0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA"

Transkriptio

1 0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai klo Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 1O1A, Aapistie 5 A, Oulu. Jäsenet: Äänivattaisina toimineet varajäsenet: Venla Kaikkonen Johannes Nissinen (vars. 6 5 jälkeen) Marjut Lehtonen Matti Oikarainen Janne Hakkarainen Marko Saari Juha Jyrkäs Tiina Strand Jarkko Orava Minna Pätsi Liisa Väisänen Terhi Lakka Miia Sihvola Kim Rantala Mikko Rahkola Laura Riuttanen Antti Salminen Juuso Pajukko Anssi Tossavainen Juha Pesonen Aleksi Poropudas 8 12 Annika Sträm Thystere Bangue-Tandet Pekka Peni Vili Koistinen (PJ) Jussi Korhonen Muut: Tiina Mäntypuro Sun Nousiainen (HPJ) Krista Kauppi Eero Manninen (sihteeri) Ramin Akhi Moona Haverinen (hallitus) Lotta Peltola Joni Ollikainen (hallitus) Camilla Laaksonen Henri Fröjdholm (hallitus) Lassi Kurtelius Susanna Maununiemi (hallitus) Sami Sovio (TVLKPJ) 15 KOKOUKSEN AVAUS EPJ Koistinen avasi kokouksen klo (// siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO (ANTTILAN KATU, Xl ovi, 2. KRS, oulu. PUH: ,

2 o,x\via\vii OULUN Pöytäkirja (())Y(( ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 % YLIOPPILASKUNTA 2 LAILLISUUS Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 mukaan edustajisto kokoontuu edustajiston puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtajan päättämänä ajankohtana. Edustajisto on kutsuttava koolle myös silloin, kun hallitus tai kymmenen edustajiston jäsentä on ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä edustajiston puheenjohtajalta kirjallisesti pyytänyt. Tällöin edustajiston kokous on pidettävä johtosäännöissä määrät yssä ajassa. Kokouskutsun antaa edustajiston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtaja. Jos edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei esitetystä vaatimuksesta huolimatta kutsu edustajistoa koolle, pitää hallituksen tai pääsihteerin tehdä se. Kokouskutsu on annettava viimeistään 7. päivänä ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Pidemmästä koollekutsumisajasta määrätään tarvittaessa johtosäännöissä. Edelleen hallintosäännön 12 mukaan edustajiston kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti liitteineen edustajiston jäsenille, varajäsenille, hallituksen jäsenille, edustajiston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, pääsihteerille ja ylioppilaskunnan ins pehtorille. Edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsu lähetetään ehdokasilmoituksessa mainittuun sähkö postiosoitteeseen tai edustajiston jäsenen tai varajäsenen pääsihteerille ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Edustajiston jäsen ja varajäsen vastaa ilmoittamansa sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta ja toiminnasta. Edustajiston kokouskutsu on lisäksi asetettava nähtäville ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja kokouskutsun liitteet on asettava nähtäville ylioppilaskunnan kansliaan. Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen vaatimalla tavalla Pääsihteeri: Todetaan kokous l.ailusesti kooae kutsutuksi. Päätös: Esityksen mukaan. PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 9 14 OULUN YLIOPISTO. VIERAILU. ERKKI KOISO KANTflLAN KATU. Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WVAW.0VY.FI

3 O x\via\vii OULUN Pöytäkirja Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 YLIOPPILASKUNTA fl 3 PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön 13 mukaan edustajiston kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla edustajiston äänivaltaisia jäseniä vähintään puolet edustajiston jäsenten Lukumäärästä. Edustajiston kokouksen päätäsvattaisuus todetaan nimenhuudon avulla. Pääsihteeri: Suoritetaan nimenhuuto. Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. EPJ Koistinen pyysi PS Mannista suorittamaan nimenhuudon. Nimenhuudon perusteella paikalla 26 edustajaa. Päätös: Todettiin kokous päätäsvaltaiseksi. Paikalla 26 edustajaa. 4 5 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Hallintosäännön 15 edustajiston kokous valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi äänivaltaista edustajiston jäsentä, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina, ellei edustajiston kokous toisin päätä. Edustajiston kokouksesta Laadittava pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 14. päivänä kokouksen päättärnisestä. Kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastusajasta ja -paikasta pöytäkirjantarkastajien kanssa viimeistään edustajiston kokouksessa ja ilmoittaa siitä edustajiston kokoukselle. Jokaisella edustajiston jäsenellä ja varajäseneifä on oikeus olla läsnä pöytäkirjan tarkastuksessa. Jos pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy kokouksen pöytäkirjaa, se on tarkastettava seuraavassa edustajiston kokouksessa. Pääsihteeri: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouk5en pöytäkirja tarkastetaan ja a5etetaan nähtäville kokouksessa ilmoitettava ajankohtana. EJ Rahkola saapui kokoukseen klo Paikalla 27 edustajaa. EPJ Koistinen avasi keskustelun. EVJ Nissinen esitti itseään pöytäkirjantarkastajaksi. EVJ Pesonen esitti itseään päytäkirjantarkastajaksi. EPJ Koistinen päätti keskustelun. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi EVJ Nissinen ja EVJ Pesonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja asetetaan nähtäville ylioppilaskunnan toimistolla torstaina klo 14. \jv.. Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJEET: 0014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILU1 RKKJ KOISO KANTI1LAN KATU, Xl OVI, 2. KR5, OULU. PUH: +358S , TOIMISTOOYY.FI, WWWOYY.FI

4 o1kx\v/a\vii OULUNPöytäkirja (( ))Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 III III 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Ylioppilaskunnan sääntöjen 9 mukaan Edustajisto voi kokouksessaan käsitellä asiat, jotka: 1) hallitus, talousvaliokunta tai edustajiston asettama toimikunta on sille valmistellut; tai 2) määrätään johtosäännöissä käsiteltäviksi ilman valmistelua. Edustajisto voi yksimielisellä päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen myös muun asian, jota ei ole valmisteltu edustajiston käsittelyä varten. Kuitenkaan ylioppilaskunnan talousarviota, lisätalousarviota, sääntöjä tai johtosääntöjä ei voida ottaa käsittelyyn ilman, että hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitys olisi ollut kokouskutsun liitteenä. Jos asia on näiden sääntöjen mukaan käsiteltävä kahdessa kokouksessa, voidaan asiaa käsitellä jälkimmäisessä edustajiston kokouksessa vain, jos kokous on kutsuttu koolle ensimmäisen kokouksen päättymisen jälkeen. Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. EPJ Koistinen avasi ja päätti keskustelun. Päätös: Esityksen mukaan. 6 EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT Hallintosäännön 5 mukaan edustajisto voi myöntää edustajiston jäsenelle tai varajäsenelle eron edustajiston jäsenyydestä perustellusta syystä. Eropyyntö on toimitettava kirjallisesti pääsihteerille. Edustajiston päätös eropyynnön hyväksyrnisestä tulee voimaan välittömästi edustajiston päätöksenteon jälkeen. Esittetijä: PS Manninen Liite: Eron pyynnöt Päätösesitys: Hyväksytään eronpyynnöt. PS Manninen luki ääneen eronpyynnöt EVJ Korhosen ja EJ Pitkäsen eronpyynnöt. EPJ Koistinen avasi ja päätti keskustelun. Päätös: Esityksen mukaan. Todettiin, että keskustaopiskeujoiden uudeksi varsinaiseksi edaattoriksi nousee Johannes Nissinen ja uudeksi varaedaattoriksi Jaakko Mäki-Petäjä sekä kauppatieteilijöiden uudeksi varaedaattoriksi Miia Paavola. EVJ Nissinen nousi varsinaiseksi edustajaksi EJ Pitkäsen erottua. EVJ Oikarainen tuli lä5nä olevaksi EJ Pitkäsen erottua. Paikalla 28 edustajaa. IK S OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJE : PL 2 14 OULUN YLIOPISTO. VIERAIJT KKI Kl150 (ANTTILAN KATU. Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: 3S , WNW.O Ci.FI Pkt Pkt

5 O k.\\v/a\vii OULUN Pöytäkirja ())W( ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 YLIOPPILASKUNTA 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN AJALTA Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 mukaan ylioppilaskunnan edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle vähintään yhden tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla KHT- tai HTM-yhte isä. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. Edellisen tilintarkastajan toimikausi päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän edustajiston kokouksen päättyessä, jollei uutta tilintarkastajaa valittaessa päätetä toisin. Edelleen ylioppilaskunnan sääntöjen 21 mukaan ylioppilaskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 1. päivänä. Edustajiston on käsiteltävä tilinpäätös viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivänä. OYYE valitsi kokouksessaan 1/2015 tilintarkastajaksi Oy Tuokko Ltd:n ensisijaisena edustajanaan KHT Hannu Lähdesmäki. P5 Manninen tapasi Lähdesmäen alustavan tilintarkastuksen merkeissä. Hallintosäännön 29 mukaan talousvaliokunnan tehtävänä on: 1) valmistella edustajiston kokousta varten: 1. ylioppilaskunnan tilintarkastus yhteisön valinta; 2. ylioppilaskunnan til inpäätäksen vahvistaminen; 3. vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja pääsihteerille Liitteet: Tasekirja 2014, talousvaliokunnan arviointikertomus 7.1 VUOSIKERTOMUS JA HALLITUKSEN ESITYS TILINPÄÄTÖKSESTÄ OYYH ja P5 Manninen käsittelivät tilinpäätäsmateriaalin ja allekirjoittivat tasekirjan kokouksessaan 10/2015. KHT Lähdesmäki antoi tilintarkastajan lausunnon til inpäätöksestä Talousvaliokunta merkitsi asian tiedoksi kokouksessaan 3/2015. Esittetijä: PS Manninen HaLLitus: Hyväksytään vuosikertomus ja merkitään tiedoksi hallituksen esitys tilinpäätöksestä. EPJ Koistinen myönsi PS Manniselle esittelypuheenvuoron. EPJ Koistinen avasi ja päätti keskustelun. Päätös: Esityksen mukaan. EPJ Koistinen julisti kokoustauon klo EPJ Koistinen jatkoi kokousta Sih Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA K1PJEET 2 0,90014 OULUN YLIOPISTO.VIERAIL : ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xi ovi, 2. KR5, oulu. PUH: , MMN.OYY.FI

6 4) o (((J%)pf((,&\VIA\VII OULUN Pöytäkirja W( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 III YLIOPPILASKUNTA 7.2 TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TALOUSVALIOKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS Ylioppilaskunnan hallintosäännön 29 mukaan talousvaliokunnan tehtävänä on -- antaa edustajistolle kultakin edeltävältä kalenterivuodelta arviointikertomus edustajiston tilinpäätöskäsittelyä varten. Talousvaliokunta merkitsi kokouksessaan 3/2015 tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja hyväksyi arviointikertomuksen edustajistolle esitettäväksi. Esitte[ijä: TVLKPJ Sovio TaLousvaLiokunta: Merkitään tiedoksi tilintarkastuskertomus sekä arviointikertomus vuodelta EVJ Ström saapui kokoukseen klo Paikalla 29 edustajaa. EPJ Koistinen myönsi talousvaliokunnan puheenjohtaja Soviolie esittelypuheenvuoron ja avasi keskustelun. EVJ Rantala kysyi kysymyksen strategian toteutumisen seuraamisesta. PS Manninen vastasi. EJ Nissinen kommentoi ja kiitti talousvaliakuntaa hyvästä työstä. Sovio vastasi. PS Manninen kiitti talousvaliokuntaa hyvästä työstä. EPJ Koistinen kiitti talousvauokuntaa ja käytti puheenvuoron talousvatiokunnan rootista. EPJ Koistinen päätti keskustelun. Päätös: Esityksen mukaan. 7.3 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Talousvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 3/2015 ja päätti esittää edustajistolle, että se vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta TatousvaLiokunta: Vahvistetaan tilinpäätös tilikaudetta EPJ Koistinen avasi ja päätti keskustelun. Päätös: Esityksen mukaan. p.i \JlZ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KlRJEET:94 OULUN YLiOPISTO. VIERAILJRKKI Kl150 KAN]11LAN KATU. Xl OVI. 2. KRS, OULU. PH: , WWN.OYY.FI

7 o kxv/a\v// OULUN Pöytäkirja (((»)Y(( 7( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl fl YLIOPPILASKUNTA 7.4 VUODEN 2014 TILl- JA VASTUUVELVOLLISTEN VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN Vuonna 2014 voimassa olleiden sääntöjen 81 mukaan tili- ja vastuuvelvollisilla tarkoitetaan ylioppilaskunnan hallituksen jäseniä ja nimenkirjoittajia. Edelleen vuonna 2014 voimassa olleiden sääntöjen 8 mukaan ylioppilaskunnan nimen kirjoittavat ylioppilaskunnan puheenjohtaja, pab.ihteeri ja hallituksen puheenjohtaja kaksi aina yhdessa taikka joku heistayhdessahenkiloyi kanssa, jolle edustajisto on myoyttahyt nimenkirjoitusoikeuden. Ylioppilaskunnan puheenjohtajan ollessa estynyt voi ylioppilaskunnan varapuheenjohtaja toimia nimenkirjoittajana ylioppilaskunnan puheenjohtajan sijasta. Hallituksen puheenjohtajan ollessa estynyt voi hallituksen varapuheenjohtaja toimia nimenkirjo ittajana hallituksen puheenjohtajan sijasta. Talousvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 3/2015 ja päätti esittää edustajistolle, että se myöntää till-ja vastuuvapauden vuoden 2014 luottamus-ja toimihenkilöille. TatousvaLiokunta: Myönnetään till- ja vastuuvapaus vuoden 2014 luottamus- ja toimihenkilöille. EPJ Koistinen kutsui EJ Hakkaraisen johtamaan kokousta. Vuoden 2014 vastuulliset poistuivat kokoussalista asian käsittelyn ajaksi. EJ Hakkarainen kutsui EVJ Rantalan kokouksen sihteeriksi. EJ Hakkarainen avasi ja päätti keskustelun. Päätös: Esityksen mukaan. PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: YLIOPISTO. VIERARKI K0I50 KANUILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

8 0 OULUN Pöytäkirja ((())Yi ( y( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 II 8 HALLINTOVAALIJOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Nykyisen hallintovaalijohtosäännön 21 mukaan tiedekuntahallituksen opiskelijajäsenet nimetään parittoman vuoden syksyllä, mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti edustajistovaalien kanssa toimitettavilla enemmistövaaleilla noudattamalla kirjekuoriäänestysmenettelyä. Vaalissa jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Kirjekuoriäänen on täytettävä ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen mukaiset ehdot. Aänestyslippu on mitätön myös, mikäli ehdokkaan numero ei ole käytössä iähetekuoreen merkityn tiedekuntahallituksen vaaleissa. Vaalituloksen perusteella tulee nimitetyksi vaalikuulutuksessa mainittu määrä varsinaisia edustajia ja vastaava määrä yleisvaraedustajia. Yle isvaraedustajat asetetaan sijajärjestykseen. Vuonna 2013 tiedekuntahal litusten opiskel ijajäsenten vaalien äänestysprosentti oli 2 14 tiede kunnasta riippuen. Vaalit aiheuttivat sekaannusta jäsenistömme keskuudessa, koska olivat peräkkäin edustajistovaalien kanssa. Vuonna 2011 (tiedekuntaneuvostojen aikaan) HuTkin tiedekuntaneuvosto-vaaleissa äänestettiin yhteensä 315 kertaa ja LuTkin tiedekuntaneuvostovaaleissa 292 kertaa. Ylioppilaskunnan jäsen ja entinen OYY-aktiivi lähestyi sähköpostitse ylioppilaskunnan hallitusta ja pääsihteeriä asiaan liittyen OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 5/2015 ja päätti viedä asian edustajiston kokoukseen keskusteltavaksi. Edustajisto kävi keskustelua asiasta kokouksessaan 1/2015. Edustajiston kokouksen jälkeen hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9/2015 ja päätti esittää edustajistolle sääntöjä muutettavaksi siten, että tiedekuntahal 1 itusten opiskelijajäsenet vai itaan jatkossa OYY:n hallituksen toimesta. Lisäksi valtuutettiin P5 Manninen valmistelemaan sääntömuutosluonnos. P5 Manninen on valmistellut sääntömuutosluonnoksen yhdessä Ville Tyrväisen (sääntötrvpj vuonna 2014) kanssa. Sääntöluonnoksessa on tiedekuntahal litusten opiskelijajäsenten vai innan lisäksi uudistettu myös mm. säännön rakennetta. Liite: Hallituksen esitys hallintovaalijohtosäännöksi Esittetijät: P5 Manninen asun Nousiainen HaLlitus: Hyväksytään liitteen mukainen hallintovaalijohtosääntö. EPJ Koistinen myönsi PS Manniselleja HPJ Nousiaiselle esittelypuheenvuorot. PS Manninen esitteli säännän teknisesti ja HPJ Nousiainen perusteli hallituksen pahjaesitystä. EPJ Koistinen avasi keskustelun. EJ Väisänen käytti puheenvuoron tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten valinnasta ja vaalien merkityksestä. P5 Manninen kommentoi. EJ Sihvola käytti puheenvuoron tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten valinnasta ja vaalien merkityksestä. EJ Korhonen käytti puheenvuoron säännöstä ja kysyi sähkäisestä äänestyksestä ja sen tilanteesta. PS Manninen vastasi. EJ Poropudas saapui kokoukseen klo Paikalla 30 edustajaa. EJ Akhi saapui kokoukseen klo Paikalla 31 edustajaa. Civis Torssonen käytti puheenvuoron sähköisestä äänestysjärjestelmästä ja vaalien erottumisesta siinä. PJ,ik.. Sih) Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: P OULUN YUOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN]11LAN KATU, xi ovi, 2. KRS, OULU. u H: , IWW0 Cf.FI

9 o x\via\vii OULUN Pöytäkirja (((»)W( (( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA Civis Tyrväinen käytti puheenvuoron nykyisistä säännöistä ja niiden vaikutuksesta vaatien ä rj estä m ise en. PS Manninen kommentoi. EPJ Koistinen käytti puheenvuoron päätöksenteon tavasta asiakohdassa. EJ Tossavainen käytti puheenvuoron asiakohdassa päättämisestä. EJ Nissinen käytti puheenvuoron vaatien puolesta ja esitti, että palautetaan asia valmisteluun. EJ Korhonen kannatti. EJ Poropudas käytti puheenvuoron hallituksen pohjan puolesta. EJ Korhonen käytti puheenvuoron sähköisestä äänestyksestä ja sen vähentämästä työstä. EJ Kurtelius käytti puheenvuoron valintaprosessista ja tiedekunnan opiskelijoiden kuulemisesta siinä. EJ Akhi käytti puheenvuoron tiedekuntahallitukseen pääsemisestä vaaleilla. EJ Sihvola käytti puheenvuoron säännön selkeydestä muuten, mutta toivoi tiedekuntahallitusten valintatapaa muutettavan. Civis Tyrväinen käytti puheenvuoron ylioppilaskunnan luottamushenkilöiden nimeämiskäytännöistä. EJ Korhonen käytti puheenvuoron tiedekuntahallitusten opiskel.ijajäsenten roolista. Civis Kettunen käytti puheenvuoron sääntöuudistuksesta ja sen eri aspekteista. PS Manninen vastasi. Civis Tyrväinen vastasi. EPJ Koistinen käytti puheenvuoron säännöstä ja toivoi mielipiteitä. Civis Tyrväinen käytti puheenvuoron valmisteluun palauttamisesta. EJ Nissinen tarkensi esitystään, että tarkoitti vaalien säilyttämistä ja sähköisen äänestämisen mahdollistamista. EJ Väisänen käytti puheenvuoron kompatakseen Nissistä. EJ Hakkarainen käytti puheenvuoron hallituksen pohjan puolesta. Ei Kauppi käytti puheenvuoron haastatteluiden järjestämisen puolesta siinä tapauksessa, että vaaleista luovutaan. EVJ Peni saapui kokoukseen klo Paikalla 32 edustajaa. EPJ Koistinen päätti keskustelun. Suoritettiin koeäänestys hallituksen pohjan ja Nissisen esityksen välillä. Koeäänestyksen perusteella hallituksen pohjalla ei selvästi ollut määräenemmistöä. Ei Nissisen esitys tuli voittaneeksi. Päätös: Päätettiin palauttaa hallintovaalijohtosääntö valmisteluun. EPJ Koistinen julisti kokoustauon klo EVJ Ström poistui kokouksesta. Paikalla 31 edustajaa. EPJ Koistinen jatkoi kokousta klo Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAI KKI KOISO KANTTILAN KATU, Xi ovi, 2. KRS, OULU. PUH: ,

10 O 6XVIA\VII OULUN Pöytäkirja ((())Y(( * ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fli YLIOPPILASKUNTA 9 EDUSTAJISTON KOKOUKSESSA 1/2015 JÄTETYN YLKKÄRIÄ KOSKEVAN ALOITTEEN JATKOKÄSITTELY Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 mukaan edustajisto kokoontuu edustajiston puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtajan päättämänä ajankohtana. Edustajisto on kutsuttava koolle myös silloin, kun hallitus tai kymmenen edustajiston jäsentä on ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä edustajiston puheenjohtajalta kirjallisesti pyytänyt. Tällöin edustajiston kokous on pidettävä johtosäännöissä määrät yssä ajassa. Hallintosäännön II mukaan -- Edustajiston kokous on pidettävä viimeistään 14. päivänä pyynnön esittämisestä tai viimeistään 35. päivänä, jos kokous sattuisi pidettäväksi kesä-, heinä- tai elokuussa. Edustajiston kokous voidaan pitää myöhemminkin, mikäli edustajiston puheenjohtajalle esitetyssä pyynnössä näin on esitetty. Edustajiston jäsenet Ei Tossavainen et. al. (yhteensä 16 edaattoria) jättivät seuraavansisältöisen aloitteen: vaadimme että Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kutsutaan koolle käsittelemään ylioppilaskunnan henkilöt yövuosien vähentämistä Ylkkärin toimitusapulaisen työtehtävän osalta mennessä. Asian käsittelyä varten hallituksen tulee valmistella pohjaesitys asiasta sekä mahdollisuuksien mukaan esitellä eri vaihtoehtoja edustajiston päätöksenteon tueksi. Aloitteen jättämisen jälkeen ylioppilaskuntaan päätettiin rekrytoida määräaikainen toimitusapulainen saakka ja aloite vedettiin takaisin aikataulun kireyden vuoksi. Hallitus ja pääsihteeri sitoutuivat kuitenkin tuomaan aloitteen sisällön edustajiston käsittelyyn. OYYH käsitteli asiaa hallituspalaverissaan ja sopi keräävänsä dataa erilaisista vaihto ehdoista ja tilanteista yhdessä P5 Mannisen ja OYLPT Koivusen kanssa. Liitteet: Edustajiston kokouksessa 1/2015 jätetty aloite sekä kuvaus selvitystyöstä tähän asti Esittelijät: P5 Manninen & HPJ Nousiainen HaLLitus: Merkitään tiedoksi käyty keskustelu ja palataan asiaan syksyllä. EJ Tossavainen käytti puheenvuoron selvittelytyöstä ja toivoi, että sitä olisi ehditty tehdä enemmänkin sekä siitä, kuinka arvokas resurssi Ylkkäri on sekä resurssien vähentämisestä. EVJ Peni käytti puheenvuoron kompatakseen EJ Tossavaisen puheenvuoroa. EJ Kurtelius kysyi kysymyksen lehden kehittämisestä. PS Manninen vastasi. EJ Hakkarainen kysyi kysymyksen avustajabudjetin kasvattamisesta ja journalistisesta tasosta. P5 Manninen vastasi. HPJ Nousiainen kommentoi. EJ Tossavainen käytti puheenvuoron kiltalehtien tasokkuudesta ja kehotti edustajistoa päättämään asiasta jo hyvissä ajoin. EJ Tossavainen esitti, että ylioppilaskunnan maksimihenkilötyövuosia vähennetään alkaen toimitusapulaisen vuosityöajan määrällä. Ei Korhonen käytti puheenvuoron ilmestymistiheydestä. Ei Poropudas käytti puheenvuoron Ylkkärin uudistamisesta ja vapaaehtoisten käyttämisestä. Ei Väisänen käytti puheenvuoron Ylkkärin merkityksestä jäsenpalveluna ja sen tulevaisuudesta sekä puolusti hallituksen pohjaa. EJ Tossavainen kommentoi lyhyestisitystään. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VJRJEET: OULUN YLIOPISTO. VIERAIUJ ERKKI KOISO KAN1TKAN KATU, Xl OVI, 2. KR OULU. PUH: , fl.fi, Pkt Pkt

11 O 6kX\VIA\VII OULUN Pöytäkirja ((())Y(( f(( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 YLIOPPILASKUNTA EJ Väisänen kommentoi. EJ Korhonen kommentoi kiltalehtien tekijöiden käyttämisestä avustajina. EJ Nissinen käytti puheenvuoron kirjoittajien saamisen vaikeudesta ja siitä, että keskustelu tulisi siirtää syksylle. EJ Hakkarainen käytti puheenvuoron kiltalehtien tasosta ja siitä, että ei tarkoittanut väheksyä niiden merkitystä. EJ Tossavainen käytti puheenvuoron tavoitteiden määrittämisestä ja siitä, että päätös tehtäisi nyt. EVJ Peni kannatti Tossavaisen esitystä. EVJ Rantala käytti puheenvuoron pyytääkseen kokoustaukoa. EPJ Koistinen julisti kokoustauon klo EPJ Koistinen jatkoi kokousta klo EVJ Rantala esitti asian panemista pöydälle. EJ Sihvola kannatti pöytäämistä. Hallintosäännön 17 mukaan ensimmäisen kerran edustajiston kokouksessa esillä oleva päätösasia voidaan panna pöydälle seuraavaan edustajiston kokoukseen kokouksen puheenjohtajan päätöksellä, tai mikäli edustajiston kokouksessa kannatettu pöydällepanoesitys saa äänestyksessä vähintään viisi ääntä. t 4uussa tapauksessa asian pöydällepanosta päätetään äänten enemmistöllä. Suoritettiin kättennostoäänestys pöytäämisestä. Pöytäämisesitys sai selvästi enemmän kuin viisi ääntä. Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle ILMOITUSASIAT Päätösihteeri: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi HALLITUKSEN KUULUMISET EPJ Koistinen myönsi HPJ Nousiaiselle esittelypuheenvuoron. EJ Tossavainen käytti puheenvuoron hallituksen aktiivisuudesta ja opiskelijoiden vaalikampanjasta sekä kärjettömyydestä. HPJ Nousiainen vastasi ja puhui kampanjan kärjistä sekä suunnittelusta. EPJ Koistinen täydensi. EJ Sihvola käytti puheenvuoron ja kiitti hallitusta hallitusohjelman etenemisen täydentämisestä. EPJ Koistinen päätti keskustelun. Päätösesitys: Merkittiin tiedoksi. pj O\ Siht Pkt ;l. Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , W MN.OYY.FI

12 flj 11OULUN 1 YLIOPISTON 1 YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Kokouksen nro 2/ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT P5 Manninen käytti puheenvuoron strategian valmistelun vaiheista ja yhteydenpidosta edustajiston kokousten välillä. 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN EPJ Koistinen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa Oulussa D.2015 Viii Koistinen Edustajiston puheenjohtaja kokouksen puheenjohtaja lanninen pääsihteeri kokouksen sihteeri Janne Hakkarainen edustajiston jäsen kohdan 7.4 puheenjohtaja OLemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Oulussa i z Oulussa Oulussa 2L) Johannes Nissinen pöytäkirjantarkastaja Juha Pesonen pöytäkirjantarkastaja Kim Rantala kohdan 7.4 sihteeri Pöytäkirjan liitteet: Liite 1: Eronpyynnöt Liite 2: Tasekirja 2014 Liite 3: Talousvaliokunnan arviointikertomus Liite 4: Hallituksen esitys hallintovaalijohtosäännöksi Liite 5: Edustajiston kokouksessa 1/2015 jätetty aloite Liite 6: Kuvaus Ylkkäriä koskevan aloitteen selvitystyöstä tähän asti PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN yuopisto.vierailut: ERKKI Kl150 KAN1]1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , MMN.OYY.FI

13 YUOSTON II III YLIOPPILASKUNTA Liite 1: Eronpyynnät YlJoppilaskunnan edustajistolle: Hei, Pyydän eroa edustajiston varajäsenyydestä valmistumisestani johtuen. ystävällisin terveisin, Antti Korhonen, KTM Hyvä edustajisto, Anon eroa edustajiston jäsenyydestä valmistumiseeni vedoten. Kuten tuoreissa eduskuntavaaleissa nähtiin, välillä on virkistävää uudistaa vallanpitäjiä. Nyt on tullut - valmistumiseni vuoksi - oma vuoroni jättää edustajistoympyrät. Edustajiston vanhimmaksi en koskaan noussut, kiitos maistereiden, jotka eivät valmistu ajallaan... Vuonna 2009 aloittelin varaedustajana Karppimaan Tuuren tuimien silmien alla. Silloin en suuta vielä kehdannut aukaista, sittemmin se on räksyttänyt kuin vanhalla rakilla. Hyvät nuoret edustajistokollegat, on tärkeää, että käyttää puhevaltaa sillon, kun tuntuu, että on asiaa. Ei ole väliä, pitävätkä muut siitä, mitä sanotte. Tärkeämpää on, että olette rehellisiä ja seisotte sanojenne takana! Kohokohdakseni edarissa jäi vuoden 2011 edarivaalien äänikuninkuus 90 äänellä. Peittosin silloin mm. Sarkkisen Hannan (67 ääntä), joten tuoreissa eduskuntavaaleissa olisin Luultavasti yltänyt noin ääneen :D. Oman edariurani aikana olen pyrkinyt- piditte siitä tai ette- aina rummuttamaan periferikampusten asiaa. On hienoa nähdä teitä tänään täällä lääkiksellä. Oman edustajaurani aikana näin lääkisedustuksen kukoistuksen, romahduksen ja uuden nousun. Nyt lääkis näyttää taas tulleen jäädäkseen, kiitos aktiivisten kollegojen. Lähtiessäni en halua puhua palavasta lautasta. Mielestäni edustajistopolitiikka on mennyt urani alkuajoista järkevämpään ja keskust(a)elevampaan suuntaan. Työsarkaa yliopiston ja opiskelijoiden asioiden puolustamisessa riittää- tehkää sitä hyvässä hengessä ja pilke silmäkulmassa! Dinoraurus poistuu, haju jää! Oulussa Juho Pitkänen p.s. Miten Opiskelijan lululla menee? :D:D:D OULUN YLIOPISTON YUOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 2S0, OULUN YUOPI5TO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, XI OVI, 2. KRS, oulu. PUH: , fl.fi, V4MN.OYY.FI

14 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TASEKI RJA YLIOPISTON 0 1 OULUN 1 YLIOPPILASKUNTA

15 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Erkki Koiso-Kanttilan katu 1 Oulu Sisältä sivu Vuosikertomus 1-9 Tuloslaskelma Tase 12 Liitetiedot Allekirjoitukset 16 Tilinpäätösmerkintä 16 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 17 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen on toteuttanut: TietoAkseli Oy, auktorisoitu tilitoimisto Hallituskatu 29 B OULU 0 \V/AVI/ OULUN 0 J(( J(( II II YLIOPPILASKUNTA

16 \. / fl STON YLIOPPILASKUNTA Vuosikertomus 2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VUOSIKERTOMUS Yleistä Ylioppilaskunnan toimintavuotta 2014 leimasivat edellisvuoden tapaan henkilöstössä tapahtuneet muutokset sekä taloudelliset haasteet. Koko vuotta 2014 kuvaava henkilökunnan ja toimenkuvien vaihtuvuus näkyi heti alkuvuodesta, kun aiemmin kansainvälisten asioiden sihteerinä toiminut Henni Saarela otti vastuulleen myös järjestösihteerin tehtävät työaikalainsäädännön ja työtarjoamisvelvollisuuden myötä, viestintäsihteerimme Henna Rannanpää jäi opintovapaalle puoleksi vuodeksi ja häntä sijaisti Juho Karjalainen. Sosiaalipoliittinen sihteerimme Tapani Lintula irtisanoutui uusien haasteiden toivossa. Kevään aikana sosiaalipoliittisen sihteerin, koulutuspoliittisen sihteerin ja kansainvälisten asioiden sihteerin tittelit muutettiin asiantuntijoiksi vastaamaan paremmin työn todellista luonnetta. Ensimmäiseksi sosiaalipoliittiseksi asiantuntijaksemme valittiin Hennamari Toiviainen. Lisäksi alkuvuonna 2014 ylioppilaskunnassa oli viestinnän tukena työkokeilussa toiminut Jenni Lahtimaa sekä sääntöjä englanniksi kääntämään palkattu harjoittelija Laura Lääveri. Henkilöstöasioiden näkökulmasta supervilkasta kevättä väritti jälleen myös keskustelu toimenkuvista ja tehtävien sisällöistä. Seurauksena tästä keskustelusta ylioppilaskuntaan päätettiin rekrytoida erillinen osa-aikainen hallintosihteeri tukemaan pääsihteeriä toimiston pyörittämisessä sen sijaan, että hallinnolliset tehtävät olisivat yhdellä asiantuntijoistamme. Ylioppilaskunnan historian ensimmäiseksi hallintosihteeriksi valittiin kesäkuun alussa Tuija Guttorm. Kevätkauden loppuun tultaessa myös Henni Saarela ja koulutuspoliittinen asiantuntijamme Annakaisa Tikkinen suuntasivat uusiin haasteisiin, ja lisäksi Ylkkärin toimitukseen tarvittiin sijaisapua, kun päätoimittaja Ville Koivuniemi jäi isyysvapaalle ja toimittaja Minna Koivunen otti siksi aikaa päätoimittajan tehtävät vastuulleen. Viestintäsihteerimme Henna Rannanpää palasi opintovapaaltaan elokuun alussa, Henni Saarelan tilalle kansainvälisten ja jäestöasioiden asiantuntijaksi rekrytoitiin Juuli Juntura ja Annakaisa Tikkisen tilalle kopoasiantuntijaksi rekrytoitiin Henna Määttä, joten lähes koko työntekijäporukkamme vaihtui ainakin osaksi ajasta vuonna Talouspuotella haasteita toi kirjanpitäjän vaihdos, kun asiaa pitkään hoitanut Uniresta päätti irtisanoa sopimuksemme. Kilpailutuksen jälkeen uudeksi kumppaniksemme valikoitui TietoAkseli Oy. Mannenkadulla sijaitseva vanha toimistomme oli alkuvuoden vuokraamatta, mikä myös näkyy talouspuolella saamatta jääneinä vuokrina. Myös jäsenmäärämme näyttäisi vähenevän aavistuksen ennakoitua enemmän. Lisäksi YTHS:n tiukka taloustilanne aiheutti haasteita vuonna 2014, ja jäsenmaksuun tehtiinkin 6,5 euron korotus lukukautta kohden alkaen syksyllä Edunvalvontatoiminnan kärkihankkeita vuonna 2014 oli YTHS-vaikuttaminen paikallisella tasolla sekä ravintolatoiminrtan haasteiden kuuntelemineri herkällä korvalla, kun yliopisto päätti kilpailuttaa ravintolansa. Lisäksi ylioppilaskunta oli ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen tilanteessa, jossa Oulun yliopiston rehtori vaihtui. Uuden rehtorin rekrytointia seurattiin tiiviisti ja vaikuttamis- sekä suhdetoimintasuunnitelmat olivat valmiina jo siinä vaiheessa, kun tieto Jouko Niinimäen valinnasta tuli julki. Tiivistä yhteistyötä sisaryhteisöjen (Uniresta Oy ja PSOAS), sekä Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston kanssa pidettiin yllä. Erityisesti Uniresta Oy:n kanssa käytiin tiivistä keskustelua opiskelijaruokailun tulevaisuuden suhteen, kun kilpailutuksiin varautuminen oli edessä. Muiden ylioppilaskuntien kanssa tehtävä yhteistyö jatkui niin ikään vahvana, Konkreettisimmin se näkyi periferiaylioppilaskuntien tapaamisissa sekä Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokoukseen valmistautumisessa. SYL:n liittohallituksessa ei ensimmäistä kertaa muutamaan vuoteen ollut edustusta Oulusta, OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KiRJEEr: PL 250 )14 OULUN YUOtSTO. VrER#LUT: ERJ0I KCKSO KANTTIIPN KATU, Xl 1, 2 KIS, 70 OULU. 1 PUH: S6ZL TOMST0OYR YtW0

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O t irf KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 Hallituksen kokoukse. Aika: 25.3.2015 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O f T( //&$.OO... A\v

O f T( //&$.OO... A\v 0 O f T( A\v OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika: 9.4.2015 klo 15.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: 17.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu o \\V/A\Vi OULUN W YLIOPISTON fl III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HalLituksen kokouksen 39/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 39/2014 Aika: 28.11.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja

o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja 7 14 o \VAVII OULUN Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 43/2013 Aika: 12.12.2013 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN f A\v ULUN T ( KUNTA Hallituksen kokoukse2

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2013 Aika: 6.6.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00 0 O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014 Aika: 18.12.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Taitto: Anna Grönlund Painopaikka: Kopijyvä Oy Jyväskylä 2007 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen puheenjohtajalta 4 Ylioppilaskunnan jäsenet 6 Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 1 YLEISTÄ Vuosi 2003 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n kuudes toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö

Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö 1 Sisällys I OSA Hallinto-ohjesäännön soveltamisala ja muut yleiset määräykset... 7 1 Luku Soveltamisalaa koskevat

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Toimintakertomus. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Toimintakertomus. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Toimintakertomus 2011 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1 Mikä JYY? Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, JYY, on opiskelijoiden oma etu- ja palvelujärjestö. Ylioppilaskunnan juuret ovat 1934 Jyväskylään

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012 PÖYTÄKIRJA Edustajiston kokous 5/2012 Paikka: Kokous järjestetään videoyhteydellä seuraavista saleista: Joensuun kampus: Bor 101 Kuopion kampus: MD 2012 Savonlinnan kampus: B 304 Aika: 26.4.2012 kello

Lisätiedot

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja O \\V/A\Vh OULUN W W YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 38/2014 Aika: 20.11.2014 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta

KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta KY Toimintakertomus 2004 KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Toimintakertomus 2004 KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Sisällys Pääsihteerin tervehdys 6 Mikä KY on? 8 Edustajisto

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas Lappeenrannan teknillinen yliopisto HallOpEdopas 1 Sisältö 1. Johdanto/esipuhe 3 2. Opiskelijoiden rooli ja asema 4 3. YLIOPISTO JA OPISKELIJAT 5 3.1. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Taitto: Samuli Maxenius Piirrokset: Ella Villiina Makkonen Kannen kuva: Turun ylioppilastalo A Sisällys Johdanto 4 Organisaatio

Lisätiedot

Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen

Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen Tervetuloa Suomi-Espanja Seura ry:n vuosikokoukseen keskiviikkona 19.3.2014 klo 18.30 alkaen Hotelli Arthuriin, osoite Vuorikatu 19, 00100 Helsinki. Kokouksen alussa esiintyy

Lisätiedot