OPINTO-OPAS. Sodankylän lukio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTO-OPAS. Sodankylän lukio 15.6.2015"

Transkriptio

1 OPINTO-OPAS

2 1 SISÄLLYSLUETTELO LUKION TEHTÄVÄ... 2 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN?... 3 OPETUSSUUNNITELMA... 4 TOIMINTA-AJATUS... 5 ARVOPAINOTUKSET... 5 TOIMINTAKULTTUURIN PÄÄPIIRTEET... 5 OPINTOJEN RAKENNE JA AIHEKOKONAISUUDET... 7 OPPIMINEN, OPISKELUYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN OPPILASKUNTA OPISKELUHUOLTO OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI Kurssin suorittaminen Kurssisuoritusten arviointi Oppiaineen oppimäärän arviointi Lukion oppimäärän suorittaminen OPISKELU JA KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT PÄIVITTÄINEN TYÖSKENTELY KOEKÄYTTÄYTYMINEN TAPATURMAT JA HÄIRIÖT JUHLATILAISUUDET JA TAPAHTUMAT MUUT MÄÄRÄYKSET YLIOPPILASTUTKINTO YLIOPPILASTUTKINTOASETUS OHJEET YLIOPPILAKIRJOITUKSIIN OSALLISTUVILLE YLIOPPILASTUTKINNON SUUNNITTELU JA ERITYISJÄRJESELYT TODISTUKSET MÄÄRÄAJAT LUKUVUONNA Jaksojen, koeviikkojen, arvostelun ja todistusten jakamisen ajankohdat Uusintakuulustelujen ajankohdat SYKSYN 2015 YLIOPPILASKIRJOITUKSET KEVÄÄN 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET LUKUVUODEN TYÖJÄRJESTYS Valintakortti OPPIKIRJAT HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TIETOJA SODANKYLÄN LUKIOSTA... 58

3 2 LUKION TEHTÄVÄ Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa (lukiolaki 629/1998, 1 ). Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. Nuorten lukiokoulutuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa (lukiolaki 2 ). Lukiota on kehitetty yleissivistäväksi, ylioppilastutkintoon johtavaksi ja jatkoopintoihin valmentavaksi oppilaitokseksi, joka tukee nuoren yksilöllistä kasvua ja kypsymistä aikuisuuteen sekä sukupuolten tasa-arvoa. Lukion opetussuunnitelma lisää valinnaisuutta ja yksilöllistä opiskelua. Yhteistyö muiden lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja Oulun yliopiston kanssa antaa mahdollisuuden yhdistellä eri oppilaitoksissa suoritettuja opintoja. Jatko-opinnot ja työelämä vaativat yksilöltä koko ajan enemmän kykyä ottaa vastuuta itsestään sekä halua opiskella jatkuvasti uusia tietoja ja taitoja. Samoin odotetaan luovaa ajattelua, ongelmanratkaisutaitoa ja pitkäjänteisyyttä, ryhmässä työskentelyn taitoja ja kykyä ilmaista ajatuksensa selkeästi. Lukiossa harjoitellaan myös työelämän edellyttämiä verkostomaisia työtapoja ja harjaannutaan työskentelemään myös sähköisissä verkoissa. Oppilaan vastuuta ulotetaan yhä enemmän koskemaan myös työtapojen valintaa. Pyrkimyksenä on, että oppilas voisi työskennellä parhaalla tavalla omien edellytystensä mukaisesti.

4 3 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN? Luokattoman lukion opiskelussa korostuvat: Työrauhan ja viihtyisän ympäristön arvostaminen Määrätietoisuus Omaehtoisuus, itsenäisyys ja vastuullisuus Älyllinen uteliaisuus, halu tietää ja osata. Lukio-opiskelussa käsitellään laajoja asiakokonaisuuksia. Läksyjä on paljon ja kokeisiin pitää valmistautua koko kurssin ajan opiskelemalla huolellisesti. Itsenäisen työskentelyn ja oman vastuun osuus kasvaa koko ajan. Kurssit ovat tiiviitä, ja opinnoissa edetään ripeästi. Lukio-opiskelu voi ajoittain tuntua raskaalta. Opiskelijasta voi tuntua, ettei hän ehdi tehdä kaikkea kunnolla, että kokeiden arvosanat eivät näytä hänen todellisia kykyjään tai että hän pystyisi parempaan, jos aika riittäisi ja hän jaksaisi enemmän. Hyviin tuloksiin pääsee, kun noudattaa esimerkiksi seuraavia ohjeita: Vältä myöhästymistä ja poissaoloja. Käytä oppitunnit tehokkaasti: kuuntele, tee muistiinpanoja, harjoittele, osallistu, väitä vastaan ja kysy. Oppikirja on opiskelun runko: lue sitä. Käytä muitakin tietolähteitä. Tee kotitehtävät joka päivä. Pyri ymmärtämään lukemasi. Opettele itsellesi sopivin mieleenpainamismenetelmä lukemista varten. Kotitehtävien päivittäinen tekeminen on parasta koeviikkoon valmistautumista. Suunnittele myös kotityöskentelyllesi, muille tehtävillesi ja harrastuksillesi aikataulu. Noudata sitä! Pyydä tarvittaessa tukiopetusta.

5 4 Huolehdi terveydestäsi! Terveellinen ja monipuolinen ravinto, liikunta ja lepo luovat terveytesi, keskittymiskykysi ja opiskelusi perustan. Luokattomassa lukiossa voi laatia itselleen oman opinto-ohjelman eli käyttää opiskeluun 2-4 vuotta, jopa 5 lukuvuotta. Itse suunniteltu opinto-ohjelma antaa mahdollisuuden opiskella joustavasti ja laajasti omien kiinnostusten mukaan. Laatimalla oman opinto-ohjelman voi myös vähentää opiskelun rasittavuutta ja parantaa tuloksiaan. Jatko-opintoihin pyrittäessä ei kysytä lukiovuosien määrää. Tärkeää on lukiomenestys ja ylioppilastutkinnossa saavutetut arvosanat. Ota yhteys ryhmänohjaajaan, opettajaan, opinto-ohjaajaan tai rehtoriin aina, kun ilmenee epäselvyyksiä ja vaikeuksia. He auttavat ja opastavat mielellään. Kun kehittää opiskelutaitojaan ja ajan käyttöään, ehtii myös virkistäytyä, levätä, harrastaa, ulkoilla ja seurustella. Myönteinen ja aktiivinen ryhmähenki, opiskelijajoukon meidän koulun henki merkitsee lukio-opinnoille paljon. Sopu, toisen auttaminen, työrauha ja toisen mielipiteen kunnioittaminen, mutta myös hauskanpito luovat kouluun ja ryhmään hyvän hengen. OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelma on eräänlainen toimintasuunnitelma. Siinä on määritelty koulun opetuksen ja toiminnan tavoitteet, opintojen rakenne, tuntijako, eri oppiaineiden kurssien sisällöt ja tavoitteet, kurssien suoritusohjeet, arvosteluohjeet sekä opetusjärjestelyt. Lisäksi opetussuunnitelmaan sisältyy koulun kehittämissuunnitelma, koulun itsearviointi ja yhteistyö muiden oppilaitosten ja työelämän kanssa. Keskeisimmät opetussuunnitelman asiat esitellään tässä oppaassa. Opetussuunnitelmaa säilytetään kirjastossa, jossa se on opiskelijoiden käytettävissä. Tiiviissä muodossa opetussuunnitelma näkyy myös Wilmassa.

6 5 TOIMINTA-AJATUS Sodankylän lukion perustehtävänä on vahvistua hyvänä yleislukiona. Lukio antaa opiskelijalle valmiuksia kehittää itseään ja kartuttaa tieto- ja taitopääomaansa sekä tukee kasvua aikuisuuteen. Lukio auttaa opiskelijoita itsenäiseen työntekoon, kannustaa heitä asettamaan omien edellytystensä mukaisia opiskelutavoitteita ja pyrkimään aktiivisesti jatko-opintoihin. ARVOPAINOTUKSET Sodankylän lukion arvoperustana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus. Lukion sivistysihanteena on pyrkimys totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Lukiokoulutuksen tulee edistää demokratiaa, tasa-arvoa ja hyvinvointia. Opetus- ja kasvatustyön yleistavoitteena on, että opiskelijoista kasvaa tasapainoisia, vastuuntuntoisia, itsenäisiä, luovia, yhteistyökykyisiä, terveitä elämäntapoja noudattavia ja hyvin käyttäytyviä ihmisiä ja yhteiskunnan jäseniä. TOIMINTAKULTTUURIN PÄÄPIIRTEET Kaikki Sodankylän lukiossa tukevat toisiaan ja ottavat toisensa huomioon, jotta työskentely olisi sujuvaa. Kannustava ilmapiiri mahdollistaa kaikkien yhteisön jäsenten parhaan työpanoksen. Lukiossa arvostetaan omaa ja toisten työtä. Tuloksena on rauhallinen työympäristö ja toimiva koulu. Jokainen yhteisön jäsen tekee koulun hyvin toimivaksi ja ilmapiirin myönteiseksi: pitää tilat siisteinä ja ehjinä sekä työympäristön rauhallisena, noudattaa määräaikoja ja sopimuksia sekä hyviä tapoja. Jokainen toimii esimerkkinä. Opettajat, henkilökunta ja opiskelijat sopivat selkeistä säännöistä, joita noudatetaan johdonmukaisesti. Tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti toisiaan kohtelevat työyhteisön jäsenet tekevät ilmapiiristä vapautuneen ja mielekkään. Positiivinen ja arvostava asenne omaa ja

7 6 toisten työtä kohtaan parantaa koko yhteisön työskentelyedellytyksiä ja motivoi kaikkia. Toimintakulttuurin pääpiirteet konkretisoituvat tässä oppaassa näkyvissä järjestyssäännöissä. Opetussuunnitelman liitteenä ovat lisäksi Sodankylän lukion laboratorion työturvallisuussuunnitelma ja Sodankylän lukion jätehuoltosuunnitelma, joiden tavoitteena on ohjata koulun toimintaa turvallisen ja terveellisen ympäristön säilyttämiseen, terveyden ylläpitämiseen ja kestävän kehityksen sisäistämiseen. Kurssitarjonta tukee lukion perustehtävää ja tavoitteellista opiskelua. Monipuoliset valinnat ja vaihtelevat, kiinnostavat ja tehokkaat työtavat tekevät opiskelusta mielekästä. Opiskelijoita ohjataan myös lukion jälkeisiin työtapoihin, kuten tenttimään kursseja itsenäisesti. Luennointi yhtenä opetusmenetelmänä tuo vaihtelua sekä harjoituttaa opiskelijat jatko-opinnoissa tarvittavaan muistiinpanotekniikkaan. Ainerajat ylittävä yhteistyö avaa oppilaan näkemään todellisia kokonaisuuksia. Ryhmätöitä käytetään etenkin oppimisen kannalta hyödyllisissä laajojen kokonaisuuksien opiskelussa. Ryhmä opettaa vastuuta toisista. Yksilötyöskentelyä ohjataan lukiossa aktiiviseen ja tutkivaan suuntaan. Pyritään tehtäväsuuntautuneeseen opiskeluun ja siihen, että opiskelija harjaantuu käyttämään älyään, päättely- ja yhdistelykykyään sekä tekemään omia valintoja. Lukiossa harjoitutetaan oma-aloitteista tiedonhankintakykyä, tiedon valikoimista, lähdekritiikkiä ja tiedon soveltamista. Opiskelijaa ohjataan myös itse arvioimaan työtapojaan ja kehittämään niitä. Työskentely sähköisissä verkoissa kuuluu lukion jokapäiväiseen arkeen. Uudet lukiolaiset saavat käyttöönsä henkilökohtaiset tabletit. Perinteisten oppikirjojen lisäksi/sijasta opiskelijat voivat valita sähköisiä oppikirjoja. Myös ylioppilaskirjoitukset sähköistyvät asteittain vuodesta 2016 lähtien.

8 7 Lukiolainen sitoutuu kouluun tullessaan opiskelemaan ja noudattamaan koulun sääntöjä. Lukiossa pyritään yhdessä huolehtimaan siitä, että oppilas kurssi kerrallaan lähestyy tavoitettaan. Opiskelijaa kannustetaan käyttämään opinnoissaan hyväkseen kaikki koulun tarjoama tuki. Lukiota koskevat asiat valmistellaan ja päätetään mahdollisimman usein lukion tasolla: näin työyhteisön jäsenten yhteistyö korostuu ja demokratia toteutuu. Mahdollisuuksien mukaan otetaan koko kouluyhteisö mukaan päätöksentekoon. Oppilaskuntatoimintaa tuetaan. Yhteiset tapahtumat lujittavat yhteishenkeä. Lukion paikallinen leima syntyy ottamalla huomioon ympäristö ja ympärillä olevat yhteistyökumppanit. Mahdollisuuksien mukaan otetaan vastaan vierailijoita ja tehdään vierailuja koulun ulkopuolelle. Näin koulutyöhön saadaan vaihtelua, ajattelun näkökulmat avartuvat ja erikoisalojen tietämys syvenee. Lukion toimintakulttuuri elää koko ajan: sitä ajantasaistetaan ja muutetaan tarpeen mukaan. Lukio on oppiva organisaatio. OPINTOJEN RAKENNE JA AIHEKOKONAISUUDET Lukio-opinnot muodostuvat valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia, oppiaineen pakollisiin kursseihin liittyviä kursseja, joita opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. Oppiaineiden pakollisten ja valtakunnallisesti määriteltyjen syventävien kurssien keskeiset tavoitteet ja sisällöt määritellään ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa. Valtioneuvoston asetuksessa lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (955/2002) määrätyn syventävien kurssien vähimmäismäärän lisäksi lukiossa voi olla koulukohtaisia, lukion opetussuunnitelmassa määriteltäviä syventäviä kursseja. Soveltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista, menetelmäkursseja taikka saman tai muun koulutuksen

9 8 järjestäjän järjestämiä ammatillisia opintoja tai lukion tehtävään soveltuvia muita opintoja. Soveltaviin kursseihin voivat kuulua myös taito- ja taideaineissa suoritettaviin lukiodiplomeihin kuuluvat kurssit. Lukiodiplomit suoritetaan Opetushallituksen ohjeiden mukaan. Kaikki soveltavat kurssit määritellään opetussuunnitelmassa. Aihekokonaisuudet ovat koko elämäntapaa koskevia, ainerajat ylittäviä, opetusta eheyttäviä painotuksia. Aihekokonaisuudet näkyvät mahdollisuuksien mukaan erikoiskursseina (turvakurssi, ensiapukurssi), integroivina soveltavina kursseina (tutkielmakurssi), tiettyjen kurssien suorittaminen samassa jaksossa sekä oppiaineiden kursseissa painotettavina sisältöinä. Kaikkien aihekokonaisuuksien yhteisenä tavoitteena on, että opiskelija osaa havainnoida nykyajan ilmiöitä, esittää perusteltuja käsityksiä tavoiteltavasta tulevaisuudesta, arvioida omaa elämäntapaansa sekä tehdä valintoja ja toimia tavoiteltavana pitämänsä tulevaisuuden puolesta. Aihekokonaisuudet tulevat esiin aineenopetuksessa useissa eri kursseissa läpäisyperiaatteella ja esimerkiksi painotuksina, oppisisältöinä tai työtapoina, mitä on tarkemmin selitetty opetussuunnitelmassa. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys Opiskelijoita kasvatetaan osallistuviksi, vastuuta kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Se merkitsee tutustumista, osallistumista ja vaikuttamista paikallisesti, valtakunnallisesti, eurooppalaisesti, globaalisti yhteiskunnan eri alueilla poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen toimintaan sekä kulttuurielämään. Hyvinvointi ja turvallisuus Lukiossa luodaan osallisuuden, keskinäisen tuen ja oikeudenmukaisuuden kokemuksia, jotka ovat tärkeitä elämänilon, mielenterveyden ja jaksamisen lähteitä. Opiskelija

10 9 ymmärtää oman ja yhteisönsä hyvinvoinnin perusedellytykset. Opiskelijoita kannustetaan toimintaan hyvinvoinnin edistämiseksi perheessä, lähiyhteisöissä ja yhteiskunnan jäsenenä. Lukio pyrkii osaltaan vakiinnuttamaan hyvinvointia ylläpitävää arkiosaamista, jota jokainen tarvitsee kaikissa elämänvaiheissa. Kestävä kehitys Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kaikkien ihmisten perustarpeiden tyydyttämistä vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omia perustarpeitaan. Tavoitteena on koko maapallon luonnon ja ihmisten hyvinvointi nykyistä oikeudenmukaisemmin. Kestävä kehitys edellyttää luonnonvaroja kuluttavan elämäntavan hylkäämistä ja luontoa säästävän ja tervehdyttävän elämäntavan omaksumista. Kaikilla on vastuu tiedon ja teknologian soveltamisesta luonnonvaroja säilyttäen: ihmisen toiminnan on sopeuduttava maapallon kantokykyyn. Koulu luo perustan vastuun sisäistämiselle, ja koulun jokapäiväinen toiminta on sopusoinnussa luonnon arvostamiseen tähtäävän kasvatustyön kanssa. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuuksia rakentaa kulttuuri-identiteettiään äidinkielen, menneisyyden jäsentämisen, uskonnon, taide- ja luontokokemusten avulla. Opiskelijan tulee tietää, mitä yhteispohjoismaiset, eurooppalaiset ja yleisinhimilliset arvot ovat ja miten ne näkyvät omassa arjessa, suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmassa. Opiskelija alkaa hahmottaa, mikä on hänen tehtävänsä kulttuuriperinnön ylläpitäjänä ja uudistajana. Teknologia ja yhteiskunta Teknologian perustana on luonnon lainalaisuuksien tunteminen. Teknologia on tietoa ja taitoa suunnitella, valmistaa ja käyttää teknologisia tuotteita, prosesseja ja järjestelmiä. Teknologian kehittämisen perustana on ihmisen tarve parantaa elämänsä laatua.

11 10 Viestintä- ja mediaosaaminen Mediakasvatus on tietojen ja taitojen oppimista; media on sekä opiskelun kohde että väline. Mediakasvatus on verbaalisten, visuaalisten, auditiivisten, teknisten ja yhteiskunnallisten taitojen kehittämistä. Mediaosaamisessa korostuvat monivälineisyys ja visuaalisuus. Opiskelija oppii huolehtimaan yksityisyyden suojastaan, turvallisuudestaan ja tietoturvastaan liikkuessaan mediaympäristöissä.

12 11 TUNTIJAKO Nuorille annettavan lukiokoulutuksen tuntijako OPPIAINE TAI AINERYHMÄ PAKOLLISET- KURSSIT VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT SODANKYLÄN LUKION KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT Äidinkieli ja kirjallisuus KIELET perusopetuksen vuosiluokilta 1 6 alkava kieli (A-kieli) perusopetuksen vuosiluokilta 7 9 alkava kieli (B-kieli) muut kielet 17 MATEMATIIKKA lyhyt oppimäärä pitkä oppimäärä YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETEET Biologia Maantiede Fysiikka Kemia Uskonto tai elämänkatsomustieto Filosofia Psykologia Historia Yhteiskuntaoppi TAITO- JA TAIDEAINEET 5 Liikunta Musiikki Kuvataide Terveystieto Opinto-ohjaus PAKOLLISET KURSSIT SYVENTÄVÄT KURSSIT VÄHINTÄÄN 10 SOVELTAVAT KURSSIT KURSSIT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75

13 12 OPPIMINEN, OPISKELUYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT Lukion opetus kehittää opiskelijan opiskelutaitoja ja opiskelijan kykyä arvioida opiskelutaitojaan. Opiskelijaa tuetaan tunnistamaan vahvuutensa ja kehittymistarpeensa oppijana ja käyttämään itselleen parhaiten sopivia opiskelumenetelmiä. Opiskelijaa harjaannutetaan omien valintojen suunnitteluun ja tekemiseen sekä vastuuseen valinnoistaan. Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää elinikäisen oppimisen merkityksen. Häntä tuetaan luottamaan opiskelutaitoihinsa sekä kannustetaan tekemään jatkoopintosuunnitelmia. Opetus luo valmiuksia opiskelijan oman tehtävän löytämiseksi yhteiskunnassa ja työelämässä. Oppiminen on seurausta aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa opiskelija vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajan ja ympäristön kanssa ja aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee vastaanottamaansa informaatiota. Opetuksessa otetaan huomioon, että se, mitä opitaan, riippuu yksilön aikaisemmasta tiedosta ja hänen käyttämistään strategioista. Oppiminen on sidoksissa toimintaan, tilanteeseen ja kulttuuriin, missä se tapahtuu. Yhdessä tilanteessa opittu ei automaattisesti siirry käytettäväksi toisenlaisissa tilanteissa. Opetuksen aihekokonaisuusajattelu avaa asioita niin, että opiskelija oppii näkemään yhteyksiä. Opiskelijalle annetaan välineitä tiedon hankkimiseen ja tuottamiseen sekä tiedon luotettavuuden arviointiin ohjaamalla heitä soveltamaan kullekin tiedon- ja taidonalalle luonteenomaisia tapoja. Opiskelijoita ohjataan käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa sekä kirjastojen tarjoamia palveluja. Osa opiskelusta voidaan järjestää verkkokursseina, itsenäisenä opiskeluna ja vieraskielisenä opiskeluna. Jokainen jakso päättyy koeviikkoon, jonka aikana järjestetään kurssikokeet. Koeviikolla on oma työjärjestyksensä, eikä koepäivinä ole oppitunteja kello 14:n jälkeen.

14 13 Koeviikko on tiivis, eikä sen aikana ole mahdollista omaksua kurssin aikana opiskelematta jäänyttä. Ensimmäisestä lukiovuodesta alkaen painotetaan pitkäjänteisen opiskelutavan merkitystä, jottei koeviikosta tulisi liian stressaava. Kaikki kokeet suoritetaan koeviikolla tai uusintakuulustelussa. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN Ohjauksen tavoite ja sisältö Opiskelijan ohjaukseen kuuluu opiskeluun liittyvä ohjaus sekä jatko-opiskeluun ja ammatinvalintaan liittyvä ohjaus. Opiskelijan ohjauksen tavoite on tukea opiskelijaa lukio-opintojen kaikissa vaiheissa: suunnittelussa, opiskelutekniikan kehittämisessä, opintojen seuraamisessa ja jatko-opintojen suunnittelussa. Lisäksi opiskelijaa tuetaan tarvittaessa elämän ongelmatilanteissa. Koko työyhteisö tukee opiskelijaa lukion jokapäiväisessä arjessa. Opiskelijaa ohjataan säännölliseen opiskeluun ja hyvään työmoraaliin. Ohjaus edistää opiskeluvalmiuksia ja sosiaalista kypsymistä, kehittää ura- ja elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja, ehkäisee syrjäytymistä ja lisää hyvinvointia. Ohjaus kehittää opiskelijan valmiuksia tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Opiskelijaa tuetaan valinta- ja päätöksentekotilanteissa. Ohjauksen avulla opiskelija oppii muodostamaan käsityksen siitä, miten hänen tekemänsä valinnat ja päätökset ovat suhteessa ura- ja elämänsuunnitteluun sekä tulevaisuudensuunnitelmiin yleensä. Ohjauksen työnjako Opinto-ohjaaja vastaa ohjauksen kokonaissuunnittelusta ja -toteutuksesta sekä käytännön järjestämisestä. Ohjauksen suunnittelussa opinto-ohjaajan apuna ovat rehtori ja ryhmänohjaajat. Opinto-ohjaaja informoi lukio-opinnoista peruskoulun yläluokkalaisia. Opinto-ohjaaja perehdyttää lukioon tulevat opiskelijat lukioopintoihin ja vastaa opinto-ohjauksen kursseista. Opinto-ohjaaja antaa opiskelijoille yksilöllistä ohjausta ja auttaa jokaista henkilökohtaisen suunnitelman tekemisessä ja

15 14 opintojen kartoituksessa. Yksilöllisessä ohjauksessa keskustellaan tulevaisuudensuunnitelmista ja usein elämäntilannekin nousee esiin. Opinto-ohjaaja keskusteluttaa ja ohjaa lukion lopettamista harkitsevia. Opinto-ohjaaja huolehtii, että opiskelijat oppivat käyttämään tarjolla olevia tietolähteitä ja yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluita. Rehtorin tehtävä on onnistuneen ohjauksen toimintaedellytysten luominen: hän järjestää aikaa ohjaukselle lukujärjestyksestä. Rehtori luo olosuhteet, joissa ohjauksen työnjako onnistuu. Rehtorin tehtävä on tiedottaa opiskelijoille ja vanhemmille säännöistä ja määräyksistä, jotka ohjaavat lukio-opiskelua ja yo-tutkinnon suorittamista. Ryhmänohjaaja perehdyttää lukioon tulevat lukio-opiskeluun yhdessä opintoohjaajan kanssa. Ryhmänohjaaja seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä: poissaoloja, kurssisuorituksia, keskeytyksiä ja etenemisesteitä. Ryhmänohjaaja seuraa myös oman ryhmänsä opiskelijoiden kaikkinaista hyvinvointia ja puuttuu ajoissa opiskelijan käyttäytymisessä tai opintomenestyksessä tapahtuviin muutoksiin ja opiskeluvaikeuksiin. Aineenopettaja ohjaa oman aineensa opiskelua ja seuraa opiskelijan menestymistä omassa aineessaan. Aineenopettaja panostaa omassa aineessaan opiskelutekniikkojen opettamiseen ja ohjaa opiskelijaa tarpeen vaatiessa myös yksilöllisesti. Aineenopettaja valmentaa opiskelijaa ylioppilastutkintoon ja jatko-opinnoissa tarvittaviin opiskelumenetelmiin: lukion edetessä kypsytään koko ajan yliopistomaisempiin opiskelutapoihin. Opiskelija suunnittelee lukion alkuvaiheessa omat lukio-opintonsa, seuraa säännöllisesti opintojensa etenemistä ja tarkistaa suunnitelmansa toteutumisen. Opiskelija pohtii suunnitelmaa laatiessaan opiskeluvalmiuksiaan, voimavarojaan ja motivaatiotaan, arvioi itseään opiskelijana. Opiskelijan laatiman opiskelusuunnitelman täytyy olla aikataulultaan ja tavoitteiltaan realistinen - ryhdikäs

16 15 mutta ei ylivoimainen. Omat voimavarat on punnittava. Opiskelija päivittää opiskelusuunnitelmaansa aina koeviikon jälkeen. Ohjauksen toteutus Opinto-ohjaaja informoi peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaita lukio-opiskelusta ja sen erikoispiirteistä sekä merkityksestä tulevaisuuden kannalta. Sodankylän lukion ensisijaiseksi opiskelupaikakseen valinneet yhdeksäsluokkalaiset tekevät kurssivalinnat jo opintoja edeltävänä keväänä. Myös toisen asteen oppilaitoksiin tiedotetaan lukion kurssitarjonnasta yhteistyön toimintamallien mukaisesti. Lukio-opintojen alkuvaiheessa opiskelijoille järjestetään perehdyttämisjakso, jonka tarkoitus on ohjata opiskelijat lukion työskentely-ympäristöön, toimintatapoihin ja työskentelymuotoihin. Perehdyttämisjakso sisältää opiskeluun ja opiskelumenetelmiin liittyviä aiheita, ja se järjestetään yhteistoiminnallisesti kaikkien ohjaukseen osallistuvien kesken. Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja kantavat päävastuun perehdyttämisjaksosta. Sodankylän lukiossa on käytössä Wilma-ohjelma, johon opiskelijat ovat kirjanneet kurssivalintansa jo uutta lukuvuotta edeltävänä keväänä. Perehdyttämisjakson aikana palautetaan mieleen nämä valinnat, jotta opiskelija hahmottaa oman opintoreittinsä. Lukio-opiskelu vaatii pitkäjänteistä sitoutumista omiin valintoihin. Siitä syystä opiskelija voi muuttaa keväällä tekemiään kurssivalintoja vain yhdessä opintoohjaajan ja rehtorin kanssa. Ainereaalikoe vaatii myös aineenopettajan ohjausta jo ensimmäisestä lukiovuodesta alkaen toisella tavalla kuin aikaisemmin. Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa valitsemaan mahdollisimman paljon syventäviä ja soveltavia kursseja niistä reaaliaineista, jotka tämä aikoo kirjoittaa. Jo ensimmäisen lukiovuoden helmikuussa tehdään ryhmänohjaajien kanssa ensimmäinen ylioppilaskirjoitussuunnitelma. Toisen vuoden opiskelijat käyvät läpi

17 16 ohjausryhmissään ryhmänohjaajan kanssa ylioppilastutkinnon suorittamisen ja tekevät toisen vuoden marraskuussa uudelleen ylioppilaskirjoitussuunnitelman. Ylioppilaskirjoitussuunnitelma otetaan huomioon opintosuunnitelmassa alusta pitäen: kurssien määrä ja sijoittelu valitaan ylioppilaskirjoitusaikatauluun sopivaksi. Kolmantena ja neljäntenä lukiovuotena kontrolloidaan tehostetusti opiskelijan kurssikertymän karttumista ja pidetään huoli siitä, että opintojen aikataulu säilyy realistisena. Opiskelijaa valmennetaan psyykkisesti kirjoituksiin ja pidetään huoli opiskelijan yleisestä jaksamisesta ja motivaation säilymisestä. Lisäksi opiskelijaa ohjataan jatkosuunnitelmiin liittyvässä päätöksenteossa ja kannustetaan ammatti- ja tiedekorkeakouluopintoihin. OPPILASKUNTA Lukiolain mukaan opiskelijoita on kuultava heitä koskevissa asioissa ja heillä on oltava mahdollisuus opetuksen kehittämiseen yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Sodankylän lukion oppilaskunta valitsee keskuudestaan lukuvuoden alussa oppilaskunnan hallituksen, johon valitaan äänestämällä neljä edustajaa sekä lukion ensimmäisen että toisen vuoden opiskelijoista ja lisäksi kaksi abiturienttia. Oppilaskunnan hallituksen tehtävä on edustaa oppilaskuntaa: se toimii oppilaskunnan äänitorvena ja opiskelijoiden edunvalvojana heitä koskevissa asioissa, esimerkiksi tapaa päättäjiä oppilaskunnan puolesta. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti ja sen johdolla järjestetään tapahtumia, teemapäiviä ja juhlia. Oppilaskunnalla on keskeinen asema lukion yhteishengen luojana ja ylläpitäjänä. OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä ehkäistä syrjäytymistä. Lisäksi tavoitteena on yksilön tukeminen ja yhteisön toimintakyvyn säilyttäminen fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta ja hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa. Opiskeluhuolto on opiskeluympäristön hyvin-

18 17 voinnin edistämistä sekä oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Opiskelijoiden osallisuutta oman työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä tuetaan. Vastuu opiskeluhuollosta kuuluu osaltaan kaikille yhteisössä työskenteleville voimaan tulleen oppilas- ja opiskeluhuoltolain (HE 67/2013) mukaisesti lukion on taattava opiskelijoille kuraattori- ja psykologipalvelut. Opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Yhteisöllisten tapaamisten lisäksi se kokoontuu mahdollisesti monialaisissa kokoonpanoissa käsittelemään yksittäisiä opiskelijoita koskevia asioita. Alaikäisen opiskelijan huoltaja antaa kutakin kertaa varten erikseen suostumuksen käsitellä opiskelijan asioita tässä ryhmässä. Lukion on hyvä saada tietää ajoissa, millaista erityistä tukea opiskelija tarvitsee. Erityisopiskelijoille ja vieraasta kulttuurista tuleville suunnitellaan tapauskohtaisesti mahdollisuuksien rajoissa oleva tuki. Tukea suunniteltaessa huomioidaan koulun voimavarat ja kunnassa olemassa olevat palvelut. Opiskelijaa tuetaan sairastamisesta tai muusta vaikeasta elämäntilanteesta johtuvien pitkien poissaolojen jälkeen tehostetusti. Opiskelun järkevä eteneminen suunnitellaan tapauskohtaisesti. Opiskeluongelmista, kuten runsaista poissaoloista, tiedotetaan alaikäisen opiskelijan kotiin. Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja keskustelevat opiskelijan kanssa yhteisessä palaverissa, johon tarpeen vaatiessa kutsutaan myös vanhemmat. Muualta tulleita ja yksin asuvia opiskelijoita pyritään erityisesti seuraamaan ja tukemaan. Lukiolaisten käytössä on terveydenhoitaja, jonka vastaanottotilat ovat viereisessä Aleksanteri Kenan koulussa. Terveydenhoitaja työskentelee koulupäivinä, ja hänen vastaanotolleen voi mennä myös aikaa varaamatta. Terveydenhoitajan kautta voi varata ajan koululääkärille tai psykologin vastaanotolle. Terveydenhoitaja voi

19 18 lähettää opiskelijan myös fysioterapeutin ohjaukseen ja hän toimii usein neuvojana ja ajan varaajana myös ehkäisyasioissa. Jokaiselle lukiolaiselle tehdään terveystarkastus toisen opiskeluvuoden aikana. Silloin hänet tutkii terveydenhoitaja ja tarvittaessa lääkäri. Hammashoidon ajanvaraukset voi tehdä suoraan hammashoitolaan tai kanslistin kautta. Hammashoito on alle 18-vuotiaalle maksutonta. Jos ei käytä varaamaansa aikaa eikä ole sitä peruuttanut, peritään sakkomaksu. Lukiolaisten käytössä on myös kuraattori, joka vastaanottaa opiskelijoita Aleksanteri Kenan koulussa. Kuraattori ja terveydenhoitaja ohjaavat opiskelijan tarpeen mukaan esimerkiksi perheneuvolaan tai mielenterveystoimistoon. Myös lastensuojelutyön asiantuntija konsultoi toimialaansa kuuluvissa asioissa. Lukiolaista auttavat tarvittaessa myös Sodankylän kunnan sosiaalipalvelut, Kelan, työvoimatoimiston, seurakunnan ja erilaisten järjestöjen tarjoamat palvelut. Sodankylän lukiossa ei sallita kiusaamista. Kiusaamistilanteisiin puututaan ja ne selvitetään heti. Väkivaltatilanteissa pyritään säilyttämään turvallisuus ja hälytetään apua.

20 rehtori vararehtori opinto-ohjaaja ryhmän-ohjaaja aineenopettaja koulusihteeri terveydenhoitaja psykologi kuraattori erityisopettaja 19 Keneltä kysyn? Kurssivalintojen tekeminen x! x Opinto-ohjelman muutokset! x x Opintomenestyksen seuranta x! x Aineen oppimäärän suorittaminen x x! Kokonaiskurssimäärä x x! Itsenäinen opiskelu x x! Uusintakuulustelut x! Etenemisesteet x! x Muualla suoritetut kurssit! x x Yhteistarjottimen kurssit! x Opiskeluvaikeudet!!!!!!!!! Kurssin keskeyttäminen x! Henkilökohtaiset ongelmat!!!!!!!!! Kiusaaminen, häirintä!!!!!!!!!! Opintojen keskeyttäminen! x YO-tutkinto! x! x Terveyspalvelut! Äkillinen sairastuminen x x! poissaoloilmoitus kokeesta x! x Poissaoloselvitys! x Loma-anomus/poissaololupa B A Jatkokoulutus, ammatinvalinta! Vaihto-oppilasasiat! x! Opintotuki! Opiskelijaliput ja todistukset! Käänny ensisijaisesti!-merkityn henkilön puoleen ja toissijaisesti x-merkityn B= yli 5 työpäivää A= 5 työpäivää

21 20 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti. (Lukiolaki 629/1998, 17 1 mom) Opiskelija-arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojensa edistymisestä ja oppimistuloksista sekä ohjata häntä oikeaan suuntaan hänen valitessaan jatko-opiskelupaikkaa. Samalla arviointi kannustaa opiskelijaa suunnittelemaan opintonsa huolellisesti ja vastuullisesti. Arviointi toimii myös tiedonvälittäjänä opiskelijan huoltajalle ja antaa tarvittavaa tietoa jatko-oppilaitoksille. Lisäksi se auttaa opettajaa oman työnsä arvioinnissa ja suunnittelussa. Kurssin suorittaminen Kurssi voidaan suorittaa joko opetukseen osallistuen (= oppitunneilla käyden) tai itsenäisesti, opetukseen osallistumatta. Ilmoittautuessaan kurssille opiskelija sitoutuu osallistumaan opetukseen säännöllisesti, selvittämään poissaolojensa syyt ja tekemään annetut tehtävät siinä laajuudessa kuin kurssin hyväksyttävä suoritus edellyttää. Opiskelija voi opettajan suostumuksella ilmoittautua suorittamaan kurssia vain osaan opetuksesta osallistuen. Menettelyn täytyy olla hyväksyttävä syy ja opiskelijan on esitettävä opiskelusuunnitelma, jota hän sitoutuu noudattamaan. Tenttimällä suoritettava kurssi lasketaan kurssimäärään vain, jos siitä saa hyväksytyn arvosanan. Kurssien suorittamisesta itsenäisesti opetukseen osallistumatta on sovittava etukäteen aineen opettajan kanssa. Opettaja päättää, hyväksyykö hän opiskelijan tenttimisaikeet. Kurssin itsenäiseen suorittamiseen kuuluu kurssikokeen lisäksi opettajan määräämiä tehtäviä. Opiskelijan on palautettava nämä tehtävät opettajalle ennen kokeeseen osallistumistaan.

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Lukio-opintojen säädöstaustaa

Lukio-opintojen säädöstaustaa Lukio-opintojen säädöstaustaa Marjaana Manninen KONSTIT hanke 2009 Lukiodiplomit verkkoon paja Osaamisen ja sivistyksen asialla LUKIOKOULUTUKSEN SÄÄTELYJÄRJESTELMÄ Lukiolaki Yleiset valtakunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10. LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN PÄIVITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma OPPIMISEN OHJAUKSEN TAVOITE Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä oppijana, sekä ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Häntä ohjataan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako 3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN 3.1 Yhteistyö kotien kanssa Koti ja koulu ovat yhdessä vastuussa nuoren kasvusta hyvään aikuisuuteen. Molemmat tukevat opiskelijoita sekä opiskelua että hyvinvointia

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO TERVETULOA, UUDET YKKÖSET! ENSIMMÄISESSÄ JAKSOSSA: VALMIIT LUKUJÄRJESTYKSET KAIKKI TUNNIT SAMAN RYHMÄN KANSSA VIIKOITTAISET TAPAAMISET OPON

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen koko henkilöstön kesken. aineen- Ryhmänohjaustuokiot / - tunnit x x x x

Ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen koko henkilöstön kesken. aineen- Ryhmänohjaustuokiot / - tunnit x x x x Ohjaussuunnitelma Ohjaustoiminta ja sen tavoitteet Turun normaalikoulussa ohjaus on keskeinen osa koulun toimintaa. Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä sekä edistää

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu 2.2.2015 Kysymyksiä ja väittämiä Avaa älypuhelimen tai kannettavan selaimella m.socrative.com room number: 800953 Vastaa kysymykseen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA Lohjan Yhteislyseon lukio 16-ryhmien vanhempainilta 24.1.2017 TERVETULOA OHJELMA klo 17.30 klo 18.00 kahvitarjoilu ruokasalissa JUHLASALISSA ajankohtaista lukiosta, rehtori Panu Ruoste rasismi ja vihapuheet

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Lukion opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Käyttöön elokuussa 2016 Opetushallitus julkaisi kansalliset lukion opetussuunnitelman perusteet ja oppiaineiden tuntijaon vuonna 2015. Uudet opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Opetuslautakunta 29.3.2012 Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa.

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

Suonenjoen lukion ohjaussuunnitelma

Suonenjoen lukion ohjaussuunnitelma Suonenjoen lukion ohjaussuunnitelma Ohjauksen tavoite Opinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen siten, että hän pystyy suunnittelemaan oman henkilökohtaisen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

Ohjaus uudessa lukion OPSissa ja Wilma Jaana Puranen, opo Sammon keskuslukio, Tampere

Ohjaus uudessa lukion OPSissa ja Wilma Jaana Puranen, opo Sammon keskuslukio, Tampere Ohjaus uudessa lukion OPSissa ja Wilma 17.11.2015 Jaana Puranen, opo Sammon keskuslukio, Tampere Ohjaus korostuu uudessa OPSissa Koko koulu ohjaa- periaate, ohjaus on kaikkien vastuulla Opinto-ohjaajalla

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Lukio alkaa

Lukio alkaa 15 Lukio alkaa 14.8.2015 Mitä Kuuluu? Mitä lukio tuo tullessaan? Uudet kaverit Uudet toimintatavat Valitset itse opintosi Kotitöitä Tee töitä tasaisesti, priorisoi Anna itsellesi oikeus lukea - päivittäin

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä. Luokka 1T LUKUVUOSITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi ilmaista itseäsi suullisesti Luet tavuja Luet sanoja Luet sujuvasti Kirjoitat lyhyitä sanoja

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot