Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot vuosina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot vuosina 1999 2002"

Transkriptio

1 Kansanterveylaitoksen julkaisuja KTL B10/2004 Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot vuosina

2 Tiivistelmä Yleistä Vuosina sairaalainfektio-ohjelmaan (SIRO) osallistui 7 sairaalaa. Seurannan kohteena olivat kaikki akuuttiosastoilla hoidetut potilaat ( hoitojaksoa). Yhteensä todettiin veriviljelypositiivista sairaalainfektiota potilaalla. Esiintyvyys 0,7 tapausta hoitopäivää kohden Esiintyvyys vaihteli erikoisaloittain, ja se oli suurin sisä-, lasten- ja syöpätaudeilla. Tehohoitoon liittyvien infektioiden oli osuus suurin kirurgiassa, neurologiassa ja lastentaudeilla. Potilasryhmät Kolmannes infektioista todettiin potilailla, joilla oli hematologinen tai lymfaattinen maligniteetti. Noin neljännekselle oli edeltävästi tehty leikkaus ja sama määrä potilaita oli ollut tehohoidossa ennen infektion toteamista. Infektion lähde Keskuslaskimokatetri oli tavallisin infektiolle altistava tekijä. Muita infektion lähteitä olivat muun muassa virtsatieinfektio (6 %) ja leikkaushaavainfektio (4 %). Aiheuttajamikrobit Tavallisimmat aiheuttajamikrobit olivat koagulaasinegatiiviset stafylokokit (30 %), Staphylococcus aureus (11 %), Escherichia coli (11 %) ja enterokokit (8 %). Infektioista 8 % oli useamman kuin yhden mikrobin aiheuttama. Aiheuttajamikrobit vaihtelivat potilasryhmittäin. Mikrobilääkeherkkyys Koagulaasinegatiivisista stafylokokeista 77 % oli resistenttejä metisilliinille (MRSE). Staphylococcus aureuksista 1 % oli resistenttejä metisilliinille (MRSA). Escherichia coleista 6 % oli resistenttejä kefuroksiimille ja 7 % siprofloksasiinille sekä 1 % oli mahdollisesti laajakirjoisia b-laktamaaseja tuottavia kantoja (ESBL). Enterokokeista 0,4 % oli resistenttejä vankomysiinille (VRE). Seuraukset Potilaista 9 % menehtyi 7 vuorokauden kuluessa infektion toteamisesta ja 16 % 28 vuorokauden kuluessa. Menehtyminen oli tavallisinta kandida-, pseudomonas- ja enterokokki-infektioissa. Menehtyneet potilaat olivat iäkkäitä ja heillä oli vaikeita perustauteja. Johtopäätökset Veriviljelypositiivisten sairaalainfektioiden esiintyvyys Suomessa on samaa tasoa kuin muissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa. Veriviljelypositiivisten sairaalainfektioiden aiheuttajina MRSA, VRE ja ESBL-positiiviset enterobakteerit ovat toistaiseksi harvinaisia. Mikrobilääkeherkkyystilanne on huonoin koagulaasinegatiivisten stafylokokkien ja Pseudomonas aeruginosan kohdalla. Seuranta- ja torjuntatoimia tulisi tehostaa keskuslaskimokatetreihin liittyvien veriviljelypositiivisten infektioiden osalta teho-osastoilla, syöpätaudeilla ja hematologiassa. Valtakunnalliset suositukset keskuslaskimokatetreihin liittyvien infektioiden ehkäisystä helpottaisivat sairaaloiden omien ohjeiden laatimista ja toteuttamista. 2

3 Taustaa Seurannan tavoitteet Akuuttisairaalan potilaista joka kymmenes saa vähintään yhden sairaalainfektion. Näistä noin 8 % on veriviljelypositiivisia infektioita, jotka ovat ennuste- ja kustannusvaikutuksiltaan sairaalainfektioista merkittävimpiä. Useat tapausverrokkitutkimukset ovat osoittaneet veriviljelypositiivisten sairaalainfektioiden aiheuttavan arviolta 25 %:n lisäkuolleisuuden ja pidentävän sairaalahoitoa keskimäärin kahdella viikolla. Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot ovat lisääntyneet viime vuosikymmeninä, erityisesti tiettyjen mikrobien aiheuttamat: näitä ovat Staphylococcus aureus, koagulaasinegatiiviset stafylokokit (), enterokokit ja kandidalajit. Lisäksi mikrobien herkkyys antibiooteille on heikentynyt, esimerkkeinä metisilliinille resistentti S. aureus (MRSA), vankomysiinille resistentti enterokokki (VRE) ja laajakirjoisia b-laktamaaseja tuottavat (ESBL) enterobakteerit. Sairaalainfektioiden seuranta on välttämätön osa infektioiden ehkäisyä. Seurannan tavoitteena on tunnistaa epidemioita ja riskitekijöitä sekä ohjata hoitokäytäntöjä ja arvioida torjuntatoimien tehoa. Jotta saatu kuva esiintyvyydestä olisi luotettava, infektiotapaukset on määriteltävä yhtenäisesti ja tapausten etsintämenetelmien on oltava riittävän kattavia. Tasalaatuiset seurantatiedot ovat myös edellytys luotettavalle eri ajanjaksoja ja sairaaloita koskevalle vertailuille. Vuonna 1998 alkaneeseen sairaalainfektio-ohjelmaan (SIRO) osallistui pilottivaiheessa neljä sairaalaa. Pilottivaiheessa luotiin yhteiset määritelmät ja menetelmät veriviljelypositiivisten sairaalainfektioiden seurantaan. Seuraavassa esitetään vuosien veriviljelypositiivisten sairaalainfektioiden seurantatietojen tulokset. Veriviljelypositiivisten sairaalainfektioiden esiintyvyys, aiheuttajamikrobit, mikrobilääkeherkkyys ja seuraukset Tunnistaa toiminta-alueita, joilla infektioita voitaisi ehkäistä Menetelmät Prospektiivisen laboratoriopohjaisen seurannan kohteena olivat kaikki akuuttiosastoilla hoidetut potilaat. Hygieniahoitajat etsivät tapaukset mikrobiologian laboratorion veriviljelytuloksista käyttäen yhteistä määritelmää. Veriviljelypositiivinen sairaalainfektio määriteltiin infektioksi, jossa mikrobi viljeltiin toisen sairaalahoitopäivän jälkeen otetusta veriviljelynäytteestä. Ihon normaaliin bakteerikasvustoon kuuluvien mikrobien (koagulaasinegatiiviset stafylokokit (), difteroidit, mikrokokit, Bacillus- ja Propionibacterium-lajit) kohdalla edellytettiin, että veriviljely oli otettu kliinisin indikaation (kuume >38 C, vilunväreet, hypotermia <36 C tai hypotensio) ja että mikrobi oli kasvanut vähintään kahdesta eri näytteenottokerralla otetusta näytteestä. Jos ihon normaaliin bakteerikasvustoon kuuluva mikrobi oli kasvanut vain yhdestä näytteestä, edellytettiin lisäksi, että potilaalla oli vierasesine esim. keskuslaskimokatetri ja että hoitava lääkäri oli aloittanut herkkyysmäärityksen mukaisen mikrobilääkityksen. Alle 28 vuorokauden ikäisten vastasyntyneiden ja synnyttäjien kaikki veriviljelypositiiviset infektiot luokiteltiin sairaalasta saaduksi huomioimatta toisen sairaalahoitopäivän aikarajaa. Selvitettäessä infektion liittymistä edeltävään hoitojaksoon huomioitiin hematologisen/ lymfaattisen perustaudin aktiivihoito, edeltävän 10 päivän kuluessa tehdyt invasiiviset polikliiniset toimenpiteet ja edeltävän kuukauden aikana tehdyt leikkaukset. 3

4 Jos useampaan kuin yhteen lajiin kuuluvia mikrobeja eristettiin yhdestä tai useammasta kahden vuorokauden sisällä otetusta veriviljelynäytteestä, nämä ilmoitettiin yhtenä niin kutsuttuna sekainfektiona. Kahden samaan lajiin kuuluvan mikrobin katsottiin aiheuttavan erillisen niin kutsutun uuden episodin, jos veriviljelyiden ottoväli oli yli 7 vuorokautta. Infektio katsottiin tehohoitoon liittyväksi, mikäli potilas oli ollut vähintään 24 tuntia teho-osastolla ennen infektion toteamista. Teho-osastolta poistumisen jälkeen kahden vuorokauden kuluessa todetut infektiot luokiteltiin tehohoitoon liittyviksi. Potilaan katsottiin altistuneen kirurgiselle toimenpiteelle, mikäli hänet oli kirjattu leikkaussaliin sairaalahoitojakson aikana ennen infektion toteamista. Pelkkää keskuslaskimokatetrin laittoa tai poistoa leikkaussalissa ei katsottu kirurgiseksi toimenpiteeksi. Veriviljelypositiivinen infektio luokiteltiin primaariseksi kun ei todettu saman mikrobin aiheuttamaa muuta infektiopesäkettä (lähde tuntematon tai verisuonikatetri) ja sekundaariseksi kun todettiin saman mikrobin aiheuttama muu infektiopesäke kuin verisuonikatetri-infektio, esimerkiksi urosepsis, keuhkokuume, leikkausalueen infektio. Kliiniset ja mikrobiologiset tiedot kirjattiin lomakkeelle. Hoitopäivät saatiin HILMOerikoisalakoodeittain ATK-järjestelmistä ja kuolintiedot hankittiin väestörekisteristä. 4

5 Veriviljelypositiivisten sairaalainfektioiden esiintyvyys Vuosina sairaalainfektio-ohjelmaan (SIRO) osallistui 7 sairaalaa. Seurannan kohteena olivat kaikki akuuttiosastoilla hoidetut potilaat ( hoitojaksoa). Yhteensä todettiin veriviljelypositiivista sairaalainfektiota potilaalla. Esiintyvyys 0,7 tapausta hoitopäivää kohden Esiintyvyys vaihteli erikoisaloittain, ja se oli suurin sisä-, lasten- ja syöpätaudeilla. Tehohoitoon liittyvien infektioiden osuus oli suurin kirurgiassa, neurologiassa ja lastentaudeilla. Taulukko 1. Esiintyvyys ja tehohoitoon liittyvien infektioiden osuus, veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot SIRO-sairaaloissa vuosina Erikoisala Infektioita Tehohoitoon liittyviä (%) Esiintyvyys per 1000 hoitopäivää Sisätaudit (12) 1,5 Lastentaudit (44) 1,3 Syöpätaudit ja sädehoito (0) 0,9 Kirurgia (44) 0,6 Neurokirurgia (85) 0,5 Neurologia (49) 0,3 Keuhkosairaudet (25) 0,3 Naistentaudit ja synnytykset 92 2 (2) 0, (58) 0,03 Yhteensä (28) 0,7 (1) korva-, nenä- ja kurkkutaudit, hammas-, suu- ja leukasairaudet, iho- ja sukupuolitaudit, lastenneurologia ja geriatria 5

6 Potilasryhmät ja altistavat tekijät Kolmannes veriviljelypositiivisista sairaalainfektioista todettiin potilailla, joilla oli hematologinen tai lymfaattinen maligniteetti. Noin neljännekselle potilaista oli edeltävästi tehty leikkaus ja/ tai he olivat olleet tehohoidossa. Taulukko 2. Potilasryhmät ja altistavat tekijät, veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot SIRO-sairaaloissa vuosina Potilasryhmä/ altistava tekijä 1 Lukumäärä (%) Hematologinen tai lymfaattinen maligniteetti 987 (32) Kirurgia 903 (29) Tehohoito 854 (28) Kiinteä syöpäkasvain 425 (14) Vastasyntynyt 343 (11) Hemodialyysihoito 212 (7) Kiinteän elimen siirto 92 (3) Synnyttäjä 59 (2) (1) potilaalla voi olla samanaikaisesti useampia altistavia tekijöitä. 6

7 Veriviljelypositiivisten sairaalainfektioiden lähde Infektioista (82 %) oli primaarisia veriviljelypositiivisia infektioita ja 551 (18 %) sekundaarisia. Primaarisista infektioista 1244 (61 %) liittyi keskuslaskimokatetreihin. Tavallisimmat sekundaarisen infektion lähteet olivat virtsatieinfektio (6 %) ja leikkaushaavainfektio (4 %) Keskuslaskimokatetri oli tavallisin infektiolle altistava tekijä. Kuva 1. Infektion lähde, veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot SIROsairaaloissa vuosina Muu Mahasuolikanava Sekundaariset Iho- ja pehmytkudos Hengitystiet Leikkaushaava Virtsatiet Primaariset Tuntematon Keskuslaskimokatetri 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 7

8 Veriviljelypositiivisten sairaalainfektioiden aiheuttajamikrobit Tavallisimmat aiheuttajamikrobit olivat koagulaasinegatiiviset stafylokokit (30 %), Staphylococcus aureus (11 %), Escherchia coli (11 %) ja enterokokit (8 %). Infektioista 259 (8 %) oli niin kutsuttuja sekainfektioita eli aiheuttajaksi ilmoitettiin enemmän kuin yksi mikrobi. Aiheuttajamikrobit vaihtelivat potilasryhmittäin (sivut 10 ja 11). Lähes kaikilla potilasryhmillä koagulaasinegatiiviset stafylokokit olivat tavallisin aiheuttajamikrobiryhmä. B-ryhmän streptokokit olivat yleisiä vastasyntyneillä ja synnyttäjillä, viridans-ryhmän streptokokit hematologisilla potilailla. Hiivasienien osuus korostui vastasyntyneillä ja tehohoitopotilailla. Taulukko 3. Aiheuttajamikrobit, veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot SIROsairaaloissa vuosina Aiheuttajamikrobi ja -ryhmä Löydösten lukumäärä (%) Koagulaasinegatiiviset stafylokokit (30) Staphylococcus aureus 373 (11) Escherichia coli 359 (11) (8) 172 (5) Pseudomonas aeruginosa 171 (5) Klebsiella-lajit 171 (5) 104 (3) B-ryhmän streptokokki 85 (3) Candida albicans 88 (3) hiivat 3 47 (1) Streptococcus pneumoniae 41 (1) 462 (14) Yhteensä (100) (1) Löydöksistä 749 (75 %) Staphylococcus epidermistä (2) Löydöksistä 152 (57 %) Enterococcus faecalista ja 105 (39 %) E. faeciumia (3) 19 C. parapsilosista, 12 C. glabarataa, 2 C. tropicalista, 2 Issatchenkia orientalista ja 12 muuta tunnistamatonta 8

9 Veriviljelypositiivisten sairaalainfektioiden aiheuttajamikrobien mikrobilääkeherkkyys Koagulaasinegatiivisista stafylokokeista 77 % oli resistenttejä metisilliinille (MRSE). Staphylococcus aureuksista 1 % oli resistenttejä metisilliinille (MRSA). Enterokokeista 0,4 % oli resistenttejä vankomysiinille (VRE). Escherichia coleista 6 % oli resistenttejä kefuroksiimille ja 7 % siprofloksasiinille sekä 1 % mahdollisesti laajakirjoisia b-laktamaaseja tuottavia kantoja (ESBL). Pseudomonas aeruginosista noin kolmannekseen eivät tehonneet tobramysiini, piperasilliini tai siprofloksasiini. Taulukko 4. Mikrobilääkeherkkyys grampositiiviset bakteerit Mikrobilääke % S. aureus% % Viridans- streptokokit% Ampisilliini 37 (259) 6 (110) Penisilliini 18 (163) Erytromysiini 63 (979) 8 (369) 31 (163) Imipeneemi/ meropeneemi 40 (245) 0 (115) Klindamysiini 53 (976 3 (368) 7 (161) Oksasilliini/ metisilliini 77 (945) 1 (346) Siprofloksasiini 36 (132) 10 (81) Gentamysiini 15 (93) Tobramysiini 67 (682) 2 (217) Vankomysiini 0 (969) 0 (366) 0,4 (262) 0 (168) Taulukko 5. Mikrobilääkeherkkyys gramnegatiiviset bakteerit Mikrobilääke E. coli% Klebsiella sp.% P. aeruginosa% Enterobacter sp.% Ampisilliini 38 (347) 96 (166) 97 (101) Piperasilliini/ tatsobaktaami 1 (317) 4 (152) 31 (161) 25 (97) Imipeneemi/ meropeneemi 0 (327) 0 (158) 15 (161) 1 (95) Kefotaksiimi 1 (337) 1 (152) 43 (98) Keftatsidiimi 1 (336) 0 (159) 15 (162) 33 (99) Kefuroksiimi 6 (349) 9 (166) 59 (100) Siprofloksasiini 7 (255) 4 (115) 40 (168) 0 (67) Tobramysiini 1 (307) 1 (136) 29 (165) 1 (74) Amikasiini 9 (134) Tiedot on esitetty resistenssiprosentteina (tutkittujen kantojen 9 lukumäärä)

10 H em atologiset m aligniteetit (986) Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot vuosina Klebsiella-lajit Kandidalajit B-ryhmän streptokokki Kirurgia (902) Klebsiella-lajit Kandidalajit B-ryhmän streptokokki Synnyttäjät (59) Klebsiella-lajit Kandidalajit B-ryhmän streptokokki Vastasyntyneet (343) Klebsiella-lajit Kandidalajit B-ryhmän streptokokki 10

11 Tehohoito (853) Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot vuosina K leb s iella-lajit K an d id alajit B -ryhm än streptokokki H em odialyysi (211) K leb siella-lajit K an d id alajit B -ryhm än strep tokokki E lin siirto (91) K leb s iella-lajit K an d id alajit B -ryhm än strep tokokki Kiinteä syöpäkasvain (424) K leb siella-lajit K an d id alajit B -ryhm än strep tokokki 11

12 Veriviljelypositiivisten sairaalainfektioiden seuraukset Potilaista 8 % menehtyi 7 vuorokauden kuluessa infektion toteamisesta ja 16 % 28 vuorokauden kuluessa. Menehtyminen oli tavallisinta kandida-, pseudomonas- ja enterokokki-infektioissa. Menehtyneet potilaat olivat iäkkäitä ja heillä oli vaikeita perustauteja. Kuva 2. Tavallisimpiin aiheuttajamikrobeihin liittyvä tapauskuolevuus, veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot SIRO-sairaaloissa vuosina Kandidalajit Pseudomonas aeruginosa Klebsiella-lajit Staphylococcus aureus Escherichia coli Koagulaasinegatiiviset stafylokokit B-ryhmän streptokokki Tapauskuolevuus, % 28 vrk:n tapauskuolevuus 7 vrk:n tapauskuolevuus 12

13 Kirjallisuutta Banerjee SN, Emori TG, Culver DH, et al. Secular trends in nosocomial infections in the United States Am J Med 1991;91(Suppl 3 B):86-9. Centers for Disease Control. Increase in national hospital discharge survey rates for septicaemia-united States. MMWR 1990;39:31-4. Diekeman DJ, Pfaller MA, Jones RN, Doern GV, Kugler KC, Beach ML, Sader HS and the SENTRY Participants Group. Trends in antimicrobial susceptibility of bacterial pathogens isolated from patients with bloodstream infections in the USA, Canada and Latin America. Int J Antimicrob Agents 2000;13: Edmond MB, Wallance SE, McClish DK, Pfaller MA., Jones RN, Wenzel RP. Nosocomial bloodstream infections in United States hospitals: a three-year analysis. Clin Infect Dis 1999;29: Fluit AC, Jones ME, Schmitz FJ, Acar J, Gupta R, Verhoef J and the SENTRY Participants Group. Antimicrobial susceptibility and frequency of occurrence of clinical blood isolates in Europe from the SENTRY Antimicrobial surveillance program, 1997 and Clin Infect Dis 2000;30: Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, Horan TC, Hughes, JM. CDC definitions. Am J Infect Control 1988;16: Haley RW, Culver DH, White JW, et al. The efficacy of infection surveillance and control programs in preventing nosocomial infections in US hospitals. Am J Epidemiol 1985;121: Haley RW, Culver DH, White JW, Morgan WM, Emori TG. The national nosocomial infection rate a new need for vital statistics. Am J Epidemiol 1985;121: Haley RW, Hooton TM, Culver DH, et al. Nosocomial infections in U.S. hospitals, : estimated frequency by selected characteristics of patients. Am J Med 1981;70: Horan TC, White JW, Jarvis et al. Nosocomial infection surveillance. MMWR 1984;35:1SS,17SS-29. Lyytikäinen O, Lumio J, Sarkkinen H, Kolho E, Kostiala A, Ruutu P and the Hospital Infection Surveillance Team. Nosocomial bloodstream infections in Finnish hospitals in Clin Infect Dis 2002;35:e14-9. Lyytikäinen O, Lumio J, Sarkkinen H, Kolho E, Ruutu P ja valtakunnallisen sairaalainfektio-ohjelman seurantaryhmä. Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot ja niiden aiheuttajat - vuoden 1999 seurantatulokset. Suomen Lääkärilehti 2000;44: Nosocomial Infection National Surveillance Scheme (NINSS). Surveillance of hospital-acquired bacteraemia in English hospitals London. [Online] (http://www.hpa.org.uk/infections/ publications/ninns/hosacq_hab_2002.pdf, 19 February 2004, date last accessed). Pfaller MA, Jones RN, Doern GV, Sader HS, Kugler KC, Beach Ml and the SENTRY Participants Group. Survey of blood stream infections attributable to gram-positive cocci: frequency of occurrence and antimicrobial susceptibility of isolates collected in 1997 in the United States, Canada, and Latin America from the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program. Diagn Microbiol Infect Dis 1999;33: Pittet D. Nosocomial Bloodstream Infections. In: Wenzel RP, ed. Prevention and Control of Nosocomial Infections. 3rd ed. Baltimore: Williams&Wilkins, 1997: Ronveaux O, Jans B, Suetens C, Carsauw H. Epidemiology of nosocomial bloodstrem infections in Belgium, Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1998;17; Sprengler RF, Greenough WB 3d. Hospital costs and mortality attributed to nosocomial bacteremias. JAMA 1978;240:

14 ISBN ISBN (PDF) ISSN

Hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys Suomessa 2011

Hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys Suomessa 2011 Alkuperäistutkimus tieteessä Tommi Kärki HuK, tutkimushoitaja Outi Lyytikäinen LT, dosentti, ylilääkäri outi.lyytikainen@thl.fi THL, Tartuntatautien seurannan ja torjunnan osasto, Sairaalainfektioohjelma

Lisätiedot

Vain parasta jo vuodesta 1883

Vain parasta jo vuodesta 1883 26.vuosikerta numero 1/2008 Vain parasta jo vuodesta 1883 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2007 Veli-Jukka Anttila HYKS /Medisiininen tulosyksikkö/infektiosairaudet, PL 340, 00029 HUS Puheenjohtaja

Lisätiedot

Äkillisen välikorvatulehduksen hoito ja diagnostiikka tärykalvon punoitus ei riitä

Äkillisen välikorvatulehduksen hoito ja diagnostiikka tärykalvon punoitus ei riitä Katsaus tieteessä Johanna Nokso-Koivisto LT, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri HYKS, korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka johanna.nokso-koivisto@hus.fi Paula Tähtinen LT, erikoistuva lääkäri

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prevenar 13 injektioneste, suspensio Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (13-valenttinen, adsorboitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

Papa-koekäytäntö ei vastaa suosituksia

Papa-koekäytäntö ei vastaa suosituksia Alkuperäistutkimus tieteessä Heini Salo VTM, tutkija THL, Rokotusten ja immuunisuojan osasto heini.salo@thl.fi Pekka Nieminen dosentti, ylilääkäri HYKS, naistentautien klinikka Terhi Kilpi tutkimusprofessori,

Lisätiedot

TERVEYS 2000 -TUTKIMUS TUOTTI MYÖS YLLÄTYKSIÄ

TERVEYS 2000 -TUTKIMUS TUOTTI MYÖS YLLÄTYKSIÄ TOUKO KESÄKUU 5 6/2002 MAJ JUNI Pääkirjoitus: Terveys 2000 -tutkimus tuotti myös yllätyksiä Sivu 1 Suomalaisen terveysseurannan uusi peruskivi Sivu 2 Toimintakyky parantunut Sivu 2 Verenkiertoelinten sairaudet

Lisätiedot

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin Lääkevaaka Sirpa Hartikainen Monilääkitys on yleistä iäkkäillä, erityisesti iäkkäillä naisilla. Alhainen sosiaaliluokka, huonoksi koettu terveys, sydän- ja verenkiertosairaudet sekä diabetes ovat yhteydessä

Lisätiedot

Sienet ja terveys. Puheenjohtajan palsta. Lääketieteellisen mykologian seura ry:n tiedotuslehti - ISSN 1456-3533 - Numero 1 / 2010

Sienet ja terveys. Puheenjohtajan palsta. Lääketieteellisen mykologian seura ry:n tiedotuslehti - ISSN 1456-3533 - Numero 1 / 2010 Sienet ja terveys Lääketieteellisen mykologian seura ry:n tiedotuslehti - ISSN 1456-3533 - Numero 1 / 2010 Puheenjohtajan palsta Tuhkaa ja timantteja Takana on kummallinen talvi. Vanhan ajan sääolot, kovia

Lisätiedot

Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia

Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia 31.VUOSIKERTA LISÄNUMERO Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia Suomen Sairaalahygienialehti 2013; 31: Lisänumero 1 1975 2010 Esipuhe: Suomen sairaalahygieniayhdistyksen

Lisätiedot

Onko monielinhäiriöpotilaan tehohoito tuloksellista? Ville Pettilä

Onko monielinhäiriöpotilaan tehohoito tuloksellista? Ville Pettilä Katsaus Onko monielinhäiriöpotilaan tehohoito tuloksellista? Ville Pettilä Monielinhäiriö ja sekundaari-infektiot ovat tärkeimmät syyt tehohoitopotilaiden kuolemaan ja hoidon pitkittymiseen. Tehohoidon

Lisätiedot

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh.

Lisätiedot

Käsihygienian toteutuminen kirurgisella vuodeosastolla

Käsihygienian toteutuminen kirurgisella vuodeosastolla Jukka Kumpulainen, Pipsa Lahtinen ja Ossi Martikainen Käsihygienian toteutuminen kirurgisella vuodeosastolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö Marraskuu

Lisätiedot

Voiko DRG:hen luottaa koodistot ja kirjaaminen laatuanalyysin valossa DRG-käyttäjäpäivät 5.-6.11. Rovaniemi

Voiko DRG:hen luottaa koodistot ja kirjaaminen laatuanalyysin valossa DRG-käyttäjäpäivät 5.-6.11. Rovaniemi Voiko DRG:hen luottaa koodistot ja kirjaaminen laatuanalyysin valossa DRG-käyttäjäpäivät 5.-6.11. Rovaniemi Satu Rautio Datawell Oy Kliinisen koodauksen prosessi sairaalassa 2 Konsultaatiot Kuvantaminen

Lisätiedot

FinDM II. Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen. Tekninen raportti

FinDM II. Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen. Tekninen raportti FinDM II Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen Tekninen raportti Sund Reijo, Koski Sari FinDM II Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden

Lisätiedot

TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014

TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014 TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014 1. Tutkimussuunnitelman nimi FINPOP gynekologisten laskeumaleikkausten menetelmät, komplikaatiot ja vaikutus elämänlaatuun Suomessa vuonna 2015 2. Tutkijat Päätutkija:

Lisätiedot

Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa

Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa Verensiirtohoito Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa Seppo Hiippala Suurin osa veri- ja plasmavalmisteista käytetään leikkausten yhteydessä. Verivalmisteiden käyttöä ovat viime

Lisätiedot

Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip

Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip Lasten ja nuorten diabetes Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip Tyypin 1 diabetes luokitellaan autoimmuunisairaudeksi, koska se on seurausta haiman

Lisätiedot

Itseään vahingoittaneiden potilaiden psykiatrinen konsultaatio toteutuu päivystyksessä vain osittain

Itseään vahingoittaneiden potilaiden psykiatrinen konsultaatio toteutuu päivystyksessä vain osittain ALKUPERÄISTUTKIMUS TIETEESSÄ ILONA NURMI-LÜTHJE FT, dosentti, keskuksen päällikkö Kouvolan perusturva, tapaturmien ja väkivallan ehkäisykeskus (Start) Helsingin yliopisto, kansanterveystieteen osasto,

Lisätiedot

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat Julkaistu 9.2.2012 www.laakarilehti.fi ALKUPERÄISTUTKIMUS VERKOSSA ENSIN tieteessä Päivi Mäki TtM, asiantuntija THL, Kansantautien ehkäisyn osasto paivi.maki@thl.fi Risto Sippola FM, tilastotieteilijä

Lisätiedot

Glaukooma. Käypä hoito -suositus. Tavoitteet ja rajaukset. Keskeinen sisältö. Taudinkuva ja epidemiologia

Glaukooma. Käypä hoito -suositus. Tavoitteet ja rajaukset. Keskeinen sisältö. Taudinkuva ja epidemiologia Käypä hoito -suositus Suomen Silmälääkäriyhdistys ry ja Suomen seura ry Tavoitteet ja rajaukset Tämän suosituksen tavoitteena on yhtenäistää glaukoomapotilaiden hoitokäytäntöjä antamalla näyttöön perustuvat

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prevenar 13 injektioneste, suspensio Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (13-valenttinen, adsorboitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

TUHANSIEN ISKUJEN MAA

TUHANSIEN ISKUJEN MAA European institute for crime prevention and control, affiliated with the United Nations Report nro 66 H E U N I TUHANSIEN ISKUJEN MAA Miesten kokema väkivalta Suomessa Markku Heiskanen & Elina Ruuskanen

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010

LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010 LÄÄKÄRILEHTI SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010 SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI PL 49, 00501 HELSINKI KÄYNTIOSOITE: MÄKELÄNKATU

Lisätiedot

1.2004. Politiikasta toimintaan. ja päätöksen teko 7 Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä

1.2004. Politiikasta toimintaan. ja päätöksen teko 7 Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä 1.2004 L Ä Ä K E I N F O R M A A T I O T A L Ä Ä K E L A I T O K S E L T A LÄKEMEDELSINFORMATION FRÅN LÄKEMEDELSVERKET, FINLAND DRUG INFORMATION FROM THE NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES, FINLAND Politiikasta

Lisätiedot

Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus

Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus Eero Pukkala, Tadeusz Dyba, Timo Hakulinen ja Risto Sankila Syöpä nyt Syöpä on yleinen sairaus. Suomessa elää yli 2 ihmistä, joilta on elämän

Lisätiedot

Painehaavapatjainvestoinnin kustannushyödyt terveyskeskuksen vuodeosastolla

Painehaavapatjainvestoinnin kustannushyödyt terveyskeskuksen vuodeosastolla TERVEYDENHUOLTO TIETEESSÄ HEIDI PELTONEN MBA Master Thesis -tutkimus, International University Audentes, Tallinna, Viro MERVI LEPISTÖ TtT, yliopettaja Pirkanmaan ammattikorkeakoulu JUKKA K. VIHERSAARI

Lisätiedot

ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET

ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET LIFE WITH PARKINSON S NON-MOTOR SYMPTOMS 2010 Parkinsonin taudin kanssa elävälle jokainen päivä on haaste 2 SISÄLTÖ 3 :n puheenjohtajan esipuhe Knut-Johan

Lisätiedot