Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat:"

Transkriptio

1 Opiskelijan oppimisen arviointi Kurssien suoritus- ja arviointiohjeet Suoritusohjeet Lukion oppimäärä suoritetaan kursseina. Kurssi on silloin suoritettu, kun siitä on saatu hyväksytty arvosana (numero 5-10) tai suoritusmerkintä s (= suoritettu). Kurssisuoritus on hylätty, jos arvosana on 4 (neljä) tai suoritusmerkintä h (= hylätty). Opiskelijalla on mahdollisuus uusia hyväksytty tai hylätty kurssi jäljempänä olevien ohjeiden mukaisesti. Opiskelija laatii vuosittaisen opinto-ohjelmansa koulun kurssitarjottimen avulla. Kurssijärjestyksestä käy selville, mitkä kurssit järjestetään koko kurssin kattavana lähiopetuksena, mitkä puolikursseina lähiopetuksessa ja mitkä itsenäisesti opiskeltavina. Lisäksi opiskelija voi itse valita, opiskeleeko hän jonkin kurssin itsenäisesti. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa lukion oppimäärään sisältyviä kursseja Etälukiossa ja valita opinto-ohjelmaansa kursseja ammatillisista oppilaitoksista yhteistyöstä tehdyn sopimuksen mukaisesti. Opiskelijan opinto-ohjelmaan tulee sisältyä vähintään 3 (kolme) koko kurssia jokaisessa jaksossa, ja lukukaudessa tulee olla vähintään 10 (kymmenen arvioitua kurssia. Hyväksytyn kurssin uusiminen Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat: a) käydä kurssi uudelleen lähiopetuksessa tai etälukion kurssilla b) sopia kurssin opettajan kanssa tarvittavista lisätehtävistä ja osallistua kurssikokeeseen c) sopia kurssin opettajan kanssa tarvittavasta lisänäytöstä Opiskelija voi käydä kurssin uudelleen, vaikka onkin yrittänyt uusia jo yhden kerran. Kurssin arvosanaksi tulee aina parempi suoritus Hylätyn kurssin suorittaminen Hylätyn kurssin suorittamisvaihtoehdot ovat seuraavat: a) käydä kurssi uudelleen lähiopetuksessa b) sopia kurssin opettajan kanssa tarvittavista tehtävistä ja osallistua kurssikokeeseen c) sopia kurssin opettajan kanssa tarvittavista tehtävistä ja kurssin hallitsemisen osoittavista näyttötöistä. Jos opiskelija saa hylätyn arvosanan toistamiseen, on hänen osallistuttava kurssin opetukseen tai suoritettava lisäopinnot ennen seuraavaa yrityskertaa. Kurssin suorittaminen itsenäisesti Opiskelija voi suorittaa kursseja itsenäisesti saatuaan siihen luvan aineenopettajalta ja rehtorilta. Kurssin itsenäisen suorittamisen vaihtoehdot ovat seuraavat: a) opiskelija laatii yhdessä kurssin opettajan kanssa opiskeluohjelman, johon sisältyy määräajoin ohjausta, tekee suoritukseen vaadittavat tehtävät ja osallistuu kurssikokeeseen b) opiskelija osallistuu osaksi kurssin lähiopetukseen, tekee suoritukseen kuuluvat tehtävät sekä osallistuu kurssikokeeseen tai antaa sitä vastaavan näytön c) opiskelija laatii opettajan ohjauksessa kurssin aihepiiriin liittyvän tutkielman. d) opiskelija suorittaa kurssin verkko-opintoina. Kurssin kustannuksista vastaa opiskelija. Kurssin suorittaminen etälukiossa Opiskelija ilmoittautuu etälukioon aineopiskelijaksi ja suorittaa kurssin etälukion opetussuunnitelman ja kurssiohjelman mukaisesti.

2 Kurssin suorittaminen ammatillisessa oppilaitoksessa Opiskelija valitsee opinto-ohjelmaansa kursseja ammatillisten oppilaitosten tarjonnasta ja suorittaa kurssit niiden suoritusohjeiden mukaisesti. Ammatillisten oppilaitosten kurssit ovat soveltavia kursseja. Oppimisen arviointi Oppimisen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Arvioinnin ja arvosanan muodostumisen perusteet selvitetään etukäteen kunkin kurssin opintojen alussa. Arvioinnin tulee olla mahdollisimman luotettavaa ja oikeudenmukaista. Näin opiskelija saa aineksia realistisen minäkuvan kehittymiseen. Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteiden asettamiseen ja työskentelytapojen tarkentamiseen. Opiskelijaa ohjataan myös itsearviointiin. Opiskelijan opintojen arviointi auttaa myös opettajaa ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Arvostelu, arvosanan antaminen, on yksi arvioinnin tulos. Opiskelujakson päättyessä opiskelijalle annetaan kurssitodistus. Siihen merkitään jakson aikana suoritettujen kurssien arvosanat. Alaikäisen opiskelijan on palautettava kurssitodistuksensa ryhmänohjaajalle huoltajan allekirjoittamana. Kurssisuorituksen arviointi Lukio-opinnot jakaantuvat kursseihin, joiden laajuus on keskimäärin 38 tuntia. Etälukion kurssien laajuus on 33 tuntia. Soveltavat kurssit voivat olla mainittua laajempia tai suppeampia. Opiskelijan kurssisuorituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä päättää kurssin opettaja. Arviointi antaa opiskelijalle palautetta kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Arvioinnin tulee perustua monipuolisesti opintojen etenemisen havainnointiin, tietojen ja taitojen, erilaisten tuotosten ja näyttötöiden arviointiin sekä mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin. Myös opiskelijan itsearviointi voidaan ottaa huomioon käyttäen hyväksi mm. kurssin arviointikeskusteluja. Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden kurssit sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta ja soveltavista kursseista annetaan suoritusmerkintä. Arvosanat ovat seuraavat: 4 (hylätty), 5 (välttävä), 6 (kohtalainen), 7 (tyydyttävä), 8 (hyvä), 9 (kiitettävä), 10 (erinomainen). Arvosanat tallennetaan lukion arkistoon. Lukion päättötodistukseen opiskelija saa suoritusmerkinnän s (suoritettu) opinto-ohjauksesta ja soveltavista kursseista sekä omasta pyynnöstään myös * liikunnasta * jonkin oppiaineen yhden kurssin suorituksesta * valinnaisen vieraan kielen enintään kahden kurssin suorituksesta. Kurssia ei arvioida eikä suoritusmerkintää anneta, mikäli opiskelija a) ei ole osallistunut säännöllisesti oppitunneille; tällöin todistukseen tulee merkintä k (=keskeyttänyt) ja kurssi on opiskeltava kokonaan uudelleen b) on joutunut hyväksytystä syystä olemaan niin paljon pois tunneilta, että opettaja pitää saamaansa näyttöä liian kapea-alaisena oikeudenmukaisen arvioinnin toteuttamiseksi; tässä tapauksessa opiskelijalla on oikeus antaa näyttö kurssikokeessa tai täydentää kurssisuoritusta opettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla ja sovitussa määräajassa c) on ilmoittautunut itsenäiseksi opiskelijaksi, mutta ei ole saanut sovittuna aikana tehtäviään suoritetuksi; tällaisessa tapauksessa opettaja voi jo kesken kurssin opiskelun ilmoittaa, ettei tule arvioimaan kurssia; arvioimatta jäänyt kurssi on opiskeltava lähiopetuksessa sitten, kun kurssi on tarjolla.

3 Opinnoissa etenemisen ehto Jos opiskelijalla on samassa oppiaineessa kahdesta peräkkäin opiskellusta kurssista hylätty arvosana, hän saa jatkaa aineen opiskelua vasta sen jälkeen, kun hän on suorittanut ainakin toisen näistä kursseista hyväksytysti. Arvioimatta jätetty kurssi rinnastetaan hylättyyn kurssiin. Opintojen hyväksilukeminen Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Päätöksen opintojen hyväksilukemisesta tekee lukion rehtori. Luettaessa opiskelijalle hyväksi muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja pitäydytään suoritusoppilaitoksen arviointiin. Jos kysymyksessä on lukion opetussuunnitelmassa arvosanoin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavan vastaavuusasteikon mukaisesti: asteikko 1-5 lukioasteikko asteikko 1 3 hylätty 4 (hylätty) hylätty 1 5 (välttävä) (kohtalainen) (tyydyttävä) (hyvä) (kiitettävä) 3 Tapauksissa, joissa lukio ei voi määritellä, kumpaa arvosanaa toisessa oppilaitoksessa suoritettu kurssiarvosana vastaa, ylempää vai alempaa, on vastaavuus määriteltävä opiskelijan eduksi. Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisina, syventävinä tai soveltavina kursseina. Mikäli ne luetaan hyväksi pakollisina tai syventävinä kursseina, tulee niistä antaa numeroarvosana. Uskonnossa ja elämänkatsomustiedossa arvosana annetaan siinä oppiaineessa, jota opiskelija on viimeksi opiskellut. Arvosana voidaan antaa, vaikka opiskelija ei olisi opiskellut koko oppimäärää. Tämä tulee kysymykseen silloin, kun opiskelija tekee uskonnonvapauslain perusteella muutoksen tältä osin opintoohjelmaansa. Matematiikan oppimäärän vaihtaminen Opiskelija voi vaihtaa pitkän oppimäärän lyhyeen. Oppimäärää vaihdettaessa kurssien vastaavuudet ovat: MAA1 -> MAB1, MAA3 -> MAB2,MAA6 -> MAB5, MAA7 -> MAB4, MAA8 -> MAB3. Oppiaineen oppimäärän arviointi Aineen oppimäärä arvioidaan, kun opiskelija on suorittanut opinto-ohjelmaansa kuuluvat kurssit. Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan opiskelemien pakollisten ja syventävien kurssien arvosanat. Jälkikäteen mitään kurssia ei voi poistaa. Kahdesta viimeksi opiskellusta kurssista ainakin toisen on oltava hyväksytysti suoritettu. Vain hyväksytysti suoritetut soveltavat kurssit otetaan huomioon oppimäärää arvioitaessa. Aineen oppimäärä on suoritettu, vaikka hylättyjä kursseja olisi seuraavasti: koko oppimäärä 2-3 kurssia, joista hylättyjä 0 kurssia koko oppimäärä 3-5 kurssia, joista hylättyjä enintään 1 kurssi koko oppimäärä 6-8 kurssia, joista hylättyjä enintään 2 kurssia koko oppimäärä 9 kurssia tai enemmän, joista hylättyjä enintään 3 kurssia. Arvioinnin lähtökohtana pidetään kurssien arvosanojen keskiarvoa. Mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat viimeksi opiskeltujen kurssien aikana muuttuneet aiemmista kurssiarvosanoista, voi aineenopettaja harkintansa mukaan muuttaa keskiarvon perusteella muodostuvaa arvosanaa.

4 Ylioppilaskirjoituksiin valmistavat kuulustelut Opiskelijoille järjestetään mahdollisuus osallistua ylioppilaskirjoituksia valmistaviin kuulusteluihin ennen kevään ja syksyn kirjoituksia. Näissä kuulusteluissa opiskelijalla on myös mahdollisuus korottaa aineen oppimäärän arvosanaa. Kuulusteluun voi sisältyä sekä suullisia että kirjallisia osioita. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelmasta. Mikäli opiskelija osoittaa tässä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. Erotodistus Opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen koko lukion oppimäärän suorittamista, annetaan todistus suoritetuista opinnoista. Päättötodistus Opiskelija saa päättötodistuksen, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opiskeluohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät. Yhteensä opiskeltuja kursseja tulee olla vähintään 75, joista lukion opetussuunnitelman mukaisia pakollisia kursseja ainakin ja syventäviä kursseja vähintään10.opiskelijan kokonaiskurssimäärään voidaan lukea myös etälukio-opintoja ja ammatillisia opintoja. Vain hyväksytysti suoritetut soveltavat kurssit voidaan lukea kokonaiskurssimäärään. Päättötodistukseen merkitään arvosanaksi joko päättöarvioinnissa tai erillisessä oppimäärän päättöarvosanan korotuskuulustelussa saavutettu parempi arvosana. Yksi mahdollisuus yrittää korottaa päättöarvosanaa on ylioppilaskirjoituksiin valmentava kuulustelu. Suoritusmerkintä s (suoritettu) annetaan opinto-ohjauksesta ja soveltavista kursseista. Pyynnöstä opiskelija voi saada numeroarvioinnin sijasta suoritusmerkinnän s liikunnasta, jonkin oppiaineen yhden kurssin suorittamisesta ja valinnaisen vieraan kielen enintään kahden kurssin suorittamisesta. Päättötodistukseen voidaan liittää sanallinen arviointi suullisesta kielitaidosta, tutkielmasta ja vastaavista näytöistä sekä arviointi muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista. Päättötodistuksen antamisesta päättävät rehtori ja opiskelijaa opettaneet opettajat yhdessä. Opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti ylioppilastutkinnon, mutta ei ole saanut päättötodistusta suorittamattomien kurssien vuoksi, saa päättötodistuksen, kun hän on suorittanut hyväksytysti aineiden oppimäärät. Arvioinnin uusiminen ja oikaisu Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opettajat yhdessä. Jos opiskelija on tyytymätön 1 momentissa tarkoitetusta pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, opiskelija voi pyytää arvioinnin oikaisua lääninhallitukselta. Lääninhallitus voi, jos päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin, määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi tai määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava. (LA, 13 ). Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi Koulutuksen arviointi Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata lukiolain tarkoituksen toteuttamista ja tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Ulkopuolista arviointia varten opetusministeriön yhteydessä on erillinen koulutuksen arviointineuvosto, joka organisoi arviointitoiminnan yliopistojen, opetushallituksen ja muiden arviointiasiantuntijoiden verkostona.

5 (Lukiolaki 16 ) Lukion ylläpitäjänä kunnanvaltuusto asettaa arviointikohteet toimikaudekseen. Sivistyslautakunnan arviointi täydentää kunnanvaltuuston arviointia. Opettajat opiskelijat arvioivat opetussuunnitelmassa määriteltyjen oppimistavoitteiden saavuttamista ja opiskeluympäristöä sekä kouluyhteisön toimintaa vuosisuunnitelmassa päätetyllä tavalla.