Kuva 18: Havainnekuva 1:2500, vaihtoehto A. Kuva 19: Nikkilän matkakeskus, bussiliikenteen liikennöintiperiaate, vaihtoehto A.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuva 18: Havainnekuva 1:2500, vaihtoehto A. Kuva 19: Nikkilän matkakeskus, bussiliikenteen liikennöintiperiaate, vaihtoehto A."

Transkriptio

1 A Kuva 18: Havainnekuva 1:2500, vaihtoehto A Kuva 19: Nikkilän matkakeskus, bussiliikenteen liikennöintiperiaate, vaihtoehto A Vaihtoehto A krs-m2 Asunto Liike + Market Koulun laaj.+ uimahalli Päiväkoti yht

2 5 B Keskuspuisto, 2. Nikkiläntie, 3. Iso Kylätie, 4. Pornaistentie, 5. Asema-alue Kuva 20: Havainnekuva 1:7500 vaihtoehto B Kaikkia kolmea suunnitteluvaihtoehtoa (A, B ja C) yhdistävä tärkein julkinen tila on Iso Kyläntie, jonka varren puurivien sekä tien päihin sijoittuvien aukioiden ja rakennusten kivijalkamyymälöiden voimin tiestä muodostuu viihtyisä keskustapromenadi. Myös Pornaistentietä ja Nikkiläntietä kehitetään niiden nykyisestä maantiemäisestä asusta urbaania katutilaa muodostaviksi bulevardeiksi. Pornaistentien varrelle sijoittuvat kauppakeskukset muodostavat toisaalta alueen suurimmat julkiset sisätilat. Keskuspuiston ja Nikkilää ympäröivän kulttuurimaiseman tarjoamat liikunta- ja virkistysmahdollisuudet yhdistyvät kevyen liikenteen reitistön myötä toisiinsa. Eri-ikäisille soveltuvien liikunta- ja ajanviettopaikkojen tarjonnalla parannetaan mahdollisuuksia kunnon kohotukseen ja yleiseen viihtyvyyteen. 4.4 Asuminen Nikkilän voimakkaan kasvun edellytyksenä on voimakas lisärakentaminen, joka toteutetaan kerrostalovaltaisena. Olemassa olevia pientaloalueita tiivistetään myös pienempimittakaavaisella rivi- ja omakotitalorakentamisella. Lopputuloksena saadaan laajempi asuntotarjonta, jonka myötä eri ikä- ja käyttäjäryhmille sopivia asuntoja on nykyistä enemmän tarjolla. Uudisrakentaminen keskittyy vajaasti tai ei lainkaan rakennetuille alueille, joiden sijainti on keskeinen. Asukkaiden yhteyksiin kevyen ja julkisen liikenteen reiteille kiinnitetään erityistä huomiota. Vaihtoehtojen A, B ja C keskeiset erot asumisessa tulevat esiin uudisrakentamisen määrän, sijoittumisen sekä rakennusten mittasuhteiden muodossa; vaihtoehto C on selkeästi kerrostalovaltaisin vaihtoehtojen A ja B ollessa yhdistelmiä pien- ja kerrostalorakentamismalleista. Keskusta-alueen väestönkasvu on arvion (1 asukas / 50 krs-m2) mukaan vaihtoehdossa A 2300 asukasta, vaihtoehdossa B 2000 asukasta ja vaihtoehdossa C 2500 asukasta. Kuva 21: Keskustan liikenneverkkokaaviossa on esitetty ideasuunnitelman liikenneverkon periaate. 4.5 Liikenneverkko Ehdotetut liikenneverkon parantamistoimenpiteet kohdentuvat pääosin keskustan pääkaduille Nikkiläntie ja Pornaistentie, Iso Kylätie, aseman seudulle sekä jokivarren ja keskuspuiston puistoraiteille. Lisäksi laajempana verkollisena asiana on esitetty liikenneverkon kehittämistä joen itäpuolella, liittyen Pornaistentien siirtoon kokonaan uudelle reitille. -14-

3 B Kuva 22: Havainnekuva 1:2500, vaihtoehto B Kuva 23: Nikkilän matkakeskus, bussiliikenteen liikennöintiperiaate, vaihtoehto B Vaihtoehto B krs-m2 Asunto Liike + Market Koulun laaj Päiväkoti yht

4 5 C Keskuspuisto, 2. Nikkiläntie, 3. Iso Kylätie, 4. Pornaistentie, 5. Asema-alue Kuva 24: Havainnekuva 1:7500 vaihtoehto C Nikkiläntiestä rakennetaan keskustan puistobulevardi. Puuriveillä, istutuksilla ja valaistuksella korostetaan Nikkiläntien roolia pääkatuna. Risteykset toteutetaan kiertoliittyminä. Kevyen liikenteen tasoristeykset ja alikulut korostavat reittien jatkuvuutta. Iso Kylätie muutetaan maankäyttöratkaisusta riippuen kävelypainotteiseen suuntaan (ajoradan korotus jalkakäytävien tasoon, sekoittunut liikenne jne.). Pohjoisosassa katu uusitaan kokonaan aseman ja sen ympäristön maankäytön toteutuessa. Ideasuunnitelmassa on esitetty Pornaistentien siirtämistä radan alituskohdasta alkaen itään joen ja Laaksosuontien väliselle alueelle. Tämä mahdollistaa radan ja Nikkiläntien välisen nykyisen Pornaistentien muuttamista ympäristöltään keskustan kaduksi. Nikkilän henkilöliikenneasema on esitetty ns. pistoraiteena nykyisen radan eteläpuolelle tasoylikäytäväkohdan ja Pornaistentien väliselle alueelle. Bussiterminaali esitetään toteutettavaksi aseman eteläpuolelle, vaihtoehdoissa A ja B asemalaiturin viereen ja vaihtoehdossa C Ison Kylätien ja Mixintien kulmaan. Aseman alueella osoitetaan pyöräpysäköintiä terminaalin yhteyteen ja liityntäpysäköintiä liiketilojen pysäköinnin yhteyteen ja/tai radan pohjoispuolelle. 4.6 Palvelut Suunnitelman mukaisesti Nikkilän palvelutarjonta monipuolistuu ja palveluiden saavutettavuus paranee. Keskusta-alueelle suunnitellut kaksi kauppakeskittymää sekä pienemmät kadunvarsiliikkeet ja juna-aseman yhteyteen ideoitu kauppahalli (vaihtoehto B) sijoittuvat niin asiakkaiden kuin kaupankin kannalta keskeisille paikoille. Iso Kylätie muodostaa keskustapromenaadin, tapaamispaikan, jonka varrella on pienliikkeitä, kahviloita, marketteja ja julkisen liikenteen asemat. Liikekeskustan lisäksi myös hieman etäämmälle on suunnitteilla uusia palveluita, kuten päiväkoti, uimahalli (vaihtoehdot A ja C), Sipoo-talo ja nykyisen sairaalan laajennus. 4.7 Puistot ja viheryhteydet Nikkilän keskustaa kiertävän viherverkoston säilyminen, voimistaminen ja kehittäminen on tärkeää. Kevyen liikenteen reitistöä täydennetään siten, että kulku viheralueelta toiselle ja keskusta-alueen ympäri on joustavaa. Lisäksi liittymät keskustasta viheralueiden kevyenliikenteen reitistöön tehdään sujuviksi. Kirkonseudun maisemakuvassa on arvokasta peltomaiseman säilyminen avoimena. Keskustan sisääntulon etelän suunnasta muodostavat Lindnäsin tilakeskus pihapiireineen ja harmaakivikirkko puistoineen. Näiden asema tulee säilyttää. Peltoalue hautausmaan ja Ison Kylätien välillä säilytetään viljeltynä. Keskuspuistoa kehitetään puistomaisena avoimien tilojen sarjana. Pitkät näkymät puiston eri osista toisiin säilytetään. Avoimet nurmi- ja niittypinnat voivat toimia kukkaniittyinä, auringonotto-, picnic- ja pelinurmina. Avoimeen tilaan rajoittuvien rakennettavien alueiden reunaan istutetaan monikerroksellista reunakasvillisuutta. Vanhojen rakennettujen alueiden kasvullista reunaa vahvistetaan ja metsänreunoja täydennetään tarvittaessa uusilla istutuksilla. Keskuspuistoon sijoitetaan kaksi leikki- ja oleskelupaikkaa, toinen vanhalle asuinpaikalle metsäisellä saarekkeella puiston pohjoisosassa, toinen hautausmaan pohjoispuolelle metsänreunaan. Vanhalle asuinpaikalle sijoittuvan leikkipaikan toteutus voi olla viljelysmaiseman inspiroima. Perinteiset leikkivälineet korvataan leikkiveistoksilla, jotka esittävät erilaisia maatalon eläimiä, esim. hevosia, lampaita ja kanoja. Metsänreunaan sijoitetaan pieniä kuntoilupisteitä nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Kuntoilupisteiden välineet ovat ilmeeltään kevyitä ja teräsrakenteisia. Koulukeskuksen kenttien väliin jäävää aluetta kehitetään nuorison oleskelu- ja pienpelialueena. Keskuspuiston kalustusta ja varustusta (penkit, roska-astiat, valaistus) yhtenäistetään malleiltaan ja väritykseltään. Nikkilän asemanseudulla säilyvien ja siirrettävien rakennusten pihapiirejä kehitetään puutarhamaisina. Istutuksissa suositaan vanhoja perinnelajeja: hedelmäpuita, syreeniä, ruusuja. Maisemallisesti, ekologisesti ja geologisesti merkittävä Ollbäckenin purouoma säilytetään luonnontilaisena. Jokivarren korkea ja runsas niittykasvillisuus säilytetään. Varikkoalueen kohdalla uomaan tunkeutuva täyttö poistetaan ja alue palautetaan luonnontilaiseksi. Purouoman kasvillisuutta täydennetään paikoin puu- ja pensasistutuksilla. -16-

5 C Kuva 25: Havainnekuva 1:2500, vaihtoehto C Kuva 26: Nikkilän matkakeskus, bussiliikenteen liikennöintiperiaate, vaihtoehto C Vaihtoehto C krs-m2 Asunto Liike + Market Koulun laaj Uimahalli Kunnanvirasto yht

6 Kuva 27: Ideasuunnitelman puistot ja viheryhteydet Sipoonjoen rantapuistoon keskustan itäpuolilla on viime vuosina rakennettu uusia kevyen liikenteen yhteyksiä. Rantapuistoon on laadittu vuonna 2009 puistosuunnitelma, jonka pohjalta alueen istutuksia, kalustusta ja käytäväverkkoa tullaan edelleen täydentämään. Jokilaakson itärannan kevyen liikenteen verkostoa tulee myös kehittää siten, että jokilaaksoon muodostuu yhtenäinen ulkoilureitti laajempaakin virkistyskäyttöä palvelemaan. Rantapuistossa sijaitsevaan vanhaan rakennusryhmään sijoitetaan virkistyksen ja ulkoilun tukikohta rantakahviloineen ja välinevuokrauspisteineen. Tukikohdan läheisyyteen rakennetaan uusi joen ylittävä kevyen liikenteen silta. Nykyinen leikki- ja oleskelupaikka jokirannassa Nikkiläntien eteläpuolella siirtyy keskustan rakentamisen myötä hieman lähemmäksi rantaa. Nuorison oleskelupaikka sijoitetaan vanha muuntamorakennuksen läheissyyteen. Seuraava sivu: Kuva 28a, 28b, 28c: Viistoilmakuvaupotus suunnitelmavaihtoehdoista A, B ja C. Näkymä pohjoisesta, etualalla rata ja aseman ympäristö. -18-

7 Kuva 28a Kuva 28b -19- Kuva 28c

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeiden tarkoitus ja tavoitteet 1.2 Rakennusalueen sijainti 1.3 Alueen erityispiirteet

Lisätiedot

Pohjoinen Helsinki. Pohjoiseen Helsinkiin on arvioitu sijoittuvan noin 55 000 uutta asukasta ja lähes 30 000 työpaikkaa.

Pohjoinen Helsinki. Pohjoiseen Helsinkiin on arvioitu sijoittuvan noin 55 000 uutta asukasta ja lähes 30 000 työpaikkaa. 17 Pohjoinen Helsinki Pohjoinen Helsinki tulee kehittymään merkittävästi lähivuosikymmeninä. Kun nyt alueen ainut joukkoliikenteen runkoyhteys on vilkkaasti liikennöity päärata, halkoo aluetta tulevaisuudessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot

VERMONTIE ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET, ALUE 116900 HAVAINNEKUVAT

VERMONTIE ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET, ALUE 116900 HAVAINNEKUVAT VERMONTIE ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET, ALUE 116900 HAVAINNEKUVAT 04.09.2014 Perkkaa-Vermo / maanomistajien suunnitelma Konsepti Alueesta kehitetään viihtyisä asuinalue, jonka vetovoima perustuu

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

Koskelan sairaala-alue ympäristöineen. Selvitys kaavoitettavasta alueesta

Koskelan sairaala-alue ympäristöineen. Selvitys kaavoitettavasta alueesta Koskelan sairaala-alue ympäristöineen Selvitys kaavoitettavasta alueesta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Annina Vainio Valokuvat: Annina Vainio (ellei toisin mainita) Arkistovalokuvat: Helsingin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ VIITTEELLINEN SUUNNITELMA ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan koulutusohjelma Miljöösuunnittelu Tutkintotyö Syksy 1999 Hanna Kuisma SISÄLLYS

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa

VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa Maan kä ytö tieteiden laitos Markku Norvasuo Visio Su vela n pa ika liskesku ksesta lä hiökehitä m isen m u u toksessa Aalto-yliopisto VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa Markku

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Vahvistettu 15.2.2010 Kansikuva: Sondby, Vessölandet / Seppo Mäkinen Taajamatoimintojen alue Merkinnällä osoitetaan asumiseen, palvelu-, ja ympäristöhäiriötä

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

kau- Keskustan ympäristöviras- kaupungin si oli myös

kau- Keskustan ympäristöviras- kaupungin si oli myös NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN KUTSUKILPAILU 2.5.2012 31.8.20 12 Avoin nettikysely kansalaisille 5.6.2012 15.6. 2012 LOPPURAPORTTI 21.6.2012 27.2.2012 93 Naantalin kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan keskustakorttelien

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, korttel li 26 LIIKENNESELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 0634-P21253 LIIKENNESELVITYS Sisällysluettelo 1 Selvityksen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS

RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS 15.04.2014 SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen rajaus 4 1 JOHDANTO 5 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoi eet 5 1.2 Menetelmät 5 1.3 Työryhmä 5 2. KOKO ALUEEN

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot