Strategiakortit 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strategiakortit 2015"

Transkriptio

1 Kh Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt

2 TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä Tavoitteet Toimenpide/ aikataulu Mittari Vastuutaho/ Talouden seuranta aktiivista, Neljä kertaa vuodessa raportit Talousarvioraami toteutuu Hallintojohtaja ennustettavuutta koko hallintokunnittain ja ty- suunnitelman mukaisesti suunnittelukaudelle parannetaatäryhteisöiltä hallitukselle ja valtuustolle Raportit kuukausittain toimialueille ja esimiehille Raporttien käsittely kuukausittain johtoryhmässä Terve kuntatalous Kriisikuntakriteerit eivät täyty Toiminta talousarvion raameissa Talousarvioraami toteutuu suunnitelman mukaisesti Kunnanhallitus Vaikutusten ennakkoarviointi

3 ELINVOIMA Päämäärä: Elinvoimaa luova kehittämiskulttuuri Kriittiset menestystekijät Toimivat ja hyödynnetyt tietoliikenne-yhteydet ja liikenneyhteydet Tavoitteet Toimenpide/ aikataulu Mittari Vastuutaho/ Laajakaistaverkon hyödyntäminen; Lisätään sähköisiä kuntapal- Hanke käynnistynyt 12/15 hyvinvointipalveveluita hankkeen avulla lut, pienyritystoiminta ja kuntalaisten vuorovaikutus Vaikutetaan liikenneyhteyksien kehittämiseen Aktiivinen vuorovaikutus valtion viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa Raportti Kunnanjohtaja Monipuoliset asumisvaihtoehdot ja yritystontit Asuin ja yritysalueiden kehittäminen ja laajentaminen Kaavainsinöörin palkkaaminen 3/2015 Asemakaavoitukset ajantasaistaminen kahden vuoden kuluessa Kunnan hyvä maine ja vetovoimaisuus Kuntamaineen (osatekijöiden) määrittely/ selvittäminen ja sen pohjalta kehittäminen. Maa-alueiden ostaminen olemassa olevien asemakaavojen lähialueilta Utajärven mainetekijät määritellään ja markkinoidaan markkinointikorttien mukaan. Toteutuneet kaupat Markkinoinnin strategiakorttien toimenpiteet toteutetaan budjetin rajoissa Kirkonkylän kaava-alueen, erityisesti vt22:n varren viheraluesuunnitelman laa- Suunnitelma laadittu

4 timinen Päiväkodin rakentaminen Valmis vuoden 2015 loppuun mennessä, pihatyöt valmiit kesäkuun 2016 loppuun mennessä Tonttien markkinointi, Yhteistyö Jukka-talon kanssa jatkuu Kilpailutus hyväksytty ja KVR-urakoitsija valittu tammikuun loppuun 2015 mennessä Kaksi Roinilan tonttia saatu myytyä vuoden 2015 loppuun mennessä Osaavaa työvoimaa ja uutta yritystoimintaa Nuorten yrittäjyyden kehittäminen ja lisääminen Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelman toteuttaminen sisältäen yrityskylä opintokokonaisuuden Lukuvuosiarviointi Sivistystoimenjohtaja Luodaan nuorten ja yrittäjien vuorovaikutustilanteita Raportti Elinkeino-ohjelman päivittäminen Päivitys 10/2015 loppuun mennessä Uusittu elinkeino-ohjelma Yrityspuiston toiminnan määrittäminen 2/15 loppuun mennessä. Sopimukset tehty 2/15 loppuun mennessä UYP Oy:n jatkotoimista. Lähiruokatuotantoa kehitetty ja edistetty Lähiruoka-asian edistäminen Ruokalaakso-hanke käynnistyy Hanke käynnistynyt 12/15 loppuun mennessä. Ruuan kasvattajien, jalostajien ja käyttäjien yhteistoiminta Verkkokaupan mahdollisuuksien selvittäminen Ruokalaakso-hankkeen yhteistoimintaketju prosessoidaan Selvitys valmis Prosessikuvaus valmis

5 KUNTALAINEN/ASIAKKAAT JA VAPAA-AJAN ASUKKAAT Päämäärä: Ihmiset ovat osallistuvia vaikuttajia Kriittiset menestystekijät Vaikuttamisen mahdollisuuksia kehitetty ja kuntalaisia aktivoitu kunnan kehittäjiksi Tavoitteet Toimenpide/ aikataulu Mittari Vastuutaho/ Valmistelutoimikunnat kehittävät Suunnitelma kuntalaisosalli- Suunnitelma valmis Hallintojohtaja osallisuutta suuden ja -vaikuttamisen kehittämisestä (webstream) Eri tahot valmisteluun mukaan (yrittäjät, kyläseurat ja muut kolmannen sektorin t) Yhteistyömenetelmien löytäminen Utajärvisten juuret verkoston määrittely ja kehittäminen Kuntalaiset aktiivisesti mukaan kunnan 150- juhlavuoden toimintaan Aktiivinen kutsuminen ja tiedottaminen Markkinointikorttien toimenpiteet

6 HENKILÖSTÖ Päämäärä: Hyvinvoiva ja työhönsä motivoitunut henkilöstö Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Toimenpide/ aikataulu Mittari Vastuutaho/ Vuorovaikutteinen ja arvostava työympäristö, jossa viihdytään ja toimitaan suunnitelmallisesti Työhyvinvoinnin järjestelmällinen ja kokonaisvaltainen kehittäminen (maan parhaiden käytäntöjen benchmarkkaus) Tiimipalaverit säännöllisiä Kehityskeskustelusystematiikan kehittäminen Raportti Kehityskeskustelut pidetty Toimialajohtajat Jory Fyysisen työympäristön kuntoon saattaminen Virastotalojen korjaamisen suunnittelu Suunnitelma valmis 06/2015 Motivoitunut ja kehitysmyönteinen henkilöstö Kehitysmyönteinen työilmapiiri Työkykyjohtaminen, ODL:n kartoitus Poissaolot vähenevät 20% Hallintojohtaja Koko henkilöstö on mukana työhyvinvoinnin ja työprosessien kehittämisessä. Työpsykologin palvelujen käyttö tiimivalmennuksessa/ työhyvinvointiluennoissa 1xtiimi/ vuosi Toimialajohtajat

7 JOHTAMINEN Päämäärä: Nykyaikainen johtaminen Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Toimenpide/ aikataulu Mittari Vastuutaho/ Johtaminen on osaavaa ja sitoutunutta Johtamisprosessin uudistaminen Kytketään USO3-projektiin Prosessit uusittu 2015 Kunnanjohtaja Prosessit kuvattu sähköises- Johtaminen on ihmisläheistä ja vuorovaikutteista Henkilöstö tiedostaa tavoitteet on sitoutunut strategian kehittämisessä mukana olemiseen Ihmisten johtamisen (Leadership) kehittäminen. ti IMS:iin Strategialinjaukset käyty läpi koko henkilöstön kanssa systemaattisesti Työntekijöiden voimaantuminen rakennetaan luottamuksen, motivaation, uudistumisen ja henkilökohtaisen kohtaamisen pohjalta Määritellään USO3- projektissa Raportti Työntekijöiden kommentit kuntastategiaan liittyen kerätty Kytketty osaksi johtamisprosessia Toimialajohtajat Kunnanjohtaja Sisäisen yrittäjyyden kehittäminen Määritellään USO3- projektissa Kytketty osaksi johtamisprosessia Kunnanjohtaja Arviointijärjestelmiä kehitetään Arviointijärjestelmä on kokonaisvaltainen ja selkeä kokonaisuus. Määritellään USO3- projektissa Hankitaan koulutusta Valmis 2015 Yhteistyö Lapin yliopiston kanssa

8 PALVELUT JA PROSESSIT Päämäärä: Kuntapalvelut ovat korkeatasoiset ja toimivat Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Toimenpide/ aikataulu Mittari Vastuutaho/ Sähköisten palveluiden järjestämistä ja saatavuutta kehitetään (uudet ja olemassa olevat palvelut) Ollaan mukana sähköisen asioinnin kehittämiseen liittyvissä hankkeissa/ pilotoinneissa Uusien etäpalveluiden käyttöön otto Osallistutaan vm:n, ym, järjestämiin etäpalveluhankkeisiin ja tilaisuuksiin Käytössä 1 uusi etäpalvelu 10/15 Hallintojohtaja Laaditaan kuntaan digitaalisen ympäristön kehittämissuunnitelma Valmis 2015 Sujuvat, helpot ja laadukkaat palvelut kaikissa ikäryhmissä Toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen Infotilaisuudet toimikuntien asioista / suoratoistona internetissä Määritellään laatujärjestelmä prosessissa Määritelty Hyvinvointivastaava Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuudet kaikille ikäryhmille Mahdollisuuksien määrittely ja kehittäminen Tarpeiden kartoitus ja niiden pohjalta suunnitelmien työstäminen Kartoitus ja suunnitelma tehty Sivistystoimenjohtaja Ajantasaiset prosessikuvaukset IMS-/ TOJ järjestelmässä on ajantasaiset ydinprosessi- ja palvelukuvaukset. IMS kuvaukset valmiina 10/2015 TOJ kuvaukset valmiina 10/2016 Kuvaukset valmiina Tiedonohjaussuunnitelma etenee projektisuunnitel- Hallintojohtaja Hallintojohtaja

9 man mukaisesti HYVINVOINTI Päämäärä: Hyvinvoiva ja turvallinen kunta Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Toimenpide/ aikataulu Mittari Vastuutaho/ Kylien turvallisuuden kehittäminen Utajärven kirkonkylän ja kylien asukkaiden turvallisuuden tunne paranee, kuntalaiset huolehtivat toisistaan ja arvostavat toistensa apua sekä tietävät mistä saavat apua. Kylien turvallisuussuunnitelmat tehty 12/2016 Suunnitelmat tehty Hyvinvointivastaava Turvallisuuskulttuurin kehittäminen/vahvistaminen Turvallisuusajattelu on osana jokaisen kuntalaisen ja työntekijän arkea. Tämä tarkoittaa yleistä vastuunottoa ja turvallisuusmyönteisiä asenteita. Kyläiltoja turvallisuuden kehittämiseksi pidetty jokaisella kylällä 12/2016 Turvallisuuskoulutus- ja tiedotus Teemakuukaudet/-vuodet Kyläiltoja pidetty jokaisella kylällä. Hyvinvointivastaava Terveyserojen kaventaminen Liikunnallisen elämäntavan vahvistaminen kaikissa ikäryhmissä. Suunnitelma liikkumisen edistämiseksi / Liikkumisen kehittämissuunnitelma Utajärvellä, valmis 12/2015 Suunnitelma tehty. Sivistystoimenjohtaja Terveellinen ravitsemus kaikenikäisille kuntalaisille. Terveellinen ravitsemus Utajärvellä-ohjelma valmis 12/2015 Ohjelma tehty.

10 Kulttuurihyvinvoinnin kehittäminen ja vahvistaminen Kulttuurihyvinvointiohjelman valmistuminen 12/2015 Ohjelma tehty. Sivistystoimenjohtaja priorisointi ja toteuttaminen voimavarojen (resurssien) puitteissa Asumisen ja asumisympäristön kehittäminen Asumisen ja asumisympäristön suunnitelmallinen kehittäminen palvelemaan toimivaa ja vetovoimaista asumista sekä asukkaiden hyvinvointia ja asumisviihtyvyyttä. Asumisen ohjelman valmistuminen 10/2015 priorisointi ja toteuttaminen voimavarojen (resurssien) puitteissa Ohjelma tehty. Liikenneturvallisuuden lisääminen Liikenneturvallisuuden monipuolinen kehittäminen. Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaiset toimenpiteet, priorisointi ja toteuttaminen voimavarojen (resurssien) puitteissa Kirkonkylän liikennejärjestely toteutettu 08/2015

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020 Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen Nurmijärven kunta kehittyy elinvoimaisena hoitaen talouttaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät, kunnan viranhaltijajohto

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 KH 23.5.2011 Talouskatsaus

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2012

Välitilinpäätös I 2012 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2012 1.1. - 31.7.2012 KH 17.9.2012 Yleiset

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007 TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 Talousseuranta 1.1. - 1.1 Maakuntavaltuusto... 12 1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi... 18 1.3 Maakuntahallitus... 20

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011. Taloussuunnitelma 2012-2013

TALOUSARVIO 2011. Taloussuunnitelma 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kaupunginhallitus 1.11.2011 Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 TALOUSARVIO 2011 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Lohjan kaupunki Hallinto- ja talouspalvelut,

Lisätiedot

Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010

Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010 luonnos KH 20.9.2010

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA 2013 2018 Kunnanvaltuusto 10.12.2012 136 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Strategian rakenne... 4 3 Tausta-analyysit... 5 3.1 SWOT -analyysi... 5 3.2 Skenaariot... 6 4 Missio... 7

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 KH 30.11.2009 KV 12.12.2009 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Haukipudas osa Oulun seutua Haukiputaan kunta on Oulun seudun toiseksi suurin kunta. Seutukunnan muut

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämis-ohjelma 2014 2021. Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.]

Lohjan kaupunki. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämis-ohjelma 2014 2021. Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.] 1 Lohjan kaupunki kehittämis-ohjelma 2014 2021 Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.] 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 3. Henkilöstö... 6 4. Taloudelliset resurssit... 7 5. Arviointi... 9 6. Varhaiskasvatus-

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen 1 KAUPUNGINHALLITUS ASIAKKAAT Hyvin toimivat peruspalvelut Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten analysointi ja kehittämistoimenpiteiden toteutus Kehittämistoimenpiteistä

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointisuunnitelma. Yhteisöllinen Kempele - elinvoimainen kasvukunta

Viestintä- ja markkinointisuunnitelma. Yhteisöllinen Kempele - elinvoimainen kasvukunta Viestintä- ja markkinointisuunnitelma Sisältö 3 Yhteenveto 4 Viestinnän visio, arvot ja päämäärät 5 Lähtökohdat vuosille 2014-2016: nykytilan kartoitus sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä markkinointiviestinnästä

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 Talouskatsaus Talous on ollut varsin turbulentti koko vuoden 2009 ajan. Poikkeuksellisen epävarmuuden aiheutti USAsta levinnyt rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus,

Lisätiedot

UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015

UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 2.2.2009 päätöksellä käynnistettiin kuntaliitoksen kautta maantieteellisesti laajentuneen ja organisaatioltaan uudistuneen Hämeenlinnan kaupunkitason

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2013 2016

Henkilöstöohjelma 2013 2016 Henkilöstöohjelma 2013 2016 Toimintatavat Osaamisen kehittäminen Palkkaus ja palkitseminen Työhyvinvointi www.nurmijarvi.fi Henkilöstöohjelma 2013 2016 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Äänekosken kaupunkistrategia

Äänekosken kaupunkistrategia Äänekosken kaupunkistrategia 2014 2017 www.aanekoski.fi Maailman parhaat traktorit syntyvät Äänekoskella. Ja urheilussakin on ylletty aivan kärkipaikoille. Sisältö 1. Toimintaympäristön arviointia (syksy

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

TAIPALSAARI-STRATEGIA

TAIPALSAARI-STRATEGIA TAIPALSAARI-STRATEGIA Tulee varmaan satama. Koska täällä on paljon veneitä. Taipalsaari laajenee ja maatilat vähenevät, mutta asukasluku kasvaa. Tulee saaristohotelleita ja museoita sekä Saimaan risteilyjä

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 1 IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toimintaympäristö muuttuu 3. Strategian laatiminen, toteuttaminen ja seuranta 4. Iin arvot ja toimintaperiaatteet 5. Iin visio 6. Tavoitteet

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot