Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto"

Transkriptio

1 Palvelusetelintoimintaohje Suunterveydenhuolto

2 I TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA TOIMINTAOHJE MÄÄRITELMÄT KUOPION KAUPUNGIN VELVOITTEET PALVELUSETELIN MYÖNTÄJÄN RIIPPUMATTOMUUS ASIAKKAAN ASEMA PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN ESTEET PALVELUNTUOTTAJAN YLEISET VELVOITTEET TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT MUISTUTUKSET, KANTELUT, POTILASVAHINKOILMOITUKSET JA POTILASVALITUKSET VASTUUT, VAKUUTUKSET JA VAHINGONKORVAUKSET ASIAKAS- JA POTILASASIAKIRJAT JA TIETOSUOJA REKISTERINPITO ASIAKAS- JA POTILASASIAKIRJOJEN SIIRTÄMINEN JA SÄILYTYS PALVELUNTUOTTAJAN HYVÄKSYMISEN PERUUTTAMINEN VEROTUS TULOVEROTUS ARVONLISÄVEROTUS SALASSAPITOVELVOLLISUUS TOIMINTAOHJEEN VOIMASSAOLO, MUUTTAMINEN JA IRTISANOMINEN II TOIMINTAOHJEEN PALVELUKOHTAINEN OSA: SUUN TERVEYDENHUOLTO PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIN KUULUVAT ASIAKKAAT PALVELUJEN TUOTTAMISEEN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ PALVELUSETELIN VOIMASSAOLO PALVELUNTUOTTAJAN PALVELUKOHTAISET VELVOITTEET TILAT JA LAITTEET PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAN PALVELUN AIKARAJA PALVELUNTUOTTAJAN HENKILÖKUNNAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET HENKILÖSTÖN KIELITAITO PALVELUN SISÄLTÖVAATIMUKSET YLEISET SISÄLTÖVAATIMUKSET PÄIVYSTYKSEN JATKOHOIDOT POIKKEUSTILANTEET PALVELUSETELITOIMINNASSA ASIAKKAAN OSTAMAT LISÄPALVELUT HOITOTIETOJEN JA LASKUTUSTIETOJEN TOIMITTAMINEN KUOPION KAUPUNGILLE PALVELUN PERUUNTUMINEN PALVELUN VIRHE ASIAKASPALAUTE JA LAADUNVALVONTA ALIHANKINTA JA VUOKRATYÖVOIMAN KÄYTTÖ LASKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄT PALVELUNTUOTTAJAN YLLÄPITÄMÄT TIEDOT PALVELUSETELIN ARVO JA HINNOITTELU... 20

3 Toimintaohjeenyleinenosa 1.Toimintaohje Toimintaohje on asiakirja siitä, mihin yksityinen palveluntuottaja sitoutuu, kun Kuopion kaupunki hyväksyy palveluntuottajan palvelusetelillä toteutettavan terveydenhuollon palvelualueen palveluiden tuottajaksi. Toimintaohjeessa Kuopion kaupunki asettaa palvelusetelilain :ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän toimintaohjeen ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillätoteutettavienpalveluidentuottajaksi. Palvelusetelionyksitapajärjestääkunnanlakisääteisiäsosiaali-jaterveydenhuoltopalveluja.Tämän vuoksiasiakkaanasemaanvaikuttavatsamaterityislainsäädännönsäännöksetkuinmuillakintavoin järjestetyssä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoistapoiketenoikeusvalitahaluamansakunnanhyväksymäpalveluntuottaja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi. PalvelusetelijärjestelmässäKuopionkaupunkieitulesopimusosapuoleksipalvelustasovittaessa,sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus. Kuopion kaupunki ja palveluntuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai henkilöt, jotka toimivat yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä tämän toimintaohjeen vaatimusten toteuttamisessa ja ilmoitustenvastaanottamisessa. 2.Määritelmät Tässätoimintaohjeessa: 1. asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain :n kohdassa tarkoitettua asiakasta ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain :n kohdassa tarkoitettuapotilasta. 2. palvelusetelillä tarkoitetaan palvelujen järjestämisvastuussa olevan Kuopion kaupungin terveydenhuollon palvelualueen saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset Kuopion kaupungin suun terveydenhuollon ennalta määräämään arvoonasti.

4 3. omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuottaman palvelun hinnasta, jota Kuopion kaupungin myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää potilaan maksettavaksi. 3.Kuopionkaupunginvelvoitteet Kuopionkaupunki: 1.hyväksyyneyksityisetpalveluntuottajatpalvelusetelilainedellyttämällätavalla,joidenpalvelujen maksamiseenasiakasvoikäyttääkaupunginmyöntämääpalveluseteliä. 2. ottaa palveluntuottajan valintaa koskevan asian käsittelyyn yhden (1) kuukauden kuluessa palveluntuottajan ilmoittautumisesta ja tekee päätöksen palveluntuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestäkolmen(3)kuukaudenkuluessailmoittautumisesta. 3. pitää luetteloa hyväksymistään palveluntuottajista; tiedot palveluntuottajista, näiden tuottamista palveluistajaniidenhinnoistajatkaovatjulkisestisaatavillainternetissäwww.palveluseteli.fi 4.neuvooasiakastapalvelusetelinkäytössäsiten,ettäasiakasosaakäyttääsitäoikein. 5. valvoo hyväksymiensä palveluntuottajien palvelujen laatua hyväksymismenettelyn lisäksi myös palvelujen tuottamisen yhteydessä. Kuopion kaupungin tulee täten varmistaa, että palvelujen tuottajattäyttävättoiminnalleasetetutvähimmäisedellytykset. 6. peruuttaa palveluntuottajan hyväksymisen ja poistaa palveluntuottajan luettelosta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palveluntuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista. 7. on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas- ja asiakaskirjojen henkilötietolaissatarkoitetturekisterinpitäjäjavastaaviimekädessäniidenkäsittelystä.asiakas-ja potilasasiakirjat,jotkasyntyvätsetelilläpalveluajärjestettäessäjatoteutettaessa,ovatviranomaisen asiakirjoja. 8. vastaa asiakkaan asiakasrekisteriä koskeviin tarkastus- ja virheenoikaisupyyntöihin. Asiakas voi esittää tarkastuspyynnön julkisuuslain nojalla tai virheen oikaisupyynnön Kuopion kaupungille tai, jospalveluntuottajanjakuopionkaupunginvälilläonerikseensovittu, suoraanpalveluntuottajalle. Kuopionkaupunkionkuitenkinviimekädessäse,jokaratkaiseetarkastus-jaoikaisupyynnön. 4.Palvelusetelinmyöntäjänriippumattomuus Kuopion kaupungin puolesta palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla työ-, toimeksianto- tai virkasuhteessa palvelusetelipalveluita tuottavalla palveluntuottajalla. Palvelusetelin myöntäneellä henkilöllä ei myöskään saa olla merkittävää omistusta, eikä hän saa käyttää merkittävää päätösvaltaa palveluntuottajassa tai palveluntuottajan kanssa samaan

5 konserniinkuuluvassayhteisössä(yli10osakkeista,osuuksistataiäänivallasta).omistusrajoitus eikoskepalveluntuottajaa,jonkaosakkeillakäydäänkauppaaarvopaperipörssissä. 5.Asiakkaanasema Asiakkaalla on oikeus saada Kuopion kaupungilta tietoa asemastaan palvelusetelin käyttäjänä, palvelusetelinarvosta,palveluntuottajienhinnoista,omavastuuosuudenmääräytymisenperusteista ja arvioidusta suuruudesta sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuistaannetunlainmukaanmääräytyvästäasiakasmaksusta. Asiakkaallaonoikeussaada Kuopionkaupungiltaneuvontaapalvelusetelinkäytössä siten, ettähän osaa käyttää palveluseteliä oikein. Asiakkaalle tulee tässä yhteydessä ilmoittaa mahdollisuudesta ottaa puhelimitse yhteyttä Kuopion kaupungin palvelusetelin myöntäneeseen yksikköön, mikäli hänellä on kysyttävää hoidosta. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä. Tällöin hänen palvelunsa turvataan muulla tavalla esimerkiksi Kuopion kaupungin omana toimintana tai ostopalveluna. Asiakkaan valittua palvelusetelin, hänen tulee itse hakeutua hyväksytylle yksityiselle palveluntuottajalle. Palvelusetelipalvelujen tuottaminen perustuu asiakkaan ja palveluntuottajan väliseen sopimukseen. Sopimukseen sovelletaan sisällön mukaan määräytyviä kuluttaja- ja sopimusoikeudellisia säännöksiä ja oikeusperiaatteita. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimustakoskevanerimielisyydensaattamisestakuluttajariitalautakunnankäsiteltäväksisäädetään kuluttajariitalautakunnastaannetussalaissa. Asiakkaanasemaansovelletaanpalvelusetelilakia,sosiaalihuollonasiakkaanasemastajaoikeuksista annettualakiasekäpotilaanasemastajaoikeuksistaannettualakia. 6.Palvelusetelinmyöntämisenesteet Seuraavattilanteetestävätpalvelusetelinmyöntämisenasiakkaalle: a)asiakaseitäytäkuopionkaupunginasettamaakriteeriäpalvelusetelinmyöntämiselle. b)asiakashaluaakieltäytyätarjotustapalvelusetelistä,jolloinkuopionkaupungintuleeohjatahänet muillatavoinjärjestettyjenpalvelujenpiiriin.(6,lakisosiaali-jaterveydenhuollon palvelusetelistä). c) Asiakas tai hänen omaisensa/läheisensä ei ole kykenevä ottamaan vastuuta palvelusetelin sisältämänhoidontaipalvelunjärjestämiseksi. d) Asiakas ei täytä palvelusetelin käytölle vaadittua palvelutarvetta (6, laki sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelusetelistä569/2009ja ). e) Asiakkaalla ei ole osoitetietoja väestörekisterissä, tai hänellä on potilasasiakirjoissa merkintä lisätietojamaistraatissa,taiasiakaseiilmoitaolemassaoleviaosoitetietojaan. f)asiakkaankotikuntaonmuukuinkuopio.

6 7.Palveluntuottajanyleisetvelvoitteet Palveluntuottaja sitoutuu tässä toimintaohjeessa määriteltyihin velvoitteisiin. Palveluntuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettu palveluntuottaja. Palveluntuottajaksi hyväksytään kaikki hyväksymiskriteerit täyttävät palveluntuottajat ilman kilpailutusta. Palveluntuottajaksi voi ilmoittautuajatkuvasti. Palveluntuottaja: 1. on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Yritys suostuu siihen, että Kuopion kaupunki tarkistaa asianyritys-jayhteisötietojärjestelmästäwww.ytj.fi 2. täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut vaatimukset. 3. huolehtii siitä, että tuotetut palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliseltatoiminnalta. 4.onottanutjasitoutuupitämäänvoimassatoimintansaedellyttämätlakisääteisetvakuutuksetsekä potilasvahinko- tai vastuuvakuutuksen, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuushuomioonottaenarvioidariittäväntoiminnastamahdollisestiaiheutuvienhenkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vastuuvakuutus käytäntöä. (Palvelusetelilaki569/2009,.) 5.onmerkittynäAVI:njaValviranylläpitämäänyksityistensosiaali-jaterveyspalvelujenantajien rekisteriin. 6.onrekisteröitynytkaupparekisteriin. 7.onmerkittytyönantajarekisteriin,mikäliyrityksessäontyöntekijöitä. 8.sitoutuuhuolehtimaansiitä,ettäpalveluntuottajataikkasenjohtohenkilötaiedustus-,päätös-tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiollalaissajulkisistahankinnoista53 :ssämainittuunrikokseentaitekoontaisanotunlain54 :nmukaiseenlaiminlyöntiin. 9.onhuolehtinutverojen,eläkejasosiaaliturvamaksujenmaksamisestasekämuistalakisääteisistä velvoitteista. 10. noudattaa kaikkea palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiäjaohjeita. 11.vastaasiitä,ettätoimintaperustuunäyttöönjahyviinhoito-jatoimintakäytäntöihin.Toiminnan onoltavalaadukasta,turvallistajaasianmukaisestitoteutettua.

7 12. sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa työsopimuslainsäädäntöä ja alan yleissitovia työehtosopimuksia. 13. pitää yllä Kuopion kaupungin lukuun asiakas- tai potilasrekisteriä, säilyttää ja käsittelee asiakirjoja niin kuin kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä säädetään (Henkilötietolaki 523/1999, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, Arkistolaki 831/1994, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista298/2009)sekäsitenkunkuopionkaupunkionerikseenohjeistanut. 14. markkinoi palvelujaan asiallisesti, luotettavasti ja hyvän tavan mukaisesti. Ylisanoja tai vertailumuotoja ei saa käyttää. Markkinoinnilla ei tule luoda tarpeetonta sosiaali- tai terveydenhuoltopalvelujenkysyntää. 15.nimeääjaosoittaapalveluistavastaavanhenkilön. 16.sitoutuuosallistumaanpalveluseteliasioitakäsitteleväänperehdytykseen. 17.tuottaapalvelusetelilläkorvattavatpalvelutSuomessa. 18. suostuu siihen, että palveluntuottajan tiedot ovat julkisesti nähtävillä. Hinnoista ilmoittamisen tulee tapahtua vertailukelpoisella tavalla siten, että palveluseteliä käyttävä asiakas voi vaivatta päätelläpalvelunkokonaishinnanjasenosuuden,jokajäähänenmaksettavakseen.vertailukelpoisen tavankuopionkaupunkimääritteleepalvelukohtaisesti. 19. sitoutuu ilmoittamaan Kuopion kaupungille kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat palvelujen tuottamiseen (esimerkiksi palvelukatkot, muutokset yhteystiedoissa, hoitoon pääsytiedot palveluntuottajien luettelon ylläpitäjälle) sekä tekemään lupaviranomaisen muutosilmoituksen kuntaantietojentaiolosuhteidenmuuttuessa. 20.sitoutuutarkastamaanainaasiakkaanhoito-taipalvelusuunnitelmansekäpalvelusetelinja noudattaaniidensisältöä. 21. huolehtii omasta ja henkilöstönsä lain edellytykset täyttävästä ja riittävästä ammattitaidosta, ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä sekä riittävästä täydennyskoulutuksesta (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista,sosiaalihuoltolaki710/1982). 22. ei saa Raha-automaattiyhdistyksen avustusta, kunnan antamaa tukea tai muuta julkista tukea palveluseteleillätuotettaviinpalveluihin. 23. sitoutuu noudattamaan Kuopion kaupungin määrittämiä yksittäiseen palveluseteliin liittyviä palvelukohtaisia vaatimuksia. Palvelukohtaiset vaatimukset on asetettu toimintaohjeen palvelukohtaisessaosiossa.

8 8.Toimitettavatasiakirjat Palveluntuottajaksi hakeutuessaan palveluntuottaja toimittaa Kuopion kaupungille seuraavat kirjallisettodistukset. kaupparekisteriote todistusavi:ntaivalviranrekisteriinmerkitsemisestätaijäljennösaluehallintoviraston myöntämästäluvasta todistusmaksetuistaveroistajatyönantajansosiaalivakuutusmaksuistataiverovelkaaja erääntyneitäsosiaalivakuutusmaksujakoskevanmaksusuunnitelman vakuutusyhtiön todistus lakisääteisten vakuutusten sekä potilasvahinko- tai vastuuvakuutuksenvoimassaolostajavakuutusmaksujensuorittamisesta henkilöstöluettelo nimikkeineen ja koulutustietoineen. Henkilöstön tietojen tulee löytyä terveydenhuollonammattihenkilöidenkeskusrekisteristäterhikistä yrityksentilinpäätöstiedot kuvausyrityksenlaadunvalvonnasta Toimitettavien liitteiden tulee olla alle kolme (3) kuukautta vanhat, lukuun ottamatta todistusta AVI:n tai Valviran rekisteriin merkitsemisestä tai jäljennöstä aluehallintoviraston myöntämästä luvasta. 9.Muistutukset,kantelut,potilasvahinkoilmoituksetjapotilasvalitukset Potilaan oikeusturvakeinot ovat potilaslain mukaan oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikön vastaavalle johtajalle sekä oikeus tehdä kantelu hoidosta tai hoitoon liittyvästä kohtelustaanterveydenhoitoavalvovalleviranomaiselle.näitäovataluehallintovirastotsekäsosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Lisäksi potilas voi potilasvahinkolain mukaisesti sattuneissahoitovahingoissatehdäilmoituksenpotilasvakuutuskeskukseen. Palveluntuottajan tulee toimittaa Kuopion kaupungille selvitys tai jäljennökset palvelusetelillä tuotettua palvelua koskevista muistutuksista, valituksista, kanteluista ja hoitovahinkoilmoituksista samoinkuinkaikkiaedellämainittujakoskevistaratkaisuista.mikäliedellämainittujatapahtumiaon olluttaionkäynnissä,selvityksettuleetoimittaakuopionkaupungillevähintäänpuolivuosittain. 10.Vastuut,vakuutuksetjavahingonkorvaukset Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan toimintaohjeen ehtoja. Kuopion kaupunki on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten palvelun tuottajien tuottamien palvelujen tasoa ja poistamaan palveluntuottaja hyväksyttyjen palvelun tuottajien joukosta,mikälitoimintaohjeenmääräyksiäeinoudateta. AsiakasvoiantaapalveluntuottajallejaKuopionkaupungillepalautettapalvelunlaadustaja muista palveluun liittyvistä seikoista. Kuopion kaupunkia tulee informoida asiakkaiden ja potilaiden

9 tekemistä reklamaatioista, reklamaatioihin johtaneista syistä ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti palveluntuottajan vakuutuksesta ja viime kädessä palveluntuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. Kuopion kaupunki ei vastaa palveluntuottajan palvelujen saajalle aiheuttamista vahingoista. Jos palvelu joudutaan uusimaan tai asiakas tarvitsee muuta palvelua palveluntuottajan virheestä johtuvasta syystä tai toimenpiteen suorittamisenvirheellisyydenvuoksi,vastaaaiheutuvistakustannuksistapalveluntuottaja. Mikäli asiakas ei ilmoita palvelun tuottamisen kannalta tarvittavia, oleellisia tietoja tai tiedot ovat virheellisiä ja tästä aiheutuu palvelun viivästyminen, virhe tai vaikutusta palvelun sisältöön, palveluntuottaja ei vastaa asiakkaan myötävaikutuksesta aiheutuneista viivästyksistä, virheistä ja vaikutuksistapalvelunsisältöön. Asiakasvoikäyttäävirhe-javiivästystilanteissapotilasvahinkolainjakuluttajansuojalainmukaisia keinoja.kuluttajansuojalainmukaisiinseuraamuksiinkuuluvatkuluttajanoikeuspidättyämaksusta, virheen oikaisu, hinnanalennus, kaupan purku ja vahingonkorvaus. Palveluseteliä käyttävä asiakas voisaattaasopimussuhdettaankoskevanerimielisyydenkuluttajariitalautakunnankäsiteltäväksi. 11.Asiakas-japotilasasiakirjatjatietosuoja 11.1Rekisterinpito Kuopion kaupunki on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien asiakas- ja potilasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Palveluntuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa sitä, mitä kunnan asiakirjojen käsittelyssä säädetään. Palvelusetelitoiminnassa muodostuvat asiakas- ja potilasasiakirjat ovat viranomaisen asiakirjoja. Palveluntuottajan tulee laatia asiakas- ja potilastietoja sisältävät asiakirjat henkilötietolain (523/1999),potilaslainjasosiaalihuollonasiakaslainedellyttämällätavallavastaavastikuinomassa toiminnassaan. Palveluntuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä kunnan asiakirjojen käsittelystä säädetään(lakiviranomaistentoiminnanjulkisuudesta621/1999,henkilötietolakijalakisosiaali-ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä muu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö) sekä siten kun Kuopion kaupunki on erikseen ohjeistanut. Palveluntuottajan tulee noudattaa huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja esimerkiksi huolehtia siitä, että salassa pidettäviä tietoja käsitellään oikein. Asiakas- ja potilasrekisterin tiedot sekä tieto asiakkuudesta ovat salassa pidettäviä. Asiakirjojenluovuttamistaja salassapitoakoskeviajulkisuuslainsäädöksiä sovelletaanasiakirjoihin silloinkin, kun ne ovat palveluntuottajan hallussa. Kuopion kaupunki päättää asiakaskirjojen luovuttamisestajatietojenantamisestajulkisuuslainnojalla.asiakasvoiesittäätarkastuspyynnöntai virheen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle eli Kuopion kaupungille tai, jos palveluntuottajan ja Kuopionkaupunginvälilläonerikseensovittu,suoraanpalveluntuottajalle.

10 Palveluntuottaja toteuttaa käyttölokitietojen seurantaa Kuopion kaupungin lukuun palvelusetelipalveluiden tuottamisen osalta ja raportoi pyydettäessä toteuttamastaan lokiseurannasta. Palveluntuottajalla on velvollisuus säilyttää lokitiedot siten kuin laissa sosiaali- ja terveydenhuollonasiakastietojensähköisestäkäsittelystä(159/2007)säädetään. Palveluntuottaja vastaa muussa kuin palvelusetelipalvelujen tuottamistarkoituksessa keräämistään rekistereistä. Palveluntuottaja vastaa siitä, ettei palvelusetelillä tuotetun palvelun yhteydessä syntyneitä asiakastietoja käytetä palveluntuottajan omassa toiminnassa ja ettei tietoja sisällytetä palveluntuottajan omaan asiakasrekisteriin ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta (Henkilötietolaki 12 ). Ilman palveluseteliasiakkaan suostumusta asiakastietoja ei saa myöskään käyttääpalveluntuottajanmuidenpalvelujenmarkkinointitarkoituksessa. 11.2Asiakas-japotilasasiakirjojensiirtäminenjasäilytys Kuopion kaupungin ja palveluntuottajan vastuulla on varmistua siitä, että asiakkaan palvelun järjestämisenkannaltatarpeellisettiedotsiirtyvätosapuoleltatoisellepalveluprosessinerivaiheissa. Jokaisenpotilaanjaasiakkaan asiakirjatmuodostavathänenhoitonsataihuoltonsakannaltaeheän kokonaisuuden,johonmyöhemmintulevatratkaisutvoidaanperustaa. Palvelusetelilain mukaan palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot on tallennettava aina Kuopion kaupungin omaan asiakas- tai potilasrekisteriin viimeistään palvelutapahtuman päättyessä. Palveluntuottaja toimittaa palvelusetelipalvelun yhteydessä syntyneet asiakas- ja potilasasiakirjat palvelun päätyttyä Kuopion kaupungille. Kuopion kaupunki ohjeistaapalvelukohtaisestiasiakas-japotilastietojentoimittamistavanjamääräajan. Yksityinen palveluntuottaja voi säilyttää kopiot Kuopion kaupungille toimittamistaan asiakkaan palvelusetelipalvelussa syntyneistä asiakirjoista pyytämällä asiakkaalta kirjallisena nimenomaisen suostumuksenasiakirjojentallettamisestaomaanasiakasrekisteriinsä.asiakkaanantamasuostumus tai sen kopio toimitetaan Kuopion kaupungille asiakas- ja potilasasiakirjojen toimittamisen yhteydessä.näintoimimallaturvataanasiakkaanhoidonjatkuvuus. 12.Palveluntuottajanhyväksymisenperuuttaminen Kuopion kaupungilla on oikeus peruuttaa palveluntuottajalle myönnetty hyväksyntä toimia palveluntuottajana ja poistaa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien luettelosta välittömästiilmanirtisanomisaikaamikäli: palveluntuottaja ei noudata Kuopion kaupungin kirjallisesta kehotuksesta huolimatta toimintaohjeenvaatimuksia. palveluntuottajaeinoudatahyviähoito-japalvelukäytäntöjä. palveluntuottaja on syyllistynyt ammattinsa harjoittamisessa vakavaan menettelyrikkomukseen. palveluntuottajanitsenäinenammatinharjoittamisoikeusonrajoitettu. palveluntuottajaontullutmaksukyvyttömäksi,eiolekyennythoitamaanlaskujaaneräpäivään mennessä,onaloittanutakordimenettelyn,onasetettuselvitystilaantaivelkajärjestelyon vahvistettutaihakemusonvireillätaihaettukonkurssiin.

11 palveluntuottaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on tuomittu henkilöön tai talouteen kohdistuneesta rikoksesta, jolla on merkitystä palveluntuottamisenedellytystentoteutumisessa. palveluntuottaja on laiminlyönyt verojen tai sosiaaliturvamaksujen suorittamisen (poikkeuksenasopimusverottajanjatyöeläkevakuutusyhtiönkanssa). palveluntuottajaonantanutolennaisestivääriätietojayrityksestä. palveluntuottajaontuottanutpalveluaasiakkaansaamanpalvelusetelipäätöksenvastaisesti. palveluntuottajaitsepyytäähyväksymisenperuuttamista. 13.Verotus KuopionkaupunkikäyttäämaksuliikenteessäSmartumia.Palveluntuottajalletapahtuvansetelin arvontilityksenyhteydessäsmartumvähentääprosenttiapalvelupalkkiota,jonkayrittäjävoi vähentääomassaverotuksessaan. 13.1Tuloverotus Palvelusetelionsaajalleenverotonetuus.Verottomuusedellyttää,ettäpalveluseteli: myönnetäänselkeästimääriteltyihinpalveluihin onhenkilökohtaineneikäsiirrettävissätoisellehenkilölle eiolesuoraanpotilaallemaksettavaarahaa,jonkakäytönhänitsemäärittelee. 13.2Arvonlisäverotus Arvonlisäverolain 34 :n mukaan veroa ei suoriteta terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynnistä. Terveyden- ja sairaanhoitopalvelulla tarkoitetaan ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvynmäärittämiseksi taikka terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi tai ylläpitämiseksitehtäviätoimenpiteitä,joskysymyksessäon: 1.valtiontaikunnanylläpitämässäterveydenhuollontoimintayksikössäannettavahoitotaikka yksityisestäterveydenhuollostaannetussalaissatarkoitettuhoito; 2.sellaisenterveydenhuollonammattihenkilönantamahoito,jokaharjoittaatoimintaansalakiin perustuvanoikeudennojallataijokaonlainnojallarekisteröity. Palveluntuottajavastaa,ettäpalveluntuottajataijokuhänenlukuunsa(SmartumOy)antaa palvelusetelillämaksetunpalvelunosuudestakunnallearvonlisäverolain(88/1993)vaatimukset täyttäväntositteen.tositesyntyyautomaattisestismartumoy:nverkkopalvelussapalveluntuottajan veloitettaessaasiakkaanpalveluseteliä.tositevoidaanlaatiajaantaasähköisessämuodossa automatisoidustikaupungille. 10

12 14.Salassapitovelvollisuus Palvelusetelilläpalvelujatuottaviapalveluntuottajia sitovatsamatsalassapitosäännötkuinkuopion kaupungin palveluksessa olevia työntekijöitä. Salassapito palveluntuottajan toimipisteessä koskee kaikkiaasiakastataihänenasiakirjojaankäsitteleviähenkilöitä. Palveluntuottajasitoutuunoudattamaanlaissasäädettyäsalassapito-javaitiolovelvollisuuttatämän sopimuksenmukaistenpalvelujentuottamisessa.palveluntuottajavastaasiitä,ettäasiakkaantietoja pääsevät käsittelemään vain ne palveluntuottajan palveluksessa olevat tai siihen toimeksiantosuhteessaolevathenkilöt,joidentyötehtävienkannaltaseonvälttämätöntäjajotkaovat antaneetkirjallisensalassapitositoumuksen. Palveluntuottaja ja Kuopion kaupunki sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa aineistot ja tiedotsikäli,kuinneovatlainperusteellasalassapidettäviä,sekäolemaankäyttämättäniitämuihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Nämä salassapitomääräykset ovat voimassa myös sen jälkeen,kunpalveluntuottajaeienäätuotapalvelusetelilläostettavaapalvelua. 15.Toimintaohjeenvoimassaolo,muuttaminenjairtisanominen Tämätoimintaohjeonvoimassatoistaiseksi. Kuopion kaupungilla on oikeus tehdä muutoksia tämän toimintaohjeen ja sen liitteiden sisältämiin määräyksiin. Kuopion kaupunki ilmoittaa muutoksista palveluntuottajalle kirjallisesti välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin,tuleesenilmoittaasiitäkirjallisestikuopionkaupungillekuudenkymmenen(60)päivän kuluessamuutosilmoituksenlähettämisestä.mikälikuopionkaupungilleeitoimitetaedellämainittua ilmoitusta, sitoutuu palveluntuottaja noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan kuusikymmentä (60) päivää muutosilmoituksen toimittamisesta. MikäliKuopionkaupunkiluopuupalvelusetelijärjestelmänkäytöstätaiperuuttaapalveluntuottajan hyväksymisen muista kuin toimintaohjeen kohdassa 12 mainituista syistä, on sen toimitettava irtisanomisilmoituspalveluntuottajallevähintäänkolme(3)kuukauttaennenirtisanomisajankohtaa. Palveluseteliasiakkaiden jatkohoito sovitaan asiakaskohtaisesti. Asiakas voi halutessaan jatkaa palvelusetelinsisältämiäkeskenjääneitähoitojataipalveluitatoisellapalveluntuottajallataikuopion kaupunginomassapalvelutuotannossa. Myös palveluntuottajan on toimitettava Kuopion kaupungille irtisanomisilmoitus vähintään kolme (3)kuukauttaennenhaluamaansairtisanomisajankohtaa.Palveluntuottajallaonvelvollisuushoitaa irtisanomishetkellä hoidossa olevien palveluseteliasiakkaiden palvelusetelin sisältämät palvelut tai aloitettuhoito valmiiksi palveluntuottajan ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus halutessaan vaihtaa palveluntuottajaa. Irtisanomisilmoitus on sekä Kuopion kaupungin ettäpalveluntuottajantoimitettavakirjallisesti.palveluntuottajallaeioleoikeuttasiirtääoikeuttaan toimia palvelusetelipalveluiden tuottajana esimerkiksi yritysjärjestelyjen yhteydessä. Ostajan tulee tehdäuusihakemuskuopionkaupungille. 11

13 IIToimintaohjeenpalvelukohtainenosa:suunterveydenhuolto 1.Palvelusetelijärjestelmänpiirinkuuluvatasiakkaat Kuopion kaupungin velvollisuutena on järjestää suun terveydenhuollon palveluja kuntalaisille. Asiakkaanottaessayhteyttäsuunterveydenhuoltoontekeeterveydenhuollonammattihenkilöhoidon tarpeen arvion ja määrittelee hoidon tarpeen kiireellisyyden. Asiakkaalla on oikeus päästä hammashoitoonhoitotakuunmukaisessaajassa(terveydenhuoltolaki51 ). Kuopion kaupunki valitsee palvelusetelijärjestelmään otettavat potilaat asettamiensa kriteerien mukaan.asiakkaallaonoikeuskieltäytyätarjotustajaannetustapalvelusetelistä.kuopionkaupunki antaa palvelusetelin asiakkaalle, joka on valinnut palvelusetelin palvelumuodokseen ja ohjeistaa häntäpalvelusetelinkäytössä.tarvittaessaasiakkaalleannetaankirjallinenmateriaalipalvelusetelin käytöstä sekä samassa yhteydessä ilmoitetaan, mihin asiakkaalla on mahdollisuus ottaa yhteyttä, mikälihänelläonkysyttävääpalvelusetelinkäytöstä. Kuopionkaupunkimääritteleepalvelusetelinkäyttökohteet: Päivystyksenjatkohoito 2.Palvelujentuottamiseensovellettavalainsäädäntö 1.Lakisosiaali-jaterveydenhuollonpalvelusetelistä(569/2009) 2.Terveydenhuoltolaki(1326/2010) 3.Lakiyksityisestäterveydenhuollosta(152/1990) 4.Lakipotilaanasemastajaoikeuksista(785/1992) 5.Potilasvahinkolaki(585/1986) 6.Lakiterveydenhuollonammattihenkilöistä(559/1994) 7.Lakiterveydenhuollonlaitteistajatarvikkeista(629/2010) 8.Lakisosiaali-jaterveydenhuollonasiakastietojensähköisestäkäsittelystä(159/2007) 9.Lakiviranomaistentoiminnanjulkisuudesta(621/1999) 10.Henkilötietolaki(523/1999)jahenkilötietojenkäsittelyäkoskevatsäädökset 11.Kuluttajansuojalaki(38/1978) 12.Sosiaali-jaterveysministeriönasetuspotilasasiakirjoista(298/2009) 3.Palvelusetelinvoimassaolo Palvelusetelilleonmääriteltyvoimassaoloaika.Mikälivoimassaoloaikaeiriitäpalvelusetelin sisältämienhoitotoimenpiteidenvalmiiksitekemiseen,palveluntuottajantuleeollariittävänajoissa yhteydessäpalvelusetelinmyöntäneeseenhenkilöön,jottaasiakkaallevoidaanluodauusi palveluseteliriittävällävoimassaoloajalla.mikälipalvelusetelinvoimassaoloonpäättynyt,asiakkaan tuleeottaayhteyttäkuopionkaupunginsuunterveydenhoitoonuudenpalvelusetelinmyöntämiseksi. 12

14 4.Palveluntuottajanpalvelukohtaisetvelvoitteet 4.1Tilatjalaitteet Palveluntuottajan toimitilojen ja lääkinnällisten laitteiden on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Samoin toimitilojen on täytettävä lain edellyttämät palveluntuottajalleasetetuthyväksymisedellytykset.hoidossakäytettävissälaitteissajatarvikkeissa tuleeollace-merkintäeliniidentuleetäyttääeu-direktiivienturvallisuusvaatimukset.vastaanoton hygienianonoltavalääkelaitoksenjulkaisusarjan1/2003mukainen. 4.2Palvelusetelillätuotettavanpalvelunaikaraja Päivystyksessähoidetunpotilaanjatkohoitoaikatuleejärjestyäyhden(1)kuukaudenkuluessasiitä, kun potilas ottaa yhteyden palveluntuottajaan. Palveluntuottaja päivittää Smartum järjestelmään neljän kuukauden välein hoitoon pääsytiedot palveluntuottajaluettelon kohdassalisäinfo. 4.3Palveluntuottajanhenkilökunnanpätevyysvaatimukset Palvelusetelin sisältämässä hoitosuunnitelmassa määriteltyjä terveydenhoidollisia toimenpiteitä suorittavalta henkilöstöltä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (339/1993muutoksineen)mukaistapätevyyttä. Hammaslääkärit Palveluntuottajaksi hakeutuvan tulee olla Suomessa laillistettu hammaslääkäri, jolla on oikeus harjoittaa ammattia itsenäisesti eikä itsenäistä ammatinharjoittamisoikeutta ole rajoitettu. Hammaslääkärillä tai erikoishammaslääkärillä tulee olla Valviran myöntämä lupa toimia hammaslääkärinä tai erikoishammaslääkärinä Suomessa. Palveluntuottajalla tulee potilaita hoitaessaanollaavustaja,jokaonhammashoitajataisuuhygienisti. Suuhygienistit Suuhygienistillä tulee olla ylempi hammashoitajan tutkinto, hammashuoltajan, suuhygienistin tai suuhygienistin(amk)tutkintosekähänentuleeollasuomessalaillistettu. Muuhoito-jaavustavahenkilökunta Palveluntuottajan henkilökunnalta, joka osallistuu palveluseteliä käyttävän asiakkaan hoitoon, edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaista ammattitoiminnan edellyttämää koulutusta, muuta riittävää pätevyyttä ja ammattitoiminnan edellyttämiä muita valmiuksia tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (608/2005) mukaista oikeutta käyttää lähihoitajan tai mainitun lain siirtymäsäännösten mukaista pätevyyttä.sijaisillatuleeollariittäväterveydenhoitoalankoulutus. 13

15 Palveluntuottaja toimittaa hakeutumisvaiheessa henkilöstöluettelon nimikkeineen ja koulutustietoineensekätarvittavattodistuksethenkilöstönkielitaidosta. 4.4Henkilöstönkielitaito Palveluntuottajasitoutuuhuolehtimaansiitä,ettäsenhenkilökuntatuottaapalvelutsuomenkielellä. Hammaslääkäreillä tulee olla vähintään suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito; samoin itsenäistäpotilastyötätekevilläsuuhygienisteillä.hammashoitajillatuleeollavähintäänhyväsuomen kielensuullinentaitojatyydyttäväkirjallinentaito.(valtioneuvostonasetussuomenjaruotsinkielen taidonosoittamisestavaltionhallinnossa481/2003,lakijulkisyhteisöjenhenkilöstöltävaadittavasta kielitaidosta424/2003) 4.5Palvelunsisältövaatimukset 4.5.1Yleisetsisältövaatimukset Suunterveydenhuollonpalvelusetelipotilaidenhoitamisessakäytetääntutkittuuntietoon,käypä hoito suosituksiin (http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50090 tailaadukkaaseenhammaslääketieteelliseenkäytäntöönperustuviatutkimus-jahoitomenetelmiä. Asiakkaalle tehdään Kuopion kaupungin virkahammaslääkärin tutkimus ja hoitosuunnitelma palvelusetelin antamista varten. Palveluntuottaja sitoutuu tarkastamaan aina asiakkaan saaman lähetteenjapalvelusetelinsekänoudattaaniidensisältöä. Mikäli asiakas valitsee palvelusetelin, Kuopion kaupungin työntekijä antaa listan kunnan hyväksymistä palveluntuottajista tai tiedon missä voi vertailla tarjolla olevia palveluntuottajia. Lisäksi asiakkaalle annetaan ohje palvelusetelin käyttöä varten ja ohjataan asiakasta palvelusetelin käytössä.myöntäessäänpalvelusetelinkuopionkaupunkivarmistaa,ettäpalveluntuottajankäyttöön saadaanriittävätesi-japotilastiedot.palvelusetelinyhteyteenliitetääntarvittavatesitiedotpotilaan sairaudestajapotilastoimittaaaineistonvalitsemalleenpalveluntuottajalle. Asiakas ottaa yhteyttä Kuopion kaupungin hyväksymään palveluntuottajaan ja sopii hoidon ajankohdasta.asiakkaanjapalveluntuottajanvälillesyntyysopimus,kunpalveluntuottajahyväksyy asiakkaan tekemän tilauksen. Palvelusopimuksen osapuolet ovat suun terveydenhuollon palveluja tuottavayrityssekäkuluttaja-asemassaolevasuunterveydenhuollonpalveluseteliäkäyttäväasiakas. Sopimuksen ehdot määräytyvät palvelusetelituottajaksi hyväksyttäessä tämän toimintaohjeen mukaisesti.kertaluonteinensopimuspäättyyilmanirtisanomistapalveluntultuatuotetuksi. Palveluntuottaja vastaa ajanvarauksesta, antaa potilasinformaatiota hoidosta sekä antaa hoitoon valmistautumisohjeet, vastaa hoidosta sekä hoidon jälkeisestä ohjeistuksesta (omahoito/seuranta, jatkohoito). Potilaan kanssa tulee sopia hammasteknisistä eli hammaslaboratiokustannuksista, sillä potilasmaksaaneainaitse. 14

16 4.5.2Päivystyksenjatkohoidot Kuopion kaupunki voi myöntää palvelusetelin päivystyksessä hoidetun potilaan jatkohoitoon. Jatkohoitovoiollajuurihoitojapaikkaussekähampaanpoisto. Hoitosuunnitelmanmuutostilanteet Palvelusetelin hoitosuunnitelmassa suunnitelluista päivystyshoidon jatkohoitotoimenpiteistä sallitaan poikkeamat tietyissä rajoissa hammaslääketieteellistä syistä johtuen. Muutoksista on sovittava myös potilaan kanssa, sillä muutokset vaikuttavat palvelusetelin arvoon ja siten myös potilaanomavastuuosuuteen. Juurihoitoon lähetetyn palvelusetelipotilaan hampaan hoito suoritetaan laadukkaan hammaslääketieteellisen käytännön mukaisesti. Jos hampaan juurihoito ei kuitenkaan ole lääketieteellisesti kannattavaa tai potilas ei halua hampaaseensa juurihoitoa, voidaan hammas poistaa,muttamuutoksestaonsovittavapotilaankanssa. 1-kanavainenhammas 1.käynti tutkimus SAA01 avausjalaajennus SGA02taiSGA03 väliaikainenpaikka SFA00b puudutus WX110ataiWX290a hammasröntgen EB1AA 2.käynti täyttö SGB10 kruunu SFA40 hammasröntgen EB1AA lisäseteli-lääkkeenvaihto lääkkeenvaihto SGC00 väliaikainenpaikka SFA00b puudutus WX110a lisäsetelihampaanpoisto puudutus WX110a hampaanpoisto EBA00 15

17 2-kanavainenhammas 1.käynti tutkimus SAA01 avausjalaajennus SGA03taiSGA04 väliaikainenpaikka SFA00b puudutus WX110ataiWX290a hammasröntgen EB1AA 2.käynti täyttö SGB20 kruunu SFA40a hammasröntgen EB1AA lisäseteli-lääkkeenvaihto lääkkeenvaihto SGC00 väliaikainenpaikka SFA00b puudutus WX110a lisäsetelihampaanpoisto puudutus WX110a hampaanpoisto EBA kanavainenhammas 1.käynti tutkimus SAA01 avausjalaajennus SGA04taiSGA05 väliaikainenpaikka SFA00b puudutus WX110ataiWX290a hammasröntgen EB1AA 2.käynti täyttö SGB30 kruunu SFA40a hammasröntgen EB1AA lisäseteli-lääkkeenvaihto lääkkeenvaihto SGC00 väliaikainenpaikka SFA00b puudutus WX110a lisäsetelihampaanpoisto puudutus WX110a hampaanpoisto EBA00 16

18 Mikäli hampaan paikkauksessa päädytään erikoismateriaaliin (esim. kulta tai keraaminen materiaali), tulee palveluntuottajan sopia laboratoriokustannuksista potilaan kanssa, sillä potilas maksaaitsevalitsemansatäytemateriaalinjapalvelusetelinsuunnitelmanmukaisentäytteenvälisen kustannuksenerotuksen.joshampaaseentehdäänproteettinenrestaurointi,palveluntuottajantulee sopialaboratoriokustannuksistapotilaankanssa,sillänetulevatkokonaanpotilaanmaksettaviksi. Jos päivystyshoidon jatkohoitona palvelusetelin saaneen potilaan oireilu jatkuu edelleen Kuopion kaupungillatehdystäensiavustahuolimattajajatkohoidossaoireilunsyyksipaljastuupalvelusetelin hoitosuunnitelmasta poikkeava hammas, tulee palveluntuottajan hoitaa myös tämän oireilevan hampaan ensiapu, mutta hoidosta tulee sopia potilaan kanssa. Tarpeellisesta jatkohoidosta tulee sopia potilaan kanssa ja pyytää uutta palveluseteliä jatkohoitoon Kuopion kaupungin suun terveydenhuollontoimistosta. 4.6Poikkeustilanteetpalvelusetelitoiminnassa Mikäli potilaalle tulee kiireellisen hoidon tarvetta palvelusetelihoitojakson aikana tai palveluntuottajallehoitoonpääsyäodottaessa,palveluntuottajavoiottaapotilaanpäivystyskäynnille omalle vastaanotolleen. Kustannuksista tulee sopia potilaan kanssa, sillä ne tulevat kokonaan potilaanmaksettavaksi. Mikäli palveluntuottaja on äkillisesti poissa tai potilaan hoito pitkittyy muista palveluntuottajasta johtuvista syistä, voidaan määräaikaisen palvelusetelin voimassaoloaikaa jatkaa. Potilas voi myös siirtyä toisen palveluntuottajan hoitoon, jos hoidon jatkaminen alkuperäisellä palveluntuottajalla uhkaapitkittyäkohtuuttomastitaipäättyäkokonaan. 4.7Asiakkaanostamatlisäpalvelut Asiakas voi hankkia palvelusetelillä vain palvelusetelissä mainittuja tai vastaavia toimenpiteitä. Jos palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa muusta kuin palvelusetelin käyttöön oikeuttavassa hoitosuunnitelmassa määritellystä palvelusta, palveluntuottaja vastaa sen palvelun sisällöstä ja laadustasekäpitääpalveluntuottamistavartenkeräämistäänasiakastiedoistaerillistärekisteriä. Palvelut, jotka eivät kuulu palvelusetelillä toteutettavaan hoitosuunnitelmaan eivätkä hoitosuunnitelman muutostilanteisiin (luku 4.5), ovat asiakkaan itsensä maksettavia palveluja. Muiden kuin palvelusetelillä maksettavien palveluiden korvaamisesta asiakas ja palveluntuottaja sopivatkeskenään. Jospotilashaluaaesimerkiksipalveluseteliinmääritellyntäytteensijaanposliinipaikan,hänmaksaa itse valitsemansa täytemateriaalin ja palvelusetelin suunnitelman mukaisen täytteen välisten kustannustenerotuksen.niissätapauksissa,joissapotilashaluaahammashoidonesilääkityksessätai yleisanestesiassa,maksaahänanestesianosuudenkokonaanitse.potilasmaksaamyöslisäpalveluna itse hoidot, joita on pidettävä vain kosmeettisina, kuten hampaiden valkaisun tai hammaskorun kiinnityksen. 17

19 4.8HoitotietojenjalaskutustietojentoimittaminenKuopionkaupungille Kertaluontoisissa tai määrätyn ajan kestävissä hoidoissa palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan potilaan hoitokäynnin tiedot Kuopion kaupungille viipymättä hoidon päättymisen jälkeen. Hoitotietojentuleesisältääpotilasasiakirja-asetuksenmukaisettiedothoitotapahtumastaelitiedoista tulee ilmetä palvelun suorittaja, palvelujen suorituspäivämäärä, tehdyt toimenpiteet ja niiden lisätiedot; kuten täytemateriaalit ja muut hoitotiedot (esim. juurihoidon eteneminen neulamittoineen) jne. Tuottajilla on mahdollista veloittaa tuotettu palvelu Smartum järjestelmässä hetitoteutetunpalvelunjälkeen. Kuopionkaupunkikäyttääpotilastietojensiirtoonsähköistäjärjestelmää.Palveluntuottajakirjautuu omilla tunnuksillaan Diktamenin www-sivuille. Potilastekstien siirron yhteydessä liitetään myös mahdolliset röntgenkuvat. Diktamenin työntekijä tallentaa välitetyt tiedot Kuopion kaupungin potilastietojärjestelmään. Mikäli asiakas vaihtaa palveluntuottajaa kesken palvelusetelillä korvattavaa hoitoa, palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa oman hoitonsa osalta. Hoidon keskeytyessä asiakkaan toiveestataiasiakkaanjättäessätoistuvastitulematta,palveluntuottajalleonoikeuslaskuttaaoman hoitonsa osalta, vaikka hoitokokonaisuus ei ole kokonaisuudessaan toteutunut. Tällöin palveluntuottajantuleetoimittaatoteutuneenhoidonkäyntitiedotkuopionkaupungille. Palveluntuottajalla on lupa luovuttaa asiakkaan pyynnöstä hänen omia potilasasiakirjojaan ilman Kuopion kaupungin erillistä suostumusta. Mikäli asiakas haluaa tai tarvitsee hoitotapahtumasta kirjallisen tulosteen, on palveluntuottajan toimitettava se asiakkaalle kahden viikon kuluessa pyynnöstä. 4.9Palvelunperuuntuminen Palvelun peruutukseksi ei katsota vähäisiä, asiakkaan ja palveluntuottajan yhdessä sopimia muutoksia palvelun toteuttamisessa. Palveluntuottaja tiedottaa palvelun toteuttamisen esteestä asiakkaalle heti kun se on palveluntuottajalla tiedossa ja sopii korvaavasta palvelusta asiakkaan kanssa. Palveluntuottajan on informoitava palveluseteliä käyttävää asiakasta siitä, että asiakkaan on itse maksettava käyttämättä jääneestä hoitoajasta perittävä maksu, mikäli tämä jättää peruutuksen tekemättä tai peruuttaa ajan liian myöhään. Palveluntarjoajan tulee informoida asiakasta ajankohdasta, milloin varatun ajan voi vielä peruuttaa ilman sakkomaksua. Peruuttamattomasta ajanvarauksesta ei laskuteta Kuopion kaupunkia. Peruuttamattomasta käynnistä asiakkaalle tuleva maksuilmoitetaanasiakkaillepalveluntuottajienluettelossa. 4.10Palvelunvirhe Virheellisen palvelun korvauskäytännöt sitovat palveluntuottajaa. Jos hampaan täyte joudutaan uusimaan alle kuukautta paikkauksen jälkeen, tulee palveluntuottajan korjata hoito takuutyönä maksutta. 18

20 4.11Asiakaspalautejalaadunvalvonta Kuopionkaupunkivalvoopalveluntuottajantoimintaa.Palvelusetelitoiminnanpotilas-jakäyntitiedot talletetaan viiveettä Diktamenin www-sivujen kautta Kuopion kaupungin omaan potilasrekisteriin, jostatoiminnanmäärääjalaatuaseurataanraportteina.kuopionkaupunkiseuraapotilaidenhoitoon pääsyä. Potilaiden ensimmäisen ajan saamista verrataan ennalta ilmoitettuun hoitoon pääsyyn. Palvelusetelitoiminnan seuraamista mitataan setelin sisältämien toimenpiteiden ja hoitokokonaisuuksien toteutumisella, ja siten vertaamalla palvelusetelin arvoa toteutuneisiin kustannuksiin. Palvelusetelitoiminnan laadullisena vähimmäisvaatimuksena on vastaavan kunnallisen toiminnan taso.palvelutuottajantuleeylläpitäähyväälaatuapotilasvastaanotonhygienian,asiakirjakäytännön, laitteiden ja materiaalien käytön sekä potilasturvallisuuden suhteen. Potilastyön ja -turvallisuuden laadun mittarina käytetään takuutyönä tehtyjen toimenpiteiden, potilasvalitusten, potilasvahinkoilmoitusten,muistutusten,kanteluidenjareklamaatioidenmäärää. PalveluntuottajaosallistuuKuopionkaupunginjärjestämäänasiakaspalautteenkeräämiseenjaantaa Kuopion kaupungille luvan tehdä palveluseteliasiakkailleen asiakastyytyväisyyskyselyjä. Palveluseteliasiakkailla on oikeus antaa Kuopion kaupungille palautetta saamastaan palvelusta. Kuopion kaupunki voi tarvittaessa tehdä valvontakäyntejä palveluntuottajan toimitiloihin. Tällöin palveluntuottaja on velvollinen luovuttamaan Kuopion kaupungille valvonnan toteuttamiseksi tarvittavattiedot.palveluntuottajaraportoikuopionkaupungilleitsekeräämänsäasiakaspalautteen tuloksista. 4.12Alihankintajavuokratyövoimankäyttö Suun terveydenhuollon palvelusetelijärjestelmässä palveluntuottaja ei voi käyttää hoidon toteuttamisessa alihankkijoita muutoin kuin hoitoon liittyvien tukipalvelujen ollessa kyseessä (esimerkiksiteknikontyö).palveluntuottajavastaaalihankkijoidensatoiminnastakutenomastaan. Mikäli palveluntuottaja käyttää vuokratyövoimaa, hänen on työturvallisuuslain 738/ :n mukaisesti selvitettävä, että mahdollisella vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuussuoritettavaantyöhön.vuokratyövoimantuleetäyttää4.3kohdassailmoitetuthenkilöstön pätevyysvaatimukset ja 4.4 kohdan kielitaitovaatimukset. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa Kuopionkaupungilletodistuksethenkilöstönpätevyys-jakielitaitovaatimustentäyttymisestäennen palveluntuottajaksihyväksymistäkutenomastahenkilöstöstään. 4.13Laskutus Palveluntuottaja tekee sopimuksen Smartumin kanssa maksuliikenteen toteutuksesta. Yrittäjät rekisteröityvätmaksuttomaanwww.palveluseteli.fihakemistoon.tuottajapäättääitsekuinkausein veloittaa Smartumia. Rahat siirtyvät 1-5 päivässä. Smartum vähentää tilityksessä prosenttia palvelupalkkiota(ks.verotus). Jos potilas jättää maksamatta palveluntuottajan laskun omavastuuosuudesta, voidaan seuraavaa hoitokäyntiäsiirtää,jottapotilasehtiihuolehtialaskusta.mikälipotilaanjapalveluntuottajanvälillä 19

21 on ongelmia laskutuksessa, huolehtii palveluntuottaja itse maksuneuvotteluista sekä mahdollisesta perinnästä. Jos potilaan kotikunta on hoidon alkamisen jälkeen muuttunut, ei palveluntuottaja voi laskuttaa Kuopionkaupungiltapalvelusetelinsisältämääosuuttahoidostakunnastapoismuuttopäivänjälkeen. 4.14Tietojärjestelmät Palveluntuottajalla tulee olla käytössään internetyhteys; palomuuri ja ajantasainen virustorjuntaohjelma.onsuositeltavaa,ettäpalveluntuottajallaonkäytössäänsähköinenpotilastietojärjestelmä. Mikäli palveluntuottajan potilasrekisteri on tuolloin manuaalinen, Kuopion kaupunki voi erikseen sopia palveluntuottajan kanssa mahdollisuudesta toimia palveluntuottajana palvelusetelijärjestelmässä.potilastietojärjestelmääntallennetuistatiedoistatuleeottaasäännöllisin väliajoinvarmistukset. Hammaslääkärillätuleeollasähköpostiosoite. Palveluntuottajalla tulee olla valmius sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystäannetunlain(159/2007)mukaisessaaikataulussakanta-palvelujenkäyttöönottoon. 4.15Palveluntuottajanylläpitämättiedot Palveluntuottajatuleeylläpitääwww.palveluseteli.fihakemistontietojaansitoutumallailmoittamaan ja/taipäivittämääntietonsa.hakemistomuodostaakuopionkaupunginpalveluntuottajarekisterin. Smartumkouluttaapalveluntuottajat.PalveluntuottajavoitarvittaessaottaayhteyttäSmartumin 5.Palvelusetelinarvojahinnoittelu Palveluntuottajaksi ilmoittautuessaan palveluntuottaja toimittaa palvelusetelipotilaille käyttämänsä hinnastontoimenpiteittäinkuopionkaupunginmäärittelemällätavalla.hinnastoonesilläsmartumin palveluntuottajarekisterissä.palveluntuottajasitoutuuilmoittamiinsahintoihinvuodeksikerrallaan. Ilmoitettujenhintojentuleesisältää kaikkipotilaallekoituvatkustannukset(esim.toimistomaksut), jotta potilas pystyy vertaamaan kustannuksia. Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamiinsa hintoihin siten, että potilaalle aloitettu hoitojakso hoidetaan loppuun samoilla hinnoilla. Palveluntuottajan hinnastossaoleviahintojaonmahdollisuuskeskenvuottaalentaa. Kuopionkaupunkieivoiperiäpalvelusetelinkäyttäjältäasiakasmaksuapalvelusta.Josasiakkaanja palvelujen tuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, Kuopion kaupunki on velvollinen suorittamaan palvelujen tuottajalle enintään asiakkaan ja palvelujen tuottajansopimanhinnan. Asiakas ei saa palveluseteliä käyttäessään sen omavastuuosuudesta KELA-korvausta, eivätkä matkakustannuksetsisällypalveluseteliin.matkakustannuksistavoikuitenkinsaadakorvaustasiten kuinsairausvakuutuslaissasäädetään. 20

22 LIITTEET Liite1.Kuopionkaupunginmäärittelemätsuunterveydenhuollonpalvelusetelienarvot toimenpiteittäin Liite2.Hakemuspalvelusetelipalveluntuottajaksi Liite3.Suunterveydenhuollonpalvelutuottajanhenkilöstöluettelo Liite4.Suunterveydenhuollonpalveluseteliyrittäjänhyväksymismenettely Liite5.Suunterveydenhuollonpalvelusetelinmyöntäminenjakäyttö LÄHTEET Suunterveydenhuollonsääntökirja.Sitra.01/2012 Palvelusetelintoimintaohje;Suunterveydenhuolto Etelä-Karjalansosiaali-jaterveyspiiri

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän suun terveydenhuollon palvelusetelisääntökirja

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän suun terveydenhuollon palvelusetelisääntökirja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän suun terveydenhuollon palvelusetelisääntökirja 1 Sisältö I Sääntökirjan yleinen osa... 3 1. Sääntökirja... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kainuun Soten velvoitteet...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, perusturva ja terveydenhuolto Palvelusetelin toimintaohje

Kuopion kaupunki, perusturva ja terveydenhuolto Palvelusetelin toimintaohje Kuopion kaupunki, perusturva ja terveydenhuolto Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto 19.4.2013 päivitetty 25.3.2014 Sisällys I TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 3. 1. TOIMINTAOHJE... 3. 2. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE

SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE Suun terveydenhuolto Sivu 1/10 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE Toimintaohjeen yleinen osa Joensuun kaupungin velvoitteet Joensuun kaupunki: 1.hyväksyy yksityiset palvelusetelituottajat

Lisätiedot

Kotkan kaupunki. Avoterveydenhuollon kiireellisen

Kotkan kaupunki. Avoterveydenhuollon kiireellisen Kotkan kaupunki Avoterveydenhuollon kiireellisen (0-3 vrk) lääkärin vastaanoton palveluseteliä koskevat ehdot. Kotkan kaupunki 23.11.2014 Sisällys 1. Palveluseteliä koskevien ehtojen yleinen osa... 2 1.1

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon palveluseteli. Toimintaohje 2015. Toimintaohjeen yleinen osa. Pirkkalan kunnan velvoitteet

Suun terveydenhuollon palveluseteli. Toimintaohje 2015. Toimintaohjeen yleinen osa. Pirkkalan kunnan velvoitteet 1 Suun terveydenhuollon palveluseteli Toimintaohje 2015 Toimintaohjeen yleinen osa Pirkkalan kunnan velvoitteet Pirkkalan kunta: 1. hyväksyy yksityiset palvelusetelituottajat 2. ottaa palveluntuottajan

Lisätiedot

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero Suun terveydenhuolto Hakemus 1 (4) HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Suun terveydenhuollon palveluseteli Tällä hakemuksella yritys tai itsenäinen ammatinharjoittaja voi hakeutua Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki. Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto

Äänekosken kaupunki. Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto Äänekosken kaupunki Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto SISÄLTÖ 1. TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 1.1.Toimintaohje 1 1.2. Määritelmät 2 1.3. Äänekosken kaupungin velvoitteet 2 1.4. Palvelusetelin

Lisätiedot

Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa. 1. Määritelmät. Muonion kunta Sosiaalilautakunta. Tässä sääntökirjassa

Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa. 1. Määritelmät. Muonion kunta Sosiaalilautakunta. Tässä sääntökirjassa 1. Määritelmät Tässä sääntökirjassa 1. asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 :n 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta ja potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: Nastolan kunta Varhaiskasvatus Palveluseteli lasten päivähoidossa PALVELUNTUOTTAJIEN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Terveydenhuollon palvelut, avosairaanhoito

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Terveydenhuollon palvelut, avosairaanhoito HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Lapsen infektiosairauden kiireellisen hoidon palveluseteli Tällä hakemuksella terveysalan yritys voi hakeutua palvelusetelituottajaksi Jyväskylän kaupungille,

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

PALVELUSETELIOHJE MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

PALVELUSETELIOHJE MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUSETELIOHJE MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TYÖRYHMÄ: Niina Helminen Leena Haveri Ulla Riikonen Seppo Hujanen Maija Loponen Päivi Karhunen Noora Juvonen Moona Kuukka Kirsi Ollikainen Ria-Liisa

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli (vanhuspalvelut)

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli (vanhuspalvelut) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAKEMUS HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli (vanhuspalvelut) Tällä hakemuksella sosiaali- ja/tai terveysalan yritys voi hakeutua

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto 30.5.2012 Sisällys I TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 1. TOIMINTAOHJE... 4 2. MÄÄRITELMÄT... 4 3. KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4. PALVELUSETELIN MYÖNTÄJÄN RIIPPUMATTOMUUS...

Lisätiedot

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi.

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Lasten päivähoitopalvelut HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen kuin palveluntuottaja voi hakeutua palveluseteliyrittäjäksi hänen on saatava hyväksymispäätös

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero 1 HAKEMUS PALVELUN TUOTTAJAKSI Tällä hakemuksella sosiaali- ja/tai terveysalan yritys voi hakeutua Hankasalmen, Jyväskylän, Muuramen, Petäjäveden ja Toivakan palvelusetelituottajaksi. Edellä mainitut kunnat

Lisätiedot

Rintaproteesihankintojen sääntökirja

Rintaproteesihankintojen sääntökirja VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Rintaproteesihankintojen sääntökirja lokakuu 2012 päivitetty 2.6.2014 Sisällys Johdanto... 2 Sääntökirja palvelusetelipalvelujen

Lisätiedot

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU 1 Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen

Lisätiedot

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero. Osoite, puhelinnumero,sähköpostiosoite

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero. Osoite, puhelinnumero,sähköpostiosoite JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen hakeutumistaan palveluseteliyrittäjäksi palveluntuottajan

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI Yleistä suun terveydenhuollon palvelusetelistä: Kunnan velvollisuutena on järjestää suun terveydenhuollon palveluja kuntalaisille. Suun terveydenhuollon ammattihenkilö

Lisätiedot

HAKEMUS JA SOPIMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS JA SOPIMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Varhaiskasvatuspalvelut HAKEMUS JA SOPIMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Tuusulan kunta Sosiaali- ja terveystoimiala. SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPAL- VELUJEN TUOTTAMISESTA Yleinen osa

Tuusulan kunta Sosiaali- ja terveystoimiala. SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPAL- VELUJEN TUOTTAMISESTA Yleinen osa Tuusulan kunta Sosiaali- ja terveystoimiala SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPAL- VELUJEN TUOTTAMISESTA Yleinen osa Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.6.2015 44, voimaan 11.6.2015 1 Sisältö 1. Määritelmät... 3

Lisätiedot

1. Palveluntuottajaa koskevat yleiset sopimusehdot

1. Palveluntuottajaa koskevat yleiset sopimusehdot HAKEMUS JA KRIITEERIT PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 1) IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA 2) OMAISHOIDON TUEN VAPAAN PALVELUSETELI PÄIVÄTOIMINNASSA Kaikki alla mainitut ehdot täyttävä palveluntuottaja voidaan hyväksyä

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2014 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2014 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2014 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon sääntökirja

Suun terveydenhuollon sääntökirja Suun terveydenhuollon sääntökirja Tammikuu 2012 ISBN 978-951-563-830-4 (nid.) ISBN 978-951-563-831-1 (pdf) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2, PL 160, 00181 Helsinki Puhelin (09) 618 991,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) 13 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä HEL 2015-006958 T 06 00 00 Päätösehdotus Perustelut päättää hylätä ********** oikaisuvaatimuksen keskitettyjen

Lisätiedot

Peruukkihankintojen sääntökirja

Peruukkihankintojen sääntökirja Peruukit 1(12) Peruukkihankintojen sääntökirja kesäkuu Peruukit 2(12) Sisällys Johdanto... 3 Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa... 4 1 Määritelmät... 4 2 Asiakkaan asema... 4

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja ratsastusterapia

Palvelusetelin sääntökirja ratsastusterapia Ratsastusterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja ratsastusterapia Ratsastusterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan

Lisätiedot

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit)

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Sivu 1 Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Tällä hakemuksella siivouspalveluja sekä / tai

Lisätiedot

Tilapäisen kotihoidon sääntökirja

Tilapäisen kotihoidon sääntökirja Tilapäisen kotihoidon sääntökirja Sisällys Tilapäinen kotihoito... 3 Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa... 3 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Asiakkaan asema... 4

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje Henkilökohtainen apu 2016

Palvelusetelin toimintaohje Henkilökohtainen apu 2016 Palvelusetelin toimintaohje Henkilökohtainen apu 2016 SISÄLLYSLUETTELO I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 1 1 PALVELUSETELI... 1 2 MÄÄRITELMÄT... 2 3 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Kotikuntoutuksen palveluseteli

Palvelusetelin toimintaohje. Kotikuntoutuksen palveluseteli Palvelusetelin toimintaohje 2015 Kotikuntoutuksen palveluseteli I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Omaishoito 2016

Palvelusetelin toimintaohje. Omaishoito 2016 Palvelusetelin toimintaohje Omaishoito 2016 SISÄLLYSLUETTELO I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 1 1 PALVELUSETELI... 1 2 MÄÄRITELMÄT... 2 3 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Hyväksymisen voimassaoloaika Merkintä tuottajarekisteriin tehdään toistaiseksi sääntökirjan mukaisesti.

Hyväksymisen voimassaoloaika Merkintä tuottajarekisteriin tehdään toistaiseksi sääntökirjan mukaisesti. Varhaiskasvatuspalvelut 19.3.2014 HAKU VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTTAJAKSI Pöytyän kunnan koulutuslautakunta on kokouksessaan 19.3.2014 19 päättänyt, että ostopalvelujärjestelmä muutetaan palvelusetelijärjestelmäksi

Lisätiedot

HAKEMUS SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEMUS SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUNTUOTTAJAKSI ERIKSEEN MÄÄRITTELEMIIN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMENPITEISIIN (ks. erillinen liite) Hakemus on saapunut... Palveluntuottajan ilmoittama hinta kertoimelle

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Varhaiskasvatuspalvelut HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen kuin palveluntuottaja voi hakeutua palveluseteliyrittäjäksi hänen on saatava hyväksymispäätös

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje

Palvelusetelin toimintaohje Palvelusetelin toimintaohje Henkilökohtainen apu 2015 Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4 PALVELUSETELIN

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje

Palvelusetelin toimintaohje Palvelusetelin toimintaohje Henkilökohtainen apu 2015 Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4 PALVELUSETELIN

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Varhaiskasvatuspalvelut HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen kuin palveluntuottaja voi hakeutua palvelusetelipalvelun tuottajaksi hänen tulee olla

Lisätiedot

Palveluseteli Nurmijärven kunnan suun terveydenhuollossa

Palveluseteli Nurmijärven kunnan suun terveydenhuollossa Palveluseteli Nurmijärven kunnan suun Sisällys 1. Palvelusetelin määritelmä 2. Palvelusetelin sisältö ja säännöt Nurmijärven kunnan suun 3. Palvelusetelin tarve Nurmijärven kunnan suun 4. Palvelusetelin

Lisätiedot

Kaupunki ei sitoudu osoittamaan asiakkaita palveluntuottajille.

Kaupunki ei sitoudu osoittamaan asiakkaita palveluntuottajille. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen OHJE TUOTTAJALLE Palveluasumisen palveluseteli Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden.

Lisätiedot

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Avopalvelut Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Yleistä Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta on päättänyt ottaa

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI Tällä hakemuksella terveysalan yritys voi hakeutua Kotkan kaupungin avoterveydenhuollon palvelusetelillä hankittavien palvelujen palvelusetelituottajaksi.

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

A.2. Palveluntuottaja on merkitty sekä työnantaja- että ennakkoperintärekistereihin.

A.2. Palveluntuottaja on merkitty sekä työnantaja- että ennakkoperintärekistereihin. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, Suun terveydenhuollon palvelusetelituottajaksi hyväksymiskriteerit Palvelusetelituottajilta edellytetään seuraavien kriteerien täyttymistä. A) Lakisääteiset

Lisätiedot

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt seuraavista perusterveydenhuollon palveluseteleistä ja niiden arvosta vuodelle

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2015 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit

Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatus Yksityiset kerhot Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit Hakemus ja sopimus palvelusetelipalvelun tuottajaksi Tällä hakemuksella yksityinen päiväkoti,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1. Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki

Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1. Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1 Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki 1. TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 2 1.1 Toimintaohje 2 1.2 Määritelmät 2 1.3 Äänekosken kaupungin velvoitteet 3 1.4 Palvelusetelin

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Tehostettu kotiutus

Palvelusetelin toimintaohje. Tehostettu kotiutus Palvelusetelin toimintaohje 2013 Tehostettu kotiutus Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4 PALVELUSETELIN

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja toimintaterapia

Palvelusetelin sääntökirja toimintaterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja toimintaterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan velvoitteet

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Glaukoomahoidon sääntökirja

Glaukoomahoidon sääntökirja Glaukoomahoidon sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-797-0 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 3 3 Palvelun tuottajan velvoitteet

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon palvelusetelin. Sääntökirja. 09/2017 Porin Perusturva

Suun terveydenhuollon palvelusetelin. Sääntökirja. 09/2017 Porin Perusturva Suun terveydenhuollon palvelusetelin Sääntökirja 09/2017 Porin Perusturva Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Kunnan velvoitteet... 4 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus...

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Omaishoidon palveluseteli

Palvelusetelin toimintaohje. Omaishoidon palveluseteli Palvelusetelin toimintaohje 2015 Omaishoidon palveluseteli I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus...

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje Yleinen osa

Palvelusetelin toimintaohje Yleinen osa Palvelusetelin toimintaohje Yleinen osa SISÄLLYSLUETTELO I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 1 1 PALVELUSETELI... 1 2 MÄÄRITELMÄT... 2 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 3 4 PALVELUSETELIN MYÖNTÄJÄN

Lisätiedot

Palveluntuottaja hyväksytty (pvm) Palveluntuottajan nimi. Osoite, puhelinnumero,sähköpostiosoite

Palveluntuottaja hyväksytty (pvm) Palveluntuottajan nimi. Osoite, puhelinnumero,sähköpostiosoite JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sivistyksen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit Yksityiset kerhot Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi Tällä hakemuksella haetaan

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAKEMUS HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Lapsiperheiden kotipalvelu, omaishoitajien sijaispalvelu, palvelukodissa tapahtuva lyhtyaikaishoito, tilapäinen kotihoito (vanhukset

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

Oheismateriaali / sivltk 29.9.2015 80. Sääntökirja varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Yleinen osa Ylöjärven kaupunki

Oheismateriaali / sivltk 29.9.2015 80. Sääntökirja varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Yleinen osa Ylöjärven kaupunki 1 Oheismateriaali / sivltk 29.9.2015 80 Sääntökirja varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Yleinen osa Ylöjärven kaupunki 1 2 Sisältö SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 Palveluseteli...

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN Hakemus saapunut 15 HAEN PALVELUNTUOTTAJAKSI TILAPÄISEEN KOTIHOITOON SIIVOUSPALVELUUN Palveluntuottajaa

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje

Palvelusetelin toimintaohje Palvelusetelin toimintaohje Tuetun asumisen palveluseteli 2016 Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN

Lisätiedot

OMAISHOIDON VAPAAN ja HARKINNANVARAISEN VAPAAN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

OMAISHOIDON VAPAAN ja HARKINNANVARAISEN VAPAAN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA OMAISHOIDON VAPAAN ja HARKINNANVARAISEN VAPAAN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa... 3 1. Sääntökirja... 3 1.1. Sääntökirja ja sen

Lisätiedot

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Maritta Koskinen 1 Tehostettu palveluasuminen ja palveluseteli Vanhusten asumispalvelut Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut Valmistelutyö

Lisätiedot

Perusturvatoimi. I Palvelusetelin toimintasääntö 2015 II Omaishoitajan vapaiden järjestäminen palvelusetelillä

Perusturvatoimi. I Palvelusetelin toimintasääntö 2015 II Omaishoitajan vapaiden järjestäminen palvelusetelillä Perusturvatoimi I Palvelusetelin toimintasääntö 2015 II Omaishoitajan vapaiden järjestäminen palvelusetelillä 1 Versio 0.2 2 Sisällysluettelo I. Palvelusetelin toimintasäännön yleinen osa 3 1. Palveluseteli

Lisätiedot

MUURAMEN KUNTA Yksityiset päiväkodit 1 (5) Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit

MUURAMEN KUNTA Yksityiset päiväkodit 1 (5) Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit MUURAMEN KUNTA Yksityiset päiväkodit 1 (5) Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit Varhaiskasvatuspalvelut 7.6.2016 Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi Tällä hakemuksella haetaan Muuramen kunnan varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje OMAISHOITO Laajennettu palveluseteli 2015

Palvelusetelin toimintaohje OMAISHOITO Laajennettu palveluseteli 2015 Palvelusetelin toimintaohje OMAISHOITO Laajennettu palveluseteli 2015 SISÄLLYSLUETTELO I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 1 1 PALVELUSETELI... 1 2 MÄÄRITELMÄT... 2 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA 28.2.2013 1 (12) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA 28.2.2013 2 (12) Johdanto Tämä sääntökirja on asiakirja, jossa esitetään Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Hakemus Ikaalisten sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen palvelusetelintuottajaksi 16.1.

Hakemus Ikaalisten sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen palvelusetelintuottajaksi 16.1. Hakemus Ikaalisten sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen palvelusetelintuottajaksi 16.1.2017 alkaen Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden tavoitteena on tarjota

Lisätiedot

Peruukkipalvelun sääntökirja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Peruukkipalvelun sääntökirja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Numero 2 (15) Sisällys 1. Sääntökirjan yleinen osa... 5 1.1 Määritelmät... 5 1.2 Asiakkaan asema... 5 1.3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Lymfaterapiapalveluiden sääntökirja

Lymfaterapiapalveluiden sääntökirja Lymfaterapiapalveluiden sääntökirja Joulukuu 2011 ISBN 978-951-563-828-1 (nid.) ISBN 978-951-563-829-8 (pdf) Sisällys Palvelusetelipalvelujen tuottamisen sääntökirja yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki ehdot sekä

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Tehostettu kotiutus

Palvelusetelin toimintaohje. Tehostettu kotiutus Palvelusetelin toimintaohje Tehostettu kotiutus Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 1 1 PALVELUSETELI... 1 2 MÄÄRITELMÄT... 2 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 2 4 PALVELUSETELIN

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje

Palvelusetelin toimintaohje Palvelusetelin toimintaohje 2015 Aterioiden kotiinkuljetuksen palveluseteli I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Omaishoitajan sijaistoiminta

Palvelusetelin toimintaohje. Omaishoitajan sijaistoiminta Palvelusetelin toimintaohje Omaishoitajan sijaistoiminta Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4 PALVELUSETELIN

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Siivouspalvelusetelin sääntökirja Palvelukohtainen osio

Siivouspalvelusetelin sääntökirja Palvelukohtainen osio Kunta Muonion kunta toimii siivoussetelipalvelun järjestäjänä yksityishenkilölle tai kotitalouksille, kotona asumisen turvaamiseksi ja kotitoimien helpottamiseksi. Kunta tekee päätöksen palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje yleiseen osaan tehdyt päivitykset. yliviivattuina)

Palvelusetelin toimintaohje yleiseen osaan tehdyt päivitykset. yliviivattuina) Palvelusetelin toimintaohje yleiseen osaan tehdyt päivitykset (punaisella ja tai yliviivattuina) SISÄLLYSLUETTELO I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 1 1 PALVELUSETELI... 1 2 MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje 2013 Tukipalveluilla tuetun asumisen palveluseteli Pilotti ajalla syyskuu 2013 31.3.2014

Palvelusetelin toimintaohje 2013 Tukipalveluilla tuetun asumisen palveluseteli Pilotti ajalla syyskuu 2013 31.3.2014 Palvelusetelin toimintaohje 2013 Tukipalveluilla tuetun asumisen palveluseteli Pilotti ajalla syyskuu 2013 31.3.2014 Toivokodin asukkaat ja Eksoten puitekilpailutettujen ostopalvelusopimusten piiriin kuuluvissa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUN- TUOTTAJALLE SÄÄNTÖKIRJA

VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUN- TUOTTAJALLE SÄÄNTÖKIRJA VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUN- TUOTTAJALLE SÄÄNTÖKIRJA Perusturvalautakunta 21.10.2014 Valmistelu: Laitinen Saila-Maarit, erityispalvelupäällikkö

Lisätiedot

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE Sisällys 1 Palveluseteli kotona asumisen tukena... 3 2 Palveluseteliprosessi palveluntuottajan näkökulmasta... 4 3 Palveluseteliprosessi asiakkaan näkökulmasta... 5 4 Laskutus...

Lisätiedot

Hyytelörakkopotilaan leikkauksen sääntökirja

Hyytelörakkopotilaan leikkauksen sääntökirja Hyytelörakkopotilaan leikkauksen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-795-6 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 3 3 Palvelun tuottajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 1 (5) 9 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin kielteiseen päätökseen palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä HEL 2016-000812 T 06 00 00 Päätösehdotus Perustelut

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT Palveluntuottajan nimi Y-tunnus Osoite Puhelinnumero ja telefax Yhteyshenkilö Sähköposti uusi hakemus muutoshakemus jatkohakemus Palvelusetelin

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja Vaasan sairaanhoitopiirin peruukkihankinnat

Palvelusetelin sääntökirja Vaasan sairaanhoitopiirin peruukkihankinnat 1 (14) Palvelusetelin sääntökirja Vaasan sairaanhoitopiirin peruukkihankinnat 2 (14) Sisällys Johdanto... 3 Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa... 4 1 Määritelmät... 4 2 Asiakkaan

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

1 Hakemus rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit. Palveluntuottajaa koskevat tiedot

1 Hakemus rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit. Palveluntuottajaa koskevat tiedot 1 Hakemus rintamaveteraanlle kotiin vietävien avopalvelujen Valtiokonttori myöntää vuosittain kunnille määrärahan käytettäväksi rintamaveteraanien kotiin vietäviin avopalveluihin. Määrärahaa voidaan käyttää

Lisätiedot