Suomen rakennustaiteen museoja tiedotuskeskussäätiön kokoelmapolitiikka 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen rakennustaiteen museoja tiedotuskeskussäätiön kokoelmapolitiikka 2009"

Transkriptio

1 Suomen rakennustaiteen museoja tiedotuskeskussäätiön kokoelmapolitiikka 2009

2 Sisällysluettelo 1. Lait ja asetukset 3 1.a. Museolaki b. ICOMin eettiset ohjeistukset 3 1.c. Kokoelmapoliittinen ohjelma 3 2. Suomen rakennustaiteen museon toiminta-ajatus 3 2.a. Kokoelmien luonne 4 3. Kokoelmien merkitys museon toiminnassa ja tulevaisuudessa 4 4. Kokoelmien historia 4 5. Kokoelmien edustavuus 5 5.a. Valokuvakokoelma 5 5.b. Valokuvakokoelman puutteet 5 5.c. Piirustuskokoelma 7 5.d. Piirustuskokoelman puutteet 7 5.e. Arkkitehtuurikilpailuihin liittyvä materiaali 7 5.f. Arkkitehtuurikilpailuihin liittyvän materiaaliin puutteet 8 6. Kokoelman kartutuskäytännöt 8 6.a. Valokuvakokoelman kartuttaminen 8 6.b. Piirustuskokoelman kartuttaminen 8 6.c. Kilpailuihin liittyvän materaalin kartuttaminen 10 6.d. Kartuttamisen kehittäminen Poistoperiaatteet Yhteistyö museoiden ja muiden tahojen kanssa Kokoelmien säilyvyys 12 9.a. Nykyiset tilat 12 9.b. Tilojen riittävyys ja tilatarpeet tulevaisuudessa 12 9.c. Kokoelmatilojen olosuhteet ja turvallisuus 12 9.d. Kokoelmien konservointitilanne ja konservointitarpeet 13 9.e. Kokoelmien inventointi Kokoelmien saavutettavuus a. Asiakaspalvelu b. Luettelot ja tietokannat c. Digitointi d. Tiedon välittäminen e. Maksullisen palvelun periaatteet f. Kokoelmien tunnetuksi tekeminen Resurssitarkastelu a. Henkilöresurssit Luettelointiohjeet 18 Laatija: Elina Standertskjöld Kannen kuva: Uno Ullberg: Koulu ja pensionaatti

3 1. Lait ja asetukset 1.a. Museolaki voimaan tulleessa museolaissa todetaan, että museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Valtionosuuden saamiseksi museoilta edellytetään muun muassa, että: Museon näyttely-, työja yleisötilat sekä kokoelmien hoitoon ja säilytykseen tarkoitetut tilat ovat tarkoituksenmukaisia, museon toiminta on ympärivuotista ja sen kokoelmat ovat museon käyttäjien tavoitettavissa ja että museolla on toiminta- ja taloussuunnitelma sekä muut toimintaa ohjaavat suunnitelmat siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. Valtioneuvoston asetuksessa museoista määritellään, että museoilla tulee olla kokoelmapoliittinen ohjelma. Museolla on suunnitelmat museon tavoitteista ja painopisteistä sekä siitä, kuinka tutkimus ja konservointi sekä kokoelmien esittäminen, tallennus, kartuttaminen ja säilyttäminen on museossa järjestetty. Siirtymäkausi lain ja asetuksen määräysten täyttämiseksi on vuoden 2009 alkuun. 1.b. ICOMin eettisessä ohjeistuksessa todetaan, että museoiden kokoelmat muodostavat merkittävän julkisen perinnön, jolla on erityisasema lain edessä ja jota kansainvälinen lainsäädäntö suojaa. Tämä julkinen luottamus edellyttää kokoelmien oikeudenmukaista omistamista, pysyvyyttä, dokumentointia, saavutettavuutta ja poistojen suorittamista vastuullisesti. Jokaisen museon hallintoelimen tulee laatia ja julkistaa kirjallinen toimintaohje, joka koskee kokoelmien hankkimista, hoitamista ja käyttöä. Siinä tulee selvittää kaiken sellaisen aineiston asema, jota ei luetteloida, konservoida tai aseteta näytteille. Ohjeistuksen mukaan kokoelmat ovat pysyviä ja esineen poistamista kokoelmista on vältettävä. Kokoelmista poistamisen periaatteet on määriteltävä ja vastuuhenkilö nimettävä. Museologiset perusteet kokoelmasta poistamiselle ovat: esine on rikkoutunut, kadonnut, varastettu tai loppuunkulutettu. Ohjeissa myös edellytetään, että poistettavaa esinettä tarjotaan ensisijaisesti toiselle museolle. 1.c. Kokoelmapoliittinen ohjelma Kokoelmapoliittisessa ohjelmassa määritellään kokoelmien luonne, kartunta- ja poistoperiaatteet, kokoelmien historia, kokoelmien saavutettavuus ja Suomen rakennusataiteen museo lainausperiaatteet. Ohjelma on menettelytapaohjeisto, johon on kirjattu kokoelmaan tulevan aineiston säilytys ja luettelointitavat. Ohjelmaan kirjataan myös pitkäntähtäyksen suunnitelmat. Ohjeisto on museon sisäisessä käytössä, mutta palvelee myös päättäjiä ja asiakkaita. Kokoelmapolitiikkaa tulee päivittää tarpeen mukaan. Kokoelmapoliittisesta ohjelmasta vastaa museon hallitus. Kartunnasta vastaa kokoelmien päällikkö eli arkistotoimen esimies, jonka toimenkuvaan kuuluu kartuntaperiaatteiden määrittely ja noudattaminen. 2. Suomen rakennustaiteen museon toiminta-ajatus Suomen rakennustaiteen museo on valtakunnallinen erikoismuseo. Sen tehtävä on kerätä ja tallentaa rakennustaidetta käsittelevää aineistoa ja tukea arkkitehtuurin tutkimusta. Museon pyrkimyksenä on levittää tietoa arkkitehtuurista ja lisätä arkkitehtuurin ymmärrystä niin suuren yleisön kuin asiantuntijoidenkin keskuudessa. Museo toimii siltana arkkitehtuurin ja sen käyttäjien välillä ja toisaalta alan ammattilaisten yhdyssiteenä sekä kansallisessa että 3

4 Erkki Huttunen: Sokoksen tavaratalo , pienoismalli museon kokoelmissa. kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. Tavoitteena on aktiivinen kulttuurilaitos, joka ylläpitää piirustus- ja valokuvakokoelmaa sekä kirjastoa ja tutkimustoimistoa, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä järjestää arkkitehtuurinäyttelyitä. 2.a. Kokoelmien luonne Suomen rakennustaiteen museon kokoelmat ovat sen perustamisesta lähtien painottuneet vuoden 1900 jälkeiseen suomalaiseen arkkitehtuuriin. Kokoelmiin on tallennettu rakennustaiteen piiriin katsottavien kohteiden kuvia, piirustuksia, pienoismalleja ja dokumentteja. Museon tehtäviin ei kuulu rakennusfragmenttien tallentaminen. näyttelyiden tekemisen sekä tulevaisuudessa myös perusnäyttelyn kokoamisen. Tulevaisuudessa 2007 koekäyttöön otettu uusi kokoelmienhallintajärjestelmä SIPI mahdollistaa tietokantoihin tallennetun tiedon saamisen verkkoympäristöön. Tämä tulee lisäämään ja laajentamaan arkiston asiakaskuntaa. Tieto museon kokoelmista tulee lisäämään maanlaajuista piirustusten ja kuvien käyttöä näyttelyissä, julkaisuissa, kulttuurihistoriallisissa inventoinneissa sekä toivon mukaan myös rakennussuojelussa ja korjausrakentamisessa. 4. Kokoelmien historia 3. Kokoelmien merkitys museon toiminnassa ja tulevaisuudessa Kokoelmat muodostavat museon toiminta-ajatuksen perustan. Kokoelmien hoito ja kartuttaminen sekä materiaalin tunnetuksi tekeminen laajalle yleisölle ovat tärkeä osa museon valtakunnallista erikoistoimintaa. Valokuva-, piirustus- ja pienoismallikokoelmien hyödyntäminen mahdollistaa museon oman tutkimus- ja julkaisutoiminnan, historiallisten Valokuvakokoelma sai alkunsa kun Suomen Arkkitehtiliiton yhteyteen perustettiin 1949 kuva-arkisto. Kokoelman pesämuna oli Arkkitehti-lehdessä julkaistu mustavalkoinen kuvamateriaali. Alkuperäisenä ajatuksena oli kuitenkin kerätä myös historiallisia kohteita esittäviä kuvia. Piirustukset on pääosin saatu lahjoituksina arkkitehtitoimistoilta, yksityisiltä arkkitehdeilta ja heidän omaisiltaan. Kokoelma sai alkunsa Eliel Saarisen omaisten lahjoittaessa vuonna 1953 Arkkitehtiliiton kuva-arkistolle 259 Saarisen piirustusta. 4

5 5. Kokoelmien edustavuus Eliel Saarinen: Memorial Hall Detroitin ranta-alueella Kalannin kirkko, noin Kuva: Asko Salokorpi 5. a. Valokuvakokoelma Museon valokuvakokoelmassa on kuvia pääsääntöisesti vain suomalaisesta arkkitehtuurista. Mvkuvia on noin , mv-negatiiveja on tuntematon määrä ja väridioja noin , joista 8525 on erikokoisia laakadioja. Digitaalisessa muodossa olevia kuvia on Vaikka kokoelma ajallisesti painottuu vuoden 1900 jälkeiseen arkkitehtuuriin, on arkistossa runsaasti kuvia myös keskiajan kirkoista, linnoista, luvun kirkoista, ruukeista ja talonpoikaisarkkitehtuurista. Ne ovat tulleet museolle erilaisten julkaisujen ja projektien yhteydessä. Arkkitehti-lehdestä saatujen kuvien lisäksi kokoelma on karttunut näyttelyiden ja julkaisujen yhteydessä hankituilla kuvilla. Viime vuosina se on täydentynyt valokuvaajilta hankituilla kokoelmilla. Tällä hetkellä valokuvakokoelmaan tulee pääasiassa digitaalisia, värillisiä kuvia. Uusia haasteita ovat vanhan materiaalin saattaminen sähköiseen muotoon ja muualta tulleen digimateriaalin soveltuvuus museon käyttöön. Erityistä rakennustaiteen museon valokuvakokoelmassa verrattuna esimerkiksi maakuntamuseoiden kokoelmiin on, että sitä on alusta lähtien kartutettu tiukasti valikoiden korkeatasoisilla kuvilla. Kokoelma kuvastaa sen vuoksi myös arkkitehtuurivalokuvauksen historiaa. Museon kuvakokoelmassa on myös erona muihin kokoelmiin runsaasti A4- ja A3-kokoon pienennettyjä kopioita arkkitehtuuripiirustuksista. Nämä teetettiin aikoinaan A4-kokoisista UNIPHOT-negatiiveista, joista saatiin hyvin tarkat, mutta sävyttömät kopiot originaalipiirustuksista. Uno Ullberg: Viipurin taidemuseo ja -koulu Kuva: Aarne Pietinen 5.b. Valokuvakokoelman puutteet Kokoelman suurin puute 1900-luvun osalta on eiarkkitehtien suunnittelemat rakennukset. Rakennusmestarien töistä on tuskin lainkaan kuvia. Myös kartutuksen alkuvaiheessa kaikkia Arkkitehti-lehdessä julkaistuja sisäkuvia ei jostain syystä kelpuutettu kokoelmaan. Valokuvia, jotka eivät ole läpäisseet alkuaikojen tiukkoja kriteerejä, on kokoelmassa kuitenkin säilynyt negatiiveina ja paperikopioina, joita ei ole liimattu korteille. Näitä ei ole järjestelmällisesti luetteloitu luvulta eteenpäin Arkkitehti-lehden toimituskunnan näkemys edustavasta arkkitehtuurista korostui. Tämä heijastui myös valokuvakokoelmaan, johon ei saatu kuvia kohteista, joiden ei katsottu edustaneen oikeaoppista näkemystä suomalaisesta arkkitehtuurista luvulla alkanut rakentamisen määrällinen kasvu ei sekään merkittävästi näy kuvien määrän kasvuna. 5

6 Raili ja Reima Pietilä: Lieksan kirkko 1982 Carl Theodor Höijer: Vuorimiehenkadun vesitorni

7 5.c. Piirustuskokoelma Kokoelmassa on tällä hetkellä noin piirustusta (457:ltä arkkitehdiltä), kirjallisia dokumentteja, esineitä ja rakennusfragmentteja. Olennaista kokoelmassa on, että se sisältää luonnoksia, vaihtoehtoisia suunnitelmia ja muuta vastaavaa aineistoa, jota muualla ei yleensä ole säilynyt. Arkiston vanhimman osan muodostavat Carl Ludvig Engelin piirustukset 1820-luvulta luvun lopun arkkitehtuuria edustavat aikansa keskeisten arkkitehtien Theodor Höijerin ja Gustaf Nyströmin pienet kokoelmat. Vuosisadan vaihteesta lähtien kokoelma alkaa olla runsas ja sisältää enenevässä määrin aineistoa aikakauden tärkeimmiltä arkkitehdeilta kuten Eliel Saarisen, Armas Lindgrenin ja Herman Geselliuksen yhteiseltä toimistolta, Lars Sonckilta, Selim A. Lindqvistiltä, Wivi Lönniltä jne luku on myös hyvin edustettuna, mutta ajallisesti 1930-luvun arkkitehtuuri muodostaa runsaimman aineiston sisältäen Erik Bryggmanin, P.E. Blomstedtin, Erkki Huttusen ja Yrjö Lindegrenin jäämistöt. Sotien jälkeisen ajan merkittävimmät kokoelmat ovat Aarne Ervin, Viljo Revellin ja Aulis Blomstedtin jäämistöt luvun jälkeistä aikaa täydentävät Aarno Ruusuvuoren ja Reima Pietilän piirustuskokoelmat, jotka saatiin omaisten lahjoituksina 2000-luvun alussa. Viimeisin merkittävä lahjoitus on museolle 2009 saatu W.G. Palmqvistin jäämistö. Museolle on saatu myös joitakin lahjoituksia liikelaitoksilta. SOK ja Kulutusosuuskuntien Keskusliitto ovat lahjoittaneet museolle osuuskauppojensa piirustuksia, Asuntosäätiöltä on saatu pienoismalleja ja valokuvia ja Rakennushallitukselta (nyk. Senaatti Kiinteistöt) kilpailujen pienoismalleja ja piirustuksia. Uusi haaste koko arkistoalalla tulee olemaan yksinomaan sähköisessä muodossa olevan aineiston säilyttäminen. 5.d. Piirustuskokoelman puutteet Koska museon varastotilat ovat tällä hetkellä täysin riittämättömät, eikä tulevaisuudessakaan näytä siltä, että ne riittäisivät kaikkien arkkitehdeilta saatavien jäämistöjen säilyttämiseen, on jouduttu tekemään periaatepäätös, että museo ei tallenna rakennusmestareiden jäämistöjä eikä insinöörien tekemiä rakennusteknisiä piirustuksia. Myös maisema-arkkitehtien jäämistöjen tallentamisesta on käyty pitkään keskustelua puolesta ja vastaan. Säätytalon kilpailuehdotus Lycurgos 1881 Uno Ullberg: Kilpailuehdotus monumentaaliaukioksi Viipuriin e. Arkkitehtuurikilpailuihin liittyvä materiaali Rakennustaiteen museolle on tallennettu Suomessa 1800-luvun puolestavälistä lähtien pidettyihin arkkitehtuurikilpailuihin liittyvä tieto. Kirjalliset dokumentit, kuvat, kuvakopiot piirustuksista ja liitteet on saatu Suomen Arkkitehtiliitolta ja osin arkkitehtien lahjoittamien jäämistöjen mukana. Liitolta on saatu materiaali niistä kilpailuista, joissa sen jäsen on ollut tuomaristossa. Kilpailuihin liittyviä asiakirjoja ovat: kilpailuohjelma, arvostelupöytäkirja ja liitteet sekä myöhemmältä ajalta myös Arkkitehtuurikilpailuja - julkaisu, joka on ilmestynyt Arkkitehti-lehden liitteenä. Voittaneista ehdotuksista on tallennettu mv-valokuvia ja dioja luvulta lähtien on kilpailuista saatu myös pienoismalleja ja plansseja. Nykyään Arkkitehtiliitto toimittaa kilpailujen kuvamateriaalin museolle CD-levyillä. Arkkitehtien jäämistöjen mukana tulleita, kilpailuihin liittyviä piirustuksia säilytetään arkkitehtien muiden töiden joukossa, näin yleensä silloin, 7

8 Arkkitehti Viljo Myyrinmaan jäämistön lahjoitus. jos kyseessä on palkinnoitta jäänyt ehdotus. Mikäli kilpailun järjestäjältä on saatu palkintosijoille yltäneet ehdotukset, on ne säilytetty kokonaisuutena. Näitä ovat deponaatioina saadut kilpailut. Laajin kokoelma on Helsingin seurakuntien deponoimat kirkkokilpailut, jotka käsittävät yhteensä yli 1400 piirustusta. Muita suuria kokonaisuuksia ovat Stadion-säätiön deponoima vuoden 1933 stadionkilpailu sekä Eduskunnan deponoimat Säätytalon kilpailuehdotukset vuodelta 1881 ja eduskuntatalon kilpailuehdotukset vuodelta f. Arkkitehtuurikilpailuihin liittyvän materiaalin puutteet Kutsukilpailujen osalta aineisto on puutteellista, koska kilpailuehdotuksista otetut jäljenteet ovat jääneet järjestäjille, eikä niistä ole tehty Arkkitehtiliiton toimesta julkaisua. 6. Kokoelman kartutuskäytännöt 6.a. Valokuvakokoelman kartuttaminen Kokoelma karttuu edelleenkin Arkkitehti-lehden materiaalilla. Se toimitetaan museolle digitaalisessa muodossa CD- tai DVD-levyinä. Kuvat ovat pääasiassa värillisiä. Kokoelmaa on lisäksi kartutettu aktiivisesti ostamalla arkkitehtuurivalokuvaajien kokoelmia. Viime vuosina on ostettu Heikki Havaksen ja Simo Ristan kuvia negatiiveineen. Kartuntaa on myös lisätty erilaisilla yhteistyöprojekteilla eri yhteistyökumppanien kanssa. Suurena puutteena voidaan kuitenkin pitää arkiston budjettiin kirjatun kartutusrahan vähäisyyttä. Summa on pienentynyt vuosi vuodelta ja se on kartutuksen kannalta nykyään enää nimellinen. Nykydokumentointi on kustannussyistä lähes pysähdyksissä, mikä osaltaan vinouttaa kokoelmaa. 6.b. Piirustuskokoelman kartuttaminen Alkuperäinen kartutusidea oli kerätä vain yksittäisiä taideteoksiin verrattavia piirustuksia ja ottaa 8

9 Juankosken osuuskauppa 1930-luku Aarne Ervi: Nuojuan voimalaitoksen insinöörin asunto 1948 Erkki Kairamo: Marimekon tekstiilitehtaan laajennus 1981 muusta materiaalista valikoidusti jäljenteet. Valikoiva aspekti todettiin melko pian ongelmalliseksi, sillä arkkitehtuurin vanhentuessa arkkitehtuurin historiaksi myös näkemykset sen merkityksestä ovat muuttuneet. Koska Suomessa arkkitehtuurin perustutkimus on ollut rajallista, on tulevan tutkimuksen takia pyritty ottamaan vastaan mieluummin runsaasti aineistoa kuin liian vähän. Vasta tutkimuksen myötä piirustusten arvo todella selviää, joten liian aikaisia johtopäätöksiä niiden arvosta on syytä välttää. Kokoelmiin on hyväksytty jo vuosia laajoja kokonaisuuksia kuten yhden arkkitehdin koko jäämistö tai esimerkiksi SOK:n osuuskauppojen piirustukset. Piirustuskokoelma on tähän mennessä karttunut pääasiallisesti lahjoitusten kautta. Näyttelyiden yhteydessä tapahtuvaa kartuntaa on jonkin verran. Esimerkiksi pienoismalleja ja joitakin piirustuksia on lahjoitettu museolle näyttelyn päätyttyä (esim. arkkitehti Erkki Kairamon luonnoksia). Tähän asti kokoelmiin hyväksymisen kriteerinä on ollut, että piirustuksen/jäämistön säilyttämistä on voitu harkita, mikäli se täyttää joitakin seuraavista ehdoista: jos tekijä on tunnettu, kohde on tunnettu, piirustus on laadukas, piirustuksella on dokumenttiarvoa (esimerkiksi ainoa säilynyt todistuskappale työstä, tällöin myös kopio voidaan säilyttää), piirustus kuvastaa hyvin omaa aikaansa tai 9

10 piirustuksella on suhde jo olemassa olevaan kokoelmaan. Aktiivinen kartuttaminen eli piirustusten ostaminen on lähes olematonta, sillä piirustusten hinnat ovat kohonneet huutokaupoissa museon tavoittamattomiin. Joitakin hankintoja on kuitenkin tehty. Yleensä niiden ostoon on saatu varat ulkopuoliselta sponsorilta. Tähän mennessä ei kokoelmaa ole ollut tarve aktiivisesti kartuttaakkaan, koska lahjoitusten määrä ylittää henkilökunnan kapasiteetin luetteloida jo saatujakaan jäämistöjä. Myös tilanpuute on ollut aktiivisen kartuttamisen esteenä. Kokoelman kannalta tärkeiden aukkojen paikkaaminen ostoilla voitaisiin tulevaisuudessa hoitaa esimerkiksi museon ystävien keräämillä varoilla. Museon ei ole kuitenkaan syytä hankinnoillaan nostaa jo korkeaa hintatasoa. Tähän asti on periaatteena ollut, ettei piirustuksista ole maksettu lahjoittajalle nimellistäkään korvausta. 6.c. Kilpailuihin liittyvän materiaalin kartuttaminen Kilpailuihn liittyvä materiaali karttuu edelleenkin pääasiassa Arkkitehtiliiton lahjoituksina. Uudeksi ongelmaksi on kuitenkin muodostunut se, että kilpailujen järjestäjät ovat halukkaita lahjoittamaan museolle voittaneiden ehdotusten originaalimateriaalia. Kilpailuja järjestetään runsaasti ja vaikka lahjoitukset rajoitettaisiin vain palkinnoille yltäneisiin ehdotuksiin on materiaalia runsaasti, koska lahjoituksiin liittyy usein pienoismallit. Tulevaisuudessa onkin syytä päättää, onko suuren tilan tarvitsevaa materiaalia taloudellisesti mahdollista säilyttää. 6.d. Kartuttamisen kehittäminen Jorma Järvi: Maunulan yhteiskoulu Kuva: Jaana Maijala Museon tekemällä ja tukemalla perustutkimuksella on tärkeä merkitys, kun pyritään vastamaan kysymykseen: Mitä tulisi säilyttää? Mitä perusteellisemmin Suomen arkkitehtuuri on tutkittu, sitä selvempi on myös näkemys yksittäisten töiden arvosta ja merkityksestä, ja sitä varmemmin voidaan tehdä valintoja. Kartuttamisen kehittämisen kannalta onkin välttämätöntä tehdä pitkäntähtäimen suunnitelma museon kokoelmia hyödyntävästä tutkimuspolitiikasta. Valokuvaamalla tehdyn nykydokumentoinnin tulee olla pitkäjänteistä ja suunnitelmallista ja liittyä myös muuhun museon toimintaan. Projektit voivat olla lyhytkestoisia ja tarkasti rajattuja, jotta niiden läpivienti on realistista. Hankkeet tulee kirjata museon toimintasuunnitelmaan. Lisäresursseja ja yhteistyökumppaneita voi hakea museon ulkopuoleltakin, kuten on jo tehtykin. Tällaiset yhteistyöprojektit tai erillisrahoituksella toteutettavat projektit näyttävät tulevaisuudessa olevan se tapa, jolla kokoelman puutteita parhaiten pystytään paikkaamaan. Tulevaisuudessa on syytä määritellä tarkemmin museon kokoelmat suhteessa muihin kokoelmiin. Eri vastuualueet tulee selkeästi kirjata päällekkäisyyksien välttämiseksi. Esimerkiksi mikä on Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkiston ja Suomen rakennustaiteen museon kuva-arkiston tehtävänjako? Voisiko osan museon laajasta piirustuskokoelmasta esimerkiksi lahjoittaa sopivaksi katsottuun maakunta-arkistoon tai museoon, ilman että museon kokoelma painottuisi alueellisesti liikaa pääkaupunkiseudulle? Liikelaitosten ja rakennuttajien kanssa tehtävää yhteistyötä tulee kehittää. Hyvänä esimerkkinä liikelaitosten kanssa tehdystä yhteistyöstä on Nordea Pankin museolle 2008 lahjoittama merkittävä piirustuskokoelma, josta tehtiin kirja ja näyttely. 7. Poistoperiaatteet Suomen rakennustaiteen museolla ei ole mitään virallista poistopolitiikkaa. Lahjoituskirjoihin on kuitenkin alettu lisätä kohta jäämistö lahjoitetaan kaikin omistusoikeuksin ja museolla on oikeus karsia materiaalia. Museoiden poistopolitiikka on yleensä hyvin 10

11 tuuttomat varastointikustannukset? Museolla esimerkkejä tällaisista pohdinnan alaisista tapauksista ovat maisema-arkkitehtien jäämistöt ja Arcitectan arkisto (joka päätettiin sittemmin sijoittaa Kansallisarkistoon). Rakennusmestarien piirustuksia on otettu vastaan jonkin verran, mutta onko museon syytä säilyttää arkkitehtien tekemiä taideteollisuusesineitä, vai lahjoittaa ne esimerkiksi Designmuseolle? Valouvakokoelman osalta poistoperusteena on ollut se, että mikäli valokuva on huonokuntoinen duplikaatti tai ei arkistoon kelpuutettava kohde tai kuva, joka sopii paremmin jonkun muun museon kokoelmiin, on se poistettu. Piirustusten kohdalla kopio, mikäli originaali on olemassa. On myös mahdollista hävittää materiaalia, joka on saatavissa muualla. Esimerkkinä kilpailujen liitemateriaali kuten kartat ja tilastot. Poistoja ovat tietysti myös kadonneet tai varastetut kuvat ja piirustukset. Tälläisia tapauksia on museon historiassa kirjattu muutamia. Loppuunkulutettua materiaalia ei museolla ole. Sigurd Frosterus: Työhuoneen nojatuoli n kirjavaa. Yleinen käsitys tuntuu kuitenkin olevan, että poistot tulee tehdä jo ennen kuin esine/museon tapauksessa jäämistö tai yksittäinen valokuva tai piirustus liitetään kokoelmaan. Tämä tarkoittaa, että materiaali karsitaan ennen kuin se liitetään kokoelmaan. Muita yleisesti hyväksyttyjä poistotapoja ovat: annetaan toiselle museolle, deponoidaan toiselle museolle, otetaan aktiiviseen käyttöön (eli kuluu käytössä), myydään, jos myyminen hyödyttää kokoelmaa. Piirustuskokoelman osalta poistopolitiikka on muuttumassa, koska museon varastot alkavat täyttyä ja lähivuosina on odotettavissa että nk. suurten ikäpolvien arkkitehdit jäävät eläkkeelle ja lahjoittavat jäämistönsä museolle. Jäämistöjä joudutaan tästä syystä yhä enenevässä määrin karsimaan. Arkiston henkilökunta vahvistettuna museon muiden osastojen asiantuntijoilla tekee päätökset siitä, mitä säilytetään. Tarpeen vaatiessa voidaan kuitenkin kutsua kokoon laajempi asintuntijaryhmä, johon kuuluu asiantuntijoita myös talon ulkopuolelta. Deponaatioista pyritään nykyään eroon. Suomen rakennustaiteen museolla on tavoitteena saada nykyiset deponaatiot pysyvästi kokoelmiin. Avoimia kysymyksiä ovat: voidaanko kokoelmassa oleva esine/piirustus vaihtaa johonkin toiseen esineeseen/piirustukseen? Taloudelliset syyt eli esineen koko, mikäli säilyttäminen aiheuttaa koh- 8. Yhteistyö museoiden ja muiden tahojen kanssa Suomen Arkkitehtiliitto on ollut perinteisesti yksi museon tärkeimmistä yhteistyökumppaneista, perustettiinhan kokoelmat alunperin Safan toimesta. Arkkitehti-lehteen tuleva materiaali sekä kilpailuihin liittyvä materaali saadaan edelleenkin museolle Safan kautta. Toinen tärkeä yhteistyökumppani on Alvar Aalto Säätiö, jonka kanssa on usean vuoden ajan tehty yhteistyötä kokoelmien luettelointiin liittyen. Vuodesta 2005 ovat Safa, Säätiö ja museo tehneet yhteistyössä suomalaisen nykyarkkitehtuurin katselmusnäyttelyitä (0304, 0506 ja 0607). Näyttelyiden materiaali on saatu CD-levyillä arkistoon. Helsingin kaupunginmuseon kanssa on oltu yhteistyössä kuvantallennusta koskevissa asioissa ja Suomen valokuvataiteen museon kanssa SIPIjärjestelmän sovelluksen kanssa. Museon kokoelmista on myös lahjoitettu valokuvataiteen museolle filmejä, koska niiden säilytys vaatii erityisolosuhteita. Museoviraston historiallisen kuva-arkiston kanssa yhteistyö on ollut vähäisempää, samoin kuin rakennushistorian osaston arkiston kanssa. Voisiko yhteistyötä Museoviraston kanssa tiivistää? Tulevaisuudessa saattaisi olla hyvä esimerkiksi kartoittaa, kuinka suuri osa Museoviraston valokuvakokoelmasta sisältää arkkitehtuurivalokuvia. Kokoelmassa on muun muassa hyvä valikoima arkkitehtien muotokuvia. Voisiko Museoviraston kanssa ryhtyä yhteistyöhön konservointipalvelujen kehittämisessä? Yksi tulevaisuuden yhteistyöprojekti olisi laatia 11

12 Onni Törnqvist ja Lars Sonck: Pohjoisranta 10, 1900 rakennuskulttuuria inventoivien virastojen ja maakuntamuseoiden kanssa internettiin yhteinen arkkitehtuuriportaali, jossa on inventointien yhteydessä esiin tulleet rakennuskulttuurimme keskeiset kohteet. Tähän liittyen eri museoiden ja Museoviraston kokoelmissa olevien inventointien ja taloyhtiöiden historiikkien kokoaminen yhteen tietokantaan ja sen linkitys Rakennustaiteen museon sivuille. Helsingin yliopiston taiteentutkimuksen laitoksen ja Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin historian laitoksen kanssa on oltu yhteistyössä opinnäytetöiden suunnittelussa. Museon kokoelmia on hyödynnetty useissa opinnäytetöissä, muun muassa monissa suomalaista arkkitehtuuria käsittelevissä väitöskirjoissa. Yliopistojen (Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Åbo Akademi) kautta on saatu useana kesänä harjoittelijoita luettelointityöhön. Taideteollisesta korkeakoulusta on saatu valokuvaajaharjoittelijoita dokumentoimaan historiallista arkkitehtuuria. Vantaan muotoiluinstituutin kanssa on oltu yhteistyössä piirustusten konservoinnissa. 9. Kokoelmien säilyvyys 9.a. Nykyiset tilat Kokoelmia säilytetään tällä hetkellä kahdessa eri rakennuksessa. Päätalossa Kasarmikatu 24:ssä ja vanhassa Suomen pankin setelipainon talossa Vantaalla. Valokuvia säilytetään päätalossa 200 m 2 yleisötiloissa ja negatiiveja 20 m 2 tiloissa, joista noin puolet on kylmävarastotilaa. Piirustuksilla on Kasarmikadulla noin 145 m 2 ja Vantaan varastolla noin 1200 m 2. Vantaan tilat on varattu myös pienoismallien säilytykseen. 9.b. Tilojen riittäväyys ja tilatarpeet tulevaisuudessa Suurin ongelma tällä hetkellä on piirustusten säilyttäminen ja käsittely, koska suuria jäämistöjä tarjotaan museolle jatkuvasti. Tulevaisuudessa Designmuseon ja Rakennustaiteen museon laajennukseen on Rakennustaiteen museolle varattu 175m 2 lisää piirustusvarastoa sekä 70 m 2 käsittelytilaa. Museon ulkopuolista varastotilaa tullaan myös tarvitsemaan enemmän kuin nykyään. Lopullista tilantarvetta ei ole vielä määritelty. 9.c. Kokoelmatilojen olosuhteet ja turvallisuus Vantaan varaston olosuhteet on suunniteltu taideteosten säilyttämiseen soveltuviksi, joten ne ovat paremmat kuin Kasarmikadun tilat. Piirustusten käsittelyä ja saatavuutta häiritsee pitkä matka varaston ja päätalon välillä. Vantaan varastolla on tällä hetkellä noin 4/5 osaa piirustuskokoelmasta. Kaikki pienoismallit, jotka eivät ole esillä Kasarmikadulla, on myös varastoitu Vantaalle. Kasarmikadulla säilytetään nk. A-originaaleja eli kokoelman arvokkaimpia piirustuksia. Valokuvia ja negatiiveja säilytetään Kasarmika- 12

13 Selim A. Lindqvist: Kilpailuehdotus Stockmannin tavarataloksi Piirustus vaatii konservointia. dulla. Tiloja ei ole suunniteltu kokoelmia silmällä pitäen. Negatiiveja säilytetään erilaisissa työtiloissa ja varastoissa, joissa lämmön ja kosteuden vaihtelut ovat suuret. Suurin osa vanhoista negatiiveista on lisäksi tiloissa, joihin tulee suoraa päivänvaloa. Liimamattomat ja luetteloimattomat valokuvat ovat pölyisissä olosuhteissa joko arkiston yleisötilassa tai kellarissa. Näiden tilojen paloturvallisuus ei vastaa arkistotiloilta vaadittavaa tasoa. Ainoastaan diojen säilytysolosuhteiden voidaan katsoa olevan jotakuinkin asialliset. Nk. originaalidiat ovat asianmukaisissa kuorissa Kasarmikadun kellarin kylmähuoneessa, jonka kosteus ja lämpö on säädetty niille sopiviksi. Negatiivikokoelma tarvitsee pikimmiten asianmukaiset säilytystilat, samoin originaalipiirustukset, jotka tällä hetkellä on sijoitettu parven avoimeen yleisötilaan. Nykyisen museorakennuksen tilat ovat riittämättömät, eikä niitä voi muuttaa erikoisolosuhteita tarvitsevan materiaalin säilytykseen sopiviksi. Ihanteena olisi, että kaikkia piirustuksia säilytettäisiin suoristettuina metallisissa piirustuslaatikoissa. Tällä hetkellä suurta osaa säilytetään pahvikansioissa osin taitettuina tai rullilla. Ainoa ratkaisu on uusien tilojen hankkiminen. Tilojen tulee sijaita lähellä päätaloa, koska materiaalia tarvitaan päivittäin. Mikäli museon uutta laajennusosaa ei rakenneta lähivuosina, olisi pikimmiten kartoitettava keskusta-alueella olevia vuokrattavia varastotiloja. Tilojen tulee täyttää arkistomateriaaleille asetetut kriteerit. Ihanteellista olisi, jos voitaisiin olla yhteistyössä muiden tilan puutteesta kärsivien museoiden tai kulttuurilaitosten kanssa. 9.d. Kokoelmien konservointitilanne ja konservontitarpeet Rakennustaiteen museolla on Vantaan varastolla 100 m 2 ajanmukaiset konservointitilat tarpeellisine laitteineen. Museon tilapäisin sopimuksin organisoitu konservointityö on kuitenkin tyrehtynyt varojen puutteeseen. Museon mittavan piirustuskokoelman konservointi ja materiaalin säilyttämiseen liittyvät toimenpiteet edellyttävät paperikonservaattorin palkkaamista. Mahdollista olisi myöskin konservaattorin palkkaaminen jonkun muun laitoksen kanssa, jolloin toimipiste olisi Rakennustaiteen museon tiloissa. Piirustuksia on voitu konservoida ainoastaan silloin, kun ne ovat tulleet näyttelykäyttöön, joko museon omiin näyttelyihin tai kun ne on lainattu muille museoille tai kuvautettu. Museon kokoelmasta on konservoitu vain murto-osa. Vantaan ammattikorkeakoulun konservointilaitoksessa on voitu korjauttaa vuosittain muutamia arvokkaita piirustuksia. Pienoismalleja on korjattu näyttelyiden ja lainojen yhteydessä sekä Kulttuurirahaston tätä tarkoitusta varten myöntämällä apurahalla 13

14 vuosina 2006 ja Valokuvia ei ole konservoitu lainkaan. Museon piirustusta käsittävän kokoelman kunnossa pitäminen vaatisi kokopäiväistä konservaattoria. Tällaisen palkkaamiseen ei kuitenkaan ole toistaiseksi ollut mahdollisuutta, koska konservaattorin toimen perustamiseen ei ole myönnetty varoja. Huomattava parannus tilanteeseen olisi, jos museo voisi palkata yhteisen konservaattorin jonkun toisen museon kanssa. 9.e. Kokoelmien inventointi Piirustusten osalta on luultavasti mahdollista tehdä vain karkea arvio. Lähivuosien yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on valokuvien ja negatiivien inventointi. Sen tekeminen olisi tärkeää, jotta pystyttäisiin selvittämään kokoelman kannalta tärkeät puutteet. Näin voitaisiin hankinnat ja projektit kohdistaa oikein. 10. Kokoelmien saavutettavuus Museon kokoelmien hallintaa ja saavutettavuutta on parannettu merkittävästi integroimalla vanhat tietokannat uuteen SIPI-järjestelmään. Integrointityö on tällä hetkellä kesken, mikä hankaloittaa sen täysimittaista hyödyntämistä. Vielä on auki missä laajuudessa kokoelmien tietoja voidaan laittaa verkkoon. Tekijänoikeuskysymykset saattavat olla joissakin tapauksissa esteenä. Amanuenssi Antti Aaltonen piirustusarkistossa. 10.a. Asiakaspalvelu Museon kokoelmia käyttävät asiakkaat ovat opiskelijoita, kirjojen ja näyttelyiden tekijöitä, museolan ammattilaisia, arkkitehteja sekä tavallisia, arkkitehtuurista kiinnostuneita ihmisiä. Arkistossa käy paikan päällä noin 300 asiakasta vuodessa. Puhelimessa ja sähköposteilla vastataan erilaisiin kyselyihin päivittäin. Noin puolet asiakkaista haluavat tutustua piirustuskokoelmaan, loput valokuviin ja dokumentteihin. Henkilökunta avustaa opiskelijoita opinnäytetöiden valinnassa ja materiaalin keruussa, julkaisujen tekijöitä kuvien valinnassa ja taustatutkimuksessa. Näyttelyiden tekijöille tilataan kopioita museon kokoelmissa olevista valokuvista ja piirustuksista. Henkilökunta tekee tiedonhakuja museon tietokannoista sekä ohjaa asiakkaita muihin arkistoihin, mikäli museolta ei löydy tarvittavaa aineistoa. Arkiston henkilökunta avustaa myös ulkomaalaisia ja kotimaisia turisteja kohteiden löytämisessä sekä matkaohjelmien laatimisessa. Kuvien toimittamisesta julkaisuihin kts. maksullisen palvelutoiminnan periaatteet. Arkkitehti Wäinö Gustaf Palmqvist

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA S A L O N T A I D E M U S E O V E T U R I T A L L I KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA RC 1.0 8.3.2010 TYÖRYHMÄ: Pirjo Juusela-Sarasmo Ulla Leino Jonni Saloluoma SISÄLLYS: 1. JOHDANTO 4 1.1 Museotoiminnan perusteet

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 15.12.2006 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Kalle Kallio Kimmo Kestinen Päivi Lehtisalo Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS -- KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset

Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset Sisällysluettelo Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset Teatterimuseon kokoelmien historia: synty ja vaiheet - 1940- ja 1950-luku: aineiston

Lisätiedot

ALVAR AALTO -MUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

ALVAR AALTO -MUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA ALVAR AALTO -MUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA 4.12.2012 Työryhmä: Marjo Holma, Marja-Liisa Hänninen, Kaarina Mikonranta pj., Katariina Pakoma, Risto Raittila SISÄLTÖ 1.1. JOHDANTO 2 1.2. Alvar Aalto

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 7.4.2014 PÄIVITYSTYÖRYHMÄ Teemu Ahola Leena Ahonen Mia Heinimaa Kalle Kallio Kimmo Kestinen Tiina Naukkarinen Marita Viinamäki 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Vahvistettu 14.5.2012 Toimitus: Kati Huovinmaa, vs. intendentti Päivi Rainio, museoamanuenssi Sisällys 1. JOHDANTO...2 2. MUSEOTOIMINNAN PERUSTEET...4 2.1

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 21.12.2010 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Leena Ahonen Kalle Kallio Kimmo Kestinen Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

Suomen kansallismuseon. kokoelmapoliittinen. ohjelma

Suomen kansallismuseon. kokoelmapoliittinen. ohjelma Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma Työryhmä Ritva Wäre, puheenjohtaja, 31.3.2009 asti Outi Järvinen, jäsen ja työtä koordinoinut sihteeri Elina Anttila, 30.11.2008 asti Helena Edgren Outi

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO Hotelli Kämpin Frigidaire-jääkaappi Hotelli- ja ravintolamuseon kokoelmista. Kuva: Ilari Järvinen / Museokuva Kaapelitehdas Tallberginkatu 1 G 60

Lisätiedot

Kokoelmapoliittinen ohjelma vuosille 2009

Kokoelmapoliittinen ohjelma vuosille 2009 1 Kokoelmapoliittinen ohjelma vuosille 2009 Laatineet Maria Koskijoki Kristina Tohmo Jonina Jansson Elina Torvinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kokoelmaa määrittävät säännöt, lait ja asetukset 3.

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. LAIT JA ASETUKSET 3 3. ETIIKKA 4 4. TALLENNUSVASTUU 4 5. KOKOELMAT 4 5.1. ESINEKOKOELMIEN HISTORIA 4 5.1.1. ERILLISKOKOELMAT 6 5.2.

1. JOHDANTO 3 2. LAIT JA ASETUKSET 3 3. ETIIKKA 4 4. TALLENNUSVASTUU 4 5. KOKOELMAT 4 5.1. ESINEKOKOELMIEN HISTORIA 4 5.1.1. ERILLISKOKOELMAT 6 5.2. 1. JOHDANTO 3 2. LAIT JA ASETUKSET 3 3. ETIIKKA 4 4. TALLENNUSVASTUU 4 5. KOKOELMAT 4 5.1. ESINEKOKOELMIEN HISTORIA 4 5.1.1. ERILLISKOKOELMAT 6 5.2. KUVAKOKOELMIEN HISTORIA 7 5.3. PIIRUSTUSKOKOELMA 7 5.4.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 2 1. KOKOELMIEN HISTORIA JA OMINAISPIIRTEET 2 2. ETIIKKA 3

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 2 1. KOKOELMIEN HISTORIA JA OMINAISPIIRTEET 2 2. ETIIKKA 3 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 2 1. KOKOELMIEN HISTORIA JA OMINAISPIIRTEET 2 2. ETIIKKA 3 3. OSAKOKOELMAT 4 Ikonit (OKM) 4 Esineet (OKM) 4 Tekstiilit (OKM) 5 Vanha kirjakokoelma (OKM K) 6 Asiakirjat, kartat

Lisätiedot

Johdanto. Kokoelmien historia ja nykytilanne

Johdanto. Kokoelmien historia ja nykytilanne Johdanto Museolain (729/1992, 1166/1996, 644/1998, 877/2005) ja -asetuksen (1312/1992, 1192/2005) mukaan museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja lisätä kansalaisten ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan

Lisätiedot

Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseon

Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseon 1 28.1.2012 Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseon KOKOELMAOHJELMA 2013 2017 Laatinut: Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistyksen hallitus 2 1. MUSEON TOIMINTA-AJATUS, TAVOITTEET JA STRATEGIAT

Lisätiedot

IITIN KOTISEUTUMUSEON KOKOELMAOHJELMA

IITIN KOTISEUTUMUSEON KOKOELMAOHJELMA IITIN KOTISEUTUMUSEON KOKOELMAOHJELMA 21.11.2013 2 IITIN KOTISEUTUMUSEON KOKOELMAOHJELMA Sisällys ESIPUHE... 3 KOKOELMAN KEHITYS JA NYKYTILA... 4 KOKOELMAKÄYTÄNNÖT... 6 Esineet... 6 Valokuvat... 7 ARVOLUOKITUS...

Lisätiedot

MUSEO Mäntyharjun esineellinen muisti KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA. Mäntyharjun museo

MUSEO Mäntyharjun esineellinen muisti KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA. Mäntyharjun museo MUSEO Mäntyharjun esineellinen muisti KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Mäntyharjun museo 2012 Teksti: Anne Närhi, FM Taitto: Anu Yli-Pyky Etukannen kuvatiedot: Ylhäällä vasemmalta oikealle: Elettiin täällä

Lisätiedot

TAIDEMUSEOIDEN KOKOELMAPOLITIIKKA JA RESURSSIT

TAIDEMUSEOIDEN KOKOELMAPOLITIIKKA JA RESURSSIT TAIDEMUSEOIDEN KOKOELMAPOLITIIKKA JA RESURSSIT Valtion taidemuseo, Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, 2006 1 T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T TAIDEMUSEOIDEN

Lisätiedot

Raision museo Harkko Kokoelmapoliittinen ohjelma

Raision museo Harkko Kokoelmapoliittinen ohjelma Raision museo Harkko Kokoelmapoliittinen ohjelma Kokoelmapoliittisen ohjelman ovat laatineet heinäkuussa 2007 muokattu 16.10.2008 museonjohtaja Heli Isolehto arkeologi Jari Näränen tutkija Anna-Mari Rosenlöf

Lisätiedot

RUK-museon kokoelmaohjelma

RUK-museon kokoelmaohjelma RUK-museon kokoelmaohjelma 30.5.2013 2 RUK-museon kokoelmaohjelma Sisällys ESIPUHE... 3 KOKOELMAN KEHITYS JA NYKYTILA... 4 KOKOELMAKÄYTÄNNÖT... 5 Esineet... 5 Valokuvat... 6 Museoarkisto... 6 ARVOLUOKITUS...

Lisätiedot

SUOMEN MUSEOLIITTO HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO, TAMPEREEN MUSEOT & TEKNIIKAN MUSEO. KOKOELMA- POISTOJEN Hyvät käytännöt

SUOMEN MUSEOLIITTO HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO, TAMPEREEN MUSEOT & TEKNIIKAN MUSEO. KOKOELMA- POISTOJEN Hyvät käytännöt 2015 SUOMEN MUSEOLIITTO HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO, TAMPEREEN MUSEOT & TEKNIIKAN MUSEO KOKOELMA- POISTOJEN Hyvät käytännöt 100 M, 95 Y HELSINKI 2015 Kirjoittajat: Merja Honkasalo, Elina Kallio, Kirsi Ojala,

Lisätiedot

ANKKAPURHAN TEOLLISUUSMUSEON KOKOELMAOHJELMA

ANKKAPURHAN TEOLLISUUSMUSEON KOKOELMAOHJELMA ANKKAPURHAN TEOLLISUUSMUSEON KOKOELMAOHJELMA Hyväksytty 18.12.2012 2 Ankkapurhan teollisuusmuseon kokoelmaohjelma Sisällys ESIPUHE... 3 KOKOELMAN KEHITYS JA NYKYTILA... 4 KOKOELMAKÄYTÄNNÖT... 4 Esineet...

Lisätiedot

Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen ohjelma

Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen ohjelma Saara Ekström: Marmori, värivalokuva, 2009. Kuva: Saara Ekström, 2009. Matti Koivurinnan säätiön taidekokoelma. Hankinta vuoden 2009 Turku Biennaali -näyttelystä. Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen

Lisätiedot

Janne Mäkelä. Musiikkiarkistot Suomessa

Janne Mäkelä. Musiikkiarkistot Suomessa Janne Mäkelä Janne Mäkelä Musiikkiarkistot Suomessa Kannen kuvat Janne Mäkelä Ulkoasu Olli Turunen / Tovia Design Oy Suomen Jazz & Pop Arkisto www.jazzpoparkisto.net Helsinki 2015 ISBN 978-952-67401-8-8

Lisätiedot

TAMPEREEN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA 1.0

TAMPEREEN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA 1.0 TAMPEREEN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA 1.0 1 Oman kokoelman profiili ja painopisteet Tampereen taidemuseon kokoelmissa on pääasiassa suomalaista taidetta 1800-luvulta nykypäiviin; maalauskokoelmien

Lisätiedot

MUSEOIDEN. Selvitystyön loppuraportti CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Versio 1.0 16.2.2011

MUSEOIDEN. Selvitystyön loppuraportti CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Versio 1.0 16.2.2011 MUSEOIDEN K O K O E L M A H A L L I N TA J Ä R J E S T E L M Ä T N Y K Y T I L A J A VA I H T O E H T O I S E T K E H I T Y S M A L L I T Selvitystyön loppuraportti CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Lisätiedot

MuMu. Musiikkimuseon perustamissuunnitelma. Pekka Gronow 15.2.2010. MuMu 1

MuMu. Musiikkimuseon perustamissuunnitelma. Pekka Gronow 15.2.2010. MuMu 1 MuMu M u s i i k k i M u s e o Musiikkimuseon perustamissuunnitelma Pekka Gronow 15.2.2010 MuMu 1 MUSIIKKIMUSEON PERUSTAMISSUUNNITELMA Pekka Gronow 2010-02-15 Projektisuunnitelma TIIVISTELMÄ JOHDANTO MUSEON

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA

Oulun yliopisto. Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA Oulun yliopisto Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA Informaatiotutkimuksen pro gradu tutkielma Oulu 2006 Tiivistelmä opinnäytetyöstä Laitos

Lisätiedot

MUSEOTALO WARPUSEN KOKOELMAOHJELMA

MUSEOTALO WARPUSEN KOKOELMAOHJELMA MUSEOTALO WARPUSEN KOKOELMAOHJELMA Hyväksytty 18.12.2012 Museotalo Warpusen kokoelmaohjelma Sisällys ESIPUHE... 3 KOKOELMAN KEHITYS JA NYKYTILA... 4 KOKOELMAKÄYTÄNNÖT... 4 Esineet... 4 ARVOLUOKITUS...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja Suomen käsityön museo

Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja Suomen käsityön museo 26.3.2014 Suomen käsityön museon ylläpidosta luopumisen vaikutukset Jyväskylän kaupungin talouteen ja museotoimintaan Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan 2014 liittyvä selvitys 1 Jyväskylän

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot