PLAGIOINTIVILPPI SUOMEN KORKEAKOULUISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PLAGIOINTIVILPPI SUOMEN KORKEAKOULUISSA"

Transkriptio

1 PLAGIOINTIVILPPI SUOMEN KORKEAKOULUISSA Miten laajasta ja tutkitusta ilmiöstä keskustelemme? Työkäsitteiden määrittelyä Kari Silpiö HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Plagiarismin hallinta ja sähköinen plagiaatintunnistus -seminaari Hanken

2 Aihealueen tutkimusta 1/4 USA Tutkimuksia opiskeluvilpin (student cheating )harjoittamisesta vuodesta 1928 lähtien Systemaattisen tutkimuksen katsotaan alkaneen vuonna 1963 Bowersin kyselytutkimuksesta Tutkittu mm. opiskeluvilpin eri muotojen yleisyyttä vastaajajoukossa opetushenkilöstön ja opiskelijoiden käsityksiä opiskeluvilpistä ja plagioinnista sekä erilaisten tekojen vakavuusasteista taustatekijöitä ja syitä opiskeluvilpin harjoittamiseen millaiset opiskelijat harjoittavat vilppiä opiskeluvilpin ja työelämään liittyvien epäeettisten/epärehellisten toimintatapojen hyväksymisen välistä suhdetta miksi korkeakoulun opetushenkilöstö ei puutu opiskeluvilppiin korkeakoulun eettisten ohjeiden ja opiskeluvilpin esiintymisen välistä suhdetta jne. (Silpiö 2012, 22 23) 2

3 Aihealueen tutkimusta 2/4 USA / Esimerkkejä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluvilpistä Parrin (1936) kenttäkokeen (N=409) osallistujista 42 % harjoitti tenttivilppiä Bowersin (1964) kyselytutkimuksen (N=5000) vastaajista 75 % ilmoitti harjoittaneensa tenttivilppiä ainakin kerran korkeakouluopinnoissaan Whitleyn (1998) meta-analyysissa (46 aiempaa kyselytutkimusta) opiskeluvilppiä harjoittaneiden vastaajien keskiarvo oli 70,4 % Christiensen-Hughesin ja McCaben (2006b) kyselyyn vastasi yhteensä perustutkintoopiskelijaa 11 kanadalaisesta korkeakoulusta. Vastaajista 53 % ilmoitti tehneensä opiskeluvilpiksi luokitellun teon vähintään kerran. Ruotsi / Esimerkki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluvilpistä Trostin (2009) kyselytutkimuksen (N=322) vastaajista 81 % ilmoitti valehdelleensa opintosuorituksen arvioijalle vaikuttaakseen arviointiin 55 % ilmoitti esittäneensä toisen opiskelijan tekemän työn arvioitavaksi omanaan 31 % ilmoitti esittäneensä muusta lähteestä (esim. esseetehtaasta) kopioimansa työn arvioitavaksi omissa nimissään. (Silpiö 2012, 23 25) 3

4 Aihealueen tutkimusta 3/4 ISO-BRITANNIA Vähän tutkimuksia, mutta muutama runsaasti viitattu lähde (esim. Park 2003; 2004; Carroll 2002; 2005) The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) Code of practice for the assurance of academic quality and standards in higher education Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointiraporteissa otetaan kantaa myös QAA:n edellyttämiin plagiarismiin liittyviin asioihin Definitions of plagiarism, clear procedures & policies for plagiarism, associated penalties, anti-plagiarism software, plagiarism statistics, student & staff awareness of plagiarism, anti-plagiarism guidance, effectiveness of the plagiarism policy,... JISC: The JISC Electronic Plagiarism Detection project 4

5 Aihealueen tutkimusta 3/4 ISO-BRITANNIA / Esimerkkejä sanomalehtien tekemistä kyselyistä: The Telegraph -lehden tekemässä lukuvuotta koskevassa kyselyssä 83 brittiläistä korkeakoulua ilmoitti kirjanneensa yhteensä opiskeluvilppitapausta (The Telegraph ) Varsity-lehden vuonna 2008 Cambridgen yliopiston opiskelijoille tekemässä kyselyssä 49 % vastaajista (N=1014) ilmoitti tehneensä yliopiston säännöissä plagioinniksi luokitellun teon. Vain 5 % vastaajista ilmoitti jääneensä kiinni plagioinnista. (Varsity ) (Silpiö 2012, 79) 5

6 Opiskeluvilpin ja plagioinnin esiintymisen tutkiminen Tyypillisiä opiskeluvilpin ja plagioinnin esiintymisen selvittämistapoja: Tehdään kysely opiskelijoille Kenttäkoe Tarkastellaan oppilaitoksilta saatuja tapausten lukumäärätietoja Tehdään kysely opetushenkilöstölle Kommentti: Tarkasteltujen tutkimusartikkelien perusteella aiemmassa tutkimuksessa ei ole yleensä pyritty tilastollisesti yleistettäviin tuloksiin. Asianmukaisen trendianalyysin kannalta tulokset eivät useimmiten ole riittävän yhteismitallisia. Myös tutkittavan ilmiön määrittelyt ja kysymyspatterit usein eroavat toisistaan. Esimerkiksi tähänastiset suomalaiset kyselytutkimukset näyttävät kertovan tilastollisesti ja tieteellisesti uskottavasti opiskeluvilpin ja plagioinnin esiintymisestä vain vastaajien keskuudessa (ei koko oppilaitoksessa tai laajemmin). Myös kysymyspatterit eroavat toisistaan. (Silpiö 2012) 6

7 Johdatusta Suomen tilanteeseen SUOMI Kolme tutkimusraporttia: 1999, 2001 ja 2004 Ainakin kuusi pro gradu -tutkielmaa: 1997, 1999, 2001, 2005, 2010 ja 2012 Lisäksi muutamia tutkimusetiikkaan ja plagiaatintunnistinohjelmistojen kehittämiseen liittyviä opinnäytteitä Varhaisimmat plagiointivilpin vuoksi hylätyt väitöskirjat: 1847 ja 1853 (Luukkanen 2002) (Silpiö 2012, 27 28) 7

8 Suomalaisia tutkimuksia 1/2 (Silpiö 2012, 27) 8

9 Suomalaisia tutkimuksia 2/2 (Silpiö 2012, 27) 9

10 Opiskeluvilpin yleisyys kyselytutkimusten vastaajajoukoissa (Silpiö 2012, 29) Huom. Jokaisessa yllä mainitussa kyselyssä on käytetty erilaista kysymyspatteria. 10

11 Plagiaattorien osuus kyselytutkimusten vastaajajoukoissa Puusniekan ja Eskolan (2004) sekä Suokkaan (2010) kyselyiden vastaajista (N=1600, kolmen suomalaisen korkeakoulun opiskelijoita) 23 % on käyttänyt samaa harjoitustyötä useamman kerran eri kursseilla 19 % on käyttänyt Internetistä otettua tekstiä omissa nimissään 13 % on saanut suoritusmerkinnän ryhmätyöstä, vaikka ei olekaan tehnyt omaa yhteisesti sovittua osuuttaan 8 % on palauttanut opiskelukaverin tekemän harjoitustyön omissa nimissään. Mainitut osuudet on laskettu yhdistelemällä mainittujen kahden kyselyn tuloksia. (Silpiö 2012, 31) 11

12 TYÖKÄSITTEIDEN TARKASTELUA Englanninkieliset termit Suomennokseni Student Plagiarism "plagiointi opintosuorituksessa" Student Cheating "opiskeluvilppi" Kirjallisuudessa esiintyy seuraavat kaksi erityistä lähestymistapaa käsitteen "plagiointi opintosuorituksessa" tarkastelemiseen: Lähdetään liikkeelle plagiointi-käsitteestä Lähdetään liikkeelle opiskeluvilppi-käsitteestä ja tarkastellaan plagiointia eräänä opiskeluvilpin alalajina. 12

13 Mitä tarkoitamme "plagioinnilla"? Plagiointi-käsitteen sisältö määrittyy valitun tarkastelunäkökulman ja siihen liittyvien tavoitteiden kautta. Kirjallisuudessa korostetaan tämän käsitteen monimuotoisuutta ja sen riippuvuutta erilaisista tulkinnan konteksteista (ks. esim. Carroll 2002; Sutherland-Smith 2008; Whitley & Keith-Spiegel 2002; Surakka 2003). Plagiointi Tekijänoikeus Hyvä tieteellinen käytäntö Tekijänoikeus, plagiointi ja 'hyvä tieteellinen käytäntö' korkeakoulussa 13

14 Peruskäsitteitä: plagiointi ja vilppi Kielitoimiston sanakirja (2006): "plagioida esittää toisen tekijän tekstiä, musiikkia tm. taiteellista t. tieteellistä tuotantoa omanaan, varastaa." "plagiaatti kirjallinen t. taiteellinen varkaus, plagiointi; sellaiseen perustuva teos t. sen osa." "vilppi epärehellinen keino t. teko vars. jkn harhauttamiseksi, harhautus, petos. Tehdä, harjoittaa kokeissa vilppiä. Tehdä vilppiä jtka kohtaan" Huomioita: "Plagiointi" ja "plagiaatti" eivät ole oikeudellisia termejä. Ne eivät esiinny Suomen rikoslaissa tai tekijänoikeuslaissa. Suomen rikoslain mukaan varkaus on teko, joka kohdistuu irtaimeen omaisuuteen. 14

15 Korkeakoulukontekstiin liittyviä sanakirjamääritelmiä Korkeakoulun opintosuoritukseen liittyvä vilppi (opiskeluvilppi) Silpiö (2012): opiskeluvilppi epärehellinen keino tai teko opintosuorituksen arvioijan erehdyttämiseksi 15

16 Korkeakoulukontekstiin liittyviä sanakirjamääritelmiä Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2012): Plagointi on yksi tieteellisen vilpin neljästä alakategoriasta. Plagioinnilla (plagiarism) eli luvattomalla lainaamisella tarkoitetaan jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan, kuvallisen ilmaisun tai käännöksen esittämistä omana. Plagiointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi. Piittaamattomuuteen hyvästä tieteellisestä käytännöstä luetaan -- samojen tulosten julkaiseminen useita kertoja näennäisesti uusina (eli niin sanottu itsensä plagiointi) Silpiö (2012): plagiointi opintosuorituksessa 1) toisen tekemän työn tahallinen tai tahaton esittäminen omanaan opintosuorituksen arvioijaa erehdyttävällä tavalla, 2) saman työn esittäminen arvioitavaksi useamman kuin yhden opintosuorituksen osana 16

17 Plagiointi + Vilppi --> Plagiointivilppi Korkeakoulujen opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin ja opiskeluvilpin suhde PLAGIOINTI PLAGIOINTI- VILPPI OPISKELU- VILPPI Huom. Ympyröiden kokoon ei liity semantiikkaa. (Silpiö 2012, 86) 17

18 Plagiointi opintosuorituksessa Plagiointi voi olla tahallista (vilpillinen mieli), tuottamuksellista ("olisi pitänyt tietää ) tai tahatonta (vilpitön mieli) Opiskeluvilppi Plagiointi Esimerkiksi Carrollin (2009) mukaan opiskeluvilpiksi katsottavasta plagioinnista on kyse silloin kun Opiskelija tietää miten toimia oikein Opiskelija yrittää tahallaan harhauttaa arvioijaa plagioidun osan alkuperän suhteen Arvioija osoittaa riittävän perustellusti opiskelijan tekoa voitavan pitää tahallisena 18

19 Plagioinnin tahallisuusarvostelu TAHALLINEN TEKO Tekijän suoranaisena tarkoituksena on ollut seurauksen aiheuttaminen (tarkoitustahallisuus) tai tekijä on mieltänyt seurauksen varmuudella syntyvän, vaikka se ei ole ollut hänen varsinaisena tavoitteenaan (varmuustahallisuus). (Koskinen 2008.) TAHATON TEKO Tekijä on toiminut vilpittömällä mielellä, hänen tarkoituksenaan ei ole ollut seurauksen aiheuttaminen, eikä hän ole mieltänyt seurauksen syntyvän. Vilpitön mieli tarkoittaa henkilön tietämättömyyttä asioiden oikeasta laidasta. Perusteltu vilpitön mieli tarkoittaa, että henkilö ei tiedä, eikä hänen edellytetäkään tietävän asioiden oikeaa laitaa. (Kartio 1999, 242.) TUOTTAMUKSELLINEN TEKO Sijoittuu tahallisen ja tahattoman teon välimaastoon. Tyypillisesti siihen liittyy tekijän noudatettavan huolellisuusvelvoitteen rikkomista. Tuottamus voi johtua huolimattomuudesta tai varomattomuudesta. Törkeä tuottamus voi johtua piittaamattomasta suhtautumisesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Objektiiviset huolellisuusvelvoitteet voivat ilmetä kirjoitetuista normeista tai kirjoittamattomista säännöistä. (Koskinen 2008, 175.) (Silpiö 2012, 38 39) 19

20 Korkeakoulun opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin jatkumo (Silpiö 2012, 91) 20

21 Plagioinnin esiintymismuotojen pääluokat Korkeakoulun opintosuoritukseen liittyvän plagioinnin pääluokat 1. Suora kopiointi 2. Itsensä plagiointi 3. Yhteistoiminnallinen plagiointi Epärehellinen yhteistoiminta (kolluusio) Vapaamatkustaminen ryhmätyösuorituksessa 4. Yksittäiseen lainaukseen liittyvä plagiointi Tietoisesti omiin nimiin ottaminen Taitamaton tai huolimaton lähteisiin viittaaminen. Silpiö (2012, 93) 21

22 PLAGIARISMIN HALLINTA? OPISKELUVILPIN HALLINTA? 1. Sähköisen plagiaatintunnistuksen ulottumattomille jäävän plagiarismin hallinta? 2. Muuhun kuin tutkimustyyppiseen työhön liittyvän plagiarismin hallinta? 3. Muuhun kuin tekstinä esitettyyn aineistoon liittyvän plagiarismin hallinta? 4. Opiskeluvilpin hallinta? PLAGIOINTI PLAGIOINTI- VILPPI OPISKELU- VILPPI Sähköisen plagiaatintunnistuksen ulottuvilla oleva plagiointi Huom. Ympyröiden kokoon ei liity semantiikkaa. (Silpiö 2012, 86) 22

23 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 1/5 (Silpiö 2012, 72-73) 23

24 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 2/5 (Silpiö 2012, 72-73) 24

25 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 3/5 (Silpiö 2012, 72-73) 25

26 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 4/5 (Silpiö 2012, 72-73) 26

27 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 4/5 (Silpiö 2012, 72-73) 27

28 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 5/5 Lisää plagioinnin esiintymismuotojen alalajeja... Kakkonen & Motzgovoy ( ): Kielestä toiseen kääntämällä plagiointi (alkuperä ei enää erotu toiselle kielelle käännetyssä versiossa) Plagiaatintunnistimien teknisiin rajoitteisiin tai algoritmien heikkouksiin perustuva plagioinnin peitteleminen 28

29 Lopuksi joitakin muita plagioinnin esiintymismuotoja / piilevä paradoksi? Joitakin muita plagioinnin esiintymismuotoja laajemmassa kontekstissa: Institutionalisoitunut plagiarismi (institutionalized plagiarism) Haamukirjoittaja kirjoittaa esim. julkisuuden henkilön nimissä esitettävän teoksen, haamutiimi tekee osan tunnetun kirjailijan tai muun taiteilijan teoksesta tai avustaja kirjoittaa poliitikon puheen. Asianmukaisten lähdeviitteiden jättäminen pois oppimateriaaleista Säljön (2001, 131) mukaan sosiokulttuurinen konteksti on tässä keskeisessä roolissa. Toiminnot ja viestintä täytyy käsittää suhteessa siihen toimintajärjestelmään johon ne sisältyvät (mts. 145). Toimituksellinen haamukirjoittaminen (editorial ghostwriting) Lahjakirjoittajuus Byrokraattinen plagiarismi (bureaucratic plagiarism) Organisaation ylemmällä tasolla oleva henkilö ottaa nimiinsä organisaation alemmalla tasolla olevan henkilön laatiman tekstin Silpiö (2012, 58 60) 29

30 Miksi on tärkeätä pohtia mitä oikeastaan tarkoitamme kun puhumme plagioinnista? Kiitos! 30

31 Kalvosarjassa viitattuja lähteitä ja valikoitua kirjallisuutta Suomalaisten korkeakoulujen tutkimuksia Björklund, M. & Wenestam, C-G Academic cheating: frequency, methods, and causes. Åbo Akademi University. Paper presented at the European Conference on Educational Research, Lahti, Finland September Huusko, M. & Jokinen, S "En minä mutta pojat". Yliopisto-opiskeluun liittyvä epäeettinen toiminta sivistyksen ja tuloksellisuuden ristivedossa. OpinA. Oulun yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluiden julkaisuja. Sarja A 19 Puusniekka, A. & Eskola, J Muuttuva korkeakouluopiskelun moraali ja sen seuraukset? - Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden käsitysten vertailua. Teoksessa S. Havu-Nuutinen & M. Heiskanen (toim.).yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut. Joensuun yliopiston verkkojulkaisu. Haettu : svtied.pdf Korkeakoulujen opinnäytetöitä Aaltonen, T. & Haukka, J "Mitä pystympi pää - sitä kauemmaksi näkee" : kuinka paljon ja miksi Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat harrastavat tenttivilppiä. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Björklund, M Akademiskt fusk - Förekomst, metoder och orsaker. En enkätundersökning bland studerande vid Svenska handelshögskolan i Vasa, samt pedagogiska och teologiska fakulteterna vid Åbo Akademi. Åbo Akademi. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Eskelinen, V. & Hanninen, E HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoiden suhtautuminen plagiointiin. Plagioinnin taustatekijät ja laajuus vuonna HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Huusko, M. & Willman, S "En minä mutta pojat". Yliopisto-opiskeluun liittyvä epäeettinen toiminta sivistyksen ja tuloksellisuuden ristivedossa. Oulun yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Puusniekka, A "En koskaan tekisi niin, mutta jos hinnasta sovitaan... Korkeakouluopiskelijoiden käsityksiä opiskelun ja tutkimuksen etiikasta". Kuopion yliopisto. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Silpiö, K Opiskeluvilppi ja plagiointi korkeakoulujen opintosuorituksissa. Kirjallisuuskatsaus ja käsiteanalyysi. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Suokas, J Plagioinnin ennaltaehkäisy, jäljitys ja käsittely. Oulun yliopisto. Tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielma. Muita lähteitä Carroll, J Dealing with cases of student plagiarism in Finnish universities. Hankenin ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun plagiarismiseminaarin esitysmateriaalia. Kakkonen, T & Mozgovoy, M Hermetic and Web Plagiarism Detection Systems for Student Essays An Evaluation of the State-of-Art. Educational Computing research 42(2), Kartio, L Vaihdanta ja vakuudet. Teoksessa P. Timonen (toim.). Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään. Nide 1. Yksityisoikeus. Helsinki: Kauppakaari Oyj. Kielitoimiston sanakirja. 2006, Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Koskinen, P Rikosoikeuden yleiset opit ja rikosvastuun perusteet. Teoksessa T. Lappi-Seppälä, K. Hakamies, P. Koskinen, M. Majanen, S. Melander, Nuotio, K., A-M. Nuutila, T. Ojala & I. Rautio (toim.) Rikosoikeus. Helsinki: WSOYpro. Luukkanen, T. L Sama menetelmä, eri kohtalot kaksi väitöskirjaplagiaattia teologisessa tiedekunnassa. Teoksessa H. Mustakallio (toim.) Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja ( ). Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura. Säljö. R Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. Helsinki: WSOY. Tutkimuseettinen neuvottelukunta Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Viitattu Valikoitua kirjallisuutta Carroll, J A Handbook for Deterring Plagiarism in Higher Education. Oxford: Oxford Brookes University. Carroll, J Institutional issues in deterring, detecting and dealing with student plagiarism.oxford: Oxford Brookes University. Sutherland-Smith, W Plagiarism, the Internet and Student Learning. Improving Academic Integrity. Lontoo: Taylor & Francis. Whitley, B. E. & Keith-Spiegel, P Academic Dishonesty: An Educator's Guide. Mahwaw, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Hyvän tieteellisen käytännön oppiminen ja Turnitinin käyttöönotto

Hyvän tieteellisen käytännön oppiminen ja Turnitinin käyttöönotto Hyvän tieteellisen käytännön oppiminen ja Turnitinin käyttöönotto Strateginen rasti 15.5.2013: Hyvä tieteellinen käytäntö opetuksessa Markku Ihonen TENK:n ohje Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen

Lisätiedot

Muistiinpanoja käsitteiden "plagiointi" ja "plagiaatti" määrittelyn taustapohdinnasta

Muistiinpanoja käsitteiden plagiointi ja plagiaatti määrittelyn taustapohdinnasta Muistiinpanoja käsitteiden "plagiointi" ja "plagiaatti" määrittelyn taustapohdinnasta Totin 18.10.2013 kommentteja (muistiinpanojen 16.10.2013 versioon): ==> Sivujen 5-6 kaaviota on hieman päivitetty kommenttien

Lisätiedot

OPISKELUVILPPI JA PLAGIOINTI KORKEAKOULUJEN OPINTOSUORITUKSISSA

OPISKELUVILPPI JA PLAGIOINTI KORKEAKOULUJEN OPINTOSUORITUKSISSA TAMPEREEN YLIOPISTO OPISKELUVILPPI JA PLAGIOINTI KORKEAKOULUJEN OPINTOSUORITUKSISSA Kirjallisuuskatsaus ja käsiteanalyysi Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kari Silpiö 2012 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Plagiointi opintosuorituksissa TaY:n plagiointityöryhmän toimenpide-ehdotuksia

Plagiointi opintosuorituksissa TaY:n plagiointityöryhmän toimenpide-ehdotuksia TAUCHI Tampere Unit for Computer-Human Interaction Plagiointi opintosuorituksissa TaY:n plagiointityöryhmän toimenpide-ehdotuksia Veikko Surakka Research Group for Emotions, Sociality, and Computing Tampere

Lisätiedot

Yhteistyötä ilman riskejä? Ohjaajan ja ohjattavan keskinäiset vastuut ja velvollisuudet

Yhteistyötä ilman riskejä? Ohjaajan ja ohjattavan keskinäiset vastuut ja velvollisuudet 1 Yhteistyötä ilman riskejä? Ohjaajan ja ohjattavan keskinäiset vastuut ja velvollisuudet Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto 2 Tutkimuseettisen neuvottelukunnan

Lisätiedot

ETIIKKAA JA JURIDIIKKAA: HTK-OHJEISTUSTA UUSITAAN Sanna Kaisa Spoof Tutkimuseettinen neuvottelukunta

ETIIKKAA JA JURIDIIKKAA: HTK-OHJEISTUSTA UUSITAAN Sanna Kaisa Spoof Tutkimuseettinen neuvottelukunta ETIIKKAA JA JURIDIIKKAA: HTK-OHJEISTUSTA UUSITAAN 2011-2012 Sanna Kaisa Spoof Tutkimuseettinen neuvottelukunta 21.9.2011 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA (TENK) Perustettu vuonna 1991 (Asetus tutkimuseettisestä

Lisätiedot

Tekniikan alan kesäkandiseminaari Tiede ja tieteen pelisäännöt. Stina Giesecke Vanhempi yliopistonlehtori

Tekniikan alan kesäkandiseminaari Tiede ja tieteen pelisäännöt. Stina Giesecke Vanhempi yliopistonlehtori Tekniikan alan kesäkandiseminaari 2016 Tiede ja tieteen pelisäännöt Stina Giesecke Vanhempi yliopistonlehtori 31.05.2016 Käsiteltävät asiat Mitä tiede on? Tieteellisen työskentelyn hyvät käytännöt Tieteen

Lisätiedot

KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ LANGATTOMALLA KAMPUKSELLA VERKKO-OPETUKSESSA JA -OPISKELUSSA

KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ LANGATTOMALLA KAMPUKSELLA VERKKO-OPETUKSESSA JA -OPISKELUSSA KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ LANGATTOMALLA KAMPUKSELLA VERKKO-OPETUKSESSA JA -OPISKELUSSA MobIT-tutkijaryhmä Miika Lehtonen, Hanna Mattila Heli Ruokamo, Hannakaisa Isomäki 14.10.2004 Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa OPPI -kysely Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa Anna Parpala & Sari Lindblom-Ylänne Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Tekijyyteen liittyvät haasteet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan arjessa

Tekijyyteen liittyvät haasteet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan arjessa Tekijyyteen liittyvät haasteet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan arjessa Sanna Kaisa Spoof, TENK Tekijyys tieteessä seminaari 25.11.2015 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA (TENK) Perustettu asetuksella 1991

Lisätiedot

Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö Fuksi-info

Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö Fuksi-info Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö 8.9.2016 Fuksi-info Miten toimin, jos olen tyytymätön saamaani arvosanaan? Miten haen vapautusta toisen kotimaisen kielen suorittamisesta? Vastuullisen käyttäytymisen

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

Plagiointitapausten tunnistaminen ja käsittely Urkund-ohjelmaa käyttäen

Plagiointitapausten tunnistaminen ja käsittely Urkund-ohjelmaa käyttäen Plagiointitapausten tunnistaminen ja käsittely Urkund-ohjelmaa käyttäen 2010 Katja Pura, Tietojärjestelmäpalvelu Koulutuksen sisält ltö Mistä on kysymys? - Taustaa - Plagiointitapausten käsittelyohje Urkund-järjestelmän

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandista Pro Gradu tutkielmaan Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandi / gradu Kandidaatintutkielma on ensimmäinen tieteellinen opinnäytetyö,

Lisätiedot

TURNITIN-OHJELMAN KÄYTTÖ - OPISKELIJAN OHJE

TURNITIN-OHJELMAN KÄYTTÖ - OPISKELIJAN OHJE TURNITIN-OHJELMANKÄYTTÖ-OPISKELIJANOHJE Opettaja voi käyttää Turnitin-ohjelmaa opiskelijoiden kirjallisten töiden tarkastuksessa. Turnitin vertaa opiskelijan tekstiä kansainväliseen tietokantaan ja tekee

Lisätiedot

Hyvät tiedonhankintataidot ja plagioinnin välttäminen Lyhyesti Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmästä

Hyvät tiedonhankintataidot ja plagioinnin välttäminen Lyhyesti Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmästä Työpaja 2014 Hyvät tiedonhankintataidot ja plagioinnin välttäminen Lyhyesti Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmästä JY:ssa Opiskelija palauttaa työn Urkundiin Sähköpostitse tai Oppimisympäristöön (Optima,

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ. KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset. KOTA-AMKOTA seminaari Helsingin yliopisto

OPETUSMINISTERIÖ. KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset. KOTA-AMKOTA seminaari Helsingin yliopisto KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset KOTA-AMKOTA seminaari 13.-14.11.2008 Helsingin yliopisto Erikoistutkija Olli Poropudas OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

Urkund plagiaatintunnistus & Koppa. IT-palvelut Hannele Rajaniemi

Urkund plagiaatintunnistus & Koppa. IT-palvelut Hannele Rajaniemi Urkund plagiaatintunnistus & Koppa IT-palvelut Hannele Rajaniemi Taustaksi URKUND plagiaatintunnistussovellus vertaa opiskelijan toimittamaa dokumenttia kolmeen eri lähdeaineistoon: - Internet - Kustannettu

Lisätiedot

TENKin koulutustyöryhmän ohjeistus tutkimusetiikan koulutuksesta. Heidi Hyytinen

TENKin koulutustyöryhmän ohjeistus tutkimusetiikan koulutuksesta. Heidi Hyytinen TENKin koulutustyöryhmän ohjeistus tutkimusetiikan koulutuksesta Heidi Hyytinen 24.9.2014 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA (TENK) Itsenäinen ja riippumaton toimija Toimisto sijoitettu Tieteellisten seurain

Lisätiedot

Moodle-Turnitin käyttöopas opiskelijalle

Moodle-Turnitin käyttöopas opiskelijalle Moodle-Turnitin käyttöopas opiskelijalle fairutu - ohjeversio 10.9.2013 - Sisällys Oppimisen eettiset ohjeet Turun yliopistossa... 2 Luku 1: Moodle-kurssille kirjautuminen... 3 Luku 2: Tehtävän palauttaminen...

Lisätiedot

Plagioinnin ennaltaehkäisy, jäljitys ja käsittely. Janne Suokas Oulun yliopiston tietohallinto

Plagioinnin ennaltaehkäisy, jäljitys ja käsittely. Janne Suokas Oulun yliopiston tietohallinto Plagioinnin ennaltaehkäisy, jäljitys ja käsittely Janne Suokas Oulun yliopiston tietohallinto Taustaa käsitteille Plagiointi on toisten tuottamien ideoiden, tietojen, kielen tai kirjoituksien käyttämistä

Lisätiedot

Aktivoivat opetusmenetelmät opiskelijoiden kokemana

Aktivoivat opetusmenetelmät opiskelijoiden kokemana Aktivoivat opetusmenetelmät opiskelijoiden kokemana Kysely kasvatustieteen opiskelijoille ja yliopistopedagogisiin koulutuksiin osallistuneille yliopisto-opettajille Mari Murtonen & Katariina Hava, Turun

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet Arja Kuula, kehittämispäällikkö Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto 21.03.2011 Itä-Suomen yliopiston tutkimusetiikan seminaari Tarpeet

Lisätiedot

SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä

SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä 2010-2015 Vapaan sivistystyön päivät 27.-28.8.2015 Joensuu Heidi Luukkainen ja Leena Saloheimo Opinnäytteiden hakutapa: hakusanoilla

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Opinnäytetyön tietoperusta ja tekstin rakennemallit

Opinnäytetyön tietoperusta ja tekstin rakennemallit Opinnäytetyön tietoperusta ja tekstin rakennemallit KTT Mika Boedeker, TAMK FL Aino Vuorijärvi, Stadia Opinnäytetöiden kehittäminen -hanke Päätösseminaari, Oulu 28.9.2006 Relevantti tietoperusta Osuuko?

Lisätiedot

Vilppiä ja plagiointia koskevia määräyksiä Jyväskylän yliopistossa

Vilppiä ja plagiointia koskevia määräyksiä Jyväskylän yliopistossa Vilppiä ja plagiointia koskevia määräyksiä Jyväskylän yliopistossa Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 24 Kuulusteluun osallistuvat on pyrittävä sijoittamaan kuulustelutilaan siten, että jokaisella on

Lisätiedot

Minä osaan, sinä tunnistat yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä englannin kieli- ja viestintäosaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta

Minä osaan, sinä tunnistat yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä englannin kieli- ja viestintäosaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Minä osaan, sinä tunnistat yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä englannin kieli- ja viestintäosaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Satu Tuomainen Yliopisto-opiskelija voi osoittaa opintoihinsa kuuluvaa

Lisätiedot

Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena. Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala

Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena. Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala Mitä tekemistä tutkijoilla oli interaktiivinen opetus ja oppiminen hankkeessa? Hankkeen alussa toinen tutkijoista

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

2. PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS

2. PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS HAKULOMAKE 1/6 Hakuaika päättyy 14.2.2014 klo Hakemus ja sen liitteet jätetään 4 kappaleena sen yliopiston psykologian oppiaineeseen, johon hakija ensisijaisesti pyrkii. Kuoreen merkintä Haku erikoispsykologin

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Perimmäinen kysymys. Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista. Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? Kari Hämäläinen (VATT)

Perimmäinen kysymys. Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista. Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? Kari Hämäläinen (VATT) Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista Kari Hämäläinen (VATT) VATES päivät, 5.5.2015 Perimmäinen kysymys Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? 1 Kolme ehtoa kausaaliselle syy seuraussuhteelle

Lisätiedot

Johtopäätöksiä OTM -tutkielmasta: Yrityssaneerauksen perusselvityksen funktio

Johtopäätöksiä OTM -tutkielmasta: Yrityssaneerauksen perusselvityksen funktio Johtopäätöksiä OTM -tutkielmasta: Yrityssaneerauksen perusselvityksen funktio Saneerausmenettelyn lopputulosta koskevat tiedot ja perusselvitysten sisältö Tutkimusaineistoon sisältyi 30 perusselvitystä,

Lisätiedot

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Tekijänoikeusseminaari 10.10.2008 Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopiston kirjasto Julkaisukeskus Esityksen pääkohdat Taustaksi Tunnuslukuja,

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

Kirjasto kumppanina. OPS-sarja Mirja Laitinen, Tiia Puputti, Tytti Leppänen

Kirjasto kumppanina. OPS-sarja Mirja Laitinen, Tiia Puputti, Tytti Leppänen Kirjasto kumppanina OPS-sarja 16.3.2015 Mirja Laitinen, Tiia Puputti, Tytti Leppänen Kohti kestäviä ja kehittyviä tiedonhankinnan taitoja sekä akateemista kasvua Mirja Laitinen ja Tiia Puputti Rehtorin

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

Ajankohtaista TSV:n vertaisarviointitunnuksesta

Ajankohtaista TSV:n vertaisarviointitunnuksesta Ajankohtaista TSV:n vertaisarviointitunnuksesta Anna-Sofia Ruth ja Janne Pölönen Julkaisufoorumi Ajankohtaista julkaisemisessa 13.5.2016 Tieteiden talo Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille TSV:n

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Mittaamisen vaikeus. KOKEMUKSET JAKOON informaatiolukutaidon kipupisteet STKS:n seminaari, Helsinki

Mittaamisen vaikeus. KOKEMUKSET JAKOON informaatiolukutaidon kipupisteet STKS:n seminaari, Helsinki Mittaamisen vaikeus KOKEMUKSET JAKOON informaatiolukutaidon kipupisteet 2.12.2005 STKS:n seminaari, Helsinki Anne Lehto, suunnittelija, Helsingin yliopisto anne.ma.lehto@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/infolukutaito

Lisätiedot

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta?

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Yhdessä seminaari 3.6.2013 Susanna Niinistö Sivuranta Pohdintaa seminaarin päätteeksi Viestinnän muutos miksi meidän kaikkien pitäisi välittää viestintäosaamisestamme

Lisätiedot

KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA

KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA 2013-14 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA JOENSUUN KAMPUS TUTKINTORAKENNE laajuus koodi Ajalla Joensuu PSYKOLOGIA 3 8013051 Skills for Students

Lisätiedot

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä Mari Lampenius Asianajaja 23.5.2011 Teoksen tekijänoikeus Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus

Lisätiedot

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) 29604 Helsingin yliopisto 0 29617 Joensuun yliopisto 0 29542 Kuopion yliopisto 29314 Lapin yliopisto 29580 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29479 Oulun yliopisto

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Teemaseminaari on. Historiatieteellisen ajattelutavan tarkastelutavan esittämisen keskustelun perusvalmiuksien harjoittelua

Teemaseminaari on. Historiatieteellisen ajattelutavan tarkastelutavan esittämisen keskustelun perusvalmiuksien harjoittelua TEEMASEMINAARI Teemaseminaari on Historiatieteellisen ajattelutavan tarkastelutavan esittämisen keskustelun perusvalmiuksien harjoittelua Askel itsenäiseen tekemiseen jatkotutkinnot ja -tutkimukset maisteriseminaari

Lisätiedot

SCI3025.kand Kandidaatintyö ja seminaari (Tuotantotalous) (10 op) SCI3026.kand Kandidaatintyö ja seminaari (Informaatioverkostot) (10 op)

SCI3025.kand Kandidaatintyö ja seminaari (Tuotantotalous) (10 op) SCI3026.kand Kandidaatintyö ja seminaari (Informaatioverkostot) (10 op) SCI3025.kand Kandidaatintyö ja seminaari (Tuotantotalous) (10 op) SCI3026.kand Kandidaatintyö ja seminaari (Informaatioverkostot) (10 op) Tervetuloa kevään 2017 kurssille! Kurssin henkilökunta Tuotantotalouden

Lisätiedot

AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI

AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI Tiina Kosunen tiina.kosunen@helsinki.fi Sisältö Portfolio??? Portfolion kaksi roolia Yliopistoportfolion rakenne ja sisältö Portfolio CV Hyvä / huono / turha portfolio

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari 21.3.2011 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT TUTKIMUSEETTINEN TOIMIKUNTA (http://www.uef.fi/uef/tutkimusetiikka) professori Risto

Lisätiedot

PORTFOLIOT JA OPETUSANSIOIDEN ARVIOINTI

PORTFOLIOT JA OPETUSANSIOIDEN ARVIOINTI PORTFOLIOT JA OPETUSANSIOIDEN ARVIOINTI Tiina Kosunen, HY Peda-forum Kuusamo 11.11.2004 Työpajan sisältö Portfolioajattelu Opetusportfolio oman työn kehittämisessä Sisältö Rakenne Opetusportfolio virantäytön

Lisätiedot

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN DIPLOMITYÖOHJEET 24.11.2014

OULUN YLIOPISTON ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN DIPLOMITYÖOHJEET 24.11.2014 1 OULUN YLIOPISTON ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN DIPLOMITYÖOHJEET 24.11.2014 1. YLEISTÄ Diplomityö Julkinen opinnäyte Diplomityö on syventäviin opintoihin kuuluva tutkimustyön luonteinen (taiteellinen tai

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 Asia Hakijat Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tekijänoikeudet Opiskelijayhdistys A ry. ja Opiskelijayhdistys B ry. Annettu 28.5.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari

Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Kemira GrowHow: Paikallisen vaihtelun korjaaminen kasvatuskokeiden tuloksissa 21.2.2008 Ilkka Anttila Mikael Bruun Antti Ritala Olli Rusanen Timo Tervola

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

DILAPORT. Digital Language Portfolio. -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon. AMKpäivät. Kotka

DILAPORT. Digital Language Portfolio. -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon. AMKpäivät. Kotka DILAPORT Digital Language Portfolio -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon Minna Scheinin, Turun ammattikorkeakoulu Teemat kielisalkkutyöskentelystä pedagogisia lähtökohtia kielisalkkutyöskentelyn

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

Laadukas oppiminen ja opetus Avoimessa yliopistossa. Saara Repo Pedagoginen yliopistonlehtori Avoin yliopisto Helsingin yliopisto 4.9.

Laadukas oppiminen ja opetus Avoimessa yliopistossa. Saara Repo Pedagoginen yliopistonlehtori Avoin yliopisto Helsingin yliopisto 4.9. Laadukas oppiminen ja opetus Avoimessa yliopistossa Saara Repo Pedagoginen yliopistonlehtori Avoin yliopisto Helsingin yliopisto 4.9.2012 Opetus Avoimessa yliopistossa Aina Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Päätös OKM/88/592/2014 12.12.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.5.2014 päätöksen (18/592/2014)

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET OPM mietintö 2003 koulutukseen tulee sisältyä psykoterapian

Lisätiedot

Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Paikkatietomarkkinat: Paikkatietoikkuna opetuksessa 4.11.2014 Sanna Mäki Maantieteen ja geologian laitos Esityksen aiheita Paikkatieto-osaaminen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Kielenhuolto ja sen tarvitsema tutkimus muuttuvassa yhteiskunnassa. Salli Kankaanpää AFinLAn syyssymposiumi

Kielenhuolto ja sen tarvitsema tutkimus muuttuvassa yhteiskunnassa. Salli Kankaanpää AFinLAn syyssymposiumi Kielenhuolto ja sen tarvitsema tutkimus muuttuvassa yhteiskunnassa Salli Kankaanpää AFinLAn syyssymposiumi 14.11.2015 Sisällys 1) Suomen kielen huolto Kotuksen tehtävänä 2) Kielenhuollon toimintaympäristö

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOKONAISTULOS: / 45 pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOKONAISTULOS: / 45 pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 4.6.2015 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

Näkökulma itäsuomalaisten nuorten tilanteeseen

Näkökulma itäsuomalaisten nuorten tilanteeseen Näkökulma itäsuomalaisten nuorten tilanteeseen Jouko Laaksonen, Mikkelin ammattikorkeakoulu Iisalmi 5.5.2011 Raameja esitykselle: - haastava aihe; keskittyminen esityksessä erityisesti alueelle kiinnittymiseen,

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka (TFM) Käytännön järjestelyt ensimmäisessä projektityössä

PHYS-A0120 Termodynamiikka (TFM) Käytännön järjestelyt ensimmäisessä projektityössä PHYS-A0120 Termodynamiikka (TFM) Käytännön järjestelyt ensimmäisessä projektityössä Perjantai 30.10.2015 Projektityön tarkoitus Oppia termodynamiikkaa: esim. lämpövarastot, lämmönsiirto, erilaiset syklit,

Lisätiedot

Portfolioesimerkkejä. Minna Rajalin 29.5.2012

Portfolioesimerkkejä. Minna Rajalin 29.5.2012 Portfolioesimerkkejä Minna Rajalin 29.5.2012 Portfolio, määritelmiä Wikipedia: Portfolio eli ansiokansio tarkoittaa suomen kielessä useimmiten uraportfoliota, johon henkilö kokoaa näytteet koulutuksestaan,

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus

Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus Koordinaattori Kari Lehti Psykonet Psykologian perusopintokokonaisuus Perusopinnot kokonaisuudessaan ja osa aine- ja syventävistä opinnoista toteutetaan Psykonetyhteistyönä

Lisätiedot

IL-SUOSITUKSEN TILANNE

IL-SUOSITUKSEN TILANNE IL-SUOSITUKSEN TILANNE Riitta-Liisa Karjalainen / Kaija Kivikoski Amk-kirjastojen Pedagogiikka-työryhmä Leena Järveläinen Yo-kirjastojen Informaatiolukutaitoverkosto STKS:n IL-seminaari, 29.11.2012 ESITYKSEN

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Pohtimiskaavio ja analyysimatriisi lähdekirjallisuuden argumentaatioanalyysin

Pohtimiskaavio ja analyysimatriisi lähdekirjallisuuden argumentaatioanalyysin Pohtimiskaavio ja analyysimatriisi lähdekirjallisuuden argumentaatioanalyysin apuna @jatellaan yhdessä -hanke (eeducation) Miika Marttunen & Carita Kiili Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos Hankkeen

Lisätiedot

KIRJALLISUUTTA 1. Tieteen etiikka KIRJALLISUUTTA 3 KIRJALLISUUTTA 2 LINKKEJÄ LINKKEJÄ

KIRJALLISUUTTA 1. Tieteen etiikka KIRJALLISUUTTA 3 KIRJALLISUUTTA 2 LINKKEJÄ LINKKEJÄ KIRJALLISUUTTA 1 Tieteen etiikka 13 Eettiset perusvaatimukset tutkimustyössä Clarkeburn, Henriikka ja Arto Mustajoki, Tutkijan arkipäivän etiikka, Vastapaino, Tampere 2007. Hallamaa, Jaana, Veikko Launis,

Lisätiedot

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne Tutkinnon uudistus Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin tutkintojen tavoitteet ja rakenne HUOM: tämä kalvosarja ei edusta mitään virallista kantaa. Se perustuu Nevanlinnan vetämässä tavoitetyöryhmässä

Lisätiedot

KIRJALLISUUTTA 1 TIETEEN ETIIKKA LINKKEJÄ KIRJALLISUUTTA 2. Tutkija työssään LINKKEJÄ

KIRJALLISUUTTA 1 TIETEEN ETIIKKA LINKKEJÄ KIRJALLISUUTTA 2. Tutkija työssään LINKKEJÄ TIETEEN ETIIKKA 13 Eettiset perusvaatimukset tutkimustyössä 2012 Ilpo Halonen, ilpo.halonen@helsinki.fi Materiaalia saa käyttää ainoastaan henkilökohtaisiin opiskelutarkoituksiin! 2 KIRJALLISUUTTA 1 Clarkeburn,

Lisätiedot

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010%

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% A. RefereedScientificArticles(vertaisarvioidut%tieteelliset%artikkelit)

Lisätiedot