Vaskiluotoon kaksi uutta siltaa. Huutoniemen koulu on vuoden työpaikka. Margit Isomäki eläkkeelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaskiluotoon kaksi uutta siltaa. Huutoniemen koulu on vuoden työpaikka. Margit Isomäki eläkkeelle"

Transkriptio

1 No 1 ~ 2012 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING Vaskiluotoon kaksi uutta siltaa Huutoniemen koulu on vuoden työpaikka Margit Isomäki eläkkeelle

2 sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus Ledare 4 Kasvatus- ja opetusvirasto 5 Vaskiluodon sillat 6 Omaishoitoa tukemassa 7 Uusi työntekijä 8-9 Kaupungissa riittää kesätöitä VAASANAN KAUPUNGIN HENKI LÖST STÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNINGNG 10 Vuoden työpaikka 13 Margit isomäki eläkkeelle 15 Vesi janojuomaksi! 18 Kevään koulutuksia 19 Kiitokset No 1 ~ 2012 Merituuli Havsvinden Vaasan kaupungin henkilöstölehti Vasa stads personaltidning 33. vuosikerta / årgången ISSN Osoite adress: Merituuli, PL 3, 65101, VAASA Puh. tel. (06) , Päätoimittaja Chefredaktör: Leena Kaunisto Toimitussihteeri Redaktionssekreterare: Timo Kankaanpää, puh. / tel Taitto: Timo Kankaanpää Kannen kuva: Mira Sparf Painopaikka Tryckeri: Litoset Painos Upplaga: 4 100kpl/st. Seuraava lehti ilmestyy Följande tidning utkommer: Viimeinen aineistonjättöpäivä Sista inlämningsdagen för materialet är: Toimitusneuvosto Redaktionsråd: Ahonpää Tuula, Vapaa-aikavirasto Hautaluoma Maria, kasvatus- ja opetusvirasto Reinikainen Eva, tekninen toimi Leppäkorpi Minna, luottamusmiehet Lillback-Peltonen Tanja, Pohjanmaan pelastuslaitos Murto Liisa, sosiaali- ja terveysvirasto Tuliniemi Jenni, hallintopalvelut Saari Susanna, kirjasto Seppo Tuula, sosiaali- ja terveysvirasto Suksi Iiro, toisen asteen koulutusorganisaatio Teppo Tarja, Vaasan Vesi - liikelaitos

3 kuva: Jaakko J. Salo PÄÄKIRJOITUS LEDARE Kehittämisajatuksin kohti kevättä 2012 Med utvecklingsidéer mot våren 2012 Vuoden vaihduttua Henkilöstöpalvelut ovat saaneet kaksi isoa projektia tiikerinloikan verran eteenpäin. Työhyvinvointiohjelmaan on kirjattu YJ:n hyväksymä tavoite työyhteisökyselyn siirtymisestä sähköiseksi. Sähköisten lomakkeiden käyttö jättää pois raskaan työvaiheen hallintokunnissa, eli tietojen manuaalisen käsittelyn. Vastaaminen on mahdollista 10. helmikuuta saakka. Seuraava vaihe on käsitellä työpaikoilla tulokset yhdessä henkilöstön kanssa ja valita työpaikan kehittämiskohteet. Jotta tälle jää riittävästi aikaa, tehdään kysely nykyään joka toinen vuosi. Kehittämiskohteet, toimenpiteet, aikataulu, vastuuhenkilöt ja seuranta tulee raportoida virastoittain/ toimialoittain. Työyhteisökyselyn vastausprosentti kertoo, miten kyselyn hyödyntämisessä on onnistuttu työpaikoilla. Toinen projekti, eli Esimiespassin pilotointi etenee suunnitelman mukaisesti. Pilotointi on ollut tarpeellinen, jotta saamme seitsemän koulutuspäivän aihealueet kohdalleen. Uutena ja haastavanakin työmuotona koulutus sisältää ennakko- ja jälkitehtävät/ koulutuspäivä. Näiden merkitys on saada osallistujat miettimään tulevan koulutuspäivän teemoja jo ennen tilaisuuteen saapumista, sekä jälkitehtävien osalta haastaa hyödyntämään päivän antia omassa työssään. Kouluttajiksi olemme saaneet kaupungin omia asiantuntijoita, jotka osaavat kertoa parhaiten esimiestyöstä sekä miten kaupungilla toimitaan. Lisäksi löytyy osa-alueita joissa on hyvä tuoda uutta näkemystä ja haastaa vanhoja ajattelutapoja ja siten antaa tilaa luovuudelle ja uusille ratkaisuille. Yhtenä haasteena on saada esimiesten käyttöön ns. perusmateriaalipaketti. Pilotissa hyödynnämme SharePointtia eli sähköistä työryhmäominaisuutta, johon kokoamme kaiken materiaalin. Nyt sinulla on mahdollisuus lähteä mukaan kehittymismatkalle. Ryhmiin ilmoittautuminen on meneillään. Katso koulutuskalenterista mitkä ovat ryhmien aikataulut ja teemat keväällä Tapaamisiin esimiespassikoulutuksen I-ryhmässä ! Leena Kaunisto, henkilöstöjohtaja Efter årsskiftet har personalservicen fått två stora projekt att framskrida med ett tigersprång. I programmet för arbetshälsa har som ett av allmänna sektionen godkänt mål antecknats att arbetsgemenskapsenkäten ska övergå till elektronisk form. Användningen av elektroniska blanketter gör att ett tungt arbetsskede i förvaltningarna försvinner, dvs. den manuella hanteringen av uppgifterna. Det finns möjlighet att svara fram till den 10 februari. Följande skede är att behandla resultaten på arbetsplatserna med personalen och att välja utvecklingsobjekt för arbetsplatsen. För att det ska finnas tillräckligt med tid för det här görs enkäten numera vartannat år. Utvecklingsobjekt, åtgärder, tidtabell, ansvarspersoner och uppföljning ska rapporteras enligt ämbetsverk/verksamhetsområde. Svarsprocenten för arbetsgemenskapsenkäten berättar hur man har lyckats använda enkäten på arbetsplatserna. Det andra projektet, dvs. pilotprojektet gällande förmanspasset framskrider enligt planen. Pilotprojektet har varit nödvändigt för att vi ska få sju utbildningsdagars temaområden att falla på plats. Som en ny och också utmanande arbetsform innehåller utbildningen förhands- och följduppgifter för varje utbildningsdag. Deras betydelse är att få deltagarna att fundera över den kommande utbildningsdagens teman redan innan de kommer till kursdagen, samt vad gäller följduppgifterna utmana till att utnyttja dagens behållning i det egna arbetet. Som utbildare har vi fått stadens egna sakkunniga, som bäst kan berätta om förmansarbetet samt hur man gör inom staden. Dessutom finns det delområden där det är bra att föra fram en ny synvinkel och utmana gamla tankegångar och på så sätt ge rum för kreativitet och nya lösningar. En utmaning är att få ett s.k. basmaterialpaket i förmännens bruk. Inom pilotprojektet utnyttjar vi SharePoint, dvs. en elektronisk arbetsgruppsegenskap, där vi samlar allt material. Nu har du möjlighet att delta i en utvecklingsresa. Anmälan till grupperna pågår. Se i utbildningskalendern vilka gruppernas tidtabeller och teman är våren Vi ses i förmanspassutbildningens I-grupp ! Leena Kaunisto, personaldirektör MERITUULI / HAVSVINDEN 3

4 Kasvatus- ja opetusvirasto pystyy vastaamaan kasvuun Kasvatus- ja opetusvirastossa vakinaistettiin vuoden alusta henkilöitä virkoihin. Viran saivat aiemmin viransijaisina toimineet henkilöstöpäällikkö Kirsi Ikäheimonen sekä varhaiskasvatusjohtaja Lillemor Gammelgård. Uutena koulutoimenjohtajana on aloittanut Juha-Pekka Lehmus. Kasvatus- ja opetussektorilla menee Vaasassa hyvin. Lapsi- ja oppilasmäärät ovat kasvussa, mutta samalla ryhmäkoot on pystytty haastavissa olosuhteissa pitämään riittävän pieninä. Kun on enemmän lapsia, tarvitaan myös enemmän henkilökuntaa. Lakikin sen sanoo. Olemme kuitenkin onnistuneet hyvin vastaamaan tähän kasvuun, Ikäheimonen toteaa. Tavoitteenamme on, että vanhemmat voivat valita hoitopaikan ja tietysti pyrimme toiveen aina toteuttamaan. Lapsimäärän kasvusta johtuen emme tähän kuitenkaan aina pysty, sillä kiinnitämme tarkasti huomiota myös ryhmäkokoihin, Gammelgård muistuttaa. Opetussektorin tärkein tehtävä on luonnollisesti laadukkaan perusopetuksen antaminen. Perusasiat ovat kunnossa ja myös koulupuolella ryhmäkoot ovat pysyneet tämän kokoisten kaupunkien vertailussa jopa kiitettävän pieninä. Haasteita tuo erityssektori, eli muun muassa maahanmuuttajia ja erityisoppilaita koskeva opetus. Myös heille on taattava riittävän hyvät puitteet laadukkaaseen opetukseen ja tukeen kouluissa, Lehmus kertoo. Hyvässä hengessä Lasten ja nuorten määrän kasvaessa henkilökunta joutuu eri vaatimusten keskellä entistä kovemmille. Kasvatus- ja opetusvirastossa panostetaankin Kasvatus- ja opetusviraston Kirsi Ikäheimonen, Lillemor Gammelgård ja Juha-Pekka Lehmus ovat tyytyväisiä sektorinsa tilaan ja kiittelevät työpaikan henkeä. voimakkaasti työhyvinvointiin. Työssä jaksamisesta on huolehdittava kokonaisvaltaisesti. Esimiehillä on tässä iso rooli, ja myös esimiehen oma jaksaminen on tärkeää. Koetamme pitää täällä toisistamme huolta ja se auttaa meitä houkuttelemaan osaavaa henkilökuntaa tänne myös jatkossa, Ikäheimonen korostaa. Varhaiskasvatuksen puolella etusijalla on luonnollisesti lapsen hyvinvointi ja tätä edesauttaa, kun henkilökunta voi hyvin. Suuren kasvun vuoksi työmäärää riittää meillä kaikilla, mutta koetamme panostaa lasten kuulemiseen, Gammelgård kertoo. Koko kolmikko kiittelee kasvatusja opetusviraston henkeä. Vaasa oli ensimmäisiä vuonna 2004, kun perusopetus sekä varhaiskasvatus yhdistettiin ja olimme tietyllä lailla edelläkävijöitä. Koetetaan jatkaa tätä yhteistyön ja auttamisen linjaa kaikissa toimissamme, Lehmus linjaa. Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää 4

5 Varasilta palvelee vaskiluotolaisia vielä pitkään. Uusien siltojen pitäisi olla kokonaan valmiita kahden vuoden päästä. Vaskiluotoon kaksi siltaa Vaskiluodon siltauudistuksessa syntyy kaksi uutta siltaa, joista toinen on mitoitettu erikoiskuljetusten tarpeiden mukaan. Penkereen osalle rakennetaan massiivikivellä verhoiltu kulmatukimuuri. Kokonaan valmista pitäisi olla vuoden 2013 kesällä. Vaskiluodon siltauudistus pyörähti todenteolla käyntiin syyskuussa. Urakkaan kuuluu Vaskiluodon vanhan sillan purkaminen ja sen korvaaminen kahdella uudella sillalla, sekä Vaskiluotoon johtavien penkereiden tason nostaminen ja tukimuurien rakentaminen. Kulmatukimuuri verhoillaan Taivassalon punaisella graniitilla. Uusi pohjoispuolen silta on mitoitettu erikoiskuljetuksien tarpeiden mukaan, ja mitoituskuorma on yli 600 tonnia. Rakennuttajana projektissa toimii kaupungin katutoimi ja urakoitsijana kalajokinen Andament Oy. Vaskiluodon silta on rakennettu 60-luvulla, eikä se vastaa enää nykypäivän kuljetusten vaatimia tarpeita. Siltauudistusta on valmisteltu ja tutkittu varmaan rapiat 15 vuotta, joten on erittäin tärkeää että se vihdoin toteutuu, kertoo katutoimen rakennuspäällikkö Markus Rintala. Noin viiden miljoonan euron projektin arvioidaan olevan valmis 2013 kesällä, mutta raskas silta pyritään avaamaan jo ensi suvelle. Tällä hetkellä liikennettä palvelee liikenneviraston varasilta. Varasilta on toiminut yllättävän hyvin ja suuremmilta pullonkauloilta liikenteessä ollaan vältytty, Rintala toteaa. Nykyajan tarpeisiin Rintalan mukaan siltauudistus palvelee niin alueen teollisuutta, elinkeinoelämää, sataman kehittämistä, kuin yleistä kaupunkisuunnitteluakin. Tällä tavalla pystymme vastaamaan teollisuuden ja raskaan kuljetuksen vaatimuksiin. Lisäksi tukimuuriratkaisulla tehtävä luonnonkivipenger tekee sillasta ja sen ympäristöstä kaupunkirakentamiselle ominaisen. Sillalla tulee olemaan työnaikaisena nopeusrajoituksena 30 kilometriä tunnissa työ- ja liikenneturvallisuuden vuoksi. Kevytliikenne ohjataan väliaikaisesti Vaskiluodon vanhan sillan kautta. Varasilta on palvellut hyvin tienkäyttäjiä, mutta Rintalan mukaan myös luonnonvoimat tarjoavat haasteita. Viimeiset 6-7 viikkoa meriveden suuri korkeus on hiukan vaikeuttanut projektia, joka on jo hyvässä vauhdissa. Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää MERITUULI / HAVSVINDEN 5

6 Omaishoitoa tukemassa Vaasassa on aloitettu järjestelmä, jossa omaishoitajien sijaiseksi on mahdollista hankkia hoitaja tilanteisiin jossa varsinainen omaishoitaja on estynyt. Kaupungin kotihoidon omaishoidon tuessa syksyllä aloittaneet hoitajat Lena Svahn ja Liselott Kieslich ovat vastuullisessa työssä. Heidän tehtävänään on turvata ja antaa tukea omaishoidolle, silloin kun varsinainen omaishoitaja on estynyt. Toiminta on Vaasassa uutta. Pääperiaatteenamme on turvata hoidettavan hyvinvointi, jos omaishoitaja esimerkiksi joutuu käymään lääkärissä, kaupassa tai muilla henkilökohtaisilla asioillaan. Keskimääräinen asiakaskäyntimme kestää noin kolme ja puoli tuntia, mutta kertakäynnin pituus vaihtelee tunnista koko päivään. Hoitoon kuuluu paljon ulkoilua, keskustelua ja etenkin sosiaalista kanssakäymistä, Svahn ja Kieslich kertovat. Yhteistyötä hoidossa Omaishoidon tuen hoitajia on mahdollista tilata tilapäiskäyntimaksun hinnalla, joten kustannukset pysyvät matalina. Svahnin ja Kieslichin kalenterit ovatkin täyttyneet tiiviisti. Yleensä sijaistava hoitaja tilataan noin kuukausi etukäteen, mutta myös akuuttitapaukset hoidetaan. Palaute omaishoitajilta ja hoidettavilta on erittäin hyvää. Tämä järjestelmä mahdollistaa omaishoitajalle vapauksia myös omaan aikaan ja usein hyvinkin pakollisten menojen hoitamiseen. Täytyy myös muistaa, että me emme ole ensisijaisia hoitajia, vaan teemme tätä yhteispelillä varsinaisen omaishoitajan kanssa, naiset muistuttavat. Omaishoidon tuessa työskentelevät hoitajat Lena Svahn (oik.) ja Liselott Kieslich tarjoavat omaishoitajille mahdollisuuden ottaa vapaita hetkiä. Omaishoidon sopimus Kunta tekee omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista päätöksen. Kunta ja omaishoitaja tekevät omaishoidon tuesta omaishoitosopimuksen. Sopimuksen liitteeksi kunta, hoidettava ja omaishoitaja laativat yhdessä hoidettavalle hoito- ja palvelusuunnitelman. Omaishoidon tukeen sisältyy hoidettavalle: omaishoito hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut omaishoitajan vapaan ajaksi annettavat palvelut Omaishoidon tukeen sisältyy omaishoitajalle: hoitopalkkio vapaa eläke- ja tapaturmavakuutus sosiaalipalvelut Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö Teksti ja kuva Timo Kankaanpää 6

7 UUSI TYÖNTEKIJÄ Onko työpaikallesi otettu hiljattain uusi työntekijä, jota haluaisit haastateltavan tällä palstalla? Vinkkaa löydöstäsi jollekin toimitusneuvoston jäsenistä tai Merituulen toimitukseen: Uusi työntekijä - Åsa Stenbacka 1. Nimi, ikä ja ammatti? 1. Namn, ålder och yrke? Åsa Stenbacka 46 Vaasan ammattiopiston rehtori Åsa Stenbacka,46 och rektor för Vasa yrkesinstitut 2. Miten sinusta tuli Vaasan kaupungin työntekijä? (tai missä virassa olet juuri aloittanut) Hakeuduin ja minut valittiin Vaasan ammattiopiston rehtorin virkaan 3. Millainen kuva sinulla on Vaasan kaupungista asuinpaikkana ja työnantajana? Kahden viikon jälkeen on hieman ennenaikaista antaa syväanalyysiä mutta kokemukset tähän asti ovat erittäin myönteiset. 4. Mikä on parasta työssäsi, entä haastavinta? Parasta: Vaasan ammattiopisto on hyvin hoidettu organisaatio jossa on paljon ammattitaitoa ja osaamista. Nuorten kanssa on hienoa olla tekemisissä, nähdä miten he kehittyvät koviksi ammattilaisiksi eri aloille. Haastavinta: Taata jokaiselle nuorelle työpaikka tai jatko-opiskelupaikka 5. Miten vietät vapaa-aikaasi? Olen mukana kunnallispolitiikassa. Kun ehdin luen. Tällä hetkellä luen Anna-Leena Härkösen Onnen Tunti kirjaa, tai käyn pitkällä kävelylenkillä. 2. Hur började du jobba vid Vasa stad? (eller på vilken tjänst har du precis börjat) Jag sökte och blev vald till tjänsten som rektor för Vasa yrkesinstitut 3. En hurudan plats tycker du att Vasa stad är att bo i och hurudan tycker du att staden är som arbetsgivare? Efter 2 veckor är det litet för tidigt att ge någon djup analys men mina erfarenheter hittills är väldigt positiva 4. Vad är det bästa med ditt arbete och det mest utmanande? Det bästa: Vasa yrkesinstitut är en väl skött organisation med mycket yrkesskicklighet och kunnande. Det är fint att ha att göra med ungdomar, se hur de utvecklas till proffs inom olika branscher. Det mest utmanande: Att garantera en arbets- eller fortbildningsplats åt alla ungdomar. 5. Vad gör du på din fritid? Jag deltar i kommunalpolitiken. Jag läser då jag har tid, just nu läser jag Onnen Tunti av Anna-Leena Härkönen, eller går ut på långa promenader. Teksti: Iiro Suksi Kuva: VAO MERITUULI / HAVSVINDEN 7

8 Kesätöitä riittää hoitoalalla - onneksi tekijöitäkin Virastoissa ja toimialoilla kesätyörumba alkaa olla kuumimmillaan. Sosiaali- ja terveysalalla on jatkuva haku kesätyöpaikkoihin, joita on tänäkin vuonna tarjolla runsaasti. Kesätyöpaikkoja meiltä kyllä löytyy, ellei ole liian vaativa, toteaa Niina Rajakangas Sosiaali- ja terveysviraston rekrystä. Rajakangas tarkoittaa kovilla vaatimuksilla tiettyä kaupunginosaa, aluetta tai osastoa mihin kesätyötä hakeva ehdottomasti haluaa. Pyrimme luonnollisesti ottamaan toiveet huomioon, vaikka aina emme pysty niitä toteuttamaankaan. Rajakankaan mukaan kesätyöntekijöiltä saatu palaute on vuosi vuodelta parempaa. Yksiköissä on keskitytty entistä enemmän perehdytykseen ja se näkyy kesätyöntekijöiden viihtyvyydessä. Ensivaikutelman ja lämpimän vastaanoton antaminen ja siihen panostaminen ovat erityisen tärkeitä jatkon kannalta. Viime ajoilta saatu palaute on ollut hyvää, vaikka aina löytyy myös joihinkin asioihin tyytymättömiä. Hoitoalalla on jo pitkään puhuttu orastavasta työvoimapulasta. Rajakankaan mukaan tähän ovat kiitettävästi heränneet myös johtajat ja esimiehet. Markkinointiin ja työpaikoista tiedottamiseen satsataan koko ajan enemmän ja suuntaus on oikea. Kesätöihin saadaan kyllä mukavasti hakemuksia ja porukkaa, haastavinta on sijaispula. Sosiaali- ja terveyspuolella panostetaan yhä enemmän markkinointiin työvoiman houkuttelemiseksi, Niina Rajakangas kertoo. " Paljon eri vaihtoehtoja ja paikkoja" Viime kesänä Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyssektorilla työs kenteli yli 400 kesätyöntekijää. Pelkästään perushoitajia tarvittiin tuuraamaan yli 200 kesäsijaista. Voi oikeastaan todeta, että meillä on jatkuva haku kesätyöntekijöistä ja vuosilomien tuuraajista. Vaihtoehtoja ja työtä siis löytyy paljon, mikä on tietysti hyvä asia. Suurin tarve on perushoitajien tehtäviin, mutta muihinkin tehtäviin kesätyöntekijöitä otetaan runsaasti. Ja työpaikkoja ei todellakaan jaeta suhteilla, joten kaikkien hakemukset huomioidaan, Rajakangas muistuttaa. Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää 8

9 Vaasan kaupungin kesätyöt ja Kesäduuniseteli Vaasan kaupunki tarjoaa tänä vuonna kesätyöpaikan noin 600 nuorelle. Lisäksi Vaasa tukee nuorten kesätyöllistymistä yrityksiin ja yhdistyksiin jakamalla Kesäduuniseteleitä. Tänä vuonna Kesäduuniseteleiden jakaminen on uudistettu. Vaasan kaupunki palkkaa tänä kesänä kesätyöntekijöitä omiin virastoihinsa ja laitoksiinsa edellisten vuosien tapaan. Kaupunki käyttää tähän tarkoitukseen yhteensä euroa, jolla voidaan palkata 1 3 kuukauden ajaksi noin 300 koululaista ja opiskelijaa välisenä aikana. Paikat on tarkoitettu vuotiaille. Nuoren on mahdollista saada vain yksi työpaikka haun yhteydessä. Lähes kaikki virastot palkkaavat kesätyöntekijöitä. Suurimpia työllistäjiä ovat Viheralueyksikkö, Sosiaalija terveysvirasto, Kasvatus- ja opetusvirasto, Kirjasto ja Museo. Virastot työllistävät kesätyöntekijöitä myös omista varoistaan. Kesätyöpaikat ovat julkisessa haussa välisenä aikana. Paikkoja haetaan internetin kautta. Hakulomakkeet ja avoimet paikat näet hakuajan alettua osoitteessa: Kesäduuniseteli uudistui! Tukeakseen nuorten kesätyöllistymistä Vaasan kaupunki jakaa tänäkin vuonna Kesäduuniseteleitä. Aiempina vuosina setelin saajat on arvottu, mutta tänä vuonna setelit myönnetään hakujärjestyksessä. Uudistuksen tavoitteena on saada kaikki setelit käyttöön hakua selkiyttämällä ja keventämällä. Kesäduuniseteleihin kaupunki on varannut määrärahaa euroa. Tarkoitus on kannustaa yrityksiä ja yhdistyksiä työllistämään vuotiaita vaasalaisia koululaisia ja opiskelijoita. Vaasan kaupunki maksaa 400 euroa tukea työnantajalle, joka on palkannut nuoren Kesäduunisetelillä välisenä aikana kuukauden mittaiseen työsuhteeseen. kuva: Stockphotos välisenä aikana. 50 ensimmäisenä kaavakkeen palauttanutta on oikeutettu Kesäduuniseteliin. Työnantajan ja nuoren tiedot tarkistetaan. Seteli maksetaan syksyllä suoraan työnantajalle. Kesäduunisetelin tuki myönnetään yritykselle tai yhdistykselle, joka työllistää alle 50 henkeä. Työsuhteen tulee olla vähintään kuukauden mittainen ja nuorelle tulee maksaa vähintään työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa kokopäivätyöstä (työaika vähintään 6 tuntia/ päivä). Yrityksellä ei myöskään saa olla lomautuksia tai irtisanomisia viimeisen yhdeksän kuukauden aikana.. Setelit kansalaisinfosta ja kotisivuilta Nuori saa Kesäduuniseteli-kaavakkeita Kansalaisinfosta ja kirjastoista sekä Vaasan kaupungin verkkosivuilta. Nuori etsii itse kesätyöpaikan. Työnantaja täyttää kaavakkeen, jossa sitoutuu ottamaan nuoren kesätöihin kuukauden ajaksi. Nuori palauttaa kaavakkeen takaisin Kansalaisinfoon Lisätiedot antaa: Työvoimasuunnittelija Sari Räsänen, p. (06) , MERITUULI / HAVSVINDEN 9

10 Huutoniemen koulun vararehtori Anne Kärki (vas.), rehtori Olli Autio, sekä palkitsemistoimikunnan Liisa Sirén, Tapio Lehto, Tomas Häyry sekä Asko Martikainen yhteispotretissa. Huutoniemen koulu on vuoden työpaikka Tyky-ryhmä on valinnut yhteistyöryhmän hyväksynnällä vuoden työpaikaksi Huutoniemen koulun. Myöntämisperusteissa otettiin huomioon kaupungin käyttämät hyvän työpaikan kriteerit, joista muun muassa työhyvinvointia pidetään erittäin tärkeänä. Vuoden työpaikka on valittu vuodesta 1998 lähtien. Huutoniemen koulun henkilökunta sai vastaanottaa kunniakirjan ja 3000 euron palkinnon tyytyväisin mielin. Huutoniemen koululla kiinnitetään tarkasti huomiota hyvän työpaikan kriteereihin. Työpaikkakokoukset, kehityskeskustelut, osaamisesta huolehtiminen, asiakaspalautteiden käyttö, työsuojeluohjelman täytäntöönpano ja vähäiset sairauspoissaolot ovat tämän työpaikan vahvuuksia. Lisäksi esimiestoimintaan on panostettu esimerkillisesti, luettelee Tyky-ryhmän puheenjohtaja Asko Martikainen perusteluissa. Kaupunginjohtaja ja yhteistyöryhmän puheenjohtaja Tomas Häyry korosti tunnustuksen arvoa ja toi esille Huutoniemen koulun pitkäjänteisen kehittämistyön. Tämä on yksi tärkeimmistä tunnustuksista, minkä työpaikka voi saada. Huutoniemen koululla on jo pitkään tehty töitä esimerkiksi työhyvinvoinnin parissa. Työnantajan kannalta on luonnollisesti tärkeää, että ihmiset viihtyvät. Tällä myös varmistetaan, että lapset ja nuoret, eli tulevaisuutemme toimijat saavat parhaan mahdollisen avun ja ohjauksen. Hienolta tuntuu Huutoniemen koulun rehtori Olli Autio oli tunnustuksesta luonnollisesti mielissään. Hyvältä ja hienolta tällainen palkinto tuntuu. Olemme koettaneet pitää tiukasti kiinni hyvän työpaikan kriteereistä ja esimerkiksi kehityskeskusteluja käydään tunnollisesti. Lisäksi olemme koettaneet pitää yllä yhteisöllisyyttä. Tämän vuoksi meillä ei ole erikseen varsinaista opettajanhuonetta, vaan samassa tilassa taukoja pitävät opettajien kanssa siistijät, keittäjät, koulunkäynninohjaajat kuin muukin henkilökunta, Autio toteaa. Luokanopettajana koulussa työskentelevä Jukka Mäkelä allekirjoittaa työpaikkansa yhteishengen. Olen aika monessa opettajanhuoneessa ollut, mutta täytyy sanoa, että tämä on kyllä mukava ja hyvähenkinen paikka. Homma tuntuu toimivan ja sopivaa pilkettä löytyy silmäkulmasta euron palkintorahojen käyttämiseksi koululla on idealaatikko, jonne henkilökunta saa jättää ehdotuksia rahojen käyttökohteesta. Vielä palkitsemispäivänä asia oli avoin. Ideoita on, mutta en viitsi omaani tässä henkilöstölehdessä paljastaa, Mäkelä virnuilee. Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää 10

11 Vuoden työkyvyn ylläpitäjä suosittelee pohtimaan arkipäivän valintoja Kaupungin vuoden työkyvyn ylläpitäjäksi valittu fysioterapeutti Minna Backman kehottaa ihmisiä miettimään aidosti omaa terveydentilaansa. Pienillä arkipäivän ratkaisuilla jokainen voi parantaa hyvinvointiaan. Erityisen tärkeää on ihmisen oma tahto. Minna Backman toimii terveysliikunnan suunnittelijana sosiaali- ja terveystoimessa. Hänen tehtäviinsä kuuluu suunnitella ja järjestää mm. elämäntaparemontteja ryhmissä, yksilöllistä neuvontaa terveyden edistämisen näkökulmasta sekä vaikuttaa terveysliikunnan yleistymiseen ja harjoittelumahdollisuuksiin. Backmanilla on ollut myös merkittävä rooli Vireä Vaasa-toiminnassa, jonka vastuuvetäjänä hän toimi yli 10 vuoden ajan. Kahteen vuoteen en ole enää ollut Vireä Vaasassa, mutta tiedän että minulla on siellä hyvät työnjatkajat. Kaupunginjohtaja Seppo Sanaksenahon suotuisalla myötävaikutuksella 15 vuotta sitten Vireän Vaasan käynnistyessä se oli aika uniikki asia, ja siitä kasvoi melko kova juttu. Projektista voi olla tänä päivänä todella ylpeä, myhäilee Backman. Oma asenne ratkaisee Omaa työkykyään 3-vuotiaan lapsen äiti Backman kertoo ylläpitävänsä etenkin hyötyliikunnalla. Koetan myös viettää säännöllistä elämää, eli kohtuus kaikessa, toteaa äitiyslomalle tammikuussa jäänyt Backman. Backmanin mukaan oman työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen on laaja kokonaisuus, ei mikään yksittäinen tai irrallinen asia. Muutoksiin voi kannustaa ja antaa tukea, mutta ratkaisut tekee aina ihminen itse. Minna Backman korostaa säännöllistä elämää ja arkielämänterveellisiä valintoja. muodostavat yhteisen paketin. Tärkeintä on kuitenkin ihmisen oma ote. Jokaisen tulisi aidosti miettiä omaa terveyttään ja sitä mitä siinä pystyisi parantamaan. Jokaisella meillä on petraamista. Kaiken muutokseen tähtäävän on lähdettävä omasta halusta, ei lääkärin tai työterveyshoitajan tahdosta. Vuoden työkyvyn ylläpitäjän tittelin Backman ottaa vastaan iloisesti hämmentyneenä. Vuosien työn huomiominen tunnustuksella saa suupielet hymyyn. Kyllä tällainen tunnustus mieltä lämmittää, vaikka aluksi vähän hämmästyin, että minäkö? " Muutoksiin voi kannustaa ja tukea, mutta ratkaisut tekee aina ihminen itse. Vuoden työkyvyn ylläpitäjä Minna Backman Liikunta, työilmapiiri, ravinto, lepo ja niin edelleen Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää MERITUULI / HAVSVINDEN 11

12 VAASA TUTUKSI Mitä katukyltin nimeen kätkeytyy? Gripinkatu Gripinkadun nimi tulee Bo Joninpoika Gripistä, joka syntyi 1330-luvulla ja kuoli Hän oli lähtöisin merkittävästä ruotsalaisesta aatelissuvusta, jonka vaakunatunnus oli aarnikotka (grip). Keskiajalla toimi Ruotsissa ja Suomessa linnaläänit, jotka olivat valtion paikallishallintoalueita. Linnaläänin keskuksena oli linna ja päällikkönä oli joko kuningas tai laajaa luottamusta nauttiva käskynhaltija. Linnaläänit olivat tärkeitä sekä hallinnolle, että puolustukselle. Linnaläänit korvattiin 1634 maaherrakunnilla. Korsholman linnalääni oli yksi Suomen yhdeksästä linnaläänistä. Korsholman linnalääniä isännöi Ruotsin kuningas Albrekt Mecklenburgilainen ( ). Hän oli heikko hallitsija ja näin ollen todellinen valta oli aatelisilla ja varsinkin Bo Joninpoika Gripillä, joka oli Mecklenburgilaisen yleisvirkamies hän onnistui saamaan heikon isäntä vuoksi kolmanneksen Ruotsin linnalääneistä ja kaikki Suomen linnaläänit nimiinsä. Pankkiiri ja maanomistaja Grip oli aikansa merkittävin ei-kuninkaallinen maanomistaja. Hän toimi yksityispankkiirina ja lainan antajana, jopa kuninkaalle. Osan varallisuudestaan hän olikin saanut juuri kuninkaalle myöntämiensä lainojen vakuutena. Yleisten väitteiden mukaan Grip kartutti omaisuuttaan myös arveluttavin keinoin kuten kiristämällä, pakottamalla ja verottamalla. sitähän testamenttia valvovat holhooja apureineen eivät tarkoittaneet. Tästä syystä Bo Joninpoika Gripin perintöä kutsutaan varastetuksi perinnöksi. Bo Joninpoika Gripin valtakaudella (1362) Suomi tuli täysivaltaiseksi osaksi Ruotsia, koska se sai oikeuden lähettää edustajansa kuninkaanvaaliin. Kun Bo Joninpoika Grip kuoli 1386 oli hänellä alaikäinen perillinen Knut Bosson Grip. Perintö oli mittava eikä sitä voitu valtapoliittisista syistä jättää perinnöksi yksityisomaisuuden tavoin. Omaisuuden hoitajiksi Grip oli testamentissaan nimennyt holhoojat. Kuningas Meckelnburgilainen pyrki kuitenkin saamaan tästä omaisuudesta merkittäviä osuuksia itselleen ja kruunulle, mutta hän epäonnistui yrityksissään. Koska niitä vastaan nousi joukko aatelisia ja apuun otettiin myös Tanska ja Norjan kuningatar Margareeta ( ). "Varastettu perintö" Kuningatar pystyi valloittamaan Ruotsin valtakunnan Mecklenburgilaiselta, mutta hän ei antanutkaan perinnön tärkeimpien osien siirtyä pois kruunulta. Ja Teksti: Eva Reinikainen Lähteet: Vaasan historia katukuvassa Wikipedia 12

13 Margit aikoo pitää harrastuksistaan kiinni Pitkäaikainen pääluottamusmies Margit Isomäki on jäänyt eläkkeelle tyytyväisin mielin. Lisääntyvä vapaa-aika tulee kulumaan pääkaupunkiseudulla rakkaitten harrastusten ja läheisten parissa. Kotipitäjässään Ähtärissä perhepäivähoitajana 70 luvun lopulla aloittaneen Isomäen elämässä kävi vuosikymmen myöhemmin käänne, kun Turusta hankitut kodinhoitajan paperit toivat hänet Seinäjoen kautta Vaasaan. Irja Karvala hankki minulle työpaikan kotipalveluista, josta tie vei perhetyön pariin, Isomäki kertaa. Aikoinaan KTV:n kautta lähtenyt edunvalvontatoiminta kulki jo tuolloin Isomäen mukana. Pidin perhetyöstä ja oli vaikea valinnan paikka, kun minulle avautui tilaisuus siirtyä päätoimiseksi luottamusmieheksi. Olen ollut siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että minulla on ollut nämä kaksi työtä, joista olen suuresti pitänyt, kertoo vajaat 20 vuotta päätoimisena luottamusmiehenä toiminut Isomäki. Margit Isomäen eläkepäivät Helsingissä kuluvat aktiivista elämää viettäen. Harrastukset jatkuvat Vuosikymmenten aikana luottamusmiestoiminta on Isomäen mukaan muuttanut hiukan luonnettaan. Toiminta on muuttunut kokonaisvaltaisemmaksi. Pääluottamusmiehen rooli on yhä enemmän kehittäjän rooli. Enää ei niin kauheasti päntätä TES:siä, vaan koetetaan viedä sopimuksia ja asioita eteenpäin. Se on muuttunut yhä laajemmaksi edunvalvonnaksi. Olen tavoilleni uskollisesti työstänyt tätä eläkeasiaa jo pari vuotta ja oikein hyvä maku on suussa. Elämän täyttävät jatkossa muut asiat. Rakas harrastukseni aamu-uinti jatkuu entistä tiiviimmin. Olen aina tykännyt matkustella sekä tehdä vapaaehtoistyötä. Lukeminen tulee varmasti lisääntymään. Enkä minä Vaasaa unohda, kyllä sinne tulen säännöllisesti käymään, Isomäki vakuuttaa. Työnantajalle muistuttaisin, että ottakaa edunvalvojat entistä voimakkaammin mukaan arkeen ja päätöksentekoon. Järjestöjen edustajille puolestaan korostaisin yhtenäisyyttä. Järjestörajoista riippumatta asiat menevät yhteistyöllä eteenpäin ja niin saadaan aikaan myös tuloksia. Eläkepäiviään Isomäki on muuttanut viettämään Helsinkiin, jossa asuu myös iso joukko läheisiä ja sukulaisia. Työssään jatkaville Isomäki haluaa jättää yhteistyötä korostavat terveiset. Sooloilu ei vie eteenpäin. Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää MERITUULI / HAVSVINDEN 13

14 Henkilöstöpalvelut tiedottaa: Kuinka toimitaan, kun henkilön omat tiedot ja/tai työpaikan tiedot ja/tai palvelussuhteeseen liittyvät tiedot muuttuvat. Henkilön omat tiedot: Mikäli henkilön omat henkilötiedot muuttuvat, esimerkiksi: Nimitiedot: Etu ja sukunimi Kotiosoite Puhelinnumero (koti- ja työnumero) tulee hänen täyttää WebTallennuksesta löytyvä henkilötietomuutoslomake. Nimimuutoksista ilmoitettava lisäksi helpdeskiin käyttöoikeuspyyntölomakkeella. Työpaikan / organisaatiomuutokseen liittyvät asiat: Mikäli on tarpeen tehdä organisaatioon/palvelussuhteeseen liittyviä muutoksia, esimerkiksi: Organisaation nimi Organisaation osoite Nimike Esimiestieto esimies ilmoittaa muutoksista palkkasihteerille (Priman ylläpitoon). Organisaatiomuutoksista ilmoitettava lisäksi helpdeskiin käyttöoikeuspyyntölomakkeella. Työsopimusasiat: Mikäli henkilön tehtävät muuttuvat olennaisesti vakituinen henkilö siirtyy määräajaksi toiseen yksikköön (vov-jakso) määräaikainen tehtävä päättyy ja jatkuu esim. toisessa organisaatiossa on esimiehen tehtävä uusi työsopimus webtallennuksella sekä käyttöoikeuspyyntölomake (intranet, atk-osasto). Huom! Mikäli uusi työntekijä tarvitsee heti työsuhteen alussa verkkotunnukset (pääsyn tietokoneelle), tulee työsopimus (wt) ja käyttöoikeuspyyntölomake atk-osastolle tehdä hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkua. Ravintola Silveria uudistuu Ravintola Silveria saa kevään aikana kahvilan. Samalla ravintolasaliin tehdään muutoksia, jotta tilat jatkossa palvelisivat paremmin niin asiakaspalvelua, kuin Vaasan ammattiopiston ja Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen koulutustoimintaa. Työt kestävät huhtikuun loppuun saakka. Lounastarjoilu ja muut toiminta jatkuu saneerauksen aikana kuitenkin entiseen tapaan. Pahoittelemme remonttitöistä mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä. Tervetuloa Silveriaan lounaalle. Restaurang Silveria förnyas Under våren får restaurang Silveria ett kafé. Samtidigt görs ändringar i restaurangsalen för att i fortsättningen bättre ska kunna betjäna både kunder och utbildningsverksamheten vid Vasa yrkesinstitut och Vasa vuxenutbildningscenter. Arbetena pågår till slutet av april. Trots saneringen fortsätter ändå servering av lunch och annan verksamhet som förut. Senare framgår om det på grund av arbetena blir korta avbrott i verksamheten. Vi beklagar eventuella olägenheter på grund av ombyggnadsarbetena. Välkommen till Silveria på lunch. 14

15 Suunnittelukilpailun voittoetiketti sekä raati vasemmalta Sari Mylläri, Hanna Kangasmaa, Tarja Teppo, Katri Palo, Jukka Kankaanpää, Pertti Reinikainen, Jouko Keto ja Tarja Paikkala. Vesi janojuomaksi! Tänä päivänä virvoitus- ja energiajuomien käyttö on runsasta nuorten keskuudessa. Vaasan kaupungin terveyspalvelujen hammashuolto ja terveyden edistämisyksikkö huolestui tästä ilmiöstä ja lähti haastamaan Vaasan Vettä mukaan kampanjaan Vesi janojuomaksi. Yhteistyössä nämä toimijat toteuttavat kevään 2012 aikana yläkouluille kampanjan Vesi janojuomaksi. Kampanjan tavoitteena on nostaa veden osuutta janojuomana. Yhtenä motivointikeinona oli saada nuoret suunnittelemaan vesipulloon ulkoasu teemalla Vesi janojuomaksi. Vaasan Vesi lupautui lahjoittamaan kaikille Vaasan yläkouluikäisille nuorille sporttisen vesipullon, johon painetaan kilpailun voittajan suunnittelema etiketti. Hammashuolto ja terveyden edistämisyksikkö osallistuvat kampanjan ideointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Loppuvuodesta 2011 jokainen yläkoululuokka sai opettajan johdolla lähettää kilpailuun viisi ehdotusta. Suunnittelukilpailun voittajaksi valittiin Variskan yhdeksäsluokkalainen Heli Kolehmainen. Kunniamaininta päätettiin jakaa Variskan seitsemäsluokkalaiselle Topias Nousiaiselle. Raatiin kuului terveydenedistämisen koordinaattori Tarja Paikkala, Vaasan Vedestä Pertti Reinikainen ja Tarja Teppo, graafiset asiantuntijat Jouko Keto ja valokuvaaja Jukka Kankaanpää sekä hammashuollosta Sari Mylläri, Hanna Kangasmaa ja Katri Palo. Palkintona voittoetiketin suunnittelija pääsee tutustumaan Vaasan vesilaitokseen valitsemiensa kavereidensa kanssa lisäksi voittaja saa lahjakortin valitsemaansa liikkeeseen. Palkinto luovutetaan voittajalle Vaasan Veden toimitiloissa. Myös muita kilpailun tuotoksia hyödynnetään erilaissa kampanjoissa. Vesipullot yläkoululaisille Kampanjan tiimoilta on toivomuksena, että koulut järjestäisivät Maailman vesipäivänä veteen liittyvää toimintaa. Samassa yhteydessä jaetaan yläkoululaisille uudet sporttiset vesipullot. Kampanja järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Asia on saanut valtakunnallista huomiota mm. Suomen Hammaslääkäriliiton taholta ja tarkoituksena onkin tehdä tästä muutaman vuoden välein toistuva perinne. Teksti: Katri Palo, Vaasan Terveyspalvelut, hammashuolto Tarja Teppo, Vaasan Vesi Kuva: Per-Eric Lindh, Vaasan Vesi MERITUULI / HAVSVINDEN 15

16 Tarkista oma eläkkeesi kunta-alan eläkelaskurilla Osoitteesta löydät kunta-alan eläkelaskurin, jolla voit kätevästi tarkistaa oman kunnallisen eläkkeesi suuruuden. Verkkopankkitunnuksilla sisään Tarvitset henkilökohtaiset verkkopankin tunnukset tai sähköisen henkilökortin päästäksesi katsomaan omia tietojasi. Mitä tietoja palvelusta löytyy? Eläkelaskurissa näet kunnallisen eläkkeesi suuruuden eri ikävaihtoehdoissa. Saat arvion * vanhuuseläkkeesi * varhennetun vanhuuseläkkeesi ja * osa-aikaeläkkeesi suuruudesta. * Eläkearviossa on otettu huomioon elinaikakertoimen vaikutus eläkkeen määrään. Rekisteriotteella näet tiedot omista kunnallisista palvelussuhteistasi. Milloin et näe tietojasi? Et näe rekisteriotettasi etkä arviota eläkkeesi määrästä, jos: * olet eläkkeensaaja * olet hakenut eläkettä * olet tehnyt eläkekyselyn, jonka käsittely on kesken * tekemäsi työ ei kuulu kunnallisen eläkelain piiriin, eikä siksi ole rekisterissämme. Yksityiset työsuhteesi näkyvät Työeläke.fi -palvelussa. * Eläkelaskuri ei näy, jos eläkearviosi laskenta on kesken. Osa-aikaeläkelaskuria ei näytetä sinulle, jos * olet jo siirtynyt osa-aikaeläkkeelle * olet valinnut ammatillisen eläkeikäjärjestelmän mukaisen eläkeiän. 16

17 Painonhallintaryhmä (suomenkielinen) KOHDERYHMÄ Kriteerit ryhmään osallistumiselle ovat: * BMI * BMI terveydelliset riskit (DM, korkea RR, TULE-sairaudet) TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Osallistujalle annetaan valmiuksia kokonaisvaltaiseen elämäntapamuutokseen, joka tukee aluksi painonpudotusta ja jatkossa pysyvää painonhallintaa. Ryhmässä annetaan valmiuksia oman henkilökohtaisen suunnitelman laatimiseen sekä ruokavaliosta että liikunnasta. Tietoa annetaan ravinnosta, liikunnasta sekä mietitään uusia toimintatapoja painonhallinnan tueksi. Ryhmä sisältää käytännön harjoituksia sekä tutustumista turvallisesti erilaisiin liikuntamuotoihin. Yksilökäynti työterveyshoitajan vastaanotolla kuuluu ryhmän sisältöön. Ryhmäläisille annetaan myös mahdollisuus henkilökohtaiseen fyysisen suorituskyvyn kartoitukseen työfysioterapeutin vastaanotolla ryhmän keston aikana. Tapaamiset sisältävät myös mahdollisuuksien mukaan lääkärin luennon. Ryhmäläisiltä edellytetään sitoutumista ryhmään koko painonhallintakurssin ajan. OHJAAJAT * Työterveyshoitaja * Työfysioterapeutti PAIKKA * Vaasan Aluetyöterveys * Erikseen sovittava liikuntatila kaupungin alueella KESTO JA AIKATAULU Ryhmä kokoontuu kymmenen kertaa torstaisin välisenä aikana klo Huom! Pidätämme oikeuden muutoksiin kokoontumiskertojen ja toteuttajien osalta. ILMOITTAUTUMINEN Kevään ryhmään ilmoittautuminen torstaina 10.2 klo mennessä Vaasan Aluetyöter-veyteen s- tai puh klo tai tai puh klo Valitsemme ryhmään 10 osallistujaa. Ryhmään valituille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. Ilmoittautumislomake löytyy Intranetistä tai ottamalla yhteyttä yhdyshenkilöihin. YHDYSHENKILÖT Jaana Leinonen, Työterveyshoitaja Ulla-Maria Kristo, Työfysioterapeutti puh klo (to-pe) puh klo MERITUULI / HAVSVINDEN 17

18 Kevään 2012 koulutuksia Lisätietoja kaikista kursseista koulutuskalenterista ja sähköpostilla Esimiespassi - kevät 2012 Maaliskuu 2012 Ammattina Esimies. Ensimmäinen ryhmä 7.3. Huhtikuu 2012 Esimiehen tärkeät lait. Ensimmäinen ryhmä 4.4. Toukokuu 2012 Asioiden johtaminen Toiminnan ja suorituksen johtaminen. Ensimmäinen ryhmä 9.5. Esimiespassi koostuu luennoista ja kuudesta koko päivän (klo 08:30 16:00) mittaisesta lähiopetuspäivästä. Esimiespassiryhmät ovat sitovia. Eli jos ilmoittaudut Esimiespassiryhmään 1, olet myös sitoutunut osallistumaan muihin ryhmän 1 koulutuspäivistä. Ammattina esimies- koulutuspäivään viimeinen ilmoittautumispäivä on klo 14:00 mennessä. Sen jälkeen voit ilmoittautua jokaiseen oman ryhmäsi koulutuspäivistä. Kaikki koulutuspäivät löytyvät koulutuskalenterista ryhmittäin. Eläke-info Eläke-info - Kouluttajana kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) asiantuntija. Kohderyhmänä kaikki työntekijät ja virkamiehet jotka ovat kiinnostuneet kuulemaan eläke-eduistaan. Lisätiedot koulutuskalenterista. Aikataulu 08:30 (kahvi), 09:00 11:00 luento. Opistotalon auditorio ATK (Office 2010) 9.2. Wordin käytön tehostaminen Opistotalo 12:30 16:00. Luokkatila 216. Kahvi 13:45. Min 8, Max & 7.3 Excelin kikat ja konstit (kaksiosainen) Opistotalo 12:30 16:00. Luokkatila 216. Kahvi 13:45. Min 8, Max PowerPoint kikat ja konstit Opistotalo 12:30 16:00. Luokkatila 216. Kahvi 13:45. Min 8, Max Wordin käytön tehostaminen Opistotalo 12:30 16:00. Luokkatila 216. Kahvi 13:45. Min 8, Max PowerPoint kikat ja konstit Opistotalo 12:30 16:00. Luokkatila 216. Kahvi 13:45. Min 8, Max & 18.4 Photoshop (kaksiosainen) Opistotalo 12:30 16:00. Luokkatila 216. Kahvi 13:45. Min 8, Max 10. Access ja Smartboard koulutukset järjestetään toukokuussa. Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin. Hyppää junaan 2012 & Vaivattomasti verkossa 22.3 Hyppää junaan Workshop: Lehdistötiedotteen laatiminen SUOMEKSI Draama Sali, Vaasan kaupunginkirjasto 12:00 15: Hyppää junaan Workshop: Lehdistötiedotteen laatiminen RUOTSIKSI Pietarsaari Vaivattomasti verkossa: Sosiaalisen median mentorointi Koulutus koostuu kuudesta koulutuspäivästä. Lisätietoja saat koulutuskalenterista ja Kirjastotoimen apulaisjohtaja Marja Mikolalta Hyppää junaan Nuoret ja osallisuus Alajokisali, Lapua. Hyppää junaan 2012 koulutukset järjestää Vaasan kesäyliopisto ja yhteistyötahot. Ilmoittautuminen koulutuksiin koulutuskalenterin kautta. Koulutus on maksutonta kirjasto-, liikunta-, opetus- ja nuorisotoimen henkilöstölle. Muulle Vaasan kaupungin henkilöstölle 40e. Jos haluat, että henkilöstöpalvelut osallistuu kustannuksiin, tee anomus mennessä. Muut kevään kurssit (ulkopuoliset) Kuntaliiton ruotsinkieliset koulutukset kevät 2012 / Våren 2012 Kommunförbundets kursser. Bland annat: Aktualitetsdagar kring specialundervisningen, Vasa Pohjanmaan Kauppakamarin suomenkieliset koulutukset Tarjolla mm: Onnistu kehityskeskustelussa , Määräaikaiset työsuhteet ja yt-laki HUOM! Kauppakamarin ja kuntaliiton kurssit ei ole Henkilöstöpalveluiden kustantamaa koulutusta. 18

19 Kiitokset/ Tack Till Kiitos kaikille, jotka muistivat minua eläkkeelle jäädessäni. Margit Isomäki Sydämelliset kiitokset muistamisista työtovereille ja Vaasan kaupungille, jäädessäni eläkkeelle Liisa Mäenpää Lämmin kiitos kaikille minua muistaneille, siirtyessäni eläkepäiviä viettämään. Virve Siik SYDÄMELLINEN KIITOS kaikille muistamisesta jäädessäni eläkkeelle! HJÄRTLIGT TACK till alla för uppvaktningen i samband med min pensionering! Maj-Lis Isojoki Lämmin kiitos kaikille muistamisesta jäädessäni eläkkeelle. Hanni Välivainio. Kiitos teille kaikille muistamisesta eläkkeelle siirtyessäni Erityinen kiitos laulusta. Tack för all uppvaktning i samband med min pensionering Ett speciellt tack för sången. Inger Wallius Lämmin kiitos muistamisesta merkkipäiviemme johdosta, sekä virastolle että Inkerinpuiston pk:n henkilökunnalle. Ett varmt tack för uppvaktningen med anledning av våra bemärkelsedagar till verket och till Inkeriparkens personal. Birgitta Wikström & Ann-Sofi Mäkinen Haluatko oman kiitos-ilmoituksesi Merituuleen? Lähetä lyhyt teksti osoitteeseen: Ilmoitus on maksuton. Emme valitettavasti pysty julkaisemaan kuvia. MERITUULI / HAVSVINDEN 19

20

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

15.09.2005 kari.kaukinen@ek.fi 1

15.09.2005 kari.kaukinen@ek.fi 1 VOIKO SAIRAUSPOISSAOLOIHIN VAIKUTTAA? Poissaolojen taloudellinen merkitys välilliset tv-kustannukset. Kv vertailu suomalainen malli: lyhyet ja pitkät Erot eri aloilla Sairauspoissaolot ja medikalisoidut

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 217 10.12.2014 Asianro 1011/05.12.00/2014 8 Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) Jakelussa mainituille ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA ELÄKKEELLÄ OLEVAN PALKKAAMINEN 1 Vanhuuseläkkeelle siirtyminen Tämä ohje korvaa henkilöstökeskuksen 7.1.2010 antaman ohjeen

Lisätiedot

Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015

Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015 Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015 Liisa Lind Mediakeskuksen johtaja Helsingin opetusvirasto JOTIn projektipäällikkönä 10/2013 06/2014 Essi Ryymin Tavoitteet 1. kehittää joustavia ja välittäviä

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Suomalainen perhepäivähoito 50 vuotta A N N A - L E E N A V Ä L I M Ä K I K T, Y T M, T I E T O K I R J A I L I J A 2 4. 9.

Suomalainen perhepäivähoito 50 vuotta A N N A - L E E N A V Ä L I M Ä K I K T, Y T M, T I E T O K I R J A I L I J A 2 4. 9. Suomalainen perhepäivähoito 50 vuotta A N N A - L E E N A V Ä L I M Ä K I K T, Y T M, T I E T O K I R J A I L I J A 2 4. 9. 2 0 1 4 Juurensa on hyvä tuntea Historia on kiinnostava itsessään On mielenkiintoista

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Esimiesroolin muutokset. Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa

Esimiesroolin muutokset. Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa Esimiesroolin muutokset Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa HAKE-hanke - Arviolta 70 esimiestä tulee jäämään ilman esimiestehtävää HAKEhankkeen

Lisätiedot

Vaasa opiskelukaupunkina. Vasa som studiestad

Vaasa opiskelukaupunkina. Vasa som studiestad Vaasa opiskelukaupunkina Vasa som studiestad Osaaminen ja oppiminen ovat Suomalaisen elinvoiman lähteitä Osaaminen ja oppiminen muodostavat pohjan yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Osaaminen ja oppiminen

Lisätiedot

Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n jäsenkysely

Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n jäsenkysely Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n jäsenkysely Tämä kysely on tarkoitettu OHK ry:n jäsenille. Kyselyllä selvitetään eräiden uuteen palkkausjärjestelmään liittyvien ongelmien määrää ja laatua edunvalvonnan

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Kesätöihin otetaan: v. 1994-1997 syntyneitä polvijärveläisiä koululaisia ja opiskelijoita, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2013 ja jotka eivät ole saaneet muuta

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013 Heli Rissanen BERNERIN ARVOT Työ Rehellisyys Ihminen 4.6.13/Heli Rissanen 2 4.6.13/Heli Rissanen 3 BERNER LAADUKKAIDEN BRÄNDIEN TAVARATALO Kuusi myyntiosastoa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN Tuomo Lähdeniemi Aamu- ja iltapäivätoiminnan Osallistujia 4 469 seuranta 2012 Ohjaajat

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Terve Elämä! -kampanjan toimintasuunnitelma 2009-2010 Projektikoordinaattori Tanja Ali-Yrkkö 1.6.2009 1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Sivistystoimen johtaman

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg]

Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Klicka här, skriv ev. Undertitel Lapsilisää maksetaan, kunnes lapsi täyttää 16 vuotta. Sen jälkeen peruskoulua jatkavat lapset saavat jatkettua

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Osaamisen ja kokemuksen säilyttäminen Varmassa

Osaamisen ja kokemuksen säilyttäminen Varmassa Osaamisen ja kokemuksen säilyttäminen Varmassa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma HR-palvelut Henkilöstön kehittämispäällikkö Leena Korppoo Henkilöstönkehittäjä Kati Ovaska 22.3.2012 Puheenvuoromme

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009-

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- Päivämäärä Koulutuksen nimi Kohderyhmä Laajuus 12.3.2014 MOD2 Ohjauksen erilaisia mahdollisuuksia 4/4 n, Itä-Suomen ja Tampereen yliopiston 11.3.2014 Moduuli 3 (Joensuu)

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

PORVOON UUSI KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 OSALLISTAMINEN: TULEVAISUUSKYSELY JA VAIKUTTAJARAADIT KAUPUNKISTRATEGIAN RAKENTAJINA

PORVOON UUSI KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 OSALLISTAMINEN: TULEVAISUUSKYSELY JA VAIKUTTAJARAADIT KAUPUNKISTRATEGIAN RAKENTAJINA VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ AINO-MARJA KONTIO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON UUSI KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 OSALLISTAMINEN: TULEVAISUUSKYSELY JA VAIKUTTAJARAADIT KAUPUNKISTRATEGIAN RAKENTAJINA

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 068 1(5) OPETUSVIRASTO 8.10.2013. Ohje tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2022 asti.

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 068 1(5) OPETUSVIRASTO 8.10.2013. Ohje tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2022 asti. HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 068 1(5) Kaupungin kouluille, oppilaitoksille ja yksiköille Ohje tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2022 asti. MERKKIPÄIVÄLAHJAT JA TUNNUSTUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoidon tuki Sosiaalityöntekijä omaishoitoperheen tukena Sosiaalityöntekijä Marjaana Elsinen Seinäjoen keskussairaala Omaishoidon sanastoa omaishoito: vanhuksen,

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

NUORTEN KESÄTYÖPASSI 2015

NUORTEN KESÄTYÖPASSI 2015 NUORTEN 2015 KESÄTYÖPASSI Mikä on kesätyöpassi? Kesätyöpassi on tarkoitettu sinulle 1.1.1997-30.6.2001 välillä syntynyt hartolalainen nuori. Työsuhteen pituus on kolme viikkoa välillä 2.5.-31.8.2015.

Lisätiedot

Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a.

Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a. Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a. Valitse oikea muoto. A. Täydennä nykyhetken muodot. Käytä tarvittaessa nettisanakirjaa. Valitse vasemmalla olevan valikon yläosassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

TerveysInfo. Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) lukuina Faktatietoa aivoverenkiertohäiriöistä

TerveysInfo. Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) lukuina Faktatietoa aivoverenkiertohäiriöistä TerveysInfo aivot Aivojumppa opas Aivojumppa on sarja helppoja ja miellyttäviä liikkeitä, jota oppimiskinesiologiassa käytetään kokonaisvaltaisen oppimisen tukena. Aivojumppaliikkeet helpottavat kaikenlaista

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME?

OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME? OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME? Läheiseni on sairastunut, tulevaisuus huolestuttaa minua, mistä saisin tietoa? Tuetko ja avustatko läheistäsi arjessa? Ethän jää pohtimaan asioita yksin, vaan tule

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 OPETUSVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Henkilöstö- ja lakipalvelut Elisa Cichoracki 13.6.

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 OPETUSVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Henkilöstö- ja lakipalvelut Elisa Cichoracki 13.6. HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 Peruskoulujen rehtoreille ja johtajille Ohje voimassa toistaiseksi PERUSKOULUN YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA (OVTES 2010-11 osion B liitteen 1 6 ) Yleistä opetuksen yhteissuunnittelusta

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Pauli Forma, VTT, dos. Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kuntien eläkevakuutus Esitelmän näkökulmat Työolot, työkyky ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää Tavoitteena nuorten hyvinvointi sekä järjestö-kaupunki yhteistyö Tolokkua elämää toimintamallin avulla vahvistetaan ja lisätään työpajoilla

Lisätiedot

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Pauli Forma Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum 23.-24.1.2014 Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Keva Työurien pidentäminen Keskustelua työurien

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Osaamisryhmän käsitys nykytilanteesta JA SIITÄ MITÄ TAVOITELLAAN OSAAMISEN NÄKÖKULMASTA

Osaamisryhmän käsitys nykytilanteesta JA SIITÄ MITÄ TAVOITELLAAN OSAAMISEN NÄKÖKULMASTA Osaamisryhmän käsitys nykytilanteesta JA SIITÄ MITÄ TAVOITELLAAN OSAAMISEN NÄKÖKULMASTA Koulutusta antavat yksiköt LitM-koulutus: Jyväskylän yliopisto, Liikuntakasvatuksen laitos: yksi vapaasti valittava

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta 2016 Naantalin kaupunki panostaa työhyvinvointiin Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset,

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

HYVÄÄ SYKSYN JATKOA JA TAPAAMISIIN!

HYVÄÄ SYKSYN JATKOA JA TAPAAMISIIN! JÄSENTIEDOTE 3/2015 Kuva: Taina Kaarto 18.9.2015 HYVÄ LUKIJA! Syksy etenee ja olemme saaneet nauttia pitkään lämmöstä sekä kesäkukkien jatkuvasta hehkeästä kukinnasta. Metsän antimet ovat olleet runsaimmillaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

YLIHYVÄ VAASA VETOVOIMAINEN TYÖNANTAJA

YLIHYVÄ VAASA VETOVOIMAINEN TYÖNANTAJA VAASAN KAUPUNKI YLIHYVÄ VAASA VETOVOIMAINEN TYÖNANTAJA Vaasan kaupungin henkilöstöstrategia Henkilöstöstrategiaa valmistelluttyöryhmä: Förberedandearbetsgruppen: Henkilöstöpalvelut: Personalservice: VilleRintamäki

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät Nina Törhönen, Fazer Mitä on Elämän Eväät? Ohjelma luotiin vuonna 2007 herättämään nuorten tulevaisuuden työntekijöiden mielenkiintoa uudella tavalla.

Lisätiedot

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille Hei! Tämähän on hieno juttu! Mielelläni lahjoittaisin lukutuokiota hoivakotiin. Mukavaa kun saa jakaa iloa muillekin. Lahjoittaja Marja Aaltonen Tämä ilahduttaisi kovasti meidän asukkaita eikä vaatisi

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Vuokratyöntekijätutkimuksen toteutus Sisältö Toisto vuoden 2007 vuokratyöntekijätutkimuksesta Aihealueet:

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 KUNNON TYÖMIEHIÄ» WWW.BRIKO.FI 1 ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 ASIAKKAAT ARVIOIVAT BRIKON PARHAAKSI RAKENNUSALAN HENKILÖSTÖVUOKRAAJAKSI JO TOISENA VUONNA PERÄKKÄIN Lue, mitä mieltä asiakkaat olivat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014.

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. TAUSTAA Ilmarinen ja Yrittäjänaiset selvittivät verkkokyselyllä naisyrittäjien arkea ja jaksamista Tulokset julkaistiin

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot