PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE 02/ /2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE 02/2014-11/2014"

Transkriptio

1 PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE 02/ /2014 Palvelutarpeen kartoituksen tulokset

2 Palvelutarpeen kartoituksen tulokset: Posio Laadittu osana Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hanketta 2014 Kansilehden kuvat: Elina Ollila 2

3 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE YLEISTÄ HANKKEESTA PALVELUTARPEEN KARTOITTAMINEN Kysely Haastattelut Mökkiläiskysely KYSELY SIVUKYLIEN ASUKKAILLE TAUSTATIEDOT Kotitalouden koko Kotitalouden rakenne Työssäkäynti Asuinkylä Kotihoidon ja kehitysvammahuollon asiakkuudet PALVELUTARPEEN JAKAUTUMINEN Palvelujen saanti tällä hetkellä Palvelutarve tällä hetkellä Palvelujen tarpeen ja saannin jakautuminen Omaishoitoperheiden palvelujen saanti ja tarve Lapsiperheiden palvelujen saanti ja tarve Kotihoidon ja kehitysvammahuollon asiakkaiden palvelujen tarve ja saanti ERI PALVELUJEN SAANTI JA TARVE Kotisairaanhoitajan palvelut Henkilökohtainen hygienia Siivous Ruokahuolto Vaatehuolto Huolto- ja pihatyöt Kyytipalvelu Liikunta Muut avustavat toiminnot Muut palvelut Omaishoidon apu Turvallisuus Muut palvelutarpeet PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN Palvelujen ja avun saanti tällä hetkellä Palveluntarjoaja Palveluista maksaminen Palvelutarpeen vaikutus asuinpaikkaan KYLÄKOHTAISET EROT PALVELUTARPEESSA Lehtiniemi-Vääräjärvi Häme-Maaninkavaara Keskiposio-Suorsa Lohiranta-Tolva Lauhkea-Mäntyjärvi

4 Raistakka-Sirniö VERKKOKYSELYN TULOKSET Taustatiedot Palvelutarve Palvelujen järjestäminen ja tarjoaminen KUNTALAISTEN HAASTATTELUT TAUSTATIEDOT Haastateltavat ja heidän kotitaloutensa Haastateltavien asuinpaikka PALVELUJEN TARVE JA KÄYTTÖ Kotihoidon palvelut Yrittäjien tarjoamat palvelut Muut palveluntarjoajat ASUMINEN JA ELINYMPÄRISTÖ Asuminen Liikkuminen LAPSIPERHEET OMAISHOITOPERHEET IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT PALVELUJEN SAATAVUUS JA KUSTANNUKSET Palvelujen saatavuus Palvelujen kustannukset PALVELUNTARJOAJA PALVELUSETELI ERILAISIA PALVELUMUOTOJA Kylätalkkari Ikäihmisten perhehoito Kauppakassipalvelu Muut palvelumuodot OMAT TOIVEET PALVELUISTA MÖKKILÄISTEN PALVELUTARVE TAUSTATIEDOT PALVELUTARVE YRITTÄJÄN PALVELUT LIITTEET

5 TIIVISTELMÄ Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Sivukylien asukkaiden palvelutarpeen kartoitus toteutettiin postikyselyn ja sitä täydentävien haastattelujen avulla. Postikyselyyn vastasi 174 kotitaloutta ja haastatteluun osallistui 57 henkilöä/kotitaloutta. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli eläkeläisten kahden hengen kotitalouksia ja myös haastatteluihin osallistuneet olivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yli 60-vuotiaita. Lisäksi toteutettiin mökkiläisten palvelutarvetta kartoittava kysely, johon vastasi 70 mökkiläistä. Postikyselyyn vastanneista (n=174) vähintään yhtä kyselylomakkeen palveluista tarvitsee tällä hetkellä 67 % vastaajista. Heistä kaiken tarvitsemansa avun saa tällä hetkellä 24 % ja osan tarvitsemastaan avusta saa 44 %. Sen sijaan 32 % palveluntarvitsijoista ei saa tällä hetkellä mitään palvelua tarpeestaan huolimatta. Näin ollen hieman yli puolet (51 %) kaikista vastaajista ei saa tällä hetkellä tarpeeseensa nähden riittävästi palvelua. Posiolla tällä hetkellä eniten saatuja palveluja olivat: Kotisairaanhoito: terveydentilan seuranta ja verenpaineen seuranta Siivous: viikkosiivous, mattojen tuuletus ja petivaatteiden vaihto Kyytipalvelu: kauppaan, apteekkiin, pankkiin ja virastoihin Posiolla yleisimmät niistä palveluista, joita ei saada mutta tarvitaan, olivat: Kotisairaanhoito: terveydentilan seuranta Henkilökohtainen hygienia: jalkojenhoito Siivous: suursiivous, ikkunoiden pesu ja mattojen tuuletus Huolto- ja korjaustyöt: lumityöt ja pihatyöt keväällä ja syksyllä Kyytipalvelu: kauppaan, pankkiin, virastoihin ja kyläilemään Liikunta: kuntoilussa avustaminen ja ohjaaminen Muut avustavat toiminnot: jutteluseura ja virkistystoiminta Haastateltavista (n=57) 60 % kertoi, että kotona on jotain tekemättömiä töitä, joita ei ole ehtinyt, jaksanut tai osannut tehdä. Tällaisia töitä olivat: pihatyöt, mansikka- ja kasvimaan laitto, pienet korjaustyöt, halonhakkuu ja puiden kuljetus (haastateltavan omasta metsästä), halkojen pinoaminen, lumityöt, maalaustyöt, ikkunanpesu, verhojen vaihto, suursiivous, viikkosiivous, saunan pesu, verolomakkeiden täyttö, remontti- ja rakennustyöt. Riippumatta siitä, oliko kotona tällä hetkellä tekemättömiä töitä, haastateltavista 42 % kertoi olevansa kiinnostunut hyödyntämään ulkopuolista apua kodin töissä nyt tai tulevaisuudessa. Halukkuus ulkopuoliseen apuun näytti olevan suurempi niiden keskuudessa, joilla oli tekemättömiä töitä tälläkin hetkellä. Edellä mainittujen palvelujen lisäksi myös omaishoidon tuen palveluille näyttäisi olevan huomattava tarve, kun tarvitsijoiden määrä suhteutetaan kyselyyn vastanneiden omaishoitoperheiden määrään (n=26). Haastattelujen perusteella suurin osa omaishoitajista ei pidä tällä hetkellä omaishoidon vapaita. Osa kertoi, ettei sijaishoidolle ole ollut toistaiseksi tarvetta hoidettavan hyväkuntoisuuden tai läheisten avun vuoksi, mutta osalla syynä oli hoidettavan haluttomuus lähteä sijaishoitoon. Enemmistö sekä 5

6 kyselyyn vastanneista että haastateltavista toivoikin kodin ulkopuolisen hoitopaikan sijaan ennemmin hoitajaa kotiin. Varsinaisten omaishoidon vapaiden lisäksi tarvetta olisi myös lyhytaikaiselle sijaishoidolle. Tällöinkin enemmistö omaishoitoperheistä toivoi saavansa hoitajan ennemmin kotiin kuin hoitopaikan kodin ulkopuolelle. Kyselyyn vastanneista 66 % sai tällä hetkellä apu joltain tuttavaltaan. Yleisin avuntarjoaja oli sukulainen. Apua saaneista enemmistö (71 %) kertoi, ettei maksa saamastaan avusta mitään. Haastattelujen perusteella sukulaisilta, ystäviltä ja muilta tuttavilta saatiin apua hyvin erilaisiin asioihin: kauppakyyti ja -apu, erilaiset siivoustyöt, remontti- ja konetyöt, halkotyöt, lumityöt, erilaiset pihatyöt, leipomisapu, tilapäinen lastenhoito, talonvahti, tekstien puhtaaksi kirjoittaminen, lomakkeiden täyttöapu, jutteluseura ja omaishoidon apu. Monet kertoivat saavansa apua monipuolisesti tarpeen mukaan. Lisäksi haastateltavista monet kertoivat olevansa tällä hetkellä itse enemmän auttajan roolissa kuin autettavana. Enemmistö (64 %) vastaajista kertoi haluavansa päättää itse, keneltä saa palvelua. Kyselyn perusteella 46 % vastaajista haluaisi saada palvelua ennemmin kunnalta kuin yksityiseltä. Ainoastaan kolme prosenttia kertoi valitsevansa ennemmin yksityisen yrittäjän. Vastaajista 40 % ilmoitti, ettei ole väliä saisivatko he palvelua kunnalta vai yksityiseltä yrittäjältä. Kun haastatteluissa kysyttiin, valitsisivatko haastateltavat kunnan vai yksityisen tarjoaman palvelun jos palvelun hinnassa ei olisi eroa, ainoastaan 11 % haastateltavista valitsisi kunnan työntekijän. Sen sijaan 33 % haastateltavista valitsisi tässä tapauksessa yrittäjän. Haastateltavilta kysyttiin, mitkä tekijät vaikuttaisivat heidän päätökseensä jos he saisivat itse valita palveluntarjoajan. Suurimmalle osalle päätökseen vaikuttivat ensisijaisesti palvelun hinta ja laatu, sekä niiden kohtaaminen. Myös aiemmat kokemukset, palveluntarjoajan maine, ammattitaito, sijainti ja palvelunsaannin aikataulu vaikuttaisivat haastateltavien päätökseen. Varsinaisten haastattelukysymysten ulkopuolelta haastattelutilanteissa kävi ilmi, että useimmat ajattelivat palvelun olevan automaattisesti yrittäjän tarjoamana kalliimpaa ja hintaan vaikuttavat tekijät, kuten kotitalousvähennys ja sosiaalipalvelujen arvonlisäverottomuus eivät olleet tuttuja haastateltaville. Kysyttäessä, millainen palveluntarjoaja on haastateltavien mielestä hyvä, monet vastasivat että tärkein tekijä on työn laatu. Muita esille nousseita tekijöitä olivat: ahkera, luotettava, rehellinen, tasa-arvoinen, ennakkoluuloton, oma-aloitteinen, luotettava, vaitiolovelvollinen, tekisi annetut tehtävät, huomioisi asiakkaan yksilönä, monitoiminen (pystyy tekemään monta eri asiaa), työhönsä pätevä, ystävällinen, ikäihmiset huomioiva, joustava, reipas, inhimillinen, asiallinen, kohtelias, ymmärtäväinen, tunnollinen, sosiaalinen, yhteistyökykyinen, sympaattinen, kuunteleva ja nopea. Kyselyyn vastanneista n. 40 % kertoi olevansa valmis maksamaan saamistaan palveluista. Vastaavasti n. 37 % ei ollut halukkaita maksamaan palveluista ja n. 22 % jätti vastaamatta kysymykseen. Maksuhalukkuus oli kyselyn perusteella hieman suurempi niiden keskuudessa, jotka joko saivat tai tarvitsivat tällä hetkellä jotain palvelua, kuin niiden keskuudessa jotka eivät saaneet tai tarvinneet tällä hetkellä mitään palvelua. Keskimäärin oltiin valmiita maksamaan 92,80e/kk. Pienin kuukausittainen summa oli 20e ja suurin 400e. Haastatteluissa haastateltavien oli mahdollista esittää tarkemmin ajatuksia hintoihin liittyen. Yleinen mielipide tuntui olevan, että saadusta palvelusta pitää maksaa, vaikka suuria summia ei siitä huolimatta olla halukkaita maksamaan. Kysymys oli monille vaikea, koska heillä ei ollut juurikaan aiempaa kokemusta palveluiden käytöstä. 6

7 Haastateltavista ainoastaan 18 % kertoi tietävänsä, mitä palveluja Posiolla on tarjolla. Sen sijaan 82 % koki, ettei tiedä palveluntarjonnasta. Kun kysyttiin, onko aiheesta tällä hetkellä tarpeeksi tietoa saatavilla, ainoastaan neljäsosa vastasi myöntävästi. Haastateltavien esittämiä tiedottamisväyliä olivat paikallislehdet, erilliset kotiin jaettavat lehtiset ja ilmoitukset julkisilla paikoilla. Muutama mainitsi myös kunnan verkkosivut, mutta suurin osa haastateltavista ei kokenut internetiä hyvänä tiedotusväylänä. Suurin osa toivoi, että tieto olisi helposti kotiin saatavissa ja kaikki eri palveluntarjoajat saisi tietää samasta paikasta. Enemmistö kyselyyn vastanneista ei ollut suunnitellut muuttoa taajamaan, jos oma palvelutarve kasvaa. Edelleen selkeästi suurin osa (74 %) muuttoa suunnitelleista kertoi heidän mielipiteensä muuttuvan, jos palveluita olisi enemmän tarjolla tämän hetkisessä asuinpaikassa. Myös haastattelujen perusteella sivukylien asukkaiden toiveissa olisi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja palveluja toivottiin nimenomaan kotiin. Mökkiläiskyselyn perusteella mökkiläisillä (n=70) selkeästi suurin tarve oli lumityöpalvelulle, jota kertoi tarvitsevansa 53 % mökkiläisistä. Pieniin korjaustöihin apua tarvitsi 36 % ja mökkivahtia 26 % mökkiläisistä. Muita eniten tarvittuja palveluja olivat polttopuiden välitys (20 % vastaajista) ja kyytipalvelu asioille (11 % vastaajista). Kyselyn perusteella ei selvitetty, kuinka moni mökkiläisistä sai tarvitsemaansa palvelua tällä hetkellä, mutta selkeä enemmistö (73 %) mökkiläisistä oli valmis hyödyntämään tarvitsemiinsa palveluihin posiolaisen yrittäjän palveluita. 7

8 1. PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE 8

9 1.1. YLEISTÄ HANKKEESTA Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille on Posion ja Taivalkosken yhteistyöhanke, joka toteutetaan välisenä aikana. Hanke on Posion Kehitysyhtiö Oy:n hallinnoima ja Myötäle ry:n rahoittama ja sen tarkoituksena on vahvistaa harvaan asuttujen alueiden palvelujen saatavuutta sekä lisätä alueen pienyrittäjyyttä, erityisesti kotona asumista tukevissa palveluissa. Hankkeen kohderyhmänä ovat ikäihmiset, omaishoitoperheet, vammais- ja lapsiperheet sekä kylissä asuvat ihmiset. Hankkeen aikana kartoitetaan: minkälaisten palvelujen turvin harvaan asutulla alueella asuva ikääntynyt saa asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään; millaisia palveluita vammais- ja lapsiperheet tarvitsevat harvaan asutulla alueella; miten palvelunjärjestäjä sekä palveluntarpeessa oleva asiakas saadaan kohtaamaan toisensa. Lisäksi kartoitetaan mahdollisen palvelusetelin käyttäjämäärä ja pyritään löytämään alueelle mahdollisia uusia palveluyrittäjiä. 9

10 1.2. PALVELUTARPEEN KARTOITTAMINEN Kysely Hankkeen aikana molemmilla paikkakunnilla on tehty sivukylien palvelutarvetta kartoittava postikysely (liite 1). Posiolla kysely lähetettiin yhteensä 334 kotitalouteen. Kyselyt toimitettiin kaikkiin taajaman ulkopuolisiin (yli 10km keskustasta) kotitalouksiin, joissa oli yli 70-vuotiaita (263kpl) tai alle kouluikäisiä lapsia (39kpl) sekä kaikkiin omaishoitoperheisiin koko kunnan alueella (32 kpl). Kirjeet toimitettiin postitse sekä kotihoidon asiakkaille kotihoidon työntekijöiden välityksellä. Postitse kirjeet lähetettiin ja niiden palautuspäiviksi laitettiin lähetyspäivän mukaisesti Kotihoidon välityksellä toimitettujen kirjeiden viimeiseksi palautuspäiväksi valittiin 30.4., koska ne myös toimitettiin kotitalouksiin myöhemmin, asiakaskäyntien mukaan. Kyselylomakkeita palautui yhteensä 174 kappaletta, joten postikyselyn vastausprosentti on 52. Postikyselyn lisäksi kysely toteutettiin myös verkkokyselyn muodossa ja se oli löydettävissä Posion kunnan verkkosivujen kautta. Verkossa kysely oli avoinna huhtikuun loppuun saakka. Vastauksia saatiin sitä kautta yhteensä 18 kappaletta. Verkkokyselyn tuloksia ei kuitenkaan liitetty yhteen postikyselyn tulosten kanssa, sillä kysely ei ollut rakenteeltaan täysin postikyselyä vastaava johtuen rajoituksista, joita liittyi ilmaisohjelmaan jolla kysely toteutettiin. Verkkokyselyn tulokset esitellään postikyselyn vastauksien jälkeen. Tuloksissa esitellään ensin kyselyyn vastanneiden taustatiedot siinä määrin kun kyselyllä selvitettiin. Sen jälkeen esitellään ensin vastaajien palvelutarvetta ja sen määrää yleisesti ja sen jälkeen palvelukohtaisesti. Palvelutarpeen määrää ja palvelukohtaista tarvetta on esitelty kaikkien vastaajien lisäksi myös vastaajaryhmien kautta. Palvelutarpeen määrässä on kaikkien vastaajien lisäksi huomioitu erikseen lapsiperheet, omaishoitoperheet ja kotihoidon asiakkaat. Ikäihmisiä ei ole erikseen eroteltu, sillä selkeästi suurin osa lähetetyistä kirjeistä ja takaisin saaduista vastauksista käsitteli nimenomaan ikäihmisiä, minkä vuoksi kaikkien vastaajien vastaukset edustavat tarpeeksi hyvin tätä ryhmää. Palvelukohtaisessa tarkastelussa on huomioitu, kuinka paljon palveluntarvitsijoita on yhteensä ja kuinka suuri osa heistä saa palvelua jo tällä hetkellä ja kuinka suuri osa vastaavasti jää toistaiseksi palvelujen ulkopuolelle tarpeestaan huolimatta. Palvelutarpeen lisäksi kyselyssä selvitettiin, millaista apua vastaajat saavat tällä hetkellä läheisiltään ja tuttaviltaan sekä miten he toivoisivat palvelut heille järjestettävän. Nämä tulokset esitellään palvelutarpeen palvelukohtaisen tarkastelun jälkeen. Lopuksi on esitetty eri kyläalueiden suurimmat palvelutarpeet ja niihin vastaaminen tällä hetkellä. Haastattelut Kyselyä täydentämään hankkeen aikana toteutettiin lisäksi palvelutarvetta kartoittavia haastatteluja. Haastatteluun oli mahdollista ilmoittautua puhelimitse, sähköpostilla, kyselylomakkeen palautuksen yhteydessä tai hankkeen pitämissä tilaisuuksissa. Haastattelua mainostettiin tilaisuuksien lisäksi kyselyn mukana lähteneessä tiedotteessa, Kuriirissa ilmestyneessä hankkeen yleisilmoituksessa, ilmoitustauluilla, sekä tilaisuuksissa 10

11 joihin hanketyöntekijä osallistui. Haastatteluun ilmoittautui yhteensä 78 henkilöä, joista 8 ilmoittautui tilaisuuksien yhteydessä, 2 puhelimitse lehti-ilmoituksen pohjalta ja selvästi suurin osa (68 henkilöä) ilmoittautui kyselylomakkeen palautuksen yhteydessä. Haastatteluaikojen sopimisen yhteydessä osa perui osallistumisensa henkilökohtaisista syistä johtuen, mikä vähensi toteutuneiden haastattelujen määrää. Yhteensä haastatteluja toteutettiin Posiolla 57 kappaletta. Kaikki haastattelut toteutettiin haastattelulomakkeen (liite 2) pohjalta. Haastateltavilta pyydettiin haastattelun alkaessa allekirjoitus haastatteluun suostumislomakkeeseen (liite 3). Haastattelut toteutettiin välisenä aikana. Haastatteluista kaksi toteutettiin projektityöntekijän toimistolla, mutta suurin osa (55 kpl) haastatteluista tehtiin haastateltavan kotona. Näin ollen asuinpaikka ei ollut esteenä haastatteluun osallistumiselle. Muutamaa tapausta lukuun ottamatta suurin osa haastateltavista oli ikäihmisiä. Suurin osa haastateltavista kertoi olevansa tällä hetkellä erittäin hyvässä tai melko hyvässä kunnossa ja selviytyvänsä arjessa pääsääntöisesti hyvin itsenäisesti. Sen vuoksi monet kokivat haastattelussa kysytyt asiat tällä hetkellä melko kaukaiseksi ja vastaamisen vaikeaksi. Haastattelujen tulokset esitellään kyselyn tulosten jälkeen. Mökkiläiskysely Osana Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hanketta toteutettiin Posiolla kysely (liite 4) myös mökkiläisille. Kysely teetettiin viikon 28 aikana toteutetun YHTEYS -hankkeen Mökkiläisiä tapaamassa -kyläkierroksen aikana. Lisäksi kyselyyn oli mahdollista vastata samalla viikolla järjestetyssä Muikkumarkkinoiden mökkiläistilaisuudessa. Yhteensä kyselyyn vastasi viikon aikana 70 henkilöä. Mökkiläiskyselyn tulokset esitellään muiden tulosten jälkeen. 11

12 2. KYSELY SIVUKYLIEN ASUKKAILLE 12

13 2.1. TAUSTATIEDOT Kyselylomakkeessa kysyttyjä taustatietoja olivat: kotitalouden koko, asuinkylä, kotihoidon ja kehitysvammahuollon tämän hetkiset asiakkuudet, kotitalouden jäsenten työssäkäynti sekä kotitalouksien rakenne. Kotitalouden koko Kaikkien vastaajien (n=174) kotitaloudet olivat keskimäärin kahden henkilön talouksia. Pienimmät kotitaloudet olivat yhden henkilön eläkeläiskotitalouksia ja suurin oli yhdeksän henkilön lapsiperhe. Kotitalouden rakenne Kyselylomakkeessa kysyttiin kotitalouksien rakennetta kyselyn kohderyhmien avulla muodostettujen neljän vaihtoehdon kautta. Näitä vaihtoehtoja olivat yli 60-vuotiaat, alle kouluikäiset lapset, omaishoitajat/ -hoidettavat ja muuta apua/tukea tarvitsevat. Diagrammista 1 on nähtävillä, kuinka monessa vastaajien kotitalouksista (n=174) on edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvia jäseniä. Kyselyn perusteella ei kuitenkaan ole tiedossa, kuinka monta tiettyyn ryhmään kuuluvaa henkilöä eri kotitalouksissa. Lisäksi on huomioitava, että vaihtoehdot eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan samasta kotitaloudessa saattoi mahdollisesti löytyä useaan edellä mainittuun ryhmään kuuluvia. Kyllä Ei Yli 60-vuotiaat Alle kouluikäiset lapset Omaishoitajat/-hoidettavat Muuta apua/tukea tarvitsevat DIAGRAMMI 1. Kyselyyn vastanneiden kotitalouksien rakenne. Selkeästi suurimmassa osassa, eli 83 prosentissa vastanneiden kotitalouksia oli yli 60- vuotiaita, alle kouluikäisiä lapsia oli 9 prosentissa, omaishoitajia/-hoidettavia 14 prosentissa ja muuta apua tai tukea tarvitsevia 10 prosentissa kotitalouksia. 13

14 Työssäkäynti Kyselylomakkeessa kysyttiin kotitalouksien jäsenten työssäkäyntiä eri vaihtoehtojen avulla. Näitä vaihtoehtoja olivat: töissä kotona, töissä kodin ulkopuolella, työtön, eläkeläinen, omaishoitaja ja opiskelija. Diagrammista 2 on nähtävillä, kuinka monessa vastaajien kotitalouksista (n=174) on edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvia jäseniä. Kyselyn perusteella ei kuitenkaan ole tiedossa, kuinka monta tiettyyn ryhmään kuuluvaa henkilöä eri kotitalouksissa. Lisäksi on huomioitava, että vaihtoehdot eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan samasta kotitaloudessa saattoi mahdollisesti löytyä useaan edellä mainittuun ryhmään kuuluvia. Kyllä Ei Töissä kotona Töissä kodin ulkopuolella Työtön Eläkeläinen Omaishoitaja Opiskelija DIAGRAMMI 2. Työssäkäynnin jakautuminen vastaajien kotitalouksissa Kotitalouksista 84 prosentissa oli eläkeläisiä, 9 prosentissa oli kotona työskenteleviä, 9 prosentissa kodin ulkopuolella työskenteleviä, 4 prosentissa työttömiä, 10 prosentissa omaishoitajia ja 1 prosentissa opiskelijoita. Näin ollen selkeästi suurin osa vastaajista oli eläkeläisten kotitalouksista. 14

15 Asuinkylä Kyselyssä kysyttiin vastaajien asuinkylää avoimen kysymyksen avulla. Vastaajat saivat näin ollen itse vapaasti määritellä asuinkylänsä. Osa vastaajista oli määritellyt asuinkylänsä hyvin tarkkaan, maantieteellisesti pienelle alueelle. Selkeyden vuoksi vastaajien asuinkylät on jaoteltu seitsemään eri alueeseen niiden sijainnin perusteella. Diagrammista 3 on nähtävissä, miten vastaajat jaottuivat eri puolille Posiota Lauhkea-Mäntyjärvi Raistakka-Sirniö Lohiranta-Tolva Häme-Maaninkavaara Lehtiniemi-Vääräjärvi Keskiposio-Suorsa Ahola Eos DIAGRAMMI 3. Kotitalouksien jakautuminen asuinkylittäin: Lauhkea-Mäntyjärvi (Lauhkea, Lehtimaa, Kolkonjärvi ja Mäntyjärvi); Raistakka-Sirniö (Raistakka, Säikkä, Anetjärvi, Kuloharju, Kynsilä ja Sirniö); Lohiranta-Tolva (Lohiranta, Hyväniemi, Hietaniemi, Suonnankylä ja Tolva); Häme-Maaninkavaara (Häme, Karjalaisenniemi, Mourujärvi ja Maaninkavaara); Lehtiniemi-Vääräjärvi (Lehtiniemi, Ristilä, Jumisko, Aittaniemi, Nolimo ja Vääräjärvi); Keskiposio-Suorsa (Keskiposio, Peräposio, Pernu ja Suorsa); Ahola; Eos (kysymykseen jätetty vastaamatta). Vastaajat jakautuivat seuraavalla tavalla: 22, 4 prosenttia vastaajista oli alueelta Raistakka- Sirniö, 21,8 prosenttia alueelta Lohiranta-Tolva, 14,9 prosenttia alueelta Häme- Maaninkavaara, 16,1 prosenttia alueelta Keskiposio-Suorsa, 14,4 prosenttia alueelta Lehtiniemi-Vääräjärvi, 4 prosenttia alueelta Lauhkea-Mäntyjärvi ja 2,3 prosenttia vastaajista oli taajama-alueelta. Loput 4 prosenttia vastaajista eivät olleet vastanneet kysymykseen. Näin ollen vastauksia saatiin eniten Raistakka-Sirniö ja Lohiranta-Tolvan - seuduilta. Edellä oleva taulukko ei kuitenkaan kuvaa eri kylien vastausaktiivisuutta, sillä siinä ei ole otettu huomioon kylien asukasmääriä. Näin ollen jonkun alueen suurempi vastausmäärä voi selittyä vastausaktiivisuuden sijaan myös kylän suuremmalla asukasmäärällä. Luokitellut ryhmittymät eivät ole myöskään maantieteellisesti samankokoisia, joten sen vuoksi edellä olevat luvut eivät kuvaa varsinaista vastausaktiivisuutta, vaan ainoastaan vastaajien joukkoa. 15

16 Kotihoidon ja kehitysvammahuollon asiakkuudet Kyselyssä kartoitettiin vastaajien tämän hetkisiä kotihoidon ja kehitysvammahuollon asiakkuuksia. Vastaajilla oli mahdollisuus valita sekä kotihoidon että kehitysvammahuollon kohdalla Kyllä ja Ei -vaihtoehtojen väliltä. Vastausten jakautuminen on nähtävissä diagrammista 4. Kyllä Ei Eos Kotihoito Kehitysvammahuolto DIAGRAMMI 4. Kotihoidon ja kehitysvammahuollon asiakkuudet tällä hetkellä Suurin osa vastaajista ei ole kummankaan, kotihoidon tai kehitysvammahuollon, asiakkaana tällä hetkellä. Vastauksien perusteella kotihoidon asiakkaita oli vastaajien kotitalouksista 24 prosenttia ja kehitysvammahuollon asiakkaana oli vastaajista ainoastaan yksi kotitalous. Kotihoidon kysymykseen epäselvästi vastanneita tai kokonaan vastaamatta jättäneitä oli yhteensä kahdeksan kotitaloutta ja kehitysvammahuollon kysymykseen vastaamatta jättäneitä tai epäselvästi vastanneita oli yhteensä 21 kotitaloutta. 16

17 2.2. PALVELUTARPEEN JAKAUTUMINEN Kyselylomakkeessa vastaaja sai valita vastauksensa kolmesta vaihtoehdosta jokaisen palvelun kohdalla. Vaihtoehtoja olivat saadaan, ei saada, mutta olisi tarvetta ja ei tarvetta. Seuraavassa on esitelty, miten vastaukset keskimääräisesti jakaantuivat kaikki palvelut huomioon ottaen. Palvelukohtaiset tarpeet käsitellään myöhemmin. Palvelujen saanti tällä hetkellä Saadaan jotain palvelua Ei saada mitään 46 % 54 % DIAGRAMMI 5. Palvelujen saanti kaikkien vastanneiden keskuudessa Diagrammissa 5 on kuvattu, kuinka palvelujen saanti jakaantuu kaikkien vastanneiden kesken. Tällä hetkellä kyselyyn vastanneista hieman yli puolet (54 %) ei saanut mitään palvelua tällä hetkellä, kun taas 46 prosenttia vastaajista sai vähintään yhtä palvelua tälläkin hetkellä. 15 tai yli palvelua palvelua 5-9 palvelua 1-4 palvelua 19 % 41 % 11 % DIAGRAMMI 6. Palvelujen saannin määrä tällä hetkellä Palveluita sai yhteensä 80 vastaajaa. Diagrammissa 6 on kuvattu, kuinka palvelujen saannin määrä jakaantui sitä tarvitsevien kesken. Enemmistö (41 %) palveluita saaneista 29 % 17

18 (n=80) sai 1-4 palvelua, 29 prosenttia sai 5-9 palvelua, 11 prosenttia palvelua ja 19 prosenttia 15 tai yli palvelua. Kyselyn perusteella saatujen tulosten perusteella Posiolla tällä hetkellä eniten saatuja palveluja olivat: Kotisairaanhoito: terveydentilan seuranta ja verenpaineen seuranta Siivous: viikkosiivous, mattojen tuuletus ja petivaatteiden vaihto Kyytipalvelu: kauppaan, apteekkiin, pankkiin ja virastoihin Palvelutarve tällä hetkellä Tarvetta vähintään yhdelle uudelle palvelulle Ei tarvetta millekään uudella palvelulle 49 % 51 % DIAGRAMMI 7. Uusien palvelujen tarve tällä hetkellä Diagrammissa 7 on kuvattu, miten vastaukset jakaantuivat uusien palvelujen tarpeen suhteen. Tällä hetkellä vastaajista 51 prosenttia koki tarvitsevansa vähintään yhtä sellaista palvelua, jota eivät saa tällä hetkellä. Lähes yhtä suuri osa vastaajista, eli 49 prosenttia, ei kokenut tarvitsevansa mitään uutta palvelua tällä hetkellä. He siis joko saivat jo nyt kaiken tarvitsemansa avun tai vaihtoehtoisesti he eivät tarvinneet mitään palvelua tällä hetkellä. Yhteensä 88 kotitaloutta mainitsi kyselyssä tarvitsevansa tällä hetkellä vähintään yhtä sellaista palvelua, jota ei saa tällä hetkellä. Diagrammista 8 on nähtävissä, miten uusien palvelujen tarve määrällisesti jakaantui näiden kotitalouksien kesken. Kyselyn perusteella selkeästi suurin osa (41 %) koki tarvitsevansa tällä hetkellä 1-4 uutta palvelua ja ainoastaan pieni vähemmistö (11 %) tarvitsi tällä hetkellä 15 tai yli sellaista palvelua, jota ei tällä hetkellä saanut. 18

19 15 tai yli palvelua palvelua 5-9 palvelua 1-4 palvelua 11 % 41 % 23 % 25 % DIAGRAMMI 8. Uusien palvelujen tarpeen määrän jakaantuminen Posiolla yleisimmät niistä palveluista, joita ei saada mutta tarvitaan, olivat: Kotisairaanhoito: terveydentilan seuranta Henkilökohtainen hygienia: jalkojenhoito Siivous: suursiivous, ikkunoiden pesu ja mattojen tuuletus Huolto- ja korjaustyöt: lumityöt ja pihatyöt keväällä ja syksyllä Kyytipalvelu: kauppaan, pankkiin, virastoihin ja kyläilemään Liikunta: kuntoilussa avustaminen ja ohjaaminen Muut avustavat toiminnot: jutteluseura ja viriketoiminta Lisäksi suhteutettuna omaishoitoperheiden (kotitaloudessa omaishoitaja ja/tai omaishoidettava) määrään (26/174) myös omaishoidon tuen palveluille on huomattava tarve: Hoitaja kotiin omaishoitajan vapaan ajaksi (14/26) Hoitopaikka kodin ulkopuolelle omaishoitajan vapaan ajaksi (10/26) Lyhytaikainen päivähoito kotona (11/26) Lyhytaikainen hoitopaikka kodin ulkopuolella (7/26) 19

20 Palvelujen tarpeen ja saannin jakautuminen Saadaan jotain, mutta lisäksi tarve vähintään yhdelle palvelulle Ei saada mitään, mutta tarve vähintään yhdelle palvelulle Saadaan jotain, mutta ei tarvetta millekään muulle palvelulle Ei saada, eikä tarvita mitään palvelua 33 % 30 % 21 % 16 % DIAGRAMMI 9. Palvelujen tarpeen ja saannin jakautuminen Palvelujen tarpeen ja saannin jakautuminen kaikkien vastaajien keskuudessa ovat nähtävissä diagrammista 9. Vastaajista kolmasosa (33 %) ei saanut, eikä myöskään tarvinnut mitään palvelua tällä hetkellä. Sen sijaan 67 prosenttia vastaajista tarvitsi vähintään yhtä palvelua tällä hetkellä, joko sitä jo saaden tai sitä ainakin tarviten. Kaikista vastaajista 30 prosenttia sai jo jotain palvelua, mutta myös tarvitsi lisäksi vähintään yhtä jotain muuta palvelua, 21 prosenttia ei saanut tällä hetkellä mitään mutta tarvitsi vähintään yhtä palvelua ja 16 prosenttia sai tällä hetkellä jotain, mutta ei sen lisäksi tarvinnut enää mitään muuta palvelua. Yksilön keskimääräisen palvelutarpeen määrittämisen vuoksi yksilöiden vastauksien jakaantumisesta vastausvaihtoehtojen kesken on laskettu keskiarvot sekä ääriarvojen vaikutusten välttämiseksi myös mediaanit. Saadaan: keskiarvo 3,56 palvelua/kotitalous ja mediaani 0 palvelua/kotitalous. Ei saada, mutta on tarvetta: keskiarvoa 3,99 palvelua/kotitalous ja mediaani 1 palvelu/kotitalous Ei saada, ei tarvetta: keskiarvo 37,21 palvelua/kotitalous ja mediaani 42,5 palvelua/kotitalous Keskimäärin kotitaloudet eivät kyselyn perusteella tarvitse tällä hetkellä montaa kyselylomakkeessa esitellyistä palveluista, sillä sekä saatujen palvelujen että ei saada, mutta tarvitaan -palvelujen osalta keskiarvolla laskettuna keskimääräinen tarve jää alle neljään per kotitalous ja mediaaniluvut ovat vielä pienemmät. Kun kuitenkin huomioidaan, että kaikista vastanneista kotitalouksista selkeä enemmistö (67 %) kokee tällä hetkellä tarvitsevansa (saadaan ja ei saada, mutta on tarvetta) vähintään yhtä kyselylomakkeen palveluista. 20

21 Omaishoitoperheiden palvelujen saanti ja tarve Omaishoitoperheitä (kotitaloudessa omaishoitaja ja/tai -hoidettava) oli vastanneista kotitalouksista 26 kappaletta. Palvelujen saannin yleisyys heidän keskuudessaan on esitelty diagrammissa 10. Saadaan Ei saada 15 % 85 % DIAGRAMMI 10. Omaishoitoperheiden palvelujen saanti Omaishoitoperheistä suurin osa (85 %) sai vähintään yhtä kyselylomakkeessa mainituista palveluista tälläkin hetkellä. Ainoastaan 15 prosenttia omaishoitoperheistä ei saanut tällä hetkellä mitään palvelua. Näin ollen palvelujen saanti oli huomattavasti yleisempää omaishoitoperheissä verrattuna kyselyn kaikkien vastanneiden tuloksiin. Diagrammista 11 on nähtävissä, kuinka palvelujen saanti ja tarve jakaantuivat omaishoitoperheiden keskuudessa. Omaishoitoperheistä ainoastaan hyvin pieni osuus (4 %) ei saanut, muttei myöskään tarvinnut mitään palvelua tällä hetkellä. Sen sijaan suurin osa (96 %) vastanneista omaishoitoperheistä koki tarvitsevansa vähintään yhtä palvelua tälläkin hetkellä. Enemmistö (57 %) omaishoitoperheistä sai tällä hetkellä vähintään yhtä kyselylomakkeen palveluista, mutta tarvitsi vielä sen lisäksi jotain muuta palvelua. Omaishoitoperheistä 12 prosenttia tarvitsi tällä hetkellä vähintään yhtä palvelua, mutta ei saanut vielä yhtään kyselylomakkeen palveluista. Loput 27 prosenttia omaishoitoperheistä tarvitsivat palvelua, mutta myös saivat sitä jo tällä hetkellä riittävästi. Saadaan, ei muuta tarvetta Ei saada, mutta tarve vähintään yhdelle Saadaan, mutta tarve vähintään yhdelle Ei saada, ei tarvetta 12 % 4 % 27 % 57 % DIAGRAMMI 11. Palvelujen tarve ja saanti omaishoitoperheissä 21

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

VUOLIJOEN ALUEEN PALVELUTARVEKARTOITUS - vastaamalla kyselyyn vaikutat alueen kehittämiseen

VUOLIJOEN ALUEEN PALVELUTARVEKARTOITUS - vastaamalla kyselyyn vaikutat alueen kehittämiseen VUOLIJOEN ALUEEN PALVELUTARVEKARTOITUS - vastaamalla kyselyyn vaikutat alueen kehittämiseen 1 Vuolijoen alueen asukkaiden mielipiteillä ja tarpeilla on nyt kysyntää. Vastaamalla palvelutarvekartoitukseen

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen kuntakysely 2012

Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 - Alustavia tuloksia ja havaintoja. 18.1.2013 EERO SILJANDER, CHESS/THL. 1 Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 taustat ja aineisto. STM:n toimeksiantona THL:lle 2012 toteuttaa

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely. Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely 220104274

Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely. Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely 220104274 Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely Vastaajien prosenttiosuudet palvelualueittain Etelän palvelualue 23 Lännen palvelualue 15 Pohjoisen palvelualue 26 Idän palvelualue 29 Sve (ruotsinkieliset)

Lisätiedot

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012 Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan 1.8.2009 ja sitä sovelletaan kuntien järjestämiin

Lisätiedot

Hoiva-, siivous- ja kotona asumiseen liittyvien palvelujen palvelutuottajien lista (12.12.2012 40) 6.10.2015

Hoiva-, siivous- ja kotona asumiseen liittyvien palvelujen palvelutuottajien lista (12.12.2012 40) 6.10.2015 Hoiva-, siivous- ja kotona asumiseen liittyvien palvelujen palvelutuottajien lista (12.12.2012 40) 6.10.2015 Yrittäjän tiedot Evinic Oy Y-tunnus: 0954018-5 T:mi Kotihoiva Seija Sutinen Y-tunnus: 1594573-6

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Hakemus 24.8.2015 HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Saapunut: Käsitelty: PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 1. Palvelun tuottajan tiedot Palvelutuottaja (yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi)

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Veera Tahvanainen ja Mikko Kurttila Luonnontuotealan tutkimusseminaari, Ruka, Kuusamo 11.11.2015 Taustaa Luonnontuotteisiin

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Hämeenkatu 26 A, Lahti - (03)

Hämeenkatu 26 A, Lahti - (03) Padasjoki Padasjoki - Hoivapalvelu Anneliina Oy Rautatienkatu 11 B (Studio 11, yläkerta) 15110 Lahti 040 540 4211 tea.sarkka@anneliina.net w w w.anneliina.net kotipalvelu kotisairaanhoito, näytteenotto

Lisätiedot

Päivitetty Palveluntuottaja Toiminta-ajat Palvelut Hinta. Kotipalvelua arkisin ja viikonloppuisin klo 7-20 välillä.

Päivitetty Palveluntuottaja Toiminta-ajat Palvelut Hinta. Kotipalvelua arkisin ja viikonloppuisin klo 7-20 välillä. Palveluntuottaja Toiminta-ajat Palvelut Hinta Hoivapalvelu Hupulaanen Ulla Laakso-Murtoniemi Laaksontie 241 62420 Kortesjärvi Puh. 050 3028577 ulla.lamur@gmail.com Kaarinan kotipalvelu Kaarina Lahti Etelärannantie

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 2 Lea Mäkinen 12.12.2008 3 4 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 2008 Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä tarkoitetaan Uudenkaupungin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA 28 Töissä Ollaan kuin kotona Sairaanhoitaja Anja Halonen irrottautui hallinnollisista töistä ja perusti kotiinsa ikäihmisten perhehoitopaikan. Vain yksi asia on kaduttanut: ettei aloittanut aikaisemmin.

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin on koonnut ekonomisti Petri Malinen Suomen

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Vuolijoen alueen palvelutarvekartoitus Kytökoski-Saaresmäen kylän vastaukset

Vuolijoen alueen palvelutarvekartoitus Kytökoski-Saaresmäen kylän vastaukset Vuolijoen alueen palvelutarvekartoitus 2016 Kytökoski-Saaresmäen kylän vastaukset Kytökoski-Saaresmäki kylän vastaukset 18.8.2016 12:40 Kytökoski-Saaresmäki kylän vastaukset 1. Sukupuoli 100 90 80 75.0

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden. Tampereella. Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9.

Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden. Tampereella. Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9. Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden palvelumuoto Tampereella Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9.2013 Esityksen sisältö Perhehoito ideasta palveluksi Mitä perhehoidon

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33

Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33 Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33 Poiminta kaikki vastaukset ovat mukana Oletteko osallistunut SUFACARE tutkimukseen aiemmin vastaamalla postikyselyymme keväällä 2010? Kyllä 12 13% En

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Kehittäjätapaaminen 17.11 Pasi Saukkonen Kyselyn lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Pyhäselkä, Eno, Kiihtelysvaara, Tuupovaara)

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Tampereen Kaupunki etampere/ Infocity 2002 -tutkimus 11 7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Vastaajilta kysyttiin myös tamperelaisten mahdollisuuksista osallistua päätöksentekoon.

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Pärnänen Anna Erikoistutkija Väestö- ja elinolotilastot Muistio 29.3.2016 1 (1) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Asiantuntijakuuleminen nollatuntisopimuksista Tilastokeskus selvitti vuonna 2014 työvoimatutkimuksen

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA 28.1.2016 1 TAUSTAA 28.1.2016 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Kolmatta vuotta mukana myös asiointiin, asuntoon

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet 2016 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO,

Lisätiedot

Hyvällä mielellä kotona. Päiväkummun Kotihoito

Hyvällä mielellä kotona. Päiväkummun Kotihoito Hyvällä mielellä kotona Päiväkummun Kotihoito Päiväkummun Kotihoito Tarjoamme pääkaupunkiseudun koteihin lyhyt- ja pitkäaikaisia palveluja ikääntyneille, pitkäaikaissairaille, omaishoitajille, vammautuneille,

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

ASUKKAAT yht. 71 (n 11) OMAISET yht. 71 (n 26) Ilolan hoivakoti. Ilolan hoivakoti Rinnetien hoivakoti. Rinnetien hoivakoti Tähkäkoti

ASUKKAAT yht. 71 (n 11) OMAISET yht. 71 (n 26) Ilolan hoivakoti. Ilolan hoivakoti Rinnetien hoivakoti. Rinnetien hoivakoti Tähkäkoti HOITO- JA HOIVAPALVELUT 4 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 4 KONTIOLAHTI Kyselyajankohta 7.9. -..4 Kyselylomake, tallennus webropol- ohjelmaan Testikysely kesäkuussa 4 Palvelualuekohtaiset vastaukset TEHOSTETTU

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys Arja Jolkkonen ECHP ECHP tuo rekisteripohjaisen pitkittäistutkimuksen rinnalle yksilöiden subjektiivisten

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013 Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 LÄHIOMAINEN (suhde asiakkaaseen) Sukunimi, etunimi Puoliso Vanhempi Lapsi Muu Osoite Puhelinnumero

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET. Elina Ottela Asiantuntija

LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET. Elina Ottela Asiantuntija LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET Elina Ottela Asiantuntija Tutkimuksen taustaa Gradun tekijä Leena Pakarainen Helsingin

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla 2016

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla 2016 n kaupunki Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat lla 2016 Aamusta Iltaan Palvelut Oy - Kotipalvelu ark. klo 18-21 - Kotipalvelu ark. klo 21-06 34,34 / tunti 40,06 / tunti p. 045 1221 000 - Kotipalvelu

Lisätiedot