PLAGIOINTIVILPPI SUOMEN KORKEAKOULUISSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PLAGIOINTIVILPPI SUOMEN KORKEAKOULUISSA"

Transkriptio

1 PLAGIOINTIVILPPI SUOMEN KORKEAKOULUISSA Miten laajasta ja tutkitusta ilmiöstä keskustelemme? Työkäsitteiden määrittelyä Kari Silpiö HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Plagiarismin hallinta ja sähköinen plagiaatintunnistus -seminaari Hanken

2 Aihealueen tutkimusta 1/4 USA Tutkimuksia opiskeluvilpin (student cheating )harjoittamisesta vuodesta 1928 lähtien Systemaattisen tutkimuksen katsotaan alkaneen vuonna 1963 Bowersin kyselytutkimuksesta Tutkittu mm. opiskeluvilpin eri muotojen yleisyyttä vastaajajoukossa opetushenkilöstön ja opiskelijoiden käsityksiä opiskeluvilpistä ja plagioinnista sekä erilaisten tekojen vakavuusasteista taustatekijöitä ja syitä opiskeluvilpin harjoittamiseen millaiset opiskelijat harjoittavat vilppiä opiskeluvilpin ja työelämään liittyvien epäeettisten/epärehellisten toimintatapojen hyväksymisen välistä suhdetta miksi korkeakoulun opetushenkilöstö ei puutu opiskeluvilppiin korkeakoulun eettisten ohjeiden ja opiskeluvilpin esiintymisen välistä suhdetta jne. (Silpiö 2012, 22 23) 2

3 Aihealueen tutkimusta 2/4 USA / Esimerkkejä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluvilpistä Parrin (1936) kenttäkokeen (N=409) osallistujista 42 % harjoitti tenttivilppiä Bowersin (1964) kyselytutkimuksen (N=5000) vastaajista 75 % ilmoitti harjoittaneensa tenttivilppiä ainakin kerran korkeakouluopinnoissaan Whitleyn (1998) meta-analyysissa (46 aiempaa kyselytutkimusta) opiskeluvilppiä harjoittaneiden vastaajien keskiarvo oli 70,4 % Christiensen-Hughesin ja McCaben (2006b) kyselyyn vastasi yhteensä perustutkintoopiskelijaa 11 kanadalaisesta korkeakoulusta. Vastaajista 53 % ilmoitti tehneensä opiskeluvilpiksi luokitellun teon vähintään kerran. Ruotsi / Esimerkki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluvilpistä Trostin (2009) kyselytutkimuksen (N=322) vastaajista 81 % ilmoitti valehdelleensa opintosuorituksen arvioijalle vaikuttaakseen arviointiin 55 % ilmoitti esittäneensä toisen opiskelijan tekemän työn arvioitavaksi omanaan 31 % ilmoitti esittäneensä muusta lähteestä (esim. esseetehtaasta) kopioimansa työn arvioitavaksi omissa nimissään. (Silpiö 2012, 23 25) 3

4 Aihealueen tutkimusta 3/4 ISO-BRITANNIA Vähän tutkimuksia, mutta muutama runsaasti viitattu lähde (esim. Park 2003; 2004; Carroll 2002; 2005) The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) Code of practice for the assurance of academic quality and standards in higher education Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointiraporteissa otetaan kantaa myös QAA:n edellyttämiin plagiarismiin liittyviin asioihin Definitions of plagiarism, clear procedures & policies for plagiarism, associated penalties, anti-plagiarism software, plagiarism statistics, student & staff awareness of plagiarism, anti-plagiarism guidance, effectiveness of the plagiarism policy,... JISC: The JISC Electronic Plagiarism Detection project 4

5 Aihealueen tutkimusta 3/4 ISO-BRITANNIA / Esimerkkejä sanomalehtien tekemistä kyselyistä: The Telegraph -lehden tekemässä lukuvuotta koskevassa kyselyssä 83 brittiläistä korkeakoulua ilmoitti kirjanneensa yhteensä opiskeluvilppitapausta (The Telegraph ) Varsity-lehden vuonna 2008 Cambridgen yliopiston opiskelijoille tekemässä kyselyssä 49 % vastaajista (N=1014) ilmoitti tehneensä yliopiston säännöissä plagioinniksi luokitellun teon. Vain 5 % vastaajista ilmoitti jääneensä kiinni plagioinnista. (Varsity ) (Silpiö 2012, 79) 5

6 Opiskeluvilpin ja plagioinnin esiintymisen tutkiminen Tyypillisiä opiskeluvilpin ja plagioinnin esiintymisen selvittämistapoja: Tehdään kysely opiskelijoille Kenttäkoe Tarkastellaan oppilaitoksilta saatuja tapausten lukumäärätietoja Tehdään kysely opetushenkilöstölle Kommentti: Tarkasteltujen tutkimusartikkelien perusteella aiemmassa tutkimuksessa ei ole yleensä pyritty tilastollisesti yleistettäviin tuloksiin. Asianmukaisen trendianalyysin kannalta tulokset eivät useimmiten ole riittävän yhteismitallisia. Myös tutkittavan ilmiön määrittelyt ja kysymyspatterit usein eroavat toisistaan. Esimerkiksi tähänastiset suomalaiset kyselytutkimukset näyttävät kertovan tilastollisesti ja tieteellisesti uskottavasti opiskeluvilpin ja plagioinnin esiintymisestä vain vastaajien keskuudessa (ei koko oppilaitoksessa tai laajemmin). Myös kysymyspatterit eroavat toisistaan. (Silpiö 2012) 6

7 Johdatusta Suomen tilanteeseen SUOMI Kolme tutkimusraporttia: 1999, 2001 ja 2004 Ainakin kuusi pro gradu -tutkielmaa: 1997, 1999, 2001, 2005, 2010 ja 2012 Lisäksi muutamia tutkimusetiikkaan ja plagiaatintunnistinohjelmistojen kehittämiseen liittyviä opinnäytteitä Varhaisimmat plagiointivilpin vuoksi hylätyt väitöskirjat: 1847 ja 1853 (Luukkanen 2002) (Silpiö 2012, 27 28) 7

8 Suomalaisia tutkimuksia 1/2 (Silpiö 2012, 27) 8

9 Suomalaisia tutkimuksia 2/2 (Silpiö 2012, 27) 9

10 Opiskeluvilpin yleisyys kyselytutkimusten vastaajajoukoissa (Silpiö 2012, 29) Huom. Jokaisessa yllä mainitussa kyselyssä on käytetty erilaista kysymyspatteria. 10

11 Plagiaattorien osuus kyselytutkimusten vastaajajoukoissa Puusniekan ja Eskolan (2004) sekä Suokkaan (2010) kyselyiden vastaajista (N=1600, kolmen suomalaisen korkeakoulun opiskelijoita) 23 % on käyttänyt samaa harjoitustyötä useamman kerran eri kursseilla 19 % on käyttänyt Internetistä otettua tekstiä omissa nimissään 13 % on saanut suoritusmerkinnän ryhmätyöstä, vaikka ei olekaan tehnyt omaa yhteisesti sovittua osuuttaan 8 % on palauttanut opiskelukaverin tekemän harjoitustyön omissa nimissään. Mainitut osuudet on laskettu yhdistelemällä mainittujen kahden kyselyn tuloksia. (Silpiö 2012, 31) 11

12 TYÖKÄSITTEIDEN TARKASTELUA Englanninkieliset termit Suomennokseni Student Plagiarism "plagiointi opintosuorituksessa" Student Cheating "opiskeluvilppi" Kirjallisuudessa esiintyy seuraavat kaksi erityistä lähestymistapaa käsitteen "plagiointi opintosuorituksessa" tarkastelemiseen: Lähdetään liikkeelle plagiointi-käsitteestä Lähdetään liikkeelle opiskeluvilppi-käsitteestä ja tarkastellaan plagiointia eräänä opiskeluvilpin alalajina. 12

13 Mitä tarkoitamme "plagioinnilla"? Plagiointi-käsitteen sisältö määrittyy valitun tarkastelunäkökulman ja siihen liittyvien tavoitteiden kautta. Kirjallisuudessa korostetaan tämän käsitteen monimuotoisuutta ja sen riippuvuutta erilaisista tulkinnan konteksteista (ks. esim. Carroll 2002; Sutherland-Smith 2008; Whitley & Keith-Spiegel 2002; Surakka 2003). Plagiointi Tekijänoikeus Hyvä tieteellinen käytäntö Tekijänoikeus, plagiointi ja 'hyvä tieteellinen käytäntö' korkeakoulussa 13

14 Peruskäsitteitä: plagiointi ja vilppi Kielitoimiston sanakirja (2006): "plagioida esittää toisen tekijän tekstiä, musiikkia tm. taiteellista t. tieteellistä tuotantoa omanaan, varastaa." "plagiaatti kirjallinen t. taiteellinen varkaus, plagiointi; sellaiseen perustuva teos t. sen osa." "vilppi epärehellinen keino t. teko vars. jkn harhauttamiseksi, harhautus, petos. Tehdä, harjoittaa kokeissa vilppiä. Tehdä vilppiä jtka kohtaan" Huomioita: "Plagiointi" ja "plagiaatti" eivät ole oikeudellisia termejä. Ne eivät esiinny Suomen rikoslaissa tai tekijänoikeuslaissa. Suomen rikoslain mukaan varkaus on teko, joka kohdistuu irtaimeen omaisuuteen. 14

15 Korkeakoulukontekstiin liittyviä sanakirjamääritelmiä Korkeakoulun opintosuoritukseen liittyvä vilppi (opiskeluvilppi) Silpiö (2012): opiskeluvilppi epärehellinen keino tai teko opintosuorituksen arvioijan erehdyttämiseksi 15

16 Korkeakoulukontekstiin liittyviä sanakirjamääritelmiä Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2012): Plagointi on yksi tieteellisen vilpin neljästä alakategoriasta. Plagioinnilla (plagiarism) eli luvattomalla lainaamisella tarkoitetaan jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan, kuvallisen ilmaisun tai käännöksen esittämistä omana. Plagiointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi. Piittaamattomuuteen hyvästä tieteellisestä käytännöstä luetaan -- samojen tulosten julkaiseminen useita kertoja näennäisesti uusina (eli niin sanottu itsensä plagiointi) Silpiö (2012): plagiointi opintosuorituksessa 1) toisen tekemän työn tahallinen tai tahaton esittäminen omanaan opintosuorituksen arvioijaa erehdyttävällä tavalla, 2) saman työn esittäminen arvioitavaksi useamman kuin yhden opintosuorituksen osana 16

17 Plagiointi + Vilppi --> Plagiointivilppi Korkeakoulujen opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin ja opiskeluvilpin suhde PLAGIOINTI PLAGIOINTI- VILPPI OPISKELU- VILPPI Huom. Ympyröiden kokoon ei liity semantiikkaa. (Silpiö 2012, 86) 17

18 Plagiointi opintosuorituksessa Plagiointi voi olla tahallista (vilpillinen mieli), tuottamuksellista ("olisi pitänyt tietää ) tai tahatonta (vilpitön mieli) Opiskeluvilppi Plagiointi Esimerkiksi Carrollin (2009) mukaan opiskeluvilpiksi katsottavasta plagioinnista on kyse silloin kun Opiskelija tietää miten toimia oikein Opiskelija yrittää tahallaan harhauttaa arvioijaa plagioidun osan alkuperän suhteen Arvioija osoittaa riittävän perustellusti opiskelijan tekoa voitavan pitää tahallisena 18

19 Plagioinnin tahallisuusarvostelu TAHALLINEN TEKO Tekijän suoranaisena tarkoituksena on ollut seurauksen aiheuttaminen (tarkoitustahallisuus) tai tekijä on mieltänyt seurauksen varmuudella syntyvän, vaikka se ei ole ollut hänen varsinaisena tavoitteenaan (varmuustahallisuus). (Koskinen 2008.) TAHATON TEKO Tekijä on toiminut vilpittömällä mielellä, hänen tarkoituksenaan ei ole ollut seurauksen aiheuttaminen, eikä hän ole mieltänyt seurauksen syntyvän. Vilpitön mieli tarkoittaa henkilön tietämättömyyttä asioiden oikeasta laidasta. Perusteltu vilpitön mieli tarkoittaa, että henkilö ei tiedä, eikä hänen edellytetäkään tietävän asioiden oikeaa laitaa. (Kartio 1999, 242.) TUOTTAMUKSELLINEN TEKO Sijoittuu tahallisen ja tahattoman teon välimaastoon. Tyypillisesti siihen liittyy tekijän noudatettavan huolellisuusvelvoitteen rikkomista. Tuottamus voi johtua huolimattomuudesta tai varomattomuudesta. Törkeä tuottamus voi johtua piittaamattomasta suhtautumisesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Objektiiviset huolellisuusvelvoitteet voivat ilmetä kirjoitetuista normeista tai kirjoittamattomista säännöistä. (Koskinen 2008, 175.) (Silpiö 2012, 38 39) 19

20 Korkeakoulun opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin jatkumo (Silpiö 2012, 91) 20

21 Plagioinnin esiintymismuotojen pääluokat Korkeakoulun opintosuoritukseen liittyvän plagioinnin pääluokat 1. Suora kopiointi 2. Itsensä plagiointi 3. Yhteistoiminnallinen plagiointi Epärehellinen yhteistoiminta (kolluusio) Vapaamatkustaminen ryhmätyösuorituksessa 4. Yksittäiseen lainaukseen liittyvä plagiointi Tietoisesti omiin nimiin ottaminen Taitamaton tai huolimaton lähteisiin viittaaminen. Silpiö (2012, 93) 21

22 PLAGIARISMIN HALLINTA? OPISKELUVILPIN HALLINTA? 1. Sähköisen plagiaatintunnistuksen ulottumattomille jäävän plagiarismin hallinta? 2. Muuhun kuin tutkimustyyppiseen työhön liittyvän plagiarismin hallinta? 3. Muuhun kuin tekstinä esitettyyn aineistoon liittyvän plagiarismin hallinta? 4. Opiskeluvilpin hallinta? PLAGIOINTI PLAGIOINTI- VILPPI OPISKELU- VILPPI Sähköisen plagiaatintunnistuksen ulottuvilla oleva plagiointi Huom. Ympyröiden kokoon ei liity semantiikkaa. (Silpiö 2012, 86) 22

23 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 1/5 (Silpiö 2012, 72-73) 23

24 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 2/5 (Silpiö 2012, 72-73) 24

25 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 3/5 (Silpiö 2012, 72-73) 25

26 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 4/5 (Silpiö 2012, 72-73) 26

27 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 4/5 (Silpiö 2012, 72-73) 27

28 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 5/5 Lisää plagioinnin esiintymismuotojen alalajeja... Kakkonen & Motzgovoy ( ): Kielestä toiseen kääntämällä plagiointi (alkuperä ei enää erotu toiselle kielelle käännetyssä versiossa) Plagiaatintunnistimien teknisiin rajoitteisiin tai algoritmien heikkouksiin perustuva plagioinnin peitteleminen 28

29 Lopuksi joitakin muita plagioinnin esiintymismuotoja / piilevä paradoksi? Joitakin muita plagioinnin esiintymismuotoja laajemmassa kontekstissa: Institutionalisoitunut plagiarismi (institutionalized plagiarism) Haamukirjoittaja kirjoittaa esim. julkisuuden henkilön nimissä esitettävän teoksen, haamutiimi tekee osan tunnetun kirjailijan tai muun taiteilijan teoksesta tai avustaja kirjoittaa poliitikon puheen. Asianmukaisten lähdeviitteiden jättäminen pois oppimateriaaleista Säljön (2001, 131) mukaan sosiokulttuurinen konteksti on tässä keskeisessä roolissa. Toiminnot ja viestintä täytyy käsittää suhteessa siihen toimintajärjestelmään johon ne sisältyvät (mts. 145). Toimituksellinen haamukirjoittaminen (editorial ghostwriting) Lahjakirjoittajuus Byrokraattinen plagiarismi (bureaucratic plagiarism) Organisaation ylemmällä tasolla oleva henkilö ottaa nimiinsä organisaation alemmalla tasolla olevan henkilön laatiman tekstin Silpiö (2012, 58 60) 29

30 Miksi on tärkeätä pohtia mitä oikeastaan tarkoitamme kun puhumme plagioinnista? Kiitos! 30

31 Kalvosarjassa viitattuja lähteitä ja valikoitua kirjallisuutta Suomalaisten korkeakoulujen tutkimuksia Björklund, M. & Wenestam, C-G Academic cheating: frequency, methods, and causes. Åbo Akademi University. Paper presented at the European Conference on Educational Research, Lahti, Finland September Huusko, M. & Jokinen, S "En minä mutta pojat". Yliopisto-opiskeluun liittyvä epäeettinen toiminta sivistyksen ja tuloksellisuuden ristivedossa. OpinA. Oulun yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluiden julkaisuja. Sarja A 19 Puusniekka, A. & Eskola, J Muuttuva korkeakouluopiskelun moraali ja sen seuraukset? - Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden käsitysten vertailua. Teoksessa S. Havu-Nuutinen & M. Heiskanen (toim.).yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut. Joensuun yliopiston verkkojulkaisu. Haettu : svtied.pdf Korkeakoulujen opinnäytetöitä Aaltonen, T. & Haukka, J "Mitä pystympi pää - sitä kauemmaksi näkee" : kuinka paljon ja miksi Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat harrastavat tenttivilppiä. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Björklund, M Akademiskt fusk - Förekomst, metoder och orsaker. En enkätundersökning bland studerande vid Svenska handelshögskolan i Vasa, samt pedagogiska och teologiska fakulteterna vid Åbo Akademi. Åbo Akademi. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Eskelinen, V. & Hanninen, E HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoiden suhtautuminen plagiointiin. Plagioinnin taustatekijät ja laajuus vuonna HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Huusko, M. & Willman, S "En minä mutta pojat". Yliopisto-opiskeluun liittyvä epäeettinen toiminta sivistyksen ja tuloksellisuuden ristivedossa. Oulun yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Puusniekka, A "En koskaan tekisi niin, mutta jos hinnasta sovitaan... Korkeakouluopiskelijoiden käsityksiä opiskelun ja tutkimuksen etiikasta". Kuopion yliopisto. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Silpiö, K Opiskeluvilppi ja plagiointi korkeakoulujen opintosuorituksissa. Kirjallisuuskatsaus ja käsiteanalyysi. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Suokas, J Plagioinnin ennaltaehkäisy, jäljitys ja käsittely. Oulun yliopisto. Tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielma. Muita lähteitä Carroll, J Dealing with cases of student plagiarism in Finnish universities. Hankenin ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun plagiarismiseminaarin esitysmateriaalia. Kakkonen, T & Mozgovoy, M Hermetic and Web Plagiarism Detection Systems for Student Essays An Evaluation of the State-of-Art. Educational Computing research 42(2), Kartio, L Vaihdanta ja vakuudet. Teoksessa P. Timonen (toim.). Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään. Nide 1. Yksityisoikeus. Helsinki: Kauppakaari Oyj. Kielitoimiston sanakirja. 2006, Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Koskinen, P Rikosoikeuden yleiset opit ja rikosvastuun perusteet. Teoksessa T. Lappi-Seppälä, K. Hakamies, P. Koskinen, M. Majanen, S. Melander, Nuotio, K., A-M. Nuutila, T. Ojala & I. Rautio (toim.) Rikosoikeus. Helsinki: WSOYpro. Luukkanen, T. L Sama menetelmä, eri kohtalot kaksi väitöskirjaplagiaattia teologisessa tiedekunnassa. Teoksessa H. Mustakallio (toim.) Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja ( ). Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura. Säljö. R Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. Helsinki: WSOY. Tutkimuseettinen neuvottelukunta Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Viitattu Valikoitua kirjallisuutta Carroll, J A Handbook for Deterring Plagiarism in Higher Education. Oxford: Oxford Brookes University. Carroll, J Institutional issues in deterring, detecting and dealing with student plagiarism.oxford: Oxford Brookes University. Sutherland-Smith, W Plagiarism, the Internet and Student Learning. Improving Academic Integrity. Lontoo: Taylor & Francis. Whitley, B. E. & Keith-Spiegel, P Academic Dishonesty: An Educator's Guide. Mahwaw, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

PLAGIAATINTUNNISTUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ HY:SSÄ

PLAGIAATINTUNNISTUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ HY:SSÄ PLAGIAATINTUNNISTUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ HY:SSÄ TUTKI 2-SEMINAARI PAULIINA KUPILA MITÄ ON PLAGIOINTI? Plagioinnilla (plagiarism) eli luvattomalla lainaamisella tarkoitetaan jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman,

Lisätiedot

Hyvän tieteellisen käytännön oppiminen ja Turnitinin käyttöönotto

Hyvän tieteellisen käytännön oppiminen ja Turnitinin käyttöönotto Hyvän tieteellisen käytännön oppiminen ja Turnitinin käyttöönotto Strateginen rasti 15.5.2013: Hyvä tieteellinen käytäntö opetuksessa Markku Ihonen TENK:n ohje Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen

Lisätiedot

Muistiinpanoja käsitteiden "plagiointi" ja "plagiaatti" määrittelyn taustapohdinnasta

Muistiinpanoja käsitteiden plagiointi ja plagiaatti määrittelyn taustapohdinnasta Muistiinpanoja käsitteiden "plagiointi" ja "plagiaatti" määrittelyn taustapohdinnasta Totin 18.10.2013 kommentteja (muistiinpanojen 16.10.2013 versioon): ==> Sivujen 5-6 kaaviota on hieman päivitetty kommenttien

Lisätiedot

OPISKELUVILPPI JA PLAGIOINTI KORKEAKOULUJEN OPINTOSUORITUKSISSA

OPISKELUVILPPI JA PLAGIOINTI KORKEAKOULUJEN OPINTOSUORITUKSISSA TAMPEREEN YLIOPISTO OPISKELUVILPPI JA PLAGIOINTI KORKEAKOULUJEN OPINTOSUORITUKSISSA Kirjallisuuskatsaus ja käsiteanalyysi Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kari Silpiö 2012 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö

Hyvä tieteellinen käytäntö Julkaise tai unohdu Ajatuksia julkaisupolitiikasta ja väitöskirjatöistä 8.5.2013 Tampereen yliopisto, CMT Hyvä tieteellinen käytäntö Tutkijat ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella

Lisätiedot

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Johdannoksi Yliopisto-opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oman alan akateemisen asiantuntijuuden rakentumista

Lisätiedot

Plagiointi opintosuorituksissa TaY:n plagiointityöryhmän toimenpide-ehdotuksia

Plagiointi opintosuorituksissa TaY:n plagiointityöryhmän toimenpide-ehdotuksia TAUCHI Tampere Unit for Computer-Human Interaction Plagiointi opintosuorituksissa TaY:n plagiointityöryhmän toimenpide-ehdotuksia Veikko Surakka Research Group for Emotions, Sociality, and Computing Tampere

Lisätiedot

Yhteistyötä ilman riskejä? Ohjaajan ja ohjattavan keskinäiset vastuut ja velvollisuudet

Yhteistyötä ilman riskejä? Ohjaajan ja ohjattavan keskinäiset vastuut ja velvollisuudet 1 Yhteistyötä ilman riskejä? Ohjaajan ja ohjattavan keskinäiset vastuut ja velvollisuudet Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto 2 Tutkimuseettisen neuvottelukunnan

Lisätiedot

Tekniikan alan kesäkandiseminaari Tiede ja tieteen pelisäännöt. Stina Giesecke Vanhempi yliopistonlehtori

Tekniikan alan kesäkandiseminaari Tiede ja tieteen pelisäännöt. Stina Giesecke Vanhempi yliopistonlehtori Tekniikan alan kesäkandiseminaari 2016 Tiede ja tieteen pelisäännöt Stina Giesecke Vanhempi yliopistonlehtori 31.05.2016 Käsiteltävät asiat Mitä tiede on? Tieteellisen työskentelyn hyvät käytännöt Tieteen

Lisätiedot

Plagiointi kuriin Urkund opettajan työvälineenä

Plagiointi kuriin Urkund opettajan työvälineenä Plagiointi kuriin Urkund opettajan työvälineenä 22.5.2013 22.5.2013 1 Miksi plagiaatintunnistusjärjestelmä? Internet mahdollistaa, opiskelussa nykypäivää Viimeisin uutinen maailmalta YLE 6.2.2013: Saksan

Lisätiedot

ETIIKKAA JA JURIDIIKKAA: HTK-OHJEISTUSTA UUSITAAN Sanna Kaisa Spoof Tutkimuseettinen neuvottelukunta

ETIIKKAA JA JURIDIIKKAA: HTK-OHJEISTUSTA UUSITAAN Sanna Kaisa Spoof Tutkimuseettinen neuvottelukunta ETIIKKAA JA JURIDIIKKAA: HTK-OHJEISTUSTA UUSITAAN 2011-2012 Sanna Kaisa Spoof Tutkimuseettinen neuvottelukunta 21.9.2011 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA (TENK) Perustettu vuonna 1991 (Asetus tutkimuseettisestä

Lisätiedot

Tekijyyteen liittyvät haasteet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan arjessa

Tekijyyteen liittyvät haasteet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan arjessa Tekijyyteen liittyvät haasteet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan arjessa Sanna Kaisa Spoof, TENK Tekijyys tieteessä seminaari 25.11.2015 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA (TENK) Perustettu asetuksella 1991

Lisätiedot

Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö Fuksi-info

Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö Fuksi-info Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö 7.9.2017 Fuksi-info Vastuullisen käyttäytymisen periaatteet Miten toimin, jos olen tyytymätön saamaani arvosanaan? Miten haen vapautusta toisen kotimaisen kielen suorittamisesta?

Lisätiedot

KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ LANGATTOMALLA KAMPUKSELLA VERKKO-OPETUKSESSA JA -OPISKELUSSA

KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ LANGATTOMALLA KAMPUKSELLA VERKKO-OPETUKSESSA JA -OPISKELUSSA KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ LANGATTOMALLA KAMPUKSELLA VERKKO-OPETUKSESSA JA -OPISKELUSSA MobIT-tutkijaryhmä Miika Lehtonen, Hanna Mattila Heli Ruokamo, Hannakaisa Isomäki 14.10.2004 Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Moodle-Turnitin käyttöopas opiskelijalle

Moodle-Turnitin käyttöopas opiskelijalle Moodle-Turnitin käyttöopas opiskelijalle fairutu - ohjeversio 10.9.2013 - Sisällys Oppimisen eettiset ohjeet Turun yliopistossa... 2 Luku 1: Moodle-kurssille kirjautuminen... 3 Luku 2: Tehtävän palauttaminen...

Lisätiedot

Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö Fuksi-info

Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö Fuksi-info Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö 8.9.2016 Fuksi-info Miten toimin, jos olen tyytymätön saamaani arvosanaan? Miten haen vapautusta toisen kotimaisen kielen suorittamisesta? Vastuullisen käyttäytymisen

Lisätiedot

Yliopisto-opiskelun eettiset pelisäännöt. Käytä tietoa oikein 14.3.2014

Yliopisto-opiskelun eettiset pelisäännöt. Käytä tietoa oikein 14.3.2014 Yliopisto-opiskeluneettisetpelisäännöt Yliopisto-opiskelun eettisten pelisääntöjen tehtävä on auttaa LUT:n opiskelijaa ymmärtämään, minkälaista toimintaa häneltä odotetaan. Opiskelijan tehtävä on perehtyä

Lisätiedot

TURNITIN-OHJELMAN KÄYTTÖ - OPISKELIJAN OHJE

TURNITIN-OHJELMAN KÄYTTÖ - OPISKELIJAN OHJE TURNITIN-OHJELMANKÄYTTÖ-OPISKELIJANOHJE Opettaja voi käyttää Turnitin-ohjelmaa opiskelijoiden kirjallisten töiden tarkastuksessa. Turnitin vertaa opiskelijan tekstiä kansainväliseen tietokantaan ja tekee

Lisätiedot

Plagioinnin ennaltaehkäisy, jäljitys ja käsittely. Janne Suokas Oulun yliopiston tietohallinto

Plagioinnin ennaltaehkäisy, jäljitys ja käsittely. Janne Suokas Oulun yliopiston tietohallinto Plagioinnin ennaltaehkäisy, jäljitys ja käsittely Janne Suokas Oulun yliopiston tietohallinto Taustaa käsitteille Plagiointi on toisten tuottamien ideoiden, tietojen, kielen tai kirjoituksien käyttämistä

Lisätiedot

Ansioluettelon laatiminen - tutkimuseettinen näkökulma. Eero Vuorio, Turun yliopisto ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Ansioluettelon laatiminen - tutkimuseettinen näkökulma. Eero Vuorio, Turun yliopisto ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta Ansioluettelon laatiminen - tutkimuseettinen näkökulma Eero Vuorio, Turun yliopisto ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta Ansioluettelon kehitys Nimikirjalain muutos 1989 -> valtaosa tieteellisistä, opetuksellisista

Lisätiedot

Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa OPPI -kysely Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa Anna Parpala & Sari Lindblom-Ylänne Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Hyvät tiedonhankintataidot ja plagioinnin välttäminen Lyhyesti Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmästä

Hyvät tiedonhankintataidot ja plagioinnin välttäminen Lyhyesti Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmästä Työpaja 2014 Hyvät tiedonhankintataidot ja plagioinnin välttäminen Lyhyesti Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmästä JY:ssa Opiskelija palauttaa työn Urkundiin Sähköpostitse tai Oppimisympäristöön (Optima,

Lisätiedot

Plagiointitapausten tunnistaminen ja käsittely Urkund-ohjelmaa käyttäen

Plagiointitapausten tunnistaminen ja käsittely Urkund-ohjelmaa käyttäen Plagiointitapausten tunnistaminen ja käsittely Urkund-ohjelmaa käyttäen 2010 Katja Pura, Tietojärjestelmäpalvelu Koulutuksen sisält ltö Mistä on kysymys? - Taustaa - Plagiointitapausten käsittelyohje Urkund-järjestelmän

Lisätiedot

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandista Pro Gradu tutkielmaan Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandi / gradu Kandidaatintutkielma on ensimmäinen tieteellinen opinnäytetyö,

Lisätiedot

Tuoreita näkökulmia kirjastojen vaikuttavuuteen. Sami Serola esittelee Tampereen yliopiston opiskelijoiden opinnäytetöitä

Tuoreita näkökulmia kirjastojen vaikuttavuuteen. Sami Serola esittelee Tampereen yliopiston opiskelijoiden opinnäytetöitä Tuoreita näkökulmia kirjastojen vaikuttavuuteen Sami Serola esittelee Tampereen yliopiston opiskelijoiden opinnäytetöitä Eero Niittymaa: Yleisten kirjastojen vaikuttavuuden arviointi Informaatiotutkimuksen

Lisätiedot

Urkund plagiaatintunnistus & Koppa. IT-palvelut Hannele Rajaniemi

Urkund plagiaatintunnistus & Koppa. IT-palvelut Hannele Rajaniemi Urkund plagiaatintunnistus & Koppa IT-palvelut Hannele Rajaniemi Taustaksi URKUND plagiaatintunnistussovellus vertaa opiskelijan toimittamaa dokumenttia kolmeen eri lähdeaineistoon: - Internet - Kustannettu

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

PLAGIOINTITAPAUSTEN KÄSITTELYOHJE - KOSKEE OULUN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSIA JA OPINNÄYTETÖITÄ

PLAGIOINTITAPAUSTEN KÄSITTELYOHJE - KOSKEE OULUN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSIA JA OPINNÄYTETÖITÄ PLAGIOINTITAPAUSTEN KÄSITTELYOHJE - KOSKEE OULUN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSIA JA OPINNÄYTETÖITÄ 30.9.2009 1/10 Sisällys Plagiointi eli luvaton lainaaminen...3 Toimet plagioinnin ehkäisemiseksi...4 Toiminta

Lisätiedot

TENKin koulutustyöryhmän ohjeistus tutkimusetiikan koulutuksesta. Heidi Hyytinen

TENKin koulutustyöryhmän ohjeistus tutkimusetiikan koulutuksesta. Heidi Hyytinen TENKin koulutustyöryhmän ohjeistus tutkimusetiikan koulutuksesta Heidi Hyytinen 24.9.2014 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA (TENK) Itsenäinen ja riippumaton toimija Toimisto sijoitettu Tieteellisten seurain

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON OPISKELUA KOSKEVAT EETTISET SÄÄNNÖT JA NIIDEN RIKKOMUSTEN KÄSITTELY

AALTO-YLIOPISTON OPISKELUA KOSKEVAT EETTISET SÄÄNNÖT JA NIIDEN RIKKOMUSTEN KÄSITTELY 1 Hyväksytty Aalto-yliopiston akateemisten asiain komiteassa 10.5.2011. Muutokset hyväksytty Aalto-yliopiston akateemisessa komiteassa 10.9.2013. AALTO-YLIOPISTON OPISKELUA KOSKEVAT EETTISET SÄÄNNÖT JA

Lisätiedot

Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta

Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila 3.3.2010 Saara Repo Tutkimusaineisto Avoimen yliopiston opiskelijat,

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Vilppiä ja plagiointia koskevia määräyksiä Jyväskylän yliopistossa

Vilppiä ja plagiointia koskevia määräyksiä Jyväskylän yliopistossa Vilppiä ja plagiointia koskevia määräyksiä Jyväskylän yliopistossa Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 24 Kuulusteluun osallistuvat on pyrittävä sijoittamaan kuulustelutilaan siten, että jokaisella on

Lisätiedot

Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille

Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun 1 Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun Korkea-asteen Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja 2 3 Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja Työelämän kielitaito

Lisätiedot

lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset,

lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset, lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset, henkilökohtaiset opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat,

Lisätiedot

811393A JOHDATUS TUTKIMUSTYÖHÖN

811393A JOHDATUS TUTKIMUSTYÖHÖN 811393A JOHDATUS TUTKIMUSTYÖHÖN Harjoitus 1: Tutkimussuunnitelma 19.9.2017 Mari Karjalainen 1 Yleistä kurssin suorittamisesta Tutkimusaiheen päätät itse, voit laajentaa JTT-tutkielman pohjalta kandityön

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ. KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset. KOTA-AMKOTA seminaari Helsingin yliopisto

OPETUSMINISTERIÖ. KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset. KOTA-AMKOTA seminaari Helsingin yliopisto KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset KOTA-AMKOTA seminaari 13.-14.11.2008 Helsingin yliopisto Erikoistutkija Olli Poropudas OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON OPISKELUA KOSKEVAT EETTISET SÄÄNNÖT JA NIIDEN RIKKOMUSTEN KÄSITTELY (LUONNOS!)

AALTO-YLIOPISTON OPISKELUA KOSKEVAT EETTISET SÄÄNNÖT JA NIIDEN RIKKOMUSTEN KÄSITTELY (LUONNOS!) AALTO-YLIOPISTON OPISKELUA KOSKEVAT EETTISET SÄÄNNÖT JA NIIDEN RIKKOMUSTEN KÄSITTELY (LUONNOS!) 1 Tarkoitus Eettisyys arvona Aalto-yliopiston arvojen mukaan yliopiston toiminnan perustana ovat eettisyys,

Lisätiedot

Syventävien opintojen opinnäytetyö

Syventävien opintojen opinnäytetyö Syventävien opintojen opinnäytetyö 17. 11.2017 OPINNÄYTE Valtioneuvoston asetuksen (2004/794) 15 mukaan tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden tai koulutusohjelman syventäviin opintoihin

Lisätiedot

Älä kopsaa - Plagioinnin tunnistaminen Helsingin yliopistossa. Pauliina Kupila & Laura Karppinen www.helsinki.fi/yliopisto

Älä kopsaa - Plagioinnin tunnistaminen Helsingin yliopistossa. Pauliina Kupila & Laura Karppinen www.helsinki.fi/yliopisto Älä kopsaa - Plagioinnin tunnistaminen Helsingin yliopistossa Helsingin yliopisto 1 Aikataulu 9.15-9.35 Tervetuloa Plagioinnin tunnistaminen ja järjestelmän käyttöönotto Helsingin yliopistossa 9.35-10.15

Lisätiedot

Mitä on Julkaisuarkisto

Mitä on Julkaisuarkisto Mitä on Julkaisuarkisto Turid Hedlund turid.hedlund@hanken.fi 24.11.09 Tieteiden talo Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Turid Hedlund Kaksi tietä avoimeen saatavuuteen

Lisätiedot

Plagiointivilppi yliopiston opettajan näkökulmasta

Plagiointivilppi yliopiston opettajan näkökulmasta Plagiointivilppi yliopiston opettajan näkökulmasta METODIFESTIVAALI, Tampere Ke 19.08.2015 Dosentti Anne Nevgi Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö 8.9.2015 1 Taustaa Plagiointi merkitsee

Lisätiedot

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita Osuustoiminnan neuvottelukunta LUT Toukokuu 2013 Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita LUT School of Business Päätoimittaja, JCOM iiro.jussila@lut.fi + 358 50 465 9899 LUT-tiimin konteksti

Lisätiedot

Osviitaksi opinnäytteeseen Hanna Vilkka

Osviitaksi opinnäytteeseen Hanna Vilkka 1 Osviitaksi opinnäytteeseen Hanna Vilkka 21.11.2017 Kuva: Hanna Vilkka, Kivimuseo, Vapriikki 2 Lue: Ammattikasvatuksen aikauskirja Kasvatus & Aika Kasvatus-lehti Aikuiskasvatus-lehti Journal of Education

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

Opiskelun eettiset ohjeet

Opiskelun eettiset ohjeet 1 Opiskelun eettiset ohjeet Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelun eettiset ohjeet Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Voimaantulo 1.10.2017 Päätös Opetuksen

Lisätiedot

SCI3025.kand Kandidaatintyö ja seminaari (Tuotantotalous) (10 op) SCI3026.kand Kandidaatintyö ja seminaari (Informaatioverkostot) (10 op)

SCI3025.kand Kandidaatintyö ja seminaari (Tuotantotalous) (10 op) SCI3026.kand Kandidaatintyö ja seminaari (Informaatioverkostot) (10 op) SCI3025.kand Kandidaatintyö ja seminaari (Tuotantotalous) (10 op) SCI3026.kand Kandidaatintyö ja seminaari (Informaatioverkostot) (10 op) Tervetuloa kevään 2017 kurssille! Kurssin henkilökunta Tuotantotalouden

Lisätiedot

Ryhmän työskentelytapa ja tulokset

Ryhmän työskentelytapa ja tulokset 3.12.2007 Tunnustetaanko osaaminen -seminaari Ryhmä 1.2 Oppimistulokset ja niiden arviointi Keskusteluista koosti Riitta Hakulinen Ryhmän työskentelytapa ja tulokset Keskustelun taustalla olivat juuri

Lisätiedot

TUTKIMUSETIIKKA HARJOITUS 1. MITÄ ON TUTKIMUSETIIKKA JA KETÄ SE VELVOITTAA? Hanna Vilkka. 18. marraskuuta 13

TUTKIMUSETIIKKA HARJOITUS 1. MITÄ ON TUTKIMUSETIIKKA JA KETÄ SE VELVOITTAA? Hanna Vilkka. 18. marraskuuta 13 TUTKIMUSETIIKKA Hanna Vilkka 1 HARJOITUS 1. MITÄ ON TUTKIMUSETIIKKA JA KETÄ SE VELVOITTAA? 2 Tutkimusetiikka = Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen koko tutkimusprosessin ajan Tarkoittaa yleisesti

Lisätiedot

Opinnäytetyön tietoperusta ja tekstin rakennemallit

Opinnäytetyön tietoperusta ja tekstin rakennemallit Opinnäytetyön tietoperusta ja tekstin rakennemallit KTT Mika Boedeker, TAMK FL Aino Vuorijärvi, Stadia Opinnäytetöiden kehittäminen -hanke Päätösseminaari, Oulu 28.9.2006 Relevantti tietoperusta Osuuko?

Lisätiedot

Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen

Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Copyright 2017 Tekijät & Gaudeamus Gaudeamus Oy www.gaudeamus.fi Kansi: Emmi Kyytsönen Kolmas, uudistettu painos. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna

Lisätiedot

Plagiointivilppi ohjaustilanteissa opettajan. kokemana

Plagiointivilppi ohjaustilanteissa opettajan. kokemana Plagiointivilppi ohjaustilanteissa opettajan TENK:n KUTSUSEMINAARI TUTKIJAKOULUILLE TUTKIMUSETIIKKA ON AKATEEMISEN YHTEISÖN KESKEINEN RESURSSI Ke 29.10.2014 Dosentti Anne Nevgi Yliopistopedagogiikan tutkimus-

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Kokemuksia hakuprosessista - alku aina hankalaa...

Kokemuksia hakuprosessista - alku aina hankalaa... Kokemuksia hakuprosessista - alku aina hankalaa... Eeva-Liisa Kronqvist FT, koordinaattori IP- "Education for Democratic Citizenship dealing with the Challenges ofmulticultural Society Vertailevan kasvatustieteen

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Kääntäjän ääni. Kansainvälinen kääntäjienpäivä

Kääntäjän ääni. Kansainvälinen kääntäjienpäivä Kristiina Abdallah Kääntäjän ääni Kahdeksan kääntäjää pohtivat toimijuutta, laatua ja etiikkaa tuotantoverkostoissa Kansainvälinen kääntäjienpäivä Helsinki 28.9.2012 Luennon punainen lanka Käsitteiden

Lisätiedot

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN DIPLOMITYÖOHJEET 24.11.2014

OULUN YLIOPISTON ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN DIPLOMITYÖOHJEET 24.11.2014 1 OULUN YLIOPISTON ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN DIPLOMITYÖOHJEET 24.11.2014 1. YLEISTÄ Diplomityö Julkinen opinnäyte Diplomityö on syventäviin opintoihin kuuluva tutkimustyön luonteinen (taiteellinen tai

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällysluettelo 1. Opiskelu peruskouluissa... 3 2. Opiskelu lukioissa... 4 3. Opiskelu korkeakouluissa... 6 4. Opiskelu

Lisätiedot

Aktivoivat opetusmenetelmät opiskelijoiden kokemana

Aktivoivat opetusmenetelmät opiskelijoiden kokemana Aktivoivat opetusmenetelmät opiskelijoiden kokemana Kysely kasvatustieteen opiskelijoille ja yliopistopedagogisiin koulutuksiin osallistuneille yliopisto-opettajille Mari Murtonen & Katariina Hava, Turun

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Kirjasto kumppanina. OPS-sarja Mirja Laitinen, Tiia Puputti, Tytti Leppänen

Kirjasto kumppanina. OPS-sarja Mirja Laitinen, Tiia Puputti, Tytti Leppänen Kirjasto kumppanina OPS-sarja 16.3.2015 Mirja Laitinen, Tiia Puputti, Tytti Leppänen Kohti kestäviä ja kehittyviä tiedonhankinnan taitoja sekä akateemista kasvua Mirja Laitinen ja Tiia Puputti Rehtorin

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO

LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO Sisältö 1. Tutkielmatyöskentelyn käytännönjärjestelyt Hyödyllisiä nettisivuja ja ohjeita Ohjaajat ja tutkielmaryhmät Kirjoitusohjeet 2. Miten teen gradun? Aiheen etsiminen

Lisätiedot

SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä

SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä 2010-2015 Vapaan sivistystyön päivät 27.-28.8.2015 Joensuu Heidi Luukkainen ja Leena Saloheimo Opinnäytteiden hakutapa: hakusanoilla

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Syksy 2014 Jaakko Kurhila

Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Syksy 2014 Jaakko Kurhila Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Syksy 2014 Jaakko Kurhila Päivän ohjelma Tavoitteena tutkielma, ei tutkimus Ryhmäjako Tärkeimmät

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Kandidaatin opinnäyteseminaari. Intro

Kandidaatin opinnäyteseminaari. Intro Kandidaatin opinnäyteseminaari Intro Seminaari? Seminaari on sarja kokoontumisia, joiden tarkoitus on tukea syksyllä alkavaa opinnäytteen suunnittelua ja keväällä toteutusta. Syksystä kevääseen kulkeva

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen Osa III: Tekninen raportointi

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen Osa III: Tekninen raportointi ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 10.4.2017 Osa III: Tekninen raportointi Sisältö Raportoinnin ABC: Miksi kirjoitan? Mitä kirjoitan? Miten kirjoitan? 1 Miksi kirjoitan? Tavanomaisia

Lisätiedot

2. PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS

2. PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS HAKULOMAKE 1/6 Hakuaika päättyy 14.2.2014 klo Hakemus ja sen liitteet jätetään 4 kappaleena sen yliopiston psykologian oppiaineeseen, johon hakija ensisijaisesti pyrkii. Kuoreen merkintä Haku erikoispsykologin

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Ryhmä 3, kevät 2013 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Referaatti, aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen Aiheiden valinta 1 Referaatti

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Ajankohtaista TSV:n vertaisarviointitunnuksesta

Ajankohtaista TSV:n vertaisarviointitunnuksesta Ajankohtaista TSV:n vertaisarviointitunnuksesta Anna-Sofia Ruth ja Janne Pölönen Julkaisufoorumi Ajankohtaista julkaisemisessa 13.5.2016 Tieteiden talo Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille TSV:n

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2015 Jaakko Kurhila

Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2015 Jaakko Kurhila Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2015 Jaakko Kurhila Päivän ohjelma Ryhmäjako Tärkeimmät asiat tutkielman tekemiseen (mitä

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet Arja Kuula, kehittämispäällikkö Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto 21.03.2011 Itä-Suomen yliopiston tutkimusetiikan seminaari Tarpeet

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

Vaasan yliopiston menettelyohjeet vilppitapausten käsittelyssä

Vaasan yliopiston menettelyohjeet vilppitapausten käsittelyssä Vaasan yliopiston menettelyohjeet vilppitapausten käsittelyssä 1 2 VAASAN YLIOPISTON MENETTELYOHJEET VILPPITAPAUSTEN KÄSITTELYSSÄ 1 OHJEIDEN KÄYTTÖTARKOITUS Menettelyohjeiden tarkoituksena on ehkäistä

Lisätiedot

Kurssin oppimistavoitteet. Heikki Lokki Kurssin suorituksen jälkeen osaat

Kurssin oppimistavoitteet. Heikki Lokki Kurssin suorituksen jälkeen osaat Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen - TVT-ajokortti (3 op) - Tietokone työvälineenä (1 op) - Opiskelutekniikka (2 op) - Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (4 op) Heikki Lokki 24.9.2008 Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) 29604 Helsingin yliopisto 0 29617 Joensuun yliopisto 0 29542 Kuopion yliopisto 29314 Lapin yliopisto 29580 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29479 Oulun yliopisto

Lisätiedot

Puheviestintä. Kesäkandiseminaari (Tekniikan ala) Minna Lyytinen /

Puheviestintä. Kesäkandiseminaari (Tekniikan ala) Minna Lyytinen / Puheviestintä Kesäkandiseminaari (Tekniikan ala) Minna Lyytinen / 14.8.2017 Puheviestinnän tehtävät Luennot 14.8. Pajaan valmistautuminen Puhepajaan osallistuminen (esitys + palaute) 15.-18.8. Oman videon

Lisätiedot

Minä osaan, sinä tunnistat yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä englannin kieli- ja viestintäosaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta

Minä osaan, sinä tunnistat yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä englannin kieli- ja viestintäosaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Minä osaan, sinä tunnistat yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä englannin kieli- ja viestintäosaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Satu Tuomainen Yliopisto-opiskelija voi osoittaa opintoihinsa kuuluvaa

Lisätiedot

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 Suunnittelija MuT Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Kulttuuriset käytännöt opetuksessa ja oppimisessa Marianne Teräs

Kulttuuriset käytännöt opetuksessa ja oppimisessa Marianne Teräs Kulttuuriset käytännöt opetuksessa ja oppimisessa Marianne Teräs Esitys koulutuksessa: Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus, 20.3.2009 Opetushallitus Esityksen sisältö Lähestymistapoja kulttuuriin ja

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta?

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Yhdessä seminaari 3.6.2013 Susanna Niinistö Sivuranta Pohdintaa seminaarin päätteeksi Viestinnän muutos miksi meidän kaikkien pitäisi välittää viestintäosaamisestamme

Lisätiedot

Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena. Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala

Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena. Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala Mitä tekemistä tutkijoilla oli interaktiivinen opetus ja oppiminen hankkeessa? Hankkeen alussa toinen tutkijoista

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Suomalais- ja maahanmuuttajataustaisten nuorten tulevaisuusodotukset

Suomalais- ja maahanmuuttajataustaisten nuorten tulevaisuusodotukset Suomalais- ja maahanmuuttajataustaisten nuorten tulevaisuusodotukset Kasvatustieteen päivät Liila Holmberg Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Liila Holmberg 7.. Tutkimushanke ja aineisto

Lisätiedot

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Tekijänoikeusseminaari 10.10.2008 Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopiston kirjasto Julkaisukeskus Esityksen pääkohdat Taustaksi Tunnuslukuja,

Lisätiedot