LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV"

Transkriptio

1 LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV 1 (8) JYVÄSKYLÄ Tiina Hyvärinen Hämeenlinnan hallinto-oikeus - Huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevat hakemukset ja niiden liitteet - Väliaikaiset määräykset - Kiireellinen sijoitus ja sen jatkaminen - Lupa lapsen tutkimiseen HUOSTAANOTTOA JA SIJAISHUOLTOON SIJOITTAMISTA KOSKEVA HAKEMUS HALLINTO-OIKEUDELLE * kysymys vastentahtoisesta huostaanotosta / pykälässä tarkoitetusta kuulematta jäämisestä LSL 43 : Päätöksenteko huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta Huostaanottoa sekä sijaishuoltoa koskevan päätöksen tekee 13 :n 1 momentin mukaan määräytyvä viranhaltija lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua asian, jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista. Edellä mainittu viranhaltija tekee päätöksen myös silloin, jos kuuleminen on jätetty suorittamatta 42 :n 3 momentissa mainituista syistä. Jos lapsen huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista taikka jos kuuleminen on jätetty suorittamatta muusta kuin 42 :n 3 momentissa mainitusta syystä, asian ratkaisee hallinto-oikeus 13 :n 1 momentin mukaan määräytyvän viranhaltijan hakemuksesta lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua asian. * lähtökohtana LSL 40 ja sen kolme edellytystä: Velvollisuus huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen Lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, jos:

2 2 (8) 1) puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä; tai 2) lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään. Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan kuitenkin ryhtyä vain, jos: 1) 7 luvussa tarkoitetut toimet (avohuollon tukitoimet) eivät olisi lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia taikka jos ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi; ja 2) sijaishuollon arvioidaan olevan 4 :n mukaisesti lapsen edun mukaista. * HAKEMUS - LSL 44 : Hakemus hallinto-oikeudelle Huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista koskevan 43 :n 2 momentissa mainitun viranhaltijan hakemuksen hallinto-oikeudelle tulee sisältää: 1) vaatimus lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta ja tarvittaessa 83 :n mukaisen väliaikaisen määräyksen antamisesta sekä vaatimusten perustelut; 2) lasta koskeva 30 :n mukainen asiakassuunnitelma; 3) selvitys perheelle ja lapselle annetuista tai tarjotuista avohuollon tukitoimista; 4) selvitys 32 :n 1 momentissa tarkoitetusta lapsen läheisverkoston kartoittamisesta; 5) selvitys sijaishuoltopaikasta; 6) suunnitelma lapsen ja hänen läheistensä yhteydenpidon toteuttamisesta; 7) suunnitelma tai selvitys lapsen 51 :n mukaisesta terveydentilan tutkimisesta; 8) selvitys 42 :n mukaisesta mielipiteen selvittämisestä ja kuulemisesta; 9) tarvittaessa asiantuntijoiden lausunnot; sekä 10) mahdolliset muut päätöksentekoon vaikuttavat selvitykset ja asiakirjat. Asiakassuunnitelma ja muut 1 momentissa mainitut asiakirjat voidaan tarvittaessa toimittaa erikseen, jos niitä ei ole hakemuksen kiireellisyydestä johtuen vielä voitu laatia. * Lastensuojelun käsikirjan hakemuspohja OK

3 3 (8) 1) VAATIMUS LAPSEN HUOSTAANOTOSTA JA SIJAISHUOLTOON SIJOITTAMISESTA * yksinkertaistaen: lapsen terveyden / kehityksen vakavasti vaarantavat puutteet huolenpidossa, kasvuolosuhteiden ongelmat ja / tai lapsen omaan käyttäytymiseen liittyvät h-oton perusteet kuvattava ja yksilöitävä + selvitettävä, miksi tilannetta ei ole mahdollista korjata avohuollon tukitoimien avulla + miksi sijaishuolto on lapsen edun mukainen ratkaisu - hakemuksissa yleinen Sosiaalityöntekijän selvitys perheen tilanteesta on hyvä olla hakemuksen liitteenä - tapahtumatiedot ym. ovat faktaa, jolle näyttö rakentuu * sijaishuoltopaikka nimettävä, koska hallinto-oikeuden on arvioitava sen sopivuutta lapselle * va-määräykset: - LSL 83 : Huostaanottoa koskevaa hakemusta käsitellessään hallinto-oikeus voi antaa väliaikaisen määräyksen lapsen olinpaikasta ja siitä, miten lapsen hoito ja kasvatus on asian tuomioistuinkäsittelyn aikana järjestettävä. Määräys voidaan antaa asianosaisia kuulematta, jos asiaa ei voida viivyttää. Väliaikainen määräys on voimassa, kunnes hallinto-oikeus antaa huostaanottoasiassa päätöksen, jollei määräystä sitä ennen peruuteta tai muuteta. - annetaan huostaanottohakemuksen vireilletulon jälkeen, luonteeltaan sellainen, että on heti täytäntöönpantavissa (HLL 31 2 mom.), ei saa valittaa, voimassa lopulliseen ratkaisuun asti tai kunnes hao muuttaa määräystä / peruuttaa sen - ei tarpeen hakea, jos lapsi on kiireellisesti sijoitettuna hakemuksen tullessa vireille, ja mitään muutosta ei tarpeen tehdä = kiireellinen sijoitus on ilman eri toimenpiteitä voimassa hao:n lopulliseen ratkaisuun asti - jos huostaanottohakemuksen ollessa vireillä ilmenee tarve kiireelliseen sijoitukseen, se tehdään ja haetaan välittömästi hao:lta va-määräystä 2) LASTA KOSKEVA 30 :n MUKAINEN ASIAKASSUUNNITELMA * tehtävä LSL 30 :n mukaan kaikista lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista * selvitettävä olosuhteet, tuen tarve, palvelut / tukitoimet, missä ajassa tavoitteet pyritään toteuttam. * ellei laadittu: miksi ei? + lapsen asioista vastaavan sos.työntekijän näkemys asioista + milloin laaditaan

4 4 (8) 3) ANNETUT / TARJOTUT AVOHUOLLON TUKITOIMET * hakemukseen selkeä luettelo toteutetuista tukimuodoista + ajankohdista * mitä tarjottu ja milloin? miksi ei ole toteutunut? * mitä perhe halunnut? = perheen ja lapsen käsitys - jos halunneet vielä jotain mitä ei ole käytetty, miksi ei ole käytetty? * hakijan käsitys siitä, mitkä tuet mahdollisia / riittäviä / tarkoituksenmukaisia / mitä olisi vielä voitu käyttää ja miksi ei käytetty? 4) SELVITYS LÄHEISVERKOSTON KARTOITTAMISESTA * läheisverkosto = ihmiset, joiden mahdollisuutta ottaa lapsi hoidettavakseen, on selvitetty * ellei selvitetty, miksi ei? * miksi poikettu vanhempien / lapsen ehdottamista henkilöistä? 5) SELVITYS SIJAISHUOLTOPAIKASTA * ellei pitempiaikaisesta sijaishuoltopaikasta ole tietoa hakemuksen tullessa vireille, niin kuvaus lapsen tarpeista (erityisesti perhehoito vs. ammatillinen tuki, kielelliset ja kulttuuriset tekijät, sisarusten sijoittaminen samaan paikkaan, yhteydenpito biol. perheeseen...) + vaihtoehtoisia mahdollisuuksia? * sijaishuoltopaikan kuvaus: perhehoito / laitoshoito, henkilökunnan rakenne ja määrä, muut lapset (esim. määrä ja ikärakenne), erikoistuminen, mahdollisuudet tarjota erilaisia palveluja (koulu, harrastukset)... * sijoituksen aikataulu? 6) SUUNNITELMA LAPSEN JA HÄNEN LÄHEISTENSÄ YHTEYDENPIDOSTA * perheen käsitys, miten tulisi järjestää? * mainittava, jos yhteydenpitoa rajoitettu 1* perheen jälleenyhdistymismahdollisuudet - mitä edellyttää?

5 5 (8) 7) LAPSEN TERVEYDENTILAN TUTKIMINEN * milloin tehty, kuka tehnyt, mitä selvisi? ellei tehty, milloin tullaan tekemään? * aina ei tarpeen huostaanoton syyt huomioon ottaen - ellei ole tarpeen, se selvitettävä 8) SELVITYS KUULEMISISTA - LSL 42 * lapsen mielipide selvitettävä - yli 12-vuotiasta kuultava * kuultava vanhemmat, huoltajat, henkilöt joiden hoidettavana / kasvatettavana lapsi ollut välittömästi ennen asian valmistelua * mielipiteet kirjattava - kuulemiskertomukset liitettävä hakemukseen * asianosaisasema - selvitettävä, keitä perheeseen kuuluu 9) ASIANTUNTIJOIDEN LAUSUNNOT tarvittaessa * neuvola, päivähoito, koulu, terveydenhuolto, perheneuvola... * ellei voida liittää hakemukseen jo sen vireilletullessa, selvitys siitä, mitä tarkkaan ottaen on tulossa ja mihin mennessä 10) MAHDOLLISET MUUT SELVITYKSET JA ASIAKIRJAT * lastensuojelun asiakaskertomus - jos mukaan, niillä tulee olla näyttötarkoitus - mitä näytetään?!! MAHDOLLISUUS TÄYDENTÄÄ HAKEMUSTA!! * selvitys siitä, mitä tarkkaan ottaen on vielä tulossa ja mihin mennessä - täydennykset kerralla hallinto-oikeudelle, koska niistä kuultava asianosaisia

6 6 (8) * hallinto-oikeudella ohjausvaltaa täydennyksen laadun suhteen, mutta näyttötaakka kuitenkin hakijalla! * puutteellinen hakemus voi johtaa sen hylkäämiseen = hao ei vastaa oikeudenkäyntiaineiston / hakemuksen perusteiden kokoamisesta HUOM!! Hyvän hallintotavan mukaista, että sosiaaliviranomainen ilmoittaa asianosaisille hakemuksen jättämisestä hallinto-oikeuteen KIIREELLISET SIJOITUKSET LSL 38 Lapsen kiireellinen sijoitus Jos lapsi on jäljempänä 40 :ssä mainitusta syystä välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa, voidaan hänet sijoittaa kiireellisesti perhehoitoon tai laitoshuoltoon taikka järjestää muulla tavoin hänen tarvitsemansa hoito ja huolto. Kiireellisestä sijoituksesta päättää 13 :n 2 momentissa tarkoitettu sosiaalityöntekijä. Ennen päätöstä kiireellisestä sijoituksesta on selvitettävä lapsen, vanhemman, huoltajan sekä muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavan henkilön mielipide ja käsitys asiasta. Selvittäminen voidaan jättää tekemättä, jos selvittämisestä aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa haittaa lapsen terveydelle, kehitykselle tai turvallisuudelle. Kiireellisen sijoituksen aikana sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus päättää lapsen asioista kiireellisen sijoituksen tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa siten kuin 45 :ssä säädetään. LSL 39 Kiireellisen sijoituksen lakkaaminen Kun peruste kiireelliselle sijoittamiselle on lakannut tai sijoitus on rauennut jäljempänä 2 4 momentissa tarkoitetussa tilanteessa, 13 :n 2 tai 3 momentissa tarkoitetun sosiaalityöntekijän on välittömästi tehtävä päätös sijoituksen lakkaamisesta. Kiireellinen sijoitus raukeaa, jollei hakemusta sijoituksen jatkamisesta tai 43 :n 2 momentissa tarkoitettua hakemusta huostaanotosta ole 30 päivässä sijoituksen alkamisesta saatettu hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

7 7 (8) Jos huoltaja ja 12 vuotta täyttänyt lapsi suostuvat kiireellisen sijoituksen jatkamiseen huostaanottopäätöksen valmistelemiseksi, kiireellinen sijoitus raukeaa kuitenkin vasta, jollei huostaanottopäätöstä tai hakemusta sijoituksen jatkamisesta taikka huostaanotosta ole tehty hallinto-oikeudelle 45 päivässä sijoituksen alkamisesta. Hallinto-oikeus voi lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän hakemuksesta jatkaa kiireellistä sijoitusta ajan, joka on tarpeen huostaanottoasian valmistelemiseksi, kuitenkin enintään 60 päivää 2 ja 3 momentissa mainittujen määräaikojen päättymisestä. Määräajan päätyttyä sijoitus raukeaa, jollei huostaanottoa koskevassa asiassa ole tehty 43 :n 2 momentissa tarkoitettua hakemusta hallinto-oikeudelle. Kun päätös kiireellisestä sijoituksesta tehdään lapsen huostaanottoa koskevan hakemuksen ollessa jo vireillä hallinto-oikeudessa, asiassa on haettava välittömästi 83 :ssä tarkoitettua väliaikaista määräystä. Hallinto-oikeuden annettua väliaikaista määräystä koskevan päätöksen kiireellinen sijoitus raukeaa. * perusteet kiireelliseen sijoitukseen * välttämättömät syyt määräajan jatkamiselle - työkiireet eivät siis ole lainmukainen syy... * huostaanottoasian valmistelun tilanne - mitä hankittu / selvitetty - mitä vielä tarvitaan? * tarvittavan määräajan pituus LUPA LAPSEN TUTKIMISEEN LSL 28 : Hallinto-oikeus voi 13 :n 1 momentissa tarkoitetun viranhaltijan hakemuksesta antaa luvan lasta koskevaan lääkärin tai muun asiantuntijan suorittamaan tutkimukseen, jos tutkimus on lastensuojelun tarpeen selvittämiseksi välttämätön, mutta huoltaja kieltää tutkimuksen tekemisen. Ennen hakemuksen tekemistä on selvitettävä lapsen mielipide, ellei se lapsen ikä, kehitystaso tai muut olosuhteet huomioon ottaen ole mahdotonta. Edellä 1 momentissa tarkoitettu lupa annetaan määräajaksi. Ennen luvan antamista hallinto-oikeuden on kuultava lapsen huoltajaa ja 12 vuotta täyttänyttä lasta. Erityisen painavasta syystä lupa voidaan antaa, vaikka kuulemista ei ole voitu suorittaa. Hallinto-oikeus voi päättäessään luvan antamisesta samalla määrätä, että luvan mukainen tutkimus saadaan tehdä muutoksenhausta huolimatta. * lastensuojelun tarve kuvattava * perusteet, miksi lastensuojelun tarvetta ei voida muutoin selvittää - miksi huoltaja vastustaa

8 * välttämättömät syyt tutkimuksen tekemiselle 8 (8) * tutkimukset: missä tehdään ja kuka tekee? tutkimusten laajuus? perusteet välittömälle täytäntöönpanolle?

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset Erityisesti terveydenhuollon henkilöstön näkökulmasta 4.3.2010 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki 12.2.2010 1/2010

KUNTAINFO Helsinki 12.2.2010 1/2010 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 12.2.2010 1/2010 Lapsen ja vanhempien oikeusturvaa vahvistetaan nopeuttamalla asioiden käsittelyä lastensuojelussa Lastensuojelulain muutokset voimaan

Lisätiedot

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus Elina Kekkonen Mikko Ylisuvanto Opinnäytetyö, kevät 2007 Diak, Etelä Helsingin toimipaikka Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan

Lisätiedot

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 29/2014 Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten

Lisätiedot

Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi!

Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Olemme iloisia siitä, että olet päättänyt ryhtyä perhehoitajaksi Vantaan kaupungin sijoittamalle lapselle.

Lisätiedot

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Aila Kumpulainen 21.11.08 Lastensuojelu

Lisätiedot

PERHEHOIDON ABC. käsikirja perhehoitajille

PERHEHOIDON ABC. käsikirja perhehoitajille PERHEHOIDON ABC käsikirja perhehoitajille Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö 2015 2 3 Sisällysluettelo Tervetuloa perhehoitajaksi!... 6 Perhehoito on tiimityötä... 6 Tieto tuo varmuutta sijaisvanhempana

Lisätiedot

PERHEHOIDON ABC. käsikirja perhehoitajille

PERHEHOIDON ABC. käsikirja perhehoitajille PERHEHOIDON ABC käsikirja perhehoitajille Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö 2014 2 Sisällysluettelo Tervetuloa perhehoitajaksi!... 5 Perhehoito on tiimityötä... 5 Tieto tuo varmuutta sijaisvanhempana

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille TAMPEREEN KAUPUNKI PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille AKAA KANGASALA LEMPÄÄLÄ NOKIA ORIVESI PIRKKALA TAMPERE URJALA VALKEAKOSKI VESILAHTI YLÖJÄRVI 1 Sisällysluettelo Tervetuloa perhehoitajaksi!...

Lisätiedot

RETORIIKKA JA RISKIEN ARVIOINTI TAMPEREEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN TEKEMISSÄ KIIREELLISTEN SIJOITUSTEN PÄÄTÖKSISSÄ

RETORIIKKA JA RISKIEN ARVIOINTI TAMPEREEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN TEKEMISSÄ KIIREELLISTEN SIJOITUSTEN PÄÄTÖKSISSÄ RETORIIKKA JA RISKIEN ARVIOINTI TAMPEREEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN TEKEMISSÄ KIIREELLISTEN SIJOITUSTEN PÄÄTÖKSISSÄ Janni Kollanus Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Lisätiedot

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - -

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - - OPPILASHUOLTOTYÖ YLI HALLINTOKUNTARAJOJEN YLEISTÄ SALASSSAPIDOSTA JA YHTEISTYÖSTÄ Kaiken hallinnollisen viranomaistoiminnan peruslait ovat hallintolaki (434/2003) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

Asiakas- ja palvelusuunnitelma. pohjana

Asiakas- ja palvelusuunnitelma. pohjana Asiakas- ja palvelusuunnitelma l l suunnitelmallisen asiakastyön pohjana PaKaste, Rovaniemi 14.4.2011 Dokumentoinnin kehittäminen Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Lisätiedot

Lastensuojelulain kokonaisuudistus - asiaa valmistelleen työryhmän näkökulmia

Lastensuojelulain kokonaisuudistus - asiaa valmistelleen työryhmän näkökulmia Lastensuojelulain kokonaisuudistus - asiaa valmistelleen työryhmän näkökulmia Neuvotteleva virkamies Kari Ilmonen Seinäjoki 27.9.2006 Valmisteluryhmä Sirpa Taskinen (Stakes) Kari Ilmonen (STM) Eeva Kangasniemi

Lisätiedot

6.3.2012. Perhehoidon aakkoset. helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle

6.3.2012. Perhehoidon aakkoset. helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle 6.3.2012 Perhehoidon aakkoset helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle Sisällysluettelo Tervetuloa helsinkiläisen lapsen perhehoitajaksi!... - 4 - Perhehoito on tiimityötä... - 4 - Tieto tuo varmuutta sijaisvanhempana

Lisätiedot

Perhehoitajan ka sikirja

Perhehoitajan ka sikirja Perhehoitajan ka sikirja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Sisällysluettelo Tervetuloa perhehoitajaksi...1 Adoptio...3 Apua, kun lapsi oireilee...3 Apurahat...3 Asiakassuunnitelma...3 Avohuollon sijoitus...4

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta 15.12.2014 Tiina Järvinen Olli Snellman Mari Helenius 1 (36) 1. Johdanto Vastaanottolain

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2013

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2013 1/27 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2013 www.pslastensuojelu.fi/ohjeistus 1/26 2/27 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE OHJEISTUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISEN JÄLKIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ JA TYÖSKENTELYSTÄ

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE OHJEISTUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISEN JÄLKIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ JA TYÖSKENTELYSTÄ OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE OHJEISTUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISEN JÄLKIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ JA TYÖSKENTELYSTÄ Jälkihuollon teemaryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 JÄLKIHUOLLON

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset. Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset. Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Koulutuksen aikataulu Aamupäivien koulutukset 8.30 Avaus ja Vantaan edustajan

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2012

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2012 1/27 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2012 www.pslastensuojelu.fi/ohjeistus 1/26 2/27 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015 1/38 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015 www.pslastensuojelu.fi 2/38 www.pslastensuojelu.fi/tuki-ja-sijaisperhetoiminta/perhehoidon-tietopaketti-ja-toimintaohjesuositus/

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2016 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mitä on lastensuojelu?... 3 1.2 Lastensuojelusuunnitelma ja sen tarkoitus... 4 1.3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot