta potilaan kanssa. Juurihoitoon lähetetyn palvelusetelipotilaan hampaan hoito suoritetaan laadukkaan hammaslääketieteellisen käytännön mukaisesti. Jos hampaan juurihoito ei kuitenkaan ole lääketieteellisesti kannattavaa tai potilas ei halua hampaaseensa juurihoitoa, voidaan hammas poistaa, mutta muutoksesta on sovittava potilaan kanssa. Jos särkevä hammas joudutaan poistamaan ja se on rangan tukihammas, mikä johtaa entisen proteesin korjaukseen, muutoksesta on sovittava potilaan kanssa ja palveluntuottajan tulee olla yhteydessä Eksoten suun terveydenhuollon toimistoon pyytääkseen uutta asiakkaan hoidon tarvetta vastaavaa palveluseteliä. Jos särkevän hampaan poisto johtaa siihen, että potilaalle on suunniteltava kokonaan uusi proteettinen hoito, joka edellyttää myös potilaan perushammashoitoa ennen proteettisen hoidon toteuttamista, potilaan pitää käydä Eksoten hammaslääkärillä teettämässä hoitosuunnitelma ja uusi palveluseteli.

8 Päivystyshoidon jatkohoitona paikkaushoitoon lähetetylle potilaalle tehdään palvelusetelin hoitosuunnitelman mukaisen hampaan/hampaiden paikkaus hyvän hammaslääketieteellisen käytännön mukaisesti. Hoitosuunnitelmasta sallitaan poikkeamat hammaslääketieteellistä syistä johtuen, mutta muutoksista on sovittava potilaan kanssa. Paikkaustoimenpide tulee kuitenkin tehdä vain palvelusetelissä mainittuun hampaaseen/hampaisiin. Jos potilas tarvitsee palvelusetelissä suunniteltua paikkaustoimenpidettä laajemman paikkaustoimenpiteen, ovat muutokset hoitosuunnitelmassa hyväksyttäviä, mutta niistä tulee aina sopia potilaan kanssa ja palveluntuottajan tulee ottaa yhteyttä Eksoten suun terveydenhuollon toimistoon pyytääkseen uutta asiakkaan hoidon tarvetta vastaavaa palveluseteliä. Jos potilas tarvitsee palvelusetelissä suunnitellun paikkaustoimenpiteen sijaan juurihoidon, muutos on hyväksyttävä, mutta siitä tulee sopia potilaan kanssa ja palveluntuottajan tulee ottaa yhteyttä Eksoten suun terveydenhuollon toimistoon pyytääkseen uutta asiakkaan hoidon tarvetta vastaavaa palveluseteliä. Jos potilas tarvitsee palvelusetelissä suunnitellun paikkaustoimenpiteen sijaan hampaan poiston, voidaan hammas poistaa, mutta muutoksesta on sovittava potilaan kanssa. Mikäli hampaan paikkauksessa päädytään erikoismateriaaliin (esim. kulta tai keraaminen materiaali), tulee palveluntuottajan sopia laboratoriokustannuksista potilaan kanssa, sillä potilas maksaa itse valitsemansa täytemateriaalin ja palvelusetelin suunnitelman mukaisen täytteen välisen kustannuksen erotuksen. Jos hampaaseen tehdään proteettinen restaurointi, palveluntuottajan tulee sopia laboratoriokustannuksista potilaan kanssa, sillä ne tulevat kokonaan potilaan maksettaviksi. Jos päivystyshoidon jatkohoitona palvelusetelin saaneen potilaan oireilu jatkuu edelleen Eksotessa tehdystä ensiavusta huolimatta ja jatkohoidossa oireilun syyksi paljastuu palvelusetelin hoitosuunnitelmasta poikkeava hammas, tulee palveluntuottajan hoitaa myös tämän oireilevan hampaan ensiapu, mutta hoidosta tulee sopia potilaan kanssa. Tarpeellisesta jatkohoidosta tulee sopia potilaan kanssa ja pyytää uutta palveluseteliä jatkohoitoon Eksoten suun terveydenhuollon toimistosta. Rikkoutuneen proteesin vuoksi jatkohoitoon lähetetylle potilaalle tehdään palvelusetelin hoitosuunnitelman mukainen jatkohoito, joka voi olla uusi irtoproteesi tai entisen korjaus Puolikiireellinen lohjenneiden hampaiden hoito Suun terveydenhuollon asiakkaalle voidaan tarjota suoraan keskitetystä ajanvarauksesta palveluseteli yksittäisen tai useamman lohjenneen hampaan hoitoon. Lohkeamapalvelusetelin arvo sisältää kaikki käynnillä suoritettavat lohjenneen hampaan hoitamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Hoito voi käytännössä vaihdella pienestä hionnasta vaikeaan poistoon Suun tutkimus ja hoitosuunnitelman mukainen hoito

9 Eksoten virkahammaslääkärin hoitosuunnitelmaan perustuva hoito tulee kyseeseen siinä vaiheessa, kun käytössä on sähköinen palveluseteli. Tämä hoito sisältää potilaan tutkimukset, diagnoosit, kirjalliset hoitosuunnitelmat, suunniteltujen hoitojen toteuttamisen ehkäisevä hammashoito mukaan lukien, kirjalliset ohjeet potilaan itsehoidosta, tarvittavat lausunnot ja arvion seuraavan hoitojakson ajankohdasta. Hoitosuunnitelman muutostilanteet Mikäli palveluntuottaja on eri mieltä Eksoten hammaslääkärin hoitosuunnitelmasta, eikä katso jonkin hampaan toimenpidettä aiheelliseksi, voi hän jättää sen tekemättä. Asiasta on kuitenkin sovittava potilaan kanssa. Jos asiakkaan saama hoito on edullisempi kuin hoitosuunnitelmassa määritelty hoito, asiakas ei saa setelistä rahaa takaisin eikä voi käyttää jäljelle jäänyttä osuutta muihin toimenpiteisiin. Potilaalle suoritetaan palvelusetelin hoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet, poikkeamat sallitaan hammaslääketieteellistä syistä johtuen, mutta niistä on aina sovittava asiakkaan kanssa. Jos asiakkaalta löytyy merkittävästi enemmän hoidon tarvetta, jota ei ole kirjattu hoitosuunnitelmaan (esim. 30 % enemmän paikattavia hampaita tai erikoishoidon tarvetta), on palveluntuottajan pyydettävä muutosta palvelusetelin sisältöön Eksoten palvelusetelistä vastaavalta hammaslääkäriltä Erikoishammashoito Mikäli potilaan hoito vaatii erikoishammashoitoa, voi Eksote antaa hänelle kyseiseen hoitoon Eksoten hammaslääkärin tekemän hoitosuunnitelman mukaisen palvelusetelin. Eksoten virkahammaslääkäri on tällöin huolehtinut tarvittavien esitutkimusten suorittamisesta (röntgentutkimukset, parodontologinen status, mikrobilääkehoito yms.) Mikäli potilaalla ei ole erikoishammashoidon hoitosuunnitelmaa, lähettää Eksote hänet ensin tarvittavan erikoisalan tutkimukseen ja hoitosuunnitelmaan, jonka kustannusarvion palveluntuottaja hyväksyttää Eksoten palvelusetelistä vastaavalla hammaslääkärillä, ja tämän jälkeen potilaalla. Tämän jälkeen annetaan palveluseteli palveluntuottajan hoitosuunnitelman mukaiseen erikoishammashoitoon. Mikäli alkuperäinen erikoishammashoidon suunnitelma muuttuu hoidon aikana, tulee palveluntuottajan pyytää muutosta palvelusetelin hoitosuunnitelmaan Eksoten palvelusetelistä vastaavalla hammaslääkärillä. Eksote voi antaa palvelusetelin potilaan suukirurgiseen hoitoon, jolla tarkoitetaan dentoalveolaarikirurgiaan kuuluvia toimenpiteitä: leikkauksellisia hampaan poistoja, hampaan juurenkärjen leikkauksia, preproteettista kirurgiaa ja muita vastaavia toimenpiteitä. Eksoten virkahammaslääkäri on tällöinkin huolehtinut tarvittavien esitutkimusten suorittamisesta (röntgentutkimukset, parodontologinen status, mikrobilääkehoito yms.). Palvelusetelin hoitosuunnitelmassa määritellään haluttu suukirurginen toimenpide. Viisaudenhampaan poistohoidossa sovelletaan käypä hoitosuositusta. Eksote voi antaa palvelusetelin potilaan parodontologiseen hoitoon, jolla tarkoitetaan yleisimpien hampaiden kiinnityskudossairauksien hoitoa (ICD 10-luokituksen K05-luokka). Parodontologinen

10 hoito voi sisältää myös kirurgista hoitoa. Kroonisen parodontiitin ja parodontiitin ehkäisyyn sovelletaan käypä hoito -suositusta. Eksote voi antaa palvelusetelin proteettiseen tai purentafysiologiseen hoitoon. Proteettisella hoidolla tarkoitetaan hammas- ja muiden kudospuutosten korvaamista. Proteettista hoitoa tehdään tyypillisesti sellaisissa tiloissa, joihin liittyy laaja-alaisia hampaiden menetyksiä, suun ja leukojen alueen kudospuutoksia tai vaikeaa toiminnallista ja esteettistä haittaa. Purentafysiologisella hammashoidolla tarkoitetaan purentaelimen toimintahäiriöiden hoitoa. Purentaelimen toimintahäiriöt hoidetaan käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Palveluntuottaja voi käyttää valitsemaansa hammaslaboratoriota. Oikomishoidon tarpeessa olevalle potilaalle voidaan antaa palveluseteli hampaiden oikomishoitoon. Jos potilas kuuluu maksuttomaan hoitoon, tulee palvelusetelin kattaa hoidon kustannukset kokonaan. Palveluntuottaja voi käyttää haluamaansa hammaslaboratoriota. Hänen tulee sopia laboratoriokustannuksista 18 vuotta täyttäneen potilaan kanssa, koska kustannukset tulevat kokonaan 18 vuotta täyttäneen potilaan maksettavaksi Elinsiirto- ja keinonivelleikkaukseen menevän suun infektiofokusten saneeraus Infektiofokusten saneerauspotilaiden hoidon tavoitteena on infektiovapaa suu ja toimiva suun omahoito. Hoito ajoitetaan siten, että mahdolliset hampaiden poistokuopat ovat epitelisoituneina ainakin kaksi viikkoa ennen elinsiirto- tai keinonivelleikkausta. Infektiofokusten saneerauspotilaalle on ennen palvelusetelin antamista tehty ortopantomografiatutkimus, myös hampaattomista leuoista. Sen lisäksi potilaalta on otettu tarpeen mukaan tarkentavia röntgenkuvia. Mikäli Eksoten virkahammaslääkäri ei ole tutkinut potilasta, annetaan potilaalle palveluseteli ensin kliiniseen tutkimukseen ja saneeraushoitosuunnitelmaan. Kliinisessä tutkimuksessa on huomioitava hampaiden, ikenien ja limakalvojen infektiot. Lisäksi suun haavaumat ja proteesien aiheuttamat painohaavat sekä piilevät ja oireettomat infektiot tulee huomioida. Hoitosuunnitelma, jonka palveluntuottaja hyväksyy yhdessä potilaan kanssa, tulee hyväksyttää Eksoten palvelusetelitoiminnasta vastaavalla virkahammaslääkärillä, joka antaa palvelusetelin hoitosuunnitelman mukaiseen hoitoon. Infektiofokusten saneeraus voidaan toteuttaa poistamalla infektoituneet hampaat, mutta ne voidaan hoitaa myös juurihoidolla, juurenpään leikkauksella tai kiinnityskudoshoidolla, mikäli potilaan yleissairaudet ja lääkitykset sekä elinsiirto- tai keinonivelleikkauksen aikataulu sen sallivat. Korkean riskin potilailta ensisijaisesti poistetaan kaikki infektiofokus-hampaat, mutta aiemmin terveiltä potilailta poistetaan vain selvät riskihampaat. Hammasperäisistä äkillisistä infektioista ja mikrobilääkehoidosta löytyy käypä hoito suositus. 4.6 Poikkeustilanteet palvelusetelitoiminnassa Mikäli potilaalle tulee kiireellisen hoidon tarvetta palvelusetelihoitojakson aikana tai palveluntuottajalle hoitoon pääsyä odottaessa, palveluntuottaja voi ottaa potilaan päivystyskäynnille omalle vastaanotolleen. Tällöin käynnin kustannukset voidaan liittää palveluseteliin. Palveluntuottaja ottaa yhteyttä suun terveydenhuollon toimistoon pyytääkseen uutta palveluseteliä hoidon tarpeen mukaiselle hoidolle.

11 Mikäli palveluntuottaja on äkillisesti poissa tai potilaan hoito pitkittyy muista palveluntuottajasta johtuvista syistä, voidaan määräaikaisen palvelusetelin voimassaoloaikaa jatkaa. Potilas voi myös siirtyä toisen palveluntuottajan hoitoon, jos hoidon jatkaminen alkuperäisellä palveluntuottajalla uhkaa pitkittyä kohtuuttomasti tai päättyä kokonaan. 4.7 Asiakkaan ostamat lisäpalvelut Asiakas voi hankkia palvelusetelillä vain palvelusetelissä mainittuja tai vastaavia toimenpiteitä. Jos palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa muusta kuin palvelusetelin käyttöön oikeuttavassa hoitosuunnitelmassa määritellystä palvelusta, palveluntuottaja vastaa sen palvelun sisällöstä ja laadusta sekä pitää palvelun tuottamista varten keräämistään asiakastiedoista erillistä rekisteriä. Palvelut, jotka eivät kuulu palvelusetelillä toteutettavaan hoitosuunnitelmaan eivätkä hoitosuunnitelman muutostilanteisiin (luku 4.5), ovat asiakkaan itsensä maksettavia palveluja. Muiden kuin palvelusetelillä maksettavien palveluiden korvaamisesta asiakas ja palveluntuottaja sopivat keskenään. Jos potilas haluaa esimerkiksi palveluseteliin määritellyn täytteen sijaan posliinipaikan, hän maksaa itse valitsemansa täytemateriaalin ja palvelusetelin suunnitelman mukaisen täytteen välisten kustannusten erotuksen. Samoin toimitaan proteettisissa hoidoissa; mikäli potilas haluaa korvata irtoproteesin kiinteällä siltaratkaisulla tai teettää implantin, maksaa potilas hammaslääkärin antamaan hoitoon liittyvien kustannusten välisen erotuksen itse. Niissä tapauksissa, joissa potilas haluaa hammashoidon esilääkityksessä tai yleisanestesiassa, maksaa hän anestesian osuuden kokonaan itse. Potilas maksaa myös lisäpalveluna itse hoidot, joita on pidettävä vain kosmeettisina, kuten hampaiden valkaisun tai hammaskorun kiinnityksen. 4.8 Hoito- ja laskutustietojen toimittaminen Eksotelle Kertaluontoisissa tai määrätyn ajan kestävissä hoidoissa palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan potilaan hoitokäynnin tiedot Eksotelle kahden viikon kuluessa hoidon päättymisestä. Hoitotietojen tulee olla Eksoten käytettävissä ennen kuin palveluntuottajalle maksetaan korvaus tehdyistä toimenpiteistä. Hoitotietojen tulee sisältää potilasasiakirja-asetuksen mukaiset tiedot hoitotapahtumasta eli tiedoista tulee ilmetä palvelun suorittaja, palvelujen suorituspäivämäärä, tehdyt toimenpiteet ja niiden lisätiedot; kuten täytemateriaalit ja muut hoitotiedot (esim. juurihoidon eteneminen neulamittoineen) jne. Hoidon tarpeen mukaisissa pidemmän aikaa kestävissä ja runsaasti toimenpiteitä sisältävissä hoidoissa voi palveluntuottaja tehdä potilaan toivoessa välilaskutuksen ennen kuin kaikki hoitosuunnitelman mukainen hoito on saatu potilaalle tehdyksi. Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan siihen mennessä potilaalle toteutetut hoitokäyntien tiedot Eksotelle. Hoitotietojen tulee olla Eksoten käytettävissä ennen kuin palveluntuottajalle maksetaan korvaus välilaskutuksen tehdyistä toimenpiteistä.

12 Mikäli asiakas vaihtaa palveluntuottajaa kesken palvelusetelillä korvattavaa hoitoa, palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa oman hoitonsa osalta. Hoidon keskeytyessä asiakkaan toiveesta tai asiakkaan jättäessä toistuvasti tulematta, palveluntuottajalle on oikeus laskuttaa oman hoitonsa osalta, vaikka hoitokokonaisuus ei ole kokonaisuudessaan toteutunut. Tällöin palveluntuottajan tulee toimittaa toteutuneen hoidon käyntitiedot Eksotelle laskun yhteydessä. Palveluntuottaja toimittaa potilaan hoitopalautteen ja potilastiedot Eksoten osoittamalla tavalla joko paperisena, sähköisesti suojatun yhteyden kautta tai myöhemmin käyttöön otettavan sähköisen palvelusetelijärjestelmän kautta. Potilaan hoitoa koskevat tiedot tulee toimittaa laskutuksen yhteydessä laskun oikeellisuuden tarkistamista varten. Mikäli hoito- ja laskutustiedot toimitetaan paperisena, tulee molemmat toimittaa Eksoten suun terveydenhuollon toimistoon, jossa ennen laskun skannausta sähköistä laskutusta varten, tarkistetaan laskun oikeellisuus. Sähköisen palvelusetelin ollessa käytössä, hoitotiedot on kirjattava sähköiseen palvelusetelijärjestelmään viipymättä hoidon jälkeen, jolloin tiedot siirtyvät kunnan potilastietojärjestelmään sovituin päivitysvälein. Jos käytössä on tuolloin paperinen laskulomake, toimitetaan se Eksoten skannauspisteeseen. Palveluntuottajalla on lupa luovuttaa asiakkaan pyynnöstä hänen omia potilasasiakirjojaan ilman Eksoten erillistä suostumusta. Mikäli asiakas haluaa tai tarvitsee hoitotapahtumasta kirjallisen tulosteen, on palveluntuottajan toimitettava se asiakkaalle kahden viikon kuluessa pyynnöstä. 4.9 Palvelun peruuntuminen Palvelun peruutukseksi ei katsota vähäisiä, asiakkaan ja palveluntuottajan yhdessä sopimia muutoksia palvelun toteuttamisessa. Palveluntuottaja tiedottaa palvelun toteuttamisen esteestä asiakkaalle heti kun se on palveluntuottajalla tiedossa ja sopii korvaavasta palvelusta asiakkaan kanssa. Palveluntuottajan on informoitava palveluseteliä käyttävää asiakasta siitä, että asiakkaan on itse maksettava käyttämättä jääneestä hoitoajasta perittävä maksu, mikäli tämä jättää peruutuksen tekemättä tai peruuttaa ajan liian myöhään. Palveluntarjoajan tulee informoida asiakasta ajankohdasta, milloin varatun ajan voi vielä peruuttaa ilman sakkomaksua. Peruuttamattomasta ajanvarauksesta ei laskuteta Eksotea. Peruuttamattomasta käynnistä asiakkaalle tuleva maksu ilmoitetaan asiakkaille Eksoten ylläpitämässä palveluntuottajien luettelossa Palvelun virhe Virheellisen palvelun korvauskäytännöt sitovat palveluntuottajaa. Jos hampaan täyte joudutaan uusimaan välittömästi (alle kuukausi) paikkauksen jälkeen, tulee palveluntuottajan korjata hoito takuutyönä maksutta. Jos palvelusetelillä tehdään proteettisia hoitoja, tulee palveluntuottajan taata niiden kestävyys ja istuvuus sekä suorittaa tarvittavat korjaukset vuoden sisällä takuutyönä.

13 Kirurgisissa toimenpiteissä mahdollisesti tulevista jälkihoidoista ja komplikaatioista huolehtii toimenpiteen tehnyt palveluntuottaja. Vakavissa potilaskomplikaatioissa palveluntuottajan tulee lähettää potilas erikoissairaanhoidon palveluihin Asiakaspalaute ja laadunvalvonta Eksote valvoo palveluntuottajan toimintaa. Palvelusetelitoiminnan potilas- ja käyntitiedot talletetaan viimeistään palvelutapahtuman päättyessä Eksoten omaan potilasrekisteriin, josta toiminnan määrää ja laatua seurataan raportteina. Eksote seuraa potilaiden hoitoon pääsyä hoitotakuulainsäädännön mukaisesti. Potilaiden ensimmäisen ajan saamista verrataan ennalta ilmoitettuun hoitoon pääsyyn. Palvelusetelitoiminnan seuraamista mitataan setelin sisältämien toimenpiteiden ja hoitokokonaisuuksien toteutumisella, ja siten vertaamalla palvelusetelin arvoa toteutuneisiin kustannuksiin. Palvelusetelitoiminnan laadullisena vähimmäisvaatimuksena on vastaavan kunnallisen toiminnan taso. Palvelutuottajan tulee ylläpitää hyvää laatua potilasvastaanoton hygienian, asiakirjakäytännön, laitteiden ja materiaalien käytön sekä potilasturvallisuuden suhteen. Potilastyön ja - turvallisuuden laadun mittarina käytetään takuutyönä tehtyjen toimenpiteiden, potilasvalitusten, potilasvahinkoilmoitusten, muistutusten, kanteluiden ja reklamaatioiden määrää. Palveluntuottaja osallistuu Eksoten järjestämään asiakaspalautteen keräämiseen ja antaa Eksotelle luvan tehdä palveluseteliasiakkailleen asiakastyytyväisyyskyselyjä. Palveluseteliasiakkailla on oikeus antaa Eksotelle palautetta saamastaan palvelusta. Eksote voi tarvittaessa tehdä valvontakäyntejä palveluntuottajan toimitiloihin. Tällöin palveluntuottaja on velvollinen luovuttamaan Eksotelle valvonnan toteuttamiseksi tarvittavat tiedot. Palveluntuottaja raportoi Eksotelle itse keräämänsä asiakaspalautteen tuloksista Alihankinta ja vuokratyövoiman käyttö Suun terveydenhuollon palvelusetelijärjestelmässä palveluntuottaja ei voi käyttää hoidon toteuttamisessa alihankkijoita muutoin kuin hoitoon liittyvien tukipalvelujen ollessa kyseessä (esimerkiksi teknikon työ). Palveluntuottaja vastaa alihankkijoidensa toiminnasta kuten omastaan. Mikäli palveluntuottaja käyttää vuokratyövoimaa, hänen on työturvallisuuslain 738/ :n mukaisesti selvitettävä, että mahdollisella vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavan työhön. Vuokratyövoiman tulee täyttää 4.3 kohdassa ilmoitetut henkilöstön pätevyysvaatimukset ja 4.4 kohdan kielitaitovaatimukset. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa Eksotelle todistukset henkilöstön pätevyys- ja kielitaitovaatimusten täyttymisestä ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä kuten omasta henkilöstöstään Laskutus

14 Palveluntuottaja laskuttaa Eksotea potilaan palvelusetelillä hankkimasta hoidosta toimenpidekohtaisesti ennalta määrätyn toimenpidekohtaisen palveluseteliarvon verran tai vähemmän. Eksote ei maksa palveluntuottajalle enempää kuin hänen ilmoittamansa toimenpiteen hinta on. Laskutuksen perustana ovat THL:n viralliset toimenpidenimikkeistöt ja niiden koodit. Toimenpidelaskutus Eksotelta perustuu näiden koodien käyttöön niiden virallisten selitteiden mukaisesti. Eksotea tulee laskuttaa annetusta hoidosta kahden viikon kuluessa hoidon päättymisestä. Vuoden vaihteessa kuluvan vuoden laskut tulee toimittaa erikseen ilmoitettavaan päivään mennessä. Laskut lähetetään Eksoten ilmoittamaan osoitteeseen. Eksote ei maksa erillistä toimisto- varaus-, materiaali- tai laskutuslisää. Sekä verkkolaskuissa että paperilla toimitetuissa laskuissa tulee olla: laskutuspäivämäärä laskun juokseva tunniste eli laskun numero palvelusetelin numero palveluntuottajan Y-tunnus palveluntuottajan nimi ja osoite laskun saajan nimi ja osoite: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, suun terveydenhuolto/palveluseteli PL 255, BASWARE Eksoten Y-tunnus: yksityishammaslääkärin yksilöintitunnus (ent. SV-numero) verottomuuden peruste (laskuun teksti Veroton ALV 130a pykälässä tarkoitettu myynti) muutoslaskussa tai hyvityslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun laskussa tulee olla myös laskun numeron lisäksi pankkiviitenumero, jos haluaa sitä käytettävän laskuttajan pankkitili ja Y-tunnus pitää olla samalle henkilölle/palveluntuottajalle, muussa tapauksessa lasku palautetaan korjausta varten. Esim. jos laskuttajana on hammaslääkäri, niin laskussa pitää olla hänen Y-tunnuksensa ja pankkitilinsä. Laskuun / laskuihin liittyvät liitteet Laskussa tai liitteessä pitää eritellä jokaisen hammaslääkärin nimi, yksilöintitunnus ja euromäärä, jos useamman hammaslääkärin työt ovat samalla laskulla Palvelusetelin numero, potilaan nimi ja henkilötunnus Toimenpiteet merkitään virallisen THL:n ylläpitämien toimenpidenimikkeiden ja koodien mukaisesti. Koodeja käytetään niiden virallisten selitteiden mukaisesti. Laskutettaessa tulee käyttää Eksoten laskutuspohjan mukaisia tietoja. Eksotessa on mahdollisuus myös verkkolaskutukseen, josta lisätietoja kuten laskutuksesta yleensä saa suun terveydenhuollon toimistohenkilökunnalta.

15 Jos potilas jättää maksamatta palveluntuottajan laskun omavastuuosuudesta, voidaan seuraavaa hoitokäyntiä siirtää, jotta potilas ehtii huolehtia laskusta. Mikäli potilaan ja palveluntuottajan välillä on ongelmia laskutuksessa, huolehtii palveluntuottaja itse maksuneuvotteluista sekä mahdollisesta perinnästä. Jos potilaan kotikunta on hoidon alkamisen jälkeen muuttunut Eksoten jäsenkuntien ulkopuolelle, ei palveluntuottaja voi laskuttaa Eksotelta palvelusetelin sisältämää osuutta hoidosta kunnasta poismuuttopäivän jälkeen. Mikäli käytössä on sellainen sähköinen palvelusetelijärjestelmä, joka päivittää asiakkaan kotikuntatietoja automaattisesti väestörekisteristä, on palveluntuottajan seurattava asiakkaan kotikuntatietoja, sillä jos potilaan kotikunta on hoidon alkamisen jälkeen muuttunut Eksoten jäsenkuntien ulkopuolelle, ei palveluntuottaja voi laskuttaa Eksotelta palvelusetelin sisältämää osuutta hoidosta kunnasta poismuuttopäivän jälkeen Tietojärjestelmät Palveluntuottajalla tulee olla käytössään internetyhteys; palomuuri ja ajantasainen virustorjuntaohjelma. Kun palveluseteliä käytetään hoitosuunnitelmaan perustuvien kokonaishoitojen hankkimiseen, on suositeltavaa, että palveluntuottajalla on käytössään sähköinen potilastietojärjestelmä. Mikäli palveluntuottajan potilasrekisteri on tuolloin manuaalinen, Eksote voi erikseen sopia palveluntuottajan kanssa mahdollisuudesta toimia palveluntuottajana palvelusetelijärjestelmässä. Potilastietojärjestelmään tallennetuista tiedoista tulee ottaa säännöllisin väliajoin varmistukset. Hammaslääkärillä ja suuhygienistillä tulee olla sähköpostiosoite. Palveluntuottajalla tulee olla valmius sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) mukaisessa aikataulussa Kanta-palvelujen käyttöönottoon Palveluntuottajan ylläpitämät tiedot Palveluntuottajan tulee ylläpitää Eksotelle seuraavia tietoja: Y-tunnus palveluntuottajan nimi tilinumero yhteyshenkilö/vastuuhenkilö Eksotelle vastuuhenkilön puhelinnumero palveluntuottajan sähköpostiosoite ajanvarauksen vastausaika ja puhelinnumero www-sivut toimipaikat postiosoite käyntiosoite tieto toimipaikan esteettömyydestä palvelujen tarjoamisaika (vuorokauden ajat, viikonpäivät, kuukaudet)

16 yleiskuvaus palveluntuottajan toiminnasta hoitoonpääsyaika (ilmoitettava neljän kuukauden välein) peruuttamattomasta ajasta perittävä maksu 5. Terveyspalveluiden järjestämisvastuu palvelusetelitoiminnassa Potilaan hoitovastuu siirtyy palvelusetelijärjestelmässä palveluntuottajalle. Eksote tulee järjestämisvastuullisena taata, että hoito toteutuu hoitotakuulainsäädännön aikarajojen puitteissa. Järjestämisvastuu palvelusetelillä ostettavasta palvelusta on terveyskeskuksessa. 6. Palvelusetelin arvo ja hinnoittelu Palveluntuottajaksi ilmoittautuessaan palveluntuottaja toimittaa palvelusetelipotilaille käyttämänsä hinnaston toimenpiteittäin Eksoten määrittelemällä tavalla. Hinnasto on esillä Eksoten internetsivuilla tai sähköisen palvelusetelin ollessa käytössä palvelutuottajaportaalissa. Asiakas voi vertailla internetissä olevan hintalaskurin avulla eri palveluntuottajien hintoja valitessaan palveluntuottajaa. Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamiinsa hintoihin vuodeksi kerrallaan. Ilmoitettujen hintojen tulee sisältää kaikki potilaalle koituvat kustannukset (esim. toimistomaksut), jotta potilas pystyy vertaamaan kustannuksia. Hinnat tarkistetaan Eksoten pyynnöstä vuosittain syyskuussa ja ne tulevat voimaan aina marraskuun alusta alkaen. Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamiinsa hintoihin siten, että potilaalle aloitettu hoitojakso hoidetaan loppuun samoilla hinnoilla. Palveluntuottajan hinnastossa olevia hintoja on mahdollisuus kesken vuotta alentaa, mutta muutoksesta on ilmoitettava Eksotelle, jotta ne päivitetään asiakkaiden nähtäville. Eksote ei voi periä palvelusetelin käyttäjältä asiakasmaksua palvelusta. Jos asiakkaan ja palvelujen tuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, Eksote on velvollinen suorittamaan palvelujen tuottajalle enintään asiakkaan ja palvelujen tuottajan sopiman hinnan. Vaikka asiakkaalle on tehty Eksoten virkahammaslääkärin tutkimus ja hoitosuunnitelma palvelusetelin antamista varten, palveluntuottaja voi laskuttaa mahdollisesta tutkimustoimenpiteestä SAA01 koodin (suun tutkimus, suppea) mukaan. Asiakas ei saa palveluseteliä käyttäessään sen omavastuuosuudesta KELA-korvausta, eivätkä matkakustannukset sisälly palveluseteliin. Matkakustannuksista voi kuitenkin saada korvausta siten kuin sairausvakuutuslaissa säädetään.

17 Mikäli hoitosuunnitelmassa on proteettista tai purentafysiologista hoitoa, palveluntuottaja voi käyttää valitsemaansa hammaslaboratoriota. Laboratoriokustannukset tulevat aina kokonaan potilaan maksettaviksi. Palveluntuottajan tulee sopia hammaslaboratorion kustannuksista potilaan kanssa. Toimintaohjeen kohdassa on määritelty toimintatavat, mikäli palvelusetelin sisältämiä toimenpiteitä joudutaan muuttamaan hammaslääketieteellisistä syistä johtuen. Eksote voi muuttaa palvelusetelin arvoa. Muutoksesta ilmoitetaan palvelun tuottajille kohdan 15 mukaisesti. Ennen muutosta myönnettyjen palveluseteleiden arvoon arvonmuutos ei vaikuta. Tämän toimintaohjeen liitteenä on Eksoten määrittelemät suun terveydenhuollon palvelusetelien arvot toimenpiteittäin. (Liite 1).

18 Liite 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin suun terveydenhuollon arvot Koodi Toimenpide Palvelusetelin arvo, Eksote EB1AA Hammasröntgen 16,70 EB1CA Hammasröntgen - lisäkuva 8,50 EBA00 Hampaan poisto 40,20 EBA05 Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta 83,89 EBA10 Hampaan poistoleikkaus 150,16 EBA12 Vaativa hampaan poistoleikkaus 209,50 EBA15 Hampaiston saneeraus 102,06 EBA20 Hampaan poisto osittain, hemisektio 71,91 EBA30 Hampaan juuren poisto 35,50 EBA40 Hampaan juurenpään poisto 87,48 ECA10 Ikenen aukaisu 25,33 ECB00 Ikenen ompelu 25,33 SAA01 Suun tutkimus, suppea 20,74 SAA02 Suun perustutkimus 37,26 SAA03 Suun tutkimus, laaja 40,50 SBA00 Mikrobiologiset tutkimukset 23,50 SBA10 Syljen eritysnopeuden määritys 8,89 SBA20 Syljen puskurikapasiteetin määritys 8,89 SBB10 Hampaiston jäljennökset 26,75 SCA01 Ehkäisevä suun terveydenhoito saman hoitokerran yhteydessä 20,74 SCA02 Ehkäisevä suun terveydenhoitokäynti 43,50 SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 22,95 SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 31,15 SDA03 Parodontologinen hoito 50,51 SDA04 Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen 72,50 SDA05 Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen 114,36 SDC10 Parodontologinen kiskotus, suppea 35,50 SDC30 Parodontologinen vahvistettu kiskotus, suppea 62,50 SDC40 Parodontologinen vahvistettu kiskotus, laaja 86,50 SDD01 Parodontologinen purennan hoito, suppea 17,78 SDD02 Parodontologinen purennan hoito 44,50 SDD03 Parodontologinen purennan hoito, laaja 62,50 SDE02 Parodontologinen hoito suuhygienistillä 33,00 SDE03 Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja 52,00 SDE04 Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja 62,50 SFA00 Pieni täyte 23,50 SFA10 Yhden pinnan täyte 34,46 SFA20 Kahden pinnan täyte 68,47 SFA30 Kolmen tai useamman pinnan täyte 78,39 SFA40 Hammasterä tai hammaskruunu 86,00 SFC00 Alustäytepilari 83,89

19 Liite 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin suun terveydenhuollon arvot SFC01 Paikkaushoidon tukitoimenpide 20,74 SGA01 Hampaan ensiapuluonteinen avaus 29,56 SGA02 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus 37,26 SGA03 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa 61,47 SGA04 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa 83,89 SGA05 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa ja pitkäkestoinen 114,36 SGB00 Osittainen hammasytimen poisto (amputaatio) 37,26 SGB10 Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas 37,26 SGB20 Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas 61,47 SGB30 Muu vaativa juurentäyttö 83,89 SGC00 Hampaan juurikanavien lääkehoito 29,56 SGC10 Hammasytimen (pulpan) kattaminen 29,56 SGC40 Hammaskruunun restaurointi juurenhoitoa varten tai muu vast. juurenh.tukitoimenpide 74,00 SHA01 Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea 20,74 SHA02 Purentafysiologinen hoitokäynti 31,94 SHA03 Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa 46,10 SHA04 Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa 71,91 SHB00 Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus 101,00 SPA00 Hampaiston muotoilu proteettista työtä varten 30,50 SPB10 Tilapäisen hammaskruunun valmistaminen vastaanotolla 40,50 SPC10 Tavallinen hammaskruunu 161,00 SPC25 Muu vaativa hammaskruunu 161,00 SPC30 Pintakiinnitteinen hammassilta 187,50 SPC35 Vastaanotolla valmistettu hammassilta 161,00 SPC40 Sillan 1. tai 2. välihammas 113,50 SPC45 Hammassillan 3. tai sitä seuraava välihammas 113,50 SPC50 Nastapilari 74,00 SPD00 Limakalvokantoinen hammaskokoproteesi 188,02 SPE00 Metallirunkoinen osaproteesi 253,00 SPE90 Muu hampaiston osaproteesi 193,50 SPF00 Hammasproteesin korjaus 36,35 SPF10 Vaativa proteesin korjaus 64,25 SPF30 Hammasproteesin pohjaus 83,89 SPF40 Hammaskruunun tai pienen sillan irrottaminen ja uudelleen sementointi 53,78 SPF50 SPF50 Sillan irrottaminen, korjaus ja uudelleen sementointi 79,00 SPF60 Fasadin korjaus 78,38 SXA10 Suun alueen limakalvonäytteen otto 15,60 SXA20 Suun alueen paikallinen lääkehoito 8,00 SXB00 Suun alueen limakalvo-ompeleiden poisto 18,50 SXB10 Kiinnityksen tai kiskotuksen purkaminen 34,46 SXC02 Suun ja hampaiston muu toimenpide, suppea 17,78 SXC03 Suun ja hampaiston muu toimenpide 46,10 SXC04 Suun ja hampaiston muu toimenpide, laaja 62,50 TED00 Leukanivelen sijoiltaanmenon paikoilleen asettaminen 25,33 WX105 Pintapuudutus 10,65

20 Liite 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin suun terveydenhuollon arvot WX110 Infiltraatiopuudutus 10,65 WX290 Muu johtopuudutus 11,00 WYA10 Ensiapuluontoinen tai muu vastaava käynti 21,00 WZA00 Suppea todistus 8,08 WZA90 Muu lääkärin tai hammaslääkärin todistus 20,00 WZB00 Puhelimitse annettu hoito-ohje ja mahdollinen resepti 10,65

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI Yleistä suun terveydenhuollon palvelusetelistä: Kunnan velvollisuutena on järjestää suun terveydenhuollon palveluja kuntalaisille. Suun terveydenhuollon ammattihenkilö

Lisätiedot

SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00. SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00. SDA03 Parodontologinen hoito 84,00

SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00. SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00. SDA03 Parodontologinen hoito 84,00 Palvelusetelien t 1.5.2011 31.12.2011 2 (5) SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00 SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00 SDA03 Parodontologinen hoito 84,00 SDA04 Parodontologinen hoito,

Lisätiedot

HINNASTO 2013 ja 2014

HINNASTO 2013 ja 2014 HINNASTO 2013 ja 2014 Tutkimukset KELA-koodi 2013 2014 Suun suppea tutkimus SAA01 35,00 Suun perustutkimus SAA02 60,00 62,00 Suun laaja tutkimus SAA03 97,00 100,00 Suun erityistutkimus SAA04 138,00 142,00

Lisätiedot

Asiakkaan omavastuu, PlusTerveys (Keskustan Hammaslääkär it ja HammasSirkk. Kunnan asiakasmaksu, lisäksi joka käynniltä käyntimaksu

Asiakkaan omavastuu, PlusTerveys (Keskustan Hammaslääkär it ja HammasSirkk. Kunnan asiakasmaksu, lisäksi joka käynniltä käyntimaksu Suun terveydenhuollon hinnat palveluseteliasiakkaille 2015 asiakasmaksun perään 10,20. Palveluseteluottajilla sisältyy hintaan. omavastuu osuus on laskettu vähentämällä tuottajan toimenpidehinnasta palvelusetelin.

Lisätiedot

SAA02 Suun perustutkimus

SAA02 Suun perustutkimus Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hinnat ovat hintoja ENNEN Kel SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset Normaali EUR Alennus -25% Alennus -20% SAA01 Suun suppea tutkimus SAA02 Suun perustutkimus

Lisätiedot

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto 1.3.2017 SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 35,00 9,50 SAA02 Suun perustutkimus 50,00 15,50 SB Täydentävät tutkimukset

Lisätiedot

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SAA02 Suun perustutkimus 63,00 47,00 50,00 SB Täydentävät tutkimukset SBB10 Hampaiston jäljennökset ja kipsimallit

Lisätiedot

Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj

Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj Hammaslääkäri Esko Liukkonen Ogelin Hammaslääkärit Oy Hammaslääkäri Heikki Pilvinen Hammaslääkäri Kimmo Kaihovaara Hammaslääkäri Mailiis Liige Hammaslääkäri

Lisätiedot

Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017

Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017 Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017 Nimike Koodi Hinta Kelakorvaus Potilaan osuus Tutkimukset Suun tutkimus, suppea SAA01 40 9,5 30,5 Suun perustutkimus SAA02 65 15,5 49,5 Suun laaja tutkimus SAA02(L)

Lisätiedot

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja KK-hinnoitteluohjelma sisältää: 1) Rajattoman määrän hammaslääkärin tarkastuksia sopimuskautena 2) Rajattoman määrän suuhygienistikäyntejä sopimuskautena 3) Kaikki tarvittavat röntgentutkimukset 4) Kaiken

Lisätiedot

Hammaslääkäri Tuomo Nuuja,

Hammaslääkäri Tuomo Nuuja, Hinnasto **) ei sisällä terveyskeskuksen käyntimaksua 7,50, 9,60 tai 13,90 KOODI Toimenpiteen selite Hammaslääkäri Tuomo Nuuja, VITA-Terveyspalvelut Oy / Vita Lääkäriasema SAA01 Suun tutkimus, suppea (kesto

Lisätiedot

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit 2 (12) Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston hoitotoimenpiteet.

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto Palvelusetelintoimintaohje Suunterveydenhuolto 15.2.2013 I TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 2 1. TOIMINTAOHJE... 2 2. MÄÄRITELMÄT... 2 3. KUOPION KAUPUNGIN VELVOITTEET... 3 4. PALVELUSETELIN MYÖNTÄJÄN RIIPPUMATTOMUUS...

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän suun terveydenhuollon palvelusetelisääntökirja

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän suun terveydenhuollon palvelusetelisääntökirja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän suun terveydenhuollon palvelusetelisääntökirja 1 Sisältö I Sääntökirjan yleinen osa... 3 1. Sääntökirja... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kainuun Soten velvoitteet...

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014 Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Tarja Kallio Vastaava hammaslääkäri Ostopalvelut Suun terveydenhuolto Palveluseteli Vakinaistettu Yksi

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon palveluseteli. Toimintaohje 2015. Toimintaohjeen yleinen osa. Pirkkalan kunnan velvoitteet

Suun terveydenhuollon palveluseteli. Toimintaohje 2015. Toimintaohjeen yleinen osa. Pirkkalan kunnan velvoitteet 1 Suun terveydenhuollon palveluseteli Toimintaohje 2015 Toimintaohjeen yleinen osa Pirkkalan kunnan velvoitteet Pirkkalan kunta: 1. hyväksyy yksityiset palvelusetelituottajat 2. ottaa palveluntuottajan

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE

SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE Suun terveydenhuolto Sivu 1/10 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE Toimintaohjeen yleinen osa Joensuun kaupungin velvoitteet Joensuun kaupunki: 1.hyväksyy yksityiset palvelusetelituottajat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, perusturva ja terveydenhuolto Palvelusetelin toimintaohje

Kuopion kaupunki, perusturva ja terveydenhuolto Palvelusetelin toimintaohje Kuopion kaupunki, perusturva ja terveydenhuolto Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto 19.4.2013 päivitetty 25.3.2014 Sisällys I TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 3. 1. TOIMINTAOHJE... 3. 2. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki. Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto

Äänekosken kaupunki. Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto Äänekosken kaupunki Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto SISÄLTÖ 1. TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 1.1.Toimintaohje 1 1.2. Määritelmät 2 1.3. Äänekosken kaupungin velvoitteet 2 1.4. Palvelusetelin

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto 30.5.2012 Sisällys I TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 1. TOIMINTAOHJE... 4 2. MÄÄRITELMÄT... 4 3. KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4. PALVELUSETELIN MYÖNTÄJÄN RIIPPUMATTOMUUS...

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliitto ry.

Suomen Hammaslääkäriliitto ry. SAA Hammaslääkärin tekemä tutkimus ja hoitosuunnitelma Yleis ar Par Prot ir Oik SAA01 Suun tutkimus, suppea 0,5159817352 SAA02 Suun perustutkimus 0,9269406393 SAA02a Suun laaja tutkimus (veteraaneilla

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 91

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 91 ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 91 Hinnat on laskettu vuoden 2013 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty toteutuneita

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4. ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.2014 33 Hinnat on laskettu vuoden 2012 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali ja terveyslautakunta 9.12.2015

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali ja terveyslautakunta 9.12.2015 ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali ja terveyslautakunta 9.12.2015 Hinnat on laskettu vuoden 2014 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty toteutuneita käyntitietoja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon sääntökirja

Suun terveydenhuollon sääntökirja Suun terveydenhuollon sääntökirja Tammikuu 2012 ISBN 978-951-563-830-4 (nid.) ISBN 978-951-563-831-1 (pdf) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2, PL 160, 00181 Helsinki Puhelin (09) 618 991,

Lisätiedot

Opus Dental 7.1 päivitys

Opus Dental 7.1 päivitys Opus Dental 7.1 päivitys Huom! Ohjelman virheettömän toiminnan varmistamiseksi on tärkeää käydä läpi kaikki päivitysohjeen kohdat: 1. Päivitysohjelman lataaminen 2. Ohjelman päivitys 3. Tietokannan päivitys

Lisätiedot

207 Konsultaatiotutkimus lausuntoineen tai hoitosuunnitelma 409 Purennan hoidon suunnittelu 701 Tutkimus, enintään 50 min

207 Konsultaatiotutkimus lausuntoineen tai hoitosuunnitelma 409 Purennan hoidon suunnittelu 701 Tutkimus, enintään 50 min 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.4.2000 LUKIEN TUTKIMUKSET 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Kotkan kaupunki. Avoterveydenhuollon kiireellisen

Kotkan kaupunki. Avoterveydenhuollon kiireellisen Kotkan kaupunki Avoterveydenhuollon kiireellisen (0-3 vrk) lääkärin vastaanoton palveluseteliä koskevat ehdot. Kotkan kaupunki 23.11.2014 Sisällys 1. Palveluseteliä koskevien ehtojen yleinen osa... 2 1.1

Lisätiedot

Palveluseteli Nurmijärven kunnan suun terveydenhuollossa

Palveluseteli Nurmijärven kunnan suun terveydenhuollossa Palveluseteli Nurmijärven kunnan suun Sisällys 1. Palvelusetelin määritelmä 2. Palvelusetelin sisältö ja säännöt Nurmijärven kunnan suun 3. Palvelusetelin tarve Nurmijärven kunnan suun 4. Palvelusetelin

Lisätiedot

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen 1.1.2010 Sisältö Tausta Lainsäädäntö Mitä korvataan? Tutkimus ja hoito Matkat Kuinka paljon korvataan? Kuinka korvausta haetaan? Ohjemateriaalit

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Kela taksapäivitys 2014

Kela taksapäivitys 2014 UudetKelakoodit2014 Vuoden 2014 alusta Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksessa hammasprotetiikan toimenpidenimikkeet ja koodit uudistuvat. Lisäksi muutoksia tulee muutamiin ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELITOIMINNAN SÄÄNTÖKIRJA

TURUN KAUPUNGIN SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELITOIMINNAN SÄÄNTÖKIRJA TURUN KAUPUNGIN SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELITOIMINNAN SÄÄNTÖKIRJA Turku 10.5.2016 SISÄLLYS 2 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA... 3 YLEINEN OSA... 3 1 Palveluseteli... 3 2 Sääntökirja...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015 1/6 TARJOUS A 4/2015 Tarjouspyyntö A 4/2015 / Eksoten natiiviröntgentutkimuksien sanelujonojen purkaminen ja radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin ja niihin liittyviin ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen 2 (45) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELITOIMINNAN (PSOP) SÄÄNTÖKIRJA. Turku

TURUN KAUPUNGIN SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELITOIMINNAN (PSOP) SÄÄNTÖKIRJA. Turku 1 TURUN KAUPUNGIN SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELITOIMINNAN (PSOP) SÄÄNTÖKIRJA Turku 23.8.2017 SISÄLLYS 2 1 Palveluseteli... 3 Palvelusetelin voimassaolo... 4 Muistutukset, kantelut, potilasvahinkoilmoitukset

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen 2 (51) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 7 3 Maksuttomat käynnit 7 4 Maksulliset käynnit 8 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Lukijalle Lukijalle Tämä hammashoidon taksaluettelo on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Hammashoito Korvaaminen sairausvakuutuksesta -ohjeen 1.1.2013 kanssa. Ajan tasalla olevat taksaluettelot löytyvät

Lisätiedot

Lisähankintaoptio Lisähankintana voidaan ostaa perushoitoa rajatusti terveyskeskushammaslääkärin

Lisähankintaoptio Lisähankintana voidaan ostaa perushoitoa rajatusti terveyskeskushammaslääkärin Hankinnan yksilöinti Ostopalveluina hankitaan hammaslääketieteellisen kiireellisen ensiavun jatkohoidon sekä muun kiireelliseksi katsotun hammashoidon toimenpiteitä. Lisähankintaoptio Lisähankintana voidaan

Lisätiedot

SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015

SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015 1 NAANTALIN KAUPUNKI SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen kohde Naantalin kaupunki

Lisätiedot

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma.

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma. 1 TERVEYSKESKUSTEN TERVEYSKESKUSTEN (1.9.2005 LUKIEN) YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry 2015 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry on kerännyt kevään 2015 aikana yksityisten hammaslääkäripalveluja

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014 Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014 Ohjeistus terveyskeskusten käyttöön. Perustuu voimassaolevaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon palvelusetelin. Sääntökirja. 09/2017 Porin Perusturva

Suun terveydenhuollon palvelusetelin. Sääntökirja. 09/2017 Porin Perusturva Suun terveydenhuollon palvelusetelin Sääntökirja 09/2017 Porin Perusturva Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Kunnan velvoitteet... 4 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus...

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2010 alkaen 2 (45) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 KT YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 1 (5) TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELON SOVELTAMISOHJEET

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON PERUSHOITOPALVELUT NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE

SUUN TERVEYDENHUOLLON PERUSHOITOPALVELUT NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE puh. 02-4362611 1 TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON PERUSHOITOPALVELUT NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE Naantalin kaupunki pyytää tarjouksia suun terveydenhuollon perushoidon palveluista

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma. 205 Potilaan esilääkitys (WX002)

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma. 205 Potilaan esilääkitys (WX002) 1 TERVEYSKESKUSTEN TERVEYSKESKUSTEN 1.9.2008 lukien YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä, ellei

Lisätiedot

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero Suun terveydenhuolto Hakemus 1 (4) HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Suun terveydenhuollon palveluseteli Tällä hakemuksella yritys tai itsenäinen ammatinharjoittaja voi hakeutua Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

Heinolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Heinolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali - ja terveystoimen myyntihinnasto 1.5.2017 alkaen (ei sis. erikoissairaanhoitoa) Sisältää - kuntalaskutushinnat - liikenne - ja tapaturmatäyskustannushinnat

Lisätiedot

THL. SCC01 Fluori tai muu vastaava käsittely, suppea SCC02 Fluori tai muu vastaava käsittely. SCD01 Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven

THL. SCC01 Fluori tai muu vastaava käsittely, suppea SCC02 Fluori tai muu vastaava käsittely. SCD01 Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN -KOODIEN JA STAKESIN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN JA STAKESIN Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus Potilaskohtainen osa 101 Suppea

Lisätiedot

Hammashoidon taksat. Lukijalle

Hammashoidon taksat. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Hammashoidon

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto

Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.8.2008 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.8.2008 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.8.2008 alkaen 2 (42) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen 2 (50) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: Nastolan kunta Varhaiskasvatus Palveluseteli lasten päivähoidossa PALVELUNTUOTTAJIEN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Lisätiedot

A.2. Palveluntuottaja on merkitty sekä työnantaja- että ennakkoperintärekistereihin.

A.2. Palveluntuottaja on merkitty sekä työnantaja- että ennakkoperintärekistereihin. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, Suun terveydenhuollon palvelusetelituottajaksi hyväksymiskriteerit Palvelusetelituottajilta edellytetään seuraavien kriteerien täyttymistä. A) Lakisääteiset

Lisätiedot

107 Yksinkertainen oikomishoidon hoitokäynti

107 Yksinkertainen oikomishoidon hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN -KOODIEN JA STAKESIN SUUN TERVEYDENHUOL- LON TOIMENPIDELUOKI- TUKSEN VASTAAVUUS- LUETTELO TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN JA STAKESIN

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015 YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. Tilaaja: Sastamalan kaupunki Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut PL 23, Sastamala

1. Sopijapuolet. Tilaaja: Sastamalan kaupunki Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut PL 23, Sastamala 5a. Sopimusluonnos vakituisesta hammaslääkäripalvelusta Sopimus hammaslääkäripalveluiden tuottamisesta 1. Sopijapuolet Tilaaja: Sastamalan kaupunki Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut PL 23,

Lisätiedot

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt (13.4.2016, 61) hyväksyä palvelusetelin

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2002 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2002 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2002 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (49) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 5 3 Maksuttomat käynnit 5 4 Maksulliset

Lisätiedot

20,00 34,00. Suun perustutkimus Kesto enintään 20 min 44,00. Suun tutkimus, laaja Kesto enintään 30 min

20,00 34,00. Suun perustutkimus Kesto enintään 20 min 44,00. Suun tutkimus, laaja Kesto enintään 30 min e~ãã~ëä â êáåé~äââáçí~âë~nknkommv Koodi Toimenpide Taksa SA Suun ja hampaiston tutkimukset Hammaslääkärin tekemä tutkimus korvataan enintään 20 minuuttia kestävältä tutkimustoimenpiteeltä kerran kalenterivuodessa.

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. Tilaaja: Sastamalan kaupunki Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut PL 23, Sastamala. Yhteyshenkilö: N N puh.

1. Sopijapuolet. Tilaaja: Sastamalan kaupunki Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut PL 23, Sastamala. Yhteyshenkilö: N N puh. 4a. Sopimusluonnos vakituisesta lääkäripalvelusta päivystykseen Sopimus lääkäripalveluiden tuottamisesta 1. Sopijapuolet Tilaaja: Sastamalan kaupunki Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut PL 23,

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Terveydenhuollon palvelut, avosairaanhoito

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Terveydenhuollon palvelut, avosairaanhoito HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Lapsen infektiosairauden kiireellisen hoidon palveluseteli Tällä hakemuksella terveysalan yritys voi hakeutua palvelusetelituottajaksi Jyväskylän kaupungille,

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt seuraavista perusterveydenhuollon palveluseteleistä ja niiden arvosta vuodelle

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Potilailta perittävät maksut LUKIEN

Potilailta perittävät maksut LUKIEN Potilailta perittävät maksut 1.2.2002 LUKIEN Potilaalta perittävät maksu Todistukset Todistuksista ja lausunnoista, jotka eivät liity hoitoon, peritään 27 kaikilta (myös maksuttomaan hoitoon oikeutetuilta).

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä käytännössä

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä käytännössä Olen Palveluntuottaja Olen Palvelun järjestämisestä vastaava Olen Asiakas Olen Palvelun myöntäjä Copyright Kuntien Tiera Oy 1 Palveluntuottajana hakeudun kerralla yhteen tai useampaan kuntaan tuottamaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena 1(5) omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon sisältyy omaishoitajan antama hoito ja tarvittavat sosiaali-

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

Valmistelija: Johtava ylilääkäri Pekka Taipale, pekka.taipale(at)ylasavonsote.fi, puh 044 709 6231.

Valmistelija: Johtava ylilääkäri Pekka Taipale, pekka.taipale(at)ylasavonsote.fi, puh 044 709 6231. Yhtymähallitus 247 11.12.2012 Yhtymähallitus 71 16.04.2013 Palvelusetelin käytöönotto Suun terveydenhuollossa 811/06.00.00/2012 Yhall 11.12.2012 247 Valmistelija: Johtava ylilääkäri Pekka Taipale, pekka.taipale(at)ylasavonsote.fi,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) 13 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä HEL 2015-006958 T 06 00 00 Päätösehdotus Perustelut päättää hylätä ********** oikaisuvaatimuksen keskitettyjen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vuokrahammaslääkäripalvelut

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vuokrahammaslääkäripalvelut 1 (5) ja vähimmäisvaatimukset Tilaaja on suunnitellut, että Uudenkaupungin kaupungin yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyskeskuksen tuottaman Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin organisoiman alueellisen

Lisätiedot

Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle

Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle 1 Sopimuksen tausta 2 Sopijaosapuolet 3 Sopimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Sisältö

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Sisältö

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2016

Sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2016 Sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2016 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksut Tk-lääkärin vastaanotto/käyntimaksu (maksu peritään 3 ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana)

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 1 (5) 9 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin kielteiseen päätökseen palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä HEL 2016-000812 T 06 00 00 Päätösehdotus Perustelut

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (48) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (6) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (6) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys HELSINGIN KAUPUNKI 1 (6) LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HYVÄKSYMISEN KRITEERIT A) Lakisääteiset hyväksymiskriteerit A.1. Palveluntuottajaa tai sen johtoon kuuluvaa henkilöä

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Sisältö

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (48) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset

Lisätiedot