Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017"

Transkriptio

1 Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä Sosiaali- ja terveyslautakunta

2 Sisältö 1. Johdanto Kokkolan ja Kruunupyyn vanhuspalveluiden toiminta-ajatus Toimintaympäristön lähtökohdat Palvelurakenteen nykytila ja tavoitteet Kokkolan kaupungin vanhuspalveluiden kehittämisen periaatteet Vanhusten palveluiden järjestämisen suunnitelma Palveluohjaus ja tukipalvelut Omaishoito Kotihoito Senioriasuminen Tehostettu palveluasuminen Laitosasuminen Kuntoutuminen Vanhusneuvosto Vapaaehtoistoiminta Suunnitelman arviointi ja toiminnan kehittäminen

3 1. Johdanto Vanhuspalvelulain mukainen vanhuspoliittinen ohjelma ja strategia laaditaan vanhusneuvoston, kunnan viranhaltijoiden ja poliittisten päättäjien toimesta. Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla ajantasainen ikäpoliittinen strategia, jonka kunnan poliittinen johto on virallisesti vahvistanut. Strategiset linjaukset sisällytetään kuntastrategiaan ja muihin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjelmiin. Valtakunnallisissa vanhuspolitiikan tavoitteissa korostetaan terveiden ja toimintakykyisten elinvuosien lisäämistä, ennenaikaisen kuolleisuuden vähentämistä, väestöryhmien välisten terveyserojen pienentämistä sekä mahdollisimman hyvän elämänlaadun turvaamista. Tämä edellyttää hyvinvoinnin näkökohtien ottamista huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Hyvinvointiin vaikuttavat arkiympäristöt, esimerkiksi kodit, asuma-alueet, liikenne ja vapaa-ajan toiminnat, sosiaalinen verkosto, yhteenkuuluvuuden tunne ja huolenpito sekä elämänhallintataidot. Terveyden ja toimintakyvyn sekä hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä yhteiskunnan kaikkien sektoreiden yhteistyö on tärkeää. 2. Kokkolan ja Kruunupyyn vanhuspalveluiden toiminta-ajatus Toiminnan peruslähtökohtana on tarjota lakisääteiset palvelut vanhusväestölle molemmilla kotimaisilla kielillä. Tarvittaessa käytetään tulkkipalveluja. Strategian mukaan kotiin järjestettävät palvelut annetaan palvelujen tarpeessa olevalle vanhukselle kriteerien mukaisesti. Palvelu- ja laitosasumiseen sijoitukset tehdään sote-lautakunnassa hyväksyttyjen kriteerien mukaan vanhuksen kokonaistilanne huomioiden. Tavoitteena on, että vanhus voi asua omassa kodissaan tukipalveluiden ja kotihoidon turvin niin pitkään kuin se inhimillisesti on mahdollista taloudelliset ja henkilöstöresurssit huomioiden. Ikäihmisten hoidon porrastuksen myötä tavoitteena on oikea ja asianmukainen hoito- ja palvelu koko ikäihmisten hoitoketjussa. 3. Toimintaympäristön lähtökohdat Kokkolan kaupungin vanhuspalveluiden toiminnan suunnittelussa pohjana ovat valtakunnalliset suositukset, Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (2013), Kokkolan kaupungin strategia ja THL:n ja ARA:n tavoitteet asumismuodoista. Vanhuspalvelustrategia on ketterä strategia, jossa ennakoidaan toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset lähitulevaisuudessa tulevat olemaan vanhuspalvelulain velvoitteiden toimeenpano ja seuranta, vanhusten määrän kasvu, talouden rajallisuus ja henkilöstön saatavuus. Nämä asettavat palvelujen järjestämisen ja tarpeiden suhteen kunnan ja vanhuspalvelujen toimijat mittavan haasteen eteen. Suunnittelussa on otettu erillisinä huomioon Kokkolan ja Kruunupyyn vanhuspalveluiden erityispiirteet, vanhusväestön määrän kehitys ja tiedossa olevat talouden muutokset. Yksi merkittävä lainsäädännön muutos koskee asiakasmaksuasetusta, jonka oletettava voimaan astumisvuosi on Jos asiakasmaksuasetuksen ensimmäinen lausuntokierroksella 2014 ollut versio hyväksytään, aiheutuu siitä noin 2,8 milj :n asiakasmaksutuottojen alenema vuosittain. Kokkolalaisten vanhusten määrä kasvaa voimakkaasti vuoteen Palvelujen kehittäminen on käynnissä vanhuspalveluiden kaikilla osa-alueilla. Kehittämistyön tavoitteena on pystyä järjestämään palvelut kaikille niitä tarvitseville, vaikka talouden raamit ovat erittäin tiukat. 3

4 v.2011 v.2013 v.2015 v.2020 v.2025 Yli Yli Taulukko 1. Kokkolalaisten yli 65-vuotiaiden ja yli 75-vuotiaiden määrä väestöennusteen mukaan (Väestörekisterikeskus 2013) Kuntatalous Kokkola Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet 250 M Vanhusten hoito Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto, avo Perusopetus ja lukio Päivähoito ja esiopetus Muut tehtävät Kunnallisvero Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1,8 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteissa mukana 2 % inflaation vaikutus Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Kunn.vero kattaa 67 % 59 % 57 % 54 % 50 % Toimintakate M -186,7-193,1-224,4-263,2-316,8 Vuosikate M 23,3 7,7 12,7 10,9 1,6 Vuosikate /asukas Kokkolassa vanhusten määrän kasvaessa myös palvelujen tarve kasvaa ja tästä aiheutuu yllä olevan taulukon mukaisesti taloudellisia paineita. Tällä hetkellä palvelurakenne on optimaalinen suhteessa valtakunnallisiin tavoitteisiin. Kokkolassa on resursoitu ennaltaehkäisevään toimintaan kohtuullisesti, mutta edelleen on tarvetta lisätä niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin hyvinvoinnin tasoa kohentavia toimenpiteitä. Vanhuksen omat voimavarat huomioiva palvelujen järjestäminen on tärkeää. Kuntoutumisen edellytykset tulee kartoittaa ja kuntoutussuunnitelmien mukaista hoitotyön ja palvelun toteutumista tulee arvioida. Kuntoutuminen nähdään vanhuksen kaikkia toimintoja tukevana mahdollisuutena. Palvelut kohdennetaan vanhuksen tarpeiden mukaisesti ja ne voivat muuttua joko kevyempään tai raskaampaan suuntaan riippuen vanhuksen toimintakyvyn kehityksestä. 4

5 Kruunupyyssä vanhusten määrän kasvu on maltillista. Toisaalta Kruunupyyssä yli 75-vuotiaiden määrän kasvu on selkeästi alle kansallisen tason, mutta yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus kokonaisväestöstä on selkeästi suurempi kuin maassa keskimäärin. v.2011 v.2013 v.2015 v.2020 v.2025 Yli Yli Taulukko 2. Kruunupyyläisten yli 65-vuotiaiden ja yli 75-vuotiaiden määrä väestöennusteen mukaan (Väestörekisterikeskus 2013) Kruunupyyn palvelurakenteen osalta pyritään saavuttamaan valtakunnalliset tavoitteet. Painopistettä tullaan siirtämään laitosasumisesta tehostettuun palveluasumiseen ja kotiin järjestettäviin palveluihin. Kruunupyyn kunnan maantieteellinen rakenne huomioiden on kuitenkin syytä tiedostaa kotihoidon toimintaa suunniteltaessa: 2 tuntia kotihoidon hoitotyötä asiakkaan kotona on kustannuksiltaan samaa tasoa kuin tehostetun palveluasumisen vuorokausikustannus kunnan omassa yksikössä. Kruunupyyssä on jo selkeät vanhusten asumiskeskittymät, joihin kunnan ja yhdistysten yhteistyöllä 5

6 ja uudenlaisella kumppanuudella voidaan järjestää vanhusten tarvitsemat palvelut tarkoituksenmukaisesti. 4. Palvelurakenteen nykytila ja tavoitteet Vanhusväestön palvelut annetaan pääasiassa vanhuspalvelulain nojalla. Tukipalvelut, kotihoidosta annettava palvelu ja laitosasumisen sijoitukset perustuvat hyväksyttyihin kriteereihin ja vanhuksen palvelujen tarpeeseen. Tavoitteena on, että vanhus voi asua turvallisessa ja esteettömässä omassa kodissaan tukipalveluiden ja kotihoidon turvin niin pitkään kuin se inhimillisesti ja resurssien mukaan on mahdollista. Jokaisessa vanhuspalveluiden yksikössä annettava hoito ja palvelu perustuvat yksilölliseen, voimavaralähtöiseen hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaan. Vanhuksen kuntoutuessa hänellä tulee olla mahdollisuus siirtyä ns. kevyempien palveluiden piiriin. Vanhuspalveluiden toiminta perustuu normien lisäksi laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi sekä kansallisiin omaishoidon kehittämisohjelmaan, ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaan sekä kansalliseen muistiohjelmaan. Laki Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (2013) mukaan iäkkään henkilön hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla. Palvelut tulee sovittaa määrältään ja sisällöltään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palvelutarpeita (Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton muistio ). Kokkolassa ja Kruunupyyssä vanhuspalvelulain mukaisten palvelujen järjestämiseen varataan riittävät resurssit. Vanhuspalvelut, Kokkolan kaupunki Kotona asuvat kokkolalaiset ja kruunupyyläiset ikäihmiset Toimintakyky mahdollistaa kotona asumisen Painopiste ikäihmisen omalla osallistumisella ja palvelumuotoilulla Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tuetaan erilaisilla osallistavilla ja kuntouttavilla interventioilla Toimintakyvyn arviointi erittäin keskeistä (RAI) Laaja-alainen yhteistyö perheen, lähiverkoston ja kotihoidon kanssa Tukipalvelut ja palveluohjaus Kotihoito Kotona asuvat kokkolalaiset ja kruunupyyläiset ikäihmiset Toimintakyky mahdollistaa kotona asumisen RAI- arvioinnit kuntouttavan hoitotyön tukena Kotihoidolla kuntouttavat, hoidolliset työtehtävät kotona asumisen mahdollistamiseksi ja tukemiseksi Laaja-alainen yhteistyö tukipalveluiden kanssa Tarve ympärivuorokautiseen hoitoon ja huolenpitoon Toimintakyky heikentynyt niin, että kotona asuminen ei ole enää mahdollista RAI- arvioinnit kuntouttavan hoitotyön tukena Palvelu- ja laitosasuminen Ikäihmisten hoidon porrastuksen tavoitteena on asianmukainen hoito ja palvelu ikäihmisten prosessikuvausten mukaisissa hoitoketjuissa. Henkilöstön määrän tulee olla valtakunnallisten mitoitussuositusten ja AVI:n määräysten mukainen. Henkilöstömitoituksessa huomioidaan asiakkaiden hoitoisuus ja hoidon tarve sekä asiakaslähtöinen palveluiden räätälöinti kaikissa vanhusten palveluissa. Palvelutarpeen arvioinnissa, palvelujen suunnittelussa ja muotoilussa lähtökohtana on asiakkaan omien voimavarojen tukeminen ja hyödyntäminen. kuntoutuksen ennakointityöhön ja palveluohjaukseen osoitetaan resurssia sekä Kokkolan että Kruunupyyn vanhuspalveluissa. Ennakointityön ja kuntoutuksen tärkeimpänä tavoitteena on tukea asiakkaan olemassa olevia voimavaroja, toimintakykyä ja kotona asumista mahdollisimman pitkään. Vuoden 6

7 2015 aikana tullaan erityisesti kiinnittämään huomioita turvalliseen asumisympäristöön sekä hyvään ja riittävään ravitsemukseen. Lisäksi asiakasosallisuus, tiimityö, moniammatillinen tiimityö sekä sairaanhoidollinen ja vanhusten hoitotyön osaaminen ovat toiminnan kehittämisen ja vahvistamisen painopistealueita. Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto (esim. hakemukset palveluiden piiriin) Oma ja ostopalvelujen valvonta suunnitellaan ja tehdään omavalvonta -ohjeen ja Valviran vuosittain laatiman valvontaohjelman mukaan. Normaaliajan häiriötilanteisiin varaudutaan tekemällä riskiarviot ja analyysit todennäköisimmistä uhista, joista laaditaan konkreettiset, tilannekohtaiset toimenpidekortit. Esimiehet ja henkilökunta koulutetaan sosiaalitoimen valmiussuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että vanhuspalveluiden henkilöstö suorittaa turvakortti- koulutuksen, joka sisältää ensiapu-, alkusammutus- ja poistumisharjoitusosiot. Laatutyötä jatketaan suunnitelman mukaan tavoitteena toiminnan asiakaslähtöinen kehittäminen ja laaduntunnustuksen ylläpitäminen. Ulkoinen auditointi on kesäkuussa 2015, sisäiset auditoinnit toteutetaan soten suunnitelman mukaan. Yksiköt laativat kehittämissuunnitelmat itsearviointien, johdon katselmusten, asiakaspalautteiden sekä auditointien palautteiden perusteella. Jatketaan poikkihallinnollista yhteistyötä liikunta-, terveys-, teknisen- ja ruokahuollon palveluiden kanssa. Voimaa vanhuuteen hanketta seuranneessa työryhmässä kehitetään edelleen jo jalkautettuja, hankkeen aikana kehitettyjä käytäntöjä ja toimintamalleja (mm. Vertaisveturit, Kunnon hoitajat, kuntosali-, ulkoilu- ja kävelyryhmät ). Työryhmä kartoittaa myös uusia kohderyhmiä ja pyrkii innovoimaan ja kehittämään ikäihmisten toimintakyvyn eri osa-alueita tukevia toimintamuotoja. Pohjois-Suomen Kastealueen SenioriKaste- hanke on alkanut 5/2014. Hanke jatkuu lokakuuhun Kokkolan kaupunki hallinnoi koko hanketta. SenioriKaste -hankkeen tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja, jotka tukevat erityisesti ikääntyvien kotona asumista. Hankkeessa on kolme toimintalinjaa, joita kehittämistyöhön osallistuvat alueet painottavat toiminnassaan alueellisten tarpeiden perusteella. Toimintalinjat ovat: 1. Kotona asumisen tukeminen 2. Ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen 3. Kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen Keski-Pohjanmaan osakokonaisuuden osalta hanke on käynnistynyt ja toimintojen kehittäminen on saatu jo lyhyessä ajassa hyvään vauhtiin. Hankkeen toimijat, kolmannen sektorin edustajat, vanhuspalveluiden, liikuntatoimen, kulttuuritoimen ja terveyspalveluiden henkilöstö ja johto ovat verkostoituneet ja aloittaneet konkreettisen työn. Tavoitteena on mm. perhehoidon ja sijaishoitajamallin kehittäminen, kuntoutussuunnitelmien tarkentaminen, kuntouttavan osaamisen kohdentaminen ja arjen sisältöjen monipuolistaminen. Tavoitteet Kokkolassa: kotona asuu 91,5 %, säännöllistä kotihoitoa saa 13 %, tehostetussa palveluasumisessa on 7,5 % ja laitosasumisessa 1,0 % yli 75-vuotiaista. Kruunupyyssä: Kotona asuu 89 %, säännöllistä kotihoitoa saa 12 %, tehostetussa palveluasumisessa on 7 % ja laitosasumisessa 4 % yli 75-vuotiaista. Oma ja ostopalvelujen valvonta tehdään Valviran määräysten mukaan. Palveluohjaus ja tukipalvelut 80 vuotta täyttäneille henkilöille tehdään ennakoiva kotikäynti EHKO:n kriteerien mukaan. Palvelupäätösten teon uudelleenorganisoiminen SAS-työryhmässä tehdään kaikki asumispalvelujen sijoituspäätökset toimintakykyarvion ja palvelun tarpeen arvioinnin perusteella. 7

8 tukipalvelujen kriteerien mukaisen kohdentumisen arviointi; mittariston kehittäminen hyödyntäen vanhuspalvelulain kehittämishankkeiden tuloksia omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien järjestämisen vaihtoehtojen (esim. perhehoito ja sijaishoitaja-järjestelmä) kartoittaminen; SenioriKasteen työryhmä mukana suunnittelutyössä Omaishoidontuen maksatusjärjestelmän arviointi ja mahdollinen uudelleenorganisointi päivätoiminnan toimintamallin kehittäminen ja toiminnan laajentaminen liittyneiden kuntien alueelle. Laajentuva toiminta organisoidaan kotihoidon optimoinnin, mobiilityöskentelyn tuloksena saadusta resurssisäästöstä Palveluohjauksen ja tukipalveluiden tavoitteena on vanhuksen kuntoutumisedellytysten ja kuntoutumisen arviointi ja mahdollistaminen moniammatillisesti Kotihoito resurssien määrän ja kohdentumisen seurantaa jatketaan: välittömän työajan osuuden tavoite lh/ph/kh 70 % ja sh/th 50 % kotihoidon optimointi-ohjelman kehittäminen ja tehostaminen, mobiilityöskentelyn laajentaminen ja tehostaminen. Kotihoidon sairaanhoitajille Effican ja RAI:n tablettisovelluksen käyttöönotto. Optimoinnin ja mobiilityöskentelyn tavoitteena on vastata asiakkaiden tarpeisiin ilman henkilöstölisäyksiä sähkölukon integroiminen kotihoidon mobiilisovellukseen; osallistuminen pilottihankkeeseen asumisturvallisuutta kartoitetaan IKINÄ- toimintamalli-lomakkeen mukaisesti (THL) yhteistyössä SenioriKaste -hankkeen Turvallisesti kotona - työryhmän kanssa Vanhuksen kuntoutumisedellytysten ja kuntoutumisen mahdollistaminen moniammatillisesti Senioriasuminen Kuusikummun toiminnan profilointi ja kuntoutusyksikön perustaminen Tavoitteena on, että senioriasuminen on STM:n ja THL:n linjaama yksiportainen asumismuoto Vanhuksen kuntoutumisedellytysten ja kuntoutumisen mahdollistaminen moniammatillisesti. Yhteisöllisyyden ja asiakasosallisuuden vahvistaminen. Tehostettu palveluasuminen asiakasosallisuuden vahvistaminen sairaanhoidollisen ja voimavaralähtöisen kuntoutuksen osaamisen vahvistaminen Sandbacka vårdcenterin remontti jatkuu suunnitelman mukaisesti ostopalvelupaikkojen lisäys tarpeen mukaan Vanhuksen kuntoutumisedellytysten ja kuntoutumisen mahdollistaminen moniammatillisesti Laitosasuminen Honkaharjussa laitosasumisen yksikkö Toivontuvan muutos tehostettuun palveluasumiseen ja Poutapilven muutos laitosasumiseksi (Ventus 1) alkaen Vanhuksen kuntoutumisedellytysten ja kuntoutumisen mahdollistaminen moniammatillisesti, tavoitteena vanhuksen asuminen ja hoito sekä kuntoutus ns. kevyemmässä asumisyksikössä tai vanhuksen omassa kodissa Seniori-Kaste-hankkeen myötä toiminnan kehittäminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä pyritään saavuttamaan valtakunnallisesti määritellyt tavoitteet vanhusten eri palvelumuodoissa. Lähtökohtana on kuitenkin huomioitava myös kunnan olosuhteet ja maantieteellinen rakenne, että palvelujen tuottaminen olisi tarkoituksenmukaista vanhusten ja kunnan taloudellisten ja henkilöstöresurssien näkökulmista. Seuraavassa taulukossa on kuvattu tavoitteet ja vuodesta 2012 alkaen tilanne suhteessa vuoden 2015 tavoitteisiin. Taulukoiden 8

9 luvuista on poistettu vuotiaat, vaikka heidän palvelut järjestetään vanhuspalveluiden toimesta. Yli 75-vuotiaden palveluiden %-osuudet verrattuna tavoitteisiin Kokkola Kruunupyy Palvelu/ asumismuoto Tavoite 2017 Tilanne 12/2012 Tilanne 12/2013 Tilanne 8/2014 Tavoite 2017 Tilanne 12/2012 Tilanne 12/2013 Tilanne 8/2014 Kotona asuvia 92 % 89,8 % 90,8 % 91,3 % 91 % 84,4 % 88,3 % 88,2 % Omaishoidontuen 5-6 % 4,1 % 5,0 % 4,5 % 5-6 % 7,2 % 6,5 % 4,5 % saajia Säännöllinen 12 % 12,5 % 12,4 % 11,9 % 12 % 16,7 % 11,0 % 12,2 % kotihoito Palveluasuminen - Tehostettu 7,0 % 8,5 % 7,9 % 7,5 % 7 % 6,0 % 5,3 % 7,6 % palveluasuminen Laitosasuminen 1,0 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 2 % 9,6 % 6,4 % 4,2 % Yli 75-vuotiaita, väestöennusteen mukaan Erityisesti on suunnittelussa otettava huomioon keskivaikeaa tai vaikeaa dementiaoireyhtymää sairastavien määrän kasvu. Seuraavien vuosien aikana heidän määrä lisääntyy ollen vuonna 2015 noin 1010 henkilöä ja vuonna henkilöä. THL:n ohjeen ja muistisairauksien käypähoitosuositusten mukaan ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa on kesimäärin 20 % kyseistä sairautta potevista henkilöistä. Muistisairauksia osoittava indeksi on Kokkolassa yli 120, joka on viidenneksen suurempi kuin maan keskiarvo. Tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2015 ympärivuorokautisen hoidon piirissä ko. henkilöitä on 202 ja vuonna 2020 heitä on vähintään 240 henkilöä. Lisäksi ennusteiden mukaan monisairaiden ja yli 90-vuotiaiden määrä kasvaa tasaisesti ja he tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Kruunupyyn osalta muistisairaille on riittävä määrä tehostettua palvelusumista suhteessa tarpeisiin tilastokeskuksen väestöennusteen perusteella ja THL:n tavoitteisiin suhteutettuna. Kruunupyyn vanhustenpalveluiden palvelurakenne ylittää sekä valtakunnallisen keskiarvon merkittävästi että STM:n laatusuosituksen. Kruunupyyn vanhuspalveluissa on jo aloitettu palvelurakennemuutos. Erityisesti laitoshoidon ja ympärivuorokautisten asumispalveluiden keventäminen voisi tuoda merkittäviä taloudellisia hyötyjä. 5. Kokkolan kaupungin vanhuspalveluiden kehittämisen periaatteet Toiminnan peruslähtökohtana on tarjota lakisääteiset palvelut vanhusseläkeiän saavuttaneille. Vanhusväestön palvelut annetaan pääasiassa vanhuspalvelulain nojalla. Strategian mukaan kotihoidosta annettava palvelu ja laitos- ja palveluasumisen sijoitukset perustuvat hyväksyttyihin kriteereihin. Tavoitteena on, että vanhus voi asua omassa kodissaan kotihoidon ja tukipalveluiden turvin niin pitkään kuin se inhimillisesti ja resurssien mukaan on mahdollista. Jokaisessa vanhuspalveluiden yksikössä annettava hoito ja palvelu perustuvat yksilölliseen, voimavaralähtöiseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jossa huomioidaan kuntoutumisen edellytykset. Vanhuspalveluiden toiminta perustuu normien lisäksi laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Vanhusten palveluiden kehittämistyö pohjautuu Kokkolan kaupungin strategiaan, joka vahvistetaan valtuustokausittain. Lähtökohtana on vanhusväestön palvelujen tarpeet ja niihin vastaaminen tarkoituksenmukaisesti. Taloudellisten resurssien rajallisuus ja koulutetun henkilöstön 9

10 saatavuusongelmat huomioidaan palveluja kehitettäessä siten, että vanhuksen palvelujen tarve ja henkilöstön kompetenssi kohtaavat optimaalisesti. Vanhuspalveluilla on Labquality Oy:n myöntämä SHQS-laaduntunnustus toiminnastaan. Ulkoinen auditointi on merkittävä tekijä toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Vanhuspalveluiden toiminnan ja palvelujen kehittäminen pohjautuvat ulkoisen auditoinnin lisäksi sisäisiin auditointeihin, asiakaskyselyihin, asiakaspalautteisiin, henkilöstökyselyihin, lainsäädännön muutoksiin, laatusuosituksiin, riskien arviointiin. 6. Vanhusten palveluiden järjestämisen suunnitelma 6.1 Palveluohjaus ja tukipalvelut Tukipalveluiden ja palveluohjauksen painopistealueet kohdistuvat selkeästi moniammatilliseen yhteistyöhön ikäihmisen, hänen perheensä ja verkostonsa kanssa. Tukipalveluiden ja palveluohjauksen avulla ennakoidaan, arvioidaan sekä selvitellään erilaisia vaihtoehtoja kotona asumisen mahdollistamiseksi ja tukemiseksi. Palvelut pyritään keskittämään, koordinoimaan ja hallinnoimaan mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja sujuvasti. Tukipalveluiden ja palveluohjauksen keskeinen tehtävä on omalta osaltaan keskittyä ikäihmisen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kontaktien ylläpitämiseen sekä verkostoihin kodin ulkopuolella Päätavoitteena on turvallisen kotiasumisen mahdollistaminen tukipalveluiden keinoin, kotihoidon tukeminen sekä palvelu- ja laitosasumiseen siirtymisen pitkittäminen. Omaishoitajuuden tukeminen on merkittävä osa tukipalveluita ja palveluohjausta. Palveluohjaajat huolehtivat asiantuntijapalveluina ilmaisten kotikäyntien muodossa ikäihmisten tukipalveluiden palvelumuotoilusta ja palveluiden räätälöinnistä. Toiminnan perustana ja lähtökohtana on palveluntarpeen arvioinnista (RAI) saatava tieto sekä asiakkaaseen kohdistuvat yksilölliset toimet kotonasumisen tukemiseksi (palvelumuotoilu). Kokkolan ja Kruunupyyn vanhuspalveluiden tukipalvelut jaetaan toiminnallisesti kahteen osaan: yksittäisiin tukipalveluihin sekä kotihoidon palveluohjauskeskukseen. Kokkolan kaupungin tukipalvelut Omistaja: Mallintaja Viimeksi päivitetty Hyväksymis-pvm Versio Saarinen Hanna Kero-Järvilä Marjo Aputyömies Asunnon muutostyöt Ateriapalvelu Ennaltaehkäisevät kotikäynnit Henkilökohtaiset taloudelliset tuet ja etuudet Intervalli Jumpparyhmät Kauppakassi Kokoontumistila Kuljetuspalvelu päivätoiminnan asiakkaille Kuljetuspalvelu SHL/VPL Kuntosali Kylvetyspalvelu Lieden turvakatkasija Lumiseteli Muistitiimi Omaishoidontuki Palvelutarve kartoituskäynnit Päivätoiminta Turvapuhelin Veteraanipalvelu 10

11 Kokkolan kaupungin vanhuspalveluissa tukipalvelut, kotihoito ja omaishoidontuki edesauttavat vanhusten kotona selviytymistä. Lähtökohtana kaikissa palveluissa on tukea vanhuksen terveyttä, toimintakykyä ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä. Kokkolassa ja Kruunupyyssä toiminnan lähtökohtana on, että vanhusta tuetaan kotona asumisessa ensisijaisesti tukipalveluilla. Laki Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (2013) mukaan iäkkään henkilön hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla. Palvelut tulee sovittaa määrältään ja sisällöltään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palvelutarpeita (Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton muistio ). Laki Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (2013) on asetettu nimenomaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn, terveyden ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Tukipalvelua vuoden aikana saaneet 65 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä, kunnan kustantamat palvelut Kokkola Koko maa ,8 12, ,6 12, ,5 13, ,6 13, ,3 12, ,1 12, ,1 12, ,1 11, ,2 11,4 Kruunupyy Koko maa ,2 12, ,6 12, ,4 13, ,8 13, ,1 12, ,0 12, ,3 12, ,2 11, ,0 11,4 11

12 6.2. Omaishoito Kokkolan kaupunki mahdollistaa kotona asumista omaishoidon tuella. Kriteerien mukaan omaishoitajalle myönnetään omaishoidontuen palkkio, omaishoidettavalle järjestetään intervallihoitoa, tukipalveluja ja kotihoidon palvelua kotona tapahtuvan hoitotyön tueksi. Kuntoutusta tullaan vahvistamaan: pääpainopistealueina kuntoutussuunnitelmien monammatillinen arviointi intervallijakson aikana sekä asiakkaan kotona. Turvallisen ja esteettömän kotiympäristön arviointi tehdään kaikille omaishoidontuen asiakkaille. Vaiho (intervalliyksikkö) ja päivätoiminnat: roolien ja toiminnan tavoitteiden vahvistaminen. Päivätoiminnan käynnistäminen ja toiminnan kehittäminen vastaamaan koko kaupungin alueen omaishoitajien ja hoidettavien tarvetta. Päivätoiminnan roolin vahvistuminen kotihoidon tukemisessa. Hoidettavien ja omaishoitajien määrän lisääntyminen vastaamaan valtakunnallisia tavoitteita (5-6 % yli 75-vuotiaista on omaishoidontuen piirissä). Tavoitteena on, että omaishoidon asiakkailla on nimetty vastuuhenkilö (sairaanhoitaja) kotihoidossa arjen tukemisessa ja - järjestelyissä: tarvittaessa omaishoitaja saa nopeasti yhteyden kotihoitoon nimettyyn omahoitajaan. Perhehoito-mallia kehitetään osaksi omaishoidon tukea SenioriKastehankkeen aikana. Sijaishoitaja- järjestelmän kehittäminen on aloitettu ja tavoitteena mallin työstäminen vakiintuneeksi palvelumuodoksi vuoden 2016 aikana. Sijaishoitajamalliin tullaan laatimaan erilliset kriteerit vuoden 2015 aikana. Sekä perhehoidon että sijaishoidon tavoitteena on monipuolistaa vanhusten palveluita. Omaishoitajien tukemiseksi kehitetään oppilaitosyhteistyötä omaishoitajien kotona tehtäviin terveystarkastuksiin liittyen. Keväällä 2014 on tehty ensimmäiset omaishoitajien terveystarkastukset terveydenhoitajaopiskelijoiden toimesta. Toimintaa jatketaan, kehitetään ja muodostetaan toimintamalli. Oppilaitosyhteistyönä on tehty omaishoitoon liittyviä opinnäytetöitä ja niitä tullaan edelleen tekemään siten, että saadaan tutkimustietoa toiminnan kehittämiseksi asiakaslähtöiseksi. Yhteistyötä jatketaan Omaiset ja Läheiset ry: n kanssa Kotihoito Kotihoidon toimintaperiaatteena on antaa laadukasta, asiakaslähtöistä, monipuolista ja turvallista hoitoa ja hoivaa kotihoidon kriteerien mukaisesti yhdessä asiakkaan, omaisten ja yhteistyötahojen kanssa. Hoidon toteutuksessa käytetään asiakkaan omatoimisuutta tukevaa kuntouttavaa työotetta, jonka avulla henkilökunta kannustaa asiakasta selviämään mahdollisimman omatoimisesti päivittäisissä toiminnoissaan. Jokaisella asiakkaalla on toimintakykyä tukeva hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Kotihoidon sairaanhoidolliset palvelut järjestetään 24/7 kaikkina viikonpäivinä. Palvelujen järjestämisessä tulee ottaa huomioon se, että 2 tuntia kotihoitoa päivittäin vastaa samaa kustannustasoa kuin tehostetun palveluasumisen vuorokausikustannus. Tilapäinen palveluntarve voi olla syynä siihen, että kotihoitoa järjestetään enemmän kuin 2 tuntia/vrk. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi sairaalasta kotiutuminen tai sairauden aiheuttama voinnin heikkeneminen tai sairaudesta toipuminen. Vuoden 2015 aikana kotihoitoon perustetaan kotiuttamistiimi, joka kootaan nykyisestä henkilöstöstä. Kotiuttamistiimin hoitotyössä painottuu kuntoutuminen, jota tehdään intensiivisesti vanhuksen voimavarat ja asumisympäristö huomioiden. 12

13 Kotihoidon toiminnan kehittäminen optimoinnin avulla on yksi keskeisimmistä tehtävistä palvelurakenteita uudistettaessa. Optimoinnilla eli toiminnanohjausjärjestelmällä tavoitteena on lisätä välittömän asiakastyöajan osuutta kotihoidon hoitajien asiakastyössä nykyisestä 40 60% -> 75 %. Toiminnanohjausjärjestelmä pitää sisällään reaaliaikaisen sähköisen kirjaamisen potilastietojärjestelmään joko tabletilla tai mobiililaitteella. Valtakunnallinen tavoite on, että säännöllisen kotihoidon asiakkaita tulisi olla 14 % yli 75-vuotiaista. Kokkolan osalta optimaalinen tavoite on %, koska tukipalveluiden kohdentamisella ja kuntoutumismahdollisuuksien järjestämisellä on saatu hyviä tuloksia vanhusten toimintakyvyn tukemisessa ja kohentamisessa. Tämän vuoksi säännöllisen kotihoidon tarve siirtyy myöhemmäksi Senioriasuminen Kokkolassa on Kuusikummun palvelutalo, jonka toimintaa on kehitetty senioriasumismuotoiseksi. Toimintaa kehitetään edelleen tavoitteena asukkaiden aktiivisuuden lisääminen ennaltaehkäisevillä toimilla. Toimintalinjoja ovat yhteisöllisyyden lisääminen, hoitohenkilöstön moniammatillisuuden varmistaminen ja asukkaiden osallisuuden mahdollistaminen, jolloin voidaan luoda turvalliset asumisolosuhteet vanhuksille. Tulevaisuudessa senioriasumisessa voi asua vanhuksia, joiden toimintakyky vaihtelee. Vanhuksen tarvitsemat palvelut räätälöidään tarpeen mukaan vastaamaan toimintakykyä. Senioriasumisen toiminnan lähtökohta on THL:n ja STM:n linjaama tavoite, että vanhuksen ei tarvitse muuttaa yksiköstä toiseen saadakseen tarvitsemansa palvelun, vaan palvelu järjestetään siihen paikkaan, jossa vanhus asuu. Senioriasumisessa korostuu yhteisöllisyys, vanhuksen itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja osallisuuden vahvistaminen. Senioriasumisen tavoitteena on luoda ikääntyville elämisen ja asumisen malli, joka perustuu yksilöllisyyteen ja edistää heidän psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Asumismuodossa yhdistyy oman kodin rauha ja mahdollisuus yhteistoimintaan ja seurusteluun toisten kanssa. Esimerkiksi päivittäinen ruokailu ja ruoanvalmistus muodostavat keskeisen osan yhteisön toiminnasta. Vanhuksia rohkaistaan naapuriapuun ja kannustetaan ajatteluun oma taloyhtiön porukka -> yhteiset tehtävät vuorollaan Tehostettu palveluasuminen Jos kotona asumista tukevat palvelut eivät enää takaa turvallista asumista ja asiakkaalla on todettu palvelutarve ympärivuorokautiselle hoidolle ja huolenpidolle, järjestetään asuminen ja hoito tehostetun palveluasumisen yksikössä. Tehostetussa palveluasumisessa on tavoitteena turvata kodinomainen ja yksilöllinen asuminen. Palvelun lähtökohtana voimavarakeskeinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jolla tuetaan tai parannetaan vanhuksen toimintakykyä ja osallisuutta. Tavoitteena on, että 7-7,5 % yli 75-vuotiaista on tehostetun palveluasumisen piirissä. Vanhusten määrän kasvaessa tulee laskennallinen tehostetun palveluasumisen paikkojen tarve olemaan 465 paikkaa vuoteen Laskelmassa on otettu huomioon, että kotona asuu yli 75- vuotiaista 91,5 %. Lisäksi laskelmassa on huomioitu vuotiaden paikkatarve Kokkolan väestön korkean dementiaindeksin perusteella. Paikkamäärä kunnan oma toiminta: Tehostetun palveluasumisen paikkoja tulee olla 260 paikkaa. Laskelmaan sisältyvät muutokset vuoteen 2016 mennessä. Paikkamäärä ostopalvelut: 13

14 Kokkolan kaupunki on kilpailuttanut tehostettua palveluasumista vuonna 2013 puitesopimusmallin mukaisesti. Paikkojen tarve on 205 paikkaa Laitosasuminen Laitosasuminen on tarkoitettu vanhuksille, joiden terveydentila on epävakaa, kunto heikentynyt ja fyysinen toimintakyky alentunut. Toimintakyvyn vaje on pitkäaikainen ja vanhus tarvitsee yhden tai kahden hoitajan avut kaikissa toimissa. Laitosasumisessa kuten kaikissa vanhusten palveluissa asiakkaalle laaditaan moniammatillisesti yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Lähtökohtana ovat vanhuksen omat voimavarat ja niiden tukeminen. Tavoitteena on, että yli 75-vuotiaita kokkolalaisia asuu laitosasumisessa noin 1-1,5 %. Asiakkaalla on oltava kuntoutumisen jälkeen mahdollisuus palata omaan kotiin kotihoidon ja tukipalvelujen turvin tai ns. kevyempään asumismuotoon (tehostettu palveluasuminen tai senioriasuminen). Paikkamäärä yhteensä 48 paikkaa. 6.7 Kuntoutuminen Vanhuspalveluiden henkilöstö on saanut kunnonhoitajakoulutuksen, jonka tarkoituksena on lisätä henkilöstön voimavaralähtöisen kuntoutuksen osaamista. Jokaisella asiakkaalla on hoito- ja palvelusuunnitelman lisäksi yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, joka on laadittu yhteistyössä vanhuksen, omaisen ja moniammatillisen tiimin kanssa. RAI-mittaristoa hyödyntämällä tunnistetaan kuntoutumisen mahdollisuus kokonaisvaltaisesti. Kuntoutuminen nähdään vanhuspalveluissa laajana kokonaisuutena, joka sisältää ihmisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Vanhuspalveluihin perustetaan moniammatillinen kuntoutumisyksikkö, joka tarjoaa ja tuottaa kuntoutuspalveluita. Yksikön tavoitteena on toimintakyvyn tukeminen ja parantaminen niille kotona asuville ikäihmisille, joiden kohdalla on riski palvelu- ja laitosasumiseen siirtymiselle. Keskeisiä yhteistyökumppaneita kuntoutumisyksikölle ovat geriatrinen osaamiskeskus, liikuntatoimi, kulttuuritoimi, terveyspalvelut, laitos- ja palveluasumisen yksiköt sekä tukipalvelut ja kotihoito. Ikäihmiset, jotka eivät ole palvelujen piirissä voivat käyttää Honkaharjun toimintakeskuksen ja Kuusikummun palvelutalon kuntosaleja. Toiminta on ohjattua ja ryhmille on hakuaika keväisin ja syksyisin. Ikäihmisten liikuntaan ja aktiivisuuteen panostetaan kautta linjan ja yli hallintorajojen. Vanhuspalveluiden kuntoutumisen peruslähtökohtana olevia osatekijöitä korostetaan myös kotona asuville ikäihmisille. Ulkoiluystävä- koulutuksessa liikuntapalvelut kouluttavat vapaaehtoisia ulkoiluttajia ja vanhuspalvelut puolestaan kustantavat koulutuksessa käytettävät materiaalit, koulutuksessa on ollut noin 60 hlöä joista suurin osa toimii aktiivisesti. Liikuntaryhmäopas (tarkoitettu yli 75- vuotiaille, lähetetään kuntalaisille kotiin) puolestaan pitää sisällään monenlaista aktiviteettia ja liikuntaharrastemahdollisuutta. Ikäihmisille on tarjolla myös runsaasti yhteisiä ulkoilutapahtumia ja tilaisuuksia. Honkaharjun toimintakeskuksessa tarjotaan ikäihmisille liikuntaneuvontaa kerran viikossa. Liikuntaneuvontaa on terveydenhuollon ammattilaisen tekemän lähetteen kautta mahdollista saada myös tarvittaessa terveyskeskuksesta. Kunnon hoitaja- koulutus on tarkoitettu ammattihenkilöstölle, tällä hetkellä sen on suorittanut noin 85 % talojen henkilökunnasta. Vertaisveturi- koulutus on puolestaan tarkoitettu vapaaehtoisille vetäjille. Tarjolla on myös runsaasti erilaisia tapahtumia yhteistyössä vanhus- ja liikuntapalveluiden kanssa: liikuntailtapäivät, seniorikahvilat, kävelyporukat esim Kipparihallissa 3 x viikossa jne. Tarjolla on myös liikuntaryhmiä iäkkäille sekä uimahallissa että urheilutalolla. Maakunnassa on myös paikkakunnasta riippuen kuntosaleja ja liikuntaryhmiä (sekä sali- että vesijumppaa). 14

15 6.8 Vanhusneuvosto Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalaissa (27 ). Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. Vanhusneuvostot tulivat vanhuspalvelulain 11 :n myötä lakisääteisiksi. Kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään Kokkolassa ja Kruunupyyssä ovat vanhusneuvostot toimineet aktiivisesti useita vuosia ennen lain määräyksiä. Vanhusneuvosto on osallisena ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmistelussa sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arvioinnissa. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. Kokkolan kaupungin viranhaltijat tekevät tiivistä yhteistyötä Vanhusneuvoston kanssa. 6.9 Vapaaehtoistoiminta Kokkolan kaupungilla on ostopalvelusopimus SPR:n ystäväpalvelun kanssa. Seniori Kaste- hankkeen avulla yhteistyötä kolmannen sektorin ja vapaaehtoistyön kanssa kehitetään ja kartoitetaan. Vanhuspalveluille on ollut ominaista hyvä yhteistyö eri toimijatahojen, myös vapaaehtoistoiminnan kanssa. Vanhuspalveluiden kuntosalien käyttäjät järjestävät ympärivuorokautisessa asumisyksikössä asuville vanhuksille viriketoimintaa omien resurssiensa mukaan. Tämä toimintatapa on kuntosalien käytön korvaamisesta ja sitä tullaan jatkamaan. 7. Suunnitelman arviointi ja toiminnan kehittäminen Suunnitelman toteutumista arvioidaan toimintakertomuksissa. Toimintakertomukset käsitellään vanhustenhuollon johtoryhmässä, sote-johtoryhmässä, vanhusneuvostossa, sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa sekä valtuustossa. Suunnitelman jatkuvaa seurantaa tekee vanhustenhuollon palvelujohtaja ja päälliköt. Tarvittaessa päätetään korjaavista toimenpiteistä tarkoituksenmukaisessa päättävässä elimessä. Ulkoinen auditointi antaa myös palautetta suunnitelman toteutumisesta. 15

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.3.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kokkolan ja Kruunupyyn vanhuspalveluiden toiminta-ajatus... 3 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2. Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.2013 Rakenne ja ihminen/vanhus Palvelurakenteet ja niiden uudistaminen

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Millaisia palveluja vanhoille suomalaisille? Lappi 28.11.2014 28.11.2014 Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Muutosten tuulia 2014 Vanhoja ihmisiä on vuosi vuodelta enemmän Hyvinvoivia vanhoja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Kaste-kehittämisfoorumi 13.11.2013 13.11.2013 Laatusuositus / Matti Mäkelä 1 Laatusuositusten taustaa Aiemmat suositukset 2001, 2008: STM ja Kuntaliitto Suosituksissa

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet 1.5.2017 alkaen Sisältö Hoiva- ja vanhuspalvelut...1 Hoiva- ja vanhuspalveluiden termit...2 Lyhytaikaishoito...3 Lyhytaikaishoidon

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE

Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE 7.5.2015 Kotihoidon toimintakykyä edistävällä työotteella hidastetaan vanhusten riippuvuutta ja siirtymistä laitoshoitoon Yhteiskehittely:

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa

Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa IKÄIHMINEN TOIMIJANA-hanke Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa 1.1.-31.8.2014 Anu Puustinen Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Asiakaspalautejärjestelmä Arviointivälineen kartoitus KUNNAN

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa Vahvuudet ja kehittämiskohteet Päivi Tikkanen I&O muutosagentti, TtT FAKTOJA POHJOIS- SAVOSTA: 75v täyttäneiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Palvelujen laatu tarkoittaa kykyä vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten

Lisätiedot

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa seminaari 7.10.2014 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Hankejohtaja Katariina

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Ajankohtaista omaishoidosta ja muistiohjelmasta Kuntamarkkinat 11.9.2014 Eevaliisa Virnes, erityisasiantuntija Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma KOHO-työryhmän

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin?

Miten tästä eteenpäin? Miten tästä eteenpäin? Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL Kainuun muutosagentti puh. 044 7101 669 Kainuu asukasluku 31.3.2016 72 437 (Puolanka ei mukana 2 765) Ivalo 661 km Oulu 182 km väkiluku yli

Lisätiedot

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Lähijohtaja toiminnan kehittäjänä ja hoidon laadun turvaajana IKÄIHMISEN KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄN TOIMINNAN JOHTAMINEN koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Kirjan

Lisätiedot

SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014. Potkua ja parastamista kehittämistyöhön

SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014. Potkua ja parastamista kehittämistyöhön SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014 Potkua ja parastamista kehittämistyöhön SenioriKaste on Pohjois-Suomen Kaste-alueen vanhustyön kehittämishanke vuosille 2014 2016. Hankkeessa on mukana

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 Vanhuspalveluiden toimintasuunnitelma vuodelle 2015 perustuu vuonna 2014 laadittuun vanhusten palvelujen suunnitelmaan (vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry Anu Olkkonen-Nikula Muutosagentti, Ikääntyneiden palvelujen kehitysjohtaja

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot