FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN"

Transkriptio

1 (12) Finanssivalvonnalle FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta (FK) määräys- ja ohjekokoelman (MOK) luonnoksesta Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset: luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset ja niiden omistusyhteisöt. FK esittää lausuntonaan seuraavaa: FK pitää hyvänä sitä, että kaikkien FIVAn valvottavien nykyiset määräys- ja ohjekokoelmat/standardit sijoitetaan samaan määräys- ja ohjekokoelmaan ja että ne ovat rakenteeltaan yhdenmukaiset ja niissä noudatetaan yhdenmukaisia laadintaperiaatteita (esim. määräyksessä tai ohjeessa ei toisteta sitä, mikä on todettu laissa tai asetuksessa). FK kiinnittää huomiota siihen, että lausunnolla ollut vakuutustoimialan vastaava MOK -luonnos poikkeaa rakenteeltaan ja periaatteiltaan tästä MOK -luonnoksesta. FK toteaa, että MOKin teksti on monessa kohdassa epäjohdonmukainen ja sen rakenne hajanainen. Asiakokonaisuuksien hahmottaminen on tästä johtuen usein hankalaa, mikä tulee vaikeuttamaan säännösten oikeaa ja yhdenmukaista soveltamista. Viittaukset ylemmän asteisiin säännöksiin ja IFRS/IAS- standardeihin ovat useinkin epätarkkoja / virheellisiä tai niitä ei ole. Lisäksi monissa kohdissa, joissa on viitattu IFRS- standardin pykälään vain osittain, on jäänyt tulkinnanvaraisuutta ko. kohdan soveltamiseen. FK esittää, että MOKin rakennetta parannetaan, viittauksia tarkennetaan ja asiasisältöä selkeytetään. FK esittää, että IFRS 13 käyvän arvon hierarkiavaatimukset koskisivat kaikkia käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja ja myös kiinteistösijoituksia, mikäli arvostamisen hierarkia otetaan käyttöön käypään arvoon arvostamisessa. Käyvän arvon luotettavuuteen liittyy eniten epävarmuutta tasolla 3, johon pääsääntöisesti esim. kiinteistösijoitusten käyvät arvot perustuvat. FK esittää lisäksi, että IFRS 13 käypään arvoon arvostamista koskeva kolmitasoinen hierarkia ulotettaisiin tilinpäätöksen liitetietoihin, mikäli arvostamisessa eri hierarkiatasot otetaan käyttöön. Tämä vähentäisi valvottavien hallinnollista taakkaa, esim. valvottavilla, jotka laativat kansallisen erillistilinpäätöksen että IFRS konsernitilinpäätöksen. Lisäksi tuleva Finrep-raportointi sisältää käypään arvoon arvostamisen eri hierarkiatasojen raportoinnin. Rahoitusinstrumenttien ja kiinteistöomaisuuden käypään arvoon arvostamiseen liittyvä epävarmuus välittyisi silloin tilinpäätösinformaatiosta tilinpäätöksen lukijalle. FK:n käsityksen mukaan käyvän arvon hierarkiatasojen käyttäminen käypään arvoon arvostamisessa ei juurikaan muuttaisi nykyisiä arvostamiskäytäntöjä, vaan sen sijaan mahdollistaisi valvottavan tilinpäätösinformaation parantamisen.

2 (12) FK esittää lisäksi, että kappaleen 6 (Käypään arvoon arvostaminen) kohta (Sijoituskiinteistöt /muussa kuin omassa käytössä oleva kiinteistöomaisuus) muutettaisiin koskemaan ylipäänsä kiinteistöomaisuuden (sijoituksissa ja omassa käytössä oleva) käyvän arvon määrittämistä. FK kiinnittää huomiota, että kiinteistön käypä arvo voidaan määrittää samalla tavalla/tekniikalla, olipa kyse sijoituskiinteistöomaisuudesta tai omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta. FK kiinnittää huomiota, että luottolaitoksen IFRS tilinpäätöksen ja KPL:n mukaisen tilinpäätöksen omat pääomat voivat erota toisistaan. Esim. oman pääoman jakaminen omaan pääoman ja rahoitusvelkaan ei ole mahdollista, ellei luottolaitos laadi IFRS tilinpäätöstä. Jos erillistilinpäätöstä ei laadita IFRS-standardien mukaan, oman pääoman kirjaukset tehdään OYL:n, KPL:n ja LLL:n mukaan. FK toteaa, että PS tiliä koskevat MOK muutokset ovat ristiriidassa sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain (PS laki) 6 :n kanssa. FK kiinnittää huomiota siihen, että tulevaan CRR:ään viittaaminen ei ole vielä mahdollista, koska sen voimaantuloaikataulusta ja vaatimuksista ei ole tarkkaa tietoa. Sen perusteella ei myöskään voi edellyttää tietojen julkistamista. FIVA suosittaa MOK:issa valvottavan osavuosikatsauksen tilintarkastuttamista. FK kiinnittää huomiota siihen, että arvopaperimarkkinalain mukaan osavuosikatsauksen tilintarkastuttaminen on vapaaehtoista. Osavuosikatsauksen tilintarkastuttaminen lisää valvottavan hallinnollista taakkaa, mitä nykyisin esim. direktiivien säännöksissä pyritään vähentämään. FK toteaa lisäksi, että MOK -luonnoksessa on toistettu paljon ylemmänasteisia säännöksiä. Tämä lisää FIVAn hallinnollista taakkaa ja sitoo henkilöresursseja. MOK luonnoksesta ei aina ilmene, että määräyksessä/ohjeessa on toistettu ulkopuolista säännöstä. Yksityiskohtaiset kommentit Luku 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset Alakohta 1 FK toteaa, että VM:n asetusmuutos 549/2008 sisältyy asetukseen VM 150/2007. Alakohta 4 LLL mukaan määräyksiä voidaan antaa vain tilinpäätöksen laatimisesta. Luku 4 Yleistä kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat määräykset Alakohdassa 9 todetaan.. ja myytävissä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä se kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. FK kiinnittää huomiota, että luottolaitosten kansallisessa tuloslaskelmakaavassa ei esitetä erikseen muun laajaan tuloksen -laskelmaa tai muun laajan tuloksen eriä.

3 (12) Alakohta 10: FK toteaa, että määräyksen alakohta 10 on ristiriidassa alakohdan 3 ja sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain (PS laki) 6 :n 4 momentin kanssa. Lain mukaan säästövarojen sijoittamisesta kertyneet tuotot maksetaan säästämistilille, jollei niitä sijoiteta välittömästi uudelleen. Varojen ei lain mukaan tarvitse kulkea säästötilin kautta, jos samat varat sijoitetaan heti uudelleen. FK kiinnittää huomiota siihen, että säännöksen tarkoituksena on varmistaa se, että säästösopimukseen perustuvia varoja ei miltään osin makseta säästöaikana säästäjille tai ulkopuolisille ja että palveluntarjoajan hallussa olevat säästösopimukseen perustuvat rahavarat säilytetään yksinomaan säästötilillä. Alakohdan 13 viittaus on vanhentunut. Viittaus tulee olla arvopaperi- ja valuuttakaupan ehdoista annettuun lakiin (1084/1999). Alakohta 14: Määräyksestä ei ilmene sovelletaanko määräystä sekä käypään arvoon että hankintamenoon arvostettaviin lainoihin tai muihin saamisiin. Hankintamenoon arvostettuja lainoja ja saamisia ei kirjanpidossa diskontata, mutta niidenkin arvoa alennetaan kirjanpidossa arvonalentumisin. FK esittää, että määräystä täsmennetään. Alakohta 21: FK kiinnittää huomiota, että epäaidon takaisinostosopimuksen luovutukseen liittyy aina myös ostajan oikeus palauttaa arvopaperit luovuttajalle. Asialla on vaikutusta valvottavan taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin, ks. luku 11 alakohta 95. FK esittää, että sopimukseen sisältyvä takaisinostositoumukseen liittyvä vastuu ilmenisi myös asiayhteydestä. Alakohdassa 22 todetaan, että Jos on selvää, että epäaidon takaisinostosopimuksen tehnyt vastaanottaja palauttaa vastaanottamansa arvopaperit ja muut hyödykkeet luovuttajalle, sopimusta on käsiteltävä kirjanpidossa aidon takaisinostosopimuksen tavoin liiketoimen sisältöpainotteisuuden periaatetta noudattaen. Määräys on ristiriidassa alakohtien 20 ja 21 kanssa. Määräyksen ilmaisu jos on selvää edellyttää täsmennystä ylipäänsä ja suhteessa alakohtiin 20 ja 21. Luku 5 Rahoitusinstrumenttien arvostaminen ja suojauslaskenta Alakohdassa 2 todetaan, että taseen vastaaviin merkityt rahoitusvelat ja johdannaissopimukset.. FK kiinnittää huomiota, että rahoitusvarojen ja -velkojen määritelmät eivät ole yhdenmukaiset. FK:n käsityksen mukaan johdannaissopimukset ovat osa rahoitusvaroja ja -velkoja. FK toteaa lisäksi, että määräyksessä puhutaan rahoitusinstrumenteista, mutta esim. luottolaitoslain (LLL) 151 :ssä rahoitusvälineestä. Alakohta 5: Viittaus standardiin IAS puuttuu. Alakohta 8B: Tekstistä on jätetty pois IAS 39 standardin mukainen avainhenkilöiden määritelmä (=IAS 24 -standardin mukaan). Määritelmä tulee olla tekstissä mukana, jotta lukija pystyy päättelemään, mitä avainhenkilöillä tarkoitetaan. Alakohta 13: Teksti on kirjoitettu epäselvästi, parempi vaihtoehto on ottaa suora lainaus IAS 39.9 kohdan lainojen ja muiden saamisten määritelmistä. Lisäksi tekstistä on jäänyt pois standardin lainojen ja muiden saamisten määritelmän kohta (c).

4 (12) Alakohdat 10-16: FK toteaa viittauksista IAS 39.9 kohtaan ("määritelmät"). Finanssivalvonnan tekstissä on välillä viittaus "osa" (esim. Osa IAS 39.9) ja välillä taas ei vastaavaa mainintaa, vaikka ei olisi lainattu koko tekstiä standardista. FK esittää, että viittauksia tarkennetaan ja selkeytetään. Alakohdassa 17 todetaan, että Tässä yhteydessä optiot, merkintäoikeudet tai muut oikeudet, jotka oikeuttavat hankkimaan kiinteän lukumäärän yhteisön omia oman pääoman ehtoisia instrumentteja minkä tahansa valuutan määräistä kiinteää rahamäärää vastaan, ovat oman pääoman ehtoisia instrumentteja, jos yhteisö tarjoaa optiot, merkintäoikeudet tai muut oikeudet tasasuhteisesti kaikille niille, jotka sillä hetkellä omistavat sen samanlajisia johdannaissopimuksiin kuulumattomia omia oman pääoman ehtoisia instrumentteja. Tässä yhteydessä yhteisön omiin oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin ei lueta oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi luokiteltuja lunastusvelvoitteisia rahoitusinstrumentteja, instrumentteja, jotka velvoittavat yhteisön luovuttamaan toiselle osapuolelle suhteellisen osuuden yhteisön nettovarallisuudesta vain yhteisön purkautuessa.... FK esittää, että optiota, merkintäoikeuksia tai muita oikeuksia käsittelevä lause poistetaan tai siirretään rahoitusvarojen puolelle, koska rahoitusinstrumentteja käsitellään lauseessa sijoittajan näkökulmasta (vasta kun oikeutta käytetään ja kaupparekisterimerkintä on tehty, niistä muodostuu liikeeseenlaskijan omaa pääomaa). FK toteaa, että määräyksen loppuosassa lienee kysymys rahoitusinstrumentin luokittelusta liikeeseenlaskijan näkökulmasta, jolloin luokittelun kohde on IFRS- standardien mukaan rahoitusvelka tai oma pääoma. Asia tulisi selkeyttää määräyksessä. IFRS -tilinpäätöksessä tietyntyyppiset lunastusvelvoitteiset rahoitusinstumentit ja rahoitusinstrumentit, jotka sisältävät yhtiön omaisuuden luovutusvelvoitteen voivat kuulua liikeeseenlaskijan omaan pääomaan ko. instrumentin ehdoista riippuen. Esimerkiksi määräyksessä todetut instrumentit, jotka velvoittavat yhteisön luovuttamaan toiselle osapuolelle suhteellisen osuuden yhteisön nettovarallisuudesta vain yhteisön purkautuessa, voivat olla joskus IFRS tilinpäätöksessä osa liikeeseenlaskijan omaa pääomaa. Joihinkin rahoitusinstrumentteihin sisältyy sekä velan että oman pääoman piirteitä, jolloin instrumentti voidaan joutua jakamaan oman ja vieraan pääoman komponentteihin, jotka käsitellään kirjanpidossa erikseen. FK kiinnittää huomiota myös siihen, että oman pääoman erien jakaminen rahoitusvelkoihin ja omaan pääomaan vaikuttaa pääomasta maksettujen korvausten käsittelyyn tuloslaskelmassa. Tuloslaskelma- käsittelyn osalta säännöksiä ei ole kuitenkaan päivitetty. FK kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että IFRS tilinpäätöksen ja KPL:n mukaisen tilinpäätöksen omat pääomat voivat erota toisistaan. Esimerkiksi edellä esitetty oman pääoman jakaminen omaan pääoman ja rahoitusvelkaan ei ole mahdollista, ellei laadita IFRS tilinpäätöstä. Jos erillistilinpäätöstä ei laadita IFRS-standardien mukaan, luottolaitoksen oman pääoman kirjaukset tehdään OYL:n, KPL:n ja LLL:n mukaan. Alakohta 38 vastaa sisällöltään alakohtaa 37 ja alakohta 40 vastaa sisällöltään alakohtaa 39. FK toteaa, että alakohdan 39/40 viittaus tulee korjata vastaavasti. Alakohdassa 41 todetaan, että kirjanpidollinen kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja velkojen määritelmä poikkeaa vakavaraisuuden arvioinnissa käytettävästä (LLL 64 2 mom). Säännöksessä annetaan LLL 64 :n 2 momentin mukainen kaupankäyntivarastoon kuuluvien rahoitusvarojen erät, mutta siinä ei kerrota kirjanpidollisen kaupankäyntivaraston sisältöä.

5 (12) Alakohdat 49-52: FK toteaa, että luokittelun muuttamiseen liittyviä kohtia tulisi selkeyttää. Teksti on paikoitellen tulkinnanvarainen ja epäselvä. FK esittää, että kappale (Luokittelun muuttaminen) siirretään luvun 5.5. jälkeen omaksi luvukseen. FK kiinnittää huomiota, että luokittelun muuttamista käsittelevät säännökset koskevat kaikkia käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien luokkia (lukua 5.4 Kaupankäynti tarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat ja lukua 5.5 Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät. ). FK toteaa, että luvun 5 alakohdan 8 määräyksessä todetaan, että Rahoitusvaroihin kuuluva erä tai rahoitusvelka on Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava rahoitusvaroihin kuuluva erä tai rahoitusvelka on rahoitusvaroihin kuuluva erä tai rahoitusvelka, joka täyttää kumman tahansa seuraavista ehdoista. (a) Se luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi. (b) Käypään arvoon arvostamismahdollisuuden perusteella kirjattava erä. FK esittää, että luokittelun muuttamista koskevan kappaleen alkuun kirjattaisiin IAS a-c kohdan mukaiset yleiset luokittelua koskevat säännökset ja sen jälkeen luokittelun muuttaminen poikkeustilanteessa. FK esittää lisäksi, että määräyksessä täsmennettäisiin mitä/minkälaista tilannetta tarkoitetaan määräyksessä esitetyllä poikkeustilanteella (esim. suhteessa normaaliin tilanteeseen). Alakohta 57: FK esittää, että määräystä täydennettäisiin viittauksilla käypään arvoon arvostamisen mahdollisuuteen. Tämä auttaisi säännösten yhdenmukaista soveltamista. Alakohdat 53, 49 ja 58: Nämä määräykset koskevat kappaleita 5.4 ja 5.5. FK esittää, että määräysten soveltamisalaa selkeytetään. Alakohdat 60-71: Eräpäivään asti pidettävien sijoituksien määritelmät on epäselvästi kirjoitettu. Tekstin rakennetta tulisi miettiä uudelleen. Kohdassa (10) on IAS 39.9 kohdan mukainen perusmääritelmä yo. instrumenteista, mutta kuitenkin sivulla 32 kappaleen "Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset" alussa palataan takaisin yksityiskohtaisempiin soveltamisohjeistuksiin. FK toteaa lisäksi, että alakohdasta 71 puuttuu IAS 39.AG22 standardin mukainen kohta verolainsäädännön muutoksesta. FK esittää, että määräystä täydennetään ja täsmennetään. Alakohta 59 Määräyksessä todetaan, että Jos valvottava aikoo soveltaa LLL:n 151 :n 4 momentin eli EU:ssa hyväksytyn IAS 39 standardin mukaista käypään arvoon arvostamisen mahdollisuutta, sen tulee ilmoittaa siitä Finanssivalvonnalle vähintään 3 kuukautta ennen aiottua käyttöönottoa. FK toteaa, että LLL 151 :n 3 momentissa todetaan, että Poiketen siitä, mitä 1-3 momentissa säädetään, luottolaitos voi merkitä tilinpäätöspäivän käypään arvoon. Pykälän mukaan luottolaitos voi käyttää 4 momentin käypään arvoon arvostamisen mahdollisuutta ilman, että siitä tarvitsee ilmoittaa viranomaiselle. FK esittää, että ilmoittamisvelvoite poistetaan määräyksestä. Alakohta 97 Määräyksessä todetaan, että Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen lainat ja muut saamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen. FK kiinnittää huomiota, että kaikkia lainoja ja saamisia ei voi arvostaa jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä, esim. saaminen jolla ei ole eräpäivää tai saaminen, jolle ei kerry korkoa. FK esittää siten, että lauseessa todettaisiin: jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen tai hankintamenoon..

6 (12) Alakohta 138:Tekstissä on väärä viittaus, pitäisi olla osa IAS Alakohta 140: Onko oikea paikka tälle kohdalle kappaleessa Voittojen, tappioiden, arvonalentumistappioiden ja arvonalentumistappioiden peruutusten kirjaaminen? Alakohta 150: FK esittää, että määräyksen tekstiä tarkennetaan seuraavasti: Sellainen aikaisemmin käypään arvoon arvostettu myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kuuluva erä, jonka käypää arvoa ei enää ole mahdollista määrittää luotettavasti, arvostetaan hankinta-menoon sen kauden päättymispäivän., Alakohdat : FK toteaa, että rahoitusvelkojen tulosvaikutteisten tapahtumien (voitto/tappio, kulut yms.) käsittely on esitetty epäselvästi ja puutteellisesti. Alakohta 156: Määräyksen mukaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen yhteisön on arvostettava kaikki rahoitusvelat jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. FK toteaa, että kaikkia rahoitusvelkoja ei voi arvostaa jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. FK esittää, että määräys mahdollistaisi rahoitusvelkojen arvostamisen jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä tai hankintamenoon. Tästä alakohdasta puuttuu lisäksi viittaus IAS Alakohta 162: Tekstissä on vain yksi alakohta c). IAS 39 AG 30:ssa alakohtia on a:sta g:hen. FK esittää, että esimerkkiluetteloa täydennetään. Alakohta 163: Kohta (163): Tekstissä on vain yksi alakohta a). IAS 39 AG 33:ssa alakohtia on a:sta h:hen. FK esittää, että esimerkkiluetteloa täydennetään. Alakohta 166 Määräyksen viittaus tulee olla alakohtaan 165. Alakohta 187: Asetettu optio ei kelpaa suojausinstrumentiksi, paitsi jos se on määritetty kumoamaan ostettu optio. FK toteaa, että on epäselvää kattaako tämä myös collarit (korkokaulussopimus), jotka käsitellään yhtenä sopimuksena? Määräys olisi selvempi, jos se sisältäisi myös IAS tekstin collareista. Alakohta 193: FK toteaa, että alakohdan (42) määräys ei sisällä IAS pykälän mukaista sisäisen lainan rinnastamista ulkomaiseen nettosijoitukseen. Tällä voi olla merkitystä suojauslaskentapykälien noudattamisessa kohdassa (193) eli siitä mitä suojataan. Alakohta 208: FK kiinnittää huomiota, että tehokkuutta arvioitaessa tulee käytettävän menetelmän rinnalla tarkastella myös absoluuttisia rahamääriä. IAS 39 mahdollistaa ns. critical terms testausmenetelmän prospektiivisessa testissä. Vaatimus absoluuttista rahamääristä on standardin säännöstä tiukempi säännös.

7 (12) Luku 6 Käypään arvoon arvostaminen FK toteaa, että käypään arvoon arvostaminen perustuu käyvän arvon luotettavuuteen. FK kiinnittää huomiota siihen, että käyvän arvon tasojen (hierarkiat) määritelmät poikkeavat terminologialtaan IFRS 13 standardin määritelmistä, joissa puhutaan syöttötiedoista. Syöttötietoihin viitataan myöhemmissä kohdissa (esim. 9, 14, 18, 23, 26, 29,31, 32). Määritelmien pitäisi sisältää niiden selitykset. Lisäksi IFRS 13 käyttää termiä toimivat markkinat luotettavien markkinoiden sijaan. Onko sisältö kuitenkin sama? Alakohta 5 Määräyksessä todetaan, että saataisiin omaisuuden myynnistä tai maksettaisiin velan siirtämisestä pääasiallisilla markkinoilla (tai suositummilla) markkinoilla. FK esittää, että termiä pääasiallisilla/suosituimmilla markkinoilla selvennettäisiin. Esim. Markkinoiden pääasiallisuutta/suosituimmuutta arvioidaan käypää arvoa määrittävän yhtiön näkökulmasta. Ne markkinat, joilla yhtiö normaalisti toteuttaa liiketoimiaan ovat pääasialliset markkinat. Alakohdassa 10 todetaan, että Rahoitusvelan käypä arvo kuvastaa laiminlyöntiriskin vaikutusta. Laiminlyöntiriski sisältää valvottavan oman luottoriskin (toisin sanoen riskin, että rahoitusinstrumentin sopimusosapuoli ei pysty täyttämään velvoitettaan ja aiheuttaa siten toiselle osapuolelle taloudellisen tappion) siihen. FK esittää, että suluissa olevaa lausetta selkeytettäisiin seuraavasti: (riskin, että ei pysty täyttämään velvoitettaan ja aiheuttaa siten toiselle osapuolelle taloudellisen tappion). Rahoitusvelkoja arvostettaessa luottoriski on valvottavan oma luottoriski. Selkeyden vuoksi määräyksen alakohtaan 10 olisi hyvä lisätä täsmennys Velan käypään arvoon arvostamisessa ei voida ottaa huomioon luottoriskiä alentavia järjestelyjä, esim. kolmannen osapuolen antamaa vakuutta tai takausta. Alakohta 18: Alakohdan toisesta lauseesta tulee poistaa sanat arvotusmenetelmä kuvastaa. Sanat ovat kahteen kertaan. FK esittää, että käyvän arvon hierarkiavaatimukset koskisivat kaikkea käypään arvoon arvostamista (rahoitusinstrumentteja ja myös kiinteistöomaisuutta), mikäli käyvän arvon hierarkia otetaan omaisuuden käypään arvoon arvostamisen määräyksiin. Käyvän arvon luotettavuuteen liittyy eniten epävarmuutta tasolla 3, johon esim. pääsääntöisesti kiinteistösijoitusten käyvät arvot perustuvat. Tämä esim. vähentäisi valvottavien, jotka laativat sekä kansallisen erillistilinpäätöksen että IFRS konsernitilinpäätöksen, hallinnollista taakkaa. Lisäksi tuleva Finrep-raportointi sisältää eri hierarkiatasojen raportoinnin. FK kiinnittää huomiota myös siihen, että määräyksiin ei sisälly käypään arvon arvostamisen eri hierarkiatasojen raportointi- tai julkistamisvelvoitteita, esim. liitetiedoissa (vrt. IFRS ). FK:n käsityksen mukaan käyvän arvon hierarkiatasojen käyttäminen käypään arvoon arvostamisessa ei juurikaan muuttaisi nykyisiä arvostamiskäytäntöjä, vaan sen sijaan mahdollistaisi valvottavan tilinpäätösinformaation parantamisen. Rahoitusinstrumenttien ja kiinteistöomaisuuden käypään arvoon arvostamiseen liittyvä epävarmuus välittyisi silloin tilinpäätösinformaatiosta tilinpäätöksen lukijalle. Alakohdan 20 määräyksessä todetaan, että..käytettävien arvostusmenetelmien syöttötiedot. FK esittää, että termiä syöttötiedot selkeytettäisiin, esim. syöttötiedot (käyvän arvon hinnoittelutekijät tms.).

8 (12) FK ehdottaa, että käypään arvoon arvostamisen lukuun lisättäisiin seuraavat täsmennykset, jotka varmistaisivat käypään arvoon arvostamisen yhdenmukaista soveltamista ja käypien arvojen oikeellisuutta: Rahoitusinstrumentit Jos käypään arvoon arvostettavalle rahoitusinstrumentille on olemassa osto- ja myyntikurssi, käyvän arvon määrittämiseen on käytettävä osto- ja myyntikurssin välillä olevaa hintaa, joka parhaiten edustaa käypää arvoa kyseisissä olosuhteissa, riippumatta siitä, mihin ryhmään syöttötieto kuuluu käypien arvojen hierarkiassa (ts. tasolle 1,2 vai 3). (IFRS 13.70) Rahoitusvelat Yhteisön on määritettävä velan käypä arvo käyttämällä arvostusmenetelmää sellaisen markkinaosapuolen näkökulmasta, jolla on kyseinen velka. (IFRS 13.40) Arvostusmenetelmät Arvostusmenetelmiä käytettäessä syöttötietojen on kuvastettava oletuksia, joita markkinaosapuolet käyttäisivät omaisuuserän ja velan hinnoittelussa, riskiä koskevat oletukset mukaan lukien. (IFRS 13.87) Valvottavan on tarkistettava arvostusmenetelmän toimivuus ja testattava sen luotettavuus määräajoin. Luku Sijoituskiinteistöt FK esittää, että luku otsikoitaisiin Kiinteistöomaisuus, koska sijoituskiinteistön ja omassa käytössä olevan kiinteistön käypä arvo voidaan määrittää samalla tavalla. Käypiä arvoja tarvitaan paitsi sijoituskiinteistöille myös omassa käytössä olevalle kiinteistöomaisuudelle (esim. kun tehdään kiinteistöyhteisön osakkeisiin arvonkorotuksia). FK esittää, että käyvän arvon hierarkiavaatimukset koskisivat siten sijoituskiinteistöjä ja muutakin kiinteistöomaisuutta. Pääsääntöisesti kiinteistösijoitusten käyvät arvot määritetään tasolla 3. Käyvän arvon luotettavuuteen liittyy aina eniten epävarmuutta tasolla 3.

9 (12) FK toteaa, että kiinteistösijoitusten käypään arvoon arvostamisen yleisperiaate IFRS on hyvä kirjoittaa auki sijoituskiinteistöjä koskevan määräyksen alkuun: Valvottavan on otettava käypää arvoa määritettäessä huomioon kiinteistösijoituksen/sijoituskiinteistön ominaispiirteet, jos markkinaosapuolet ottaisivat kyseiset ominaispiirteet huomioon hinnoitellessaan omaisuuserää arvostuspäivänä. Tällaisia ominaispiirteitä ovat esimerkiksi seuraavat: a) omaisuuserän kunto ja sijaintipaikka b) omaisuuserän myyntiä tai käyttöä koskevat rajoitukset, jos niitä on. Alakohta 39 Määräyksestä puuttuvat viittaukset IAS 40 kohtaan 36 (IAS 40.36). Alakohta 40 Määräyksestä puuttuvat viittaukset IAS 40 kohtaan 45 (IAS 40.45). Alakohta 41 Määräyksestä puuttuvat viittaukset IAS 40 kohtaan 39 (IAS 40.39). Luku 7 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet Alakohdat FK esittää, että määräykset ja ohjeet alakohdista siirrettäisiin lukuun 6 Käypään arvoon arvostaminen/kiinteistöomaisuus, koska em. kohdissa käsitellään kiinteistösijoituksen käypään arvoon arvostamista. FK toteaa, että kiinteistön käypä arvo voidaan määrittää samalla tavalla, olipa kyse sijoituskiinteistöstä tai omassa käytössä olevasta kiinteistöstä. Käypää arvoa tarvitaan myös esim. kiinteistöomaisuuden arvonkorotuksia tehtäessä. Esim. omassa käytössä olevaan kiinteistöön (esim. maa-alue) tai asunto- ja kiinteistöyhtiön osakkeeseen voidaan tehdä arvonkorotus kiinteistön käyvän arvon perusteella, jos sen käypä arvo on tilinpäätöspäivänä hankintamenoa olennaisesti suurempi. Alakohdan 38 ohjeessa esitetään, että Arvonkorotuksen määrää arvioitaessa tulisi ottaa huomioon kansainväliset arvonmääritys-standardit (International Valuation Standards IVS), jotka on julkaissut kansainvälinen arvonmääritysstandardeja antava komitea (International Valuation Standards Comittee IVSC). Miksi asia koskee vain omassa käytössä olevaa kiinteistöä ja sen arvonkorotusta? Alakohta: 44 Määräyksessä todetaan, että alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä omassa käytössä oleva kiinteistö on arvostettava suunnitelman mukaisilla poistoilla ja arvonalennustappioilla vähennettyyn hankintamenoon. FK kiinnittää huomiota, että alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä omassa käytössä oleva kiinteistö arvostetaan kirjanpitolain 4 luvun 5 :n mukaiseen hankintamenoon. Alakohdan 50 ohje on jo esitetty määräyksen alakohdassa Toimintakertomus Alakohta 72: Tulevaan CRR:ään viittaaminen ei ole vielä mahdollista, koska sen voimaantuloaikataulusta ja vaatimuksista ei ole tarkkaa tietoa. Sen perusteella ei myöskään voi edellyttää tietojen julkistamista. Säännöksessä on määrätty pankeille tietty kaava omien varojen esittämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että tarkemman erittelyn tekeminen ei olisi mahdollista. Lisäksi viittaukset mm. CET1:een on tässä vaiheessa poistettava. FK esittää, että määräystä omien vaarojen esittämisestä muutettaisiin seuraavasti:

10 (12) Omien varojen määrä ja vakavaraisuussuhde on esitettävä siten, että se sisältää seuraavat erät (erittely voi olla tarkempi) tiivistelmänä Euroopan pankki-viranomaisen omia varoja koskevien tietojen julkistamisesta antaman teknisen täytäntöönpanostandardin XX liitteen IV mukaisista tiedoista seuraavasti: rajoituksettomat omat varat ennen vähennyksiä vähennykset rajoituksettomista omista varoista rajoituksettomat omat varat (Core Tier 1, CT1) muut ensisijaiset omat varat ennen vähennyksiä vähennykset muista ensisijaisista omista varoista muut ensisijaiset omat varat ensisijaiset omat varat (Tier 1) toissijaiset omat varat vähennykset toissijaisista omista varoista toissijaiset omat varat (Tier 2) Omat varat yhteensä Riskipainotetut erät CT1-suhde Tier1-suhde vakavaraisuussuhde Alakohta 85: FK:n käsityksen mukaan FIVA on kumonnut tulkinnan (3/2007) rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskennasta. Tulkintaa vastaavat säännökset sisältyvät nykyisin FIVAn antamiin rahoitus- ja vakuutusyritysryhmittymän vakavaraisuutta koskeviin säännöksiin. 10 Osavuosikatsaus ja vuosikatsaus Alakohta (16) alakohta 6: Määräyksessä todetaan, että vakavaraisuustiedot annetaan katsauskaudelta ja edellisen tilikauden vastaavalta katsauskaudelta. Vakavaraisuustiedot on luonteeltaan verrattavissa taseen tietoihin, joista on perinteisesti esitetty edellinen vuodenvaihde vertailutietona. Alakohdan 6 ensimmäinen kohta pitäisi siis olla: Vakavaraisuustiedot annetaan vähintään katsauskaudelta ja edellisen tilikauden päättymisajankohdalta ja edellisen tilikauden vastaavalta katsauskaudelta. Alakohdassa 21 todetaan, että On suositeltavaa, että tilintarkastajat tarkastavat osavuosikatsauksen. FK kiinnittää huomiota siihen, että arvopaperimarkkinalain mukaan osavuosikatsauksen tilintarkastuttaminen on vapaaehtoista. Osavuosikatsauksen tilintarkastuttaminen lisää valvottavan hallinnollista taakkaa, mitä nykyisin esim. direktiivien säännöksissä pyritään vähentämään. FK kysyy, onko ohje/suositus annettu oikeassa paikassa? FK toteaa lisäksi, että vastaavaa vaatimusta ei ole vakuutustoimialalla.

11 (12) 11 Taseen ja tuloslaskelman kaavat sekä niiden täyttöohjeet Alakohdat 15-19: Määräyksessä todetaan, että Keskuspankki- ja luottolaitossaamiset käsittävät myös näissä olevat clearingsaamiset. FK esittää, että lausetta selkeytetään, mitä clearingsaamisilla tässä yhteydessä tarkoitetaan. Alakohta 27 Määräyksessä todetaan, että Itselle takaisin hankittuja omia oman pääoman ehtoisia instrumentteja ei merkitä tähän erään, vaan ne vähennetään omasta pääomasta. FK esittää, että määräyksessä puhuttaisiin selkeyden vuoksi omista osakkeista itselle hankittujen oman pääoman ehtoisten instrumenttien sijaan. Määräystä olisi hyvä täsmentää omien osakkeiden myyntivoiton/- tappion käsittelyllä. Alakohdat 75 ja 76 FK esittää, että määräys alakohdasta 75 siirretään ohjeeksi, koska se vastaa OYL 9 luvun 6 :n 1 momenttia. Alakohta 76 vastaa osakeyhtiölain 9 luvun 6 :n 2 momenttia. Alakohta 117: Määräyksen kohdassa 3) todetaan, että maksuliikenteessä käytetyistä lomakkeista, sekkilomakkeista perityt liikevaihtoverottomat palkkiot. FK toteaa, että verotuksessa puhutaan nykyisin arvonlisäverosta liikevaihtoveron sijaan ja nykyisin nämä palkkiot ovat arvonlisäverollisia. Määräyksen kohdista 9)-11) puuttuu alleviivaus. Alakohta 128: FK esittää, että määräystä täsmennetään sillä, miten käsitellään monetaaristen myytävissä olevien rahoitusvarojen kurssierot. 12 Liitetiedot Liitteet , ja (Käypään arvoon arvostaminen) FK esittää, että rahoitusvälineiden ja kiinteistösijoitusten käypään arvoon arvostamista koskevissa liitetiedoissa ja liitetiedoissa (käypään arvoon arvostettu sijoituskiinteistöomaisuus), (hankintamenoon käyvän arvon sijasta arvostetut) ja (rahoitusvarojen ja velkojen käyvät arvot ja kirjapitoarvot) otettaisiin huomioon käyvän arvon kolmitasoinen hierarkia, mikäli käyvän arvon eri arvostamistasot otettaan käyttöön kirjanpidossa (luku 6 Käypään arvoon arvostaminen). Tilinpäätöksen lukija saisi silloin oikeamman kuvan käypään arvoon arvostamisen johdosta tilinpäätökseen syntyvästä epävarmuudesta. Liite Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöttä FK esittää, että määräystä selvennetään sillä, miten takaussaamisia käsitellään erittelyssä (vrt. luku 11 alakohta 20).

12 (12) Liite Saamistodistukset FK toteaa, että alakohdan 14 erittelystä puuttuu julkisyhteisöjen liikeeseen laskemien saamistodistusten yhteissumma -rivi Muut varat FK toteaa, että määräyksen mukaan muihin varoihin sisältyvät myös takaussaamiset. Määräyksen luvun 11 alakohdan 20 mukaan takaussaamiset sisältyvät myös tase-erään saamiset yleisöstä ja julkisyhteisöltä. Määräyksessä todetaan lisäksi, että Muissa varoissa esitetään kaupankäyntipäivän ja selvityspäivän väliset erot kun noudatetaan selvityspäiväkäytäntöä. FK kysyy, eikö erojen esittäminen ko. liiketoimen tase-erässä antaisi oikeamman kuvan asiasta? Tase-erien erittely kori- ja ulkomaan rahan määräisiin ja samaan konserniin kuuluvilta Erittelystä (alakohta 45) puuttuu rivi Velat, joilla on huonompi etuoikeus Arvopapereiden takaisinostosopimukset FK esittää, että alakohdassa 47 reposopimuksesta käytettäisiin termiä repo-myynti ja alakohdassa 48 repo-osto. Liite 12.6 (Lähipiiriliiketoimet) FK esittää, että määräyksen alakohdan 104 määritelmää valvottavan lähipiiristä täydennettäisiin määritelmillä johtoon kuuluva avainhenkilö ja henkilön läheinen perheenjäsen (IAS 24.9). Tämä varmistaisi lähipiiriä koskevien säännösten perusteella, esim. lähipiirin ja sen laajuuden, yhdenmukaisen määrittämisen valvottavissa. FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Esko Kivisaari Varatoimitusjohtaja

Kooste annetuista lausunnoista. Rakenne

Kooste annetuista lausunnoista. Rakenne 1 (12) Palaute saatuihin lausuntoihin luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja niiden omistusyhteisöjen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevasta määräys- ja ohjeluonnoksesta Kooste

Lisätiedot

2.3.2016 FIVA 11/01.00/2015. Julkinen

2.3.2016 FIVA 11/01.00/2015. Julkinen FINANSSIVALVONTA Muistio 1 (12) Liite 2. Lausuntoyhteenveto Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä ja ohjeista Kooste lausunnoissa esitetyistä

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK)

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK) HE98/2015 Finanssialan Keskusliitto (FK) 13.11.2015 1 HE98/2015 HALLITUKSEN ESITYS VAKUUTUSYHTIÖLAIN MUUTTAMISEKSI 1. FK katsoo, että STM:n olisi tullut laatia vain kirjanpitolain (KPL) muutoksista johtuvat

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (6) Talletuspankeille Omistusyhteisöille Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet.

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet. 1 FINANSSIVALVONNALLE (Dnro 11/01.00/2012) Finanssivalvonnan pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2011 2013 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

Esitys 1 (6) Luonnos Julkinen

Esitys 1 (6) Luonnos Julkinen Esitys 1 (6) Palaute vakuutusyhtiöiden, työeläkevakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistysten, vakuutusomistusyhteisöjen, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeiden ja lailla perustettujen eläkelaitosten,

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön

Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön 1 (6) Instituutiovalvonta Reija Anttila Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön Kooste annetuista lausunnoista FK toteaa, että soveltamisalan

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 25.10.2012 1 (5) Finanssivalvonnalle FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta (FK) määräys- ja ohjekokoelman (MOK)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OP Yksityiskohtaiset kommenttimme ja muutosehdotukset muutosmerkinnöin on esitetty liitteessä 1. Tarkennamme kommentteja tarvittaessa.

OP Yksityiskohtaiset kommenttimme ja muutosehdotukset muutosmerkinnöin on esitetty liitteessä 1. Tarkennamme kommentteja tarvittaessa. 1 (7) Finanssivalvonta Snellmaninkatu 6 PL 103 00101 Helsinki OP RYHMÄN KOMMENTIT FINANSSIVALVONNAN LUONNOKSEEN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2016 RA- HOITUSSEKTORIN KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS11/01.00/2015

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS 1 (5) 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Vuoden 2005 alusta lähtien yritykset, joiden liikkeeseen laskemat oman pääoman ehtoiset instrumentit

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ 1 (7 ) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Kooste annetuista lausunnoista. Määräysten voimaantulo

Kooste annetuista lausunnoista. Määräysten voimaantulo 1 (6) Instituutiovalvonta Reija Anttila Palaute lausuntopyyntöön eläkekassat ja -säätiöt kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin ml Tyel-vakavaraisuusmuutokset

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2015 Sijoituspalveluyritykset 2014, 3 vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta heinäsyyskuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011

IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011 IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011 Vuoden 2010 tilinpäätös Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12/2011 Rahoitusinstrumentit (IFRS 7 ja IAS 39) Rahoitusinstrumenttien

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2016 Sijoituspalveluyritykset 2015, 4 vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto supistui 47 prosentilla edellisvuodesta lokajoulukuussa 2015 Sijoituspalveluyritysten liikevoitto

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2016 Sijoituspalveluyritykset 2016, 2 vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ja palkkiotuotot pienenivät edellisvuoden huhtikesäkuusta Sijoituspalveluyritysten liikevoitto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut LIITE Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2010 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 4 360 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 4 203 miljoonaan euroon. Katsauskaudella

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 TARJOUSESITTEEN TÄYDENNYS 1 29.8.2014 Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 19.5.2014 Liikkeeseenlaskija: Eurajoen Säästöpankki Liikkeeseenlaskija: Eurajoen Säästöpankki Kirkkotie 6 27100 EURAJOKI

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös KIRJANPITO 22C00100 Luento 2a: Tilikauden tilinpäätös LUENTO 2 Tilikauden tilinpäätös (2a): Tilikausi Tilinpäätöksen sisältö Tilinpäätöksen laatiminen Menojen jaksottaminen (2b): Varaston muutos Varaston

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

B03 VIRANOMAISTASE , B12 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 90 B13 LEASINGKOHTEET 90 B14 JOHDANNAISSOPIMUKSET 90

B03 VIRANOMAISTASE , B12 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 90 B13 LEASINGKOHTEET 90 B14 JOHDANNAISSOPIMUKSET 90 VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu 19.7.2007 1.9.2007 Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 201, 202, 203, 210, 211, 212 Kotimaiset luottolaitokset 221, 222 Ulkomaiset luottolaitokset Suomessa Liite 1, 2,

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

HE 176/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

HE 176/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä tuloverolain 45 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti:

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti: VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 23.4.2003 Dnro 102/03/v107/531/2003 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992 1243/1992)

Lisätiedot