KVTES LUKU IV VUOSILOMA. Edunvalvontalinja/Kunta-alan, kirkon ja hyvinvointialojen toimialue 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KVTES LUKU IV VUOSILOMA. Edunvalvontalinja/Kunta-alan, kirkon ja hyvinvointialojen toimialue 2014"

Transkriptio

1 1 KVTES LUKU IV VUOSILOMA Edunvalvontalinja/Kunta-alan, kirkon ja hyvinvointialojen toimialue 2014

2 1 Oikeus vuosilomaan ja vuosilomaluvun soveltaminen viranhaltijan/työntekijän vuosiloma määräytyy tämän luvun ja liitteiden 12 määräysten mukaisesti luvun määräykset korvaavat vuosilomalain jollei myöhemmin tässä luvussa toisin määrätä luetellaan vuosilomalaista sovellettavat pykälät, jotka ovat viitemääräyksiä useammat samanaikaiset palvelussuhteet katsotaan yhdeksi palvelussuhteeksi vuosilomaetuja annettaessa 2

3 1 Oikeus vuosilomaan ja vuosilomaluvun soveltaminen siirryttäessä saman työnantajan palveluksessa välittömästi toiseen palvelussuhteeseen tai toisesta kunta-alan sopimuksesta tämän sopimuksen piiriin määräytyy vuosilomaoikeus tämän luvun mukaan myös kulumassa olevan lomanmääräytymisvuoden siirtymistä edeltävältä ajalta palvelussuhde päättyy sovitaan uudesta työsuhteesta tai päätetään uudesta viranhoitomääräyksestä voidaan sopia ennen päättymistä kertyneiden vuosilomaetuuksien pitämisestä seuraavan palvelussuhteen aikana ei koske lomarahaa 3

4 2 Peruskäsitteet Lomanmääräytymisvuosi on 1.4. alkava ja päättyvä ajanjakso Lomavuosi on se kalenterivuosi, jonka aikana lomanmääräytymisvuosi päättyy Lomakausi on 2.5. alkava ja päättyvä jakso Täysi lomanmääräytymiskuukausi on vuosilomaan oikeuttava kalenterikuukausi Vuosilomapäiviä ovat 5 :n mukaan ansaitut vuosilomapäivät, jotka kuluvat vuosilomaa annettaessa 6 :n mukaan Vuosiloma-aika on vuosiloma-ajaksi määrätty ajanjakso, johon voi sisältyä vuosilomapäivien lisäksi muitakin päiviä 4

5 3 Täysi lomanmääräytymiskuukausi täysi lomanmääräytymiskuukausi on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden sellainen kalenterikuukausi jonka aikana viranhaltija/työntekijä on ollut työssä vähintään 35 työtuntia tai 14 työpäivää ja jonka aikana yhtäjaksoinen palvelussuhde on kestänyt vähintään 16 kalenteripäivää palvelussuhteen alkamis- ja päättymiskuukauteen sisältyvä lakkoaika tai muu luvaton poissaolo vähennetään em. palvelussuhteen kestoajasta 5

6 4 Työssäolon veroinen aika Työssäolon veroista aikaa ovat vuosilomaan oikeuttavia kalenterikuukausia laskettaessa ne työpäivät, joina viranhaltija/työntekijä on ollut estynyt suorittamasta työtään 1) vuosilomalla tai vuosilomalain 8 :n mukaisella vapaalla 2) sairauslomalla, jolta hänellä on tai olisi ollut ehdoton oikeus palkkaan 3) työehtosopimuslain 4 luvun 1 :ssä säädetyllä erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla, 6 :ssä säädetyllä tilapäisellä hoitovapaalla taikka 7 :ssä säädetyn pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon vuoksi 4) lomautettuna enintään 30 kalenteripäivää kerrallaan 5) opintovapaalaissa (273/79) tarkoitetulla opintovapaalla, yhteensä 30 kalenteripäivää lomanmääräytymisvuoden aikana 6

7 4 Työssäolon veroinen aika 6) työn edellyttämää koulutusta varten myönnetyllä virkavapaalla/työlomalla enintään 30 kalenteripäivää kerrallaan 7) oppisopimuslain (1605)1992) mukaisessa, voimassa olevan oppisopimuksen edellyttämässä tietopuolisessa koulutuksessa 8) ilman omaa syytään virantoimituksesta pidätettynä 9) muulla virka-/tai työvapaalla yhteensä enintään 30 kalenteripäivää lomanmääräytymisvuoden aikana edellyttäen että viranhaltija/työntekijä lomanmääräytymisvuoden aikana on ollut asianomaisessa kunnassa työssä vähintään 22 työpäivää mikäli viranhaltija/työntekijä saa poissaoloajalta vuosilomaa tai lomakorvausta muun työnantajan palvelussuhteen perusteella, voidaan tällainen poissaoloaika jättää kokonaan lukematta työssäolopäivien veroiseksi muuksi luvalliseksi poissaoloksi katsotaan myös edellä kohdissa 2, 5 ja 6 mainitut ajat ylittävät poissaoloajat 7

8 5 Vuosiloman pituus vuosiloman pituus määräytyy 3 :ssä tarkoitettujen täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän työkokemuslisään oikeuttavan palvelusajan ja palvelussuhteen pituuden mukaan pöytäkirjamerkintä lomanmääräytymisvuodelta ansaittuun vuosilomaan noudatetaan voimassa olleen KVTES:n vuosilomaluvun 5 :n 2 mom. määräyksiä 8

9 5 Vuosiloman pituus 1) kun viranhaltijalla/työntekijällä on mennessä ao. kuntaan/kuntayhtymään yhdenjaksoista palvelusta vähintään 6 kuukautta ja hänellä on siihen mennessä ollut vähintään 15 vuotta työkokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa Täysiä lomanmääräytymiskuukausia vuosilomapäivät Kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olleelle katsotaan palvelussuhteen jatkuessa keskeytymättä se aika joka hänelle on luettu mennessä vuosilomaoikeuteen vaikuttavaksi palvelusajaksi 9

10 5 Vuosiloman pituus 2 a) Viranhaltijan/työntekijänpalvelussuhde on mennessä jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 1 vuoden, lukuun ottamatta asevelvollisuusaikaa, naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalveluksessa oltua aikaa 2 b) Viranhaltija/työntekijä on ollut omassa kunnassa tai kuntayhtymässä 31.3 palvelussuhteessa tällöin päättyneen lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä välittömästi ja yhtäjaksoisesti 6 kuukautta ja hänellä on 5 vuotta työkokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa Täysiä lomanmääräytymiskuukausia vuosilomapäivät c) Vuosilomaoikeutta vähintään 10 vuotta ja 12 täyttä lomanmääräytymiskuukautta = 30 vuosilomapäivää 10

11 5 Vuosiloman pituus 3) muissa tapauksissa viranhaltijan/työntekijän vuosiloman pituus määräytyy seuraavasti: Täysiä lomanmääräytymiskuukausia vuosilomapäivät mom. Vuosiloman pituuden on oltava vähintään vuosilomalain mukainen 11

12 6 Vuosilomapäivien kuluminen vuosilomaa annettaessa vuosilomapäiviksi katsotaan kaikki ne päivä jotka ilman vuosilomaa olisivat olleet työpäiviä täydellä kalenteriviikolla (M-S) katsotaan olevan 5 työpäivää ja 5 vuosilomapäivää. vuosiloma-aikaan voi sisältyä työpäivien lisäksi myös vapaapäiviä 12

13 6 Vuosilomapäivien kuluminen vuosilomaa annettaessa JAKSOTYÖ, keskeytynyt jakso (ennalta tiedetty kesksytys) Täysi kalenteriviikko 1) täydellä kalenteriviikolla katsotaan olevan 5 työpäivää ja myös 5 vuosilomapäivää, joita kuitenkin vähentävät työaikaluvun 7 :n 2 mom. tarkoitetut työaikaa lyhentävät arkipyhät Vajaa kalenteriviikko 2) vuosiloma-aikaan sisältyvällä vajaalla kalenteriviikolla vuosilomapäivät kuluvat seuraavasti vuosiloma-aika vuosilomapäivät työaika kalenteripäivinä ,

14 6 Vuosilomapäivien kuluminen vuosilomaa annettaessa vuosiloma-aikaan sisältyvää työaikaluvun työaikaa lyhentävää arkipyhää ei katsota vuosilomapäiväksi luettavaksi työpäiväksi em. taulukkoa sovellettaessa muodollisessa jaksotyössä täyteen kalenteriviikkoon sisältyy 5 työpäivää ja 5 vuosilomapäivää 14

15 6 Vuosilomapäivien kuluminen vuosilomaa annettaessa työpäiviä enemmän/vähemmän kuin 5 kalenteriviikossa työ- ja vapaapäiviä sisällytetään vuosiloma-aikaan seuraavanlaisesti täydellä kalenteriviikolla on 5 vuosilomapäivää vajaalla kalenteriviikolla vuosilomapäivä ovat vuosiloma-aikaan sisältyvät arkipäivät, paitsi lauantai arkipyhät eivät kuluta vuosilomaa Vuosiloma-aikaan sisältyvät normaalit työpäivät (ilman vuosilomaa olisivat työpäiviä) saadaan laskentakaavasta: kalenteriviikon keskimääräiset vuosilomaoikeus työpäivät X työpäivinä 5 Osa-aikaeläkkeellä, työaika 50 % yleistyöajasta, joka toinen viikko työssä 5 työpäivää. Vuosiloman pituus 38 työpäivää 2,5 : 5 x 38 = 19 (vuosiloma-aikaan sisällytetään 19 normaalia työpäivää) Yleistyöaika, 4 työpäivää/vko (9-10 t). Vuosiloman pituus 30 työpäivää 4 : 5 x 30 = 24 (vuosiloma-aikaan sisällytetään 24 työpäivää) 15

16 6 Vuosilomapäivien kuluminen vuosilomaa annettaessa mikäli vuorokautinen työaika vaihtelee enemmän kuin 3 tuntia vuorokaudessa vuosiloma-aikaan sisällytetään työ- ja vapaapäiviä sekä työ- ja vapaa-aikaa samassa suhteessa kuin niitä muutoinkin on tällöin vuosilomaan sisältyvät arkipäivät katsotaan työpäiviksi, lukuun ottamatta lauantaita ja työaikaluvussa tarkoitettuja arkipyhiä 16

17 6 Vuosilomapäivien kuluminen vuosilomaa annettaessa pyöristäminen pyöristetään lähimpään täyteen kokonaislukuun, 0,5 pyöristetään ylöspäin useaan osaan jaettu loman ja usean pyöristyksen jälkeen lopputuloksen tulee olla saman, kuin jos pyöristys olisi suoritettu yhteenlasketuista loman osista em. tavalla 17

18 7 Vuosiloman antaminen vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä ajankohtana, jollei loman pitämisestä sovita muulla tavalla. vuosilomasta 20 lomapäivää kuitenkin, väh. 65 % loman kokonaismäärästä sijoitetaan lomavuoden lomakauteen muu kuin lomakaudelle sijoitettava loma on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä kausiluonteisessa työssä kesäloma voidaan antaa lomakauden ulkopuolella saman kalenterivuoden aikana 18

19 7 Vuosiloman antaminen vähintään 25 vuosilomapäivän pituisesta lomasta annetaan lomakauden ulkopuolella 5 lomapäivää talvilomana, jollei toisin sovita kesäloma ja talviloma annetaan yhdenjaksoisina ellei työn käynnissä pitämiseksi ole välttämätöntä jakaa sitä osaa kesälomasta joka ylittää 10 vuosilomapäivää pidettäväksi lomakaudella yhdessä tai useammassa osassa 19

20 7 Vuosiloman antaminen vuosilomaa ei saa ilman viranhaltijan/työntekijän suostumusta määrätä äitiys- eikä isyysvapaan ajaksi loma saadaan antaa 6 kuukauden kuluessa vapaan päättymisestä muun pitkäaikaisen virka-/työvapaan aikana vuosiloma voidaan antaa, ottaen huomioon mitä on vuosiloman siirrosta työkyvyttömyyden johdosta määrätty vuosilomaa ei saa määrätä siten että työssäolon säännöllinen työaika muuttuisi olennaisesti vuosiloman vuoksi 20

21 8 Vuosiloman jakamisesta ja ajankohdasta sopiminen palvelussuhteen kestäessä palvelussuhteen kestäessä voidaan sopia 10 vuosilomapäivää ylittävä loman osan pitämisestä yhdessä tai useammassa jaksossa vuosiloman antamisesta ajanjaksolla joka alkaa sen kalenterivuoden alusta, jolle lomakausi sijoittuu ja joka päättyy seuraavana vuonna ennen lomakauden alkua lisäksi voidaan sopia 10 vuosilomapäivää ylittävän osan pitämisestä viimeistään vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä (ero säästövapaaseen) 21

22 8 Vuosiloman jakamisesta ja ajankohdasta sopiminen palvelussuhteen kestäessä jos palvelussuhde päättyy ennen kuin viranhaltijalla/työntekijällä on 7 :n mukaan oikeus pitää vuosilomaa voidaan palvelussuhteen kestäessä sopia palvelussuhteen päättymiseen mennessä ansaittavan vuosiloman pitämisestä palvelussuhteen kestäessä viranhaltijan/työntekijän aloitteesta voidaan sopia 20 vuosilomapäivää ylittävän enintään 5 vuosilomapäivän pituisen vuosiloman osan pitämisestä lyhennettynä työaikana sopimus on tehtävä kirjallisena 22

23 9 Viranhaltijoiden/työntekijöiden kuuleminen työnantajan on selvitettävä viranhaltijoille/työntekijöille tai heidän edustajilleen vuosiloman antamisesta työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet ennen loman ajankohdan määräämistä viranhaltijoille/työntekijöille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta loman sijoittamisessa 23

24 10 Vuosiloman ajankohdan ilmoittaminen työnantajan määrätessä loman ajankohdan, siitä on ilmoitettava viranhaltijalle/työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista (pääsääntö) jos tämä ei ole mahdollista, loman ajankohdasta on ilmoitettava viimeistään 2 viikkoa ennen vuosiloman tai sen osan alkamista perustellut syyt poiketa pääsäännöstä 24

25 11 Vuosiloman siirto Työkyvyttömyys Viranhaltija/työntekijä työkyvytön vuosiloman tai säästövapaan alkaessa tai sen aikana sairauden, synnytyksen tai tapaturman johdosta siirretään työkyvyttömyysajalle sijoittuva vuosiloma/säästövapaa myöhemmin pidettäväksi pyyntö siirtää ilman aiheetonta viivytystä työantajan pyynnöstä velvollisuus esittää lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys 25

26 11 Vuosiloman siirto siirretty kesäloma annetaan lomakauden loppuun mennessä talviloma ennen seuraavan lomakauden alkua. jos lomaa ei voida antaa em. tavalla, niin siirretty kesä loma voidaan antaa lomakauden jälkeen saman kalenterivuoden aikana ja talviloma lomakautta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä jos loman antaminen ei työkyvyttömyydenjatkumisen vuoksi ole edellä tarkoitetun tavoinkaan mahdollista, saamatta jääneestä lomasta maksetaan lomakorvaus 16 :n mukaan ellei sovita kesäloman antamisesta tämän luvun 8 :n mukaisesti 26

27 11 Vuosiloman siirto Työnantajan on ilmoitettava siirretyn loman ajankohta kahta viikkoa (pääsääntö) tai, jos tämä ei ole mahdollista, viimeistään viikkoa ennen loman alkamista (perustellut syyt) Muu syy viranhaltijan vuosilomaa voidaan siirtää tai jo aloitettu vuosiloma keskeyttää, mikäli siirtäminen tai keskeyttäminen on tarpeellista julkisen vallan käyttöön liittyvistä painavista syistä taikka välttämätöntä laissa säädettyjen terveyteen tai turvallisuuteen liittyvientehtävien hoitamiseksi siirtämisestä on pyrittävä ilmoittamaan vähintään 2 viikkoa ennen loman tai sen osan alkamista erityisen painavasta syystä vuosiloman ajankohtaa voidaan siirtää tai keskeyttää noudattamatta 2 viikon ilmoitusaikaa 27

28 12 Vuosiloman säästäminen Viranhaltija/työntekijä voi siirtää ansaitusta vuosilomasta 15 päivää ylittävän osan sovittaessa pidettäväksi lomakautta seuraavan lomakauden jälkeen säästövapaana säästövapaasta voi sopia vielä senkin jälkeen, kun lomavuoden vuosiloma on jo vahvistettu säästövapaan pitämisajankohdasta sovitaan viranhaltijan/työntekijän ja työnantajan edustajan kanssa 28

29 13 Vuosilomapalkka vuosiloman ja säästövapaan ajalta maksetaan varsinainen kuukausipalkka vuosilomapalkka määräytyy pääsääntöisesti lomallelähtöhetken varsinaisen palkan perusteella jos palkka muuttuu vuosiloman aikana, vuosilomapalkka muuttuu vastaavasti (tehtävämuutos, yleiskorotus) 29

30 13 Vuosilomapalkka mikäli työntekijän säännöllinen työaika ja vastaavasti palkka muuttuvat lomanmääräytymisvuoden ( ) aikana tai sen päätyttyä ennen vuosiloman alkamista päättyneeltä lomamääräytymisvuodelta ansaitun vuosiloma-ajan vuosilomapalkka määräytyy keskimääräisen työaikaprosentin mukaan lomallelähtöhetken täysi varsinainen palkka kerrotaan lomanmääräytymisvuoden keskimääräisellä työaikaprosentilla Esimerkki: viranhaltija/työntekijä työskennellyt lomanmääräytymisvuoden aikana 7 kuukautta 60 %:n työajassa ja 5 kuukautta 100 %:n työajassa keskimääräinen työaikaprosentti 7*60 + 5*100 / 12 = 76,7 % täysi varsinainen palkka 2500 vuosiloma-ajan palkka 76,7 %*2500 = 1917,50 riippumatta siitä mikä työaikaprosentti on loman tai sen osan alkaessa 30

31 Työntekijän työaika ja vastaavasti palkka muuttuvat lomanmääräytymisvuoden aikana alkaen. LMV LMV LMV LMV lomaa LMV LMV lomaa lomaa VL-palkka VL-palkka VL-palkka 13 2 mom mom mom. 60 % 100 % 31

32 Työntekijän työaika ja vastaavasti palkka muuttuvat lomanmääräytymisvuoden jälkeen alkaen, ennen kuin hän pitää ko. lomanmääräytymisvuodelta ansaittua vuosilomaa LMV LMV LMV LMV LMV lomaa LMV LMV lomaa lomaa LMV lomaa VL-palkka VL-palkka VL-palkka VL-palkka 13 2 mom mom mom mom. 100 % 60 % 32

33 13 Vuosilomapalkka 13 :n 2 mom. määräyksiä sovelletaan lomanmääräytymisvuodelta ja sen jälkeen ansaittuun vuosilomaan määräystä sovelletaan tilanteissa kun sovitaan työajan muutoksesta ja palkan määrästä työnantajan ja viranhaltijan/työntekijän kesken esim. osa-aikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke, osittainen hoitovapaa tai työntekijän omaan pyyntöön perustuva osa-aikaistaminen vuosilomapalkka määräytyy 2 mom. mukaan silloin kun työaika lisääntyy tai vähenee mikäli sovitaan loman antamisesta lomanmääräytymisvuoden kuluessa, vuosilomapalkka korjataan vastaamaan 2 mom. mukaista palkkaa, mikäli työaikaprosentti ja palkka muuttuvat lomanmääräytymisvuoden aikana 33

34 13 Vuosilomapalkka jos säännölliseen työaikaan sisältyy sunnuntai-, ilta- tai yötyötä tai vuorotyössä ilta- ja yövuoroja Vuosilomapalkka korotetaan näistä lisistä johtuvalla lisäyksellä, joka voi olla enintään 35 %. Prosenttiluku saadaan laskemalla kuinka monta %:a säännöllisenä työaikana tehtyjen työaikalisien osuus on edellisen lomanmääräytymisvuoden varsinaisesta kuukausipalkasta. 34

35 14 Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka viranhaltijan, jonka työaikaa koskevan määräyksen ja työntekijän, jonka työsopimuksen mukainen työaika on niin vähäinen Ja tästä syystä vain osa kalenterikuukausista on täysiä lomanmääräytymiskuukausia vuosilomapalkka on 9 % tai, jos palvelussuhde on jatkunut lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden, 11,5 % hänelle lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta hätätyötä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa korotusta 35

36 14 Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka jos edellä tarkoitettu viranhaltija/työntekijä on lomanmääräytymisvuoden aikana ollut estynyt tekemästä työtä 1. äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, vanhempainvapaan, TSL:n 4 luvun 6 :ssä säädetyn tilapäisen hoitovapaan tai 7 :ssä säädetyn pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon vuoksi 2. sairauden tai tapaturman vuoksi 3. lääkärin määräämän, ammattitaudin tai tapaturman johdosta työkyvyn palauttamiseksi tai säilyttämiseksi annettavan lääkinnällisen kuntoutuksen vuoksi 4. sairauden leviämisen ehkäisemiseksi annetun viranomaisen määräyksen vuoksi 5. lomauttamisen vuoksi 36

37 14 Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka vuosilomapalkan perusteena olevaan palkkaan lisätään laskennallisesti poissaolon ajalta saamatta jäänyt varsinainen palkka ja tältä ajalta maksettu palkka, kuitenkin 2 ja 3 kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa enintään 105 kalenteripäivän ajalta 5 kohdan tarkoittamassa tapauksessa 42 kalenteripäivän ajalta edellä tarkoitettu poissaoloajan palkka lasketaan keskimääräisen viikkotyöajan ja poissaoloajan alkamishetken palkan mukaan ottaen huomioon poissaoloaikana toteutetut palkankorotukset. jos keskimääräisestä viikkotyöajasta ei ole sovittu, laskennallinen palkka määräytyy poissaoloa edeltävän 12 viikon keskimääräisen viikkotyöajan mukaan. 37

38 15 Lomapalkan määräytyminen eräissä tapauksissa jos viranhaltija/työntekijä on osan lomanmääräytymisvuodesta ansainnut lomaa 3 :n mukaan ja osan vuotta kuulunut tämän luvun 21 :ssä tarkoitetun vapaan piiriin, loman ja vapaan ajalta määräytyvä palkka ja lomakorvaus lasketaan kultakin jaksolta erikseen. 38

39 16 Lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä palvelussuhteen päättyessä, vielä pitämättömistä lomapäivistä/säästövapaapäivistä suoritetaan lomakorvaus joka saadaan: jakamalla varsinainen palkka luvulla 20,83 ja kertomalla se 5 :n 3 mom. pitämättömien vuosilomapäivien lukumäärällä Luvun 20,83 laskentakaava = 25 x 5 : 6= 20,83 25 = nykyisen sopimuksen jakajaluku päiväpalkka määrättäessä 5 = työpäiviä/lomapäiviä uudessa sopimuksessa 6 = lomapäiviä täydellä kalenteriviikolla nykyisessä sopimuksessa 39

40 16 Lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä, niiden vuosilomaja säästövapaapäivien osalta, joiden vuosilomapalkka määräytyy keskimääräisen vuosilomapalkan mukaisesti lomakorvaus lasketaan jakamalla tarkoitettu keskimääräinen kuukausipalkka luvulla 20,83 ja kertomalla se pitämättömien vuosilomapäivien lukumäärällä soveltamisohje: tätä määräystä sovelletaan lomanmääräytymisvuoden ja sen jälkeen ansaittuun vuosilomaan 40

41 16 Lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä jos viranhaltija/työntekijä niinä kalenterikuukausina joina palvelussuhde alkoi ja päättyi, on ollut työssä yhteensä vähintään 35 tuntia tai 14 työpäivää yhtäjaksoinen palvelussuhde on alkamis- ja päättymiskuukausien aikana yhteensä jatkunut 16 kalenteripäivää johon ei lueta lakkoaikaa eikä muuta luvatonta poissaoloaikaa eikä hän tämän palvelussuhteen ajalta ole saanut lomaa tai muuta korvausta siitä luetaan tämä aika lomakorvausta määrättäessä yhdeksi täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi, jolta maksetaan myös lomaraha. 41

42 16 Lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä Edellä 14 :ssä tarkoitetulle viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan palvelussuhteen päättyessä 14 :n mukaan määräytyvä vuosilomakorvaus siltä ajalta, jolta hän ei siihen mennessä ole saanut lomaa tai lomakorvausta. Viranhaltijalle/työntekijälle jolle ei ole palvelussuhteen päättyessä kertynyt 3-5 :n mukaan oikeutta lomaan maksetaan lomakorvausta siltä ajalta, jolta hän ei ole siihen mennessä saanut lomakorvausta 9 % tai, jos palvelussuhde on jatkunut lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä väh. vuoden 11,5 % hänelle työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta. 42

43 16 Lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä Edellä tarkoitettua prosenttikorvausta ei makseta mikäli viranhaltija/työntekijä ansaitsee samalta kalenterikuukaudelta vuosilomaa saman työnantajan muun, eriaikaisen palvelussuhteen perusteella 43

44 17 Lomakorvaus asepalvelusta ja siviilipalvelusta suorittamaan lähtevälle kun viranhaltija/työntekijä lähtee suorittamaan asepalvelusta vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalvelusta hänelle maksetaan mukaan lomakorvaus, vaikka hänen palvelussuhteensa ei päätyisi. 44

45 18 Lomaraha viranhaltija/työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomarahaa, jonka suuruus on 1) 15 vuotta 6 % 2) vähintään 1 vuosi 5 % 3) alle 1 vuosi 4 % lomanmääräytymisvuotta seuraavan heinäkuun varsinaisesta kuukausipalkasta laskentaperusteena ei koskaan keskimääräistä vuosilomapalkkaa 45

46 18 Lomaraha jos heinäkuu on palkaton työnteon keskeytyksen vuoksi, lomaraha lasketaan sen varsinaisen kuukausipalkan mukaan, jonka hän olisi saanut ollessaan heinäkuun työssä. palvelussuhteen päättyessä ennen heinäkuun palkanmaksuajankohtaa, lasketaan lomaraha palvelussuhteen päättymistä edeltäneen kuukauden varsinaisesta palkasta jos tältä kuukaudelta ei ole maksettu varsinaista palkkaa, lomaraha lasketaan siltä kuukaudelta, jolta viranhaltija/työntekijä olisi palvelussuhteessa ollessaan saanut varsinaisen kuukausipalkan. 46

47 18 Lomaraha lomarahaa ei makseta, jos viranhaltija ennen loman tai sen osa tai niiden jälkeen on ollut luvatta pois tai ilman pätevää syytä viranhaltija/työntekijä jättää noudattamatta irtisanomisajan viranhaltija on pantu viralta viranhaltija/työntekijä purkaa määräaikaisen palvelussuhteen tärkeän syyn sitä vaatimatta työsopimus puretaan siirtymäsäännös muun sopimuksen piiristä tämän sopimuksen piiriin. 47

48 19 Vuosilomapalkan ja lomarahan maksaminen vuosiloman ja säästövapaan palkka maksetaan tavanmukaisena palkanmaksupäivänä tai viranhaltijan/työntekijän pyynnöstä ennen loman alkamista lomaraha maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei paikallisesti toisin sovita kuolemantapauksissa lomaraha ja lomakorvaus maksetaan kuolinpesälle 48

49 20 Opettajan sijaisena toimivan vuosiloma viranhaltijalta/työntekijältä jolla on oikeus vuosilomaan ja joka on virka-/työvapaalla hoitaakseen saman työnantajan palveluksessa opettajan tehtävää johon ei kuulu oikeutta vuosilomaan vähennetään sijaisuusaikaan sisältyvä laskennallisen vuosiloman aika hänen edellisenä lomanmääräytymisvuotena ansaitsemastaan vuosilomasta 49

50 21 Eräiden osa-aikaisten oikeus vapaaseen ja lomakorvaukseen viranhaltijalla/työntekijällä jolle ei työaikaa koskevan määräyksen/työsopimuksen mukaisen työaikajärjestelyn perusteella kerry yhtään täyttä 3 :ssä tarkoitettua lomanmääräytymiskuukautta on palvelussuhteen kestäessä oikeus halutessaan saada vapaata kaksi arkipäivää kultakin kalenterikuukaudelta jonka aikana hän on ollut palvelussuhteessa viranhaltijan/työntekijän on ennen lomakauden alkua ilmoitettava työnantajalle halustaan käyttää vapaata vapaan antamisessa noudatetaan soveltuvin osin mitä edellä 7-11 :ssä on vuosiloman antamisesta määrätty 50

51 21 Eräiden osa-aikaisten oikeus vapaaseen ja lomakorvaukseen viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada lomakorvauksena 9 %, tai jos palvelussuhde on jatkunut ennen lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden, 11,5 % hänelle edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa korotusta jos viranhaltija/työntekijä on ollut estynyt tekemästä työtä äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempain- vapaan vuoksi lomakorvauksenperusteena olevaan palkkaan lisätään laskennallisesti poissaolon ajalta saamatta jäänyt varsinainen palkka ja tältä ajalta maksettu palkka 51

52 21 Eräiden osa-aikaisten oikeus vapaaseen ja lomakorvaukseen viranhaltijalle/työntekijälle joka käyttää oikeuttaan vapaaseen maksetaan em. lomakorvaus vapaan yhteydessä siten kuin vuosilomapalkan maksamisesta on määrätty muutoin lomakorvaus maksetaan viimeistään lomakauden päättyessä tässä pykälässä tarkoitettujen osa-aikaisten viranhaltijoiden/työntekijöiden lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä määräytyy 16 :n 4 mom. mukaisesti 52

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 4 1 (8) KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset IV LUKU VUOSILOMA 11 Vuosiloman siirto Työkyvyttömyys 1 mom. Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas 2014

Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas 2014 Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas 2014 2 Sisällys Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas2014... 1 Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman käsitteitä... 3

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2014

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2014 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas 2014 Sisällys Yksityisen sosiaalipalvelu-alan vuosilomaopas 2014... 1 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 2. YLIOPPILASKUNNAN TYÖNTEKIJÄT. Ylioppilaskunnan työntekijöitä ovat

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 2. YLIOPPILASKUNNAN TYÖNTEKIJÄT. Ylioppilaskunnan työntekijöitä ovat sivu 1/20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ

Lisätiedot

LOMAOPAS Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

LOMAOPAS Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry LOMAOPAS Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Sisällysluettelo 1. Loman ansaitseminen 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Lomanmääräytymisvuosi 1 1.3 Lomanmääräytymiskuukausi 14 päivän säännön mukaan 1 1.4 Lomanmääräytymiskuukausi

Lisätiedot

SUOMEN. työehtosopimus KANSALLISTEATTERIN. tekniikkaa ja vastaavia koskeva

SUOMEN. työehtosopimus KANSALLISTEATTERIN. tekniikkaa ja vastaavia koskeva SUOMEN KANSALLISTEATTERIN tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus 1.1.2014 31.1.2017 SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 31.1.2017 Suomen Teatterit

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016

SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 Suomen Teatterit Finlands Teatrar ry Meritullinkatu 33 G 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi

Lisätiedot

Sisällys. Kansallisgallerian työehtosopimus

Sisällys. Kansallisgallerian työehtosopimus Sisällys Kansallisgallerian työehtosopimus 1 Luku - Yleiset määräykset... 2 2 Luku - Vuosilomaa koskevat määräykset... 8 3 Luku - Poissaolot... 14 SAIRAUSPOISSAOLOT... 14 LÄÄKÄRINTARKASTUKSET JA LÄÄKÄRISSÄ

Lisätiedot

huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus

huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2014 31.1.2017 Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen

Lisätiedot

KIRJA 1 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

KIRJA 1 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS KIRJA 1 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen ulottuvuus Tässä sopimuksessa on sovittu Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen työntekijöiden

Lisätiedot

KIRJA 1 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

KIRJA 1 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS KIRJA 1 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen ulottuvuus Tässä sopimuksessa on sovittu Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen työntekijöiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus

Sisällysluettelo Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus Sisällysluettelo Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 3 3 Työsuhteen alkaminen... 4 4 Työsuhteen päättyminen... 4

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS

Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2014 INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2014 SISÄLTÖ: ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖEHTOSOPIMUS PALKKALIITTEET MUUT LIITTEET

Lisätiedot

ohjelmapalvelualan työehtosopimus

ohjelmapalvelualan työehtosopimus ohjelmapalvelualan työehtosopimus Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry OHJELMAPALVELUALAN työehtosopimus

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus

Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 3 3 Työsuhteen alkaminen... 4 4 Työsuhteen päättyminen... 4 5 Palkat...

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 KELAN TYÖEHDOT 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLTÖ 1. TYÖSUHDE Sopimuksen soveltamisala... 1 Työsuhteen alkaminen, kesto

Lisätiedot

VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 8.11.2010 15.10.2012. Palvelualojen työnantajat PALTA ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 8.11.2010 15.10.2012. Palvelualojen työnantajat PALTA ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 8.11.2010 15.10.2012 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry 2 VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.12.2013 31.10.2016 1

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.12.2013 31.10.2016 1 Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.12.2013 31.10.2016 Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.12.2013 31.10.2016 1 Graafinen suunnittelu Saarinen Design Oy, Helsinki 2013 2 Farmaseuttisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015

INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015 INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015 SISÄLTÖ: TYÖEHTOSOPIMUS PALKKALIITTEET MUUT LIITTEET ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖEHTOSOPIMUS... 4 I SOVELTAMISALA... 4 1 Sopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus a Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 1 S I S Ä L L Y S AAKKOSELLINEN

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot