WPI MODUULIPOHJAINEN KOULUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WPI MODUULIPOHJAINEN KOULUTUS"

Transkriptio

1 WPI MDUULIPHJAINEN KULUTUS Rakenna oma koulutusohjelma ja aikataulu Koulutus on rakennettu siten, että sen voi joustavasti suorittaa jaksoissa itselle sopivassa aikataulussa. Yksilöllistä koulutusohjelmaa tukee myös aiempien opintojen hyväksilukumahdollisuus. Yksittäisille koulutusjaksoille voi hyvin osallistua täydentämään omaa osaamistaan, vaikka opiskelu ei tähtäisikään Health & Wellness Coach lisensointiin. HEALTH & WELLNESS CACH AMMATTILAISEN VIITEKEHYS 5 VALMENTAVA TYÖSKENTELY VIMAVARJEN AKTIVIMINEN 9 HYVINVINTIVALMENNUS - STRESSINSÄÄTELY 2 VALMENTAVA TYÖSKENTELY - ASIAKASSUHTEEN RAKENTAMINEN 6 HYVINVINTIVALMENNUS LIIKUNTA 0 STRATEGINEN HYVINVINTI RGANISAATIISSA 3 VALMENTAVA TYÖSKENTELY MTIVAATIN RAKENTAMINEN 7 HYVINVINTIVALMENNUS RAVITSEMUS HYVINVINTIPALVELUN LAATU 4 VALMENTAVA TYÖSKENTELY TIMINNAN HJAUS 8 HYVINVINTIVALMENNUS TYÖ 2 WPI HEALTH & WELLNESS CACH LISENSINTI alv 24% = 30 / moduuli alv 24% = 378,20 / moduuli P T I HYVINVINTIPALVELUIDEN TUTTEISTAMINEN, MARKKININTI JA MYYNTI P T I LAADUKAS ETÄVALMENNUS

2 . HEALTH & WELLNESS CACH AMMATTILAISEN VIITEKEHYS Terveyskäyttäytymisen teoreettista taustaa Valmentavan asiakastyöskentelyn viitekehyksiä Hyvinvointivalmentajan toimintaympäristö pintojen rakenne Health & Wellness Coach - ammattilaisen viitekehys jakso avaa koulutusohjelman itsenäisesti opiskeltavan sähköisen ennakkomateriaali avulla. Ennakkomateriaali on johdanto terveyskäyttäytymisen ja valmentavan työskentelyn teoreettiseen taustaan. Materiaali antaa yleiskuvan terveyskäyttäytymiseen liittyvästä tutkimuksesta ja niiden keskeisistä löydöksistä. piskeltava materiaali raamittaa teoreettista viitekehystä tavoite- ja voimavaralähtöiselle valmennustyöskentelylle, joka on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäksi koulutusohjelman toinen painopistealue. Materiaali myös kuvaa koulutuksen rakenteen ja antaa tietoa sekä ohjeita koulutuksen suorittamisesta. petusjakson tavoite: Viitekehys opiskelulle mihin tarpeeseen koulutus vastaa ja tuo valmiuksia 2. VALMENTAVA TYÖSKENTELY - ASIAKASSUHTEEN RAKENTAMINEN Eettiset toimintaperiaatteet Mitkä lait määrittävät valmentavaa asiakastyöskentelyä? Valmennussuhteen pelisäännöt ja rakentaminen Tuloksellinen valmennussuhde ei perustu pelkästään hyvään henkilökemiaan. Ensimmäisellä lähiopetusjaksolla perehdytään tekijöihin, joiden avulla luottamuksellinen ja molemmille osapuolille toimiva valmennussuhde rakennetaan. Keskeisellä sijalla ovat sopimukset, asiakastyöskentelyä määrittävät lait sekä eettiset toimintaperiaatteet. petusjakson tavoite: Taidot ja menetelmät tuloksellisen valmennussuhteen rakentamiseen 3. VALMENTAVA TYÖSKENTELY MTIVAATIN RAKENTAMINEN Mitä motivaatio on? Tavoitteiden asettaminen asiakastyöskentelyssä petusjaksolla luodaan yleiskatsaus motivaatiokäsitteen tutkimukseen ja siihen liittyviin teorioihin. Jakson pääpaino on tekniikoiden ja harjoitusten opiskelussa, joiden avulla asiakasta tuetaan oman motivaation tutkimisessa sekä rakentamisessa. petusjakson tavoite: Taitoja ja menetelmiä tukea asiakkaan motivaation rakentumista

3 4. VALMENTAVA TYÖSKENTELY TIMINNAN HJAUS Minkälaiset tekijät määrittävät käyttäytymistä? Miten yksilöä tuetaan ohjaamaan omaa käyttäytymistä? Jaksolla tarkastellaan fyysiseen toimintaympäristöön ja sosiaalisiin sekä psyykkisiin tekijöihin liittyviä asioita, jotka määrittelevät yksilön käyttäytymistä. Jakson pääpaino on tekniikoiden ja harjoitusten opiskelussa, joiden avulla asiakasta tuetaan oman käyttäytymisen tunnistamisessa sekä ohjaamisessa. petusjakson tavoite: Taitoja ja menetelmiä tukea asiakkaan oman toiminnan ohjausta 5. VALMENTAVA TYÖSKENTELY VIMAVARJEN AKTIVIMINEN Miten aktivoidaan voimavaroja? Hoitoon ohjaaminen - milloin asiakas tarvitsee terveydenhuollon palveluita petusjaksolla perehdytään voimavaran käsitteeseen ja menetelmiin, joiden avulla asiakasta autetaan tunnistamaan sekä aktivoimaan omia voimavaroja. petusjakson toisena keskeisenä teemana käsitellään tekijöitä, joiden perusteella hyvinvointivalmentaja voi tunnistaa asiakkaan tarpeen terveydenhuollon palveluille. petusjakson tavoite: Taitoja ja menetelmiä tukea asiakkaan voimavarojen rakentamista sekä aktivoimista 6. HYVINVINTIVALMENNUS LIIKUNTA Liikunnan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille Näkökulmia liikuntakäyttäytymisen ohjaukseen petusjaksolla perehdytään terveysliikunnan perusteisiin ja liikunnan merkitykseen osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. Liikuntakäyttäytymisen ohjausta pohditaan kestävän motivaation rakentamisen, toiminnan ohjaamisen ja voimavarojen aktivoimisen kautta. sallistujat saavat ohjausta ja vinkkejä siitä, miten tietoutta liikunnasta voi syventää, jos oma koulutustausta ei takaa riittävää tiedon tasoa. petusjakson tavoite: Ymmärrys terveysliikunnan perusteista osaaminen syventää omia tietoja

4 7. HYVINVINTIVALMENNUS RAVITSEMUS Ravitsemuksen merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille Näkökulmia ravitsemuskäyttäytymisen ohjaukseen petusjaksolla perehdytään ravitsemustiedon perusteisiin ja hyvän ravitsemuksen merkitykseen osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ravitsemuskäyttäytymisen ohjausta pohditaan kestävän motivaation rakentamisen, toiminnan ohjaamisen ja voimavarojen aktivoimisen kautta. sallistujat saavat ohjausta ja vinkkejä siitä, miten tietoutta ravitsemuksesta voi syventää, jos oma koulutustausta ei takaa riittävää tiedon tasoa. petusjakson tavoite: Ymmärrys ravitsemuksen perusteista osaaminen syventää omia tietoja 8. HYVINVINTIVALMENNUS - TYÖ Miten työn motivaattoreita, työkäyttäytymistä ja voimavaroja kartoitetaan? Näkökulmia työhyvinvoinnin ja -kyvyn psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden ymmärtämiseen petusjaksolla tarkastellaan työn merkitystä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. piskelumateriaali harjoituksineen antaa mallin työhön liittyvien motivaattoreiden, käyttäytymisen ja voimavarojen jäsentämisestä kokonaiskuvaksi. Jaksolla keskitytään ymmärtämään yksilön psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden merkitys työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisessä. Lähijaksolla käsitellään myös tämän hetken työelämän vaikutuksia yksilön hyvinvointiin. petusjakson tavoite: Menetelmiä tarkastella työtä hyvinvoinnin voimavarana 9. HYVINVINTIVALMENNUS - STRESSINSÄÄTELY Palautumisen ja stressin fysiologiaa Miten asiakasta ohjataan tunnistamaan stressiä ja säätelemään sitä? Miten kokonaisvaltainen hyvinvointi tukee stressinsäätelyä? petusjakso antaa yleiskuvan palautumisen ja stressin fysiologiasta. petusjaksolla perehdytään yksilön keinoihin vaikuttaa stressireaktioihin ja parantaa stressinsäätelytaitojaan. Keskeisenä teemana jaksolla on yksilön ajatusten,toimintamallien ja elämäntapojen vaikutukset stressin kokemiseen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. petusjakson tavoite: Sisäistää menetelmiä tarkastella asiakkaan stressireaktioihin vaikuttavia tekijöitä ja ohjata asiakasta parempaan stressinsäätelyyn.

5 0. STRATEGINEN HYVINVINTI RGANISAATIISSA rganisaation toimintakyvyn osatekijät ja niiden kartoitus Tavoitteellisen hyvinvointiohjelman rakentaminen Mittarit organisaation ja valmentajan työvälineinä petusjakso antaa valmiuksia konsultoida organisaatioiden edustajia tuloksellisten toimenpidekokonaisuuksien rakentamisesta. piskelumateriaali antaa mallin organisaation tavoitteisiin linkitetyistä kehitystoimenpiteistä, joilla mahdollistetaan mielekäs ja tuloksellinen työ. petusjaksolla pohditaan myös mittareita, joiden avulla toimenpiteiden tuloksellisuutta voidaan seurata tai todentaa. petusjakson tavoite: Perustiedot organisaatioiden hyvinvoinnin johtamisen konsultointiin. HYVINVINTIPALVELUN LAATU Miten palvelun laatu rakennetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa? Miten hyvinvointipalvelua voidaan mitata? petusjaksolla pohditaan menetelmiä, joiden avulla yhdessä asiakkaan kanssa rakennetaan palvelun laatu. Painopisteenä opetusjaksolla on organisaatioille tarjottavien palveluiden laatutekijät. piskeltavia menetelmiä ovat mm. oman palvelun ja osaamisen kuvaaminen, palveluprosessin hallinta ja tavoitteiden sekä mittareiden asettaminen. piskelumateriaali tuo palvelun laadun rakentamiseen näkökulmia ja työkaluja, joita osallistujat voivat hyödyntää omassa asiakastyöskentelyssään. petusjakson tavoite: Menetelmiä palvelun laadun varmistamiseen

6 2. LISENSINTI Health & Wellness Coach lisenssin saaminen edellyttää minimissään kahden (2) vuoden työkokemusta yksilöiden ja/tai ryhmien ohjaus-, valmennus-, hoito - tai neuvontatehtävissä. Tämän lisäksi opiskelijalla tulee olla suoritettuna riittävä määrä Health & Wellness Coach koulutusohjelman opetusjaksoja. Aikaisempien opintojen perusteella opiskelija voi saada hyväksiluetuksi enintään kaksi (2) opetusjaksoa. Hyväksilukea voidaan opetusjaksot 2-. Hyväksilukemisessa huomioidaan henkilön ajan tasalla oleva koulutus- ja työkokemus. Lisensointi edellyttää minimissään 8 tuntia kirjallisesti dokumentoitua asiakastyöskentelyä minimissään 4 eri asiakkaan kanssa. Lisensoinnissa huomioidaan asiakastyöskentely, joka on tehty Health & Wellness Coach opintojen alkamisen jälkeen. Asiakastyöskentelyn lisäksi edellytetään minimissään 2 tuntia WPI kouluttajan antamaa työnohjausta. Yksilötyönohjaus tehdään pääsääntöisesti aikaan ja paikkaan nähden joustavasti etänä verkkotyökalujen avulla. Etätyönohjaus edellyttää opiskelijalta mahdollisuutta tietokoneen käyttöön ja internet yhteyttä. PTI - HYVINVINTIPALVELUIDEN TUTTEISTAMINEN, MARKKININTI JA MYYNTI Tuotteistamisen perusteet Markkinointiviestintä Palveluiden myyntityö Hyvinvointiammattilaisen toimintaympäristö ja sen kartoittaminen petusjaksolla perehdytään markkinointiviestinnän perusteisiin. Keskustelun pohjana toimivat osallistujien ennakkotehtävinä laatimat omat markkinointiviestit. Myyntityötä tarkastellaan pohtimalla erilaisia myyntikanavia ja niiden optimaalista käyttöä. Palveluiden tuotteistamisen, markkinoinnin ja myynnin kannalta on oleellista osata kartoittaa sekä seurata toimintaympäristöä, joka määrittää omaa toimialaa. petusjaksolla rakennetaan osallistujien kanssa toimialakartta, joka tukee oman toimintaympäristön hahmottamista sekä seuraamista. petusjakson tavoite: Raamit omalle markkinointiviestinnälle Muutosoikeus koulutusjaksojen sisältöihin, järjestykseen, kestoihin tai kouluttajiin pidätetään.

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu 1 SISÄLTÖ HYVINVOINTI ON OSAAMISTA 4 ACTPRO-KONSEPTIN TUOTTEET 5 ORGANISAATION STRATEGINEN TOIMINTAKYKY 6 Esimies hyvinvoinnin johtajana valmennus

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Myynti on tahto- ja taitolaji

Myynti on tahto- ja taitolaji myynti ja asiakkuudet Myynti on tahto- ja taitolaji Valmennuksella parempia tuloksia Myynnin ja asiakkuuksien kehitysohjelmat Omistautunut sinulle VAIKUTTAVAA myynnin kehittämistä sinun ja yrityksesi tarpeisiin

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9 SARI ASTELJOKI & ELINA KONTIO Yrittäjyyden edistäminen ammattikorkeakoulussa esimerkkejä terveysalalta TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 32 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla 19.1.2010 Diak Päivi Vuokila-Oikkonen TtT, tutkijayliopettaja;

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Työpaikkojen ja työyhteisöjen tasa-arvo- & monimuotoissuunnittelu ja -konsultointi

Työpaikkojen ja työyhteisöjen tasa-arvo- & monimuotoissuunnittelu ja -konsultointi Koulutuksen ja kulttuurin PO Elinikaisen oppimisen toimintaohjelma Koulutusohjelma Työpaikkojen ja työyhteisöjen tasa-arvo- & monimuotoissuunnittelu ja -konsultointi Laadittu yhteistyössä eurooppalaisten

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 33/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:45 Määräykset ja ohjeet 2011:45 Näyttötutkinnon perusteet TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Ilkka Kokkoniemi MAIDONTUOTTAJAISÄNTIEN TYÖHYVINVOINTI KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA, YRITTÄJÄNÄ JAKSAMISESTA JA TUEN TARPEESTA Pro gradu tutkielma

Ilkka Kokkoniemi MAIDONTUOTTAJAISÄNTIEN TYÖHYVINVOINTI KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA, YRITTÄJÄNÄ JAKSAMISESTA JA TUEN TARPEESTA Pro gradu tutkielma Ilkka Kokkoniemi MAIDONTUOTTAJAISÄNTIEN TYÖHYVINVOINTI KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA, YRITTÄJÄNÄ JAKSAMISESTA JA TUEN TARPEESTA Pro gradu tutkielma Kuntoutustiede 2015 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot