Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto"

Transkriptio

1 Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala, kokki 1

2 SISÄLLYSLUETTELO NÄYTTÖTUTKINTOON TUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA 3 TUTKINNON SUORITTAMINEN OPPISOPIMUKSENA 6 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISMUODOT 7 TUTKINTO: HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 8 Tutkinnon osan nimi: Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 11 Tutkinnon osan nimi: Asiakaspalvelu ja myynti 12 Tutkinnon osan nimi: Annosruokien ja juomien tarjoilu 14 Tutkinnon osan nimi: Vastaanoton asiakaspalvelu 16 Tutkinnon osan nimi: Lounasruokien valmistus 18 Tutkinnon osan nimi: Annosruokien valmistus 20 Tutkinnon osan nimi: A la carte ruoanvalmistus 22 Tutkinnon osan nimi: A la carte tarjoilu 24 Tutkinnon osan nimi: Juomien myynti ja tarjoilu 26 Tutkinnon osan nimi: Kahvilapalvelut 28 Tutkinnon osan nimi: Kokouspalvelut 30 Tutkinnon osan nimi: Majoitusliikkeen varaustoiminnot 32 Tutkinnon osan nimi: Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 34 Tutkinnon osan nimi: Pikaruokapalvelut 36 Tutkinnon osan nimi: Suurkeittiön ruokatuotanto 38 Tutkinnon osan nimi: Tilaus- ja juhlaruokien valmistus 40 Tutkinnon osan nimi: Tilaus- ja juhlatarjoilu 42 Tutkinnon osan nimi: Yritystoiminta 44 2

3 TUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA NÄYTTÖTUTKINTOON Yleistä näyttötutkintojärjestelmästä Näyttötutkinnoilla aikuisväestöllä on mahdollisuus osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaan ja työtehtävien vaihtuessa valmistua uuteen ammattiin. Näyttötutkinnossa henkilön ammatillinen osaaminen tunnustetaan kansallisesti ja laadullisesti riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Näyttötutkinnon perusteissa ammattitaito on määritelty työelämässä tarvittavina osaamisvaatimuksina. Tutkinnot rakentuvat osista, jotka vastaavat itsenäisiä työkokonaisuuksia. Näyttötutkintojen järjestäminen ja suorittaminen Tutkintotoimikunnat koostuvat työnantajien, työntekijöiden, opettajien ja tarvittaessa itsenäisten ammatinharjoittajien edustajista. Nämä tutkintotoimikunnat vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä antavat tutkintotodistukset. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Jokainen tutkinnon osa arvioidaan erikseen. Arvioinnin tekevät työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustajat yhdessä. Aloilla, joissa itsenäinen ammatinharjoittaminen on tyypillistä, myös tämä taho otetaan huomioon arvioijien valinnassa. Tutkintotodistus annetaan, kun kaikki tutkinnon suorittamiseksi määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkintotodistuksen antaa ao. alan tutkintotoimikunta, koulutuksen järjestäjän anomuksesta jälkikäteen. Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa tarkoittaa asiakaslähtöisesti suunniteltuja neuvonta-, ohjaus- ja muita tutkinnon suorittajan tarvitsemia tukipalveluja, joiden avulla hakijan kanssa yhdessä sovitaan tavoitteista ja niiden toteuttamisesta. Henkilökohtaistamisen avulla haetaan kunkin tutkinnon suorittajan oma opiskelutapa ja -rytmi. Jos tutkinnon suorittaja tarvitsee erityistä tukea, noudatetaan Savon ammattija aikuisopiston erityisopetuksen suunnitelman mukaisia ohjeita. Henkilökohtaistaminen jaetaan kolmeen vaiheeseen: hakeutumisvaihe tutkinnon suorittaminen tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Hakeutumisvaihe Hakeutumisvaiheen ohjauksen tavoitteena on selvittää hakijan osaaminen ja muut lähtökohdat oikean tutkintotason ja tutkinnon valinnan sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisen pohjaksi. Hakeutumisvaiheessa selvitetään myös hakijan muut tutkinnon suorittamiseen ja/tai opiskeluun vaikuttavat seikat (esim. oppimisvalmiudet, elämäntilanne yleensä). Tässä yhteydessä sovitaan myös tutkinnon suorittamista ja tarvittavan ammattitaidon hankkimista koskevat rahoitus- ja muut järjestelyt. 3

4 Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen ja ohjaus tehdään ammattiaineen opettajien, ohjaavien opettajien, opinto-ohjaajien, kuraattorien ja muiden tarvittavien tahojen yhteistyönä. Osaamisen tunnistamisessa on tärkeää tehdä yhteistyötä myös työelämän kanssa. Tutkinnon suorittaminen Tutkinnon suorittamiseen liittyvällä ohjauksella perehdytetään tutkinnon suorittaja valitun tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin sekä suunnitellaan yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa hänelle parhaiten soveltuvat tavat ja järjestelyt osoittaa tutkinnossa vaadittava osaaminen. Tutkinnon suorittamista koskevat järjestelyt tehdään yhdessä tutkinnon suorittajan, hänen työpaikkansa ja oppilaitoksen edustajien kanssa. Järjestelyissä sovitaan tutkintotilaisuuksien sisällöt, aikataulut, arvioijat ja mahdolliset muut järjestelyihin liittyvät tukitoimet. Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen liittyvän ohjauksen tavoitteena on selvittää tutkinnon suorittajan oppimistarpeet ja niihin liittyvät järjestelyt aiemmin hankitun osaamisen pohjalta. Ohjauksessa suunnitellaan yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa hänelle soveltuvat opiskelu- ja arviointi-menetelmät sekä tarvittavat ohjaustoimet. Tarvittavan ammattitaidon hankkimistavasta (valmistava koulutus, työssä oppiminen, harrastustoiminta, muu) riippuen ohjausta tehdään yhteistyössä oppilaitoksen edustajien, työelämän edustajien, rahoittajatahojen sekä muiden tarvittavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Valmistavan koulutuksen järjestäminen Näyttötutkintoihin osallistuminen ei vaadi valmistavaan koulutukseen osallistumista, mikäli henkilö on saavuttanut esimerkiksi aiempien opintojen kautta tai työelämässä tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon. Yleensä tutkinnot suoritetaan kuitenkin valmistavan koulutuksen yhteydessä. Näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta toteutetaan rahoituksesta riippuen omaehtoisena koulutuksena, henkilöstökoulutuksena, oppisopimuskoulutuksena tai työvoimapoliittisena koulutuksena. Näyttötutkintoihin valmistava koulutus käynnistetään aina voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti ja sille laaditaan valmistavan koulutuksen suunnitelma. Tutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle järjestetään mahdollisuus suorittaa tutkintoon kuuluvat näytöt eli tutkintotilaisuudet. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavaan perustutkintoon sisältyvät yhteiset opinnot eivät ole pakollisia koulutuksessa, joka valmistaa näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon. Yhteisten opintojen tavoitteet tulee ottaa kuitenkin soveltuvin osin huomioon valmistavan koulutuksen suunnitelmassa ja opetuksen järjestämisessä. Monipuoliset yhteisölliset ja yksilölliset opetusjärjestelyt vahvistavat oppimista, persoonallisuuden kehittymistä ja opiskelijan itsetuntoa. Arviointi Arvioinnista tiedottaminen Opintojen alussa tutkinnon suorittajille tiedotetaan arvioinnin yleisistä periaatteista, ammattitaitovaatimuksista, arvioinnin kohteista ja kriteereistä, arvosana-asteikosta sekä arvosanan uusimisesta, korottamisesta ja arvioinnin oikaisemisesta sekä tutkintotodistuksen ja valmistavan koulutuksen todistuksen sisällöstä. 4

5 Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet NÄYTTÖTUTKINTOON Arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan tutkinnon suorittajaa sekä kehittämään hänen edellytyksiään itsearviointiin. Arvioinnin tulee tukea tutkinnon suorittajan myönteisen minäkuvan kehittymistä ja kasvua ammatti-ihmisenä sekä antaa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen. Tutkinnon suorittajan on saatava valmiudet arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan sekä suunnitella opiskeluaan. Arviointi tuottaa tietoa tutkinnon suorittajien osaamisesta opettajille, työnantajille ja jatkoopintoihin pyrkimistä varten Todistukset Opetushallituksen määräysten mukaisesti tutkinnon suorittaja saa todistuksen näyttötutkinnosta ja valmistavasta koulutuksesta. Valmistavan koulutuksen opettaja arvioi tutkinnon suorittajan suoriutumista suhteessa tutkinnon perusteiden pohjalta laadittujen valmistavan koulutuksen suunnitelman tavoitteisiin. Arviointiasteikko on T1, H2, K3 tai S, sen mukaan, mitä valmistavan koulutuksen suunnitelmassa on sanottu. Tutkintotodistuksen arvosana perustuu tutkintotilaisuuksien eli näyttöjen arviointiin. Arvioinnissa tarkastellaan perusteellisesti sitä, miten tutkinnon suorittaja osoittaa osaavansa sen, mitä tutkinnon perusteissa ko. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa edellytetään. Arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä sekä monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia menetelmiä. Perustutkinnoissa tutkinnon suorittajan hyväksytyt suoritukset arvioidaan asteikolla T1, H2, K3. Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioijat esittävät dokumentin tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi osaksi näyttötutkinnon suoritusta. Ammattitaidon arviointi on prosessi, jossa arviointiaineiston keräämisellä ja arvioinnin dokumentoinnilla on keskeinen merkitys. Työelämän sekä opettajien edustajat tekevät kolmikantaisesti huolellisen ja monipuolisen arvioinnin. Tutkinnon suorittajille tiedotetaan arvioinnin perusteista ja heille annetaan mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin. Arvioinnin kohteena olevan tutkinnon osan suorittamisesta tehdään arviointipöytäkirja, jonka arvioijat allekirjoittavat. Tutkinnon suorittajalle annetaan palaute osana arviointiprosessia. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Tutkintotodistuksen saamisen ehtona on, että tutkinnon suorittaja on saanut hyväksytysti suoritettua kaikki vaadittavat tutkinnon osat. Mikäli henkilö ei ole saanut suoritettua kaikkia tutkinnon osia hyväksytysti, hänelle voidaan antaa todistus tutkinnon osan tai osien suorittamisesta. Tutkintotodistuksen ja todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta antaa tutkintotoimikunta. Arvioinnin oikaisu Mikäli arvioinnissa on tapahtunut selvä virhe, arvioijat voivat suorittaa uuden arvioinnin ilman virallista oikaisumenettelyä. Valmistavan koulutuksen opintosuorituksensa arviointiin tyytymätön tutkinnon suorittaja voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua rehtorilta tai arvioinnin suorittaneelta opettajalta tai muulta arvioinnista päätöksen tehneeltä henkilöltä. Oikaisupyyntö on tehtävä 5

6 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta osaltaan tietoonsa. Oikaisupyynnön saanut henkilö dokumentoi asian eli kirjaa pyynnön ja päivää sen hyväksytylle Savon ammatti- ja aikuisopiston lomakkeelle ja antaa vastauksensa kirjallisena tutkinnon suorittajalle. Mikäli tutkinnon suorittaja on edelleen tyytymätön saamaansa päätökseen, on hänellä 14 päivää aikaa toimittaa kirjallinen oikaisuvaatimus ammattiosaamisen näyttöjen toimielimelle, jonka tehtävänä on arvioinnin oikaisun käsittely. Kuntayhtymän johtajan päätöksellä tämä tehtävä on Savon ammatti- ja aikuisopiston sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammattiosaamisen näyttöjen toimielimellä. Jos päätös on virheellinen, velvoittaa toimielin toimittamaan uuden arvioinnin. Näyttötutkinnosta tai sen osasta saatuun arviointiin haetaan muutosta kyseisen tutkinnon tutkintotoimikunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun tutkinnon suorittaja on saanut arviointipäätöksestä tiedon. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle, joka voi arvioijia kuultuaan velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen ei voi valittamalla hakea muutosta. TUTKINNON SUORITTAMINEN OPPISOPIMUKSENA Oppisopimus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto, jossa opetus tapahtuu pääosin työpaikalla ja opetusta täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella toisen asteen ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin. Opiskelija hankkii oppisopimustyöpaikan itse ottamalla yhteyttä työpaikkaan. Opiskelija ja työnantaja solmivat oppisopimuksen, josta ilmenee sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus, suoritettava tutkinto sekä opiskelijan palkkauksen perusteet (alaa koskeva työehto-sopimus). Näiden lisäksi sopimukseen kirjataan keskeiset työtehtävät, koulutukseen sisältyvä tie-topuolinen opetus ja tietopuolisen koulutuksen järjestäjä, tietopuolisten opintojen ajoittuminen koulutusajalle, vastuulliset työpaikkakouluttajat ja muut opintojen järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat sekä työnantajalle maksettava koulutuskorvauksen määrä. Hyväksytty oppisopimus on sinällään määräaikainen työsopimus, mutta sen lisäksi työntekijä ja työnantaja voivat solmivat erikseen kirjallisen, määräaikaisen työsopimuksen. Oppisopimus voidaan tehdä myös olemassa olevaan työsuhteeseen. Oppisopimus on mahdollista myös yrittäjille. Sopimuksen hyväksyy oppisopimuskeskus. Oppisopimuskoulutus kestää tutkintoon johtavassa koulutuksessa yleensä 1-3 vuotta. Työssä oppiminen ja tietopuolinen koulutus henkilökohtaistetaan opiskelijan, työpaikan ja tutkinnon perusteiden mukaiseksi, jossa huomioidaan myös opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus, sekä työpaikan erityispiirteet ja opiskelijan erityistarpeet. Oppisopimuskoulutuksen alaikäraja on 15 vuotta. Oppisopimuskoulutuksen suunnittelussa ja käynnistämisessä palvelee Savon oppisopimuskeskus, joka toimii oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä. 6

7 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISMUODOT Koulutuksen käytännön opetusjärjestelyt ovat toimialue- ja yksikkökohtaisia. Monipuoliset yhteisölliset ja yksilölliset opetusjärjestelyt vahvistavat oppimista, persoonallisuuden kehittymistä ja opiskelijan itsetuntoa. Opiskelijalla on Savon ammatti- ja aikuisopistossa mahdollisuus oman opiskelunsa suunnitteluun, henkilökohtaisiin valintoihin, yksilölliseen opinnoissa etenemiseen sekä oman oppimisensa arviointiin, kuitenkin huomioiden mitä suoritettavan tutkinnon opetussuunnitelmien perusteissa sanotaan. Opetuksen toteuttaminen määritellään tutkintokohtaisissa opetussuunnitelmissa ja opintoaloilla vuositasolle tehtävissä toteutussuunnitelmissa. Koulutusalat päättävät, järjestetäänkö opetus ensisijaisesti lähi-, etä- tai monimuoto-opetuksena. Koulutusta voidaan järjestää myös oppisopimuskoulutuksena. Opintojen järjestämistavoista riippumatta varmistetaan, että opiskelija saa riittävästi opetusta ja tarvitsemaansa ohjausta. Kuntayhtymän tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian tavoitteiden mukaisesti opetuksessa hyödynnetään myös verkko-opetusta. Lähi- ja etäopiskelu Opiskelu muodostuu yleensä lähi- ja etäopiskelusta. Lähiopetuksessa opiskellaan opettajan/kouluttajan johdolla joko oppilaitoksessa, muissa oppimisympäristöissä tai työpaikalla. Lähiopetuksessa opiskellaan yhteiset ja yksilölliset pohjatiedot ja luodaan yhteysverkko opiskelijan ja opettajan/kouluttajan välille. Etäopiskelu voidaan usein toteuttaa opiskelupaikasta ja aikasidonnaisuudesta riippumatta itsenäisesti, kuitenkin niin, että yhteisesti sovitussa aikataulussa pysytään ja asetetut tavoitteet saavutetaan. Monimuoto-opiskelu Monimuoto-opiskelu on joustavaa, ihmisten erilaiset lähtökohdat huomioonottavaa, ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua. Se ei ole perinteistä opettajakeskeistä luokkaopiskelua, vaan siinä opiskelutilanteet voivat vaihtua työn ohessa työpaikalla tai kotona tapahtuvaan itsenäiseen tavoitteiden mukaiseen opiskeluun. Vastuu opiskelusta on pääosin opiskelijalla. Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät lähi- ja etäopiskelu sekä omatoiminen itseopiskelu. Verkko-opiskelu Savon ammatti- ja aikuisopiston verkko-opetuksen vision mukaan Jokaisella Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijalla on mahdollisuus saada laadukasta, oppijan yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa verkko-opetusta osana tutkintoon johtavaa ja muuta koulutusta ja omaksua tietoyhteiskunnan edellyttämät tekniset valmiudet ja kriittisen arvioinnin taidot. 7

8 TUTKINTO: HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Tutkinnon osat: Linkki OPH:n tutkinnon perusteisiin PAKOLLISET TUTKINON OSAT 1. Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen OSAAMISALA: Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija 2. Asiakaspalvelu ja myynti 3. Annosruokien ja juomien tarjoilu OSAAMISALA: Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija 2. Asiakaspalvelu ja myynti 3. Vastaanoton asiakaspalvelu OSAAMISALA: Kokin osaamisala, kokki 2. Lounasruokien valmistus 3. Annosruokien valmistus Valinnaiset tutkinnon osat: (valittava kolme) Á la Carte-ruoanvalmistus Á la carte- tarjoilu Juomien myynti ja tarjoilu Kahvilapalvelut Kokouspalvelut Majoitusliikkeen varaustoiminnot Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot Pikaruokapalvelut Suurkeittiön ruokatuotanto Tilaus- ja juhlaruokien valmistus Tilaus- ja juhlatarjoilu Tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat: Yritystoiminta Tutkinnon osa ammatillisista tutkinnoista (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) 8

9 TUTKINNON HENKILÖKOHTAISTAMINEN Opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen opiskelu- ja näyttötutkintosuunnitelma. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ohjaus, neuvonta, opetus- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Tutkintosuoritusten henkilökohtaistamisessa pyritään tutkinnon suorittajan kannalta mahdollisimman tarkoituksen mukaisiin järjestelyihin tutkinnon perusteita noudattaen. Tutkinnon suorittaja laatii tutkintotilaisuuksien henkilökohtaisen näyttösuunnitelman, johon hän kirjaa näyttöympäristöt ja ajankohdat oman suuntautumisensa pohjalta. TUTKINTOTILAISUUDET JA NÄYTTÖYMPÄRISTÖT Tutkintosuoritukset järjestämme tutkinnon vaatimukset täyttävässä työympäristössä työpaikoilla. Tutkinto on mahdollista suorittaa osatutkintona, tutkinnon osittain ja osien suorittamisjärjestys on vapaa. Tutkinnonsuorittaja tekee normaaleja päivittäisiä työtehtäviä työyhteisön jäsenenä aidossa työtilanteessa joko yksin, työparin kanssa tai ryhmässä työskennellen. Näyttöympäristönä toimivat alan yritykset ja yhteisöt, joissa suoritetaan päivittäin tutkinnon osiin kuuluvia tehtäviä, ja jotka tutkintotoimikunta on hyväksynyt näyttöympäristöiksi. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: TOTEUTUS Valmistava koulutus voidaan järjestää oppisopimus- ja työvoimakoulutuksena sekä myös normirahoitteisena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Työvoimapoliittinen koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena (teoria 5pv/vk, 7h/pv), koulutukseen kuuluu n. puolet ohjattua työssäoppimista ( työpaikan työaikojen mukaisesti), työssäoppimispaikat hankitaan opiskelijoiden tavoitteiden ja tutkinnon vaatimusten mukaisesti. Monimuotokoulutuksessa teoriakoulutus suunnitellaan koulutettavien työtehtävien ja työnantajan tarpeiden mukaisesti tutkinnon perusteet huomioiden. Lähiopetusta on noin 5 pv/kk, etäopiskelu painottuu omien työtehtävien kehittämiseen. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelu - suunnitelma. Koulutus muodostuu itseopiskelusta, lähiopiskelujaksoista sekä työpaikalla tapahtuvasta ohjatusta opiskelusta, jonka pääpaino on oman ammattitaidon ja työpaikan kehittämisessä. Opintojen aikana suoritetaan hygieniaosaamiskortti. TYÖSSÄOPPIMINEN Työssäoppiminen tapahtuu työpaikoilla joissa tehdään kunkin tutkinnon osan sisältämiä työtehtäviä. Työssäoppiminen ja tutkinnon osien suorittaminen eli tutkintotilaisuudet järjestetään jaksoittain. 9

10 ARVIOINTI Valmistava koulutus arvioidaan tutkinnon osittain asteikolla 1-3, tai hylätty. Suoritusmerkintä (S) voidaan antaa tutkinnon osaan sisältyvästä yksittäisestä jaksosta, kuten esim. hygieniaosaaminen. Arviointi on jatkuvaa palautetta koko opiskelun ajan. Arviointi on laaja-alaista, kannustavaa, kokonaisvaltaista ( aktiivisuus, asenne, yhteistoiminnallisuus, innostus, asiakaslähtöisyys, ammatillinen osaaminen ) havainnointia opiskelijan osaamisesta ja kehittymisestä. Arviointitilanteissa opiskelijan saavutuksia verrataan asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnin välineinä käytetään itsearviointia, keskusteluja, kirjallisia tai suullisia tenttejä tai selvityksiä, raportteja sekä palautteita työssä oppimisjaksoilta. Opiskelijaa ohjataan kriittiseen ja realistiseen itse arviointiin. Itse arviointi aloitetaan pienistä yksilötilanteista edeten ryhmätyötilanteisiin ja suurempien kokonaisuuksien arviointiin. Oman toiminnan arviointi on tärkeä taito tämän päivän haasteellisessa työelämässä. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN Oppilaitoksen arkistointiohjeiden ja arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Arviointiin liittyvät asiakirjat säilytetään mahdollista arvioinnin oikaisuvaatimusta varten vähintään kaksi kuukautta siitä eteenpäin, kun tutkinnon suorittaja on saanut tutkintotodistuksen. Muutoin tutkinnon suorittamiseen liittyvät asiakirjat säilytetään arkistointimääräysten mukaisesti. Tutkintotodistuksen kopio otetaan pysyvään säilytykseen. 10

11 Tutkinnon nimi: HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI, TARJOILIJA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA Tutkinnon osan nimi: Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen Laajuus: 20 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki Opetushallituksen hyväksymiin tutkinnon perusteisiin: Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista: Kunnostaa asiakas- ja työtiloja Valmistelee tai valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten Pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä Palvelee asiakkaita Myy tuotteita tai palveluja sekä rekisteröi myyntiä Järjestää ja siistii asiakas- ja työtiloja tai kunnostaa majoitusliikkeen huoneita Toimii astiahuollon tehtävissä Puhdistaa työvälineitä, koneita ja laitteita sekä asiakas- ja työtiloja Toteutustapa Koulutus voidaan järjestää oppisopimus- ja työvoimakoulutuksena sekä myös normirahoitteisena. Teoriakoulutus suunnitellaan koulutettavien työtehtävien ja työnantajan tarpeiden mukaisesti tutkinnon perusteet huomioiden. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutus muodostuu lähiopiskelujaksoista sekä työpaikalla tapahtuvasta ohjatusta opiskelusta, jonka pääpaino on oman ammattitaidon ja työpaikan kehittämisessä. Valmistavan koulutuksen arviointi Valmistava koulutus arvioidaan tutkinnon osittain arvosanoilla 1-3 tai suoritettu S merkinnällä. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: Tutkintotilaisuus Tutkintotilaisuudet toteutetaan todellisissa näyttöympäristöissä työpaikoilla. Arvioinnin kohteet ja kriteerit ovat ko. tutkinnon perusteiden mukaiset. Tutkintotilaisuudet järjestetään yleensä valmistavan koulutuksen yhteydessä joko tutkinnon osa kerrallaan tai 1-2 osaa samanaikaisesti. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös osatutkintona. Tutkintotilaisuudet ja näyttöympäristöt ovat järjestämissuunnitelman mukaiset. Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla majoitus- tai ravitsemisalan yrityksen tai toimipaikan yksittäisissä työtehtävissä työryhmän jäsenenä. Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja tai majoitusliikkeen huoneita, valmistaa tai valmistelee tuotteita tai palveluita, palvelee asiakkaita sekä huolehtii asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. 11

12 Tutkinnon nimi: HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA JA VASTAANOTTOVIRKAILIJA Tutkinnon osan nimi: Asiakaspalvelu ja myynti Laajuus: 20 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki Opetushallituksen hyväksymiin tutkinnon perusteisiin: Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista: Tutkinnon suorittaja Kunnostaa ja varustaa asiakas- ja työtiloja Palvelee asiakkaita toimipaikan liikeidean tai toimintaohjeen mukaan Hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa Myy ruokia, juomia ja tarvittaessa majoituspalveluja asiakkaille tai asiakasryhmille Osallistuu tarvittaessa majoitusliikkeen asiakkaiden sisään kirjaamiseen ja lähtöselvitykseen Toimii anniskelutehtävissä Rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita Siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja Noudattaa omavalvontasuunnitelmaa Varmistaa asiakastyytyväisyyden Toteutustapa Koulutus voidaan järjestää oppisopimus- ja työvoimakoulutuksena sekä myös normirahoitteisena. Teoriakoulutus suunnitellaan koulutettavien työtehtävien ja työnantajan tarpeiden mukaisesti tutkinnon perusteet huomioiden. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutus muodostuu lähiopiskelujaksoista sekä työpaikalla tapahtuvasta ohjatusta opiskelusta, jonka pääpaino on oman ammattitaidon ja työpaikan kehittämisessä. Valmistavan koulutuksen arviointi Valmistava koulutus arvioidaan tutkinnon osittain arvosanoilla 1-3 tai suoritettu S merkinnällä. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: Tutkintotilaisuus Tutkintotilaisuudet toteutetaan todellisissa näyttöympäristöissä työpaikoilla. Arvioinnin kohteet ja kriteerit ovat ko. tutkinnon perusteiden mukaiset. Tutkintotilaisuudet järjestetään yleensä valmistavan koulutuksen yhteydessä joko tutkinnon osa kerrallaan tai 1-2 osaa samanaikaisesti. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös osatutkintona. Tutkintotilaisuudet ja näyttöympäristöt ovat järjestämissuunnitelman mukaiset. 12

13 Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla majoitus-, ravitsemis- tai catering-alan asiakaspalvelutehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja, myy ja tarjoilee toimipaikan tai yrityksen tuotteita ja palveluja, rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita sekä toimii alkoholin anniskelutehtävissä. Hän osallistuu tarvittaessa asiakkaiden majoittamiseen. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa jonkin edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. 13

14 Tutkinnon nimi: HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA Tutkinnon osan nimi: Annosruokien ja juomien tarjoilu Laajuus: 10 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki Opetushallituksen hyväksymiin tutkinnon perusteisiin: Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista: Tutkinnon suorittaja Kunnostaa asiakas- ja työtiloja Ottaa vastaan asiakkaita ja palvelee heitä koko palveluprosessin ajan Tuntee myytävät tuotteet ja niiden laatuvaatimukset Esittelee, myy ja tarjoilee ruokia ja juomia asiakkaille ja asiakasryhmille Hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa Toimii anniskelutehtävissä, rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita Siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja Käyttää gastronomista perussanastoa Varmistaa asiakastyytyväisyyden Arvioi omaa työtä ja toimintaansa Toteutustapa Koulutus voidaan järjestää oppisopimus- ja työvoimakoulutuksena sekä myös normirahoitteisena. Teoriakoulutus suunnitellaan koulutettavien työtehtävien ja työnantajan tarpeiden mukaisesti tutkinnon perusteet huomioiden. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutus muodostuu lähiopiskelujaksoista sekä työpaikalla tapahtuvasta ohjatusta opiskelusta, jonka pääpaino on oman ammattitaidon ja työpaikan kehittämisessä. Valmistavan koulutuksen arviointi Valmistava koulutus arvioidaan tutkinnon osittain arvosanoilla 1-3 tai suoritettu S merkinnällä. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: Tutkintotilaisuus Tutkintotilaisuudet toteutetaan todellisissa näyttöympäristöissä työpaikoilla. Arvioinnin kohteet ja kriteerit ovat ko. tutkinnon perusteiden mukaiset. Tutkintotilaisuudet järjestetään yleensä valmistavan koulutuksen yhteydessä joko tutkinnon osa kerrallaan tai 1-2 osaa samanaikaisesti. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös osatutkintona. Tutkintotilaisuudet ja näyttöympäristöt ovat järjestämissuunnitelman mukaiset. Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla asiakaspalvelutehtävissä ruokaravintolassa, henkilöstöravintolassa tai suurkeittiön edustusasiakkaille yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja, esittelee, myy ja 14

15 tarjoilee annos- ja tilausruokia ja juomia, toimii alkoholin anniskelutehtävissä, rekisteröi ja tilittää myynnin sekä laskuttaa asiakkaita. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa jonkin edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. 15

16 Tutkinnon nimi: HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO, VASTAANOTTOVIRKAILIJA Tutkinnon osan nimi: Vastaanoton asiakaspalvelu Laajuus: 20 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki Opetushallituksen hyväksymiin tutkinnon perusteisiin: Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista: Tutkinnon suorittaja Kunnostaa ja varustaa asiakas- ja työtiloja Palvelee asiakkaita toimipaikan liikeidean tai toimintaohjeen mukaan Hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa Myy ruokia, juomia ja tarvittaessa majoituspalveluja asiakkaille tai asiakasryhmille Osallistuu tarvittaessa majoitusliikkeen asiakkaiden sisään kirjaamiseen ja lähtöselvitykseen Toimii anniskelutehtävissä Rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita Siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja Noudattaa omavalvontasuunnitelmaa Varmistaa asiakastyytyväisyyden Toteutustapa Koulutus voidaan järjestää oppisopimus- ja työvoimakoulutuksena sekä myös normirahoitteisena. Teoriakoulutus suunnitellaan koulutettavien työtehtävien ja työnantajan tarpeiden mukaisesti tutkinnon perusteet huomioiden. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutus muodostuu lähiopiskelujaksoista sekä työpaikalla tapahtuvasta ohjatusta opiskelusta, jonka pääpaino on oman ammattitaidon ja työpaikan kehittämisessä. Valmistavan koulutuksen arviointi Valmistava koulutus arvioidaan tutkinnon osittain arvosanoilla 1-3 tai suoritettu S merkinnällä. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: Tutkintotilaisuus Tutkintotilaisuudet toteutetaan todellisissa näyttöympäristöissä työpaikoilla. Arvioinnin kohteet ja kriteerit ovat ko. tutkinnon perusteiden mukaiset. Tutkintotilaisuudet järjestetään yleensä valmistavan koulutuksen yhteydessä joko tutkinnon osa kerrallaan tai 1-2 osaa samanaikaisesti. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös osatutkintona. Tutkintotilaisuudet ja näyttöympäristöt ovat järjestämissuunnitelman mukaiset. 16

17 Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla majoitusliikkeen vastaanoton asiakaspalvelun työtehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän tilaa, varaa ja myy tuotteita ja palveluja, vastaanottaa ja laskuttaa asiakkaita käyttäen varausjärjestelmää ja maksupäätejärjestelmää. Hän osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa jonkin edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. 17

18 Tutkinnon nimi: HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI Tutkinnon osan nimi: Lounasruokien valmistus Laajuus: 20 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki Opetushallituksen hyväksymiin tutkinnon perusteisiin: Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista: Tutkinnon suorittaja Vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita Käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita Valmistaa lounasruokia ja leivonnaisia perusruokaohjeiden ja valmistusmenetelmien mukaan Suurentaa ja pienentää ruokaohjeita Muuntaa ruokia asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeet huomioiden Osallistuu tarvittaessa ruokalistan suunnitteluun Ajoittaa päivittäiset työtehtävänsä Laittaa ruokalajit esille Osallistuu toimipaikan liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukaiseen asiakaspalveluun Siistii ja järjestää työ- ja asiakastiloja Noudattaa omavalvontasuunnitelmaa Toteutustapa Koulutus voidaan järjestää oppisopimus- ja työvoimakoulutuksena sekä myös normirahoitteisena. Teoriakoulutus suunnitellaan koulutettavien työtehtävien ja työnantajan tarpeiden mukaisesti tutkinnon perusteet huomioiden. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutus muodostuu lähiopiskelujaksoista sekä työpaikalla tapahtuvasta ohjatusta opiskelusta, jonka pääpaino on oman ammattitaidon ja työpaikan kehittämisessä. Valmistavan koulutuksen arviointi Valmistava koulutus arvioidaan tutkinnon osittain arvosanoilla 1-3 tai suoritettu S merkinnällä. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: Tutkintotilaisuus Tutkintotilaisuudet toteutetaan todellisissa näyttöympäristöissä työpaikoilla. Arvioinnin kohteet ja kriteerit ovat ko. tutkinnon perusteiden mukaiset. Tutkintotilaisuudet järjestetään yleensä valmistavan koulutuksen yhteydessä joko tutkinnon osa kerrallaan tai 1-2 osaa samanaikaisesti. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös osatutkintona. Tutkintotilaisuudet ja näyttöympäristöt ovat järjestämissuunnitelman mukaiset. 18

19 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ravintolan- tai suurkeittiön ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän vastaanottaa ja käsittelee raaka-aineita ja muita tuotteita, valmistaa ja laittaa esille lounasruokia sekä toteuttaa omavalvontaa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. 19

20 Tutkinnon nimi: HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI Tutkinnon osan nimi: Annosruokien valmistus Laajuus: 10 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki Opetushallituksen hyväksymiin tutkinnon perusteisiin: Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista: Tutkinnon suorittaja Aikatauluttaa päivittäiset työtehtävänsä Muuntaa ruokia asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeet huomioiden Valmistaa annos- ja tilausruokia sekä leivonnaisia Laittaa ruoka-annoksia esille Osallistuu toimipaikan liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukaiseen asiakaspalveluun Siistii ja järjestää työ- ja asiakastiloja Noudattaa omavalvontasuunnitelmaa Noudattaa gastronomian perusperiaatteita Varmistaa asiakastyytyväisyyden Arvioi omaa työtään ja toimintaansa Toteutustapa Koulutus voidaan järjestää oppisopimus- ja työvoimakoulutuksena sekä myös normirahoitteisena. Teoriakoulutus suunnitellaan koulutettavien työtehtävien ja työnantajan tarpeiden mukaisesti tutkinnon perusteet huomioiden. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutus muodostuu lähiopiskelujaksoista sekä työpaikalla tapahtuvasta ohjatusta opiskelusta, jonka pääpaino on oman ammattitaidon ja työpaikan kehittämisessä. Valmistavan koulutuksen arviointi Valmistava koulutus arvioidaan tutkinnon osittain arvosanoilla 1-3 tai suoritettu S merkinnällä. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: Tutkintotilaisuus Tutkintotilaisuudet toteutetaan todellisissa näyttöympäristöissä työpaikoilla. Arvioinnin kohteet ja kriteerit ovat ko. tutkinnon perusteiden mukaiset. Tutkintotilaisuudet järjestetään yleensä valmistavan koulutuksen yhteydessä joko tutkinnon osa kerrallaan tai 1-2 osaa samanaikaisesti. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös osatutkintona. Tutkintotilaisuudet ja näyttöympäristöt ovat järjestämissuunnitelman mukaiset. 20

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Catering-alan perustutkinto Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Ruoka-

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Vaatetusalan perustutkinto Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija Vaatturintyön koulutusohjelma, vaatturi Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Talotekniikan perustutkinto LVI-asennuksen koulutusohjelma, LVI-asentaja LVI-asennuksen koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma LVI-asennuksen koulutusohjelma,

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tarjoilija, vastaanottovirkailija, kokki Dokumentin

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma, kokki. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma, kokki. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan Kokin koulutusohjelma, kokki Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/19.11.2012 2 (110) Sisällysluettelo 1 Hotelli-,

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Sisältö HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO... 6 TUTKINNON RAKENNE... 6 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 9 OPINNÄYTE...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2009

Liiketalouden perustutkinto 2009 1 Liiketalouden perustutkinto 2009 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma /osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma /osaamisala, merkonomi Hyväksytty 31/08/2010 Muutos 1.8.2012

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA, TARJOILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA, KOKKI Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

HOTELLIVIRKAILIJAN AMMATTITUTKINTO 2011

HOTELLIVIRKAILIJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet HOTELLIVIRKAILIJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 13/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:21 Määräykset ja ohjeet 2011:21 Näyttötutkinnon perusteet HOTELLIVIRKAILIJAN AMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto

LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot