LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen keskus, II-krs. Rak.valv.kokoushuone. Kuningattarenkatu 15 B. Skogster Leif jäsen poistui 18:25, 7.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 1. Tekninen keskus, II-krs. Rak.valv.kokoushuone. Kuningattarenkatu 15 B. Skogster Leif jäsen poistui 18:25, 7."

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos AIKA klo 17:00-20:13 PAIKKA Tekninen keskus, II-krs. Rak.valv.kokoushuone. Kuningattarenkatu 15 B. LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja Kauppinen Eeva varapuheenjohtaja Skogster Leif jäsen poistui 18:25, 7. Järvinen Anja jäsen Kettunen Kirsi jäsen / talousjohtaja MUUT Paakkarinen Markku vesihuoltopääll./esitt. Taipale Tero taloussuunn./siht. POISSA Wikström Gudrun Vainion varajäsen Hoffman Kenneth Kauppisen varajäsen Kiviranta Kirsi Skogsterin varajäsen Huuhtanen Tapani Järvisen varajäsen Blomberg Ulf tekn. joht./ varajäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Nils Vainio KÄSITELLYT ASIAT 1-12 Tero Taipale PÖYTÄKIRJAN Loviisassa TARKASTUS Anja Järvinen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Loviisassa Eeva Kauppinen Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat 4 3 Esityslistan hyväksyminen 5 4 Käyttötaloussuunnitelma vuodelle Investointisuunnitelma vuodelle Toimintakertomus ja tilinpäätös Laskujen hyväksyntä Sähkölaskujen massahyväksyntä 10 9 Porvoonkadun vesihuollon rakentaminen Loviisan vesiliikelaitoksen valvontatutkimusohjelma Tiedoksi Muut asiat 15

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LOVESI 1 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Pöytäkirjan tarkastajat LOVESI 2 Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin jäsenet Anja Järvinen ja Eeva Kauppinen. Pöytäkirjan tarkastus

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Esityslistan hyväksyminen LOVESI 3 Johtokunta hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi. Hyväksyttiin asiajärjestystä muuttamalla siten, että asiat 1-3 ja 6 käsiteltiin en sin.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Käyttötaloussuunnitelma vuodelle / /2012 LOVESI 4 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan Loviisan kaupungin ta lousarvion ja -suunnitelman hyväksyessään hyväksynyt myös Vesiliikelai toksen toiminta rajat vuodelle Valtuuston päätös tarkoitti, että laitok sen on tultava toimeen omillaan vuoden 2011 tapaan. Johtokunnan talousarvioesitys on sellaisenaan kaupunginval tuuston hyväksymän talousarvion liitteenä. Liite 1 Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan käyttötaloussuunnitelman vuodelle Hyväksyttiin.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Investointisuunnitelma vuodelle / /2012 LOVESI 5 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Vesiliikelai toksen toimintarajat vuodelle Johtokunnan hyväksymä in vestointiesitys on sellaisenaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousar vion liitteenä. Lainanotto on kuitenkin tarkennettu kahteen miljoonaan euroon. Liite 2. Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan investointisuunnitelman vuodelle Hyväksyttiin.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Toimintakertomus ja tilinpäätös /02.00/2012 LOVESI 6 Valmistelijat: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen ja taloussuunnitte lija Tero Taipale, puh Esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh Loviisan vesiliikelaitoksen toimintakertomus vuodesta 2011 on valmistunut kaupungin antamaa runkoa soveltaen. Samoin on myös vuoden 2011 tilin päätös valmistunut. Kaupunginvaltuuston Vesiliikelaitokselle asettama ta voite oli tulla toimeen omillaan. Tilikauden ylijäämä on ,04 euroa. Talousarvion mukaan ylijäämäksi oli arvioitu euroa. Suurimmat poikkeamat talousarvioon verrattuna syntyivät siitä, että liikevaihto jäi lähes 130 teuroa arvioitua pienemmäksi, poistot ja arvonalentumiset alittivat bud jetoidun (vähäinen investointitoiminta) ja rahoituskuluja ei syntynyt koska ulkopuolista lainaa ei nostettu. Poistoihin sisältyy noin 50 teuroa suuri saa tava koostuen Pernajanaikaisista perusteettomista liittymismaksusaatavista. Vuoden 2011 ylijäämä esitetään siirrettäväksi yli-/alijäämätilille. Ennen tu losta oli tehty asianmukaiset poistot ja huomioitu poistoero. Todettakoon, että vanhojen kuntien vuoteen 2009 asti kertyneen alijäämän, ,01 euroa, käsittely oli esitetty vuoden aikana kaupungille. Liite 3 Käsittely: Johtokunta hyväksyy vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Johtokunta siirtää ylijäämän ,04 euroa yli-/alijäämätilille vesiliike laitoksen taseeseen ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. Käydyssä keskustelussa todettiin pöytäkirjaan merkittäväksi mm. tulevien investointien vaikutus hinnankorotustarpeena. Vanhojen kuntien kumulatii vinen alijäämä tulee kuormituksena poistaa. Hyväksyttiin.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Laskujen hyväksyntä / /2012 LOVESI 7 Valmistelija ja esittelijä: Taloussuunnittelija Tero Taipale, puh Vuosittain on määrättävä henkilöt, jotka hyväksyvät tositteet. Päätöksestä tulee ilmetä myös, miten menetellään vastuuhenkilöiden ollessa esteellisiä hyväksymään menoja. Vesiliikelaitoksen johtosäännön mukaan vesihuolto päällikkö vastaa lasku jen ja muiden maksuasiakir jojen hyväksymisestä. Johtokunta päätti , että hänen ns. henkilökohtaiset laskut hyväksyy johtokun nan puheenjohtaja. Vesihuoltopäällikön ns. henkilökohtaiset laskut v hyväksyy kaupun ginjohtaja tai tarvittaessa johtokunnan puheenjohtaja Nils Vainio. Tässä yh teydessä todetaan, että vesihuoltopäällikön hankintaoikeuden raja on eu roa johtokun nan päätöksen mukaan. Vesihuoltopäällikkö voi siirtää oikeuttaan alaiselleen laitoksen palveluk ses sa olevalle. Yleisen käy tännön mukaan tarkastajan ja hyväksyjän tulee olla eri henkilö. Vesihuolto päällikön hankintaraja pysyy eurossa. Käsittely: Markku Paakkarinen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Sähkölaskujen massahyväksyntä 163/ /2012 LOVESI 8 Valmistelija: talousuunnittelija Tero Taipale, puh Loviisan vesiliikelaitokselle tulee Kymenlaakson Sähköltä ja Porvoon Ener gialta sähkön käytöstä ja siirrosta finnvoice-muodossa laskuja tällä hetkellä noin 750 kpl vuodessa. Määrä oli 784 vuonna 2010 ja 753 viime vuonna muodostaen useita laskutuksia. Laskut kiertävät kolmen henkilön kautta (tarkastajat/hyväksyjä). Laskujen osalta kulutusseurantaa pitää jo nykyisel lään Energiakolmio OY ja heidän kauttaan laskuille on myös kirjattavissa liikelaitoksen antama tiliöintimalli sisältäen kirjanpitotilin ja kustannuspai kan sekä asianomaisen kohteen vaatiman arvonlisäverokäsittelyn. Laskunkierron nopeuttamiseksi ja työajan tehostamiseksi on mahdollista, että tarkastus-/hyväksymistoimenpide tehdään jo taloustoimistossa ns. mas sahyväksyntänä sen reskontranhoitajan toimesta, joka hakee finnvoice-las kut kaupungin järjestelmään. Tämä toimenpide on mahdollista tehdä kau pungin Abilita-järjestelmän reskontrassa. Asialla on tilintarkastajien hyväksyntä. Tiliöintimallit/-avaimet tulee tarkistaa ja päivittää