OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN"

Transkriptio

1 OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN Versio

2 Sisällysluettelo Omaishoitajat Huittisissa... 2 Mitä on omaishoidontuki?... 2 Omaishoidon tuki... 2 Omaishoidon tuen hakeminen... 2 Tuen myöntämisedellytykset... 2 Hoitopalkkio... 3 Hoitopalkkiot ja kriteerit lähtien... 3 Muut etuudet... 4 Omaishoidon tuen toteuttamis-ja maksukäytäntöjä... 4 Omaishoitosopimus... 4 Hoito- ja palvelusuunnitelma... 4 Hoitopalkkion maksaminen omaishoidon keskeytymisen ajalta... 5 Omaishoitajan sairastuminen... 5 Omaishoitajan vapaapäivä ja sen järjestäminen... 5 Hoidon sitovuuden vaikutus lakisääteiseen vapaaseen... 5 Lakisääteisen vapaan ajalta perittävä asiakasmaksu... 5 Ilmoitusvelvollisuus... 6 Omaishoitosopimuksen päättäminen... 6 Muistihoitaja... 6 Fysioterapeutti... 6 Toimintaterapeutti... 7 Vapaaehtoistoiminta... 7 Yhteystietoja... 7

3 Omaishoitajat Huittisissa Huittisissa on ikääntyneitä (yli 65-vuotiaita) omaishoitoperheitä n 70. Määrä on ollut tasaisessa kasvussa viime vuosina. Omaishoidon tuen 65 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana Lukuina % vastaavanikäisestä väestöstä Huittinen Kokemäki Eura Säkylä Huittinen Kokemäki Eura Säkylä Lähde: Mitä on omaishoidontuki? Omaishoidon tuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajille annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuki ei ole subjektiivinen eli ehdoton oikeus, vaan se on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden suuruudesta ja alimmasta hoitopalkkiosta säädetään omaishoitolaissa (973/2005) 5. Omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tukea haetaan hakemuslomakkeella, johon liitetään lääkärinlausunto. Lomake löytyy kaupungin nettisivuilta (www.huittinen.fi seniorit omaishoito) tai kaupungin kotihoitotoimistosta ja sosiaalitoimistosta. Tiedustelut: Avopalveluohjaaja puh Tuen myöntämisedellytykset Omaishoidon tuesta annetun lain 3 :n mukaan yleiset myöntämisperusteet ovat: henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia 2

4 omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista Omaishoidon tuesta maksettavat hoitopalkkiot porrastetaan hoidettavan hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella kolmeen (3) maksuluokkaan. Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Yli 65-vuotiailla palkkion tasoa määriteltäessä suuntaa antavana apuvälineenä käytetään RAVA - toimintakykyindeksiä hoidettavan fyysisen toimintakyvyn mittaamiseen tai MMSE - muistitestiä kognitiivisen toimintakyvyn mittaamiseen. Näiden mittareiden avulla pyritään selvittämään niitä osa-alueita, jotka vaikuttavat kotona selviytymiseen. Lisäksi arvioidaan muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö sekä muu palvelukokonaisuus Omaishoidon tukea hakeneen asiakkaan luokse tehdään kotikäynti, jolloin arvioidaan hakijan tuen ja hoidon tarve ja muut hoitoon liittyvät asiat. Hoitopalkkio Omaishoidon tukeen sisältyy aina rahana suoritettava hoitopalkkio, josta asiakkaat voivat halutessaan kuitenkin vaihtaa osan palveluihin palvelusetelillä. Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitopalkkio on v vähintään 384,67 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkio on kuitenkin vähintään 769,33 euroa kuukaudessa hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana, jos omaishoitaja joutuu jäämään lyhytaikaisesti pois töistä. Hoitopalkkiot tarkistetaan kalenterivuosittain. Omaishoitajalle maksetaan hoitopalkkiota, jonka taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Perheen tuloja tai varallisuutta ei oteta huomioon palkkiota myönnettäessä. Hoitopalkkio maksetaan hakukuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien. Tukea ei makseta takautuvasti eikä sitä myönnetä kuukautta lyhyemmäksi ajaksi. Maksupäivä on seuraavan kuukauden 15. päivä. Hoitopalkkio on omaishoitajalle veronalaista tuloa, josta kaupunki perii ennakonpidätyksen ja eläkemaksun. Eläkemaksu koskee alle 68-vuotiaita omaishoitajia. Omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja ei ole työsuhteessa kaupunkiin. Kaupunki on velvollinen järjestämään omaishoitajalle vapaaehtoisen vakuutuksen omaishoitotyössä sattuvan tapaturman varalle. Hoitopalkkiot ja kriteerit lähtien Yli 65-vuotiaat Maksuluokka I: 384,67 euroa/kk Hoidettavan toimintakyky: RAVA-indeksin arvo 2-3 (MMSE alle 13-20) Hoidon sitovuus: Paljon päivittäistä hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja valvontaa tarvitsevat henkilöt. Hoidettava voi olla lyhyitä aikoja yksin, mutta ei voi asua yksin. Ilman omaishoitajaa hoidettava tarvitsisi runsaasti kotihoidon palveluita ja tukipalveluita. Hoidon sitovuus on verrattavissa palvelu-asumiseen tai tehostettuun kotihoitoon. Tuen ulkopuolelle jäävät ne asiakkaat joiden avuntarve kohdistuu pelkästään asiointiin ja kodinhoitotehtäviin. 3

5 Maksuluokka II: 512,85 euroa/kk Hoidettavan toimintakyky: RAVA-indeksin arvo (MMSE alle 12) Hoidon sitovuus: Runsaasti päivittäistä hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa tarvitsevat henkilöt. Hoidettava tarvitsee apua, valvontaa ja huolenpitoa useissa eri henkilökohtaisissa toiminnoissa. Hoidettava ei kykene itsenäiseen asumiseen. Hoidettava tarvitsee hoitajan apua vuorokauden eri aikoina. Omaishoidon tuen vaihtoehtona olisi tehostettu palveluasuminen vanhusten palvelutalossa tai autettu asuminen vammaisten palveluyksikössä. Maksuluokka III: 1010,30 euroa/kk Hoidettavan toimintakyky: RAVA-indeksin arvo > (MMSE alle 12) Hoidon sitovuus: Jatkuvaa ympärivuorokautista runsasta hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa tarvitsevat erityisen vaikeavammaiset tai sairaat henkilöt, esimerkiksi saattohoitovaiheen hoito. Hoidettava tarvitsee apua, valvontaa ja huolenpitoa kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Hoidettava asuu hoitajan luona, eikä hoidettavaa voi jättää ilman valvontaa. Hoitotyö edellyttää hoitajan kokopäiväistä työpanosta ja hoitovastuuta ympäri vuorokauden. Omaishoidon tuen vaihtoehtona olisi pysyvä laitoshoito, sairaalahoito tai tehostettu palveluasuminen. Muut etuudet Omaishoitajalla on mahdollisuus saada palveluseteli siivoukseen kerran kuukaudessa, palvelusetelin arvo on 20. Omaishoidon tuen toteuttamis-ja maksukäytäntöjä Omaishoitosopimus Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kaupungin välinen omaishoitolain mukainen omaishoitosopimus. Omaishoitosopimuksen tulee sisältää tiedot ainakin hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta, oikeudesta lakisääteisiin vapaapäiviin ja niiden järjestämisestä, määräaikaisen sopimuksen kestosta sekä hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä. Omaishoitosopimus on voimassa toistaiseksi. Erityisestä syystä sopimus voidaan tehdä määräaikaisena. Hoito- ja palvelusuunnitelma Omaishoitosopimuksen liitteenä on oltava yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa laadittu omaishoitolain mukainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan tulee liittää tiedot tämän lain mukaisista hoidettavan ja hoitajan oikeuksia koskevista säännöksistä ja niiden soveltamisesta. Lisäksi suunnitelmaan tulee kirjata ainakin omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö, muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö, omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö sekä tieto siitä, miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien tai muun poissaolon aikana. 4

6 Hoitopalkkion maksaminen omaishoidon keskeytymisen ajalta Hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua siitä, kun omaishoito keskeytyy tilapäisesti omaishoidettavan terveydentilassa tapahtuvasta äkillisestä syystä. Jos omaishoidettava siirtyy pitkäaikaishoitoon, päättyy omaishoidon tuki kyseisen kuukauden lopussa. Muu omaishoitajasta tai omaishoidettavasta johtuva keskeytys keskeyttää hoitopalkkion maksaminen välittömästi, ellei kyseessä ole hoitajan kuntoutus tai muu omaishoitosopimuksessa erikseen sovittu keskeytys. Esim. intervallihoito vähentää hoidon sitovuutta ja hoitopalkkion määrää vastaavassa suhteessa. Omaishoitaja on velvollinen ilmoittamaan palkkion saantiin vaikuttavat muutokset omaishoidon yhteyshenkilölle. Omaishoitajan sairastuminen Jos omaishoitaja sairastuu yllättäen, yhteydenotto ensisijaisesti kotiutushoitajaan, joka järjestää jaksohoitopaikan. Iltaisin ja viikonloppuisin yhteys kotiutustiimiin tai terveyskeskuksen vuodeosastolle. Jos omaishoitaja on menossa suunnitellusti esim. tutkimuksiin tai leikkaukseen, yhteys kotiutushoitajaan heti, kun aika on tiedossa, jotta voidaan varata jaksopaikka. Omaishoitajan vapaapäivä ja sen järjestäminen Lakisääteisesti omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kalenterikuukaudessa. Oikeus omaishoidon vapaisiin syntyy, mikäli omaishoitaja hoitaa hoidettavaa kuukaudessa vähintään 15 päivää. Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan lakisääteisen vapaan aikana. Vapaan järjestämisen vaihtoehdot Jaksohoitovuorokaudet Annalassa ja Kuninkaisten vanhainkodilla. Kotihoidon hoitajan palvelut kotiin Yksityisen palveluntuottajan palvelut palvelusetelillä tai Sijaisomaishoitajan kanssa tehdyllä toimeksiantosopimuksella hoidettavan kotona. Tiedustelut: Kotiutushoitaja puh Hoidon sitovuuden vaikutus lakisääteiseen vapaaseen Vähäiset keskeytykset omaishoidossa eivät poista sitovaa hoitotyötä tekevän omaishoitajan oikeutta lakisääteiseen vapaaseen. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- tai terveyspalveluja. Lakisääteisen vapaan ajalta perittävä asiakasmaksu Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle annettavista palveluista peritään hoidettavalta tuloista riippumaton, vuorokausikohtainen tasamaksu. Vuorokauden hinta vapaapäiviltä on 11,30 euroa (vuonna 2014), joka on säädetty laissa. Maksu ei kerrytä asiakasmaksulain 6a mukaista maksukattoa. 5

7 Ilmoitusvelvollisuus Omaishoitaja on velvollinen ilmoittamaan omaishoidon palveluvastaaville hoidon määrän ja sitovuuden mahdollisista muutoksista. Omaishoitosopimuksen päättäminen Kunta voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden kuukauden kuluttua. Irtisanomisajan kuluminen lasketaan molempien sopijaosa-puolten taholta tapahtuvaksi sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka kuukauden aikana irtisanominen on annettu toiselle sopijaosapuolelle tiedoksi. Omaishoitaja voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kuukauden kuluttua. Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi esim. omaishoidon myöntämisen kriteerit eivät enää täyty, hoidettavan kuolema tai sijoitus pitkäaikaiseen palveluasumiseen/laitoshoitoon tai muuhun palveluun kodin ulkopuolelle. Jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan terveyden tai turvallisuuden (hoitaja on kykenemätön hoitajaksi tai hoitoympäristö on olosuhteiltaan hoidolle sopimaton), sopijapuolet voivat purkaa sopimuksen ja hoitopalkkion maksamisen välittömästi. Mikäli hoito keskeytyy hoitajan terveydellisestä syystä, hoitopalkkion maksaminen päättyy 5 vuorokauden kuluttua siitä, kun hoitaminen päättyy. Mikäli omaishoitopalkkiota myönnettäessä tai maksettaessa on annettu virheellisiä tietoja, voidaan myönnetty palkkio lakkauttaa ja suoritetut erät periä takaisin. Muistihoitaja Muistihoitaja antaa tietoa muistihäiriöistä, niiden syistä ja hoidosta. Muistioireiden ilmetessä (itsellä tai omaisella) kannattaa ottaa yhteyttä muistihoitajaan ja hakeutua muistitutkimuksiin. Muistitestiin voi varata ajan ilman erillistä lähetettä, soittamalla suoraan muistihoitajalle tai terveyskeskuksen ajanvarauksen kautta. Muistitestaus on maksutonta. Testauksen lisäksi muistihoitajalta voi kysyä apua ja neuvoja kaikissa muistiin ja muistisairauksiin liittyvissä mieltä askarruttavissa asioissa, kuten mm. muistisairauteen sairastuneen tuki- ja palveluasioissa sekä sairauteen liittyvissä ongelmatilanteissa. Muistihoitajan vastaanotto keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin Huittisten terveyskeskuksessa klo Tarvittaessa myös kotikäynnit. Fysioterapeutti Kuntoutusta järjestetään kotihoidon asiakkaille heidän kotonaan. Kuntoutus on aina asiakaslähtöistä ja sen luonne määräytyy asiakkaan tarpeiden mukaan. Kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa toimintakykyä, sekä tukea asiakkaan omatoimisuutta ja kotona selviytymistä. Kuntohoitaja ja fysioterapeutit ovat fyysisen toimintakyvyn asiantuntijoita. Ihmisen perusliikkuminen ja sen tukeminen ovat keskeisiä seikkoja ikäihmisten kuntoutuksessa. Fysioterapian keinoja tavoitteiden saavuttamiseen ovat mm. erilaiset voima-, liikkuvuus-, ja tasapainoharjoitteet, rentoutus, venytykset 6

8 sekä apuvälinetarpeen arviointi. Asiakkaalle laaditaan tarvittaessa myös harjoitusohjelma, jota tulisi toteuttaa omalla ajallaan. Toimintaterapeutti Toimintaterapeutti pyrkii vaikuttamaan kuntoutuksen keskeisiin tavoitteisiin yläraajojen harjoittamisella, sekä kognitiivisten toimintojen harjoittamisella. Toimintaterapeutti tekee kotikäyntejä toimintakyvyn arvioimiseksi ja ohjaa asiakasta kodin askareissa tämän omassa elinympäristössään. Lisäksi kodin pienapuvälineiden hankinnassa saa apua toimintaterapeutilta. Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistyö on tärkeä ja vanhusten kannalta merkittävä lisä hyvinvointipalvelujen kokonaisuudessa. Vapaaehtoistyöllä on pitkät perinteet Huittisissa. Vanhustenhuollossa on toiminut vapaaehtoisia ulkoiluttajina ja erilaisten tilaisuuksien järjestäjinä eri yksiköissä. Vapaaehtoistoiminnan tarpeiden lisääntymisen ja kehittämisen myötä Huittisten kaupungin vanhustenhuollossa järjestettiin keväällä 2013 yhteistyössä KASTE Toimintakykyisenä ikääntyminen-hankkeen kanssa vapaaehtoistoiminnan peruskoulutusta. Vuoden 2014 alussa alkaneen KASTE Yhteisvoimin kotona hankkeen Huittisten osakokonaisuuden Ennakoivan kotikuntoutusmallin kehittäminen omaishoidon tueksi myötä vapaaehtoistoimintaa laajennetaan myös omaishoitajien jaksamisen tukemiseen. Omaishoitajan on mahdollista saada vapaaehtoinen seuraksi hoidettavalle omaishoitajan oman lääkäri tms. käynnin ajaksi tai itselleen ulkoilu- tai juttuseuraksi. Vapaaehtoistoimijan apua tarvitseva asiakas ottaa yhteyden vapaaehtoistyön koordinaattoriin, joka valitsee tehtävään sopivan vapaaehtoistoimijan. Yhdistykset, yhteisöt, yritykset, yrittäjät, kyläseurat, musiikkiryhmät, oppilaitokset, seurakunta ja omaiset ovat mukana järjestämässä tilaisuuksia ja ohjelmaa vanhusten arjen piristämiseksi vanhustenhuollon eri toimipisteissä. Vapaaehtoistoiminta on arvokasta ja antoisaa sekä toimijalle itselleen että asiakkaille. Halutessasi lisätietoa tai mukaan toimintaan ota yhteyttä koordinaattoriin! Yhteystietoja Vanhustenhuollon johtaja Avopalveluohjaaja Kotiutushoitaja Kotiutustiimi Vapaaehtoistyön koordinaattori Kuntohoitaja Toimintaterapeutti Muistihoitaja Terveyskeskus vuodeosasto

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Sosiaali ja terveyskeskus 26.5.2015 1 1. OMAISHOIDONTUESTA YLEISESTI 2 2. TUEN HAKU JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2 3. AIKUISET 3 3.1. Maksuluokat 3 3.2. Omaishoidon

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen PYSYVÄISOHJE 1 (8) PTL 13.6.2013 Liite 9, PTL 29.8.2013 106 Liite 7 Dno 649/05.12.00/2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS Voimassa: 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen 1.

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Haapaveden kaupunki, PL 40, 86601 Haapavesi. Kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi. Puhelin 08 4591 1, Faksi 08 4591 334, www.haapavesi.fi OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Sosiaali-

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki TIEDOTE 1(5) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2011 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki 1(6) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2014 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry HYVÄ OMAISHOITAJA! Tämä palvelukansio on suunnattu omaishoitajille sekä omaishoitajien parissa työskenteleville ammattihenkilöille.

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2012-2013 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 19.1.2012, kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Onnenkoti Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet 24.11.2013 Koonnut: Erja Sandberg KELAN ETUISUUKSIA 1. Vammaistuki (alle 16v /16v täyttäneen) 2. Vaikeavammaisten kuntoutus 3. Ammatillinen kuntoutus 4. Koulutarvikemääräraha

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 Työryhmä Armi Lehtinen, Jämsä Anne Mari Koukka, Laukaa Eira Ohvo, Konnevesi Liisa Mustonen, Muurame Emmi Hanhikoski, Jyväskylä Jaana

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012

LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 Pohjana Keski-Suomen vammaisten toimintaohje: Työryhmä Armi Lehtinen Jämsä Anne Mari Koukka Laukaa Eira Ohvo Konnevesi Liisa Mustonen Muurame

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 (59)

SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 (59) SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 2 Lukijalle Munuais- ja maksaliiton Sosiaaliopas 2013 kokoaa keskeiset tiedot munuais- ja maksasairaiden sosiaaliturvasta. Opas on tarkoitettu sekä munuais- ja maksasairauksiin

Lisätiedot

PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE. Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa

PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE. Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE 2013 Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Lopen kunnan vanhusneuvosto... 5 Koti- ja tukipalvelut... 6 Kotipalvelu...

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot