PLAGIOINTIVILPPI SUOMEN KORKEAKOULUISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PLAGIOINTIVILPPI SUOMEN KORKEAKOULUISSA"

Transkriptio

1 PLAGIOINTIVILPPI SUOMEN KORKEAKOULUISSA Miten laajasta ja tutkitusta ilmiöstä keskustelemme? Työkäsitteiden määrittelyä Kari Silpiö HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Plagiarismin hallinta ja sähköinen plagiaatintunnistus -seminaari Hanken

2 Aihealueen tutkimusta 1/4 USA Tutkimuksia opiskeluvilpin (student cheating )harjoittamisesta vuodesta 1928 lähtien Systemaattisen tutkimuksen katsotaan alkaneen vuonna 1963 Bowersin kyselytutkimuksesta Tutkittu mm. opiskeluvilpin eri muotojen yleisyyttä vastaajajoukossa opetushenkilöstön ja opiskelijoiden käsityksiä opiskeluvilpistä ja plagioinnista sekä erilaisten tekojen vakavuusasteista taustatekijöitä ja syitä opiskeluvilpin harjoittamiseen millaiset opiskelijat harjoittavat vilppiä opiskeluvilpin ja työelämään liittyvien epäeettisten/epärehellisten toimintatapojen hyväksymisen välistä suhdetta miksi korkeakoulun opetushenkilöstö ei puutu opiskeluvilppiin korkeakoulun eettisten ohjeiden ja opiskeluvilpin esiintymisen välistä suhdetta jne. (Silpiö 2012, 22 23) 2

3 Aihealueen tutkimusta 2/4 USA / Esimerkkejä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluvilpistä Parrin (1936) kenttäkokeen (N=409) osallistujista 42 % harjoitti tenttivilppiä Bowersin (1964) kyselytutkimuksen (N=5000) vastaajista 75 % ilmoitti harjoittaneensa tenttivilppiä ainakin kerran korkeakouluopinnoissaan Whitleyn (1998) meta-analyysissa (46 aiempaa kyselytutkimusta) opiskeluvilppiä harjoittaneiden vastaajien keskiarvo oli 70,4 % Christiensen-Hughesin ja McCaben (2006b) kyselyyn vastasi yhteensä perustutkintoopiskelijaa 11 kanadalaisesta korkeakoulusta. Vastaajista 53 % ilmoitti tehneensä opiskeluvilpiksi luokitellun teon vähintään kerran. Ruotsi / Esimerkki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluvilpistä Trostin (2009) kyselytutkimuksen (N=322) vastaajista 81 % ilmoitti valehdelleensa opintosuorituksen arvioijalle vaikuttaakseen arviointiin 55 % ilmoitti esittäneensä toisen opiskelijan tekemän työn arvioitavaksi omanaan 31 % ilmoitti esittäneensä muusta lähteestä (esim. esseetehtaasta) kopioimansa työn arvioitavaksi omissa nimissään. (Silpiö 2012, 23 25) 3

4 Aihealueen tutkimusta 3/4 ISO-BRITANNIA Vähän tutkimuksia, mutta muutama runsaasti viitattu lähde (esim. Park 2003; 2004; Carroll 2002; 2005) The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) Code of practice for the assurance of academic quality and standards in higher education Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointiraporteissa otetaan kantaa myös QAA:n edellyttämiin plagiarismiin liittyviin asioihin Definitions of plagiarism, clear procedures & policies for plagiarism, associated penalties, anti-plagiarism software, plagiarism statistics, student & staff awareness of plagiarism, anti-plagiarism guidance, effectiveness of the plagiarism policy,... JISC: The JISC Electronic Plagiarism Detection project 4

5 Aihealueen tutkimusta 3/4 ISO-BRITANNIA / Esimerkkejä sanomalehtien tekemistä kyselyistä: The Telegraph -lehden tekemässä lukuvuotta koskevassa kyselyssä 83 brittiläistä korkeakoulua ilmoitti kirjanneensa yhteensä opiskeluvilppitapausta (The Telegraph ) Varsity-lehden vuonna 2008 Cambridgen yliopiston opiskelijoille tekemässä kyselyssä 49 % vastaajista (N=1014) ilmoitti tehneensä yliopiston säännöissä plagioinniksi luokitellun teon. Vain 5 % vastaajista ilmoitti jääneensä kiinni plagioinnista. (Varsity ) (Silpiö 2012, 79) 5

6 Opiskeluvilpin ja plagioinnin esiintymisen tutkiminen Tyypillisiä opiskeluvilpin ja plagioinnin esiintymisen selvittämistapoja: Tehdään kysely opiskelijoille Kenttäkoe Tarkastellaan oppilaitoksilta saatuja tapausten lukumäärätietoja Tehdään kysely opetushenkilöstölle Kommentti: Tarkasteltujen tutkimusartikkelien perusteella aiemmassa tutkimuksessa ei ole yleensä pyritty tilastollisesti yleistettäviin tuloksiin. Asianmukaisen trendianalyysin kannalta tulokset eivät useimmiten ole riittävän yhteismitallisia. Myös tutkittavan ilmiön määrittelyt ja kysymyspatterit usein eroavat toisistaan. Esimerkiksi tähänastiset suomalaiset kyselytutkimukset näyttävät kertovan tilastollisesti ja tieteellisesti uskottavasti opiskeluvilpin ja plagioinnin esiintymisestä vain vastaajien keskuudessa (ei koko oppilaitoksessa tai laajemmin). Myös kysymyspatterit eroavat toisistaan. (Silpiö 2012) 6

7 Johdatusta Suomen tilanteeseen SUOMI Kolme tutkimusraporttia: 1999, 2001 ja 2004 Ainakin kuusi pro gradu -tutkielmaa: 1997, 1999, 2001, 2005, 2010 ja 2012 Lisäksi muutamia tutkimusetiikkaan ja plagiaatintunnistinohjelmistojen kehittämiseen liittyviä opinnäytteitä Varhaisimmat plagiointivilpin vuoksi hylätyt väitöskirjat: 1847 ja 1853 (Luukkanen 2002) (Silpiö 2012, 27 28) 7

8 Suomalaisia tutkimuksia 1/2 (Silpiö 2012, 27) 8

9 Suomalaisia tutkimuksia 2/2 (Silpiö 2012, 27) 9

10 Opiskeluvilpin yleisyys kyselytutkimusten vastaajajoukoissa (Silpiö 2012, 29) Huom. Jokaisessa yllä mainitussa kyselyssä on käytetty erilaista kysymyspatteria. 10

11 Plagiaattorien osuus kyselytutkimusten vastaajajoukoissa Puusniekan ja Eskolan (2004) sekä Suokkaan (2010) kyselyiden vastaajista (N=1600, kolmen suomalaisen korkeakoulun opiskelijoita) 23 % on käyttänyt samaa harjoitustyötä useamman kerran eri kursseilla 19 % on käyttänyt Internetistä otettua tekstiä omissa nimissään 13 % on saanut suoritusmerkinnän ryhmätyöstä, vaikka ei olekaan tehnyt omaa yhteisesti sovittua osuuttaan 8 % on palauttanut opiskelukaverin tekemän harjoitustyön omissa nimissään. Mainitut osuudet on laskettu yhdistelemällä mainittujen kahden kyselyn tuloksia. (Silpiö 2012, 31) 11

12 TYÖKÄSITTEIDEN TARKASTELUA Englanninkieliset termit Suomennokseni Student Plagiarism "plagiointi opintosuorituksessa" Student Cheating "opiskeluvilppi" Kirjallisuudessa esiintyy seuraavat kaksi erityistä lähestymistapaa käsitteen "plagiointi opintosuorituksessa" tarkastelemiseen: Lähdetään liikkeelle plagiointi-käsitteestä Lähdetään liikkeelle opiskeluvilppi-käsitteestä ja tarkastellaan plagiointia eräänä opiskeluvilpin alalajina. 12

13 Mitä tarkoitamme "plagioinnilla"? Plagiointi-käsitteen sisältö määrittyy valitun tarkastelunäkökulman ja siihen liittyvien tavoitteiden kautta. Kirjallisuudessa korostetaan tämän käsitteen monimuotoisuutta ja sen riippuvuutta erilaisista tulkinnan konteksteista (ks. esim. Carroll 2002; Sutherland-Smith 2008; Whitley & Keith-Spiegel 2002; Surakka 2003). Plagiointi Tekijänoikeus Hyvä tieteellinen käytäntö Tekijänoikeus, plagiointi ja 'hyvä tieteellinen käytäntö' korkeakoulussa 13

14 Peruskäsitteitä: plagiointi ja vilppi Kielitoimiston sanakirja (2006): "plagioida esittää toisen tekijän tekstiä, musiikkia tm. taiteellista t. tieteellistä tuotantoa omanaan, varastaa." "plagiaatti kirjallinen t. taiteellinen varkaus, plagiointi; sellaiseen perustuva teos t. sen osa." "vilppi epärehellinen keino t. teko vars. jkn harhauttamiseksi, harhautus, petos. Tehdä, harjoittaa kokeissa vilppiä. Tehdä vilppiä jtka kohtaan" Huomioita: "Plagiointi" ja "plagiaatti" eivät ole oikeudellisia termejä. Ne eivät esiinny Suomen rikoslaissa tai tekijänoikeuslaissa. Suomen rikoslain mukaan varkaus on teko, joka kohdistuu irtaimeen omaisuuteen. 14

15 Korkeakoulukontekstiin liittyviä sanakirjamääritelmiä Korkeakoulun opintosuoritukseen liittyvä vilppi (opiskeluvilppi) Silpiö (2012): opiskeluvilppi epärehellinen keino tai teko opintosuorituksen arvioijan erehdyttämiseksi 15

16 Korkeakoulukontekstiin liittyviä sanakirjamääritelmiä Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2012): Plagointi on yksi tieteellisen vilpin neljästä alakategoriasta. Plagioinnilla (plagiarism) eli luvattomalla lainaamisella tarkoitetaan jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan, kuvallisen ilmaisun tai käännöksen esittämistä omana. Plagiointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi. Piittaamattomuuteen hyvästä tieteellisestä käytännöstä luetaan -- samojen tulosten julkaiseminen useita kertoja näennäisesti uusina (eli niin sanottu itsensä plagiointi) Silpiö (2012): plagiointi opintosuorituksessa 1) toisen tekemän työn tahallinen tai tahaton esittäminen omanaan opintosuorituksen arvioijaa erehdyttävällä tavalla, 2) saman työn esittäminen arvioitavaksi useamman kuin yhden opintosuorituksen osana 16

17 Plagiointi + Vilppi --> Plagiointivilppi Korkeakoulujen opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin ja opiskeluvilpin suhde PLAGIOINTI PLAGIOINTI- VILPPI OPISKELU- VILPPI Huom. Ympyröiden kokoon ei liity semantiikkaa. (Silpiö 2012, 86) 17

18 Plagiointi opintosuorituksessa Plagiointi voi olla tahallista (vilpillinen mieli), tuottamuksellista ("olisi pitänyt tietää ) tai tahatonta (vilpitön mieli) Opiskeluvilppi Plagiointi Esimerkiksi Carrollin (2009) mukaan opiskeluvilpiksi katsottavasta plagioinnista on kyse silloin kun Opiskelija tietää miten toimia oikein Opiskelija yrittää tahallaan harhauttaa arvioijaa plagioidun osan alkuperän suhteen Arvioija osoittaa riittävän perustellusti opiskelijan tekoa voitavan pitää tahallisena 18

19 Plagioinnin tahallisuusarvostelu TAHALLINEN TEKO Tekijän suoranaisena tarkoituksena on ollut seurauksen aiheuttaminen (tarkoitustahallisuus) tai tekijä on mieltänyt seurauksen varmuudella syntyvän, vaikka se ei ole ollut hänen varsinaisena tavoitteenaan (varmuustahallisuus). (Koskinen 2008.) TAHATON TEKO Tekijä on toiminut vilpittömällä mielellä, hänen tarkoituksenaan ei ole ollut seurauksen aiheuttaminen, eikä hän ole mieltänyt seurauksen syntyvän. Vilpitön mieli tarkoittaa henkilön tietämättömyyttä asioiden oikeasta laidasta. Perusteltu vilpitön mieli tarkoittaa, että henkilö ei tiedä, eikä hänen edellytetäkään tietävän asioiden oikeaa laitaa. (Kartio 1999, 242.) TUOTTAMUKSELLINEN TEKO Sijoittuu tahallisen ja tahattoman teon välimaastoon. Tyypillisesti siihen liittyy tekijän noudatettavan huolellisuusvelvoitteen rikkomista. Tuottamus voi johtua huolimattomuudesta tai varomattomuudesta. Törkeä tuottamus voi johtua piittaamattomasta suhtautumisesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Objektiiviset huolellisuusvelvoitteet voivat ilmetä kirjoitetuista normeista tai kirjoittamattomista säännöistä. (Koskinen 2008, 175.) (Silpiö 2012, 38 39) 19

20 Korkeakoulun opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin jatkumo (Silpiö 2012, 91) 20

21 Plagioinnin esiintymismuotojen pääluokat Korkeakoulun opintosuoritukseen liittyvän plagioinnin pääluokat 1. Suora kopiointi 2. Itsensä plagiointi 3. Yhteistoiminnallinen plagiointi Epärehellinen yhteistoiminta (kolluusio) Vapaamatkustaminen ryhmätyösuorituksessa 4. Yksittäiseen lainaukseen liittyvä plagiointi Tietoisesti omiin nimiin ottaminen Taitamaton tai huolimaton lähteisiin viittaaminen. Silpiö (2012, 93) 21

22 PLAGIARISMIN HALLINTA? OPISKELUVILPIN HALLINTA? 1. Sähköisen plagiaatintunnistuksen ulottumattomille jäävän plagiarismin hallinta? 2. Muuhun kuin tutkimustyyppiseen työhön liittyvän plagiarismin hallinta? 3. Muuhun kuin tekstinä esitettyyn aineistoon liittyvän plagiarismin hallinta? 4. Opiskeluvilpin hallinta? PLAGIOINTI PLAGIOINTI- VILPPI OPISKELU- VILPPI Sähköisen plagiaatintunnistuksen ulottuvilla oleva plagiointi Huom. Ympyröiden kokoon ei liity semantiikkaa. (Silpiö 2012, 86) 22

23 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 1/5 (Silpiö 2012, 72-73) 23

24 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 2/5 (Silpiö 2012, 72-73) 24

25 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 3/5 (Silpiö 2012, 72-73) 25

26 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 4/5 (Silpiö 2012, 72-73) 26

27 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 4/5 (Silpiö 2012, 72-73) 27

28 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 5/5 Lisää plagioinnin esiintymismuotojen alalajeja... Kakkonen & Motzgovoy ( ): Kielestä toiseen kääntämällä plagiointi (alkuperä ei enää erotu toiselle kielelle käännetyssä versiossa) Plagiaatintunnistimien teknisiin rajoitteisiin tai algoritmien heikkouksiin perustuva plagioinnin peitteleminen 28

29 Lopuksi joitakin muita plagioinnin esiintymismuotoja / piilevä paradoksi? Joitakin muita plagioinnin esiintymismuotoja laajemmassa kontekstissa: Institutionalisoitunut plagiarismi (institutionalized plagiarism) Haamukirjoittaja kirjoittaa esim. julkisuuden henkilön nimissä esitettävän teoksen, haamutiimi tekee osan tunnetun kirjailijan tai muun taiteilijan teoksesta tai avustaja kirjoittaa poliitikon puheen. Asianmukaisten lähdeviitteiden jättäminen pois oppimateriaaleista Säljön (2001, 131) mukaan sosiokulttuurinen konteksti on tässä keskeisessä roolissa. Toiminnot ja viestintä täytyy käsittää suhteessa siihen toimintajärjestelmään johon ne sisältyvät (mts. 145). Toimituksellinen haamukirjoittaminen (editorial ghostwriting) Lahjakirjoittajuus Byrokraattinen plagiarismi (bureaucratic plagiarism) Organisaation ylemmällä tasolla oleva henkilö ottaa nimiinsä organisaation alemmalla tasolla olevan henkilön laatiman tekstin Silpiö (2012, 58 60) 29

30 Miksi on tärkeätä pohtia mitä oikeastaan tarkoitamme kun puhumme plagioinnista? Kiitos! 30

31 Kalvosarjassa viitattuja lähteitä ja valikoitua kirjallisuutta Suomalaisten korkeakoulujen tutkimuksia Björklund, M. & Wenestam, C-G Academic cheating: frequency, methods, and causes. Åbo Akademi University. Paper presented at the European Conference on Educational Research, Lahti, Finland September Huusko, M. & Jokinen, S "En minä mutta pojat". Yliopisto-opiskeluun liittyvä epäeettinen toiminta sivistyksen ja tuloksellisuuden ristivedossa. OpinA. Oulun yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluiden julkaisuja. Sarja A 19 Puusniekka, A. & Eskola, J Muuttuva korkeakouluopiskelun moraali ja sen seuraukset? - Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden käsitysten vertailua. Teoksessa S. Havu-Nuutinen & M. Heiskanen (toim.).yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut. Joensuun yliopiston verkkojulkaisu. Haettu : svtied.pdf Korkeakoulujen opinnäytetöitä Aaltonen, T. & Haukka, J "Mitä pystympi pää - sitä kauemmaksi näkee" : kuinka paljon ja miksi Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat harrastavat tenttivilppiä. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Björklund, M Akademiskt fusk - Förekomst, metoder och orsaker. En enkätundersökning bland studerande vid Svenska handelshögskolan i Vasa, samt pedagogiska och teologiska fakulteterna vid Åbo Akademi. Åbo Akademi. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Eskelinen, V. & Hanninen, E HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoiden suhtautuminen plagiointiin. Plagioinnin taustatekijät ja laajuus vuonna HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Huusko, M. & Willman, S "En minä mutta pojat". Yliopisto-opiskeluun liittyvä epäeettinen toiminta sivistyksen ja tuloksellisuuden ristivedossa. Oulun yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Puusniekka, A "En koskaan tekisi niin, mutta jos hinnasta sovitaan... Korkeakouluopiskelijoiden käsityksiä opiskelun ja tutkimuksen etiikasta". Kuopion yliopisto. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Silpiö, K Opiskeluvilppi ja plagiointi korkeakoulujen opintosuorituksissa. Kirjallisuuskatsaus ja käsiteanalyysi. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Suokas, J Plagioinnin ennaltaehkäisy, jäljitys ja käsittely. Oulun yliopisto. Tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielma. Muita lähteitä Carroll, J Dealing with cases of student plagiarism in Finnish universities. Hankenin ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun plagiarismiseminaarin esitysmateriaalia. Kakkonen, T & Mozgovoy, M Hermetic and Web Plagiarism Detection Systems for Student Essays An Evaluation of the State-of-Art. Educational Computing research 42(2), Kartio, L Vaihdanta ja vakuudet. Teoksessa P. Timonen (toim.). Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään. Nide 1. Yksityisoikeus. Helsinki: Kauppakaari Oyj. Kielitoimiston sanakirja. 2006, Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Koskinen, P Rikosoikeuden yleiset opit ja rikosvastuun perusteet. Teoksessa T. Lappi-Seppälä, K. Hakamies, P. Koskinen, M. Majanen, S. Melander, Nuotio, K., A-M. Nuutila, T. Ojala & I. Rautio (toim.) Rikosoikeus. Helsinki: WSOYpro. Luukkanen, T. L Sama menetelmä, eri kohtalot kaksi väitöskirjaplagiaattia teologisessa tiedekunnassa. Teoksessa H. Mustakallio (toim.) Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja ( ). Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura. Säljö. R Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. Helsinki: WSOY. Tutkimuseettinen neuvottelukunta Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Viitattu Valikoitua kirjallisuutta Carroll, J A Handbook for Deterring Plagiarism in Higher Education. Oxford: Oxford Brookes University. Carroll, J Institutional issues in deterring, detecting and dealing with student plagiarism.oxford: Oxford Brookes University. Sutherland-Smith, W Plagiarism, the Internet and Student Learning. Improving Academic Integrity. Lontoo: Taylor & Francis. Whitley, B. E. & Keith-Spiegel, P Academic Dishonesty: An Educator's Guide. Mahwaw, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012)

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama (asetus 1347/1991) tutkimuseettinen neuvottelukunta

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOPAS. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto. www.humak.fi

OPINNÄYTETYÖOPAS. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto. www.humak.fi OPINNÄYTETYÖOPAS Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto www.humak.fi 3 (21) SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖN LUONNE 4 1.1 Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteet

Lisätiedot

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 OPINNÄYTETYÖ SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA... 4 2.1 Opinnäytetyön määritelmä...5 2.2 Opinnäytetyön

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Miksi lähteitä käytetään? Tieteellisessä kirjoittamisessa

Lisätiedot

TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN JA POLITIIKAN TUTKIMUKSEN AINEISTOT SLK 2014. Ilkka Ruostetsaari

TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN JA POLITIIKAN TUTKIMUKSEN AINEISTOT SLK 2014. Ilkka Ruostetsaari TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN JA POLITIIKAN TUTKIMUKSEN AINEISTOT SLK 2014 Ilkka Ruostetsaari OSAAMISTAVOITTEET Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen 2002 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN NATIONAL ADVISORY BOARD ON RESEARCH ETHICS Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen God vetenskaplig praxis och handläggning

Lisätiedot

TUTKIELMAN TEKO OHJEITA

TUTKIELMAN TEKO OHJEITA ISSN 0355 1180 HELSINGIN YLIOPISTO Elintarviketeknologian laitos EKT sarja 1455 TUTKIELMAN TEKO OHJEITA 6. korjattu painos Hannu Salovaara, Kirsi Jouppila ja Tiina Kaarlehto Helsinki 2009 Ylempään korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS

TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS Hallinto-osaston julkaisuja 2002/3 TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS MAURI AIRILA - MARTTI PEKKANEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Opintoasiat TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS 1 ISBN 951-22-5822-6 ISSN 1456-601X Painopaikka:

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE Tuotantotalouden osaston diplomi-, seminaari- ja harjoitustyöohje Mika Hannula, Ulla Korsman, Eila Pajarre & Marko Seppänen TUOTANTOTALOUDEN OSASTO 2002 ii ALKUSANAT

Lisätiedot

LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille

LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille 1. Johdannoksi LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille (Versio 19.11.2007. Inkeri Savan muokkaaman Taidekasvatuksen osaston ohjeen pohjalta

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

Opas kirjallisiin töihin. Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Tampereen yliopisto Syksy 2012

Opas kirjallisiin töihin. Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Tampereen yliopisto Syksy 2012 Opas kirjallisiin töihin Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Tampereen yliopisto Syksy 2012 Sisällys 1. Aluksi 2. Kirjallisten esitysten lajit Referaatti Oppimispäiväkirja (luentopäiväkirja)

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 2 TIETOJEN HANKINTA 3 2.1 Tehtävään perehtyminen 3 2.2 Tiedonhaku 4 2.3 Lähdetiedot 5 2.3.1 Nimi-vuosijärjestelmä eli Harvardin järjestelmä 6 2.3.2 Numeroviitejärjestelmä 6 2.3.3

Lisätiedot

Kompassi. Opas tiedonhallinnan perusteisiin

Kompassi. Opas tiedonhallinnan perusteisiin Kompassi Opas tiedonhallinnan perusteisiin Copyright Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu 2006 2/32 isältö: Kompassi: opas tiedonhallinnan perusteisiin Tervetuloa!... 4 Tervetuloa tiedon haastavaan maailmaan!...4

Lisätiedot

Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1

Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1 Tampereen yliopiston Porin yksikkö rk150909 Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1 1. Lähteiden käyttö Esitelmää tai esseetä ei kuten usein kouluaineissa on tapana rakenneta pelkistä mielipiteistä.

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet

Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet Sakki, I., & Pirttilä-Backman, A.-M. Huhtikuu 2011 2 Sisällys Tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä 3 Rakenne

Lisätiedot

Heidi Hongisto ja Maarit Jaakkola

Heidi Hongisto ja Maarit Jaakkola Heidi Hongisto ja Maarit Jaakkola Tieto haltuun -hanke Tampere 2010 Sisällys 1. Tiedonhaku opetuksen vakituiseksi osaksi... 3 2. Tiedonhaun opetuksen tavoitteet... 4 3. Tiedonhaun opetuksen keskeisiä periaatteita...

Lisätiedot

FIRE-TUTKIMUSRYHMÄN VAIKUTTAVUUS

FIRE-TUTKIMUSRYHMÄN VAIKUTTAVUUS FIRE-TUTKIMUSRYHMÄN VAIKUTTAVUUS Paula Räty Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 TAMPEREEN YLIOPISTO, Informaatiotieteiden

Lisätiedot

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA Liiketalousala 2009 v. 1.31 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ... 1 1.1. Opinnäytetyön tavoitteet... 1 1.2. Aiheen valinta... 2 1.3. Kirjallisen raportin laajuus... 2 2.

Lisätiedot

Anita Juho, Hannele Kantola, Mirjam Lehenkari, Tuija Lämsä, Sinikka Moilanen, Riikka Nuutilainen ja Satu Nätti

Anita Juho, Hannele Kantola, Mirjam Lehenkari, Tuija Lämsä, Sinikka Moilanen, Riikka Nuutilainen ja Satu Nätti TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Anita Juho, Hannele Kantola, Mirjam Lehenkari, Tuija Lämsä, Sinikka Moilanen, Riikka Nuutilainen ja Satu Nätti OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEEN Opintomoniste Syyskuu 2012

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTIN LAATIMINEN OSANA RAHOITUKSEN OPISKELUA

TUTKIMUSRAPORTIN LAATIMINEN OSANA RAHOITUKSEN OPISKELUA TUTKIMUSRAPORTIN LAATIMINEN OSANA RAHOITUKSEN OPISKELUA Mika Vaihekoski * LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO School of Business, Rahoituksen oppiaine 13.8.2007 * Ohjeen taustalla on usean ihmisen työ.

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet)

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Ohjemoniste Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Ulla Nissi

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012 Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN FINNISH ADVISORY BOARD ON RESEARCH INTEGRITY God vetenskaplig

Lisätiedot

Sisällys. Inna Sorvali: Tekijänoikeudet ja arkeologia: Tutkimuseettisiä kysymyksiä 2

Sisällys. Inna Sorvali: Tekijänoikeudet ja arkeologia: Tutkimuseettisiä kysymyksiä 2 Sisällys Vastaava toimittaja: Hanna-Maria Pellinen, Lanatie 5 C 82 20540 Turku p. 02-2422 777 hanna-maria. pellinen @archaeologist.com Toimituskunta: Miikka Haimila, miikka.haimila@iki.fi Pirjo Hamari,

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet

Centria ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet Centria ammattikorkeakoulu B Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet B: AJANKOHTAISTA - AKTUELLT OPINNÄYTETYÖ JA KIRJOITUSOHJEET CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU, 2013 JULKAISIJA Centria ammattikorkeakoulu Centria yrkeshögskola

Lisätiedot

JOTAIN I:N JA U:N VÄLILTÄ SISÄLLÖN ERITTELY LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON ARVIOINNIN VÄLINEENÄ OPPIMISPORTFOLIO

JOTAIN I:N JA U:N VÄLILTÄ SISÄLLÖN ERITTELY LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON ARVIOINNIN VÄLINEENÄ OPPIMISPORTFOLIO JOTAIN I:N JA U:N VÄLILTÄ SISÄLLÖN ERITTELY LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON ARVIOINNIN VÄLINEENÄ OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2004 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN

OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN 1 OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN Nämä ohjeet on laadittu täydentämään yliopistomme omia diplomityö- ja pro gradu ohjeita, joissa samaa aihetta käsitellään yliopiston julkaisusääntöjen mukaisesti.

Lisätiedot