Tutkinnosta työelämään LÄHIHOITAJAN KOULUTUS JA OSAAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkinnosta työelämään LÄHIHOITAJAN KOULUTUS JA OSAAMINEN"

Transkriptio

1 Tutkinnosta työelämään LÄHIHOITAJAN KOULUTUS JA OSAAMINEN

2

3 Lähihoitajakoulutus "Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten." (Opetushallituksen määräys 17/011/2010) Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa tai suorittamalla näyttötutkinnon. Perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa. Tutkinnon perusteet ovat samat nuorille ja aikuisopiskelijoille, vain tutkinnon muodostuminen ja suorittamistapa eroavat. Lähihoitajat työskentelevät monenlaisissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. Työssään he noudattavat alan arvoperustaa ja ammattietiikkaa. Lähihoitaja vastaa tekemästään työstä ensisijaisesti asiakkaalle ja potilaalle, mutta myös yhteiskunnalle. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja voi toimia laajasti koko sosiaali- ja terveysalalla toisen asteen tutkintoa edellyttävissä tehtävissä. Lähihoitajan tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Koulutusohjelmia/osaamisaloja on kymmenen: asiakaspalvelu ja tietohallinta; ensihoito; jalkojenhoito; kuntoutus; lasten ja nuorten hoito ja kasvatus; mielenterveys- ja päihdetyö; sairaanhoito ja huolenpito; suun terveydenhoito; vammaistyö sekä vanhustyö. Lähihoitajatutkinnossa on paljon valinnaisuutta! Koulutusohjelmasta/osaamisalasta riippumatta tutkinnon suorittanut voi hakea kaikkia lähihoitajan töitä. Lähihoitaja on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Lähihoitajatutkinnon suorittanut rekisteröidään hakemuksesta Valviran julkiseen Terhikki-rekisteriin. (www.valvira.fi)

4 Ammatillinen peruskoulutus ja näyttötutkinto Lähihoitajaksi ammatillisella peruskoulutuksella Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavaa sosiaalija terveysalan perustutkintoa ohjaavat Opetushallituksen määräykset tutkinnon perusteista ja terveydentilavaatimuksista. Ammatillinen perustutkinto muodostuu pakollisista ammatillisista tutkinnon osista, joihin sisältyy yksi pakollinen koulutusohjelma, ammattitaitoa täydentävistä ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Tutkintoon sisältyy vähintään 29 opintoviikkoa työssäoppimista, vähintään 5 opintoviikkoa yrittäjyyttä sekä 2 opintoviikon laajuinen opinnäyte. Lähihoitajakoulutusta järjestävät toisen asteen ammatilliset oppilaitokset. Lähihoitajaksi voi opiskella myös oppisopimuksella. Peruskoulutuksena opiskelu kestää keskimäärin kolme vuotta ja on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Ammattiosaamisen näytöt sisältyvät tutkintoon. Tutkintotodistus muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta. Opiskelijat voivat halutessaan sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa laajentavia osia, joilla omaa ammattiosaamista voi syventää yksilöllisesti. Lähihoitajakoulutukseen sisältyvän työssäoppimisen tavoitteet nojaavat tutkinnon perusteisiin. Opiskelija ei tule työpaikalle vain harjoittelemaan koulussa opittua, vaan osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikoilla työtä tehden. Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Opiskelijan ohjaajaksi nimetään lähihoitaja tai vastaavan tutkinnon suorittanut työntekijä.

5 Lähihoitajaksi näyttötutkinnolla Ammatillinen aikuiskoulutus perustuu näyttötutkintojärjestelmään. Näyttötutkinnossa lähtökohtana on aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen riippumatta siitä, miten ammattitaito on hankittu. Näyttötutkintona suoritettua sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa ohjaavat myös Opetushallituksen määräykset. Näyttötutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, joita ovat kaikille pakolliset tutkinnon osat, yksi pakollinen osaamisala sekä kaikille valinnaiset tutkinnon osat. Ammattitaidon arviointiin osallistuu työpaikalta työnantajan ja työntekijän edustaja sekä oppilaitoksen edustaja. osaamista eri tavoin: valmistavan koulutuksen, työkokemuksen, aikaisempien opintojen tai muun, esim. harrastustoiminnan kautta. Näyttötutkinto henkilökohtaistetaan kullekin aikuisopiskelijalle. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa sitä, että tutkinnon suorittajan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan hänelle sopivalla tavalla. Lisätietoa näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta saa parhaiten paikalliselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä. Näyttötutkinnon suorittamisaika riippuu tutkinnon suorittajan aikaisemmasta työ- ja opiskeluhistoriasta. Tutkinnon suorittajalle on usein kertynyt ammatillista

6 Lähihoitaja on moniosaaja Lähihoitajat kertovat työstään sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Lähihoitajatutkinto antaa vankan ammattitaidon. Käytännönläheinen koulutus takaa lähihoitajalle monipuolisen ja samalla erikoistuneen ammattitaidon, jota tarvitaan kaikkialla sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä. Lähihoitaja työskentelee aina lähellä potilasta ja asiakasta. Hän toimii lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten keskuudessa siellä, missä ihmisiä hoidetaan ja autetaan. Lähihoitajan työhön kuuluu myös lääkehoidon toteuttaminen, mm. lääkkeiden jakaminen ja luonnollista tietä annettavien lääkkeiden ja injektioiden antaminen. Lähihoitaja terveyskeskuksessa Tehtäväni on huolehtia perushoidosta hyvän hoitotyön käytäntöjä noudattaen. Teen työtäni osana moniammatillista tiimiä, jonka tehtävänä on hoitaa potilasta lääkärin ohjeiden mukaisesti sekä edistää hänen kuntoutumistaan. Potilaan toimintakyky pyritään palauttamaan niin hyväksi kuin mahdollista. Tehtäviini kuuluvat potilaan tilan vaatimat erikoishoidot, esim. haavahoidot ja katetroinnit. Työhön kuuluu myös lääkehoitoa. Tärkeää on potilaan tilan jatkuva tarkkailu ja kirjaaminen. Työssäni vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja yhteistyökykyä. Lähihoitaja erikoissairaanhoidossa Potilaiden suuri vaihtuvuus tekee työstäni sairaalan vuodeosastolla monipuolista ja haastavaa. Keskimääräinen hoitoaika osastollamme on 3-4 vuorokautta. Lähihoitajana vastuullani on potilaiden hyvä perushoito, jonka tavoitteena on aina potilaan kuntouttaminen. Työni on tiivistä yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa. Toimenkuvaani kuuluvat potilaan ohjaaminen ja valmisteleminen tutkimuksiin ja toimenpiteisiin sekä valvonta ja tarkkailu niiden jälkeen. Lisäksi avustan lääkäreitä pienissä, osastolla tehtävissä toimenpiteissä.

7 Työni vaatii joustavuutta ja kykyä toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Oman ammattitaidon ja työyksikön kehittäminen ovat myös osa työtäni. Lähihoitaja päiväkodissa Päiväkodissa työskentely on monipuolista ja haastavaa. Alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatustyö vaatii paitsi joustavuutta myös hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Pyrin herättämään lapsen uteliaisuuden ja antamaan hänelle oppimisen ja kokemisen iloa. Työtä tehdään yhdessä muiden ammattilaisten kanssa nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Lasten päivittäisestä hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen on tärkein tehtävämme, jossa toimimme lasten vanhempien kasvatuskumppaneina. Lähihoitajana olen työpaikallani pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidon osaaja. Tehtävässäni saan toteuttaa omia vahvuuksiani, esim. musikaalisuutta lauluhetkissä, kädentaitoja askartelussa ja liikunnallisuutta jumpassa. Kielitaitokin harjaantuu, sillä ryhmissä alkaa olla paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia. Lähihoitaja kotihoidossa Työvuoroni kotihoidon lähihoitajana koostuvat itsenäisistä kotikäynneistä. Asiakkaani ovat usein iäkkäitä vanhuksia tai työikäisiä ihmisiä, joilla on jokin sairaus tai vamma. Avustan heitä mm. henkilökohtaisesta puhtaudesta huolehtimisessa, pukeutumisessa sekä ruoan valmistuksessa ja tarjolle asettamisessa. Jaan lääkkeet valmiiksi dosettiin ja tarvittaessa annan ne, pistän insuliinin sekä mittaan verenpaineen ja verensokerin. Lääkkeiden vaikutusten seuranta on osa työnkuvaani. Laadin vastuuasiakkailleni hoito- ja palvelusuunnitelmia.

8 Kotihoidossa toimiva lähihoitaja tarvitsee hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä kohdata ihminen tämän omassa kodissa. Asiakkaan omaa tahtoa ja itsemääräämisoikeutta on aina kunnioitettava. Vaikka työn itsenäinen luonne vaatii päätöksentekotaitoa, saan aina tukea tiimiltäni. Parasta työssäni on tyytyväinen, hyvin hoidettu asiakas. Lähihoitaja vanhusten palvelutalossa Teen kaksivuorotyötä vanhusten palvelutalossa. Mielestäni pitkän elämän eläneet vanhat ihmiset ansaitsevat hyvää hoitoa. Parasta työssäni on nähdä, kuinka työni helpottaa jonkun vanhuksen oloa, ilahduttaa tai tekee hänet tyytyväiseksi. Saan työniloa yhteisistä hauskoista hetkistä, vaikkapa vessareissulla yhdessä lauletusta Sinatran kappaleesta. Joskus tilanteet asukkaiden kanssa voivat olla vaikeita. Koen onnistuneeni, kun saan asiakkaan rauhoittumaan ja tilanteen hallintaan. Arjessa selviytymisessä auttaminen ja vanhusten omien voimavarojen tukeminen on päätehtäväni. Työni on tärkeää, monipuolista, luovaa ja vastuullista. Teen paljon vuoroja yksin ja toimin suunnitelmien mukaan vastuuhoitajavuorossa. Yksin iltavuorossa työskennellessä on osattava arvioida, missä tarve kulloinkin on suurin. Jaan lääkkeitä ja annan ne asiakkaille sekä teen pieniä hoitotoimenpiteitä. Tarvittaessa tilaan ambulanssin. Lähihoitaja hoivakodissa Työskentelen vanhusten hoivakodissa, jossa asukkaat tarvitsevat vaihtelevasti apua päivittäisissä toiminnoissaan. Työ on mielekästä ja saan käyttää osaamistani laajaalaisesti. Palkitsevinta on vanhusten hyvä mieli ja onnistumisen tunne. Rauhallinen työote on tehtävässäni tarpeen ja huumorista on hyötyä. Nauramme paljon sekä henkilökunnan

9 Parasta työssäni on tyytyväinen, hyvin hoidettu asiakas. että asukkaiden kesken. Yhteenkuuluvuuden tunne auttaa jaksamaan niinä päivinä kun tuntuu, että työ on raskaampaa. Saan tehdä monenlaisia töitä, mm. asiakkaiden toimintakyvyn kartoittamista ja ylläpitoa sekä päivittäisissä toiminnoissa ohjaamista ja avustamista asiakkaan omia voimavaroja hyödyntäen. Päiväni kuluvat ripeästi asiakkaiden kävelyharjoituksia tai polkulaitteella polkemista ohjatessa. Viriketoiminnan järjestäminen ja ohjaaminen kuuluvat nekin toimenkuvaani. Työssäni pitää myös jatkuvasti päivittää tietojaan sairauksista ja lääkehoidosta. Osastollamme toimii omahoitajajärjestelmä, joten voin paneutua syvällisemmin omien asiakkaideni hoitoon. Myös hoitosuunnitelmien ja kirjallisten arviointien laatiminen sekä täsmällinen kirjaaminen kuuluvat omahoitajalle. Yhteistyö omaisten kanssa on päivittäistä ja erittäin tärkeää. Hehän tuntevat asiakkaamme parhaiten. Lähihoitaja päivystyksessä Työskentelen päivystyksessä, jossa otan vastaan ambulanssipotilaita ja tarvittaessa annan nostoapua. Tarkkailen hoitoa odottavien potilaiden vointia, tiedotan muutoksista toimenpidehuoneissa työskenteleville hoitajille sekä kirjaan kaikki tiedot huolellisesti. Huolehdin potilaiden turvallisuudesta ja kerron heille jonotilanteesta ja mahdollisista viivästyksistä. Ohjaan ja neuvon myös potilaiden omaisia. Tarvittaessa otan potilailta virtsanäytteitä sekä teen itsenäisesti pieniä toimenpiteitä kuten ompeleiden poistoja ja korvahuuhteluja. Monissa muissa toimenpiteissä toimin avustajana. Aggressiivisten, levottomien, mielenterveysja päihdepotilaiden rauhoitus ja valvominen sekä lapsipotilaiden huomioiminen ovat osa tehtävääni. Teen myös potilassiirtoja eri osastoille tai laboratorioon ja järjestelen siirtokuljetuksia.

10 Lähihoitajan tutkinto avaa monta ovea työelämään. Päiväni ovat vaihtelevia, vastuuta on paljon mutta siitä huolimatta jokaisen asiakkaan tulisi saada yksilöllistä ja tarpeenmukaista hoitoa. Tässä työssä tarvitaan yhteistyökykyä, järjestelmällisyyttä, empatiaa ja oikeudenmukaisuutta. Pitää pystyä tekemään nopeita päätöksiä ja muuttamaan suunnitelmia. On tärkeää myös osata ennakoida tilanteita ja välttää esim. konflikteja väkivaltaisiksi ja aggressiivisiksi tiedettyjen asiakkaiden kanssa. Lähihoitaja mielenterveystyössä Työskentelen kiertävänä sijaisena kodinomaisissa ryhmäkodeissa, joissa on erilaisia kuntoutujia. Välillä teen myös keikkaa sairaalaan psykiatrisille osastoille. Arvostan ryhmäkodeissa sitä, että kaikessa toiminnassa pyritään asiakkaan hyvään kuntoutumiseen. Asiakas viipyy sairaalassa vain akuutin vaiheen yli, jonka jälkeen tehdään jatkohoitosuunnitelma. Jos asiakas ei selviä itsenäisesti, on tuettu asuminen ryhmäkodissa hyvä vaihtoehto. Kuntoutukseen kuuluvat jokapäiväiset rutiinit - ruoanlaitto, hygienia, siisteys, lääkehoito - joiden hoitamisessa asiakasta tuetaan. Päämääränä on mahdollisimman suuri omatoimisuus. Mielenterveyskuntoutujien kanssa työskentely vaatii paljon pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä ja huumoria. Lähihoitaja vammaistyössä Työskentelen kehitysvammaisten asuntolassa. Asuntola on tarkoitettu autetuille/ohjatuille kehitysvammaisille. Tavoitteemme on ylläpitää ja parantaa asukkaidemme toimintakykyä kannustamalla ja tukemalla heitä omiin yrityksiin, onnistumisen kokemuksiin ja hyvään elämään. Tukemalla, ohjaamalla ja auttamalla asukkaita selviytymään arjen askareista pyrimme siihen, että asukkaat tuntevat hallitsevansa elämäänsä ja kokevat arjen turvalliseksi ja mielekkääksi. Tuemme asukkaita elämään täyspainoi-

11 sesti ja haluamme lisätä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta asuntolassa. Lähihoitaja huolehtii asuntolan asukkaiden perushoidosta, josta lääkehuolto muodostaa päivittäin suuren osan. Työssä tarvitaan hyviä sosiaalisia taitoja, joustavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Huumorintaju on myös olennainen taito työssäni. Lähihoitaja suun terveydenhoidossa Lähihoitajan työ suun terveydenhoidossa on mielestäni hyvin vaihtelevaa. Suuri osa työstä koostuu hammaslääkärin avustamisesta erilaisissa toimenpiteissä, kuten tarkastuksissa, paikkauksissa, juurihoidossa ja kirurgisissa toimenpiteissä. Huolehdin tarvittavista instrumenteista ja tarveaineista sekä niiden tilauksesta. Monet hoitajat meillä huolehtivat myös ajanvarauksesta. Asiakaskunta vaihtelee alle kouluikäisistä vanhuksiin. Koen työn antoisaksi, ja koulutus antaa mahdollisuuksia valita erilaisia työpisteitä oman mielenkiinnon mukaan. Monissa työpaikoissa on sekä aamu- että iltavuoroja, viikonlopputöitä on vähemmän. Työ vaatii monipuolisia vuorovaikutustaitoja sekä asiakkaan että työparin/työtovereiden kanssa. Lisäksi fyysisestä kunnostaan on huolehdittava, jotta staattiset ja toistuvat liikkeet eivät rasita kehoa liikaa. Ergonomiastaan tulee huolehtia heti alusta asti. Lähihoitaja jalkojenhoidossa Työskentelen sekä kotihoidossa että laitoksissa. Pidän työni monimuotoisuudesta ja vaihtelevuudesta. Jalkojenhoidon ammattitutkinto on syventänyt tietojani sairauksien vaikutuksista alaraajojen toimintakykyyn ja opettanut minua ohjaamaan asiakasta hyvään jalkojen hoitoon. Huomaan asiakkaan toimintakyvyn heikkoudet ja vahvuudet nopeasti.

12 Itseään täytyy ja saa kehittää jatkuvasti. Kotihoidon asiakkaan kanssa keskustelemme yhdessä muun muassa sopivasta lääkityksestä ja sen vaikutuksesta sairauteen ja hoitoon. Laitoksissa saan olla osa moniammatillista työryhmää ja jakaa tietotaitoani heille. Samalla muut ohjeistavat minua esimerkiksi uusissa hoitotavoissa ja säädöksissä. Asiakkailla on monenlaisia kysymyksiä jalkojen hoidosta. Haluan ylläpitää ja päivittää osaamistani jatkuvasti, jotta voin vastata mahdollisimman kattavasti heidän kysymyksiinsä. Lähihoitaja vastaanottotyössä Työskentelen terveyskeskuksen vastaanotossa, jossa työtehtävät ovat hyvin vaihtelevia. Ajanvarauksessa arvioin asiakkaan hoidon tarpeen puhelimitse tai kasvotusten ja kirjaan tiedot tietojärjestelmään. Konekirjoitusvuorossa taas puran lääkäreiden sanelut sekä kirjoitan sanelun mukaan erilaisia todistuksia ja lähetteitä. Vastaanotolla avustan monenlaisissa toimenpiteissä kipsauksista rektoskopioihin, valmistelen hoidettavat potilaat ja valvon heidän vointiaan jälkikäteen. Työ on monipuolista ja vastuullista. Asiakkaat ovat kaikenikäisiä ja tilanteet muuttuvat nopeasti. Työntekijän on kyettävä arvioimaan hoidon tarve ja kiireellisyys nopeasti. Työssäni vaaditaan joustavuutta, hyvää stressinsietokykyä sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Lähihoitaja ulkomailla Työskentelen vanhainkodissa Tukholmassa lähihoitajana (ruotsiksi undersköterska). Teen sen lisäksi töitä suomalaisessa kotipalvelussa. Lähdin alun perin ulkomaille, koska halusin nähdä maailmaa ja kokea, millaista on työskennellä toisenlaisessa kulttuurissa. Ruotsi on sopivan lähellä, ja halusin parantaa ruotsin kielen taitoani. Työskentely

13 ulkomailla oli antoisampaa kuin alun perin odotinkaan, ja tänne olen toistaiseksi jäämässä. Parasta ulkomailla työskentelyssä on vieraan kielen käyttäminen ja se, että huomaa pärjäävänsä hyvin toisessa maassa. Täällä Tukholmassa meillä on monikulttuurinen työympäristö; työkaverit ovat ympäri maailman ja koen sen mielenkiintoisena lisänä työssäni. Lähihoitaja esimiestehtävissä Toimin yksikkövastaavana monihäiriöisten asiakkaiden (päihde-, mielenterveys- ja elämänhallinnan häiriöt) kuntoutusyksikössä. Työhöni kuuluvat operatiivinen johtaminen, lähiesimiehen tehtävät, markkinointi sekä yhteistyö kumppanuus- ja yhteistyötahojen kanssa. Operatiiviseen johtamiseen kuuluvat mm. taloudesta vastaaminen yhdessä taloushallinnon kanssa, erilaiset raportoinnit kunnille, Hilmo-rekisterin ylläpito, arjen toiminnan kehittäminen ja seuranta, tiimityö, johtoryhmässä toimiminen, asiakasinfot sekä tarvittaessa kuntoutusohjaajan sijaistaminen. Esimiehen tehtäviini kuuluvat osallistuminen kuntoutustiimin työhön, henkilökunnan työhyvinvoinnista huolehtiminen (esim. kehityskeskustelut ja -päivät), työvuorojärjestelyt sekä rekrytointi, jota teen yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa. Markkinoinnin puolella järjestän messutapahtumia, koulutuksia ja luentoja, esittelen yksikköäni eri yleisöille ja etsin uusia yhteistyökumppaneita. Pidän työssäni sen ihmisläheisyydestä, monimuotoisuudesta, haastavuudesta, itsenäisyydestä ja vaikuttamismahdollisuuksista. Jokainen päivä tuo uudet haasteet, itseään täytyy ja saa kehittää jatkuvasti, varsinkin tässä jatkuvasti muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon maailmassa.

14 Lähihoitaja yrittäjänä Lähihoitajan työ itsenäisenä ammatinharjoittajana on mielenkiintoista. Meitä lähihoitajayrittäjiä on melko harvassa ja siksi kilpailukin on vielä vähäistä. Hoivayrittäjille on nyt kysyntää ja tällä työllä pärjää hyvin. Sosiaali- ja terveydenhuollon yrittäjäksi ryhtyvän tulee tehdä ilmoitus aluehallintovirastoon ja yleensä myös kotikuntaansa. Neuvoja ja lisätietoja voi kysellä esim. SuPerista, aluehallintovirastosta tai uusyrityskeskuksesta. Työni on todella monipuolista. Autan ihmisiä heidän kotonaan melkein kaikessa; avustan puhtaudessa ja huolehdin lääkehoidosta, autan ostosten teossa ja ruokailussa ja olen tukena ulkoilussa, kuntoutuksessa, asioidessa ja mahdollisissa iltariennoissa. Lähden myös mukaan käymään lääkärissä. Pidän asiakkaille seuraa ja pyrin lisäämään heidän hyvinvointiaan luomalla positiivisuutta kaikissa elämän vaiheissa. Tärkeintä on hyvä ja rehellinen maine, vankan ammattitaidon lisäksi tietenkin. Verkostoituminen on todella tärkeää. Omaa jaksamista lisää asiakkaiden vaihtelevuus vauvasta vaariin ja joskus kotieläimiinkin, unohtamatta hyvää ammatillista tukiverkostoa. Jos ei rikastu rahallisesti, niin elämä rikastuu sitäkin enemmän. Nautin työstäni, koska saan itse laatia aikatauluni. Päiväohjelmani on sen verran väljä, ettei minun koskaan tarvitse asiakkaan luokse mennessäni sanoa, että minulla on kiire.

15 SuPer-saavutuksia lähihoitajakoulutuksessa ja lähihoitajan työssä: lähihoitajakoulutus ja lähihoitajan työ tunnetaan työmme toimikunnissa, työryhmissä ja neuvottelukunnissa on tuottanut tulosta vaikutamme lähihoitajakoulutuksen sisältöön ja laatuun lähihoitajan nimikesuojaus ja rekisteröinti monet hyödylliset ammatilliset oppaat ja selvitykset lähihoitajan ammattimerkki lähihoitaja lääkehoidon toteuttajana kotimaiset ja ulkomaiset hankkeet lähihoitajien lisääntyneet työnsaantimahdollisuudet ulkomailla jatkuva kehitys- ja tutkimustyö työhyvinvointiselvitykset lähihoitajan eettiset ohjeet ja lähihoitajalupaus työssäoppimisen teesit Helsinki 2013 Copyright SuPer ry

16 TYÖTÄ LÄHELLÄ IHMISTÄ SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja alalle opiskelevien ammattiliitto. SuPer toimii aktiivisesti koulutuksen ja työelämän kehittäjänä. Lähihoitajatutkinnon suorittaneet ovat SuPerin suurin jäsenryhmä. SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER RY Ratamestarinkatu 12, Helsinki puh faksi

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Ohjaa oppijaa. Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi

Ohjaa oppijaa. Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi Ohjaa oppijaa Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi Mitä työssäoppiminen on? Työssäoppiminen on osa toisen asteen ammatillista peruskoulutusta, työpaikalla tapahtuvaa

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala 1 Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Vammaistyön osaamisala 2 Sisällys 1 VAMMAISTYÖN OSAAMISALA... 3 1.1 Vammaistyö... 3 Sanasto... 18 Selkokielelle

Lisätiedot

tarvitaan monenlaista koulutusta sosiaalialan riippumaton ammattilehti

tarvitaan monenlaista koulutusta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14 2006 Lastensuojelun sosiaalityöntekijän on arvioitava, toteutuuko lapsen etu vankilassa Pelko ei kuulu toimenkuvaan Pitääkö kuljetuspalveluita järjestää, vaikka

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma KOSMETOLOGI KOSMETIIKKANEUVOJA

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Sari Erkkilä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, 2010 SISÄLLYS JOHDANTO

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma kaikille pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

Ammattina hyvinvointi. Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas

Ammattina hyvinvointi. Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas Ammattina hyvinvointi Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas 1 Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteinen osa

Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteinen osa Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteinen osa 1. TURUN AMMATTI-INSTITUUTIN VISIO, ARVOT JA KOULUTUSTEHTÄVÄ Turun ammatti-instituutti on Turun kaupungin ylläpitämä monialainen ammatillinen oppilaitos.

Lisätiedot

Terttu ja Anneli työuralla jo 50 vuotta

Terttu ja Anneli työuralla jo 50 vuotta 10 2008 Terttu ja Anneli työuralla jo 50 vuotta super10 2008 3 Pääkirjoitus 4 Ajankohtaista 5 Puheenjohtajalta 6 Ampumistragedia kosketti superilaisiakin 6 Superilaisille EM-kultaa! 7 Miten kuntaliitokset

Lisätiedot