Tutkinnosta työelämään LÄHIHOITAJAN KOULUTUS JA OSAAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkinnosta työelämään LÄHIHOITAJAN KOULUTUS JA OSAAMINEN"

Transkriptio

1 Tutkinnosta työelämään LÄHIHOITAJAN KOULUTUS JA OSAAMINEN

2

3 Lähihoitajakoulutus "Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten." (Opetushallituksen määräys 17/011/2010) Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa tai suorittamalla näyttötutkinnon. Perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa. Tutkinnon perusteet ovat samat nuorille ja aikuisopiskelijoille, vain tutkinnon muodostuminen ja suorittamistapa eroavat. Lähihoitajat työskentelevät monenlaisissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. Työssään he noudattavat alan arvoperustaa ja ammattietiikkaa. Lähihoitaja vastaa tekemästään työstä ensisijaisesti asiakkaalle ja potilaalle, mutta myös yhteiskunnalle. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja voi toimia laajasti koko sosiaali- ja terveysalalla toisen asteen tutkintoa edellyttävissä tehtävissä. Lähihoitajan tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Koulutusohjelmia/osaamisaloja on kymmenen: asiakaspalvelu ja tietohallinta; ensihoito; jalkojenhoito; kuntoutus; lasten ja nuorten hoito ja kasvatus; mielenterveys- ja päihdetyö; sairaanhoito ja huolenpito; suun terveydenhoito; vammaistyö sekä vanhustyö. Lähihoitajatutkinnossa on paljon valinnaisuutta! Koulutusohjelmasta/osaamisalasta riippumatta tutkinnon suorittanut voi hakea kaikkia lähihoitajan töitä. Lähihoitaja on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Lähihoitajatutkinnon suorittanut rekisteröidään hakemuksesta Valviran julkiseen Terhikki-rekisteriin. (www.valvira.fi)

4 Ammatillinen peruskoulutus ja näyttötutkinto Lähihoitajaksi ammatillisella peruskoulutuksella Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavaa sosiaalija terveysalan perustutkintoa ohjaavat Opetushallituksen määräykset tutkinnon perusteista ja terveydentilavaatimuksista. Ammatillinen perustutkinto muodostuu pakollisista ammatillisista tutkinnon osista, joihin sisältyy yksi pakollinen koulutusohjelma, ammattitaitoa täydentävistä ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Tutkintoon sisältyy vähintään 29 opintoviikkoa työssäoppimista, vähintään 5 opintoviikkoa yrittäjyyttä sekä 2 opintoviikon laajuinen opinnäyte. Lähihoitajakoulutusta järjestävät toisen asteen ammatilliset oppilaitokset. Lähihoitajaksi voi opiskella myös oppisopimuksella. Peruskoulutuksena opiskelu kestää keskimäärin kolme vuotta ja on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Ammattiosaamisen näytöt sisältyvät tutkintoon. Tutkintotodistus muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta. Opiskelijat voivat halutessaan sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa laajentavia osia, joilla omaa ammattiosaamista voi syventää yksilöllisesti. Lähihoitajakoulutukseen sisältyvän työssäoppimisen tavoitteet nojaavat tutkinnon perusteisiin. Opiskelija ei tule työpaikalle vain harjoittelemaan koulussa opittua, vaan osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikoilla työtä tehden. Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Opiskelijan ohjaajaksi nimetään lähihoitaja tai vastaavan tutkinnon suorittanut työntekijä.

5 Lähihoitajaksi näyttötutkinnolla Ammatillinen aikuiskoulutus perustuu näyttötutkintojärjestelmään. Näyttötutkinnossa lähtökohtana on aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen riippumatta siitä, miten ammattitaito on hankittu. Näyttötutkintona suoritettua sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa ohjaavat myös Opetushallituksen määräykset. Näyttötutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, joita ovat kaikille pakolliset tutkinnon osat, yksi pakollinen osaamisala sekä kaikille valinnaiset tutkinnon osat. Ammattitaidon arviointiin osallistuu työpaikalta työnantajan ja työntekijän edustaja sekä oppilaitoksen edustaja. osaamista eri tavoin: valmistavan koulutuksen, työkokemuksen, aikaisempien opintojen tai muun, esim. harrastustoiminnan kautta. Näyttötutkinto henkilökohtaistetaan kullekin aikuisopiskelijalle. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa sitä, että tutkinnon suorittajan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan hänelle sopivalla tavalla. Lisätietoa näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta saa parhaiten paikalliselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä. Näyttötutkinnon suorittamisaika riippuu tutkinnon suorittajan aikaisemmasta työ- ja opiskeluhistoriasta. Tutkinnon suorittajalle on usein kertynyt ammatillista

6 Lähihoitaja on moniosaaja Lähihoitajat kertovat työstään sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Lähihoitajatutkinto antaa vankan ammattitaidon. Käytännönläheinen koulutus takaa lähihoitajalle monipuolisen ja samalla erikoistuneen ammattitaidon, jota tarvitaan kaikkialla sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä. Lähihoitaja työskentelee aina lähellä potilasta ja asiakasta. Hän toimii lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten keskuudessa siellä, missä ihmisiä hoidetaan ja autetaan. Lähihoitajan työhön kuuluu myös lääkehoidon toteuttaminen, mm. lääkkeiden jakaminen ja luonnollista tietä annettavien lääkkeiden ja injektioiden antaminen. Lähihoitaja terveyskeskuksessa Tehtäväni on huolehtia perushoidosta hyvän hoitotyön käytäntöjä noudattaen. Teen työtäni osana moniammatillista tiimiä, jonka tehtävänä on hoitaa potilasta lääkärin ohjeiden mukaisesti sekä edistää hänen kuntoutumistaan. Potilaan toimintakyky pyritään palauttamaan niin hyväksi kuin mahdollista. Tehtäviini kuuluvat potilaan tilan vaatimat erikoishoidot, esim. haavahoidot ja katetroinnit. Työhön kuuluu myös lääkehoitoa. Tärkeää on potilaan tilan jatkuva tarkkailu ja kirjaaminen. Työssäni vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja yhteistyökykyä. Lähihoitaja erikoissairaanhoidossa Potilaiden suuri vaihtuvuus tekee työstäni sairaalan vuodeosastolla monipuolista ja haastavaa. Keskimääräinen hoitoaika osastollamme on 3-4 vuorokautta. Lähihoitajana vastuullani on potilaiden hyvä perushoito, jonka tavoitteena on aina potilaan kuntouttaminen. Työni on tiivistä yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa. Toimenkuvaani kuuluvat potilaan ohjaaminen ja valmisteleminen tutkimuksiin ja toimenpiteisiin sekä valvonta ja tarkkailu niiden jälkeen. Lisäksi avustan lääkäreitä pienissä, osastolla tehtävissä toimenpiteissä.

7 Työni vaatii joustavuutta ja kykyä toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Oman ammattitaidon ja työyksikön kehittäminen ovat myös osa työtäni. Lähihoitaja päiväkodissa Päiväkodissa työskentely on monipuolista ja haastavaa. Alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatustyö vaatii paitsi joustavuutta myös hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Pyrin herättämään lapsen uteliaisuuden ja antamaan hänelle oppimisen ja kokemisen iloa. Työtä tehdään yhdessä muiden ammattilaisten kanssa nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Lasten päivittäisestä hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen on tärkein tehtävämme, jossa toimimme lasten vanhempien kasvatuskumppaneina. Lähihoitajana olen työpaikallani pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidon osaaja. Tehtävässäni saan toteuttaa omia vahvuuksiani, esim. musikaalisuutta lauluhetkissä, kädentaitoja askartelussa ja liikunnallisuutta jumpassa. Kielitaitokin harjaantuu, sillä ryhmissä alkaa olla paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia. Lähihoitaja kotihoidossa Työvuoroni kotihoidon lähihoitajana koostuvat itsenäisistä kotikäynneistä. Asiakkaani ovat usein iäkkäitä vanhuksia tai työikäisiä ihmisiä, joilla on jokin sairaus tai vamma. Avustan heitä mm. henkilökohtaisesta puhtaudesta huolehtimisessa, pukeutumisessa sekä ruoan valmistuksessa ja tarjolle asettamisessa. Jaan lääkkeet valmiiksi dosettiin ja tarvittaessa annan ne, pistän insuliinin sekä mittaan verenpaineen ja verensokerin. Lääkkeiden vaikutusten seuranta on osa työnkuvaani. Laadin vastuuasiakkailleni hoito- ja palvelusuunnitelmia.

8 Kotihoidossa toimiva lähihoitaja tarvitsee hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä kohdata ihminen tämän omassa kodissa. Asiakkaan omaa tahtoa ja itsemääräämisoikeutta on aina kunnioitettava. Vaikka työn itsenäinen luonne vaatii päätöksentekotaitoa, saan aina tukea tiimiltäni. Parasta työssäni on tyytyväinen, hyvin hoidettu asiakas. Lähihoitaja vanhusten palvelutalossa Teen kaksivuorotyötä vanhusten palvelutalossa. Mielestäni pitkän elämän eläneet vanhat ihmiset ansaitsevat hyvää hoitoa. Parasta työssäni on nähdä, kuinka työni helpottaa jonkun vanhuksen oloa, ilahduttaa tai tekee hänet tyytyväiseksi. Saan työniloa yhteisistä hauskoista hetkistä, vaikkapa vessareissulla yhdessä lauletusta Sinatran kappaleesta. Joskus tilanteet asukkaiden kanssa voivat olla vaikeita. Koen onnistuneeni, kun saan asiakkaan rauhoittumaan ja tilanteen hallintaan. Arjessa selviytymisessä auttaminen ja vanhusten omien voimavarojen tukeminen on päätehtäväni. Työni on tärkeää, monipuolista, luovaa ja vastuullista. Teen paljon vuoroja yksin ja toimin suunnitelmien mukaan vastuuhoitajavuorossa. Yksin iltavuorossa työskennellessä on osattava arvioida, missä tarve kulloinkin on suurin. Jaan lääkkeitä ja annan ne asiakkaille sekä teen pieniä hoitotoimenpiteitä. Tarvittaessa tilaan ambulanssin. Lähihoitaja hoivakodissa Työskentelen vanhusten hoivakodissa, jossa asukkaat tarvitsevat vaihtelevasti apua päivittäisissä toiminnoissaan. Työ on mielekästä ja saan käyttää osaamistani laajaalaisesti. Palkitsevinta on vanhusten hyvä mieli ja onnistumisen tunne. Rauhallinen työote on tehtävässäni tarpeen ja huumorista on hyötyä. Nauramme paljon sekä henkilökunnan

9 Parasta työssäni on tyytyväinen, hyvin hoidettu asiakas. että asukkaiden kesken. Yhteenkuuluvuuden tunne auttaa jaksamaan niinä päivinä kun tuntuu, että työ on raskaampaa. Saan tehdä monenlaisia töitä, mm. asiakkaiden toimintakyvyn kartoittamista ja ylläpitoa sekä päivittäisissä toiminnoissa ohjaamista ja avustamista asiakkaan omia voimavaroja hyödyntäen. Päiväni kuluvat ripeästi asiakkaiden kävelyharjoituksia tai polkulaitteella polkemista ohjatessa. Viriketoiminnan järjestäminen ja ohjaaminen kuuluvat nekin toimenkuvaani. Työssäni pitää myös jatkuvasti päivittää tietojaan sairauksista ja lääkehoidosta. Osastollamme toimii omahoitajajärjestelmä, joten voin paneutua syvällisemmin omien asiakkaideni hoitoon. Myös hoitosuunnitelmien ja kirjallisten arviointien laatiminen sekä täsmällinen kirjaaminen kuuluvat omahoitajalle. Yhteistyö omaisten kanssa on päivittäistä ja erittäin tärkeää. Hehän tuntevat asiakkaamme parhaiten. Lähihoitaja päivystyksessä Työskentelen päivystyksessä, jossa otan vastaan ambulanssipotilaita ja tarvittaessa annan nostoapua. Tarkkailen hoitoa odottavien potilaiden vointia, tiedotan muutoksista toimenpidehuoneissa työskenteleville hoitajille sekä kirjaan kaikki tiedot huolellisesti. Huolehdin potilaiden turvallisuudesta ja kerron heille jonotilanteesta ja mahdollisista viivästyksistä. Ohjaan ja neuvon myös potilaiden omaisia. Tarvittaessa otan potilailta virtsanäytteitä sekä teen itsenäisesti pieniä toimenpiteitä kuten ompeleiden poistoja ja korvahuuhteluja. Monissa muissa toimenpiteissä toimin avustajana. Aggressiivisten, levottomien, mielenterveysja päihdepotilaiden rauhoitus ja valvominen sekä lapsipotilaiden huomioiminen ovat osa tehtävääni. Teen myös potilassiirtoja eri osastoille tai laboratorioon ja järjestelen siirtokuljetuksia.

10 Lähihoitajan tutkinto avaa monta ovea työelämään. Päiväni ovat vaihtelevia, vastuuta on paljon mutta siitä huolimatta jokaisen asiakkaan tulisi saada yksilöllistä ja tarpeenmukaista hoitoa. Tässä työssä tarvitaan yhteistyökykyä, järjestelmällisyyttä, empatiaa ja oikeudenmukaisuutta. Pitää pystyä tekemään nopeita päätöksiä ja muuttamaan suunnitelmia. On tärkeää myös osata ennakoida tilanteita ja välttää esim. konflikteja väkivaltaisiksi ja aggressiivisiksi tiedettyjen asiakkaiden kanssa. Lähihoitaja mielenterveystyössä Työskentelen kiertävänä sijaisena kodinomaisissa ryhmäkodeissa, joissa on erilaisia kuntoutujia. Välillä teen myös keikkaa sairaalaan psykiatrisille osastoille. Arvostan ryhmäkodeissa sitä, että kaikessa toiminnassa pyritään asiakkaan hyvään kuntoutumiseen. Asiakas viipyy sairaalassa vain akuutin vaiheen yli, jonka jälkeen tehdään jatkohoitosuunnitelma. Jos asiakas ei selviä itsenäisesti, on tuettu asuminen ryhmäkodissa hyvä vaihtoehto. Kuntoutukseen kuuluvat jokapäiväiset rutiinit - ruoanlaitto, hygienia, siisteys, lääkehoito - joiden hoitamisessa asiakasta tuetaan. Päämääränä on mahdollisimman suuri omatoimisuus. Mielenterveyskuntoutujien kanssa työskentely vaatii paljon pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä ja huumoria. Lähihoitaja vammaistyössä Työskentelen kehitysvammaisten asuntolassa. Asuntola on tarkoitettu autetuille/ohjatuille kehitysvammaisille. Tavoitteemme on ylläpitää ja parantaa asukkaidemme toimintakykyä kannustamalla ja tukemalla heitä omiin yrityksiin, onnistumisen kokemuksiin ja hyvään elämään. Tukemalla, ohjaamalla ja auttamalla asukkaita selviytymään arjen askareista pyrimme siihen, että asukkaat tuntevat hallitsevansa elämäänsä ja kokevat arjen turvalliseksi ja mielekkääksi. Tuemme asukkaita elämään täyspainoi-

11 sesti ja haluamme lisätä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta asuntolassa. Lähihoitaja huolehtii asuntolan asukkaiden perushoidosta, josta lääkehuolto muodostaa päivittäin suuren osan. Työssä tarvitaan hyviä sosiaalisia taitoja, joustavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Huumorintaju on myös olennainen taito työssäni. Lähihoitaja suun terveydenhoidossa Lähihoitajan työ suun terveydenhoidossa on mielestäni hyvin vaihtelevaa. Suuri osa työstä koostuu hammaslääkärin avustamisesta erilaisissa toimenpiteissä, kuten tarkastuksissa, paikkauksissa, juurihoidossa ja kirurgisissa toimenpiteissä. Huolehdin tarvittavista instrumenteista ja tarveaineista sekä niiden tilauksesta. Monet hoitajat meillä huolehtivat myös ajanvarauksesta. Asiakaskunta vaihtelee alle kouluikäisistä vanhuksiin. Koen työn antoisaksi, ja koulutus antaa mahdollisuuksia valita erilaisia työpisteitä oman mielenkiinnon mukaan. Monissa työpaikoissa on sekä aamu- että iltavuoroja, viikonlopputöitä on vähemmän. Työ vaatii monipuolisia vuorovaikutustaitoja sekä asiakkaan että työparin/työtovereiden kanssa. Lisäksi fyysisestä kunnostaan on huolehdittava, jotta staattiset ja toistuvat liikkeet eivät rasita kehoa liikaa. Ergonomiastaan tulee huolehtia heti alusta asti. Lähihoitaja jalkojenhoidossa Työskentelen sekä kotihoidossa että laitoksissa. Pidän työni monimuotoisuudesta ja vaihtelevuudesta. Jalkojenhoidon ammattitutkinto on syventänyt tietojani sairauksien vaikutuksista alaraajojen toimintakykyyn ja opettanut minua ohjaamaan asiakasta hyvään jalkojen hoitoon. Huomaan asiakkaan toimintakyvyn heikkoudet ja vahvuudet nopeasti.

12 Itseään täytyy ja saa kehittää jatkuvasti. Kotihoidon asiakkaan kanssa keskustelemme yhdessä muun muassa sopivasta lääkityksestä ja sen vaikutuksesta sairauteen ja hoitoon. Laitoksissa saan olla osa moniammatillista työryhmää ja jakaa tietotaitoani heille. Samalla muut ohjeistavat minua esimerkiksi uusissa hoitotavoissa ja säädöksissä. Asiakkailla on monenlaisia kysymyksiä jalkojen hoidosta. Haluan ylläpitää ja päivittää osaamistani jatkuvasti, jotta voin vastata mahdollisimman kattavasti heidän kysymyksiinsä. Lähihoitaja vastaanottotyössä Työskentelen terveyskeskuksen vastaanotossa, jossa työtehtävät ovat hyvin vaihtelevia. Ajanvarauksessa arvioin asiakkaan hoidon tarpeen puhelimitse tai kasvotusten ja kirjaan tiedot tietojärjestelmään. Konekirjoitusvuorossa taas puran lääkäreiden sanelut sekä kirjoitan sanelun mukaan erilaisia todistuksia ja lähetteitä. Vastaanotolla avustan monenlaisissa toimenpiteissä kipsauksista rektoskopioihin, valmistelen hoidettavat potilaat ja valvon heidän vointiaan jälkikäteen. Työ on monipuolista ja vastuullista. Asiakkaat ovat kaikenikäisiä ja tilanteet muuttuvat nopeasti. Työntekijän on kyettävä arvioimaan hoidon tarve ja kiireellisyys nopeasti. Työssäni vaaditaan joustavuutta, hyvää stressinsietokykyä sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Lähihoitaja ulkomailla Työskentelen vanhainkodissa Tukholmassa lähihoitajana (ruotsiksi undersköterska). Teen sen lisäksi töitä suomalaisessa kotipalvelussa. Lähdin alun perin ulkomaille, koska halusin nähdä maailmaa ja kokea, millaista on työskennellä toisenlaisessa kulttuurissa. Ruotsi on sopivan lähellä, ja halusin parantaa ruotsin kielen taitoani. Työskentely

13 ulkomailla oli antoisampaa kuin alun perin odotinkaan, ja tänne olen toistaiseksi jäämässä. Parasta ulkomailla työskentelyssä on vieraan kielen käyttäminen ja se, että huomaa pärjäävänsä hyvin toisessa maassa. Täällä Tukholmassa meillä on monikulttuurinen työympäristö; työkaverit ovat ympäri maailman ja koen sen mielenkiintoisena lisänä työssäni. Lähihoitaja esimiestehtävissä Toimin yksikkövastaavana monihäiriöisten asiakkaiden (päihde-, mielenterveys- ja elämänhallinnan häiriöt) kuntoutusyksikössä. Työhöni kuuluvat operatiivinen johtaminen, lähiesimiehen tehtävät, markkinointi sekä yhteistyö kumppanuus- ja yhteistyötahojen kanssa. Operatiiviseen johtamiseen kuuluvat mm. taloudesta vastaaminen yhdessä taloushallinnon kanssa, erilaiset raportoinnit kunnille, Hilmo-rekisterin ylläpito, arjen toiminnan kehittäminen ja seuranta, tiimityö, johtoryhmässä toimiminen, asiakasinfot sekä tarvittaessa kuntoutusohjaajan sijaistaminen. Esimiehen tehtäviini kuuluvat osallistuminen kuntoutustiimin työhön, henkilökunnan työhyvinvoinnista huolehtiminen (esim. kehityskeskustelut ja -päivät), työvuorojärjestelyt sekä rekrytointi, jota teen yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa. Markkinoinnin puolella järjestän messutapahtumia, koulutuksia ja luentoja, esittelen yksikköäni eri yleisöille ja etsin uusia yhteistyökumppaneita. Pidän työssäni sen ihmisläheisyydestä, monimuotoisuudesta, haastavuudesta, itsenäisyydestä ja vaikuttamismahdollisuuksista. Jokainen päivä tuo uudet haasteet, itseään täytyy ja saa kehittää jatkuvasti, varsinkin tässä jatkuvasti muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon maailmassa.

14 Lähihoitaja yrittäjänä Lähihoitajan työ itsenäisenä ammatinharjoittajana on mielenkiintoista. Meitä lähihoitajayrittäjiä on melko harvassa ja siksi kilpailukin on vielä vähäistä. Hoivayrittäjille on nyt kysyntää ja tällä työllä pärjää hyvin. Sosiaali- ja terveydenhuollon yrittäjäksi ryhtyvän tulee tehdä ilmoitus aluehallintovirastoon ja yleensä myös kotikuntaansa. Neuvoja ja lisätietoja voi kysellä esim. SuPerista, aluehallintovirastosta tai uusyrityskeskuksesta. Työni on todella monipuolista. Autan ihmisiä heidän kotonaan melkein kaikessa; avustan puhtaudessa ja huolehdin lääkehoidosta, autan ostosten teossa ja ruokailussa ja olen tukena ulkoilussa, kuntoutuksessa, asioidessa ja mahdollisissa iltariennoissa. Lähden myös mukaan käymään lääkärissä. Pidän asiakkaille seuraa ja pyrin lisäämään heidän hyvinvointiaan luomalla positiivisuutta kaikissa elämän vaiheissa. Tärkeintä on hyvä ja rehellinen maine, vankan ammattitaidon lisäksi tietenkin. Verkostoituminen on todella tärkeää. Omaa jaksamista lisää asiakkaiden vaihtelevuus vauvasta vaariin ja joskus kotieläimiinkin, unohtamatta hyvää ammatillista tukiverkostoa. Jos ei rikastu rahallisesti, niin elämä rikastuu sitäkin enemmän. Nautin työstäni, koska saan itse laatia aikatauluni. Päiväohjelmani on sen verran väljä, ettei minun koskaan tarvitse asiakkaan luokse mennessäni sanoa, että minulla on kiire.

15 SuPer-saavutuksia lähihoitajakoulutuksessa ja lähihoitajan työssä: lähihoitajakoulutus ja lähihoitajan työ tunnetaan työmme toimikunnissa, työryhmissä ja neuvottelukunnissa on tuottanut tulosta vaikutamme lähihoitajakoulutuksen sisältöön ja laatuun lähihoitajan nimikesuojaus ja rekisteröinti monet hyödylliset ammatilliset oppaat ja selvitykset lähihoitajan ammattimerkki lähihoitaja lääkehoidon toteuttajana kotimaiset ja ulkomaiset hankkeet lähihoitajien lisääntyneet työnsaantimahdollisuudet ulkomailla jatkuva kehitys- ja tutkimustyö työhyvinvointiselvitykset lähihoitajan eettiset ohjeet ja lähihoitajalupaus työssäoppimisen teesit Helsinki 2013 Copyright SuPer ry

16 TYÖTÄ LÄHELLÄ IHMISTÄ SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja alalle opiskelevien ammattiliitto. SuPer toimii aktiivisesti koulutuksen ja työelämän kehittäjänä. Lähihoitajatutkinnon suorittaneet ovat SuPerin suurin jäsenryhmä. SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER RY Ratamestarinkatu 12, Helsinki puh faksi

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen ja osaamiseen Opetussisällöistä

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2 Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori 30.10.2014 Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistus Uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus 4. Vapaasti

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry Ammattiosaajan työkykypassi 2.0 Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry L630/1998, Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 5 Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Opetussuunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Asiakaspalvelun ja tietohallinnon osaamisala, Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Syksy 2012 1 Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Esimerkkejä tutkinnon muodostumisesta ammatillisessa koulutuksessa evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Diat tuottanut Jukka Söderdahl Winna Tutkinnon osa kerrallaan - esimerkki tutkinnon

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi:

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi: 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu:

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH)

OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH) Espoon seudun koulutkuntayhtymä Omnia PL 77700 02070 ESPOON KAUPUNKI omnia.fi OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH) Sosiaali- ja terveysalan pertutkinto, lähihoitaja Omnia, aikuisopisto Mallissa oppimisvalmiuksia

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 22.10-16.11.2012

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 22.10-16.11.2012 RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 22.10-16.11.2012 NIVALAN KOTIHOITO KAMoon TYKE- hanke 2009-2012 Annika Pisano Ylivieskan ammattiopisto SISÄLTÖ: 1. YHTEENVETO 3 2. TYÖELÄMÄJAKSON TAVOITTEET, TEHTÄVÄNKUVAUS JA

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Lausunto 1(5) Opetushallitus PL 380 (Kumpulantie 3) 00531 Helsinki Viite Opetushallituksen lausuntopyyntö 17/421/2008 Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot