FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN"

Transkriptio

1 (12) Finanssivalvonnalle FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta (FK) määräys- ja ohjekokoelman (MOK) luonnoksesta Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset: luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset ja niiden omistusyhteisöt. FK esittää lausuntonaan seuraavaa: FK pitää hyvänä sitä, että kaikkien FIVAn valvottavien nykyiset määräys- ja ohjekokoelmat/standardit sijoitetaan samaan määräys- ja ohjekokoelmaan ja että ne ovat rakenteeltaan yhdenmukaiset ja niissä noudatetaan yhdenmukaisia laadintaperiaatteita (esim. määräyksessä tai ohjeessa ei toisteta sitä, mikä on todettu laissa tai asetuksessa). FK kiinnittää huomiota siihen, että lausunnolla ollut vakuutustoimialan vastaava MOK -luonnos poikkeaa rakenteeltaan ja periaatteiltaan tästä MOK -luonnoksesta. FK toteaa, että MOKin teksti on monessa kohdassa epäjohdonmukainen ja sen rakenne hajanainen. Asiakokonaisuuksien hahmottaminen on tästä johtuen usein hankalaa, mikä tulee vaikeuttamaan säännösten oikeaa ja yhdenmukaista soveltamista. Viittaukset ylemmän asteisiin säännöksiin ja IFRS/IAS- standardeihin ovat useinkin epätarkkoja / virheellisiä tai niitä ei ole. Lisäksi monissa kohdissa, joissa on viitattu IFRS- standardin pykälään vain osittain, on jäänyt tulkinnanvaraisuutta ko. kohdan soveltamiseen. FK esittää, että MOKin rakennetta parannetaan, viittauksia tarkennetaan ja asiasisältöä selkeytetään. FK esittää, että IFRS 13 käyvän arvon hierarkiavaatimukset koskisivat kaikkia käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja ja myös kiinteistösijoituksia, mikäli arvostamisen hierarkia otetaan käyttöön käypään arvoon arvostamisessa. Käyvän arvon luotettavuuteen liittyy eniten epävarmuutta tasolla 3, johon pääsääntöisesti esim. kiinteistösijoitusten käyvät arvot perustuvat. FK esittää lisäksi, että IFRS 13 käypään arvoon arvostamista koskeva kolmitasoinen hierarkia ulotettaisiin tilinpäätöksen liitetietoihin, mikäli arvostamisessa eri hierarkiatasot otetaan käyttöön. Tämä vähentäisi valvottavien hallinnollista taakkaa, esim. valvottavilla, jotka laativat kansallisen erillistilinpäätöksen että IFRS konsernitilinpäätöksen. Lisäksi tuleva Finrep-raportointi sisältää käypään arvoon arvostamisen eri hierarkiatasojen raportoinnin. Rahoitusinstrumenttien ja kiinteistöomaisuuden käypään arvoon arvostamiseen liittyvä epävarmuus välittyisi silloin tilinpäätösinformaatiosta tilinpäätöksen lukijalle. FK:n käsityksen mukaan käyvän arvon hierarkiatasojen käyttäminen käypään arvoon arvostamisessa ei juurikaan muuttaisi nykyisiä arvostamiskäytäntöjä, vaan sen sijaan mahdollistaisi valvottavan tilinpäätösinformaation parantamisen.

2 (12) FK esittää lisäksi, että kappaleen 6 (Käypään arvoon arvostaminen) kohta (Sijoituskiinteistöt /muussa kuin omassa käytössä oleva kiinteistöomaisuus) muutettaisiin koskemaan ylipäänsä kiinteistöomaisuuden (sijoituksissa ja omassa käytössä oleva) käyvän arvon määrittämistä. FK kiinnittää huomiota, että kiinteistön käypä arvo voidaan määrittää samalla tavalla/tekniikalla, olipa kyse sijoituskiinteistöomaisuudesta tai omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta. FK kiinnittää huomiota, että luottolaitoksen IFRS tilinpäätöksen ja KPL:n mukaisen tilinpäätöksen omat pääomat voivat erota toisistaan. Esim. oman pääoman jakaminen omaan pääoman ja rahoitusvelkaan ei ole mahdollista, ellei luottolaitos laadi IFRS tilinpäätöstä. Jos erillistilinpäätöstä ei laadita IFRS-standardien mukaan, oman pääoman kirjaukset tehdään OYL:n, KPL:n ja LLL:n mukaan. FK toteaa, että PS tiliä koskevat MOK muutokset ovat ristiriidassa sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain (PS laki) 6 :n kanssa. FK kiinnittää huomiota siihen, että tulevaan CRR:ään viittaaminen ei ole vielä mahdollista, koska sen voimaantuloaikataulusta ja vaatimuksista ei ole tarkkaa tietoa. Sen perusteella ei myöskään voi edellyttää tietojen julkistamista. FIVA suosittaa MOK:issa valvottavan osavuosikatsauksen tilintarkastuttamista. FK kiinnittää huomiota siihen, että arvopaperimarkkinalain mukaan osavuosikatsauksen tilintarkastuttaminen on vapaaehtoista. Osavuosikatsauksen tilintarkastuttaminen lisää valvottavan hallinnollista taakkaa, mitä nykyisin esim. direktiivien säännöksissä pyritään vähentämään. FK toteaa lisäksi, että MOK -luonnoksessa on toistettu paljon ylemmänasteisia säännöksiä. Tämä lisää FIVAn hallinnollista taakkaa ja sitoo henkilöresursseja. MOK luonnoksesta ei aina ilmene, että määräyksessä/ohjeessa on toistettu ulkopuolista säännöstä. Yksityiskohtaiset kommentit Luku 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset Alakohta 1 FK toteaa, että VM:n asetusmuutos 549/2008 sisältyy asetukseen VM 150/2007. Alakohta 4 LLL mukaan määräyksiä voidaan antaa vain tilinpäätöksen laatimisesta. Luku 4 Yleistä kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat määräykset Alakohdassa 9 todetaan.. ja myytävissä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä se kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. FK kiinnittää huomiota, että luottolaitosten kansallisessa tuloslaskelmakaavassa ei esitetä erikseen muun laajaan tuloksen -laskelmaa tai muun laajan tuloksen eriä.

3 (12) Alakohta 10: FK toteaa, että määräyksen alakohta 10 on ristiriidassa alakohdan 3 ja sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain (PS laki) 6 :n 4 momentin kanssa. Lain mukaan säästövarojen sijoittamisesta kertyneet tuotot maksetaan säästämistilille, jollei niitä sijoiteta välittömästi uudelleen. Varojen ei lain mukaan tarvitse kulkea säästötilin kautta, jos samat varat sijoitetaan heti uudelleen. FK kiinnittää huomiota siihen, että säännöksen tarkoituksena on varmistaa se, että säästösopimukseen perustuvia varoja ei miltään osin makseta säästöaikana säästäjille tai ulkopuolisille ja että palveluntarjoajan hallussa olevat säästösopimukseen perustuvat rahavarat säilytetään yksinomaan säästötilillä. Alakohdan 13 viittaus on vanhentunut. Viittaus tulee olla arvopaperi- ja valuuttakaupan ehdoista annettuun lakiin (1084/1999). Alakohta 14: Määräyksestä ei ilmene sovelletaanko määräystä sekä käypään arvoon että hankintamenoon arvostettaviin lainoihin tai muihin saamisiin. Hankintamenoon arvostettuja lainoja ja saamisia ei kirjanpidossa diskontata, mutta niidenkin arvoa alennetaan kirjanpidossa arvonalentumisin. FK esittää, että määräystä täsmennetään. Alakohta 21: FK kiinnittää huomiota, että epäaidon takaisinostosopimuksen luovutukseen liittyy aina myös ostajan oikeus palauttaa arvopaperit luovuttajalle. Asialla on vaikutusta valvottavan taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin, ks. luku 11 alakohta 95. FK esittää, että sopimukseen sisältyvä takaisinostositoumukseen liittyvä vastuu ilmenisi myös asiayhteydestä. Alakohdassa 22 todetaan, että Jos on selvää, että epäaidon takaisinostosopimuksen tehnyt vastaanottaja palauttaa vastaanottamansa arvopaperit ja muut hyödykkeet luovuttajalle, sopimusta on käsiteltävä kirjanpidossa aidon takaisinostosopimuksen tavoin liiketoimen sisältöpainotteisuuden periaatetta noudattaen. Määräys on ristiriidassa alakohtien 20 ja 21 kanssa. Määräyksen ilmaisu jos on selvää edellyttää täsmennystä ylipäänsä ja suhteessa alakohtiin 20 ja 21. Luku 5 Rahoitusinstrumenttien arvostaminen ja suojauslaskenta Alakohdassa 2 todetaan, että taseen vastaaviin merkityt rahoitusvelat ja johdannaissopimukset.. FK kiinnittää huomiota, että rahoitusvarojen ja -velkojen määritelmät eivät ole yhdenmukaiset. FK:n käsityksen mukaan johdannaissopimukset ovat osa rahoitusvaroja ja -velkoja. FK toteaa lisäksi, että määräyksessä puhutaan rahoitusinstrumenteista, mutta esim. luottolaitoslain (LLL) 151 :ssä rahoitusvälineestä. Alakohta 5: Viittaus standardiin IAS puuttuu. Alakohta 8B: Tekstistä on jätetty pois IAS 39 standardin mukainen avainhenkilöiden määritelmä (=IAS 24 -standardin mukaan). Määritelmä tulee olla tekstissä mukana, jotta lukija pystyy päättelemään, mitä avainhenkilöillä tarkoitetaan. Alakohta 13: Teksti on kirjoitettu epäselvästi, parempi vaihtoehto on ottaa suora lainaus IAS 39.9 kohdan lainojen ja muiden saamisten määritelmistä. Lisäksi tekstistä on jäänyt pois standardin lainojen ja muiden saamisten määritelmän kohta (c).

4 (12) Alakohdat 10-16: FK toteaa viittauksista IAS 39.9 kohtaan ("määritelmät"). Finanssivalvonnan tekstissä on välillä viittaus "osa" (esim. Osa IAS 39.9) ja välillä taas ei vastaavaa mainintaa, vaikka ei olisi lainattu koko tekstiä standardista. FK esittää, että viittauksia tarkennetaan ja selkeytetään. Alakohdassa 17 todetaan, että Tässä yhteydessä optiot, merkintäoikeudet tai muut oikeudet, jotka oikeuttavat hankkimaan kiinteän lukumäärän yhteisön omia oman pääoman ehtoisia instrumentteja minkä tahansa valuutan määräistä kiinteää rahamäärää vastaan, ovat oman pääoman ehtoisia instrumentteja, jos yhteisö tarjoaa optiot, merkintäoikeudet tai muut oikeudet tasasuhteisesti kaikille niille, jotka sillä hetkellä omistavat sen samanlajisia johdannaissopimuksiin kuulumattomia omia oman pääoman ehtoisia instrumentteja. Tässä yhteydessä yhteisön omiin oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin ei lueta oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi luokiteltuja lunastusvelvoitteisia rahoitusinstrumentteja, instrumentteja, jotka velvoittavat yhteisön luovuttamaan toiselle osapuolelle suhteellisen osuuden yhteisön nettovarallisuudesta vain yhteisön purkautuessa.... FK esittää, että optiota, merkintäoikeuksia tai muita oikeuksia käsittelevä lause poistetaan tai siirretään rahoitusvarojen puolelle, koska rahoitusinstrumentteja käsitellään lauseessa sijoittajan näkökulmasta (vasta kun oikeutta käytetään ja kaupparekisterimerkintä on tehty, niistä muodostuu liikeeseenlaskijan omaa pääomaa). FK toteaa, että määräyksen loppuosassa lienee kysymys rahoitusinstrumentin luokittelusta liikeeseenlaskijan näkökulmasta, jolloin luokittelun kohde on IFRS- standardien mukaan rahoitusvelka tai oma pääoma. Asia tulisi selkeyttää määräyksessä. IFRS -tilinpäätöksessä tietyntyyppiset lunastusvelvoitteiset rahoitusinstumentit ja rahoitusinstrumentit, jotka sisältävät yhtiön omaisuuden luovutusvelvoitteen voivat kuulua liikeeseenlaskijan omaan pääomaan ko. instrumentin ehdoista riippuen. Esimerkiksi määräyksessä todetut instrumentit, jotka velvoittavat yhteisön luovuttamaan toiselle osapuolelle suhteellisen osuuden yhteisön nettovarallisuudesta vain yhteisön purkautuessa, voivat olla joskus IFRS tilinpäätöksessä osa liikeeseenlaskijan omaa pääomaa. Joihinkin rahoitusinstrumentteihin sisältyy sekä velan että oman pääoman piirteitä, jolloin instrumentti voidaan joutua jakamaan oman ja vieraan pääoman komponentteihin, jotka käsitellään kirjanpidossa erikseen. FK kiinnittää huomiota myös siihen, että oman pääoman erien jakaminen rahoitusvelkoihin ja omaan pääomaan vaikuttaa pääomasta maksettujen korvausten käsittelyyn tuloslaskelmassa. Tuloslaskelma- käsittelyn osalta säännöksiä ei ole kuitenkaan päivitetty. FK kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että IFRS tilinpäätöksen ja KPL:n mukaisen tilinpäätöksen omat pääomat voivat erota toisistaan. Esimerkiksi edellä esitetty oman pääoman jakaminen omaan pääoman ja rahoitusvelkaan ei ole mahdollista, ellei laadita IFRS tilinpäätöstä. Jos erillistilinpäätöstä ei laadita IFRS-standardien mukaan, luottolaitoksen oman pääoman kirjaukset tehdään OYL:n, KPL:n ja LLL:n mukaan. Alakohta 38 vastaa sisällöltään alakohtaa 37 ja alakohta 40 vastaa sisällöltään alakohtaa 39. FK toteaa, että alakohdan 39/40 viittaus tulee korjata vastaavasti. Alakohdassa 41 todetaan, että kirjanpidollinen kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja velkojen määritelmä poikkeaa vakavaraisuuden arvioinnissa käytettävästä (LLL 64 2 mom). Säännöksessä annetaan LLL 64 :n 2 momentin mukainen kaupankäyntivarastoon kuuluvien rahoitusvarojen erät, mutta siinä ei kerrota kirjanpidollisen kaupankäyntivaraston sisältöä.

5 (12) Alakohdat 49-52: FK toteaa, että luokittelun muuttamiseen liittyviä kohtia tulisi selkeyttää. Teksti on paikoitellen tulkinnanvarainen ja epäselvä. FK esittää, että kappale (Luokittelun muuttaminen) siirretään luvun 5.5. jälkeen omaksi luvukseen. FK kiinnittää huomiota, että luokittelun muuttamista käsittelevät säännökset koskevat kaikkia käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien luokkia (lukua 5.4 Kaupankäynti tarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat ja lukua 5.5 Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät. ). FK toteaa, että luvun 5 alakohdan 8 määräyksessä todetaan, että Rahoitusvaroihin kuuluva erä tai rahoitusvelka on Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava rahoitusvaroihin kuuluva erä tai rahoitusvelka on rahoitusvaroihin kuuluva erä tai rahoitusvelka, joka täyttää kumman tahansa seuraavista ehdoista. (a) Se luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi. (b) Käypään arvoon arvostamismahdollisuuden perusteella kirjattava erä. FK esittää, että luokittelun muuttamista koskevan kappaleen alkuun kirjattaisiin IAS a-c kohdan mukaiset yleiset luokittelua koskevat säännökset ja sen jälkeen luokittelun muuttaminen poikkeustilanteessa. FK esittää lisäksi, että määräyksessä täsmennettäisiin mitä/minkälaista tilannetta tarkoitetaan määräyksessä esitetyllä poikkeustilanteella (esim. suhteessa normaaliin tilanteeseen). Alakohta 57: FK esittää, että määräystä täydennettäisiin viittauksilla käypään arvoon arvostamisen mahdollisuuteen. Tämä auttaisi säännösten yhdenmukaista soveltamista. Alakohdat 53, 49 ja 58: Nämä määräykset koskevat kappaleita 5.4 ja 5.5. FK esittää, että määräysten soveltamisalaa selkeytetään. Alakohdat 60-71: Eräpäivään asti pidettävien sijoituksien määritelmät on epäselvästi kirjoitettu. Tekstin rakennetta tulisi miettiä uudelleen. Kohdassa (10) on IAS 39.9 kohdan mukainen perusmääritelmä yo. instrumenteista, mutta kuitenkin sivulla 32 kappaleen "Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset" alussa palataan takaisin yksityiskohtaisempiin soveltamisohjeistuksiin. FK toteaa lisäksi, että alakohdasta 71 puuttuu IAS 39.AG22 standardin mukainen kohta verolainsäädännön muutoksesta. FK esittää, että määräystä täydennetään ja täsmennetään. Alakohta 59 Määräyksessä todetaan, että Jos valvottava aikoo soveltaa LLL:n 151 :n 4 momentin eli EU:ssa hyväksytyn IAS 39 standardin mukaista käypään arvoon arvostamisen mahdollisuutta, sen tulee ilmoittaa siitä Finanssivalvonnalle vähintään 3 kuukautta ennen aiottua käyttöönottoa. FK toteaa, että LLL 151 :n 3 momentissa todetaan, että Poiketen siitä, mitä 1-3 momentissa säädetään, luottolaitos voi merkitä tilinpäätöspäivän käypään arvoon. Pykälän mukaan luottolaitos voi käyttää 4 momentin käypään arvoon arvostamisen mahdollisuutta ilman, että siitä tarvitsee ilmoittaa viranomaiselle. FK esittää, että ilmoittamisvelvoite poistetaan määräyksestä. Alakohta 97 Määräyksessä todetaan, että Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen lainat ja muut saamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen. FK kiinnittää huomiota, että kaikkia lainoja ja saamisia ei voi arvostaa jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä, esim. saaminen jolla ei ole eräpäivää tai saaminen, jolle ei kerry korkoa. FK esittää siten, että lauseessa todettaisiin: jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen tai hankintamenoon..

6 (12) Alakohta 138:Tekstissä on väärä viittaus, pitäisi olla osa IAS Alakohta 140: Onko oikea paikka tälle kohdalle kappaleessa Voittojen, tappioiden, arvonalentumistappioiden ja arvonalentumistappioiden peruutusten kirjaaminen? Alakohta 150: FK esittää, että määräyksen tekstiä tarkennetaan seuraavasti: Sellainen aikaisemmin käypään arvoon arvostettu myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kuuluva erä, jonka käypää arvoa ei enää ole mahdollista määrittää luotettavasti, arvostetaan hankinta-menoon sen kauden päättymispäivän., Alakohdat : FK toteaa, että rahoitusvelkojen tulosvaikutteisten tapahtumien (voitto/tappio, kulut yms.) käsittely on esitetty epäselvästi ja puutteellisesti. Alakohta 156: Määräyksen mukaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen yhteisön on arvostettava kaikki rahoitusvelat jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. FK toteaa, että kaikkia rahoitusvelkoja ei voi arvostaa jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. FK esittää, että määräys mahdollistaisi rahoitusvelkojen arvostamisen jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä tai hankintamenoon. Tästä alakohdasta puuttuu lisäksi viittaus IAS Alakohta 162: Tekstissä on vain yksi alakohta c). IAS 39 AG 30:ssa alakohtia on a:sta g:hen. FK esittää, että esimerkkiluetteloa täydennetään. Alakohta 163: Kohta (163): Tekstissä on vain yksi alakohta a). IAS 39 AG 33:ssa alakohtia on a:sta h:hen. FK esittää, että esimerkkiluetteloa täydennetään. Alakohta 166 Määräyksen viittaus tulee olla alakohtaan 165. Alakohta 187: Asetettu optio ei kelpaa suojausinstrumentiksi, paitsi jos se on määritetty kumoamaan ostettu optio. FK toteaa, että on epäselvää kattaako tämä myös collarit (korkokaulussopimus), jotka käsitellään yhtenä sopimuksena? Määräys olisi selvempi, jos se sisältäisi myös IAS tekstin collareista. Alakohta 193: FK toteaa, että alakohdan (42) määräys ei sisällä IAS pykälän mukaista sisäisen lainan rinnastamista ulkomaiseen nettosijoitukseen. Tällä voi olla merkitystä suojauslaskentapykälien noudattamisessa kohdassa (193) eli siitä mitä suojataan. Alakohta 208: FK kiinnittää huomiota, että tehokkuutta arvioitaessa tulee käytettävän menetelmän rinnalla tarkastella myös absoluuttisia rahamääriä. IAS 39 mahdollistaa ns. critical terms testausmenetelmän prospektiivisessa testissä. Vaatimus absoluuttista rahamääristä on standardin säännöstä tiukempi säännös.

7 (12) Luku 6 Käypään arvoon arvostaminen FK toteaa, että käypään arvoon arvostaminen perustuu käyvän arvon luotettavuuteen. FK kiinnittää huomiota siihen, että käyvän arvon tasojen (hierarkiat) määritelmät poikkeavat terminologialtaan IFRS 13 standardin määritelmistä, joissa puhutaan syöttötiedoista. Syöttötietoihin viitataan myöhemmissä kohdissa (esim. 9, 14, 18, 23, 26, 29,31, 32). Määritelmien pitäisi sisältää niiden selitykset. Lisäksi IFRS 13 käyttää termiä toimivat markkinat luotettavien markkinoiden sijaan. Onko sisältö kuitenkin sama? Alakohta 5 Määräyksessä todetaan, että saataisiin omaisuuden myynnistä tai maksettaisiin velan siirtämisestä pääasiallisilla markkinoilla (tai suositummilla) markkinoilla. FK esittää, että termiä pääasiallisilla/suosituimmilla markkinoilla selvennettäisiin. Esim. Markkinoiden pääasiallisuutta/suosituimmuutta arvioidaan käypää arvoa määrittävän yhtiön näkökulmasta. Ne markkinat, joilla yhtiö normaalisti toteuttaa liiketoimiaan ovat pääasialliset markkinat. Alakohdassa 10 todetaan, että Rahoitusvelan käypä arvo kuvastaa laiminlyöntiriskin vaikutusta. Laiminlyöntiriski sisältää valvottavan oman luottoriskin (toisin sanoen riskin, että rahoitusinstrumentin sopimusosapuoli ei pysty täyttämään velvoitettaan ja aiheuttaa siten toiselle osapuolelle taloudellisen tappion) siihen. FK esittää, että suluissa olevaa lausetta selkeytettäisiin seuraavasti: (riskin, että ei pysty täyttämään velvoitettaan ja aiheuttaa siten toiselle osapuolelle taloudellisen tappion). Rahoitusvelkoja arvostettaessa luottoriski on valvottavan oma luottoriski. Selkeyden vuoksi määräyksen alakohtaan 10 olisi hyvä lisätä täsmennys Velan käypään arvoon arvostamisessa ei voida ottaa huomioon luottoriskiä alentavia järjestelyjä, esim. kolmannen osapuolen antamaa vakuutta tai takausta. Alakohta 18: Alakohdan toisesta lauseesta tulee poistaa sanat arvotusmenetelmä kuvastaa. Sanat ovat kahteen kertaan. FK esittää, että käyvän arvon hierarkiavaatimukset koskisivat kaikkea käypään arvoon arvostamista (rahoitusinstrumentteja ja myös kiinteistöomaisuutta), mikäli käyvän arvon hierarkia otetaan omaisuuden käypään arvoon arvostamisen määräyksiin. Käyvän arvon luotettavuuteen liittyy eniten epävarmuutta tasolla 3, johon esim. pääsääntöisesti kiinteistösijoitusten käyvät arvot perustuvat. Tämä esim. vähentäisi valvottavien, jotka laativat sekä kansallisen erillistilinpäätöksen että IFRS konsernitilinpäätöksen, hallinnollista taakkaa. Lisäksi tuleva Finrep-raportointi sisältää eri hierarkiatasojen raportoinnin. FK kiinnittää huomiota myös siihen, että määräyksiin ei sisälly käypään arvon arvostamisen eri hierarkiatasojen raportointi- tai julkistamisvelvoitteita, esim. liitetiedoissa (vrt. IFRS ). FK:n käsityksen mukaan käyvän arvon hierarkiatasojen käyttäminen käypään arvoon arvostamisessa ei juurikaan muuttaisi nykyisiä arvostamiskäytäntöjä, vaan sen sijaan mahdollistaisi valvottavan tilinpäätösinformaation parantamisen. Rahoitusinstrumenttien ja kiinteistöomaisuuden käypään arvoon arvostamiseen liittyvä epävarmuus välittyisi silloin tilinpäätösinformaatiosta tilinpäätöksen lukijalle. Alakohdan 20 määräyksessä todetaan, että..käytettävien arvostusmenetelmien syöttötiedot. FK esittää, että termiä syöttötiedot selkeytettäisiin, esim. syöttötiedot (käyvän arvon hinnoittelutekijät tms.).

8 (12) FK ehdottaa, että käypään arvoon arvostamisen lukuun lisättäisiin seuraavat täsmennykset, jotka varmistaisivat käypään arvoon arvostamisen yhdenmukaista soveltamista ja käypien arvojen oikeellisuutta: Rahoitusinstrumentit Jos käypään arvoon arvostettavalle rahoitusinstrumentille on olemassa osto- ja myyntikurssi, käyvän arvon määrittämiseen on käytettävä osto- ja myyntikurssin välillä olevaa hintaa, joka parhaiten edustaa käypää arvoa kyseisissä olosuhteissa, riippumatta siitä, mihin ryhmään syöttötieto kuuluu käypien arvojen hierarkiassa (ts. tasolle 1,2 vai 3). (IFRS 13.70) Rahoitusvelat Yhteisön on määritettävä velan käypä arvo käyttämällä arvostusmenetelmää sellaisen markkinaosapuolen näkökulmasta, jolla on kyseinen velka. (IFRS 13.40) Arvostusmenetelmät Arvostusmenetelmiä käytettäessä syöttötietojen on kuvastettava oletuksia, joita markkinaosapuolet käyttäisivät omaisuuserän ja velan hinnoittelussa, riskiä koskevat oletukset mukaan lukien. (IFRS 13.87) Valvottavan on tarkistettava arvostusmenetelmän toimivuus ja testattava sen luotettavuus määräajoin. Luku Sijoituskiinteistöt FK esittää, että luku otsikoitaisiin Kiinteistöomaisuus, koska sijoituskiinteistön ja omassa käytössä olevan kiinteistön käypä arvo voidaan määrittää samalla tavalla. Käypiä arvoja tarvitaan paitsi sijoituskiinteistöille myös omassa käytössä olevalle kiinteistöomaisuudelle (esim. kun tehdään kiinteistöyhteisön osakkeisiin arvonkorotuksia). FK esittää, että käyvän arvon hierarkiavaatimukset koskisivat siten sijoituskiinteistöjä ja muutakin kiinteistöomaisuutta. Pääsääntöisesti kiinteistösijoitusten käyvät arvot määritetään tasolla 3. Käyvän arvon luotettavuuteen liittyy aina eniten epävarmuutta tasolla 3.

9 (12) FK toteaa, että kiinteistösijoitusten käypään arvoon arvostamisen yleisperiaate IFRS on hyvä kirjoittaa auki sijoituskiinteistöjä koskevan määräyksen alkuun: Valvottavan on otettava käypää arvoa määritettäessä huomioon kiinteistösijoituksen/sijoituskiinteistön ominaispiirteet, jos markkinaosapuolet ottaisivat kyseiset ominaispiirteet huomioon hinnoitellessaan omaisuuserää arvostuspäivänä. Tällaisia ominaispiirteitä ovat esimerkiksi seuraavat: a) omaisuuserän kunto ja sijaintipaikka b) omaisuuserän myyntiä tai käyttöä koskevat rajoitukset, jos niitä on. Alakohta 39 Määräyksestä puuttuvat viittaukset IAS 40 kohtaan 36 (IAS 40.36). Alakohta 40 Määräyksestä puuttuvat viittaukset IAS 40 kohtaan 45 (IAS 40.45). Alakohta 41 Määräyksestä puuttuvat viittaukset IAS 40 kohtaan 39 (IAS 40.39). Luku 7 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet Alakohdat FK esittää, että määräykset ja ohjeet alakohdista siirrettäisiin lukuun 6 Käypään arvoon arvostaminen/kiinteistöomaisuus, koska em. kohdissa käsitellään kiinteistösijoituksen käypään arvoon arvostamista. FK toteaa, että kiinteistön käypä arvo voidaan määrittää samalla tavalla, olipa kyse sijoituskiinteistöstä tai omassa käytössä olevasta kiinteistöstä. Käypää arvoa tarvitaan myös esim. kiinteistöomaisuuden arvonkorotuksia tehtäessä. Esim. omassa käytössä olevaan kiinteistöön (esim. maa-alue) tai asunto- ja kiinteistöyhtiön osakkeeseen voidaan tehdä arvonkorotus kiinteistön käyvän arvon perusteella, jos sen käypä arvo on tilinpäätöspäivänä hankintamenoa olennaisesti suurempi. Alakohdan 38 ohjeessa esitetään, että Arvonkorotuksen määrää arvioitaessa tulisi ottaa huomioon kansainväliset arvonmääritys-standardit (International Valuation Standards IVS), jotka on julkaissut kansainvälinen arvonmääritysstandardeja antava komitea (International Valuation Standards Comittee IVSC). Miksi asia koskee vain omassa käytössä olevaa kiinteistöä ja sen arvonkorotusta? Alakohta: 44 Määräyksessä todetaan, että alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä omassa käytössä oleva kiinteistö on arvostettava suunnitelman mukaisilla poistoilla ja arvonalennustappioilla vähennettyyn hankintamenoon. FK kiinnittää huomiota, että alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä omassa käytössä oleva kiinteistö arvostetaan kirjanpitolain 4 luvun 5 :n mukaiseen hankintamenoon. Alakohdan 50 ohje on jo esitetty määräyksen alakohdassa Toimintakertomus Alakohta 72: Tulevaan CRR:ään viittaaminen ei ole vielä mahdollista, koska sen voimaantuloaikataulusta ja vaatimuksista ei ole tarkkaa tietoa. Sen perusteella ei myöskään voi edellyttää tietojen julkistamista. Säännöksessä on määrätty pankeille tietty kaava omien varojen esittämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että tarkemman erittelyn tekeminen ei olisi mahdollista. Lisäksi viittaukset mm. CET1:een on tässä vaiheessa poistettava. FK esittää, että määräystä omien vaarojen esittämisestä muutettaisiin seuraavasti:

10 (12) Omien varojen määrä ja vakavaraisuussuhde on esitettävä siten, että se sisältää seuraavat erät (erittely voi olla tarkempi) tiivistelmänä Euroopan pankki-viranomaisen omia varoja koskevien tietojen julkistamisesta antaman teknisen täytäntöönpanostandardin XX liitteen IV mukaisista tiedoista seuraavasti: rajoituksettomat omat varat ennen vähennyksiä vähennykset rajoituksettomista omista varoista rajoituksettomat omat varat (Core Tier 1, CT1) muut ensisijaiset omat varat ennen vähennyksiä vähennykset muista ensisijaisista omista varoista muut ensisijaiset omat varat ensisijaiset omat varat (Tier 1) toissijaiset omat varat vähennykset toissijaisista omista varoista toissijaiset omat varat (Tier 2) Omat varat yhteensä Riskipainotetut erät CT1-suhde Tier1-suhde vakavaraisuussuhde Alakohta 85: FK:n käsityksen mukaan FIVA on kumonnut tulkinnan (3/2007) rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskennasta. Tulkintaa vastaavat säännökset sisältyvät nykyisin FIVAn antamiin rahoitus- ja vakuutusyritysryhmittymän vakavaraisuutta koskeviin säännöksiin. 10 Osavuosikatsaus ja vuosikatsaus Alakohta (16) alakohta 6: Määräyksessä todetaan, että vakavaraisuustiedot annetaan katsauskaudelta ja edellisen tilikauden vastaavalta katsauskaudelta. Vakavaraisuustiedot on luonteeltaan verrattavissa taseen tietoihin, joista on perinteisesti esitetty edellinen vuodenvaihde vertailutietona. Alakohdan 6 ensimmäinen kohta pitäisi siis olla: Vakavaraisuustiedot annetaan vähintään katsauskaudelta ja edellisen tilikauden päättymisajankohdalta ja edellisen tilikauden vastaavalta katsauskaudelta. Alakohdassa 21 todetaan, että On suositeltavaa, että tilintarkastajat tarkastavat osavuosikatsauksen. FK kiinnittää huomiota siihen, että arvopaperimarkkinalain mukaan osavuosikatsauksen tilintarkastuttaminen on vapaaehtoista. Osavuosikatsauksen tilintarkastuttaminen lisää valvottavan hallinnollista taakkaa, mitä nykyisin esim. direktiivien säännöksissä pyritään vähentämään. FK kysyy, onko ohje/suositus annettu oikeassa paikassa? FK toteaa lisäksi, että vastaavaa vaatimusta ei ole vakuutustoimialalla.

11 (12) 11 Taseen ja tuloslaskelman kaavat sekä niiden täyttöohjeet Alakohdat 15-19: Määräyksessä todetaan, että Keskuspankki- ja luottolaitossaamiset käsittävät myös näissä olevat clearingsaamiset. FK esittää, että lausetta selkeytetään, mitä clearingsaamisilla tässä yhteydessä tarkoitetaan. Alakohta 27 Määräyksessä todetaan, että Itselle takaisin hankittuja omia oman pääoman ehtoisia instrumentteja ei merkitä tähän erään, vaan ne vähennetään omasta pääomasta. FK esittää, että määräyksessä puhuttaisiin selkeyden vuoksi omista osakkeista itselle hankittujen oman pääoman ehtoisten instrumenttien sijaan. Määräystä olisi hyvä täsmentää omien osakkeiden myyntivoiton/- tappion käsittelyllä. Alakohdat 75 ja 76 FK esittää, että määräys alakohdasta 75 siirretään ohjeeksi, koska se vastaa OYL 9 luvun 6 :n 1 momenttia. Alakohta 76 vastaa osakeyhtiölain 9 luvun 6 :n 2 momenttia. Alakohta 117: Määräyksen kohdassa 3) todetaan, että maksuliikenteessä käytetyistä lomakkeista, sekkilomakkeista perityt liikevaihtoverottomat palkkiot. FK toteaa, että verotuksessa puhutaan nykyisin arvonlisäverosta liikevaihtoveron sijaan ja nykyisin nämä palkkiot ovat arvonlisäverollisia. Määräyksen kohdista 9)-11) puuttuu alleviivaus. Alakohta 128: FK esittää, että määräystä täsmennetään sillä, miten käsitellään monetaaristen myytävissä olevien rahoitusvarojen kurssierot. 12 Liitetiedot Liitteet , ja (Käypään arvoon arvostaminen) FK esittää, että rahoitusvälineiden ja kiinteistösijoitusten käypään arvoon arvostamista koskevissa liitetiedoissa ja liitetiedoissa (käypään arvoon arvostettu sijoituskiinteistöomaisuus), (hankintamenoon käyvän arvon sijasta arvostetut) ja (rahoitusvarojen ja velkojen käyvät arvot ja kirjapitoarvot) otettaisiin huomioon käyvän arvon kolmitasoinen hierarkia, mikäli käyvän arvon eri arvostamistasot otettaan käyttöön kirjanpidossa (luku 6 Käypään arvoon arvostaminen). Tilinpäätöksen lukija saisi silloin oikeamman kuvan käypään arvoon arvostamisen johdosta tilinpäätökseen syntyvästä epävarmuudesta. Liite Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöttä FK esittää, että määräystä selvennetään sillä, miten takaussaamisia käsitellään erittelyssä (vrt. luku 11 alakohta 20).

12 (12) Liite Saamistodistukset FK toteaa, että alakohdan 14 erittelystä puuttuu julkisyhteisöjen liikeeseen laskemien saamistodistusten yhteissumma -rivi Muut varat FK toteaa, että määräyksen mukaan muihin varoihin sisältyvät myös takaussaamiset. Määräyksen luvun 11 alakohdan 20 mukaan takaussaamiset sisältyvät myös tase-erään saamiset yleisöstä ja julkisyhteisöltä. Määräyksessä todetaan lisäksi, että Muissa varoissa esitetään kaupankäyntipäivän ja selvityspäivän väliset erot kun noudatetaan selvityspäiväkäytäntöä. FK kysyy, eikö erojen esittäminen ko. liiketoimen tase-erässä antaisi oikeamman kuvan asiasta? Tase-erien erittely kori- ja ulkomaan rahan määräisiin ja samaan konserniin kuuluvilta Erittelystä (alakohta 45) puuttuu rivi Velat, joilla on huonompi etuoikeus Arvopapereiden takaisinostosopimukset FK esittää, että alakohdassa 47 reposopimuksesta käytettäisiin termiä repo-myynti ja alakohdassa 48 repo-osto. Liite 12.6 (Lähipiiriliiketoimet) FK esittää, että määräyksen alakohdan 104 määritelmää valvottavan lähipiiristä täydennettäisiin määritelmillä johtoon kuuluva avainhenkilö ja henkilön läheinen perheenjäsen (IAS 24.9). Tämä varmistaisi lähipiiriä koskevien säännösten perusteella, esim. lähipiirin ja sen laajuuden, yhdenmukaisen määrittämisen valvottavissa. FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Esko Kivisaari Varatoimitusjohtaja

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS:

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: 8.11.2013 1 (9) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7/2013 14.10.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin tasetta

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutusyrityksen

Lisätiedot

2.3.2016 FIVA 11/01.00/2015. Julkinen

2.3.2016 FIVA 11/01.00/2015. Julkinen FINANSSIVALVONTA Muistio 1 (12) Liite 2. Lausuntoyhteenveto Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä ja ohjeista Kooste lausunnoissa esitetyistä

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistioluonnos 1(5) Rahoitusmarkkinaosasto 24.9.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI-

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin taseen ja tuloslaskelman kaavat sekä liitetiedot Dnro FIVA 19/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet.

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet. 1 FINANSSIVALVONNALLE (Dnro 11/01.00/2012) Finanssivalvonnan pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2012

Määräykset ja ohjeet X/2012 Määräykset ja ohjeet X/2012 Kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus (Rahoitussektori) Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 11.9.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2014 Sijoituspalveluyritykset 2014, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta tammimaaliskuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2013

Määräykset ja ohjeet 1/2013 Määräykset ja ohjeet 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 10.1.2013 Voimaantulopäivä 1.2.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2015 Sijoituspalveluyritykset 2015, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kasvoi edellisvuodesta tammimaaliskuussa Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 41 miljoonaa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004 1 (15) Fingrid Oyj:n IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2004 Yleistä Fingrid Oyj ottaa taloudellisessa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS). Aiempi raportointi on ollut

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus LIITE 1, päivitys 18.12.2007 TASEEN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET

3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus LIITE 1, päivitys 18.12.2007 TASEEN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET 1(16) LUOTTOLAITOKSEN TASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen (VMA) 10 :n 1 momentin mukaisesti luottolaitos

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

30.12.2002 Dnro 11/002/2002. Määräyksiä on velvoittavina noudatettavana.

30.12.2002 Dnro 11/002/2002. Määräyksiä on velvoittavina noudatettavana. MÄÄRÄYS/OHJE 30.12.2002 Dnro 11/002/2002 Vakuutuskassalain alaisille hautaus- ja eroavustuskassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 74 c, 77, 83, 83 f, 96, 97, 172 a Vakuutuskassalain

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 30.9.2004 10.6.2000 30.9.2011 M RAHOITUSRISKI Frekvenssi: Neljännesvuosittain Palautusviive: 20 pankkipäivää

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET

TULOSLASKELMAN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET 1(10) LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen (VMA) 9 :n 1 momentin mukaisesti luottolaitos

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006 Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö Henrik Sormunen, Partner Tomi Seppälä, Partner PwC Sisällysluettelo Tilinpäätöstä koskevat UOYL:n säännökset pähkinänkuoressa Ongelma-alueita Sijoitetun vapaan

Lisätiedot

Palautelomake 1 (6) 22.5.2012. Julkinen

Palautelomake 1 (6) 22.5.2012. Julkinen Palautelomake 1 (6) Määräys ja ohje kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevasta lupamenettelystä ja riskienhallinnasta sekä Määräys ja ohje kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevasta raportoinnista Kooste

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Kansainvälinen tilinpäätösstandardi International Financial Reporting Standard IFRS 2

Kansainvälinen tilinpäätösstandardi International Financial Reporting Standard IFRS 2 Kansainvälinen tilinpäätösstandardi International Financial Reporting Standard IFRS 2 Osakeperusteiset maksut TAVOITE 1 Tämän IFRS-standardin tarkoituksena on määrätä yhteisön taloudellisesta raportoinnista

Lisätiedot

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski Tuloriski Frekvenssi: Neljännesvuosittain Vastaustarkkuus: 1 000 euroa R01 Palautusviive: 20 pankkipäivää Määrittelyistä vastaa: Finanssivalvonta Tiedot toimitetaan: Finanssivalvonta Tiedonantajatasot:

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2013

Määräykset ja ohjeet 7/2013 Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut LIITE Dnro FIVA 8/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Standardi 3.1. Tilinpäätös ja toimintakertomus 3.1. Määräykset ja ohjeet

Standardi 3.1. Tilinpäätös ja toimintakertomus 3.1. Määräykset ja ohjeet Standardi 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 3.1 Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)

Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) EU-komissio antoi vuonna 2001 asetuksen, jonka mukaan EU-alueen julkisesti noteerattujen yhtiöiden tulee laatia konsernitilinpäätöksensä

Lisätiedot

HE 98/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 98/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (8) 12.11.2015 Talousvaliokunta HE 98/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI

Lisätiedot

Standardi 3.1. Nimi ja nro 2

Standardi 3.1. Nimi ja nro 2 Standardi 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (130) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 9 2 Tavoitteet ja rakenne 11 2.1 Tavoitteet 11 2.2 Rakenne 12 3 Kansainvälinen

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7)

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) 20.1.2012 Finanssivalvonnalle KIINNITYSLUOTTOPANKKITOIMINTAA KOSKEVA LUPAMENETTELY JA RISKIENHALLINTA SEKÄ RAPORTOINTI Finanssivalvonta on 18.11.2011 pyytänyt lausuntoamme

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus LIITE 3, päivitys 18.11.2008 Dnro 7/120/2005 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus LIITE 3, päivitys 18.11.2008 Dnro 7/120/2005 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1(24) Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta antaman asetuksen (VMA 150/2007 ja sen muutoksen VMA 549/2008),

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2015 Luottolaitosten tilinpäätökset 2015, 1 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui edellisvuodesta vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä Kotimaisten pankkien

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2015 Luottolaitosten tilinpäätökset 2014, 3 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 4 prosenttia vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9 Tilinpäätös 1.1.2014-31.12.2014 Alexandria Pankkiiriliike Oyj Sisällysluettelo Toimintakertomus 1-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9-10 Rahoituslaskelma 11 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2015 Luottolaitosten tilinpäätökset 2015, 2 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui hieman edellisvuodesta vuoden 2015 toisella neljänneksellä Kotimaisten pankkien

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Lausuntopyyntö: STM/4750/2014

Sosiaali- ja terveysministeriö. Lausuntopyyntö: STM/4750/2014 Lausunto 1 (8) 27.1.2015 Sosiaali- ja terveysministeriö Lausuntopyyntö: STM/4750/2014 LAUSUNTOPYYNTÖ VAKUUTUSYHTIÖLAIN 8 LUKUA JA VAKUUTUSYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ ANNETUN

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1 (8) Valtiovarainministeriö Vero-osasto PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA Valtiovarainministeriön vero-osasto on 29.10.2003

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

HE 176/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

HE 176/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä tuloverolain 45 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1 Soveltamisala ja sovellettavat säännökset

1 Soveltamisala ja sovellettavat säännökset /XRWWRODLWRNVLOOH 2PLVWXV\KWHLV LOOH 0bb5b

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5)

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5) 1 (5) Kotimaisille sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 12 luvun 2 :n nojalla:

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 12 luvun 2 :n nojalla: 1(34) LUONNOS 24.9.2015 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Valtiovarainministeriön päätöksen

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Pysyvien vastaavien hankintamenon vähennykseksi luetaan hankintaan saadut valtionosuudet, investointiavustus ja muut rahoitusosuudet.

Pysyvien vastaavien hankintamenon vähennykseksi luetaan hankintaan saadut valtionosuudet, investointiavustus ja muut rahoitusosuudet. KOKKOLAN KAUPUNGIN PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTO- JA LASKENTAOHJEET 1 POISTO- JA LASKENTAOHJEIDEN TARKOITUS 1 Pysyvien vastaavien laskentaohjeen tarkoituksena on antaa tarkentavat ohjeet kirjanpitolainsäädännön

Lisätiedot