Johdanto. Kokoelmien historia ja nykytilanne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto. Kokoelmien historia ja nykytilanne"

Transkriptio

1

2 Johdanto Museolain (729/1992, 1166/1996, 644/1998, 877/2005) ja -asetuksen (1312/1992, 1192/2005) mukaan museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja lisätä kansalaisten ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee harjoittaa ja tukea alansa tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä tallentamalla, tutkimalla, säilyttämällä ja asettamalla näytteille esineistöä ja muuta materiaalia ihmisestä ja hänen ympäristöstään. Myös ICOM:in (International Council of Museums) museoeettiset säännöt velvoittavat tähän samaan. Lottamuseo noudattaa toiminnassaan ICOM:in museoeettisiä sääntöjä sekä niitä lakeja ja asetuksia, joita museoista ja tekijänoikeuksista on säädetty. Museonjohtaja johtaa Lottamuseon kokoelmapolitiikkaa yhdessä kokoelma- ja arkistoamanuenssin kanssa. Kokoelmapolitiikka on jatkuva prosessi, jota ylläpidetään ja seurataan. Sen tulee reagoida toimintaympäristön muutoksiin. Kokoelmapoliittinen ohjelma tarkastetaan kahden vuoden välein. Kokoelmapoliittisen ohjelman tehtävänä on ohjata museokokoelmien kehittämistä, kartuttamista, hoitoa, säilyttämistä ja esilläpitoa. Ohjelma määrittelee sen, miten kokoelmia kehitetään ja kartutetaan jatkossa, jotta ne kuvastaisivat museon toiminta-ajatusta myös tulevaisuudessa. Kokoelmapoliittiseen ohjelmaan tukeutuen voidaan Lottamuseossa taata yhdenmukaiset museotoiminnan käytänteet. Museon aihepiiriä kattavasti kuvastavat, asianmukaisesti dokumentoidut ja asiantuntevasti säilytetyt kokoelmat muodostavat Lottamuseon toiminnan pohjan. Museon perustehtävä on säilyttää ja siirtää kokoelmat tulevien sukupolvien käyttöön. Museokokoelmien tehtävänä on tukea museon näyttely- ja opetustoimintaa. Ne ovat olemassa myös tutkimusyhteisöä varten. Museo hyötyy siitä, että ulkopuoliset tahot tekevät sen kokoelmiin sisältyvää tietoa tunnetuksi. Kokoelmien historia ja nykytilanne Lotta Svärd Säätiö ylläpitää Lottamuseota, joka on kulttuurihistoriallinen erikoismuseo. Museo on avattu vuonna 1996 edistämään Lotta Svärd -järjestön historian säilyttämistä, näytteille asettamista ja tutkimusta. Säätiön sääntöjen 2 todetaan museoon liittyen seuraavaa: Lisäksi säätiön tarkoituksena on vaalia lottaperinteitä ja ylläpitää museo- ja näyttelytoimintaa. Lottamuseon johtosäännön mukaan museo tallentaa, tutkii, säilyttää ja asettaa näytteille Lotta Svärd - järjestön ja sen jäsenistön historiaan liittyvää kulttuuriperintöä. Museo osallistuu valtakunnallisesti lottaperinnetoimintaan, ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä lottaperinteestä sekä harjoittaa opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa Lottamuseon kokoelmia alettiin kerätä Suomen Naisten Huoltosäätiön aloitteesta 1990-luvun alkupuolella, kun oli tehty päätös Lottakodin (myöhemmin Lottamuseo) perustamisesta Syvärantaan. Alussa kokoelmien kartuttaminen tapahtui lähinnä siten, että säätiön työntekijät ottivat yhteyttä yksittäisiin lottiin ja tiedustelivat heidän haluaan lahjoittaa tulevalle museolle hallussaan ollutta lotta-aiheista materiaalia. Kokoelmien kartuttaminen oli alkuaikoina paljolti sattumanvaraista eikä kontekstitietoja lahjoitetusta materiaalista ja sen alkuperäisistä omistajista kerätty kattavasti.

3 Kokoelmien karttuminen on tapahtunut lahjoitusten muodossa. Pääosa kokoelmista liittyy Lotta Svärd - järjestöön ja sen toimintaan sekä Lotta Svärd -järjestön perillisen Suomen Naisten Huoltosäätiön (nykyisin Lotta Svärd Säätiö) ja sen alaisten yritysten, kuten Työmaahuolto Oy:n, historiaan. Tämän lisäksi kokoelmiin on otettu aihetta sivuavaa historiallista materiaalia, kuten sota-ajan esineistöä, valokuvia ja arkistomateriaalia sekä museon sijaintipaikkaan Syvärantaan liittyvää aineistoa. Ajallisesti kokoelmat painottuvat 1900-luvun alkupuolelta nykypäivään. Lottamuseon kokoelmat muodostuvat esineistä (E), valokuvista (V) ja arkistomateriaalista (A). Käsikirjaston kirjoille on oma sarjansa (K). Näiden lisäksi on olemassa erillinen opetuskokoelma (R), jonka tehtävänä on olla museopedagogisen toiminnan tukena. Esineitä kokoelmissa on noin 7300, valokuvia noin ja arkistomateriaalia noin 71 hyllymetriä (vuoden 2012 tilanne). Kokoelmien kartuttaminen Kokoelmiin otetaan Lotta Svärd järjestöön sekä Suomen Naisten Huoltosäätiöön liittyvää esineistöä, valokuvia, arkistomateriaalia ja kirjallisuutta. Myös lottatoimintaan liittyvä henkilöhistoriallinen materiaali kuuluu museon kokoelmakeruun piiriin. Muuta entisille lotille kuulunutta henkilökohtaista materiaalia otetaan kokoelmiin rajoitetusti. Tämän lisäksi museon kokoelmiin voidaan ottaa lotta-aihetta sivuavaa historiallista materiaalia. Kokoelmiin kerätään myös Lottamuseon ja Syvärannan tilan historiaan liittyvää materiaalia. Kokoelmiin otettavan aineiston lähtökohtana on, että sillä on suhde olemassa olevaan kokoelmaan ja sen katsotaan profiloivan tulevaisuuden kokoelmaa halutulla tavalla. Jos kokoelmissa on jo useampi kappale jotakin tiettyä esinettä, tulee sellaisen aineiston vastaanottamista harkita tarkasti. Esimerkiksi lottapukuja otetaan tulevaisuudessa vastaan vain, jos niihin liittyy mielenkiintoinen lottatarina tai jos ne ovat erityisen hyväkuntoisia. Lottapukujen kohdalla vastaanoton rajoittaminen johtuu siitä, että pukuja on kokoelmissa jo yli 120 kappaletta. Pukuja ja muuta materiaalia, jota on jo runsaasti kokoelmissa, voidaan ottaa opetuskokoelmaan. Lottamuseon kokoelmien karttuminen perustuu edelleen yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen tekemiin lahjoituksiin. Museohenkilökunnan yhteiseen päätökseen perustuen kokoelmia kartuttavia ostoja tehdään äärimmäisen harvoin. Ostojen välttäminen on museoeettinen kysymys. Museon kokoelma- ja arkistoamanuenssi päättävät lahjoitusten vastaanottamisesta. Lahjoittajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus, jossa määritellään lahjoitettava materiaali. Lottamuseon luovutustodistukseen merkitään lahjoittajan tiedot, lahjoituksen sisältö, lahjoitettuun materiaaliin liittyvät historiatiedot, lahjoitusaika ja paikka sekä lahjoittajan ja vastaanottajan allekirjoitukset. Lahjoitettu aineisto siirtyy täysin omistusoikeuksin Lottamuseolle sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Lahjoitusta, johon liittyy materiaalin esilläpitoehto, ei voida ottaa vastaan. Sopimus tehdään aina kahtena kappaleena, joista toinen jää museolle ja toinen annetaan lahjoittajalle. Luovutustodistus tallennetaan pysyvästi museon arkistoon. Materiaalia otetaan Lottamuseon kokoelmiin tällä hetkellä runsaasti, sillä lahjoittajat ovat nyt aktiivisia ja on oletettavaa, että museon pääaihepiiriä käsittelevä aineisto tulee vähenemään tulevaisuudessa. Tästä huolimatta museon henkilökunta harkitsee tarkkaan sitä, mitä museokokoelmiin liitetään.

4 Kokoelmahallinta Lottamuseossa otettiin vuonna 2011 käyttöön kolmiportainen arvoluokitus. Tämän perusteella materiaali jaotellaan varsinaisiin museokokoelmiin, opetuskokoelmaan tai poistoihin. Lottamuseon kokoelmissa olevat esineet, valokuvat, asiakirjat ja kirjat luetteloidaan luovutustodistusta ja muita tietolähteitä käyttäen Musketti-tietokantajärjestelmään. Muskettiin on luetteloitu 2000 esinettä, 320 valokuvaa, ja 470 asiakirjaa (vuoden 2012 tilanne). Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada museon kokoelma luetteloitua kokonaisuudessaan Muskettiin. Tietokanta auttaa museon työntekijöitä kokoelmien hallinnassa ja tuo kokoelmat entistä helpommin tutkimuksen ja muun käytön piiriin. Kokoelman lisääntyvä käyttö puolestaan edistää kokoelman näkyvyyttä. Erityisen paljon kysyntää on sähköisessä muodossa oleville, luetteloiduille valokuville. Museaalisten periaatteiden mukaan valokuvien digitointi on tärkeää myös alkuperäiskuvan suojelun kannalta. Kokoelmien säilyttäminen, käsittely ja hoito Lottamuseo hoitaa ja säilyttää kokoelmiaan museaalisten suositusten mukaisesti. Esinekokoelmatilat sijaitsevat kahdessa eri paikassa. Tilojen kokonaispinta-ala on noin 220 neliömetriä. Lottamuseoon tehtiin vuonna 2008 erilliset paperi- ja kuva-arkistot, jotka paransivat ko. materiaalien säilytysolosuhteita. Arkistohuoneisiin asennettiin vakioilmastointilaitteet, joiden avulla säädellään huoneiden lämpötilaa ja kosteutta. Lottamuseon pitkäntähtäimen suunnitelmissa on saada käyttöön uusi kokoelma- ja tutkimuskeskus museokokoelmien säilyttämistä varten. Lottamuseossa on lahjoitetulle, rekisteröimättömälle materiaalille varattu oma huone. Kun uusi materiaali on keskitetty yhteen huoneeseen, voidaan varmistaa se, etteivät lahjoitukset joudu vääriin paikkoihin. Rekisteröimättömän materiaalin huoneessa jokainen lahjoitus laitetaan luovutustodistuksen kera omaan laatikkoonsa, jonka kylkeen merkitään lahjoitusvuosi ja lahjoittajan sukunimi tai hankintaeränumero. Näin rekisteröimätöntäkin materiaalia on helppo hallita. Lottamuseolla on kirjastohuone, jossa säilytetään käsikirjastoon kuuluva kirjamateriaali. Tilassa säilytetään myös vanhoja lehtien vuosikertoja kuten Lotta-Svärd - ja Hakkapeliitta -lehdet. Lottamuseo ei tallenna tämän päivän sanoma- ja aikakauslehtiä. Kirjastossa säilytetään arkistomateriaaliin kuuluvien Lotta Svärd julkaisujen käyttökappaleet, joita on lupa kopioida. Käsikirjastoon kerätään museon toimialaan liittyvää kirjallisuutta. Kirjasto on jaettu kahteentoista luokkaan: 1. biografiat, 2. Lotta Svärd- ja suojeluskuntahistoriat, 3. paikallishistoriat, 4. sotahistoria, 5. naishistoria, 6. Suomen historia, 7. järjestöhistoriat, 8. muistelmat, romaanit, novellit, 9. runot, näytelmäkirjallisuus, 10. teossarjat, 11. muu kirjallisuus, 12. museologia. Lottamuseossa on ylläpidetty Lottakodin perustamisesta lähtien lehtileikearkistoa, johon kerätään museota ja lotta-aihetta käsittelevää sanoma- ja aikakauslehtiaineistoa. Kokoelmien kartuttamista rajoittaa kokoelmatilojen pienuus. Niissä on jonkin verran tilaa kokoelmien lisäämiselle, mutta tilat ovat kuitenkin rajalliset. Suuria esineitä otetaan vastaan vain siinä tapauksessa, että esine on aivan välttämätön lisä museokokoelmaan.

5 Lottamuseolla ei ole omaa konservaattoria. Tarpeen mukaan konservointipalvelut ostetaan ulkopuolisilta toimijoilta. Konservointitoimenpiteet dokumentoidaan aina kirjallisesti ja valokuvin. Kokoelmien hoidossa Lottamuseolla on yhteistyötä muun muassa Vantaan kaupunginmuseon kanssa. Lottamuseo käyttää Vantaalla pakastettavana kokoelmiin liitettävät puu- ja tekstiililahjoitukset, jotta saadaan varmistettua, että niissä mahdollisesti elävät tuhohyönteiset tuhoutuvat eivätkä leviä muihin museon kokoelmiin. Museolla tähdätään siihen, että koko henkilökunta tiedostaa kokoelmaturvallisuuden merkityksen näyttelyissä, kuljetuksissa ja säilytystiloissa. Henkilökuntaa koulutetaan kokoelmien käsittelyssä ja heidän oletetaan toimivan annettujen ohjeiden mukaan. Kokoelmien käsittelyohjeet perustuvat ulkopuolisilta konservaattoreilta saatuihin ohjeisiin sekä kokoelma- ja arkistoamanuenssin tekemiin selvityksiin. Henkilökunnan tulee omaksua ennaltaehkäisevän konservoinnin periaatteisiin pohjautuvat oikeat aineiston käsittelytavat, jotka eivät muodosta riskiä kokoelmien säilymiselle. Museorakennuksessa on palonilmoitinlaitteisto. Museon yleisölle avoinna olevissa tiloissa on tallentava kameravalvonta, joka osaltaan turvaa näytteillä olevan museomateriaalin turvallisuuden. Näyttelyiden vitriiniratkaisut vähentävät esillä olevaan museoesineistöön kohdistuvia riskejä. Museon periaatteisiin kuuluu, että museotiloihin saa ottaa mukaan vain naisten käsilaukun kokoisen laukun. Suuremmat laukut ja kassit on jätettävä museon aulassa oleviin lukollisiin säilytyskaappeihin. Poistot kokoelmista Lottamuseon kokoelmista voidaan tehdä pysyviä poistoja siirtämällä, vaihtamalla, palauttamalla tai tuhoamalla. Syynä museomateriaalin poistoon voi olla esineen katoaminen, esineen aiheuttama vaara muille esineille, rakennuksille tai ihmisille, esineen tuhoutuminen tai esineen sopimattomuus kokoelmaan. Materiaalin poistaminen museon kokoelmista vaatii ymmärrystä kokoelmien merkityksestä, luonteesta ja oikeudellisesta asemasta. Kukaan museon henkilökunnasta ei voi yksin tehdä poistopäätöstä. Museonjohtaja ja kokoelma- tai arkistoamanuenssi tekevät yhdessä päätöksen poistosta. Poistosta tehdään oma erillinen poistopöytäkirja. Museokokoelmiin rekisteröidyn materiaalin lahjoittaminen tai siirto toiselle organisaatiolle (esim. museo, arkisto, kirjasto tms.) vaatii museonjohtajan ja kokoelma- tai arkistoamanuenssin yhteisen päätöksen. Tiedot lahjoituksesta tai siirrosta merkitään perusteluineen luovutustodistukseen ja esineen luettelointitietoihin. Kokoelmien esilläpito ja saavutettavuus Kokoelmien merkitys lisääntyy sitä kautta, kun ne ovat yleisön saavutettavissa ja niihin sidottua tietoa käytetään hyödyksi sekä Lottamuseossa että museon ulkopuolella. Lottamuseossa pyritään kaikilla mahdollisilla toimenpiteillä lisäämään kokoelmien saavutettavuutta eri asiakaskuntien keskuudessa. Lottamuseon kokoelmia pidetään esillä museorakennuksessa sijaitsevissa näyttelytiloissa sekä aulassa. Museon näyttelytiloihin kuuluu ulkonäyttelytila, joka kunnostettiin vuoden 2009 syksyllä. Sinne avattiin

6 maaliskuussa 2010 lottien rintamatoimintaan liittyvä näyttely. Kokoelmiin kuuluvia esineitä, valokuvia ja asiakirjoja esitellään jatkossa myös Lottamuseon Internet-sivuilla. Näyttelyiden suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon originaalimuseomateriaalin vaatimat olosuhteet, mm liiallisen valaistuksen välttäminen. Näyttelytilojen ripustus ja esillepano järjestetään niin, ettei se aiheuta esineistölle, valokuville tai arkistomateriaalille vaurioita. Lainaus- ja deponointiperiaatteet Lottamuseo ei enää ota vastaan deponoitua materiaalia, koska sen säilyttäminen ja esilläpito on usein tarkasti rajattua ja se vie kohtuuttomasti museon voimavaroja. Lottamuseo lainaa tarvittaessa yksityishenkilöiltä, muilta museoilta tms. tahoilta aineistoa näyttelyihinsä, jolloin materiaalin laina-aika on selkeästi määritelty ja se palautetaan sovittuna ajankohtana. Muutama aiemmin tehty pitkäaikaisdeponointi pidetään edelleen voimassa. Museokokoelmiin kuuluvaa aineistoa lainataan muille museoille sekä tarkkaan harkituissa tapauksissa myös muille organisaatioille ja projekteille. Lottamuseo lainaa kokoelmiinsa kuuluvaa materiaalia vain sellaisille toimijoille, jotka voivat taata sen turvallisuuden sekä käsittelyssä että esilläpidossa. Aineistoa ei lainata fyysisesti käytettäväksi. Tästä poikkeuksena on rajatuissa tapauksissa opetuskokoelmasta käyttöön lainatut esineet. Museon kokoelmiin kuuluvan materiaalin lainaamisesta toiselle instanssille päättävät museon johtaja ja kokoelma- tai arkistoamanuenssi yhdessä. Lainasta tehdään erillinen, numeroitu lainakuitti, jonka lainaaja allekirjoittaa. Jos lainaaja ei pääse henkilökohtaisesti paikalle allekirjoittamaan asiakirjaa, lainakuittiin liitetään asiakkaan lähettämä kirjallinen lainapyyntö. Kokoelmiin liittyvä tutkimus ja asiakaspalvelu Lottamuseossa tehtävä kokoelmatutkimus on museon perustyötä. Siihen kuuluu kokoelmien tallennus, luettelointi ja dokumentointi. Tutkimusta tehdään myös toteutettaviin näyttely- ja muihin museon projekteihin liittyen. Kokoelmia koskevat asiakastiedustelut kohdentavat edelleen museossa tehtävää tutkimustyötä. Kokoelmatutkimuksen haasteena on resurssien vähyys, minkä vuoksi se rajoittuu perustoiminnan yhteyteen. Lottamuseo tukee pääalansa tutkimusta antamalla museon tiloissa kokoelmiaan tutkijoiden käyttöön. Museon materiaalia käyttävät pääasiassa lotta-, sota- ja naishistorian tutkijat ja opiskelijat. Kokoelmia hyödyntävät myös monet kustannusalan, lehdistön ja television edustajat. Kokoelmapalveluihin kuuluvat tieto-, kuva- ja asiantuntijapalvelut sekä ulkopuolisten suorittaman museon tiloissa tapahtuvan valo-, video- tai elokuvauksen valvonta ja siinä avustaminen. Kokoelma- ja arkistoamanuenssi hoitavat Lottamuseon kokoelmiin ja lotta-aiheeseen liittyvän asiakaspalvelun. Kokoelmapalveluhinnasto ja kuvien käyttöehdot löytyvät Lottamuseon Internet-sivuilta. Arkistokäynneistä sovitaan jokaisen asiakkaan kohdalla erikseen. Tutkijapalvelusta vastaavat kokoelma- ja arkistoamanuenssi.

7 Asiakkaiden on mahdollista saada sähköisessä muodossa käyttöönsä Lottamuseon kokoelmissa olevien valokuvien ja asiakirjojen jäljenteitä. Originaaliaineistoa ei lainata museon ulkopuolelle. Kokoelmayhteistyö Lottamuseolle tärkeä foorumi kokoelmayhteistyössä on TAKO. Se on museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyötä koordinoiva ammatillisten museoiden verkosto. Se sai alkunsa vuonna 2009 pidetyssä maakuntamuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden kokouksessa. Tällä hetkellä toimintaa koordinoivat Museovirasto ja Suomen kansallismuseo. TAKOn tavoiteena on tallennusvastuiden jakaminen museoiden kesken sekä nykydokumentoinnin koordinointi. TAKOn päämääränä on parempi kokoelman hallinta sekä kokoelmien ja osaamisen liikkuvuus. Työskentely tapahtuu seitsemässä temaattisessa TAKOpoolissa. Tarkoituksena on, että kokoelmien keruun vastuu jaetaan poolin jäsenten kesken. Kaikkien museoiden ei siis tarvitse tallentaa kaikkea. Lottamuseo kuuluu pooliin 2, johon kuuluvien museoiden yhteisenä teemana on yksilö, yhteisö ja julkinen elämä. TAKOon ja muuhun museoalan kokoelmayhteistyöhön osallistuminen liittää Lottamuseon tekemän kokoelmatyön koko museoalan toimintaan ja kehittämiseen. Kokoelmien sijoittaminen toiminnan loppumisen jälkeen Jos Lottamuseon toiminta joudutaan lakkauttamaan, museon kokoelmat siirretään kokonaisuutena Lotta Svärd Säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti jollekin yleishyödylliselle, oikeuskelpoiselle yhteisölle tai kunnalle edelleen museokokoelmina hoidettaviksi.

Kokoelmahallinnon tärket

Kokoelmahallinnon tärket Kokoelmahallinnon tärket rkeät lomakkeet Tiina Paavola Maakunnallinen museopäiv ivä 2.6.2009 Luovutustodistus Juridinen asiakirja, jolla siirretää ään n lahjoitettavan materiaalin omistusoikeus museolle

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Emilia Västi, hankekoordinaattori Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -hanke (2014-2015) Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt -hanke (2015 2016) 1 Pikakysely

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Suomen metsämuseo ja -tietokeskus Lusto avattiin kansallismaisemaan Punkaharjulle 1.6.1994 Toimintaa säätelevät museolaki ja asetus kulttuuri- ja luonnonperintöä

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA 1(10) SISÄLLYS Johdanto 2 Museon tausta ja tehtävä 3 KOKOELMIEN HISTORIA JA NYKYINEN TILANNE Esinekokoelma 3 Kuvakokoelma 4 Etnolainaamo 5 KOKOELMIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunta 1.4.2009 Liite B 3 20 ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: SISÄLLYSLUETTELO SISÅLLYSLUETTELO... l 1 TOIMIALA JA KOKOONPAN0... 2 2 KIRJASTOLAITOS... 2 3

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan tarkoituksena on olla tukena Kuvataideakatemian kirjaston kokoelmien kehittämisessä ja laadun

Lisätiedot

Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen ohjelma

Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen ohjelma Saara Ekström: Marmori, värivalokuva, 2009. Kuva: Saara Ekström, 2009. Matti Koivurinnan säätiön taidekokoelma. Hankinta vuoden 2009 Turku Biennaali -näyttelystä. Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen

Lisätiedot

Journalistinen kuva-arkisto JOKA

Journalistinen kuva-arkisto JOKA Journalistinen kuva-arkisto JOKA Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 21.-22.11. 2011 Lehtikuvat kellareista ja kotoa kulttuuriperintökäyttöön Ekku Peltomäki ja Aira Samulin JOKA / Kari Pulkkinen JOKA-hanke:

Lisätiedot

Raision museo Harkko Kokoelmapoliittinen ohjelma

Raision museo Harkko Kokoelmapoliittinen ohjelma Raision museo Harkko Kokoelmapoliittinen ohjelma Kokoelmapoliittisen ohjelman ovat laatineet heinäkuussa 2007 muokattu 16.10.2008 museonjohtaja Heli Isolehto arkeologi Jari Näränen tutkija Anna-Mari Rosenlöf

Lisätiedot

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Metsäalan museoiden verkoston ja yhteistyömuotojen luominen metsäkulttuurin tunnettuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Lisätiedot

Kuntoinventoinnin perusteet

Kuntoinventoinnin perusteet Kuntoinventoinnin perusteet Ennaltaehkäisevä konservointi, Mobilia 20.-21.4. Anne Vesanto, Konservointikeskus, Jyväskylä Kuntoinventointi Osa suunnitelmallista kokoelmainventointia: objektin olemassaolo;

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Museoiden tehtävät ja tulevaisuus Kuopion kaupungin museot

Museoiden tehtävät ja tulevaisuus Kuopion kaupungin museot Museoiden tehtävät ja tulevaisuus Kuopion kaupungin museot Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Kuopion luonnontieteellinen museo Kuopion taidemuseo Kuopion kaupungin museostrategia 2017 Museoiden tehtävät

Lisätiedot

Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo

Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo Vastaa Salon aineellisen perinnön tallentamisesta, tutkimisesta ja näytteille asettamisesta. Perustehtävä Salon tuotanto- ja kulttuurihistorian säilyttäminen

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY

MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY Museoviraston valtakunnallinen paikallismuseokysely tehdään viiden vuoden välein. Kyselyn kohderyhmänä ovat valtion, kuntien, seurakuntien, yhdistysten,

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden usto Suomen metsämuseo ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen

Lisätiedot

Luetteloinnin tasot Ajatuksia museoissa tehtävästä luettelointityöstä

Luetteloinnin tasot Ajatuksia museoissa tehtävästä luettelointityöstä Luetteloinnin tasot Ajatuksia museoissa tehtävästä luettelointityöstä Ajankohtaisseminaari museoiden kokoelmahallinnasta Helsinki, 14. 15.4.2008 Teemu Ahola Kokoelmapäällikko Työväenmuseo WERSTAS Luettelointityön

Lisätiedot

TAKO2021 strategialuonnos 1.0

TAKO2021 strategialuonnos 1.0 KO2021 strategialuonnos 1.0 Huomioita sisällöstä ja strategian jalkauttamisesta KO seminaari 10.10.2017 Kimmo Levä Pääsihteeri Suomen museoliitto Mikä strategia on? Startegia on taito käydä taistelua sodan

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS 1 KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin museopalveluista, jotka tuotetaan museoiden toimintaajatuksiin perustuen,

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Saimaan kulttuurihistorialliset ja sisävesiliikenteen kokoelmat Etelä-Savon kulttuurihistorialliset kokoelmat Savonlinnan maakuntamuseo Teksti: Kirsi Liimatainen Kuvat: Mikko

Lisätiedot

Kokoelmien arvoluokitus erikoismuseoissa esimerkkinä Mobilia. Ajankohtaisseminaari museoiden kokoelmahallinnasta 14.-15.4.2008

Kokoelmien arvoluokitus erikoismuseoissa esimerkkinä Mobilia. Ajankohtaisseminaari museoiden kokoelmahallinnasta 14.-15.4.2008 Kokoelmien arvoluokitus erikoismuseoissa esimerkkinä Mobilia Ajankohtaisseminaari museoiden kokoelmahallinnasta 14.-15.4.2008 Mobilian kokoelmat Mobilia säätiö 19 % Kokoelmaasiakkaat 81 % Kokoelmahotellikokoelmat

Lisätiedot

MUSEO 2015 MITÄ UUTTA SE TUO KUVA-ARKISTOILLE?

MUSEO 2015 MITÄ UUTTA SE TUO KUVA-ARKISTOILLE? MUSEO 2015 MITÄ UUTTA SE TUO KUVA-ARKISTOILLE? Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 22.11.2011 Leena Furu luettelointikoordinaattori Museo 2015 -hanke Mikä Museo 2015? Valtion taidemuseon, Museoviraston

Lisätiedot

KAMUT - yhteistyö oululaisittain

KAMUT - yhteistyö oululaisittain KAMUT - yhteistyö oululaisittain KAMUT = Kirjastot, arkistot ja museot Päivi Kytömäki Oulun yliopiston kirjasto Mistä tarpeesta yhteistyö syntyi? V. 2003 vertaisryhmän haku Oulun muista muistiorganisaatioista

Lisätiedot

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011 Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta Riitta Kela 21.11.2011 Vapriikin kuva-arkisto- Tampereen museoiden kuvakokoelmat kokoelmissa 1,1 miljoonaa valokuvaa kokoelmien alueellinen rajaus

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Kestävä kehitys museoissa. 25.3.2010 Tekniikan museo

Kestävä kehitys museoissa. 25.3.2010 Tekniikan museo Kestävä kehitys museoissa 25.3.2010 Tekniikan museo Suomen museoliiton ydinarvot Sivistyksen kunnioittaminen Historian, kulttuurin ja luonnon arvostaminen Kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen tuleville

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

Kokoelmapoliittinen ohjelma vuosille 2009

Kokoelmapoliittinen ohjelma vuosille 2009 1 Kokoelmapoliittinen ohjelma vuosille 2009 Laatineet Maria Koskijoki Kristina Tohmo Jonina Jansson Elina Torvinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kokoelmaa määrittävät säännöt, lait ja asetukset 3.

Lisätiedot

Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008

Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008 Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008 Risto Hakomäki Tutkija Suomen kansallismuseo Kokoelma- ja tutkimusyksikkö MUSEOVIRASTO Taustaa Museoalan asiantuntijaseminaari,

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi museolain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi museolakia. Laissa tarkistettaisiin museon valtionosuuden saamisen

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen kulttuuriympäristön vaalimisessa muiden toimijoiden kanssa: yhteistyösopimuksen toteuttaminen nykytasolla

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari 8.2.2017 Vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu aidosti kaikille Kulttuuriperinnön säilyttäminen on kaikkien asia

Lisätiedot

Kuva-aineistojen säilyttäminen

Kuva-aineistojen säilyttäminen Kuva-aineistojen säilyttäminen Paperivalokuvat Valokuvien kunnolliseen säilyttämiseen vaaditaan mahdollisimman tasaiset olosuhteet Paperikuvat, diat ja negatiivit Kuvien säilytystilan olisi oltava lämpötilaltaan

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 22.11.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 22.11.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan edistäminen neuvonnan ja ohjauksen sekä suunnitelmallisen ohjelmatyön (työkirja) avulla 2. Museoportaalin kehittäminen (kieliversiot,

Lisätiedot

Riihimäen. Kaupunginmuseo

Riihimäen. Kaupunginmuseo Riihimäen Kaupunginmuseo Kokoelmapoliittinen ohjelma 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGINMUSEON TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 4 2. RIIHIMÄEN KAUPUNGINMUSEON KOKOELMIEN SYNTY JA VAIHEET 5 3. KOKOELMIEN

Lisätiedot

Mikkelin taidemuseon kokoelmapoliittinen ohjelma

Mikkelin taidemuseon kokoelmapoliittinen ohjelma Mikkelin taidemuseon kokoelmapoliittinen ohjelma Taidekokoelmat Mikkelin taidemuseo 5.1.2006 1. Johdanto Mikkelin taidemuseon toiminta alkoi vuonna 1970 Johannes Haapasalon museo nimisenä. Taidemuseon

Lisätiedot

JOKA Journalistinen kuva-arkisto

JOKA Journalistinen kuva-arkisto JOKA Journalistinen kuva-arkisto Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 4.-5.11.2013 Vesa Hongisto Museoviraston ja Suomen valokuvataiteen museon yhteishanke Journalistisen kuva-arkiston tarkoituksena on

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Kulttuuriympäristötutkimus museoiden näkökulmasta

Kulttuuriympäristötutkimus museoiden näkökulmasta Kulttuuriympäristötutkimus museoiden näkökulmasta TUTKIMUS TÄNÄÄN JA HUOMENNA kulttuurihistorialliset museot, korkeakoulut ja kirjastot; tutkimuksen tulevaisuus 11.11. 2016 Valokuva Espoon kaupunginmuseo

Lisätiedot

Keski-Suomen museo. Kuva-arkisto ja tutkimusarkisto. Kuva: Olga Oksanen, Keski-Suomen museo. Keski-Suomen museo

Keski-Suomen museo. Kuva-arkisto ja tutkimusarkisto. Kuva: Olga Oksanen, Keski-Suomen museo. Keski-Suomen museo Keski-Suomen museo Virpi Mäkinen 4.4.2016 virpi.makinen@jkl.fi Keski-Suomen museo Kuva-arkisto ja tutkimusarkisto Kuva: Olga Oksanen, Keski-Suomen museo. Kuva: Pekka Helin, Keski-Suomen museo Keski-Suomen

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO 27.1.2016

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO 27.1.2016 KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO 27.1.2016 Ravintola Demoa dokumentoimassa vuonna 2015, kuvaajana toimi Matti Ahlgren (taustalla). Kuva: Maria Ollila Kaapelitehdas Tallberginkatu

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita VOS 10+ museot Ajankohtaisia asioita Juhani Kostet Pääjohtaja Museovirasto 23.9.2015 Museovirasto 2016 Toiminnan painopisteet Kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon tehostaminen pyrkimys mahdollistavaan

Lisätiedot

Kuvakokoelmat.fi. Kokemuksia digitointihankkeesta

Kuvakokoelmat.fi. Kokemuksia digitointihankkeesta Kuvakokoelmat.fi Kokemuksia digitointihankkeesta Taustaa Kuva-arkiston tilanne kuvapalveluihin on kulunut paljon työaikaa kokoelmien digitointiaste on pieni ei ole ollut mahdollisuuksia hakea digitointiin

Lisätiedot

Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan liittyvissä kysymyksissä. Toimenpiteet, jotka kohdistuvat sidosryhmiin

Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan liittyvissä kysymyksissä. Toimenpiteet, jotka kohdistuvat sidosryhmiin Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Arkkitehtuurin tunnetuksi tekeminen moninaisille yleisöille moninaisin keinoin 2. Arkkitehtuurin erityiskysymysten edistäminen valtakunnallisissa

Lisätiedot

Valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO. Toimintasuunnitelma v

Valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO. Toimintasuunnitelma v Valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Toimintasuunnitelma v. 2018 2019 2 1. TAKO-verkoston toiminta-ajatus Ammatillisten museoiden valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO Frigidaire-jääkaappi Hotelli- ja ravintolamuseon kokoelmista. Kuva: Ilari Järvinen / Museokuva Kaapelitehdas Tallberginkatu 1 G 60 00180 Helsinki

Lisätiedot

Museoala tänään ja huomenna

Museoala tänään ja huomenna Museoala tänään ja huomenna Museoiden toimintaympäristön tuore analyysi Museopäivät 2015 Lappeenranta 19.5.2015 Kimmo Levä Pääsihteeri Tavoite Tavoitteet: Ø Tietoa Suomen museoiden nykytilasta Ø Näkemyksiä

Lisätiedot

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3. Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.2014 Satakunnan Museon tehtävä ja vastuualue Satakunnan

Lisätiedot

Kokoelmatyön prosessia hankintaa valmisteltaessa. Anne Isomursu Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät

Kokoelmatyön prosessia hankintaa valmisteltaessa. Anne Isomursu Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Kokoelmatyön prosessia hankintaa valmisteltaessa Anne Isomursu 22.11.2011 Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Kokoelmatyön prosessit Esitutkimus ja hankintaraportti Hankintapäätöksen tekeminen Kokoelmaselvitys

Lisätiedot

Suomen käsityön museo

Suomen käsityön museo Suomen käsityön museo Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallispukualan toimijoiden verkoston kehittäminen ja kansallispukutietouden edistäminen. 2. Valtakunnallinen tallennus-

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän tiedon tallentamisen ja saavutettavuuden edistäminen 2. Kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen Alueellisen

Lisätiedot

RAAHEN MUSEON KOKOELMAPOLITIIKKA

RAAHEN MUSEON KOKOELMAPOLITIIKKA RAAHEN MUSEON KOKOELMAPOLITIIKKA E. Klemolan ehdotuksen pohjalta muokannut Miska Eilola 16.3.2015 1 KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka määrittelee kokoelmatehtävän ja pyrkii kiteyttämään Raahen museon

Lisätiedot

Poliisin museotoimintaa ja tulkintoja lainsäädännöstä

Poliisin museotoimintaa ja tulkintoja lainsäädännöstä Poliisin museotoimintaa ja tulkintoja lainsäädännöstä Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Helsinki 21.11.2011 Tiina Tuulasvaara-Kaleva, tutkija, Poliisimuseo Mukailtu lainsäädäntöön liittyvin osin rikostarkastaja

Lisätiedot

Museokeskuksen toimintasuunnitelma

Museokeskuksen toimintasuunnitelma Kuopion kaupunki Suunnitelma 1 (6) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätös 21.3.2017 Museokeskuksen toimintasuunnitelma 2017-2020 TOIMINTA-AJATUS Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin museopalveluista,

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Designmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Designmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen kokoelman vahvistaminen ja saavutettavuuden lisääminen 2. Suomalaisen muotoilun historian ja merkityksen tunnettuuden kasvattaminen

Lisätiedot

TAKO-ohjausryhmä TAKO-kevätseminaari Suomen kansallismuseo

TAKO-ohjausryhmä TAKO-kevätseminaari Suomen kansallismuseo TAKO-ohjausryhmä 2017 TAKO-kevätseminaari 2017 7.-8.2.2017 Suomen kansallismuseo Ohjausryhmän tehtävät Määrittelee TAKO-toiminnan tavoitteet Ylläpitää ja koordinoi poolien toimintaa Raportoi toiminnastaan

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO 9.2.2015

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO 9.2.2015 KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO 9.2.2015 Ravintola Postresin dokumentointia vuonna 2014. Tutkija Maria Ollila ja keittiömestari Samuli Wirgentius. Kuva: Anni Pelkonen Kaapelitehdas

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

Valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO. Toimintasuunnitelma

Valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO. Toimintasuunnitelma Valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Toimintasuunnitelma 2017 2019 2 1. TAKOn toiminta-ajatus Ammatillisten museoiden valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2014

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2014 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2013 2 2. TOIMINTA-AJATUS 3 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2013 3 3.1. Näyttelyt 3 3.2. Toiminta 4 Pedagoginen toiminta 4

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. LAIT JA ASETUKSET 3 3. ETIIKKA 4 4. TALLENNUSVASTUU 4 5. KOKOELMAT 4 5.1. ESINEKOKOELMIEN HISTORIA 4 5.1.1. ERILLISKOKOELMAT 6 5.2.

1. JOHDANTO 3 2. LAIT JA ASETUKSET 3 3. ETIIKKA 4 4. TALLENNUSVASTUU 4 5. KOKOELMAT 4 5.1. ESINEKOKOELMIEN HISTORIA 4 5.1.1. ERILLISKOKOELMAT 6 5.2. 1. JOHDANTO 3 2. LAIT JA ASETUKSET 3 3. ETIIKKA 4 4. TALLENNUSVASTUU 4 5. KOKOELMAT 4 5.1. ESINEKOKOELMIEN HISTORIA 4 5.1.1. ERILLISKOKOELMAT 6 5.2. KUVAKOKOELMIEN HISTORIA 7 5.3. PIIRUSTUSKOKOELMA 7 5.4.

Lisätiedot

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Juhani Kostet Museovirasto 12.11.2016 6.12.2016 Juhani Kostet Museoviraston tutkimustehtävät Laki Museovirastosta Huolehtia kulttuurihistoriallisen

Lisätiedot

SIIRI KUVA JA ESINETIETOKANTA

SIIRI KUVA JA ESINETIETOKANTA KUVA ARKISTO Perustettu 1983 kokoamalla yhteen Tampereen viiden eri museon ja kaupunginarkiston kuvat tavoitteet: 1. kokoelmien hallintaa ohjaavat kokoelmapoliittinen ohjelma ja kokoelmastrategia 2. digitoinnin

Lisätiedot

Museaalisen kuvamateriaalin digitoinnin ulkoistaminen

Museaalisen kuvamateriaalin digitoinnin ulkoistaminen Museaalisen kuvamateriaalin digitoinnin ulkoistaminen Digitoinnin työpaja 2/4: Valokuvien digitoinnin suunnittelu 24.11.2009 Tutkija Panu Rissanen, Poliisimuseo Tutkija Tiina Tuulasvaara-Kaleva, Poliisimuseo

Lisätiedot

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 1 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala 2 18.11.2010

Lisätiedot

IL / HYK sopimus kirjastopalveluista. Eriloiskirjastopäivä 20.1.2011

IL / HYK sopimus kirjastopalveluista. Eriloiskirjastopäivä 20.1.2011 IL / HYK sopimus kirjastopalveluista Eriloiskirjastopäivä 20.1.2011 1.2.2011 Ilmatieteen laitos Sää- ja ilmastopalvelu ja -tutkimus, ilmanlaadun seuranta ja tutkimus, merentutkimus kaukokartoitus, avaruustutkimus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kokoelmatilanteesta

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kokoelmatilanteesta Sotea ja strategiaa - TAKO:n syysseminaari 10.10.2017 Kansallismuseo Sten Björkman, Helsingin yliopistomuseo Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kokoelmatilanteesta Sotea ja strategiaa - TAKO:n syysseminaari

Lisätiedot

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka 13.10.2016 Kuka, mikä? Jarmo Luoma-aho FM (historia), tradenomi ylempi amk,

Lisätiedot

JÄLJET. Aika, esineet, muisti

JÄLJET. Aika, esineet, muisti JÄLJET Aika, esineet, muisti JÄLJET - Aika, esineet, muisti Mitä jälkiä lääninmuseo on kerännyt tai jättänyt keräämättä? Mitä jälkiä olemme esitelleet ja mitä emme? Mitä jälkiä meidän pitäisi kerätä tänään

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Maakuntakirjastokokous 2.11.2006 Tuija Venäläinen Poistot kokoelmatyön osana Kokoelmaa olisi kehitettävä siten, että pääpaino

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO Hotelli Kämpin Frigidaire-jääkaappi Hotelli- ja ravintolamuseon kokoelmista. Kuva: Ilari Järvinen / Museokuva Kaapelitehdas Tallberginkatu 1 G 60

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN museot. Palveluhinnasto

LAPPEENRANNAN museot. Palveluhinnasto LAPPEENRANNAN museot Palveluhinnasto 2014 1 2 LAPPEENRANNAN museot Palveluhinnasto 2014 Sisältö Avoinnaoloajat ja lippujen hinnat... 4 Ilmaiskävijät... 5 Opastusmaksut... 5 Kuvapalveluhinnasto... 6 Tilavuokrat...

Lisätiedot

VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Vahvistettu 14.5.2012 Toimitus: Kati Huovinmaa, vs. intendentti Päivi Rainio, museoamanuenssi Sisällys 1. JOHDANTO...2 2. MUSEOTOIMINNAN PERUSTEET...4 2.1

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 VAPA Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 Sisältö VAPA kokonaiskuva Siirto- ja säilytyssopimus Aineiston käyttö VAPAsta Milloin VAPA-asiakkaaksi? VAPAn käyttöönotolla kustannussäästöjä

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2016

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2016 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2016 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2016 2 2. TOIMINTA-AJATUS 3 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2016 3 3.1. Näyttelyt 3 3.2. Toiminta 4 Pedagoginen toiminta 4

Lisätiedot

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Kuinka hankkia Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän valokuvataidetta Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Hertta Kiiski: Present (Thank you Helvi Ahonen), 2014 Tässä esityksessä käsiteltäviä

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 5.11.2013 Intendentti Hannu Häkkinen Museoviraston kuvakokoelmat

Lisätiedot

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ V A L T A K U N N A L L I N E N T A K O - S E M I N A A R I 2 8. 1. 2 0 1 3 S U O M E N K A N S A L L I S M U S E O Poolin yleisteemat Dokumentoinnin kohteena

Lisätiedot