KVTES LUKU IV VUOSILOMA. Edunvalvontalinja/Kunta-alan, kirkon ja hyvinvointialojen toimialue 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KVTES LUKU IV VUOSILOMA. Edunvalvontalinja/Kunta-alan, kirkon ja hyvinvointialojen toimialue 2014"

Transkriptio

1 1 KVTES LUKU IV VUOSILOMA Edunvalvontalinja/Kunta-alan, kirkon ja hyvinvointialojen toimialue 2014

2 1 Oikeus vuosilomaan ja vuosilomaluvun soveltaminen viranhaltijan/työntekijän vuosiloma määräytyy tämän luvun ja liitteiden 12 määräysten mukaisesti luvun määräykset korvaavat vuosilomalain jollei myöhemmin tässä luvussa toisin määrätä luetellaan vuosilomalaista sovellettavat pykälät, jotka ovat viitemääräyksiä useammat samanaikaiset palvelussuhteet katsotaan yhdeksi palvelussuhteeksi vuosilomaetuja annettaessa 2

3 1 Oikeus vuosilomaan ja vuosilomaluvun soveltaminen siirryttäessä saman työnantajan palveluksessa välittömästi toiseen palvelussuhteeseen tai toisesta kunta-alan sopimuksesta tämän sopimuksen piiriin määräytyy vuosilomaoikeus tämän luvun mukaan myös kulumassa olevan lomanmääräytymisvuoden siirtymistä edeltävältä ajalta palvelussuhde päättyy sovitaan uudesta työsuhteesta tai päätetään uudesta viranhoitomääräyksestä voidaan sopia ennen päättymistä kertyneiden vuosilomaetuuksien pitämisestä seuraavan palvelussuhteen aikana ei koske lomarahaa 3

4 2 Peruskäsitteet Lomanmääräytymisvuosi on 1.4. alkava ja päättyvä ajanjakso Lomavuosi on se kalenterivuosi, jonka aikana lomanmääräytymisvuosi päättyy Lomakausi on 2.5. alkava ja päättyvä jakso Täysi lomanmääräytymiskuukausi on vuosilomaan oikeuttava kalenterikuukausi Vuosilomapäiviä ovat 5 :n mukaan ansaitut vuosilomapäivät, jotka kuluvat vuosilomaa annettaessa 6 :n mukaan Vuosiloma-aika on vuosiloma-ajaksi määrätty ajanjakso, johon voi sisältyä vuosilomapäivien lisäksi muitakin päiviä 4

5 3 Täysi lomanmääräytymiskuukausi täysi lomanmääräytymiskuukausi on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden sellainen kalenterikuukausi jonka aikana viranhaltija/työntekijä on ollut työssä vähintään 35 työtuntia tai 14 työpäivää ja jonka aikana yhtäjaksoinen palvelussuhde on kestänyt vähintään 16 kalenteripäivää palvelussuhteen alkamis- ja päättymiskuukauteen sisältyvä lakkoaika tai muu luvaton poissaolo vähennetään em. palvelussuhteen kestoajasta 5

6 4 Työssäolon veroinen aika Työssäolon veroista aikaa ovat vuosilomaan oikeuttavia kalenterikuukausia laskettaessa ne työpäivät, joina viranhaltija/työntekijä on ollut estynyt suorittamasta työtään 1) vuosilomalla tai vuosilomalain 8 :n mukaisella vapaalla 2) sairauslomalla, jolta hänellä on tai olisi ollut ehdoton oikeus palkkaan 3) työehtosopimuslain 4 luvun 1 :ssä säädetyllä erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla, 6 :ssä säädetyllä tilapäisellä hoitovapaalla taikka 7 :ssä säädetyn pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon vuoksi 4) lomautettuna enintään 30 kalenteripäivää kerrallaan 5) opintovapaalaissa (273/79) tarkoitetulla opintovapaalla, yhteensä 30 kalenteripäivää lomanmääräytymisvuoden aikana 6

7 4 Työssäolon veroinen aika 6) työn edellyttämää koulutusta varten myönnetyllä virkavapaalla/työlomalla enintään 30 kalenteripäivää kerrallaan 7) oppisopimuslain (1605)1992) mukaisessa, voimassa olevan oppisopimuksen edellyttämässä tietopuolisessa koulutuksessa 8) ilman omaa syytään virantoimituksesta pidätettynä 9) muulla virka-/tai työvapaalla yhteensä enintään 30 kalenteripäivää lomanmääräytymisvuoden aikana edellyttäen että viranhaltija/työntekijä lomanmääräytymisvuoden aikana on ollut asianomaisessa kunnassa työssä vähintään 22 työpäivää mikäli viranhaltija/työntekijä saa poissaoloajalta vuosilomaa tai lomakorvausta muun työnantajan palvelussuhteen perusteella, voidaan tällainen poissaoloaika jättää kokonaan lukematta työssäolopäivien veroiseksi muuksi luvalliseksi poissaoloksi katsotaan myös edellä kohdissa 2, 5 ja 6 mainitut ajat ylittävät poissaoloajat 7

8 5 Vuosiloman pituus vuosiloman pituus määräytyy 3 :ssä tarkoitettujen täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän työkokemuslisään oikeuttavan palvelusajan ja palvelussuhteen pituuden mukaan pöytäkirjamerkintä lomanmääräytymisvuodelta ansaittuun vuosilomaan noudatetaan voimassa olleen KVTES:n vuosilomaluvun 5 :n 2 mom. määräyksiä 8

9 5 Vuosiloman pituus 1) kun viranhaltijalla/työntekijällä on mennessä ao. kuntaan/kuntayhtymään yhdenjaksoista palvelusta vähintään 6 kuukautta ja hänellä on siihen mennessä ollut vähintään 15 vuotta työkokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa Täysiä lomanmääräytymiskuukausia vuosilomapäivät Kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olleelle katsotaan palvelussuhteen jatkuessa keskeytymättä se aika joka hänelle on luettu mennessä vuosilomaoikeuteen vaikuttavaksi palvelusajaksi 9

10 5 Vuosiloman pituus 2 a) Viranhaltijan/työntekijänpalvelussuhde on mennessä jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 1 vuoden, lukuun ottamatta asevelvollisuusaikaa, naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalveluksessa oltua aikaa 2 b) Viranhaltija/työntekijä on ollut omassa kunnassa tai kuntayhtymässä 31.3 palvelussuhteessa tällöin päättyneen lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä välittömästi ja yhtäjaksoisesti 6 kuukautta ja hänellä on 5 vuotta työkokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa Täysiä lomanmääräytymiskuukausia vuosilomapäivät c) Vuosilomaoikeutta vähintään 10 vuotta ja 12 täyttä lomanmääräytymiskuukautta = 30 vuosilomapäivää 10

11 5 Vuosiloman pituus 3) muissa tapauksissa viranhaltijan/työntekijän vuosiloman pituus määräytyy seuraavasti: Täysiä lomanmääräytymiskuukausia vuosilomapäivät mom. Vuosiloman pituuden on oltava vähintään vuosilomalain mukainen 11

12 6 Vuosilomapäivien kuluminen vuosilomaa annettaessa vuosilomapäiviksi katsotaan kaikki ne päivä jotka ilman vuosilomaa olisivat olleet työpäiviä täydellä kalenteriviikolla (M-S) katsotaan olevan 5 työpäivää ja 5 vuosilomapäivää. vuosiloma-aikaan voi sisältyä työpäivien lisäksi myös vapaapäiviä 12

13 6 Vuosilomapäivien kuluminen vuosilomaa annettaessa JAKSOTYÖ, keskeytynyt jakso (ennalta tiedetty kesksytys) Täysi kalenteriviikko 1) täydellä kalenteriviikolla katsotaan olevan 5 työpäivää ja myös 5 vuosilomapäivää, joita kuitenkin vähentävät työaikaluvun 7 :n 2 mom. tarkoitetut työaikaa lyhentävät arkipyhät Vajaa kalenteriviikko 2) vuosiloma-aikaan sisältyvällä vajaalla kalenteriviikolla vuosilomapäivät kuluvat seuraavasti vuosiloma-aika vuosilomapäivät työaika kalenteripäivinä ,

14 6 Vuosilomapäivien kuluminen vuosilomaa annettaessa vuosiloma-aikaan sisältyvää työaikaluvun työaikaa lyhentävää arkipyhää ei katsota vuosilomapäiväksi luettavaksi työpäiväksi em. taulukkoa sovellettaessa muodollisessa jaksotyössä täyteen kalenteriviikkoon sisältyy 5 työpäivää ja 5 vuosilomapäivää 14

15 6 Vuosilomapäivien kuluminen vuosilomaa annettaessa työpäiviä enemmän/vähemmän kuin 5 kalenteriviikossa työ- ja vapaapäiviä sisällytetään vuosiloma-aikaan seuraavanlaisesti täydellä kalenteriviikolla on 5 vuosilomapäivää vajaalla kalenteriviikolla vuosilomapäivä ovat vuosiloma-aikaan sisältyvät arkipäivät, paitsi lauantai arkipyhät eivät kuluta vuosilomaa Vuosiloma-aikaan sisältyvät normaalit työpäivät (ilman vuosilomaa olisivat työpäiviä) saadaan laskentakaavasta: kalenteriviikon keskimääräiset vuosilomaoikeus työpäivät X työpäivinä 5 Osa-aikaeläkkeellä, työaika 50 % yleistyöajasta, joka toinen viikko työssä 5 työpäivää. Vuosiloman pituus 38 työpäivää 2,5 : 5 x 38 = 19 (vuosiloma-aikaan sisällytetään 19 normaalia työpäivää) Yleistyöaika, 4 työpäivää/vko (9-10 t). Vuosiloman pituus 30 työpäivää 4 : 5 x 30 = 24 (vuosiloma-aikaan sisällytetään 24 työpäivää) 15

16 6 Vuosilomapäivien kuluminen vuosilomaa annettaessa mikäli vuorokautinen työaika vaihtelee enemmän kuin 3 tuntia vuorokaudessa vuosiloma-aikaan sisällytetään työ- ja vapaapäiviä sekä työ- ja vapaa-aikaa samassa suhteessa kuin niitä muutoinkin on tällöin vuosilomaan sisältyvät arkipäivät katsotaan työpäiviksi, lukuun ottamatta lauantaita ja työaikaluvussa tarkoitettuja arkipyhiä 16

17 6 Vuosilomapäivien kuluminen vuosilomaa annettaessa pyöristäminen pyöristetään lähimpään täyteen kokonaislukuun, 0,5 pyöristetään ylöspäin useaan osaan jaettu loman ja usean pyöristyksen jälkeen lopputuloksen tulee olla saman, kuin jos pyöristys olisi suoritettu yhteenlasketuista loman osista em. tavalla 17

18 7 Vuosiloman antaminen vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä ajankohtana, jollei loman pitämisestä sovita muulla tavalla. vuosilomasta 20 lomapäivää kuitenkin, väh. 65 % loman kokonaismäärästä sijoitetaan lomavuoden lomakauteen muu kuin lomakaudelle sijoitettava loma on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä kausiluonteisessa työssä kesäloma voidaan antaa lomakauden ulkopuolella saman kalenterivuoden aikana 18

19 7 Vuosiloman antaminen vähintään 25 vuosilomapäivän pituisesta lomasta annetaan lomakauden ulkopuolella 5 lomapäivää talvilomana, jollei toisin sovita kesäloma ja talviloma annetaan yhdenjaksoisina ellei työn käynnissä pitämiseksi ole välttämätöntä jakaa sitä osaa kesälomasta joka ylittää 10 vuosilomapäivää pidettäväksi lomakaudella yhdessä tai useammassa osassa 19

20 7 Vuosiloman antaminen vuosilomaa ei saa ilman viranhaltijan/työntekijän suostumusta määrätä äitiys- eikä isyysvapaan ajaksi loma saadaan antaa 6 kuukauden kuluessa vapaan päättymisestä muun pitkäaikaisen virka-/työvapaan aikana vuosiloma voidaan antaa, ottaen huomioon mitä on vuosiloman siirrosta työkyvyttömyyden johdosta määrätty vuosilomaa ei saa määrätä siten että työssäolon säännöllinen työaika muuttuisi olennaisesti vuosiloman vuoksi 20

21 8 Vuosiloman jakamisesta ja ajankohdasta sopiminen palvelussuhteen kestäessä palvelussuhteen kestäessä voidaan sopia 10 vuosilomapäivää ylittävä loman osan pitämisestä yhdessä tai useammassa jaksossa vuosiloman antamisesta ajanjaksolla joka alkaa sen kalenterivuoden alusta, jolle lomakausi sijoittuu ja joka päättyy seuraavana vuonna ennen lomakauden alkua lisäksi voidaan sopia 10 vuosilomapäivää ylittävän osan pitämisestä viimeistään vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä (ero säästövapaaseen) 21

22 8 Vuosiloman jakamisesta ja ajankohdasta sopiminen palvelussuhteen kestäessä jos palvelussuhde päättyy ennen kuin viranhaltijalla/työntekijällä on 7 :n mukaan oikeus pitää vuosilomaa voidaan palvelussuhteen kestäessä sopia palvelussuhteen päättymiseen mennessä ansaittavan vuosiloman pitämisestä palvelussuhteen kestäessä viranhaltijan/työntekijän aloitteesta voidaan sopia 20 vuosilomapäivää ylittävän enintään 5 vuosilomapäivän pituisen vuosiloman osan pitämisestä lyhennettynä työaikana sopimus on tehtävä kirjallisena 22

23 9 Viranhaltijoiden/työntekijöiden kuuleminen työnantajan on selvitettävä viranhaltijoille/työntekijöille tai heidän edustajilleen vuosiloman antamisesta työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet ennen loman ajankohdan määräämistä viranhaltijoille/työntekijöille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta loman sijoittamisessa 23

24 10 Vuosiloman ajankohdan ilmoittaminen työnantajan määrätessä loman ajankohdan, siitä on ilmoitettava viranhaltijalle/työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista (pääsääntö) jos tämä ei ole mahdollista, loman ajankohdasta on ilmoitettava viimeistään 2 viikkoa ennen vuosiloman tai sen osan alkamista perustellut syyt poiketa pääsäännöstä 24

25 11 Vuosiloman siirto Työkyvyttömyys Viranhaltija/työntekijä työkyvytön vuosiloman tai säästövapaan alkaessa tai sen aikana sairauden, synnytyksen tai tapaturman johdosta siirretään työkyvyttömyysajalle sijoittuva vuosiloma/säästövapaa myöhemmin pidettäväksi pyyntö siirtää ilman aiheetonta viivytystä työantajan pyynnöstä velvollisuus esittää lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys 25

26 11 Vuosiloman siirto siirretty kesäloma annetaan lomakauden loppuun mennessä talviloma ennen seuraavan lomakauden alkua. jos lomaa ei voida antaa em. tavalla, niin siirretty kesä loma voidaan antaa lomakauden jälkeen saman kalenterivuoden aikana ja talviloma lomakautta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä jos loman antaminen ei työkyvyttömyydenjatkumisen vuoksi ole edellä tarkoitetun tavoinkaan mahdollista, saamatta jääneestä lomasta maksetaan lomakorvaus 16 :n mukaan ellei sovita kesäloman antamisesta tämän luvun 8 :n mukaisesti 26

27 11 Vuosiloman siirto Työnantajan on ilmoitettava siirretyn loman ajankohta kahta viikkoa (pääsääntö) tai, jos tämä ei ole mahdollista, viimeistään viikkoa ennen loman alkamista (perustellut syyt) Muu syy viranhaltijan vuosilomaa voidaan siirtää tai jo aloitettu vuosiloma keskeyttää, mikäli siirtäminen tai keskeyttäminen on tarpeellista julkisen vallan käyttöön liittyvistä painavista syistä taikka välttämätöntä laissa säädettyjen terveyteen tai turvallisuuteen liittyvientehtävien hoitamiseksi siirtämisestä on pyrittävä ilmoittamaan vähintään 2 viikkoa ennen loman tai sen osan alkamista erityisen painavasta syystä vuosiloman ajankohtaa voidaan siirtää tai keskeyttää noudattamatta 2 viikon ilmoitusaikaa 27

28 12 Vuosiloman säästäminen Viranhaltija/työntekijä voi siirtää ansaitusta vuosilomasta 15 päivää ylittävän osan sovittaessa pidettäväksi lomakautta seuraavan lomakauden jälkeen säästövapaana säästövapaasta voi sopia vielä senkin jälkeen, kun lomavuoden vuosiloma on jo vahvistettu säästövapaan pitämisajankohdasta sovitaan viranhaltijan/työntekijän ja työnantajan edustajan kanssa 28

29 13 Vuosilomapalkka vuosiloman ja säästövapaan ajalta maksetaan varsinainen kuukausipalkka vuosilomapalkka määräytyy pääsääntöisesti lomallelähtöhetken varsinaisen palkan perusteella jos palkka muuttuu vuosiloman aikana, vuosilomapalkka muuttuu vastaavasti (tehtävämuutos, yleiskorotus) 29

30 13 Vuosilomapalkka mikäli työntekijän säännöllinen työaika ja vastaavasti palkka muuttuvat lomanmääräytymisvuoden ( ) aikana tai sen päätyttyä ennen vuosiloman alkamista päättyneeltä lomamääräytymisvuodelta ansaitun vuosiloma-ajan vuosilomapalkka määräytyy keskimääräisen työaikaprosentin mukaan lomallelähtöhetken täysi varsinainen palkka kerrotaan lomanmääräytymisvuoden keskimääräisellä työaikaprosentilla Esimerkki: viranhaltija/työntekijä työskennellyt lomanmääräytymisvuoden aikana 7 kuukautta 60 %:n työajassa ja 5 kuukautta 100 %:n työajassa keskimääräinen työaikaprosentti 7*60 + 5*100 / 12 = 76,7 % täysi varsinainen palkka 2500 vuosiloma-ajan palkka 76,7 %*2500 = 1917,50 riippumatta siitä mikä työaikaprosentti on loman tai sen osan alkaessa 30

31 Työntekijän työaika ja vastaavasti palkka muuttuvat lomanmääräytymisvuoden aikana alkaen. LMV LMV LMV LMV lomaa LMV LMV lomaa lomaa VL-palkka VL-palkka VL-palkka 13 2 mom mom mom. 60 % 100 % 31

32 Työntekijän työaika ja vastaavasti palkka muuttuvat lomanmääräytymisvuoden jälkeen alkaen, ennen kuin hän pitää ko. lomanmääräytymisvuodelta ansaittua vuosilomaa LMV LMV LMV LMV LMV lomaa LMV LMV lomaa lomaa LMV lomaa VL-palkka VL-palkka VL-palkka VL-palkka 13 2 mom mom mom mom. 100 % 60 % 32

33 13 Vuosilomapalkka 13 :n 2 mom. määräyksiä sovelletaan lomanmääräytymisvuodelta ja sen jälkeen ansaittuun vuosilomaan määräystä sovelletaan tilanteissa kun sovitaan työajan muutoksesta ja palkan määrästä työnantajan ja viranhaltijan/työntekijän kesken esim. osa-aikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke, osittainen hoitovapaa tai työntekijän omaan pyyntöön perustuva osa-aikaistaminen vuosilomapalkka määräytyy 2 mom. mukaan silloin kun työaika lisääntyy tai vähenee mikäli sovitaan loman antamisesta lomanmääräytymisvuoden kuluessa, vuosilomapalkka korjataan vastaamaan 2 mom. mukaista palkkaa, mikäli työaikaprosentti ja palkka muuttuvat lomanmääräytymisvuoden aikana 33

34 13 Vuosilomapalkka jos säännölliseen työaikaan sisältyy sunnuntai-, ilta- tai yötyötä tai vuorotyössä ilta- ja yövuoroja Vuosilomapalkka korotetaan näistä lisistä johtuvalla lisäyksellä, joka voi olla enintään 35 %. Prosenttiluku saadaan laskemalla kuinka monta %:a säännöllisenä työaikana tehtyjen työaikalisien osuus on edellisen lomanmääräytymisvuoden varsinaisesta kuukausipalkasta. 34

35 14 Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka viranhaltijan, jonka työaikaa koskevan määräyksen ja työntekijän, jonka työsopimuksen mukainen työaika on niin vähäinen Ja tästä syystä vain osa kalenterikuukausista on täysiä lomanmääräytymiskuukausia vuosilomapalkka on 9 % tai, jos palvelussuhde on jatkunut lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden, 11,5 % hänelle lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta hätätyötä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa korotusta 35

36 14 Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka jos edellä tarkoitettu viranhaltija/työntekijä on lomanmääräytymisvuoden aikana ollut estynyt tekemästä työtä 1. äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, vanhempainvapaan, TSL:n 4 luvun 6 :ssä säädetyn tilapäisen hoitovapaan tai 7 :ssä säädetyn pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon vuoksi 2. sairauden tai tapaturman vuoksi 3. lääkärin määräämän, ammattitaudin tai tapaturman johdosta työkyvyn palauttamiseksi tai säilyttämiseksi annettavan lääkinnällisen kuntoutuksen vuoksi 4. sairauden leviämisen ehkäisemiseksi annetun viranomaisen määräyksen vuoksi 5. lomauttamisen vuoksi 36

37 14 Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka vuosilomapalkan perusteena olevaan palkkaan lisätään laskennallisesti poissaolon ajalta saamatta jäänyt varsinainen palkka ja tältä ajalta maksettu palkka, kuitenkin 2 ja 3 kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa enintään 105 kalenteripäivän ajalta 5 kohdan tarkoittamassa tapauksessa 42 kalenteripäivän ajalta edellä tarkoitettu poissaoloajan palkka lasketaan keskimääräisen viikkotyöajan ja poissaoloajan alkamishetken palkan mukaan ottaen huomioon poissaoloaikana toteutetut palkankorotukset. jos keskimääräisestä viikkotyöajasta ei ole sovittu, laskennallinen palkka määräytyy poissaoloa edeltävän 12 viikon keskimääräisen viikkotyöajan mukaan. 37

38 15 Lomapalkan määräytyminen eräissä tapauksissa jos viranhaltija/työntekijä on osan lomanmääräytymisvuodesta ansainnut lomaa 3 :n mukaan ja osan vuotta kuulunut tämän luvun 21 :ssä tarkoitetun vapaan piiriin, loman ja vapaan ajalta määräytyvä palkka ja lomakorvaus lasketaan kultakin jaksolta erikseen. 38

39 16 Lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä palvelussuhteen päättyessä, vielä pitämättömistä lomapäivistä/säästövapaapäivistä suoritetaan lomakorvaus joka saadaan: jakamalla varsinainen palkka luvulla 20,83 ja kertomalla se 5 :n 3 mom. pitämättömien vuosilomapäivien lukumäärällä Luvun 20,83 laskentakaava = 25 x 5 : 6= 20,83 25 = nykyisen sopimuksen jakajaluku päiväpalkka määrättäessä 5 = työpäiviä/lomapäiviä uudessa sopimuksessa 6 = lomapäiviä täydellä kalenteriviikolla nykyisessä sopimuksessa 39

40 16 Lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä, niiden vuosilomaja säästövapaapäivien osalta, joiden vuosilomapalkka määräytyy keskimääräisen vuosilomapalkan mukaisesti lomakorvaus lasketaan jakamalla tarkoitettu keskimääräinen kuukausipalkka luvulla 20,83 ja kertomalla se pitämättömien vuosilomapäivien lukumäärällä soveltamisohje: tätä määräystä sovelletaan lomanmääräytymisvuoden ja sen jälkeen ansaittuun vuosilomaan 40

41 16 Lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä jos viranhaltija/työntekijä niinä kalenterikuukausina joina palvelussuhde alkoi ja päättyi, on ollut työssä yhteensä vähintään 35 tuntia tai 14 työpäivää yhtäjaksoinen palvelussuhde on alkamis- ja päättymiskuukausien aikana yhteensä jatkunut 16 kalenteripäivää johon ei lueta lakkoaikaa eikä muuta luvatonta poissaoloaikaa eikä hän tämän palvelussuhteen ajalta ole saanut lomaa tai muuta korvausta siitä luetaan tämä aika lomakorvausta määrättäessä yhdeksi täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi, jolta maksetaan myös lomaraha. 41

42 16 Lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä Edellä 14 :ssä tarkoitetulle viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan palvelussuhteen päättyessä 14 :n mukaan määräytyvä vuosilomakorvaus siltä ajalta, jolta hän ei siihen mennessä ole saanut lomaa tai lomakorvausta. Viranhaltijalle/työntekijälle jolle ei ole palvelussuhteen päättyessä kertynyt 3-5 :n mukaan oikeutta lomaan maksetaan lomakorvausta siltä ajalta, jolta hän ei ole siihen mennessä saanut lomakorvausta 9 % tai, jos palvelussuhde on jatkunut lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä väh. vuoden 11,5 % hänelle työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta. 42

43 16 Lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä Edellä tarkoitettua prosenttikorvausta ei makseta mikäli viranhaltija/työntekijä ansaitsee samalta kalenterikuukaudelta vuosilomaa saman työnantajan muun, eriaikaisen palvelussuhteen perusteella 43

44 17 Lomakorvaus asepalvelusta ja siviilipalvelusta suorittamaan lähtevälle kun viranhaltija/työntekijä lähtee suorittamaan asepalvelusta vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalvelusta hänelle maksetaan mukaan lomakorvaus, vaikka hänen palvelussuhteensa ei päätyisi. 44

45 18 Lomaraha viranhaltija/työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomarahaa, jonka suuruus on 1) 15 vuotta 6 % 2) vähintään 1 vuosi 5 % 3) alle 1 vuosi 4 % lomanmääräytymisvuotta seuraavan heinäkuun varsinaisesta kuukausipalkasta laskentaperusteena ei koskaan keskimääräistä vuosilomapalkkaa 45

46 18 Lomaraha jos heinäkuu on palkaton työnteon keskeytyksen vuoksi, lomaraha lasketaan sen varsinaisen kuukausipalkan mukaan, jonka hän olisi saanut ollessaan heinäkuun työssä. palvelussuhteen päättyessä ennen heinäkuun palkanmaksuajankohtaa, lasketaan lomaraha palvelussuhteen päättymistä edeltäneen kuukauden varsinaisesta palkasta jos tältä kuukaudelta ei ole maksettu varsinaista palkkaa, lomaraha lasketaan siltä kuukaudelta, jolta viranhaltija/työntekijä olisi palvelussuhteessa ollessaan saanut varsinaisen kuukausipalkan. 46

47 18 Lomaraha lomarahaa ei makseta, jos viranhaltija ennen loman tai sen osa tai niiden jälkeen on ollut luvatta pois tai ilman pätevää syytä viranhaltija/työntekijä jättää noudattamatta irtisanomisajan viranhaltija on pantu viralta viranhaltija/työntekijä purkaa määräaikaisen palvelussuhteen tärkeän syyn sitä vaatimatta työsopimus puretaan siirtymäsäännös muun sopimuksen piiristä tämän sopimuksen piiriin. 47

48 19 Vuosilomapalkan ja lomarahan maksaminen vuosiloman ja säästövapaan palkka maksetaan tavanmukaisena palkanmaksupäivänä tai viranhaltijan/työntekijän pyynnöstä ennen loman alkamista lomaraha maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei paikallisesti toisin sovita kuolemantapauksissa lomaraha ja lomakorvaus maksetaan kuolinpesälle 48

49 20 Opettajan sijaisena toimivan vuosiloma viranhaltijalta/työntekijältä jolla on oikeus vuosilomaan ja joka on virka-/työvapaalla hoitaakseen saman työnantajan palveluksessa opettajan tehtävää johon ei kuulu oikeutta vuosilomaan vähennetään sijaisuusaikaan sisältyvä laskennallisen vuosiloman aika hänen edellisenä lomanmääräytymisvuotena ansaitsemastaan vuosilomasta 49

50 21 Eräiden osa-aikaisten oikeus vapaaseen ja lomakorvaukseen viranhaltijalla/työntekijällä jolle ei työaikaa koskevan määräyksen/työsopimuksen mukaisen työaikajärjestelyn perusteella kerry yhtään täyttä 3 :ssä tarkoitettua lomanmääräytymiskuukautta on palvelussuhteen kestäessä oikeus halutessaan saada vapaata kaksi arkipäivää kultakin kalenterikuukaudelta jonka aikana hän on ollut palvelussuhteessa viranhaltijan/työntekijän on ennen lomakauden alkua ilmoitettava työnantajalle halustaan käyttää vapaata vapaan antamisessa noudatetaan soveltuvin osin mitä edellä 7-11 :ssä on vuosiloman antamisesta määrätty 50

51 21 Eräiden osa-aikaisten oikeus vapaaseen ja lomakorvaukseen viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada lomakorvauksena 9 %, tai jos palvelussuhde on jatkunut ennen lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden, 11,5 % hänelle edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa korotusta jos viranhaltija/työntekijä on ollut estynyt tekemästä työtä äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempain- vapaan vuoksi lomakorvauksenperusteena olevaan palkkaan lisätään laskennallisesti poissaolon ajalta saamatta jäänyt varsinainen palkka ja tältä ajalta maksettu palkka 51

52 21 Eräiden osa-aikaisten oikeus vapaaseen ja lomakorvaukseen viranhaltijalle/työntekijälle joka käyttää oikeuttaan vapaaseen maksetaan em. lomakorvaus vapaan yhteydessä siten kuin vuosilomapalkan maksamisesta on määrätty muutoin lomakorvaus maksetaan viimeistään lomakauden päättyessä tässä pykälässä tarkoitettujen osa-aikaisten viranhaltijoiden/työntekijöiden lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä määräytyy 16 :n 4 mom. mukaisesti 52

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 4 1 (8) KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset IV LUKU VUOSILOMA 11 Vuosiloman siirto Työkyvyttömyys 1 mom. Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5) OPETUSHENKILÖSTÖ JA VUOSILOMA Opetushenkilöstö jakautuu useampaan ryhmään sen mukaan minkälainen työaikajärjestelmä ryhmälle on sovittu. Seuraavassa käsitellään

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012.

Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012. Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012. 104 Vuosiloman pituus 1 mom. Vuosiloman pituus määräytyy 102 :ssä tarkoitettujen täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän sekä vuosisidonnaiseen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu.

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

Pöytäkirjamerkintä. Soveltamisohje

Pöytäkirjamerkintä. Soveltamisohje LUKU 4 VUOSILOMA Yleiset määräykset LUKU 4. A VUOSILOMA YLEISET MÄÄRÄYKSET 69 Vuosilomaluvun soveltamisala ja oikeus vuosilomaan 1 mom. Vuosilomaoikeus Työntekijällä on oikeus vuosilomaan tämän luvun määräysten

Lisätiedot

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset lukien

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset lukien KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset 1.3.2014 lukien 11 Vuosiloman siirto 1 mom. Työkyvyttömyys Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa tai sen aikana sairauden, synnytyksen

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014 AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu. Muutokset pohjautuvat

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Suurin osa käytännön soveltamisen kannalta tärkeistä vuosilomamääräyksistä on ennallaan. Tällaisia

Lisätiedot

Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan.

Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan. 2 LUKU VUOSILOMAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Määritelmät Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan. Niihin henkilöihin, joihin sovelletaan opetus- ja tutkimushenkilöstön

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 7 1 (10) Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) vuosiloma, selostus muuttuneista vuosilomamääräyksistä

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 7 1 (10) Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) vuosiloma, selostus muuttuneista vuosilomamääräyksistä KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 7 1 (10) Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) vuosiloma, selostus muuttuneista vuosilomamääräyksistä Oikeus vuosilomaan ja vuosilomaluvun soveltamisala (1

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ERÄIDEN VUOSILOMAMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA

TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ERÄIDEN VUOSILOMAMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA Yleiskirjeen 9/2019 liite TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2018 2019 ERÄIDEN VUOSILOMAMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Tällä työehtosopimuksella muutetaan kunnallisen

Lisätiedot

POSTIALAN TESSIN KESKEISIÄ VUOSILOMASÄÄNNÖKSIÄ (1.2.2003 lukien)

POSTIALAN TESSIN KESKEISIÄ VUOSILOMASÄÄNNÖKSIÄ (1.2.2003 lukien) POSTIALAN TESSIN KESKEISIÄ VUOSILOMASÄÄNNÖKSIÄ (1.2.2003 lukien) Juhani Salonen SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosiloman ansainta ja työssäolopäivien veroiset päivät...1 2. Lomakausi, talviloma ja loman antaminen...4

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Soveltamisohje vuosilomalain muutoksista

Soveltamisohje vuosilomalain muutoksista 1 Soveltamisohje vuosilomalain muutoksista Muutosten pääkohdat Vuosilomalakia muutettiin 1.4.2019 lukien siten, että työntekijälle turvataan oikeus EU-lainsäädännön edellyttämään vähintään neljän viikon

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE V/2/2015 27.4.2015 1(7) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään Viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimuksen

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE M+P+T+V/3/2011 9.3.2011 1(6) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE M+P+T+V/2/2013 27.3.2013 1(7) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS

KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS Reijo Mattila sopimussihteeri 2 SISÄLTÖ 1. VUOSILOMAN ANSAINTA 3 1.1 Loman pituus 3 1.2 Työssäolon veroinen aika 3 1.3 Vuosilomavapaa 4 2. LOMAN ANTAMINEN 5 2.1 Säästövapaa

Lisätiedot

18.3.2005/162. Vuosilomalaki 18.3.2005/162. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

18.3.2005/162. Vuosilomalaki 18.3.2005/162. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 11 27/05/2011 11:45 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2005» 18.3.2005/162 18.3.2005/162 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Vuosilomalaki

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS

KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS Reijo Mattila sopimusasiantuntija 2 VUOSILOMA KIINTEISTÖPALVELUALALLA Opas perustuu 1.4.2005 voimaan tulleeseen vuosilomalakiin ja kiinteistöpalvelualan työehtosopimusmääräyksiin.

Lisätiedot

Vuosilomalaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 17/2005 vp. Hallituksen esitys vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asia. Valiokuntakäsittely

Vuosilomalaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 17/2005 vp. Hallituksen esitys vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 17/2005 vp Hallituksen esitys vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä vuosilomalaiksi ja eräiksi

Lisätiedot

Vuosilomalaki 18.3.2005/162. 1 luku Yleiset säännökset. 2 luku Vuosiloman pituus

Vuosilomalaki 18.3.2005/162. 1 luku Yleiset säännökset. 2 luku Vuosiloman pituus Vuosilomalaki 18.3.2005/162 Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20050162. Vastuunrajoitus ja tulosteen käyttö Edilexin käyttöehtojen mukaisesti.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

Vuosilomalain muutos

Vuosilomalain muutos Vuosilomalain muutos 1.4.2019 luottamusmiesten koulutus 21.-22.3.2019 Hotelli Ava Vuosiloman ansainta Perustuu vuosilomalaissa määriteltyihin täysiin lomanmääräytymiskuukausiin Lomaa kertyy työsuhteen

Lisätiedot

Vuosiloman pituus määräytyy vuosilomalain mukaan

Vuosiloman pituus määräytyy vuosilomalain mukaan Vuosiloman pituus määräytyy vuosilomalain mukaan Kesälomakausi alkaa virallisesti toukokuun toisena päivänä ja päättyy syyskuun lopussa. Loma-aikaa ja lomapalkkaa koskevat pykälät ja määräykset löytyvät

Lisätiedot

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje.

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje. Ohje (1/6) 13.5.2014 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS OHJE KOSKIEN 1.4.2014 VOIMAAN TULLEITA IRTISANOMISAIKA- JA VUOSILOMAMÄÄRÄYKSIÄ TAUSTA Sivistystyönantajat ry ja yliopistojen henkilöstöä edustavat

Lisätiedot

VUOSILOMAT

VUOSILOMAT LIITE 4 VUOSILOMAT 2.5.2011-30.4.2012 Seuraavana kerrotaan vuosilomien ansainnan ja antamisen keskeiset periaatteet kaupan alalla. Vuosilomat määräytyvät vuosilomalain ja kaupan työehtosopimuksen mukaan.

Lisätiedot

93 Työssäoloon rinnastettava poissaoloaika Täyttä lomanmääräytymiskuukautta määritettäessä työssäolopäivien ja työssäolotuntien veroisia ovat ne työpäivät ja työtunnit, joina viranhaltija/työntekijä on

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS VUOSILOMISTA, 7.11.2013, päiv. 31.3.2015 (uusi 20 :n 4 mom.)

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS VUOSILOMISTA, 7.11.2013, päiv. 31.3.2015 (uusi 20 :n 4 mom.) 1(14) VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS VUOSILOMISTA, 7.11.2013, päiv. 31.3.2015 (uusi 20 :n 4 mom.) 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan valtion virastojen sekä koko- että osa-aikaisten virkamiesten

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Vuosilomaa koskevat määräykset KirVESTES:ssa

Vuosilomaa koskevat määräykset KirVESTES:ssa Vuosilomaa koskevat määräykset KirVESTES:ssa Luottamusmieskurssi B Kirkon alat ry Peruskäsitteitä loma-asioissa Lomanmääräytymisvuosi 1.4.vv 31.3.vv+1 Lomakausi 2.5. 30.9. Lomavuosi Se kalenterivuosi,

Lisätiedot

Työelämä (7) SOVELTAMISOHJE: VOIMAAN TULEVAT VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

Työelämä (7) SOVELTAMISOHJE: VOIMAAN TULEVAT VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 21.3.2019 1 (7) SOVELTAMISOHJE: 1.4.2019 VOIMAAN TULEVAT VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1 Muutosten pääkohdat Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2019 lukien siten, että työntekijälle turvataan oikeus vähintään neljän

Lisätiedot

HE 36/1998 vp PERUSTELUT

HE 36/1998 vp PERUSTELUT HE 36/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdot~taan merimiesten vuosilomalakia muutettavaksi vuosilomalain

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 4/2018 liite 5 1 (10) TS-18 liitteen 8, määräaikainen kokeilumääräys ns. 24 t / 42 t työajasta

KT Yleiskirjeen 4/2018 liite 5 1 (10) TS-18 liitteen 8, määräaikainen kokeilumääräys ns. 24 t / 42 t työajasta KT Yleiskirjeen 4/2018 liite 5 1 (10) TS-18 liitteen 8, määräaikainen kokeilumääräys ns. 24 t / 42 t työajasta sopimuskauden loppuun asti (Liitteen 8 kokeilumääräyksen mukaista työaikaa voidaan soveltaa

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES 22 1 Etuuden vaihtaminen joustovapaaksi Ta ja tt voivat sopia (tes 22.3 ) a)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2005 N:o 162 166. Vuosilomalaki. N:o 162. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2005 N:o 162 166. Vuosilomalaki. N:o 162. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2005 N:o 162 166 SISÄLLYS N:o Sivu 162 Vuosilomalaki... 591 163 Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta... 602

Lisätiedot

YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS

YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS 2009 1 Sisällysluettelo 1. Vuosiloman käsitteitä 3 Lomanmääräytymisvuosi (lmrv) 3 Lomanmääräytymiskuukausi 3 Lomakaudet 3 Täysi lomanmääräytymiskuukausi/14-päivän

Lisätiedot

1. Vuosiloman antaminen työsuhteen päättymis- ja lomautustilanteessa

1. Vuosiloman antaminen työsuhteen päättymis- ja lomautustilanteessa Uutiskirje (1/7) 21.6.2016 AJANKOHTAISIA VUOSILOMAKYSYMYKSIÄ Vuosilomalain 1.4.2016 voimaan tulleiden muutosten vuoksi olemme koonneet tähän uutiskirjeeseen keskeiset muutokset koskien työkyvyttömyyteen

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAVAPAASTA JA VUOSILOMAPALKAN MÄÄRÄÄ ALENTAVASTA VAPAA-AJASTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAVAPAASTA JA VUOSILOMAPALKAN MÄÄRÄÄ ALENTAVASTA VAPAA-AJASTA PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAVAPAASTA JA VUOSILOMAPALKAN MÄÄRÄÄ ALENTAVASTA VAPAA-AJASTA 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Sopimuksen sisältö Tällä paikallisella sopimuksella Järvenpään kaupunki

Lisätiedot

Vuosilomat-koulutus 3.3.2011. Heidi Lassila Eija Mallenius

Vuosilomat-koulutus 3.3.2011. Heidi Lassila Eija Mallenius Vuosilomat-koulutus 3.3.2011 Heidi Lassila Eija Mallenius 3.3.2011 1 Vuosilomaa koskevat työehtosopimusmääräykset Yliopistojen työehtosopimus voimaan 1.3.2010 Rakenne muuttunut merkittävästi: vuosilomalaista

Lisätiedot

VUOSILOMALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

VUOSILOMALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula VUOSILOMALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 20167 www.dlapiper.com 2015 0 Vuosiloma Keskeisiä käsitteitä lomavuosi kalenterivuosi, jonka vuosilomasta on kysymys lomanmääräytymisvuosi 1.4.-31.3.

Lisätiedot

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. 1 (6) KVTES 2012 2013: keskeiset materiaaliset muutokset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. Palkkausluku (luku II) Palkkausluvun sisältöä

Lisätiedot

TTES:n muuttuneet määräykset

TTES:n muuttuneet määräykset Yleiskirjeen 15/2007 liite 4 TTES:n muuttuneet määräykset Yleinen osa... 2 2 Paikallinen sopiminen... 2 3 Työsuhteen alkaminen... 2 4 Työntekijän lomauttaminen... 3 5 Osa-aikaistaminen ja työsuhteen päättyminen...

Lisätiedot

Keskeytysmääräykset sisältävät voimaantulevat yleistyöaikamääräykset

Keskeytysmääräykset sisältävät voimaantulevat yleistyöaikamääräykset KVTES yleistyöaika Keskeytysmääräykset sisältävät 7.5.2018 voimaantulevat yleistyöaikamääräykset Edustajisto 15.2.2018 Määräysten voimaantulo Määräykset korvaavat KVTES III luvun 7, 14 ja 15 yleistyöaikaa

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN VUOSILOMALUKU

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN VUOSILOMALUKU KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN VUOSILOMALUKU Suomi-KVTES-suomi Eero Perosvuo Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

VUOSILOMAOHJE Ohje

VUOSILOMAOHJE Ohje Ohje 7.5.2018 (1/9) VUOSILOMAOHJE 2018 Ohjetta on päivitetty 1.3.2018 voimaan tulleiden työehtosopimusmuutosten osalta siten, että vuosiloman siirtämistä koskevaa osiota (kohta 4) on muutettu omavastuuajan

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas 2014

Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas 2014 Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas 2014 2 Sisällys Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas2014... 1 Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman käsitteitä... 3

Lisätiedot

5 LUKU LOMAMÄÄRÄYKSET

5 LUKU LOMAMÄÄRÄYKSET 1 Medialiitto Teollisuusliitto 27.11.2017 Media- ja painoalan työntekijöiden TES 5 LUKU LOMAMÄÄRÄYKSET 5.1 VUOSILOMA 5.1.1 Vuosiloman määräytyminen 1. Työntekijä ansaitsee kaksi päivää vuosilomaa jokaiselta

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

LOMAOPAS 2010 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

LOMAOPAS 2010 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry LOMAOPAS 2010 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Sisällysluettelo 1. Loman ansaitseminen 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Lomanmääräytymisvuosi 1 1.3 Lomanmääräytymiskuukausi 14 päivän säännön mukaan 1 1.4

Lisätiedot

Toimihenkilöohjesääntö

Toimihenkilöohjesääntö Toimihenkilöohjesääntö 1 Toimihenkilöt ja toimikaudet Yhdistyksellä voi olla toimihenkilöitä. Toimihenkilöt valitsee hallitus. Yhdistyksen toimihenkilöiden työsuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2015

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2015 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas 2015 Sisällys Yksityisen sosiaalipalvelu-alan vuosilomaopas 2015... 1 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Heidi Lassila 6.3.2013 1 Vuosilomaa koskevat työehtosopimusmääräykset Yliopistojen ensimmäinen työehtosopimus voimaan 1.3.2010, uusi ajalle 1.2.2012-31.3.2014 Uusia muutoksia

Lisätiedot

PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA

PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA YTY-ryhmä 8 29.03.2016 YTY-ryhmä 10 04.04.2016 Kunnanhallitus 125 11.04.2016 Kunnanhallitus 159 26.04.2016 PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA 230/0/00/001/2013

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 2/2018 liite 2 1 (10) voimaan tulevien yleistyöaikamääräysten soveltamisohje. Sisällys

KT Yleiskirjeen 2/2018 liite 2 1 (10) voimaan tulevien yleistyöaikamääräysten soveltamisohje. Sisällys KT Yleiskirjeen 2/2018 liite 2 1 (10) 7.5.2018 voimaan tulevien yleistyöaikamääräysten soveltamisohje Sisällys 1 Yleistyöaikaa koskevat määräykset poissaolon vaikutuksesta työaikaan... 2 2 Säännöllinen

Lisätiedot

Harri Hietala Keijo Kaivanto. Vuosilomalaki käytännössä

Harri Hietala Keijo Kaivanto. Vuosilomalaki käytännössä Harri Hietala Keijo Kaivanto Vuosilomalaki käytännössä TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2102-2

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10)

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10) KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10) 1.6.2015 Voimaan tulevien jaksotyöaikamääräysten soveltamisohje Sisällys 1. Säännöllinen työaika (9 1 mom.) 1.1 Palvelussuhde ei kestä koko työaikajaksoa (9 2 mom.)

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2014

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2014 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas 2014 Sisällys Yksityisen sosiaalipalvelu-alan vuosilomaopas 2014... 1 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

Sisällys. 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4. 2 Vuosiloman ansainta... 5. 3 Vuosilomapalkka... 10. 4 Lomakorvaus... 14

Sisällys. 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4. 2 Vuosiloman ansainta... 5. 3 Vuosilomapalkka... 10. 4 Lomakorvaus... 14 Vuosilomalaki Sisällys 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 2 Vuosiloman ansainta... 5 Vuosiloman pituus ja ansaintasäännöt... 5 Täysi lomanmääräytymiskuukausi... 6 Vuosilomaa vastaava vapaa... 8 3

Lisätiedot

KVTES yleistyöaika. Keskeytysmääräykset sisältävät voimaantulevat yleistyöaikamääräykset. JHL koulutus/mp

KVTES yleistyöaika. Keskeytysmääräykset sisältävät voimaantulevat yleistyöaikamääräykset. JHL koulutus/mp KVTES yleistyöaika Keskeytysmääräykset sisältävät 7.5.2018 voimaantulevat yleistyöaikamääräykset JHL koulutus/mp Määräysten voimaantulo Määräykset korvaavat KVTES III luvun 7, 14 ja 15 yleistyöaikaa koskevat

Lisätiedot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Uusi työaikamalli Kansanopistojen rehtorit 16.2.2010 Asiantuntija Salla Pyymäki Tuottavuus- ja palkkakilpailukykyohjelma Neuvottelutulos 8.2.2010 (hallitus vahvistaa

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus III LUKU TYÖAIKA 9 Jaksotyöaika Säännöllinen työaika 1 mom. Työaikalain 7 :ssä tarkoitetussa työssä,

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan. vuosilomaopas

Kiinteistöpalvelualan. vuosilomaopas 1 Kiinteistöpalvelualan vuosilomaopas 2 KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS I. MÄÄRITELMIÄ... 3 II. VUOSILOMAN PITUUS... 3 1. Lomapäivien määrä (VLL 5 )... 3 2. Täysi lomanmääräytymiskuukausi (VLL 6 )...

Lisätiedot

Työsopimuslain muutokset voimaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työsopimuslain muutokset voimaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työsopimuslain muutokset voimaan 1.1.2017 Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen pitkäaikaistyöttömän kanssa TSL 1:3a Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ei edellytä TSL 3 :n 2 momentissa tarkoitettua

Lisätiedot

KVTES LIITE 12:n neuvottelutulos

KVTES LIITE 12:n neuvottelutulos KVTES LIITE 12:n neuvottelutulos 08.02.2018 JHL:n edustajisto/hallitus 15.02.2018 Marja Lehtonen/Riitta Rautiainen KVTES Liite 12 Palkan korotukset Sopimusta sovelletaan omassa kodissa työskenteleviin

Lisätiedot

VUOSILOMAT JA PALKANMAKSU 2012

VUOSILOMAT JA PALKANMAKSU 2012 VUOSILOMAT JA PALKANMAKSU 2012 Vuosilomapalkkaa ja lomakorvausta maksetaan kaupan alan työntekijöille ensisijaisesti kaupan työehtosopimukseen perustuen ja siltä osin kuin työehtosopimuksessa ei ole säännöksiä

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajien luettavaksi. HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat palauttavat allekirjoitetut

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat palauttavat

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1973 No 112

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1973 No 112 POSTI-JA LENNÄTINHALLSTUKSEN KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1973 No 112 No 112 Kiertokirje valtion virkamiesten vuosilomasta Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava asetus: (692/1973) Asetus valtion virkamiesten

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

poissaolo Viikoittainen ylityöraja viikolla tai tasoittumisjaksolla, jossa on hyväksyttävä

poissaolo Viikoittainen ylityöraja viikolla tai tasoittumisjaksolla, jossa on hyväksyttävä KT Yleiskirjeen 2/2018 liite 3 1 (11) 7.5.2018 voimaan tulevien toimistotyöaikamääräysten soveltamisohje Sisällys 1 Toimistotyöaikaa koskevat määräykset poissaolon vaikutuksesta työaikaan... 2 2 Säännöllinen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS HENKILÖSTÖOSASTO OHJE VM/347/ /2009

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS HENKILÖSTÖOSASTO OHJE VM/347/ /2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 18.3.2009 HENKILÖSTÖOSASTO OHJE VM/347/00.00.00/2009 Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma Säännökset joihin määräysten/ohjeiden antaminen

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti:

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti: YLEISKIRJEEN 26/2003 LIITE 2 1 (5) KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2003 2004 LIITE 5 KESKEYTYMÄTÖN KOLMIVUOROTYÖ 1 Soveltamisala ja säännöllinen työaika 2 Vuosityöaika Tämän liitteen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/711/ /2014 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/711/ /2014 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 20.3.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/711/00.00.00/2014 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

Keskimääräisessä työajassa on huomioitu Työehtosopimuksen 20 :n mukaiset työaikaa lyhentävät

Keskimääräisessä työajassa on huomioitu Työehtosopimuksen 20 :n mukaiset työaikaa lyhentävät 1(2) Paikallinen sopimus vuorotyötä tekevien ylempien toimihenkilöiden työaikajärjestelyistä ja niihin liittyvistä korvauksista Finnair Oyj:ssä ja sen tytäryhtiöissä 1. Sopimuksella on sovittu Finnair

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen. Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus

Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen. Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus Siirtymäaika 1.6.2015 saakka Tuplajaksoja ei suunnitella Taustalla

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1377-01 (15/2000)

Työneuvoston lausunto TN 1377-01 (15/2000) Työneuvoston lausunto TN 1377-01 (15/2000) Työneuvoston lausunto vuosilomalain soveltamisesta X:n työsuhteessa. Annettu Vantaan käräjäoikeuden pyynnöstä 17 päivänä toukokuuta 2001. Lausuntopyyntö Vantaan

Lisätiedot