vuosittain. Mikäli uusia seurantakohteita tulee vuoden aikana, ne ilmoitetaan liittymissopimuksen myötä Energiakolmiolle, jotta uusi lasku saadaan lisättyä massahyväksyn nän piiriin. Massahyväksyntämenettelyä valmisteltiin jo vanhan Loviisan aikana. Tek ninen lautakunta päätti toista vuotta sitten yhdyskuntatekniikkaan kuuluvien sähkölaskujen massahyväksynnästä. Tarkoitus alkujaan oli saada kaikki käyttäjät järjestelmän piiriin. Esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen Käsittely: Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy laitoksen sähkölaskujen massahyväksynnän Energiakolmiolle lähetettävän tiliöintiavaimen mukaan. Hyväksymisoimenpide suoritetaan kaupungin taloustoimistossa reskontran hoitajan toimesta. Tiliöintimalli on tarkastettava vuosittain ja mahdollisia muutostarpeita on seurattava vuoden mittaan. Esittelijä poisti ehdotuksensa. Asiaa ei käsitelty.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Esittelijä poisti ehdotuksensa. Asiaa ei käsitelty.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Porvoonkadun vesihuollon rakentaminen 164/ /2012 LOVESI 9 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh Tekninen toimi/yhdyskuntatekniikka on kilpailuttanut Porvoonkadun kun nallistekniikan rakentamisen. Rakentamisen on tarkoitus tapahtua tämän vuoden aikana. Tarjouspyyntö oli nähtävillä Hilmassa Määräaikaan mennessä saapui kuusi tarjousta, jotka kaikki olivat tarjous pyynnön mukaisia (liite 1 Tarjousten avauspöytäkirja). Valintaperuste on halvin hinta. Urakkaneuvotteluun kutsuttiin edullisimman tarjouksen antanut Maanra kennusliike Helander Oy. Neuvottelussa todettiin tarjouksen olevan tarjous pyyntöasiakirjojen mukainen ja siten hyväksyttävissä (liite 2 Urakkaneuvot telun muistio). Varsinaisen urakoitsijavalinnan tekee Tekninen lautakunta ko kouksessaan. Urakkasumma on alv 0%, joka jakautuu siten, että katurakennus maksaa ja vesihuoltorakenteet alv 0 %. Vesiliikelaitos hyväksyy omalta osaltaan vesihuolto-osuuden urakasta. Tä mä on siis alv 0%. Hanke rahoitetaan investointina kustannuspai koilta tonttiliittymät vesi , tonttiliittymät viemäri , teolli suusalueet vesi , teolli suusalueet viemäri ja sadevesivie mä rit Liite 4 Tämä pykälä on julkinen, kun päätös on tehty ja pöytäkirja tarkastettu. Johtokunta hyväksyy Porvoonkadun vesihuollon rakentamisen urakkaosuu den , alv 0%, kokonaisurakassa, jonka Loviisan tekninen toimi ti laa Maan ra kennusliike Helander Oy:ltä. Hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Loviisan vesiliikelaitoksen valvontatutkimusohjelma /11.04/2012 LOVESI 10 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh Talousvesiasetuksen 461/2000 mukaan talousvesilaitoksen tulee laatia ja sillä tulee olla voimassa oleva valvontatutkimusohjelma. Valvontatutkimus ohjelma sisältää laitoksen pe rustiedot sekä riskinarvioinnin. Lisäksi se sisäl tää laitoksen oman käyttötarkkailun sekä viranomaisvalvonnan ja näytteen oton. Valvontatutkimusoh jelman liitteenä on suunnitelma erityistilanteisiin varautumiseksi. Valvonta tutkimusohjelma tulee laatia yhteistyössä tervey denhuoltoviranomaisen kanssa ja se tulee päivittää vähintään joka viides vuosi tai kun olennaisia muutoksia tapahtuu. Valvontaviranomainen Porvoon kaupungin terveydensuojelujaosto on vah vistanut Loviisan vesiliike laitoksen valvontatutkimusohjelman vuosille kokouksessaan Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan Loviisan vesiliikelaitoksen valvonta tutkimusohjelman vuosille käyttöönotettavaksi. Hyväksyttiin.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Tiedoksi LOVESI 11 - Pernajan kaupunginosan vesihuoltohankkeiden tilanne, hankkeenedistä mismatka eduskuntaan maa- ja metsätalousministerin puheille. - Vesitornihankkeen tilannekatsaus - Lietehankkeen tilanne - Inspiran lisäselvitys mahdollisuuksista ulkoisen palvelutar jonnan hyö dyn tämiseen, liite. Liite 5 Merkitään asiat tiedoksi. Merkittiin ylläolevat asiat tiedoksi ja lisäksi - talousjohtajan antama tiedote kaupungin tilintarkastuksen yhdeydessä teh dyistä havainnoista, joiden mukaisesti hänen edellytetään aloittavan suun taa maan toimenpiteitä liikelaitoksen sisäisten prosessien kehittämiseksi ja yh teistyö kuvioiden tarkastelemiseksi - talousjohtaja kutsutaan mukaan vesi tornihankkeen työryhmään

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Muut asiat LOVESI 12 Johtokunta käsittelee muita esille tulevia asioita. Seuraava kokous päätettiin pitää

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 83. Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 83. Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 83 Loviisan Vesiliikelaitos AIKA 11.12.2014 klo 17:00-20:24 PAIKKA Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B. LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:09-19:51 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Aika 25.03.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 14, 15, 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/205 252 Kaupunginhallitus AIKA 8.05.205 klo 7:30-2:25 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.5.2014 klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 82 83 84 85 86 87 88 89 Kunnanhallitukselle tiedoksi Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot