VUOSILOMAT JA PALKANMAKSU 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSILOMAT JA PALKANMAKSU 2012"

Transkriptio

1 VUOSILOMAT JA PALKANMAKSU 2012 Vuosilomapalkkaa ja lomakorvausta maksetaan kaupan alan työntekijöille ensisijaisesti kaupan työehtosopimukseen perustuen ja siltä osin kuin työehtosopimuksessa ei ole säännöksiä vuosilomalain mukaan. Kaupan työehtosopimuksessa on kaksi lomapalkan laskentasääntöä (ks. luku I Lomapalkka): 1. Keskimäärin 37,5 tuntia viikossa työskentelevät kuukausipalkkaiset työntekijät. 2. Keskimäärin alle 37,5 tuntia viikossa tekevät tuntipalkkaiset tai suhteutettua kuukausipalkkaa saavat työntekijät. Lisäksi vuosilomalaissa on omat säännöksensä ns. vapaan piirissä olevista työntekijöistä, jotka työskentelevät kaikkina kuukausina alle 14 työpäivää tai 35 työtuntia (ks. luku II Lomakorvaus kohta 5.). Työsuhteen päättyessä maksettavasta lomakorvauksesta kerrotaan luvussa II Lomakorvaus kohta 6. Lomarahan maksamisesta - ja uudesta mahdollisuudesta vaihtaa se osittain tai kokonaan palkalliseksi vapaaksi - kerrotaan luvussa III Lomaraha. Luvussa IV Muuta vuosilomista kerrotaan lomakirjanpidosta, lomasaatavien vanhentumisesta ja vanhempainvapaan Kela-korvauksen hakemisesta. I LOMAPALKKA Kaupan työehtosopimuksen mukaan lomapalkan laskentasääntö määräytyy sen mukaan, mikä on työntekijän palkkaustapa (kuukausipalkka vai tuntipalkka /suhteutettu kuukausipalkka) lomanmääräytymisvuoden lopussa Esimerkki Jos kokoaikatyöntekijä oli kuukausipalkkainen , mutta siirtyy alkaen osa-aikatyöhön, lasketaan hänen lomapalkkansa viimeksi voimassa olleen ( ) kuukausipalkan mukaan, kun hän jää vuosilomalle Jos taas työntekijä oli tuntipalkkainen ja siirtyy alkaen kokoaikaiseksi kuukausipalkkalaiseksi, lasketaan hänen lomapalkkansa tuntipalkkaisen laskentasäännön mukaan, jolloin lomapalkka on 10 tai 12,5 % lomanmääräytymisvuoden ( ) ansioista. Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia, että tuntipalkkaisesta kuukausipalkkaiseen työhön siirtyneen työntekijän vuosilomapakka määräytyy kuukausipalkan perusteella. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.

2 2 1. Keskimäärin 37,5 tuntia viikossa työskentelevät kuukausipalkkaiset Kuukausipalkkainen työntekijä saa sovitun palkkansa myös vuosiloman ajalta. Loman alkaessa voimassa oleva kuukausipalkka määrää lomapalkan suuruuden. Kunkin lomanosan osalta palkka määräytyy ko. osan alkamisajankohdan mukaan. Kuukausipalkkaisten vuosilomapalkka lasketaan seuraavasti: Lomapäivät x kuukausipalkka + 10 tai 12,5 % työaikalisistä 25 Jos työnantaja ja työntekijä kuitenkin sopivat työajan ja vastaavasti kuukausipalkan muuttamisesta kesken lomanmääräytymisvuoden, voivat he samalla sopia siitä, että työntekijän lomapalkka lasketaan lomanmääräytymisvuoden keskimääräisen kuukausipalkan mukaan, eikä loman alkamishetken mukaan. Tämä keskimääräinen kuukausipalkka saadaan laskemalla kuukausipalkat yhteen ja jakamalla summa 12:lla. Lisät Kuukausipalkkaiselle työntekijälle maksetaan usein erilaisia, joko lakiin tai työehtosopimukseen perustuvia lisiä. Lakiin perustuvia lisiä ei vuosilomalain mukaan oteta huomioon vuosilomapalkassa. Tällaisia lisiä ovat mm. ylityö-, hätätyö- ja varallaolokorvaukset. Kuitenkin sunnuntaityökorvaus (lakiin perustuva 100 %:n korotus) on otettava huomioon säännöllisen työn ajalta lomapalkassa, jos työntekijä on työsopimuksessa sitoutunut tekemään sunnuntaityötä taikka työsopimuksensa mukaan työskentelee kaikkina viikonpäivinä. Jos työntekijä ei ole työsopimuksessa sitoutunut tekemään sunnuntaityötä, täytyy työnantajan saada työntekijän suostumus erikseen sunnuntaina teetettävään työhön, eikä sunnuntaityökorvausta oteta huomioon. Työehtosopimukseen perustuvat kuukausikohtaiset lisät tulee ottaa huomioon lomapalkassa. Tällaiset lisät maksetaan yleensä samansuuruisina joka kuukausi ja siitä syystä näitä lisiä voidaan pitää "kiinteinä". Tällaisia lisiä ovat esimerkiksi kieli-, vastuu- ja työkohtaisuuslisä. Työehtosopimukseen perustuvat tuntikohtaiset lisät tulee myös ottaa huomioon lomapalkassa. Näiden lisien yhteismäärä vaihtelee usein kuukausittain. Tällaisia lisiä ovat esimerkiksi ilta-, yö- ja lauantailisä. Tuntikohtaisista lisistä otetaan huomioon lomapalkassa 10 % tai 12,5 % seuraavasti: Jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun eli mennessä kestänyt yhdenjaksoisesti vuoden tai kauemmin, lisätään lomapalkkaan lomanmääräytymisvuoden aikana maksetuista tai maksettavaksi erääntyneistä lisistä 12,5 %. Jos taas työntekijän työsuhde mennessä on kestänyt alle vuoden, lisätään lomapalkkaan lomanmääräytymisvuoden aikana maksetuista tai maksettavaksi erääntyneistä lisistä 10 %. Lisä- ja ylityöstä maksettava peruspalkka ja korotusosa eivät ole tässä tarkoitettuja työehtosopimukseen perustuvia tuntikohtaisia lisiä, eikä niitä siten kuukausipalkkaisella työntekijällä oteta huomioon vuosilomapalkassa.

3 3 Esimerkki Työntekijän palkka on 1700 ja hän saa kielilisää 5 % palkasta eli 85. Lauantailisää hänelle on maksettu lomanmääräytymisvuoden aikana 300, josta 12,5 % on 37,50 (sis. myös talviloman osuuden). Kesälomapalkka (24 lomapäivää 30:stä) työntekijällä on seuraava: lomapv. 24 x kk-palkka kielilisä x lauantailisä 37,50 = 1743, Lomaraha Lomarahasta on sovittu työehtosopimuksella, ja sen suuruus on 50 % lomapalkasta. Lomarahan saaminen edellyttää, että työntekijä aloittaa lomansa sovittuna aikana ja palaa työhön välittömästi loman jälkeen. Huom. Kaupan työehtosopimukseen tulleen muutoksen myötä työnantaja ja työntekijä voivat sopia kirjallisesti lomarahan pitämisestä vastaavana palkallisena vapaana. Tarkemmin lomarahasta kerrotaan kohdassa III. 2. Alle 37,5 tuntia viikossa työskentelevät Kaupan työehtosopimuksessa ei ole enää erillistä osa-aikapöytäkirjaa, vaan osaaikatyöntekijän sijasta puhutaan alle 37,5 tuntia tekevästä työntekijästä. Alle 37,5 tuntia tekeville työntekijöille voidaan maksaa joko tuntipalkkaa tai suhteutettua kuukausipalkkaa. Alle 37,5 tuntia viikossa työskentelevien lomapalkka lasketaan prosentuaalisesti riippumatta siitä, kuuluuko työntekijä 14 työpäivän vai 35 työtunnin ansaintasäännön piiriin. Lomapalkka on 10 % lomanmääräytymisvuoden ( ) ansioista, jos työntekijän työsuhde on kestänyt vähemmän kuin vuoden lomanmääräytymisvuoden loppuun ( ) mennessä ja 12,5 %, jos työntekijän työsuhde on kestänyt lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden. Lomanmääräytymisvuoden ansio koostuu: työssäoloajalta maksetusta palkasta lukuun ottamatta yli- ja hätätyöstä maksettua palkkaa tiettyjen poissaolojen ajalta maksetusta palkasta tiettyjen poissaolojen laskennallisesta palkasta Työssäoloajan palkkaan eivät sisälly: - lomapalkka, lomakorvaus, lomaraha - arkipyhäkorvaus - hälytysraha - varallaolokorvaus - rahana annettu merkkipäivälahja tms.

4 4 - luottamusmieskorvaus - työsuojeluvaltuutetun korvaus - kilometrikorvaus ja päiväraha Työssäoloajalta maksettuun palkkaan lisätään palkka, joka on maksettu tai jäänyt saamatta seuraavan poissaolon vuoksi: Sairauspoissaolojen ajalta yhteensä enintään o 75 työpäivältä lomanmääräytymisvuoden aikana (sis. palkallisen sairauspoissaolon) o 105 kalenteripäivältä, kun lomaa ansaitaan 35 tunnin säännön mukaan (sis. palkallisen sairauspoissaolon) Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta (laskennallinen palkka) Lomautuksen vuoksi enintään o 30 työpäivältä lomautusta kohden o 42 kalenteripäivältä, kun lomaa ansaitaan 35 tunnin säännön mukaan Tilapäisen hoitovapaan ajalta (TSL 4:6 ) Pakottavien perhesyiden ajalta (TSL 4:7 ) Ammattitaudin tai tapaturman johdosta annettavan lääkinnällisen kuntoutuksen ajalta yhteensä enintään o 75 työpäivää o 105 kalenteripäivää, kun lomaa ansaitaan 35 tunnin säännön mukaan Sairauden leviämisen estämiseksi annetun viranomaisen määräyksen vuoksi Jos em. poissaolo on ollut palkaton, lasketaan poissaoloajalle ns. laskennallinen palkka. Laskennallinen palkka lasketaan poissaolon alkamishetkellä olevan palkan ja työsopimuksessa sovitun keskimääräisen viikkotyöajan mukaan. Jos kysymyksessä on työntekijä, jolle ei ole sovittu keskimääräistä viikoittaista vähimmäistuntimäärää, palkka lasketaan kolmen edellisen poissaoloa edeltäneen kuukauden toteutuneen keskimääräisen viikkotyöajan perusteella ilman työaikalisiä (mm. ilta-, yö- ja lauantailisä). Lomaraha Lomarahasta on sovittu työehtosopimuksella, ja sen suuruus on 50 % lomapalkasta. Lomarahan saaminen edellyttää, että työntekijä aloittaa lomansa sovittuna aikana ja palaa työhön välittömästi loman jälkeen. Huom. Kaupan työehtosopimukseen tulleen muutoksen myötä työnantaja ja työntekijä voivat sopia kirjallisesti lomarahan pitämisestä vastaavana palkallisena vapaana. Tarkemmin lomarahasta kerrotaan kohdassa III. 3. Provisiot ja luontoisedut lomapalkassa 3.1. Provisiot ja suoritteet Jos 37,5 tuntia viikossa työskentelevä saa kuukausipalkkansa lisäksi muuta luonteeltaan jatkuvaa lisäpalkkaa kuten provisiota, suoritetta tai urakkalisää, otetaan tämä lisä huomioon lomapalkassa.

5 5 Lomapakka koostuu siten kuukausipalkan perusteella laskettavasta lomapalkasta ja lisäpalkan perusteella laskettavasta lomapalkasta. Jälkimmäinen osuus lasketaan vuosilomalain 11 :n mukaisesti keskimääräisellä päiväpalkalla työssäolon ajalta lomanmääräytymisvuonna maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä lisäpalkasta. Jos lisäpalkkaa kertyy muun kuin työntekijän oman työsuorituksen perusteella myös vuosiloman ajalta ja lisäpalkka on tavanomainen, sitä ei oleta huomioon vuosilomapalkassa. Keskimääräinen päiväpalkka saadaan jakamalla lomanmääräytymisvuonna työssäolon ajalta maksettu tai maksettavaksi erääntynyt palkka todellisilla työpäivillä. Vuosilomapalkka saadaan kertomalla keskimääräinen päiväpalkka vuosilomalaissa olevalla kertoimella. Tämä määräytyy ansaittujen lomapäivien lukumäärän perusteella. Lomanmääräytymisvuoden työssäoloajalta maksetusta palkasta vähennetään hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä peruspalkan lisäksi maksetut korotukset. Keskimääräinen päiväpalkka lasketaan seuraavasti: keskimääräinen lomanmääräytymisvuonna + yli- ja hätätyöstä päiväpalkka = säännölliseltä työssäoloajalta maksetun maksettu palkka palkan perusosa lomanmääräytymisvuoden + vuorokautiset aikana tehtyjen ylityötunnit työpäivien lukumäärä 8 Edellä olevassa kaavassa tehtyjen työpäivien lukumäärällä tarkoitetaan todellisia työpäiviä. Päiväksi lasketaan jokainen päivä, jona työntekijä on tehnyt työtä. Työpäivän pituudella ei ole merkitystä. Merkitystä ei myöskään ole sillä onko tehty työ ollut säännöllistä työtä, lisätyötä tai ylityötä. Edellä olevalla tavalla laskettu keskimääräinen päiväpalkka muunnetaan lomapalkaksi kertomalla se vuosilomalain kertoimella, jonka suuruus määräytyy ansaittujen lomapäivien lukumäärän perusteella seuraavasti: lomapäivien lkm kerroin 2 1,8 3 2,7 4 3,6 5 4,5 6 5,4 7 6,3 8 7,2 9 8,1 10 9,0 11 9,9

6 Luontoisedut 12 10, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Jos loma on jaettu osiin, tulee kerroin valita kuitenkin koko loman pituuden mukaisesti, koska kertoimet eivät kasva samassa suhteessa. Mikäli kunkin loman osan yhteydessä käytettäisiin sitä vastaavaa kerrointa, saisi työntekijä yhteensä pienemmän lomapalkan kuin hänelle lain mukaan kuuluu. Alle 37,5 tuntia viikossa työskentelevälle maksetaan palkkaustavasta riippumatta 10 tai 12,5 % lomanmääräytymisvuoden ansioista (sis. provisiot). Työntekijällä on oikeus saada palkkaan kuuluvat luontoisedut myös vuosiloman aikana vähentämättömänä käyttöönsä. Siltä osin kuin luontoisedut eivät ole työntekijän käytettävissä vuosiloman aikana - esimerkiksi työnantajan tarjoama ruokailu - ne korvataan rahakorvauksena. Luontoisedun arvo lasketaan verohallituksen vuosittain ennakonpidätystä varten vahvistaman raha-arvon mukaan, ellei suuremmasta korvauksesta ole sovittu. Esimerkiksi ravintoedun osalta lomapalkkaan lisätään aterian verotusarvo kutakin lomaan sisältyvää työpäivää kohden. Luontoisetuna ei tässä pidetä tapauksia, joissa työntekijä ostaa työnantajaltaan lounasseteleitä taikka ruokailulipukkeita verohallituksen päätöksessä mainittuun hintaan. Lomakorvaus työsuhteen päättyessä on laskettava siten, että siinä otetaan huomioon myös kaikki työntekijän työsuhteen aikaiset luontoisedut.

7 7 4. Lomapalkan maksaminen Vuosilomapalkka maksetaan ennen loman alkamista. Jos loma on jaettu osiin, on ennen kunkin loman osan alkamista maksettava työntekijälle sitä vastaava palkka. Lomapalkan on oltava työntekijän käytettävissä ennen ensimmäistä lomapäivää. Enintään 6 lomapäivän palkka voidaan maksaa yrityksen normaalina palkanmaksupäivänä. 1) 37,5 tuntia viikossa tekevän työntekijän vuosilomapalkan tasaus Vuosilomapalkka voidaan sopia maksettavaksi normaalina palkanmaksupäivänä, jolloin lomapalkka ja työssäoloajan palkkaa ei tarvitse tasata. Lomapalkan suuruus on kuitenkin laskettava lomarahan maksamista varten. Muutoin lomapalkka pitää tasata sovittua palkkaa vastaavaksi seuraavan palkanmaksun yhteydessä. Työehtosopimuksen mukaisia tuntikohtaisia lisiä (esim. ilta- ja lauantailisä) tai provisiota ei kuitenkaan tasata. Esimerkki Työntekijän kuukausipalkka on 1700 euroa ja hänen 30 päivän lomastaan 24 pidetään kesälomakautena Hän saa kesälomalle lähtiessään lomapalkkana 24 x 1700 = Koska työntekijän tulee saada myös heinäkuulta vuosilomasta huolimatta normaali palkkansa, maksetaan hänelle loppukuun palkkana = 68. 2) Alle 37,5 tuntia viikossa tekevät Tuntipalkkaiselle maksettava prosenttiperusteinen vuosilomapalkka 10 tai 12,5 % lomanmääräytymisvuoden ansiosta on koko ansaitun vuosiloman palkka. Siten se tulee jakaa lomanosien (mm. kesä- ja talviloma) suhteessa: Loman osaan sisältyvät lomapäivät x Koko lomapalkka kaikki lomapäivät Tätä prosentuaalisesti laskettua lomapalkkaa ei tasata (kuten edellä kk-palkkaisten osalta). II LOMAKORVAUS 5. Ns. vapaan piirissä olevat työntekijät Jos työntekijän työsuhde on sen kaltainen, että hän tekee kaikkina kuukausina alle 14 työpäivää tai 35 työtuntia (ei siis sovelleta kumpaakaan lomanansaintasääntöä), on hänellä työsuhteen kestäessä oikeus saada vapaata 2 arkipäivää kultakin kalenterikuukaudelta, jonka aikana hän on ollut työsuhteessa. Vapaajärjestelmän piiriin kuuluvat myös sellaiset työntekijät, jotka työskentelevät toistuvissa määräaikaisissa työsuhteissa lyhyin keskeytyksin. Esimerkiksi työntekijä, joka työskentelee sopimuksen mukaan vain yhden päivän viikossa, kuuluu vapaajärjestelmän piiriin.

8 8 Vaikka työntekijä jonain kuukautena tekisikin poikkeuksellisesti 14 työpäivää tai 35 työtuntia, kuuluu hän silti vapaajärjestelmän piiriin. Mutta jos työntekijän kanssa sovitaan pysyvästä työtuntien lisäyksestä, hän siirtyy vuosiloman ansainnan piiriin (14 pv tai 35 tuntia / kk). Vapaa kertyy työsuhteen keston perusteella. Jos työsuhde on alkanut esimerkiksi ja työsuhde jatkuu edelleen, työntekijällä on oikeus saada halutessaan vapaata 10 kuukaudelta. Vapaata hänelle kertyy 2 pv x 10 kk = 20 päivää. Työntekijä voi itse päättää, pitääkö hän vapaata vai ei. Vapaan pitämisestä työntekijän on ilmoitettava työnantajalle ennen lomakauden alkua ( ). Jos vapaan ajankohdasta ei sovita, sen antamisessa noudatetaan soveltuvin osin samoja periaatteita kuin vuosiloman antamisessa. Vapaajärjestelyllä pyritään turvaamaan yhdenjaksoinen vapaa työntekijälle, vaikka hänelle ei lomaa työajan vähyyden vuoksi olekaan kertynyt. Vapaalta maksettava korvaus Työntekijälle maksetaan lomakorvauksena 10 % lomanmääräytymisvuoden ( ) ansioista, jos työntekijän työsuhde on kestänyt vähemmän kuin vuoden lomanmääräytymisvuoden loppuun ( ) mennessä ja 12,5 %, jos työntekijän työsuhde on kestänyt lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden. Jos työntekijä on osan lomanmääräytymisvuodesta ansainnut lomaa (joko 14 pv tai 35 tunnin mukaan) ja osan lomamääräytymisvuodesta ollut vapaan piirissä, lasketaan loman ajalta määräytyvä lomapalkka ja vapaan ajalta tuleva lomakorvaus erikseen. Jos työntekijä on ollut lomanmääräytymisvuoden aikana äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla, lisätään tehdyn työajan palkkaan näiden poissaolojen ajalta saamatta jäänyt laskennallinen palkka. Jos työntekijä käyttää oikeuttaan vapaaseen, maksetaan lomakorvaus vapaan alkaessa. Jollei vapaata pidetä, lomakorvaus maksetaan viimeistään lomakauden päättyessä (30.9.). Myös työsuhteen päättyessä maksetaan lomanmääräytymisvuoden ansioista 10 tai 12,5 %:n lomakorvaus. Lomaraha Vapaalta maksettavasta lomakorvauksesta ei makseta lomarahaa. 6. Lomakorvaus työsuhteen päättyessä Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada lomakorvauksena ne lomapäivät, jotka hän on ansainnut työsuhteensa päättymiseen mennessä, mutta joita hän ei ole pitänyt lomaa tai joista hän ei ole saanut lomakorvausta. Lomakorvaus lasketaan kuten lomapalkka. Aiemmasta käytännöstä poiketen lomakorvaus työsuhteen päättyessä on laskettava siten, että siinä otetaan huomioon myös kaikki työntekijän työsuhteen aikaiset luontoisedut (TN lausunto ). Jos työntekijä niinä kuukausina, joina työsuhde alkoi ja päättyi, on ollut työssä yhteensä vähintään 14 pv tai 35 tuntia, eikä ole saanut työsuhteensa aikana lomaa

9 9 tai korvausta, luetaan nämä alkamis- ja päättymiskuukaudet yhdeksi täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi. Jos siis työntekijä on saanut työsuhteensa aikana loman tai lomakorvauksen, ei aloittamis- ja lopettamiskuukauden työpäiviä/-tunteja lasketa yhteen. Lomakorvaus maksetaan myös, vaikka 14 päivän tai 35 tunnin lomanansaintasäännön piirissä oleva työntekijä ei työsuhteen päättymiseen mennessä olisi ehtinyt ansaita yhtään lomapäivää. Maksuajankohta Lomakorvaus erääntyy maksettavaksi työsuhteen viimeisenä päivänä, jollei lomakorvauksen tai lopputilin ajankohdasta ole toisin sovittu. Jollei lomakorvausta makseta ajoissa, syntyy työntekijälle oikeus ns. odotusajan palkkaan, jota työntekijä voi saada enintään 6 päivältä. Työnantajan ja työntekijän sopiessa ennen määräaikaisen työsuhteen päättymistä uudesta määräaikaista tai toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta voivat he samalla kirjallisesti sopia, että ennen työsuhteen päättymistä kertyneet lomaetuudet siirretään annettavaksi uuden työsuhteen aikana. III LOMARAHA Lomarahan maksaminen edellyttää pääsääntöisesti, että työntekijä lähtee lomalle ilmoitettuna tai sovittuna ajankohtana ja palaa työhön heti vuosilomansa päätyttyä. Ei ole olemassa vähimmäisaikaa, joka työntekijän tulee olla työssä lomansa jälkeen. Jollei työntekijä palaa lomalta sovitusti, on hänellä kuitenkin oikeus lomarahaan, jos poissaolo on luvallinen. Luvallisia poissaoloja ovat työssäolopäivien veroiset päivät (vuosilomalaki 7 ). Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ja vuosiloman ollessa päällekkäin on työntekijällä oikeus vuosilomaan, vaikkei hän palaisikaan perhevapaalta takaisin töihin. Sen sijaan vuosiloman ja hoitovapaan sijoittuessa samalle ajalle täytyy työntekijän palata töihin heti alun perin ilmoittamansa hoitovapaan päätyttyä taikka muuten työnantaja on oikeutettu perimään jo maksamansa lomarahan takaisin. Työntekijällä täytyy olla lomapäiviä (vähintään 2), jotta hän saa lomarahan. Jos työntekijä ei ole ansainnut yhtään lomapäivää, ei hän voi saada lomarahaakaan. Lomaraha maksetaan poikkeuksellisesti myös lomakorvauksesta seuraavissa tapauksissa: 1. Työntekijälle, joka saa vuosiloman vuosilomakorvauksena sen vuoksi, että hän asevelvollisena lähtee suorittamaan vakinaista palvelusta, maksetaan lomaraha vuosilomapalkasta ja vuosilomakorvauksesta edellyttäen, että hän palaa aikanaan asianmukaisesti työhön. 2. Vanhuus-, työkyvyttömyys-, yksilölliselle varhais- tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtyvälle työntekijälle maksetaan lomaraha työsuhteen päättyessä vuosilomapalkasta ja vuosilomakorvauksesta.

10 10 3. Taloudellisella tai tuotannollisella syyllä irtisanotulle työtekijälle, joka ei irtisanomisen takia pääse palaamaan vuosilomaltaan takaisin töihin, lomaraha maksetaan siltä osin, kun lomaa on sovittu tai määrätty pidettäväksi työsuhteen lopussa. Lomarahaa ei makseta siltä osin kuin lomapäiviä ei ole sovittu tai määrätty pidettäväksi, eikä siltä osin kuin lomaa on sovittu tai määrätty pidettäväksi työsuhteen päättymisen jälkeen. Lomarahan suuruus ja maksuajankohta Lomaraha on 50 % lomapalkasta. Lomaraha maksetaan vain lakisääteisen vuosiloman ajalta maksettavasta lomapalkasta. Jos työnantaja antaa työntekijälle lomaa ilman, että on ollut siihen velvollinen vuosilomalain perusteella, ei tällaisen loman ajalta maksetusta palkasta lomarahaa makseta. Lomaraha maksetaan vuosiloman tai sen osan alkamisen yhteydessä. Kuitenkin puolet kesäloman lomarahasta voidaan maksaa viimeistään seuraavaa joulua edeltävän palkanmaksun yhteydessä. Jos työsuhde on päättynyt sitä ennen, lomaraha maksetaan lopputilissä. Talviloman osalta lomarahaa ei voida siirtää joulua edeltävän palkanmaksun yhteyteen. Enintään 6 lomapäivän pituisen loman tai loman osan osalta lomaraha voidaan kuitenkin maksaa normaalin palkanmaksun yhteydessä aivan samalla tavalla kuin lomapalkkakin. Tällä sopimusmääräyksellä on merkitystä ennen kaikkea talviloman kohdalla. Lomarahaa maksettaessa ei tiedetä varmuudella palaako työntekijä töihin. Jos maksamisen jälkeen käy ilmi, että lomarahan maksamisedellytys puuttuu, koska työntekijä ei ole palannut lomalta asianmukaisesti töihin, voidaan jo maksettu lomaraha periä takaisin työntekijältä. Eläkkeelle siirtyvälle ja taloudellisella tai tuotannollisella syyllä irtisanotulle työntekijälle lomaraha maksetaan lomakorvauksesta viimeistään lopputilissä. Asevelvollisena vakinaista palvelusta suorittamaan lähteneelle työntekijälle lomaraha maksetaan hänen palattuaan takaisin töihin. Näin lomaraha maksetaan sekä mahdollisesta lomapalkasta että mahdollisesta lomakorvauksesta. Lomarahan vaihtaminen vapaaksi Kaupan työehtosopimuksen 21 :ään tulleen muutoksen myötä työnantaja ja työntekijä voivat sopia kirjallisesti lomarahan pitämisestä vastaavana palkallisena vapaana. Lomarahan vaihto vapaaksi edellyttää aina työnantajan ja työntekijän yhteistä sopimusta. Työnantajan ei siis tarvitse antaa lomarahaa vapaana, jos siihen ei esimerkiksi työn järjestelyistä johtuen voida suostua. Jos lomarahan vaihtamisesta vapaaksi tai vapaan ajankohdasta ei päästä sopimukseen, työnantaja maksaa lomarahan työntekijälle. Lomarahavapaat lasketaan työssäolon veroisiksi päiviksi vuosiloman ansainnassa. Vapaan aikana siihen noudatetaan vuosilomalain säännöksiä. Jos työntekijä sairastuu lomarahavapaan aikana ja sairaus jatkuu yli seitsemän kalenteripäivää, tätä ylittävää aikaa ei pidetä lomarahavapaana.

11 11 Työntekijän lomarahavapaan tuntimäärä saadaan jakamalla työntekijän lomaraha hänen tuntipalkallaan. Mikäli lomarahavapaan ajankohdalle on jo laadittu työvuoroluettelo, lomarahavapaa alle jäävät työvuoroluetteloon suunnitellut tunnit (tasoittumisjärjestelmässä korkeintaan 48 t/viikko). Mikäli työvuoroluetteloa ei ole vielä laadittu lomarahavapaan ajalle, lomarahavapaan alle jäävät työntekijän työsopimuksen mukaiset työtunnit. Viikossa kuluu enintään 5 lomarahavapaapäivää. Seuraavissa esimerkeissä työvuoroluetteloa ei ole vielä laadittu työntekijän lomarahavapaan ajalle. Esimerkki 1: Kokoaikaisen työntekijän lomaraha on 600 euroa ja tuntipalkka 10 euroa. Työntekijä ja työnantaja ovat sopineet koko lomarahan vaihtamisesta vapaaksi. Työntekijä saa palkallista vapaa-aikaa 60 tuntia eli 8 työpäivää (60 t/7,5 t = 8). Työntekijän lomarahavapaa alkaa maanantaina ja päättyy seuraavan viikon keskiviikkona. Esimerkki 2: Työntekijän lomaraha on 350 euroa ja tuntipalkka 10,64 euroa. Työntekijän työsopimustunnit ovat 20 t/viikko. Työntekijä ja työnantaja ovat sopineet koko lomarahan vaihtamisesta vapaaksi. Työntekijä saa palkallista vapaa-aikaa 32,90 tuntia. Työntekijä saa yhden kokonaisen lomarahavapaaviikon (20t/viikko) ja tämän lisäksi vielä 12,90 tuntia (12 tuntia 54 minuuttia) lomarahavapaata. Esimerkki 3: Työntekijän lomaraha on 530 euroa ja tuntipalkka 11,66 euroa. Työntekijä työskentelee työsopimuksensa mukaisesti kolmena päivänä viikossa (6t/päivä). Työntekijä ja työnantaja ovat sopineet koko lomarahan vaihtamisesta vapaaksi. Työntekijä saa palkallista vapaa-aikaa 45,45 tuntia. Työntekijä saa kaksi kokonaista lomarahavapaaviikkoa (18t/viikko) ja tämän lisäksi vielä yhden lomarahavapaapäivän sekä 3,45 tuntia (3 tuntia 27 minuuttia) lomarahavapaata. Esimerkki 4: Kokoaikaisen työntekijän lomaraha on 890 euroa ja tuntipalkka 10,91 euroa. Työntekijä ja työnantajan ovat sopineet, että työntekijä vaihtaa puolet lomarahasta vapaaksi. Palkallisen vapaan pituudeksi tulee 40,79 tuntia eli yhden lomarahavapaaviikon (37,5 t) lisäksi vielä 3,29 tuntia (3 tuntia 17 minuuttia). Esimerkki 5: Työntekijän lomaraha on 750 euroa ja tuntipalkka 11,09. Työntekijän työsopimustunnit ovat 30 t/viikko. Työntekijä ja työnantaja ovat sopineet, että työntekijä pitää yhden viikon lomarahavapaata. Koko lomarahavapaa olisi 67,63 tuntia, josta vähennetään yhden viikon työtunnit (30 tuntia). Jäljelle jäävät tunnit (37,63) maksetaan rahana. Näin ollen työntekijä saa yhden palkallisen lomarahaviikon sekä lomarahaa 417,32 euroa.

12 12 IV MUUTA VUOSILOMISTA 7.1. Lomakirjanpito Työnantajan on pidettävä vuosilomista kirjanpitoa, josta ilmenee kunkin työntekijän osalta - annettujen vuosilomien ajankohdat ja pituudet - maksettujen vuosilomapalkkojen tai lomakorvausten suuruudet - perusteet, joiden mukaan lomapalkat ja -korvaukset määräytyvät - mahdolliset säästövapaat Lomapalkan tai korvauksen maksusta annetaan työntekijälle laskelma, josta ilmenee lomapalkan tai korvauksen suuruus ja määräytymisperusteet. Vuosilomakirjanpito on säilytettävä ainakin vuosilomalaissa säädetyn kanneajan päättymiseen asti (ks. kohta 7.2.) Lomasaatavien vanhentuminen Työntekijän oikeus lomapalkkaan vanhenee työsuhteen kestäessä 2 vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jonka aikana vuosiloma olisi ollut annettava. Työntekijän oikeus lomakorvaukseen ja lomarahaan vanhenee 2 vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jonka aikana lomakorvaus ja lomaraha olisi ollut maksettava. Työsuhteen päätyttyä kanneaika on 2 vuotta työsuhteen päättymisestä. Vanhentumisen katkaisee kanteen nostaminen oikeudessa Vanhempainvapaan Kela-korvaus Työnantaja voi hakea Kela-korvausta äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta kertyneestä (ansaitusta) vuosilomasta 6 kuukauden kuluessa vanhempainvapaan päättymisestä. Korvausta haetaan Kelan lomakkeella SV 18 sr.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset

Vuosilomalain muutokset Vuosilomalain muutokset Vuosilomalakia on muutettu ja muutosten taustalla on EU-tuomioistuimen ratkaisujen täytäntöönpano Suomessa. Lain muutos koskee seuraavaa kahta asiaa: 1. kuukausipalkkaisen lomapalkan

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje.

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje. Ohje (1/6) 13.5.2014 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS OHJE KOSKIEN 1.4.2014 VOIMAAN TULLEITA IRTISANOMISAIKA- JA VUOSILOMAMÄÄRÄYKSIÄ TAUSTA Sivistystyönantajat ry ja yliopistojen henkilöstöä edustavat

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS

KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS Reijo Mattila sopimusasiantuntija 2 VUOSILOMA KIINTEISTÖPALVELUALALLA Opas perustuu 1.4.2005 voimaan tulleeseen vuosilomalakiin ja kiinteistöpalvelualan työehtosopimusmääräyksiin.

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS

KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS Reijo Mattila sopimussihteeri 2 SISÄLTÖ 1. VUOSILOMAN ANSAINTA 3 1.1 Loman pituus 3 1.2 Työssäolon veroinen aika 3 1.3 Vuosilomavapaa 4 2. LOMAN ANTAMINEN 5 2.1 Säästövapaa

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

Soveltamisohje vuosilomalain muutoksista

Soveltamisohje vuosilomalain muutoksista 1 Soveltamisohje vuosilomalain muutoksista Muutosten pääkohdat Vuosilomalakia muutettiin 1.4.2019 lukien siten, että työntekijälle turvataan oikeus EU-lainsäädännön edellyttämään vähintään neljän viikon

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

Vuosiloman pituus määräytyy vuosilomalain mukaan

Vuosiloman pituus määräytyy vuosilomalain mukaan Vuosiloman pituus määräytyy vuosilomalain mukaan Kesälomakausi alkaa virallisesti toukokuun toisena päivänä ja päättyy syyskuun lopussa. Loma-aikaa ja lomapalkkaa koskevat pykälät ja määräykset löytyvät

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE M+P+T+V/3/2011 9.3.2011 1(6) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE M+P+T+V/2/2013 27.3.2013 1(7) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää

Lisätiedot

YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS

YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS 2009 1 Sisällysluettelo 1. Vuosiloman käsitteitä 3 Lomanmääräytymisvuosi (lmrv) 3 Lomanmääräytymiskuukausi 3 Lomakaudet 3 Täysi lomanmääräytymiskuukausi/14-päivän

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA

A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA Lomapalkan laskentasäännöt Lomapalkan laskentasäännön valinta riippuu siitä, mitä palkkaustapaa ja ansaintasääntöä työntekijän osalta on noudatettu lomanmääräytymisvuoden

Lisätiedot

POSTIALAN TESSIN KESKEISIÄ VUOSILOMASÄÄNNÖKSIÄ (1.2.2003 lukien)

POSTIALAN TESSIN KESKEISIÄ VUOSILOMASÄÄNNÖKSIÄ (1.2.2003 lukien) POSTIALAN TESSIN KESKEISIÄ VUOSILOMASÄÄNNÖKSIÄ (1.2.2003 lukien) Juhani Salonen SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosiloman ansainta ja työssäolopäivien veroiset päivät...1 2. Lomakausi, talviloma ja loman antaminen...4

Lisätiedot

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Heidi Lassila 6.3.2013 1 Vuosilomaa koskevat työehtosopimusmääräykset Yliopistojen ensimmäinen työehtosopimus voimaan 1.3.2010, uusi ajalle 1.2.2012-31.3.2014 Uusia muutoksia

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas 2014

Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas 2014 Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas 2014 2 Sisällys Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas2014... 1 Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman käsitteitä... 3

Lisätiedot

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 4 1 (8) KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset IV LUKU VUOSILOMA 11 Vuosiloman siirto Työkyvyttömyys 1 mom. Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa

Lisätiedot

Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan.

Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan. 2 LUKU VUOSILOMAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Määritelmät Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan. Niihin henkilöihin, joihin sovelletaan opetus- ja tutkimushenkilöstön

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2015

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2015 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas 2015 Sisällys Yksityisen sosiaalipalvelu-alan vuosilomaopas 2015... 1 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman

Lisätiedot

Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012.

Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012. Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012. 104 Vuosiloman pituus 1 mom. Vuosiloman pituus määräytyy 102 :ssä tarkoitettujen täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän sekä vuosisidonnaiseen

Lisätiedot

Työelämä (7) SOVELTAMISOHJE: VOIMAAN TULEVAT VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

Työelämä (7) SOVELTAMISOHJE: VOIMAAN TULEVAT VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 21.3.2019 1 (7) SOVELTAMISOHJE: 1.4.2019 VOIMAAN TULEVAT VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1 Muutosten pääkohdat Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2019 lukien siten, että työntekijälle turvataan oikeus vähintään neljän

Lisätiedot

Vuosilomalain muutos

Vuosilomalain muutos Vuosilomalain muutos 1.4.2019 luottamusmiesten koulutus 21.-22.3.2019 Hotelli Ava Vuosiloman ansainta Perustuu vuosilomalaissa määriteltyihin täysiin lomanmääräytymiskuukausiin Lomaa kertyy työsuhteen

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

VUOSILOMALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

VUOSILOMALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula VUOSILOMALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 20167 www.dlapiper.com 2015 0 Vuosiloma Keskeisiä käsitteitä lomavuosi kalenterivuosi, jonka vuosilomasta on kysymys lomanmääräytymisvuosi 1.4.-31.3.

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2014

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2014 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas 2014 Sisällys Yksityisen sosiaalipalvelu-alan vuosilomaopas 2014... 1 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman

Lisätiedot

HE 36/1998 vp PERUSTELUT

HE 36/1998 vp PERUSTELUT HE 36/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdot~taan merimiesten vuosilomalakia muutettavaksi vuosilomalain

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE V/2/2015 27.4.2015 1(7) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään Viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimuksen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 7 1 (10) Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) vuosiloma, selostus muuttuneista vuosilomamääräyksistä

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 7 1 (10) Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) vuosiloma, selostus muuttuneista vuosilomamääräyksistä KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 7 1 (10) Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) vuosiloma, selostus muuttuneista vuosilomamääräyksistä Oikeus vuosilomaan ja vuosilomaluvun soveltamisala (1

Lisätiedot

VUOSILOMAT

VUOSILOMAT LIITE 4 VUOSILOMAT 2.5.2011-30.4.2012 Seuraavana kerrotaan vuosilomien ansainnan ja antamisen keskeiset periaatteet kaupan alalla. Vuosilomat määräytyvät vuosilomalain ja kaupan työehtosopimuksen mukaan.

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa.

10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa. 10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa. Ylityö 2. Ylityötä on 40 tuntia viikossa ylittävä työ. 3. Tasoittumisjärjestelmässä ylityötä

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan. vuosilomaopas

Kiinteistöpalvelualan. vuosilomaopas 1 Kiinteistöpalvelualan vuosilomaopas 2 KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS I. MÄÄRITELMIÄ... 3 II. VUOSILOMAN PITUUS... 3 1. Lomapäivien määrä (VLL 5 )... 3 2. Täysi lomanmääräytymiskuukausi (VLL 6 )...

Lisätiedot

Ellei toisin ole sovittu, palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä

Ellei toisin ole sovittu, palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä A. PALKANMAKSU A1 PALKANMAKSUN AJANKOHDAT Palkanmaksuaika Palkanmaksukausi tarkoittaa aikaa, jolta palkka maksetaan. Pääsääntöisesti palkanmaksukausi saa olla enintään kuukauden pituinen. Jos työntekijän

Lisätiedot

18.3.2005/162. Vuosilomalaki 18.3.2005/162. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

18.3.2005/162. Vuosilomalaki 18.3.2005/162. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 11 27/05/2011 11:45 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2005» 18.3.2005/162 18.3.2005/162 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Vuosilomalaki

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014 AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu. Muutokset pohjautuvat

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Suurin osa käytännön soveltamisen kannalta tärkeistä vuosilomamääräyksistä on ennallaan. Tällaisia

Lisätiedot

5 LUKU LOMAMÄÄRÄYKSET

5 LUKU LOMAMÄÄRÄYKSET 1 Medialiitto Teollisuusliitto 27.11.2017 Media- ja painoalan työntekijöiden TES 5 LUKU LOMAMÄÄRÄYKSET 5.1 VUOSILOMA 5.1.1 Vuosiloman määräytyminen 1. Työntekijä ansaitsee kaksi päivää vuosilomaa jokaiselta

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

1. Vuosiloman antaminen työsuhteen päättymis- ja lomautustilanteessa

1. Vuosiloman antaminen työsuhteen päättymis- ja lomautustilanteessa Uutiskirje (1/7) 21.6.2016 AJANKOHTAISIA VUOSILOMAKYSYMYKSIÄ Vuosilomalain 1.4.2016 voimaan tulleiden muutosten vuoksi olemme koonneet tähän uutiskirjeeseen keskeiset muutokset koskien työkyvyttömyyteen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2016

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2016 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas 2016 Sisällys Yksityisen sosiaalipalvelu-alan vuosilomaopas 2015... 1 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman

Lisätiedot

Työsopimuslain muutokset voimaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työsopimuslain muutokset voimaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työsopimuslain muutokset voimaan 1.1.2017 Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen pitkäaikaistyöttömän kanssa TSL 1:3a Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ei edellytä TSL 3 :n 2 momentissa tarkoitettua

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu.

Lisätiedot

LOMAOPAS 2010 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

LOMAOPAS 2010 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry LOMAOPAS 2010 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Sisällysluettelo 1. Loman ansaitseminen 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Lomanmääräytymisvuosi 1 1.3 Lomanmääräytymiskuukausi 14 päivän säännön mukaan 1 1.4

Lisätiedot

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES 22 1 Etuuden vaihtaminen joustovapaaksi Ta ja tt voivat sopia (tes 22.3 ) a)

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Työnantajan vuosilomakustannuskorvaus. Kela.fi/tyonantajat>perhevapaat

Työnantajan vuosilomakustannuskorvaus. Kela.fi/tyonantajat>perhevapaat Työnantajan vuosilomakustannuskorvaus Kela.fi/tyonantajat>perhevapaat Vuosilomakustannuskorvaus Työnantaja voi saada Kelasta korvausta työntekijän äitiys-, isyys-, erityisäitiys-ja vanhempainvapaajakson

Lisätiedot

KVTES LUKU IV VUOSILOMA. Edunvalvontalinja/Kunta-alan, kirkon ja hyvinvointialojen toimialue 2014

KVTES LUKU IV VUOSILOMA. Edunvalvontalinja/Kunta-alan, kirkon ja hyvinvointialojen toimialue 2014 1 KVTES LUKU IV VUOSILOMA Edunvalvontalinja/Kunta-alan, kirkon ja hyvinvointialojen toimialue 2014 1 Oikeus vuosilomaan ja vuosilomaluvun soveltaminen viranhaltijan/työntekijän vuosiloma määräytyy tämän

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5) OPETUSHENKILÖSTÖ JA VUOSILOMA Opetushenkilöstö jakautuu useampaan ryhmään sen mukaan minkälainen työaikajärjestelmä ryhmälle on sovittu. Seuraavassa käsitellään

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Vuosilomalaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 17/2005 vp. Hallituksen esitys vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asia. Valiokuntakäsittely

Vuosilomalaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 17/2005 vp. Hallituksen esitys vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 17/2005 vp Hallituksen esitys vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä vuosilomalaiksi ja eräiksi

Lisätiedot

Vuosilomalaki 18.3.2005/162. 1 luku Yleiset säännökset. 2 luku Vuosiloman pituus

Vuosilomalaki 18.3.2005/162. 1 luku Yleiset säännökset. 2 luku Vuosiloman pituus Vuosilomalaki 18.3.2005/162 Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20050162. Vastuunrajoitus ja tulosteen käyttö Edilexin käyttöehtojen mukaisesti.

Lisätiedot

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 PIKATIEDOTE 14.4.2011 KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 Sopimus on irtisanottavissa 29.2.2012 ilman erityistä perustelua ja päättyy tällöin 1.4.2012. I PALKANKOROTUKSET 1. Palkankorotukset Palkankorotukset

Lisätiedot

VUOSILOMAOHJE Ohje

VUOSILOMAOHJE Ohje Ohje 7.5.2018 (1/9) VUOSILOMAOHJE 2018 Ohjetta on päivitetty 1.3.2018 voimaan tulleiden työehtosopimusmuutosten osalta siten, että vuosiloman siirtämistä koskevaa osiota (kohta 4) on muutettu omavastuuajan

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAVAPAASTA JA VUOSILOMAPALKAN MÄÄRÄÄ ALENTAVASTA VAPAA-AJASTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAVAPAASTA JA VUOSILOMAPALKAN MÄÄRÄÄ ALENTAVASTA VAPAA-AJASTA PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAVAPAASTA JA VUOSILOMAPALKAN MÄÄRÄÄ ALENTAVASTA VAPAA-AJASTA 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Sopimuksen sisältö Tällä paikallisella sopimuksella Järvenpään kaupunki

Lisätiedot

Vuosilomakustannuskorvaus työnantajalle

Vuosilomakustannuskorvaus työnantajalle Vuosilomakustannuskorvaus työnantajalle Vuosilomakustannuskorvaus Työnantaja voi saada Kelasta korvausta työntekijän äitiys-, isyys-, erityisäitiys- ja vanhempainvapaajakson ajalta syntyneistä vuosilomakustannuksista.

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ERÄIDEN VUOSILOMAMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA

TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ERÄIDEN VUOSILOMAMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA Yleiskirjeen 9/2019 liite TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2018 2019 ERÄIDEN VUOSILOMAMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Tällä työehtosopimuksella muutetaan kunnallisen

Lisätiedot

Tietotekniikan palvelualan TES vs. laki

Tietotekniikan palvelualan TES vs. laki Tietotekniikan palvelualan TES vs. laki Palkat Minimipalkkalakia ei ole! Tehtäväryhmän ja vaativuuden mukaiset vähimmäispalkat. 2 Säännöllinen työaika Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2005 N:o 162 166. Vuosilomalaki. N:o 162. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2005 N:o 162 166. Vuosilomalaki. N:o 162. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2005 N:o 162 166 SISÄLLYS N:o Sivu 162 Vuosilomalaki... 591 163 Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta... 602

Lisätiedot

Kaupan työehtosopimuksen kilpailukykysopimuksen mukaiset muutokset

Kaupan työehtosopimuksen kilpailukykysopimuksen mukaiset muutokset Kaupan työehtosopimuksen kilpailukykysopimuksen mukaiset muutokset 12.10.2016 Mistä tähän on tultu? 12.10.2016 Antti Huotilainen / KL ja Mia Suominen / PAM Kilpailukykysopimusneuvottelut pähkinänkuoressa

Lisätiedot

LIITTOJEN YHTEINEN OHJE KOSKIEN ÄITIYSVAPAAN PALKKAA

LIITTOJEN YHTEINEN OHJE KOSKIEN ÄITIYSVAPAAN PALKKAA TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY AMMATTILIITTO PRO RY JRu, RJ, HH 17.9.2014 LIITTOJEN YHTEINEN OHJE KOSKIEN ÄITIYSVAPAAN PALKKAA Työtuomioistuimen tuomio TT2014:116 koskien Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Vuosilomat-koulutus 3.3.2011. Heidi Lassila Eija Mallenius

Vuosilomat-koulutus 3.3.2011. Heidi Lassila Eija Mallenius Vuosilomat-koulutus 3.3.2011 Heidi Lassila Eija Mallenius 3.3.2011 1 Vuosilomaa koskevat työehtosopimusmääräykset Yliopistojen työehtosopimus voimaan 1.3.2010 Rakenne muuttunut merkittävästi: vuosilomalaista

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1377-01 (15/2000)

Työneuvoston lausunto TN 1377-01 (15/2000) Työneuvoston lausunto TN 1377-01 (15/2000) Työneuvoston lausunto vuosilomalain soveltamisesta X:n työsuhteessa. Annettu Vantaan käräjäoikeuden pyynnöstä 17 päivänä toukokuuta 2001. Lausuntopyyntö Vantaan

Lisätiedot

VUOROTTELUKORVAUS. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

VUOROTTELUKORVAUS. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa VUOROTTELUKORVAUS Tampere 27.1.2018 Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä

Lisätiedot

OSA-AIKATYÖ (ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva sopimus)

OSA-AIKATYÖ (ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva sopimus) LIITE 5.1 OSA-AIKATYÖ (ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva sopimus) 1 OSA-AIKATYÖNTEKIJÄ Osa-aikatyöntekijällä tarkoitetaan henkilöä, johon sovelletaan merityöaikalakia (296/76) ja jonka säännöllinen

Lisätiedot

kilpailukykysopimuksesta johtuen

kilpailukykysopimuksesta johtuen Kaupan työehtosopimukseen tulevat muutokset kilpailukykysopimuksesta johtuen Koulutuksen sisältö I. Vuosivapaajärjestelmä syrjäyttää arkipyhäjärjestelmän ja työaika pitenee II. Paikallinen sopiminen III.

Lisätiedot

Pöytäkirjamerkintä. Soveltamisohje

Pöytäkirjamerkintä. Soveltamisohje LUKU 4 VUOSILOMA Yleiset määräykset LUKU 4. A VUOSILOMA YLEISET MÄÄRÄYKSET 69 Vuosilomaluvun soveltamisala ja oikeus vuosilomaan 1 mom. Vuosilomaoikeus Työntekijällä on oikeus vuosilomaan tämän luvun määräysten

Lisätiedot

Terveyspalveluala. Vuosilomaopas

Terveyspalveluala. Vuosilomaopas Terveyspalveluala Vuosilomaopas Sisällys Sisällys... I 1. Vuosiloman käsitteitä... 1 2. Vuosiloman ansainta... 3 3. Vapaan kertyminen... 8 4. Vuosiloman antaminen... 10 5. Vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyystapauksissa...

Lisätiedot

Vuosilomakustannuskorvaus

Vuosilomakustannuskorvaus Vuosilomakustannuskorvaus työnantajalle 2018 1 Vuosilomakustannuskorvaus Työnantaja voi saada Kelasta korvausta työntekijän äitiys-, isyys-, erityisäitiys- ja vanhempainvapaajakson ajalta syntyneistä vuosilomakustannuksista.

Lisätiedot

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevat työehtosopimukset (työntekijät ja esimiehet) on uudistettu

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

Toimihenkilöohjesääntö

Toimihenkilöohjesääntö Toimihenkilöohjesääntö 1 Toimihenkilöt ja toimikaudet Yhdistyksellä voi olla toimihenkilöitä. Toimihenkilöt valitsee hallitus. Yhdistyksen toimihenkilöiden työsuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia

Lisätiedot

Apteekkien vuosilomaopas

Apteekkien vuosilomaopas Apteekkien vuosilomaopas Jukka Koskipirtti 2006 Apteekkien vuosilomaopas 2006 1 Graafinen suunnittelu Sampo Saarinen, EK 2006 2 Apteekkien vuosilomaopas 2006 APTEEKKIEN VUOSILOMAOPAS Tässä oppaassa selvitetään

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriala

Taide- ja kulttuuriala Taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat ry Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN VARASTOISSA TYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä

Lisätiedot

Sosiaalipalvelualan työehtosopimus. Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta

Sosiaalipalvelualan työehtosopimus. Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen sopimusratkaisu 25.10.2013 Ensimmäinen sopimuskausi alkaa 1.3.2014 ja päättyy

Lisätiedot

SOPIMUS AMMATILLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VUOSITYÖAJASTA

SOPIMUS AMMATILLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VUOSITYÖAJASTA 19.11.2018 SOPIMUS AMMATILLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VUOSITYÖAJASTA 1 Soveltamisala Näitä sopimusmääräyksiä sovelletaan yksityisen opetusalan työehtosopimuksen piirissä olevan ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstöön.

Lisätiedot

Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö vuosilomalaki

Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö vuosilomalaki Antti Kondelin Lausunto 10.08.2018 Asia: TEM/1348/03.01.01/2018 Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö vuosilomalaki Yleiset huomiot Yleisluontoiset huomiot Ehdotuksen mukainen lisälomapäiväuudistus

Lisätiedot

Harri Hietala Keijo Kaivanto. Vuosilomalaki käytännössä

Harri Hietala Keijo Kaivanto. Vuosilomalaki käytännössä Harri Hietala Keijo Kaivanto Vuosilomalaki käytännössä TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2102-2

Lisätiedot

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n työehtosopimus

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n työehtosopimus PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n työehtosopimus jäsenkirje 2/2012 27.6.2012 Sisältö Ajankohtaista edunvalvonnasta Syksyn luottamusmiesvaalit Tehyn aukioloajat kesällä AJANKOHTAISTA EDUNVALVONNASTA Vuosilomat

Lisätiedot

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta.

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. 30.9.2016 1 OHJEET VUOSITYÖAJAN PIDENTÄMISEKSI Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. Vuosityöajan

Lisätiedot

VUOSILOMALAKI Tarja Kröger Pekka Orasmaa TALENTUM Helsinki 2015

VUOSILOMALAKI Tarja Kröger Pekka Orasmaa TALENTUM Helsinki 2015 VUOSILOMALAKI VUOSILOMALAKI Tarja Kröger Pekka Orasmaa TALENTUM Helsinki 2015 Toinen, uudistettu painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari

Lisätiedot

Sisällys. 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4. 2 Vuosiloman ansainta... 5. 3 Vuosilomapalkka... 10. 4 Lomakorvaus... 14

Sisällys. 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4. 2 Vuosiloman ansainta... 5. 3 Vuosilomapalkka... 10. 4 Lomakorvaus... 14 Vuosilomalaki Sisällys 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 2 Vuosiloman ansainta... 5 Vuosiloman pituus ja ansaintasäännöt... 5 Täysi lomanmääräytymiskuukausi... 6 Vuosilomaa vastaava vapaa... 8 3

Lisätiedot