0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA"

Transkriptio

1 0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai klo Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 1O1A, Aapistie 5 A, Oulu. Jäsenet: Äänivattaisina toimineet varajäsenet: Venla Kaikkonen Johannes Nissinen (vars. 6 5 jälkeen) Marjut Lehtonen Matti Oikarainen Janne Hakkarainen Marko Saari Juha Jyrkäs Tiina Strand Jarkko Orava Minna Pätsi Liisa Väisänen Terhi Lakka Miia Sihvola Kim Rantala Mikko Rahkola Laura Riuttanen Antti Salminen Juuso Pajukko Anssi Tossavainen Juha Pesonen Aleksi Poropudas 8 12 Annika Sträm Thystere Bangue-Tandet Pekka Peni Vili Koistinen (PJ) Jussi Korhonen Muut: Tiina Mäntypuro Sun Nousiainen (HPJ) Krista Kauppi Eero Manninen (sihteeri) Ramin Akhi Moona Haverinen (hallitus) Lotta Peltola Joni Ollikainen (hallitus) Camilla Laaksonen Henri Fröjdholm (hallitus) Lassi Kurtelius Susanna Maununiemi (hallitus) Sami Sovio (TVLKPJ) 15 KOKOUKSEN AVAUS EPJ Koistinen avasi kokouksen klo (// siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO (ANTTILAN KATU, Xl ovi, 2. KRS, oulu. PUH: ,

2 o,x\via\vii OULUN Pöytäkirja (())Y(( ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 % YLIOPPILASKUNTA 2 LAILLISUUS Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 mukaan edustajisto kokoontuu edustajiston puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtajan päättämänä ajankohtana. Edustajisto on kutsuttava koolle myös silloin, kun hallitus tai kymmenen edustajiston jäsentä on ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä edustajiston puheenjohtajalta kirjallisesti pyytänyt. Tällöin edustajiston kokous on pidettävä johtosäännöissä määrät yssä ajassa. Kokouskutsun antaa edustajiston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtaja. Jos edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei esitetystä vaatimuksesta huolimatta kutsu edustajistoa koolle, pitää hallituksen tai pääsihteerin tehdä se. Kokouskutsu on annettava viimeistään 7. päivänä ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Pidemmästä koollekutsumisajasta määrätään tarvittaessa johtosäännöissä. Edelleen hallintosäännön 12 mukaan edustajiston kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti liitteineen edustajiston jäsenille, varajäsenille, hallituksen jäsenille, edustajiston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, pääsihteerille ja ylioppilaskunnan ins pehtorille. Edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsu lähetetään ehdokasilmoituksessa mainittuun sähkö postiosoitteeseen tai edustajiston jäsenen tai varajäsenen pääsihteerille ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Edustajiston jäsen ja varajäsen vastaa ilmoittamansa sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta ja toiminnasta. Edustajiston kokouskutsu on lisäksi asetettava nähtäville ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja kokouskutsun liitteet on asettava nähtäville ylioppilaskunnan kansliaan. Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen vaatimalla tavalla Pääsihteeri: Todetaan kokous l.ailusesti kooae kutsutuksi. Päätös: Esityksen mukaan. PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 9 14 OULUN YLIOPISTO. VIERAILU. ERKKI KOISO KANTflLAN KATU. Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WVAW.0VY.FI

3 O x\via\vii OULUN Pöytäkirja Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 YLIOPPILASKUNTA fl 3 PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön 13 mukaan edustajiston kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla edustajiston äänivaltaisia jäseniä vähintään puolet edustajiston jäsenten Lukumäärästä. Edustajiston kokouksen päätäsvattaisuus todetaan nimenhuudon avulla. Pääsihteeri: Suoritetaan nimenhuuto. Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. EPJ Koistinen pyysi PS Mannista suorittamaan nimenhuudon. Nimenhuudon perusteella paikalla 26 edustajaa. Päätös: Todettiin kokous päätäsvaltaiseksi. Paikalla 26 edustajaa. 4 5 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Hallintosäännön 15 edustajiston kokous valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi äänivaltaista edustajiston jäsentä, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina, ellei edustajiston kokous toisin päätä. Edustajiston kokouksesta Laadittava pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 14. päivänä kokouksen päättärnisestä. Kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastusajasta ja -paikasta pöytäkirjantarkastajien kanssa viimeistään edustajiston kokouksessa ja ilmoittaa siitä edustajiston kokoukselle. Jokaisella edustajiston jäsenellä ja varajäseneifä on oikeus olla läsnä pöytäkirjan tarkastuksessa. Jos pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy kokouksen pöytäkirjaa, se on tarkastettava seuraavassa edustajiston kokouksessa. Pääsihteeri: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouk5en pöytäkirja tarkastetaan ja a5etetaan nähtäville kokouksessa ilmoitettava ajankohtana. EJ Rahkola saapui kokoukseen klo Paikalla 27 edustajaa. EPJ Koistinen avasi keskustelun. EVJ Nissinen esitti itseään pöytäkirjantarkastajaksi. EVJ Pesonen esitti itseään päytäkirjantarkastajaksi. EPJ Koistinen päätti keskustelun. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi EVJ Nissinen ja EVJ Pesonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja asetetaan nähtäville ylioppilaskunnan toimistolla torstaina klo 14. \jv.. Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJEET: 0014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILU1 RKKJ KOISO KANTI1LAN KATU, Xl OVI, 2. KR5, OULU. PUH: +358S , TOIMISTOOYY.FI, WWWOYY.FI

4 o1kx\v/a\vii OULUNPöytäkirja (( ))Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 III III 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Ylioppilaskunnan sääntöjen 9 mukaan Edustajisto voi kokouksessaan käsitellä asiat, jotka: 1) hallitus, talousvaliokunta tai edustajiston asettama toimikunta on sille valmistellut; tai 2) määrätään johtosäännöissä käsiteltäviksi ilman valmistelua. Edustajisto voi yksimielisellä päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen myös muun asian, jota ei ole valmisteltu edustajiston käsittelyä varten. Kuitenkaan ylioppilaskunnan talousarviota, lisätalousarviota, sääntöjä tai johtosääntöjä ei voida ottaa käsittelyyn ilman, että hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitys olisi ollut kokouskutsun liitteenä. Jos asia on näiden sääntöjen mukaan käsiteltävä kahdessa kokouksessa, voidaan asiaa käsitellä jälkimmäisessä edustajiston kokouksessa vain, jos kokous on kutsuttu koolle ensimmäisen kokouksen päättymisen jälkeen. Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. EPJ Koistinen avasi ja päätti keskustelun. Päätös: Esityksen mukaan. 6 EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT Hallintosäännön 5 mukaan edustajisto voi myöntää edustajiston jäsenelle tai varajäsenelle eron edustajiston jäsenyydestä perustellusta syystä. Eropyyntö on toimitettava kirjallisesti pääsihteerille. Edustajiston päätös eropyynnön hyväksyrnisestä tulee voimaan välittömästi edustajiston päätöksenteon jälkeen. Esittetijä: PS Manninen Liite: Eron pyynnöt Päätösesitys: Hyväksytään eronpyynnöt. PS Manninen luki ääneen eronpyynnöt EVJ Korhosen ja EJ Pitkäsen eronpyynnöt. EPJ Koistinen avasi ja päätti keskustelun. Päätös: Esityksen mukaan. Todettiin, että keskustaopiskeujoiden uudeksi varsinaiseksi edaattoriksi nousee Johannes Nissinen ja uudeksi varaedaattoriksi Jaakko Mäki-Petäjä sekä kauppatieteilijöiden uudeksi varaedaattoriksi Miia Paavola. EVJ Nissinen nousi varsinaiseksi edustajaksi EJ Pitkäsen erottua. EVJ Oikarainen tuli lä5nä olevaksi EJ Pitkäsen erottua. Paikalla 28 edustajaa. IK S OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJE : PL 2 14 OULUN YLIOPISTO. VIERAIJT KKI Kl150 (ANTTILAN KATU. Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: 3S , WNW.O Ci.FI Pkt Pkt

5 O k.\\v/a\vii OULUN Pöytäkirja ())W( ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 YLIOPPILASKUNTA 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN AJALTA Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 mukaan ylioppilaskunnan edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle vähintään yhden tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla KHT- tai HTM-yhte isä. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. Edellisen tilintarkastajan toimikausi päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän edustajiston kokouksen päättyessä, jollei uutta tilintarkastajaa valittaessa päätetä toisin. Edelleen ylioppilaskunnan sääntöjen 21 mukaan ylioppilaskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 1. päivänä. Edustajiston on käsiteltävä tilinpäätös viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivänä. OYYE valitsi kokouksessaan 1/2015 tilintarkastajaksi Oy Tuokko Ltd:n ensisijaisena edustajanaan KHT Hannu Lähdesmäki. P5 Manninen tapasi Lähdesmäen alustavan tilintarkastuksen merkeissä. Hallintosäännön 29 mukaan talousvaliokunnan tehtävänä on: 1) valmistella edustajiston kokousta varten: 1. ylioppilaskunnan tilintarkastus yhteisön valinta; 2. ylioppilaskunnan til inpäätäksen vahvistaminen; 3. vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja pääsihteerille Liitteet: Tasekirja 2014, talousvaliokunnan arviointikertomus 7.1 VUOSIKERTOMUS JA HALLITUKSEN ESITYS TILINPÄÄTÖKSESTÄ OYYH ja P5 Manninen käsittelivät tilinpäätäsmateriaalin ja allekirjoittivat tasekirjan kokouksessaan 10/2015. KHT Lähdesmäki antoi tilintarkastajan lausunnon til inpäätöksestä Talousvaliokunta merkitsi asian tiedoksi kokouksessaan 3/2015. Esittetijä: PS Manninen HaLLitus: Hyväksytään vuosikertomus ja merkitään tiedoksi hallituksen esitys tilinpäätöksestä. EPJ Koistinen myönsi PS Manniselle esittelypuheenvuoron. EPJ Koistinen avasi ja päätti keskustelun. Päätös: Esityksen mukaan. EPJ Koistinen julisti kokoustauon klo EPJ Koistinen jatkoi kokousta Sih Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA K1PJEET 2 0,90014 OULUN YLIOPISTO.VIERAIL : ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xi ovi, 2. KR5, oulu. PUH: , MMN.OYY.FI

6 4) o (((J%)pf((,&\VIA\VII OULUN Pöytäkirja W( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 III YLIOPPILASKUNTA 7.2 TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TALOUSVALIOKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS Ylioppilaskunnan hallintosäännön 29 mukaan talousvaliokunnan tehtävänä on -- antaa edustajistolle kultakin edeltävältä kalenterivuodelta arviointikertomus edustajiston tilinpäätöskäsittelyä varten. Talousvaliokunta merkitsi kokouksessaan 3/2015 tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja hyväksyi arviointikertomuksen edustajistolle esitettäväksi. Esitte[ijä: TVLKPJ Sovio TaLousvaLiokunta: Merkitään tiedoksi tilintarkastuskertomus sekä arviointikertomus vuodelta EVJ Ström saapui kokoukseen klo Paikalla 29 edustajaa. EPJ Koistinen myönsi talousvaliokunnan puheenjohtaja Soviolie esittelypuheenvuoron ja avasi keskustelun. EVJ Rantala kysyi kysymyksen strategian toteutumisen seuraamisesta. PS Manninen vastasi. EJ Nissinen kommentoi ja kiitti talousvaliakuntaa hyvästä työstä. Sovio vastasi. PS Manninen kiitti talousvaliokuntaa hyvästä työstä. EPJ Koistinen kiitti talousvauokuntaa ja käytti puheenvuoron talousvatiokunnan rootista. EPJ Koistinen päätti keskustelun. Päätös: Esityksen mukaan. 7.3 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Talousvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 3/2015 ja päätti esittää edustajistolle, että se vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta TatousvaLiokunta: Vahvistetaan tilinpäätös tilikaudetta EPJ Koistinen avasi ja päätti keskustelun. Päätös: Esityksen mukaan. p.i \JlZ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KlRJEET:94 OULUN YLiOPISTO. VIERAILJRKKI Kl150 KAN]11LAN KATU. Xl OVI. 2. KRS, OULU. PH: , WWN.OYY.FI

7 o kxv/a\v// OULUN Pöytäkirja (((»)Y(( 7( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl fl YLIOPPILASKUNTA 7.4 VUODEN 2014 TILl- JA VASTUUVELVOLLISTEN VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN Vuonna 2014 voimassa olleiden sääntöjen 81 mukaan tili- ja vastuuvelvollisilla tarkoitetaan ylioppilaskunnan hallituksen jäseniä ja nimenkirjoittajia. Edelleen vuonna 2014 voimassa olleiden sääntöjen 8 mukaan ylioppilaskunnan nimen kirjoittavat ylioppilaskunnan puheenjohtaja, pab.ihteeri ja hallituksen puheenjohtaja kaksi aina yhdessa taikka joku heistayhdessahenkiloyi kanssa, jolle edustajisto on myoyttahyt nimenkirjoitusoikeuden. Ylioppilaskunnan puheenjohtajan ollessa estynyt voi ylioppilaskunnan varapuheenjohtaja toimia nimenkirjoittajana ylioppilaskunnan puheenjohtajan sijasta. Hallituksen puheenjohtajan ollessa estynyt voi hallituksen varapuheenjohtaja toimia nimenkirjo ittajana hallituksen puheenjohtajan sijasta. Talousvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 3/2015 ja päätti esittää edustajistolle, että se myöntää till-ja vastuuvapauden vuoden 2014 luottamus-ja toimihenkilöille. TatousvaLiokunta: Myönnetään till- ja vastuuvapaus vuoden 2014 luottamus- ja toimihenkilöille. EPJ Koistinen kutsui EJ Hakkaraisen johtamaan kokousta. Vuoden 2014 vastuulliset poistuivat kokoussalista asian käsittelyn ajaksi. EJ Hakkarainen kutsui EVJ Rantalan kokouksen sihteeriksi. EJ Hakkarainen avasi ja päätti keskustelun. Päätös: Esityksen mukaan. PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: YLIOPISTO. VIERARKI K0I50 KANUILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

8 0 OULUN Pöytäkirja ((())Yi ( y( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 II 8 HALLINTOVAALIJOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Nykyisen hallintovaalijohtosäännön 21 mukaan tiedekuntahallituksen opiskelijajäsenet nimetään parittoman vuoden syksyllä, mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti edustajistovaalien kanssa toimitettavilla enemmistövaaleilla noudattamalla kirjekuoriäänestysmenettelyä. Vaalissa jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Kirjekuoriäänen on täytettävä ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen mukaiset ehdot. Aänestyslippu on mitätön myös, mikäli ehdokkaan numero ei ole käytössä iähetekuoreen merkityn tiedekuntahallituksen vaaleissa. Vaalituloksen perusteella tulee nimitetyksi vaalikuulutuksessa mainittu määrä varsinaisia edustajia ja vastaava määrä yleisvaraedustajia. Yle isvaraedustajat asetetaan sijajärjestykseen. Vuonna 2013 tiedekuntahal litusten opiskel ijajäsenten vaalien äänestysprosentti oli 2 14 tiede kunnasta riippuen. Vaalit aiheuttivat sekaannusta jäsenistömme keskuudessa, koska olivat peräkkäin edustajistovaalien kanssa. Vuonna 2011 (tiedekuntaneuvostojen aikaan) HuTkin tiedekuntaneuvosto-vaaleissa äänestettiin yhteensä 315 kertaa ja LuTkin tiedekuntaneuvostovaaleissa 292 kertaa. Ylioppilaskunnan jäsen ja entinen OYY-aktiivi lähestyi sähköpostitse ylioppilaskunnan hallitusta ja pääsihteeriä asiaan liittyen OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 5/2015 ja päätti viedä asian edustajiston kokoukseen keskusteltavaksi. Edustajisto kävi keskustelua asiasta kokouksessaan 1/2015. Edustajiston kokouksen jälkeen hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9/2015 ja päätti esittää edustajistolle sääntöjä muutettavaksi siten, että tiedekuntahal 1 itusten opiskelijajäsenet vai itaan jatkossa OYY:n hallituksen toimesta. Lisäksi valtuutettiin P5 Manninen valmistelemaan sääntömuutosluonnos. P5 Manninen on valmistellut sääntömuutosluonnoksen yhdessä Ville Tyrväisen (sääntötrvpj vuonna 2014) kanssa. Sääntöluonnoksessa on tiedekuntahal litusten opiskelijajäsenten vai innan lisäksi uudistettu myös mm. säännön rakennetta. Liite: Hallituksen esitys hallintovaalijohtosäännöksi Esittetijät: P5 Manninen asun Nousiainen HaLlitus: Hyväksytään liitteen mukainen hallintovaalijohtosääntö. EPJ Koistinen myönsi PS Manniselleja HPJ Nousiaiselle esittelypuheenvuorot. PS Manninen esitteli säännän teknisesti ja HPJ Nousiainen perusteli hallituksen pahjaesitystä. EPJ Koistinen avasi keskustelun. EJ Väisänen käytti puheenvuoron tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten valinnasta ja vaalien merkityksestä. P5 Manninen kommentoi. EJ Sihvola käytti puheenvuoron tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten valinnasta ja vaalien merkityksestä. EJ Korhonen käytti puheenvuoron säännöstä ja kysyi sähkäisestä äänestyksestä ja sen tilanteesta. PS Manninen vastasi. EJ Poropudas saapui kokoukseen klo Paikalla 30 edustajaa. EJ Akhi saapui kokoukseen klo Paikalla 31 edustajaa. Civis Torssonen käytti puheenvuoron sähköisestä äänestysjärjestelmästä ja vaalien erottumisesta siinä. PJ,ik.. Sih) Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: P OULUN YUOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN]11LAN KATU, xi ovi, 2. KRS, OULU. u H: , IWW0 Cf.FI

9 o x\via\vii OULUN Pöytäkirja (((»)W( (( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA Civis Tyrväinen käytti puheenvuoron nykyisistä säännöistä ja niiden vaikutuksesta vaatien ä rj estä m ise en. PS Manninen kommentoi. EPJ Koistinen käytti puheenvuoron päätöksenteon tavasta asiakohdassa. EJ Tossavainen käytti puheenvuoron asiakohdassa päättämisestä. EJ Nissinen käytti puheenvuoron vaatien puolesta ja esitti, että palautetaan asia valmisteluun. EJ Korhonen kannatti. EJ Poropudas käytti puheenvuoron hallituksen pohjan puolesta. EJ Korhonen käytti puheenvuoron sähköisestä äänestyksestä ja sen vähentämästä työstä. EJ Kurtelius käytti puheenvuoron valintaprosessista ja tiedekunnan opiskelijoiden kuulemisesta siinä. EJ Akhi käytti puheenvuoron tiedekuntahallitukseen pääsemisestä vaaleilla. EJ Sihvola käytti puheenvuoron säännön selkeydestä muuten, mutta toivoi tiedekuntahallitusten valintatapaa muutettavan. Civis Tyrväinen käytti puheenvuoron ylioppilaskunnan luottamushenkilöiden nimeämiskäytännöistä. EJ Korhonen käytti puheenvuoron tiedekuntahallitusten opiskel.ijajäsenten roolista. Civis Kettunen käytti puheenvuoron sääntöuudistuksesta ja sen eri aspekteista. PS Manninen vastasi. Civis Tyrväinen vastasi. EPJ Koistinen käytti puheenvuoron säännöstä ja toivoi mielipiteitä. Civis Tyrväinen käytti puheenvuoron valmisteluun palauttamisesta. EJ Nissinen tarkensi esitystään, että tarkoitti vaalien säilyttämistä ja sähköisen äänestämisen mahdollistamista. EJ Väisänen käytti puheenvuoron kompatakseen Nissistä. EJ Hakkarainen käytti puheenvuoron hallituksen pohjan puolesta. Ei Kauppi käytti puheenvuoron haastatteluiden järjestämisen puolesta siinä tapauksessa, että vaaleista luovutaan. EVJ Peni saapui kokoukseen klo Paikalla 32 edustajaa. EPJ Koistinen päätti keskustelun. Suoritettiin koeäänestys hallituksen pohjan ja Nissisen esityksen välillä. Koeäänestyksen perusteella hallituksen pohjalla ei selvästi ollut määräenemmistöä. Ei Nissisen esitys tuli voittaneeksi. Päätös: Päätettiin palauttaa hallintovaalijohtosääntö valmisteluun. EPJ Koistinen julisti kokoustauon klo EVJ Ström poistui kokouksesta. Paikalla 31 edustajaa. EPJ Koistinen jatkoi kokousta klo Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAI KKI KOISO KANTTILAN KATU, Xi ovi, 2. KRS, OULU. PUH: ,

10 O 6XVIA\VII OULUN Pöytäkirja ((())Y(( * ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fli YLIOPPILASKUNTA 9 EDUSTAJISTON KOKOUKSESSA 1/2015 JÄTETYN YLKKÄRIÄ KOSKEVAN ALOITTEEN JATKOKÄSITTELY Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 mukaan edustajisto kokoontuu edustajiston puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtajan päättämänä ajankohtana. Edustajisto on kutsuttava koolle myös silloin, kun hallitus tai kymmenen edustajiston jäsentä on ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä edustajiston puheenjohtajalta kirjallisesti pyytänyt. Tällöin edustajiston kokous on pidettävä johtosäännöissä määrät yssä ajassa. Hallintosäännön II mukaan -- Edustajiston kokous on pidettävä viimeistään 14. päivänä pyynnön esittämisestä tai viimeistään 35. päivänä, jos kokous sattuisi pidettäväksi kesä-, heinä- tai elokuussa. Edustajiston kokous voidaan pitää myöhemminkin, mikäli edustajiston puheenjohtajalle esitetyssä pyynnössä näin on esitetty. Edustajiston jäsenet Ei Tossavainen et. al. (yhteensä 16 edaattoria) jättivät seuraavansisältöisen aloitteen: vaadimme että Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kutsutaan koolle käsittelemään ylioppilaskunnan henkilöt yövuosien vähentämistä Ylkkärin toimitusapulaisen työtehtävän osalta mennessä. Asian käsittelyä varten hallituksen tulee valmistella pohjaesitys asiasta sekä mahdollisuuksien mukaan esitellä eri vaihtoehtoja edustajiston päätöksenteon tueksi. Aloitteen jättämisen jälkeen ylioppilaskuntaan päätettiin rekrytoida määräaikainen toimitusapulainen saakka ja aloite vedettiin takaisin aikataulun kireyden vuoksi. Hallitus ja pääsihteeri sitoutuivat kuitenkin tuomaan aloitteen sisällön edustajiston käsittelyyn. OYYH käsitteli asiaa hallituspalaverissaan ja sopi keräävänsä dataa erilaisista vaihto ehdoista ja tilanteista yhdessä P5 Mannisen ja OYLPT Koivusen kanssa. Liitteet: Edustajiston kokouksessa 1/2015 jätetty aloite sekä kuvaus selvitystyöstä tähän asti Esittelijät: P5 Manninen & HPJ Nousiainen HaLLitus: Merkitään tiedoksi käyty keskustelu ja palataan asiaan syksyllä. EJ Tossavainen käytti puheenvuoron selvittelytyöstä ja toivoi, että sitä olisi ehditty tehdä enemmänkin sekä siitä, kuinka arvokas resurssi Ylkkäri on sekä resurssien vähentämisestä. EVJ Peni käytti puheenvuoron kompatakseen EJ Tossavaisen puheenvuoroa. EJ Kurtelius kysyi kysymyksen lehden kehittämisestä. PS Manninen vastasi. EJ Hakkarainen kysyi kysymyksen avustajabudjetin kasvattamisesta ja journalistisesta tasosta. P5 Manninen vastasi. HPJ Nousiainen kommentoi. EJ Tossavainen käytti puheenvuoron kiltalehtien tasokkuudesta ja kehotti edustajistoa päättämään asiasta jo hyvissä ajoin. EJ Tossavainen esitti, että ylioppilaskunnan maksimihenkilötyövuosia vähennetään alkaen toimitusapulaisen vuosityöajan määrällä. Ei Korhonen käytti puheenvuoron ilmestymistiheydestä. Ei Poropudas käytti puheenvuoron Ylkkärin uudistamisesta ja vapaaehtoisten käyttämisestä. Ei Väisänen käytti puheenvuoron Ylkkärin merkityksestä jäsenpalveluna ja sen tulevaisuudesta sekä puolusti hallituksen pohjaa. EJ Tossavainen kommentoi lyhyestisitystään. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VJRJEET: OULUN YLIOPISTO. VIERAIUJ ERKKI KOISO KAN1TKAN KATU, Xl OVI, 2. KR OULU. PUH: , fl.fi, Pkt Pkt

11 O 6kX\VIA\VII OULUN Pöytäkirja ((())Y(( f(( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 YLIOPPILASKUNTA EJ Väisänen kommentoi. EJ Korhonen kommentoi kiltalehtien tekijöiden käyttämisestä avustajina. EJ Nissinen käytti puheenvuoron kirjoittajien saamisen vaikeudesta ja siitä, että keskustelu tulisi siirtää syksylle. EJ Hakkarainen käytti puheenvuoron kiltalehtien tasosta ja siitä, että ei tarkoittanut väheksyä niiden merkitystä. EJ Tossavainen käytti puheenvuoron tavoitteiden määrittämisestä ja siitä, että päätös tehtäisi nyt. EVJ Peni kannatti Tossavaisen esitystä. EVJ Rantala käytti puheenvuoron pyytääkseen kokoustaukoa. EPJ Koistinen julisti kokoustauon klo EPJ Koistinen jatkoi kokousta klo EVJ Rantala esitti asian panemista pöydälle. EJ Sihvola kannatti pöytäämistä. Hallintosäännön 17 mukaan ensimmäisen kerran edustajiston kokouksessa esillä oleva päätösasia voidaan panna pöydälle seuraavaan edustajiston kokoukseen kokouksen puheenjohtajan päätöksellä, tai mikäli edustajiston kokouksessa kannatettu pöydällepanoesitys saa äänestyksessä vähintään viisi ääntä. t 4uussa tapauksessa asian pöydällepanosta päätetään äänten enemmistöllä. Suoritettiin kättennostoäänestys pöytäämisestä. Pöytäämisesitys sai selvästi enemmän kuin viisi ääntä. Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle ILMOITUSASIAT Päätösihteeri: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi HALLITUKSEN KUULUMISET EPJ Koistinen myönsi HPJ Nousiaiselle esittelypuheenvuoron. EJ Tossavainen käytti puheenvuoron hallituksen aktiivisuudesta ja opiskelijoiden vaalikampanjasta sekä kärjettömyydestä. HPJ Nousiainen vastasi ja puhui kampanjan kärjistä sekä suunnittelusta. EPJ Koistinen täydensi. EJ Sihvola käytti puheenvuoron ja kiitti hallitusta hallitusohjelman etenemisen täydentämisestä. EPJ Koistinen päätti keskustelun. Päätösesitys: Merkittiin tiedoksi. pj O\ Siht Pkt ;l. Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , W MN.OYY.FI

12 flj 11OULUN 1 YLIOPISTON 1 YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Kokouksen nro 2/ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT P5 Manninen käytti puheenvuoron strategian valmistelun vaiheista ja yhteydenpidosta edustajiston kokousten välillä. 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN EPJ Koistinen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa Oulussa D.2015 Viii Koistinen Edustajiston puheenjohtaja kokouksen puheenjohtaja lanninen pääsihteeri kokouksen sihteeri Janne Hakkarainen edustajiston jäsen kohdan 7.4 puheenjohtaja OLemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Oulussa i z Oulussa Oulussa 2L) Johannes Nissinen pöytäkirjantarkastaja Juha Pesonen pöytäkirjantarkastaja Kim Rantala kohdan 7.4 sihteeri Pöytäkirjan liitteet: Liite 1: Eronpyynnöt Liite 2: Tasekirja 2014 Liite 3: Talousvaliokunnan arviointikertomus Liite 4: Hallituksen esitys hallintovaalijohtosäännöksi Liite 5: Edustajiston kokouksessa 1/2015 jätetty aloite Liite 6: Kuvaus Ylkkäriä koskevan aloitteen selvitystyöstä tähän asti PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN yuopisto.vierailut: ERKKI Kl150 KAN1]1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , MMN.OYY.FI

13 YUOSTON II III YLIOPPILASKUNTA Liite 1: Eronpyynnät YlJoppilaskunnan edustajistolle: Hei, Pyydän eroa edustajiston varajäsenyydestä valmistumisestani johtuen. ystävällisin terveisin, Antti Korhonen, KTM Hyvä edustajisto, Anon eroa edustajiston jäsenyydestä valmistumiseeni vedoten. Kuten tuoreissa eduskuntavaaleissa nähtiin, välillä on virkistävää uudistaa vallanpitäjiä. Nyt on tullut - valmistumiseni vuoksi - oma vuoroni jättää edustajistoympyrät. Edustajiston vanhimmaksi en koskaan noussut, kiitos maistereiden, jotka eivät valmistu ajallaan... Vuonna 2009 aloittelin varaedustajana Karppimaan Tuuren tuimien silmien alla. Silloin en suuta vielä kehdannut aukaista, sittemmin se on räksyttänyt kuin vanhalla rakilla. Hyvät nuoret edustajistokollegat, on tärkeää, että käyttää puhevaltaa sillon, kun tuntuu, että on asiaa. Ei ole väliä, pitävätkä muut siitä, mitä sanotte. Tärkeämpää on, että olette rehellisiä ja seisotte sanojenne takana! Kohokohdakseni edarissa jäi vuoden 2011 edarivaalien äänikuninkuus 90 äänellä. Peittosin silloin mm. Sarkkisen Hannan (67 ääntä), joten tuoreissa eduskuntavaaleissa olisin Luultavasti yltänyt noin ääneen :D. Oman edariurani aikana olen pyrkinyt- piditte siitä tai ette- aina rummuttamaan periferikampusten asiaa. On hienoa nähdä teitä tänään täällä lääkiksellä. Oman edustajaurani aikana näin lääkisedustuksen kukoistuksen, romahduksen ja uuden nousun. Nyt lääkis näyttää taas tulleen jäädäkseen, kiitos aktiivisten kollegojen. Lähtiessäni en halua puhua palavasta lautasta. Mielestäni edustajistopolitiikka on mennyt urani alkuajoista järkevämpään ja keskust(a)elevampaan suuntaan. Työsarkaa yliopiston ja opiskelijoiden asioiden puolustamisessa riittää- tehkää sitä hyvässä hengessä ja pilke silmäkulmassa! Dinoraurus poistuu, haju jää! Oulussa Juho Pitkänen p.s. Miten Opiskelijan lululla menee? :D:D:D OULUN YLIOPISTON YUOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 2S0, OULUN YUOPI5TO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, XI OVI, 2. KRS, oulu. PUH: , fl.fi, V4MN.OYY.FI

14 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TASEKI RJA YLIOPISTON 0 1 OULUN 1 YLIOPPILASKUNTA

15 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Erkki Koiso-Kanttilan katu 1 Oulu Sisältä sivu Vuosikertomus 1-9 Tuloslaskelma Tase 12 Liitetiedot Allekirjoitukset 16 Tilinpäätösmerkintä 16 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 17 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen on toteuttanut: TietoAkseli Oy, auktorisoitu tilitoimisto Hallituskatu 29 B OULU 0 \V/AVI/ OULUN 0 J(( J(( II II YLIOPPILASKUNTA

16 \. / fl STON YLIOPPILASKUNTA Vuosikertomus 2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VUOSIKERTOMUS Yleistä Ylioppilaskunnan toimintavuotta 2014 leimasivat edellisvuoden tapaan henkilöstössä tapahtuneet muutokset sekä taloudelliset haasteet. Koko vuotta 2014 kuvaava henkilökunnan ja toimenkuvien vaihtuvuus näkyi heti alkuvuodesta, kun aiemmin kansainvälisten asioiden sihteerinä toiminut Henni Saarela otti vastuulleen myös järjestösihteerin tehtävät työaikalainsäädännön ja työtarjoamisvelvollisuuden myötä, viestintäsihteerimme Henna Rannanpää jäi opintovapaalle puoleksi vuodeksi ja häntä sijaisti Juho Karjalainen. Sosiaalipoliittinen sihteerimme Tapani Lintula irtisanoutui uusien haasteiden toivossa. Kevään aikana sosiaalipoliittisen sihteerin, koulutuspoliittisen sihteerin ja kansainvälisten asioiden sihteerin tittelit muutettiin asiantuntijoiksi vastaamaan paremmin työn todellista luonnetta. Ensimmäiseksi sosiaalipoliittiseksi asiantuntijaksemme valittiin Hennamari Toiviainen. Lisäksi alkuvuonna 2014 ylioppilaskunnassa oli viestinnän tukena työkokeilussa toiminut Jenni Lahtimaa sekä sääntöjä englanniksi kääntämään palkattu harjoittelija Laura Lääveri. Henkilöstöasioiden näkökulmasta supervilkasta kevättä väritti jälleen myös keskustelu toimenkuvista ja tehtävien sisällöistä. Seurauksena tästä keskustelusta ylioppilaskuntaan päätettiin rekrytoida erillinen osa-aikainen hallintosihteeri tukemaan pääsihteeriä toimiston pyörittämisessä sen sijaan, että hallinnolliset tehtävät olisivat yhdellä asiantuntijoistamme. Ylioppilaskunnan historian ensimmäiseksi hallintosihteeriksi valittiin kesäkuun alussa Tuija Guttorm. Kevätkauden loppuun tultaessa myös Henni Saarela ja koulutuspoliittinen asiantuntijamme Annakaisa Tikkinen suuntasivat uusiin haasteisiin, ja lisäksi Ylkkärin toimitukseen tarvittiin sijaisapua, kun päätoimittaja Ville Koivuniemi jäi isyysvapaalle ja toimittaja Minna Koivunen otti siksi aikaa päätoimittajan tehtävät vastuulleen. Viestintäsihteerimme Henna Rannanpää palasi opintovapaaltaan elokuun alussa, Henni Saarelan tilalle kansainvälisten ja jäestöasioiden asiantuntijaksi rekrytoitiin Juuli Juntura ja Annakaisa Tikkisen tilalle kopoasiantuntijaksi rekrytoitiin Henna Määttä, joten lähes koko työntekijäporukkamme vaihtui ainakin osaksi ajasta vuonna Talouspuotella haasteita toi kirjanpitäjän vaihdos, kun asiaa pitkään hoitanut Uniresta päätti irtisanoa sopimuksemme. Kilpailutuksen jälkeen uudeksi kumppaniksemme valikoitui TietoAkseli Oy. Mannenkadulla sijaitseva vanha toimistomme oli alkuvuoden vuokraamatta, mikä myös näkyy talouspuolella saamatta jääneinä vuokrina. Myös jäsenmäärämme näyttäisi vähenevän aavistuksen ennakoitua enemmän. Lisäksi YTHS:n tiukka taloustilanne aiheutti haasteita vuonna 2014, ja jäsenmaksuun tehtiinkin 6,5 euron korotus lukukautta kohden alkaen syksyllä Edunvalvontatoiminnan kärkihankkeita vuonna 2014 oli YTHS-vaikuttaminen paikallisella tasolla sekä ravintolatoiminrtan haasteiden kuuntelemineri herkällä korvalla, kun yliopisto päätti kilpailuttaa ravintolansa. Lisäksi ylioppilaskunta oli ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen tilanteessa, jossa Oulun yliopiston rehtori vaihtui. Uuden rehtorin rekrytointia seurattiin tiiviisti ja vaikuttamis- sekä suhdetoimintasuunnitelmat olivat valmiina jo siinä vaiheessa, kun tieto Jouko Niinimäen valinnasta tuli julki. Tiivistä yhteistyötä sisaryhteisöjen (Uniresta Oy ja PSOAS), sekä Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston kanssa pidettiin yllä. Erityisesti Uniresta Oy:n kanssa käytiin tiivistä keskustelua opiskelijaruokailun tulevaisuuden suhteen, kun kilpailutuksiin varautuminen oli edessä. Muiden ylioppilaskuntien kanssa tehtävä yhteistyö jatkui niin ikään vahvana, Konkreettisimmin se näkyi periferiaylioppilaskuntien tapaamisissa sekä Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokoukseen valmistautumisessa. SYL:n liittohallituksessa ei ensimmäistä kertaa muutamaan vuoteen ollut edustusta Oulusta, OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KiRJEEr: PL 250 )14 OULUN YUOtSTO. VrER#LUT: ERJ0I KCKSO KANTTIIPN KATU, Xl 1, 2 KIS, 70 OULU. 1 PUH: S6ZL TOMST0OYR YtW0

17 0 \/ fl flj YLIOPPILASKUNTA YuopToN Vuosikertomus 2014 mutta tästä huolimatta Ville Siikaluoma pyrki syksyllä SYL:n hallitukseen. Valitettavasti kannatus ei riittänyt valintaan asti. Perinteiset ja vakiintuneet tapahtumat olivat tärkeä osa ylioppilaskunnan vuotta. Vuosijuhlia vietettiin ravintola Rauhalassa akateemisena pöytäjuhlana. Vappua vietettiin perinteisin menoin wappusimojen merkeissä, Toukokuussa järjestettiin Amazing Oulu -kaupunkisuunnistustapahtuma, jonka järjestelyihin palkattiin projektisihteeri Laura Pistemaa parin edellisvuoden tapaan. Syyslukukauden avajaisjuhla Vulcanatia järjestettiin järjestömessujen siivittämänä Toppilan Möljällä ja pääesiintyjänä tunnelmoi Raappana. Juhlissa oli karkeasti arvioiden noin 3000 kävijää ja niitä voidaan pitää uuden konseptin myötä menestyksekkäinä. Vulcanaliassa kuultiin myös viimeistä kertaa rehtori Lauri Lajusen lukuvuoden avajaisvitsi. Vuosi 2014 oli myös sääntömuutosten vuosi. Alkuvuodesta perustettu sääntötyöryhmä uudisti ylioppilaskunnan säännöstön perusteellisesti, kun iso osa aiemmasta varsinaisesta pääsäännöstä sekä johtosäännöistä yhdistettiin yhdeksi hallintosäännöksi. Näin ylioppilaskunnan säännöistä pyrittiin saamaan entistä selkeämmät ja käyttökelpoisemmat. Uudistus haluttiin toteuttaa kokonaisuutena aiemmin sattuneiden päällekkäisyyksien välttämiseksi. Edustajisto hyväksyi sääntömuutokset ja uudet säännöt marraskuun kokouksessaan. Tilikauden 2014 tulos on ylijäämäinen. Talousarviossa vuodelle 2014 tilikauden tulokseksi oli arvioitu euroa. Suurin syy positiiviselle erotukselle on kiinteistökulujen huomattavasti budjetoitua pienempi toteuma, mutta kokonaisuudessaan taloudellinen tuloksemme oli erittäin hyvin budjetoidun mukainen Toimintasuunnitelman toteutuminen Vuoden 2014 toimintasuunnitelma saatiin toteutettua kokonaisuudessaan hyvin. Ylivuotisiksi tarkoitetut projektit saatiin hyvään vauhtiin vuoden 2014 aikana ja tomintasuunnitelma ohjasi edunvalvontatyön painopisteitä hyvin. Kokonaan tekemättä jäivä tekemättä yhteinen liikuntatapahtuma OSAKOn kanssa, yhteinen Wapun avaus kattokiltojen kanssa sekä vaaleihin liittyvän Pohjois-Suomi-vision tekeminen yhdessä pohjoisten korkeakouluopiskelijoiden kanssa, Kaikissa tapauksissa toteutumattomuus ei liittynyt suoraan OYY:n toimintaan, vaan yhteistyökumppaneiden kanssa ei löydetty yhteistä aikaa ja tavoitteita hankkeita toteuttaa. Opintopsykologivaikuttaminen jatkuu edelleen vuonna Strategian tekeminen jatkuu ja tulee päätökseen vasta vuoden 2015 aikana, kuten myös vaalijärjestysten uusiminen sähköistä äänestystä varten, Toimintasuunnitelman tekemisen yhteydessä käytiin jälleen keskustelua sen rakenteesta; siitä, minkälaisia projekteja toimintasuunnitelmaan olisi syytä sisällyttää, ja mikä kaikki on ns. jatkuvaa toimintaa. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KJRJEEr: PL250, 9D014 OULUN YUCJSTO. ViERAiLUT: ERKKI Kl450 KANT11LAN KATU, Xl CW 2 KRE, 97O OULU. 2 RM: , WvV.O,FI

18 ?iston \ J III III YLIOPPILASKUNTA Vuosikertomus Oulun ylioppilaslehti Ylkkäri 2.1. Yleistä Oulun ylioppilaslehti on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan omistama opiskelijalehti, joka ilmestyi vuonna 2014 yksitoista kertaa. Lehden tavoitteena on tarjota mielenkiintoisia ja ajankohtaisia artikkeleita ensisijaisesti oululaisille yliopiston opiskelijoille. Lehti on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenpalvelu. Kesällä 2014 aikana YIkkärista ilmestyi kaikille Pohjois-Suomen abiturienteille lähetetty abinumero. Toukokuussa lehdestä ilmestyi kaikkiin oululaisiin talouksiin jaettu numero. Kesällä ilmestyi fuksinumero. Printtilehden lisäksi verkkolehti ja jutut ovat luettavissa Oulun ylioppilaslehden omilla verkkosivuilla osoitteessa Painotalona käytettiin Kokkolassa sijaitsevaa Botnia Printiä. Lehtien painosmäärät vaihtelivat kappaleesta lehden painokseen. Lehden päätoimittajan valitsee ylioppilaskunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttävä 37- jäseninen edustajisto. Ensimmäinen Oulun ylioppilaslehti ilmestyi tammikuussa Toimituksessa työskentelevät päätoimittaja ja toimitusapulainen. Jokaista lehteä on tekemässä myös joukko valokuvauksen, kuvittamisen tai kioittamisen taitavia avustajia llmestymisajankohdat sekä painosmäärät Yhteensä lehtiä ilmestyi likappaletta. Ylkkäri ilmestyi vuonna 15.1., 5.2., 53., 24., (jonka yhteydessä Oulun arkkitehtiopiskelijat jakoivat korvausta vastaan Ylkkäriä samalla kun myivät Oöpisiä), 2.7. (lähetettiin postitse uusille opiskelijoille), 27,8., 17.9., , ja 3 joulukuuta Jakelu Oulun ylioppilaslehteä jaettiin vuonna 2014 Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella 12 pisteessä. Lehtien jakopisteitä sijaitsi vuonna 2014 myös YTHS:n tiloissa, Arkkitehtiosaston, Lääketieteellisen tiedekunnan sekä Hammaslääketieteellisen tiedekunnan tiloissa. Kaupungissa lehtiä jaetaan Oulun kaupungin kiijastolla, Kulttuuritalo Valveella, ravintola Vanillassa, kahvila Coffee Housessa, Elokuvateatteri Starissa, Finnkino Plazassa, PSOAS:n toimitiloissa, Ravintola Tubassa ja Oulun kaupunginteatterin yleisölämpiössä Henkilöstö Oulun ylioppilaslehdessä työskentelee päätoimittaja (36,25 h/viikko) ja toimittaja (30h/ viikko). Lehden ilmoitusmyynti ulkoistettiin vuonna 2011 Suoramarkkinointi Mega Oy:lle. Molempien työntekijöiden työsopimukset ovat toistaiseksi voimassaolevia. Päätoimittajan tehtävänä on vastata lehden ilmestymisestä ajallaan, avustajien rekrytoinnista sekä koulutuksesta, toimitussihteerin työtehtävistä, budjetin hallinnasta sekä suunnittelusta, strategiatyöstä ja toimittajan tehtävistä. Päätoimittaja toimii toimittajan esimiehenä. Toisaalta pääsihteeri on toimituksen esimies. Toimittaja vastaa artikkelien kirjoittamisesta, kuvaamisesta sekä lehden taittamisesta yhdessä päätoimittajan kanssa. Toimittaja ideoi ja suunnittelee lehden sisältöä yhdessä päätoimittajan kanssa. Vuonna 2014 lehden päätoimittajana työskenteli Ville Koivuniemi. Toimitusapulaisena työskenteli Minna Koivunen. Ylkkärin ilmoituksia myy pääasiassa Suoramarkkinointi Mega Oy:n palveluksessa toimiva Maija-Liisa Kokko. Megan ohella valtakunnallisesta ilmoitusmyynnistä huolehtii Pirunnyrkki Oy Strategiasuunnittelu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA IRJEEflPL0,)14QULUNYUQPISTO. V1ERLUT: ER}(I<J KOISOKAtWflLAN KATU, 2 IS,9?0QULUO 3 PUH: , WMN.O.fl

19 \./ YLJOPISTON Vuosikertomus 2014 fl Q YLIOPPILASKUNTA Vuoden aikana Lehtityöryhmä jatkoi toimintaansa arvioiden sekä yksittäisiä lehtiä että lehden tulevaisuutta ylipäänsä. Lehtityöryhmän työskentely jatkuu myös vuonna Vuonna 2014 Ylkkä haki ja sai rahaa uusia internetsivuja varten. Internetsivujen suunnittelu käynnistyy vuoden 2015 keväällä Uuno jatkaa osana Ylkkäriä Kun Uuno-aukeama aloitti vuonna 2012, toiminnan alullepanevaksi voimaksi haettiin rahaa Universitas-hankkeelta, minkä seurauksena Ylkkäriin päätettiin palkata kahden kuukauden työsopimuksella (30hlvko) projektikoordinaatto suunnittelemaan Uuno-aukeamaa ja kartoittamaan henkilöitä, jotka voisivat toimia jatkossa Ylkkärin englanninkielisinä avustajina. Uuno-koordinaattoriksi valittiin Margarita Khartanovich. Hän jatkoi Uuno-aukeaman koordinoimista myös vuonna 2013 ja Hallinto 3.1. Edustajisto Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu 37-henkinen edustajista. Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää ylioppilaskunnassa edustajiston valitsema hallitus ja hallituksen valvonnan alaisena valiokunnat, jaostot ja toimihenkilöt. Edustajiston puheenjohtajana toimi vuonna 2014 Tero Marin (TeTa) ja varapuheenjohtajana Silti Nousiainen (HuKa). Edustajiston jäseninä vuonna 2014 toimivat: Juho Pitkänen, Eveliina Lintula asti, Juhani Ojalehto, Venla Kaikkonen, Maut Lehtonen 27.3, alkaen, Janne Hakkarainen, Meeri Haataja, Ukko-Pekka Yliranta, Tommi Sikanen, Juha Jyrkäs, Jarkko Orava, Sun Nousiainen, Satu Laitinen, Joonas Kivioja, Heta Toivola, Muusa Jyrkinen, Miia Sihvola, Henna Määttä asti, Susa Vikeväkorva, Mikko Rahkola, Moona Haveninen alkaen, Henri Fröjdholm, Anssi Tossavainen, Aleksi Poropudas, Thystere Bangue-Tandet, Maria Ronkainen, Jussi Korhonen, Tiina Mäntypuro, Milja Tuomivaara, Taavi Saari, Tero Matin, Jenny Hakola, Henna-Maria Jänkälä, Olli Tuovinen, Ramin Akhi, Lotta Peltola, Tatu Itkonen, Camilla Laaksonen ja Lassi Kurtelius. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA l0rjeef:pl0, XH4OLLUNYUOPISTO. J1ERiLLff: ER00 KOISO KANTflLAN KJtJ, Xl 1, 2 I00S, OULU. 4 PUH: , WMN.OR

20 ?upiston Vuosikertomus 2014 \../ ifi YLIOPPILASKUNTA Edustajiston varajäseninä vuonna 2014 toimivat: Marjut Lehtonen asti, Johannes Nissinen, Kai Puro, Juuso Karjula, Tuomo Sipilä alkaen, Tapio Lindholm, Heikki Hartikka 272. asti, Henna Salo, Marko Saari, Joni Ollikainen, Oona Kivelä, Miro Ruopsa 27.2, alkaen, Heta Toivola, Ville Siikaluoma, Jenni Kemppinen, Minna Pätsi, Terhi Lakka, Moona Haverinen, Antti Salminen, Kerttuli Heikkilä, Matti Karjalainen, Charlotta Kittilä, Laura Riuttanen, Antti Korhonen, Laura Pistemaa, Nico Numminen, Markus Toratti, Timo-Tapani Välkky, Juuso Pajukko, Juha Pesonen, Aleksi Kestilä, Henri Vehkala, Krista Kauppi, Tapio Vuorinen, Timo Tuovinen asti, Pekka Pinola, Anniina Leviäkangas, Lassi Laitala asti, Kristiina Pulliainen, Senja Jousmäki alkaen ja Riikka Pankkonen 6,11. alkaen. Edustajisto kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä kymmeneen kokoukseen seuraavasti: Kokous 1/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Kokous 2/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Kokous 3/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Kokous 4/ Oulun yliopistolla Arkkitehtuurin kampuksella Kokous 5/ OYY:n toimiston keskitila Olkkassa Kokous 6/ Aluehallintoviraston Valkoisessa salissa Kokous 7/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Kokous 8/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Kokous 9/ Oulun kaupungintalolla kaupunginvaltuuston salissa Kokous 10/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Lisäksi elokuun 6. päivänä yritettiin pitää edustajiston kokous, mutta se ei muodostunut päätösvaltaiseksi Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana vuonna 2014 toimi Panu Isomursu (varajäsen Joni Ollikainen). Lautakunnan muut jäsenet olivat Hen Fröjdholm (Mikko Lehto), Sun Nousiainen (Joonas Kivioja), Juhani Ojalehto (Johannes Nissinen), Pekka Peni (Moona Haverinen) sekä Olli Tuovinen (Milja Tuomivaara). KVL:n vuosi oli vaalivuosiin verrattuna melko hiljainen ja kokouksia pidettiin yhteensä kolme Lippuvartioja inspehto Suomen lipun kantajana toimi vuonna 2014 Tuomo Sipilä (varalla Ville Tyrväinen) ja airueina Susa Vikeväkorva (Henna Salo) sekä Marko Saari (Ville Siikaluoma). Ylioppilaskunnan lippua kantoi Maria Ronkainen (Charlotta Kittilä) ja airueina toimivat Vilma-Riikka Tiittanen (Miia Sihvola) sekä Henri Vehkala (Juho Pitkänen). Ylioppilaskunnan inspehtorina vuonna 2014 toimi edellisvuosien tapaan kasvatustieteen professori Sanna Järvelä Ylioppilasrahaston hallitus Suomen kulttuurahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston Oulun ylioppilasrahaston hallituksen puheenjohtajana vuonna 2014 toimi inspehto Sanna Järvelä ja jäseninä Matti Karjalainen, Anssi Tossavainen ja Meed Haataja. Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana yhden kerran käsittelemään apurahojen saajien valintaa sihteerinään pääsihteeri Eero Manninen. Apurahoja oli jaettavana yhteensä euroa Edustajiston nimeämät toimikunnat Ylioppilaskunnan edustajisto perusti sääntötyäryhmän kahden edellisvuoden tapaan myös vuodelle Työryhmän tehtävänä oli valmistella isompi sääntöuudistus, jonka mukaan varsinaiseen ylioppilaskunnan sääntöön jäisivät todelliset pääsääntötason asiat ja muu hallinnon kuvaus yhdistettäisi yhdeksi hallintosäännöksi. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 0REE1 : PL35O, 3I4CI.LUNYUOIST0. lerf JLUT: ERKKi KOISOKAN111LANKA11J,X1 CM, 2. KKS,9(70 OULU. PUH: G, YW50 OYYF1 5

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2016 Aika: Torstai 29.9.2016 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 19/2013 Aika: 23.5.2013 klo 10.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2013 Aika: 8.2.2013 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 Aika: 13.11.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012 Aika: 22.2.2012 klo 11:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00 0 O Y ( KUNTA Hallituksen kokouks. YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016 Aika: 3.3.2016 klo 8.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

Paikka: Oulun yliopisto, luentosali TA105, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu

Paikka: Oulun yliopisto, luentosali TA105, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 02/2013 Aika: Keskiviikkona 10. huhtikuuta 2013 klo 16.00 Paikka: Oulun yliopisto, luentosali TA105, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja

O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((WY7( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 6/2014 % OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2014 Aika: Maanantaina 6.10.2014 klo 17.00 Paikka: Aluehallintovirasto,

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa L10 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti R-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa L10 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti R-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2015 Aika: Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L10 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

O f. T( KUNTA Hallituksen kokouks2

O f. T( KUNTA Hallituksen kokouks2 O O f T( KUNTA Hallituksen kokouks2 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika: 8.1.2016 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannita Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 3/2013 8.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 3.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm Joonas

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Paikka: Oulun yliopisto, luentosali TA105 (Arina-sali), Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, Oulu

Paikka: Oulun yliopisto, luentosali TA105 (Arina-sali), Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 03/2013 Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 klo 17.00 Paikka: Oulun yliopisto, luentosali TA105 (Arina-sali), Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570

Lisätiedot

O 0\VIA\VII OULUN Pöytäkirja

O 0\VIA\VII OULUN Pöytäkirja 13 O 0\VIA\VII OULUN Pöytäkirja ((»)W( j7( YLIOPISTON Kokouksen nro 01/2014 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 01/2014 Aika: Torstaina 13. helmikuuta 2014 klo 16.00

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 29.9.2014 klo 16.30 Paikka OSAKOn toimisto, Kajaanintie 32 D 61 Paikalla Matti Haarala Tuomas Tikkala Saana Annala Eemeli Kyröläinen

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika 8.12.2016 klo 16:30 Paikka Oamk, Kontinkankaan kampus, A2082 Kiviharjuntie 8, 90220 OULU Paikalla Monica Pirttilä Joonas

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (2T-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (2T-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 8/2016 Aika: Torstai 1.12.2016 klo 16.30 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (2T-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2012 Aika: 27.11.2012 klo 17.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Anna Mäkinen esitti kokouksen sihteeriksi Laura Pistemaata. Ei muita esityksiä sihteeriksi.

Anna Mäkinen esitti kokouksen sihteeriksi Laura Pistemaata. Ei muita esityksiä sihteeriksi. Sivu 1/7 FINANSSI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika: 6.11.2014 klo 18:00 Paikka: Paikalla: L5-sali, Oulun yliopisto Osallistujalista, liitteenä. 1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Niklas Harki

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 26.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 28.1.2016, klo 10:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 8/ estynyt, varalla Niko Strömberg

PÖYTÄKIRJA 8/ estynyt, varalla Niko Strömberg 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 8/2013 21.11.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 20.11.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

o \\V/ II OULUN ti; 1;i W 11 YLIOPISTON

o \\V/ II OULUN ti; 1;i W 11 YLIOPISTON o \\V/ II OULUN W 11 YLIOPISTON Päytäkirja II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 34/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2014 Aika: 5.11.2014 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.11.2015 ESITYSLISTA Edustajiston kokous 6 / 2015 Aika: 4.12.2015 klo 15.00 Paikka: SN206, Kuopion kampus Ahokas, Iina Alho, Emmi Arosanervo, Anu Casagrande, Pietro

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 1.11.2009 klo 13.00-16.20 1(5) Paikka Läsnä Rauman opettajankoulutuslaitos, Seminaarikatu 1, Rauma 117 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle 21.4/2015.

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle 21.4/2015. LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ESITYSLISTA EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2015 2015 AIKA: 23.4.2015, klo 16.00, LS3 PAIKKA: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, LS2 JAKELU: varsinaiset jäsenet: varajäsenet: Ville

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

OYT OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016. Aika: klo Paikka:

OYT OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016. Aika: klo Paikka: OYT YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016 Aika: 28.3.2016 klo 13.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen Tiina-Outi

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto Siikalatvan seurakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2013 19.4.2013. AIKA 18.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik estynyt, varalla Strömberg Niko

PÖYTÄKIRJA 4/2013 19.4.2013. AIKA 18.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik estynyt, varalla Strömberg Niko 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 4/2013 19.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 18.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C., varalla Strömberg Niko Bremer

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku Asteriski ry Syyskokous 2016 1 (7) ASTERISKI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2016 Aika 3.11.2016 klo 16.15 Paikka Sali XXI, Agora Läsnä Juha Jaaksi, Janne Iltanen, Jesse Rauha, Arttu Laitinen (poistui

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 8/2015 10.9.2015

PÖYTÄKIRJA 8/2015 10.9.2015 21.9.2015 Sivu 1(6) PÖYTÄKIRJA 8/2015 10.9.2015 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 15.9.2015, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Ahmad Kafil (NEON) Ahtiainen Aapo (KY), saapui kohdassa 6 Bebek

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2016

PÖYTÄKIRJA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2016 PÖYTÄKIRJA 1.12.2016 LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2016 AIKA: 8.12.2016, klo 15.00 PAIKKA: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, LS2 JAKELU: varsinaiset jäsenet: varajäsenet: 1. Amanda

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

Hallitus. Aika: Kello: Hämeenkatu 3 b 2. krs, Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja

Hallitus. Aika: Kello: Hämeenkatu 3 b 2. krs, Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja Aika: 22.5.2011 Kello: 10.12-12.57 Paikka: Hämeenkatu 3 b 2. krs, 33100 Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja Anna-Kaisa Välilä Anna Kantola Miia Pietilä Tino Svart Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. Edustajiston kokous 2 / 2014

KOKOUSKUTSU. Edustajiston kokous 2 / 2014 KOKOUSKUTSU 14.3.2014 KOKOUSKUTSU Aika: 22.3.2014 klo 13.00 Paikka: A118, Itä-Suomen yliopisto, Savonlinna. Edustajiston varsinaiset jäsenet: Ahokas, Iina Arosanervo, Anu Casagrande, Pietro Haimi, Toivo

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.4.2015 Edustajiston kokous 3 / 2015 Aika: 22.4.2015 klo 16.30 Paikka: Itä-Suomen yliopisto Joensuu: Aurora/AU102, Kuopio: Medistudia/MS505, Savonlinna: A130 Ahokas,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

\\V/A\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016. Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja

\\V/A\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016. Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja - Koko 0 \\V/A\VII OULUN Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2016 Aika: 16.5.2016 klo 15.00 Paikka:

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta 27.10.2014 Sivu 1(6) PÖYTÄKIRJA 2/2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 6.2.2013 AIKA 31.1.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C., varalla Kuuva Joel Bremer Britt,

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Y(( II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2016. \\V/A\Vll OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016

Y(( II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2016. \\V/A\Vll OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 - Koko O \\V/A\Vll OULUN Y(( Y1 OULUN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 Aika: 11.5.2016 klo 13.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot