Numeroidut maankäyttöalueet Kartalta löytyvät numeroidut uudet asuntoalueet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Numeroidut maankäyttöalueet Kartalta löytyvät numeroidut uudet asuntoalueet"

Transkriptio

1 Numeroidut maankäyttöalueet Kartalta löytyvät numeroidut uudet asuntoalueet 91

2 LIITE 1 VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA VAIHTOEHTO A Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen OYK eheyttää ja tiivistää yhdyskuntarakennetta joukkoliikennekäytävien (linja-auto ja raideliikenne) läheisyydessä. VAIHTOEHTO B Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen OYK eheyttää yhdyskuntarakennetta joukkoliikennekäytävien läheisyydessä, mutta hajauttaa rakennetta nykyisten joukkoliikennekäytävien ulkopuolelle OYK:n ratkaisut tukevat ja vauhdittavat kaupunkiseudun joukkoliikenteen ja erityisesti lähijunaliikenteen kehittämistä (kasvava väestöpohja, henkilöliikenneseisake, koulujen ja päiväkotien sijainti) Maankäyttö Joukkoliikenteen laatukäytävien pysäkkien ja henkilöliikenneseisakkeen ympärille sijoittuu mahdollisimman tehokasta rakentamista. Tiivis rakentaminen tukee joukkoliikennettä. Tehokkaat asuntoalueet ja julkiset palvelut sijaitsevat joukkoliikennekäytävien läheisyydessä. Asumisen typologian monipuolisuus toteutettavissa. Joukkoliikennevyöhykkeellä pientalorakentamista enemmän kuin vaihtoehto A:ssa. Julkiset palvelut sijaitsevat joukkoliikennekäytävien Avoimia viljelymaisemia säilyy runsaammin kuin vaihtoehto B:ssä mm. vesistöjen läheisyydessä Vaikutukset palvelurakenteeseen OYK mahdollistaa kunnallisten palveluiden rakennusten (päiväkoti-, koulu- ja liikuntapalvelut) laajentamisen maankäyttövarausten laajennusten vuoksi. Uusia kaupallisia palveluita voidaan sijoittaa henkilöliikenneseisakkeen läheisyyteen liikunta- ja urheilualueiden laajentaminen tukee asukkaiden liikuntaharrastuksia. Virkistyskäytön kannalta laajat metsäalueet ja muut viherverkonosat sekä vesistöt antavat asukkaille mah-dollisuuden luonnon kokemiseen.. hel-pomman liikkumisen palveluihin. Sosiaaliset vaikutukset Asumisen tarpeet Toteuttaa asumisen eri typologioita. Tiivistyvä asuminen sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeelle. Joukkoliikenne palvelee autottomia asukkaita. Maankäyttö Joukkoliikennevyöhykkeellä pientalorakentamista enemmän kuin vaihtoehto A:ssa. Julkiset palvelut sijaitsevat joukkoliikennekäytävien läheisyydessä. Asumisen typologian monipuolisuus toteutettavissa. Huolehdittava kaavan toteuttamisen vaiheittaisuudesta ( toteutetaan asunto- ja palvelurakentaminen joukkoliikennekäytävien läheisyydessä) Vaikutukset palvelurakenteeseen OYK mahdollistaa kunnallisten palveluiden rakennusten (päiväkoti-, koulu- ja liikuntapalvelut) laajentamisen maankäyttövarausten laajennusten vuoksi. Kaava-alueen itäpuoliselle sijoittuvat uudet reserviasuntoalueiden toteuttaminen vaatii uusien kunnallisten mm. päiväkotipalveluiden sijoittamista alueelle. Itäosan uusien asuntoalueiden palvelut haetaan kuntakeskuksesta tai Ideaparkista, joka osaltaan lisää henkilöautoliikennettä. asukkaiden liikuntaharrastuksia. Virkistyskäytön kannalta laajat metsäalueet ja muut viherverkonosat sekä vesistöt antavat asukkaille mahdollisuuden luonnon kokemiseen. Sosiaaliset vaikutukset Asumisen tarpeet Toteuttaa asumisen eri typologioita. Asuminen sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeelle ja suuri osa sen ulkopuolelle. 92

3 LIITE 1 VAIHTOEHTO A VAIHTOEHTO B Asukasaktivointi asukkaiden liikuntaharrastuksia. Virkistyskäytön kannalta laajat metsäalueet ja muut viherverkonosat sekä vesistöt antavat asukkaille mahdollisuuden luonnon kokemiseen. helpomman liikkumisen ja terveelliset elämäntavat. Turvallisuus ja esteettömyys Turvallisuus vaikuttaa asukkaiden arkiliikkumiseen. Etenkin jalankulun ja pyöräilyn reittien jatkosuunnittelussa on otettava huomioon korkeuserot (tasoerot) esteettömien reittien rakentamiseksi ja kunnostamiseksi Virkistysmahdollisuudet Virkistysalueiden, kävely- ja pyöräteiden kehittämisellä on suuri merkitys myös asukkaiden fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Vaikutukset maisemaan Avoimia maisemia säilyy maiseman elävöittäjänä. Voimajohdon yhteystarvemerkinnän mahdollinen toteuttaminen turmelee Moision alueen maisemakuvaa. Asukasaktivointi asukkaiden liikuntaharrastuksia. Virkistyskäytön kannalta laajat metsäalueet ja muut viherverkonosat sekä vesistöt antavat asukkaille mahdollisuuden luonnon kokemiseen. helpomman liikkumisen ja terveelliset elämäntavat. Turvallisuus ja esteettömyys Turvallisuus vaikuttaa asukkaiden arkiliikkumiseen. Etenkin jalankulun ja pyöräilyn reittien jatkosuunnittelussa on otettava huomioon korkeuserot (tasoerot) esteettömien reittien rakentamiseksi ja kunnostamiseksi Virkistysmahdollisuudet Virkistysalueiden, kävely- ja pyöräteiden kehittämisellä on suuri merkitys myös asukkaiden fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Vaikutukset maisemaan Avoimia maisemia säilyy vähemmän kuin VE A:ssa maiseman elävöittäjänä. Voimajohdon yhteystarvemerkinnän mahdollinen toteuttaminen turmelee Moision alueen maisemakuvaa Liikenteelliset vaikutukset Pääradan lisäraiteiden ja seisakkeen rakentaminen mahdollistavat lähijunaliikenteen kehittämisen. Tampereentien muuttaminen katumaisemmaksi ohjaa ajoneuvoliikennettä Turuntien kautta moottoritielle ja vähentää näin taajaman läpikulkuliikennettä. Liikennemäärien lasku Tampereentien ympäristössä mahdollistaa entistä sujuvamman ja turvallisemman liikenneympäristön kevyelle liikenteelle. Kaavassa esitetyt kiertoliittymät helpottavat mahdollista ruuhkautumista ja parantavat sivusuuntien turvallista liittymistä pääteille. Turuntien ja Katepalintien risteys toteutetaan kääntymiskaistoilla varustettuna risteyksenä. Edellytyksenä suunnitellun lisärakentamisen positiivisille vaikutuksille liikennejärjestelmään on, että asumisen ja palvelujen synnyttämästä liikkumistarpeesta pääosa on kevyttä liikennettä ja suuntautuu joukkoliikenteen käyttöön. Tämä edellyttää kaavassa osoitettujen kevyen liikenteen yhteyksien täydentämistä sekä linja-autopysäkkien optimaalista sijoittelua palveluihin ja liikenteen verkostoon nähden. Liikenteelliset vaikutukset Pääradan lisäraiteiden ja seisakkeen rakentaminen mahdollistavat lähijunaliikenteen kehittämisen. Tampereentien muuttaminen katumaisemmaksi ohjaa ajoneuvoliikennettä Turuntien kautta moottoritielle ja vähentää näin taajaman läpikulkuliikennettä. Liikennemäärien lasku Tampereentien ympäristössä mahdollistaa entistä sujuvamman ja turvallisemman liikenneympäristön kevyelle liikenteelle. Kaavassa esitetyt kiertoliittymät helpottavat mahdollista ruuhkautumista ja parantavat sivusuuntien turvallista liittymistä pääteille. Edellytyksenä suunnitellun lisärakentamisen positiivisille vaikutuksille liikennejärjestelmään on, että asumisen ja palvelujen synnyttämästä liikkumistarpeesta pääosa on kevyttä liikennettä ja suuntautuu joukkoliikenteen käyttöön. Herralan alueella ei ole tänä päivänä joukkoliikennepalveluja lukuunottamatta joitakin expers-vuoroja. 93

4 LIITE 1 VAIHTOEHTO A Vaikutukset kulttuuriperintöön Arvokkaimmat kulttuuriympäristöt säilyvät paitsi Tampereentien varrella joukkoliikennevyöhykkeellä. Eskolan vanha perinteinen miljöö on varattu uudelle asuinrakentamiselle. Ympäristön häiriötekijät Melu Osayleiskaavassa on selvitetty tie- ja ratamelu. Meluhaitta kasvaa tulevaisuudessa. Melua voidaan torjua erilaisilla suojavyöhykkeillä, meluvalleilla sekä rakennusten sijoittelulla. Tärinä Osayleiskaavaa varten on tehty myös selvitys radan ja tiestön tärinävaikutuksista. Ennen asemakaavoitusta tai rakentamista on tehtävä tarkemmat tärinämittaukset. Hulevedet Hulevesien reitit tulee ottaa huomioon ja laskeutusaltaille tulee varata tilaa. Uusien asukaiden laskennallinen määrä K Kunnallistekniset kustannukset Uusi rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan vesija viemäriverkostoon. Yhdyskuntarakenne Toteuttaa valtakunnalisten tavoitteiden mukaisen yhdyskuntarakenteen kehittämistä joukkoliikennevyöhykkeellä. Uusi lämmöntuotantoyksikkö Uusi lämmöntuotantoyksikkö on mahdollista sijoittaa vaihtoehto A:ssa tien 190 (Turuntie) varrelle. Alueelle on valmis liittymä tieltä 190. Alue sijaitsee Lempäälän nauhataajaman kupeessa lähellä kunnan keskustaa. VE A:ssa energianhuoltolaitoksen läheisyyteen ei ole esitetty uutta asutusta. Sijainti on optimaalinen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa laitosta ajatellen. Jos laitos sijoitetaan ko. alueelle, tulee liikenne-, purkaus- ja lastaustoimintojen sijainti sekä polttoaineen käsittely tontilla hoitaa siten, että niiden aiheuttamia meluhaittoja pystytään ehkäisemään. VAIHTOEHTO B Vaikutukset kulttuuriperintöön Arvokkaimmat kulttuuriympäristöt säilyvät paitsi maisemallisesti merkittävät peltoalueet saattavat pienentyä rakentamisen myötä varsinkin Herralan alueella. Osayleiskaavassa on selvitetty tie- ja ratamelu. Meluhaitta kasvaa tulevaisuudessa. Ympristön häiriötekijät Melua voidaan torjua erilaisilla suojavyöhykkeillä, meluvalleilla sekä rakennusten sijoittelulla. Melulle altistuvia asukkaita on enemmän kuin VE A:ssa. Tärinä Osayleiskaavaa varten on tehty myös selvitys radan ja tiestön tärinävaikutuksista. Ennen asemakaavoitusta tai rakentamista on tehtävä tarkemmat tärinämittaukset. Hulevedet Hulevesien reitit tulee ottaa huomioon ja laskeutusaltaille tulee varata tilaa osayleiskaavan määräysten mukaisesti. Uusien asukkaiden laskennallinen määrä Kunnallistekniset kustannukset Uusi rakentaminen vaatii Herralan alueella vesi- ja viemäriverkon rakentamista. Yhdyskuntarakenne Yhdyskuntarakenne hajautuu nykyisen joukkoliikennevyöhykkeen ulkopuolelle. Uusi lämmäntuotantoyksikkö VEB:ssä uusi lämmöntuotantoyksikkö on mahdollista sijoittaa tien 190 (Turuntie) varrelle. Alueelle on valmis liittymä. Alue sijaitsee Lempäälän nauhataajaman kupeessa lähellä kunnan keskustaa. Tässä vaihtoehdossa energianhuoltolaitoksen läheisyyteen on esitetty uutta asutusta. Jos laitos sijoitetaan ko. alueelle, tulee liikenne-, purkaus- ja lastaustoimintojen sijainti sekä polttoaineen käsittely tontilla hoitaa siten, että niiden aiheuttamia meluhaittoja pystytään ehkäisemään. VEB/b:ssä uudelle lämmöntuotantoyksikölle on esitetty vaihtoehtoinen sijoituspaikka Sarvikkaantien varrelle. Alue on yhdyskuntateknistä huoltoa ajatellen edullinen paikka, koska etäisyys muuhun taajamaan on vähäinen ja alueen liikenteellinen saavutettavuus on hyvä. Sijoitusalue vaatii uuden liittymän rakentamista. Alue on riittävän etäällä asutuksesta. Sijaintipaikka on verkostorakenteen kannalta optimaalinen. Käytännössä lämmöntuotantoyksikkö ei muuta oleellisesti Herralanvuoren luonto-olosuhteita, koska pääosin energianhuollon alue (EN) sijoittuu ge -alueen ulkopuolelle. Birgitan polku kulkee etäällä kaavamerkinnän EN-alueesta. 94

5 LIITE 2 Osayleiskaavaluonnoksia Vaihtoehto A Vaihtoehto VE A Vaihtoehto VE A/a 95