Tutkinnosta työelämään LÄHIHOITAJAN KOULUTUS JA OSAAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkinnosta työelämään LÄHIHOITAJAN KOULUTUS JA OSAAMINEN"

Transkriptio

1 Tutkinnosta työelämään LÄHIHOITAJAN KOULUTUS JA OSAAMINEN

2

3 Lähihoitajakoulutus "Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten." (Opetushallituksen määräys 17/011/2010) Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa tai suorittamalla näyttötutkinnon. Perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa. Tutkinnon perusteet ovat samat nuorille ja aikuisopiskelijoille, vain tutkinnon muodostuminen ja suorittamistapa eroavat. Lähihoitajat työskentelevät monenlaisissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. Työssään he noudattavat alan arvoperustaa ja ammattietiikkaa. Lähihoitaja vastaa tekemästään työstä ensisijaisesti asiakkaalle ja potilaalle, mutta myös yhteiskunnalle. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja voi toimia laajasti koko sosiaali- ja terveysalalla toisen asteen tutkintoa edellyttävissä tehtävissä. Lähihoitajan tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Koulutusohjelmia/osaamisaloja on kymmenen: asiakaspalvelu ja tietohallinta; ensihoito; jalkojenhoito; kuntoutus; lasten ja nuorten hoito ja kasvatus; mielenterveys- ja päihdetyö; sairaanhoito ja huolenpito; suun terveydenhoito; vammaistyö sekä vanhustyö. Lähihoitajatutkinnossa on paljon valinnaisuutta! Koulutusohjelmasta/osaamisalasta riippumatta tutkinnon suorittanut voi hakea kaikkia lähihoitajan töitä. Lähihoitaja on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Lähihoitajatutkinnon suorittanut rekisteröidään hakemuksesta Valviran julkiseen Terhikki-rekisteriin. (www.valvira.fi)

4 Ammatillinen peruskoulutus ja näyttötutkinto Lähihoitajaksi ammatillisella peruskoulutuksella Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavaa sosiaalija terveysalan perustutkintoa ohjaavat Opetushallituksen määräykset tutkinnon perusteista ja terveydentilavaatimuksista. Ammatillinen perustutkinto muodostuu pakollisista ammatillisista tutkinnon osista, joihin sisältyy yksi pakollinen koulutusohjelma, ammattitaitoa täydentävistä ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Tutkintoon sisältyy vähintään 29 opintoviikkoa työssäoppimista, vähintään 5 opintoviikkoa yrittäjyyttä sekä 2 opintoviikon laajuinen opinnäyte. Lähihoitajakoulutusta järjestävät toisen asteen ammatilliset oppilaitokset. Lähihoitajaksi voi opiskella myös oppisopimuksella. Peruskoulutuksena opiskelu kestää keskimäärin kolme vuotta ja on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Ammattiosaamisen näytöt sisältyvät tutkintoon. Tutkintotodistus muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta. Opiskelijat voivat halutessaan sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa laajentavia osia, joilla omaa ammattiosaamista voi syventää yksilöllisesti. Lähihoitajakoulutukseen sisältyvän työssäoppimisen tavoitteet nojaavat tutkinnon perusteisiin. Opiskelija ei tule työpaikalle vain harjoittelemaan koulussa opittua, vaan osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikoilla työtä tehden. Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Opiskelijan ohjaajaksi nimetään lähihoitaja tai vastaavan tutkinnon suorittanut työntekijä.

5 Lähihoitajaksi näyttötutkinnolla Ammatillinen aikuiskoulutus perustuu näyttötutkintojärjestelmään. Näyttötutkinnossa lähtökohtana on aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen riippumatta siitä, miten ammattitaito on hankittu. Näyttötutkintona suoritettua sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa ohjaavat myös Opetushallituksen määräykset. Näyttötutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, joita ovat kaikille pakolliset tutkinnon osat, yksi pakollinen osaamisala sekä kaikille valinnaiset tutkinnon osat. Ammattitaidon arviointiin osallistuu työpaikalta työnantajan ja työntekijän edustaja sekä oppilaitoksen edustaja. osaamista eri tavoin: valmistavan koulutuksen, työkokemuksen, aikaisempien opintojen tai muun, esim. harrastustoiminnan kautta. Näyttötutkinto henkilökohtaistetaan kullekin aikuisopiskelijalle. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa sitä, että tutkinnon suorittajan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan hänelle sopivalla tavalla. Lisätietoa näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta saa parhaiten paikalliselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä. Näyttötutkinnon suorittamisaika riippuu tutkinnon suorittajan aikaisemmasta työ- ja opiskeluhistoriasta. Tutkinnon suorittajalle on usein kertynyt ammatillista

6 Lähihoitaja on moniosaaja Lähihoitajat kertovat työstään sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Lähihoitajatutkinto antaa vankan ammattitaidon. Käytännönläheinen koulutus takaa lähihoitajalle monipuolisen ja samalla erikoistuneen ammattitaidon, jota tarvitaan kaikkialla sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä. Lähihoitaja työskentelee aina lähellä potilasta ja asiakasta. Hän toimii lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten keskuudessa siellä, missä ihmisiä hoidetaan ja autetaan. Lähihoitajan työhön kuuluu myös lääkehoidon toteuttaminen, mm. lääkkeiden jakaminen ja luonnollista tietä annettavien lääkkeiden ja injektioiden antaminen. Lähihoitaja terveyskeskuksessa Tehtäväni on huolehtia perushoidosta hyvän hoitotyön käytäntöjä noudattaen. Teen työtäni osana moniammatillista tiimiä, jonka tehtävänä on hoitaa potilasta lääkärin ohjeiden mukaisesti sekä edistää hänen kuntoutumistaan. Potilaan toimintakyky pyritään palauttamaan niin hyväksi kuin mahdollista. Tehtäviini kuuluvat potilaan tilan vaatimat erikoishoidot, esim. haavahoidot ja katetroinnit. Työhön kuuluu myös lääkehoitoa. Tärkeää on potilaan tilan jatkuva tarkkailu ja kirjaaminen. Työssäni vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja yhteistyökykyä. Lähihoitaja erikoissairaanhoidossa Potilaiden suuri vaihtuvuus tekee työstäni sairaalan vuodeosastolla monipuolista ja haastavaa. Keskimääräinen hoitoaika osastollamme on 3-4 vuorokautta. Lähihoitajana vastuullani on potilaiden hyvä perushoito, jonka tavoitteena on aina potilaan kuntouttaminen. Työni on tiivistä yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa. Toimenkuvaani kuuluvat potilaan ohjaaminen ja valmisteleminen tutkimuksiin ja toimenpiteisiin sekä valvonta ja tarkkailu niiden jälkeen. Lisäksi avustan lääkäreitä pienissä, osastolla tehtävissä toimenpiteissä.

7 Työni vaatii joustavuutta ja kykyä toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Oman ammattitaidon ja työyksikön kehittäminen ovat myös osa työtäni. Lähihoitaja päiväkodissa Päiväkodissa työskentely on monipuolista ja haastavaa. Alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatustyö vaatii paitsi joustavuutta myös hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Pyrin herättämään lapsen uteliaisuuden ja antamaan hänelle oppimisen ja kokemisen iloa. Työtä tehdään yhdessä muiden ammattilaisten kanssa nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Lasten päivittäisestä hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen on tärkein tehtävämme, jossa toimimme lasten vanhempien kasvatuskumppaneina. Lähihoitajana olen työpaikallani pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidon osaaja. Tehtävässäni saan toteuttaa omia vahvuuksiani, esim. musikaalisuutta lauluhetkissä, kädentaitoja askartelussa ja liikunnallisuutta jumpassa. Kielitaitokin harjaantuu, sillä ryhmissä alkaa olla paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia. Lähihoitaja kotihoidossa Työvuoroni kotihoidon lähihoitajana koostuvat itsenäisistä kotikäynneistä. Asiakkaani ovat usein iäkkäitä vanhuksia tai työikäisiä ihmisiä, joilla on jokin sairaus tai vamma. Avustan heitä mm. henkilökohtaisesta puhtaudesta huolehtimisessa, pukeutumisessa sekä ruoan valmistuksessa ja tarjolle asettamisessa. Jaan lääkkeet valmiiksi dosettiin ja tarvittaessa annan ne, pistän insuliinin sekä mittaan verenpaineen ja verensokerin. Lääkkeiden vaikutusten seuranta on osa työnkuvaani. Laadin vastuuasiakkailleni hoito- ja palvelusuunnitelmia.

8 Kotihoidossa toimiva lähihoitaja tarvitsee hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä kohdata ihminen tämän omassa kodissa. Asiakkaan omaa tahtoa ja itsemääräämisoikeutta on aina kunnioitettava. Vaikka työn itsenäinen luonne vaatii päätöksentekotaitoa, saan aina tukea tiimiltäni. Parasta työssäni on tyytyväinen, hyvin hoidettu asiakas. Lähihoitaja vanhusten palvelutalossa Teen kaksivuorotyötä vanhusten palvelutalossa. Mielestäni pitkän elämän eläneet vanhat ihmiset ansaitsevat hyvää hoitoa. Parasta työssäni on nähdä, kuinka työni helpottaa jonkun vanhuksen oloa, ilahduttaa tai tekee hänet tyytyväiseksi. Saan työniloa yhteisistä hauskoista hetkistä, vaikkapa vessareissulla yhdessä lauletusta Sinatran kappaleesta. Joskus tilanteet asukkaiden kanssa voivat olla vaikeita. Koen onnistuneeni, kun saan asiakkaan rauhoittumaan ja tilanteen hallintaan. Arjessa selviytymisessä auttaminen ja vanhusten omien voimavarojen tukeminen on päätehtäväni. Työni on tärkeää, monipuolista, luovaa ja vastuullista. Teen paljon vuoroja yksin ja toimin suunnitelmien mukaan vastuuhoitajavuorossa. Yksin iltavuorossa työskennellessä on osattava arvioida, missä tarve kulloinkin on suurin. Jaan lääkkeitä ja annan ne asiakkaille sekä teen pieniä hoitotoimenpiteitä. Tarvittaessa tilaan ambulanssin. Lähihoitaja hoivakodissa Työskentelen vanhusten hoivakodissa, jossa asukkaat tarvitsevat vaihtelevasti apua päivittäisissä toiminnoissaan. Työ on mielekästä ja saan käyttää osaamistani laajaalaisesti. Palkitsevinta on vanhusten hyvä mieli ja onnistumisen tunne. Rauhallinen työote on tehtävässäni tarpeen ja huumorista on hyötyä. Nauramme paljon sekä henkilökunnan

9 Parasta työssäni on tyytyväinen, hyvin hoidettu asiakas. että asukkaiden kesken. Yhteenkuuluvuuden tunne auttaa jaksamaan niinä päivinä kun tuntuu, että työ on raskaampaa. Saan tehdä monenlaisia töitä, mm. asiakkaiden toimintakyvyn kartoittamista ja ylläpitoa sekä päivittäisissä toiminnoissa ohjaamista ja avustamista asiakkaan omia voimavaroja hyödyntäen. Päiväni kuluvat ripeästi asiakkaiden kävelyharjoituksia tai polkulaitteella polkemista ohjatessa. Viriketoiminnan järjestäminen ja ohjaaminen kuuluvat nekin toimenkuvaani. Työssäni pitää myös jatkuvasti päivittää tietojaan sairauksista ja lääkehoidosta. Osastollamme toimii omahoitajajärjestelmä, joten voin paneutua syvällisemmin omien asiakkaideni hoitoon. Myös hoitosuunnitelmien ja kirjallisten arviointien laatiminen sekä täsmällinen kirjaaminen kuuluvat omahoitajalle. Yhteistyö omaisten kanssa on päivittäistä ja erittäin tärkeää. Hehän tuntevat asiakkaamme parhaiten. Lähihoitaja päivystyksessä Työskentelen päivystyksessä, jossa otan vastaan ambulanssipotilaita ja tarvittaessa annan nostoapua. Tarkkailen hoitoa odottavien potilaiden vointia, tiedotan muutoksista toimenpidehuoneissa työskenteleville hoitajille sekä kirjaan kaikki tiedot huolellisesti. Huolehdin potilaiden turvallisuudesta ja kerron heille jonotilanteesta ja mahdollisista viivästyksistä. Ohjaan ja neuvon myös potilaiden omaisia. Tarvittaessa otan potilailta virtsanäytteitä sekä teen itsenäisesti pieniä toimenpiteitä kuten ompeleiden poistoja ja korvahuuhteluja. Monissa muissa toimenpiteissä toimin avustajana. Aggressiivisten, levottomien, mielenterveysja päihdepotilaiden rauhoitus ja valvominen sekä lapsipotilaiden huomioiminen ovat osa tehtävääni. Teen myös potilassiirtoja eri osastoille tai laboratorioon ja järjestelen siirtokuljetuksia.

10 Lähihoitajan tutkinto avaa monta ovea työelämään. Päiväni ovat vaihtelevia, vastuuta on paljon mutta siitä huolimatta jokaisen asiakkaan tulisi saada yksilöllistä ja tarpeenmukaista hoitoa. Tässä työssä tarvitaan yhteistyökykyä, järjestelmällisyyttä, empatiaa ja oikeudenmukaisuutta. Pitää pystyä tekemään nopeita päätöksiä ja muuttamaan suunnitelmia. On tärkeää myös osata ennakoida tilanteita ja välttää esim. konflikteja väkivaltaisiksi ja aggressiivisiksi tiedettyjen asiakkaiden kanssa. Lähihoitaja mielenterveystyössä Työskentelen kiertävänä sijaisena kodinomaisissa ryhmäkodeissa, joissa on erilaisia kuntoutujia. Välillä teen myös keikkaa sairaalaan psykiatrisille osastoille. Arvostan ryhmäkodeissa sitä, että kaikessa toiminnassa pyritään asiakkaan hyvään kuntoutumiseen. Asiakas viipyy sairaalassa vain akuutin vaiheen yli, jonka jälkeen tehdään jatkohoitosuunnitelma. Jos asiakas ei selviä itsenäisesti, on tuettu asuminen ryhmäkodissa hyvä vaihtoehto. Kuntoutukseen kuuluvat jokapäiväiset rutiinit - ruoanlaitto, hygienia, siisteys, lääkehoito - joiden hoitamisessa asiakasta tuetaan. Päämääränä on mahdollisimman suuri omatoimisuus. Mielenterveyskuntoutujien kanssa työskentely vaatii paljon pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä ja huumoria. Lähihoitaja vammaistyössä Työskentelen kehitysvammaisten asuntolassa. Asuntola on tarkoitettu autetuille/ohjatuille kehitysvammaisille. Tavoitteemme on ylläpitää ja parantaa asukkaidemme toimintakykyä kannustamalla ja tukemalla heitä omiin yrityksiin, onnistumisen kokemuksiin ja hyvään elämään. Tukemalla, ohjaamalla ja auttamalla asukkaita selviytymään arjen askareista pyrimme siihen, että asukkaat tuntevat hallitsevansa elämäänsä ja kokevat arjen turvalliseksi ja mielekkääksi. Tuemme asukkaita elämään täyspainoi-

11 sesti ja haluamme lisätä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta asuntolassa. Lähihoitaja huolehtii asuntolan asukkaiden perushoidosta, josta lääkehuolto muodostaa päivittäin suuren osan. Työssä tarvitaan hyviä sosiaalisia taitoja, joustavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Huumorintaju on myös olennainen taito työssäni. Lähihoitaja suun terveydenhoidossa Lähihoitajan työ suun terveydenhoidossa on mielestäni hyvin vaihtelevaa. Suuri osa työstä koostuu hammaslääkärin avustamisesta erilaisissa toimenpiteissä, kuten tarkastuksissa, paikkauksissa, juurihoidossa ja kirurgisissa toimenpiteissä. Huolehdin tarvittavista instrumenteista ja tarveaineista sekä niiden tilauksesta. Monet hoitajat meillä huolehtivat myös ajanvarauksesta. Asiakaskunta vaihtelee alle kouluikäisistä vanhuksiin. Koen työn antoisaksi, ja koulutus antaa mahdollisuuksia valita erilaisia työpisteitä oman mielenkiinnon mukaan. Monissa työpaikoissa on sekä aamu- että iltavuoroja, viikonlopputöitä on vähemmän. Työ vaatii monipuolisia vuorovaikutustaitoja sekä asiakkaan että työparin/työtovereiden kanssa. Lisäksi fyysisestä kunnostaan on huolehdittava, jotta staattiset ja toistuvat liikkeet eivät rasita kehoa liikaa. Ergonomiastaan tulee huolehtia heti alusta asti. Lähihoitaja jalkojenhoidossa Työskentelen sekä kotihoidossa että laitoksissa. Pidän työni monimuotoisuudesta ja vaihtelevuudesta. Jalkojenhoidon ammattitutkinto on syventänyt tietojani sairauksien vaikutuksista alaraajojen toimintakykyyn ja opettanut minua ohjaamaan asiakasta hyvään jalkojen hoitoon. Huomaan asiakkaan toimintakyvyn heikkoudet ja vahvuudet nopeasti.

12 Itseään täytyy ja saa kehittää jatkuvasti. Kotihoidon asiakkaan kanssa keskustelemme yhdessä muun muassa sopivasta lääkityksestä ja sen vaikutuksesta sairauteen ja hoitoon. Laitoksissa saan olla osa moniammatillista työryhmää ja jakaa tietotaitoani heille. Samalla muut ohjeistavat minua esimerkiksi uusissa hoitotavoissa ja säädöksissä. Asiakkailla on monenlaisia kysymyksiä jalkojen hoidosta. Haluan ylläpitää ja päivittää osaamistani jatkuvasti, jotta voin vastata mahdollisimman kattavasti heidän kysymyksiinsä. Lähihoitaja vastaanottotyössä Työskentelen terveyskeskuksen vastaanotossa, jossa työtehtävät ovat hyvin vaihtelevia. Ajanvarauksessa arvioin asiakkaan hoidon tarpeen puhelimitse tai kasvotusten ja kirjaan tiedot tietojärjestelmään. Konekirjoitusvuorossa taas puran lääkäreiden sanelut sekä kirjoitan sanelun mukaan erilaisia todistuksia ja lähetteitä. Vastaanotolla avustan monenlaisissa toimenpiteissä kipsauksista rektoskopioihin, valmistelen hoidettavat potilaat ja valvon heidän vointiaan jälkikäteen. Työ on monipuolista ja vastuullista. Asiakkaat ovat kaikenikäisiä ja tilanteet muuttuvat nopeasti. Työntekijän on kyettävä arvioimaan hoidon tarve ja kiireellisyys nopeasti. Työssäni vaaditaan joustavuutta, hyvää stressinsietokykyä sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Lähihoitaja ulkomailla Työskentelen vanhainkodissa Tukholmassa lähihoitajana (ruotsiksi undersköterska). Teen sen lisäksi töitä suomalaisessa kotipalvelussa. Lähdin alun perin ulkomaille, koska halusin nähdä maailmaa ja kokea, millaista on työskennellä toisenlaisessa kulttuurissa. Ruotsi on sopivan lähellä, ja halusin parantaa ruotsin kielen taitoani. Työskentely

13 ulkomailla oli antoisampaa kuin alun perin odotinkaan, ja tänne olen toistaiseksi jäämässä. Parasta ulkomailla työskentelyssä on vieraan kielen käyttäminen ja se, että huomaa pärjäävänsä hyvin toisessa maassa. Täällä Tukholmassa meillä on monikulttuurinen työympäristö; työkaverit ovat ympäri maailman ja koen sen mielenkiintoisena lisänä työssäni. Lähihoitaja esimiestehtävissä Toimin yksikkövastaavana monihäiriöisten asiakkaiden (päihde-, mielenterveys- ja elämänhallinnan häiriöt) kuntoutusyksikössä. Työhöni kuuluvat operatiivinen johtaminen, lähiesimiehen tehtävät, markkinointi sekä yhteistyö kumppanuus- ja yhteistyötahojen kanssa. Operatiiviseen johtamiseen kuuluvat mm. taloudesta vastaaminen yhdessä taloushallinnon kanssa, erilaiset raportoinnit kunnille, Hilmo-rekisterin ylläpito, arjen toiminnan kehittäminen ja seuranta, tiimityö, johtoryhmässä toimiminen, asiakasinfot sekä tarvittaessa kuntoutusohjaajan sijaistaminen. Esimiehen tehtäviini kuuluvat osallistuminen kuntoutustiimin työhön, henkilökunnan työhyvinvoinnista huolehtiminen (esim. kehityskeskustelut ja -päivät), työvuorojärjestelyt sekä rekrytointi, jota teen yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa. Markkinoinnin puolella järjestän messutapahtumia, koulutuksia ja luentoja, esittelen yksikköäni eri yleisöille ja etsin uusia yhteistyökumppaneita. Pidän työssäni sen ihmisläheisyydestä, monimuotoisuudesta, haastavuudesta, itsenäisyydestä ja vaikuttamismahdollisuuksista. Jokainen päivä tuo uudet haasteet, itseään täytyy ja saa kehittää jatkuvasti, varsinkin tässä jatkuvasti muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon maailmassa.

14 Lähihoitaja yrittäjänä Lähihoitajan työ itsenäisenä ammatinharjoittajana on mielenkiintoista. Meitä lähihoitajayrittäjiä on melko harvassa ja siksi kilpailukin on vielä vähäistä. Hoivayrittäjille on nyt kysyntää ja tällä työllä pärjää hyvin. Sosiaali- ja terveydenhuollon yrittäjäksi ryhtyvän tulee tehdä ilmoitus aluehallintovirastoon ja yleensä myös kotikuntaansa. Neuvoja ja lisätietoja voi kysellä esim. SuPerista, aluehallintovirastosta tai uusyrityskeskuksesta. Työni on todella monipuolista. Autan ihmisiä heidän kotonaan melkein kaikessa; avustan puhtaudessa ja huolehdin lääkehoidosta, autan ostosten teossa ja ruokailussa ja olen tukena ulkoilussa, kuntoutuksessa, asioidessa ja mahdollisissa iltariennoissa. Lähden myös mukaan käymään lääkärissä. Pidän asiakkaille seuraa ja pyrin lisäämään heidän hyvinvointiaan luomalla positiivisuutta kaikissa elämän vaiheissa. Tärkeintä on hyvä ja rehellinen maine, vankan ammattitaidon lisäksi tietenkin. Verkostoituminen on todella tärkeää. Omaa jaksamista lisää asiakkaiden vaihtelevuus vauvasta vaariin ja joskus kotieläimiinkin, unohtamatta hyvää ammatillista tukiverkostoa. Jos ei rikastu rahallisesti, niin elämä rikastuu sitäkin enemmän. Nautin työstäni, koska saan itse laatia aikatauluni. Päiväohjelmani on sen verran väljä, ettei minun koskaan tarvitse asiakkaan luokse mennessäni sanoa, että minulla on kiire.

15 SuPer-saavutuksia lähihoitajakoulutuksessa ja lähihoitajan työssä: lähihoitajakoulutus ja lähihoitajan työ tunnetaan työmme toimikunnissa, työryhmissä ja neuvottelukunnissa on tuottanut tulosta vaikutamme lähihoitajakoulutuksen sisältöön ja laatuun lähihoitajan nimikesuojaus ja rekisteröinti monet hyödylliset ammatilliset oppaat ja selvitykset lähihoitajan ammattimerkki lähihoitaja lääkehoidon toteuttajana kotimaiset ja ulkomaiset hankkeet lähihoitajien lisääntyneet työnsaantimahdollisuudet ulkomailla jatkuva kehitys- ja tutkimustyö työhyvinvointiselvitykset lähihoitajan eettiset ohjeet ja lähihoitajalupaus työssäoppimisen teesit Helsinki 2013 Copyright SuPer ry

16 TYÖTÄ LÄHELLÄ IHMISTÄ SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja alalle opiskelevien ammattiliitto. SuPer toimii aktiivisesti koulutuksen ja työelämän kehittäjänä. Lähihoitajatutkinnon suorittaneet ovat SuPerin suurin jäsenryhmä. SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER RY Ratamestarinkatu 12, Helsinki puh faksi

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto näyttötutkintona tai oppisopimuksella VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON SUORITTAMINEN Välinehuoltajan ammattitutkinto suoritetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait ja asetukset, tutkintojen

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala VANHUSTYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden ajankohta Osoite:

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyö

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyö Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyö Soila Nordström 7.2.2013 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta Mitä ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Aikuiskoulutus - lukuvuosi 2015-2016

Aikuiskoulutus - lukuvuosi 2015-2016 Hyvän elämän puolesta Aikuiskoulutus - lukuvuosi 2015-2016 sisällysluettelo Tutkintoon johtavaa aikuiskoulutusta 3 Lastenohjaaja - Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 4-5 Lähihoitaja - Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1 Lähihoitaja 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen ja osaamiseen Opetussisällöistä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma / Hensu Tutkinnon osan suorittaja kuvaa etukäteen,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutus kevät 2015

Sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutus kevät 2015 Sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutus kevät 2015 Muistihoitajakoulutus 15 ov Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja kahden vuoden työkokemus vanhustyöstä.

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET

LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET Tehtävän nimi (Raportti, Essee ) 31.5.2005 Oulun seudun ammattiopisto Kontinkankaan yksikkö Lähihoitajakoulutus STAP 39 T Tiina Opiskelija (opiskelijan nimi) Opettaja Onerva

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Ammattitaitaatimukset ja sisällöt Opiskelijan arvioinnin toteutus Ammattiosaamisen näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Muu

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 21.3.2014 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset toimet: 1. PALVELUOHJAAJA,

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AJANKOHTAISTA 14.11.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Aira Rajamäki Esityksen sisältöä Nykyinen

Lisätiedot

Otos 1. Otoksen sisältö:

Otos 1. Otoksen sisältö: Tekijät: Hanne Cojoc, Projektipäällikkö, Hyvinvointiteknologia Taneli Kaalikoski, Projektityöntekijä, Apuvälinetekniikka Laura Kosonen, Projektityöntekijä, Vanhustyö Eija Tapionlinna, Kontaktivastaava,

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. 4.5. Osaamisala 4.5.1. LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. 4.5. Osaamisala 4.5.1. LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma 4.5. Osaamisala 4.5.1. LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi:

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi:

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Opetussuunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Asiakaspalvelun ja tietohallinnon osaamisala, Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Minkälaista on hyvä työpaikkaohjaus? SuPer 26.3.2014 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lähtökohdat hyvälle työpaikkaohjaukselle =>

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Palvelualojen toimipiste Takojantie 1, 48220 KOTKA Puh. 010 395 9000 Fax. 010 395 9010 S-posti:etunimi.sukunimi@ekami.fi www.ekami.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO,

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot ammatilliset näyttötutkinnot Suorita näyttötutkinto ammatilliset näyttötutkinnot ovat kemianteollisuudessa tuotantotehtävissä työskentelevien tutkintoja Tutkinnot suoritetaan työnäytöin, ja niihin vaadittavat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

LÄHIHOITAJAKOULUTUS. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

LÄHIHOITAJAKOULUTUS. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Perehdytysjakson tavoitteena on tutustua lähihoitajan ammattiin ja opintoihin sekä arvioida omaa soveltuvuutta alalle. Jakson aikana perehtyjä kerää omaa perehdytyskansiota. Perehtyjää opastaa jakson aikana

Lisätiedot

Kohti lähihoitajan tutkintoa tutkinnon osia suorittaen

Kohti lähihoitajan tutkintoa tutkinnon osia suorittaen Kohti lähihoitajan tutkintoa tutkinnon osia suorittaen Joustava työllistymis- ja kouluttautumisväylä vanhus- ja vammaispalvelujen avustaviin tehtäviin pilotin käynnistäminen Aira Rajamäki Tieteiden talo

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 TUTKE2-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.2.2012 ohjausryhmän työryhmän Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja

Lisätiedot

sisältö 1.3.2014 1.7.2014 1955,44 1935,44 Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon

sisältö 1.3.2014 1.7.2014 1955,44 1935,44 Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon lähi- ja perushoitajien vähimmäispalkat 2014-2016 sisältö Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon palkkahinnoittelun palkat (KVTES)... 3 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö... 3 Sosiaalihuollon henkilöstö...

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Hyväksytty tutkintotiimissä 13.5.15 Hyväksytty työelämätiimissä 18.5.15 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot