Vaskiluotoon kaksi uutta siltaa. Huutoniemen koulu on vuoden työpaikka. Margit Isomäki eläkkeelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaskiluotoon kaksi uutta siltaa. Huutoniemen koulu on vuoden työpaikka. Margit Isomäki eläkkeelle"

Transkriptio

1 No 1 ~ 2012 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING Vaskiluotoon kaksi uutta siltaa Huutoniemen koulu on vuoden työpaikka Margit Isomäki eläkkeelle

2 sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus Ledare 4 Kasvatus- ja opetusvirasto 5 Vaskiluodon sillat 6 Omaishoitoa tukemassa 7 Uusi työntekijä 8-9 Kaupungissa riittää kesätöitä VAASANAN KAUPUNGIN HENKI LÖST STÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNINGNG 10 Vuoden työpaikka 13 Margit isomäki eläkkeelle 15 Vesi janojuomaksi! 18 Kevään koulutuksia 19 Kiitokset No 1 ~ 2012 Merituuli Havsvinden Vaasan kaupungin henkilöstölehti Vasa stads personaltidning 33. vuosikerta / årgången ISSN Osoite adress: Merituuli, PL 3, 65101, VAASA Puh. tel. (06) , Päätoimittaja Chefredaktör: Leena Kaunisto Toimitussihteeri Redaktionssekreterare: Timo Kankaanpää, puh. / tel Taitto: Timo Kankaanpää Kannen kuva: Mira Sparf Painopaikka Tryckeri: Litoset Painos Upplaga: 4 100kpl/st. Seuraava lehti ilmestyy Följande tidning utkommer: Viimeinen aineistonjättöpäivä Sista inlämningsdagen för materialet är: Toimitusneuvosto Redaktionsråd: Ahonpää Tuula, Vapaa-aikavirasto Hautaluoma Maria, kasvatus- ja opetusvirasto Reinikainen Eva, tekninen toimi Leppäkorpi Minna, luottamusmiehet Lillback-Peltonen Tanja, Pohjanmaan pelastuslaitos Murto Liisa, sosiaali- ja terveysvirasto Tuliniemi Jenni, hallintopalvelut Saari Susanna, kirjasto Seppo Tuula, sosiaali- ja terveysvirasto Suksi Iiro, toisen asteen koulutusorganisaatio Teppo Tarja, Vaasan Vesi - liikelaitos

3 kuva: Jaakko J. Salo PÄÄKIRJOITUS LEDARE Kehittämisajatuksin kohti kevättä 2012 Med utvecklingsidéer mot våren 2012 Vuoden vaihduttua Henkilöstöpalvelut ovat saaneet kaksi isoa projektia tiikerinloikan verran eteenpäin. Työhyvinvointiohjelmaan on kirjattu YJ:n hyväksymä tavoite työyhteisökyselyn siirtymisestä sähköiseksi. Sähköisten lomakkeiden käyttö jättää pois raskaan työvaiheen hallintokunnissa, eli tietojen manuaalisen käsittelyn. Vastaaminen on mahdollista 10. helmikuuta saakka. Seuraava vaihe on käsitellä työpaikoilla tulokset yhdessä henkilöstön kanssa ja valita työpaikan kehittämiskohteet. Jotta tälle jää riittävästi aikaa, tehdään kysely nykyään joka toinen vuosi. Kehittämiskohteet, toimenpiteet, aikataulu, vastuuhenkilöt ja seuranta tulee raportoida virastoittain/ toimialoittain. Työyhteisökyselyn vastausprosentti kertoo, miten kyselyn hyödyntämisessä on onnistuttu työpaikoilla. Toinen projekti, eli Esimiespassin pilotointi etenee suunnitelman mukaisesti. Pilotointi on ollut tarpeellinen, jotta saamme seitsemän koulutuspäivän aihealueet kohdalleen. Uutena ja haastavanakin työmuotona koulutus sisältää ennakko- ja jälkitehtävät/ koulutuspäivä. Näiden merkitys on saada osallistujat miettimään tulevan koulutuspäivän teemoja jo ennen tilaisuuteen saapumista, sekä jälkitehtävien osalta haastaa hyödyntämään päivän antia omassa työssään. Kouluttajiksi olemme saaneet kaupungin omia asiantuntijoita, jotka osaavat kertoa parhaiten esimiestyöstä sekä miten kaupungilla toimitaan. Lisäksi löytyy osa-alueita joissa on hyvä tuoda uutta näkemystä ja haastaa vanhoja ajattelutapoja ja siten antaa tilaa luovuudelle ja uusille ratkaisuille. Yhtenä haasteena on saada esimiesten käyttöön ns. perusmateriaalipaketti. Pilotissa hyödynnämme SharePointtia eli sähköistä työryhmäominaisuutta, johon kokoamme kaiken materiaalin. Nyt sinulla on mahdollisuus lähteä mukaan kehittymismatkalle. Ryhmiin ilmoittautuminen on meneillään. Katso koulutuskalenterista mitkä ovat ryhmien aikataulut ja teemat keväällä Tapaamisiin esimiespassikoulutuksen I-ryhmässä ! Leena Kaunisto, henkilöstöjohtaja Efter årsskiftet har personalservicen fått två stora projekt att framskrida med ett tigersprång. I programmet för arbetshälsa har som ett av allmänna sektionen godkänt mål antecknats att arbetsgemenskapsenkäten ska övergå till elektronisk form. Användningen av elektroniska blanketter gör att ett tungt arbetsskede i förvaltningarna försvinner, dvs. den manuella hanteringen av uppgifterna. Det finns möjlighet att svara fram till den 10 februari. Följande skede är att behandla resultaten på arbetsplatserna med personalen och att välja utvecklingsobjekt för arbetsplatsen. För att det ska finnas tillräckligt med tid för det här görs enkäten numera vartannat år. Utvecklingsobjekt, åtgärder, tidtabell, ansvarspersoner och uppföljning ska rapporteras enligt ämbetsverk/verksamhetsområde. Svarsprocenten för arbetsgemenskapsenkäten berättar hur man har lyckats använda enkäten på arbetsplatserna. Det andra projektet, dvs. pilotprojektet gällande förmanspasset framskrider enligt planen. Pilotprojektet har varit nödvändigt för att vi ska få sju utbildningsdagars temaområden att falla på plats. Som en ny och också utmanande arbetsform innehåller utbildningen förhands- och följduppgifter för varje utbildningsdag. Deras betydelse är att få deltagarna att fundera över den kommande utbildningsdagens teman redan innan de kommer till kursdagen, samt vad gäller följduppgifterna utmana till att utnyttja dagens behållning i det egna arbetet. Som utbildare har vi fått stadens egna sakkunniga, som bäst kan berätta om förmansarbetet samt hur man gör inom staden. Dessutom finns det delområden där det är bra att föra fram en ny synvinkel och utmana gamla tankegångar och på så sätt ge rum för kreativitet och nya lösningar. En utmaning är att få ett s.k. basmaterialpaket i förmännens bruk. Inom pilotprojektet utnyttjar vi SharePoint, dvs. en elektronisk arbetsgruppsegenskap, där vi samlar allt material. Nu har du möjlighet att delta i en utvecklingsresa. Anmälan till grupperna pågår. Se i utbildningskalendern vilka gruppernas tidtabeller och teman är våren Vi ses i förmanspassutbildningens I-grupp ! Leena Kaunisto, personaldirektör MERITUULI / HAVSVINDEN 3

4 Kasvatus- ja opetusvirasto pystyy vastaamaan kasvuun Kasvatus- ja opetusvirastossa vakinaistettiin vuoden alusta henkilöitä virkoihin. Viran saivat aiemmin viransijaisina toimineet henkilöstöpäällikkö Kirsi Ikäheimonen sekä varhaiskasvatusjohtaja Lillemor Gammelgård. Uutena koulutoimenjohtajana on aloittanut Juha-Pekka Lehmus. Kasvatus- ja opetussektorilla menee Vaasassa hyvin. Lapsi- ja oppilasmäärät ovat kasvussa, mutta samalla ryhmäkoot on pystytty haastavissa olosuhteissa pitämään riittävän pieninä. Kun on enemmän lapsia, tarvitaan myös enemmän henkilökuntaa. Lakikin sen sanoo. Olemme kuitenkin onnistuneet hyvin vastaamaan tähän kasvuun, Ikäheimonen toteaa. Tavoitteenamme on, että vanhemmat voivat valita hoitopaikan ja tietysti pyrimme toiveen aina toteuttamaan. Lapsimäärän kasvusta johtuen emme tähän kuitenkaan aina pysty, sillä kiinnitämme tarkasti huomiota myös ryhmäkokoihin, Gammelgård muistuttaa. Opetussektorin tärkein tehtävä on luonnollisesti laadukkaan perusopetuksen antaminen. Perusasiat ovat kunnossa ja myös koulupuolella ryhmäkoot ovat pysyneet tämän kokoisten kaupunkien vertailussa jopa kiitettävän pieninä. Haasteita tuo erityssektori, eli muun muassa maahanmuuttajia ja erityisoppilaita koskeva opetus. Myös heille on taattava riittävän hyvät puitteet laadukkaaseen opetukseen ja tukeen kouluissa, Lehmus kertoo. Hyvässä hengessä Lasten ja nuorten määrän kasvaessa henkilökunta joutuu eri vaatimusten keskellä entistä kovemmille. Kasvatus- ja opetusvirastossa panostetaankin Kasvatus- ja opetusviraston Kirsi Ikäheimonen, Lillemor Gammelgård ja Juha-Pekka Lehmus ovat tyytyväisiä sektorinsa tilaan ja kiittelevät työpaikan henkeä. voimakkaasti työhyvinvointiin. Työssä jaksamisesta on huolehdittava kokonaisvaltaisesti. Esimiehillä on tässä iso rooli, ja myös esimiehen oma jaksaminen on tärkeää. Koetamme pitää täällä toisistamme huolta ja se auttaa meitä houkuttelemaan osaavaa henkilökuntaa tänne myös jatkossa, Ikäheimonen korostaa. Varhaiskasvatuksen puolella etusijalla on luonnollisesti lapsen hyvinvointi ja tätä edesauttaa, kun henkilökunta voi hyvin. Suuren kasvun vuoksi työmäärää riittää meillä kaikilla, mutta koetamme panostaa lasten kuulemiseen, Gammelgård kertoo. Koko kolmikko kiittelee kasvatusja opetusviraston henkeä. Vaasa oli ensimmäisiä vuonna 2004, kun perusopetus sekä varhaiskasvatus yhdistettiin ja olimme tietyllä lailla edelläkävijöitä. Koetetaan jatkaa tätä yhteistyön ja auttamisen linjaa kaikissa toimissamme, Lehmus linjaa. Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää 4

5 Varasilta palvelee vaskiluotolaisia vielä pitkään. Uusien siltojen pitäisi olla kokonaan valmiita kahden vuoden päästä. Vaskiluotoon kaksi siltaa Vaskiluodon siltauudistuksessa syntyy kaksi uutta siltaa, joista toinen on mitoitettu erikoiskuljetusten tarpeiden mukaan. Penkereen osalle rakennetaan massiivikivellä verhoiltu kulmatukimuuri. Kokonaan valmista pitäisi olla vuoden 2013 kesällä. Vaskiluodon siltauudistus pyörähti todenteolla käyntiin syyskuussa. Urakkaan kuuluu Vaskiluodon vanhan sillan purkaminen ja sen korvaaminen kahdella uudella sillalla, sekä Vaskiluotoon johtavien penkereiden tason nostaminen ja tukimuurien rakentaminen. Kulmatukimuuri verhoillaan Taivassalon punaisella graniitilla. Uusi pohjoispuolen silta on mitoitettu erikoiskuljetuksien tarpeiden mukaan, ja mitoituskuorma on yli 600 tonnia. Rakennuttajana projektissa toimii kaupungin katutoimi ja urakoitsijana kalajokinen Andament Oy. Vaskiluodon silta on rakennettu 60-luvulla, eikä se vastaa enää nykypäivän kuljetusten vaatimia tarpeita. Siltauudistusta on valmisteltu ja tutkittu varmaan rapiat 15 vuotta, joten on erittäin tärkeää että se vihdoin toteutuu, kertoo katutoimen rakennuspäällikkö Markus Rintala. Noin viiden miljoonan euron projektin arvioidaan olevan valmis 2013 kesällä, mutta raskas silta pyritään avaamaan jo ensi suvelle. Tällä hetkellä liikennettä palvelee liikenneviraston varasilta. Varasilta on toiminut yllättävän hyvin ja suuremmilta pullonkauloilta liikenteessä ollaan vältytty, Rintala toteaa. Nykyajan tarpeisiin Rintalan mukaan siltauudistus palvelee niin alueen teollisuutta, elinkeinoelämää, sataman kehittämistä, kuin yleistä kaupunkisuunnitteluakin. Tällä tavalla pystymme vastaamaan teollisuuden ja raskaan kuljetuksen vaatimuksiin. Lisäksi tukimuuriratkaisulla tehtävä luonnonkivipenger tekee sillasta ja sen ympäristöstä kaupunkirakentamiselle ominaisen. Sillalla tulee olemaan työnaikaisena nopeusrajoituksena 30 kilometriä tunnissa työ- ja liikenneturvallisuuden vuoksi. Kevytliikenne ohjataan väliaikaisesti Vaskiluodon vanhan sillan kautta. Varasilta on palvellut hyvin tienkäyttäjiä, mutta Rintalan mukaan myös luonnonvoimat tarjoavat haasteita. Viimeiset 6-7 viikkoa meriveden suuri korkeus on hiukan vaikeuttanut projektia, joka on jo hyvässä vauhdissa. Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää MERITUULI / HAVSVINDEN 5

6 Omaishoitoa tukemassa Vaasassa on aloitettu järjestelmä, jossa omaishoitajien sijaiseksi on mahdollista hankkia hoitaja tilanteisiin jossa varsinainen omaishoitaja on estynyt. Kaupungin kotihoidon omaishoidon tuessa syksyllä aloittaneet hoitajat Lena Svahn ja Liselott Kieslich ovat vastuullisessa työssä. Heidän tehtävänään on turvata ja antaa tukea omaishoidolle, silloin kun varsinainen omaishoitaja on estynyt. Toiminta on Vaasassa uutta. Pääperiaatteenamme on turvata hoidettavan hyvinvointi, jos omaishoitaja esimerkiksi joutuu käymään lääkärissä, kaupassa tai muilla henkilökohtaisilla asioillaan. Keskimääräinen asiakaskäyntimme kestää noin kolme ja puoli tuntia, mutta kertakäynnin pituus vaihtelee tunnista koko päivään. Hoitoon kuuluu paljon ulkoilua, keskustelua ja etenkin sosiaalista kanssakäymistä, Svahn ja Kieslich kertovat. Yhteistyötä hoidossa Omaishoidon tuen hoitajia on mahdollista tilata tilapäiskäyntimaksun hinnalla, joten kustannukset pysyvät matalina. Svahnin ja Kieslichin kalenterit ovatkin täyttyneet tiiviisti. Yleensä sijaistava hoitaja tilataan noin kuukausi etukäteen, mutta myös akuuttitapaukset hoidetaan. Palaute omaishoitajilta ja hoidettavilta on erittäin hyvää. Tämä järjestelmä mahdollistaa omaishoitajalle vapauksia myös omaan aikaan ja usein hyvinkin pakollisten menojen hoitamiseen. Täytyy myös muistaa, että me emme ole ensisijaisia hoitajia, vaan teemme tätä yhteispelillä varsinaisen omaishoitajan kanssa, naiset muistuttavat. Omaishoidon tuessa työskentelevät hoitajat Lena Svahn (oik.) ja Liselott Kieslich tarjoavat omaishoitajille mahdollisuuden ottaa vapaita hetkiä. Omaishoidon sopimus Kunta tekee omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista päätöksen. Kunta ja omaishoitaja tekevät omaishoidon tuesta omaishoitosopimuksen. Sopimuksen liitteeksi kunta, hoidettava ja omaishoitaja laativat yhdessä hoidettavalle hoito- ja palvelusuunnitelman. Omaishoidon tukeen sisältyy hoidettavalle: omaishoito hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut omaishoitajan vapaan ajaksi annettavat palvelut Omaishoidon tukeen sisältyy omaishoitajalle: hoitopalkkio vapaa eläke- ja tapaturmavakuutus sosiaalipalvelut Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö Teksti ja kuva Timo Kankaanpää 6

7 UUSI TYÖNTEKIJÄ Onko työpaikallesi otettu hiljattain uusi työntekijä, jota haluaisit haastateltavan tällä palstalla? Vinkkaa löydöstäsi jollekin toimitusneuvoston jäsenistä tai Merituulen toimitukseen: Uusi työntekijä - Åsa Stenbacka 1. Nimi, ikä ja ammatti? 1. Namn, ålder och yrke? Åsa Stenbacka 46 Vaasan ammattiopiston rehtori Åsa Stenbacka,46 och rektor för Vasa yrkesinstitut 2. Miten sinusta tuli Vaasan kaupungin työntekijä? (tai missä virassa olet juuri aloittanut) Hakeuduin ja minut valittiin Vaasan ammattiopiston rehtorin virkaan 3. Millainen kuva sinulla on Vaasan kaupungista asuinpaikkana ja työnantajana? Kahden viikon jälkeen on hieman ennenaikaista antaa syväanalyysiä mutta kokemukset tähän asti ovat erittäin myönteiset. 4. Mikä on parasta työssäsi, entä haastavinta? Parasta: Vaasan ammattiopisto on hyvin hoidettu organisaatio jossa on paljon ammattitaitoa ja osaamista. Nuorten kanssa on hienoa olla tekemisissä, nähdä miten he kehittyvät koviksi ammattilaisiksi eri aloille. Haastavinta: Taata jokaiselle nuorelle työpaikka tai jatko-opiskelupaikka 5. Miten vietät vapaa-aikaasi? Olen mukana kunnallispolitiikassa. Kun ehdin luen. Tällä hetkellä luen Anna-Leena Härkösen Onnen Tunti kirjaa, tai käyn pitkällä kävelylenkillä. 2. Hur började du jobba vid Vasa stad? (eller på vilken tjänst har du precis börjat) Jag sökte och blev vald till tjänsten som rektor för Vasa yrkesinstitut 3. En hurudan plats tycker du att Vasa stad är att bo i och hurudan tycker du att staden är som arbetsgivare? Efter 2 veckor är det litet för tidigt att ge någon djup analys men mina erfarenheter hittills är väldigt positiva 4. Vad är det bästa med ditt arbete och det mest utmanande? Det bästa: Vasa yrkesinstitut är en väl skött organisation med mycket yrkesskicklighet och kunnande. Det är fint att ha att göra med ungdomar, se hur de utvecklas till proffs inom olika branscher. Det mest utmanande: Att garantera en arbets- eller fortbildningsplats åt alla ungdomar. 5. Vad gör du på din fritid? Jag deltar i kommunalpolitiken. Jag läser då jag har tid, just nu läser jag Onnen Tunti av Anna-Leena Härkönen, eller går ut på långa promenader. Teksti: Iiro Suksi Kuva: VAO MERITUULI / HAVSVINDEN 7

8 Kesätöitä riittää hoitoalalla - onneksi tekijöitäkin Virastoissa ja toimialoilla kesätyörumba alkaa olla kuumimmillaan. Sosiaali- ja terveysalalla on jatkuva haku kesätyöpaikkoihin, joita on tänäkin vuonna tarjolla runsaasti. Kesätyöpaikkoja meiltä kyllä löytyy, ellei ole liian vaativa, toteaa Niina Rajakangas Sosiaali- ja terveysviraston rekrystä. Rajakangas tarkoittaa kovilla vaatimuksilla tiettyä kaupunginosaa, aluetta tai osastoa mihin kesätyötä hakeva ehdottomasti haluaa. Pyrimme luonnollisesti ottamaan toiveet huomioon, vaikka aina emme pysty niitä toteuttamaankaan. Rajakankaan mukaan kesätyöntekijöiltä saatu palaute on vuosi vuodelta parempaa. Yksiköissä on keskitytty entistä enemmän perehdytykseen ja se näkyy kesätyöntekijöiden viihtyvyydessä. Ensivaikutelman ja lämpimän vastaanoton antaminen ja siihen panostaminen ovat erityisen tärkeitä jatkon kannalta. Viime ajoilta saatu palaute on ollut hyvää, vaikka aina löytyy myös joihinkin asioihin tyytymättömiä. Hoitoalalla on jo pitkään puhuttu orastavasta työvoimapulasta. Rajakankaan mukaan tähän ovat kiitettävästi heränneet myös johtajat ja esimiehet. Markkinointiin ja työpaikoista tiedottamiseen satsataan koko ajan enemmän ja suuntaus on oikea. Kesätöihin saadaan kyllä mukavasti hakemuksia ja porukkaa, haastavinta on sijaispula. Sosiaali- ja terveyspuolella panostetaan yhä enemmän markkinointiin työvoiman houkuttelemiseksi, Niina Rajakangas kertoo. " Paljon eri vaihtoehtoja ja paikkoja" Viime kesänä Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyssektorilla työs kenteli yli 400 kesätyöntekijää. Pelkästään perushoitajia tarvittiin tuuraamaan yli 200 kesäsijaista. Voi oikeastaan todeta, että meillä on jatkuva haku kesätyöntekijöistä ja vuosilomien tuuraajista. Vaihtoehtoja ja työtä siis löytyy paljon, mikä on tietysti hyvä asia. Suurin tarve on perushoitajien tehtäviin, mutta muihinkin tehtäviin kesätyöntekijöitä otetaan runsaasti. Ja työpaikkoja ei todellakaan jaeta suhteilla, joten kaikkien hakemukset huomioidaan, Rajakangas muistuttaa. Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää 8

9 Vaasan kaupungin kesätyöt ja Kesäduuniseteli Vaasan kaupunki tarjoaa tänä vuonna kesätyöpaikan noin 600 nuorelle. Lisäksi Vaasa tukee nuorten kesätyöllistymistä yrityksiin ja yhdistyksiin jakamalla Kesäduuniseteleitä. Tänä vuonna Kesäduuniseteleiden jakaminen on uudistettu. Vaasan kaupunki palkkaa tänä kesänä kesätyöntekijöitä omiin virastoihinsa ja laitoksiinsa edellisten vuosien tapaan. Kaupunki käyttää tähän tarkoitukseen yhteensä euroa, jolla voidaan palkata 1 3 kuukauden ajaksi noin 300 koululaista ja opiskelijaa välisenä aikana. Paikat on tarkoitettu vuotiaille. Nuoren on mahdollista saada vain yksi työpaikka haun yhteydessä. Lähes kaikki virastot palkkaavat kesätyöntekijöitä. Suurimpia työllistäjiä ovat Viheralueyksikkö, Sosiaalija terveysvirasto, Kasvatus- ja opetusvirasto, Kirjasto ja Museo. Virastot työllistävät kesätyöntekijöitä myös omista varoistaan. Kesätyöpaikat ovat julkisessa haussa välisenä aikana. Paikkoja haetaan internetin kautta. Hakulomakkeet ja avoimet paikat näet hakuajan alettua osoitteessa: Kesäduuniseteli uudistui! Tukeakseen nuorten kesätyöllistymistä Vaasan kaupunki jakaa tänäkin vuonna Kesäduuniseteleitä. Aiempina vuosina setelin saajat on arvottu, mutta tänä vuonna setelit myönnetään hakujärjestyksessä. Uudistuksen tavoitteena on saada kaikki setelit käyttöön hakua selkiyttämällä ja keventämällä. Kesäduuniseteleihin kaupunki on varannut määrärahaa euroa. Tarkoitus on kannustaa yrityksiä ja yhdistyksiä työllistämään vuotiaita vaasalaisia koululaisia ja opiskelijoita. Vaasan kaupunki maksaa 400 euroa tukea työnantajalle, joka on palkannut nuoren Kesäduunisetelillä välisenä aikana kuukauden mittaiseen työsuhteeseen. kuva: Stockphotos välisenä aikana. 50 ensimmäisenä kaavakkeen palauttanutta on oikeutettu Kesäduuniseteliin. Työnantajan ja nuoren tiedot tarkistetaan. Seteli maksetaan syksyllä suoraan työnantajalle. Kesäduunisetelin tuki myönnetään yritykselle tai yhdistykselle, joka työllistää alle 50 henkeä. Työsuhteen tulee olla vähintään kuukauden mittainen ja nuorelle tulee maksaa vähintään työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa kokopäivätyöstä (työaika vähintään 6 tuntia/ päivä). Yrityksellä ei myöskään saa olla lomautuksia tai irtisanomisia viimeisen yhdeksän kuukauden aikana.. Setelit kansalaisinfosta ja kotisivuilta Nuori saa Kesäduuniseteli-kaavakkeita Kansalaisinfosta ja kirjastoista sekä Vaasan kaupungin verkkosivuilta. Nuori etsii itse kesätyöpaikan. Työnantaja täyttää kaavakkeen, jossa sitoutuu ottamaan nuoren kesätöihin kuukauden ajaksi. Nuori palauttaa kaavakkeen takaisin Kansalaisinfoon Lisätiedot antaa: Työvoimasuunnittelija Sari Räsänen, p. (06) , MERITUULI / HAVSVINDEN 9

10 Huutoniemen koulun vararehtori Anne Kärki (vas.), rehtori Olli Autio, sekä palkitsemistoimikunnan Liisa Sirén, Tapio Lehto, Tomas Häyry sekä Asko Martikainen yhteispotretissa. Huutoniemen koulu on vuoden työpaikka Tyky-ryhmä on valinnut yhteistyöryhmän hyväksynnällä vuoden työpaikaksi Huutoniemen koulun. Myöntämisperusteissa otettiin huomioon kaupungin käyttämät hyvän työpaikan kriteerit, joista muun muassa työhyvinvointia pidetään erittäin tärkeänä. Vuoden työpaikka on valittu vuodesta 1998 lähtien. Huutoniemen koulun henkilökunta sai vastaanottaa kunniakirjan ja 3000 euron palkinnon tyytyväisin mielin. Huutoniemen koululla kiinnitetään tarkasti huomiota hyvän työpaikan kriteereihin. Työpaikkakokoukset, kehityskeskustelut, osaamisesta huolehtiminen, asiakaspalautteiden käyttö, työsuojeluohjelman täytäntöönpano ja vähäiset sairauspoissaolot ovat tämän työpaikan vahvuuksia. Lisäksi esimiestoimintaan on panostettu esimerkillisesti, luettelee Tyky-ryhmän puheenjohtaja Asko Martikainen perusteluissa. Kaupunginjohtaja ja yhteistyöryhmän puheenjohtaja Tomas Häyry korosti tunnustuksen arvoa ja toi esille Huutoniemen koulun pitkäjänteisen kehittämistyön. Tämä on yksi tärkeimmistä tunnustuksista, minkä työpaikka voi saada. Huutoniemen koululla on jo pitkään tehty töitä esimerkiksi työhyvinvoinnin parissa. Työnantajan kannalta on luonnollisesti tärkeää, että ihmiset viihtyvät. Tällä myös varmistetaan, että lapset ja nuoret, eli tulevaisuutemme toimijat saavat parhaan mahdollisen avun ja ohjauksen. Hienolta tuntuu Huutoniemen koulun rehtori Olli Autio oli tunnustuksesta luonnollisesti mielissään. Hyvältä ja hienolta tällainen palkinto tuntuu. Olemme koettaneet pitää tiukasti kiinni hyvän työpaikan kriteereistä ja esimerkiksi kehityskeskusteluja käydään tunnollisesti. Lisäksi olemme koettaneet pitää yllä yhteisöllisyyttä. Tämän vuoksi meillä ei ole erikseen varsinaista opettajanhuonetta, vaan samassa tilassa taukoja pitävät opettajien kanssa siistijät, keittäjät, koulunkäynninohjaajat kuin muukin henkilökunta, Autio toteaa. Luokanopettajana koulussa työskentelevä Jukka Mäkelä allekirjoittaa työpaikkansa yhteishengen. Olen aika monessa opettajanhuoneessa ollut, mutta täytyy sanoa, että tämä on kyllä mukava ja hyvähenkinen paikka. Homma tuntuu toimivan ja sopivaa pilkettä löytyy silmäkulmasta euron palkintorahojen käyttämiseksi koululla on idealaatikko, jonne henkilökunta saa jättää ehdotuksia rahojen käyttökohteesta. Vielä palkitsemispäivänä asia oli avoin. Ideoita on, mutta en viitsi omaani tässä henkilöstölehdessä paljastaa, Mäkelä virnuilee. Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää 10

11 Vuoden työkyvyn ylläpitäjä suosittelee pohtimaan arkipäivän valintoja Kaupungin vuoden työkyvyn ylläpitäjäksi valittu fysioterapeutti Minna Backman kehottaa ihmisiä miettimään aidosti omaa terveydentilaansa. Pienillä arkipäivän ratkaisuilla jokainen voi parantaa hyvinvointiaan. Erityisen tärkeää on ihmisen oma tahto. Minna Backman toimii terveysliikunnan suunnittelijana sosiaali- ja terveystoimessa. Hänen tehtäviinsä kuuluu suunnitella ja järjestää mm. elämäntaparemontteja ryhmissä, yksilöllistä neuvontaa terveyden edistämisen näkökulmasta sekä vaikuttaa terveysliikunnan yleistymiseen ja harjoittelumahdollisuuksiin. Backmanilla on ollut myös merkittävä rooli Vireä Vaasa-toiminnassa, jonka vastuuvetäjänä hän toimi yli 10 vuoden ajan. Kahteen vuoteen en ole enää ollut Vireä Vaasassa, mutta tiedän että minulla on siellä hyvät työnjatkajat. Kaupunginjohtaja Seppo Sanaksenahon suotuisalla myötävaikutuksella 15 vuotta sitten Vireän Vaasan käynnistyessä se oli aika uniikki asia, ja siitä kasvoi melko kova juttu. Projektista voi olla tänä päivänä todella ylpeä, myhäilee Backman. Oma asenne ratkaisee Omaa työkykyään 3-vuotiaan lapsen äiti Backman kertoo ylläpitävänsä etenkin hyötyliikunnalla. Koetan myös viettää säännöllistä elämää, eli kohtuus kaikessa, toteaa äitiyslomalle tammikuussa jäänyt Backman. Backmanin mukaan oman työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen on laaja kokonaisuus, ei mikään yksittäinen tai irrallinen asia. Muutoksiin voi kannustaa ja antaa tukea, mutta ratkaisut tekee aina ihminen itse. Minna Backman korostaa säännöllistä elämää ja arkielämänterveellisiä valintoja. muodostavat yhteisen paketin. Tärkeintä on kuitenkin ihmisen oma ote. Jokaisen tulisi aidosti miettiä omaa terveyttään ja sitä mitä siinä pystyisi parantamaan. Jokaisella meillä on petraamista. Kaiken muutokseen tähtäävän on lähdettävä omasta halusta, ei lääkärin tai työterveyshoitajan tahdosta. Vuoden työkyvyn ylläpitäjän tittelin Backman ottaa vastaan iloisesti hämmentyneenä. Vuosien työn huomiominen tunnustuksella saa suupielet hymyyn. Kyllä tällainen tunnustus mieltä lämmittää, vaikka aluksi vähän hämmästyin, että minäkö? " Muutoksiin voi kannustaa ja tukea, mutta ratkaisut tekee aina ihminen itse. Vuoden työkyvyn ylläpitäjä Minna Backman Liikunta, työilmapiiri, ravinto, lepo ja niin edelleen Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää MERITUULI / HAVSVINDEN 11

12 VAASA TUTUKSI Mitä katukyltin nimeen kätkeytyy? Gripinkatu Gripinkadun nimi tulee Bo Joninpoika Gripistä, joka syntyi 1330-luvulla ja kuoli Hän oli lähtöisin merkittävästä ruotsalaisesta aatelissuvusta, jonka vaakunatunnus oli aarnikotka (grip). Keskiajalla toimi Ruotsissa ja Suomessa linnaläänit, jotka olivat valtion paikallishallintoalueita. Linnaläänin keskuksena oli linna ja päällikkönä oli joko kuningas tai laajaa luottamusta nauttiva käskynhaltija. Linnaläänit olivat tärkeitä sekä hallinnolle, että puolustukselle. Linnaläänit korvattiin 1634 maaherrakunnilla. Korsholman linnalääni oli yksi Suomen yhdeksästä linnaläänistä. Korsholman linnalääniä isännöi Ruotsin kuningas Albrekt Mecklenburgilainen ( ). Hän oli heikko hallitsija ja näin ollen todellinen valta oli aatelisilla ja varsinkin Bo Joninpoika Gripillä, joka oli Mecklenburgilaisen yleisvirkamies hän onnistui saamaan heikon isäntä vuoksi kolmanneksen Ruotsin linnalääneistä ja kaikki Suomen linnaläänit nimiinsä. Pankkiiri ja maanomistaja Grip oli aikansa merkittävin ei-kuninkaallinen maanomistaja. Hän toimi yksityispankkiirina ja lainan antajana, jopa kuninkaalle. Osan varallisuudestaan hän olikin saanut juuri kuninkaalle myöntämiensä lainojen vakuutena. Yleisten väitteiden mukaan Grip kartutti omaisuuttaan myös arveluttavin keinoin kuten kiristämällä, pakottamalla ja verottamalla. sitähän testamenttia valvovat holhooja apureineen eivät tarkoittaneet. Tästä syystä Bo Joninpoika Gripin perintöä kutsutaan varastetuksi perinnöksi. Bo Joninpoika Gripin valtakaudella (1362) Suomi tuli täysivaltaiseksi osaksi Ruotsia, koska se sai oikeuden lähettää edustajansa kuninkaanvaaliin. Kun Bo Joninpoika Grip kuoli 1386 oli hänellä alaikäinen perillinen Knut Bosson Grip. Perintö oli mittava eikä sitä voitu valtapoliittisista syistä jättää perinnöksi yksityisomaisuuden tavoin. Omaisuuden hoitajiksi Grip oli testamentissaan nimennyt holhoojat. Kuningas Meckelnburgilainen pyrki kuitenkin saamaan tästä omaisuudesta merkittäviä osuuksia itselleen ja kruunulle, mutta hän epäonnistui yrityksissään. Koska niitä vastaan nousi joukko aatelisia ja apuun otettiin myös Tanska ja Norjan kuningatar Margareeta ( ). "Varastettu perintö" Kuningatar pystyi valloittamaan Ruotsin valtakunnan Mecklenburgilaiselta, mutta hän ei antanutkaan perinnön tärkeimpien osien siirtyä pois kruunulta. Ja Teksti: Eva Reinikainen Lähteet: Vaasan historia katukuvassa Wikipedia 12

13 Margit aikoo pitää harrastuksistaan kiinni Pitkäaikainen pääluottamusmies Margit Isomäki on jäänyt eläkkeelle tyytyväisin mielin. Lisääntyvä vapaa-aika tulee kulumaan pääkaupunkiseudulla rakkaitten harrastusten ja läheisten parissa. Kotipitäjässään Ähtärissä perhepäivähoitajana 70 luvun lopulla aloittaneen Isomäen elämässä kävi vuosikymmen myöhemmin käänne, kun Turusta hankitut kodinhoitajan paperit toivat hänet Seinäjoen kautta Vaasaan. Irja Karvala hankki minulle työpaikan kotipalveluista, josta tie vei perhetyön pariin, Isomäki kertaa. Aikoinaan KTV:n kautta lähtenyt edunvalvontatoiminta kulki jo tuolloin Isomäen mukana. Pidin perhetyöstä ja oli vaikea valinnan paikka, kun minulle avautui tilaisuus siirtyä päätoimiseksi luottamusmieheksi. Olen ollut siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että minulla on ollut nämä kaksi työtä, joista olen suuresti pitänyt, kertoo vajaat 20 vuotta päätoimisena luottamusmiehenä toiminut Isomäki. Margit Isomäen eläkepäivät Helsingissä kuluvat aktiivista elämää viettäen. Harrastukset jatkuvat Vuosikymmenten aikana luottamusmiestoiminta on Isomäen mukaan muuttanut hiukan luonnettaan. Toiminta on muuttunut kokonaisvaltaisemmaksi. Pääluottamusmiehen rooli on yhä enemmän kehittäjän rooli. Enää ei niin kauheasti päntätä TES:siä, vaan koetetaan viedä sopimuksia ja asioita eteenpäin. Se on muuttunut yhä laajemmaksi edunvalvonnaksi. Olen tavoilleni uskollisesti työstänyt tätä eläkeasiaa jo pari vuotta ja oikein hyvä maku on suussa. Elämän täyttävät jatkossa muut asiat. Rakas harrastukseni aamu-uinti jatkuu entistä tiiviimmin. Olen aina tykännyt matkustella sekä tehdä vapaaehtoistyötä. Lukeminen tulee varmasti lisääntymään. Enkä minä Vaasaa unohda, kyllä sinne tulen säännöllisesti käymään, Isomäki vakuuttaa. Työnantajalle muistuttaisin, että ottakaa edunvalvojat entistä voimakkaammin mukaan arkeen ja päätöksentekoon. Järjestöjen edustajille puolestaan korostaisin yhtenäisyyttä. Järjestörajoista riippumatta asiat menevät yhteistyöllä eteenpäin ja niin saadaan aikaan myös tuloksia. Eläkepäiviään Isomäki on muuttanut viettämään Helsinkiin, jossa asuu myös iso joukko läheisiä ja sukulaisia. Työssään jatkaville Isomäki haluaa jättää yhteistyötä korostavat terveiset. Sooloilu ei vie eteenpäin. Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää MERITUULI / HAVSVINDEN 13

14 Henkilöstöpalvelut tiedottaa: Kuinka toimitaan, kun henkilön omat tiedot ja/tai työpaikan tiedot ja/tai palvelussuhteeseen liittyvät tiedot muuttuvat. Henkilön omat tiedot: Mikäli henkilön omat henkilötiedot muuttuvat, esimerkiksi: Nimitiedot: Etu ja sukunimi Kotiosoite Puhelinnumero (koti- ja työnumero) tulee hänen täyttää WebTallennuksesta löytyvä henkilötietomuutoslomake. Nimimuutoksista ilmoitettava lisäksi helpdeskiin käyttöoikeuspyyntölomakkeella. Työpaikan / organisaatiomuutokseen liittyvät asiat: Mikäli on tarpeen tehdä organisaatioon/palvelussuhteeseen liittyviä muutoksia, esimerkiksi: Organisaation nimi Organisaation osoite Nimike Esimiestieto esimies ilmoittaa muutoksista palkkasihteerille (Priman ylläpitoon). Organisaatiomuutoksista ilmoitettava lisäksi helpdeskiin käyttöoikeuspyyntölomakkeella. Työsopimusasiat: Mikäli henkilön tehtävät muuttuvat olennaisesti vakituinen henkilö siirtyy määräajaksi toiseen yksikköön (vov-jakso) määräaikainen tehtävä päättyy ja jatkuu esim. toisessa organisaatiossa on esimiehen tehtävä uusi työsopimus webtallennuksella sekä käyttöoikeuspyyntölomake (intranet, atk-osasto). Huom! Mikäli uusi työntekijä tarvitsee heti työsuhteen alussa verkkotunnukset (pääsyn tietokoneelle), tulee työsopimus (wt) ja käyttöoikeuspyyntölomake atk-osastolle tehdä hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkua. Ravintola Silveria uudistuu Ravintola Silveria saa kevään aikana kahvilan. Samalla ravintolasaliin tehdään muutoksia, jotta tilat jatkossa palvelisivat paremmin niin asiakaspalvelua, kuin Vaasan ammattiopiston ja Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen koulutustoimintaa. Työt kestävät huhtikuun loppuun saakka. Lounastarjoilu ja muut toiminta jatkuu saneerauksen aikana kuitenkin entiseen tapaan. Pahoittelemme remonttitöistä mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä. Tervetuloa Silveriaan lounaalle. Restaurang Silveria förnyas Under våren får restaurang Silveria ett kafé. Samtidigt görs ändringar i restaurangsalen för att i fortsättningen bättre ska kunna betjäna både kunder och utbildningsverksamheten vid Vasa yrkesinstitut och Vasa vuxenutbildningscenter. Arbetena pågår till slutet av april. Trots saneringen fortsätter ändå servering av lunch och annan verksamhet som förut. Senare framgår om det på grund av arbetena blir korta avbrott i verksamheten. Vi beklagar eventuella olägenheter på grund av ombyggnadsarbetena. Välkommen till Silveria på lunch. 14

15 Suunnittelukilpailun voittoetiketti sekä raati vasemmalta Sari Mylläri, Hanna Kangasmaa, Tarja Teppo, Katri Palo, Jukka Kankaanpää, Pertti Reinikainen, Jouko Keto ja Tarja Paikkala. Vesi janojuomaksi! Tänä päivänä virvoitus- ja energiajuomien käyttö on runsasta nuorten keskuudessa. Vaasan kaupungin terveyspalvelujen hammashuolto ja terveyden edistämisyksikkö huolestui tästä ilmiöstä ja lähti haastamaan Vaasan Vettä mukaan kampanjaan Vesi janojuomaksi. Yhteistyössä nämä toimijat toteuttavat kevään 2012 aikana yläkouluille kampanjan Vesi janojuomaksi. Kampanjan tavoitteena on nostaa veden osuutta janojuomana. Yhtenä motivointikeinona oli saada nuoret suunnittelemaan vesipulloon ulkoasu teemalla Vesi janojuomaksi. Vaasan Vesi lupautui lahjoittamaan kaikille Vaasan yläkouluikäisille nuorille sporttisen vesipullon, johon painetaan kilpailun voittajan suunnittelema etiketti. Hammashuolto ja terveyden edistämisyksikkö osallistuvat kampanjan ideointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Loppuvuodesta 2011 jokainen yläkoululuokka sai opettajan johdolla lähettää kilpailuun viisi ehdotusta. Suunnittelukilpailun voittajaksi valittiin Variskan yhdeksäsluokkalainen Heli Kolehmainen. Kunniamaininta päätettiin jakaa Variskan seitsemäsluokkalaiselle Topias Nousiaiselle. Raatiin kuului terveydenedistämisen koordinaattori Tarja Paikkala, Vaasan Vedestä Pertti Reinikainen ja Tarja Teppo, graafiset asiantuntijat Jouko Keto ja valokuvaaja Jukka Kankaanpää sekä hammashuollosta Sari Mylläri, Hanna Kangasmaa ja Katri Palo. Palkintona voittoetiketin suunnittelija pääsee tutustumaan Vaasan vesilaitokseen valitsemiensa kavereidensa kanssa lisäksi voittaja saa lahjakortin valitsemaansa liikkeeseen. Palkinto luovutetaan voittajalle Vaasan Veden toimitiloissa. Myös muita kilpailun tuotoksia hyödynnetään erilaissa kampanjoissa. Vesipullot yläkoululaisille Kampanjan tiimoilta on toivomuksena, että koulut järjestäisivät Maailman vesipäivänä veteen liittyvää toimintaa. Samassa yhteydessä jaetaan yläkoululaisille uudet sporttiset vesipullot. Kampanja järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Asia on saanut valtakunnallista huomiota mm. Suomen Hammaslääkäriliiton taholta ja tarkoituksena onkin tehdä tästä muutaman vuoden välein toistuva perinne. Teksti: Katri Palo, Vaasan Terveyspalvelut, hammashuolto Tarja Teppo, Vaasan Vesi Kuva: Per-Eric Lindh, Vaasan Vesi MERITUULI / HAVSVINDEN 15

16 Tarkista oma eläkkeesi kunta-alan eläkelaskurilla Osoitteesta löydät kunta-alan eläkelaskurin, jolla voit kätevästi tarkistaa oman kunnallisen eläkkeesi suuruuden. Verkkopankkitunnuksilla sisään Tarvitset henkilökohtaiset verkkopankin tunnukset tai sähköisen henkilökortin päästäksesi katsomaan omia tietojasi. Mitä tietoja palvelusta löytyy? Eläkelaskurissa näet kunnallisen eläkkeesi suuruuden eri ikävaihtoehdoissa. Saat arvion * vanhuuseläkkeesi * varhennetun vanhuuseläkkeesi ja * osa-aikaeläkkeesi suuruudesta. * Eläkearviossa on otettu huomioon elinaikakertoimen vaikutus eläkkeen määrään. Rekisteriotteella näet tiedot omista kunnallisista palvelussuhteistasi. Milloin et näe tietojasi? Et näe rekisteriotettasi etkä arviota eläkkeesi määrästä, jos: * olet eläkkeensaaja * olet hakenut eläkettä * olet tehnyt eläkekyselyn, jonka käsittely on kesken * tekemäsi työ ei kuulu kunnallisen eläkelain piiriin, eikä siksi ole rekisterissämme. Yksityiset työsuhteesi näkyvät Työeläke.fi -palvelussa. * Eläkelaskuri ei näy, jos eläkearviosi laskenta on kesken. Osa-aikaeläkelaskuria ei näytetä sinulle, jos * olet jo siirtynyt osa-aikaeläkkeelle * olet valinnut ammatillisen eläkeikäjärjestelmän mukaisen eläkeiän. 16

17 Painonhallintaryhmä (suomenkielinen) KOHDERYHMÄ Kriteerit ryhmään osallistumiselle ovat: * BMI * BMI terveydelliset riskit (DM, korkea RR, TULE-sairaudet) TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Osallistujalle annetaan valmiuksia kokonaisvaltaiseen elämäntapamuutokseen, joka tukee aluksi painonpudotusta ja jatkossa pysyvää painonhallintaa. Ryhmässä annetaan valmiuksia oman henkilökohtaisen suunnitelman laatimiseen sekä ruokavaliosta että liikunnasta. Tietoa annetaan ravinnosta, liikunnasta sekä mietitään uusia toimintatapoja painonhallinnan tueksi. Ryhmä sisältää käytännön harjoituksia sekä tutustumista turvallisesti erilaisiin liikuntamuotoihin. Yksilökäynti työterveyshoitajan vastaanotolla kuuluu ryhmän sisältöön. Ryhmäläisille annetaan myös mahdollisuus henkilökohtaiseen fyysisen suorituskyvyn kartoitukseen työfysioterapeutin vastaanotolla ryhmän keston aikana. Tapaamiset sisältävät myös mahdollisuuksien mukaan lääkärin luennon. Ryhmäläisiltä edellytetään sitoutumista ryhmään koko painonhallintakurssin ajan. OHJAAJAT * Työterveyshoitaja * Työfysioterapeutti PAIKKA * Vaasan Aluetyöterveys * Erikseen sovittava liikuntatila kaupungin alueella KESTO JA AIKATAULU Ryhmä kokoontuu kymmenen kertaa torstaisin välisenä aikana klo Huom! Pidätämme oikeuden muutoksiin kokoontumiskertojen ja toteuttajien osalta. ILMOITTAUTUMINEN Kevään ryhmään ilmoittautuminen torstaina 10.2 klo mennessä Vaasan Aluetyöter-veyteen s- tai puh klo tai tai puh klo Valitsemme ryhmään 10 osallistujaa. Ryhmään valituille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. Ilmoittautumislomake löytyy Intranetistä tai ottamalla yhteyttä yhdyshenkilöihin. YHDYSHENKILÖT Jaana Leinonen, Työterveyshoitaja Ulla-Maria Kristo, Työfysioterapeutti puh klo (to-pe) puh klo MERITUULI / HAVSVINDEN 17

18 Kevään 2012 koulutuksia Lisätietoja kaikista kursseista koulutuskalenterista ja sähköpostilla Esimiespassi - kevät 2012 Maaliskuu 2012 Ammattina Esimies. Ensimmäinen ryhmä 7.3. Huhtikuu 2012 Esimiehen tärkeät lait. Ensimmäinen ryhmä 4.4. Toukokuu 2012 Asioiden johtaminen Toiminnan ja suorituksen johtaminen. Ensimmäinen ryhmä 9.5. Esimiespassi koostuu luennoista ja kuudesta koko päivän (klo 08:30 16:00) mittaisesta lähiopetuspäivästä. Esimiespassiryhmät ovat sitovia. Eli jos ilmoittaudut Esimiespassiryhmään 1, olet myös sitoutunut osallistumaan muihin ryhmän 1 koulutuspäivistä. Ammattina esimies- koulutuspäivään viimeinen ilmoittautumispäivä on klo 14:00 mennessä. Sen jälkeen voit ilmoittautua jokaiseen oman ryhmäsi koulutuspäivistä. Kaikki koulutuspäivät löytyvät koulutuskalenterista ryhmittäin. Eläke-info Eläke-info - Kouluttajana kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) asiantuntija. Kohderyhmänä kaikki työntekijät ja virkamiehet jotka ovat kiinnostuneet kuulemaan eläke-eduistaan. Lisätiedot koulutuskalenterista. Aikataulu 08:30 (kahvi), 09:00 11:00 luento. Opistotalon auditorio ATK (Office 2010) 9.2. Wordin käytön tehostaminen Opistotalo 12:30 16:00. Luokkatila 216. Kahvi 13:45. Min 8, Max & 7.3 Excelin kikat ja konstit (kaksiosainen) Opistotalo 12:30 16:00. Luokkatila 216. Kahvi 13:45. Min 8, Max PowerPoint kikat ja konstit Opistotalo 12:30 16:00. Luokkatila 216. Kahvi 13:45. Min 8, Max Wordin käytön tehostaminen Opistotalo 12:30 16:00. Luokkatila 216. Kahvi 13:45. Min 8, Max PowerPoint kikat ja konstit Opistotalo 12:30 16:00. Luokkatila 216. Kahvi 13:45. Min 8, Max & 18.4 Photoshop (kaksiosainen) Opistotalo 12:30 16:00. Luokkatila 216. Kahvi 13:45. Min 8, Max 10. Access ja Smartboard koulutukset järjestetään toukokuussa. Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin. Hyppää junaan 2012 & Vaivattomasti verkossa 22.3 Hyppää junaan Workshop: Lehdistötiedotteen laatiminen SUOMEKSI Draama Sali, Vaasan kaupunginkirjasto 12:00 15: Hyppää junaan Workshop: Lehdistötiedotteen laatiminen RUOTSIKSI Pietarsaari Vaivattomasti verkossa: Sosiaalisen median mentorointi Koulutus koostuu kuudesta koulutuspäivästä. Lisätietoja saat koulutuskalenterista ja Kirjastotoimen apulaisjohtaja Marja Mikolalta Hyppää junaan Nuoret ja osallisuus Alajokisali, Lapua. Hyppää junaan 2012 koulutukset järjestää Vaasan kesäyliopisto ja yhteistyötahot. Ilmoittautuminen koulutuksiin koulutuskalenterin kautta. Koulutus on maksutonta kirjasto-, liikunta-, opetus- ja nuorisotoimen henkilöstölle. Muulle Vaasan kaupungin henkilöstölle 40e. Jos haluat, että henkilöstöpalvelut osallistuu kustannuksiin, tee anomus mennessä. Muut kevään kurssit (ulkopuoliset) Kuntaliiton ruotsinkieliset koulutukset kevät 2012 / Våren 2012 Kommunförbundets kursser. Bland annat: Aktualitetsdagar kring specialundervisningen, Vasa Pohjanmaan Kauppakamarin suomenkieliset koulutukset Tarjolla mm: Onnistu kehityskeskustelussa , Määräaikaiset työsuhteet ja yt-laki HUOM! Kauppakamarin ja kuntaliiton kurssit ei ole Henkilöstöpalveluiden kustantamaa koulutusta. 18

19 Kiitokset/ Tack Till Kiitos kaikille, jotka muistivat minua eläkkeelle jäädessäni. Margit Isomäki Sydämelliset kiitokset muistamisista työtovereille ja Vaasan kaupungille, jäädessäni eläkkeelle Liisa Mäenpää Lämmin kiitos kaikille minua muistaneille, siirtyessäni eläkepäiviä viettämään. Virve Siik SYDÄMELLINEN KIITOS kaikille muistamisesta jäädessäni eläkkeelle! HJÄRTLIGT TACK till alla för uppvaktningen i samband med min pensionering! Maj-Lis Isojoki Lämmin kiitos kaikille muistamisesta jäädessäni eläkkeelle. Hanni Välivainio. Kiitos teille kaikille muistamisesta eläkkeelle siirtyessäni Erityinen kiitos laulusta. Tack för all uppvaktning i samband med min pensionering Ett speciellt tack för sången. Inger Wallius Lämmin kiitos muistamisesta merkkipäiviemme johdosta, sekä virastolle että Inkerinpuiston pk:n henkilökunnalle. Ett varmt tack för uppvaktningen med anledning av våra bemärkelsedagar till verket och till Inkeriparkens personal. Birgitta Wikström & Ann-Sofi Mäkinen Haluatko oman kiitos-ilmoituksesi Merituuleen? Lähetä lyhyt teksti osoitteeseen: Ilmoitus on maksuton. Emme valitettavasti pysty julkaisemaan kuvia. MERITUULI / HAVSVINDEN 19

20

No 3 ~ 2011. Huolehdi kesätyöntekijästä. Kävely on parasta terveysliikuntaa. Haku syksyn kuntoremonttiin

No 3 ~ 2011. Huolehdi kesätyöntekijästä. Kävely on parasta terveysliikuntaa. Haku syksyn kuntoremonttiin No 3 ~ 2011 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 10 18 Huolehdi kesätyöntekijästä Kävely on parasta terveysliikuntaa Haku syksyn kuntoremonttiin sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

No 1 ~ 2011. Perehdytys on osa työhyvinvointia. Kuntoremonttikurssi kannattaa hyödyntää. Kansalaiskioski palvelee kysyvää vaasalaista

No 1 ~ 2011. Perehdytys on osa työhyvinvointia. Kuntoremonttikurssi kannattaa hyödyntää. Kansalaiskioski palvelee kysyvää vaasalaista No 1 ~ 2011 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 5 8 14 Perehdytys on osa työhyvinvointia Kuntoremonttikurssi kannattaa hyödyntää Kansalaiskioski palvelee kysyvää vaasalaista sisältö

Lisätiedot

No 4 ~ 2012. Kuntaliitos hyvässä vauhdissa. Energy Vaasa. Tunnelmia Eloriehasta VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING

No 4 ~ 2012. Kuntaliitos hyvässä vauhdissa. Energy Vaasa. Tunnelmia Eloriehasta VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING No 4 ~ 2012 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 Kuntaliitos hyvässä vauhdissa 6 Energy Vaasa 8 Tunnelmia Eloriehasta sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus Ledare 4 Kuntaliitosvalmistelut

Lisätiedot

No 2 ~ 2010. sai omat tilat VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING

No 2 ~ 2010. sai omat tilat VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING No 2 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 10 Jari Kiveliö soveltaa työssään 16 Opiskelijaterveydenhuolto joukkueurheilun oppeja sai omat tilat MERITUULI / HAVSVINDEN 1 sisältö

Lisätiedot

No 5 ~ 2010. 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5. Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen

No 5 ~ 2010. 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5. Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen No 5 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5 Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

No 6 ~ 2010. Sosiaalinen media on täynnä mahdollisuuksia. Uudet toimialajohtajat Merituulen piinapenkissä

No 6 ~ 2010. Sosiaalinen media on täynnä mahdollisuuksia. Uudet toimialajohtajat Merituulen piinapenkissä No 6 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 10 Uudet toimialajohtajat Merituulen piinapenkissä 15 Sosiaalinen media on täynnä mahdollisuuksia sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

No 5 ~ 2013. Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet. Tyky-päivät katkaisevat työarjen. Pitkään palvelleita juhlittiin

No 5 ~ 2013. Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet. Tyky-päivät katkaisevat työarjen. Pitkään palvelleita juhlittiin No 5 ~ 2013 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 9 12 16 Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet Tyky-päivät katkaisevat työarjen Pitkään palvelleita juhlittiin

Lisätiedot

Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003

Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003 Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003 No 1-2004 1/2004 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 3-2006 Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat 3/2006 PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja Ville Rintamäki Toukokuu

Lisätiedot

Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning. MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut. Lokakuu 7/2002 Oktoder

Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning. MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut. Lokakuu 7/2002 Oktoder Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut Lokakuu 7/2002 Oktoder Lokakuu 7/2002 Oktober MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Kouluruoka 60 vuotta - Pysäköinninvalvonta Vaasassa - Välinehuolto

Kouluruoka 60 vuotta - Pysäköinninvalvonta Vaasassa - Välinehuolto Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 5-2008 Kouluruoka 60 vuotta - Pysäköinninvalvonta Vaasassa - Välinehuolto 5/2008 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja Ville

Lisätiedot

Kotipalveluateria - Vuoden työpaikka 2007 - Sähköinen hallinto

Kotipalveluateria - Vuoden työpaikka 2007 - Sähköinen hallinto Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 2-2008 Kotipalveluateria - Vuoden työpaikka 2007 - Sähköinen hallinto 2/2008 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Apulaiskaupunginjohtaja

Lisätiedot

Menevä ministeri Kuntauudistus pisti Virkkuseen vipinää. Tampere haluaa houkutella työvoimaa. Vastuullisuus on. ahdingossa vai auringossa?

Menevä ministeri Kuntauudistus pisti Virkkuseen vipinää. Tampere haluaa houkutella työvoimaa. Vastuullisuus on. ahdingossa vai auringossa? Tampere haluaa houkutella työvoimaa Vastuullisuus on viisautta sijoittamisessa 2-2012 www.keva.fi Rehtori viihtyy koulun käytävillä Kunnanjohtajat ahdingossa vai auringossa? Keva på svenska s. 27 Menevä

Lisätiedot

Hyvää Joulua! God Jul!

Hyvää Joulua! God Jul! Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 6-2008 Hyvää Joulua! God Jul! Vaasan perhetukikeskus - Yhteistoiminta Laihian ja Vähänkyrön kanssa 6/2008 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Hyvinvointiministeri

Hyvinvointiministeri KOKKOLA MITTAUTTI TYÖHYVINVOINNIN KOULUA JOHDETAAN KUIN YRITYSTÄ 4-2011 WWW.KEVA.FI TIEDÄTKÖ, MITEN VARHE- MAKSUJA VERTAILLAAN? OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE KELPAA MONELLE KEVA PÅ SVENSKA S. 27 Hyvinvointiministeri

Lisätiedot

Vesa Routamaan haastattelu - Vuoden työpaikka 2009 - RockWerstas

Vesa Routamaan haastattelu - Vuoden työpaikka 2009 - RockWerstas Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 1-2010 Vesa Routamaan haastattelu - Vuoden työpaikka 2009 - RockWerstas 1/2010 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

Mallipormestari. Manse puskee tulevaisuuteen uudistuksia uhkuen. Vantaa kantaa huolta henkilöstön työkyvystä

Mallipormestari. Manse puskee tulevaisuuteen uudistuksia uhkuen. Vantaa kantaa huolta henkilöstön työkyvystä 4-2012 www.keva.fi Mallipormestari Manse puskee tulevaisuuteen uudistuksia uhkuen. Vantaa kantaa huolta henkilöstön työkyvystä Satakunnassa sanottiin kyllä aktiiviselle tuelle Eläkebuumi on jo täällä:

Lisätiedot

vi kku Tampere siirtyi pormestarikauteen 1/2007 Tampereen kaupungin henkilöstölehti

vi kku Tampere siirtyi pormestarikauteen 1/2007 Tampereen kaupungin henkilöstölehti 1/2007 Tampere siirtyi pormestarikauteen PÄÄKIRJOITUS HELMIKUU 2007 SISÄLTÖ Yhdessä uudistuksen tiellä 2 ARI JÄRVELÄ Tampereen kaupungin hallintomallin ja toimintatavan muutoksien tavoitteena on vastata

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti. Marianne Virrankivi. kannustaa keskustelemaan. Nordea tehostaa Älä lannistu 4. Sairastuminen ei syö lomapäiviä 14

Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti. Marianne Virrankivi. kannustaa keskustelemaan. Nordea tehostaa Älä lannistu 4. Sairastuminen ei syö lomapäiviä 14 Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti 2 2014 Marianne Virrankivi kannustaa keskustelemaan 10 Nordea tehostaa Älä lannistu 4 Sairastuminen ei syö lomapäiviä 14 2 2014 Tässä lehdessä 3 Puheenjohtajalta Yhteistyötä,

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Autoala uuteen nousuun, Raimo Riima...2 Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri

Lisätiedot

Ikäkeskus - Messualueen energiaverkosto - Vaasan Siivouspalvelut

Ikäkeskus - Messualueen energiaverkosto - Vaasan Siivouspalvelut Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 1-2008 Ikäkeskus - Messualueen energiaverkosto - Vaasan Siivouspalvelut 1/2008 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 4 2006 TEE M A N A H Y VINVOINTI Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen sivu 4 sivu 6 sivu 8 pääkirjoitus

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Perhetyötä tutkittiin. Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Perhetyötä tutkittiin. Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12 Tampereen kaupungin henkilöstölehti 3 2009 Perhetyötä tutkittiin Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12 PÄÄKIRJOITUS HUHTIKUU 2009 Entisten nuorten työhyvinvointi SUSANNA

Lisätiedot

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA KOKKOLA.fi 3 / 2011 LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa Kotikaupungin fiilis vetää AILA-LEENA MATTHIES: KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA 2 tässä numerossa: 1 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Turvallisia synnytyksiä TYKSissä. Palkka koostuu monesta palasta. Kuntaneuvottelut käynnissä. Hälsovård i Åboland år 2009

Turvallisia synnytyksiä TYKSissä. Palkka koostuu monesta palasta. Kuntaneuvottelut käynnissä. Hälsovård i Åboland år 2009 3/syyskuu 2007 Turvallisia synnytyksiä TYKSissä Palkka koostuu monesta palasta Kuntaneuvottelut käynnissä Hälsovård i Åboland år 2009 Opetus hajautettu eri paikkakunnille 1 www.vsshp.fi Hyvä tiedonkulku

Lisätiedot

HOSPITAALI. Melonta. Viestintäpolitiikka syntyi Viestiminen kuuluu meille kaikille.

HOSPITAALI. Melonta. Viestintäpolitiikka syntyi Viestiminen kuuluu meille kaikille. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 4 2008 H E N K I L Ö S T Ö L E H T I PERSONALTIDSKRIFT Teemana loma Sijaiset ovat ison kiven takana tänäkin kesänä.

Lisätiedot

Kaupunki kouluttaa väkeään

Kaupunki kouluttaa väkeään Tutkimus Työbarometri 2006 valmistunut Työolobarometri on työhyvinvoinnin seurannan ja kehittämisen väline, joka perustuu henkilöstön kokemuksiin työelämästä. s.3 Yhteiskunta Pori ja väkivalta? Pori näyttäytyy

Lisätiedot