PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE 02/ /2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE 02/2014-11/2014"

Transkriptio

1 PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE 02/ /2014 Palvelutarpeen kartoituksen tulokset

2 Palvelutarpeen kartoituksen tulokset: Posio Laadittu osana Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hanketta 2014 Kansilehden kuvat: Elina Ollila 2

3 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE YLEISTÄ HANKKEESTA PALVELUTARPEEN KARTOITTAMINEN Kysely Haastattelut Mökkiläiskysely KYSELY SIVUKYLIEN ASUKKAILLE TAUSTATIEDOT Kotitalouden koko Kotitalouden rakenne Työssäkäynti Asuinkylä Kotihoidon ja kehitysvammahuollon asiakkuudet PALVELUTARPEEN JAKAUTUMINEN Palvelujen saanti tällä hetkellä Palvelutarve tällä hetkellä Palvelujen tarpeen ja saannin jakautuminen Omaishoitoperheiden palvelujen saanti ja tarve Lapsiperheiden palvelujen saanti ja tarve Kotihoidon ja kehitysvammahuollon asiakkaiden palvelujen tarve ja saanti ERI PALVELUJEN SAANTI JA TARVE Kotisairaanhoitajan palvelut Henkilökohtainen hygienia Siivous Ruokahuolto Vaatehuolto Huolto- ja pihatyöt Kyytipalvelu Liikunta Muut avustavat toiminnot Muut palvelut Omaishoidon apu Turvallisuus Muut palvelutarpeet PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN Palvelujen ja avun saanti tällä hetkellä Palveluntarjoaja Palveluista maksaminen Palvelutarpeen vaikutus asuinpaikkaan KYLÄKOHTAISET EROT PALVELUTARPEESSA Lehtiniemi-Vääräjärvi Häme-Maaninkavaara Keskiposio-Suorsa Lohiranta-Tolva Lauhkea-Mäntyjärvi

4 Raistakka-Sirniö VERKKOKYSELYN TULOKSET Taustatiedot Palvelutarve Palvelujen järjestäminen ja tarjoaminen KUNTALAISTEN HAASTATTELUT TAUSTATIEDOT Haastateltavat ja heidän kotitaloutensa Haastateltavien asuinpaikka PALVELUJEN TARVE JA KÄYTTÖ Kotihoidon palvelut Yrittäjien tarjoamat palvelut Muut palveluntarjoajat ASUMINEN JA ELINYMPÄRISTÖ Asuminen Liikkuminen LAPSIPERHEET OMAISHOITOPERHEET IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT PALVELUJEN SAATAVUUS JA KUSTANNUKSET Palvelujen saatavuus Palvelujen kustannukset PALVELUNTARJOAJA PALVELUSETELI ERILAISIA PALVELUMUOTOJA Kylätalkkari Ikäihmisten perhehoito Kauppakassipalvelu Muut palvelumuodot OMAT TOIVEET PALVELUISTA MÖKKILÄISTEN PALVELUTARVE TAUSTATIEDOT PALVELUTARVE YRITTÄJÄN PALVELUT LIITTEET

5 TIIVISTELMÄ Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Sivukylien asukkaiden palvelutarpeen kartoitus toteutettiin postikyselyn ja sitä täydentävien haastattelujen avulla. Postikyselyyn vastasi 174 kotitaloutta ja haastatteluun osallistui 57 henkilöä/kotitaloutta. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli eläkeläisten kahden hengen kotitalouksia ja myös haastatteluihin osallistuneet olivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yli 60-vuotiaita. Lisäksi toteutettiin mökkiläisten palvelutarvetta kartoittava kysely, johon vastasi 70 mökkiläistä. Postikyselyyn vastanneista (n=174) vähintään yhtä kyselylomakkeen palveluista tarvitsee tällä hetkellä 67 % vastaajista. Heistä kaiken tarvitsemansa avun saa tällä hetkellä 24 % ja osan tarvitsemastaan avusta saa 44 %. Sen sijaan 32 % palveluntarvitsijoista ei saa tällä hetkellä mitään palvelua tarpeestaan huolimatta. Näin ollen hieman yli puolet (51 %) kaikista vastaajista ei saa tällä hetkellä tarpeeseensa nähden riittävästi palvelua. Posiolla tällä hetkellä eniten saatuja palveluja olivat: Kotisairaanhoito: terveydentilan seuranta ja verenpaineen seuranta Siivous: viikkosiivous, mattojen tuuletus ja petivaatteiden vaihto Kyytipalvelu: kauppaan, apteekkiin, pankkiin ja virastoihin Posiolla yleisimmät niistä palveluista, joita ei saada mutta tarvitaan, olivat: Kotisairaanhoito: terveydentilan seuranta Henkilökohtainen hygienia: jalkojenhoito Siivous: suursiivous, ikkunoiden pesu ja mattojen tuuletus Huolto- ja korjaustyöt: lumityöt ja pihatyöt keväällä ja syksyllä Kyytipalvelu: kauppaan, pankkiin, virastoihin ja kyläilemään Liikunta: kuntoilussa avustaminen ja ohjaaminen Muut avustavat toiminnot: jutteluseura ja virkistystoiminta Haastateltavista (n=57) 60 % kertoi, että kotona on jotain tekemättömiä töitä, joita ei ole ehtinyt, jaksanut tai osannut tehdä. Tällaisia töitä olivat: pihatyöt, mansikka- ja kasvimaan laitto, pienet korjaustyöt, halonhakkuu ja puiden kuljetus (haastateltavan omasta metsästä), halkojen pinoaminen, lumityöt, maalaustyöt, ikkunanpesu, verhojen vaihto, suursiivous, viikkosiivous, saunan pesu, verolomakkeiden täyttö, remontti- ja rakennustyöt. Riippumatta siitä, oliko kotona tällä hetkellä tekemättömiä töitä, haastateltavista 42 % kertoi olevansa kiinnostunut hyödyntämään ulkopuolista apua kodin töissä nyt tai tulevaisuudessa. Halukkuus ulkopuoliseen apuun näytti olevan suurempi niiden keskuudessa, joilla oli tekemättömiä töitä tälläkin hetkellä. Edellä mainittujen palvelujen lisäksi myös omaishoidon tuen palveluille näyttäisi olevan huomattava tarve, kun tarvitsijoiden määrä suhteutetaan kyselyyn vastanneiden omaishoitoperheiden määrään (n=26). Haastattelujen perusteella suurin osa omaishoitajista ei pidä tällä hetkellä omaishoidon vapaita. Osa kertoi, ettei sijaishoidolle ole ollut toistaiseksi tarvetta hoidettavan hyväkuntoisuuden tai läheisten avun vuoksi, mutta osalla syynä oli hoidettavan haluttomuus lähteä sijaishoitoon. Enemmistö sekä 5

6 kyselyyn vastanneista että haastateltavista toivoikin kodin ulkopuolisen hoitopaikan sijaan ennemmin hoitajaa kotiin. Varsinaisten omaishoidon vapaiden lisäksi tarvetta olisi myös lyhytaikaiselle sijaishoidolle. Tällöinkin enemmistö omaishoitoperheistä toivoi saavansa hoitajan ennemmin kotiin kuin hoitopaikan kodin ulkopuolelle. Kyselyyn vastanneista 66 % sai tällä hetkellä apu joltain tuttavaltaan. Yleisin avuntarjoaja oli sukulainen. Apua saaneista enemmistö (71 %) kertoi, ettei maksa saamastaan avusta mitään. Haastattelujen perusteella sukulaisilta, ystäviltä ja muilta tuttavilta saatiin apua hyvin erilaisiin asioihin: kauppakyyti ja -apu, erilaiset siivoustyöt, remontti- ja konetyöt, halkotyöt, lumityöt, erilaiset pihatyöt, leipomisapu, tilapäinen lastenhoito, talonvahti, tekstien puhtaaksi kirjoittaminen, lomakkeiden täyttöapu, jutteluseura ja omaishoidon apu. Monet kertoivat saavansa apua monipuolisesti tarpeen mukaan. Lisäksi haastateltavista monet kertoivat olevansa tällä hetkellä itse enemmän auttajan roolissa kuin autettavana. Enemmistö (64 %) vastaajista kertoi haluavansa päättää itse, keneltä saa palvelua. Kyselyn perusteella 46 % vastaajista haluaisi saada palvelua ennemmin kunnalta kuin yksityiseltä. Ainoastaan kolme prosenttia kertoi valitsevansa ennemmin yksityisen yrittäjän. Vastaajista 40 % ilmoitti, ettei ole väliä saisivatko he palvelua kunnalta vai yksityiseltä yrittäjältä. Kun haastatteluissa kysyttiin, valitsisivatko haastateltavat kunnan vai yksityisen tarjoaman palvelun jos palvelun hinnassa ei olisi eroa, ainoastaan 11 % haastateltavista valitsisi kunnan työntekijän. Sen sijaan 33 % haastateltavista valitsisi tässä tapauksessa yrittäjän. Haastateltavilta kysyttiin, mitkä tekijät vaikuttaisivat heidän päätökseensä jos he saisivat itse valita palveluntarjoajan. Suurimmalle osalle päätökseen vaikuttivat ensisijaisesti palvelun hinta ja laatu, sekä niiden kohtaaminen. Myös aiemmat kokemukset, palveluntarjoajan maine, ammattitaito, sijainti ja palvelunsaannin aikataulu vaikuttaisivat haastateltavien päätökseen. Varsinaisten haastattelukysymysten ulkopuolelta haastattelutilanteissa kävi ilmi, että useimmat ajattelivat palvelun olevan automaattisesti yrittäjän tarjoamana kalliimpaa ja hintaan vaikuttavat tekijät, kuten kotitalousvähennys ja sosiaalipalvelujen arvonlisäverottomuus eivät olleet tuttuja haastateltaville. Kysyttäessä, millainen palveluntarjoaja on haastateltavien mielestä hyvä, monet vastasivat että tärkein tekijä on työn laatu. Muita esille nousseita tekijöitä olivat: ahkera, luotettava, rehellinen, tasa-arvoinen, ennakkoluuloton, oma-aloitteinen, luotettava, vaitiolovelvollinen, tekisi annetut tehtävät, huomioisi asiakkaan yksilönä, monitoiminen (pystyy tekemään monta eri asiaa), työhönsä pätevä, ystävällinen, ikäihmiset huomioiva, joustava, reipas, inhimillinen, asiallinen, kohtelias, ymmärtäväinen, tunnollinen, sosiaalinen, yhteistyökykyinen, sympaattinen, kuunteleva ja nopea. Kyselyyn vastanneista n. 40 % kertoi olevansa valmis maksamaan saamistaan palveluista. Vastaavasti n. 37 % ei ollut halukkaita maksamaan palveluista ja n. 22 % jätti vastaamatta kysymykseen. Maksuhalukkuus oli kyselyn perusteella hieman suurempi niiden keskuudessa, jotka joko saivat tai tarvitsivat tällä hetkellä jotain palvelua, kuin niiden keskuudessa jotka eivät saaneet tai tarvinneet tällä hetkellä mitään palvelua. Keskimäärin oltiin valmiita maksamaan 92,80e/kk. Pienin kuukausittainen summa oli 20e ja suurin 400e. Haastatteluissa haastateltavien oli mahdollista esittää tarkemmin ajatuksia hintoihin liittyen. Yleinen mielipide tuntui olevan, että saadusta palvelusta pitää maksaa, vaikka suuria summia ei siitä huolimatta olla halukkaita maksamaan. Kysymys oli monille vaikea, koska heillä ei ollut juurikaan aiempaa kokemusta palveluiden käytöstä. 6

7 Haastateltavista ainoastaan 18 % kertoi tietävänsä, mitä palveluja Posiolla on tarjolla. Sen sijaan 82 % koki, ettei tiedä palveluntarjonnasta. Kun kysyttiin, onko aiheesta tällä hetkellä tarpeeksi tietoa saatavilla, ainoastaan neljäsosa vastasi myöntävästi. Haastateltavien esittämiä tiedottamisväyliä olivat paikallislehdet, erilliset kotiin jaettavat lehtiset ja ilmoitukset julkisilla paikoilla. Muutama mainitsi myös kunnan verkkosivut, mutta suurin osa haastateltavista ei kokenut internetiä hyvänä tiedotusväylänä. Suurin osa toivoi, että tieto olisi helposti kotiin saatavissa ja kaikki eri palveluntarjoajat saisi tietää samasta paikasta. Enemmistö kyselyyn vastanneista ei ollut suunnitellut muuttoa taajamaan, jos oma palvelutarve kasvaa. Edelleen selkeästi suurin osa (74 %) muuttoa suunnitelleista kertoi heidän mielipiteensä muuttuvan, jos palveluita olisi enemmän tarjolla tämän hetkisessä asuinpaikassa. Myös haastattelujen perusteella sivukylien asukkaiden toiveissa olisi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja palveluja toivottiin nimenomaan kotiin. Mökkiläiskyselyn perusteella mökkiläisillä (n=70) selkeästi suurin tarve oli lumityöpalvelulle, jota kertoi tarvitsevansa 53 % mökkiläisistä. Pieniin korjaustöihin apua tarvitsi 36 % ja mökkivahtia 26 % mökkiläisistä. Muita eniten tarvittuja palveluja olivat polttopuiden välitys (20 % vastaajista) ja kyytipalvelu asioille (11 % vastaajista). Kyselyn perusteella ei selvitetty, kuinka moni mökkiläisistä sai tarvitsemaansa palvelua tällä hetkellä, mutta selkeä enemmistö (73 %) mökkiläisistä oli valmis hyödyntämään tarvitsemiinsa palveluihin posiolaisen yrittäjän palveluita. 7

8 1. PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE 8

9 1.1. YLEISTÄ HANKKEESTA Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille on Posion ja Taivalkosken yhteistyöhanke, joka toteutetaan välisenä aikana. Hanke on Posion Kehitysyhtiö Oy:n hallinnoima ja Myötäle ry:n rahoittama ja sen tarkoituksena on vahvistaa harvaan asuttujen alueiden palvelujen saatavuutta sekä lisätä alueen pienyrittäjyyttä, erityisesti kotona asumista tukevissa palveluissa. Hankkeen kohderyhmänä ovat ikäihmiset, omaishoitoperheet, vammais- ja lapsiperheet sekä kylissä asuvat ihmiset. Hankkeen aikana kartoitetaan: minkälaisten palvelujen turvin harvaan asutulla alueella asuva ikääntynyt saa asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään; millaisia palveluita vammais- ja lapsiperheet tarvitsevat harvaan asutulla alueella; miten palvelunjärjestäjä sekä palveluntarpeessa oleva asiakas saadaan kohtaamaan toisensa. Lisäksi kartoitetaan mahdollisen palvelusetelin käyttäjämäärä ja pyritään löytämään alueelle mahdollisia uusia palveluyrittäjiä. 9

10 1.2. PALVELUTARPEEN KARTOITTAMINEN Kysely Hankkeen aikana molemmilla paikkakunnilla on tehty sivukylien palvelutarvetta kartoittava postikysely (liite 1). Posiolla kysely lähetettiin yhteensä 334 kotitalouteen. Kyselyt toimitettiin kaikkiin taajaman ulkopuolisiin (yli 10km keskustasta) kotitalouksiin, joissa oli yli 70-vuotiaita (263kpl) tai alle kouluikäisiä lapsia (39kpl) sekä kaikkiin omaishoitoperheisiin koko kunnan alueella (32 kpl). Kirjeet toimitettiin postitse sekä kotihoidon asiakkaille kotihoidon työntekijöiden välityksellä. Postitse kirjeet lähetettiin ja niiden palautuspäiviksi laitettiin lähetyspäivän mukaisesti Kotihoidon välityksellä toimitettujen kirjeiden viimeiseksi palautuspäiväksi valittiin 30.4., koska ne myös toimitettiin kotitalouksiin myöhemmin, asiakaskäyntien mukaan. Kyselylomakkeita palautui yhteensä 174 kappaletta, joten postikyselyn vastausprosentti on 52. Postikyselyn lisäksi kysely toteutettiin myös verkkokyselyn muodossa ja se oli löydettävissä Posion kunnan verkkosivujen kautta. Verkossa kysely oli avoinna huhtikuun loppuun saakka. Vastauksia saatiin sitä kautta yhteensä 18 kappaletta. Verkkokyselyn tuloksia ei kuitenkaan liitetty yhteen postikyselyn tulosten kanssa, sillä kysely ei ollut rakenteeltaan täysin postikyselyä vastaava johtuen rajoituksista, joita liittyi ilmaisohjelmaan jolla kysely toteutettiin. Verkkokyselyn tulokset esitellään postikyselyn vastauksien jälkeen. Tuloksissa esitellään ensin kyselyyn vastanneiden taustatiedot siinä määrin kun kyselyllä selvitettiin. Sen jälkeen esitellään ensin vastaajien palvelutarvetta ja sen määrää yleisesti ja sen jälkeen palvelukohtaisesti. Palvelutarpeen määrää ja palvelukohtaista tarvetta on esitelty kaikkien vastaajien lisäksi myös vastaajaryhmien kautta. Palvelutarpeen määrässä on kaikkien vastaajien lisäksi huomioitu erikseen lapsiperheet, omaishoitoperheet ja kotihoidon asiakkaat. Ikäihmisiä ei ole erikseen eroteltu, sillä selkeästi suurin osa lähetetyistä kirjeistä ja takaisin saaduista vastauksista käsitteli nimenomaan ikäihmisiä, minkä vuoksi kaikkien vastaajien vastaukset edustavat tarpeeksi hyvin tätä ryhmää. Palvelukohtaisessa tarkastelussa on huomioitu, kuinka paljon palveluntarvitsijoita on yhteensä ja kuinka suuri osa heistä saa palvelua jo tällä hetkellä ja kuinka suuri osa vastaavasti jää toistaiseksi palvelujen ulkopuolelle tarpeestaan huolimatta. Palvelutarpeen lisäksi kyselyssä selvitettiin, millaista apua vastaajat saavat tällä hetkellä läheisiltään ja tuttaviltaan sekä miten he toivoisivat palvelut heille järjestettävän. Nämä tulokset esitellään palvelutarpeen palvelukohtaisen tarkastelun jälkeen. Lopuksi on esitetty eri kyläalueiden suurimmat palvelutarpeet ja niihin vastaaminen tällä hetkellä. Haastattelut Kyselyä täydentämään hankkeen aikana toteutettiin lisäksi palvelutarvetta kartoittavia haastatteluja. Haastatteluun oli mahdollista ilmoittautua puhelimitse, sähköpostilla, kyselylomakkeen palautuksen yhteydessä tai hankkeen pitämissä tilaisuuksissa. Haastattelua mainostettiin tilaisuuksien lisäksi kyselyn mukana lähteneessä tiedotteessa, Kuriirissa ilmestyneessä hankkeen yleisilmoituksessa, ilmoitustauluilla, sekä tilaisuuksissa 10

11 joihin hanketyöntekijä osallistui. Haastatteluun ilmoittautui yhteensä 78 henkilöä, joista 8 ilmoittautui tilaisuuksien yhteydessä, 2 puhelimitse lehti-ilmoituksen pohjalta ja selvästi suurin osa (68 henkilöä) ilmoittautui kyselylomakkeen palautuksen yhteydessä. Haastatteluaikojen sopimisen yhteydessä osa perui osallistumisensa henkilökohtaisista syistä johtuen, mikä vähensi toteutuneiden haastattelujen määrää. Yhteensä haastatteluja toteutettiin Posiolla 57 kappaletta. Kaikki haastattelut toteutettiin haastattelulomakkeen (liite 2) pohjalta. Haastateltavilta pyydettiin haastattelun alkaessa allekirjoitus haastatteluun suostumislomakkeeseen (liite 3). Haastattelut toteutettiin välisenä aikana. Haastatteluista kaksi toteutettiin projektityöntekijän toimistolla, mutta suurin osa (55 kpl) haastatteluista tehtiin haastateltavan kotona. Näin ollen asuinpaikka ei ollut esteenä haastatteluun osallistumiselle. Muutamaa tapausta lukuun ottamatta suurin osa haastateltavista oli ikäihmisiä. Suurin osa haastateltavista kertoi olevansa tällä hetkellä erittäin hyvässä tai melko hyvässä kunnossa ja selviytyvänsä arjessa pääsääntöisesti hyvin itsenäisesti. Sen vuoksi monet kokivat haastattelussa kysytyt asiat tällä hetkellä melko kaukaiseksi ja vastaamisen vaikeaksi. Haastattelujen tulokset esitellään kyselyn tulosten jälkeen. Mökkiläiskysely Osana Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hanketta toteutettiin Posiolla kysely (liite 4) myös mökkiläisille. Kysely teetettiin viikon 28 aikana toteutetun YHTEYS -hankkeen Mökkiläisiä tapaamassa -kyläkierroksen aikana. Lisäksi kyselyyn oli mahdollista vastata samalla viikolla järjestetyssä Muikkumarkkinoiden mökkiläistilaisuudessa. Yhteensä kyselyyn vastasi viikon aikana 70 henkilöä. Mökkiläiskyselyn tulokset esitellään muiden tulosten jälkeen. 11

12 2. KYSELY SIVUKYLIEN ASUKKAILLE 12

13 2.1. TAUSTATIEDOT Kyselylomakkeessa kysyttyjä taustatietoja olivat: kotitalouden koko, asuinkylä, kotihoidon ja kehitysvammahuollon tämän hetkiset asiakkuudet, kotitalouden jäsenten työssäkäynti sekä kotitalouksien rakenne. Kotitalouden koko Kaikkien vastaajien (n=174) kotitaloudet olivat keskimäärin kahden henkilön talouksia. Pienimmät kotitaloudet olivat yhden henkilön eläkeläiskotitalouksia ja suurin oli yhdeksän henkilön lapsiperhe. Kotitalouden rakenne Kyselylomakkeessa kysyttiin kotitalouksien rakennetta kyselyn kohderyhmien avulla muodostettujen neljän vaihtoehdon kautta. Näitä vaihtoehtoja olivat yli 60-vuotiaat, alle kouluikäiset lapset, omaishoitajat/ -hoidettavat ja muuta apua/tukea tarvitsevat. Diagrammista 1 on nähtävillä, kuinka monessa vastaajien kotitalouksista (n=174) on edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvia jäseniä. Kyselyn perusteella ei kuitenkaan ole tiedossa, kuinka monta tiettyyn ryhmään kuuluvaa henkilöä eri kotitalouksissa. Lisäksi on huomioitava, että vaihtoehdot eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan samasta kotitaloudessa saattoi mahdollisesti löytyä useaan edellä mainittuun ryhmään kuuluvia. Kyllä Ei Yli 60-vuotiaat Alle kouluikäiset lapset Omaishoitajat/-hoidettavat Muuta apua/tukea tarvitsevat DIAGRAMMI 1. Kyselyyn vastanneiden kotitalouksien rakenne. Selkeästi suurimmassa osassa, eli 83 prosentissa vastanneiden kotitalouksia oli yli 60- vuotiaita, alle kouluikäisiä lapsia oli 9 prosentissa, omaishoitajia/-hoidettavia 14 prosentissa ja muuta apua tai tukea tarvitsevia 10 prosentissa kotitalouksia. 13

14 Työssäkäynti Kyselylomakkeessa kysyttiin kotitalouksien jäsenten työssäkäyntiä eri vaihtoehtojen avulla. Näitä vaihtoehtoja olivat: töissä kotona, töissä kodin ulkopuolella, työtön, eläkeläinen, omaishoitaja ja opiskelija. Diagrammista 2 on nähtävillä, kuinka monessa vastaajien kotitalouksista (n=174) on edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvia jäseniä. Kyselyn perusteella ei kuitenkaan ole tiedossa, kuinka monta tiettyyn ryhmään kuuluvaa henkilöä eri kotitalouksissa. Lisäksi on huomioitava, että vaihtoehdot eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan samasta kotitaloudessa saattoi mahdollisesti löytyä useaan edellä mainittuun ryhmään kuuluvia. Kyllä Ei Töissä kotona Töissä kodin ulkopuolella Työtön Eläkeläinen Omaishoitaja Opiskelija DIAGRAMMI 2. Työssäkäynnin jakautuminen vastaajien kotitalouksissa Kotitalouksista 84 prosentissa oli eläkeläisiä, 9 prosentissa oli kotona työskenteleviä, 9 prosentissa kodin ulkopuolella työskenteleviä, 4 prosentissa työttömiä, 10 prosentissa omaishoitajia ja 1 prosentissa opiskelijoita. Näin ollen selkeästi suurin osa vastaajista oli eläkeläisten kotitalouksista. 14

15 Asuinkylä Kyselyssä kysyttiin vastaajien asuinkylää avoimen kysymyksen avulla. Vastaajat saivat näin ollen itse vapaasti määritellä asuinkylänsä. Osa vastaajista oli määritellyt asuinkylänsä hyvin tarkkaan, maantieteellisesti pienelle alueelle. Selkeyden vuoksi vastaajien asuinkylät on jaoteltu seitsemään eri alueeseen niiden sijainnin perusteella. Diagrammista 3 on nähtävissä, miten vastaajat jaottuivat eri puolille Posiota Lauhkea-Mäntyjärvi Raistakka-Sirniö Lohiranta-Tolva Häme-Maaninkavaara Lehtiniemi-Vääräjärvi Keskiposio-Suorsa Ahola Eos DIAGRAMMI 3. Kotitalouksien jakautuminen asuinkylittäin: Lauhkea-Mäntyjärvi (Lauhkea, Lehtimaa, Kolkonjärvi ja Mäntyjärvi); Raistakka-Sirniö (Raistakka, Säikkä, Anetjärvi, Kuloharju, Kynsilä ja Sirniö); Lohiranta-Tolva (Lohiranta, Hyväniemi, Hietaniemi, Suonnankylä ja Tolva); Häme-Maaninkavaara (Häme, Karjalaisenniemi, Mourujärvi ja Maaninkavaara); Lehtiniemi-Vääräjärvi (Lehtiniemi, Ristilä, Jumisko, Aittaniemi, Nolimo ja Vääräjärvi); Keskiposio-Suorsa (Keskiposio, Peräposio, Pernu ja Suorsa); Ahola; Eos (kysymykseen jätetty vastaamatta). Vastaajat jakautuivat seuraavalla tavalla: 22, 4 prosenttia vastaajista oli alueelta Raistakka- Sirniö, 21,8 prosenttia alueelta Lohiranta-Tolva, 14,9 prosenttia alueelta Häme- Maaninkavaara, 16,1 prosenttia alueelta Keskiposio-Suorsa, 14,4 prosenttia alueelta Lehtiniemi-Vääräjärvi, 4 prosenttia alueelta Lauhkea-Mäntyjärvi ja 2,3 prosenttia vastaajista oli taajama-alueelta. Loput 4 prosenttia vastaajista eivät olleet vastanneet kysymykseen. Näin ollen vastauksia saatiin eniten Raistakka-Sirniö ja Lohiranta-Tolvan - seuduilta. Edellä oleva taulukko ei kuitenkaan kuvaa eri kylien vastausaktiivisuutta, sillä siinä ei ole otettu huomioon kylien asukasmääriä. Näin ollen jonkun alueen suurempi vastausmäärä voi selittyä vastausaktiivisuuden sijaan myös kylän suuremmalla asukasmäärällä. Luokitellut ryhmittymät eivät ole myöskään maantieteellisesti samankokoisia, joten sen vuoksi edellä olevat luvut eivät kuvaa varsinaista vastausaktiivisuutta, vaan ainoastaan vastaajien joukkoa. 15

16 Kotihoidon ja kehitysvammahuollon asiakkuudet Kyselyssä kartoitettiin vastaajien tämän hetkisiä kotihoidon ja kehitysvammahuollon asiakkuuksia. Vastaajilla oli mahdollisuus valita sekä kotihoidon että kehitysvammahuollon kohdalla Kyllä ja Ei -vaihtoehtojen väliltä. Vastausten jakautuminen on nähtävissä diagrammista 4. Kyllä Ei Eos Kotihoito Kehitysvammahuolto DIAGRAMMI 4. Kotihoidon ja kehitysvammahuollon asiakkuudet tällä hetkellä Suurin osa vastaajista ei ole kummankaan, kotihoidon tai kehitysvammahuollon, asiakkaana tällä hetkellä. Vastauksien perusteella kotihoidon asiakkaita oli vastaajien kotitalouksista 24 prosenttia ja kehitysvammahuollon asiakkaana oli vastaajista ainoastaan yksi kotitalous. Kotihoidon kysymykseen epäselvästi vastanneita tai kokonaan vastaamatta jättäneitä oli yhteensä kahdeksan kotitaloutta ja kehitysvammahuollon kysymykseen vastaamatta jättäneitä tai epäselvästi vastanneita oli yhteensä 21 kotitaloutta. 16

17 2.2. PALVELUTARPEEN JAKAUTUMINEN Kyselylomakkeessa vastaaja sai valita vastauksensa kolmesta vaihtoehdosta jokaisen palvelun kohdalla. Vaihtoehtoja olivat saadaan, ei saada, mutta olisi tarvetta ja ei tarvetta. Seuraavassa on esitelty, miten vastaukset keskimääräisesti jakaantuivat kaikki palvelut huomioon ottaen. Palvelukohtaiset tarpeet käsitellään myöhemmin. Palvelujen saanti tällä hetkellä Saadaan jotain palvelua Ei saada mitään 46 % 54 % DIAGRAMMI 5. Palvelujen saanti kaikkien vastanneiden keskuudessa Diagrammissa 5 on kuvattu, kuinka palvelujen saanti jakaantuu kaikkien vastanneiden kesken. Tällä hetkellä kyselyyn vastanneista hieman yli puolet (54 %) ei saanut mitään palvelua tällä hetkellä, kun taas 46 prosenttia vastaajista sai vähintään yhtä palvelua tälläkin hetkellä. 15 tai yli palvelua palvelua 5-9 palvelua 1-4 palvelua 19 % 41 % 11 % DIAGRAMMI 6. Palvelujen saannin määrä tällä hetkellä Palveluita sai yhteensä 80 vastaajaa. Diagrammissa 6 on kuvattu, kuinka palvelujen saannin määrä jakaantui sitä tarvitsevien kesken. Enemmistö (41 %) palveluita saaneista 29 % 17

18 (n=80) sai 1-4 palvelua, 29 prosenttia sai 5-9 palvelua, 11 prosenttia palvelua ja 19 prosenttia 15 tai yli palvelua. Kyselyn perusteella saatujen tulosten perusteella Posiolla tällä hetkellä eniten saatuja palveluja olivat: Kotisairaanhoito: terveydentilan seuranta ja verenpaineen seuranta Siivous: viikkosiivous, mattojen tuuletus ja petivaatteiden vaihto Kyytipalvelu: kauppaan, apteekkiin, pankkiin ja virastoihin Palvelutarve tällä hetkellä Tarvetta vähintään yhdelle uudelle palvelulle Ei tarvetta millekään uudella palvelulle 49 % 51 % DIAGRAMMI 7. Uusien palvelujen tarve tällä hetkellä Diagrammissa 7 on kuvattu, miten vastaukset jakaantuivat uusien palvelujen tarpeen suhteen. Tällä hetkellä vastaajista 51 prosenttia koki tarvitsevansa vähintään yhtä sellaista palvelua, jota eivät saa tällä hetkellä. Lähes yhtä suuri osa vastaajista, eli 49 prosenttia, ei kokenut tarvitsevansa mitään uutta palvelua tällä hetkellä. He siis joko saivat jo nyt kaiken tarvitsemansa avun tai vaihtoehtoisesti he eivät tarvinneet mitään palvelua tällä hetkellä. Yhteensä 88 kotitaloutta mainitsi kyselyssä tarvitsevansa tällä hetkellä vähintään yhtä sellaista palvelua, jota ei saa tällä hetkellä. Diagrammista 8 on nähtävissä, miten uusien palvelujen tarve määrällisesti jakaantui näiden kotitalouksien kesken. Kyselyn perusteella selkeästi suurin osa (41 %) koki tarvitsevansa tällä hetkellä 1-4 uutta palvelua ja ainoastaan pieni vähemmistö (11 %) tarvitsi tällä hetkellä 15 tai yli sellaista palvelua, jota ei tällä hetkellä saanut. 18

19 15 tai yli palvelua palvelua 5-9 palvelua 1-4 palvelua 11 % 41 % 23 % 25 % DIAGRAMMI 8. Uusien palvelujen tarpeen määrän jakaantuminen Posiolla yleisimmät niistä palveluista, joita ei saada mutta tarvitaan, olivat: Kotisairaanhoito: terveydentilan seuranta Henkilökohtainen hygienia: jalkojenhoito Siivous: suursiivous, ikkunoiden pesu ja mattojen tuuletus Huolto- ja korjaustyöt: lumityöt ja pihatyöt keväällä ja syksyllä Kyytipalvelu: kauppaan, pankkiin, virastoihin ja kyläilemään Liikunta: kuntoilussa avustaminen ja ohjaaminen Muut avustavat toiminnot: jutteluseura ja viriketoiminta Lisäksi suhteutettuna omaishoitoperheiden (kotitaloudessa omaishoitaja ja/tai omaishoidettava) määrään (26/174) myös omaishoidon tuen palveluille on huomattava tarve: Hoitaja kotiin omaishoitajan vapaan ajaksi (14/26) Hoitopaikka kodin ulkopuolelle omaishoitajan vapaan ajaksi (10/26) Lyhytaikainen päivähoito kotona (11/26) Lyhytaikainen hoitopaikka kodin ulkopuolella (7/26) 19

20 Palvelujen tarpeen ja saannin jakautuminen Saadaan jotain, mutta lisäksi tarve vähintään yhdelle palvelulle Ei saada mitään, mutta tarve vähintään yhdelle palvelulle Saadaan jotain, mutta ei tarvetta millekään muulle palvelulle Ei saada, eikä tarvita mitään palvelua 33 % 30 % 21 % 16 % DIAGRAMMI 9. Palvelujen tarpeen ja saannin jakautuminen Palvelujen tarpeen ja saannin jakautuminen kaikkien vastaajien keskuudessa ovat nähtävissä diagrammista 9. Vastaajista kolmasosa (33 %) ei saanut, eikä myöskään tarvinnut mitään palvelua tällä hetkellä. Sen sijaan 67 prosenttia vastaajista tarvitsi vähintään yhtä palvelua tällä hetkellä, joko sitä jo saaden tai sitä ainakin tarviten. Kaikista vastaajista 30 prosenttia sai jo jotain palvelua, mutta myös tarvitsi lisäksi vähintään yhtä jotain muuta palvelua, 21 prosenttia ei saanut tällä hetkellä mitään mutta tarvitsi vähintään yhtä palvelua ja 16 prosenttia sai tällä hetkellä jotain, mutta ei sen lisäksi tarvinnut enää mitään muuta palvelua. Yksilön keskimääräisen palvelutarpeen määrittämisen vuoksi yksilöiden vastauksien jakaantumisesta vastausvaihtoehtojen kesken on laskettu keskiarvot sekä ääriarvojen vaikutusten välttämiseksi myös mediaanit. Saadaan: keskiarvo 3,56 palvelua/kotitalous ja mediaani 0 palvelua/kotitalous. Ei saada, mutta on tarvetta: keskiarvoa 3,99 palvelua/kotitalous ja mediaani 1 palvelu/kotitalous Ei saada, ei tarvetta: keskiarvo 37,21 palvelua/kotitalous ja mediaani 42,5 palvelua/kotitalous Keskimäärin kotitaloudet eivät kyselyn perusteella tarvitse tällä hetkellä montaa kyselylomakkeessa esitellyistä palveluista, sillä sekä saatujen palvelujen että ei saada, mutta tarvitaan -palvelujen osalta keskiarvolla laskettuna keskimääräinen tarve jää alle neljään per kotitalous ja mediaaniluvut ovat vielä pienemmät. Kun kuitenkin huomioidaan, että kaikista vastanneista kotitalouksista selkeä enemmistö (67 %) kokee tällä hetkellä tarvitsevansa (saadaan ja ei saada, mutta on tarvetta) vähintään yhtä kyselylomakkeen palveluista. 20

21 Omaishoitoperheiden palvelujen saanti ja tarve Omaishoitoperheitä (kotitaloudessa omaishoitaja ja/tai -hoidettava) oli vastanneista kotitalouksista 26 kappaletta. Palvelujen saannin yleisyys heidän keskuudessaan on esitelty diagrammissa 10. Saadaan Ei saada 15 % 85 % DIAGRAMMI 10. Omaishoitoperheiden palvelujen saanti Omaishoitoperheistä suurin osa (85 %) sai vähintään yhtä kyselylomakkeessa mainituista palveluista tälläkin hetkellä. Ainoastaan 15 prosenttia omaishoitoperheistä ei saanut tällä hetkellä mitään palvelua. Näin ollen palvelujen saanti oli huomattavasti yleisempää omaishoitoperheissä verrattuna kyselyn kaikkien vastanneiden tuloksiin. Diagrammista 11 on nähtävissä, kuinka palvelujen saanti ja tarve jakaantuivat omaishoitoperheiden keskuudessa. Omaishoitoperheistä ainoastaan hyvin pieni osuus (4 %) ei saanut, muttei myöskään tarvinnut mitään palvelua tällä hetkellä. Sen sijaan suurin osa (96 %) vastanneista omaishoitoperheistä koki tarvitsevansa vähintään yhtä palvelua tälläkin hetkellä. Enemmistö (57 %) omaishoitoperheistä sai tällä hetkellä vähintään yhtä kyselylomakkeen palveluista, mutta tarvitsi vielä sen lisäksi jotain muuta palvelua. Omaishoitoperheistä 12 prosenttia tarvitsi tällä hetkellä vähintään yhtä palvelua, mutta ei saanut vielä yhtään kyselylomakkeen palveluista. Loput 27 prosenttia omaishoitoperheistä tarvitsivat palvelua, mutta myös saivat sitä jo tällä hetkellä riittävästi. Saadaan, ei muuta tarvetta Ei saada, mutta tarve vähintään yhdelle Saadaan, mutta tarve vähintään yhdelle Ei saada, ei tarvetta 12 % 4 % 27 % 57 % DIAGRAMMI 11. Palvelujen tarve ja saanti omaishoitoperheissä 21

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

VUOLIJOEN ALUEEN PALVELUTARVEKARTOITUS - vastaamalla kyselyyn vaikutat alueen kehittämiseen

VUOLIJOEN ALUEEN PALVELUTARVEKARTOITUS - vastaamalla kyselyyn vaikutat alueen kehittämiseen VUOLIJOEN ALUEEN PALVELUTARVEKARTOITUS - vastaamalla kyselyyn vaikutat alueen kehittämiseen 1 Vuolijoen alueen asukkaiden mielipiteillä ja tarpeilla on nyt kysyntää. Vastaamalla palvelutarvekartoitukseen

Lisätiedot

Kouvolan palvelusetelituottajat

Kouvolan palvelusetelituottajat Kouvolan palvelusetelituottajat Kouvolan kaupungin myöntämä palveluseteli käy maksuksi vain tässä luettelossa oleville yrittäjille. Palvelusetelituottajaksi on hyväksytty yritykset, joissa työntekijällä

Lisätiedot

Kouvolan palvelusetelituottajat

Kouvolan palvelusetelituottajat Kouvolan palvelusetelituottajat Kouvolan kaupungin myöntämä palveluseteli käy maksuksi vain tässä luettelossa oleville yrittäjille. Palvelusetelituottajaksi on hyväksytty yritykset, joissa työntekijällä

Lisätiedot

Vuolijoen alueen palvelutarvekartoitus Ojanperän kylän vastaukset

Vuolijoen alueen palvelutarvekartoitus Ojanperän kylän vastaukset Vuolijoen alueen palvelutarvekartoitus 2016 Ojanperän kylän vastaukset Ojanperän kylän vastaukset 18.8.2016 15:40 Ojanperän kylän vastaukset 1. Sukupuoli 10 9 8 7 66.7 6 6 5 Sukupuoli (N = 250) 4 33.3

Lisätiedot

Yksityiset toimivat itsenäisesti ja vastaavat omasta yritystoiminnastaan.

Yksityiset toimivat itsenäisesti ja vastaavat omasta yritystoiminnastaan. Yksityiset kotihoito-, kotipalvelu - ja siivouspalvelut Yksityiset toimivat itsenäisesti ja vastaavat omasta yritystoiminnastaan. Yrityksen kanssa on aina hyvä tehdä kirjallinen sopimus palvelusta ja sen

Lisätiedot

Kouvolan palvelusetelituottajat

Kouvolan palvelusetelituottajat Kouvolan palvelusetelituottajat Kouvolan kaupungin myöntämä palveluseteli käy maksuksi vain tässä luettelossa oleville yrittäjille. Palvelusetelituottajaksi on hyväksytty yritykset, joissa työntekijällä

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa?

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa? Kysely-yhteenveto Virtuaalihevosharrastajien ikä- ja osaamiskyselyn tulokset Kysely julkaistiin 4.10.2012, ja se suljettiin kuukauden kuluttua 4.11.2012 jolloin siihen oli vastannut 420 harrastajaa. Vertailulukuna

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Omaishoidon tuen kuntakysely 2012

Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 - Alustavia tuloksia ja havaintoja. 18.1.2013 EERO SILJANDER, CHESS/THL. 1 Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 taustat ja aineisto. STM:n toimeksiantona THL:lle 2012 toteuttaa

Lisätiedot

Vuolijoen alueen palvelutarvekartoitus Muiden kylien vastaukset

Vuolijoen alueen palvelutarvekartoitus Muiden kylien vastaukset Vuolijoen alueen palvelutarvekartoitus 2016 Muiden kylien vastaukset Muiden kylien vastaukset 19.8.2016 13:20 Muiden kylien vastaukset 1. Sukupuoli 100 90 80 70 60 6 50 40 5 5 4 Sukupuoli (N = 250) Muu,

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Hoiva-, siivous- ja kotona asumiseen liittyvien palvelujen palvelutuottajien lista (12.12.2012 40) 30.1.2015

Hoiva-, siivous- ja kotona asumiseen liittyvien palvelujen palvelutuottajien lista (12.12.2012 40) 30.1.2015 Hoiva-, siivous- ja kotona asumiseen liittyvien palvelujen palvelutuottajien lista (12.12.2012 40) 30.1.2015 Yrittäjän tiedot Evinic Oy Y-tunnus: 0954018-5 T:mi Kotihoiva Seija Sutinen Y-tunnus: 1594573-6

Lisätiedot

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012 Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan 1.8.2009 ja sitä sovelletaan kuntien järjestämiin

Lisätiedot

Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011

Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011 Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli ( ) Mies ( ) Nainen 2. Ikä ( ) Alle 12 v. ( ) 12-17 v. ( ) 18-24 v. ( ) 25-34 v. ( ) 35-44 v. ( ) 45-54 v. ( ) 55-64 v. (

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Reetan kotipalvelu Y-tunnus: 1884643-4. Margareta Franssila Kaukonpolku 4 D 46, 04200 Kerava puh. 0440 345 357. mafranssila@suomi24.

Reetan kotipalvelu Y-tunnus: 1884643-4. Margareta Franssila Kaukonpolku 4 D 46, 04200 Kerava puh. 0440 345 357. mafranssila@suomi24. Hoiva-, siivous- ja kotona asumiseen liittyvien palvelujen palvelutuottajien lista (12.12.2012 40) 2.5.2014 Yrittäjän tiedot Evinic Oy Y-tunnus: 0954018-5 T:mi Kotihoiva Seija Sutinen Y-tunnus: 1594573-6

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE HANKE

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE HANKE PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE HANKE TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN LOPPURAPORTTI 3.2.2014 30.11.2014 Hanke pyrkii vahvistamaan harvaan asuttujen alueiden ja kylien palveluiden saatavuutta sekä

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Hoiva-, siivous- ja kotona asumiseen liittyvien palvelujen palvelutuottajien lista (12.12.2012 40) 13.4.2015

Hoiva-, siivous- ja kotona asumiseen liittyvien palvelujen palvelutuottajien lista (12.12.2012 40) 13.4.2015 Hoiva-, siivous- ja kotona asumiseen liittyvien palvelujen palvelutuottajien lista (12.12.2012 40) 13.4.2015 Yrittäjän tiedot Evinic Oy Y-tunnus: 0954018-5 T:mi Kotihoiva Seija Sutinen Y-tunnus: 1594573-6

Lisätiedot

Vuolijoen alueen palvelutarvekartoitus Kytökoski-Saaresmäen kylän vastaukset

Vuolijoen alueen palvelutarvekartoitus Kytökoski-Saaresmäen kylän vastaukset Vuolijoen alueen palvelutarvekartoitus 2016 Kytökoski-Saaresmäen kylän vastaukset Kytökoski-Saaresmäki kylän vastaukset 18.8.2016 12:40 Kytökoski-Saaresmäki kylän vastaukset 1. Sukupuoli 100 90 80 75.0

Lisätiedot

Postin kotipalvelut. Internal

Postin kotipalvelut. Internal Postin kotipalvelut Tarjoamme kotipalveluverkoston ja monipuoliset palvelut koko Suomeen PALVELUT KILPAILUEDUT HOIVA KIINTEISTÖ TURVA Paikallinen läsnäolo ja tehokkuus Lyhyet palvelut tehokkaasti Luotettava

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Hoiva-, siivous- ja kotona asumiseen liittyvien palvelujen palvelutuottajien lista (12.12.2012 40) 6.10.2015

Hoiva-, siivous- ja kotona asumiseen liittyvien palvelujen palvelutuottajien lista (12.12.2012 40) 6.10.2015 Hoiva-, siivous- ja kotona asumiseen liittyvien palvelujen palvelutuottajien lista (12.12.2012 40) 6.10.2015 Yrittäjän tiedot Evinic Oy Y-tunnus: 0954018-5 T:mi Kotihoiva Seija Sutinen Y-tunnus: 1594573-6

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely. Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely 220104274

Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely. Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely 220104274 Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely Vastaajien prosenttiosuudet palvelualueittain Etelän palvelualue 23 Lännen palvelualue 15 Pohjoisen palvelualue 26 Idän palvelualue 29 Sve (ruotsinkieliset)

Lisätiedot

Hämeen Kylät ry Omalta kylältä Hämeessä -hanke :54

Hämeen Kylät ry Omalta kylältä Hämeessä -hanke :54 Hämeen Kylät ry Omalta kylältä Hämeessä -hanke Kyselyn toteutus Kysely kaupungin verkkosivuilla: www.hameenlinna.fi/pitajakysely Linkkiä jaettiin Reseptit hankkeen toteuttajatahojen sekä Hämeen Kylät

Lisätiedot

Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille. Laura Alonen

Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille. Laura Alonen Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille Laura Alonen Opinnäytetyön taustaa Idea harjoittelussa Hyvinkään perusturvakeskuksen vammais- ja kehitysvammapalveluissa keväällä

Lisätiedot

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla 2015

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla 2015 n kaupunki Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat lla 2015 Aamusta Iltaan Palvelut Oy - Kotipalvelu ark. klo 18-21 - Kotipalvelu ark. klo 21-06 34,34 / tunti 40,06 / tunti p. 045 1221 000 - Kotipalvelu

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset 1(6) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Asumistiedot Asunto

Lisätiedot

Vuolijoen alueen palvelutarvekartoitus Vuottolahden kylän vastaukset

Vuolijoen alueen palvelutarvekartoitus Vuottolahden kylän vastaukset Vuolijoen alueen palvelutarvekartoitus 2016 Vuottolahden kylän vastaukset Vuottolahden vastaukset 19.8.2016 10:56 Vuottolahden vastaukset 1. Sukupuoli 100 90 80 70 60 6 63.6 50 Sukupuoli (N = 250) 40 4

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Hakemus 24.8.2015 HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Saapunut: Käsitelty: PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 1. Palvelun tuottajan tiedot Palvelutuottaja (yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi)

Lisätiedot

Vain eteläisen alueen kaikissa kaavakkeissa oli kysymys numero 11, onko sinulla tukihenkilö/henkilökohtainen avustaja.

Vain eteläisen alueen kaikissa kaavakkeissa oli kysymys numero 11, onko sinulla tukihenkilö/henkilökohtainen avustaja. ASUMISEN TUKIASUKKAIDEN KYSELYN TULOKSIA Vain eteläisen alueen kaikissa kaavakkeissa oli kysymys numero 11, onko sinulla tukihenkilö/henkilökohtainen avustaja. KESKUSTA Vastauksia 14 kpl 1. IKÄ: vastaajien

Lisätiedot

Vuolijoen alueen palvelutarvekartoitus Käkilahden kylän vastaukset

Vuolijoen alueen palvelutarvekartoitus Käkilahden kylän vastaukset Vuolijoen alueen palvelutarvekartoitus 2016 Käkilahden kylän vastaukset Käkilahti kylän vastaukset 18.8.2016 12:43 Käkilahti kylän vastaukset 1. Sukupuoli 10 9 8 7 6 6 64.7 5 Sukupuoli (N = 250) 4 4 35.3

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Hämeenkatu 26 A, Lahti - (03)

Hämeenkatu 26 A, Lahti - (03) Padasjoki Padasjoki - Hoivapalvelu Anneliina Oy Rautatienkatu 11 B (Studio 11, yläkerta) 15110 Lahti 040 540 4211 tea.sarkka@anneliina.net w w w.anneliina.net kotipalvelu kotisairaanhoito, näytteenotto

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 2 Lea Mäkinen 12.12.2008 3 4 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 2008 Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä tarkoitetaan Uudenkaupungin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl Oletteko kokeneet Kyläavustajatoiminnan tarpeelliseksi omalla alueellanne Kyllä 27 100 % Ei 0 0 % Kyläavustajatoiminnan onnistuminen

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Teknologia ja läheisten apu Kyselyn tulokset

Teknologia ja läheisten apu Kyselyn tulokset k ä y t t ä j ä l l e k ä t e v ä t e k n o l o g i a Paula Ranta, Marika Nordlund, Lea Stenberg Teknologia ja läheisten apu Kyselyn tulokset KÄKÄTE-projekti 11/2014 Sisällys Johdanto... 4 Vastaajat...

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Veera Tahvanainen ja Mikko Kurttila Luonnontuotealan tutkimusseminaari, Ruka, Kuusamo 11.11.2015 Taustaa Luonnontuotteisiin

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

Päivitetty Palveluntuottaja Toiminta-ajat Palvelut Hinta. Kotipalvelua arkisin ja viikonloppuisin klo 7-20 välillä.

Päivitetty Palveluntuottaja Toiminta-ajat Palvelut Hinta. Kotipalvelua arkisin ja viikonloppuisin klo 7-20 välillä. Palveluntuottaja Toiminta-ajat Palvelut Hinta Hoivapalvelu Hupulaanen Ulla Laakso-Murtoniemi Laaksontie 241 62420 Kortesjärvi Puh. 050 3028577 ulla.lamur@gmail.com Kaarinan kotipalvelu Kaarina Lahti Etelärannantie

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto Ikäihminen teknologian käyttäjänä Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto KÄKÄTE-projekti Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti: Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Padasjoki. Padasjoki - Kotihoitopalvelut. Kaija Pantke Tmi. Kodin Ilox & Avux. Padasjoki

Padasjoki. Padasjoki - Kotihoitopalvelut. Kaija Pantke Tmi. Kodin Ilox & Avux. Padasjoki Padasjoki Padasjoki - Kaija Pantke Tmi Maitokartanontie 11 as 5 16800 HÄMEENKOSKI 050 591 2371 kaija.pantke@gmail.com muu avustaminen ruuanitto, pyykinpe, vaatehuolto kuljetukset asiointeihin pienet kodin

Lisätiedot

Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta?

Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta? Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta? Anja Noro, THT, Tutkimuspäällikkö Ikäihmisten palvelut yksikkö, THL RAI-seminaari 4.4.213 Paasitorni, Helsinki Esityksen rakenne Omaisapuun liittyviä kysymyksiä

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kasvun Portaat Oy JOHDANTO Kasvun Portaat Oy:n asiakastyytyväisyyskysely tehtiin joulukuun aikana kirjekyselynä. Kysely suunnattiin niiden kuntien sosiaalityöntekijöille, joista

Lisätiedot

Minkä sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää muuttua ja miksi? 11.6.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Minkä sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää muuttua ja miksi? 11.6.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Minkä sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää muuttua ja miksi? Ikääntynyt väestö on muuttanut yhteiskuntaamme! Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus tänään ja tulevaisuudessa - Suomen eläkeläiset ovat

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5

S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5 Kooste Hyvinvo intia edistävät kotikäynnit 1939 syntyneille vuonna 2014 S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5 HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 1939 SYNTYNEILLE Ikäkeskus on Seinäjoen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Yleistä kyselystä. Tässä ovat RyhmäRengin Resurssikyselyn tulokset huviksi ja hyödyksi, olkaa hyvä. Suurkiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Yleistä kyselystä. Tässä ovat RyhmäRengin Resurssikyselyn tulokset huviksi ja hyödyksi, olkaa hyvä. Suurkiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Tässä ovat RyhmäRengin Resurssikyselyn tulokset huviksi ja hyödyksi, olkaa hyvä. Suurkiitos kaikille kyselyyn vastanneille! RyhmäRengin emäntä Verkkosivut: https://kirsialastalo.wordpress.com/ FB-sivut:

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ Opinnäytetyön tutkimustuloksia Terveydenhoitaja Tiina Ahonpää 2017 Opinnäyte työ valmistui toukokuussa 2016 Yhteistyössä Invalidiliiton

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Hämeenkoski. Hämeenkoski - Kotihoitopalvelut. Arto Pääkkönen Tmi. Eija Tuulikin Kotiapu. Hämeenkoski. asioinnit

Hämeenkoski. Hämeenkoski - Kotihoitopalvelut. Arto Pääkkönen Tmi. Eija Tuulikin Kotiapu. Hämeenkoski. asioinnit Hämeenkoski Hämeenkoski - Arto Pääkkönen Tmi Järvisentie 6 17410 VIITAILA 044 280 7500 arto.paakkonen@hotmail.com asioinnit 28 / tunti sis. matkakulut 20 km asti, ylimenevältä sopimuksen mukaan Eija Tuulikin

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot