HYVINVOINTIVALMENTAJAKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINVOINTIVALMENTAJAKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 HYVINVOINTIVALMENTAJAKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA Hyvinvointivalmennushanke Salla

2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 KOULUTUKSEN LÄHTÖKOHDAT Hyvinvointivalmennushanke ja malli Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Hyvinvointivalmentajan osaaminen Pedagogiset lähtökohdat Opetusjärjestelyt ja opintojen kuormittavuus Opintosuoritusten arviointi Laadunvarmistus OPINNOT Opintojen rakenne Opintokokonaisuudet Perusopinnot Orientoivat opinnot Hyvinvoiva ihminen Ravitsemus ja painonhallinta Terveysliikunta Psykososiaalinen hyvinvointi Hyvinvoinnin arviointi mittauksilla Vuorovaikutus ja yhteistyö Dialoginen vuorovaikutus Ryhmänohjaus- ja valmennustaidot Sallan palvelut ja niihin ohjaaminen Viestintä Viestinnän perusteet Viestintäsuunnitelman tekeminen Työhyvinvointi Suuntautumisopinnot Hyvinvointia tukeva teknologia Luontaishoito Työhyvinvointi Kulttuuri ja kädentaidot hyvinvoinnin lähteinä ja osana hyvinvointimatkailua Ikäihmisten hyvinvoinnin tukeminen Vuoropuhelujen vetäminen Voimavarat käyttöön ryhmänohjaajan koulutus Harjoittelu Hyvinvointivalmentajatoiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi Oman hyvinvoinnin vahvistaminen

3 1 KOULUTUKSEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Hyvinvointivalmennushanke ja malli Hyvinvointivalmennushanke on Lapin maakuntakorkeakoulun ja Sallan ESR-rahoitteinen yhteistyöhanke ajalla Hankkeen tavoitteena on toteuttaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointivalmennusta Sallan kunnassa toimijoiden yhteistyöverkostossa hankkeessa luotavan hyvinvointivalmennusmallin mukaisesti. Tavoitteena on hyvinvointivalmennuksen koulutusmallin ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan käynnistäminen Lapin maakuntakorkeakoulun kanssa. Sallalaisten osaamisen ja osallisuuden lisääminen ja asukkaiden elämänlaadun parantaminen ovat myös hankkeen tavoitteita. Sallan kunnan visiona on hyvän elämän edistäminen niin kuntalaisten kuin matkailijoidenkin keskuudessa. Hyvinvoinnin edistämisellä tavoitellaan Sallan vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn lisääntymistä. Hyvinvointivalmennusmallia on kehitetty yhteistyössä hankkeen työ- ja ohjausryhmän kanssa ja sitä muotoillaan siitä saatujen kokemusten myötä Sallan tarpeiden mukaan. Mallin toimintoja on kokeiltu hankkeen alusta alkaen ja arvioitu niiden tarpeellisuutta ja onnistumista. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa toteuttaa Lapin maakuntakorkeakoulu. Tutkimuksellinen lähestymistapa on toimintatutkimus. Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijat tekevät opinnäyte- ja projektitöitään hankkeessa. Yliopiston opiskelijat valmistavat kandinja gradutöitään hankkeen toiminnoista. Hankkeessa on valmistunut kesällä 2009 hyvinvointikertomus, jota käytetään kuntastrategian luomisessa hyvinvointinäkökulman sisällyttämisessä strategiaan. Hyvinvointivalmentajakoulutus on suunniteltu hankkeen työryhmän ideoinnin pohjalta niin, että opiskelijat saavat koulutuksen myötä valmiudet toimia hyvinvointivalmentajina hyvinvointivalmennusmallin mukaisesti ja kykenevät kehittämään mallia edelleen. 3

4 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA KARTOITUKSET KOULUTUKSET Tarpeen mukaisen osaamisen lisääminen Hyvinvointianalyysi Kehonkoostumus OmaPeili YKSILÖIDEN JA YHTEISÖJEN KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINNIN VAHVISTUMINEN TAPAHTUMAT Hyvinvointipäivät Teemapäivät HYVINVOINTIVALMENTAJAT tuki- ja vastuuhenkilöinä koordinoivat tiedottavat toimivat RYHMÄTOIMINTA Hyvinvointikurssi Voimavarat käyttöön ryhmät Diabeetikkojen ryhmät OSAAMISEN JA OSALLISUUDEN LISÄÄNTYMINEN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN JUURTUMINEN MATKAILUPALVELUJEN VERKOSTOITUMINEN HYVINVOINTI- MATKAILU Palveluverkosto Yhteistyö kunnan palvelujen kanssa VUOROPUHELUT Työyhteisöt Perheet Järjestöt Työhyvinvointimatkailu SALLAN VETOVOIMAISUUDEN JA KILPAILUKYVYN LISÄÄNTYMINEN KUNTASTRATEGIA HYVINVOINTIKERTOMUS Kuvio 1. Hyvinvointivalmennusmalli syksyllä Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Terveyden ja hyvinvoinnin käsitteet ovat lähellä toisiaan ja niiden edistämisen tavoitteet ovat samansuuntaiset. Hyvinvointivalmennus vastaa hallituksen joulukuussa 2007 antaman terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteisiin. Ne ovat: terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen kansansairauksien ehkäisyyn vaikuttavien elintapamuutosten aikaansaaminen terveitä elämäntapoja edistävien työ- ja elinolosuhteiden kehittäminen järjestöjen toiminnan ja roolin vahvistaminen terveyden edistämiseen erityisesti osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukena sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen terveyden edistämisen uusien työmuotojen kehittäminen 4

5 1.3 Hyvinvointivalmentajan osaaminen Hyvinvointivalmentajan tehtävänä on olla tuki- ja vastuuhenkilönä omassa työ- tai toimintaympäristössään. Hän tiedottaa kunnassa tapahtuvasta hyvinvointitoiminnasta ja on mukana koordinoimassa sitä. Hän toimii hyvinvointivalmentajien verkostossa, jossa suunnitellaan ja toteutetaan hyvinvointia edistävää toimintaa kunnan alueella. Hän on suuntautunut jollekin hyvinvoinnin osa-alueelle ja käyttää omia vahvuuksiaan hyvinvointitoiminnassa. Hyvinvointivalmentaja voi toimia sekä yksilöiden että yhteisöjen hyvinvoinnin edistäjänä. 1.4 Pedagogiset lähtökohdat Hyvinvointivalmentajakoulutuksessa oppiminen perustuu henkilökohtaiseen kokemukseen ja reflektointiin. Koulutuksen aikana opiskelija pohtii omaa hyvinvointiaan ja arvioi saamaansa tietoa ja hyvinvoinnin vahvistamisen keinoja oman kokemuksensa kautta. Hän liittyy hyvinvointivalmentajien verkoston toimivaksi jäseneksi. Hyvinvointivalmentajakoulutus on vähintään opistotasoisen tutkinnon suorittaneille tarkoitettu täydennyskoulutus eikä se johda tutkintoon. Hyvinvointivalmentajana toimimiseen liittyen opiskelija oppii kokonaisvaltaisen näkemyksen hyvinvoinnista oppii perustiedot ihmisen hyvinvoinnista oppii hyvinvoinnin tukemisen keinoja oppii vahvistamaan ja arvioimaan omaa hyvinvointiaan löytää omia vahvuuksiaan ja ottaa niitä käyttöön Hyvinvointivalmentajien verkoston muodostamiseen liittyen opiskelija oppii suunnitelmallista toimintaa oppii yhteistyötä oppii työnjaon tekemistä oppii keskinäistä kunnioitusta, tasa-arvoisuutta ja arvostamista tutustuu muihin verkoston jäseniin 5

6 1.5 Opetusjärjestelyt ja opintojen kuormittavuus Opetus koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta ja harjoittelusta. Lähiopetus tapahtuu Sallassa joko luentoina, videoluentoina tai verkossa työskentelynä. Lähiopetuksen aikana opiskelija työskentelee yhdessä opettajan ja muun ryhmän kanssa. Itsenäisen opiskelun aikana opiskelija työskentelee yksin tai toisen ryhmäläisen kanssa hakien itse tietoa, aineistoa ja ohjausta. Suuntautumisopintojen tavoitteet ja toteutus suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa osallistujien tarpeita vastaaviksi. Kouluttajina toimivat pääasiassa RAMK:n sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opettajat, mutta myös muita asiantuntijoita on mukana kouluttamassa. Ryhmän opettajatuutori on Hyvinvointivalmennushankkeen suunnittelijaopettaja Arja Jääskeläinen RAMK:sta. Oppimista tukevina välineinä käytetään Optima-verkko-oppimisympäristöä, LearnLinc ohjelmaa, videoneuvottelua ja OmaPeili sivustoa. Koulutus on op laajuinen, joka vastaa opiskelijan tunnin työpanosta. Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin työpanosta. Opiskelija kirjaa koulutukseen osallistumisensa työpäiväkirjaan. 1.6 Opintosuoritusten arviointi Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään arviointiskaalaa hyväksytty hylätty. Arviointimuotoja ovat itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan/ohjaajan antama arviointi. Arviointikohteita ovat mm. itsenäisen opiskelun oppimistehtävät, harjoittelu ja esitykset, joilla opiskelija osoittaa hallitsevansa tämän täydennyskoulutuksen vaatimusten mukaisen osaamisen. Arviointi tehdään jokaisesta opinnosta erikseen. 1.7 Laadunvarmistus Ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksen kehittymisen kannalta on tärkeää, että oman toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan jatkuvasti. Koulutuksen itsearviointi on osa koko oppilaitosyhteisön tai sen yksittäisen jäsenen oman toimintaansa, sen tavoitteisiin, toimintaedellytyksiin ja toiminnan tuloksellisuuteen kohdentamaa arviointia. Koulutuksen itsearviointi on siten osa laatujärjestelmää. Sen tavoitteena on oppiva ja itseohjautuva organisaatio ja yksilötasolla itseohjautuvuuden kehittyminen. Koulutuksen itsearviointia varten kerätään palautetietoa opiskelijoiden ja opettajien yhteisistä arviointikeskusteluista ja opiskelijoiden tekemänä systemaattisena arviointina opintojaksoittain. Mahdollisen ulkopuolisen arvioinnin tekee kasvatustieteen tai sosiaalityön opiskelija gradutyönään. 6

7 2 OPINNOT 2.1 Opintojen rakenne Opiskelija opiskelee perusopinnot ja niiden lisäksi valitsee 1-3 suuntautumisopintoa. Oman hyvinvoinnin vahvistamista pohditaan ja opitaan koko koulutukseen ajan henkilökohtaisilla ja ryhmässä tapahtuvilla reflektoinneilla. Opintoihin liittyvä harjoittelu suunnitellaan yksilöllisesti. Hyvinvointivalmentajana toimiminen alkaa jo koulutuksen aikana ja on osa harjoittelua. Opiskelijan kanssa tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen. Opiskelijalla voi olla aikaisemman koulutuksen antamat valmiudet jollekin suuntautumisvaihtoehdolle, myös sellaiselle, jota ei ole tässä opetussuunnitelmassa mainittu. PERUSOPINNOT OMAN HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN SUUNTAAVAT OPINNOT HARJOITTELU HYVINVOINTIVALMENNUSTOIMINTA Kuvio 2. Hyvinvointivalmentajakoulutuksen rakenne 7

8 2.2 Opintokokonaisuudet Perusopinnot Orientoivat opinnot Tavoitteet: opiskelija tietää koulutuksen sisällön tuntee hyvinvointivalmennusmallin tietää keinoja oman hyvinvoinnin arviointiin oppii käyttämään oppimisen työvälineitä valmistelee henkilökohtaista opetussuunnitelmaa tutustuu toisiin koulutettaviin Toteutus: Opinnon aikana perehdytään koulutuksen sisältöön, hyvinvointivalmennusmalliin, oman hyvinvoinnin arviointiin, valmistellaan henkilökohtaista opetussuunnitelmaa ja tutustutaan. Opinnossa perehdytään LearnLinc- ja Optima-alustoihin ja OmaPeili-sivustoon. Hyvinvointivalmennusmalli Optima- ja LearnLinc ohjeet Hyvinvointivalmentajkoulutuksen opetussuunnitelma Hyvinvoiva ihminen Ravitsemus ja painonhallinta Tavoitteet: Opiskelija tietää perustiedot ravitsemuksesta painonhallinnan ja yleisen hyvinvoinnin kannalta ja tietää keinoja ohjata ja tukea ryhmiä ja yksilöitä painonhallinnassa. Toteutus: Yleisöluennolla saadaan tietoa ravitsemuksesta hyvinvoinnin ja painonhallinnan kannalta. Opiskelijat saavat itsenäisen tehtävän, joka käsitellään LearnLinc-istunnossa. Tehtävä palautetaan Optiman palautuslaatikkoon. Annetaan opinnon toteutuksen yhteydessä 8

9 Terveysliikunta Tavoitteet: Opiskelija perehtyy terveysliikunnan käsitteeseen, suosituksiin ja tieteellisen perustaan. Hän tiedostaa terveellisen ja turvallisen liikunnan vaikutusmahdollisuudet yksilön fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Opiskelija tietää liikunnan terveysvaikutukset sekä ymmärtää terveysliikunnan monipuoliset käyttömahdollisuudet sairauksien ennalta ehkäisyssä ja hoidossa. Opiskelija orientoituu vaikuttamaan omaan terveyteensä liikunnan avulla ja osaa neuvoa ja aktivoida asiakkaita terveysliikunnan näkökulmasta. Opiskelija oppii taukojumpan ohjaamisen työyhteisössään. Toteutus: Yleisöluennolla saadaan tietoa terveysliikunnasta hyvinvoinnin näkökulmasta. Opiskelijat saavat itsenäisen tehtävän, joka käsitellään LearnLinc-istunnossa. Tehtävä palautetaan Optiman palautuslaatikkoon. Taukojumppaohjaajakoulutuksen toteuttavat fysioterapiaopiskelijat. Luentomateriaali Fogelholm, Mikael, Vuori Ilkka (toim.) Terveysliikunta Psykososiaalinen hyvinvointi Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää ihmisen psykososiaalista hyvinvointia mahdollistavat ja uhkaavat tekijät ja keinoja vahvistaa psykososiaalista hyvinvointia. Toteutus: Yleisöluennolla saadaan tietoa psykososiaalisen hyvinvoinnin perusteista. Opiskelijat tekevät aiheesta syventävän tehtävän, joka käsitellään LearnLinc istunnoissa. Kettunen & al Kuntoutumisen mahdollisuudet. Järvikoski & Härkäpää Kuntoutuksen perusteet. s

10 Hyvinvoinnin arviointi mittauksilla Tavoitteet: Opiskelija tutustuu keskeisimpiin terveydenhuollossa käytössä oleviin mittauksiin, joilla voi arvioida ihmisen hyvinvointia ja ymmärtää niiden hyödyntämismahdollisuudet terveyden edistämisen keinona. Opiskelija tietää, milloin ohjataan asiantuntijalle mittaustuloksen perusteella. Keskeisiä mittareita ovat esimerkiksi verenpaineen, verensokerin, kolesterolin, mielialan ja stressitason mittarit, kuntotestausmittarit sekä kehon antropometriset mittaukset kuten vyötärön/lantionympärys, BMI, kehon rasvaprosentti ja bioimpedanssimittaukset. Toteutus: Yleisöluennolla kerrotaan mittauksista, niiden merkityksestä ja mistä opiskelija löytää niistä tietoa. Itsenäinen tehtävä käsitellään LearnLinc-istunnoissa. Senkka ja 100 muuta tutkimusta (www.terveysportti.fi) Laboratoriokäsikirja Keskinen, Häkkinen, Kallinen, 2007: Kuntotestauksen käsikirja Ilander ym., 2006: Liikuntaravitsemus Vuorovaikutus ja yhteistyö Dialoginen vuorovaikutus Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää ja oppii havaitsemaan erilaiset vuorovaikutusmuodot ja dialogisen vuorovaikutuksen piirteet. Hän oppii dialogista kohtaamista edistäviä toimintatapoja. Toteutus: Yleisöluennolla aiheena on teoriatietoa dialogisuudesta ja joitakin harjoituksia. Itsenäisenä tehtävänä opiskelija perehtyy tarkemmin dialogisen vuorovaikutuksen piirteisiin. Tehtävät käsitellään yhteisesti. Mönkkönen 2007: Vuorovaikutus. Dialoginen asiakastyö. Dialogilla syvätehoa oppimiseen Arnkil & Eriksson Dialoginen verkostotyö. 10

11 Ryhmänohjaus- ja valmennustaidot Tavoitteet: Opiskelija saa välineitä ryhmänohjauksen ja valmentamisen perustaitoihin teorian ja kokemuksellisen oppimisen avulla.. Toteutus: Lähiopetustuntien aikana opiskellaan ryhmänohjaus- ja valmennustaitoja teoriassa ja käytännön harjoituksin. Aiheeseen liittyvää tehtävää käsitellään LearnLinc istunnossa. Kopakkala,A Porukka, jengi, tiimi. Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen Sallan palvelut ja niihin ohjaaminen Tavoitteet: Opiskelija tietää, mitä sallalaisten ja matkailijoiden hyvinvointia edistäviä palveluja Sallassa on. Hän osaa kertoa niistä ja ohjata palvelujen piiriin. Toteutus: Opinnossa käsitellään yhteisesti kunnalliset palvelut, järjestötoiminta ja yksityisyrittäjien toiminta. Opiskelija perehtyy sovittuihin palveluihin ja esittelee ne muille ryhmäläisille. Palveluista tehdään yhteinen kooste, mahdollisesti esite. Kunnan, järjestöjen ja yksityisyrittäjien palveluista julkaistut materiaalit. Palveluidentuottajien haastattelut 11

12 Viestintä Viestinnän perusteet Tavoitteet: Opiskelija oppii hyvän viestinnän perusteet Toteutus: Viestinnän perusteet opiskellaan lähitunneilla. annetaan lähiopetuksen aikana Viestintäsuunnitelman tekeminen Tavoitteet: Opiskelija oppii viestintäsuunnitelman tekemisen ja hyvän viestinnän toteutuksen käytännön kokemuksen kautta. Toteutus: Tehdään yhteistoiminnallisesti hyvinvointivalmennustoiminnan viestintäsuunnitelma viestinnän asiantuntijan ohjauksessa. Annetaan opinnon yhteydessä 12

13 Työhyvinvointi Tavoitteet: Opiskelija oppii työlähtöisen työhyvinvoinnin periaatteet ja soveltamaan niitä työ- tai muuhun yhteisöönsä. Toteutus: Videoluennolla (yleisöluento) Airi Tolonen Vervestä kertoo työlähtöisen työhyvinvoinnin periaatteista. Opiskelijat tekevät aiheesta soveltavan tehtävän, jota käsitellään kesäkuun tapaamisessa. Mäkitalo & Paso Työ työ ja työ Suuntautumisopinnot Hyvinvointia tukeva teknologia Tavoite: Opiskelija oppii hyvinvointianalyysin toteutuksen ja tulkinnan. Hän osaa ohjata mittaukseen osallistuneen tarvittaessa jatko-ohjaukseen. Opiskelija oppii kehonkoostumusmittauksen suorituksen ja tulkinnan. Toteutus: Kokonaisuuteen sisältyy hyvinvointianalyysin esittely ja toinen osio, jossa käsitellään mittauksissa esille nousseita kysymyksiä. Mittaukset suoritetaan joko ennen ensimmäistä luentoa tai ennen videoneuvottelua. Kehonkoostumusmittaukseen perehdytään laitteen maahantuojan koulutuksella. 13

14 Luontaishoito Tavoite: Opiskelija syventää tietojaan luontaishoidon mahdollisuuksista hyvinvoinnin edistämisessä. Toteutus: Osallistutaan Lapin ammattiopiston Luontaishoidon hankkeen koulutuspäivään jonka aiheena on yrtti- ja turvehoidot. Lisäksi opiskelijat perehtyvät sallalaiseen parantamiseen ja muihin heitä kiinnostaviin luontaishoidon aiheisiin ja esittelevät aiheet toisilleen syksyllä Opinnon toteutusta suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa opiskelijoiden tarpeita vastaavaksi Työhyvinvointi Tavoite: Syventää työlähtöisen työhyvinvoinnin edistämisen taitoja ja saada kokemusta yhden työyhteisön työhyvinvoinnin edistämisprosessin ohjaamisesta. Toteutus: Toteutetaan yhteistyössä Verven kouluttajien kanssa erikseen sovittavana ohjaus- ja koulutuskokonaisuutena. Sallan työterveyshuolto on mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Paso& Mäkitalo Työ, työ ja työ. Opinnon yhteydessä annettavat artikkelit ja muu materiaali 14

15 Kulttuuri ja kädentaidot hyvinvoinnin lähteinä ja osana hyvinvointimatkailua Tavoite: Opiskelija tietää kulttuurin ja kädentaitojen merkityksen hyvinvoinnin tukemisessa ja löytää keinoja käyttää niitä hyvinvoinnin vahvistamisessa ja hyvinvointimatkailussa. Opiskelija oppii hyvinvointimatkailun kehittämisen perusteita. Toteutus: Luentoja ja osallistuvaa työskentelyä Ikäihmisten hyvinvoinnin tukeminen Tavoite: Opiskelija oppii keinoja ikäihmisen hyvinvoinnin tukemiseen toimijuus-ajattelun pohjalta. Toteutus: Yleisöluento toimijuus- ajattelusta ikäihmisten hyvinvoinnin tukemisen perusteena. Luennon yhteydessä annetaan aiheeseen liittyvä itsenäinen tehtävä. Tehtävä käsitellään LearnLinc-istunnoissa. Videoluento järjestetään yhteistyössä Kesto-hankkeen kanssa Vuoropuhelujen vetäminen Tavoitteet: Opiskelijat oppivat dialogisten menetelmien käyttöä perheiden ja yhteisöjen pulmatilanteissa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Toteutus: Koulutus toteutetaan yhteistyössä THL:n verkostotyön kehittämistiimin kanssa. Koulutukseen kuuluu THL:n järjestämänä 5 lähipäivää, joista 1 järjestetään Rovaniemellä, muut Helsingissä. Paikkakunnalla on koulutetun verkostokonsulttikouluttajan ohjaamaa lähiohjausta 1 x kk, palaverien suunnittelua ja toteutusta tilausten mukaan. Eriksson & Arnkil Huoli Puheeksi. Opas varhaisista dialogeista. Seikkula & Arnkil Dialoginen verkostotyö. Arnkil, Eriksson & Rautava. Ennakontidialogeja huolten vyöhykkeillä. Verkostokonsultin käsikirja. Verkko-oppimisympäristö Sosiaaliportissa 15

16 Voimavarat käyttöön ryhmänohjaajan koulutus Tavoitteet: Opiskelija oppii ohjaamaan Voimavarat käyttöön ryhmiä kokemuksellisen oppimisen ja teoriaopintojen avulla. Toteutus: Sosiaali-, terveys- tai opetusalan peruskoulutuksen saanut henkilö osallistuu koulutuspäiviin ja samanaikaisesti ohjaa itse yhden ryhmän. Hän saa teoriaopetusta ja työnohjauksen koulutuspäivien aikana. Koulutus toteutetaan depressioryhmän ohjaajan koulutussuunnitelman mukaan. Depressioryhmänohjaajien koulutusmateriaali annetaan opinnon yhteydessä Harjoittelu Aika: koko koulutuksen ajan Paikka: Sallalaiset toimintaympäristöt Vastuuopettaja: Arja Jääskeläinen Tavoite: Opiskelija oppii toimimaan hyvinvointivalmentajan tehtävissä käytännössä ja soveltamaan tietojaan käytännön työssä. Toteutus: Harjoittelu suunnitellaan jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti. Se voi olla esim. osallistuminen Hyvinvointipäivien järjestelyyn, nettisivuston ylläpitäminen, hyvinvointikurssien järjestelyyn osallistuminen, tiedottamisen hoitaminen koko kunnan tasolla, mittausten järjestäminen tai jonkun muun toiminnan suunnittelu ja toteutus. Opiskelija tekee myös yhden yksilövalmennuksen osana harjoittelua. Harjoittelun tuntimäärä on noin 60 tuntia Hyvinvointivalmentajatoiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi Tavoitteet: Opiskelija oppii hyvinvointivalmentajatoiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia yhteistoiminnallisesti kuntalaisten ja matkailijoiden tarpeita kuunnellen. Toiminta tapahtuu yhteistyössä Lapin maakuntakorkeakoulun kanssa. Toteutus: Ryhmässä ideoidaan ja suunnitellaan toimintaa, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään sitä. 16

17 2.2.5 Oman hyvinvoinnin vahvistaminen Tavoitteet: Opiskelija oppii arvioimaan omaa hyvinvointiaan reflektoinnin ja eri mittausten avulla. Hän oppii käyttämään keinoja, joilla voi seurata ja parantaa hyvinvointia. Oman kokemuksensa kautta hän oppii ohjaamaan ja tukemaan hyvinvointivalmennukseen osallistuvia hyvinvoinnin vahvistamisessa. Toteutus: Hyvinvointivalmennukseen kuuluvissa opinnoissa esitellään hyvinvoinnin arvioinnin, seurannan ja kehittämisen välineitä. Opiskelija asettaa tavoitteita oman hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Hän kirjoittaa Optima-alustan päiväkirjaan omakohtaisia havaintojaan ja kokemuksiaan hyvinvoinnistaan. Niistä on mahdollista keskustella pienryhmissä, Optiman keskustelualueella ja vastuuopettajan kanssa. Vastuuopettaja kommentoi päiväkirjamerkintöjä Optimassa. Opiskelija kirjoittaa hyvinvoinnin vahvistamisen vaiheistaan pohtivan yhteenvedon koulutuksen keski- ja loppuvaiheessa. 17

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto Päivitetty 5.6.2012 Hyväksytty 23.8.2012 106 Evelina Tyynelä Sirkku

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Heli Liikanen Taitto: Johanna Lukkarinen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Opetussuunnitelma Ammattistartti 2 Sisällysluettelo TUTKINTOKOHTAINEN OSA...3 Kuvaus koulutusalasta... 3

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO opetus ja ohjaus (Valmentava I)...

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA 21.12.2010 KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanke 2010 Alkusanat Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma on syntynyt osana Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanketta. Hankkeen päätavoite

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa DEHKO-raportti 2006:1 Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa Tuula-Maria Rintala Outi Himanen Kaija Jokela Marjatta Luukkanen Hilkka Niittyniemi Paula Nikkanen Salla Seppänen

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Ammatillisesti syvennetyn lääketieteellisen kuntoutuksen (ASLAK) palvelulinja Voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot