Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa"

Transkriptio

1 Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Aila Kumpulainen

2 Lastensuojelu vuonna Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Uuden lastensuojelulain toteutuminen kaupungeissa Lastensuojeluasian vireilletulo, asiakkuuden aloitus ja näihin liittyvät määräajat sekä niiden toteutuminen kunnissa Lastensuojeluilmoitusrekisteri, lastensuojelutarpeen syyt lastensuojeluilmoituksessa ja lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen Asiakkuuden lopetus Hallinto-oikeuksien päätökset ja menettelytavat Lastensuojelun asiantuntijaryhmän tehtävät Suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri ( 78) Lastensuojelun sosiaalityön resurssit Lastensuojelusta koottavat tiedot Lastensuojelun kokonaisuus Lasten määrä Kustannukset Lastensuojelun resurssit Avohuolto Lasten sijaishuolto

3 1. Uuden lastensuojelulain toteutuminen kaupungeissa Nykyinen lastensuojelulaki (417/2007) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta Lastensuojelulaki korvasi vuodesta 1984 voimassa olleen edellisen lastensuojelulain (683/1983). Lastensuojelulain kokonaisuudistusta valmisteltiin osana Sosiaalialan kehittämishanketta ja siihen sisältyvää Lastensuojelun kehittämisohjelmaa vuosina Vuoden alusta voimaantulleen uuden lastensuojelulain tarkoitus on turvata lapsen ja hänen perheensä tukitoimet ja palvelut aiempaa paremmin. Uusi laki toi mukanaan monia (toiminnallisia) muutoksia kuntien lastensuojelutyöhön. Uudessa laissa mm. korostetaan ehkäisevän lastensuojelun merkitystä kaikissa lasten ja perheiden peruspalveluissa. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun prosessin vaiheita on selkeytetty ja niiden toteuttamiselle on asetettu määräaikoja sekä päätöksenteko tahoja on muutettu, esimerkiksi tahdonvastaiset huostaanottopäätökset on siirretty hallinto-oikeuksien päätettäväksi. Uutta lastensuojelulakia sovelletaan parhaillaan käytäntöön kunnissa. Kuusikon kuntien lastensuojelun asiantuntijaryhmä tarkasteli uuden lastensuojelulain eräiden säännösten toteutumista Kuusikon kunnissa vuonna Mm seuraavia asioita käytiin työryhmässä läpi: lastensuojelun asiakkuuden alkaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet ( 25-27) lastensuojelun asiakkuuden lopettaminen hallinto-oikeuksien päätökset ja menettelytavat ( 38) lastensuojelun asiantuntijaryhmän (LsL 14) kokoonpano ja tehtävät kunnissa suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä ( 12) asiakasrekisteri kuntaan sijoitetuista ( 78) Uuden lastensuojelulain tarkastelun lisäksi selvitettiin, millaisia palveluja kunnat hankkivat ensi- ja turvakodeilta sekä tutkittiin lastensuojeluilmoitusten rekisteröinnissä käytettäviä koodistoja. Keskustelua käytiin myös lastensuojelun resursseista, työn kuormittavuudesta ja kunnan mahdollisuudesta toteuttaa lastensuojelulain määräyksiä. 1.1 Lastensuojeluasian vireilletulo, asiakkuuden aloitus ja näihin liittyvät määräajat sekä niiden toteutuminen kunnissa Lastensuojelulain viidennessä luvussa 25 pykälässä on lastensuojeluilmoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta kuvattu seuraavasti: Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamuja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.(lsl 25 1 mom.) 3

4 Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta tai kun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on vastaanottanut 25 :n mukaisen ilmoituksen taikka saanut muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta (LsL 26). Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Kuviossa 1 esitetään lastensuojeluasiakkuuden aloittamisen ja päättämisen prosessi. Sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanottamisesta ratkaistava, onko sen johdosta ryhdyttävä lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen, vai onko ilmoitus selvästi luonteeltaan sellainen, ettei se johda toimenpiteisiin (26 ). Selvitys on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. (27 ) Kuvio 1: 4

5 Lastensuojelulaki asettaa kaksi määräaikaa lastensuojelun asiakkuusprosessin alkuvaiheessa: 1) Välitön tilannearvio on tehtävä 7 arkipäivän kuluessa asian vireille tulosta 2) Selvitys lastensuojelun tarpeesta on tehtävä viimeistään 3 kk:n kuluessa asian vireille tulosta Liitteessä 1 on kuvattu mitä tietoja kukin Kuusikko-kaupunki tallentaa ja kerää lastensuojelun asiakasprosessin aikana. Alkuvuoden 2008 aikana kaikissa Kuusikon kunnissa on havaittu lastensuojeluilmoitusten määrän lisääntyneen. Lisääntyneisiin ilmoituksiin on reagoitu sosiaalitoimen puolella esim. Vantaalla siten, että sosiaaliviranomaiset ovat tarjonneet kouluille lastensuojelun konsultaatiota ja näin toivoneet voivansa tukea peruspalveluiden työskentelyä lasten ja perheiden kanssa ja näin ennaltaehkäistä lastensuojelun tarvetta. Lastensuojeluilmoituksen käsittelemättä jättämisen tai lastensuojelutarpeen aloittamatta jättämiselle ei kunnissa ole ohjeistusta vaan kukin tapaus arvioidaan tilannekohtaisesti. Turku: Tilasto saadaan. Esimerkiksi tapaus, jossa 17-vuotias nuori jää poliisin suorittamassa alkoholinkäytön tehovalvonnassa kiinni kahden siideripullon kanssa, eikä hänellä ole asiakkuutta sosiaalitoimessa, ilmoitus ei johda selvitykseen. Tampere Lastensuojeluilmoitus ei johda selvityksen tekemiseen, jos se osoittautuu tai tiedetään aiheettomaksi, joko lyhyen selvittelyn tai aikaisemman tiedon perusteella. Syytä ei Tampereella tilastoida. Niiden ilmoitusten osuus, jotka eivät johda selvitykseen, voidaan suhteuttaa joko 1. kaikkiin tehtyihin ilmoituksiin, jolloin ei saada vastausta siihen, monenko uuden (ei lastensuojelun asiakkaana olevaa lasta koskevan) ilmoituksen kohdalla näin käy, tai sitten 2. niihin ilmoituksiin, jotka johtavat uudelle asiakkaalle tehtävään lastensuojelutarpeen selvitykseen (tällöin Efficasta otettaisiin ne lastensuojeluilmoitusten vireillepanot, jotka on liitetty lastensuojelun tarveselvitykseen). Oulu saa tiedot seuraavista toimenpiteistä: - ilmoitus ei johda selvitykseen, asiakas peruu hakemuksen - ilmoitus ei johda selvitykseen, ilmoitus aiheeton - selvitys tehty, ei toimenpiteitä Kaupungit voivat tuottaa tiedon siitä, kuinka suuri osuus ei johda selvitykseen kaikista lastensuojeluilmoituksista. Kuntien kokemuksen mukaan 7 arkipäivän aikana saadaan valtaosa välittömistä tilannearvioista otettua käsittelyyn. Määräaikoja voidaan noudattaa siltä osin, että seitsemän arkipäivän aikana ilmoitus saadaan arvioitua ja tarjottua kiireelliset toimenpiteet sekä päätettyä, aloitetaanko lastensuojelutarpeen selvitys, vaikkakin siihen liittyvää ensimmäistä tapaamista ei voida järjestää lyhyen ajan sisällä. Kaikkia lastensuojelutarpeen selvityksiä ei kuntien kokemuksen mukaan saada tehtyä säädetyssä kolmen kuukauden ajassa vaan niiden tekemiseen kuluu kunnasta riippuen nykyisin 4-6 kk. Esimerkiksi Helsingissä noin puolet selvityksistä pystytään tekemään määräajassa. Suuri osa 5

6 saadaan tehtyä 6 kk:n aikana. Tähän on syynä kasvaneiden ilmoitusten määrä suhteessa työntekijäresursseihin Lastensuojeluilmoitusrekisteri, lastensuojelutarpeen syyt lastensuojeluilmoituksessa ja lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen Lastensuojelulaki velvoittaa kuntaa pitämään rekisteriä lastensuojeluilmoituksista (25 4 mom.). Asiakastietojärjestelmään (Effica) kirjataan kaikki lastensuojeluilmoitukset sisältöineen, toimenpiteet, joihin on ryhdytty ilmoituksen perusteella, tietoja selvityksistä, yhteydenotoista ja toimenpiteistä, jotka ovat tapahtuneet ennen lastensuojeluasiakkuuden alkamista. Lisäksi merkitään perustelut, mikäli ilmoitus ei ole johtanut asiakkuuden syntymiseen. Lastensuojeluilmoitusten rekisteri on ns passiivirekisteri niiden asiakkaiden osalta, joilla ilmoitus ei johda asiakkuuteen. Lastensuojeluilmoitusten rekisteriä pidetään erillään lastensuojelun asiakasrekisteristä. Lastensuojeluilmoituksen tiedot ovat myöhemmin löydettävissä, jos samasta lapsesta tulee myöhemmin uusia ilmoituksia. Jos ilmoitus johtaa asiakkuuteen, ovat ilmoituksen tiedot osa asiakastietoja ja siirretään lastensuojelun asiakasrekisteriin. Rekisteristä tulee laatia henkilötietolain edellyttämä tietosuojaseloste ja informoida siitä asiakkaita. Laissa on määritelty ilmoitusvelvollisuus lapsesta, jonka 1) hoidon ja huolenpidon tarve 2) kehitystä vaarantavat olosuhteet 3) lapsen oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelutarpeen selvittämistä. Tähän jaotteluun perustuen Vantaan kaupunki on laatinut lastensuojeluilmoitusten syille koodituksen (Liite 2). Kuusikon kunnat ryhmittelevät käyttämänsä lastensuojeluilmoitusten koodit ko. luokituksen mukaisesti vuodesta 2008 alkaen. Koodistoa käytetään sekä lastensuojeluilmoituksen tekijän ilmoittaman syyn tilastoinnissa, että lastensuojelutarpeen tekemisen jälkeen sosiaalityöntekijän arviona lastensuojelun tarpeesta Ympärivuorokautisen sosiaalipäivystyksen toteuttaminen Lähes kaikissa Kuusikko-kunnissa toimii ympärivuorokautinen sosiaalipäivystys. Turun, Tampereen ja Oulun sosiaalipäivystykset toimivat seutukunnallisesti. Sosiaalitoimen ja poliisin yhteistyö päivystysaikoina on lisääntynyt. Turussa, Tampereella ja Oulussa päivystys toimii joko kokonaan tai osittain yhteisissä toimitiloissa poliisin kanssa. Sosiaalipäivystyksen tehtävänä on virka-ajan ulkopuolella kiireellisen lastensuojelutyön ja sosiaalipalveluiden järjestäminen kuntalaisille, toiminnassa mukana oleville muille kunnille ja kunnassa oleskeleville toispaikkakuntalaisille. Vantaan sosiaalipäivystyksen tehtävänä on lisäksi psykososiaalisen tuen järjestäminen suuronnettomuuksissa.(liite 5) 6

7 1.2 Asiakkuuden lopetus Asiakkuuden lopettaminen on ollut sosiaalityön työkäytännöissä hankalasti hahmotettava asia. Varsinkin avohuollon asiakkuuksien päättäminen on ollut epäyhtenäistä ja kerran avatut asiakkuudet ovat jatkuneet todellista asiakkuutta kauemmin. Uusi lastensuojelulaki määrittelee entistä tarkemmin lastensuojeluasiakkuuden alkamisen. Tarkkaa määritelmää sille, milloin lastensuojelun avohuollon asiakkuus päättyy, ei ole. Laissa ei ole määritelty sitä, kuinka pitkä aika viimeisestä lastensuojelutoimenpiteestä on tullut kulua ennen lastensuojeluasiakkuuden päättämistä. Laissa todetaan, että lastensuojeluasiakkuus/huostaanotto täytyy päättää silloin kun asiakkuudelle ei ole olemassa tarvetta. Asiakkuuden päättämisestä informoidaan asiakasta ja avohuollon asiakkuuden päättäminen merkitään lapsen asiakirjoihin. Lastensuojelun asiakkuus voi päättyä seuraavasti: Lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteiden jälkeen Huostaanoton tai sijoituksen päättymisen jälkeen Jälkihuollon päättymisen jälkeen Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä vastaa asiakkuuden päättämisestä. Joissakin Kuusikon kunnissa lastensuojeluasiakkuus päätetään viimeistään kuuden kuukauden kuluttua viimeisestä lastensuojelutoimenpiteestä. Prosessikuvio Tampereen mallista. Kuvio 2. 7

8 1.3 Hallinto-oikeuksien päätökset ja menettelytavat Hallinto-oikeudet käsittelevät: kiireellisen sijoituksen jatkamisen väliaikaismääräykset huostaanottohakemukset, kun joku asianosainen vastustaa tai kuuleminen on jätetty tekemättä tietyillä perusteilla valitusasiat luvan lapsen tutkimiseen Työryhmässä on laajasti keskusteltu lastensuojelulakiin liittyvistä kuntien käytännöistä ja hallintooikeuksien päätöksistä ja linjauksista. Esillä ovat olleet mm. lapsen kiireelliseen sijoittamisen jatkamiseen ( 38 ja 39), päätöksentekoon huostaanotossa ja sijaishuoltoon sijoittamisessa ( 43, 44) liittyvät asiat. Kuntien kokemus runsaan puolen vuoden ajalta on, että suostumukseen perustuvien huostaanottojen määrät kaikista huostaanotoista ovat kunnissa lisääntyneet. Yksi selitys ilmiölle on, että työskennellään enemmän vanhempien ja lähiverkoston kanssa. Pääkaupunkiseudun kunnat asioivat Helsingin hallinto-oikeuden, Tampere Hämeenlinnan hallintooikeuden, Turku Turun hallinto-oikeuden ja Oulu Oulun hallinto-oikeuden kanssa. Hallinto-oikeuksien menettelytavat ja ohjeistukset ovat alkaneet yhtenäistyä. Kuitenkin esimerkiksi väliaikaismääräyksen hakemisesta huostaanottohakemuksen yhteydessä on erilaisia käytäntöjä. Suullisia kuulemisia on kaikissa Kuusikko-kuntien käyttämissä hallinto-oikeuksissa ollut useita. Käytännössä suulliset kuulemiset johtavat siihen, että hakemusten käsittelyaika pitenee. Suullinen kuuleminen on järjestettävä aina, jos joku asianosaisista sitä vaatii Lastensuojelun asiantuntijaryhmän tehtävät Kunnan on huolehdittava siitä, että lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on käytettävissään lapsen kasvun ja kehityksen, terveydenhuollon, oikeudellista sekä muuta lastensuojelutyössä tarvittavaa asiantuntemusta.(lsl 14) Lähes kaikissa Kuusikon kunnissa oli syksyllä olemassa moniammatillinen työryhmä, jonka tehtävänä lain mukaan on avustaa vastuusosiaalityöntekijää työssään. Helsingissä ryhmän kokoonpano on seuraava: Ryhmän puheenjohtaja on perhepalvelujohtaja ja varapuheenjohtaja perhekeskustoiminnan päällikkö. Ryhmä muodostuu avohuollon, sijaishuollon, päivähoidon, perheneuvolan, päihdehuollon ja lakimiesten edustajista. Lisäksi ryhmään on nimetty edustajat terveyskeskuksesta, opetusvirastosta ja Hus:ista. Asiantuntijaryhmän apuna asioiden valmistelussa toimii ryhmän jäsenistä nimetty työvaliokunta (perhepalvelujohtaja/perhekeskustoiminnan päällikkö, johtava sosiaalityöntekijä ja lakimies), joka tutustuu kaikkiin asiantuntijaryhmään vietävien tahdonvastaisten huostaanottojen asiakirjoihin. Seulonnan perusteella valikoidut asiakastapaukset lähetetään edelleen asiantuntijaryhmän käsiteltäväksi. 8

9 Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä voi vaikeaa lastensuojeluasiaa valmistellessaan oman arvionsa mukaan pyytää asiantuntijaryhmän näkemystä tuekseen sekä mahdollisia ehdotuksia tarvittavan lisäselvityksen hankkimisesta jo valmisteluvaiheessa. Vapaamuotoisessa käsittelypyynnössä mainitaan, missä nimenomaisissa asioissa vastuusosiaalityöntekijä toivoo työryhmän kannanottoa tai ehdotuksia. Sen tulee sisältää yhteenveto perheen lastensuojeluasiakkuudesta, sosiaalityöntekijän oma perusteltu käsitys lapsen ja perheen tilanteesta sekä omat ratkaisuvaihtoehdot. Hakemukset toimitetaan sihteerille viimeistään kuusi työpäivää ennen kokousta. Kiireellisissä tapauksissa lähetetään suoraan työvaliokunnalle luettavaksi ja täydennetään myöhemmin. Lastensuojelun asiantuntijaryhmän tehtävänä on avustaa sosiaalityöntekijää lapsen huostaanottoa sekä sijaishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa ja muussa lastensuojelun toteuttamisessa. Lisäksi asiantuntijaryhmä antaa lausuntoja lastensuojelutoimenpiteitä koskevan päätöksenteon tueksi. Asiantuntijaryhmä käsittelee erityisen vaativat hallinto-oikeudelle päätettäväksi valmistellut huostaanottoa koskevat hakemusasiat sekä muut periaatteelliset tai tulkinnalliset lapsen sijaishuoltoa koskevat asiat. Espooseen perustettiin vuoden 2008 alussa Espoo-tasoinen moniammatillinen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on ollut seurata Espoon lastensuojelun tilannetta ja kehittämiskohtia sekä laatua. Asiantuntijaryhmän tehtävänä on ollut viedä eteenpäin esiin nousseita ongelmakohtia sekä pyrkiä huolehtimaan, että lastensuojelussa tarve ja palvelut kohtaavat. Ryhmä toimii myös tukiryhmänä erityisen vaativissa asiakastapauksissa, jossa alueellinen asiantuntijaryhmä tarvitsee tukea. Espoo-tasoisen ryhmän lisäksi alueilla on ollut moniammatillisia asiantuntijaryhmiä, jotka ovat kokoontuneet tarpeen mukaan. Ryhmään on nimetty edustajat sekä sosiaali- että terveystoimesta ja sivistystoimesta siten, että ryhmässä on lastensuojelun ja lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntemusta. Vantaan lastensuojelun asiantuntijaryhmä kokoontuu kerran viikossa ja sosiaalityöntekijät voivat tuoda sinne asiakasasian, johon toivovat konsultaatiota. Ryhmässä on edustettuna lastensuojelun sosiaalityö avohuollon ja sijaishuollon osalta, kasvatuksen asiantuntijuutta nuorten vastaanottolaitoksesta, varhaiskasvatuksesta ja erityisopetuksesta, päihdehuollosta, psykologi kasvatus- ja perheneuvolasta, psykiatri, yleislääketieteen erikoislääkäri sekä lakimies. Asioiden käsittely tapahtuu suullisesti. Asiantuntijaryhmän käsittely ei sinällään vaadi valmiita dokumentteja. Valmisteilla on ryhmän toiminnan arviointimalli. Turussa lastensuojelun asiantuntijaryhmää ei ole vielä nimetty. Turussa pääsääntöisesti kaikki huostaanotetut lapset ovat olleet tutkimus- ja arviointijaksolla omissa vastaanottokodeissa, joissa on käytössä moniammatillinen työryhmä. Sosiaalikeskuksen lakimies konsultoi vaikeissa lastensuojelutilanteissa. Tampereella toimii moniammatillinen työryhmä, joka kokoontuu noin kerran kolmessa viikossa. Puheenjohtajana toimii yleisen sosiaalityön sosiaalipalvelupäällikkö ja jäseninä ovat perheneuvolan lastenpsykiatri, neuvolaterveydenhoitaja, johtava sosiaalityöntekijä, perhetukikeskuksen johtaja, johtava psykologi lastensuojelun erityispalveluista, lakimies ja vastaava koulukuraattori. Sihteeriä ryhmällä ei ole, koska pöytäkirjaan ei kirjata keskustelujen sisältöjä. Ryhmällä on neuvoa-antava rooli ja se voi helpottaa sosiaalityöntekijän päätöksentekoa, mutta ei pyri johdattelemaan häntä. Lakimiehen tulkinnat auttavat uuden lain oloissa sosiaalityöntekijää eteenpäin. 9

10 Oulun kaupunki on asettanut voimaantulleen lastensuojelulain mukaisen moniammatillisen asiantuntijaryhmän ja tarjoaa kyseistä palvelua myös muiden Oulun seudun kuntien käyttöön. Sosiaalityöntekijä ja tiimin palveluesimies päättävät, käyttävätkö asiakastapauksen asiantuntijaryhmän käsittelyssä. Asiantuntijaryhmään kuuluu seitsemän jäsentä: lastensuojelun palvelupäällikkö (pj.), lastensuojelun perhehoidon tiimin palveluesimies (vpj., siht.), sosiaali- ja terveystoimen lakimies lastenlääkäri (avoterveydenhuolto), psykologi(perheneuvola), aikuispsykiatrian ylilääkäri, mielenterveystyön palvelupäällikkö ja päihdehuollon sosiaalityöntekijä. Työryhmä kokoontuu n. kerran kuukaudessa Oulussa. Asiakasasiaa esittelevä sosiaalityöntekijä tuo kokoukseen mukanaan tarvittavat asiapaperit (tiekkari ja suostumuslomake). Asiakasasian esittelystä vastaa asiaa hoitava sosiaalityöntekijä ja tarvittaessa tämän lähiesimies. Yhden asiakasasian käsittelyyn ryhmässä on varattu aikaa 45 minuuttia. (Palvelun hinta seutukuntiin myytäessä on 205 / 45 minuuttia.) 1.5. Suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa (LSL 12). Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot: 1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta; 2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista; 3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa; 4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista; 5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä; 6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä 7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. Vantaan kaupunki on ainoana Kuusikko-kunnista saanut valmiiksi poikkihallinnollisen työryhmän valmistaman lastensuojelusuunnitelman. Työhön osallistuivat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan, sivistystoimen toimialan, vapaa-ajan ja asukaspalvelujen toimialan, maankäytön sekä tilakeskuksen toimialan edustajat. Suunnitelmassa suurimman painon saavat ennaltaehkäisevän toiminnan nykyisten muotojen esittely ja kehittämistoimenpiteet. Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi lastensuojelusuunnitelman Lastensuojelusuunnitelmassa painotetaan ennalta ehkäisyä, varhaista tukemista ja kunnan kaikkien toimijoiden yhteistä vastuuta lasten suojelun ja hyvinvoinnin edistämisessä. Vantaan kaupungin palvelujärjestelmää kehitetään niin, että kaikki toimijat ottavat vastuun ehkäisevästä lasten suojelusta. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään panostamalla toimiviin peruspalveluihin ja parantamalla heidän osallistumismahdollisuuksiaan kaikissa kunnan palveluissa, lapsille ja nuorille suunnatuista peruspalveluista aina kaupunkisuunnitteluun asti. Vantaalla kehitetään myös toimintatapoja, joiden avulla tuetaan ja vahvistetaan lasten, nuorten ja heidän perheensä hyvinvointia tilanteissa, joissa huoli lapsen tai nuoren hyvinvoinnista on herännyt. Tavoitteena on, että kaikki toimijat osaavat havaita ja puuttua lasten ja nuorten hyvinvointia 10

11 uhkaaviin tekijöihin osana perustyötään. Tämä koskee sekä lapsille ja nuorille suunnattuja palveluja että lasten huomioimista aikuisille suunnatuissa palveluissa kuten esimerkiksi aikuissosiaalityössä tai päihdepalveluissa. Kehittämistyö edellyttää asiakasnäkökulman huomioimista kaikessa toiminnassa sekä sujuvaa yhteistyötä ammattiryhmien ja toimialojen välillä. Erityistä huomiota kiinnitetään palveluprosesseihin, joissa lapsi tai nuori on samanaikaisesti usean palvelun piirissä tai siirtyy palvelusta toiseen. Tästä esimerkkejä ovat oppilas- ja opiskelijahuoltotyön kehittäminen ja mielenterveyskeskuksen perustaminen, joka koordinoi ja kehittään mielenterveyspalvelujen hoitoprosesseja yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Yhteistyötä kehitetään myös kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa.( Helsingissä laadittava lastensuojelun suunnitelma tulee sisältämään kaksi näkökulmaa: ehkäisevän lastensuojelun ja varhaisen tukemisen sekä lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun näkökulman. Ehkäisevä lastensuojelu ymmärretään laajasti koskevan viranomaisten ja järjestöjen tekemää työtä lasten ja nuorten parissa. Helsingin sosiaalivirasto valmistelee vuoden 2008 aikana yhdessä keskeisten lasten ja nuorten kanssa toimivien hallintokuntien mm terveys- ja opetustoimen, nuorisotoimen ja HUS:n kanssa helsinkiläisten lasten, nuorten ja lapsi-perheiden hyvinvoinnin edistämistä ja lastensuojelun järjestämistä koskevan suunnitelman vuosille Kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelman lopullisesti vuoden 2009 alussa. Suunnitelmasta on tarkoitus tehdä mahdollisimman konkreettinen ohjelma, johon sisällytetään myös taloussuunnitelmassa varattavat resurssit ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukee sekä lapsi- ja perhekohtaiseen lasten-suojeluun. Suunnitelmassa tullaan linjaamaan yhteistyön koordinointi ja konkreettiset yhteistyötavat eri hallintokuntien kanssa. Linkki suunnitelmaan: Espoossa suunnitelma tekeillä, tarkoitus on, että uusi valtuusto hyväksyisi sen vuodenvaihteen jälkeen. Alkamassa on työpajatyöskentely, jossa pohditaan lastensuojelun toimivuutta ja sitä mikä lastensuojelussa on huonosti. Avoin-Espoo-nettisivuilla toteutetaan kysely yleisölle. On myös haastettu kaksi koulua tekemään kirjoitustehtävän muodossa kertomuksia nuorten hyvinvoinnista. Tampereella suunnitelman pohjana käytetään Tampereen kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa (2007) sekä Kuntaliiton ja Pohjois-Savon Lastensuojelun Kehittämisyksikön materiaalia. Turussa on olemassa lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma. Tämän pohjalta tultaneen luomaan hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma. Oulun ja seutukuntien lastensuojelusuunnitelma työstetään Tukeva-hankkeen puitteissa osana seudullista lapsipoliittista ohjelmaa Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri ( 78) Lastensuojelun valvontaa koskevia rekistereitä ovat: a) kuntaan yksityisesti sijoitettujen lasten rekisteri sekä b) kuntaan lastensuojeluperustein sijoitettujen lasten rekisteri. Rekisterin pohjalta sijoituskunnassa voidaan valvoa lasten olosuhteita ja varautua järjestämään lasten tarvitsemat palvelut (esim. koulun, terveydenhuollon, päivähoidon, erikoissairaanhoidon jne.). Rekisteriin kirjataan: kuntaan avohuollon tukitoimena sijoitettujen ja sijaishuoltoon sijoitettujen lasten henkilötiedot, sijaishuoltopaikan yhteystiedot ja sijoittajakunnan yhteystiedot tiedot 11

12 sijoituksen alkamisesta ja päättymisestä, sijoitetutun lapsen tarvitsemien tukitoimien ja palvelujen järjestämistä koskevat tiedot, sijaishuoltopaikan valvontaa koskevat tiedot, kuntaan yksityisesti sijoitettujen lasten nimet, henkilötiedot, huoltajien henkilötiedot ja yhteystiedot, yksityiskodin yhteystiedot, selvitykset yksityiskodin sopivuudesta lapsen hoitoon ja kasvatukseen, päätökset yksityiskodin hyväksymisestä lapsen sijoituspaikaksi, tiedot toimenpiteistä, mikäli yksityiskotia ei voida hyväksyä lapsen sijoituspaikaksi, tiedot lapsen hoidon ja kasvatuksen tukemiseksi järjestetyistä tukitoimista On mahdollista yhdistää rekisterit a) ja b) saman valvontarekisterin osarekistereiksi. Rekisteristä tulee laatia henkilötietolain edellyttämä tietosuojaseloste ja informoida siitä asiakkaita. Kuntarekisteri on perustettu Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa. Turussa rekisteri aiotaan perustaa syksyllä Kuntarekisterin ylläpidosta vastaa yleisimmin lasten sijaishuolto, yleishallinnon palvelut tai tilaajaorganisaatio. 1.7 Lastensuojelun sosiaalityön resurssit Lastensuojelulain asettamien määräaikojen ja vastuiden noudattaminen on nykyisillä resursseilla tuottanut ongelmia kunnissa. Lastensuojelun asiantuntijaryhmä pitää tärkeänä sitä, että lastensuojelun sosiaalityön resursseja selvitetään vuodelta Ryhmän esitys on, että kootaan lasten asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden määrä (vakanssit) vuodelta 2008 marraskuun 30 päivän tilanteen mukaisesti, mikäli ohjausryhmä varaa tarvittavat resurssit työhön. Kun saadaan selvitettyä lastensuojelutyötä tekevien sosiaalityöntekijöiden määrä, saadaan selville työn kuormittavuus, esim. kuinka paljon lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on lapsia asiakkaana. Paitsi sosiaalityöntekijöiden määrää, haluttaisiin selvittää myös, kuinka paljon vakansseilla työskentelee ilman kelpoisuutta olevia työntekijöitä. Tämän hetkisen kelpoisuuslain tulkinnan mukaan vakansseilla toimivat työntekijät, olivatpa he kelpoisia tai eivät, voivat toimia lapsen asioista vastaavina sosiaalityöntekijöinä kunnissa tietyn määräajan (max. 1 vuosi). Heillä on vain joiltakin osin rajoitettu päätösvalta (kiireellinen sijoitus ja yhteydenpidon rajoittaminen). Edellytyksenä on kuitenkin lastensuojelutyöhön liittyviä opintoja, esim. cum laude- tasoiset yliopisto-opinnot, jne. 2. Lastensuojelusta koottavat tiedot 2.1 Lastensuojelun kokonaisuus Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto. Näiden lisäksi on olemassa ehkäisevää lastensuojelua (lsl 3 ). Useimmissa Kuusikon kunnissa lastensuojelu on organisatorisesti osana perheiden/lapsiperheiden sosiaalipalveluja. Lastensuojelun kustannusten koostaminen täysin toisiaan vastaavasti eri kunnissa on silti usein tehtävä toiminnoittain ja sopimalla, mitä kustannuksia tässä tarkastelussa nähdään osana lastensuojelua 12

13 2.1.1 Lasten määrä Lastensuojelun piirissä olleiden lasten kokonaismäärä koostuu seuraavasti *Vuoden aikana pelkästään avohuollon tukitoimien piirissä olleet (ei sisällä avohuollon tukitoimena sijoitettuja, eikä jälkihuollon piirissä olevia ) *Vuoden aikana sijoitettuna (joko huostaan otetut tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetut ) *Jälkihuollon piirissä olleet (avohuolto- ja huostaanottosijoituksen jälkeen) Kustannukset. Lastensuojelun kustannukset koostetaan seuraavista toiminnoista: *Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö * Jälkihuollon sosiaalityö *Lastensuojelua tukeva perhetyö *Tukiperhetoiminta/tukihenkilötoiminta *Lastensuojelun päivystystoiminta *Muut perhekohtaiseksi lastensuojeluksi laskettavat palvelut (esim järjestöjen palvelut, läheisneuvonpito, ensi- ja turvakotien toiminta siltä osin, kuin se lasketaan lastensuojeluksi) *Lastensuojelulain mukainen taloudellinen avustaminen (LsL 35,36?) Lapsiperheiden toimeentulotuki myönnetään tavallisimmin aikuisten palveluissa mutta Tampereella sekä osittain Turussa ja Vantaalla lapsiperheiden toimeentulotuki myönnetään lapsiperheiden palveluissa. Lastensuojelun taloudellinen tukeminen ( 35, 36) ja toimeentulotuen kautta tukeminen voivat osittain korvata tosiaan Lastensuojelun resurssit ESITETÄÄN KOOTTAVAKSI: Lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden määrä (vakanssit) Huostaanotot Suostumukseen perustuvien huostaanottojen määrä vuonna 2008 (johtava viranomainen päättää) Hallinto-oikeuden päättämät huostaanotot vuonna 2008 Huostaanottohakemuksia vireillä HAO.ssa HAO hylännyt hakemuksia vuonna Avohuolto Stakes on uudistanut lastensuojelun avohuollosta kokoamiensa asiakas- ja toimintatietojen keruuta uuden lain voimaantulon jälkeen merkittävästi. Osaa valtakunnalliseen tiedonkeruuseen tulleista tiedoista Kuusikko-kunnat ovat koonneet jo muutaman vuoden ajan. Näistä tiedoista Kuusikkokunnat voivatkin nyt koota tarkempia tietoja. Tällaisia ovat mm. lastensuojeluilmoitusten syykoodistot ja tiedot lastensuojeluilmoitusten tekijöistä. Muiden avohuollon tietojen osalta pyritään käyttämään Stakesin kokoamia tietoja (liite 6). Avohuollon osalta kootaan: 13

14 1.Vuoden aikana tulleet lastensuojeluilmoitukset (Stakes) Kootaan jaottelu ilmoittajan antamasta lastensuojeluarpeen syystä Vantaan koodiston mukaisesti ryhmiteltynä pääluokittain (Liite2) 1.B Lastensuojeluilmoituksen tekijät. Kuusikko (Vantaa ei saa viranomaisia erikseen v ) 2.Vuoden aikana lastensuojeluilmoituksen kohteena olleiden lasten lukumäärä Stakes (HETU kertaalleen) ikäryhmittäin (0-2,3-6,7-12,13-15,16-17) 3.Vuoden aikana alkaneet lastensuojelun avohuollon asiakkuudet Stakes (lasten lkm. HETU kertaalleen) ikäryhmittäin (0-2,3-6,7-12,13-15,16-17) *asiakkuus päättyy selvitykseen (Kuusikko) *asiakkuus jatkuu (Kuusikko) 4.Vuoden aikana valmiiksi tehdyt lastensuojelutarpeen selvitykset Stakes (lapset HETUkertaalleen) ikäryhmittäin (0-2,3-6,7-12,13-15,16-17) Kootaan jaottelu lastensuojelutarpeen syistä sosiaalityöntekijän arvioimana. Vantaan koodiston mukaisesti ryhmiteltynä pääluokittain Kuusikko (Liite2) 5.Vuoden aikana lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen laaditut uudet asiakassuunnitelmat Stakes (lasten lkm ikäryhmittäin (0-2,3-6,7-12,13-15,16-17) 6.Vuoden aikana tarkistetut avo- tai jälkihuollon asiakassuunnitelmat Stakes (lasten lkm ikäryhmittäin (0-2,3-6,7-12,13-15,16-17,18-20) 7.Vuoden aikana avohuollon asiakkaana olleet lapset ja nuoret Stakes (HETU kertaalleen ikäryhmittäin (0-2,3-6,7-12,13-15,16-17,18-20)-ei sisällä jälkihuollon piirissä olleita) Kuusikko: Tämä kohta voi olla ongelmallinen, sillä ohjeissa ei tarkkaan sanota, pitääkö asiakkaalla olla päätös saamastaan palvelusta vai miten avohuollon asiakkaat muuten lasketaan. 8.Vuoden aikana jälkihuollossa olleet lapset ja nuoret Stakes (HETU kertaalleen ikäryhmittäin (0-2,3-6,7-12,13-15,16-17,18-20) 9.Vuoden aikana poistuneet ja lakkautetut avohuollon asiakkuudet Stakes (lasten ja nuorten lkm ikäryhmittäin (0-2,3-6,7-12,13-15,16-17,18-20). Kuusikko: Tämä kohta voi olla ongelmallinen, se miten avohuollon asiakkuus lakkautetaan ei ole määritelty. 2.3 Lasten sijaishuolto 1. 1 Vuoden aikana sijoitettuna olleet (ikäryhmät 0-2,3-6,7-12,13-15,16-17,18-20) 1.1b Vuoden 2008 aikana sijoitettuna olleet 0-17 vuotiaat 1. 1 Vuoden aikana uudet sijoitetut ikäryhmittäin (ikäryhmät 0-2,3-6,7-12,13-15,16-17,18-20) 14

15 1.2 Sijoitetut Sijoitetuista eri hoitomuotojen piirissä % Laitoshoito% Ammatilliset perhekodit % Perhehoito(sijaisperheet) % 1.3 Lasten sijaishuollon kustannukset yhteensä Josta oman toiminnan kustannukset Josta perhehoidon kustannukset (sijaisperheet) Josta ostopalvelutoiminnan kustannukset Josta oman toiminnan kustannukset % Josta perhehoidon kustannukset % Josta ostopalvelutoiminnan kustannukset % 1.5 Lasten sijaishuollon hoitovuorokaudet yhteensä Kunnalliset laitokset % Ostopalvelulaitokset % Ammatilliset perhekodit % Perhehoito(sijaisperheet) % 2. Lasten sijaishuollon laitoshoito 2.1 Laitoksiin sijoitetut vuonna - omien laitosten asiakkaat - ostopalvelulaitosten asiakkaat 2.2 Laitoksiin sijoitetut omiin laitoksiin sijoitetut ostopalvelulaitoksiin sijoitetut Laitosten hoitovuorokaudet - omien laitosten hoitovuorokaudet - ostopalvelulaitosten hoitovuorokaudet 2.4 Lasten sijaishuollon laitoshoidon kustannukset - omien laitosten kustannukset - ostopalvelulaitosten kustannukset 2.5 Kunnallisten lastensuojelulaitosten henkilöstö 1. Koko henkilöstö Joista erityishenkilöstö 2. Työllistetyt Työllistettyjä vuoden aikana 2.6 Kunnallisten lastensuojelulaitosten paikat, joista vastaanottopaikkoja 2.7 Lastensuojelun koko perheen hoitoon tarkoitettujen YMPÄRIVUOROKAUTISTEN kunnallisten hoitopaikkojen määrä 15

16 3. Lastensuojelun ammatilliset perhekodit 3.1 Ammatillisiin perhekoteihin sijoitetut vuonna - kunnallisten ammatillisten perhekotien asiakkaat - ostopalvelu ammatillisten perhekotien asiakkaat 3.2 Ammatillisiin perhekoteihin sijoitetut omien perhekotien asiakkaat ostopalveluperhekotien asiakkaat Perhekotien hoitovuorokaudet vuonna - kunnallisten ammatillisten perhekotien hoitovuorokaudet - ostopalvelu ammatillisten perhekotien hoitovuorokaudet 3.5 Ammatillisten perhekotien kustannukset - kunnallisten ammatillisten perhekotien kustannukset - ostopalvelu ammatillisten perhekotien kustannukset 4. Lastensuojelun perhehoito (sijaisperheet) 4.1 Sijaisperhehoidon asiakkaat Pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaat Lyhytaikaisen perhehoidon asiakkaat 4.2 Sijaisperheissä olevat asiakkaat Pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaat Lyhytaikaisen perhehoidon asiakkaat 4.3 Sijaisperheiden hoitovuorokaudet h Pitkäaikaisen perhehoidon hoitovuorokaudet Lyhytaikaisen perhehoidon hoitovuorokaudet 4.5 Sijaisperhetoiminnan kustannukset 5. Ympärivuorokautinen laitosmuotoinen perhekuntoutus 5.1 Perheet vuoden aikana - kunnallisen perhekuntoutukseen osallistuneet - ostopalveluperhekuntoutukseen osallistuneet 5.2 Lapset vuoden aikana - kunnallisen perhekuntoutukseen osallistuneet lapset - ostopalveluperhekuntoutukseen osallistuneet lapset 5.3 Lasten vuorokaudet vuoden aikana - kunnallisen perhekuntoutukseen osallistuneiden lasten hoitovuorokaudet - ostopalveluperhekuntoutukseen osallistuneiden lasten hoitovuorokaudet 5.4A Ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen lasten osuus laitoksiin sijoitetuista 5.4 Ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen lasten hoitovuorokaudet laitoshoidon vuorokautisista 16

17 Liitteet: 1. Lastensuojeluasiakkuuden aloittaminen ja siitä kerättävät tilastotiedot vuonna 2008 (korvataan taulukkomuotoisella esityksellä 1 B lopullisessa raportissa) 2. Lastensuojeluilmoituksen syykoodit (Vantaan kaupunki) Muut lastensuojelun avohuollon tukitoimet, esimerkkinä Tampere 4. Lastensuojelun avohuollosta koottavat tiedot (Stakes) 5. Kuntien sosiaalipäivystyksen toiminta 17

18 Liite 1 A Kuusikko kunnat Marja-Riitta Kilponen Lastensuojeluasiakkuuden aloittaminen ja siitä kerättävät tilastotiedot vuonna ) Lastensuojeluilmoitus Lastensuojelulain 26 määritelmä Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta tai kun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on vastaanottanut 25 :n mukaisen ilmoituksen taikka saanut muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Lisäksi sosiaalityöntekijän on viimeistään 7 arkipäivänä ilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanottamisesta ratkaistava, onko sen johdosta ryhdyttävä 27 :ssä tarkoitetun lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen, vai onko ilmoitus selvästi luonteeltaan sellainen, ettei se johda toimenpiteisiin. Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun 1 momentissa tarkoitetun lastensuojeluasian vireille tulon johdosta ryhdytään kiireellisesti lastensuojelutoimenpiteisiin tai päätetään tehdä 27 :ssä tarkoitettu lastensuojelutarpeen selvitys. Sosiaalityöntekijän on tehtävä lastensuojelun asiakkuuden alkamisesta merkintä lasta koskeviin lastensuojeluasiakirjoihin sekä ilmoitettava siitä huoltajalle ja lapselle ottaen kuitenkin huomioon, mitä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 11 :ssä säädetään. Kuusikko kunnista saatavia tilastotietoja Kaikki Kuusikko kunnat saavat tiedot lastensuojeluilmoitusten määrästä. Ilmoitusten kohteena olevat lapset jaetaan viiteen ikäryhmään Stakesin keruun mukaisesti: 0-2 vuotiaat, 3-6 vuotiaat, 7-12 vuotiaat, vuotiaat ja vuotiaat. Lastensuojeluilmoitusten syyt jaotellaan kolmeen pääkategoriaan. Kuusikko kunnat sopivat, että samaa jaottelua käytetään myös sosiaalityöntekijän arviossa lastensuojelutarpeen syissä sekä huostaanottopäätöksissä. Myös kiireellisten sijoitusten syissä ja huostaanottopäätöksissä tullaan käyttämään ainakin tätä pääluokkajaottelua. Lapsen hoidon ja huolenpidon tarve Kehitystä vaarantavat olosuhteet Lapsen oma käyttäytyminen. Turkua lukuun ottamatta kaikki kunnat saavat kerättyä tiedot syykooditukseen.

19 Liite 1 A Lastensuojeluilmoituksen tekijöiden tiedot kerätään aiemmin käytetyn luokituksen mukaan (asiaan palataan viimeisessä kokouksessa 7.11): Itse Huoltaja/vanhemmat Perheenjäsen Sukulainen/omainen Naapuri/ystävä/tuttava Muu yksityinen Yksityinen yhteensä Sosiaaliviranomainen *josta päivähoito (voi olla nykyään myös opetushallinnon alla) Terveydenhuollon viranomainen Poliisi Koulu Muu viranomainen Viranomaiset yhteensä Helsinki, Vantaa, Turku ja Tampere saavat selville niiden tapausten lukumäärän, joissa ratkaisu lastensuojelutarpeen selvittämisen tarpeesta on tehty 7 arkipäivän aikana ilmoituksen vireilletulosta. Espoo ei saa selville kyseistä lukua. Kaikki kunnat saavat selville niiden lastensuojeluilmoitusten tai yhteydenottojen määrän, jotka eivät johda lastensuojeluasiakkuuden alkamiseen ja lastensuojelutarpeen selvitykseen. Osa kunnista saa tarvittaessa selville syyn, miksi ilmoitus ei johtanut lastensuojelutarpeen selvityksen ja asiakkuuden alkamiseen. Helsinki, Vantaa ja Oulu käyttävät kooditusta. Muut kunnat eivät koodaa tätä syytä. Muista kunnista poiketen Turussa on keskitetty lastensuojeluilmoitusten vastaanotto sosiaalipäivystykseen. Turussa lastensuojeluilmoitusten lastensuojelun selvitystarpeen arviointi tapahtuu aina 7 vuorokauden sisällä. 2) Asiakkuuden alkaminen ja niistä ilmoittaminen perheille Tilanne Kuusikko kunnissa Kaikissa kunnissa lastensuojeluasiakkuus alkaa, kun viranhaltija on tehnyt päätöksen aloittaa lastensuojelutarpeen selvitys. Asiakkuudesta tehdään merkintä asiakastietojärjestelmään esim. Effica. Perhe saa tietää lastensuojeluasiakkuuden aloittamisesta joko suullisesti tai kutsukirjeessä ensimmäiselle tapaamiselle. 3) Lastensuojelutarpeen selvitys ( 27) Lastensuojelutarpeen selvityksessä selvitetään ja arvioidaan lapsen suojelun ja tuen tarvetta suhteessa vanhempien mahdollisuuksiin vastata niihin. Selvitys tehdään siinä laajuudessa kuin tilanne vaatii. Se on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja sen teosta vastaa sosiaalityöntekijä. Selvitys tehdään yhteistyössä lapsen ja hänen vanhempiensa sekä mahdolli-

20 Liite 1 A sesti muiden lapselle läheisten ihmisten kanssa. Selvitys ei ole tekninen toimenpide, vaan luottamuksellisen asiakassuhteen luomista. Se on asiakkaiden kuuntelemista ja heidän osallistamistaan arvioimaan lapsen ja omaa tilannettaan. Lastensuojelutarpeen selvitys tulee valmistua 3 kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Selvitys voi valmistua yhden tai useamman tapaamisen jälkeen. Lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen tehtävää yhteenvetoa ei ole säädetty tehdä kirjallisesti. Kaikki Kuusikko kunnat tekevät kuitenkin perheelle kirjallisen yhteenvedon lastensuojelutarpeen selvityksestä. Kuusikko kunnista saatavia tilastotietoja Kaikki Kuusikko kunnat saavat selvitettyä lastensuojelutarpeen selvitysten määrän. Helsinki, Vantaa ja Tampere saavat selvitettyä niiden lastensuojelutarpeen selvitysten määrän, jotka ovat valmistuneet 3 kuukauden sisällä asian vireilletulosta. Espoossa ei ollut tietoa tilastotiedon keruusta. Turku ja Oulu eivät saa tätä tilastotietoa vuoden 2008 tilanteesta. 4) Lastensuojelutarpeen selvitykseen päättyvä asiakkuus Lastensuojeluasiakkuus päättyy, kun selvityksen aikana tai lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenvedossa todetaan, ettei lapsella ole lastensuojelun tarvetta. Kuusikko kunnista saatavia tilastotietoja Kaikissa kunnissa perheelle lähetetään kirjallinen yhteenveto lastensuojelutarpeen selvityksestä. Näissä tapauksissa siinä todetaan, että asiakkuus on päättynyt selvitykseen. Kaikissa Kuusikko kunnissa saadaan kerättyä tiedot lastensuojelutarpeen selvitykseen päättyvien asiakkuuksien määrästä. 5) Lastensuojeluasiakkuuksien määrä, jotka jatkuvat lastensuojelutarpeen selvityksen valmistumisen jälkeen Kuusikko kunnista saatavia tilastotietoja Kuusikko kunnat saavat tiedon vähentämällä selvitykseen päättyneiden asiakkuuksien määrän koko vuoden uusien avohuollon asiakkaiden määrästä. 6) Lastensuojelun asiakassuunnitelmat 30 Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on tehtävä asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelmaan kirjataan ne olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan, lapsen ja hänen perheensä tuen tarve, palvelut ja muut tukitoimet, joilla tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan, sekä arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan. Asiakassuunnitelmaan on kirjattava myös asianomaisten eriävät näkemykset tuen tarpeesta ja palvelujen sekä muiden tukitoimien järjestämisestä. Asiakassuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ )

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ ) Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu (päivitetty_28052014) Lastensuojelu ilmoitusten lukumäärä Kuusikko-kunnissa 2009-16 000 Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2009

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2009 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU Lastensuojelun työryhmä Aila Kumpulainen 17.6.2010 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078 Edita Oy Ab 2010

Lisätiedot

Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa

Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.-30.9.2011 Johtava sosiaalityöntekijä Pekka

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta ja Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta ja Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 5.3.2014 ja 11.3.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen

Lisätiedot

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 Tilastoja Sosiaalihuolto kanteluja 1.1.2010-31.8.2013 sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 vuosi 2010: noin 4000 kantelua, joista noin 120 koski lasten oikeuksia (noin 60 koski lastensuojelua) vuosi

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Finland/Law on Child Protection (Victims of trafficking) Lastensuojelulaki (13.4.2007/417) Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Lain tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014 Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2014 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 4/2015 Esipuhe Kuutoskaupungit, kuutoset tai Kuusikko muodostuu

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä Keski- Suomessa Toimintakertomus 2008 Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät 1.1.2008 voimaan tulleen Lastensuojelulain

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta. Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta. Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan käyttö

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.6.214] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Toukokuu 214 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun toiminta- ja taloustietojen perusteella Vihdin kunnan talouden toteutuman

Lisätiedot

Valomerkki toimintamalli

Valomerkki toimintamalli Valomerkki toimintamalli Stop nuorten päihteiden käytölle Kaarinan kaupunki Kaarinan kihlakunnan poliisi 2008 Valomerkki -toimintamalli Aloitettiin huhtikuussa 2004 Kihlakunnan poliisin ja kaupungin nuoriso-

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa (Laki 693/2010) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100693 (HE 1/2010 vp) http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100001 Tuula

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA 25.04.2016 Päihdeongelmien torjunta - kaikkien yhteinen asia Tilannekatsaus poliisin näkökulmasta 2016 Janne Aro-Heinilä Ylikonstaapeli Lounais-Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.2.215] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Joulukuu 214 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviaisen palvelut ovat vuonna 214 toteutuneet pääsääntöisesti talousarviotavoitteiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

-Uusi lastensuojelulaki (417/2007) voimaan 1.1.2008 mikä muuttuu?

-Uusi lastensuojelulaki (417/2007) voimaan 1.1.2008 mikä muuttuu? -Uusi lastensuojelulaki (417/2007) voimaan 1.1.2008 mikä muuttuu? Pia Lahtinen Kehittäjäsosiaalityöntekijä Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö (KEHYS) Riitta Siekkinen Kehittäjäsosiaalityöntekijä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.12.213] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 213 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/32 Lokakuu 213 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun toimintatietojen perusteella palvelujen tuotanto ja saatavuus ovat edelleen

Lisätiedot

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan.

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessi Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto

Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto 12.9.2013 1 Suomen perustuslaki (731/1999) 2.3 : Julkisen vallan käytön

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ 18.9.2013 Tampereen kaupungin valtuustosali Katri Lyijynen Joutsenon vastaanottokeskus Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu tehtäväksi

Lisätiedot

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake 1) Päivystysyksikkö * nmlkj Hyvinkää nmlkj Keski-Uusimaa 2) Työvuoro * nmlkj Aktiivityö nmlkj Varallaolo Ilmoituksen/ yhteydenotot perustiedot 3) Yhteydenoton viikonpäivä

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015 Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu

Lisätiedot

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa. (Laki 693/2010) (HE 1/2010 vp) Tuula Lybeck

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa. (Laki 693/2010) (HE 1/2010 vp) Tuula Lybeck Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa (Laki 693/2010) (HE 1/2010 vp) Tuula Lybeck Tavoitteet Siirrytään nuorten julkisen sektorin palvelujärjestelmässä varhaisemman tuen toteuttamiseen

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön Martta October 5.4.2016 Martta October 1 Lähisuhdeväkivallan ehkäisy kunnissa säädösten soveltaminen Jotakin vanhaa Jotakin uutta Jotakin

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Muutokset lastensuojeluun 2016

Muutokset lastensuojeluun 2016 Muutokset lastensuojeluun 2016 36 Lastensuojelun avohuollon tukitoimet Sosiaalihuoltolain 3 luvussa mainittujen sosiaalipalvelujen, kuten kotipalvelun, vertaisryhmätoiminnan, tukihenkilön tai -perheen

Lisätiedot

Raumalaisen alaikäisen nuoren päihteiden hallussapito, käyttö, myynti ja välitys

Raumalaisen alaikäisen nuoren päihteiden hallussapito, käyttö, myynti ja välitys Raumalaisen alaikäisen nuoren päihteiden hallussapito, käyttö, myynti ja välitys EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ YLEINEN EHKÄISY RISKIEHKÄISY RISKIEN TUNNISTAMINEN TYÖSKENTELYVAIHE 1 3 KK KORJAAVA PÄIHDETYÖ PÄIHDEHOITO

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä 30.11.2011 Helsinki, Paasitorni Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilashuollon määritelmä perusopetuslaissa Perusopetuslaki (628/1998) 31 a 1 ja 2 mom.

Lisätiedot

Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta

Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta Dokumentoinnin kehittäminen / Työkokouspäivä 1 14.4.2011 Hallinto-oikeustuomari Anna-Kaisa Marski Hallinto-oikeussihteeri, hallintopäällikkö Kaisa

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Pöytyän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

Vastaanottotiimin arviointia. Herttoniemi-Itäkeskus Syksy 2010

Vastaanottotiimin arviointia. Herttoniemi-Itäkeskus Syksy 2010 Vastaanottotiimin arviointia Herttoniemi-Itäkeskus Syksy 2010 Lastensuojelun kansalliset laatusuositukset 1b Palvelurakenne vastaa lasten, nuorten ja perheiden tarpeita Suurimmat voimavarat ovat aina lapsen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Mynämäen kunta SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2015

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2015 Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2015 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 7/2016 Esipuhe Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.12.214] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/26 Lokakuu 214 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Kuukausiraportin perusteella Karviaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

LOP - Moniammatillinen yhteistyö lastensuojeluprosesseissa. Osaprojektin loppuarviointi 4.11.2014

LOP - Moniammatillinen yhteistyö lastensuojeluprosesseissa. Osaprojektin loppuarviointi 4.11.2014 LOP - Moniammatillinen yhteistyö lastensuojeluprosesseissa Osaprojektin loppuarviointi 4.11.2014 LOP-kehittämistyön organisaatio 2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN JOHTORYHMÄ Tekee kehittämistyötä

Lisätiedot

Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa

Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa Oppilas- ja opiskelijahuollon koordinaattoripäivä 15.4.2010 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Lastensuojelulain uudistuneet pykälät

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot