FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS:"

Transkriptio

1 (9) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7/ FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin tasetta ja tuloslaskelmaa sekä niiden liitetietovaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet. Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta (FK) määräys- ja ohjekokoelmaluonnokseen (MOK -luonnos): Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvasta rahoitussektorin tasetta ja tuloslaskelmaa sekä niiden liitetietovaatimuksia koskevasta määräys- ja ohjeluonnoksesta. FK esittää lausuntonaan seuraavaa: FK pitää kannatettavana sitä, että luottolaitos ja sijoituspalveluyritys, joka ei laadi tilinpäätöstään kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan, saisi käyttää tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisessa Euroopan pankkiviranomaisten raportointikehikossa (FINREP) käyttämää tuloslaskelmaja tasekaavaa nykyisen Valtiovarainministeriön tilinpäätösasetuksen (VMa 150/2007) mukaisten kaavojen sijaan. Lisäksi tilinpäätöksessä voitaisiin esittää FINREP raportoinnin mukaiset liitetiedot. Ehdotus antaa luottolaitokselle ja sijoituspalveluyritykselle mahdollisuuden käyttää samaa tuloslaskelma- ja tasekaavaa ja esittää samoja liitetietoja sekä viranomaisraportoinnissa että tilinpäätöksessä. Tämä pienentää yhtiöiden hallinnollista taakkaa ja liiketoiminnan kustannuksia. Lisäkustannuksia aiheutuisi mm. kahden raportointitavan ylläpidosta, henkilöresursseista ja IT - järjestelmän ylläpidosta. FK esittää, että MOK -luonnosta selkeytetään ja sen rakenne muutetaan vastaamaan FIVAn voimassa olevia kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia määräyksiä ja ohjeita (MOK 1/2013: Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus). MOK-luonnosta tulisi soveltajan näkökulmasta selkeyttää/parantaa mm. siten, että kerrotaan sovellettava säädöspohja (esim. missä laajuudessa IFRSstandardeja saa soveltaa jne.), MOK:in rakenne laitetaan vastaamaan MOK:ia 1/2013 (mm. siten, että esim. tase- ja tuloslaskelmaerien ja liitetietojen sisällöt löytyvät samalla tarkkuudella molemmista MOK:eista) ja varmistetaan käytettyjen termien (tuloslaskelma, tase ja liitetiedot) yhteneväisyys EBA/FIVA FINREP raportoinnissa käytettävien termien kanssa. Ja jos käytetään muusta säädöksestä (esim. IFRS, MOK 1/2013) tullutta termiä tai säännöstä/tai säännöksen osaa ja niitä ei aina haluta toistaa itse MOK:issa, tulee siinä olla selkeät viittaukset ko. toiseen säädökseen ja sen asiakohtaan. EBAn FINREP ohje ja tämä MOK-luonnos viittauksineen (ja viittauksen viittauksineen) ei anna riittävää ohjeistusta tilinpäätöksen laatijalle. Ainakin MOK luonnoksen rakenne ja sisältö lisäävät tulkintoja ja johtavat erilaiseen säännösten soveltamiseen ja erilaisiin FINREP tilinpäätöksiin.

2 (9) FK kiinnittää huomiota siihen, että MOK luonnoksesta puuttuvat toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet. Eikö valvottava liitä FINREP -tilinpäätökseen toimintakertomusta? FK toteaa, että toimintakertomuksen terminologia tulee vastata FINREP raportoinnissa käytettävää terminologiaa. FK toteaa lisäksi, että MOK-luonnoksesta puuttuvat myös osavuosikatsausta koskevat määräykset ja ohjeet. FK toteaa, että MOK -luonnoksen FINREP - tasekaavan omassa pääomassa on eriä, joita siellä ei voi olla, jos pankki noudattaa oman pääoman kirjaamisessa luottolaitoslakia (LLL) ja VMa:n tilinpäätösasetusta ja osakeyhtiölakia. FK toteaa lisäksi, että FINREP erillistilinpäätöstä koskevassa taseen kaavan omassa pääomassa on myös eriä, joita ei voi olla yksittäisen pankin erillistilinpäätöksen omassa pääomassa. FK kiinnittää huomiota siihen, että LLL ei tunne oman pääoman erää Kertyneet muut laajan tuloksen erät. FK esittää, että lausuntojen perusteella korjattu FINREP- MOK luonnos laitetaan vielä uudelleen lausunnolle ennen lopullisen FINREP tilinpäätöstä koskevan MOK:in julkistamista. Yksityiskohtaiset kommentit: Luku 1.1 Soveltamisala ja määritelmät alakohta (1) ja (2): FK kiinnittää huomiota FINREP- tilinpäätöstä koskevien määräysten ja ohjeiden soveltamisalaan: onko myös tiedonantajatasojen 250 ja 252 mahdollista käyttää FINREP-kaavaa optiona ja onko tarkoitus, että niiden raportoinnin ja tilinpäätöskaavan luottolaitoksista poikkeavat erityispiirteet huomioidaan FINREP-MOK:ssa? Alakohdassa (2) todetaan, että Vaihtoehtona rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevilla määräyksillä ja ohjeilla 1/2013 säänneltyjen taseen ja tuloslaskelman kaavoille sekä esitettäville liitetiedoille valvottava voi laatia taseensa ja tuloslaskelmansa sekä esittää liitetiedot valtiovarainministeriön asetusta (1478/2011) noudattaen (FINREP-kaava). FK toteaa, että viittaus tulee olla VM:n asetukseen 150/2007. FK toteaa lisäksi, että vaihtoehtona valvottavalla tulee olla optio laatia tilinpäätöksensä joko VMa:n (150/20017) lukujen 1-6 mukaisesti (VM:n asetuksen mukainen tilinpäätös) tai VMa:n (150/2007) luvun 1 ja pykälän 41a mukaisesti (FINREPtilinpäätös). Luku 3 Tavoitteet Määräysten ja ohjeiden kohdan 3 alakohdassa (1) todetaan: Euroopan pankkiviranomaisen noudattama yhtenäinen taloudellisen informaation tiedonkeruukehikko (FINREP) vastaa kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaista taseen ja tuloslaskelman kaavaa. Viranomaisraportoinnin ja ulkoisen tilinpäätöksen laadinnan yhtenäistämiseksi valvottavien sallitaan laatia tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisia kaavoja käyttäen, vaikka ne eivät muilta osin laatisi tilinpäätöstään kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti. FK kiinnittää huomiota tuloslaskelma- ja tasekaavan esittämismuotoon. Tavoitteessa todetaan, että yhtenäinen taloudellisen informaation tiedonkeruukehikko vastaa kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaista tuloslaskelma- ja tasekaava. FK kiinnittää huomiota siihen, että kansainvälinen tilinpäätösstandardi IAS 1

3 (9) (tilinpäätöksen esittäminen) ei määrää taseelle tai tuloslaskelmalle tiettyä esittämismuotoa. Yhtiön johto voi käyttää harkintaa esittämistavan suhteen monissa asioissa. IAS 1:ssä todetaan vain tietyt erät, jotka on vähintään esitettävä tuloslaskelmassa ja taseessa. Näin ollen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittu tuloslaskelma ja tase voi esittämismuodoltaan (rakenne, yksityiskohtaisuus jne.) poiketa eri kirjanpitovelvollisten keskuudessa ja jopa samalla toimialallakin. FK esittää, että tavoitteessa puhuttaisiin johdonmukaisesti aina Euroopan pankkivalvontaviranomaisen (EBA) raportointikehikossaan vahvistamasta tuloslaskelma ja tasekaavasta tai Komission asetuksen (EU) N:o xxx liitteen III mukaisesta taseen ja tuloslaskelman kaavasta. Silloin tuloslaskelman ja taseen esittämismuoto tilinpäätöksessä sidottaisiin Euroopan pankkivalvojien uuteen raportointikehikkoon valitsemaan esittämismuotoon. Kaavojen taustalla taas voi olla esim. IFRS -standardien mukaiset tuloslaskelmaan ja taseeseen kirjaamisen, taseesta pois kirjaamisen ja arvostamista koskevat säännökset. FK toteaa, että esim. MOK -luonnoksen kohdassa luku1, kappale 1.2 (5) todetaan, että FINREP -kaavalla tarkoitetaan komission asetuksen (EU) N:o xxx liitteen III mukaista taseen ja tuloslaskelman kaavaa (FINREP -kaava). Tuloslaskelman ja taseen kaavat sekä sovellettavat säädökset Luku 4 kappale 4.1 (Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tase) alakohta (4): Määräyksessä todetaan, että Kun valvottava laatii taseensa VMA 150/2007:n 41 a :n mukaan, sen pitää noudattaa Komission asetuksen (EU) N:o xxx liitteen III mukaista taseen kaavaa (FINREP - kaava) sekä asetuksen liitteen V ohjeistusta jäljempänä säädetyin tarkennuksin ja lisäyksin. FK kiinnittää huomiota siihen, että määräyksestä ei ilmene sitä, mitä säädöspohjaa (IFRS/kansallinen GAAP) tuloslaskelman ja taseen erien määrittämisessä ja kirjaamisessa kirjanpitoon noudatetaan. Esim. FINREP -kaava ja komission asetuksen liitteen V mukainen ohjeistus (FINREP-ohje) sisältävät paljon viittauksia (ja viittauksen viittauksia) mm. eri kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin. FINREP ohje viittauksineen ja linkkeineen ei anna kansallisille pankeille riittävää ohjeistusta tilinpäätöksen laatimiseksi. Linkit, viittaukset ja viittausten viittaukset lisäävät valvottavan hallinnollista taakkaa. MOK-luonnoksen soveltajalle jää epäselväksi säädöspohja, jonka perusteella kirjanpitoon kirjattavat erät (tuloslaskelmaan ja taseeseen merkittävät erät) johdetaan tai määritetään ja mitä muita säädöksiä tilinpäätöksen laatimissa tulisi noudattaa. Esim. MOK-luonnoksen luvun alakohdassa (4) viitataan komission asetuksen (EU) n:o xxx liitteen V ohjeistukseen ja alakohdassa (5) todetaan ohjeena, että Taseen ja tuloslaskelman kaavoissa sekä liitetietovaatimuksissa viitataan kohdassa (4) mainitun EU-asetuksen taulukoihin (linkki) ja niitä koskeviin ohjeisiin (linkki ). Kaavoissa ja linkeissä on taas viittauksia eri IFRS -standardeihin. MOK -luonnoksen luvun 4 alakohdassa taas (6) todetaan ohjeena, että Rahoitusvaroihin kuuluvien erien luokittelusta, rahoitusinstrumenttien arvostamisesta, korkotuottojen, voittojen, tappioiden, arvonalentumistappioiden ja arvonalentumistappioiden peruutusten kirjaamisesta sekä suojauslaskennasta IAS 39 viittauksineen säädetään Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevissa määräyksissä ja ohjeissa 1/2013 luvussa 5. Onko tarkoitus tuloslaskelman ja taseen erien määrittämisessä ja arvostamisessa noudattaa voimassa olevaa rahoitussektorin määräystä ja ohjetta 1/2013 (Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus) vai kokonaan tai osin IFRS standardeja (kaavoissa ja FINREP - ohjeessa esitetyin viittauksin)? VM:n asetuksessa luottolaitoksen ja sijoitusyrityksen tilinpäätöksestä,

4 (9) konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta pykälässä 41 a todetaan, että muu kuin 41 :n mukainen kirjanpitovelvollinen saa laatia tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä ilmoittaa tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja taseen liitetiedot kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti siten kuin FIVA tarkemmin määrää. FK:n käsityksen mukaan FIVAn tulisi määritellä säädöspohja tilinpäätökseen, joka laaditaan FINREP raportoinnissa esitettyjen tuloslaskelman ja taseen kaavojen pohjalle. FK kiinnittää huomiota siihen, että FINREP kaavoissa viitataan esim. useaan eri IAS/IFRS standardiin. MOK luonnosta tulee selkeyttää ja rakennetta parantaa siten että, tuloslaskelman ja taseen laatimisessa käytettävä(t) säädöspohja(t) ilmenee(vät) määräyksestä selkeästi tuloslaskelma- ja tase-erittäin. FK toteaa, että määräyksen ja ohjeen tulee olla selkeä ja johdonmukainen ja niiden tulee ohjeistaa säännösten soveltajaa laatimaan tuloslaskelma- ja taseerittäin FINREP kaavojen mukainen tuloslaskelma ja tase liitetietoineen. FK:n käsityksen mukaan FINREP- MOK:ista tulisi löytyä esim. tuloslaskelma- ja tase-erien ja ryhmien sisällöt samalla tarkkuudella kuin nykyisestä kirjanpito ja tilinpäätös MOK:ista (1/2013). Kaksinkertaisen työn välttämiseksi MOK:issa voitaisiin toisinaan viitata voimassa olevaan MOK:iin (1/2013) ja esim. IFRSstandardeihin, säädöspohjasta riippuen. Tilinpäätöstä koskevan voimassa olevan MOK:in ja uuden FINREP MOK:in tulisi rakenteeltaan ja esittämistavaltaan vastata toisiaan. Samanlainen rakenne helpottaa säännösten soveltajaa. Lisäksi FINREP MOK:issa käytettävien termien tulee olla yhteneväiset EBA/FIVA FINREP raportoinnin tuloslaskelmassa, taseessa ja liitetiedoissa käytettyjen termien kanssa. IFRS -standardit Kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS standardien) soveltamisen laajuus ei myöskään ilmene MOK luonnoksesta. FINREP raportoinnissa olevien kaavojen käyttäminen ei tee tilinpäätöksestä vielä IFRS standardien mukaan laadittua. VM:n FINREP -tilinpäätöstä koskevassa asetuspykälässä (41 a ) todetaan, että... saa laatia tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä ilmoittaa tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja taseen liitetiedot kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti siten kuin FIVA tarkemmin määrää. FK esittää, että FIVA toteaisi FINREP MOK:issa ne kansainväliset tilinpäätösstandardit, joita on mahdollista soveltaa tilinpäätöksessä, joka laaditaan FINREP tuloslaskelma- ja tasekaavaan. Lisäksi FK:n käsityksen mukaan MOK luonnoksen luvun 4 kappaleen 4.1 alakohdat 5-6 tulee kaiketi olla määräyksiä. Tuloslaskelman ja taseen kaavat sekä liitetiedot FK esittää, että tuloslaskelman ja taseen kaavojen erissä noudatetaan mahdollisimman pitkälle FINREP raportoinnin mukaisia eriä/nimikkeitä mahdollisin kansallisin lisäyksin. Tuloslaskelman, taseen ja liitetietojen erien sisältö tulee kertoa ohjeistuksessa vastaavalla tavalla kuin MOK:issa 1/2013 (Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus). Erien sisältöä koskevissa määräyksissä ja ohjeissa tulee kertoa myös eri erien kirjanpitokäytäntöjen eroavuudet FINREP- tilinpäätöksen ja VM:n asetuksen mukaisen tilinpäätöksen välillä (esim. rahoitusinstrumenttien korkojen käsittely).

5 (9) FK kiinnittää huomiota myös siihen, että MOK -luonnoksessa ja FINREP- raportoinnissa käytettäisiin yhdenmukaista terminologiaa, ja jos kansallisesti on jo tietylle englanninkieliselle termille vakiintunut suomenkielinen käännös, käytettäisiin molemmissa sitä, eikä otettaisi käyttöön FINREP raportoinnin ja -tilinpäätöksen yhteydessä uusia suomenkielisiä, samaa tarkoittavia termejä (käännöksiä). FK toteaa, että MOK -luonnoksesta puuttuvat mm. leasing-sopimuksia, siirtovelkoja ja saamisia, käypään arvoon arvostamista sekä myös mm. konsernitilinpäätöstä ja osavuosikatsausta koskeva ohjeistus. Tuloslaskelmakaava FK esittää, että tuloslaskelmaan korkotuottojen ja korkokulujen jälkeen lisättäisiin kansalliseen kaavaan välisumman korkokate. Korkokate näkyy suoraan VM:n asetuksen (150/2007) mukaisesta tuloslaskelmakaavasta. Korkokatteen ilmeneminen myös FINREP kaavan mukaisesta tuloslaskelmasta helpottaisi pankkien analysointia ja vertailemista pankkien peruspankkitoiminnan osalta, riippumatta siitä, mihin säädöksiin tuloslaskelma pohjautuu. Tuloslaskelman eri alariveillä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen riveille (käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat) on MOK -luonnoksen tuloslaskelmakaavaan lisätty eri kohtiin Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. FIVAn FINREP tuloslaskelma raportissa ja EBAn FINREP tuloslaskelman kaavassa rivi on esitetty muodossa Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista. FK esittää, että MOK -luonnoksen tuloslaskelmassa rivin sanamuoto on sama kuin EBA:n ja FIVAn FINREP raportoinnissa. FK esittää, että lisäohjeistus annetaan erikseen ja kaavoissa pidättäydytään FINREP raportointikaavojen (EBA- FIVA) mukaisissa rivien sanamuodoissa/nimikkeissä. Tuloslaskelman päärivin Arvonalennukset ja niiden peruutukset muista kuin rahoitusvaroista, alariveiltä puuttuu liikearvoa koskeva rivi (vrt. EBA FINREP kaava). FK toteaa, että liikearvoa voi sisältyä myös yksittäisen pankin taseeseen ja niiden määrät voivat olla suuria. FK esittää, että liikearvon arvonalentumista koskeva rivi lisätään tulolaskelmakaavaan. FK kiinnittää huomiota siihen, että MOK -luonnoksen tuloslaskelmakaavassa on rivi Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa. Onko tarkoitus, että tässä tilinpäätöksessä noudatetaan IFRIC 2:n säännöksiä? FK kiinnittää huomiota siihen, että MOK luonnoksen tuloslaskelmakaavassa on rivi Varaukset/(-) varausten peruutukset. Koska kyse lienee pakollisista varauksista, FK esittää, että asia ilmenisi kaavasta tai määräyksistä ja ohjeista. FK kiinnittää huomiota, että pakolliset varaukset kirjataan kirjanpitoon eri tavalle riippuen siitä noudatetaanko kirjaamisessa IFRS:n vai VM:n tilinpäätösasetuksen mukaisia säännöksiä. FK esittää, että tuloslaskelman välisumma Voitto/ tappio ennen veroja jatkuvista toiminnoista muutettaisiin kansallisessa tuloslaskelma riviksi Liikevoitto/-tappio, ellei ole tarkoitus, että noudatetaan IFRS 5 standardin säännöksiä ns. lopetetuista toiminnoista. Vastaavasti tuloslaskelmanrivi Voitto/tappio verojen jälkeen jatkuvista toiminnoista tulisi muuttaa riviksi Varsinaisentoiminnan voitto/tappio sekä rivi Lopetettujen toimintojen voitto/tappio verojen jälkeen muuttaa riviksi Muun kuin varsinaisen toiminnan voitto/tappio. Ja tuloslaskelman

6 (9) viimeinen rivi voisi vastata VM:n asetuksen (150/2007) tuloslaskelmakaavan riviä Tilikauden voitto/tappio. Tällöin kansallisesti pankkien tuloslaskelmat olisivat vertailukelpoisia välitulosten perusteella riippumatta siitä, mihin säädökseen tuloslaskelma perustuu. Tasekaava Taseessa on päärivin Käteiset varat alarivinä on Keskuspankilta olevat vaadittaessa maksettavat saamiset. EBA:n FINREP tasekaavassa on sama rivi Keskuspankkitalletukset. FK esittää, että rivien nimikkeet olisivat yhdenmukaiset. Mikäli riville kirjaamisen vuoksi tarvitaan lisäohjeistusta, annettaisiin se ao. tase-erän kohdalla määräyksessä ja ohjeessa. Taseen pääriviltä Lainat ja muut saamiset puuttuu alarivi Lainat ja muut saamiset. FK toteaa, että pankin taseessa voi olla luottojen lisäksi myös muita Lainoja ja saamisia. FK kiinnittää huomiota, että FIVAn FINREP raportointia koskevassa kaavassa on tässä kohdassa myös alarivi Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit. Taseen pääriviltä Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset puuttuu alarivi Luotot. FK toteaa, että pankin eräpäivään asti pidettävissä sijoituksissa on myös luottoja. FK kiinnittää huomiota, että vastaava rivi on esim. FIVAn FINREP- raportointia koskevassa tasekaavassa. Taseen pääriviltä Aineettomat hyödykkeet puuttuu alarivi Liikearvo. FK toteaa, että liikearvoa voi sisältyä myös yksittäisen pankin taseeseen ja niiden määrät voivat olla suuria. FK esittää, että liikearvoa koskeva alarivi lisätään taseeseen pääriville Aineettomat hyödykkeet. FK esittää, että taseen päärivi Myytävissä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettujen erien ryhmät poistetaan kansallisesta kaavasta, ellei ole tarkoitus noudattaa IFRS 5 standardia, myytävissä olevista omaisuuseristä ja luovutettavissa olevista omaisuuseristä. FK kiinnittää huomiota, että MOK -luonnoksen taseen vastattavissa on päänimike Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat. FK toteaa, että termi rahoitusvarat tulee olla rahoitusvelat ja rivin alku Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä poikkeaa EBA:n ja FIVAn FINREP- taseen raportointikaavoista. FK esittää, että taseen rivien nimikkeet vastaisivat toisiaan (EBA/FIVA FINREP-raportointi ja FIVA-FINREP tilinpäätöksen tasekaava). Rivien ja termien lisäohjeistus voidaan antaa määräyksissä ja ohjeissa erikseen. FK esittää, että taseen rivin Varaukset nimi kansallisessa tasekaavassa muutettaisiin termiksi Pakolliset varaukset, koska asiallisesti on kysymys pakollisista varauksista. Vastaavaa termiä käytetään myös VM:n asetuksen (150/2007) mukaisessa tasekaavassa. Lisäksi FK esittää, että alarivi Muut varaukset muutettaisiin termiksi Muut pakolliset varaukset. FK toteaa, että IFRS-standardit tuntee varauksina vain pakolliset varaukset, mutta kansallisessa tilinpäätöksessä on sekä pakollisia että vapaaehtoisia varauksia. Ja MOK luonnoksessa vapaaehtoiset varaukset on esitetty kohdassa Tilinpäätössiirtojen kertymä. FK kiinnittää huomiota lisäksi siihen, että pakolliset varaukset kirjataan kirjanpitoon eri tavalle riippuen siitä noudatetaanko kirjaamisessa IFRS:n vai VM:n tilinpäätösasetuksen mukaisia säännöksiä. FK toteaa lisäksi, että päärivin alta puuttuu rivi Annetut sitoumukset ja vakuudet, mikä on kuitenkin esim. tuloslaskelmassa ja FINREP raportointikaavoissa (EBA ja FIVA).

7 (9) FK esittää, että taseen päärivi Velat, jotka sisältyvät myytävänä luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään poistetaan kansallisesta kaavasta, ellei ole tarkoitus sallia myös IFRS5 standardin soveltaminen. FK kiinnittää huomiota, että tasekaavan omassa pääomassa on eriä, joita siellä ei voi olla, jos pankki noudattaa oman pääoman kirjaamisessa LLL:ia ja VM:n tilinpäätösasetusta ja osakeyhtiölakia. FK toteaa lisäksi, että FINREP tilinpäätöstä koskevassa taseen kaavan omassa pääomassa on eriä, joita ei voi olla yksittäisen pankin erillistilinpäätöksen omassa pääomassa. FK esittää, että pankin erillistilinpäätöksessä taseen oman pääomassa Kertyneissä voittovaroissa esitetään erikseen Tilikauden voitto (tappio). Tilikauden voitto (tappio) esitetään erikseen myös konsernitaseen omassa pääomassa (kappale 4.3.1, alakohta (31)). Tilikauden tulos esitetään yleensä erikseen tase-kaavojen omassa pääomassa erillään Edellisten tilikausien voitto (tappio) erästä. FK esittää, että taseen oman pääoma riviä Kertyneet muut laajan tuloksen erät koskevaa ohjeistus lisätään FINREP MOK:iin, jos on tarkoitus sallia sen (OCI) käyttäminen. FK kiinnittää huomiota, että FINREP-MOK luonnoksen tulolaskelma ei sisällä Muun laajan tuloslaskelman erää (OCI) ja että VM:n asetus (150/2007) ei myöskään sisällä vastaavaa oman pääoman erää. FINREP MOK luonnoksessa tuloslaskelma ja tase ovat muun laajan tuloksen, OCI osalta eri paria. Mikäli omassa pääomassa esitetään Muun laajan tuloksen erä omana eränään, tulee vastaava erä olla myös tuloslaskelmassa. FK esittää, että määräykseen ja ohjeeseen lisätään lisäohjeistus muun laajan tuloksen käytöstä, mikäli tarkoitus on sallia ao. erä omassa pääomassa. FK kiinnittää huomiota lisäksi siihen, että LLL ei tunne oman pääoman erää Kertyneet muut laajan tuloksen erät. FK toteaa lisäksi, että yksittäisen yhtiön oman pääomaan ei kuulu esim. Vähemmistöosuus rivi. Vähemmistöosuuksia on vain konsernin omassa pääomassa. Liitetiedot FK toteaa, että MOK luonnoksen tilinpäätöksen liitetiedot ovat hyvin yksityiskohtaisia (esim. liitetiedot 15, 17, 30, 34, 39 41, 46 48, 66, 73, 79, 84, 108 jne.). FK esittää, että vaikka soveltajan kannalta on hyvä, että tilinpäätöksen liitetiedot vastaavat FINREP -raportoinnissa annettavia liitetietoja, FINREP tilinpäätöksessä esitettäviltä liitetiedoilta ei tule edellyttää vastaavaa tarkkuutta (yksityiskohtaista rakennetta). FIVA saa itselleen FINREP viranomaisraportoinnissa tarkkasisältöiset liitetiedot, mutta vastaavan tiedon julkistamista FINREP tilinpäätöksessä ei tule vaatia. Tilinpäätöksen lukijalle riittää liitetiedoissa vastaava tarkkuus ja liitetietojen määrä kuin mitä on MOK 1/2013 sisältyvissä tilinpäätöksen liitetiedoissa. Liialliset ja liian yksityiskohtaiset tilinpäätöksen liitetiedot vaikeuttavat saamaan oikeaa ja riittävää kuvaa tilinpäätöksen perusteella esim. pankin taloudellisesta tilasta ja tuloksesta. FK toteaa, että liitetiedoissa on päällekkäisiä liitetietoja. Liitetietona edellytetään usein samasta asiasta MOK 1/2013 mukainen tilinpäätöksen liitetieto ja vastaava FINREP raportoinnista tuleva liitetieto. FK toteaa, että FINREP -tilinpäätöksessä liitetietojen laajuudella ja määrällä ei tule lisätä valvottavan hallinnollista taakkaa.

8 (9) FK kiinnittää huomiota siihen, että tilinpäätöksen liitetiedoista puuttuvat vastaavat viittaukset liitetiedossa annettavan erän taustalla oleviin säännöksiin, mitä on esim. FINREP -tuloslaskelmassa ja taseessa sekä FINREP- raportointia koskevissa liitetiedoissa. MOK-luonnoksen yhdenmukainen rakenne kaikkien tilinpäätösasiakirjojen osalta helpottaisi määräyksen ja ohjeen soveltamista. FK toteaa lisäksi, että positiiviset (+) ja negatiiviset (-) erät/nimikkeet tulee esittää eri liitetiedoissa samalla tavalla. Yksityiskohtaiset kommentit Kappaleet 5.3. (Tase-eriä koskevat liitetiedot) ja 5.4 (Tuloslaskelman eriä koskevat liitetiedot) alakohdat (15, 17, 18, 30, 34, 40,41, 48, 66, 79 jne.): FK esittää, että liitetiedot vastaisivat rakenteeltaan FINREP- raportoinnissa annettavia liitetietoja, mutta eivät olisi niin yksityiskohtaisia. FK kiinnittää huomiota siihen, että on ilmeisen mahdotonta esittää yksityiskohdiltaan FINREP raportointia vastaavat liitetiedot FINREP tilinpäätöksen liitetietoina, koska rivejä ja sarakkeita on liikaa. FK esittää, että liitetietojen rakennetta kevennetään. Kappale (Saamiset, saamistodistukset ja osakkeet) alakohdat (11), (12), (13): Liitetiedossa käytetään oman pääoman ehtoisesta instrumentista termiä listaamattomat. Englanninkielisessä versiossa termi on at cost, mikä vastaa suomeksi termiä hankintahintaan. Termin oikeellisuus tulisi tarkistaa. FK kiinnittää lisäksi huomiota myös siihen, että termistä listaamattomat on käytetty voimassa olevissa määräyksissä ja ohjeissa termiä Muut kuin julkisesti noteeratut. FK kiinnittää huomiota siihen, että esim. sama oman pääoman ehtoinen instrumentti voi sisältyä useampaakin kohtaan liitetiedon alariveillä. Onko näin tarkoitus? Liitetiedon sisältöä tulee selkeyttää. Kappale (Rahoitusvelat tuotteittain ja vastapuolittain): FK toteaa, että pääriviltä Liikeellelasketut vieraan pääomanehtoiset instrumentit puuttuvat pääomalainat ja debentuurit. Kappale (Muut velat) kohta (34) varaukset. FK esittää, että määräyksessä käytettäisiin termiä Pakolliset varaukset, koska asiallisesti on kyse niistä. FK toteaa lisäksi, että liitetiedossa esitetään eriä, joiden ilmoittaminen edellyttää IFRS säännösten soveltamista. Onko tarkoitus, että pakollisten varausten määrittämiseen sovelletaan IFRS standardia? Vastaavaan laajuista erittelyä pakollisista varauksista ei edellytetä VM:n tilinpäätösasetuksen lukujen 1-6 mukaan tilinpäätöksensä laativalta valvottavalta. Kappale (Rahoitusvarojen ja velkojen maantieteellinen jakautuminen) alakohdat (39) ((41): FK toteaa, että liitetiedot ovat liian yksityiskohtaisia. Vastaavan laajuista erittelyä rahoitusvarojen ja velkojen maantieteellisestä jakautumisesta ei edellytetä VM:n tilinpäätösasetuksen lukujen 1-6 mukaan tilinpäätöksensä laativalta valvottavalta.

9 (9) Kappale (Rahoitusvarojen ja velkojen käyvät arvot ja käypien arvojen hierarkia) alakohta 48: FK toteaa, että liitetieto on liian yksityiskohtainen ja liitetiedon n/a - kohtien tarkoitus tulee selkeyttää. FK esittää lisäksi, että tase-eräkohtainen erittely Käyvän arvon muutos kaudelta poistetaan tilinpäätöksen liitetiedoista. Kappale (Oman pääoman erät) alakohta (50): FK esittää, että liitetiedon oikeellisuus tarkistetaan. Kappale (Palkkiotuotot ja kulut) FK toteaa, että liitetieto on liian yksityiskohtainen ja suluissa esitetyt erät vaativat lisäselvitystä. Vastaavaan laajuista erittelyä palkkiotuotoista ja -kuluista ei edellytetä myöskään VMasetuksen mukaan tilinpäätöksensä laativalta valvottavalta. Kappale (Annetut vakuudet) alakohdat (84) ja (85): FK toteaa, että annettuja vakuuksia koskevat liitetiedot ovat liian yksityiskohtaisia. FIVA saa itselleen FINREP viranomaisraportoinnissa yksityiskohtaisia liitetietoja annetuista vakuuksista valvontaansa varten. FK esittää, että alakohta (84) poistetaan määräyksistä. FK toteaa lisäksi, että alakohdan (84) liitetiedoissa käytetään termiä luottositoumukset, joka tulisi määritellä MOK-luonnoksessa. Kappale 5.7 (Lähipiiriliiketoimet) alakohdat (104) - (107): FK toteaa, että lähipiiriliiketoimia koskevat liitetiedot ovat myös liian yksityiskohtaisia. FINREP -viranomaisraportoinnissa on jo riittävässä laajuudessa liitetietoja lähipiiriliiketoimista viranomaisvalvontaa varten. Lähipiiriliiketoimia koskevia liitetietoja ei tule FINREP- tilinpäätöksessä laajentaa nykyisestä. Vastaavaan laajuista erittelyä lähipiiriliiketoimista ei edellytetä VM:n tilinpäätösasetuksen mukaan tilinpäätöksensä laativalta valvottavalta. FK esittää, että määräyksen alakohta (108) poistetaan. FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Esko Kivisaari Varatoimitusjohtaja

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin taseen ja tuloslaskelman kaavat sekä liitetiedot Dnro FIVA 19/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

2.3.2016 FIVA 11/01.00/2015. Julkinen

2.3.2016 FIVA 11/01.00/2015. Julkinen FINANSSIVALVONTA Muistio 1 (12) Liite 2. Lausuntoyhteenveto Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä ja ohjeista Kooste lausunnoissa esitetyistä

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2015 Sijoituspalveluyritykset 2014, 3 vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta heinäsyyskuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2016 Sijoituspalveluyritykset 2016, 2 vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ja palkkiotuotot pienenivät edellisvuoden huhtikesäkuusta Sijoituspalveluyritysten liikevoitto

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2016 Sijoituspalveluyritykset 2015, 4 vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto supistui 47 prosentilla edellisvuodesta lokajoulukuussa 2015 Sijoituspalveluyritysten liikevoitto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK)

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK) HE98/2015 Finanssialan Keskusliitto (FK) 13.11.2015 1 HE98/2015 HALLITUKSEN ESITYS VAKUUTUSYHTIÖLAIN MUUTTAMISEKSI 1. FK katsoo, että STM:n olisi tullut laatia vain kirjanpitolain (KPL) muutoksista johtuvat

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2011 2013 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

Esitys 1 (6) Luonnos Julkinen

Esitys 1 (6) Luonnos Julkinen Esitys 1 (6) Palaute vakuutusyhtiöiden, työeläkevakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistysten, vakuutusomistusyhteisöjen, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeiden ja lailla perustettujen eläkelaitosten,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2016 Luottolaitosten tilinpäätökset 2016, 2 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui 5 prosenttia ja liikevoitto 37 prosenttia vuoden 2016 toisella neljänneksellä

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS 1 (5) 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Vuoden 2005 alusta lähtien yritykset, joiden liikkeeseen laskemat oman pääoman ehtoiset instrumentit

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2012

Määräykset ja ohjeet X/2012 Määräykset ja ohjeet X/2012 Kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus (Rahoitussektori) Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 11.9.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2016 Luottolaitosten tilinpäätökset 2016, 3. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui 6,4 prosenttia ja liikevoitto 17,7 prosenttia vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011

IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011 IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011 Vuoden 2010 tilinpäätös Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12/2011 Rahoitusinstrumentit (IFRS 7 ja IAS 39) Rahoitusinstrumenttien

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (6) Talletuspankeille Omistusyhteisöille Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön

Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön 1 (6) Instituutiovalvonta Reija Anttila Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön Kooste annetuista lausunnoista FK toteaa, että soveltamisalan

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet.

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet. 1 FINANSSIVALVONNALLE (Dnro 11/01.00/2012) Finanssivalvonnan pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

OP Yksityiskohtaiset kommenttimme ja muutosehdotukset muutosmerkinnöin on esitetty liitteessä 1. Tarkennamme kommentteja tarvittaessa.

OP Yksityiskohtaiset kommenttimme ja muutosehdotukset muutosmerkinnöin on esitetty liitteessä 1. Tarkennamme kommentteja tarvittaessa. 1 (7) Finanssivalvonta Snellmaninkatu 6 PL 103 00101 Helsinki OP RYHMÄN KOMMENTIT FINANSSIVALVONNAN LUONNOKSEEN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2016 RA- HOITUSSEKTORIN KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS11/01.00/2015

Lisätiedot

B03 VIRANOMAISTASE , B12 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 90 B13 LEASINGKOHTEET 90 B14 JOHDANNAISSOPIMUKSET 90

B03 VIRANOMAISTASE , B12 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 90 B13 LEASINGKOHTEET 90 B14 JOHDANNAISSOPIMUKSET 90 VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu 19.7.2007 1.9.2007 Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 201, 202, 203, 210, 211, 212 Kotimaiset luottolaitokset 221, 222 Ulkomaiset luottolaitokset Suomessa Liite 1, 2,

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ 1 (7 ) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0).

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0). 1 SAMPO PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 9.8.2007 SAMPO PANKKI -KONSERNI TAMMI KESÄKUUSSA 2007 Konsernirakenteen muutokset Danske Bank A/S osti 1.2.2007 Sampo Pankin koko osakekannan. Tässä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Yrittäjätilaisuus 24.11.2015 Kangasniemi-Sali Elmeri Linnera, KLT / Tietomylly Oy

Yrittäjätilaisuus 24.11.2015 Kangasniemi-Sali Elmeri Linnera, KLT / Tietomylly Oy Yrittäjätilaisuus 24.11.2015 Kangasniemi-Sali Elmeri Linnera, KLT / Tietomylly Oy Taustaa, esityksen lähtökohdat Uudet kokoluokat Menetelmäpykälät Tilinpäätös Liitetiedot Muut muutokset Tilinpäätösdirektiivi

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva lupamenettely ja riskienhallinta sekä raportointi

Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva lupamenettely ja riskienhallinta sekä raportointi Lausunto 1 (6) Finanssivalvonnalle Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva lupamenettely ja riskienhallinta sekä raportointi Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt Finanssialan Keskusliiton (FK) lausuntoa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

HE 98/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 98/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (8) 12.11.2015 Talousvaliokunta HE 98/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut LIITE Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2007 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 Tilikauden voitto oli 8,8 miljoonaa euroa Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 1,4 miljardin euron

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE

VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus OHJE 23.11.2004 1(5) Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE Valtion tilinpäätös sekä tilivirastojen tilinpäätösraportointi

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

Finanssivalvonnan palaute saaduista lausunnoista

Finanssivalvonnan palaute saaduista lausunnoista Muistio 1 (5) Finanssivalvonnan palaute saaduista lausunnoista Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittäminen FK pitää yhdenmukaisen ja läpinäkyvyyden kannalta kannatettavana,

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista ja

Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista ja Palautelomake 1 (5) Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista 31.12.2016 ja 1.1.2017 Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot