FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS:"

Transkriptio

1 (9) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7/ FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin tasetta ja tuloslaskelmaa sekä niiden liitetietovaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet. Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta (FK) määräys- ja ohjekokoelmaluonnokseen (MOK -luonnos): Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvasta rahoitussektorin tasetta ja tuloslaskelmaa sekä niiden liitetietovaatimuksia koskevasta määräys- ja ohjeluonnoksesta. FK esittää lausuntonaan seuraavaa: FK pitää kannatettavana sitä, että luottolaitos ja sijoituspalveluyritys, joka ei laadi tilinpäätöstään kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan, saisi käyttää tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisessa Euroopan pankkiviranomaisten raportointikehikossa (FINREP) käyttämää tuloslaskelmaja tasekaavaa nykyisen Valtiovarainministeriön tilinpäätösasetuksen (VMa 150/2007) mukaisten kaavojen sijaan. Lisäksi tilinpäätöksessä voitaisiin esittää FINREP raportoinnin mukaiset liitetiedot. Ehdotus antaa luottolaitokselle ja sijoituspalveluyritykselle mahdollisuuden käyttää samaa tuloslaskelma- ja tasekaavaa ja esittää samoja liitetietoja sekä viranomaisraportoinnissa että tilinpäätöksessä. Tämä pienentää yhtiöiden hallinnollista taakkaa ja liiketoiminnan kustannuksia. Lisäkustannuksia aiheutuisi mm. kahden raportointitavan ylläpidosta, henkilöresursseista ja IT - järjestelmän ylläpidosta. FK esittää, että MOK -luonnosta selkeytetään ja sen rakenne muutetaan vastaamaan FIVAn voimassa olevia kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia määräyksiä ja ohjeita (MOK 1/2013: Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus). MOK-luonnosta tulisi soveltajan näkökulmasta selkeyttää/parantaa mm. siten, että kerrotaan sovellettava säädöspohja (esim. missä laajuudessa IFRSstandardeja saa soveltaa jne.), MOK:in rakenne laitetaan vastaamaan MOK:ia 1/2013 (mm. siten, että esim. tase- ja tuloslaskelmaerien ja liitetietojen sisällöt löytyvät samalla tarkkuudella molemmista MOK:eista) ja varmistetaan käytettyjen termien (tuloslaskelma, tase ja liitetiedot) yhteneväisyys EBA/FIVA FINREP raportoinnissa käytettävien termien kanssa. Ja jos käytetään muusta säädöksestä (esim. IFRS, MOK 1/2013) tullutta termiä tai säännöstä/tai säännöksen osaa ja niitä ei aina haluta toistaa itse MOK:issa, tulee siinä olla selkeät viittaukset ko. toiseen säädökseen ja sen asiakohtaan. EBAn FINREP ohje ja tämä MOK-luonnos viittauksineen (ja viittauksen viittauksineen) ei anna riittävää ohjeistusta tilinpäätöksen laatijalle. Ainakin MOK luonnoksen rakenne ja sisältö lisäävät tulkintoja ja johtavat erilaiseen säännösten soveltamiseen ja erilaisiin FINREP tilinpäätöksiin.

2 (9) FK kiinnittää huomiota siihen, että MOK luonnoksesta puuttuvat toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet. Eikö valvottava liitä FINREP -tilinpäätökseen toimintakertomusta? FK toteaa, että toimintakertomuksen terminologia tulee vastata FINREP raportoinnissa käytettävää terminologiaa. FK toteaa lisäksi, että MOK-luonnoksesta puuttuvat myös osavuosikatsausta koskevat määräykset ja ohjeet. FK toteaa, että MOK -luonnoksen FINREP - tasekaavan omassa pääomassa on eriä, joita siellä ei voi olla, jos pankki noudattaa oman pääoman kirjaamisessa luottolaitoslakia (LLL) ja VMa:n tilinpäätösasetusta ja osakeyhtiölakia. FK toteaa lisäksi, että FINREP erillistilinpäätöstä koskevassa taseen kaavan omassa pääomassa on myös eriä, joita ei voi olla yksittäisen pankin erillistilinpäätöksen omassa pääomassa. FK kiinnittää huomiota siihen, että LLL ei tunne oman pääoman erää Kertyneet muut laajan tuloksen erät. FK esittää, että lausuntojen perusteella korjattu FINREP- MOK luonnos laitetaan vielä uudelleen lausunnolle ennen lopullisen FINREP tilinpäätöstä koskevan MOK:in julkistamista. Yksityiskohtaiset kommentit: Luku 1.1 Soveltamisala ja määritelmät alakohta (1) ja (2): FK kiinnittää huomiota FINREP- tilinpäätöstä koskevien määräysten ja ohjeiden soveltamisalaan: onko myös tiedonantajatasojen 250 ja 252 mahdollista käyttää FINREP-kaavaa optiona ja onko tarkoitus, että niiden raportoinnin ja tilinpäätöskaavan luottolaitoksista poikkeavat erityispiirteet huomioidaan FINREP-MOK:ssa? Alakohdassa (2) todetaan, että Vaihtoehtona rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevilla määräyksillä ja ohjeilla 1/2013 säänneltyjen taseen ja tuloslaskelman kaavoille sekä esitettäville liitetiedoille valvottava voi laatia taseensa ja tuloslaskelmansa sekä esittää liitetiedot valtiovarainministeriön asetusta (1478/2011) noudattaen (FINREP-kaava). FK toteaa, että viittaus tulee olla VM:n asetukseen 150/2007. FK toteaa lisäksi, että vaihtoehtona valvottavalla tulee olla optio laatia tilinpäätöksensä joko VMa:n (150/20017) lukujen 1-6 mukaisesti (VM:n asetuksen mukainen tilinpäätös) tai VMa:n (150/2007) luvun 1 ja pykälän 41a mukaisesti (FINREPtilinpäätös). Luku 3 Tavoitteet Määräysten ja ohjeiden kohdan 3 alakohdassa (1) todetaan: Euroopan pankkiviranomaisen noudattama yhtenäinen taloudellisen informaation tiedonkeruukehikko (FINREP) vastaa kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaista taseen ja tuloslaskelman kaavaa. Viranomaisraportoinnin ja ulkoisen tilinpäätöksen laadinnan yhtenäistämiseksi valvottavien sallitaan laatia tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisia kaavoja käyttäen, vaikka ne eivät muilta osin laatisi tilinpäätöstään kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti. FK kiinnittää huomiota tuloslaskelma- ja tasekaavan esittämismuotoon. Tavoitteessa todetaan, että yhtenäinen taloudellisen informaation tiedonkeruukehikko vastaa kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaista tuloslaskelma- ja tasekaava. FK kiinnittää huomiota siihen, että kansainvälinen tilinpäätösstandardi IAS 1

3 (9) (tilinpäätöksen esittäminen) ei määrää taseelle tai tuloslaskelmalle tiettyä esittämismuotoa. Yhtiön johto voi käyttää harkintaa esittämistavan suhteen monissa asioissa. IAS 1:ssä todetaan vain tietyt erät, jotka on vähintään esitettävä tuloslaskelmassa ja taseessa. Näin ollen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittu tuloslaskelma ja tase voi esittämismuodoltaan (rakenne, yksityiskohtaisuus jne.) poiketa eri kirjanpitovelvollisten keskuudessa ja jopa samalla toimialallakin. FK esittää, että tavoitteessa puhuttaisiin johdonmukaisesti aina Euroopan pankkivalvontaviranomaisen (EBA) raportointikehikossaan vahvistamasta tuloslaskelma ja tasekaavasta tai Komission asetuksen (EU) N:o xxx liitteen III mukaisesta taseen ja tuloslaskelman kaavasta. Silloin tuloslaskelman ja taseen esittämismuoto tilinpäätöksessä sidottaisiin Euroopan pankkivalvojien uuteen raportointikehikkoon valitsemaan esittämismuotoon. Kaavojen taustalla taas voi olla esim. IFRS -standardien mukaiset tuloslaskelmaan ja taseeseen kirjaamisen, taseesta pois kirjaamisen ja arvostamista koskevat säännökset. FK toteaa, että esim. MOK -luonnoksen kohdassa luku1, kappale 1.2 (5) todetaan, että FINREP -kaavalla tarkoitetaan komission asetuksen (EU) N:o xxx liitteen III mukaista taseen ja tuloslaskelman kaavaa (FINREP -kaava). Tuloslaskelman ja taseen kaavat sekä sovellettavat säädökset Luku 4 kappale 4.1 (Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tase) alakohta (4): Määräyksessä todetaan, että Kun valvottava laatii taseensa VMA 150/2007:n 41 a :n mukaan, sen pitää noudattaa Komission asetuksen (EU) N:o xxx liitteen III mukaista taseen kaavaa (FINREP - kaava) sekä asetuksen liitteen V ohjeistusta jäljempänä säädetyin tarkennuksin ja lisäyksin. FK kiinnittää huomiota siihen, että määräyksestä ei ilmene sitä, mitä säädöspohjaa (IFRS/kansallinen GAAP) tuloslaskelman ja taseen erien määrittämisessä ja kirjaamisessa kirjanpitoon noudatetaan. Esim. FINREP -kaava ja komission asetuksen liitteen V mukainen ohjeistus (FINREP-ohje) sisältävät paljon viittauksia (ja viittauksen viittauksia) mm. eri kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin. FINREP ohje viittauksineen ja linkkeineen ei anna kansallisille pankeille riittävää ohjeistusta tilinpäätöksen laatimiseksi. Linkit, viittaukset ja viittausten viittaukset lisäävät valvottavan hallinnollista taakkaa. MOK-luonnoksen soveltajalle jää epäselväksi säädöspohja, jonka perusteella kirjanpitoon kirjattavat erät (tuloslaskelmaan ja taseeseen merkittävät erät) johdetaan tai määritetään ja mitä muita säädöksiä tilinpäätöksen laatimissa tulisi noudattaa. Esim. MOK-luonnoksen luvun alakohdassa (4) viitataan komission asetuksen (EU) n:o xxx liitteen V ohjeistukseen ja alakohdassa (5) todetaan ohjeena, että Taseen ja tuloslaskelman kaavoissa sekä liitetietovaatimuksissa viitataan kohdassa (4) mainitun EU-asetuksen taulukoihin (linkki) ja niitä koskeviin ohjeisiin (linkki ). Kaavoissa ja linkeissä on taas viittauksia eri IFRS -standardeihin. MOK -luonnoksen luvun 4 alakohdassa taas (6) todetaan ohjeena, että Rahoitusvaroihin kuuluvien erien luokittelusta, rahoitusinstrumenttien arvostamisesta, korkotuottojen, voittojen, tappioiden, arvonalentumistappioiden ja arvonalentumistappioiden peruutusten kirjaamisesta sekä suojauslaskennasta IAS 39 viittauksineen säädetään Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevissa määräyksissä ja ohjeissa 1/2013 luvussa 5. Onko tarkoitus tuloslaskelman ja taseen erien määrittämisessä ja arvostamisessa noudattaa voimassa olevaa rahoitussektorin määräystä ja ohjetta 1/2013 (Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus) vai kokonaan tai osin IFRS standardeja (kaavoissa ja FINREP - ohjeessa esitetyin viittauksin)? VM:n asetuksessa luottolaitoksen ja sijoitusyrityksen tilinpäätöksestä,

4 (9) konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta pykälässä 41 a todetaan, että muu kuin 41 :n mukainen kirjanpitovelvollinen saa laatia tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä ilmoittaa tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja taseen liitetiedot kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti siten kuin FIVA tarkemmin määrää. FK:n käsityksen mukaan FIVAn tulisi määritellä säädöspohja tilinpäätökseen, joka laaditaan FINREP raportoinnissa esitettyjen tuloslaskelman ja taseen kaavojen pohjalle. FK kiinnittää huomiota siihen, että FINREP kaavoissa viitataan esim. useaan eri IAS/IFRS standardiin. MOK luonnosta tulee selkeyttää ja rakennetta parantaa siten että, tuloslaskelman ja taseen laatimisessa käytettävä(t) säädöspohja(t) ilmenee(vät) määräyksestä selkeästi tuloslaskelma- ja tase-erittäin. FK toteaa, että määräyksen ja ohjeen tulee olla selkeä ja johdonmukainen ja niiden tulee ohjeistaa säännösten soveltajaa laatimaan tuloslaskelma- ja taseerittäin FINREP kaavojen mukainen tuloslaskelma ja tase liitetietoineen. FK:n käsityksen mukaan FINREP- MOK:ista tulisi löytyä esim. tuloslaskelma- ja tase-erien ja ryhmien sisällöt samalla tarkkuudella kuin nykyisestä kirjanpito ja tilinpäätös MOK:ista (1/2013). Kaksinkertaisen työn välttämiseksi MOK:issa voitaisiin toisinaan viitata voimassa olevaan MOK:iin (1/2013) ja esim. IFRSstandardeihin, säädöspohjasta riippuen. Tilinpäätöstä koskevan voimassa olevan MOK:in ja uuden FINREP MOK:in tulisi rakenteeltaan ja esittämistavaltaan vastata toisiaan. Samanlainen rakenne helpottaa säännösten soveltajaa. Lisäksi FINREP MOK:issa käytettävien termien tulee olla yhteneväiset EBA/FIVA FINREP raportoinnin tuloslaskelmassa, taseessa ja liitetiedoissa käytettyjen termien kanssa. IFRS -standardit Kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS standardien) soveltamisen laajuus ei myöskään ilmene MOK luonnoksesta. FINREP raportoinnissa olevien kaavojen käyttäminen ei tee tilinpäätöksestä vielä IFRS standardien mukaan laadittua. VM:n FINREP -tilinpäätöstä koskevassa asetuspykälässä (41 a ) todetaan, että... saa laatia tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä ilmoittaa tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja taseen liitetiedot kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti siten kuin FIVA tarkemmin määrää. FK esittää, että FIVA toteaisi FINREP MOK:issa ne kansainväliset tilinpäätösstandardit, joita on mahdollista soveltaa tilinpäätöksessä, joka laaditaan FINREP tuloslaskelma- ja tasekaavaan. Lisäksi FK:n käsityksen mukaan MOK luonnoksen luvun 4 kappaleen 4.1 alakohdat 5-6 tulee kaiketi olla määräyksiä. Tuloslaskelman ja taseen kaavat sekä liitetiedot FK esittää, että tuloslaskelman ja taseen kaavojen erissä noudatetaan mahdollisimman pitkälle FINREP raportoinnin mukaisia eriä/nimikkeitä mahdollisin kansallisin lisäyksin. Tuloslaskelman, taseen ja liitetietojen erien sisältö tulee kertoa ohjeistuksessa vastaavalla tavalla kuin MOK:issa 1/2013 (Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus). Erien sisältöä koskevissa määräyksissä ja ohjeissa tulee kertoa myös eri erien kirjanpitokäytäntöjen eroavuudet FINREP- tilinpäätöksen ja VM:n asetuksen mukaisen tilinpäätöksen välillä (esim. rahoitusinstrumenttien korkojen käsittely).

5 (9) FK kiinnittää huomiota myös siihen, että MOK -luonnoksessa ja FINREP- raportoinnissa käytettäisiin yhdenmukaista terminologiaa, ja jos kansallisesti on jo tietylle englanninkieliselle termille vakiintunut suomenkielinen käännös, käytettäisiin molemmissa sitä, eikä otettaisi käyttöön FINREP raportoinnin ja -tilinpäätöksen yhteydessä uusia suomenkielisiä, samaa tarkoittavia termejä (käännöksiä). FK toteaa, että MOK -luonnoksesta puuttuvat mm. leasing-sopimuksia, siirtovelkoja ja saamisia, käypään arvoon arvostamista sekä myös mm. konsernitilinpäätöstä ja osavuosikatsausta koskeva ohjeistus. Tuloslaskelmakaava FK esittää, että tuloslaskelmaan korkotuottojen ja korkokulujen jälkeen lisättäisiin kansalliseen kaavaan välisumman korkokate. Korkokate näkyy suoraan VM:n asetuksen (150/2007) mukaisesta tuloslaskelmakaavasta. Korkokatteen ilmeneminen myös FINREP kaavan mukaisesta tuloslaskelmasta helpottaisi pankkien analysointia ja vertailemista pankkien peruspankkitoiminnan osalta, riippumatta siitä, mihin säädöksiin tuloslaskelma pohjautuu. Tuloslaskelman eri alariveillä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen riveille (käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat) on MOK -luonnoksen tuloslaskelmakaavaan lisätty eri kohtiin Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. FIVAn FINREP tuloslaskelma raportissa ja EBAn FINREP tuloslaskelman kaavassa rivi on esitetty muodossa Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista. FK esittää, että MOK -luonnoksen tuloslaskelmassa rivin sanamuoto on sama kuin EBA:n ja FIVAn FINREP raportoinnissa. FK esittää, että lisäohjeistus annetaan erikseen ja kaavoissa pidättäydytään FINREP raportointikaavojen (EBA- FIVA) mukaisissa rivien sanamuodoissa/nimikkeissä. Tuloslaskelman päärivin Arvonalennukset ja niiden peruutukset muista kuin rahoitusvaroista, alariveiltä puuttuu liikearvoa koskeva rivi (vrt. EBA FINREP kaava). FK toteaa, että liikearvoa voi sisältyä myös yksittäisen pankin taseeseen ja niiden määrät voivat olla suuria. FK esittää, että liikearvon arvonalentumista koskeva rivi lisätään tulolaskelmakaavaan. FK kiinnittää huomiota siihen, että MOK -luonnoksen tuloslaskelmakaavassa on rivi Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa. Onko tarkoitus, että tässä tilinpäätöksessä noudatetaan IFRIC 2:n säännöksiä? FK kiinnittää huomiota siihen, että MOK luonnoksen tuloslaskelmakaavassa on rivi Varaukset/(-) varausten peruutukset. Koska kyse lienee pakollisista varauksista, FK esittää, että asia ilmenisi kaavasta tai määräyksistä ja ohjeista. FK kiinnittää huomiota, että pakolliset varaukset kirjataan kirjanpitoon eri tavalle riippuen siitä noudatetaanko kirjaamisessa IFRS:n vai VM:n tilinpäätösasetuksen mukaisia säännöksiä. FK esittää, että tuloslaskelman välisumma Voitto/ tappio ennen veroja jatkuvista toiminnoista muutettaisiin kansallisessa tuloslaskelma riviksi Liikevoitto/-tappio, ellei ole tarkoitus, että noudatetaan IFRS 5 standardin säännöksiä ns. lopetetuista toiminnoista. Vastaavasti tuloslaskelmanrivi Voitto/tappio verojen jälkeen jatkuvista toiminnoista tulisi muuttaa riviksi Varsinaisentoiminnan voitto/tappio sekä rivi Lopetettujen toimintojen voitto/tappio verojen jälkeen muuttaa riviksi Muun kuin varsinaisen toiminnan voitto/tappio. Ja tuloslaskelman

6 (9) viimeinen rivi voisi vastata VM:n asetuksen (150/2007) tuloslaskelmakaavan riviä Tilikauden voitto/tappio. Tällöin kansallisesti pankkien tuloslaskelmat olisivat vertailukelpoisia välitulosten perusteella riippumatta siitä, mihin säädökseen tuloslaskelma perustuu. Tasekaava Taseessa on päärivin Käteiset varat alarivinä on Keskuspankilta olevat vaadittaessa maksettavat saamiset. EBA:n FINREP tasekaavassa on sama rivi Keskuspankkitalletukset. FK esittää, että rivien nimikkeet olisivat yhdenmukaiset. Mikäli riville kirjaamisen vuoksi tarvitaan lisäohjeistusta, annettaisiin se ao. tase-erän kohdalla määräyksessä ja ohjeessa. Taseen pääriviltä Lainat ja muut saamiset puuttuu alarivi Lainat ja muut saamiset. FK toteaa, että pankin taseessa voi olla luottojen lisäksi myös muita Lainoja ja saamisia. FK kiinnittää huomiota, että FIVAn FINREP raportointia koskevassa kaavassa on tässä kohdassa myös alarivi Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit. Taseen pääriviltä Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset puuttuu alarivi Luotot. FK toteaa, että pankin eräpäivään asti pidettävissä sijoituksissa on myös luottoja. FK kiinnittää huomiota, että vastaava rivi on esim. FIVAn FINREP- raportointia koskevassa tasekaavassa. Taseen pääriviltä Aineettomat hyödykkeet puuttuu alarivi Liikearvo. FK toteaa, että liikearvoa voi sisältyä myös yksittäisen pankin taseeseen ja niiden määrät voivat olla suuria. FK esittää, että liikearvoa koskeva alarivi lisätään taseeseen pääriville Aineettomat hyödykkeet. FK esittää, että taseen päärivi Myytävissä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettujen erien ryhmät poistetaan kansallisesta kaavasta, ellei ole tarkoitus noudattaa IFRS 5 standardia, myytävissä olevista omaisuuseristä ja luovutettavissa olevista omaisuuseristä. FK kiinnittää huomiota, että MOK -luonnoksen taseen vastattavissa on päänimike Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat. FK toteaa, että termi rahoitusvarat tulee olla rahoitusvelat ja rivin alku Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä poikkeaa EBA:n ja FIVAn FINREP- taseen raportointikaavoista. FK esittää, että taseen rivien nimikkeet vastaisivat toisiaan (EBA/FIVA FINREP-raportointi ja FIVA-FINREP tilinpäätöksen tasekaava). Rivien ja termien lisäohjeistus voidaan antaa määräyksissä ja ohjeissa erikseen. FK esittää, että taseen rivin Varaukset nimi kansallisessa tasekaavassa muutettaisiin termiksi Pakolliset varaukset, koska asiallisesti on kysymys pakollisista varauksista. Vastaavaa termiä käytetään myös VM:n asetuksen (150/2007) mukaisessa tasekaavassa. Lisäksi FK esittää, että alarivi Muut varaukset muutettaisiin termiksi Muut pakolliset varaukset. FK toteaa, että IFRS-standardit tuntee varauksina vain pakolliset varaukset, mutta kansallisessa tilinpäätöksessä on sekä pakollisia että vapaaehtoisia varauksia. Ja MOK luonnoksessa vapaaehtoiset varaukset on esitetty kohdassa Tilinpäätössiirtojen kertymä. FK kiinnittää huomiota lisäksi siihen, että pakolliset varaukset kirjataan kirjanpitoon eri tavalle riippuen siitä noudatetaanko kirjaamisessa IFRS:n vai VM:n tilinpäätösasetuksen mukaisia säännöksiä. FK toteaa lisäksi, että päärivin alta puuttuu rivi Annetut sitoumukset ja vakuudet, mikä on kuitenkin esim. tuloslaskelmassa ja FINREP raportointikaavoissa (EBA ja FIVA).

7 (9) FK esittää, että taseen päärivi Velat, jotka sisältyvät myytävänä luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään poistetaan kansallisesta kaavasta, ellei ole tarkoitus sallia myös IFRS5 standardin soveltaminen. FK kiinnittää huomiota, että tasekaavan omassa pääomassa on eriä, joita siellä ei voi olla, jos pankki noudattaa oman pääoman kirjaamisessa LLL:ia ja VM:n tilinpäätösasetusta ja osakeyhtiölakia. FK toteaa lisäksi, että FINREP tilinpäätöstä koskevassa taseen kaavan omassa pääomassa on eriä, joita ei voi olla yksittäisen pankin erillistilinpäätöksen omassa pääomassa. FK esittää, että pankin erillistilinpäätöksessä taseen oman pääomassa Kertyneissä voittovaroissa esitetään erikseen Tilikauden voitto (tappio). Tilikauden voitto (tappio) esitetään erikseen myös konsernitaseen omassa pääomassa (kappale 4.3.1, alakohta (31)). Tilikauden tulos esitetään yleensä erikseen tase-kaavojen omassa pääomassa erillään Edellisten tilikausien voitto (tappio) erästä. FK esittää, että taseen oman pääoma riviä Kertyneet muut laajan tuloksen erät koskevaa ohjeistus lisätään FINREP MOK:iin, jos on tarkoitus sallia sen (OCI) käyttäminen. FK kiinnittää huomiota, että FINREP-MOK luonnoksen tulolaskelma ei sisällä Muun laajan tuloslaskelman erää (OCI) ja että VM:n asetus (150/2007) ei myöskään sisällä vastaavaa oman pääoman erää. FINREP MOK luonnoksessa tuloslaskelma ja tase ovat muun laajan tuloksen, OCI osalta eri paria. Mikäli omassa pääomassa esitetään Muun laajan tuloksen erä omana eränään, tulee vastaava erä olla myös tuloslaskelmassa. FK esittää, että määräykseen ja ohjeeseen lisätään lisäohjeistus muun laajan tuloksen käytöstä, mikäli tarkoitus on sallia ao. erä omassa pääomassa. FK kiinnittää huomiota lisäksi siihen, että LLL ei tunne oman pääoman erää Kertyneet muut laajan tuloksen erät. FK toteaa lisäksi, että yksittäisen yhtiön oman pääomaan ei kuulu esim. Vähemmistöosuus rivi. Vähemmistöosuuksia on vain konsernin omassa pääomassa. Liitetiedot FK toteaa, että MOK luonnoksen tilinpäätöksen liitetiedot ovat hyvin yksityiskohtaisia (esim. liitetiedot 15, 17, 30, 34, 39 41, 46 48, 66, 73, 79, 84, 108 jne.). FK esittää, että vaikka soveltajan kannalta on hyvä, että tilinpäätöksen liitetiedot vastaavat FINREP -raportoinnissa annettavia liitetietoja, FINREP tilinpäätöksessä esitettäviltä liitetiedoilta ei tule edellyttää vastaavaa tarkkuutta (yksityiskohtaista rakennetta). FIVA saa itselleen FINREP viranomaisraportoinnissa tarkkasisältöiset liitetiedot, mutta vastaavan tiedon julkistamista FINREP tilinpäätöksessä ei tule vaatia. Tilinpäätöksen lukijalle riittää liitetiedoissa vastaava tarkkuus ja liitetietojen määrä kuin mitä on MOK 1/2013 sisältyvissä tilinpäätöksen liitetiedoissa. Liialliset ja liian yksityiskohtaiset tilinpäätöksen liitetiedot vaikeuttavat saamaan oikeaa ja riittävää kuvaa tilinpäätöksen perusteella esim. pankin taloudellisesta tilasta ja tuloksesta. FK toteaa, että liitetiedoissa on päällekkäisiä liitetietoja. Liitetietona edellytetään usein samasta asiasta MOK 1/2013 mukainen tilinpäätöksen liitetieto ja vastaava FINREP raportoinnista tuleva liitetieto. FK toteaa, että FINREP -tilinpäätöksessä liitetietojen laajuudella ja määrällä ei tule lisätä valvottavan hallinnollista taakkaa.

8 (9) FK kiinnittää huomiota siihen, että tilinpäätöksen liitetiedoista puuttuvat vastaavat viittaukset liitetiedossa annettavan erän taustalla oleviin säännöksiin, mitä on esim. FINREP -tuloslaskelmassa ja taseessa sekä FINREP- raportointia koskevissa liitetiedoissa. MOK-luonnoksen yhdenmukainen rakenne kaikkien tilinpäätösasiakirjojen osalta helpottaisi määräyksen ja ohjeen soveltamista. FK toteaa lisäksi, että positiiviset (+) ja negatiiviset (-) erät/nimikkeet tulee esittää eri liitetiedoissa samalla tavalla. Yksityiskohtaiset kommentit Kappaleet 5.3. (Tase-eriä koskevat liitetiedot) ja 5.4 (Tuloslaskelman eriä koskevat liitetiedot) alakohdat (15, 17, 18, 30, 34, 40,41, 48, 66, 79 jne.): FK esittää, että liitetiedot vastaisivat rakenteeltaan FINREP- raportoinnissa annettavia liitetietoja, mutta eivät olisi niin yksityiskohtaisia. FK kiinnittää huomiota siihen, että on ilmeisen mahdotonta esittää yksityiskohdiltaan FINREP raportointia vastaavat liitetiedot FINREP tilinpäätöksen liitetietoina, koska rivejä ja sarakkeita on liikaa. FK esittää, että liitetietojen rakennetta kevennetään. Kappale (Saamiset, saamistodistukset ja osakkeet) alakohdat (11), (12), (13): Liitetiedossa käytetään oman pääoman ehtoisesta instrumentista termiä listaamattomat. Englanninkielisessä versiossa termi on at cost, mikä vastaa suomeksi termiä hankintahintaan. Termin oikeellisuus tulisi tarkistaa. FK kiinnittää lisäksi huomiota myös siihen, että termistä listaamattomat on käytetty voimassa olevissa määräyksissä ja ohjeissa termiä Muut kuin julkisesti noteeratut. FK kiinnittää huomiota siihen, että esim. sama oman pääoman ehtoinen instrumentti voi sisältyä useampaakin kohtaan liitetiedon alariveillä. Onko näin tarkoitus? Liitetiedon sisältöä tulee selkeyttää. Kappale (Rahoitusvelat tuotteittain ja vastapuolittain): FK toteaa, että pääriviltä Liikeellelasketut vieraan pääomanehtoiset instrumentit puuttuvat pääomalainat ja debentuurit. Kappale (Muut velat) kohta (34) varaukset. FK esittää, että määräyksessä käytettäisiin termiä Pakolliset varaukset, koska asiallisesti on kyse niistä. FK toteaa lisäksi, että liitetiedossa esitetään eriä, joiden ilmoittaminen edellyttää IFRS säännösten soveltamista. Onko tarkoitus, että pakollisten varausten määrittämiseen sovelletaan IFRS standardia? Vastaavaan laajuista erittelyä pakollisista varauksista ei edellytetä VM:n tilinpäätösasetuksen lukujen 1-6 mukaan tilinpäätöksensä laativalta valvottavalta. Kappale (Rahoitusvarojen ja velkojen maantieteellinen jakautuminen) alakohdat (39) ((41): FK toteaa, että liitetiedot ovat liian yksityiskohtaisia. Vastaavan laajuista erittelyä rahoitusvarojen ja velkojen maantieteellisestä jakautumisesta ei edellytetä VM:n tilinpäätösasetuksen lukujen 1-6 mukaan tilinpäätöksensä laativalta valvottavalta.

9 (9) Kappale (Rahoitusvarojen ja velkojen käyvät arvot ja käypien arvojen hierarkia) alakohta 48: FK toteaa, että liitetieto on liian yksityiskohtainen ja liitetiedon n/a - kohtien tarkoitus tulee selkeyttää. FK esittää lisäksi, että tase-eräkohtainen erittely Käyvän arvon muutos kaudelta poistetaan tilinpäätöksen liitetiedoista. Kappale (Oman pääoman erät) alakohta (50): FK esittää, että liitetiedon oikeellisuus tarkistetaan. Kappale (Palkkiotuotot ja kulut) FK toteaa, että liitetieto on liian yksityiskohtainen ja suluissa esitetyt erät vaativat lisäselvitystä. Vastaavaan laajuista erittelyä palkkiotuotoista ja -kuluista ei edellytetä myöskään VMasetuksen mukaan tilinpäätöksensä laativalta valvottavalta. Kappale (Annetut vakuudet) alakohdat (84) ja (85): FK toteaa, että annettuja vakuuksia koskevat liitetiedot ovat liian yksityiskohtaisia. FIVA saa itselleen FINREP viranomaisraportoinnissa yksityiskohtaisia liitetietoja annetuista vakuuksista valvontaansa varten. FK esittää, että alakohta (84) poistetaan määräyksistä. FK toteaa lisäksi, että alakohdan (84) liitetiedoissa käytetään termiä luottositoumukset, joka tulisi määritellä MOK-luonnoksessa. Kappale 5.7 (Lähipiiriliiketoimet) alakohdat (104) - (107): FK toteaa, että lähipiiriliiketoimia koskevat liitetiedot ovat myös liian yksityiskohtaisia. FINREP -viranomaisraportoinnissa on jo riittävässä laajuudessa liitetietoja lähipiiriliiketoimista viranomaisvalvontaa varten. Lähipiiriliiketoimia koskevia liitetietoja ei tule FINREP- tilinpäätöksessä laajentaa nykyisestä. Vastaavaan laajuista erittelyä lähipiiriliiketoimista ei edellytetä VM:n tilinpäätösasetuksen mukaan tilinpäätöksensä laativalta valvottavalta. FK esittää, että määräyksen alakohta (108) poistetaan. FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Esko Kivisaari Varatoimitusjohtaja

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin taseen ja tuloslaskelman kaavat sekä liitetiedot Dnro FIVA 19/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Finanssiala ry:n lomakemuotoinen lausunto Finanssivalvonnalle pankkisektorin määräys- ja ohjeluonnoksista (2/2016)

Finanssiala ry:n lomakemuotoinen lausunto Finanssivalvonnalle pankkisektorin määräys- ja ohjeluonnoksista (2/2016) Finanssivalvonnan pyyntö määräyksistä ja ohjeista 2/2016 Organisaation/henkilön nimi: Finanssiala ry (jäljempänä FA) /Pirjo Saarelainen Ilmoita mikäli tulee merkitä salaiseksi: julkinen Finanssivalvonta

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistioluonnos 1(5) Rahoitusmarkkinaosasto 24.9.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI-

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2014 Sijoituspalveluyritykset 2014, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta tammimaaliskuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2015 Sijoituspalveluyritykset 2015, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kasvoi edellisvuodesta tammimaaliskuussa Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 41 miljoonaa

Lisätiedot

2.3.2016 FIVA 11/01.00/2015. Julkinen

2.3.2016 FIVA 11/01.00/2015. Julkinen FINANSSIVALVONTA Muistio 1 (12) Liite 2. Lausuntoyhteenveto Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä ja ohjeista Kooste lausunnoissa esitetyistä

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2015 Sijoituspalveluyritykset 2014, 3 vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta heinäsyyskuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2014 Sijoituspalveluyritykset 2014, 2. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta huhtikesäkuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2016 Sijoituspalveluyritykset 2016, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto jatkoi laskuaan Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 20 miljoonaa euroa vuoden 2016 ensimmäisellä

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2016 Sijoituspalveluyritykset 2016, 2 vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ja palkkiotuotot pienenivät edellisvuoden huhtikesäkuusta Sijoituspalveluyritysten liikevoitto

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2016 Sijoituspalveluyritykset 2015, 4 vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto supistui 47 prosentilla edellisvuodesta lokajoulukuussa 2015 Sijoituspalveluyritysten liikevoitto

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Finanssivalvonnan standardin 3.1 muutokset

Finanssivalvonnan standardin 3.1 muutokset Finanssivalvonnan standardin 3.1 muutokset Tilinpäätös ja toimintakertomus Esityksen rakenne Nykyisen 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus laajuus ja rakenne Uudet Fivan sääntelyn ohjeet Esitystekniset

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2015 Luottolaitosten tilinpäätökset 2015, 1 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui edellisvuodesta vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä Kotimaisten pankkien

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2015 Luottolaitosten tilinpäätökset 2015, 2 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui hieman edellisvuodesta vuoden 2015 toisella neljänneksellä Kotimaisten pankkien

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2015 Luottolaitosten tilinpäätökset 2014, 3 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 4 prosenttia vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Jukka Hämäläinen OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus -kirja : shop.almatalent.fi Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijä

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 30.10.2012 1 (12) Finanssivalvonnalle FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta (FK) määräys- ja ohjekokoelman (MOK)

Lisätiedot

Esitys 1 (6) Luonnos Julkinen

Esitys 1 (6) Luonnos Julkinen Esitys 1 (6) Palaute vakuutusyhtiöiden, työeläkevakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistysten, vakuutusomistusyhteisöjen, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeiden ja lailla perustettujen eläkelaitosten,

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2017 Sijoituspalveluyritykset 2017, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kasvoi edellisvuoden tammi-maaliskuusta Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 36 miljoonaa

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK)

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK) HE98/2015 Finanssialan Keskusliitto (FK) 13.11.2015 1 HE98/2015 HALLITUKSEN ESITYS VAKUUTUSYHTIÖLAIN MUUTTAMISEKSI 1. FK katsoo, että STM:n olisi tullut laatia vain kirjanpitolain (KPL) muutoksista johtuvat

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2017 Sijoituspalveluyritykset 2017, 2. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ja palkkiotuotot kasvoivat edellisvuoden huhti-kesäkuusta Sijoituspalveluyritysten liikevoitto

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2017 Sijoituspalveluyritykset 2017, 3. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot kasvoivat ja liikevoitto laski vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä Sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2017 Sijoituspalveluyritykset 2016, 4 vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kasvoi edellisvuoden loka-joulukuusta Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 41 miljoonaa

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Muistio 1 (5) Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Viittaus Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen muotoiluehdotus) Finanssivalvonnan vastaus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2016 Luottolaitosten tilinpäätökset 2016, 2 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui 5 prosenttia ja liikevoitto 37 prosenttia vuoden 2016 toisella neljänneksellä

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Finanssivalvonnan lausuntopyyntö määräyksistä ja ohjeista 1/2011 (Dnro FIVA 8/01.00/2015)

Finanssivalvonnan lausuntopyyntö määräyksistä ja ohjeista 1/2011 (Dnro FIVA 8/01.00/2015) Finanssiala ry:n lomakemuotoinen lausunto Finanssivalvonnalle vakuutussektorin määräys- ja ohjeluonnoksista 1/2011, 4/2015 ja 14/2012 Organisaation/henkilön nimi: Finanssiala ry (jäljempänä FA) Ilmoita

Lisätiedot

Palaute määräyksistä ja ohjeista 4/2015 (Dnro FIVA 9/01.00/2015) Lausuntopyyntö 4/2017 Dnro FIVA 11/01.00/2017

Palaute määräyksistä ja ohjeista 4/2015 (Dnro FIVA 9/01.00/2015) Lausuntopyyntö 4/2017 Dnro FIVA 11/01.00/2017 Viittaus Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen muotoiluehdotus) Finanssivalvonnan vastaus Sosiaali- ja terveysministeriö Valtiovarainministeriö Vakuutuskassat ry 4.3.1 (kohta 24) 4.3.1 (kohta 25) 4.3.1

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS 1 (5) 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Vuoden 2005 alusta lähtien yritykset, joiden liikkeeseen laskemat oman pääoman ehtoiset instrumentit

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2017 Luottolaitosten tilinpäätökset 2016, 4 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate pysyi lähes ennallaan, liikevoitto kasvoi selvästi vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2011 2013 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2012

Määräykset ja ohjeet X/2012 Määräykset ja ohjeet X/2012 Kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus (Rahoitussektori) Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 11.9.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2016 Luottolaitosten tilinpäätökset 2016, 1 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate laski 10 prosenttia ja liikevoitto 20 prosenttia vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottolaitosten tilinpäätökset 2014, 1 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate pysyi ennallaan vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2016 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 2/2016 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Muistio 1 (15) Määräykset ja ohjeet 2/2016 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Viittaus Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen muotoiluehdotus)

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto... 15

SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto... 15 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 15 1 luku Yleiset säännökset... 19 1 Oikeushenkilön kirjanpitovelvollisuus... 20 1 a Luonnollisen henkilön kirjanpitovelvollisuus.... 23 2 Kahdenkertainen kirjanpito... 27

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2016 Luottolaitosten tilinpäätökset 2016, 3. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui 6,4 prosenttia ja liikevoitto 17,7 prosenttia vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

1. Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön

1. Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön 1 (7) Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS) 1. Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2016 Luottolaitosten tilinpäätökset 2015, 4 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui 8 prosenttia vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 Liite I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2013

Määräykset ja ohjeet 1/2013 Määräykset ja ohjeet 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 10.1.2013 Voimaantulopäivä 1.2.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2017 Luottolaitosten tilinpäätökset 2017, 1 vuosineljännes Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto laskivat vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä Suomessa pankkitoimintaa

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2013 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 3. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 10 prosenttia vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2017 Luottolaitosten tilinpäätökset 2017, 3. vuosineljännes Suomessa toimivien pankkien rahoituskate kasvoi, mutta liikevoitto pieneni vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä Suomessa

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

OP Yksityiskohtaiset kommenttimme ja muutosehdotukset muutosmerkinnöin on esitetty liitteessä 1. Tarkennamme kommentteja tarvittaessa.

OP Yksityiskohtaiset kommenttimme ja muutosehdotukset muutosmerkinnöin on esitetty liitteessä 1. Tarkennamme kommentteja tarvittaessa. 1 (7) Finanssivalvonta Snellmaninkatu 6 PL 103 00101 Helsinki OP RYHMÄN KOMMENTIT FINANSSIVALVONNAN LUONNOKSEEN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2016 RA- HOITUSSEKTORIN KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS11/01.00/2015

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9 Tilinpäätös 1.1.2014-31.12.2014 Alexandria Pankkiiriliike Oyj Sisällysluettelo Toimintakertomus 1-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9-10 Rahoituslaskelma 11 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski Tuloriski Frekvenssi: Neljännesvuosittain Vastaustarkkuus: 1 000 euroa R01 Palautusviive: 20 pankkipäivää Määrittelyistä vastaa: Finanssivalvonta Tiedot toimitetaan: Finanssivalvonta Tiedonantajatasot:

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 30.9.2004 10.6.2000 30.9.2011 M RAHOITUSRISKI Frekvenssi: Neljännesvuosittain Palautusviive: 20 pankkipäivää

Lisätiedot