TARJOUSPYYNTÖ MARKKINATUTKIMUS MAJOITUS- JA VAPAA-AJAN ASUNTORAKENTAMISEN KOKONAISKONSEPTIEN VALINTAA VARTEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ 3.5.2013 MARKKINATUTKIMUS MAJOITUS- JA VAPAA-AJAN ASUNTORAKENTAMISEN KOKONAISKONSEPTIEN VALINTAA VARTEN"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ MARKKINATUTKIMUS MAJOITUS- JA VAPAA-AJAN ASUNTORAKENTAMISEN KOKONAISKONSEPTIEN VALINTAA VARTEN 1. Hankintayksikkö Tämän tarjouspyynnön hankintayksikkö on Heinolan kaupunki, konsernihallinto / Heinola Resort hanke, Rauhankatu 3, Heinola. 2. Taustaa hankinnalle Valtioneuvosto on nimennyt Heinolan seudun (Heinola, Hartola, Sysmä) äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuosille Rakennemuutosprosessi on ollut käynnissä jo syksystä 2008 ja sen myötä on tehty rakennemuutoksen hallitsemiseksi ja ehkäisemiseksi erilaisia toimenpiteitä. Rakennemuutoksen aikana Heinolan seudun potentiaali vetovoimaisena matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden alueena on nähty yhtenä merkittävimpänä seudun kehittämisen suuntana. Matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden kehittämisen tarvetta lähdettiin selvittämään rakennemuutoksen alkuvaiheessa vuonna 2009 Heinolan seudun Matkailun Master Plan -hankkeella. Vuoden 2012 alussa käynnistynyt Heinola Resort -hanke oli ensimmäinen askel Matkailun Master Planissa määriteltyjen kehittämiskokonaisuuksien toteuttamiseksi ja sen painopiste oli sähköisen markkinoinnin kehittämisessä ja uudentyyppisen yhteistyökulttuurin synnyttämisessä. Syksyllä 2012 käynnistyneen Heinola Resort hankkeen myötä kehittämistyö on laajentunut vaikuttamaan myös muihin Master Planissa määriteltyihin painopisteisiin, joita ovat majoitus- ja vapaa-ajan asuntoinvestointien edistäminen ja innovatiivisten palvelukonseptien kehittäminen, tienvarsikohteiden kehittäminen monipuolisemmiksi ja kiinnostavammiksi sekä matkailun sisältötuotantojen kehittäminen huomioiden sekä palvelut että tapahtumat. Yhtenä painopisteenä on myös kuntien yhteistoiminnan kehittäminen. Em. teemoja mukaillen Heinola Resort hankkeeseen sisältyvät seuraavat osa-alueet: Heinolan seudun majoitus- ja vapaa-ajan asuntorakentamisen kehittämisohjelma Heinolan seudun tienvarsikohteiden kehittämisohjelma Heinolan seudun matkailun sisältötuotantojen kehittämisohjelma Heinola-Hartola-Sysmä Yhteinen kehittämisen toimintamalli Em. osa-alueista, tätä tarjouspyyntöä koskeva työ kuuluu Heinolan seudun majoitus- ja vapaa-ajan asuntorakentamisen kehittämisohjelmaan, jonka tavoitteena on valita kuntakohtaiset majoitus- ja vapaa-ajan asuntorakentamisen kärkikohteet ja luoda niille kokonaiskonseptit sisältäen liiketoimintamalli, palvelukonseptit ja rakennuskonseptit. 3. Hankinnan sisältö Hankinnan kohteena ovat Heinola Resort hankkeen Majoitus- ja vapaa-ajan asuntorakentamisen kehittämisohjelmaan sisältyvä majoitus- ja vapaa-ajan asuntorakentamisen markkinatutkimus. Työn tavoitteena on selvittää, minkälaisille rakennuksille ja alueille on tällä hetkellä kysyntää. Markkinatutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään Sysmän Ilola-Suopelto-Päijätsalo -alueen kokonaiskonseptien valinnassa, mutta myös kehittämisohjelman taustatietona yleisesti.

2 Työ tulee pääpiirteissään toteuttaa seuraavien vaiheiden kautta: 3.1. Tutkimusongelman tarkentaminen ja tilaajan tarkempi ohjeistus Työ aloitetaan määrittelemällä markkinatutkimustiedon tarve, asetetaan markkinatutkimukselle tavoitteet, sovitaan aikataulusta ja markkinatutkimuksen raportoinnista. Varsinainen markkinatutkimus koostuu kahdesta eri teemasta: A. Päijätsalo-tyypisen vapaa-ajan asumisen haluttavuuden selvittäminen: Onko tämän tyyppiselle vapaa-ajan alueelle kysyntää? B. Ilola-tyyppisen alueen vetovoimatekijöiden selvittäminen: Miksi ihmiset tulisivat Ilolaan? Päijätsalon ja Ilolan alueiden tarkempi esittely ja taustatiedot ovat tarjouspyynnön liitteenä (LIITE 1) 3.2. Markkinatutkimussuunnitelman laatiminen Valmistetaan markkinatutkimuksessa tarvittava aineisto sekä suunnitellaan markkinatutkimuskysymykset. Kysymykset tulee laatia seuraavaksi esitettyjen seikkojen pohjalta (osa voi olla suoraan listauksesta poimittuja, mutta palvelun tarjoajalta toivotaan myös omia lisäyksiä/ehdotuksia). Lopullinen markkinatutkimussuunnitelma tulee hyväksyttää asiakkaalla ennen työn aloittamista. A. Päijätsalo-tyyppisen vapaa-ajan asumisen haluttavuus Selvitettävä kuluttajien suhtautuminen seuraaviin tekijöihin: Tontit ja lähiympäristö - Omat m² tontit - Tonteilla rakennusoikeutta m² - Ei omaa rantaa - Männikköinen rinnetontti, satunnainen näkymä järvelle. - Venepaikka ja suora pääsy Päijänteelle. - Onko tontilta oltava ilta- tai aamuaurinkonäkymä? ~ Tarkoituksena selvittää voiko tontti olla pohjoisen tai idän suuntaan avautuva? - Lisäksi olisi hyvä selvittää, millaisia palveluja ihmiset alueelta toivovat B. Ilola-tyyppisen alueen vetovoimatekijöiden selvittäminen Selvitettävä kuluttajien suhtautuminen seuraaviin tekijöihin: Tontit, mökit ja huoneistot - Tarvitseeko tontin olla oma? - Ei omaa rantaa, mutta sijainti rannan läheisyydessä - Millaisia mökkien / huoneistojen pitäisi olla, että kiinnostaisi? ~ Koko, materiaali, piha, majoituskapasiteetti, tyyli, montako kerrosta, laajakaista - Onko tontilta oltava ilta- tai aamuaurinkonäkymä? ~ Tarkoituksena selvittää voiko tontti olla pohjoisen tai idän suuntaan avautuva? - Miten lähellä lähin naapuri voi olla? (vrt. pohjoisen laskettelukeskukset?) Alueen toiminnot ja palvelut - Millaisia toimintoja / palveluja alueella pitäisi olla, että alue kiinnostaisi? ~ Yksityislääkäri, golf-kenttä, siirtolapuutarha, polkupyörävuokraus, luontoretket, kalastuspalvelut jne. pitäen mielessä mitä Ilolaan on mahdollista toteuttaa. Tarjoajalta toivotaan palvelulistaan lisää ehdotuksia. - Halutaanko alueella järjestettävän tapahtumia, ja jos halutaan niin millaisia? ~ Musiikki-, urheilu-, vesiurheilu-, kalastus- jne.? - Mitä erityisseikkoja alueella tulee olla palvelemaan veneilyä? jatkuu seuraavalla sivulla

3 Osto / vuokraus - Miten ihmiset suhtautuvat loma-osakkeen ostamiseen esim. kiinteistöyhtiöltä? - Onko kiinnostusta avaimet käteen -lomailuun ~ mökin nurmikot ajetaan ja pihat hoidetaan yms. ja hintaan kuuluu venepaikka? - Onko enemmän kiinnostusta ostaa osake vai ainoastaan vuokrata se? - Onko kiinnostusta erikoisiin ratkaisuihin, kuten kelluviin taloihin? Yleistä - Millaisia arvoja tai konsepteja alueella pitäisi olla? ~ Ekologinen rakentaminen, hyvinvointipalvelut, yhteisöllisyys, yms Markkinatiedon keruu Työhön tulee sisältyä markkinatutkimuskysymysten testaus ja täsmennys (mikäli tarpeellista) sekä markkinatutkimustiedon hankinta kuluttajahaastatteluin. Kuluttajahaastatteluista tulee raportoida työn tilaajalle ainakin kerran haastattelujen aikana. Raportissa tulee ilmoittaa kontaktien määrä sekä alustavat tulokset. Raportoinnin yhteydessä voidaan myös sopia yksittäisten markkinatutkimuskysymysten tarkentamisesta / muuttamisesta tai muista esiin tulleista muutostarpeista. Haastatteluissa tulee kontaktoida 200 tahoa puhelimitse. Kontakteista 50% tulee kohdistaa pääkaupunkiseudulla asuviin, 30 % Päijät-Hämeen alueella asuviin ja loput 20 % satunnaisesti ympäri Suomen. Osan voi kohdistua veneileviin tai veneilystä kiinnostuneisiin ihmisiin. Haastateltavista tulee selvittää vastaajan ikä ja perheellisyys (perheellinen / ei-perheellinen) Tietojen analysointi ja tulosten esittely Työn viimeinen osa sisältää mahdollisten lisätietojen hankkimisen (vain tarvittaessa) ja markkinatutkimusraportin laatimisen. Markkinatutkimusraportti toimitetaan tilaajalle, jonka jälkeen tulokset esitellään erillisessä työn esittelytilaisuudessa (arviolta elokuussa 2013). Tarkempi ajankohta ja paikka sovitaan erikseen myöhemmin. Muuta huomioitavaa Työn toteuttamista seurataan ja arvioidaan Sysmän kunnan kokoamassa Ilolan kehittämistoimikunnassa sekä Heinola Resort hankkeen ohjausryhmässä. Palveluntuottaja sitoutuu/varautuu pyydettäessä raportoimaan tälle taholle toteuttamistaan toimenpiteistä ja työn tuloksista. Toimeksiannon alkaessa järjestetään palveluntarjoajan kanssa aloituspalaveri, missä tarkennetaan tehtävän tavoitteita ja muita yksityiskohtia. Työn toteuttajalta edellytetään tiivistä yhteistyötä tilaajan kanssa. Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on solmia palvelunhankintasopimus yhden tarjoajan kanssa palvelujen asiantuntemuksen, saatavuuden ja erityisosaamisen perusteella noudattaen kokonaistaloudellista edullisuutta. Markkinatutkimustyön tulee olla kokonaisuudessaan valmis mennessä. 4. Tarjouksen laatiminen Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous ei täytä tarjouspyynnössä esitettyjä muodollisia ja sisällöllisiä vaatimuksia, tarjous voidaan hylätä. Tarjouksen on oltava voimassa saakka.

4 Palvelun tarjoajan tulee sisällyttää tarjoukseen alustava markkinatutkimussuunnitelma, josta selviää millä keinoilla, menetelmillä ja työkaluilla aikoo edellä mainitut tehtävät toteuttaa. Tarjouksesta tulee käydä ilmi myös työn suorittamisen aikataulu. Esityksestä tulee myös käydä ilmi, missä työn osissa käytetään mahdollisia alihankkijoita ja alihankkijat on nimettävä. Toteuttaja vastaa alihankkijoiden työstä ja tuloksista kuin omastaan. Allekirjoittaminen Tarjous on allekirjoitettava. Tarjouksen antaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on allekirjoittanut toimivaltainen henkilö / nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tarjouksen antavassa organisaatiossa. Tarjouksen jättäminen Kirjallinen tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo 12:00 mennessä osoitteella: Heinolan kaupunki, Kirjaamo, Rauhankatu 3, HEINOLA. Tarjouksen voi jättää myös sähköisenä osoitteeseen: Kuoreen/sähköpostin osoitekenttään merkintä: TARJOUS/ RESORT - MARKKINATUTKIMUS Osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Laatimiskieli Tarjous tulee laatia suomenkielellä, joka on myös sopimusta sovellettaessa käytettävä kieli. 5. Tarjouksen käsittely ja hankintapäätös Tarjousten arviointi suoritetaan seuraavasti: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Tarjoajan tai tarjouksen jättäminen hankintamenettelyn ulkopuolelle Tarjoaja tai tarjous voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta seuraavissa tapauksissa: - Tarjous on saapunut liian myöhään - Tarjous on vajavainen tai virheellinen tai ei muutoin vastaa tarjouspyyntöä - Tarjoajalla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankittavan palvelun toteuttamiseksi - Tarjoaja on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai sijoittumismaassa. - Tarjoaja on konkurssissa, keskeyttänyt liiketoimintansa tai asetettu selvitystilaan - Tarjoajalle on vahvistettu akordi, velkajärjestely- tai velkasaneerausohjelma - Jos em. toimenpiteitä koskeva hakemus on vireillä - Tarjottu palvelu ei täytä sille asetettuja ehdottomia vaatimuksia Kelpoisuusvaatimukset sekä todisteet kyvystä suorittaa hankittava palvelu Osallistuakseen hankintamenettelyyn, tulee tarjoajan täyttää seuraavat kelpoisuusvaatimukset: Tarjoajan tulee olla patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisterissä, verohallinnon ennakkoperintärekisterissä, liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollinen. Tarjoajan tulee toimittaa verovelkatodistus sekä ote kauppa-, säätiö- tai yhdistysrekisteristä. Nämä todistukset ja otteet eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Ennen hankintasopimuksen solmimista varmistetaan, että tilaajavastuun edellytykset täyttyvät. Palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset: 1. Tarjottavan palvelun on oltava ominaisuuksiltaan ja laadultaan tarjouspyynnön mukaiseen toimintaan soveltuva.

5 2. Palveluntarjoajan tekijöiden tulee täyttää palveluntuottajalle asetetut peruslaatuvaatimukset (kokemus vastaavan tyyppisistä konsultointi-, suunnittelu- tai kehittämistehtävistä, tehtäviin soveltuva riittävä koulutus). 3. Palveluntarjoajaorganisaatio kykenee toteuttamaan sovitun toimenpiteen kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun kyseisestä toimenpiteestä on sovittu tilaajan ja palveluntarjoajan välillä (toimitusvarmuus). Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja palvelun laadulle asetetut vaatimukset, vertaillaan esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti. 6. Palvelun hankinnan periaatteet Tarjouksen vastaanottanut taho ei ole velvollinen hyväksymään mitään tarjousta. Tarjouksen antaneella taholla ei puolestaan ole oikeutta vaatia tarjouksen tekemisestä korvausta. Jos mikään tarjous ei ole sellaisenaan hyväksyttävissä, voidaan yhden tai useamman tarjoajan kanssa jatkoneuvotella. Tarjouksen pyytäjä pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä jätettyä tarjousta. Hankinta tehdään Heinola Resort hankkeen kustannusarvioon ja palvelunostoon varattujen määrärahojen puitteissa. Palveluntuottajan laatua kuvaavat kriteerit Tarjoajan tekemän esityksen sisältö (alustava markkinatutkimussuunnitelma) ja toteutuskelpoisuus: Palvelun tarjoajan tulee tehdä yleispiirteinen esitys siitä, millä keinoilla, menetelmillä ja työkaluilla aikoo toteuttaa tarjouspyynnön kohdassa 3. esitetyt tehtävät. Selvityksestä tulee ilmetä myös tiedot palvelua toteuttavan henkilöstön koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä muusta henkilöstön osaamista kuvaavista seikoista. Palveluntuottajan valinta tehdään kelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien antamien tarjousten kesken kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa käytetään seuraavaa pisteytystä: Laatu: 50 pistettä seuraavasti: Tarjoajan esityksen sisältö ja toteutuskelpoisuus Hinta: 50 pistettä seuraavasti: Tarjouksen hinta (0 50 pistettä) (0 50 pistettä) Tarjoukset pisteytetään edellä mainittujen valintaperusteiden mukaisesti ja asetetaan paremmuusjärjestykseen. 7. Tarjouksen hinta Tarjouksessa työn hinta tulee ilmoittaa kokonaishintana (arvonlisäverottomana ja arvonlisäverollisena). HUOM! Ilmoitetun kokonaishinnan tulee sisältää kaikkien kohdassa 3. mainittujen toiminnallisten osioiden teosta aiheutuvat kustannukset, kuten kaikkien työhön osallistuvien palkkakustannukset, matka-, materiaali- ja muut ylimääräiset kustannukset. Minkäänlaisia laskutuslisiä ei hyväksytä ja tarjouksessa ilmoitettu hinta on kiinteä koko sopimuskauden. 8. Sopimuskausi ja -ehdot Hankintapäätös tehdään kirjallisesti ja toimitetaan kaikille tarjoajille. Hankintasopimus syntyy vasta erikseen tehtävällä kirjallisella hankintasopimuksella. Sopimusmuutokset tehdään aina kirjallisesti molempien osapuolten suostumuksella. Sopimuksessa noudatetaan JYSE 2009 Palvelut -ehtoja.

6 9. Päätöksentekomenettely ja -aikataulu Hankintailmoitus on julkaistu osoitteessa Tarjous tulee toimittaa hankintayksikölle klo 12:00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset avataan tarjousajan päätyttyä avaustilaisuudessa, josta laaditaan pöytäkirja. Valinta suoritetaan kelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien kesken tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti. Hankintayksiköllä on oikeus ja velvollisuus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset. Hankintayksikkö antaa hylätyille tarjoajille pyynnöstä tiedot hylkäämisperusteista. 10. Muut ehdot Palveluhankinnan mahdollisen siirtymisen tai peruuntumisen tapahtuessa noudatetaan TEM:n asetusta hankintojen yleisistä ehdoista. Alihankinta Tarjoajan on annettava selvitys siitä, miltä osin aikoo antaa sopimuksen alihankkijoiden toteutettavaksi, jos aikoo näin menetellä ja alihankkijat on nimettävä. Ilmoitusvelvollisuus Palvelun tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan, mitä valtionavustuksia se saa tämän palvelun toteuttamiseen. Palvelunhankintasopimukseen tulee ehto, jonka mukaan tarjoaja ei saa palkkatukea sen henkilön palkkaamisen, joka tuottaa sopimuksessa yksilöidyn palvelun. Asiakirjajulkisuus Tarjouksen antajaa / palvelun tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan tarjouksessaan mahdolliset liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot. Tarjoajan tulee merkitä salassa pidettävät asiakirjat selvästi, jotta hankintayksikön edustaja pystyy helposti havaitsemaan, mikä asiakirjanippu sisältää salassa pidettävää tietoa. Harkintavalta siitä, sisältääkö jokin asiakirja salassa pidettävää tietoa, on hankintayksiköllä. Hankintayksikkö (Heinolan kaupunki, Konsernihallinto / Heinola Resort hanke) ei ole sidottu palvelun tarjoajan ilmoitukseen, vaan se päättää tarjouksen julkisuudesta viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (L621/99) mukaisesti. 11. Kysymykset ja vastaukset Tarjous tulee antaa tässä tarjouspyynnössä ilmoitettujen tietojen perusteella. Mikäli tarjoaja haluaa esittää tarjouspyyntöä koskevia tarkentavia kysymyksiä, niihin vastaa projektikoordinaattori Essi Carlson, kysymykset osoitteeseen: Kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse viimeistään klo 12 mennessä. Kaikki määräaikaan mennessä tulleet kysymykset ja vastaukset julkaistaan osoitteessa Heinolassa Heinolan kaupunki, Konsernihallinto Heinola Resort hanke SARI PALJAKKA Sari Paljakka projektipäällikkö

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen Logistiikka Liikelaitos TRE: 6251/02.07.01/2012 7.11.2012

TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen Logistiikka Liikelaitos TRE: 6251/02.07.01/2012 7.11.2012 TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen ja Turun raitioteiden ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma Hankinnan taustaa pyytää tarjoustanne Tampereen ja Turun kaupunkien toimeksiannosta koskien yleissuunnitelman

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT pyytää tarjoustanne MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA vuosille 2015 2016 sekä yhdelle erilliselle optiovuodelle 2017, tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010

Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010 Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010 TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntö (Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman) vastuulliseen syömiseen ja ruokavalintoihin liittyvästä kuluttajainformaatiomateriaalin

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1(8) Porvoon kaupungin markkinointiviestintäpalvelut 2013 Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne koskien kaupunki- ja matkailumarkkinoinnin suunnittelua ja toteutusta. Hankintamenettely Hankintamenettely

Lisätiedot

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TARJOUSPYYNTÖ 9.7.2015 TEM/1354/02.03.01/2015 Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot