Koulutusteknologian perusopinnot 25op.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusteknologian perusopinnot 25op."

Transkriptio

1 Koulutusteknologian perusopinnot 25op. - Opintojen aloitus Pirkko Hyvönen ja Essi Vuopala Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö / Department of Educational Sciences and Teacher Education University of Oulu

2 Ohjelma kahvit orientaatio opintoihin lounastauko Koulutusteknologia muuttuvassa yhteiskunnassa- kurssin aloitus ja kotitehtävä

3 Opinnoissa mukana Sanna Järvelä, professori Pirkko Hyvönen, tutkijatohtori Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Harto Pönkä, tuntiopettaja

4 Oppimisen ja koulutusteknologian teknologian tutkimusyksikk yksikkö Tutkitaan oppimisen yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusprosesseja erilaisissa konteksteissa Sosiaalinen vuorovaikutus Motivaatio Kognitiiviset strategiat Itsesäätely Yhteisöllinen / teknologia-avusteinen / oppiminen Opetus perustuu uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen Perus- aine- ja syventävät opinnot (Edutoolmaisteriohjelma) Tavoitteena expert-like learning let.oulu.fi

5 Miksi koulutusteknologiaa? Työelämä edellyttää mm. Osaat oppia nopeasti uusia taitoja Osaat hyödyntää teknologiaa Osaat ratkaista ongelmia ja kehittää vuorovaikutusta Osaat työyhteisön jäsenenä uudistaa työprosesseja Opettajien TVT:n pedagogisen hyödyntämisen taidot huolestuttavan heikot! Useat kasvatuksen ja koulutuksen alueen työtehtävät vaativat koulutusteknologian monitieteistä osaamista. Ks. Bransford, Brown, & Cocking, 2000; Suomen Akatemia & TEKES (Finnsight 2015)

6 Oppimisen tutkimuksen näkökulma Tutkimukset ovat osoittaneet, että tieto- ja viestintätekniikan tukemana oppimisympäristö voidaan järjestää uudella ja innovatiivisella tavalla ja että opiskelemalla tällaisessa ympäristössä on mahdollista syntyä oppimista jollaista voisi olla vaikeaa toteuttaa ilman tietokonetta (mm. Kearsley & Shneiderman, 1998). Oppimisen tutkimus: sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteiseen toimintaan osallistuminen ovat keskeisiä tekijöitä syvällisessä oppimisessa. Yksi verkkooppimisympäristöjen kehittämisen ja soveltamisen peruste onkin niiden mahdollisuus edistää ja tukea sellaista vuorovaikutusta, joka auttaa oppijaa hänen sisäisessä tiedonrakenteluprosessissaan. (Häkkinen & Arvaja, 1999, )

7 KOULUTUSTEKNOLOGIA: Monitieteisen oppimisen tutkimuksen kohde (FinnSight 2015). YKSILÖN OPPIMINEN -Biologia - Aivot + mieli - Psykologia Yksilön oppimista ja tiedon luomista tukevat tietotekniset välineet, visualisoinnit, jne. YHTEISÖN/ORGANISAATION OPPIMINEN -Tiedonmuodostusprosessit - Verkostot TEKNOLOGIA Jakamisen teknologia, Social software -Internet - Wikit, blogit, jne. -Tiedon luomista tukevat välineet, esim. Second Life

8 Koulutusteknologian opinnot Koulutusteknologia tarkastelee koulutusta ja teknologiaa koulutusjärjestelmän eri tasoilla. Perusteet nousevat kasvatustieteestä: koulutusteknologia kehittää ja tutkii koulutusmalleja ja oppimisympäristöjä, sekä niiden aikaansaamia koulutuksen, opettamisen ja oppimisen prosesseja ottaen huomioon elinikäisen oppimisen näkökulman. Koulutusteknologian asiantuntijat toimivat: Opetustehtävissä, tutkijoina, koulutussuunnittelijoina, henkilöstökoulutustehtävissä, projektitehtävissä, pedagogisena asiantuntijana, tvt-asiantuntijana jne. Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien oppimisympäristöjen käytännön tuntemukseen ja pedagogiseen soveltamiseen koulutuksessa ja oppimisessa, sekä perehdyttää opiskelijat alan tutkimustoimintaan. Perusopinnoissa jokainen kurssi toteutetaan erilaisen pedagogisen mallin mukaan - oppimisen tukena käytetään yhteisöllistä teknologiaa

9 Koulutusteknologian opiskelu Tietokäsitys: konstruktivistinen, sosiaalinen konstruktivismi Oppimiskäsitys: Ymmärtävä oppiminen (sosiokognitiivinen, sosiokulttuurinen) Yhteisön ja yksilön oppiminen Käytänteisiin osallistuminen, toiminassa oppiminen (esim. ongelmanratkaisutilanteiden selvittäminen), oppija sisällön tuottajana Reflektointi ZPD Oppimisen itsesäätely, motivaatio ja emootiot Tavoitteena teknologian pedagogisesti perusteltu hyödyntäminen Kulttuuriset välineet (esim. teknologia) oppimisessa

10 Perusopintojen oppimistavoitteet Koulutusteknologian perusopintojen jälkeen opiskelija ymmärtää koulutusteknologian tutkimusaluetta ja siihen liittyviä oppimisteoreettisia perusteita, tunnistaa teknologiatuetun opiskelun ja opetuksen perustana olevia oppimisen teorioita, osaa perustella teknologian hyödyntämistä oppimisen tukena oppimisen tutkimuksen näkökulmasta, hallitsee perusasiat oppimisprosessin suunnittelusta ja tukemisesta teknologiaperustaisissa oppimisympäristöissä, osaa suunnitella ja toteuttaa digitaalisen portfolion blogi ympäristöön, osaa käyttää keskeisiä hyötyohjelmia ja tietoverkkoja sekä arvioida niiden pedagogista käytettävyyttä. tunnistaa projektityöskentelyn vaiheet, osaa toteuttaa ja arvioida koulutusteknologian tutkimusalueeseen liittyvän projektin, pystyy kehittämään tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen hyödyntämiseen liittyviä käytäntöjä. + 3 omaa oppimistavoitetta (kirjataan 8.9. mennessä ja palautetaan opettajalle)

11 Perusopintojen kurssit Koulutusteknologia muuttuvassa yhteiskunnassa, syys-marraskuu Pedagogisia näkökulmia tvt:n soveltamiseen, marrashelmikuu Designing e learnnig helmitoukokuu Digitaalinen portfolio oppimisen tukena, syys- toukokuu Projektiopiskelu, loka- toukokuu Syyskuu 2009 Toukokuu 2010

12 Koulutusteknologia muuttuvassa yhteiskunnassa Kurssin laajuus 4op Ajankohta: Kurssi tarjoaa näkökulmia koulutusteknologiaan, tietoyhteiskuntaan ja koulutusteknologian oppimisteoreettisiin perusteisiin Kurssin suoritus: luennot pienryhmätapaamiset verkkotyöskentely pienryhmän yhteisen oppimateriaalin tuottaminen wikiin suullinen pienryhmätentti kurssin reflektointi omassa blogissa Kurssin aikana apukahvit tarjoavat apua ja tukea oppimiseen

13 Digitaalinen portfolio oppimisen tukena Kurssin laajuus 4 op Kurssi alkaa ke blogikoulutuksella ja jatkuu kevääseen saakka (aikataulu tarkentuu myöh.) Opintojaksolla opiskelija aloittaa omaa oppimistaan ja opiskeluaan koulutusteknologian perusopinnoissa kuvaavan ja reflektoivan oppimispäiväkirjan, eli digitaalisen portfolion (blogi), jota ylläpidetään perusopintojen ajan. Kurssin workshopeissa tutustutaan portfoliotyöskentelyyn sekä koulutusteknologian kannalta tärkeimpiin hyötyohjelmiin ( perinteiset ja uudet) Kurssin suoritus: Workshopit, oman portfolion työstäminen koko opintojen ajan, muiden opiskelijoiden portfolioiden aktiivinen kommentointi, kurssin reflektointi omassa blogissa, päätösseminaari Kurssin aikana apukahvit tarjoavat apua ja tukea oppimiseen

14 Projektiopiskelu Kurssin laajuus 6 op Ajankohta: lokakuu 2009 toukokuu 2010 Kurssilla opiskelijat toteuttavat koulutusteknologian alaan liittyvän projektityön. Projektissa hyödynnetään uusia teknologisia sovelluksia sekä esim. arvioidaan ja kehitetään niiden käyttöä oppimisen välineinä. Kurssin suoritus: Luentoja, seminaareja, pienryhmätyöskentelyä Kurssin reflektointi omassa blogissa Kurssin aikana apukahvit tarjoavat apua ja tukea oppimiseen

15 Pedagogisia näkökulmia tieto ja viestintätekniikan soveltamiseen Kurssin laajuus 6op Ajankohta: marras 2009-helmikuu 2010 Kurssin aiheena on mm. oppimisen tukeminen ja opetuksen suunnittelu, ohjaus ja arviointi teknologiaperustaisissa oppimisympäristöissä. Kurssin suoritus: luennot pienryhmätapaamiset Verkkotyöskentely verkkotentti Kurssin reflektointi omassa blogissa Kurssin aikana apukahvit tarjoavat apua ja tukea oppimiseen

16 Designing e-learning Kurssin laajuus 5 op Ajoitus: kevätlukukausi 2010 Students become familiar with the key concepts, competing theories and approaches of designing e-learning. In collaboration with international students they will develop practical skills of setting up, implementing and evaluating the use of distributed set of integrated e-learning systems and tools, and they will design a prototype of an advanced e-learning course. Kurssin suoritus: Kurssi toteutetaan kokonaan tai osittain kansainvälisenä verkkokurssina Contact and online meetings, practical and collaborative handson activities and reflective discussions in international groups Kurssin aikana apukahvit tarjoavat apua ja tukea oppimiseen

17 Koulutusteknologia muuttuvassa yhteiskunnassa (418010P) Essi Vuopala Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö / Department of Educational Sciences and Teacher Education University of Oulu

18 Johdanto Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija koulutusteknologian käsitteeseen ja tutkimusalueeseen. Ajankohtaisen tutkimuksen kautta tarkastellaan miten teknologisia sovelluksia käytetään ihmisten älyllisten, sosiaalisten toimintojen ja oppimisen tukena. Opintojakson aikana perehdytään myös koulutuksen ja tietoyhteiskunnan kehitystrendeihin ja strategisiin linjauksiin, joista koulutusteknologian peruskysymykset nousevat.

19 Kurssin osaamistavoitteet Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää koulutusteknologian tutkimusaluetta ja siihen liittyviä oppimisteoreettisia perusteita, osaa nimetä koulutusteknologian tutkimusalueeseen keskeisesti liittyviä käsitteitä, tunnistaa koulutusteknologian tutkimusalueeseen vaikuttavia yhteiskunnallisia kehityssuuntia ja strategisia linjauksia.

20 Kurssin suoritustavat (kuormittavuuslaskelma perustuen Asko Karjalaisen malliin) Opintojakson laajuus 4op = 107h opiskelijan työtä Luennot 12h (+ oman työn osuus 6h) 18h Tiedekirjan työstäminen, yht.77h lähitapaamiset 2h artikkeleihin perehtyminen, noin 150s = n. 30h pienryhmätyöskentely verkossa ja lähitapaamisissa, tiedekirjan työstäminen (n. 12 sivua) 45h Tentti, yht. 12 h tenttiin valmistautuminen 10h tentti 2h

21 Kurssimateriaali Ydinaines: Häkkinen, P. & Arvaja,M. (1999.) Kollaboratiivinen oppiminen teknologiaympäristöissä. Teoksessa A. Eteläpelto & P. Tynjälä (Toim.) Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. Juva: WSOY. s Finnsight Tieteen, teknologian ja yhteiskunnan näkymät (laaja raportti) / Kappale 1. Oppiminen ja oppimalla uudistuva yhteiskunta Tynjälä, P. (2004). Asiantuntijuus ja työkulttuurit opettajan ammatissa. Kasvatus, 2, Lisäksi Jari Larun luentoon liittyvä artikkeli (ilmoitetaan myöhemmin) Oheismateriaali: Suositeltava: Arvaja, M. & Mäkitalo-Siegel, K. (2006.) Yhteisöllisen oppimisen kognitiiviset, sosiaaliset ja kontekstuaaliset tekijät: verkkovuorovaikutuksen näkökulma. Teoksessa S. Järvelä, P. Häkkinen & E. Lehtinen (Toim.) Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. Porvoo: WSOY. s Arjen tietoyhteiskunta: Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia: a.pdf Kansallinen innovaatiostrategia:

22 Yleistä Kurssilla järjestetään neljä luentoa, joiden teemojen mukaisesti kurssi etenee luennot alkavat TASAN klo 14.00! Luentojen lisäksi kaksi pienryhmätapaamista 8.9.(wikikoulutus) ja (tentti) Kurssilla työskennellään yhteisöllisesti tiimeissä virtuaalisessa oppimisympäristössä, jossa tiimeille omat sivut: Opintojakson oppimisympäristönä on WIKI Wikistä löydät kalenterin, jossa näkyvät kaikki kurssin luennot jne. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tiimityöskentelyyn, luentoihin ja lähitapaamisiin sekä oman oppimisen reflektointia blogissa

23 Kurssin pedagoginen malli: WEB-WEAVING Web-weaving on työskentelytapa, jossa yhteisesti rakennetaan ja kudotaan verkkoon tiettyyn aihealueeseen liittyvää resurssia. Tunnusomaista työskentelyssä on informaation ja tiedon jakaminen, lisääminen, analysointi ja organisointi tietoverkkoja hyödyntäen. Yhteisöllisesti resurssia koottaessa toimintaan liittyy sellaisia sosiaalisen vuorovaikutuksen muotoja, kuten yhteisen päämäärän sopiminen, merkitysneuvottelut sekä argumentointi, jotka tukevat oppimista.

24 Kurssilla tehtävänä on tiedekirjan toimittaminen pienryhmissä eli tiimeissä jokainen tiimi kirjoittaa oman kirjan wikiin. Tiimit toimittavat popularisoidun tiedekirjan luentojen ja artikkeleiden pohjalta, ja nimeävät teoksen. Tiimit kirjoittavat neljästä teemasta kirjankappaleet wikissä: KPL 1 = Teema 1: Koulutusteknologian oppimisteoreettiset perusteet (2vkoa) - KPL 2 = Teema 2: Koulutusteknologian alan strategiset linjaukset (2vkoa) - KPL 3 = Teema 3: TVT:n opetuskäytön historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta (2vkoa+syyslomaviikko) - KPL 4 = Teema 4: Adaptiivinen asiantuntijuus ja työelämänäkökulmia (2vkoa) - +YHTEENVETO Jokainen kirjankappale sisältää kolme työvaihetta ( toistuu 4 kertaa): orientaatio(1vko), syventyminen (Luento+artikkeli),reflektio (1vko)

25 ORIENTAATIOVAIHE 1 viikko: Teeman alkaessa opettaja antaa kuhunkin teeman liittyvän orientaatiotehtävän, johon pienryhmän jäsenet perehtyvät orientaatioviikon aikana Tiimi työstää oppimistavoitetta wiki-ympäristössä, ts. tehtävänä on kirjata auki se aiempi tieto, joka opiskelijoilla on teemaan liittyen. Orientaatiovaiheen päätteeksi pienryhmällänne on omassa wiki-työskentelytilassanne alustava jäsennys ja tietopaketti käsiteltävästä teemasta..

26 SYVENTÄVÄ VAIHE luento ja artikkeli: Luennolla tiimi saa aiheesta lisätietoa sekä aihetta käsittelevän artikkelin luettavakseen Teema 1: Koulutusteknologian oppimisteoreettiset perusteet Teema 2: Koulutusteknologian alan strategiset linjaukset Teema 3: Teema 3: TVT:n opetuskäytön historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta Teema 4: Adaptiivinen asiantuntijuus ja työelämia Syventämisvaiheen tavoitteena on tarjota aineksia teemaan syvällisempään ja monipuolisempaan käsittelyyn.

27 REFLEKTIOVAIHE 1 viikko: - Reflektiovaiheessa orientaatiovaiheen ja syventämisvaiheen sisältöjä nivotaan yhteen (wikissä) ja orientaatiovaiheessa aloitettua tekstiä täydennetään ja syvennetään. - Tehtävänä on pienryhmissä muokata wikiin tuotettua materiaalia tuomalla siihen uutta asiasisältöä, kuvia ym. materiaalia ja poistamalla tai muokkaamalla orientaatiovaiheessa tuottamaanne materiaalia. Luennon jälkeen tiimillä on siis vielä viikko aikaa muokata tiedekirjan kappaleen sisältöä luennon ja artikkelin avulla ja kirjoittaa auki käsiteltävästä teemasta opittuja asioita Kirjoitusprosessi ja kirjan kokonaisuuden muokkaaminen jatkuu kuitenkin kurssin loppuun saakka Muista prosessikirjoittaminen työstäkää tekstiä siis säännöllisesti. - Reflektiovaiheen päätteeksi pienryhmällä on valmis luku tiedekirjassa eli yhtenäinen tietopaketti käsitellystä teemasta. - Kappaleet voi kuvittaa (muista tekijänoikeus)

28 Muista: - Kurssilla edellytetään aktiivista osallistumista - Varaa joka viikko riittävästi aikaa tiimityöskentelyyn! Lähteet: Bransford, J., Brown, A., & Cocking, R. (Eds.) (1999). How people learn: Brain, mind, experience, and school. Washington, DC: Natioanl Academy Press. Lehtinen, E. & Otala, L. (2006). Oppiminen ja oppimalla uudistuva yhteiskunta. Teoksessa FinnSight 2015 (ss.27-64). Helsinki: Suomen Akatemia, Tekes. Vuopala, E. (2007). ColLab-hankkeen materiaalit

29 Lopuksi tehtävää 1. Tiimien ja pienryhmien muodostaminen (3 hlön tiimit, tiimit samassa pienryhmässä) 2. Kotiläksy tee wikitunnukset ti 8.9. mennessä ja tutustu opintojen wikiin 3. Kotiin lukemista: web-weaving opas

(Verkko)pedagogiset mallit yhteisöllisen oppimisen edistäjinä

(Verkko)pedagogiset mallit yhteisöllisen oppimisen edistäjinä (Verkko)pedagogiset mallit yhteisöllisen oppimisen edistäjinä Essi Vuopala Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET) Luennon sisältö Pedagogisista malleista pedagogisiin skripteihin Yhteisöllisen

Lisätiedot

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo.

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Riina Hänninen & Petra Kurki Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Openmetsä-portaalin käytettävyyden testaaminen kouluympäristössä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen

Lisätiedot

Verkko-opetuksen suunnittelun tehostaminen

Verkko-opetuksen suunnittelun tehostaminen Tietojenkäsittelytiede 34 (Huhtikuu 2012) sivut 3753 c kirjoittaja(t) Toimittaja: Ari Korhonen Verkko-opetuksen suunnittelun tehostaminen Leena Hiltunen Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos leena.r.k.hiltunen@jyu.

Lisätiedot

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Markus Maunula VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniiikan linja 22.12.2011 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Kokkolan yliopistokeskus

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Asia on mielettömän tärkeä 25.10.2011

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

8. Luokanopettajan koulutus

8. Luokanopettajan koulutus Opinto-opas 2008 2011 83 Luokanopettajan koulutus 8. Luokanopettajan koulutus tarjoaa opiskelijoille monipuoliset ammatilliset valmiudet sekä pätevyyden luokanopettajan työhön. Koulutuksessa on useita

Lisätiedot

Surffajat ja syventyjät - verkko-oppimisympäristön pedagogisen rakenteen ja opiskelijoiden toimintaorientaatioiden tarkastelua

Surffajat ja syventyjät - verkko-oppimisympäristön pedagogisen rakenteen ja opiskelijoiden toimintaorientaatioiden tarkastelua Tiiu Tenno Surffajat ja syventyjät - verkko-oppimisympäristön pedagogisen rakenteen ja opiskelijoiden toimintaorientaatioiden tarkastelua Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston kasvatustieteiden

Lisätiedot

Opettajakeskeisyydestä opiskelijalähtöisyyteen

Opettajakeskeisyydestä opiskelijalähtöisyyteen Sinikka Pekkalin KÄSIKIRJOITUS epeda -hanke, yleinen mallinnus 1 Otsikko, yleisteksi (ehdotan tätä laatikkoa meneväksi kaikkien kolemen projektioppimisen sovellus, yleinen prosessikuvaus ja ongelmaperustaisen

Lisätiedot

Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä

Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä Minna Hiltunen 17.10.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

Virtuaalinen tiedonrakennuksen tila ongelmaperustaisen oppimisen tukena

Virtuaalinen tiedonrakennuksen tila ongelmaperustaisen oppimisen tukena Maija Kärnä Virtuaalinen tiedonrakennuksen tila ongelmaperustaisen oppimisen tukena Akateeminen väitöskirja, joka esitetään Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA Julkaisija Kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta PL 39 00014 Helsingin yliopisto sähköposti ktl-publications@helsinki.fi Internet www.helsinki.fi/ktl/

Lisätiedot

Työn nimi Pedagogiset digitarinat Mitä opiskelijat pohtivat digitarinoista ja oppimisesta niiden avulla? Sivumäärä Yleinen kasvatustiede.

Työn nimi Pedagogiset digitarinat Mitä opiskelijat pohtivat digitarinoista ja oppimisesta niiden avulla? Sivumäärä Yleinen kasvatustiede. Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä Kasvatustieteiden koulutus Tekijä Tolonen, Jaana Tuulikki Työn nimi Pedagogiset digitarinat Mitä opiskelijat pohtivat digitarinoista ja oppimisesta

Lisätiedot

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 92 TUTKIMUKSIA Liisa Kairisto-Mertanen, Heli Kanerva-Lehto & Taru Penttilä (toim.) KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen

Lisätiedot

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnalle Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 21.6.2007 tietoyhteiskuntapolitiikan

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Osaamisprofiili: Portfolio Digitaalinen portfolio

Osaamisprofiili: Portfolio Digitaalinen portfolio Osaamisprofiili: Portfolio Digitaalinen portfolio Käsiteltäviä teemoja Mihin tämä oikein liittyy? Nyky-yhteiskunta: oppimis- ja osallistumisyhteiskunta Portfolio, oma osaamisprofiili Entäs kun mukaan tuodaan

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

ACTA ONNISTUNEEN YHTEISÖLLISEN VERKKO- OPPIMISEN EDELLYTYKSET NÄKÖKULMINA YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSET JA VERKKOVUOROVAIKUTUS

ACTA ONNISTUNEEN YHTEISÖLLISEN VERKKO- OPPIMISEN EDELLYTYKSET NÄKÖKULMINA YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSET JA VERKKOVUOROVAIKUTUS OULU 2013 E 133 ACTA Essi Vuopala UNIVERSITATIS OULUENSIS E SCIENTIAE RERUM SOCIALIUM ONNISTUNEEN YHTEISÖLLISEN VERKKO- OPPIMISEN EDELLYTYKSET NÄKÖKULMINA YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSET JA VERKKOVUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PALMGREN-NEUVONEN, LAURA LIIDUSTA VERKKOON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA OPETTAJAN AMMATILLISESSA KASVUSSA Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

Näkymättömästä näkyvää

Näkymättömästä näkyvää Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) -hankkeen esiselvityksellä olemme halunneet tehdä näkymättömästä näkyvää. Verkkoopiskelulla voidaan kehittää kompetensseja, osittain samoja

Lisätiedot

VERKKO OPPIMATERIAALIN SUUNNITTELUN JA

VERKKO OPPIMATERIAALIN SUUNNITTELUN JA Taina Rytkönen Suontausta VERKKO OPPIMATERIAALIN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN VAIHEET Multimediaopintokokonaisuuden CL seminaariraportti 18.1.2005 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Lisätiedot

RAJALLA Aikuiskasvatus suuntaa verkkoon

RAJALLA Aikuiskasvatus suuntaa verkkoon Marjaana Julkunen Panu Väänänen (toim.) RAJALLA Aikuiskasvatus suuntaa verkkoon Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 25 Marjaana Julkunen, Panu Väänänen (toim.) RAJALLA

Lisätiedot

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos Lukuvuosi 2014 2015 1 SOSIAALITYÖN KOULUTUS ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Saivo Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Harriet Urponen Opettajan pedagogiset opinnot Kevät 2012 Lapin yliopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ajankohtaista taustaa... 5 3 Pedagogisia perusteluja...

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot