FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS:"

Transkriptio

1 (9) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7/ FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin tasetta ja tuloslaskelmaa sekä niiden liitetietovaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet. Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta (FK) määräys- ja ohjekokoelmaluonnokseen (MOK -luonnos): Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvasta rahoitussektorin tasetta ja tuloslaskelmaa sekä niiden liitetietovaatimuksia koskevasta määräys- ja ohjeluonnoksesta. FK esittää lausuntonaan seuraavaa: FK pitää kannatettavana sitä, että luottolaitos ja sijoituspalveluyritys, joka ei laadi tilinpäätöstään kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan, saisi käyttää tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisessa Euroopan pankkiviranomaisten raportointikehikossa (FINREP) käyttämää tuloslaskelmaja tasekaavaa nykyisen Valtiovarainministeriön tilinpäätösasetuksen (VMa 150/2007) mukaisten kaavojen sijaan. Lisäksi tilinpäätöksessä voitaisiin esittää FINREP raportoinnin mukaiset liitetiedot. Ehdotus antaa luottolaitokselle ja sijoituspalveluyritykselle mahdollisuuden käyttää samaa tuloslaskelma- ja tasekaavaa ja esittää samoja liitetietoja sekä viranomaisraportoinnissa että tilinpäätöksessä. Tämä pienentää yhtiöiden hallinnollista taakkaa ja liiketoiminnan kustannuksia. Lisäkustannuksia aiheutuisi mm. kahden raportointitavan ylläpidosta, henkilöresursseista ja IT - järjestelmän ylläpidosta. FK esittää, että MOK -luonnosta selkeytetään ja sen rakenne muutetaan vastaamaan FIVAn voimassa olevia kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia määräyksiä ja ohjeita (MOK 1/2013: Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus). MOK-luonnosta tulisi soveltajan näkökulmasta selkeyttää/parantaa mm. siten, että kerrotaan sovellettava säädöspohja (esim. missä laajuudessa IFRSstandardeja saa soveltaa jne.), MOK:in rakenne laitetaan vastaamaan MOK:ia 1/2013 (mm. siten, että esim. tase- ja tuloslaskelmaerien ja liitetietojen sisällöt löytyvät samalla tarkkuudella molemmista MOK:eista) ja varmistetaan käytettyjen termien (tuloslaskelma, tase ja liitetiedot) yhteneväisyys EBA/FIVA FINREP raportoinnissa käytettävien termien kanssa. Ja jos käytetään muusta säädöksestä (esim. IFRS, MOK 1/2013) tullutta termiä tai säännöstä/tai säännöksen osaa ja niitä ei aina haluta toistaa itse MOK:issa, tulee siinä olla selkeät viittaukset ko. toiseen säädökseen ja sen asiakohtaan. EBAn FINREP ohje ja tämä MOK-luonnos viittauksineen (ja viittauksen viittauksineen) ei anna riittävää ohjeistusta tilinpäätöksen laatijalle. Ainakin MOK luonnoksen rakenne ja sisältö lisäävät tulkintoja ja johtavat erilaiseen säännösten soveltamiseen ja erilaisiin FINREP tilinpäätöksiin.

2 (9) FK kiinnittää huomiota siihen, että MOK luonnoksesta puuttuvat toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet. Eikö valvottava liitä FINREP -tilinpäätökseen toimintakertomusta? FK toteaa, että toimintakertomuksen terminologia tulee vastata FINREP raportoinnissa käytettävää terminologiaa. FK toteaa lisäksi, että MOK-luonnoksesta puuttuvat myös osavuosikatsausta koskevat määräykset ja ohjeet. FK toteaa, että MOK -luonnoksen FINREP - tasekaavan omassa pääomassa on eriä, joita siellä ei voi olla, jos pankki noudattaa oman pääoman kirjaamisessa luottolaitoslakia (LLL) ja VMa:n tilinpäätösasetusta ja osakeyhtiölakia. FK toteaa lisäksi, että FINREP erillistilinpäätöstä koskevassa taseen kaavan omassa pääomassa on myös eriä, joita ei voi olla yksittäisen pankin erillistilinpäätöksen omassa pääomassa. FK kiinnittää huomiota siihen, että LLL ei tunne oman pääoman erää Kertyneet muut laajan tuloksen erät. FK esittää, että lausuntojen perusteella korjattu FINREP- MOK luonnos laitetaan vielä uudelleen lausunnolle ennen lopullisen FINREP tilinpäätöstä koskevan MOK:in julkistamista. Yksityiskohtaiset kommentit: Luku 1.1 Soveltamisala ja määritelmät alakohta (1) ja (2): FK kiinnittää huomiota FINREP- tilinpäätöstä koskevien määräysten ja ohjeiden soveltamisalaan: onko myös tiedonantajatasojen 250 ja 252 mahdollista käyttää FINREP-kaavaa optiona ja onko tarkoitus, että niiden raportoinnin ja tilinpäätöskaavan luottolaitoksista poikkeavat erityispiirteet huomioidaan FINREP-MOK:ssa? Alakohdassa (2) todetaan, että Vaihtoehtona rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevilla määräyksillä ja ohjeilla 1/2013 säänneltyjen taseen ja tuloslaskelman kaavoille sekä esitettäville liitetiedoille valvottava voi laatia taseensa ja tuloslaskelmansa sekä esittää liitetiedot valtiovarainministeriön asetusta (1478/2011) noudattaen (FINREP-kaava). FK toteaa, että viittaus tulee olla VM:n asetukseen 150/2007. FK toteaa lisäksi, että vaihtoehtona valvottavalla tulee olla optio laatia tilinpäätöksensä joko VMa:n (150/20017) lukujen 1-6 mukaisesti (VM:n asetuksen mukainen tilinpäätös) tai VMa:n (150/2007) luvun 1 ja pykälän 41a mukaisesti (FINREPtilinpäätös). Luku 3 Tavoitteet Määräysten ja ohjeiden kohdan 3 alakohdassa (1) todetaan: Euroopan pankkiviranomaisen noudattama yhtenäinen taloudellisen informaation tiedonkeruukehikko (FINREP) vastaa kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaista taseen ja tuloslaskelman kaavaa. Viranomaisraportoinnin ja ulkoisen tilinpäätöksen laadinnan yhtenäistämiseksi valvottavien sallitaan laatia tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisia kaavoja käyttäen, vaikka ne eivät muilta osin laatisi tilinpäätöstään kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti. FK kiinnittää huomiota tuloslaskelma- ja tasekaavan esittämismuotoon. Tavoitteessa todetaan, että yhtenäinen taloudellisen informaation tiedonkeruukehikko vastaa kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaista tuloslaskelma- ja tasekaava. FK kiinnittää huomiota siihen, että kansainvälinen tilinpäätösstandardi IAS 1

3 (9) (tilinpäätöksen esittäminen) ei määrää taseelle tai tuloslaskelmalle tiettyä esittämismuotoa. Yhtiön johto voi käyttää harkintaa esittämistavan suhteen monissa asioissa. IAS 1:ssä todetaan vain tietyt erät, jotka on vähintään esitettävä tuloslaskelmassa ja taseessa. Näin ollen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittu tuloslaskelma ja tase voi esittämismuodoltaan (rakenne, yksityiskohtaisuus jne.) poiketa eri kirjanpitovelvollisten keskuudessa ja jopa samalla toimialallakin. FK esittää, että tavoitteessa puhuttaisiin johdonmukaisesti aina Euroopan pankkivalvontaviranomaisen (EBA) raportointikehikossaan vahvistamasta tuloslaskelma ja tasekaavasta tai Komission asetuksen (EU) N:o xxx liitteen III mukaisesta taseen ja tuloslaskelman kaavasta. Silloin tuloslaskelman ja taseen esittämismuoto tilinpäätöksessä sidottaisiin Euroopan pankkivalvojien uuteen raportointikehikkoon valitsemaan esittämismuotoon. Kaavojen taustalla taas voi olla esim. IFRS -standardien mukaiset tuloslaskelmaan ja taseeseen kirjaamisen, taseesta pois kirjaamisen ja arvostamista koskevat säännökset. FK toteaa, että esim. MOK -luonnoksen kohdassa luku1, kappale 1.2 (5) todetaan, että FINREP -kaavalla tarkoitetaan komission asetuksen (EU) N:o xxx liitteen III mukaista taseen ja tuloslaskelman kaavaa (FINREP -kaava). Tuloslaskelman ja taseen kaavat sekä sovellettavat säädökset Luku 4 kappale 4.1 (Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tase) alakohta (4): Määräyksessä todetaan, että Kun valvottava laatii taseensa VMA 150/2007:n 41 a :n mukaan, sen pitää noudattaa Komission asetuksen (EU) N:o xxx liitteen III mukaista taseen kaavaa (FINREP - kaava) sekä asetuksen liitteen V ohjeistusta jäljempänä säädetyin tarkennuksin ja lisäyksin. FK kiinnittää huomiota siihen, että määräyksestä ei ilmene sitä, mitä säädöspohjaa (IFRS/kansallinen GAAP) tuloslaskelman ja taseen erien määrittämisessä ja kirjaamisessa kirjanpitoon noudatetaan. Esim. FINREP -kaava ja komission asetuksen liitteen V mukainen ohjeistus (FINREP-ohje) sisältävät paljon viittauksia (ja viittauksen viittauksia) mm. eri kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin. FINREP ohje viittauksineen ja linkkeineen ei anna kansallisille pankeille riittävää ohjeistusta tilinpäätöksen laatimiseksi. Linkit, viittaukset ja viittausten viittaukset lisäävät valvottavan hallinnollista taakkaa. MOK-luonnoksen soveltajalle jää epäselväksi säädöspohja, jonka perusteella kirjanpitoon kirjattavat erät (tuloslaskelmaan ja taseeseen merkittävät erät) johdetaan tai määritetään ja mitä muita säädöksiä tilinpäätöksen laatimissa tulisi noudattaa. Esim. MOK-luonnoksen luvun alakohdassa (4) viitataan komission asetuksen (EU) n:o xxx liitteen V ohjeistukseen ja alakohdassa (5) todetaan ohjeena, että Taseen ja tuloslaskelman kaavoissa sekä liitetietovaatimuksissa viitataan kohdassa (4) mainitun EU-asetuksen taulukoihin (linkki) ja niitä koskeviin ohjeisiin (linkki ). Kaavoissa ja linkeissä on taas viittauksia eri IFRS -standardeihin. MOK -luonnoksen luvun 4 alakohdassa taas (6) todetaan ohjeena, että Rahoitusvaroihin kuuluvien erien luokittelusta, rahoitusinstrumenttien arvostamisesta, korkotuottojen, voittojen, tappioiden, arvonalentumistappioiden ja arvonalentumistappioiden peruutusten kirjaamisesta sekä suojauslaskennasta IAS 39 viittauksineen säädetään Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevissa määräyksissä ja ohjeissa 1/2013 luvussa 5. Onko tarkoitus tuloslaskelman ja taseen erien määrittämisessä ja arvostamisessa noudattaa voimassa olevaa rahoitussektorin määräystä ja ohjetta 1/2013 (Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus) vai kokonaan tai osin IFRS standardeja (kaavoissa ja FINREP - ohjeessa esitetyin viittauksin)? VM:n asetuksessa luottolaitoksen ja sijoitusyrityksen tilinpäätöksestä,

4 (9) konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta pykälässä 41 a todetaan, että muu kuin 41 :n mukainen kirjanpitovelvollinen saa laatia tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä ilmoittaa tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja taseen liitetiedot kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti siten kuin FIVA tarkemmin määrää. FK:n käsityksen mukaan FIVAn tulisi määritellä säädöspohja tilinpäätökseen, joka laaditaan FINREP raportoinnissa esitettyjen tuloslaskelman ja taseen kaavojen pohjalle. FK kiinnittää huomiota siihen, että FINREP kaavoissa viitataan esim. useaan eri IAS/IFRS standardiin. MOK luonnosta tulee selkeyttää ja rakennetta parantaa siten että, tuloslaskelman ja taseen laatimisessa käytettävä(t) säädöspohja(t) ilmenee(vät) määräyksestä selkeästi tuloslaskelma- ja tase-erittäin. FK toteaa, että määräyksen ja ohjeen tulee olla selkeä ja johdonmukainen ja niiden tulee ohjeistaa säännösten soveltajaa laatimaan tuloslaskelma- ja taseerittäin FINREP kaavojen mukainen tuloslaskelma ja tase liitetietoineen. FK:n käsityksen mukaan FINREP- MOK:ista tulisi löytyä esim. tuloslaskelma- ja tase-erien ja ryhmien sisällöt samalla tarkkuudella kuin nykyisestä kirjanpito ja tilinpäätös MOK:ista (1/2013). Kaksinkertaisen työn välttämiseksi MOK:issa voitaisiin toisinaan viitata voimassa olevaan MOK:iin (1/2013) ja esim. IFRSstandardeihin, säädöspohjasta riippuen. Tilinpäätöstä koskevan voimassa olevan MOK:in ja uuden FINREP MOK:in tulisi rakenteeltaan ja esittämistavaltaan vastata toisiaan. Samanlainen rakenne helpottaa säännösten soveltajaa. Lisäksi FINREP MOK:issa käytettävien termien tulee olla yhteneväiset EBA/FIVA FINREP raportoinnin tuloslaskelmassa, taseessa ja liitetiedoissa käytettyjen termien kanssa. IFRS -standardit Kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS standardien) soveltamisen laajuus ei myöskään ilmene MOK luonnoksesta. FINREP raportoinnissa olevien kaavojen käyttäminen ei tee tilinpäätöksestä vielä IFRS standardien mukaan laadittua. VM:n FINREP -tilinpäätöstä koskevassa asetuspykälässä (41 a ) todetaan, että... saa laatia tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä ilmoittaa tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja taseen liitetiedot kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti siten kuin FIVA tarkemmin määrää. FK esittää, että FIVA toteaisi FINREP MOK:issa ne kansainväliset tilinpäätösstandardit, joita on mahdollista soveltaa tilinpäätöksessä, joka laaditaan FINREP tuloslaskelma- ja tasekaavaan. Lisäksi FK:n käsityksen mukaan MOK luonnoksen luvun 4 kappaleen 4.1 alakohdat 5-6 tulee kaiketi olla määräyksiä. Tuloslaskelman ja taseen kaavat sekä liitetiedot FK esittää, että tuloslaskelman ja taseen kaavojen erissä noudatetaan mahdollisimman pitkälle FINREP raportoinnin mukaisia eriä/nimikkeitä mahdollisin kansallisin lisäyksin. Tuloslaskelman, taseen ja liitetietojen erien sisältö tulee kertoa ohjeistuksessa vastaavalla tavalla kuin MOK:issa 1/2013 (Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus). Erien sisältöä koskevissa määräyksissä ja ohjeissa tulee kertoa myös eri erien kirjanpitokäytäntöjen eroavuudet FINREP- tilinpäätöksen ja VM:n asetuksen mukaisen tilinpäätöksen välillä (esim. rahoitusinstrumenttien korkojen käsittely).

5 (9) FK kiinnittää huomiota myös siihen, että MOK -luonnoksessa ja FINREP- raportoinnissa käytettäisiin yhdenmukaista terminologiaa, ja jos kansallisesti on jo tietylle englanninkieliselle termille vakiintunut suomenkielinen käännös, käytettäisiin molemmissa sitä, eikä otettaisi käyttöön FINREP raportoinnin ja -tilinpäätöksen yhteydessä uusia suomenkielisiä, samaa tarkoittavia termejä (käännöksiä). FK toteaa, että MOK -luonnoksesta puuttuvat mm. leasing-sopimuksia, siirtovelkoja ja saamisia, käypään arvoon arvostamista sekä myös mm. konsernitilinpäätöstä ja osavuosikatsausta koskeva ohjeistus. Tuloslaskelmakaava FK esittää, että tuloslaskelmaan korkotuottojen ja korkokulujen jälkeen lisättäisiin kansalliseen kaavaan välisumman korkokate. Korkokate näkyy suoraan VM:n asetuksen (150/2007) mukaisesta tuloslaskelmakaavasta. Korkokatteen ilmeneminen myös FINREP kaavan mukaisesta tuloslaskelmasta helpottaisi pankkien analysointia ja vertailemista pankkien peruspankkitoiminnan osalta, riippumatta siitä, mihin säädöksiin tuloslaskelma pohjautuu. Tuloslaskelman eri alariveillä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen riveille (käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat) on MOK -luonnoksen tuloslaskelmakaavaan lisätty eri kohtiin Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. FIVAn FINREP tuloslaskelma raportissa ja EBAn FINREP tuloslaskelman kaavassa rivi on esitetty muodossa Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista. FK esittää, että MOK -luonnoksen tuloslaskelmassa rivin sanamuoto on sama kuin EBA:n ja FIVAn FINREP raportoinnissa. FK esittää, että lisäohjeistus annetaan erikseen ja kaavoissa pidättäydytään FINREP raportointikaavojen (EBA- FIVA) mukaisissa rivien sanamuodoissa/nimikkeissä. Tuloslaskelman päärivin Arvonalennukset ja niiden peruutukset muista kuin rahoitusvaroista, alariveiltä puuttuu liikearvoa koskeva rivi (vrt. EBA FINREP kaava). FK toteaa, että liikearvoa voi sisältyä myös yksittäisen pankin taseeseen ja niiden määrät voivat olla suuria. FK esittää, että liikearvon arvonalentumista koskeva rivi lisätään tulolaskelmakaavaan. FK kiinnittää huomiota siihen, että MOK -luonnoksen tuloslaskelmakaavassa on rivi Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa. Onko tarkoitus, että tässä tilinpäätöksessä noudatetaan IFRIC 2:n säännöksiä? FK kiinnittää huomiota siihen, että MOK luonnoksen tuloslaskelmakaavassa on rivi Varaukset/(-) varausten peruutukset. Koska kyse lienee pakollisista varauksista, FK esittää, että asia ilmenisi kaavasta tai määräyksistä ja ohjeista. FK kiinnittää huomiota, että pakolliset varaukset kirjataan kirjanpitoon eri tavalle riippuen siitä noudatetaanko kirjaamisessa IFRS:n vai VM:n tilinpäätösasetuksen mukaisia säännöksiä. FK esittää, että tuloslaskelman välisumma Voitto/ tappio ennen veroja jatkuvista toiminnoista muutettaisiin kansallisessa tuloslaskelma riviksi Liikevoitto/-tappio, ellei ole tarkoitus, että noudatetaan IFRS 5 standardin säännöksiä ns. lopetetuista toiminnoista. Vastaavasti tuloslaskelmanrivi Voitto/tappio verojen jälkeen jatkuvista toiminnoista tulisi muuttaa riviksi Varsinaisentoiminnan voitto/tappio sekä rivi Lopetettujen toimintojen voitto/tappio verojen jälkeen muuttaa riviksi Muun kuin varsinaisen toiminnan voitto/tappio. Ja tuloslaskelman

6 (9) viimeinen rivi voisi vastata VM:n asetuksen (150/2007) tuloslaskelmakaavan riviä Tilikauden voitto/tappio. Tällöin kansallisesti pankkien tuloslaskelmat olisivat vertailukelpoisia välitulosten perusteella riippumatta siitä, mihin säädökseen tuloslaskelma perustuu. Tasekaava Taseessa on päärivin Käteiset varat alarivinä on Keskuspankilta olevat vaadittaessa maksettavat saamiset. EBA:n FINREP tasekaavassa on sama rivi Keskuspankkitalletukset. FK esittää, että rivien nimikkeet olisivat yhdenmukaiset. Mikäli riville kirjaamisen vuoksi tarvitaan lisäohjeistusta, annettaisiin se ao. tase-erän kohdalla määräyksessä ja ohjeessa. Taseen pääriviltä Lainat ja muut saamiset puuttuu alarivi Lainat ja muut saamiset. FK toteaa, että pankin taseessa voi olla luottojen lisäksi myös muita Lainoja ja saamisia. FK kiinnittää huomiota, että FIVAn FINREP raportointia koskevassa kaavassa on tässä kohdassa myös alarivi Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit. Taseen pääriviltä Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset puuttuu alarivi Luotot. FK toteaa, että pankin eräpäivään asti pidettävissä sijoituksissa on myös luottoja. FK kiinnittää huomiota, että vastaava rivi on esim. FIVAn FINREP- raportointia koskevassa tasekaavassa. Taseen pääriviltä Aineettomat hyödykkeet puuttuu alarivi Liikearvo. FK toteaa, että liikearvoa voi sisältyä myös yksittäisen pankin taseeseen ja niiden määrät voivat olla suuria. FK esittää, että liikearvoa koskeva alarivi lisätään taseeseen pääriville Aineettomat hyödykkeet. FK esittää, että taseen päärivi Myytävissä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettujen erien ryhmät poistetaan kansallisesta kaavasta, ellei ole tarkoitus noudattaa IFRS 5 standardia, myytävissä olevista omaisuuseristä ja luovutettavissa olevista omaisuuseristä. FK kiinnittää huomiota, että MOK -luonnoksen taseen vastattavissa on päänimike Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat. FK toteaa, että termi rahoitusvarat tulee olla rahoitusvelat ja rivin alku Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä poikkeaa EBA:n ja FIVAn FINREP- taseen raportointikaavoista. FK esittää, että taseen rivien nimikkeet vastaisivat toisiaan (EBA/FIVA FINREP-raportointi ja FIVA-FINREP tilinpäätöksen tasekaava). Rivien ja termien lisäohjeistus voidaan antaa määräyksissä ja ohjeissa erikseen. FK esittää, että taseen rivin Varaukset nimi kansallisessa tasekaavassa muutettaisiin termiksi Pakolliset varaukset, koska asiallisesti on kysymys pakollisista varauksista. Vastaavaa termiä käytetään myös VM:n asetuksen (150/2007) mukaisessa tasekaavassa. Lisäksi FK esittää, että alarivi Muut varaukset muutettaisiin termiksi Muut pakolliset varaukset. FK toteaa, että IFRS-standardit tuntee varauksina vain pakolliset varaukset, mutta kansallisessa tilinpäätöksessä on sekä pakollisia että vapaaehtoisia varauksia. Ja MOK luonnoksessa vapaaehtoiset varaukset on esitetty kohdassa Tilinpäätössiirtojen kertymä. FK kiinnittää huomiota lisäksi siihen, että pakolliset varaukset kirjataan kirjanpitoon eri tavalle riippuen siitä noudatetaanko kirjaamisessa IFRS:n vai VM:n tilinpäätösasetuksen mukaisia säännöksiä. FK toteaa lisäksi, että päärivin alta puuttuu rivi Annetut sitoumukset ja vakuudet, mikä on kuitenkin esim. tuloslaskelmassa ja FINREP raportointikaavoissa (EBA ja FIVA).

7 (9) FK esittää, että taseen päärivi Velat, jotka sisältyvät myytävänä luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään poistetaan kansallisesta kaavasta, ellei ole tarkoitus sallia myös IFRS5 standardin soveltaminen. FK kiinnittää huomiota, että tasekaavan omassa pääomassa on eriä, joita siellä ei voi olla, jos pankki noudattaa oman pääoman kirjaamisessa LLL:ia ja VM:n tilinpäätösasetusta ja osakeyhtiölakia. FK toteaa lisäksi, että FINREP tilinpäätöstä koskevassa taseen kaavan omassa pääomassa on eriä, joita ei voi olla yksittäisen pankin erillistilinpäätöksen omassa pääomassa. FK esittää, että pankin erillistilinpäätöksessä taseen oman pääomassa Kertyneissä voittovaroissa esitetään erikseen Tilikauden voitto (tappio). Tilikauden voitto (tappio) esitetään erikseen myös konsernitaseen omassa pääomassa (kappale 4.3.1, alakohta (31)). Tilikauden tulos esitetään yleensä erikseen tase-kaavojen omassa pääomassa erillään Edellisten tilikausien voitto (tappio) erästä. FK esittää, että taseen oman pääoma riviä Kertyneet muut laajan tuloksen erät koskevaa ohjeistus lisätään FINREP MOK:iin, jos on tarkoitus sallia sen (OCI) käyttäminen. FK kiinnittää huomiota, että FINREP-MOK luonnoksen tulolaskelma ei sisällä Muun laajan tuloslaskelman erää (OCI) ja että VM:n asetus (150/2007) ei myöskään sisällä vastaavaa oman pääoman erää. FINREP MOK luonnoksessa tuloslaskelma ja tase ovat muun laajan tuloksen, OCI osalta eri paria. Mikäli omassa pääomassa esitetään Muun laajan tuloksen erä omana eränään, tulee vastaava erä olla myös tuloslaskelmassa. FK esittää, että määräykseen ja ohjeeseen lisätään lisäohjeistus muun laajan tuloksen käytöstä, mikäli tarkoitus on sallia ao. erä omassa pääomassa. FK kiinnittää huomiota lisäksi siihen, että LLL ei tunne oman pääoman erää Kertyneet muut laajan tuloksen erät. FK toteaa lisäksi, että yksittäisen yhtiön oman pääomaan ei kuulu esim. Vähemmistöosuus rivi. Vähemmistöosuuksia on vain konsernin omassa pääomassa. Liitetiedot FK toteaa, että MOK luonnoksen tilinpäätöksen liitetiedot ovat hyvin yksityiskohtaisia (esim. liitetiedot 15, 17, 30, 34, 39 41, 46 48, 66, 73, 79, 84, 108 jne.). FK esittää, että vaikka soveltajan kannalta on hyvä, että tilinpäätöksen liitetiedot vastaavat FINREP -raportoinnissa annettavia liitetietoja, FINREP tilinpäätöksessä esitettäviltä liitetiedoilta ei tule edellyttää vastaavaa tarkkuutta (yksityiskohtaista rakennetta). FIVA saa itselleen FINREP viranomaisraportoinnissa tarkkasisältöiset liitetiedot, mutta vastaavan tiedon julkistamista FINREP tilinpäätöksessä ei tule vaatia. Tilinpäätöksen lukijalle riittää liitetiedoissa vastaava tarkkuus ja liitetietojen määrä kuin mitä on MOK 1/2013 sisältyvissä tilinpäätöksen liitetiedoissa. Liialliset ja liian yksityiskohtaiset tilinpäätöksen liitetiedot vaikeuttavat saamaan oikeaa ja riittävää kuvaa tilinpäätöksen perusteella esim. pankin taloudellisesta tilasta ja tuloksesta. FK toteaa, että liitetiedoissa on päällekkäisiä liitetietoja. Liitetietona edellytetään usein samasta asiasta MOK 1/2013 mukainen tilinpäätöksen liitetieto ja vastaava FINREP raportoinnista tuleva liitetieto. FK toteaa, että FINREP -tilinpäätöksessä liitetietojen laajuudella ja määrällä ei tule lisätä valvottavan hallinnollista taakkaa.

8 (9) FK kiinnittää huomiota siihen, että tilinpäätöksen liitetiedoista puuttuvat vastaavat viittaukset liitetiedossa annettavan erän taustalla oleviin säännöksiin, mitä on esim. FINREP -tuloslaskelmassa ja taseessa sekä FINREP- raportointia koskevissa liitetiedoissa. MOK-luonnoksen yhdenmukainen rakenne kaikkien tilinpäätösasiakirjojen osalta helpottaisi määräyksen ja ohjeen soveltamista. FK toteaa lisäksi, että positiiviset (+) ja negatiiviset (-) erät/nimikkeet tulee esittää eri liitetiedoissa samalla tavalla. Yksityiskohtaiset kommentit Kappaleet 5.3. (Tase-eriä koskevat liitetiedot) ja 5.4 (Tuloslaskelman eriä koskevat liitetiedot) alakohdat (15, 17, 18, 30, 34, 40,41, 48, 66, 79 jne.): FK esittää, että liitetiedot vastaisivat rakenteeltaan FINREP- raportoinnissa annettavia liitetietoja, mutta eivät olisi niin yksityiskohtaisia. FK kiinnittää huomiota siihen, että on ilmeisen mahdotonta esittää yksityiskohdiltaan FINREP raportointia vastaavat liitetiedot FINREP tilinpäätöksen liitetietoina, koska rivejä ja sarakkeita on liikaa. FK esittää, että liitetietojen rakennetta kevennetään. Kappale (Saamiset, saamistodistukset ja osakkeet) alakohdat (11), (12), (13): Liitetiedossa käytetään oman pääoman ehtoisesta instrumentista termiä listaamattomat. Englanninkielisessä versiossa termi on at cost, mikä vastaa suomeksi termiä hankintahintaan. Termin oikeellisuus tulisi tarkistaa. FK kiinnittää lisäksi huomiota myös siihen, että termistä listaamattomat on käytetty voimassa olevissa määräyksissä ja ohjeissa termiä Muut kuin julkisesti noteeratut. FK kiinnittää huomiota siihen, että esim. sama oman pääoman ehtoinen instrumentti voi sisältyä useampaakin kohtaan liitetiedon alariveillä. Onko näin tarkoitus? Liitetiedon sisältöä tulee selkeyttää. Kappale (Rahoitusvelat tuotteittain ja vastapuolittain): FK toteaa, että pääriviltä Liikeellelasketut vieraan pääomanehtoiset instrumentit puuttuvat pääomalainat ja debentuurit. Kappale (Muut velat) kohta (34) varaukset. FK esittää, että määräyksessä käytettäisiin termiä Pakolliset varaukset, koska asiallisesti on kyse niistä. FK toteaa lisäksi, että liitetiedossa esitetään eriä, joiden ilmoittaminen edellyttää IFRS säännösten soveltamista. Onko tarkoitus, että pakollisten varausten määrittämiseen sovelletaan IFRS standardia? Vastaavaan laajuista erittelyä pakollisista varauksista ei edellytetä VM:n tilinpäätösasetuksen lukujen 1-6 mukaan tilinpäätöksensä laativalta valvottavalta. Kappale (Rahoitusvarojen ja velkojen maantieteellinen jakautuminen) alakohdat (39) ((41): FK toteaa, että liitetiedot ovat liian yksityiskohtaisia. Vastaavan laajuista erittelyä rahoitusvarojen ja velkojen maantieteellisestä jakautumisesta ei edellytetä VM:n tilinpäätösasetuksen lukujen 1-6 mukaan tilinpäätöksensä laativalta valvottavalta.

9 (9) Kappale (Rahoitusvarojen ja velkojen käyvät arvot ja käypien arvojen hierarkia) alakohta 48: FK toteaa, että liitetieto on liian yksityiskohtainen ja liitetiedon n/a - kohtien tarkoitus tulee selkeyttää. FK esittää lisäksi, että tase-eräkohtainen erittely Käyvän arvon muutos kaudelta poistetaan tilinpäätöksen liitetiedoista. Kappale (Oman pääoman erät) alakohta (50): FK esittää, että liitetiedon oikeellisuus tarkistetaan. Kappale (Palkkiotuotot ja kulut) FK toteaa, että liitetieto on liian yksityiskohtainen ja suluissa esitetyt erät vaativat lisäselvitystä. Vastaavaan laajuista erittelyä palkkiotuotoista ja -kuluista ei edellytetä myöskään VMasetuksen mukaan tilinpäätöksensä laativalta valvottavalta. Kappale (Annetut vakuudet) alakohdat (84) ja (85): FK toteaa, että annettuja vakuuksia koskevat liitetiedot ovat liian yksityiskohtaisia. FIVA saa itselleen FINREP viranomaisraportoinnissa yksityiskohtaisia liitetietoja annetuista vakuuksista valvontaansa varten. FK esittää, että alakohta (84) poistetaan määräyksistä. FK toteaa lisäksi, että alakohdan (84) liitetiedoissa käytetään termiä luottositoumukset, joka tulisi määritellä MOK-luonnoksessa. Kappale 5.7 (Lähipiiriliiketoimet) alakohdat (104) - (107): FK toteaa, että lähipiiriliiketoimia koskevat liitetiedot ovat myös liian yksityiskohtaisia. FINREP -viranomaisraportoinnissa on jo riittävässä laajuudessa liitetietoja lähipiiriliiketoimista viranomaisvalvontaa varten. Lähipiiriliiketoimia koskevia liitetietoja ei tule FINREP- tilinpäätöksessä laajentaa nykyisestä. Vastaavaan laajuista erittelyä lähipiiriliiketoimista ei edellytetä VM:n tilinpäätösasetuksen mukaan tilinpäätöksensä laativalta valvottavalta. FK esittää, että määräyksen alakohta (108) poistetaan. FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Esko Kivisaari Varatoimitusjohtaja

Määräykset ja ohjeet 1/2013

Määräykset ja ohjeet 1/2013 Määräykset ja ohjeet 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 10.1.2013 Voimaantulopäivä 1.2.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Kirjanpitolaki. Työ- ja elinkeinoministeriö. Lausuntopyyntö TEM/1785/00.04.01/2013 KIRJANPITOLAIN MUUTOKSET TYÖRYHMÄN MIETINTÖ

Kirjanpitolaki. Työ- ja elinkeinoministeriö. Lausuntopyyntö TEM/1785/00.04.01/2013 KIRJANPITOLAIN MUUTOKSET TYÖRYHMÄN MIETINTÖ Lausunto 1 (8) 27.1.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntö TEM/1785/00.04.01/2013 KIRJANPITOLAIN MUUTOKSET TYÖRYHMÄN MIETINTÖ Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Konsernin kassavirtalaskelma

Konsernin kassavirtalaskelma Konsernin kassavirtalaskelma Liitetieto 2012 2011 Nettotulos K1 21 169 21 119 Oikaisut: Poistot ja arvonalennukset K1 20 556 13 207 Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten myyntivoitot, tappiot

Lisätiedot

FINREP-tilannekatsaukset 19. ja 20.9.2013. Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt

FINREP-tilannekatsaukset 19. ja 20.9.2013. Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt FINREP-tilannekatsaukset 19. ja 20.9.2013 Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 19.9.2013 Ohjelma Kello Aihe Alustaja 9.00

Lisätiedot

Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa

Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaisa Ylipekkala 2011 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Miten tilinpäätös muuttuu? Opas IFRSstandardien vaikutuksista

www.porssisaatio.fi Miten tilinpäätös muuttuu? Opas IFRSstandardien vaikutuksista www.porssisaatio.fi Miten tilinpäätös muuttuu? Opas IFRSstandardien vaikutuksista MITEN TILINPÄÄTÖS MUUTTUU? OPAS IFRS-STANDARDIEN VAIKUTUKSISTA LUKIJALLE 3 JOHDATUS IFRS- TILINPÄÄTÖKSEEN 4 Huomio taseeseen

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJA LASSE ÅKERBLAD

HTM-TILINTARKASTAJA LASSE ÅKERBLAD HTM-TILINTARKASTAJA LASSE ÅKERBLAD Kiviluomantie 12, 64700 Teuva 0400 760 756 akerblad@tiltu.teuva.fi 26.1.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle [Lausuntopyyntö 27.10.2014, hanke TEM078:00/2013] Lausunto

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET

TULOSLASKELMAN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET 1(10) LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen (VMA) 9 :n 1 momentin mukaisesti luottolaitos

Lisätiedot

IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia. Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi

IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia. Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi Sisältö Yhteenveto 4 Kysymyksiä ja vastauksia 6 IFRS:n ja US GAAPin erot 16 Vaikutukset liiketoimintaan

Lisätiedot

Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi. Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän mietintö

Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi. Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän mietintö Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 48/2014 Pienyrityshelpotukset

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä 24.10.2006 1 Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-846-0 (nid.) ISBN 978-952-213-847-7 (pdf)

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYS/OHJE 1 (1) 19.02.2009 Dnro 1/101/2009 Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö)

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö) Sisältö 2 Toimintakertomus 7 IFRS-tilinpäätös 7 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 10 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 Yhteenveto

Lisätiedot

Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)

Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) EU-komissio antoi vuonna 2001 asetuksen, jonka mukaan EU-alueen julkisesti noteerattujen yhtiöiden tulee laatia konsernitilinpäätöksensä

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot