Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa"

Transkriptio

1 Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Aila Kumpulainen

2 Lastensuojelu vuonna Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Uuden lastensuojelulain toteutuminen kaupungeissa Lastensuojeluasian vireilletulo, asiakkuuden aloitus ja näihin liittyvät määräajat sekä niiden toteutuminen kunnissa Lastensuojeluilmoitusrekisteri, lastensuojelutarpeen syyt lastensuojeluilmoituksessa ja lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen Asiakkuuden lopetus Hallinto-oikeuksien päätökset ja menettelytavat Lastensuojelun asiantuntijaryhmän tehtävät Suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri ( 78) Lastensuojelun sosiaalityön resurssit Lastensuojelusta koottavat tiedot Lastensuojelun kokonaisuus Lasten määrä Kustannukset Lastensuojelun resurssit Avohuolto Lasten sijaishuolto

3 1. Uuden lastensuojelulain toteutuminen kaupungeissa Nykyinen lastensuojelulaki (417/2007) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta Lastensuojelulaki korvasi vuodesta 1984 voimassa olleen edellisen lastensuojelulain (683/1983). Lastensuojelulain kokonaisuudistusta valmisteltiin osana Sosiaalialan kehittämishanketta ja siihen sisältyvää Lastensuojelun kehittämisohjelmaa vuosina Vuoden alusta voimaantulleen uuden lastensuojelulain tarkoitus on turvata lapsen ja hänen perheensä tukitoimet ja palvelut aiempaa paremmin. Uusi laki toi mukanaan monia (toiminnallisia) muutoksia kuntien lastensuojelutyöhön. Uudessa laissa mm. korostetaan ehkäisevän lastensuojelun merkitystä kaikissa lasten ja perheiden peruspalveluissa. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun prosessin vaiheita on selkeytetty ja niiden toteuttamiselle on asetettu määräaikoja sekä päätöksenteko tahoja on muutettu, esimerkiksi tahdonvastaiset huostaanottopäätökset on siirretty hallinto-oikeuksien päätettäväksi. Uutta lastensuojelulakia sovelletaan parhaillaan käytäntöön kunnissa. Kuusikon kuntien lastensuojelun asiantuntijaryhmä tarkasteli uuden lastensuojelulain eräiden säännösten toteutumista Kuusikon kunnissa vuonna Mm seuraavia asioita käytiin työryhmässä läpi: lastensuojelun asiakkuuden alkaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet ( 25-27) lastensuojelun asiakkuuden lopettaminen hallinto-oikeuksien päätökset ja menettelytavat ( 38) lastensuojelun asiantuntijaryhmän (LsL 14) kokoonpano ja tehtävät kunnissa suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä ( 12) asiakasrekisteri kuntaan sijoitetuista ( 78) Uuden lastensuojelulain tarkastelun lisäksi selvitettiin, millaisia palveluja kunnat hankkivat ensi- ja turvakodeilta sekä tutkittiin lastensuojeluilmoitusten rekisteröinnissä käytettäviä koodistoja. Keskustelua käytiin myös lastensuojelun resursseista, työn kuormittavuudesta ja kunnan mahdollisuudesta toteuttaa lastensuojelulain määräyksiä. 1.1 Lastensuojeluasian vireilletulo, asiakkuuden aloitus ja näihin liittyvät määräajat sekä niiden toteutuminen kunnissa Lastensuojelulain viidennessä luvussa 25 pykälässä on lastensuojeluilmoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta kuvattu seuraavasti: Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamuja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.(lsl 25 1 mom.) 3

4 Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta tai kun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on vastaanottanut 25 :n mukaisen ilmoituksen taikka saanut muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta (LsL 26). Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Kuviossa 1 esitetään lastensuojeluasiakkuuden aloittamisen ja päättämisen prosessi. Sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanottamisesta ratkaistava, onko sen johdosta ryhdyttävä lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen, vai onko ilmoitus selvästi luonteeltaan sellainen, ettei se johda toimenpiteisiin (26 ). Selvitys on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. (27 ) Kuvio 1: 4

5 Lastensuojelulaki asettaa kaksi määräaikaa lastensuojelun asiakkuusprosessin alkuvaiheessa: 1) Välitön tilannearvio on tehtävä 7 arkipäivän kuluessa asian vireille tulosta 2) Selvitys lastensuojelun tarpeesta on tehtävä viimeistään 3 kk:n kuluessa asian vireille tulosta Liitteessä 1 on kuvattu mitä tietoja kukin Kuusikko-kaupunki tallentaa ja kerää lastensuojelun asiakasprosessin aikana. Alkuvuoden 2008 aikana kaikissa Kuusikon kunnissa on havaittu lastensuojeluilmoitusten määrän lisääntyneen. Lisääntyneisiin ilmoituksiin on reagoitu sosiaalitoimen puolella esim. Vantaalla siten, että sosiaaliviranomaiset ovat tarjonneet kouluille lastensuojelun konsultaatiota ja näin toivoneet voivansa tukea peruspalveluiden työskentelyä lasten ja perheiden kanssa ja näin ennaltaehkäistä lastensuojelun tarvetta. Lastensuojeluilmoituksen käsittelemättä jättämisen tai lastensuojelutarpeen aloittamatta jättämiselle ei kunnissa ole ohjeistusta vaan kukin tapaus arvioidaan tilannekohtaisesti. Turku: Tilasto saadaan. Esimerkiksi tapaus, jossa 17-vuotias nuori jää poliisin suorittamassa alkoholinkäytön tehovalvonnassa kiinni kahden siideripullon kanssa, eikä hänellä ole asiakkuutta sosiaalitoimessa, ilmoitus ei johda selvitykseen. Tampere Lastensuojeluilmoitus ei johda selvityksen tekemiseen, jos se osoittautuu tai tiedetään aiheettomaksi, joko lyhyen selvittelyn tai aikaisemman tiedon perusteella. Syytä ei Tampereella tilastoida. Niiden ilmoitusten osuus, jotka eivät johda selvitykseen, voidaan suhteuttaa joko 1. kaikkiin tehtyihin ilmoituksiin, jolloin ei saada vastausta siihen, monenko uuden (ei lastensuojelun asiakkaana olevaa lasta koskevan) ilmoituksen kohdalla näin käy, tai sitten 2. niihin ilmoituksiin, jotka johtavat uudelle asiakkaalle tehtävään lastensuojelutarpeen selvitykseen (tällöin Efficasta otettaisiin ne lastensuojeluilmoitusten vireillepanot, jotka on liitetty lastensuojelun tarveselvitykseen). Oulu saa tiedot seuraavista toimenpiteistä: - ilmoitus ei johda selvitykseen, asiakas peruu hakemuksen - ilmoitus ei johda selvitykseen, ilmoitus aiheeton - selvitys tehty, ei toimenpiteitä Kaupungit voivat tuottaa tiedon siitä, kuinka suuri osuus ei johda selvitykseen kaikista lastensuojeluilmoituksista. Kuntien kokemuksen mukaan 7 arkipäivän aikana saadaan valtaosa välittömistä tilannearvioista otettua käsittelyyn. Määräaikoja voidaan noudattaa siltä osin, että seitsemän arkipäivän aikana ilmoitus saadaan arvioitua ja tarjottua kiireelliset toimenpiteet sekä päätettyä, aloitetaanko lastensuojelutarpeen selvitys, vaikkakin siihen liittyvää ensimmäistä tapaamista ei voida järjestää lyhyen ajan sisällä. Kaikkia lastensuojelutarpeen selvityksiä ei kuntien kokemuksen mukaan saada tehtyä säädetyssä kolmen kuukauden ajassa vaan niiden tekemiseen kuluu kunnasta riippuen nykyisin 4-6 kk. Esimerkiksi Helsingissä noin puolet selvityksistä pystytään tekemään määräajassa. Suuri osa 5

6 saadaan tehtyä 6 kk:n aikana. Tähän on syynä kasvaneiden ilmoitusten määrä suhteessa työntekijäresursseihin Lastensuojeluilmoitusrekisteri, lastensuojelutarpeen syyt lastensuojeluilmoituksessa ja lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen Lastensuojelulaki velvoittaa kuntaa pitämään rekisteriä lastensuojeluilmoituksista (25 4 mom.). Asiakastietojärjestelmään (Effica) kirjataan kaikki lastensuojeluilmoitukset sisältöineen, toimenpiteet, joihin on ryhdytty ilmoituksen perusteella, tietoja selvityksistä, yhteydenotoista ja toimenpiteistä, jotka ovat tapahtuneet ennen lastensuojeluasiakkuuden alkamista. Lisäksi merkitään perustelut, mikäli ilmoitus ei ole johtanut asiakkuuden syntymiseen. Lastensuojeluilmoitusten rekisteri on ns passiivirekisteri niiden asiakkaiden osalta, joilla ilmoitus ei johda asiakkuuteen. Lastensuojeluilmoitusten rekisteriä pidetään erillään lastensuojelun asiakasrekisteristä. Lastensuojeluilmoituksen tiedot ovat myöhemmin löydettävissä, jos samasta lapsesta tulee myöhemmin uusia ilmoituksia. Jos ilmoitus johtaa asiakkuuteen, ovat ilmoituksen tiedot osa asiakastietoja ja siirretään lastensuojelun asiakasrekisteriin. Rekisteristä tulee laatia henkilötietolain edellyttämä tietosuojaseloste ja informoida siitä asiakkaita. Laissa on määritelty ilmoitusvelvollisuus lapsesta, jonka 1) hoidon ja huolenpidon tarve 2) kehitystä vaarantavat olosuhteet 3) lapsen oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelutarpeen selvittämistä. Tähän jaotteluun perustuen Vantaan kaupunki on laatinut lastensuojeluilmoitusten syille koodituksen (Liite 2). Kuusikon kunnat ryhmittelevät käyttämänsä lastensuojeluilmoitusten koodit ko. luokituksen mukaisesti vuodesta 2008 alkaen. Koodistoa käytetään sekä lastensuojeluilmoituksen tekijän ilmoittaman syyn tilastoinnissa, että lastensuojelutarpeen tekemisen jälkeen sosiaalityöntekijän arviona lastensuojelun tarpeesta Ympärivuorokautisen sosiaalipäivystyksen toteuttaminen Lähes kaikissa Kuusikko-kunnissa toimii ympärivuorokautinen sosiaalipäivystys. Turun, Tampereen ja Oulun sosiaalipäivystykset toimivat seutukunnallisesti. Sosiaalitoimen ja poliisin yhteistyö päivystysaikoina on lisääntynyt. Turussa, Tampereella ja Oulussa päivystys toimii joko kokonaan tai osittain yhteisissä toimitiloissa poliisin kanssa. Sosiaalipäivystyksen tehtävänä on virka-ajan ulkopuolella kiireellisen lastensuojelutyön ja sosiaalipalveluiden järjestäminen kuntalaisille, toiminnassa mukana oleville muille kunnille ja kunnassa oleskeleville toispaikkakuntalaisille. Vantaan sosiaalipäivystyksen tehtävänä on lisäksi psykososiaalisen tuen järjestäminen suuronnettomuuksissa.(liite 5) 6

7 1.2 Asiakkuuden lopetus Asiakkuuden lopettaminen on ollut sosiaalityön työkäytännöissä hankalasti hahmotettava asia. Varsinkin avohuollon asiakkuuksien päättäminen on ollut epäyhtenäistä ja kerran avatut asiakkuudet ovat jatkuneet todellista asiakkuutta kauemmin. Uusi lastensuojelulaki määrittelee entistä tarkemmin lastensuojeluasiakkuuden alkamisen. Tarkkaa määritelmää sille, milloin lastensuojelun avohuollon asiakkuus päättyy, ei ole. Laissa ei ole määritelty sitä, kuinka pitkä aika viimeisestä lastensuojelutoimenpiteestä on tullut kulua ennen lastensuojeluasiakkuuden päättämistä. Laissa todetaan, että lastensuojeluasiakkuus/huostaanotto täytyy päättää silloin kun asiakkuudelle ei ole olemassa tarvetta. Asiakkuuden päättämisestä informoidaan asiakasta ja avohuollon asiakkuuden päättäminen merkitään lapsen asiakirjoihin. Lastensuojelun asiakkuus voi päättyä seuraavasti: Lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteiden jälkeen Huostaanoton tai sijoituksen päättymisen jälkeen Jälkihuollon päättymisen jälkeen Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä vastaa asiakkuuden päättämisestä. Joissakin Kuusikon kunnissa lastensuojeluasiakkuus päätetään viimeistään kuuden kuukauden kuluttua viimeisestä lastensuojelutoimenpiteestä. Prosessikuvio Tampereen mallista. Kuvio 2. 7

8 1.3 Hallinto-oikeuksien päätökset ja menettelytavat Hallinto-oikeudet käsittelevät: kiireellisen sijoituksen jatkamisen väliaikaismääräykset huostaanottohakemukset, kun joku asianosainen vastustaa tai kuuleminen on jätetty tekemättä tietyillä perusteilla valitusasiat luvan lapsen tutkimiseen Työryhmässä on laajasti keskusteltu lastensuojelulakiin liittyvistä kuntien käytännöistä ja hallintooikeuksien päätöksistä ja linjauksista. Esillä ovat olleet mm. lapsen kiireelliseen sijoittamisen jatkamiseen ( 38 ja 39), päätöksentekoon huostaanotossa ja sijaishuoltoon sijoittamisessa ( 43, 44) liittyvät asiat. Kuntien kokemus runsaan puolen vuoden ajalta on, että suostumukseen perustuvien huostaanottojen määrät kaikista huostaanotoista ovat kunnissa lisääntyneet. Yksi selitys ilmiölle on, että työskennellään enemmän vanhempien ja lähiverkoston kanssa. Pääkaupunkiseudun kunnat asioivat Helsingin hallinto-oikeuden, Tampere Hämeenlinnan hallintooikeuden, Turku Turun hallinto-oikeuden ja Oulu Oulun hallinto-oikeuden kanssa. Hallinto-oikeuksien menettelytavat ja ohjeistukset ovat alkaneet yhtenäistyä. Kuitenkin esimerkiksi väliaikaismääräyksen hakemisesta huostaanottohakemuksen yhteydessä on erilaisia käytäntöjä. Suullisia kuulemisia on kaikissa Kuusikko-kuntien käyttämissä hallinto-oikeuksissa ollut useita. Käytännössä suulliset kuulemiset johtavat siihen, että hakemusten käsittelyaika pitenee. Suullinen kuuleminen on järjestettävä aina, jos joku asianosaisista sitä vaatii Lastensuojelun asiantuntijaryhmän tehtävät Kunnan on huolehdittava siitä, että lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on käytettävissään lapsen kasvun ja kehityksen, terveydenhuollon, oikeudellista sekä muuta lastensuojelutyössä tarvittavaa asiantuntemusta.(lsl 14) Lähes kaikissa Kuusikon kunnissa oli syksyllä olemassa moniammatillinen työryhmä, jonka tehtävänä lain mukaan on avustaa vastuusosiaalityöntekijää työssään. Helsingissä ryhmän kokoonpano on seuraava: Ryhmän puheenjohtaja on perhepalvelujohtaja ja varapuheenjohtaja perhekeskustoiminnan päällikkö. Ryhmä muodostuu avohuollon, sijaishuollon, päivähoidon, perheneuvolan, päihdehuollon ja lakimiesten edustajista. Lisäksi ryhmään on nimetty edustajat terveyskeskuksesta, opetusvirastosta ja Hus:ista. Asiantuntijaryhmän apuna asioiden valmistelussa toimii ryhmän jäsenistä nimetty työvaliokunta (perhepalvelujohtaja/perhekeskustoiminnan päällikkö, johtava sosiaalityöntekijä ja lakimies), joka tutustuu kaikkiin asiantuntijaryhmään vietävien tahdonvastaisten huostaanottojen asiakirjoihin. Seulonnan perusteella valikoidut asiakastapaukset lähetetään edelleen asiantuntijaryhmän käsiteltäväksi. 8

9 Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä voi vaikeaa lastensuojeluasiaa valmistellessaan oman arvionsa mukaan pyytää asiantuntijaryhmän näkemystä tuekseen sekä mahdollisia ehdotuksia tarvittavan lisäselvityksen hankkimisesta jo valmisteluvaiheessa. Vapaamuotoisessa käsittelypyynnössä mainitaan, missä nimenomaisissa asioissa vastuusosiaalityöntekijä toivoo työryhmän kannanottoa tai ehdotuksia. Sen tulee sisältää yhteenveto perheen lastensuojeluasiakkuudesta, sosiaalityöntekijän oma perusteltu käsitys lapsen ja perheen tilanteesta sekä omat ratkaisuvaihtoehdot. Hakemukset toimitetaan sihteerille viimeistään kuusi työpäivää ennen kokousta. Kiireellisissä tapauksissa lähetetään suoraan työvaliokunnalle luettavaksi ja täydennetään myöhemmin. Lastensuojelun asiantuntijaryhmän tehtävänä on avustaa sosiaalityöntekijää lapsen huostaanottoa sekä sijaishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa ja muussa lastensuojelun toteuttamisessa. Lisäksi asiantuntijaryhmä antaa lausuntoja lastensuojelutoimenpiteitä koskevan päätöksenteon tueksi. Asiantuntijaryhmä käsittelee erityisen vaativat hallinto-oikeudelle päätettäväksi valmistellut huostaanottoa koskevat hakemusasiat sekä muut periaatteelliset tai tulkinnalliset lapsen sijaishuoltoa koskevat asiat. Espooseen perustettiin vuoden 2008 alussa Espoo-tasoinen moniammatillinen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on ollut seurata Espoon lastensuojelun tilannetta ja kehittämiskohtia sekä laatua. Asiantuntijaryhmän tehtävänä on ollut viedä eteenpäin esiin nousseita ongelmakohtia sekä pyrkiä huolehtimaan, että lastensuojelussa tarve ja palvelut kohtaavat. Ryhmä toimii myös tukiryhmänä erityisen vaativissa asiakastapauksissa, jossa alueellinen asiantuntijaryhmä tarvitsee tukea. Espoo-tasoisen ryhmän lisäksi alueilla on ollut moniammatillisia asiantuntijaryhmiä, jotka ovat kokoontuneet tarpeen mukaan. Ryhmään on nimetty edustajat sekä sosiaali- että terveystoimesta ja sivistystoimesta siten, että ryhmässä on lastensuojelun ja lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntemusta. Vantaan lastensuojelun asiantuntijaryhmä kokoontuu kerran viikossa ja sosiaalityöntekijät voivat tuoda sinne asiakasasian, johon toivovat konsultaatiota. Ryhmässä on edustettuna lastensuojelun sosiaalityö avohuollon ja sijaishuollon osalta, kasvatuksen asiantuntijuutta nuorten vastaanottolaitoksesta, varhaiskasvatuksesta ja erityisopetuksesta, päihdehuollosta, psykologi kasvatus- ja perheneuvolasta, psykiatri, yleislääketieteen erikoislääkäri sekä lakimies. Asioiden käsittely tapahtuu suullisesti. Asiantuntijaryhmän käsittely ei sinällään vaadi valmiita dokumentteja. Valmisteilla on ryhmän toiminnan arviointimalli. Turussa lastensuojelun asiantuntijaryhmää ei ole vielä nimetty. Turussa pääsääntöisesti kaikki huostaanotetut lapset ovat olleet tutkimus- ja arviointijaksolla omissa vastaanottokodeissa, joissa on käytössä moniammatillinen työryhmä. Sosiaalikeskuksen lakimies konsultoi vaikeissa lastensuojelutilanteissa. Tampereella toimii moniammatillinen työryhmä, joka kokoontuu noin kerran kolmessa viikossa. Puheenjohtajana toimii yleisen sosiaalityön sosiaalipalvelupäällikkö ja jäseninä ovat perheneuvolan lastenpsykiatri, neuvolaterveydenhoitaja, johtava sosiaalityöntekijä, perhetukikeskuksen johtaja, johtava psykologi lastensuojelun erityispalveluista, lakimies ja vastaava koulukuraattori. Sihteeriä ryhmällä ei ole, koska pöytäkirjaan ei kirjata keskustelujen sisältöjä. Ryhmällä on neuvoa-antava rooli ja se voi helpottaa sosiaalityöntekijän päätöksentekoa, mutta ei pyri johdattelemaan häntä. Lakimiehen tulkinnat auttavat uuden lain oloissa sosiaalityöntekijää eteenpäin. 9

10 Oulun kaupunki on asettanut voimaantulleen lastensuojelulain mukaisen moniammatillisen asiantuntijaryhmän ja tarjoaa kyseistä palvelua myös muiden Oulun seudun kuntien käyttöön. Sosiaalityöntekijä ja tiimin palveluesimies päättävät, käyttävätkö asiakastapauksen asiantuntijaryhmän käsittelyssä. Asiantuntijaryhmään kuuluu seitsemän jäsentä: lastensuojelun palvelupäällikkö (pj.), lastensuojelun perhehoidon tiimin palveluesimies (vpj., siht.), sosiaali- ja terveystoimen lakimies lastenlääkäri (avoterveydenhuolto), psykologi(perheneuvola), aikuispsykiatrian ylilääkäri, mielenterveystyön palvelupäällikkö ja päihdehuollon sosiaalityöntekijä. Työryhmä kokoontuu n. kerran kuukaudessa Oulussa. Asiakasasiaa esittelevä sosiaalityöntekijä tuo kokoukseen mukanaan tarvittavat asiapaperit (tiekkari ja suostumuslomake). Asiakasasian esittelystä vastaa asiaa hoitava sosiaalityöntekijä ja tarvittaessa tämän lähiesimies. Yhden asiakasasian käsittelyyn ryhmässä on varattu aikaa 45 minuuttia. (Palvelun hinta seutukuntiin myytäessä on 205 / 45 minuuttia.) 1.5. Suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa (LSL 12). Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot: 1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta; 2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista; 3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa; 4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista; 5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä; 6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä 7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. Vantaan kaupunki on ainoana Kuusikko-kunnista saanut valmiiksi poikkihallinnollisen työryhmän valmistaman lastensuojelusuunnitelman. Työhön osallistuivat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan, sivistystoimen toimialan, vapaa-ajan ja asukaspalvelujen toimialan, maankäytön sekä tilakeskuksen toimialan edustajat. Suunnitelmassa suurimman painon saavat ennaltaehkäisevän toiminnan nykyisten muotojen esittely ja kehittämistoimenpiteet. Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi lastensuojelusuunnitelman Lastensuojelusuunnitelmassa painotetaan ennalta ehkäisyä, varhaista tukemista ja kunnan kaikkien toimijoiden yhteistä vastuuta lasten suojelun ja hyvinvoinnin edistämisessä. Vantaan kaupungin palvelujärjestelmää kehitetään niin, että kaikki toimijat ottavat vastuun ehkäisevästä lasten suojelusta. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään panostamalla toimiviin peruspalveluihin ja parantamalla heidän osallistumismahdollisuuksiaan kaikissa kunnan palveluissa, lapsille ja nuorille suunnatuista peruspalveluista aina kaupunkisuunnitteluun asti. Vantaalla kehitetään myös toimintatapoja, joiden avulla tuetaan ja vahvistetaan lasten, nuorten ja heidän perheensä hyvinvointia tilanteissa, joissa huoli lapsen tai nuoren hyvinvoinnista on herännyt. Tavoitteena on, että kaikki toimijat osaavat havaita ja puuttua lasten ja nuorten hyvinvointia 10

11 uhkaaviin tekijöihin osana perustyötään. Tämä koskee sekä lapsille ja nuorille suunnattuja palveluja että lasten huomioimista aikuisille suunnatuissa palveluissa kuten esimerkiksi aikuissosiaalityössä tai päihdepalveluissa. Kehittämistyö edellyttää asiakasnäkökulman huomioimista kaikessa toiminnassa sekä sujuvaa yhteistyötä ammattiryhmien ja toimialojen välillä. Erityistä huomiota kiinnitetään palveluprosesseihin, joissa lapsi tai nuori on samanaikaisesti usean palvelun piirissä tai siirtyy palvelusta toiseen. Tästä esimerkkejä ovat oppilas- ja opiskelijahuoltotyön kehittäminen ja mielenterveyskeskuksen perustaminen, joka koordinoi ja kehittään mielenterveyspalvelujen hoitoprosesseja yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Yhteistyötä kehitetään myös kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa.( Helsingissä laadittava lastensuojelun suunnitelma tulee sisältämään kaksi näkökulmaa: ehkäisevän lastensuojelun ja varhaisen tukemisen sekä lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun näkökulman. Ehkäisevä lastensuojelu ymmärretään laajasti koskevan viranomaisten ja järjestöjen tekemää työtä lasten ja nuorten parissa. Helsingin sosiaalivirasto valmistelee vuoden 2008 aikana yhdessä keskeisten lasten ja nuorten kanssa toimivien hallintokuntien mm terveys- ja opetustoimen, nuorisotoimen ja HUS:n kanssa helsinkiläisten lasten, nuorten ja lapsi-perheiden hyvinvoinnin edistämistä ja lastensuojelun järjestämistä koskevan suunnitelman vuosille Kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelman lopullisesti vuoden 2009 alussa. Suunnitelmasta on tarkoitus tehdä mahdollisimman konkreettinen ohjelma, johon sisällytetään myös taloussuunnitelmassa varattavat resurssit ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukee sekä lapsi- ja perhekohtaiseen lasten-suojeluun. Suunnitelmassa tullaan linjaamaan yhteistyön koordinointi ja konkreettiset yhteistyötavat eri hallintokuntien kanssa. Linkki suunnitelmaan: Espoossa suunnitelma tekeillä, tarkoitus on, että uusi valtuusto hyväksyisi sen vuodenvaihteen jälkeen. Alkamassa on työpajatyöskentely, jossa pohditaan lastensuojelun toimivuutta ja sitä mikä lastensuojelussa on huonosti. Avoin-Espoo-nettisivuilla toteutetaan kysely yleisölle. On myös haastettu kaksi koulua tekemään kirjoitustehtävän muodossa kertomuksia nuorten hyvinvoinnista. Tampereella suunnitelman pohjana käytetään Tampereen kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa (2007) sekä Kuntaliiton ja Pohjois-Savon Lastensuojelun Kehittämisyksikön materiaalia. Turussa on olemassa lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma. Tämän pohjalta tultaneen luomaan hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma. Oulun ja seutukuntien lastensuojelusuunnitelma työstetään Tukeva-hankkeen puitteissa osana seudullista lapsipoliittista ohjelmaa Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri ( 78) Lastensuojelun valvontaa koskevia rekistereitä ovat: a) kuntaan yksityisesti sijoitettujen lasten rekisteri sekä b) kuntaan lastensuojeluperustein sijoitettujen lasten rekisteri. Rekisterin pohjalta sijoituskunnassa voidaan valvoa lasten olosuhteita ja varautua järjestämään lasten tarvitsemat palvelut (esim. koulun, terveydenhuollon, päivähoidon, erikoissairaanhoidon jne.). Rekisteriin kirjataan: kuntaan avohuollon tukitoimena sijoitettujen ja sijaishuoltoon sijoitettujen lasten henkilötiedot, sijaishuoltopaikan yhteystiedot ja sijoittajakunnan yhteystiedot tiedot 11

12 sijoituksen alkamisesta ja päättymisestä, sijoitetutun lapsen tarvitsemien tukitoimien ja palvelujen järjestämistä koskevat tiedot, sijaishuoltopaikan valvontaa koskevat tiedot, kuntaan yksityisesti sijoitettujen lasten nimet, henkilötiedot, huoltajien henkilötiedot ja yhteystiedot, yksityiskodin yhteystiedot, selvitykset yksityiskodin sopivuudesta lapsen hoitoon ja kasvatukseen, päätökset yksityiskodin hyväksymisestä lapsen sijoituspaikaksi, tiedot toimenpiteistä, mikäli yksityiskotia ei voida hyväksyä lapsen sijoituspaikaksi, tiedot lapsen hoidon ja kasvatuksen tukemiseksi järjestetyistä tukitoimista On mahdollista yhdistää rekisterit a) ja b) saman valvontarekisterin osarekistereiksi. Rekisteristä tulee laatia henkilötietolain edellyttämä tietosuojaseloste ja informoida siitä asiakkaita. Kuntarekisteri on perustettu Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa. Turussa rekisteri aiotaan perustaa syksyllä Kuntarekisterin ylläpidosta vastaa yleisimmin lasten sijaishuolto, yleishallinnon palvelut tai tilaajaorganisaatio. 1.7 Lastensuojelun sosiaalityön resurssit Lastensuojelulain asettamien määräaikojen ja vastuiden noudattaminen on nykyisillä resursseilla tuottanut ongelmia kunnissa. Lastensuojelun asiantuntijaryhmä pitää tärkeänä sitä, että lastensuojelun sosiaalityön resursseja selvitetään vuodelta Ryhmän esitys on, että kootaan lasten asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden määrä (vakanssit) vuodelta 2008 marraskuun 30 päivän tilanteen mukaisesti, mikäli ohjausryhmä varaa tarvittavat resurssit työhön. Kun saadaan selvitettyä lastensuojelutyötä tekevien sosiaalityöntekijöiden määrä, saadaan selville työn kuormittavuus, esim. kuinka paljon lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on lapsia asiakkaana. Paitsi sosiaalityöntekijöiden määrää, haluttaisiin selvittää myös, kuinka paljon vakansseilla työskentelee ilman kelpoisuutta olevia työntekijöitä. Tämän hetkisen kelpoisuuslain tulkinnan mukaan vakansseilla toimivat työntekijät, olivatpa he kelpoisia tai eivät, voivat toimia lapsen asioista vastaavina sosiaalityöntekijöinä kunnissa tietyn määräajan (max. 1 vuosi). Heillä on vain joiltakin osin rajoitettu päätösvalta (kiireellinen sijoitus ja yhteydenpidon rajoittaminen). Edellytyksenä on kuitenkin lastensuojelutyöhön liittyviä opintoja, esim. cum laude- tasoiset yliopisto-opinnot, jne. 2. Lastensuojelusta koottavat tiedot 2.1 Lastensuojelun kokonaisuus Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto. Näiden lisäksi on olemassa ehkäisevää lastensuojelua (lsl 3 ). Useimmissa Kuusikon kunnissa lastensuojelu on organisatorisesti osana perheiden/lapsiperheiden sosiaalipalveluja. Lastensuojelun kustannusten koostaminen täysin toisiaan vastaavasti eri kunnissa on silti usein tehtävä toiminnoittain ja sopimalla, mitä kustannuksia tässä tarkastelussa nähdään osana lastensuojelua 12

13 2.1.1 Lasten määrä Lastensuojelun piirissä olleiden lasten kokonaismäärä koostuu seuraavasti *Vuoden aikana pelkästään avohuollon tukitoimien piirissä olleet (ei sisällä avohuollon tukitoimena sijoitettuja, eikä jälkihuollon piirissä olevia ) *Vuoden aikana sijoitettuna (joko huostaan otetut tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetut ) *Jälkihuollon piirissä olleet (avohuolto- ja huostaanottosijoituksen jälkeen) Kustannukset. Lastensuojelun kustannukset koostetaan seuraavista toiminnoista: *Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö * Jälkihuollon sosiaalityö *Lastensuojelua tukeva perhetyö *Tukiperhetoiminta/tukihenkilötoiminta *Lastensuojelun päivystystoiminta *Muut perhekohtaiseksi lastensuojeluksi laskettavat palvelut (esim järjestöjen palvelut, läheisneuvonpito, ensi- ja turvakotien toiminta siltä osin, kuin se lasketaan lastensuojeluksi) *Lastensuojelulain mukainen taloudellinen avustaminen (LsL 35,36?) Lapsiperheiden toimeentulotuki myönnetään tavallisimmin aikuisten palveluissa mutta Tampereella sekä osittain Turussa ja Vantaalla lapsiperheiden toimeentulotuki myönnetään lapsiperheiden palveluissa. Lastensuojelun taloudellinen tukeminen ( 35, 36) ja toimeentulotuen kautta tukeminen voivat osittain korvata tosiaan Lastensuojelun resurssit ESITETÄÄN KOOTTAVAKSI: Lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden määrä (vakanssit) Huostaanotot Suostumukseen perustuvien huostaanottojen määrä vuonna 2008 (johtava viranomainen päättää) Hallinto-oikeuden päättämät huostaanotot vuonna 2008 Huostaanottohakemuksia vireillä HAO.ssa HAO hylännyt hakemuksia vuonna Avohuolto Stakes on uudistanut lastensuojelun avohuollosta kokoamiensa asiakas- ja toimintatietojen keruuta uuden lain voimaantulon jälkeen merkittävästi. Osaa valtakunnalliseen tiedonkeruuseen tulleista tiedoista Kuusikko-kunnat ovat koonneet jo muutaman vuoden ajan. Näistä tiedoista Kuusikkokunnat voivatkin nyt koota tarkempia tietoja. Tällaisia ovat mm. lastensuojeluilmoitusten syykoodistot ja tiedot lastensuojeluilmoitusten tekijöistä. Muiden avohuollon tietojen osalta pyritään käyttämään Stakesin kokoamia tietoja (liite 6). Avohuollon osalta kootaan: 13

14 1.Vuoden aikana tulleet lastensuojeluilmoitukset (Stakes) Kootaan jaottelu ilmoittajan antamasta lastensuojeluarpeen syystä Vantaan koodiston mukaisesti ryhmiteltynä pääluokittain (Liite2) 1.B Lastensuojeluilmoituksen tekijät. Kuusikko (Vantaa ei saa viranomaisia erikseen v ) 2.Vuoden aikana lastensuojeluilmoituksen kohteena olleiden lasten lukumäärä Stakes (HETU kertaalleen) ikäryhmittäin (0-2,3-6,7-12,13-15,16-17) 3.Vuoden aikana alkaneet lastensuojelun avohuollon asiakkuudet Stakes (lasten lkm. HETU kertaalleen) ikäryhmittäin (0-2,3-6,7-12,13-15,16-17) *asiakkuus päättyy selvitykseen (Kuusikko) *asiakkuus jatkuu (Kuusikko) 4.Vuoden aikana valmiiksi tehdyt lastensuojelutarpeen selvitykset Stakes (lapset HETUkertaalleen) ikäryhmittäin (0-2,3-6,7-12,13-15,16-17) Kootaan jaottelu lastensuojelutarpeen syistä sosiaalityöntekijän arvioimana. Vantaan koodiston mukaisesti ryhmiteltynä pääluokittain Kuusikko (Liite2) 5.Vuoden aikana lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen laaditut uudet asiakassuunnitelmat Stakes (lasten lkm ikäryhmittäin (0-2,3-6,7-12,13-15,16-17) 6.Vuoden aikana tarkistetut avo- tai jälkihuollon asiakassuunnitelmat Stakes (lasten lkm ikäryhmittäin (0-2,3-6,7-12,13-15,16-17,18-20) 7.Vuoden aikana avohuollon asiakkaana olleet lapset ja nuoret Stakes (HETU kertaalleen ikäryhmittäin (0-2,3-6,7-12,13-15,16-17,18-20)-ei sisällä jälkihuollon piirissä olleita) Kuusikko: Tämä kohta voi olla ongelmallinen, sillä ohjeissa ei tarkkaan sanota, pitääkö asiakkaalla olla päätös saamastaan palvelusta vai miten avohuollon asiakkaat muuten lasketaan. 8.Vuoden aikana jälkihuollossa olleet lapset ja nuoret Stakes (HETU kertaalleen ikäryhmittäin (0-2,3-6,7-12,13-15,16-17,18-20) 9.Vuoden aikana poistuneet ja lakkautetut avohuollon asiakkuudet Stakes (lasten ja nuorten lkm ikäryhmittäin (0-2,3-6,7-12,13-15,16-17,18-20). Kuusikko: Tämä kohta voi olla ongelmallinen, se miten avohuollon asiakkuus lakkautetaan ei ole määritelty. 2.3 Lasten sijaishuolto 1. 1 Vuoden aikana sijoitettuna olleet (ikäryhmät 0-2,3-6,7-12,13-15,16-17,18-20) 1.1b Vuoden 2008 aikana sijoitettuna olleet 0-17 vuotiaat 1. 1 Vuoden aikana uudet sijoitetut ikäryhmittäin (ikäryhmät 0-2,3-6,7-12,13-15,16-17,18-20) 14

15 1.2 Sijoitetut Sijoitetuista eri hoitomuotojen piirissä % Laitoshoito% Ammatilliset perhekodit % Perhehoito(sijaisperheet) % 1.3 Lasten sijaishuollon kustannukset yhteensä Josta oman toiminnan kustannukset Josta perhehoidon kustannukset (sijaisperheet) Josta ostopalvelutoiminnan kustannukset Josta oman toiminnan kustannukset % Josta perhehoidon kustannukset % Josta ostopalvelutoiminnan kustannukset % 1.5 Lasten sijaishuollon hoitovuorokaudet yhteensä Kunnalliset laitokset % Ostopalvelulaitokset % Ammatilliset perhekodit % Perhehoito(sijaisperheet) % 2. Lasten sijaishuollon laitoshoito 2.1 Laitoksiin sijoitetut vuonna - omien laitosten asiakkaat - ostopalvelulaitosten asiakkaat 2.2 Laitoksiin sijoitetut omiin laitoksiin sijoitetut ostopalvelulaitoksiin sijoitetut Laitosten hoitovuorokaudet - omien laitosten hoitovuorokaudet - ostopalvelulaitosten hoitovuorokaudet 2.4 Lasten sijaishuollon laitoshoidon kustannukset - omien laitosten kustannukset - ostopalvelulaitosten kustannukset 2.5 Kunnallisten lastensuojelulaitosten henkilöstö 1. Koko henkilöstö Joista erityishenkilöstö 2. Työllistetyt Työllistettyjä vuoden aikana 2.6 Kunnallisten lastensuojelulaitosten paikat, joista vastaanottopaikkoja 2.7 Lastensuojelun koko perheen hoitoon tarkoitettujen YMPÄRIVUOROKAUTISTEN kunnallisten hoitopaikkojen määrä 15

16 3. Lastensuojelun ammatilliset perhekodit 3.1 Ammatillisiin perhekoteihin sijoitetut vuonna - kunnallisten ammatillisten perhekotien asiakkaat - ostopalvelu ammatillisten perhekotien asiakkaat 3.2 Ammatillisiin perhekoteihin sijoitetut omien perhekotien asiakkaat ostopalveluperhekotien asiakkaat Perhekotien hoitovuorokaudet vuonna - kunnallisten ammatillisten perhekotien hoitovuorokaudet - ostopalvelu ammatillisten perhekotien hoitovuorokaudet 3.5 Ammatillisten perhekotien kustannukset - kunnallisten ammatillisten perhekotien kustannukset - ostopalvelu ammatillisten perhekotien kustannukset 4. Lastensuojelun perhehoito (sijaisperheet) 4.1 Sijaisperhehoidon asiakkaat Pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaat Lyhytaikaisen perhehoidon asiakkaat 4.2 Sijaisperheissä olevat asiakkaat Pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaat Lyhytaikaisen perhehoidon asiakkaat 4.3 Sijaisperheiden hoitovuorokaudet h Pitkäaikaisen perhehoidon hoitovuorokaudet Lyhytaikaisen perhehoidon hoitovuorokaudet 4.5 Sijaisperhetoiminnan kustannukset 5. Ympärivuorokautinen laitosmuotoinen perhekuntoutus 5.1 Perheet vuoden aikana - kunnallisen perhekuntoutukseen osallistuneet - ostopalveluperhekuntoutukseen osallistuneet 5.2 Lapset vuoden aikana - kunnallisen perhekuntoutukseen osallistuneet lapset - ostopalveluperhekuntoutukseen osallistuneet lapset 5.3 Lasten vuorokaudet vuoden aikana - kunnallisen perhekuntoutukseen osallistuneiden lasten hoitovuorokaudet - ostopalveluperhekuntoutukseen osallistuneiden lasten hoitovuorokaudet 5.4A Ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen lasten osuus laitoksiin sijoitetuista 5.4 Ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen lasten hoitovuorokaudet laitoshoidon vuorokautisista 16

17 Liitteet: 1. Lastensuojeluasiakkuuden aloittaminen ja siitä kerättävät tilastotiedot vuonna 2008 (korvataan taulukkomuotoisella esityksellä 1 B lopullisessa raportissa) 2. Lastensuojeluilmoituksen syykoodit (Vantaan kaupunki) Muut lastensuojelun avohuollon tukitoimet, esimerkkinä Tampere 4. Lastensuojelun avohuollosta koottavat tiedot (Stakes) 5. Kuntien sosiaalipäivystyksen toiminta 17

18 Liite 1 A Kuusikko kunnat Marja-Riitta Kilponen Lastensuojeluasiakkuuden aloittaminen ja siitä kerättävät tilastotiedot vuonna ) Lastensuojeluilmoitus Lastensuojelulain 26 määritelmä Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta tai kun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on vastaanottanut 25 :n mukaisen ilmoituksen taikka saanut muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Lisäksi sosiaalityöntekijän on viimeistään 7 arkipäivänä ilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanottamisesta ratkaistava, onko sen johdosta ryhdyttävä 27 :ssä tarkoitetun lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen, vai onko ilmoitus selvästi luonteeltaan sellainen, ettei se johda toimenpiteisiin. Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun 1 momentissa tarkoitetun lastensuojeluasian vireille tulon johdosta ryhdytään kiireellisesti lastensuojelutoimenpiteisiin tai päätetään tehdä 27 :ssä tarkoitettu lastensuojelutarpeen selvitys. Sosiaalityöntekijän on tehtävä lastensuojelun asiakkuuden alkamisesta merkintä lasta koskeviin lastensuojeluasiakirjoihin sekä ilmoitettava siitä huoltajalle ja lapselle ottaen kuitenkin huomioon, mitä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 11 :ssä säädetään. Kuusikko kunnista saatavia tilastotietoja Kaikki Kuusikko kunnat saavat tiedot lastensuojeluilmoitusten määrästä. Ilmoitusten kohteena olevat lapset jaetaan viiteen ikäryhmään Stakesin keruun mukaisesti: 0-2 vuotiaat, 3-6 vuotiaat, 7-12 vuotiaat, vuotiaat ja vuotiaat. Lastensuojeluilmoitusten syyt jaotellaan kolmeen pääkategoriaan. Kuusikko kunnat sopivat, että samaa jaottelua käytetään myös sosiaalityöntekijän arviossa lastensuojelutarpeen syissä sekä huostaanottopäätöksissä. Myös kiireellisten sijoitusten syissä ja huostaanottopäätöksissä tullaan käyttämään ainakin tätä pääluokkajaottelua. Lapsen hoidon ja huolenpidon tarve Kehitystä vaarantavat olosuhteet Lapsen oma käyttäytyminen. Turkua lukuun ottamatta kaikki kunnat saavat kerättyä tiedot syykooditukseen.

19 Liite 1 A Lastensuojeluilmoituksen tekijöiden tiedot kerätään aiemmin käytetyn luokituksen mukaan (asiaan palataan viimeisessä kokouksessa 7.11): Itse Huoltaja/vanhemmat Perheenjäsen Sukulainen/omainen Naapuri/ystävä/tuttava Muu yksityinen Yksityinen yhteensä Sosiaaliviranomainen *josta päivähoito (voi olla nykyään myös opetushallinnon alla) Terveydenhuollon viranomainen Poliisi Koulu Muu viranomainen Viranomaiset yhteensä Helsinki, Vantaa, Turku ja Tampere saavat selville niiden tapausten lukumäärän, joissa ratkaisu lastensuojelutarpeen selvittämisen tarpeesta on tehty 7 arkipäivän aikana ilmoituksen vireilletulosta. Espoo ei saa selville kyseistä lukua. Kaikki kunnat saavat selville niiden lastensuojeluilmoitusten tai yhteydenottojen määrän, jotka eivät johda lastensuojeluasiakkuuden alkamiseen ja lastensuojelutarpeen selvitykseen. Osa kunnista saa tarvittaessa selville syyn, miksi ilmoitus ei johtanut lastensuojelutarpeen selvityksen ja asiakkuuden alkamiseen. Helsinki, Vantaa ja Oulu käyttävät kooditusta. Muut kunnat eivät koodaa tätä syytä. Muista kunnista poiketen Turussa on keskitetty lastensuojeluilmoitusten vastaanotto sosiaalipäivystykseen. Turussa lastensuojeluilmoitusten lastensuojelun selvitystarpeen arviointi tapahtuu aina 7 vuorokauden sisällä. 2) Asiakkuuden alkaminen ja niistä ilmoittaminen perheille Tilanne Kuusikko kunnissa Kaikissa kunnissa lastensuojeluasiakkuus alkaa, kun viranhaltija on tehnyt päätöksen aloittaa lastensuojelutarpeen selvitys. Asiakkuudesta tehdään merkintä asiakastietojärjestelmään esim. Effica. Perhe saa tietää lastensuojeluasiakkuuden aloittamisesta joko suullisesti tai kutsukirjeessä ensimmäiselle tapaamiselle. 3) Lastensuojelutarpeen selvitys ( 27) Lastensuojelutarpeen selvityksessä selvitetään ja arvioidaan lapsen suojelun ja tuen tarvetta suhteessa vanhempien mahdollisuuksiin vastata niihin. Selvitys tehdään siinä laajuudessa kuin tilanne vaatii. Se on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja sen teosta vastaa sosiaalityöntekijä. Selvitys tehdään yhteistyössä lapsen ja hänen vanhempiensa sekä mahdolli-

20 Liite 1 A sesti muiden lapselle läheisten ihmisten kanssa. Selvitys ei ole tekninen toimenpide, vaan luottamuksellisen asiakassuhteen luomista. Se on asiakkaiden kuuntelemista ja heidän osallistamistaan arvioimaan lapsen ja omaa tilannettaan. Lastensuojelutarpeen selvitys tulee valmistua 3 kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Selvitys voi valmistua yhden tai useamman tapaamisen jälkeen. Lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen tehtävää yhteenvetoa ei ole säädetty tehdä kirjallisesti. Kaikki Kuusikko kunnat tekevät kuitenkin perheelle kirjallisen yhteenvedon lastensuojelutarpeen selvityksestä. Kuusikko kunnista saatavia tilastotietoja Kaikki Kuusikko kunnat saavat selvitettyä lastensuojelutarpeen selvitysten määrän. Helsinki, Vantaa ja Tampere saavat selvitettyä niiden lastensuojelutarpeen selvitysten määrän, jotka ovat valmistuneet 3 kuukauden sisällä asian vireilletulosta. Espoossa ei ollut tietoa tilastotiedon keruusta. Turku ja Oulu eivät saa tätä tilastotietoa vuoden 2008 tilanteesta. 4) Lastensuojelutarpeen selvitykseen päättyvä asiakkuus Lastensuojeluasiakkuus päättyy, kun selvityksen aikana tai lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenvedossa todetaan, ettei lapsella ole lastensuojelun tarvetta. Kuusikko kunnista saatavia tilastotietoja Kaikissa kunnissa perheelle lähetetään kirjallinen yhteenveto lastensuojelutarpeen selvityksestä. Näissä tapauksissa siinä todetaan, että asiakkuus on päättynyt selvitykseen. Kaikissa Kuusikko kunnissa saadaan kerättyä tiedot lastensuojelutarpeen selvitykseen päättyvien asiakkuuksien määrästä. 5) Lastensuojeluasiakkuuksien määrä, jotka jatkuvat lastensuojelutarpeen selvityksen valmistumisen jälkeen Kuusikko kunnista saatavia tilastotietoja Kuusikko kunnat saavat tiedon vähentämällä selvitykseen päättyneiden asiakkuuksien määrän koko vuoden uusien avohuollon asiakkaiden määrästä. 6) Lastensuojelun asiakassuunnitelmat 30 Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on tehtävä asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelmaan kirjataan ne olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan, lapsen ja hänen perheensä tuen tarve, palvelut ja muut tukitoimet, joilla tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan, sekä arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan. Asiakassuunnitelmaan on kirjattava myös asianomaisten eriävät näkemykset tuen tarpeesta ja palvelujen sekä muiden tukitoimien järjestämisestä. Asiakassuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009

LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009 LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009 Selvitykseen kerättävät tiedot Timo Turunen 18.2.2010 SISÄLTÖ TAUSTAA... 3 JOHDANTO... 4 1 LASTENSUOJELUSTA KOOTTAVAT TIEDOT... 5 1.1 Lastensuojelun asiakkaat...

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ )

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ ) Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu (päivitetty_28052014) Lastensuojelu ilmoitusten lukumäärä Kuusikko-kunnissa 2009-16 000 Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1302/2014 Laki. lastensuojelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1302/2014 Laki. lastensuojelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1302/2014 Laki lastensuojelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen VASTAANOTETUT LASTENSUOJELUILMOITUKSET VANTAALLA VUOSINA 2002-2010

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot vuodelta 2012 kerätään sähköisesti Lasu- Netti-sovelluksen kautta osoitteessa

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot vuodelta 2012 kerätään sähköisesti Lasu- Netti-sovelluksen kautta osoitteessa THL/1851/5.09.00/2012 Liite Lisätietoja: Tuula Kuoppala puh. 029 524 7234, tuula.kuoppala@thl.fi Salla Säkkinen puh. 029 524 7064, salla.sakkinen@thl.fi Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten

Lisätiedot

Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen Lastensuojelu 2013 Liite, sivu[1] Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus

Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia paivi.sinko@helsinki.fi Voimaan 1.1.2008 2

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Järvenpää 30.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? Vaikuttavan työn edellytykset

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010 LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Kuopio 23.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? 1 Vaikuttavan työn edellytykset lastensuojelussa

Lisätiedot

Lastensuojelu tutuksi

Lastensuojelu tutuksi Lastensuojelu tutuksi Lastensuojelu tutuksi Johanna Mäkipelkola 21.10.2011 Lasten suojelun kokonaisuus (Taskinen 2010. 23) Lastensuojeluilmoitusten ja lasten lukumäärä maakunnittain ja ikäryhmittäin v.2010

Lisätiedot

LAPSEN SUOJELU VIRANOMAISTEN VÄLISENÄ YHTEISTYÖNÄ

LAPSEN SUOJELU VIRANOMAISTEN VÄLISENÄ YHTEISTYÖNÄ LAPSEN SUOJELU VIRANOMAISTEN VÄLISENÄ YHTEISTYÖNÄ Erityisesti lastensuojeluilmoituksen näkökulmasta Lakimies Kati Saastamoinen Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ETU JA SEN HUOMIOIMINEN Kaikkien lasten

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2009

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2009 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU Lastensuojelun työryhmä Aila Kumpulainen 17.6.2010 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078 Edita Oy Ab 2010

Lisätiedot

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 Kehittämispäällikkö Mikko Oranen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -yksikkö Mitä lastensuojelu on? Lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lastensuojelulain toimeenpano

Lastensuojelulain toimeenpano Lastensuojelulain toimeenpano Oppilaan parhaaksi - yhteistä huolenpitoa 24.9.2009 28.9.2009 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Käsitemäärittely Lastensuojelulaki > uudistuksen tausta ja tavoitteet Ehkäisevä

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset Erityisesti terveydenhuollon henkilöstön näkökulmasta 4.3.2010 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

SUOJELE LASTA. Lastensuojelulain 25 :n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen

SUOJELE LASTA. Lastensuojelulain 25 :n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen SUOJELE LASTA Lastensuojelulain 25 :n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen Mikä on ilmoitusvelvollisuus ja keitä se koskee? Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen

Lisätiedot

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Liite, THL 1682/5.09.00/2014. sivu[1] Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI JA ARJEN KOHTAAMINEN

LASTENSUOJELULAKI JA ARJEN KOHTAAMINEN LASTENSUOJELULAKI JA ARJEN KOHTAAMINEN Seinäjoen lastensuojelupäivät 16.2.2017 OTK Kati Saastamoinen LAPSEN SUOJELU: OSA VIRANOMAISEN JULKISTA HALLINTOTEHTÄVÄÄ Lapsen suojelu kuuluu julkiselle vallalle

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa

Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.-30.9.2011 Johtava sosiaalityöntekijä Pekka

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2008

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2008 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2008 Lastensuojelun työryhmä Aila Kumpulainen 22.6.2009 1 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078 Edita Oy

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV

LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV 1 (8) JYVÄSKYLÄ 30.10.2008 Tiina Hyvärinen Hämeenlinnan hallinto-oikeus - Huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevat hakemukset ja niiden liitteet - Väliaikaiset

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013 Kuusikkotyöryhmä Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 2/2014 Suomen kuuden suurimman kaupungin

Lisätiedot

Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000)

Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) 1 Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) 19.9.2011 PaKaste, Kemi LasuL + SHAL 19.9.2011 Kemi, PaKaste 2 Lain rakenne 1. Yleiset säännökset 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Turvaa, hoivaa, kasvatusta seminaari 28.3.2011 sosiaalihuollon ylitarkastaja, KL Sari Husa Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (POL) 28.3.2011 1 Yhteinen

Lisätiedot

Lastensuojelu 2017 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2017 tietojen toimittaminen Liite, THL 2095/5.09.00/2017. sivu[1] Lastensuojelu 2017 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta ja Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta ja Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 5.3.2014 ja 11.3.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 127/03.00.00/2012 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta Valmistelijat / lisätiedot: Kati Saastamoinen, puh. (09) 816 23422

Lisätiedot

Lastensuojelu 2015 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2015 tietojen toimittaminen Lastensuojelu 2015 Liite, THL 21/5.09.00/2016. sivu[1] http://www.thl.fi/fi/tilastot/lastensuojelu Lastensuojelu 2015 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri)

Lisätiedot

Uusi lastensuojelulaki

Uusi lastensuojelulaki Uusi lastensuojelulaki Vankiperhetyön verkosto 1.10.2009 3.9.2012 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Lastensuojelun nykytila Lastensuojelulain toimeenpano ja seuranta Tarkennustarpeet lastensuojelulaissa

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Arja Honkakoski Esityksen sisältö

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito. Päihdelääketieteen kurssi

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito. Päihdelääketieteen kurssi Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito Päihdelääketieteen kurssi 13.11.2014 Esityksen sisältö Taustaa lyhyesti Lastensuojeluilmoitus ja ennakollinen lastensuojeluilmoitus Erityiskysymyksenä tahdonvastainen

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2010

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2010 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2010 Kuusikko-työryhmä Lastensuojelu Marja-Riitta Kilponen 11.10.2011 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti:

Lisätiedot

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 Tilastoja Sosiaalihuolto kanteluja 1.1.2010-31.8.2013 sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 vuosi 2010: noin 4000 kantelua, joista noin 120 koski lasten oikeuksia (noin 60 koski lastensuojelua) vuosi

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2007

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2007 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2007 Lastensuojelun työryhmä Aila Kumpulainen 4.6.2008 1 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078 Edita Oy

Lisätiedot

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Muutoksia ajassa Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio sotelakiluonnos lausunnolla 14.10. mennessä Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Taulukoissa käytetyt Kuusikon keskiarvotiedot ovat aritmeettisia keskiarvoja, jolloin kaupunkien väestömäärä vaikuttaa suoraan keskiarvoihin.

Taulukoissa käytetyt Kuusikon keskiarvotiedot ovat aritmeettisia keskiarvoja, jolloin kaupunkien väestömäärä vaikuttaa suoraan keskiarvoihin. 23.4.2007 Liite 0 (1) Kuusikko.. Lasten sijaishuollon tiedonkeruun määritelmät vuoden 2006 tiedoille Tämän raporttiin tietoihin sisältyvät vain lastensuojelulain mukaisin päätöksin sijoitettujen lasten

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014 Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2014 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 4/2015 Esipuhe Kuutoskaupungit, kuutoset tai Kuusikko muodostuu

Lisätiedot

Kantelija on pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan mainitut epäselvyydet ja laiminlyönnit.

Kantelija on pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan mainitut epäselvyydet ja laiminlyönnit. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 04.10.2012 Dnro OKV/193/1/2012 1/5 ASIA Lastensuojelulain määräaikojen noudattaminen Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 6.2.2012 osoittamassaan

Lisätiedot

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET Jenni Weck-Näse LSL 25 C Ennen lapsen syntymää 25 :n 1 momentissa mainittujen henkilöiden on salassapitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus,

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa?

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa? Sosiaalihuoltolaki uudistuu Mikä muuttuu lastensuojelussa? VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 1.10.2014 Lotta Hämeen-Anttila Valmisteluvaiheet Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä:

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012 Lastensuojelun Kuusikko-työryhmä Hanna Ahlgren-Leinvuo 29.08.2013 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Finland/Law on Child Protection (Victims of trafficking) Lastensuojelulaki (13.4.2007/417) Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Lain tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Lapsen hyvä arki 2 / Pakaste -hanke Koillismaan I ajankohtaisfoorumi 18.4.2012 Taivalkoski Arja Honkakoski Poske, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN?

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? Lastensuojelupalvelujen kehittäminen ja yhteistyö psykiatrisen hoitojärjestelmän kanssa Nuorten hyvinvointi ja pahoinvointi Konsensuskokous 2.2.2010 Kristiina

Lisätiedot

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015 Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun ja lapsiperheiden erityispalveluiden yksikön kokonaisrakenne Lastensuojelupäällikkö Lastensuojelu palvelut Sosiaalityön

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta. Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta. Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan käyttö

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.4.214] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/24 Maaliskuu 214 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Palvelulinjoittain talousarvio on toteutunut siten, että molempien jäsenkuntien

Lisätiedot

Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi. Lasten suojelu. Lasten ja perheiden palvelut. Ehkäisevä lastensuojelu

Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi. Lasten suojelu. Lasten ja perheiden palvelut. Ehkäisevä lastensuojelu Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 27.11.2013, työpaja 5 27.11.2013 Jaana Tervo 1 Lasten suojelu LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

Riittääkö oppivelvollisuuden laiminlyönti huostaanoton perusteeksi?

Riittääkö oppivelvollisuuden laiminlyönti huostaanoton perusteeksi? 6.11.2017 Riittääkö oppivelvollisuuden laiminlyönti huostaanoton perusteeksi? Johtava sosiaalityöntekijä Saara Keränen KSSHP 6.11.2017 6.11.2017 Lastensuojelun avohuolto 1 Lapsen oikeudesta saada opetusta

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Perhekeskustyöpaja 23.11.2017 Leena Normia-Ahlsten 27.11.2017 1 Lähtökohdat Palvelujen piiriin voi hakeutua itse halutessaan, ei edellytetä ilmoitusta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.6.214] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Toukokuu 214 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun toiminta- ja taloustietojen perusteella Vihdin kunnan talouden toteutuman

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Lastensuojelu 2016 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2016 tietojen toimittaminen Lastensuojelu 2016 Liite, THL 13/5.09.00/2017. sivu[1] Lastensuojelu 2016 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa

Lisätiedot

LAPSEN PAHOINPITELYN JA SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN EPÄILYn SELVITTELY Lastensuojelu

LAPSEN PAHOINPITELYN JA SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN EPÄILYn SELVITTELY Lastensuojelu LAPSEN PAHOINPITELYN JA SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN EPÄILYn SELVITTELY Lastensuojelu Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Mykrä Lapsiperhepalvelut, Lapsiperheiden tuki Lahti VIRANOMAISYHTEISTYÖ LAPSEN PAHOINPITELYN

Lisätiedot

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä Keski- Suomessa Toimintakertomus 2008 Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät 1.1.2008 voimaan tulleen Lastensuojelulain

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2015

LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2015 LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2015 2015 Sisältö Lastensuojelun tila 2015 1. LASTENSUOJELUILMOITUKSET 2. LASTENSUOJELUN ASIAKKAAT 3. LASTENSUOJELUN KUSTANNUKSET 4. LASTENSUOJELUN PALVELURAKENNE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 26.10.2010 Kaupunginhallitus 347 22.11.2010 SoTe -tilaajalautakunta 102 16.12.2010

Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 26.10.2010 Kaupunginhallitus 347 22.11.2010 SoTe -tilaajalautakunta 102 16.12.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 26.10.2010 Kaupunginhallitus 347 22.11.2010 SoTe -tilaajalautakunta 102 16.12.2010 Lastensuojelusuunnitelma vuosille 2010-2012 1580/05.08/2010 Sote 23.2.2010 22 Valmistelija:

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyön tarkoituksena on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita.

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Oulussa 6.2.2014 Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta 2. yhteistyön

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 17.10.2013 LAKISÄÄTEINEN PERUSTA Lastensuojelulain

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Lastensuojelun käsittelyajat

Lastensuojelun käsittelyajat Lastensuojelun käsittelyajat LASTENSUOJELUASIOIDEN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2016-5.8.2016 Vireille tulleet, yhteensä 741 499 Käsittely on alkanut 7 arkipäivän kuluessa lkm 718 469

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Aluehallintovirasto 20.02.2015. / q 00f PÄÄTÖS. Salon kaupunki Sosiaali-ja terveyslautakunta PL 77 24101 SALO

Aluehallintovirasto 20.02.2015. / q 00f PÄÄTÖS. Salon kaupunki Sosiaali-ja terveyslautakunta PL 77 24101 SALO Aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat PÄÄTÖS LSAV 1/2859/05.06.14/2010 LSAV 113979/05.06.14/2014 Salon kaupunki Sosiaali-ja terveyslautakunta PL 77 24101 SALO 16.2.2015 SALON KAUPUNKI

Lisätiedot

Säästöjä vai kustannuksia - lasten suojelun kustannuksista

Säästöjä vai kustannuksia - lasten suojelun kustannuksista Säästöjä vai kustannuksia - lasten suojelun kustannuksista Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toim isto@lskl.fi Esityksen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Kuopiossa 26.3.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Summa summarum Opiskeluhuoltoa järjestetään joko yhteisöllisenä tai yksilökohtaisena Yksilökohtaista

Lisätiedot

Valomerkki toimintamalli

Valomerkki toimintamalli Valomerkki toimintamalli Stop nuorten päihteiden käytölle Kaarinan kaupunki Kaarinan kihlakunnan poliisi 2008 Valomerkki -toimintamalli Aloitettiin huhtikuussa 2004 Kihlakunnan poliisin ja kaupungin nuoriso-

Lisätiedot