VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALKEAKOSKEN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

2 Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde Sopimusaika Hankintaa koskevat taustatiedot Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset Rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset Hankinnan muut ehdot Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset Toimitilat, koneet ja laitteet Siirtyvä henkilöstö Asiakasmaksut Tietojärjestelmät ja laitteet sekä järjestelmätuki Palvelun laadun seuranta ja reklamaatiot Yhteyshenkilö ja yhteistyö palvelun sujuvuuden takaamiseksi Toiminnan suunnittelu, raportointi ja yhteistoimintapalaverit Asiakas- ja potilastietojen käsittely Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus Alihankkijoiden käyttö Hinnat Palvelutoiminnan aloittaminen ja palvelutoiminnan häiriöt sekä sanktiot Toiminnan aloituksen viivästyminen Palvelutoiminnan häiriöt ja sanktiot Tarjouksen sisältö Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo Tarjousten käsittely Hankintapäätös Hankintasopimus Laskutus- ja maksuehdot Muut ehdot Asiakirjojen julkisuus Lisätiedot...17

3 Sivu 2/17 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVE- YSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne työterveyspalveluista 1. Valkeakosken kaupungin järjestämisvastuulla olevien työterveyshuollon palveluiden tuottamisesta kaupungin alueella toimiville yrityksille ja muille omaa työtään tekeville (esimerkiksi yrittäjille ja maanviljelijöille) ja 2. Valkeakosken kaupungin henkilökunnalle. Tarjous tulee jättää kokonaistarjouksena molemmista yllämainituista osa-alueista, osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon, eikä tarjous saa olla ehdollinen. Hankintasopimus tehdään yhden palveluntuottajan kanssa. 1 Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja työterveyspainotteisen yleislääkäritasoisen sairaanhoidon avopalvelut. Palveluntuottajaksi valitun edellytetään antavan palvelusopimuksessa sovitut palvelut enintään tarjotuilla hinnoilla kaikille Valkeakosken kaupungin järjestämisvastuun piirissä oleville työterveyshuoltopalveluita tarvitseville työnantajille ja muille omaa työtään tekeville. Edellä sanottua ei kuitenkaan sovelleta niihin palveluntuottajaksi valitun palveluntuottajan työterveyshuollon palvelusopimuksiin, jotka on solmittu Valkeakosken kaupungin järjestämisvastuun piirissä olevien työterveyshuoltopalveluita tarvitsevien yritysten ja valitun palveluntuottajan välillä ennen solmittavan hankintasopimuksen voimaantuloa. Valkeakosken kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvilla palveluilla tarkoitetaan työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 :n mukaisia palveluita siten kuin terveydenhuoltolain (1326/2010) 18.1 ja 18.2 :ssä on määritelty. Tarjottavan palvelun tulee olla Palvelukuvaus liitteen (liite 1) mukaista. Palvelujen sisältö tarkistetaan vuosittain työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivityksen yhteydessä.

4 Sivu 3/17 Tarjoaja sitoutuu allekirjoittaessaan tarjouksensa vastaamaan siitä, että palvelutuotanto täyttää tarjouspyynnössä esitetyt ehdot sekä muut ko. hankintaan liittyvät tässä tarjouspyynnössä tai sen liitteissä mainitut vaatimukset viimeistään sopimuksen tullessa voimaan. 2 Sopimusaika Sopimuskausi on Hankintaa koskevat taustatiedot Valkeakoskella asuu noin asukasta ja työssä käyvän väestön määrä on noin Nykyinen palvelujen tuottaja tuottaa työterveyshuoltopalveluja 183 yritykselle, 34 maatilalle ja 25 yrittäjälle sekä Valkeakosken kaupungille, yhteensä noin henkilölle (josta kaupungin henkilöstö on noin 1 550). Valkeakosken kaupungin henkilöstö jakautuu toimialoittain seuraavasti: Toimiala Henkilöstömäärä Sosiaali- ja terveystoimi 610 Kasvatus ja opetus 465 Tekninen toimi 210 Sivistystoimi 150 Hallinto 65 Liikunta- nuorisotoimi 50 Yhteensä 1550 Valkeakosken kaupunki ei takaa palveluun ohjautuvien yritysten ja yrittäjien tai muuta omaa työtä tekevien määrää eikä anna takuuta tilattavien palvelujen vähimmäismäärälle. Hankinta on kokonaisarvoltaan kansallisen kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Tarjouspyynnön mukaiset palvelut kuuluvat liitteen B mukaisiin toissijaisiin palveluihin, joten tarjouskilpailussa sovelletaan hankintalain mukaisia kansallisia hankintamenettelyjä. Hankinnasta on ilmoitettu - sähköisessä ilmoituskanavassa - Valkeakosken kaupungin kotisivulla Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä.

5 Sivu 4/17 4 Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat tarjoajaa koskevat rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset sekä tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan pois tarjouskilpailusta. 4.1 Rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Tarjoajalla tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset palvelun tuottamiseen. Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan ammattitai elinkeinorekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja lakisääteisten vakuutusmaksujen (työeläke- ja tapaturmavakuutusmaksujen) maksamisesta. Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva potilasvahinkovakuutus ja riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Tarjoaja vakuuttaa, että tilaajavastuulain edellyttämät soveltuvuutta koskevat ehdot täyttyvät. Tarjoaja sitoutuu pyydettäessä toimittamaan tilinpäätöstiedot edelliseltä tilikaudelta tai uuden yrityksen kohdalla antamaan selvityksen tilaajan hyväksymällä tavalla. Tarjoajan luottotietojen tulee olla häiriöttömät. Hankintayksikkö voi kuitenkin hyväksyä tarjoajan, mikäli sen luottotiedoissa oleva häiriömerkintä on vähäinen. Tarjoaja sitoutuu pyydettäessä toimittamaan luottotietolaitoksen (Suomen Asiakastieto Oy tai D&B Finland) lausunnon.

6 4.2 Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset TARJOUSPYYNTÖ Sivu 5/17 Palveluntuottajalla tulee olla aluehallintoviraston lupa yksityisten terveydenhuoltopalvelujen antamiseen. Tarjoajan on täytettävä seuraavat suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset: Kokemus vastaavista palvelukokonaisuuksista: Palveluntuottajalla on oltava riittävästi kokemusta vastaavista palvelukokonaisuuksista. Riittävänä kokemuksena pidetään vähintään kahta (2) referenssiä työterveyshuoltopalveluiden kokonaisvaltaisesta tuottamisesta (tarkoittaa työterveyshuoltoyksikön koko henkilöstöä, ei pelkkää lääkäripalvelua) vähintään työntekijän toimintayksikköä kohden. Toimintayksikkö voi tässä yhteydessä käsittää eri työterveyshuollon toimipisteitä, jos ne ovat työterveyshuollon palvelun osalta tuottamisen ja kehittämisen suhteen saman johdon alaisia. Mikäli toimintayksiköt ovat tätä pienempiä, hyväksytään ne edellyttäen, että työntekijöiden kokonaismäärä on yhteensä vähintään työntekijää. Palvelun saatavuus: Palveluntuottaja sitoutuu tarjoamaan palvelut seuraavasti: Nimetyn toimipisteen tulee vähintään olla avoinna arkisin maanantaista torstaihin klo ja perjantaisin klo Puhelinajanvaraus maanantaista perjantaihin klo Asiakkaan tulee saada aika työterveyshoitajalle, -lääkärille tai muulle työterveyshuollon asiantuntijalle neljän (4) työpäivän kuluessa, työhöntulotarkastukseen viikon kuluessa yhteydenotosta ja työkykyarvioon kahden (2) viikon kuluessa kirjallisen työkykyarviopyynnön saapumisesta. Työkykyisyyslausuntojen tulee valmistua pääsääntöisesti kahden (2) viikon kuluessa selvityksen antamisesta. Tilaaja kustantaa käynnit sopimuksen mukaisesti arkipäivisin, ei viikonloppuisin tai arkipyhinä. Henkilöstö: Palveluntuottajan edellytetään tarjoavan riittävän ja lain edellyttämän lääkäri- ja hoitajatyöpanoksen työterveyshuollon palvelujen turvaamiseksi niin, että asiakkaat hoidetaan työnantajien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti aikaisemmin tässä tarjouspyynnössä kuvattujen määräaikojen puitteissa.

7 Sivu 6/17 Palveluntuottajan henkilöstöllä tulee olla työterveyshuoltolain 5 :n mukainen kelpoisuus. Palvelun tuottamisesta vastaavalla nimetyllä työterveyslääkärillä on oltava vähintään työterveyshuollon erikoislääkärin pätevyys ja työterveyshoitajilla työterveyshuollon lisäpätevyys. Palveluntuottajan tulee huolehtia palveluun osallistuvan henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutuksesta. Työterveyshuoltopalveluissa ensisijainen palvelukieli on suomi ja palveluntuottajan työntekijöiltä edellytetään sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (vähintään eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon Taitotaso B2), joka voidaan osoittaa todistuksella yleisestä kielitutkinnosta suomen kielessä. Palveluntuottajalla tulee olla toimiva varahenkilöjärjestelmä siten, että palveluntuottaja pystyy vastaamaan palvelujen saatavuudesta keskeytyksettä. 5 Hankinnan muut ehdot 5.1 Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset Palveluntuottajan tulee hankkia laboratorio- ja kuvantamistutkimukset Valkeakosken kaupungin käyttämältä palveluntuottajalta. Tällä hetkellä em. tutkimukset hankitaan Fimlab Laboratoriot Oy:ltä ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamiskeskus -liikelaitokselta. Palveluntuottajan tulee laskuttaa tilaajaa laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista kulloinkin voimassa olevien Fimlab Laboratoriot Oy:n ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamiskeskus -liikelaitoksen hinnastojen mukaisesti. Erillisiä laskutus-, toimitus- tai muita lisiä ei hyväksytä. 5.2 Toimitilat, koneet ja laitteet Valkeakosken kaupungilla ei ole tarjota toimitiloja, mutta kaupunki edellyttää, että valitulla palveluntuottajalla on Valkeakosken kaupunkikeskuksessa vastaanottotilat. Palveluntuottaja vastaa toimitilojen hankkimisesta ja niiden kustannuksista. Palveluntuottaja vastaa tarvittavien kalusteiden sekä koneiden ja laitteiden hankinnasta ja niiden kustannuksista.

8 Sivu 7/ Siirtyvä henkilöstö Palveluntuottajan tulee sitoutua palkkaamaan työterveyshuollon nykyisestä henkilöstöstä kaksi henkilöä (työfysioterapeutti ja osastonsihteeri) ns. vanhoina työntekijöinä nykyisin palvelusuhde-eduin. Kyseessä olevat henkilöt ovat Valkeakosken kaupungin työntekijöitä, joille Valkeakosken kaupunki on myöntänyt ja edelleen myöntää palkatonta työlomaa työterveyshuollon palveluntuottajan palveluksessa työskentelyn ajaksi. 5.4 Asiakasmaksut Palveluntuottaja laatii palveluhinnaston sitoutuen tämän tarjouspyynnön pohjalta tekemäänsä hinnoitteluun. Palveluntuottaja vastaa asiakasmaksujen laskuttamisesta. Laskutuksen perusteena ovat potilastietojärjestelmän kirjaukset. Mahdollisista luottotappioista ja maksujen perinnästä kustannuksineen vastaa palveluntuottaja. 5.5 Tietojärjestelmät ja laitteet sekä järjestelmätuki Valkeakosken kaupunki edellyttää, että palveluntuottaja ottaa käyttöönsä Valkeakosken potilastietojärjestelmän (Pegasos) siihen liittyvine lisäohjelmistoineen. Järjestelmään kirjataan kaikki potilaskäynnit ja sen liittymien avulla kytkeydytään eresepti-järjestelmään sekä erikoissairaanhoidon palveluihin kuten laboratorio, kuvantamiskeskus, lähete/ hoitopalaute jne. Potilastietojärjestelmän ylläpidosta vastaa Valkeakosken kaupunki yhteistyössä ohjelmiston toimittajan kanssa. Pääkäyttäjätoiminnasta ja sen mahdollisista kustannuksista sovitaan erikseen käyttöönoton yhteydessä. Valkeakosken kaupunki toimittaa palveluntuottajan käyttöön riittävän määrän työasemia, jotka on varustettu Pegasos-potilastietojärjestelmällä ja joita tulee käyttää tämän tarjouspyynnön mukaisten palveluiden toteuttamiseen siltä osin kun kyseessä on Valkeakosken kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvista palveluista. Valkeakosken kaupunki veloittaa palveluntuottajaa työasemista samoin ehdoin kuin kaupungin sisäisiä yksiköitä. Valkeakosken kaupunki veloittaa palveluntuottajalta potilastietojärjestelmänsä käytöstä perusjärjestelmän osalta euroa/vuosi (alv 0 %), joka sisältää lisenssit, palvelintekniikan sekä tarvittavat tukipalvelut

9 Sivu 8/17 (valvonnan ja ylläpidon). Summa sisältää perusjärjestelmän lisäksi myös lääkehoidon tietokannat ja terveysportti-palvelun. Palveluntuottaja vastaa laskutusliittymän rakentamisesta omaan taloushallintojärjestelmäänsä ja sen kustannuksista. Laskutusliitynnän kustannuksiksi potilastietojärjestelmän toimittaja on arvioinut noin euroa euroa/vuosi. Palveluntuottajan toimeksiannosta potilastietojärjestelmään hankittavien lisätoiminnallisuuksien kustannuksista vastaa kokonaisuudessaan palveluntuottaja. Valkeakosken kaupunki varaa oikeuden muuttaa potilastietojärjestelmästä aiheutuvaa veloitusta, mikäli ohjelman toimittaja muuttaa hinnoitteluaan. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei palveluntuottajalle siirry mitään oikeuksia tai velvollisuuksia Pegasos-ohjelmaan liittyen järjestelmän käyttöoikeutta lukuun ottamatta eikä edellä mainittu siirrä Valkeakosken kaupungin ja järjestelmän toimittajan välisen sopimussuhteen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia miltään osin palveluntuottajalle taikka perusta ohjelmiston toimittajan ja palveluntuottajan välille sopimussuhdetta. 5.6 Palvelun laadun seuranta ja reklamaatiot Tilaajalla on aina pyytäessään oikeus tarkastaa palveluntuottajan palvelun taso. Palveluntuottajan tulee ylläpitää systemaattista asiakaspalautetta ja kerätä asiakaspalautteet, jotka käydään läpi erikseen sovittavissa yhteistyöpalavereissa. Mahdolliset reklamaatiot palveluntuottajan toiminnasta käsitellään ja ratkaistaan yhteistyössä. Palveluntuottajan on tarjouksessa annettava kuvaus reklamaatioiden hallinnasta. Palveluntuottaja vastaa työntekijänsä antamasta hoidosta suoraan potilaalle ja vastaa hoidon aikana sattuneista potilasvahingoista ja hoidon laatuun liittyvistä reklamaatioista sekä mahdollisiin kanteluihin, muistutuksiin ja potilasvahinkoihin liittyvistä lausunnoista ja selvityksistä. 5.7 Yhteyshenkilö ja yhteistyö palvelun sujuvuuden takaamiseksi Palveluntuottajan tule nimetä yhteyshenkilö, joka palveluntuottaja puolella vastaa yhteistyöstä tilaajan kanssa ja toiminnan käytännön järjestelyistä.

10 Sivu 9/17 Valitun palveluntuottajan kanssa pidetään aloituspalaveri, jossa sovitaan tilaajan ja palveluntuottajan välisestä yhteistyöstä. Palaveriaika ilmoitetaan sopimuskauden alkaessa. 5.8 Toiminnan suunnittelu, raportointi ja yhteistoimintapalaverit Palveluntuottajan edellytetään laativan yhteistyössä tilaajan kanssa kolmen vuoden ajanjaksolle työterveyshuollon toimintasuunnitelman (myös Kansaneläkelaitokselle kelpaavana dokumenttina) ja osallistuvan toimintasuunnitelman vuosittaiseen päivittämiseen. Palveluntuottajan tulee laatia toimintakertomus toiminnasta vuosittain mennessä (myös Kansaneläkelaitokselle kelpaavana dokumenttina). Palveluntuottajan tulee lisäksi raportoida toiminnastaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Raportin tulee sisältää vähintään yhteenveto toteutuneista palveluista käyntimäärä- ja kustannustietoineen (vähintään vastaavat tiedot kuin Kansaneläkelaitoksen korvaushakemuksessa) sekä yhteenveto asiakaspalautteista. Palveluntuottajan tulee toimittaa tilaajan tarvitsemat toimintasuunnitelmat ja -kertomukset sekä raportit tilaajalle veloituksetta. Palveluntuottaja vastaa lääkäreidensä ja muun henkilökunnan lakisääteisestä pätevyydestä, esteettömyydestä, ammatillisesta täydennys- ja jatkokoulutuksesta ja antaa pyydettäessä asiasta kirjallisen selvityksen palvelun tilaajalle. Palveluntuottajan yhteyshenkilön tulee osallistua tilaajan nimeämiin yhteistoimintapalavereihin tilaajan määrittämässä laajuudessa. Tilaaja ei suorita palveluntuottajalle korvausta yhteistoimintapalavereihin osallistumisesta. 5.9 Asiakas- ja potilastietojen käsittely Palveluntuottajan on noudatettava viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitettua hyvää tiedonhallintatapaa, henkilötietolain edellyttämää hyvää tietojen käsittelytapaa, tietojen suojaamista koskevia säännöksiä ja muuta tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä sekä mitä

11 5.10 Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus TARJOUSPYYNTÖ Sivu 10/17 tilaaja on asiakas- ja potilastietojen käsittelystä ja tietoturvan toteuttamisesta kulloinkin ohjeistanut. Palveluntuottajaa sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain, julkisuuslain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja muidenkin lakien mukainen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus Alihankkijoiden käyttö Tarjouksessa on yksilöitävä palveluntuottajan käyttämät alihankkijat tai suunnitelma mahdollisesti käytettävistä alihankkijoista ja selvitettävä miltä osin palvelu aiotaan toteuttaa alihankintana. Palveluntuottaja vastaa mahdollisten alihankkijoiden töistä kuin omistaan. Sopimuskumppanina tilaajalle toimii vain tarjouksen jättänyt taho. Palveluntuottajien käyttämien alihankkijoiden ja vuokraamiensa työntekijöiden tulee täyttää pätevyyttä, ammattitaitoa ja kokemusta koskevat edellä kuvatut vähimmäisvaatimukset. 6 Hinnat Hinnat tulee ilmoittaa tarjouksessa hintaliitteen (liite 2) erittelyn mukaisesti. Muulla tavalla ilmoitettuja hintoja ei oteta huomioon. Hinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina nettohintoina. Hinnan varaumia ei hyväksytä. Erillisiä laskutus-, toimitus- tai muita lisiä ei hyväksytä. Asiakaskäyntien hintaan tulee sisältyä tarvittaessa SVA todistuksen ja reseptin kirjoittaminen vastaanoton yhteydessä. Ostomääriin porrastettuja hintoja ei hyväksytä. Hintavertailuun on valittu palveluja/tuotteita, jotka vastaavat hankintavolyymiltaan suurinta osaa hankinnan kokonaisarvosta. Tarjousvertailu tehdään hintaliitteeseen valituilla palveluilla/tuotteilla. Ilmoitettujen hintojen ja hintaliitteessä annettujen suoritemäärien perusteella lasketaan palveluntuottajalle ns. kokonaisvuosihinta. Suoritemäärät perustuvat vuoden 2011 toteutuneeseen palvelujen käyttöön. Kilpailutuksessa ei sitouduta em. suoritemääriin, sillä niiden taso tulee määräytymään sen mukaan, kuinka kattavasti nykyisen palveluntuottajan asiak-

12 Sivu 11/17 kaina olevat työnantajat jatkavat uuden kilpailutuksessa valitun palveluntuottajan asiakkaina. Muista kuin hintaliitteessä mainituista palveluista/tuotteista tulee liittää tarjoukseen erillinen palvelu/tuoteluettelo hintoineen. Kaikkien hintojen tulee olla kiinteät kaksi (2) ensimmäistä sopimusvuotta ( saakka), jonka jälkeen hintoja voidaan tarkistaa kalenterivuosittain. Esitykset hinnantarkistuksista on esitettävä tilaajalle kirjallisella neuvottelupyynnöllä viimeistään hinnan korotusvuotta edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä, ja ne tulevat voimaan aikaisintaan 1.1. seuraavana kalenterivuonna. Perusteena hintojen tarkistamiselle ovat muutokset Julkisten menojen hintaindeksissä koskien kuntien sosiaali- ja terveystoimea. Hintojen tarkistamisessa käytetään vertailupohjana viimeksi julkaistuja vuosineljänneksen indeksejä. Hintojen muutoksien ei tule seurata indeksiä, vaan voi hinnantarkistuspisteissä olla enintään indeksissä tapahtuneen muutoksen suuruinen. Hintojen tarkistamisessa on käytettävä Tilastokeskuksen Julkisten menojen hintaindeksiä: Kuntatalous tehtäväalueittain 2005=100, 122 Terveydenhuolto. Lähtötilanteen pisteluku on vuoden 2011 ennakollinen 4. vuosineljänneksen pisteluku 121,4. Käytettäessä indeksin muutosta (M%) korotuksen perusteena, on laskukaavana seuraava: (Indeksi hetkellä T2 Indeksi hetkellä T1) x 100 / Indeksi hetkellä T1 = M%. Kaavassa Indeksi hetkellä T1 tarkoittaa lähtötilanteen pistelukua ja Indeksi hetkellä T2 tarkoittaa tarkastusajankohdan pistelukua. Hintojen muutosesityksestä tulee ilmetä hintojen muutostarve, sekä selvitykset kokonaiskustannusten noususta toimialalla ja palveluntuottajan kustannusten nousua rajoittavista toimenpiteistä. Kaupunki on oikeutettu pidättämään oikeuden hyväksyä tai hylätä hinnankorotusesitys sopimuskauden aikana, mikäli se ei ole perusteltu, eikä perustu todellisiin kustannuksiin. Kaupunki ilmoittaa hinnankorotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä viimeistään syyskuun loppuun mennessä, eli kolme kuukautta ennen aiottua hintojen tarkistamista. Hintojen muutos tulee voimaan vasta, kun siitä on kirjallinen yhteisesti hyväksytty sopimus. Mikäli mahdollisista hintojen muutoksista ei päästä sopimukseen, Valkeakosken kaupunki on oikeutettu pyytämään uudet tarjoukset tarvittavista työterveyshuoltopalveluista.

13 Sivu 12/17 7 Palvelutoiminnan aloittaminen ja palvelutoiminnan häiriöt sekä sanktiot Valitun palveluntuottajan tulee aloittaa hyväksytyn tarjouksen mukainen toiminta , mikäli sille ei palvelun tilaajan taholta ole sopimustai muita esteitä. 7.1 Toiminnan aloituksen viivästyminen 7.2 Palvelutoiminnan häiriöt ja sanktiot Palvelun tilaaja pidättää oikeuden velvoittaa palveluntuottajaa käynnistämään työterveyshuoltopalvelut tarvittaessa sopimussakon uhalla. Sopimussakko tilanteessa, jossa palveluntuottajan toiminta viivästyy, on euroa jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla palveluntuottaja ylittää sovitun määräpäivän. Sopimussakko on enimmillään euroa. Palvelun tilaajalla on lisäksi oikeus yllä mainitussa tilanteessa hankkia palvelu haluamastaan paikasta hankintahinnasta riippumatta palveluntarjoajan maksaessa tilaajan hankintahinnan ja oman tarjouksensa välisen erotuksen. Palveluntuottajan toteuttama palvelu ei ole sopimuksen mukaista, mikäli yksikin alla olevista kriteereistä täyttyy. Sopimussakko lankeaa erikseen jokaisesta täyttyneestä kriteeristä: - toistuvasti käy niin, että asiakas ei saa aikaa työterveyshoitajalle, - lääkärille tai muulle työterveyshuollon asiantuntijalle neljän työpäivän kuluessa - toistuvasti käy niin, että asiakas ei saa aikaa työhöntulotarkastukseen viikon kuluessa yhteydenotosta - toistuvasti käy niin, että asiakas ei saa aikaa työkykyarvioon kahden (2) viikon kuluessa kirjallisen työkykyarviopyynnön saapumisesta. Toistuvasti tarkoittaa tässä yhteydessä yli kaksi (2) kertaa kuukauden seurantajakson aikana tapahtuvaa palvelutoiminnan häiriötä. Palveluntuottaja on velvoitettu ilmoittamaan tilaajalle yllämainittujen kriteerien mukaisista poikkeamista palvelutoiminnassaan välittömästi poikkeaman tultua palveluntuottajan tietoon. Toiminnansupistamisjaksot kuten loma-ajat tulee ilmoittaa tilaajalle kirjallisesti etukäteen viimeistään kuukautta aikaisemmin.

14 Sivu 13/17 Mikäli palvelun tilaajan tietoon tulee, etteivät yllä olevat kriteerit täyty, annetaan palveluntuottajalle kirjallinen huomautus. Mikäli palveluntuottaja ei huomautuksesta huolimatta korjaa toimintaansa viikon kuluessa, on tilaajalla mahdollisuus määrätä euron sakkomaksu jokaiselta alkavalta viikolta. Sakkomaksu kaksinkertaistuu viikoittain, mikäli palvelutasoa ei korjata. Maksimisakot ovat yhteensä enintään 20 % sopimuksen vuosihinnasta. Tilaajalla on oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus ilman irtisanomista kolmannen sakkomaksun jälkeen. Tällöin tilaajalla on mahdollisuus vaatia kaikki uuden palveluntuottajan hankkimiseen tai omana toimintana jatkamiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset, kuitenkin enintään 20 % sopimuksen kokonaisvuosiarvosta valitulta tuottajalta. 8 Tarjouksen sisältö Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Muulla tavalla tehtyä tarjousta ei oteta huomioon. Tarjous ja siihen liittyvät liitteet tulevat olemaan osa valittavan palveluntuottajan kanssa tehtävää sopimusta. Tarjoukset ja liitteet on tehtävä Suomen kielellä. Tarjoukseen tulee sisällyttää vähintään seuraavat asiat ja liitteet: - tarjoajan lyhyt yleisesittely (enintään 1 sivu) - palveluhinnasto (laadittuna erilliselle hintaliitteelle 2) - hinnasto muista palveluntuottajan tarjoamista palveluista/tuotteista - palvelu- ja tuotekuvaus (enintään 2 sivua) - lyhyt kuvaus laadunhallintajärjestelmästä - lyhyt selvitys vastaavista vähintään kahdesta (2) palvelukokonaisuudesta, jotka palveluntuottaja on toteuttanut. Referenssien osalta on ilmoitettava myös yhteystiedot. Referenssejä voidaan esittää enintään viisi (5) tärkeintä. - selvitys reklamaatioiden käsittelystä - selvitys palvelutuotantoon tarjotun henkilöstön koulutuksesta, ammatillisesta pätevyydestä ja työkokemuksesta (esim. CV/ ansioluettelo) - lyhyt selvitys, minkälaiset henkilöstöresurssit tarjoaja osoittaa tarjouspyynnön mukaisten palvelujen suorittamiseen - lyhyt kuvaus varahenkilöjärjestelmästä - selvitys mahdollisista alihankkijoiden käytöstä

15 Sivu 14/17 - tiedot ammatti- ja elinkeinorekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitsemisestä - selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsenä laatima. - veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty - työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus työeläke- ja tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista - vakuutusyhtiön todistus potilasvakuutuksen ja toiminnan vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja maksetuista vakuutusmaksuista - kopio aluehallintoviraston myöntämästä luvasta yksityisten terveydenhuoltopalvelujen antamiseen. Vastaavat tiedot ja todistukset on toimitettava myös alihankkijoiden osalta. Esitetyt todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava edellä esitettyjen vaatimusten mukaiset todistukset ja selvitykset sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. 9 Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo Sitovat allekirjoitetut tarjoukset liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa saakka. Tarjous on toimitettava paperiversiona osoitteeseen: Valkeakosken kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus

16 Sivu 15/17 PL 54/ Särpimäenkatu VALKEAKOSKI Tarjouskuoreen on merkittävä tarjoajan nimi ja teksti Työterveyshuoltopalvelut. Valkeakosken kaupunki ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. 10 Tarjousten käsittely Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan hankintalainsäädännön mukaisesti kolmessa vaiheessa: 10.1 Tarjoajien kelpoisuuden arviointi - tarjoajien kelpoisuuden arviointi - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - tarjousten vertailu Tarjoajan soveltuvuutta arvioitaessa tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, joka ei täytä hankintalain 71 :ssä todettuja vaatimuksia. Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia ja muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjoaja voidaan hankintalain 53 tai 54 :n mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta myöhemminkin tarjouskilpailun aikana hankintayksikön saatua tiedon poissulkemisen perusteesta Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 10.3 Tarjousten vertailu ja valintaperusteet Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Tarjoajan omien ehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen mahdollisten tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi. Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, pääsevät tarjousten vertailuun.

17 Sivu 16/17 Hankinnan valintaperusteena on halvin hinta. Valkeakosken kaupungilla on oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä mitään tarjousta tai keskeyttää hankinta. 11 Hankintapäätös Hankinnasta päättää Valkeakosken sosiaali- ja terveyslautakunta. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille sähköpostilla. 12 Hankintasopimus Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tehdään hankintaa koskeva kirjallinen sopimus. Hankintasopimus voidaan tehdä ja panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemä hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankintasopimus tulee osapuolia sitovaksi, kun se on allekirjoitettu. Hankintasopimus päättyy ilman irtisanomista sopimuskauden päättyessä. Palveluntuottaja sitoutuu, Valkeakosken kaupungin niin halutessa, jatkamaan tätä sopimusta voimassaolevin sopimusehdoin siihen saakka kunnes Valkeakosken kaupunki on solminut hankintapäätöksen perusteella uuden hankintasopimuksen tai ottanut palvelujen tuottamisen omaksi toiminnaksi kuitenkin enintään kuusi kuukautta alkuperäisen sopimuksen päättymisestä. 13 Laskutus- ja maksuehdot Laskutus tulee tehdä kuukausittain jälkikäteen toteutuneen palvelun mukaisesti. Laskutus-, toimitus-, yms. lisiä ei hyväksytä. Maksuehto on vähintään 21 päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on enintään voimassaolevan korkolain mukainen. 14 Muut ehdot Kaupungin hankinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä sekä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 Palvelut, päivitetty ). Saatavilla 15 Asiakirjojen julkisuus

18 Sivu 17/17 Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä. Tarjousasiakirjat ja muut hankintaan liittyvät selvitykset ovat julkisia, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla, esim. tarjoajalla, on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista heti, kun päätös on tehty ja pöytäkirja tarkistettu. Asianosaisilla ei ole kuitenkaan ole oikeutta saada tietoa muiden tarjoajien tarjousten sisältämistä liike- ja ammattisalaisuuksista. Salassa pidettävät tiedot tulee tarjouksessa esittää omina liitteinään. Hinta ei kuitenkaan ole liike- ja ammattisalaisuus. 16 Lisätiedot Mahdolliset kysymykset on esitettävä viimeistään sähköpostilla osoitteeseen Viestin otsikkokenttään pyydetään kirjoittamaan: Työterveyshuoltopalvelut Yhteenveto hankintaa koskevista kysymyksistä ja vastauksista julkaistaan viimeistään Valkeakosken kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: Tarjouspyyntöjen kysymykset ja vastaukset Tarjoaja on velvollinen tutustumaan vastauksiin ja tarjouspyyntöön mahdollisesti tehtyihin tarkennuksiin. Valkeakoskella Leena Niittymäki sosiaali- ja terveysjohtaja Tarjouspyynnön liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Palvelukuvaus Hintaliite (palautetaan tarjouksen mukana) Perustietolomake (palautetaan tarjouksen mukana) Valkeakosken kaupungin työterveyshuollon sopimussisältö vuonna 2012

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) LEASINGRAHOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Vanha Sairaalantie 5 PL 20 02401 KIRKKONUMMI 1 Tarjouspyynnön taustaa Kirkkonummen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot