Työaikajärjestelyt Työ ja perhe-elämän yhteensovittaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työaikajärjestelyt Työ ja perhe-elämän yhteensovittaminen"

Transkriptio

1 Työaikajärjestelyt Työ ja perhe-elämän yhteensovittaminen Lasikeraaminen teollisuus , Vantaa

2 Työaika, työ ja perhe-elämä Työ ja perhe-elämä, miksei vain elämä? Työajoista voi ja pitää sopia. Joustavien työaikojen hyödyt ylittävät AINA paikallisesta sopimisesta ja pienestä lisämiettimisestä aiheutuvan vaivan.

3 Paikallinen sopimustoiminta Paikallinen sopiminen onnistuu, jos keskustelu työpaikan asioista on avointa ja henkilöstöryhmien ja työnantajan välillä vallitsee keskinäinen luottamus. YHTEISTYÖ OSALLISTUMINEN OIKEUDET VASTUU Paikallinen sopiminen ei onnistu, jos johtamistapa on käskytystä, työilmapiiri on huono, motivaatio alhainen ja työpaikalla esiintyy turvattomuutta. Paikallisen sopimisen tavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti Paikallisen liikkumavaran ja joustavuuden lisääminen työehtoasioissa Luottamuksen ja yhteistyön lisääminen Paikallisen neuvottelu- ja sopimuskulttuurin kehittäminen Yrityksen menestyksen ja henkilöstön toimeentulon turvaaminen

4 Mistä saa ja voi sopia? Perussääntö Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan (8) tuntia vuorokaudessa ja enintään 40 tuntia viikossa. Keskimääräinen viikkotyöaika Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös siten, että se päivä- kaksivuorotyössä on keskimäärin 40 tuntia viikossa enintään vuoden pituisena ajanjaksona edellyttäen, että työtä varten on ennalta laadittu työajan tasoittumisjärjestelmä vähintään sen pituiseksi ajaksi, jonka kuluessa viikoittainen säännöllinen työaika tasoittuu sanottuun keskimäärään. Työajan tasoittumisjärjestelmä on saatettava työntekijöiden tietoon vähintään viikkoa ennen sen käyttöönottoa. Vuorokautisen työajan pidentäminen Säännöllistä vuorokautista työaikaa voidaan paikallisesti sopien pidentää enintään kymmeneen tuntiin viikoittaisen säännöllisen työajan enimmäismäärän ollessa 50 tuntia. Työajan tulee tällöin enintään vuoden pituisena ajanjaksona tasoittua kahdeksaan tuntiin vuorokaudessa ja 40 tuntiin viikossa.

5 Vuorokautisen työajan pidentäminen, mitä jos Vuorokautisen työajan pidentäminen Säännöllistä vuorokautista työaikaa voidaan paikallisesti sopien pidentää enintään kymmeneen tuntiin viikoittaisen säännöllisen työajan enimmäismäärän ollessa 50 tuntia. Työajan tulee tällöin enintään vuoden pituisena ajanjaksona tasoittua kahdeksaan tuntiin vuorokaudessa ja 40 tuntiin viikossa. 10 H TYÖPÄIVÄ / 50 H VIIKKO YLITÖINÄ 2h x 50 % = 3 tunnin palkka / vapaa Vaatii AINA pyynnön ja suostumuksen kutakin kertaa varten Ei sovittavissa ennakkoon Tilastot ja niiden vaikutus työpaikasta riippuen SOPIMALLA TOISIN 10 H 2 H vapaata ja 2 tunnin palkka Voidaan sopia tehtäväksi etukäteen, ei epävarmuustekijöitä tarvittavan työvoiman suhteen Työntekijän kannalta rahaa ja vapaata, edullisempi kuin ylityö

6 Mistä saa ja voi sopia? Liittojen kannanotto koskien 12 tunnin pituisia työvuoroja Liittojen yhteisen kannan mukaisesti 12 tunnin pituisia työvuoroja voidaan paikallisesti sopien käyttää, milloin se työn laatu sekä työterveys- ja työturvallisuusseikat huomioon ottaen on tuotantoteknisesti perusteltua. Liitot vahvistavat paikallisen sopimuksen. Työajan sijoitus Säännöllisen työajan alkamisesta ja päättymisestä sekä tarpeellisista väliajoista sovitaan paikallisesti työaikalain ja tämän työehtosopimuksen rajoissa. Päivätyössä työaika alkaa kello 7.00 ja päättyy kello 16.00, ellei paikallisesti toisin sovita tai ellei työnantaja tuotannon teknisten syiden sitä perustellusti vaatiessa ole vahvistanut lain ja tämän työehtosopimuksen puitteissa muuta työaikaa Paikallinen sopiminen työviikon ja työvuorokauden alkamisesta Paikallisesti voidaan sopia siitä, että työviikko alkaa maanantaina aamuvuoron alkamisajankohtana työvuorokauden vaihtumisen silloin noudattaessa samaa kellon aikaa. Työajan tasaamisesta aiheutuvan ansion vähentymisen korvaaminen Mikäli ansaittujen lisien maksamisajankohdista ei paikallisesti toisin sovita, lisät maksetaan palkanmaksukausittain.

7 Työvuoroluettelo ja työajan tasoittumisjärjestelmä Säännöllisen työajan alkamisen ja päättymisen sekä tarpeelliset väliajat työssä määrää työnantaja lain ja työehtosopimuksen rajoissa. Mainitut ajankohdat merkitään työaikalain mukaisesti lain 35 :n tarkoittamaan työvuoroluetteloon tai työvuoroluettelon ja työajan tasoittumisjärjestelmän yhdistelmään. Työajan tasoittumisjärjestelmä on luonteeltaan kollektiivinen ja koskee sitä aikaa, jona työkohteessa, osastolla tai työpaikalla on käytössä noudatettavan tasoittumisjärjestelmän mukainen työaikamuoto. Työajan tasoittumisjärjestelmää ja työvuoroluetteloa valmisteltaessa on luottamusmiehelle ja työntekijälle varattava tilaisuus esittää mielipiteensä työaikalain 34 ja 35 :ssä säädetyin tavoin.

8 Työvuoroluettelon ja työajan tasoittumisjärjestelmän muuttaminen Yksinkertaistettuna kyse on vuotuisen työajan uudelleen sijoittelusta ja järjestelemisestä. Mahdollisuuksia on valtavasti On muistettava, että aina kun työpäiviä siirrellään, pidennetään tai muutetaan, muuttuu myös ihmisten vapaa-aika vastaavasti. Tämä on omiaan herättämään suuria tunteita Henkilöstön mielipide on tärkeä, laskenut työmotivaatio ei ainakaan nosta tuottavuutta kaikkea kannattaa kokeilla, muutosvastarinta on murrettavissa ja käsitykset muutettavissa Yhdessä tekeminen, osallistuminen ja osallistaminen ovat tärkeitä elementtejä onnistumisen takeena. Mikä tahansa paikallinen sopiminen vaatii onnistuakseen myös sitoutumista

9 TAM 26 9 h

10 Huomioitavat seikat työaikamuutoksissa Työaikalaki - Asettaa rajat työajoista sopimiselle Työehtosopimusten määräykset - Tarkentaa työaikalain määräyksiä sekä mahdollistaa paikallisen sopimisen Työsopimusten määräykset -Työsopimuksissa saattaa olla sitovia määräyksiä, jotka rajoittavat työajoista sopimista (esim. sovittu päivätyöajasta) Onko asia direktion varassa vai paikallisesti sovittavissa? -Työajoista yhteisesti sovittaessa saavutetaan parhaat tulokset tuottavuuden, tehokkuuden ja henkilöstön jaksamisen kannalta. Työajan järjestämisen vaikutukset lisä- ja ylitöihin - Työaikamuutoksia tehdessä on huomioitava, milloin kyse lisä- tai ylityöstä ja milloin normaalityöaikaan luettavasta työajasta

11 Työaikasuunnittelun hyödyt Työaikamääräysten ymmärtäminen auttaa yritystä joustavoittamaan ja tehostamaan toimintaansa Eri työaikamuotojen tehokkaalla suunnittelulla ja käytöllä yrityksen työvoima voidaan kohdentaa kulloisenkin tuotantotilanteen mukaan Järkevällä työaikasuunnittelulla edistetään henkilöstön hyvinvointia ja työssä jaksamista

12 Työaikasuunnittelun elementtejä Vuorokautisen työajan pituus Työtuntien lukumäärä vuodessa Työajan lyhennysvapaat Tauot Keskimääräinen työaika viikossa Työaikojen porrastaminen Vuorotyö Tiivistetyt työvuorot (12h) Vuosilomat

13 Säännöllinen työaika Säännöllinen työaika on 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Toimihenkilösopimuksen mukaan toimihenkilön kanssa voidaan sopia säännöllisen työajan olevan 7,5 tuntia vuorokaudessa ja 37,5 tuntia viikossa.

14 Liukuva työaika Liukuvasta työajasta tulee sopia paikallisesti joko yksilö- tai yritystasolla. Liukuvasta työajasta sovittaessa, sovitaan että työntekijä saa määrätä itse vuorokautisen työaikansa sijoittumisen yhteisesti sovituissa rajoissa. - Esimerkiksi työaika voi alkaa kello 6-9 ja päättyä kello Työaikalain mukaan liukumasaldo voi olla enintään tuntia. Liukumakertymää vähennetään pitämällä vastaavasti vapaata - Vapaa voidaan pitää tunteina liukumarajojen puitteissa tai sovittaessa kokonaisina päivinä

15 Työaikapankki Työaikapankki on työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamiseksi tehty järjestelmä. Työntekijälle syntyy mahdollisuus säästää ja pitää vapaata sovittujen rajojen puitteissa. Hyötynä on tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantuminen sekä työntekijöiden ansioiden tasaantuminen eri palkkakausien välillä. Järjestelmän käyttöönotosta tulee sopia paikallisesti. Työaikapankin käyttöönotossa sovitaan muun muassa seuraavista asioista: - ketkä kuuluvat järjestelmän piiriin - mitä vapaita voidaan säästää ja millaisin ehdoin - vapaiden säästämiselle ja lainaamiselle asetetut enimmäismäärät - kuinka vapaita voidaan pitää tai määrätä pidettäväksi - kuinka työaikapankin toimivuutta käsitellään työnantajan ja luottamusmiehen kesken ja - kuinka järjestelmää voidaan muuttaa

16 Päivittäisen "käyntiajan" järjestämisvaihtoehtoja Tavanomainen päivätyö Porrastettu päivätyö Iltatyölisä osa-aika työ Kaksivuorotyö Kolmivuorotyö

17 Säännöllisen työajan järjestäminen Työvuorokausi enintään 8 h Työviikko enintään 40 h Ma Ti Ke To Pe La Su

18 Säännöllisen työajan järjestäminen Työvuorokausi enintään 8 h Työviikko enintään 40 h Ma Ti Ke To Pe La Su

19 Vuorokautisen työajan tilapäinen pidentäminen Useimmat työehtosopimukset mahdollistavat päivittäisen työajan pidentämisen tilapäisesti paikallisesti sopimalla tuntiin Tilapäisesti tehty pidempi työaika tasataan työehtosopimuksen määräämissä rajoissa laatimalla työvuoroluettelo Kun välillä tehdään 10 tuntia päivässä, tehdään vastaavasti välillä lyhyempi työpäivä.

20 Vuorokautisen työajan tilapäinen pidentäminen Työviikon järjestämisvaihtoehtoja: 50 h/vk 40 h/vk 44 h/vk 38 h/vk Työvuoden järjestämisvaihtoehtoja:

21 Keskimääräinen viikkotyöaika Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää keskimääräiseksi siten, että laaditaan työajan tasoittumisjärjestelmä ajanjaksoksi, jonka aikana työaika tasoittuu työaikamuodon (TAM) mukaiseen viikkotyöaikaan. - Työnantaja on vastuussa työajan tasoittumisjärjestelmän eli työvuoroluettelon laatimisesta Tasoittumisjaksojen pituudet on määrätty työehtosopimuksissa.

22 Keskimääräinen viikkotyöaika Työviikon järjestämisvaihtoehtoja: 48 h/vk 40 h/vk 32 h/vk 24 h/vk Työvuoden järjestämisvaihtoehtoja:

23 12-tuntiset työvuorojärjestelmät Nähtävästi alkanut vuorotyöntekijöiden ajatuksesta vapauttaa iltavuoro tekemällä 4-tuntia pidemmät aamu- ja yövuorot. Kiistakapula, joka yleistyy vuosi vuodelta 12-tuntisia työvuoroja tehdään pelkkien viikonloppujen lisäksi kaikissa kolmivuorotyön malleissa (TAM 35, 36 ja 37) Mielipiteitä on monia, kaikki ovat oikeassa Yleisesti ottaen voidaan kiistellä kolmivuorotyön pitkän ja lyhyen kierron malleista maailman tappiin asti, 12-tuntisesta ei kokeilun jälkeen ole juurikaan väitelty. Suuren hyväksynnän aiheuttanee osaltaan 12-tuntisten työvuorojen mukanaan tuoma olennainen muutos työ- ja vapaa-ajan suhteeseen: Vuodessa on matemaattisesti ajateltuna 365 päivää 8-tuntiset 204 työvuoroa ja 1632 tuntia (lasi 1636 h) 12-tuntiset 136 työvuoroa ja 1632 tuntia (lasi 1636 h)

24 12-tuntisia työvuorojärjestelmiä on tutkittu Tehtyjä tutkimuksia Aivojen ja näköaistin väsyminen valvomotyössä 12 tunnin työvuoron aikana: tehtävän kognitiivisten vaatimusten ja univajeen vaikutus, 1997 Aivojen ja näköaistin väsyminen valvomotyössä 12 tunnin työvuoron aikana, 2003 Ohjaamo- ja kenttätyöntekijöiden koettu terveys ja työkyky, 6-vuoro ja 12-tunnin vuorotyöjärjestelmässä, 2006 Terveyden ja työkyvyn seuranta työterveyshuollon osalta Lukuisa joukko työterveyslaitoksen tutkimuksia Tutkimustulosten valossa 12-tuntista ei voi kaataa, pikemminkin päinvastoin. Tärkeimmät tutkimukset tekee kuitenkin jokainen henkilökohtaisista lähtökohdistaan ja aivan itse!

25 12-tuntinen työaika Työnantajien huomioita Positiivisia kokemuksia 12 tunnin vuorotyöstä, työnantaja Vähemmän vuoronvaihtoja, vähemmän tietokatkoja Vuoronvaihtoihin, aloituksiin/ lopetuksiin, kuluu suhteellisesti vähemmän aikaa Kun vuoro luovuttaa vastuun ja tehtävät seuraavalle, ottaa se ne myös vastaan pari kertaa vuorokierron aikana. ns. omavalvonta Pystytään satsaamaan lisävoimia esim. projekteihin/ koulutuksiin lomituskauden ulkopuolella. Henkilöstö sitoutuu vuorojärjestelmään hyvin 12h vuorojärjestelmä on hyvä houkutin rekrytoitaessa uusia henkilöitä Riskit 12 tuntisessa vuorotyössä, työnantaja 12h järjestelmä saatetaan kokea väsyttävänä erityisesti ohjaamotyössä tai erittäin fyysisessä työssä Pitkien vapaiden jälkeen töihintulo ja siihen liittyvä vuoronvaihto/ tiedonkulku on haaste työsäännöt, vuoronvaihto varmistettava TES, aloittamis- ja lopettamistyöt (vuoronvaihtolisä) Voimakkaasti vuorojärjestelmään sitoutunut henkilöstö, voi olla hankala tulevissa vuorotyöjärjestelyissä Lisääntynyt vapaa-aika voi mahdollistaa esim. "kakkostyön"

26 12-tuntinen työaika Työntekijöiden huomioita Positiivisia kokemuksia 12 tunnin vuorotyöstä, työntekijät Vähemmän työpäiviä, vähemmän työmatka-ajoa 204 työpäivää vähenee 136:een esim. työmatka on 25km/ suunta, työmatkakilometrit vähenee vuodessa 3400 km Säännölliset pitkät vapaat 10 päivän kierrossa 6 vapaata Ilta- ja yövuorojen "turha odottelu" jää pois Lyhyt kierto, vain kaksi yötä Ulkopuolinen lastenhoidon tarve vähenee Lisääntynyt vapaa-aika voi mahdollistaa esim. "kakkostyön Riskit 12 tuntisessa vuorotyössä, työntekijät Pahimmillaan 12h esim. valvontatyössä saattaa olla raskas, sama koskee erittäin fyysistä työtä Työpäivien aikana siviilielämä kärsii

27

28 Ei tapella, sovitaan yhdessä Vinkkilista hallittuun työaikajärjestelmän muutokseen: 1) Nykytilan arviointi yrityksen ja henkilöstön näkökulmasta 2) Haasteet ja tarpeet yrityksen ja tuotannon näkökulmasta 3) Kyselyt ja tutkimukset, kerätään henkilöstön ajatukset ja toiveet 4) Suunnittelu yhdessä, muistaen yrityksen tavoitteet ja henkilöstön toiveet 5) Realististen vaihtoehtojen luominen ja tutkiminen 6) Vaihtoehdon tai vaihtoehtojen esittely 7) Äänestys, maksimissaan kahden eri vaihtoehdon väliltä 8) Järjestelmän toimivuuden kokeilu käytännössä 9) Seuranta: kartoitetaan onnistumiset ja kehityskohteet 10) Korjaavat toimenpiteet 11) Järjestelmän pysyvä käyttöönotto

29 Ei työ meitä väsytä, vaan kaikki se mikä vielä on tekemättä. Friedrik Wislöff

IITTALA GROUP OY AB:N TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

IITTALA GROUP OY AB:N TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS IITTALA GROUP OY AB:N TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 KEMIANTEOLLISUUS KT RY AMMATTILIITTO PRO RY Sisällysluettelo Sisällysluettelo ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 5 IITTALA GROUP

Lisätiedot

TOIMIVAT TYÖAIKAJÄRJESTELYT. 5. uudistettu painos

TOIMIVAT TYÖAIKAJÄRJESTELYT. 5. uudistettu painos TOIMIVAT TYÖAIKAJÄRJESTELYT 5. uudistettu painos Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN 978-952-238-058-6 ISBN ekirja 978-952-238-059-3

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2014-31.1.2017 PUUSEPÄNTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu AAKKOSELLINEN HAKEMISTO 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 SOVELTAMISALA

Lisätiedot

PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016. METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry

PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016. METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016 METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Liitesopimukset... 2 3 Työnantajan

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 3 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

Kemianalan. toimihenkilösopimus 1.2.2012-28.2.2014 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY

Kemianalan. toimihenkilösopimus 1.2.2012-28.2.2014 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY Kemianalan toimihenkilösopimus 1.2.2012-28.2.2014 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY Työehtosopimus 1 Sisällysluettelo 1 Sopimuksen soveltamisala... 4 2 Liitesopimukset... 5 3 Työsuhde ja työsuhteesta

Lisätiedot

KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N. välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS

KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N. välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.2.2012-28.2.2014 Työehtosopimus 1 Sisällysluettelo 1 Sopimuksen soveltamisala... 4 2 Liitesopimukset... 5 3 Työsuhde

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012. Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012. Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012 Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry SISÄLLYS Sivu Sovintoehdotus 11.4.2010 1 Lisäpöytäkirja 5 I YLEISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYS Sivu Allekirjoituspöytäkirja elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden

Lisätiedot

Kemianalan. toimihenkilösopimus 1.3.2014-30.11.2016 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY

Kemianalan. toimihenkilösopimus 1.3.2014-30.11.2016 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY Kemianalan toimihenkilösopimus 1.3.2014-30.11.2016 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.3.2014-30.11.2016 Sopijaosapuolet

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011 Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011 Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työaikalain alaisuuteen; sovitut työaikamääräysten muutokset (KVTES liite 12)

Lisätiedot

I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1

I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 PAPERITEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 2 3 4 5 Soveltamisala... 1 Järjestäytymisvapaus... 5 Paperiteollisuuden yleissopimuksen noudattaminen... 5 Työrauhavelvoite...

Lisätiedot

Rakennusalan joustavat työajat tarpeet ja mahdollisuudet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06142-09. Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston tuella

Rakennusalan joustavat työajat tarpeet ja mahdollisuudet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06142-09. Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston tuella Rakennusalan joustavat työajat tarpeet ja mahdollisuudet Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Eeva Rantanen, Kristiina Sulankivi, Liisa Jaakkonen, Eija Kupi Julkinen Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 SISÄLLYSLUETTELO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2014 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 9 1 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUS RY:N JA SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012 30.4.2014

METSÄTEOLLISUUS RY:N JA SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012 30.4.2014 METSÄTEOLLISUUS RY:N JA SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012 30.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO METSÄTEOLLISUUS RY:N JA SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUS ry:n ja PAPERILIITTO r.y:n. TYÖEHTOSOPIMUS n:o 45 8.4.2010 31.3.2012

METSÄTEOLLISUUS ry:n ja PAPERILIITTO r.y:n. TYÖEHTOSOPIMUS n:o 45 8.4.2010 31.3.2012 1 METSÄTEOLLISUUS ry:n ja PAPERILIITTO r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS n:o 45 8.4.2010 31.3.2012 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 1. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Metsäteollisuus ry:n

Lisätiedot

Kello raksuttaa mennyttä aikaa

Kello raksuttaa mennyttä aikaa Sitran selvityksiä 87 Kello raksuttaa mennyttä aikaa Työaikasääntelyn nykytila ja kehittämistarpeet Jukka Ahtela Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 87 Kannen kuva: Joanna Moorhouse Kuvat: Sari

Lisätiedot

TYÖAIKAPANKKIOHJEISTUS

TYÖAIKAPANKKIOHJEISTUS 1 TYÖAIKAPANKKIOHJEISTUS Nämä työaikapankkeja koskevat ohjeet ovat suosituksia. Työaikapankeista voidaan sopia paikallisesti myös näistä ohjeista poiketen, mutta aina noudattaen lainsäädäntöä ja teknologiateollisuuden

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 2011 2012

TYÖEHTOSOPIMUS 2011 2012 VIESTINNÄN KESKUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON välinen KIRJATYÖNTEKIJÖITÄ koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 2011 2012 soveltamisohjeineen Sopimus on voimassa 30.4.2012 saakka VIESTINNÄN KESKUSLIITON

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016. Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016. Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo Sisällys KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUKSEN MUKAISESTI KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 6 KUMITEOLLISUUDEN

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016 KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016 Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo Sisällys KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017 Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry RAKENNUSAINE- JA BETONITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA

Lisätiedot

Tallink Siljan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Tallink Siljan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Tallink Siljan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 TYÖEHTOSOPIMUS YLEISTÄ 1 Soveltamisala 5 2 Työsuhde ja yleiset velvollisuudet. 6 3 Työsuhteen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I 12.2.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/399/00.00.00/2014

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I 12.2.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/399/00.00.00/2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I 12.2.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/399/00.00.00/2014 Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Työaika Säännökset

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014)

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTAry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry Painopaikka:

Lisätiedot

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014-31.12.2016 441 209 Painotuote HÄMEEN KIRJAPAINO OY Hämeen Kirjapaino Oy,

Lisätiedot

Jo riittää liika jousto ja kiltteys. Tiedä oikeutesi ja pidä niistä kiinni.

Jo riittää liika jousto ja kiltteys. Tiedä oikeutesi ja pidä niistä kiinni. Jo riittää liika jousto ja kiltteys. Tiedä oikeutesi ja pidä niistä kiinni. Työaikajärjestelmä Työnantaja valitsee toiminnan ja työtehtävien suorittamisen kannalta tarkoituksenmukaisimman työaikamuodon.

Lisätiedot