Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto"

Transkriptio

1 Palvelusetelintoimintaohje Suunterveydenhuolto

2 I TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA TOIMINTAOHJE MÄÄRITELMÄT KUOPION KAUPUNGIN VELVOITTEET PALVELUSETELIN MYÖNTÄJÄN RIIPPUMATTOMUUS ASIAKKAAN ASEMA PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN ESTEET PALVELUNTUOTTAJAN YLEISET VELVOITTEET TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT MUISTUTUKSET, KANTELUT, POTILASVAHINKOILMOITUKSET JA POTILASVALITUKSET VASTUUT, VAKUUTUKSET JA VAHINGONKORVAUKSET ASIAKAS- JA POTILASASIAKIRJAT JA TIETOSUOJA REKISTERINPITO ASIAKAS- JA POTILASASIAKIRJOJEN SIIRTÄMINEN JA SÄILYTYS PALVELUNTUOTTAJAN HYVÄKSYMISEN PERUUTTAMINEN VEROTUS TULOVEROTUS ARVONLISÄVEROTUS SALASSAPITOVELVOLLISUUS TOIMINTAOHJEEN VOIMASSAOLO, MUUTTAMINEN JA IRTISANOMINEN II TOIMINTAOHJEEN PALVELUKOHTAINEN OSA: SUUN TERVEYDENHUOLTO PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIN KUULUVAT ASIAKKAAT PALVELUJEN TUOTTAMISEEN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ PALVELUSETELIN VOIMASSAOLO PALVELUNTUOTTAJAN PALVELUKOHTAISET VELVOITTEET TILAT JA LAITTEET PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAN PALVELUN AIKARAJA PALVELUNTUOTTAJAN HENKILÖKUNNAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET HENKILÖSTÖN KIELITAITO PALVELUN SISÄLTÖVAATIMUKSET YLEISET SISÄLTÖVAATIMUKSET PÄIVYSTYKSEN JATKOHOIDOT POIKKEUSTILANTEET PALVELUSETELITOIMINNASSA ASIAKKAAN OSTAMAT LISÄPALVELUT HOITOTIETOJEN JA LASKUTUSTIETOJEN TOIMITTAMINEN KUOPION KAUPUNGILLE PALVELUN PERUUNTUMINEN PALVELUN VIRHE ASIAKASPALAUTE JA LAADUNVALVONTA ALIHANKINTA JA VUOKRATYÖVOIMAN KÄYTTÖ LASKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄT PALVELUNTUOTTAJAN YLLÄPITÄMÄT TIEDOT PALVELUSETELIN ARVO JA HINNOITTELU... 20

3 Toimintaohjeenyleinenosa 1.Toimintaohje Toimintaohje on asiakirja siitä, mihin yksityinen palveluntuottaja sitoutuu, kun Kuopion kaupunki hyväksyy palveluntuottajan palvelusetelillä toteutettavan terveydenhuollon palvelualueen palveluiden tuottajaksi. Toimintaohjeessa Kuopion kaupunki asettaa palvelusetelilain :ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän toimintaohjeen ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillätoteutettavienpalveluidentuottajaksi. Palvelusetelionyksitapajärjestääkunnanlakisääteisiäsosiaali-jaterveydenhuoltopalveluja.Tämän vuoksiasiakkaanasemaanvaikuttavatsamaterityislainsäädännönsäännöksetkuinmuillakintavoin järjestetyssä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoistapoiketenoikeusvalitahaluamansakunnanhyväksymäpalveluntuottaja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi. PalvelusetelijärjestelmässäKuopionkaupunkieitulesopimusosapuoleksipalvelustasovittaessa,sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus. Kuopion kaupunki ja palveluntuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai henkilöt, jotka toimivat yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä tämän toimintaohjeen vaatimusten toteuttamisessa ja ilmoitustenvastaanottamisessa. 2.Määritelmät Tässätoimintaohjeessa: 1. asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain :n kohdassa tarkoitettua asiakasta ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain :n kohdassa tarkoitettuapotilasta. 2. palvelusetelillä tarkoitetaan palvelujen järjestämisvastuussa olevan Kuopion kaupungin terveydenhuollon palvelualueen saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset Kuopion kaupungin suun terveydenhuollon ennalta määräämään arvoonasti.

4 3. omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuottaman palvelun hinnasta, jota Kuopion kaupungin myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää potilaan maksettavaksi. 3.Kuopionkaupunginvelvoitteet Kuopionkaupunki: 1.hyväksyyneyksityisetpalveluntuottajatpalvelusetelilainedellyttämällätavalla,joidenpalvelujen maksamiseenasiakasvoikäyttääkaupunginmyöntämääpalveluseteliä. 2. ottaa palveluntuottajan valintaa koskevan asian käsittelyyn yhden (1) kuukauden kuluessa palveluntuottajan ilmoittautumisesta ja tekee päätöksen palveluntuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestäkolmen(3)kuukaudenkuluessailmoittautumisesta. 3. pitää luetteloa hyväksymistään palveluntuottajista; tiedot palveluntuottajista, näiden tuottamista palveluistajaniidenhinnoistajatkaovatjulkisestisaatavillainternetissäwww.palveluseteli.fi 4.neuvooasiakastapalvelusetelinkäytössäsiten,ettäasiakasosaakäyttääsitäoikein. 5. valvoo hyväksymiensä palveluntuottajien palvelujen laatua hyväksymismenettelyn lisäksi myös palvelujen tuottamisen yhteydessä. Kuopion kaupungin tulee täten varmistaa, että palvelujen tuottajattäyttävättoiminnalleasetetutvähimmäisedellytykset. 6. peruuttaa palveluntuottajan hyväksymisen ja poistaa palveluntuottajan luettelosta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palveluntuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista. 7. on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas- ja asiakaskirjojen henkilötietolaissatarkoitetturekisterinpitäjäjavastaaviimekädessäniidenkäsittelystä.asiakas-ja potilasasiakirjat,jotkasyntyvätsetelilläpalveluajärjestettäessäjatoteutettaessa,ovatviranomaisen asiakirjoja. 8. vastaa asiakkaan asiakasrekisteriä koskeviin tarkastus- ja virheenoikaisupyyntöihin. Asiakas voi esittää tarkastuspyynnön julkisuuslain nojalla tai virheen oikaisupyynnön Kuopion kaupungille tai, jospalveluntuottajanjakuopionkaupunginvälilläonerikseensovittu, suoraanpalveluntuottajalle. Kuopionkaupunkionkuitenkinviimekädessäse,jokaratkaiseetarkastus-jaoikaisupyynnön. 4.Palvelusetelinmyöntäjänriippumattomuus Kuopion kaupungin puolesta palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla työ-, toimeksianto- tai virkasuhteessa palvelusetelipalveluita tuottavalla palveluntuottajalla. Palvelusetelin myöntäneellä henkilöllä ei myöskään saa olla merkittävää omistusta, eikä hän saa käyttää merkittävää päätösvaltaa palveluntuottajassa tai palveluntuottajan kanssa samaan

