PLAGIOINTIVILPPI SUOMEN KORKEAKOULUISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PLAGIOINTIVILPPI SUOMEN KORKEAKOULUISSA"

Transkriptio

1 PLAGIOINTIVILPPI SUOMEN KORKEAKOULUISSA Miten laajasta ja tutkitusta ilmiöstä keskustelemme? Työkäsitteiden määrittelyä Kari Silpiö HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Plagiarismin hallinta ja sähköinen plagiaatintunnistus -seminaari Hanken

2 Aihealueen tutkimusta 1/4 USA Tutkimuksia opiskeluvilpin (student cheating )harjoittamisesta vuodesta 1928 lähtien Systemaattisen tutkimuksen katsotaan alkaneen vuonna 1963 Bowersin kyselytutkimuksesta Tutkittu mm. opiskeluvilpin eri muotojen yleisyyttä vastaajajoukossa opetushenkilöstön ja opiskelijoiden käsityksiä opiskeluvilpistä ja plagioinnista sekä erilaisten tekojen vakavuusasteista taustatekijöitä ja syitä opiskeluvilpin harjoittamiseen millaiset opiskelijat harjoittavat vilppiä opiskeluvilpin ja työelämään liittyvien epäeettisten/epärehellisten toimintatapojen hyväksymisen välistä suhdetta miksi korkeakoulun opetushenkilöstö ei puutu opiskeluvilppiin korkeakoulun eettisten ohjeiden ja opiskeluvilpin esiintymisen välistä suhdetta jne. (Silpiö 2012, 22 23) 2

3 Aihealueen tutkimusta 2/4 USA / Esimerkkejä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluvilpistä Parrin (1936) kenttäkokeen (N=409) osallistujista 42 % harjoitti tenttivilppiä Bowersin (1964) kyselytutkimuksen (N=5000) vastaajista 75 % ilmoitti harjoittaneensa tenttivilppiä ainakin kerran korkeakouluopinnoissaan Whitleyn (1998) meta-analyysissa (46 aiempaa kyselytutkimusta) opiskeluvilppiä harjoittaneiden vastaajien keskiarvo oli 70,4 % Christiensen-Hughesin ja McCaben (2006b) kyselyyn vastasi yhteensä perustutkintoopiskelijaa 11 kanadalaisesta korkeakoulusta. Vastaajista 53 % ilmoitti tehneensä opiskeluvilpiksi luokitellun teon vähintään kerran. Ruotsi / Esimerkki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluvilpistä Trostin (2009) kyselytutkimuksen (N=322) vastaajista 81 % ilmoitti valehdelleensa opintosuorituksen arvioijalle vaikuttaakseen arviointiin 55 % ilmoitti esittäneensä toisen opiskelijan tekemän työn arvioitavaksi omanaan 31 % ilmoitti esittäneensä muusta lähteestä (esim. esseetehtaasta) kopioimansa työn arvioitavaksi omissa nimissään. (Silpiö 2012, 23 25) 3

4 Aihealueen tutkimusta 3/4 ISO-BRITANNIA Vähän tutkimuksia, mutta muutama runsaasti viitattu lähde (esim. Park 2003; 2004; Carroll 2002; 2005) The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) Code of practice for the assurance of academic quality and standards in higher education Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointiraporteissa otetaan kantaa myös QAA:n edellyttämiin plagiarismiin liittyviin asioihin Definitions of plagiarism, clear procedures & policies for plagiarism, associated penalties, anti-plagiarism software, plagiarism statistics, student & staff awareness of plagiarism, anti-plagiarism guidance, effectiveness of the plagiarism policy,... JISC: The JISC Electronic Plagiarism Detection project 4

5 Aihealueen tutkimusta 3/4 ISO-BRITANNIA / Esimerkkejä sanomalehtien tekemistä kyselyistä: The Telegraph -lehden tekemässä lukuvuotta koskevassa kyselyssä 83 brittiläistä korkeakoulua ilmoitti kirjanneensa yhteensä opiskeluvilppitapausta (The Telegraph ) Varsity-lehden vuonna 2008 Cambridgen yliopiston opiskelijoille tekemässä kyselyssä 49 % vastaajista (N=1014) ilmoitti tehneensä yliopiston säännöissä plagioinniksi luokitellun teon. Vain 5 % vastaajista ilmoitti jääneensä kiinni plagioinnista. (Varsity ) (Silpiö 2012, 79) 5

6 Opiskeluvilpin ja plagioinnin esiintymisen tutkiminen Tyypillisiä opiskeluvilpin ja plagioinnin esiintymisen selvittämistapoja: Tehdään kysely opiskelijoille Kenttäkoe Tarkastellaan oppilaitoksilta saatuja tapausten lukumäärätietoja Tehdään kysely opetushenkilöstölle Kommentti: Tarkasteltujen tutkimusartikkelien perusteella aiemmassa tutkimuksessa ei ole yleensä pyritty tilastollisesti yleistettäviin tuloksiin. Asianmukaisen trendianalyysin kannalta tulokset eivät useimmiten ole riittävän yhteismitallisia. Myös tutkittavan ilmiön määrittelyt ja kysymyspatterit usein eroavat toisistaan. Esimerkiksi tähänastiset suomalaiset kyselytutkimukset näyttävät kertovan tilastollisesti ja tieteellisesti uskottavasti opiskeluvilpin ja plagioinnin esiintymisestä vain vastaajien keskuudessa (ei koko oppilaitoksessa tai laajemmin). Myös kysymyspatterit eroavat toisistaan. (Silpiö 2012) 6

7 Johdatusta Suomen tilanteeseen SUOMI Kolme tutkimusraporttia: 1999, 2001 ja 2004 Ainakin kuusi pro gradu -tutkielmaa: 1997, 1999, 2001, 2005, 2010 ja 2012 Lisäksi muutamia tutkimusetiikkaan ja plagiaatintunnistinohjelmistojen kehittämiseen liittyviä opinnäytteitä Varhaisimmat plagiointivilpin vuoksi hylätyt väitöskirjat: 1847 ja 1853 (Luukkanen 2002) (Silpiö 2012, 27 28) 7

8 Suomalaisia tutkimuksia 1/2 (Silpiö 2012, 27) 8

9 Suomalaisia tutkimuksia 2/2 (Silpiö 2012, 27) 9

10 Opiskeluvilpin yleisyys kyselytutkimusten vastaajajoukoissa (Silpiö 2012, 29) Huom. Jokaisessa yllä mainitussa kyselyssä on käytetty erilaista kysymyspatteria. 10

11 Plagiaattorien osuus kyselytutkimusten vastaajajoukoissa Puusniekan ja Eskolan (2004) sekä Suokkaan (2010) kyselyiden vastaajista (N=1600, kolmen suomalaisen korkeakoulun opiskelijoita) 23 % on käyttänyt samaa harjoitustyötä useamman kerran eri kursseilla 19 % on käyttänyt Internetistä otettua tekstiä omissa nimissään 13 % on saanut suoritusmerkinnän ryhmätyöstä, vaikka ei olekaan tehnyt omaa yhteisesti sovittua osuuttaan 8 % on palauttanut opiskelukaverin tekemän harjoitustyön omissa nimissään. Mainitut osuudet on laskettu yhdistelemällä mainittujen kahden kyselyn tuloksia. (Silpiö 2012, 31) 11

12 TYÖKÄSITTEIDEN TARKASTELUA Englanninkieliset termit Suomennokseni Student Plagiarism "plagiointi opintosuorituksessa" Student Cheating "opiskeluvilppi" Kirjallisuudessa esiintyy seuraavat kaksi erityistä lähestymistapaa käsitteen "plagiointi opintosuorituksessa" tarkastelemiseen: Lähdetään liikkeelle plagiointi-käsitteestä Lähdetään liikkeelle opiskeluvilppi-käsitteestä ja tarkastellaan plagiointia eräänä opiskeluvilpin alalajina. 12

13 Mitä tarkoitamme "plagioinnilla"? Plagiointi-käsitteen sisältö määrittyy valitun tarkastelunäkökulman ja siihen liittyvien tavoitteiden kautta. Kirjallisuudessa korostetaan tämän käsitteen monimuotoisuutta ja sen riippuvuutta erilaisista tulkinnan konteksteista (ks. esim. Carroll 2002; Sutherland-Smith 2008; Whitley & Keith-Spiegel 2002; Surakka 2003). Plagiointi Tekijänoikeus Hyvä tieteellinen käytäntö Tekijänoikeus, plagiointi ja 'hyvä tieteellinen käytäntö' korkeakoulussa 13

14 Peruskäsitteitä: plagiointi ja vilppi Kielitoimiston sanakirja (2006): "plagioida esittää toisen tekijän tekstiä, musiikkia tm. taiteellista t. tieteellistä tuotantoa omanaan, varastaa." "plagiaatti kirjallinen t. taiteellinen varkaus, plagiointi; sellaiseen perustuva teos t. sen osa." "vilppi epärehellinen keino t. teko vars. jkn harhauttamiseksi, harhautus, petos. Tehdä, harjoittaa kokeissa vilppiä. Tehdä vilppiä jtka kohtaan" Huomioita: "Plagiointi" ja "plagiaatti" eivät ole oikeudellisia termejä. Ne eivät esiinny Suomen rikoslaissa tai tekijänoikeuslaissa. Suomen rikoslain mukaan varkaus on teko, joka kohdistuu irtaimeen omaisuuteen. 14

15 Korkeakoulukontekstiin liittyviä sanakirjamääritelmiä Korkeakoulun opintosuoritukseen liittyvä vilppi (opiskeluvilppi) Silpiö (2012): opiskeluvilppi epärehellinen keino tai teko opintosuorituksen arvioijan erehdyttämiseksi 15

16 Korkeakoulukontekstiin liittyviä sanakirjamääritelmiä Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2012): Plagointi on yksi tieteellisen vilpin neljästä alakategoriasta. Plagioinnilla (plagiarism) eli luvattomalla lainaamisella tarkoitetaan jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan, kuvallisen ilmaisun tai käännöksen esittämistä omana. Plagiointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi. Piittaamattomuuteen hyvästä tieteellisestä käytännöstä luetaan -- samojen tulosten julkaiseminen useita kertoja näennäisesti uusina (eli niin sanottu itsensä plagiointi) Silpiö (2012): plagiointi opintosuorituksessa 1) toisen tekemän työn tahallinen tai tahaton esittäminen omanaan opintosuorituksen arvioijaa erehdyttävällä tavalla, 2) saman työn esittäminen arvioitavaksi useamman kuin yhden opintosuorituksen osana 16

17 Plagiointi + Vilppi --> Plagiointivilppi Korkeakoulujen opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin ja opiskeluvilpin suhde PLAGIOINTI PLAGIOINTI- VILPPI OPISKELU- VILPPI Huom. Ympyröiden kokoon ei liity semantiikkaa. (Silpiö 2012, 86) 17

18 Plagiointi opintosuorituksessa Plagiointi voi olla tahallista (vilpillinen mieli), tuottamuksellista ("olisi pitänyt tietää ) tai tahatonta (vilpitön mieli) Opiskeluvilppi Plagiointi Esimerkiksi Carrollin (2009) mukaan opiskeluvilpiksi katsottavasta plagioinnista on kyse silloin kun Opiskelija tietää miten toimia oikein Opiskelija yrittää tahallaan harhauttaa arvioijaa plagioidun osan alkuperän suhteen Arvioija osoittaa riittävän perustellusti opiskelijan tekoa voitavan pitää tahallisena 18

19 Plagioinnin tahallisuusarvostelu TAHALLINEN TEKO Tekijän suoranaisena tarkoituksena on ollut seurauksen aiheuttaminen (tarkoitustahallisuus) tai tekijä on mieltänyt seurauksen varmuudella syntyvän, vaikka se ei ole ollut hänen varsinaisena tavoitteenaan (varmuustahallisuus). (Koskinen 2008.) TAHATON TEKO Tekijä on toiminut vilpittömällä mielellä, hänen tarkoituksenaan ei ole ollut seurauksen aiheuttaminen, eikä hän ole mieltänyt seurauksen syntyvän. Vilpitön mieli tarkoittaa henkilön tietämättömyyttä asioiden oikeasta laidasta. Perusteltu vilpitön mieli tarkoittaa, että henkilö ei tiedä, eikä hänen edellytetäkään tietävän asioiden oikeaa laitaa. (Kartio 1999, 242.) TUOTTAMUKSELLINEN TEKO Sijoittuu tahallisen ja tahattoman teon välimaastoon. Tyypillisesti siihen liittyy tekijän noudatettavan huolellisuusvelvoitteen rikkomista. Tuottamus voi johtua huolimattomuudesta tai varomattomuudesta. Törkeä tuottamus voi johtua piittaamattomasta suhtautumisesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Objektiiviset huolellisuusvelvoitteet voivat ilmetä kirjoitetuista normeista tai kirjoittamattomista säännöistä. (Koskinen 2008, 175.) (Silpiö 2012, 38 39) 19

20 Korkeakoulun opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin jatkumo (Silpiö 2012, 91) 20

21 Plagioinnin esiintymismuotojen pääluokat Korkeakoulun opintosuoritukseen liittyvän plagioinnin pääluokat 1. Suora kopiointi 2. Itsensä plagiointi 3. Yhteistoiminnallinen plagiointi Epärehellinen yhteistoiminta (kolluusio) Vapaamatkustaminen ryhmätyösuorituksessa 4. Yksittäiseen lainaukseen liittyvä plagiointi Tietoisesti omiin nimiin ottaminen Taitamaton tai huolimaton lähteisiin viittaaminen. Silpiö (2012, 93) 21

22 PLAGIARISMIN HALLINTA? OPISKELUVILPIN HALLINTA? 1. Sähköisen plagiaatintunnistuksen ulottumattomille jäävän plagiarismin hallinta? 2. Muuhun kuin tutkimustyyppiseen työhön liittyvän plagiarismin hallinta? 3. Muuhun kuin tekstinä esitettyyn aineistoon liittyvän plagiarismin hallinta? 4. Opiskeluvilpin hallinta? PLAGIOINTI PLAGIOINTI- VILPPI OPISKELU- VILPPI Sähköisen plagiaatintunnistuksen ulottuvilla oleva plagiointi Huom. Ympyröiden kokoon ei liity semantiikkaa. (Silpiö 2012, 86) 22

23 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 1/5 (Silpiö 2012, 72-73) 23

24 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 2/5 (Silpiö 2012, 72-73) 24

25 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 3/5 (Silpiö 2012, 72-73) 25

26 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 4/5 (Silpiö 2012, 72-73) 26

27 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 4/5 (Silpiö 2012, 72-73) 27

28 Opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja 5/5 Lisää plagioinnin esiintymismuotojen alalajeja... Kakkonen & Motzgovoy ( ): Kielestä toiseen kääntämällä plagiointi (alkuperä ei enää erotu toiselle kielelle käännetyssä versiossa) Plagiaatintunnistimien teknisiin rajoitteisiin tai algoritmien heikkouksiin perustuva plagioinnin peitteleminen 28

29 Lopuksi joitakin muita plagioinnin esiintymismuotoja / piilevä paradoksi? Joitakin muita plagioinnin esiintymismuotoja laajemmassa kontekstissa: Institutionalisoitunut plagiarismi (institutionalized plagiarism) Haamukirjoittaja kirjoittaa esim. julkisuuden henkilön nimissä esitettävän teoksen, haamutiimi tekee osan tunnetun kirjailijan tai muun taiteilijan teoksesta tai avustaja kirjoittaa poliitikon puheen. Asianmukaisten lähdeviitteiden jättäminen pois oppimateriaaleista Säljön (2001, 131) mukaan sosiokulttuurinen konteksti on tässä keskeisessä roolissa. Toiminnot ja viestintä täytyy käsittää suhteessa siihen toimintajärjestelmään johon ne sisältyvät (mts. 145). Toimituksellinen haamukirjoittaminen (editorial ghostwriting) Lahjakirjoittajuus Byrokraattinen plagiarismi (bureaucratic plagiarism) Organisaation ylemmällä tasolla oleva henkilö ottaa nimiinsä organisaation alemmalla tasolla olevan henkilön laatiman tekstin Silpiö (2012, 58 60) 29

30 Miksi on tärkeätä pohtia mitä oikeastaan tarkoitamme kun puhumme plagioinnista? Kiitos! 30

31 Kalvosarjassa viitattuja lähteitä ja valikoitua kirjallisuutta Suomalaisten korkeakoulujen tutkimuksia Björklund, M. & Wenestam, C-G Academic cheating: frequency, methods, and causes. Åbo Akademi University. Paper presented at the European Conference on Educational Research, Lahti, Finland September Huusko, M. & Jokinen, S "En minä mutta pojat". Yliopisto-opiskeluun liittyvä epäeettinen toiminta sivistyksen ja tuloksellisuuden ristivedossa. OpinA. Oulun yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluiden julkaisuja. Sarja A 19 Puusniekka, A. & Eskola, J Muuttuva korkeakouluopiskelun moraali ja sen seuraukset? - Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden käsitysten vertailua. Teoksessa S. Havu-Nuutinen & M. Heiskanen (toim.).yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut. Joensuun yliopiston verkkojulkaisu. Haettu : svtied.pdf Korkeakoulujen opinnäytetöitä Aaltonen, T. & Haukka, J "Mitä pystympi pää - sitä kauemmaksi näkee" : kuinka paljon ja miksi Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat harrastavat tenttivilppiä. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Björklund, M Akademiskt fusk - Förekomst, metoder och orsaker. En enkätundersökning bland studerande vid Svenska handelshögskolan i Vasa, samt pedagogiska och teologiska fakulteterna vid Åbo Akademi. Åbo Akademi. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Eskelinen, V. & Hanninen, E HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoiden suhtautuminen plagiointiin. Plagioinnin taustatekijät ja laajuus vuonna HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Huusko, M. & Willman, S "En minä mutta pojat". Yliopisto-opiskeluun liittyvä epäeettinen toiminta sivistyksen ja tuloksellisuuden ristivedossa. Oulun yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Puusniekka, A "En koskaan tekisi niin, mutta jos hinnasta sovitaan... Korkeakouluopiskelijoiden käsityksiä opiskelun ja tutkimuksen etiikasta". Kuopion yliopisto. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Silpiö, K Opiskeluvilppi ja plagiointi korkeakoulujen opintosuorituksissa. Kirjallisuuskatsaus ja käsiteanalyysi. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Suokas, J Plagioinnin ennaltaehkäisy, jäljitys ja käsittely. Oulun yliopisto. Tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielma. Muita lähteitä Carroll, J Dealing with cases of student plagiarism in Finnish universities. Hankenin ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun plagiarismiseminaarin esitysmateriaalia. Kakkonen, T & Mozgovoy, M Hermetic and Web Plagiarism Detection Systems for Student Essays An Evaluation of the State-of-Art. Educational Computing research 42(2), Kartio, L Vaihdanta ja vakuudet. Teoksessa P. Timonen (toim.). Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään. Nide 1. Yksityisoikeus. Helsinki: Kauppakaari Oyj. Kielitoimiston sanakirja. 2006, Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Koskinen, P Rikosoikeuden yleiset opit ja rikosvastuun perusteet. Teoksessa T. Lappi-Seppälä, K. Hakamies, P. Koskinen, M. Majanen, S. Melander, Nuotio, K., A-M. Nuutila, T. Ojala & I. Rautio (toim.) Rikosoikeus. Helsinki: WSOYpro. Luukkanen, T. L Sama menetelmä, eri kohtalot kaksi väitöskirjaplagiaattia teologisessa tiedekunnassa. Teoksessa H. Mustakallio (toim.) Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja ( ). Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura. Säljö. R Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. Helsinki: WSOY. Tutkimuseettinen neuvottelukunta Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Viitattu Valikoitua kirjallisuutta Carroll, J A Handbook for Deterring Plagiarism in Higher Education. Oxford: Oxford Brookes University. Carroll, J Institutional issues in deterring, detecting and dealing with student plagiarism.oxford: Oxford Brookes University. Sutherland-Smith, W Plagiarism, the Internet and Student Learning. Improving Academic Integrity. Lontoo: Taylor & Francis. Whitley, B. E. & Keith-Spiegel, P Academic Dishonesty: An Educator's Guide. Mahwaw, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

OPISKELUVILPPI JA PLAGIOINTI KORKEAKOULUJEN OPINTOSUORITUKSISSA

OPISKELUVILPPI JA PLAGIOINTI KORKEAKOULUJEN OPINTOSUORITUKSISSA TAMPEREEN YLIOPISTO OPISKELUVILPPI JA PLAGIOINTI KORKEAKOULUJEN OPINTOSUORITUKSISSA Kirjallisuuskatsaus ja käsiteanalyysi Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kari Silpiö 2012 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö

Hyvä tieteellinen käytäntö Julkaise tai unohdu Ajatuksia julkaisupolitiikasta ja väitöskirjatöistä 8.5.2013 Tampereen yliopisto, CMT Hyvä tieteellinen käytäntö Tutkijat ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella

Lisätiedot

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Johdannoksi Yliopisto-opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oman alan akateemisen asiantuntijuuden rakentumista

Lisätiedot

Yhteistyötä ilman riskejä? Ohjaajan ja ohjattavan keskinäiset vastuut ja velvollisuudet

Yhteistyötä ilman riskejä? Ohjaajan ja ohjattavan keskinäiset vastuut ja velvollisuudet 1 Yhteistyötä ilman riskejä? Ohjaajan ja ohjattavan keskinäiset vastuut ja velvollisuudet Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto 2 Tutkimuseettisen neuvottelukunnan

Lisätiedot

Plagiointi kuriin Urkund opettajan työvälineenä

Plagiointi kuriin Urkund opettajan työvälineenä Plagiointi kuriin Urkund opettajan työvälineenä 22.5.2013 22.5.2013 1 Miksi plagiaatintunnistusjärjestelmä? Internet mahdollistaa, opiskelussa nykypäivää Viimeisin uutinen maailmalta YLE 6.2.2013: Saksan

Lisätiedot

Moodle-Turnitin käyttöopas opiskelijalle

Moodle-Turnitin käyttöopas opiskelijalle Moodle-Turnitin käyttöopas opiskelijalle fairutu - ohjeversio 10.9.2013 - Sisällys Oppimisen eettiset ohjeet Turun yliopistossa... 2 Luku 1: Moodle-kurssille kirjautuminen... 3 Luku 2: Tehtävän palauttaminen...

Lisätiedot

Yliopisto-opiskelun eettiset pelisäännöt. Käytä tietoa oikein 14.3.2014

Yliopisto-opiskelun eettiset pelisäännöt. Käytä tietoa oikein 14.3.2014 Yliopisto-opiskeluneettisetpelisäännöt Yliopisto-opiskelun eettisten pelisääntöjen tehtävä on auttaa LUT:n opiskelijaa ymmärtämään, minkälaista toimintaa häneltä odotetaan. Opiskelijan tehtävä on perehtyä

Lisätiedot

TURNITIN-OHJELMAN KÄYTTÖ - OPISKELIJAN OHJE

TURNITIN-OHJELMAN KÄYTTÖ - OPISKELIJAN OHJE TURNITIN-OHJELMANKÄYTTÖ-OPISKELIJANOHJE Opettaja voi käyttää Turnitin-ohjelmaa opiskelijoiden kirjallisten töiden tarkastuksessa. Turnitin vertaa opiskelijan tekstiä kansainväliseen tietokantaan ja tekee

Lisätiedot

Tekijyyteen liittyvät haasteet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan arjessa

Tekijyyteen liittyvät haasteet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan arjessa Tekijyyteen liittyvät haasteet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan arjessa Sanna Kaisa Spoof, TENK Tekijyys tieteessä seminaari 25.11.2015 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA (TENK) Perustettu asetuksella 1991

Lisätiedot

Tuoreita näkökulmia kirjastojen vaikuttavuuteen. Sami Serola esittelee Tampereen yliopiston opiskelijoiden opinnäytetöitä

Tuoreita näkökulmia kirjastojen vaikuttavuuteen. Sami Serola esittelee Tampereen yliopiston opiskelijoiden opinnäytetöitä Tuoreita näkökulmia kirjastojen vaikuttavuuteen Sami Serola esittelee Tampereen yliopiston opiskelijoiden opinnäytetöitä Eero Niittymaa: Yleisten kirjastojen vaikuttavuuden arviointi Informaatiotutkimuksen

Lisätiedot

Ansioluettelon laatiminen - tutkimuseettinen näkökulma. Eero Vuorio, Turun yliopisto ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Ansioluettelon laatiminen - tutkimuseettinen näkökulma. Eero Vuorio, Turun yliopisto ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta Ansioluettelon laatiminen - tutkimuseettinen näkökulma Eero Vuorio, Turun yliopisto ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta Ansioluettelon kehitys Nimikirjalain muutos 1989 -> valtaosa tieteellisistä, opetuksellisista

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON OPISKELUA KOSKEVAT EETTISET SÄÄNNÖT JA NIIDEN RIKKOMUSTEN KÄSITTELY

AALTO-YLIOPISTON OPISKELUA KOSKEVAT EETTISET SÄÄNNÖT JA NIIDEN RIKKOMUSTEN KÄSITTELY 1 Hyväksytty Aalto-yliopiston akateemisten asiain komiteassa 10.5.2011. Muutokset hyväksytty Aalto-yliopiston akateemisessa komiteassa 10.9.2013. AALTO-YLIOPISTON OPISKELUA KOSKEVAT EETTISET SÄÄNNÖT JA

Lisätiedot

Älä kopsaa - Plagioinnin tunnistaminen Helsingin yliopistossa. Pauliina Kupila & Laura Karppinen www.helsinki.fi/yliopisto

Älä kopsaa - Plagioinnin tunnistaminen Helsingin yliopistossa. Pauliina Kupila & Laura Karppinen www.helsinki.fi/yliopisto Älä kopsaa - Plagioinnin tunnistaminen Helsingin yliopistossa Helsingin yliopisto 1 Aikataulu 9.15-9.35 Tervetuloa Plagioinnin tunnistaminen ja järjestelmän käyttöönotto Helsingin yliopistossa 9.35-10.15

Lisätiedot

PLAGIOINTITAPAUSTEN KÄSITTELYOHJE - KOSKEE OULUN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSIA JA OPINNÄYTETÖITÄ

PLAGIOINTITAPAUSTEN KÄSITTELYOHJE - KOSKEE OULUN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSIA JA OPINNÄYTETÖITÄ PLAGIOINTITAPAUSTEN KÄSITTELYOHJE - KOSKEE OULUN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSIA JA OPINNÄYTETÖITÄ 30.9.2009 1/10 Sisällys Plagiointi eli luvaton lainaaminen...3 Toimet plagioinnin ehkäisemiseksi...4 Toiminta

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille

Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun 1 Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun Korkea-asteen Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja 2 3 Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja Työelämän kielitaito

Lisätiedot

Plagiointivilppi yliopiston opettajan näkökulmasta

Plagiointivilppi yliopiston opettajan näkökulmasta Plagiointivilppi yliopiston opettajan näkökulmasta METODIFESTIVAALI, Tampere Ke 19.08.2015 Dosentti Anne Nevgi Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö 8.9.2015 1 Taustaa Plagiointi merkitsee

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON OPISKELUA KOSKEVAT EETTISET SÄÄNNÖT JA NIIDEN RIKKOMUSTEN KÄSITTELY (LUONNOS!)

AALTO-YLIOPISTON OPISKELUA KOSKEVAT EETTISET SÄÄNNÖT JA NIIDEN RIKKOMUSTEN KÄSITTELY (LUONNOS!) AALTO-YLIOPISTON OPISKELUA KOSKEVAT EETTISET SÄÄNNÖT JA NIIDEN RIKKOMUSTEN KÄSITTELY (LUONNOS!) 1 Tarkoitus Eettisyys arvona Aalto-yliopiston arvojen mukaan yliopiston toiminnan perustana ovat eettisyys,

Lisätiedot

lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset,

lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset, lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset, henkilökohtaiset opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat,

Lisätiedot

Kokemuksia hakuprosessista - alku aina hankalaa...

Kokemuksia hakuprosessista - alku aina hankalaa... Kokemuksia hakuprosessista - alku aina hankalaa... Eeva-Liisa Kronqvist FT, koordinaattori IP- "Education for Democratic Citizenship dealing with the Challenges ofmulticultural Society Vertailevan kasvatustieteen

Lisätiedot

Ryhmän työskentelytapa ja tulokset

Ryhmän työskentelytapa ja tulokset 3.12.2007 Tunnustetaanko osaaminen -seminaari Ryhmä 1.2 Oppimistulokset ja niiden arviointi Keskusteluista koosti Riitta Hakulinen Ryhmän työskentelytapa ja tulokset Keskustelun taustalla olivat juuri

Lisätiedot

Plagiointivilppi ohjaustilanteissa opettajan. kokemana

Plagiointivilppi ohjaustilanteissa opettajan. kokemana Plagiointivilppi ohjaustilanteissa opettajan TENK:n KUTSUSEMINAARI TUTKIJAKOULUILLE TUTKIMUSETIIKKA ON AKATEEMISEN YHTEISÖN KESKEINEN RESURSSI Ke 29.10.2014 Dosentti Anne Nevgi Yliopistopedagogiikan tutkimus-

Lisätiedot

Kulttuuriset käytännöt opetuksessa ja oppimisessa Marianne Teräs

Kulttuuriset käytännöt opetuksessa ja oppimisessa Marianne Teräs Kulttuuriset käytännöt opetuksessa ja oppimisessa Marianne Teräs Esitys koulutuksessa: Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus, 20.3.2009 Opetushallitus Esityksen sisältö Lähestymistapoja kulttuuriin ja

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Vaasan yliopiston menettelyohjeet vilppitapausten käsittelyssä

Vaasan yliopiston menettelyohjeet vilppitapausten käsittelyssä Vaasan yliopiston menettelyohjeet vilppitapausten käsittelyssä 1 2 VAASAN YLIOPISTON MENETTELYOHJEET VILPPITAPAUSTEN KÄSITTELYSSÄ 1 OHJEIDEN KÄYTTÖTARKOITUS Menettelyohjeiden tarkoituksena on ehkäistä

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällysluettelo 1. Opiskelu peruskouluissa... 3 2. Opiskelu lukioissa... 4 3. Opiskelu korkeakouluissa... 6 4. Opiskelu

Lisätiedot

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita Osuustoiminnan neuvottelukunta LUT Toukokuu 2013 Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita LUT School of Business Päätoimittaja, JCOM iiro.jussila@lut.fi + 358 50 465 9899 LUT-tiimin konteksti

Lisätiedot

Mitä on Julkaisuarkisto

Mitä on Julkaisuarkisto Mitä on Julkaisuarkisto Turid Hedlund turid.hedlund@hanken.fi 24.11.09 Tieteiden talo Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Turid Hedlund Kaksi tietä avoimeen saatavuuteen

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 Suunnittelija MuT Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa!

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa! Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS Tervetuloa! 10.11.2011 1 Onko koko todellisuus ainetta? 10.11.2011 2 Todellisuus on se, mikä on totta. Että jos vaikka uskoo, että mörköjä on olemassa, niin

Lisätiedot

Kääntäjän ääni. Kansainvälinen kääntäjienpäivä

Kääntäjän ääni. Kansainvälinen kääntäjienpäivä Kristiina Abdallah Kääntäjän ääni Kahdeksan kääntäjää pohtivat toimijuutta, laatua ja etiikkaa tuotantoverkostoissa Kansainvälinen kääntäjienpäivä Helsinki 28.9.2012 Luennon punainen lanka Käsitteiden

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN DIPLOMITYÖOHJEET 24.11.2014

OULUN YLIOPISTON ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN DIPLOMITYÖOHJEET 24.11.2014 1 OULUN YLIOPISTON ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN DIPLOMITYÖOHJEET 24.11.2014 1. YLEISTÄ Diplomityö Julkinen opinnäyte Diplomityö on syventäviin opintoihin kuuluva tutkimustyön luonteinen (taiteellinen tai

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön (811393A)

Johdatus tutkimustyöhön (811393A) Johdatus tutkimustyöhön (811393A) 5 op eli 128 h opiskelijan työtä Aloitusluento 1.9.2015 Esittäytyminen Opettaja Opinnot LuK, merkonomi, FM, FL, FT Dosentti JyU, Research Associate NUIG, Visiting Associate

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Päätös OKM/88/592/2014 12.12.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.5.2014 päätöksen (18/592/2014)

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK Toimintakertomus 2009 (1.1.2009 31.1.2010) NEUVOTTELUKUNNAN KOKOONPANO JA KOKOUKSET Opetusministeriö on asettanut tutkimuseettisen neuvottelukunnan

Lisätiedot

AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI

AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI Tiina Kosunen tiina.kosunen@helsinki.fi Sisältö Portfolio??? Portfolion kaksi roolia Yliopistoportfolion rakenne ja sisältö Portfolio CV Hyvä / huono / turha portfolio

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

KOULUTUSTYÖRYHMÄN SUOSITUS TUTKIMUSETIIKAN KOULUTUKSESTA KORKEAKOULUISSA

KOULUTUSTYÖRYHMÄN SUOSITUS TUTKIMUSETIIKAN KOULUTUKSESTA KORKEAKOULUISSA Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) KOULUTUSTYÖRYHMÄN SUOSITUS TUTKIMUSETIIKAN KOULUTUKSESTA KORKEAKOULUISSA 1) Johdanto Tutkimuseettinen neuvottelukunnan (TENK) vuonna 2013 alkaneen kolmivuotiskauden

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen 1 2 3 Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen opettajien tutkimusalueista. 4 Kuviossa 1 esitetään kansantaloustieteen

Lisätiedot

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Tekijänoikeusseminaari 10.10.2008 Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopiston kirjasto Julkaisukeskus Esityksen pääkohdat Taustaksi Tunnuslukuja,

Lisätiedot

LukSuS. Lukion suullisen kielitaidon kurssin seuranta- ja tutkimushanke 2010-2012

LukSuS. Lukion suullisen kielitaidon kurssin seuranta- ja tutkimushanke 2010-2012 LukSuS Lukion suullisen kielitaidon kurssin seuranta- ja tutkimushanke 2010-2012 Hankkeen johtaja: Dosentti, KT Raili Hildén Tutkimusavustaja: Outi Hakola Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos http://blogs.helsinki.fi/luksus-projekti/

Lisätiedot

Tudatupa tutkimusdatan tutkijapalvelut

Tudatupa tutkimusdatan tutkijapalvelut Tudatupa tutkimusdatan tutkijapalvelut Tutkijapalvelut näkyviksi - tutkimusaineistot ja kirjaston rooli seminaari 4.11.2013 Mari Elisa Kuusniemi, Meilahden kampuskirjasto Terkko Esityksen sisältö Mitä

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna

E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 1 E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 2 OPINNÄYTTEEN PALAUTUSPROSESSI Ohjaaja toimittaa opintosihteerille tutkielman pohjatiedot. Ohjaaja lataa tutkielman Laturista

Lisätiedot

Hyvä opiskelija oikeuksien lisäksi vastuita ja velvollisuuksia

Hyvä opiskelija oikeuksien lisäksi vastuita ja velvollisuuksia Hyvä opiskelija oikeuksien lisäksi vastuita ja velvollisuuksia Kangasniemi, Mari 1 & Murtonen, Mari 2 1 Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos, Kuopio 2 Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus &

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka PROFESSORILUENTO Professori Heini-Marja Järvinen Vieraiden kielten didaktiikka Kasvatustieteiden tiedekunta 30.9.2015 Professori Heini-Marja Järvinen pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET OPM mietintö 2003 koulutukseen tulee sisältyä psykoterapian

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkimusetiikasta

Ajankohtaista tutkimusetiikasta Terveiset Helsingissä 2.11.2010 järjestetystä Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä -seminaarista Professori Matti Lehtihalmes Etiikka-työryhmän kokous 21.12.2010 klo 13.15 Ajankohtaista tutkimusetiikasta

Lisätiedot

Laatunäkökulman vahvistaminen yliopistojen rahoitusmallissa - työryhmän ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen

Laatunäkökulman vahvistaminen yliopistojen rahoitusmallissa - työryhmän ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen Laatunäkökulman vahvistaminen yliopistojen rahoitusmallissa - työryhmän ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Trakla2-opetusympäristö

Trakla2-opetusympäristö Trakla2-opetusympäristö TRAKLA: TietoRakenteet ja Algoritmit; KotiLaskujen Arvostelu TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan laitos Esityksen rakenne Katsaus

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

PORTFOLIOT JA OPETUSANSIOIDEN ARVIOINTI

PORTFOLIOT JA OPETUSANSIOIDEN ARVIOINTI PORTFOLIOT JA OPETUSANSIOIDEN ARVIOINTI Tiina Kosunen, HY Peda-forum Kuusamo 11.11.2004 Työpajan sisältö Portfolioajattelu Opetusportfolio oman työn kehittämisessä Sisältö Rakenne Opetusportfolio virantäytön

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Stressaantunut aikuisopiskelija vai tyytyväinen tavoitteiden saavuttaja? Itsesäätelytaidot aikuisopiskelussa

Stressaantunut aikuisopiskelija vai tyytyväinen tavoitteiden saavuttaja? Itsesäätelytaidot aikuisopiskelussa Stressaantunut aikuisopiskelija vai tyytyväinen tavoitteiden saavuttaja? Itsesäätelytaidot aikuisopiskelussa Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 14.11.2012 Pedagoginen yliopistonlehtori Saara Repo Helsingin

Lisätiedot

Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari

Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Kemira GrowHow: Paikallisen vaihtelun korjaaminen kasvatuskokeiden tuloksissa 21.2.2008 Ilkka Anttila Mikael Bruun Antti Ritala Olli Rusanen Timo Tervola

Lisätiedot

Plagioinnin kohtaaminen Millaisia tunteita herää ja miten yliopiston opettaja ratkaisee tilanteen?

Plagioinnin kohtaaminen Millaisia tunteita herää ja miten yliopiston opettaja ratkaisee tilanteen? Plagioinnin kohtaaminen Millaisia tunteita herää ja miten yliopiston opettaja ratkaisee tilanteen? Anne Nevgi ja Erika Löfström Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö suomi englanti ruotsi Vocabulary for Acoustics Finnish English Swedish Ordlista för akustik finska engelska svenska

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN METODOLOGIA AIKAS3A

KASVATUSTIETEEN METODOLOGIA AIKAS3A KASVATUSTIETEEN METODOLOGIA AIKAS3A Hanna Vilkka LUENTOTEEMAT Tutkimusetiikka Tutkimuksen arvovapaus Metodologiset apuvälineet: teoria, käsitteet, havainnot, arkitieto ja tieto operationalisointi, ymmärtäminen,

Lisätiedot

Sisällönanalyysi. Sisältö

Sisällönanalyysi. Sisältö Sisällönanalyysi Kirsi Silius 14.4.2005 Sisältö Sisällönanalyysin kohde Aineistolähtöinen sisällönanalyysi Teoriaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi Sisällönanalyysi kirjallisuuskatsauksessa 1

Lisätiedot

» Tekstin alkuperäisyyden varmistaminen. » Plagioinnin ehkäiseminen. » Tieteellisen kirjoittamisen opettaminen

» Tekstin alkuperäisyyden varmistaminen. » Plagioinnin ehkäiseminen. » Tieteellisen kirjoittamisen opettaminen » Tekstin alkuperäisyyden varmistaminen» Plagioinnin ehkäiseminen» Tieteellisen kirjoittamisen opettaminen» Kirjallisten tehtävien arviointijärjestelmä» = Yhdessä oppimista - oppija - ohjaaja - opiskelukaverit

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Johanna Ollila ja Mikko Vähätalo Pedamessut 22.5.2012 Turun yliopisto & Åbo Akademi Get a Life -hanke Tuottaa korkeakouluopiskelijoille

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 Asia Hakijat Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tekijänoikeudet Opiskelijayhdistys A ry. ja Opiskelijayhdistys B ry. Annettu 28.5.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet Mikko Ahtola Laki velvoittaa, ohjeet ohjaavat 1. Pelastuslaki, työturvallisuuslaki ja asetus, rikoslaki, vahingonkorvauslaki 1. Velvoittavaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN Hanna Vilkka Mikä on havainto? - merkki (sana, lause, ajatus, ominaisuus, toiminta, teko, suhde) + sen merkitys (huom. myös

Lisätiedot

Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on!

Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on! Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on! Valtakunnalliset Lukiopäivät 2.11. 2011 Tuija Pulkkinen, dekaani Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu Ympäristön muutos 1980

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Atlantin ylittävää yhteisohjelmayhteistyötä

Atlantin ylittävää yhteisohjelmayhteistyötä Atlantin ylittävää yhteisohjelmayhteistyötä Vs. kv-päällikkö Anu Härkönen 23.9.2013 Turun AMK:n EU-Kanada ja EU-USA projektien taustaa Turun AMK mukana kolmessa TEP-projektissa ja yhdessä TDP-projektissa

Lisätiedot

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 25.9.2015 Näitä määräyksiä sovelletaan rinnan paperikokeiden määräysten kanssa kevään 2018 tutkintoon saakka. Näitä määräyksiä

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE TYÖN TARKASTUKSEN JA PAINATUKSEN ETENEMINEN Timo Suutama 8.10.2014 Artikkeliväitöskirjan

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/2015 1. Nimi Tehtävä Läsnäolo Taalas Petteri pääjohtaja, puheenjohtaja 1-8 Ryynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja,

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/2015 1. Nimi Tehtävä Läsnäolo Taalas Petteri pääjohtaja, puheenjohtaja 1-8 Ryynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/2015 1 18.11.2015 Itä-Suomen yliopiston hallitus Aika 18.11.2015, 09:30-12:30 Paikka Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU300 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen. Pro gradu tutkielma Marko Rutanen

Pedagoginen johtaminen. Pro gradu tutkielma Marko Rutanen Pedagoginen johtaminen Pro gradu tutkielma Marko Rutanen Kipinöitä organisaatio muutos: pienestä ja matalasta, suureen ja hierarkkiseen globaali näkökulma: kilpailutekijänä osaaminen ja sen kehittäminen

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Taloustieteet ja YSA. Eeva Kärki Kansalliskirjasto 23.5.2012

Taloustieteet ja YSA. Eeva Kärki Kansalliskirjasto 23.5.2012 Taloustieteet ja YSA Eeva Kärki Kansalliskirjasto 23.5.2012 Taloustieteen termit YSAssa (1) 75 Taloustieteet. Kansantalous. Liiketalous. Kauppa n. 1800 termiä (YSAn toiseksi suurin ryhmä, YSAssa yhteensä

Lisätiedot