5 konserniinkuuluvassayhteisössä(yli10osakkeista,osuuksistataiäänivallasta).omistusrajoitus eikoskepalveluntuottajaa,jonkaosakkeillakäydäänkauppaaarvopaperipörssissä. 5.Asiakkaanasema Asiakkaalla on oikeus saada Kuopion kaupungilta tietoa asemastaan palvelusetelin käyttäjänä, palvelusetelinarvosta,palveluntuottajienhinnoista,omavastuuosuudenmääräytymisenperusteista ja arvioidusta suuruudesta sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuistaannetunlainmukaanmääräytyvästäasiakasmaksusta. Asiakkaallaonoikeussaada Kuopionkaupungiltaneuvontaapalvelusetelinkäytössä siten, ettähän osaa käyttää palveluseteliä oikein. Asiakkaalle tulee tässä yhteydessä ilmoittaa mahdollisuudesta ottaa puhelimitse yhteyttä Kuopion kaupungin palvelusetelin myöntäneeseen yksikköön, mikäli hänellä on kysyttävää hoidosta. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä. Tällöin hänen palvelunsa turvataan muulla tavalla esimerkiksi Kuopion kaupungin omana toimintana tai ostopalveluna. Asiakkaan valittua palvelusetelin, hänen tulee itse hakeutua hyväksytylle yksityiselle palveluntuottajalle. Palvelusetelipalvelujen tuottaminen perustuu asiakkaan ja palveluntuottajan väliseen sopimukseen. Sopimukseen sovelletaan sisällön mukaan määräytyviä kuluttaja- ja sopimusoikeudellisia säännöksiä ja oikeusperiaatteita. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimustakoskevanerimielisyydensaattamisestakuluttajariitalautakunnankäsiteltäväksisäädetään kuluttajariitalautakunnastaannetussalaissa. Asiakkaanasemaansovelletaanpalvelusetelilakia,sosiaalihuollonasiakkaanasemastajaoikeuksista annettualakiasekäpotilaanasemastajaoikeuksistaannettualakia. 6.Palvelusetelinmyöntämisenesteet Seuraavattilanteetestävätpalvelusetelinmyöntämisenasiakkaalle: a)asiakaseitäytäkuopionkaupunginasettamaakriteeriäpalvelusetelinmyöntämiselle. b)asiakashaluaakieltäytyätarjotustapalvelusetelistä,jolloinkuopionkaupungintuleeohjatahänet muillatavoinjärjestettyjenpalvelujenpiiriin.(6,lakisosiaali-jaterveydenhuollon palvelusetelistä). c) Asiakas tai hänen omaisensa/läheisensä ei ole kykenevä ottamaan vastuuta palvelusetelin sisältämänhoidontaipalvelunjärjestämiseksi. d) Asiakas ei täytä palvelusetelin käytölle vaadittua palvelutarvetta (6, laki sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelusetelistä569/2009ja ). e) Asiakkaalla ei ole osoitetietoja väestörekisterissä, tai hänellä on potilasasiakirjoissa merkintä lisätietojamaistraatissa,taiasiakaseiilmoitaolemassaoleviaosoitetietojaan. f)asiakkaankotikuntaonmuukuinkuopio.

6 7.Palveluntuottajanyleisetvelvoitteet Palveluntuottaja sitoutuu tässä toimintaohjeessa määriteltyihin velvoitteisiin. Palveluntuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettu palveluntuottaja. Palveluntuottajaksi hyväksytään kaikki hyväksymiskriteerit täyttävät palveluntuottajat ilman kilpailutusta. Palveluntuottajaksi voi ilmoittautuajatkuvasti. Palveluntuottaja: 1. on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Yritys suostuu siihen, että Kuopion kaupunki tarkistaa asianyritys-jayhteisötietojärjestelmästäwww.ytj.fi 2. täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut vaatimukset. 3. huolehtii siitä, että tuotetut palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliseltatoiminnalta. 4.onottanutjasitoutuupitämäänvoimassatoimintansaedellyttämätlakisääteisetvakuutuksetsekä potilasvahinko- tai vastuuvakuutuksen, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuushuomioonottaenarvioidariittäväntoiminnastamahdollisestiaiheutuvienhenkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vastuuvakuutus käytäntöä. (Palvelusetelilaki569/2009,.) 5.onmerkittynäAVI:njaValviranylläpitämäänyksityistensosiaali-jaterveyspalvelujenantajien rekisteriin. 6.onrekisteröitynytkaupparekisteriin. 7.onmerkittytyönantajarekisteriin,mikäliyrityksessäontyöntekijöitä. 8.sitoutuuhuolehtimaansiitä,ettäpalveluntuottajataikkasenjohtohenkilötaiedustus-,päätös-tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiollalaissajulkisistahankinnoista53 :ssämainittuunrikokseentaitekoontaisanotunlain54 :nmukaiseenlaiminlyöntiin. 9.onhuolehtinutverojen,eläkejasosiaaliturvamaksujenmaksamisestasekämuistalakisääteisistä velvoitteista. 10. noudattaa kaikkea palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiäjaohjeita. 11.vastaasiitä,ettätoimintaperustuunäyttöönjahyviinhoito-jatoimintakäytäntöihin.Toiminnan onoltavalaadukasta,turvallistajaasianmukaisestitoteutettua.

7 12. sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa työsopimuslainsäädäntöä ja alan yleissitovia työehtosopimuksia. 13. pitää yllä Kuopion kaupungin lukuun asiakas- tai potilasrekisteriä, säilyttää ja käsittelee asiakirjoja niin kuin kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä säädetään (Henkilötietolaki 523/1999, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, Arkistolaki 831/1994, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista298/2009)sekäsitenkunkuopionkaupunkionerikseenohjeistanut. 14. markkinoi palvelujaan asiallisesti, luotettavasti ja hyvän tavan mukaisesti. Ylisanoja tai vertailumuotoja ei saa käyttää. Markkinoinnilla ei tule luoda tarpeetonta sosiaali- tai terveydenhuoltopalvelujenkysyntää. 15.nimeääjaosoittaapalveluistavastaavanhenkilön. 16.sitoutuuosallistumaanpalveluseteliasioitakäsitteleväänperehdytykseen. 17.tuottaapalvelusetelilläkorvattavatpalvelutSuomessa. 18. suostuu siihen, että palveluntuottajan tiedot ovat julkisesti nähtävillä. Hinnoista ilmoittamisen tulee tapahtua vertailukelpoisella tavalla siten, että palveluseteliä käyttävä asiakas voi vaivatta päätelläpalvelunkokonaishinnanjasenosuuden,jokajäähänenmaksettavakseen.vertailukelpoisen tavankuopionkaupunkimääritteleepalvelukohtaisesti. 19. sitoutuu ilmoittamaan Kuopion kaupungille kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat palvelujen tuottamiseen (esimerkiksi palvelukatkot, muutokset yhteystiedoissa, hoitoon pääsytiedot palveluntuottajien luettelon ylläpitäjälle) sekä tekemään lupaviranomaisen muutosilmoituksen kuntaantietojentaiolosuhteidenmuuttuessa. 20.sitoutuutarkastamaanainaasiakkaanhoito-taipalvelusuunnitelmansekäpalvelusetelinja noudattaaniidensisältöä. 21. huolehtii omasta ja henkilöstönsä lain edellytykset täyttävästä ja riittävästä ammattitaidosta, ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä sekä riittävästä täydennyskoulutuksesta (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista,sosiaalihuoltolaki710/1982). 22. ei saa Raha-automaattiyhdistyksen avustusta, kunnan antamaa tukea tai muuta julkista tukea palveluseteleillätuotettaviinpalveluihin. 23. sitoutuu noudattamaan Kuopion kaupungin määrittämiä yksittäiseen palveluseteliin liittyviä palvelukohtaisia vaatimuksia. Palvelukohtaiset vaatimukset on asetettu toimintaohjeen palvelukohtaisessaosiossa.

8 8.Toimitettavatasiakirjat Palveluntuottajaksi hakeutuessaan palveluntuottaja toimittaa Kuopion kaupungille seuraavat kirjallisettodistukset. kaupparekisteriote todistusavi:ntaivalviranrekisteriinmerkitsemisestätaijäljennösaluehallintoviraston myöntämästäluvasta todistusmaksetuistaveroistajatyönantajansosiaalivakuutusmaksuistataiverovelkaaja erääntyneitäsosiaalivakuutusmaksujakoskevanmaksusuunnitelman vakuutusyhtiön todistus lakisääteisten vakuutusten sekä potilasvahinko- tai vastuuvakuutuksenvoimassaolostajavakuutusmaksujensuorittamisesta henkilöstöluettelo nimikkeineen ja koulutustietoineen. Henkilöstön tietojen tulee löytyä terveydenhuollonammattihenkilöidenkeskusrekisteristäterhikistä yrityksentilinpäätöstiedot kuvausyrityksenlaadunvalvonnasta Toimitettavien liitteiden tulee olla alle kolme (3) kuukautta vanhat, lukuun ottamatta todistusta AVI:n tai Valviran rekisteriin merkitsemisestä tai jäljennöstä aluehallintoviraston myöntämästä luvasta. 9.Muistutukset,kantelut,potilasvahinkoilmoituksetjapotilasvalitukset Potilaan oikeusturvakeinot ovat potilaslain mukaan oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikön vastaavalle johtajalle sekä oikeus tehdä kantelu hoidosta tai hoitoon liittyvästä kohtelustaanterveydenhoitoavalvovalleviranomaiselle.näitäovataluehallintovirastotsekäsosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Lisäksi potilas voi potilasvahinkolain mukaisesti sattuneissahoitovahingoissatehdäilmoituksenpotilasvakuutuskeskukseen. Palveluntuottajan tulee toimittaa Kuopion kaupungille selvitys tai jäljennökset palvelusetelillä tuotettua palvelua koskevista muistutuksista, valituksista, kanteluista ja hoitovahinkoilmoituksista samoinkuinkaikkiaedellämainittujakoskevistaratkaisuista.mikäliedellämainittujatapahtumiaon olluttaionkäynnissä,selvityksettuleetoimittaakuopionkaupungillevähintäänpuolivuosittain. 10.Vastuut,vakuutuksetjavahingonkorvaukset Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan toimintaohjeen ehtoja. Kuopion kaupunki on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten palvelun tuottajien tuottamien palvelujen tasoa ja poistamaan palveluntuottaja hyväksyttyjen palvelun tuottajien joukosta,mikälitoimintaohjeenmääräyksiäeinoudateta. AsiakasvoiantaapalveluntuottajallejaKuopionkaupungillepalautettapalvelunlaadustaja muista palveluun liittyvistä seikoista. Kuopion kaupunkia tulee informoida asiakkaiden ja potilaiden

9 tekemistä reklamaatioista, reklamaatioihin johtaneista syistä ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti palveluntuottajan vakuutuksesta ja viime kädessä palveluntuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. Kuopion kaupunki ei vastaa palveluntuottajan palvelujen saajalle aiheuttamista vahingoista. Jos palvelu joudutaan uusimaan tai asiakas tarvitsee muuta palvelua palveluntuottajan virheestä johtuvasta syystä tai toimenpiteen suorittamisenvirheellisyydenvuoksi,vastaaaiheutuvistakustannuksistapalveluntuottaja. Mikäli asiakas ei ilmoita palvelun tuottamisen kannalta tarvittavia, oleellisia tietoja tai tiedot ovat virheellisiä ja tästä aiheutuu palvelun viivästyminen, virhe tai vaikutusta palvelun sisältöön, palveluntuottaja ei vastaa asiakkaan myötävaikutuksesta aiheutuneista viivästyksistä, virheistä ja vaikutuksistapalvelunsisältöön. Asiakasvoikäyttäävirhe-javiivästystilanteissapotilasvahinkolainjakuluttajansuojalainmukaisia keinoja.kuluttajansuojalainmukaisiinseuraamuksiinkuuluvatkuluttajanoikeuspidättyämaksusta, virheen oikaisu, hinnanalennus, kaupan purku ja vahingonkorvaus. Palveluseteliä käyttävä asiakas voisaattaasopimussuhdettaankoskevanerimielisyydenkuluttajariitalautakunnankäsiteltäväksi. 11.Asiakas-japotilasasiakirjatjatietosuoja 11.1Rekisterinpito Kuopion kaupunki on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien asiakas- ja potilasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Palveluntuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa sitä, mitä kunnan asiakirjojen käsittelyssä säädetään. Palvelusetelitoiminnassa muodostuvat asiakas- ja potilasasiakirjat ovat viranomaisen asiakirjoja. Palveluntuottajan tulee laatia asiakas- ja potilastietoja sisältävät asiakirjat henkilötietolain (523/1999),potilaslainjasosiaalihuollonasiakaslainedellyttämällätavallavastaavastikuinomassa toiminnassaan. Palveluntuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä kunnan asiakirjojen käsittelystä säädetään(lakiviranomaistentoiminnanjulkisuudesta621/1999,henkilötietolakijalakisosiaali-ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä muu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö) sekä siten kun Kuopion kaupunki on erikseen ohjeistanut. Palveluntuottajan tulee noudattaa huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja esimerkiksi huolehtia siitä, että salassa pidettäviä tietoja käsitellään oikein. Asiakas- ja potilasrekisterin tiedot sekä tieto asiakkuudesta ovat salassa pidettäviä. Asiakirjojenluovuttamistaja salassapitoakoskeviajulkisuuslainsäädöksiä sovelletaanasiakirjoihin silloinkin, kun ne ovat palveluntuottajan hallussa. Kuopion kaupunki päättää asiakaskirjojen luovuttamisestajatietojenantamisestajulkisuuslainnojalla.asiakasvoiesittäätarkastuspyynnöntai virheen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle eli Kuopion kaupungille tai, jos palveluntuottajan ja Kuopionkaupunginvälilläonerikseensovittu,suoraanpalveluntuottajalle.

10 Palveluntuottaja toteuttaa käyttölokitietojen seurantaa Kuopion kaupungin lukuun palvelusetelipalveluiden tuottamisen osalta ja raportoi pyydettäessä toteuttamastaan lokiseurannasta. Palveluntuottajalla on velvollisuus säilyttää lokitiedot siten kuin laissa sosiaali- ja terveydenhuollonasiakastietojensähköisestäkäsittelystä(159/2007)säädetään. Palveluntuottaja vastaa muussa kuin palvelusetelipalvelujen tuottamistarkoituksessa keräämistään rekistereistä. Palveluntuottaja vastaa siitä, ettei palvelusetelillä tuotetun palvelun yhteydessä syntyneitä asiakastietoja käytetä palveluntuottajan omassa toiminnassa ja ettei tietoja sisällytetä palveluntuottajan omaan asiakasrekisteriin ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta (Henkilötietolaki 12 ). Ilman palveluseteliasiakkaan suostumusta asiakastietoja ei saa myöskään käyttääpalveluntuottajanmuidenpalvelujenmarkkinointitarkoituksessa. 11.2Asiakas-japotilasasiakirjojensiirtäminenjasäilytys Kuopion kaupungin ja palveluntuottajan vastuulla on varmistua siitä, että asiakkaan palvelun järjestämisenkannaltatarpeellisettiedotsiirtyvätosapuoleltatoisellepalveluprosessinerivaiheissa. Jokaisenpotilaanjaasiakkaan asiakirjatmuodostavathänenhoitonsataihuoltonsakannaltaeheän kokonaisuuden,johonmyöhemmintulevatratkaisutvoidaanperustaa. Palvelusetelilain mukaan palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot on tallennettava aina Kuopion kaupungin omaan asiakas- tai potilasrekisteriin viimeistään palvelutapahtuman päättyessä. Palveluntuottaja toimittaa palvelusetelipalvelun yhteydessä syntyneet asiakas- ja potilasasiakirjat palvelun päätyttyä Kuopion kaupungille. Kuopion kaupunki ohjeistaapalvelukohtaisestiasiakas-japotilastietojentoimittamistavanjamääräajan. Yksityinen palveluntuottaja voi säilyttää kopiot Kuopion kaupungille toimittamistaan asiakkaan palvelusetelipalvelussa syntyneistä asiakirjoista pyytämällä asiakkaalta kirjallisena nimenomaisen suostumuksenasiakirjojentallettamisestaomaanasiakasrekisteriinsä.asiakkaanantamasuostumus tai sen kopio toimitetaan Kuopion kaupungille asiakas- ja potilasasiakirjojen toimittamisen yhteydessä.näintoimimallaturvataanasiakkaanhoidonjatkuvuus. 12.Palveluntuottajanhyväksymisenperuuttaminen Kuopion kaupungilla on oikeus peruuttaa palveluntuottajalle myönnetty hyväksyntä toimia palveluntuottajana ja poistaa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien luettelosta välittömästiilmanirtisanomisaikaamikäli: palveluntuottaja ei noudata Kuopion kaupungin kirjallisesta kehotuksesta huolimatta toimintaohjeenvaatimuksia. palveluntuottajaeinoudatahyviähoito-japalvelukäytäntöjä. palveluntuottaja on syyllistynyt ammattinsa harjoittamisessa vakavaan menettelyrikkomukseen. palveluntuottajanitsenäinenammatinharjoittamisoikeusonrajoitettu. palveluntuottajaontullutmaksukyvyttömäksi,eiolekyennythoitamaanlaskujaaneräpäivään mennessä,onaloittanutakordimenettelyn,onasetettuselvitystilaantaivelkajärjestelyon vahvistettutaihakemusonvireillätaihaettukonkurssiin.

11 palveluntuottaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on tuomittu henkilöön tai talouteen kohdistuneesta rikoksesta, jolla on merkitystä palveluntuottamisenedellytystentoteutumisessa. palveluntuottaja on laiminlyönyt verojen tai sosiaaliturvamaksujen suorittamisen (poikkeuksenasopimusverottajanjatyöeläkevakuutusyhtiönkanssa). palveluntuottajaonantanutolennaisestivääriätietojayrityksestä. palveluntuottajaontuottanutpalveluaasiakkaansaamanpalvelusetelipäätöksenvastaisesti. palveluntuottajaitsepyytäähyväksymisenperuuttamista. 13.Verotus KuopionkaupunkikäyttäämaksuliikenteessäSmartumia.Palveluntuottajalletapahtuvansetelin arvontilityksenyhteydessäsmartumvähentääprosenttiapalvelupalkkiota,jonkayrittäjävoi vähentääomassaverotuksessaan. 13.1Tuloverotus Palvelusetelionsaajalleenverotonetuus.Verottomuusedellyttää,ettäpalveluseteli: myönnetäänselkeästimääriteltyihinpalveluihin onhenkilökohtaineneikäsiirrettävissätoisellehenkilölle eiolesuoraanpotilaallemaksettavaarahaa,jonkakäytönhänitsemäärittelee. 13.2Arvonlisäverotus Arvonlisäverolain 34 :n mukaan veroa ei suoriteta terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynnistä. Terveyden- ja sairaanhoitopalvelulla tarkoitetaan ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvynmäärittämiseksi taikka terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi tai ylläpitämiseksitehtäviätoimenpiteitä,joskysymyksessäon: 1.valtiontaikunnanylläpitämässäterveydenhuollontoimintayksikössäannettavahoitotaikka yksityisestäterveydenhuollostaannetussalaissatarkoitettuhoito; 2.sellaisenterveydenhuollonammattihenkilönantamahoito,jokaharjoittaatoimintaansalakiin perustuvanoikeudennojallataijokaonlainnojallarekisteröity. Palveluntuottajavastaa,ettäpalveluntuottajataijokuhänenlukuunsa(SmartumOy)antaa palvelusetelillämaksetunpalvelunosuudestakunnallearvonlisäverolain(88/1993)vaatimukset täyttäväntositteen.tositesyntyyautomaattisestismartumoy:nverkkopalvelussapalveluntuottajan veloitettaessaasiakkaanpalveluseteliä.tositevoidaanlaatiajaantaasähköisessämuodossa automatisoidustikaupungille. 10

12 14.Salassapitovelvollisuus Palvelusetelilläpalvelujatuottaviapalveluntuottajia sitovatsamatsalassapitosäännötkuinkuopion kaupungin palveluksessa olevia työntekijöitä. Salassapito palveluntuottajan toimipisteessä koskee kaikkiaasiakastataihänenasiakirjojaankäsitteleviähenkilöitä. Palveluntuottajasitoutuunoudattamaanlaissasäädettyäsalassapito-javaitiolovelvollisuuttatämän sopimuksenmukaistenpalvelujentuottamisessa.palveluntuottajavastaasiitä,ettäasiakkaantietoja pääsevät käsittelemään vain ne palveluntuottajan palveluksessa olevat tai siihen toimeksiantosuhteessaolevathenkilöt,joidentyötehtävienkannaltaseonvälttämätöntäjajotkaovat antaneetkirjallisensalassapitositoumuksen. Palveluntuottaja ja Kuopion kaupunki sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa aineistot ja tiedotsikäli,kuinneovatlainperusteellasalassapidettäviä,sekäolemaankäyttämättäniitämuihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Nämä salassapitomääräykset ovat voimassa myös sen jälkeen,kunpalveluntuottajaeienäätuotapalvelusetelilläostettavaapalvelua. 15.Toimintaohjeenvoimassaolo,muuttaminenjairtisanominen Tämätoimintaohjeonvoimassatoistaiseksi. Kuopion kaupungilla on oikeus tehdä muutoksia tämän toimintaohjeen ja sen liitteiden sisältämiin määräyksiin. Kuopion kaupunki ilmoittaa muutoksista palveluntuottajalle kirjallisesti välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin,tuleesenilmoittaasiitäkirjallisestikuopionkaupungillekuudenkymmenen(60)päivän kuluessamuutosilmoituksenlähettämisestä.mikälikuopionkaupungilleeitoimitetaedellämainittua ilmoitusta, sitoutuu palveluntuottaja noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan kuusikymmentä (60) päivää muutosilmoituksen toimittamisesta. MikäliKuopionkaupunkiluopuupalvelusetelijärjestelmänkäytöstätaiperuuttaapalveluntuottajan hyväksymisen muista kuin toimintaohjeen kohdassa 12 mainituista syistä, on sen toimitettava irtisanomisilmoituspalveluntuottajallevähintäänkolme(3)kuukauttaennenirtisanomisajankohtaa. Palveluseteliasiakkaiden jatkohoito sovitaan asiakaskohtaisesti. Asiakas voi halutessaan jatkaa palvelusetelinsisältämiäkeskenjääneitähoitojataipalveluitatoisellapalveluntuottajallataikuopion kaupunginomassapalvelutuotannossa. Myös palveluntuottajan on toimitettava Kuopion kaupungille irtisanomisilmoitus vähintään kolme (3)kuukauttaennenhaluamaansairtisanomisajankohtaa.Palveluntuottajallaonvelvollisuushoitaa irtisanomishetkellä hoidossa olevien palveluseteliasiakkaiden palvelusetelin sisältämät palvelut tai aloitettuhoito valmiiksi palveluntuottajan ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus halutessaan vaihtaa palveluntuottajaa. Irtisanomisilmoitus on sekä Kuopion kaupungin ettäpalveluntuottajantoimitettavakirjallisesti.palveluntuottajallaeioleoikeuttasiirtääoikeuttaan toimia palvelusetelipalveluiden tuottajana esimerkiksi yritysjärjestelyjen yhteydessä. Ostajan tulee tehdäuusihakemuskuopionkaupungille. 11

13 IIToimintaohjeenpalvelukohtainenosa:suunterveydenhuolto 1.Palvelusetelijärjestelmänpiirinkuuluvatasiakkaat Kuopion kaupungin velvollisuutena on järjestää suun terveydenhuollon palveluja kuntalaisille. Asiakkaanottaessayhteyttäsuunterveydenhuoltoontekeeterveydenhuollonammattihenkilöhoidon tarpeen arvion ja määrittelee hoidon tarpeen kiireellisyyden. Asiakkaalla on oikeus päästä hammashoitoonhoitotakuunmukaisessaajassa(terveydenhuoltolaki51 ). Kuopion kaupunki valitsee palvelusetelijärjestelmään otettavat potilaat asettamiensa kriteerien mukaan.asiakkaallaonoikeuskieltäytyätarjotustajaannetustapalvelusetelistä.kuopionkaupunki antaa palvelusetelin asiakkaalle, joka on valinnut palvelusetelin palvelumuodokseen ja ohjeistaa häntäpalvelusetelinkäytössä.tarvittaessaasiakkaalleannetaankirjallinenmateriaalipalvelusetelin käytöstä sekä samassa yhteydessä ilmoitetaan, mihin asiakkaalla on mahdollisuus ottaa yhteyttä, mikälihänelläonkysyttävääpalvelusetelinkäytöstä. Kuopionkaupunkimääritteleepalvelusetelinkäyttökohteet: Päivystyksenjatkohoito 2.Palvelujentuottamiseensovellettavalainsäädäntö 1.Lakisosiaali-jaterveydenhuollonpalvelusetelistä(569/2009) 2.Terveydenhuoltolaki(1326/2010) 3.Lakiyksityisestäterveydenhuollosta(152/1990) 4.Lakipotilaanasemastajaoikeuksista(785/1992) 5.Potilasvahinkolaki(585/1986) 6.Lakiterveydenhuollonammattihenkilöistä(559/1994) 7.Lakiterveydenhuollonlaitteistajatarvikkeista(629/2010) 8.Lakisosiaali-jaterveydenhuollonasiakastietojensähköisestäkäsittelystä(159/2007) 9.Lakiviranomaistentoiminnanjulkisuudesta(621/1999) 10.Henkilötietolaki(523/1999)jahenkilötietojenkäsittelyäkoskevatsäädökset 11.Kuluttajansuojalaki(38/1978) 12.Sosiaali-jaterveysministeriönasetuspotilasasiakirjoista(298/2009) 3.Palvelusetelinvoimassaolo Palvelusetelilleonmääriteltyvoimassaoloaika.Mikälivoimassaoloaikaeiriitäpalvelusetelin sisältämienhoitotoimenpiteidenvalmiiksitekemiseen,palveluntuottajantuleeollariittävänajoissa yhteydessäpalvelusetelinmyöntäneeseenhenkilöön,jottaasiakkaallevoidaanluodauusi palveluseteliriittävällävoimassaoloajalla.mikälipalvelusetelinvoimassaoloonpäättynyt,asiakkaan tuleeottaayhteyttäkuopionkaupunginsuunterveydenhoitoonuudenpalvelusetelinmyöntämiseksi. 12

14 4.Palveluntuottajanpalvelukohtaisetvelvoitteet 4.1Tilatjalaitteet Palveluntuottajan toimitilojen ja lääkinnällisten laitteiden on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Samoin toimitilojen on täytettävä lain edellyttämät palveluntuottajalleasetetuthyväksymisedellytykset.hoidossakäytettävissälaitteissajatarvikkeissa tuleeollace-merkintäeliniidentuleetäyttääeu-direktiivienturvallisuusvaatimukset.vastaanoton hygienianonoltavalääkelaitoksenjulkaisusarjan1/2003mukainen. 4.2Palvelusetelillätuotettavanpalvelunaikaraja Päivystyksessähoidetunpotilaanjatkohoitoaikatuleejärjestyäyhden(1)kuukaudenkuluessasiitä, kun potilas ottaa yhteyden palveluntuottajaan. Palveluntuottaja päivittää Smartum järjestelmään neljän kuukauden välein hoitoon pääsytiedot palveluntuottajaluettelon kohdassalisäinfo. 4.3Palveluntuottajanhenkilökunnanpätevyysvaatimukset Palvelusetelin sisältämässä hoitosuunnitelmassa määriteltyjä terveydenhoidollisia toimenpiteitä suorittavalta henkilöstöltä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (339/1993muutoksineen)mukaistapätevyyttä. Hammaslääkärit Palveluntuottajaksi hakeutuvan tulee olla Suomessa laillistettu hammaslääkäri, jolla on oikeus harjoittaa ammattia itsenäisesti eikä itsenäistä ammatinharjoittamisoikeutta ole rajoitettu. Hammaslääkärillä tai erikoishammaslääkärillä tulee olla Valviran myöntämä lupa toimia hammaslääkärinä tai erikoishammaslääkärinä Suomessa. Palveluntuottajalla tulee potilaita hoitaessaanollaavustaja,jokaonhammashoitajataisuuhygienisti. Suuhygienistit Suuhygienistillä tulee olla ylempi hammashoitajan tutkinto, hammashuoltajan, suuhygienistin tai suuhygienistin(amk)tutkintosekähänentuleeollasuomessalaillistettu. Muuhoito-jaavustavahenkilökunta Palveluntuottajan henkilökunnalta, joka osallistuu palveluseteliä käyttävän asiakkaan hoitoon, edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaista ammattitoiminnan edellyttämää koulutusta, muuta riittävää pätevyyttä ja ammattitoiminnan edellyttämiä muita valmiuksia tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (608/2005) mukaista oikeutta käyttää lähihoitajan tai mainitun lain siirtymäsäännösten mukaista pätevyyttä.sijaisillatuleeollariittäväterveydenhoitoalankoulutus. 13

15 Palveluntuottaja toimittaa hakeutumisvaiheessa henkilöstöluettelon nimikkeineen ja koulutustietoineensekätarvittavattodistuksethenkilöstönkielitaidosta. 4.4Henkilöstönkielitaito Palveluntuottajasitoutuuhuolehtimaansiitä,ettäsenhenkilökuntatuottaapalvelutsuomenkielellä. Hammaslääkäreillä tulee olla vähintään suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito; samoin itsenäistäpotilastyötätekevilläsuuhygienisteillä.hammashoitajillatuleeollavähintäänhyväsuomen kielensuullinentaitojatyydyttäväkirjallinentaito.(valtioneuvostonasetussuomenjaruotsinkielen taidonosoittamisestavaltionhallinnossa481/2003,lakijulkisyhteisöjenhenkilöstöltävaadittavasta kielitaidosta424/2003) 4.5Palvelunsisältövaatimukset 4.5.1Yleisetsisältövaatimukset Suunterveydenhuollonpalvelusetelipotilaidenhoitamisessakäytetääntutkittuuntietoon,käypä hoito suosituksiin (http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50090 tailaadukkaaseenhammaslääketieteelliseenkäytäntöönperustuviatutkimus-jahoitomenetelmiä. Asiakkaalle tehdään Kuopion kaupungin virkahammaslääkärin tutkimus ja hoitosuunnitelma palvelusetelin antamista varten. Palveluntuottaja sitoutuu tarkastamaan aina asiakkaan saaman lähetteenjapalvelusetelinsekänoudattaaniidensisältöä. Mikäli asiakas valitsee palvelusetelin, Kuopion kaupungin työntekijä antaa listan kunnan hyväksymistä palveluntuottajista tai tiedon missä voi vertailla tarjolla olevia palveluntuottajia. Lisäksi asiakkaalle annetaan ohje palvelusetelin käyttöä varten ja ohjataan asiakasta palvelusetelin käytössä.myöntäessäänpalvelusetelinkuopionkaupunkivarmistaa,ettäpalveluntuottajankäyttöön saadaanriittävätesi-japotilastiedot.palvelusetelinyhteyteenliitetääntarvittavatesitiedotpotilaan sairaudestajapotilastoimittaaaineistonvalitsemalleenpalveluntuottajalle. Asiakas ottaa yhteyttä Kuopion kaupungin hyväksymään palveluntuottajaan ja sopii hoidon ajankohdasta.asiakkaanjapalveluntuottajanvälillesyntyysopimus,kunpalveluntuottajahyväksyy asiakkaan tekemän tilauksen. Palvelusopimuksen osapuolet ovat suun terveydenhuollon palveluja tuottavayrityssekäkuluttaja-asemassaolevasuunterveydenhuollonpalveluseteliäkäyttäväasiakas. Sopimuksen ehdot määräytyvät palvelusetelituottajaksi hyväksyttäessä tämän toimintaohjeen mukaisesti.kertaluonteinensopimuspäättyyilmanirtisanomistapalveluntultuatuotetuksi. Palveluntuottaja vastaa ajanvarauksesta, antaa potilasinformaatiota hoidosta sekä antaa hoitoon valmistautumisohjeet, vastaa hoidosta sekä hoidon jälkeisestä ohjeistuksesta (omahoito/seuranta, jatkohoito). Potilaan kanssa tulee sopia hammasteknisistä eli hammaslaboratiokustannuksista, sillä potilasmaksaaneainaitse. 14

16 4.5.2Päivystyksenjatkohoidot Kuopion kaupunki voi myöntää palvelusetelin päivystyksessä hoidetun potilaan jatkohoitoon. Jatkohoitovoiollajuurihoitojapaikkaussekähampaanpoisto. Hoitosuunnitelmanmuutostilanteet Palvelusetelin hoitosuunnitelmassa suunnitelluista päivystyshoidon jatkohoitotoimenpiteistä sallitaan poikkeamat tietyissä rajoissa hammaslääketieteellistä syistä johtuen. Muutoksista on sovittava myös potilaan kanssa, sillä muutokset vaikuttavat palvelusetelin arvoon ja siten myös potilaanomavastuuosuuteen. Juurihoitoon lähetetyn palvelusetelipotilaan hampaan hoito suoritetaan laadukkaan hammaslääketieteellisen käytännön mukaisesti. Jos hampaan juurihoito ei kuitenkaan ole lääketieteellisesti kannattavaa tai potilas ei halua hampaaseensa juurihoitoa, voidaan hammas poistaa,muttamuutoksestaonsovittavapotilaankanssa. 1-kanavainenhammas 1.käynti tutkimus SAA01 avausjalaajennus SGA02taiSGA03 väliaikainenpaikka SFA00b puudutus WX110ataiWX290a hammasröntgen EB1AA 2.käynti täyttö SGB10 kruunu SFA40 hammasröntgen EB1AA lisäseteli-lääkkeenvaihto lääkkeenvaihto SGC00 väliaikainenpaikka SFA00b puudutus WX110a lisäsetelihampaanpoisto puudutus WX110a hampaanpoisto EBA00 15

17 2-kanavainenhammas 1.käynti tutkimus SAA01 avausjalaajennus SGA03taiSGA04 väliaikainenpaikka SFA00b puudutus WX110ataiWX290a hammasröntgen EB1AA 2.käynti täyttö SGB20 kruunu SFA40a hammasröntgen EB1AA lisäseteli-lääkkeenvaihto lääkkeenvaihto SGC00 väliaikainenpaikka SFA00b puudutus WX110a lisäsetelihampaanpoisto puudutus WX110a hampaanpoisto EBA kanavainenhammas 1.käynti tutkimus SAA01 avausjalaajennus SGA04taiSGA05 väliaikainenpaikka SFA00b puudutus WX110ataiWX290a hammasröntgen EB1AA 2.käynti täyttö SGB30 kruunu SFA40a hammasröntgen EB1AA lisäseteli-lääkkeenvaihto lääkkeenvaihto SGC00 väliaikainenpaikka SFA00b puudutus WX110a lisäsetelihampaanpoisto puudutus WX110a hampaanpoisto EBA00 16

18 Mikäli hampaan paikkauksessa päädytään erikoismateriaaliin (esim. kulta tai keraaminen materiaali), tulee palveluntuottajan sopia laboratoriokustannuksista potilaan kanssa, sillä potilas maksaaitsevalitsemansatäytemateriaalinjapalvelusetelinsuunnitelmanmukaisentäytteenvälisen kustannuksenerotuksen.joshampaaseentehdäänproteettinenrestaurointi,palveluntuottajantulee sopialaboratoriokustannuksistapotilaankanssa,sillänetulevatkokonaanpotilaanmaksettaviksi. Jos päivystyshoidon jatkohoitona palvelusetelin saaneen potilaan oireilu jatkuu edelleen Kuopion kaupungillatehdystäensiavustahuolimattajajatkohoidossaoireilunsyyksipaljastuupalvelusetelin hoitosuunnitelmasta poikkeava hammas, tulee palveluntuottajan hoitaa myös tämän oireilevan hampaan ensiapu, mutta hoidosta tulee sopia potilaan kanssa. Tarpeellisesta jatkohoidosta tulee sopia potilaan kanssa ja pyytää uutta palveluseteliä jatkohoitoon Kuopion kaupungin suun terveydenhuollontoimistosta. 4.6Poikkeustilanteetpalvelusetelitoiminnassa Mikäli potilaalle tulee kiireellisen hoidon tarvetta palvelusetelihoitojakson aikana tai palveluntuottajallehoitoonpääsyäodottaessa,palveluntuottajavoiottaapotilaanpäivystyskäynnille omalle vastaanotolleen. Kustannuksista tulee sopia potilaan kanssa, sillä ne tulevat kokonaan potilaanmaksettavaksi. Mikäli palveluntuottaja on äkillisesti poissa tai potilaan hoito pitkittyy muista palveluntuottajasta johtuvista syistä, voidaan määräaikaisen palvelusetelin voimassaoloaikaa jatkaa. Potilas voi myös siirtyä toisen palveluntuottajan hoitoon, jos hoidon jatkaminen alkuperäisellä palveluntuottajalla uhkaapitkittyäkohtuuttomastitaipäättyäkokonaan. 4.7Asiakkaanostamatlisäpalvelut Asiakas voi hankkia palvelusetelillä vain palvelusetelissä mainittuja tai vastaavia toimenpiteitä. Jos palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa muusta kuin palvelusetelin käyttöön oikeuttavassa hoitosuunnitelmassa määritellystä palvelusta, palveluntuottaja vastaa sen palvelun sisällöstä ja laadustasekäpitääpalveluntuottamistavartenkeräämistäänasiakastiedoistaerillistärekisteriä. Palvelut, jotka eivät kuulu palvelusetelillä toteutettavaan hoitosuunnitelmaan eivätkä hoitosuunnitelman muutostilanteisiin (luku 4.5), ovat asiakkaan itsensä maksettavia palveluja. Muiden kuin palvelusetelillä maksettavien palveluiden korvaamisesta asiakas ja palveluntuottaja sopivatkeskenään. Jospotilashaluaaesimerkiksipalveluseteliinmääritellyntäytteensijaanposliinipaikan,hänmaksaa itse valitsemansa täytemateriaalin ja palvelusetelin suunnitelman mukaisen täytteen välisten kustannustenerotuksen.niissätapauksissa,joissapotilashaluaahammashoidonesilääkityksessätai yleisanestesiassa,maksaahänanestesianosuudenkokonaanitse.potilasmaksaamyöslisäpalveluna itse hoidot, joita on pidettävä vain kosmeettisina, kuten hampaiden valkaisun tai hammaskorun kiinnityksen. 17

19 4.8HoitotietojenjalaskutustietojentoimittaminenKuopionkaupungille Kertaluontoisissa tai määrätyn ajan kestävissä hoidoissa palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan potilaan hoitokäynnin tiedot Kuopion kaupungille viipymättä hoidon päättymisen jälkeen. Hoitotietojentuleesisältääpotilasasiakirja-asetuksenmukaisettiedothoitotapahtumastaelitiedoista tulee ilmetä palvelun suorittaja, palvelujen suorituspäivämäärä, tehdyt toimenpiteet ja niiden lisätiedot; kuten täytemateriaalit ja muut hoitotiedot (esim. juurihoidon eteneminen neulamittoineen) jne. Tuottajilla on mahdollista veloittaa tuotettu palvelu Smartum järjestelmässä hetitoteutetunpalvelunjälkeen. Kuopionkaupunkikäyttääpotilastietojensiirtoonsähköistäjärjestelmää.Palveluntuottajakirjautuu omilla tunnuksillaan Diktamenin www-sivuille. Potilastekstien siirron yhteydessä liitetään myös mahdolliset röntgenkuvat. Diktamenin työntekijä tallentaa välitetyt tiedot Kuopion kaupungin potilastietojärjestelmään. Mikäli asiakas vaihtaa palveluntuottajaa kesken palvelusetelillä korvattavaa hoitoa, palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa oman hoitonsa osalta. Hoidon keskeytyessä asiakkaan toiveestataiasiakkaanjättäessätoistuvastitulematta,palveluntuottajalleonoikeuslaskuttaaoman hoitonsa osalta, vaikka hoitokokonaisuus ei ole kokonaisuudessaan toteutunut. Tällöin palveluntuottajantuleetoimittaatoteutuneenhoidonkäyntitiedotkuopionkaupungille. Palveluntuottajalla on lupa luovuttaa asiakkaan pyynnöstä hänen omia potilasasiakirjojaan ilman Kuopion kaupungin erillistä suostumusta. Mikäli asiakas haluaa tai tarvitsee hoitotapahtumasta kirjallisen tulosteen, on palveluntuottajan toimitettava se asiakkaalle kahden viikon kuluessa pyynnöstä. 4.9Palvelunperuuntuminen Palvelun peruutukseksi ei katsota vähäisiä, asiakkaan ja palveluntuottajan yhdessä sopimia muutoksia palvelun toteuttamisessa. Palveluntuottaja tiedottaa palvelun toteuttamisen esteestä asiakkaalle heti kun se on palveluntuottajalla tiedossa ja sopii korvaavasta palvelusta asiakkaan kanssa. Palveluntuottajan on informoitava palveluseteliä käyttävää asiakasta siitä, että asiakkaan on itse maksettava käyttämättä jääneestä hoitoajasta perittävä maksu, mikäli tämä jättää peruutuksen tekemättä tai peruuttaa ajan liian myöhään. Palveluntarjoajan tulee informoida asiakasta ajankohdasta, milloin varatun ajan voi vielä peruuttaa ilman sakkomaksua. Peruuttamattomasta ajanvarauksesta ei laskuteta Kuopion kaupunkia. Peruuttamattomasta käynnistä asiakkaalle tuleva maksuilmoitetaanasiakkaillepalveluntuottajienluettelossa. 4.10Palvelunvirhe Virheellisen palvelun korvauskäytännöt sitovat palveluntuottajaa. Jos hampaan täyte joudutaan uusimaan alle kuukautta paikkauksen jälkeen, tulee palveluntuottajan korjata hoito takuutyönä maksutta. 18

20 4.11Asiakaspalautejalaadunvalvonta Kuopionkaupunkivalvoopalveluntuottajantoimintaa.Palvelusetelitoiminnanpotilas-jakäyntitiedot talletetaan viiveettä Diktamenin www-sivujen kautta Kuopion kaupungin omaan potilasrekisteriin, jostatoiminnanmäärääjalaatuaseurataanraportteina.kuopionkaupunkiseuraapotilaidenhoitoon pääsyä. Potilaiden ensimmäisen ajan saamista verrataan ennalta ilmoitettuun hoitoon pääsyyn. Palvelusetelitoiminnan seuraamista mitataan setelin sisältämien toimenpiteiden ja hoitokokonaisuuksien toteutumisella, ja siten vertaamalla palvelusetelin arvoa toteutuneisiin kustannuksiin. Palvelusetelitoiminnan laadullisena vähimmäisvaatimuksena on vastaavan kunnallisen toiminnan taso.palvelutuottajantuleeylläpitäähyväälaatuapotilasvastaanotonhygienian,asiakirjakäytännön, laitteiden ja materiaalien käytön sekä potilasturvallisuuden suhteen. Potilastyön ja -turvallisuuden laadun mittarina käytetään takuutyönä tehtyjen toimenpiteiden, potilasvalitusten, potilasvahinkoilmoitusten,muistutusten,kanteluidenjareklamaatioidenmäärää. PalveluntuottajaosallistuuKuopionkaupunginjärjestämäänasiakaspalautteenkeräämiseenjaantaa Kuopion kaupungille luvan tehdä palveluseteliasiakkailleen asiakastyytyväisyyskyselyjä. Palveluseteliasiakkailla on oikeus antaa Kuopion kaupungille palautetta saamastaan palvelusta. Kuopion kaupunki voi tarvittaessa tehdä valvontakäyntejä palveluntuottajan toimitiloihin. Tällöin palveluntuottaja on velvollinen luovuttamaan Kuopion kaupungille valvonnan toteuttamiseksi tarvittavattiedot.palveluntuottajaraportoikuopionkaupungilleitsekeräämänsäasiakaspalautteen tuloksista. 4.12Alihankintajavuokratyövoimankäyttö Suun terveydenhuollon palvelusetelijärjestelmässä palveluntuottaja ei voi käyttää hoidon toteuttamisessa alihankkijoita muutoin kuin hoitoon liittyvien tukipalvelujen ollessa kyseessä (esimerkiksiteknikontyö).palveluntuottajavastaaalihankkijoidensatoiminnastakutenomastaan. Mikäli palveluntuottaja käyttää vuokratyövoimaa, hänen on työturvallisuuslain 738/ :n mukaisesti selvitettävä, että mahdollisella vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuussuoritettavaantyöhön.vuokratyövoimantuleetäyttää4.3kohdassailmoitetuthenkilöstön pätevyysvaatimukset ja 4.4 kohdan kielitaitovaatimukset. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa Kuopionkaupungilletodistuksethenkilöstönpätevyys-jakielitaitovaatimustentäyttymisestäennen palveluntuottajaksihyväksymistäkutenomastahenkilöstöstään. 4.13Laskutus Palveluntuottaja tekee sopimuksen Smartumin kanssa maksuliikenteen toteutuksesta. Yrittäjät rekisteröityvätmaksuttomaanwww.palveluseteli.fihakemistoon.tuottajapäättääitsekuinkausein veloittaa Smartumia. Rahat siirtyvät 1-5 päivässä. Smartum vähentää tilityksessä prosenttia palvelupalkkiota(ks.verotus). Jos potilas jättää maksamatta palveluntuottajan laskun omavastuuosuudesta, voidaan seuraavaa hoitokäyntiäsiirtää,jottapotilasehtiihuolehtialaskusta.mikälipotilaanjapalveluntuottajanvälillä 19

21 on ongelmia laskutuksessa, huolehtii palveluntuottaja itse maksuneuvotteluista sekä mahdollisesta perinnästä. Jos potilaan kotikunta on hoidon alkamisen jälkeen muuttunut, ei palveluntuottaja voi laskuttaa Kuopionkaupungiltapalvelusetelinsisältämääosuuttahoidostakunnastapoismuuttopäivänjälkeen. 4.14Tietojärjestelmät Palveluntuottajalla tulee olla käytössään internetyhteys; palomuuri ja ajantasainen virustorjuntaohjelma.onsuositeltavaa,ettäpalveluntuottajallaonkäytössäänsähköinenpotilastietojärjestelmä. Mikäli palveluntuottajan potilasrekisteri on tuolloin manuaalinen, Kuopion kaupunki voi erikseen sopia palveluntuottajan kanssa mahdollisuudesta toimia palveluntuottajana palvelusetelijärjestelmässä.potilastietojärjestelmääntallennetuistatiedoistatuleeottaasäännöllisin väliajoinvarmistukset. Hammaslääkärillätuleeollasähköpostiosoite. Palveluntuottajalla tulee olla valmius sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystäannetunlain(159/2007)mukaisessaaikataulussakanta-palvelujenkäyttöönottoon. 4.15Palveluntuottajanylläpitämättiedot Palveluntuottajatuleeylläpitääwww.palveluseteli.fihakemistontietojaansitoutumallailmoittamaan ja/taipäivittämääntietonsa.hakemistomuodostaakuopionkaupunginpalveluntuottajarekisterin. Smartumkouluttaapalveluntuottajat.PalveluntuottajavoitarvittaessaottaayhteyttäSmartumin 5.Palvelusetelinarvojahinnoittelu Palveluntuottajaksi ilmoittautuessaan palveluntuottaja toimittaa palvelusetelipotilaille käyttämänsä hinnastontoimenpiteittäinkuopionkaupunginmäärittelemällätavalla.hinnastoonesilläsmartumin palveluntuottajarekisterissä.palveluntuottajasitoutuuilmoittamiinsahintoihinvuodeksikerrallaan. Ilmoitettujenhintojentuleesisältää kaikkipotilaallekoituvatkustannukset(esim.toimistomaksut), jotta potilas pystyy vertaamaan kustannuksia. Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamiinsa hintoihin siten, että potilaalle aloitettu hoitojakso hoidetaan loppuun samoilla hinnoilla. Palveluntuottajan hinnastossaoleviahintojaonmahdollisuuskeskenvuottaalentaa. Kuopionkaupunkieivoiperiäpalvelusetelinkäyttäjältäasiakasmaksuapalvelusta.Josasiakkaanja palvelujen tuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, Kuopion kaupunki on velvollinen suorittamaan palvelujen tuottajalle enintään asiakkaan ja palvelujen tuottajansopimanhinnan. Asiakas ei saa palveluseteliä käyttäessään sen omavastuuosuudesta KELA-korvausta, eivätkä matkakustannuksetsisällypalveluseteliin.matkakustannuksistavoikuitenkinsaadakorvaustasiten kuinsairausvakuutuslaissasäädetään. 20

22 LIITTEET Liite1.Kuopionkaupunginmäärittelemätsuunterveydenhuollonpalvelusetelienarvot toimenpiteittäin Liite2.Hakemuspalvelusetelipalveluntuottajaksi Liite3.Suunterveydenhuollonpalvelutuottajanhenkilöstöluettelo Liite4.Suunterveydenhuollonpalveluseteliyrittäjänhyväksymismenettely Liite5.Suunterveydenhuollonpalvelusetelinmyöntäminenjakäyttö LÄHTEET Suunterveydenhuollonsääntökirja.Sitra.01/2012 Palvelusetelintoimintaohje;Suunterveydenhuolto Etelä-Karjalansosiaali-jaterveyspiiri