VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALKEAKOSKEN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

2 Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde Sopimusaika Hankintaa koskevat taustatiedot Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset Rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset Hankinnan muut ehdot Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset Toimitilat, koneet ja laitteet Siirtyvä henkilöstö Asiakasmaksut Tietojärjestelmät ja laitteet sekä järjestelmätuki Palvelun laadun seuranta ja reklamaatiot Yhteyshenkilö ja yhteistyö palvelun sujuvuuden takaamiseksi Toiminnan suunnittelu, raportointi ja yhteistoimintapalaverit Asiakas- ja potilastietojen käsittely Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus Alihankkijoiden käyttö Hinnat Palvelutoiminnan aloittaminen ja palvelutoiminnan häiriöt sekä sanktiot Toiminnan aloituksen viivästyminen Palvelutoiminnan häiriöt ja sanktiot Tarjouksen sisältö Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo Tarjousten käsittely Hankintapäätös Hankintasopimus Laskutus- ja maksuehdot Muut ehdot Asiakirjojen julkisuus Lisätiedot...17

3 Sivu 2/17 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVE- YSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne työterveyspalveluista 1. Valkeakosken kaupungin järjestämisvastuulla olevien työterveyshuollon palveluiden tuottamisesta kaupungin alueella toimiville yrityksille ja muille omaa työtään tekeville (esimerkiksi yrittäjille ja maanviljelijöille) ja 2. Valkeakosken kaupungin henkilökunnalle. Tarjous tulee jättää kokonaistarjouksena molemmista yllämainituista osa-alueista, osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon, eikä tarjous saa olla ehdollinen. Hankintasopimus tehdään yhden palveluntuottajan kanssa. 1 Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja työterveyspainotteisen yleislääkäritasoisen sairaanhoidon avopalvelut. Palveluntuottajaksi valitun edellytetään antavan palvelusopimuksessa sovitut palvelut enintään tarjotuilla hinnoilla kaikille Valkeakosken kaupungin järjestämisvastuun piirissä oleville työterveyshuoltopalveluita tarvitseville työnantajille ja muille omaa työtään tekeville. Edellä sanottua ei kuitenkaan sovelleta niihin palveluntuottajaksi valitun palveluntuottajan työterveyshuollon palvelusopimuksiin, jotka on solmittu Valkeakosken kaupungin järjestämisvastuun piirissä olevien työterveyshuoltopalveluita tarvitsevien yritysten ja valitun palveluntuottajan välillä ennen solmittavan hankintasopimuksen voimaantuloa. Valkeakosken kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvilla palveluilla tarkoitetaan työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 :n mukaisia palveluita siten kuin terveydenhuoltolain (1326/2010) 18.1 ja 18.2 :ssä on määritelty. Tarjottavan palvelun tulee olla Palvelukuvaus liitteen (liite 1) mukaista. Palvelujen sisältö tarkistetaan vuosittain työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivityksen yhteydessä.

4 Sivu 3/17 Tarjoaja sitoutuu allekirjoittaessaan tarjouksensa vastaamaan siitä, että palvelutuotanto täyttää tarjouspyynnössä esitetyt ehdot sekä muut ko. hankintaan liittyvät tässä tarjouspyynnössä tai sen liitteissä mainitut vaatimukset viimeistään sopimuksen tullessa voimaan. 2 Sopimusaika Sopimuskausi on Hankintaa koskevat taustatiedot Valkeakoskella asuu noin asukasta ja työssä käyvän väestön määrä on noin Nykyinen palvelujen tuottaja tuottaa työterveyshuoltopalveluja 183 yritykselle, 34 maatilalle ja 25 yrittäjälle sekä Valkeakosken kaupungille, yhteensä noin henkilölle (josta kaupungin henkilöstö on noin 1 550). Valkeakosken kaupungin henkilöstö jakautuu toimialoittain seuraavasti: Toimiala Henkilöstömäärä Sosiaali- ja terveystoimi 610 Kasvatus ja opetus 465 Tekninen toimi 210 Sivistystoimi 150 Hallinto 65 Liikunta- nuorisotoimi 50 Yhteensä 1550 Valkeakosken kaupunki ei takaa palveluun ohjautuvien yritysten ja yrittäjien tai muuta omaa työtä tekevien määrää eikä anna takuuta tilattavien palvelujen vähimmäismäärälle. Hankinta on kokonaisarvoltaan kansallisen kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Tarjouspyynnön mukaiset palvelut kuuluvat liitteen B mukaisiin toissijaisiin palveluihin, joten tarjouskilpailussa sovelletaan hankintalain mukaisia kansallisia hankintamenettelyjä. Hankinnasta on ilmoitettu - sähköisessä ilmoituskanavassa - Valkeakosken kaupungin kotisivulla Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä.

5 Sivu 4/17 4 Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat tarjoajaa koskevat rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset sekä tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan pois tarjouskilpailusta. 4.1 Rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Tarjoajalla tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset palvelun tuottamiseen. Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan ammattitai elinkeinorekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja lakisääteisten vakuutusmaksujen (työeläke- ja tapaturmavakuutusmaksujen) maksamisesta. Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva potilasvahinkovakuutus ja riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Tarjoaja vakuuttaa, että tilaajavastuulain edellyttämät soveltuvuutta koskevat ehdot täyttyvät. Tarjoaja sitoutuu pyydettäessä toimittamaan tilinpäätöstiedot edelliseltä tilikaudelta tai uuden yrityksen kohdalla antamaan selvityksen tilaajan hyväksymällä tavalla. Tarjoajan luottotietojen tulee olla häiriöttömät. Hankintayksikkö voi kuitenkin hyväksyä tarjoajan, mikäli sen luottotiedoissa oleva häiriömerkintä on vähäinen. Tarjoaja sitoutuu pyydettäessä toimittamaan luottotietolaitoksen (Suomen Asiakastieto Oy tai D&B Finland) lausunnon.

6 4.2 Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset TARJOUSPYYNTÖ Sivu 5/17 Palveluntuottajalla tulee olla aluehallintoviraston lupa yksityisten terveydenhuoltopalvelujen antamiseen. Tarjoajan on täytettävä seuraavat suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset: Kokemus vastaavista palvelukokonaisuuksista: Palveluntuottajalla on oltava riittävästi kokemusta vastaavista palvelukokonaisuuksista. Riittävänä kokemuksena pidetään vähintään kahta (2) referenssiä työterveyshuoltopalveluiden kokonaisvaltaisesta tuottamisesta (tarkoittaa työterveyshuoltoyksikön koko henkilöstöä, ei pelkkää lääkäripalvelua) vähintään työntekijän toimintayksikköä kohden. Toimintayksikkö voi tässä yhteydessä käsittää eri työterveyshuollon toimipisteitä, jos ne ovat työterveyshuollon palvelun osalta tuottamisen ja kehittämisen suhteen saman johdon alaisia. Mikäli toimintayksiköt ovat tätä pienempiä, hyväksytään ne edellyttäen, että työntekijöiden kokonaismäärä on yhteensä vähintään työntekijää. Palvelun saatavuus: Palveluntuottaja sitoutuu tarjoamaan palvelut seuraavasti: Nimetyn toimipisteen tulee vähintään olla avoinna arkisin maanantaista torstaihin klo ja perjantaisin klo Puhelinajanvaraus maanantaista perjantaihin klo Asiakkaan tulee saada aika työterveyshoitajalle, -lääkärille tai muulle työterveyshuollon asiantuntijalle neljän (4) työpäivän kuluessa, työhöntulotarkastukseen viikon kuluessa yhteydenotosta ja työkykyarvioon kahden (2) viikon kuluessa kirjallisen työkykyarviopyynnön saapumisesta. Työkykyisyyslausuntojen tulee valmistua pääsääntöisesti kahden (2) viikon kuluessa selvityksen antamisesta. Tilaaja kustantaa käynnit sopimuksen mukaisesti arkipäivisin, ei viikonloppuisin tai arkipyhinä. Henkilöstö: Palveluntuottajan edellytetään tarjoavan riittävän ja lain edellyttämän lääkäri- ja hoitajatyöpanoksen työterveyshuollon palvelujen turvaamiseksi niin, että asiakkaat hoidetaan työnantajien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti aikaisemmin tässä tarjouspyynnössä kuvattujen määräaikojen puitteissa.

7 Sivu 6/17 Palveluntuottajan henkilöstöllä tulee olla työterveyshuoltolain 5 :n mukainen kelpoisuus. Palvelun tuottamisesta vastaavalla nimetyllä työterveyslääkärillä on oltava vähintään työterveyshuollon erikoislääkärin pätevyys ja työterveyshoitajilla työterveyshuollon lisäpätevyys. Palveluntuottajan tulee huolehtia palveluun osallistuvan henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutuksesta. Työterveyshuoltopalveluissa ensisijainen palvelukieli on suomi ja palveluntuottajan työntekijöiltä edellytetään sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (vähintään eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon Taitotaso B2), joka voidaan osoittaa todistuksella yleisestä kielitutkinnosta suomen kielessä. Palveluntuottajalla tulee olla toimiva varahenkilöjärjestelmä siten, että palveluntuottaja pystyy vastaamaan palvelujen saatavuudesta keskeytyksettä. 5 Hankinnan muut ehdot 5.1 Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset Palveluntuottajan tulee hankkia laboratorio- ja kuvantamistutkimukset Valkeakosken kaupungin käyttämältä palveluntuottajalta. Tällä hetkellä em. tutkimukset hankitaan Fimlab Laboratoriot Oy:ltä ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamiskeskus -liikelaitokselta. Palveluntuottajan tulee laskuttaa tilaajaa laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista kulloinkin voimassa olevien Fimlab Laboratoriot Oy:n ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamiskeskus -liikelaitoksen hinnastojen mukaisesti. Erillisiä laskutus-, toimitus- tai muita lisiä ei hyväksytä. 5.2 Toimitilat, koneet ja laitteet Valkeakosken kaupungilla ei ole tarjota toimitiloja, mutta kaupunki edellyttää, että valitulla palveluntuottajalla on Valkeakosken kaupunkikeskuksessa vastaanottotilat. Palveluntuottaja vastaa toimitilojen hankkimisesta ja niiden kustannuksista. Palveluntuottaja vastaa tarvittavien kalusteiden sekä koneiden ja laitteiden hankinnasta ja niiden kustannuksista.

8 Sivu 7/ Siirtyvä henkilöstö Palveluntuottajan tulee sitoutua palkkaamaan työterveyshuollon nykyisestä henkilöstöstä kaksi henkilöä (työfysioterapeutti ja osastonsihteeri) ns. vanhoina työntekijöinä nykyisin palvelusuhde-eduin. Kyseessä olevat henkilöt ovat Valkeakosken kaupungin työntekijöitä, joille Valkeakosken kaupunki on myöntänyt ja edelleen myöntää palkatonta työlomaa työterveyshuollon palveluntuottajan palveluksessa työskentelyn ajaksi. 5.4 Asiakasmaksut Palveluntuottaja laatii palveluhinnaston sitoutuen tämän tarjouspyynnön pohjalta tekemäänsä hinnoitteluun. Palveluntuottaja vastaa asiakasmaksujen laskuttamisesta. Laskutuksen perusteena ovat potilastietojärjestelmän kirjaukset. Mahdollisista luottotappioista ja maksujen perinnästä kustannuksineen vastaa palveluntuottaja. 5.5 Tietojärjestelmät ja laitteet sekä järjestelmätuki Valkeakosken kaupunki edellyttää, että palveluntuottaja ottaa käyttöönsä Valkeakosken potilastietojärjestelmän (Pegasos) siihen liittyvine lisäohjelmistoineen. Järjestelmään kirjataan kaikki potilaskäynnit ja sen liittymien avulla kytkeydytään eresepti-järjestelmään sekä erikoissairaanhoidon palveluihin kuten laboratorio, kuvantamiskeskus, lähete/ hoitopalaute jne. Potilastietojärjestelmän ylläpidosta vastaa Valkeakosken kaupunki yhteistyössä ohjelmiston toimittajan kanssa. Pääkäyttäjätoiminnasta ja sen mahdollisista kustannuksista sovitaan erikseen käyttöönoton yhteydessä. Valkeakosken kaupunki toimittaa palveluntuottajan käyttöön riittävän määrän työasemia, jotka on varustettu Pegasos-potilastietojärjestelmällä ja joita tulee käyttää tämän tarjouspyynnön mukaisten palveluiden toteuttamiseen siltä osin kun kyseessä on Valkeakosken kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvista palveluista. Valkeakosken kaupunki veloittaa palveluntuottajaa työasemista samoin ehdoin kuin kaupungin sisäisiä yksiköitä. Valkeakosken kaupunki veloittaa palveluntuottajalta potilastietojärjestelmänsä käytöstä perusjärjestelmän osalta euroa/vuosi (alv 0 %), joka sisältää lisenssit, palvelintekniikan sekä tarvittavat tukipalvelut

9 Sivu 8/17 (valvonnan ja ylläpidon). Summa sisältää perusjärjestelmän lisäksi myös lääkehoidon tietokannat ja terveysportti-palvelun. Palveluntuottaja vastaa laskutusliittymän rakentamisesta omaan taloushallintojärjestelmäänsä ja sen kustannuksista. Laskutusliitynnän kustannuksiksi potilastietojärjestelmän toimittaja on arvioinut noin euroa euroa/vuosi. Palveluntuottajan toimeksiannosta potilastietojärjestelmään hankittavien lisätoiminnallisuuksien kustannuksista vastaa kokonaisuudessaan palveluntuottaja. Valkeakosken kaupunki varaa oikeuden muuttaa potilastietojärjestelmästä aiheutuvaa veloitusta, mikäli ohjelman toimittaja muuttaa hinnoitteluaan. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei palveluntuottajalle siirry mitään oikeuksia tai velvollisuuksia Pegasos-ohjelmaan liittyen järjestelmän käyttöoikeutta lukuun ottamatta eikä edellä mainittu siirrä Valkeakosken kaupungin ja järjestelmän toimittajan välisen sopimussuhteen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia miltään osin palveluntuottajalle taikka perusta ohjelmiston toimittajan ja palveluntuottajan välille sopimussuhdetta. 5.6 Palvelun laadun seuranta ja reklamaatiot Tilaajalla on aina pyytäessään oikeus tarkastaa palveluntuottajan palvelun taso. Palveluntuottajan tulee ylläpitää systemaattista asiakaspalautetta ja kerätä asiakaspalautteet, jotka käydään läpi erikseen sovittavissa yhteistyöpalavereissa. Mahdolliset reklamaatiot palveluntuottajan toiminnasta käsitellään ja ratkaistaan yhteistyössä. Palveluntuottajan on tarjouksessa annettava kuvaus reklamaatioiden hallinnasta. Palveluntuottaja vastaa työntekijänsä antamasta hoidosta suoraan potilaalle ja vastaa hoidon aikana sattuneista potilasvahingoista ja hoidon laatuun liittyvistä reklamaatioista sekä mahdollisiin kanteluihin, muistutuksiin ja potilasvahinkoihin liittyvistä lausunnoista ja selvityksistä. 5.7 Yhteyshenkilö ja yhteistyö palvelun sujuvuuden takaamiseksi Palveluntuottajan tule nimetä yhteyshenkilö, joka palveluntuottaja puolella vastaa yhteistyöstä tilaajan kanssa ja toiminnan käytännön järjestelyistä.

10 Sivu 9/17 Valitun palveluntuottajan kanssa pidetään aloituspalaveri, jossa sovitaan tilaajan ja palveluntuottajan välisestä yhteistyöstä. Palaveriaika ilmoitetaan sopimuskauden alkaessa. 5.8 Toiminnan suunnittelu, raportointi ja yhteistoimintapalaverit Palveluntuottajan edellytetään laativan yhteistyössä tilaajan kanssa kolmen vuoden ajanjaksolle työterveyshuollon toimintasuunnitelman (myös Kansaneläkelaitokselle kelpaavana dokumenttina) ja osallistuvan toimintasuunnitelman vuosittaiseen päivittämiseen. Palveluntuottajan tulee laatia toimintakertomus toiminnasta vuosittain mennessä (myös Kansaneläkelaitokselle kelpaavana dokumenttina). Palveluntuottajan tulee lisäksi raportoida toiminnastaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Raportin tulee sisältää vähintään yhteenveto toteutuneista palveluista käyntimäärä- ja kustannustietoineen (vähintään vastaavat tiedot kuin Kansaneläkelaitoksen korvaushakemuksessa) sekä yhteenveto asiakaspalautteista. Palveluntuottajan tulee toimittaa tilaajan tarvitsemat toimintasuunnitelmat ja -kertomukset sekä raportit tilaajalle veloituksetta. Palveluntuottaja vastaa lääkäreidensä ja muun henkilökunnan lakisääteisestä pätevyydestä, esteettömyydestä, ammatillisesta täydennys- ja jatkokoulutuksesta ja antaa pyydettäessä asiasta kirjallisen selvityksen palvelun tilaajalle. Palveluntuottajan yhteyshenkilön tulee osallistua tilaajan nimeämiin yhteistoimintapalavereihin tilaajan määrittämässä laajuudessa. Tilaaja ei suorita palveluntuottajalle korvausta yhteistoimintapalavereihin osallistumisesta. 5.9 Asiakas- ja potilastietojen käsittely Palveluntuottajan on noudatettava viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitettua hyvää tiedonhallintatapaa, henkilötietolain edellyttämää hyvää tietojen käsittelytapaa, tietojen suojaamista koskevia säännöksiä ja muuta tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä sekä mitä

11 5.10 Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus TARJOUSPYYNTÖ Sivu 10/17 tilaaja on asiakas- ja potilastietojen käsittelystä ja tietoturvan toteuttamisesta kulloinkin ohjeistanut. Palveluntuottajaa sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain, julkisuuslain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja muidenkin lakien mukainen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus Alihankkijoiden käyttö Tarjouksessa on yksilöitävä palveluntuottajan käyttämät alihankkijat tai suunnitelma mahdollisesti käytettävistä alihankkijoista ja selvitettävä miltä osin palvelu aiotaan toteuttaa alihankintana. Palveluntuottaja vastaa mahdollisten alihankkijoiden töistä kuin omistaan. Sopimuskumppanina tilaajalle toimii vain tarjouksen jättänyt taho. Palveluntuottajien käyttämien alihankkijoiden ja vuokraamiensa työntekijöiden tulee täyttää pätevyyttä, ammattitaitoa ja kokemusta koskevat edellä kuvatut vähimmäisvaatimukset. 6 Hinnat Hinnat tulee ilmoittaa tarjouksessa hintaliitteen (liite 2) erittelyn mukaisesti. Muulla tavalla ilmoitettuja hintoja ei oteta huomioon. Hinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina nettohintoina. Hinnan varaumia ei hyväksytä. Erillisiä laskutus-, toimitus- tai muita lisiä ei hyväksytä. Asiakaskäyntien hintaan tulee sisältyä tarvittaessa SVA todistuksen ja reseptin kirjoittaminen vastaanoton yhteydessä. Ostomääriin porrastettuja hintoja ei hyväksytä. Hintavertailuun on valittu palveluja/tuotteita, jotka vastaavat hankintavolyymiltaan suurinta osaa hankinnan kokonaisarvosta. Tarjousvertailu tehdään hintaliitteeseen valituilla palveluilla/tuotteilla. Ilmoitettujen hintojen ja hintaliitteessä annettujen suoritemäärien perusteella lasketaan palveluntuottajalle ns. kokonaisvuosihinta. Suoritemäärät perustuvat vuoden 2011 toteutuneeseen palvelujen käyttöön. Kilpailutuksessa ei sitouduta em. suoritemääriin, sillä niiden taso tulee määräytymään sen mukaan, kuinka kattavasti nykyisen palveluntuottajan asiak-

12 Sivu 11/17 kaina olevat työnantajat jatkavat uuden kilpailutuksessa valitun palveluntuottajan asiakkaina. Muista kuin hintaliitteessä mainituista palveluista/tuotteista tulee liittää tarjoukseen erillinen palvelu/tuoteluettelo hintoineen. Kaikkien hintojen tulee olla kiinteät kaksi (2) ensimmäistä sopimusvuotta ( saakka), jonka jälkeen hintoja voidaan tarkistaa kalenterivuosittain. Esitykset hinnantarkistuksista on esitettävä tilaajalle kirjallisella neuvottelupyynnöllä viimeistään hinnan korotusvuotta edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä, ja ne tulevat voimaan aikaisintaan 1.1. seuraavana kalenterivuonna. Perusteena hintojen tarkistamiselle ovat muutokset Julkisten menojen hintaindeksissä koskien kuntien sosiaali- ja terveystoimea. Hintojen tarkistamisessa käytetään vertailupohjana viimeksi julkaistuja vuosineljänneksen indeksejä. Hintojen muutoksien ei tule seurata indeksiä, vaan voi hinnantarkistuspisteissä olla enintään indeksissä tapahtuneen muutoksen suuruinen. Hintojen tarkistamisessa on käytettävä Tilastokeskuksen Julkisten menojen hintaindeksiä: Kuntatalous tehtäväalueittain 2005=100, 122 Terveydenhuolto. Lähtötilanteen pisteluku on vuoden 2011 ennakollinen 4. vuosineljänneksen pisteluku 121,4. Käytettäessä indeksin muutosta (M%) korotuksen perusteena, on laskukaavana seuraava: (Indeksi hetkellä T2 Indeksi hetkellä T1) x 100 / Indeksi hetkellä T1 = M%. Kaavassa Indeksi hetkellä T1 tarkoittaa lähtötilanteen pistelukua ja Indeksi hetkellä T2 tarkoittaa tarkastusajankohdan pistelukua. Hintojen muutosesityksestä tulee ilmetä hintojen muutostarve, sekä selvitykset kokonaiskustannusten noususta toimialalla ja palveluntuottajan kustannusten nousua rajoittavista toimenpiteistä. Kaupunki on oikeutettu pidättämään oikeuden hyväksyä tai hylätä hinnankorotusesitys sopimuskauden aikana, mikäli se ei ole perusteltu, eikä perustu todellisiin kustannuksiin. Kaupunki ilmoittaa hinnankorotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä viimeistään syyskuun loppuun mennessä, eli kolme kuukautta ennen aiottua hintojen tarkistamista. Hintojen muutos tulee voimaan vasta, kun siitä on kirjallinen yhteisesti hyväksytty sopimus. Mikäli mahdollisista hintojen muutoksista ei päästä sopimukseen, Valkeakosken kaupunki on oikeutettu pyytämään uudet tarjoukset tarvittavista työterveyshuoltopalveluista.

13 Sivu 12/17 7 Palvelutoiminnan aloittaminen ja palvelutoiminnan häiriöt sekä sanktiot Valitun palveluntuottajan tulee aloittaa hyväksytyn tarjouksen mukainen toiminta , mikäli sille ei palvelun tilaajan taholta ole sopimustai muita esteitä. 7.1 Toiminnan aloituksen viivästyminen 7.2 Palvelutoiminnan häiriöt ja sanktiot Palvelun tilaaja pidättää oikeuden velvoittaa palveluntuottajaa käynnistämään työterveyshuoltopalvelut tarvittaessa sopimussakon uhalla. Sopimussakko tilanteessa, jossa palveluntuottajan toiminta viivästyy, on euroa jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla palveluntuottaja ylittää sovitun määräpäivän. Sopimussakko on enimmillään euroa. Palvelun tilaajalla on lisäksi oikeus yllä mainitussa tilanteessa hankkia palvelu haluamastaan paikasta hankintahinnasta riippumatta palveluntarjoajan maksaessa tilaajan hankintahinnan ja oman tarjouksensa välisen erotuksen. Palveluntuottajan toteuttama palvelu ei ole sopimuksen mukaista, mikäli yksikin alla olevista kriteereistä täyttyy. Sopimussakko lankeaa erikseen jokaisesta täyttyneestä kriteeristä: - toistuvasti käy niin, että asiakas ei saa aikaa työterveyshoitajalle, - lääkärille tai muulle työterveyshuollon asiantuntijalle neljän työpäivän kuluessa - toistuvasti käy niin, että asiakas ei saa aikaa työhöntulotarkastukseen viikon kuluessa yhteydenotosta - toistuvasti käy niin, että asiakas ei saa aikaa työkykyarvioon kahden (2) viikon kuluessa kirjallisen työkykyarviopyynnön saapumisesta. Toistuvasti tarkoittaa tässä yhteydessä yli kaksi (2) kertaa kuukauden seurantajakson aikana tapahtuvaa palvelutoiminnan häiriötä. Palveluntuottaja on velvoitettu ilmoittamaan tilaajalle yllämainittujen kriteerien mukaisista poikkeamista palvelutoiminnassaan välittömästi poikkeaman tultua palveluntuottajan tietoon. Toiminnansupistamisjaksot kuten loma-ajat tulee ilmoittaa tilaajalle kirjallisesti etukäteen viimeistään kuukautta aikaisemmin.

14 Sivu 13/17 Mikäli palvelun tilaajan tietoon tulee, etteivät yllä olevat kriteerit täyty, annetaan palveluntuottajalle kirjallinen huomautus. Mikäli palveluntuottaja ei huomautuksesta huolimatta korjaa toimintaansa viikon kuluessa, on tilaajalla mahdollisuus määrätä euron sakkomaksu jokaiselta alkavalta viikolta. Sakkomaksu kaksinkertaistuu viikoittain, mikäli palvelutasoa ei korjata. Maksimisakot ovat yhteensä enintään 20 % sopimuksen vuosihinnasta. Tilaajalla on oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus ilman irtisanomista kolmannen sakkomaksun jälkeen. Tällöin tilaajalla on mahdollisuus vaatia kaikki uuden palveluntuottajan hankkimiseen tai omana toimintana jatkamiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset, kuitenkin enintään 20 % sopimuksen kokonaisvuosiarvosta valitulta tuottajalta. 8 Tarjouksen sisältö Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Muulla tavalla tehtyä tarjousta ei oteta huomioon. Tarjous ja siihen liittyvät liitteet tulevat olemaan osa valittavan palveluntuottajan kanssa tehtävää sopimusta. Tarjoukset ja liitteet on tehtävä Suomen kielellä. Tarjoukseen tulee sisällyttää vähintään seuraavat asiat ja liitteet: - tarjoajan lyhyt yleisesittely (enintään 1 sivu) - palveluhinnasto (laadittuna erilliselle hintaliitteelle 2) - hinnasto muista palveluntuottajan tarjoamista palveluista/tuotteista - palvelu- ja tuotekuvaus (enintään 2 sivua) - lyhyt kuvaus laadunhallintajärjestelmästä - lyhyt selvitys vastaavista vähintään kahdesta (2) palvelukokonaisuudesta, jotka palveluntuottaja on toteuttanut. Referenssien osalta on ilmoitettava myös yhteystiedot. Referenssejä voidaan esittää enintään viisi (5) tärkeintä. - selvitys reklamaatioiden käsittelystä - selvitys palvelutuotantoon tarjotun henkilöstön koulutuksesta, ammatillisesta pätevyydestä ja työkokemuksesta (esim. CV/ ansioluettelo) - lyhyt selvitys, minkälaiset henkilöstöresurssit tarjoaja osoittaa tarjouspyynnön mukaisten palvelujen suorittamiseen - lyhyt kuvaus varahenkilöjärjestelmästä - selvitys mahdollisista alihankkijoiden käytöstä

15 Sivu 14/17 - tiedot ammatti- ja elinkeinorekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitsemisestä - selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsenä laatima. - veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty - työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus työeläke- ja tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista - vakuutusyhtiön todistus potilasvakuutuksen ja toiminnan vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja maksetuista vakuutusmaksuista - kopio aluehallintoviraston myöntämästä luvasta yksityisten terveydenhuoltopalvelujen antamiseen. Vastaavat tiedot ja todistukset on toimitettava myös alihankkijoiden osalta. Esitetyt todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava edellä esitettyjen vaatimusten mukaiset todistukset ja selvitykset sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. 9 Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo Sitovat allekirjoitetut tarjoukset liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa saakka. Tarjous on toimitettava paperiversiona osoitteeseen: Valkeakosken kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus

16 Sivu 15/17 PL 54/ Särpimäenkatu VALKEAKOSKI Tarjouskuoreen on merkittävä tarjoajan nimi ja teksti Työterveyshuoltopalvelut. Valkeakosken kaupunki ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. 10 Tarjousten käsittely Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan hankintalainsäädännön mukaisesti kolmessa vaiheessa: 10.1 Tarjoajien kelpoisuuden arviointi - tarjoajien kelpoisuuden arviointi - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - tarjousten vertailu Tarjoajan soveltuvuutta arvioitaessa tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, joka ei täytä hankintalain 71 :ssä todettuja vaatimuksia. Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia ja muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjoaja voidaan hankintalain 53 tai 54 :n mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta myöhemminkin tarjouskilpailun aikana hankintayksikön saatua tiedon poissulkemisen perusteesta Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 10.3 Tarjousten vertailu ja valintaperusteet Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Tarjoajan omien ehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen mahdollisten tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi. Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, pääsevät tarjousten vertailuun.

17 Sivu 16/17 Hankinnan valintaperusteena on halvin hinta. Valkeakosken kaupungilla on oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä mitään tarjousta tai keskeyttää hankinta. 11 Hankintapäätös Hankinnasta päättää Valkeakosken sosiaali- ja terveyslautakunta. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille sähköpostilla. 12 Hankintasopimus Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tehdään hankintaa koskeva kirjallinen sopimus. Hankintasopimus voidaan tehdä ja panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemä hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankintasopimus tulee osapuolia sitovaksi, kun se on allekirjoitettu. Hankintasopimus päättyy ilman irtisanomista sopimuskauden päättyessä. Palveluntuottaja sitoutuu, Valkeakosken kaupungin niin halutessa, jatkamaan tätä sopimusta voimassaolevin sopimusehdoin siihen saakka kunnes Valkeakosken kaupunki on solminut hankintapäätöksen perusteella uuden hankintasopimuksen tai ottanut palvelujen tuottamisen omaksi toiminnaksi kuitenkin enintään kuusi kuukautta alkuperäisen sopimuksen päättymisestä. 13 Laskutus- ja maksuehdot Laskutus tulee tehdä kuukausittain jälkikäteen toteutuneen palvelun mukaisesti. Laskutus-, toimitus-, yms. lisiä ei hyväksytä. Maksuehto on vähintään 21 päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on enintään voimassaolevan korkolain mukainen. 14 Muut ehdot Kaupungin hankinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä sekä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 Palvelut, päivitetty ). Saatavilla 15 Asiakirjojen julkisuus

18 Sivu 17/17 Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä. Tarjousasiakirjat ja muut hankintaan liittyvät selvitykset ovat julkisia, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla, esim. tarjoajalla, on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista heti, kun päätös on tehty ja pöytäkirja tarkistettu. Asianosaisilla ei ole kuitenkaan ole oikeutta saada tietoa muiden tarjoajien tarjousten sisältämistä liike- ja ammattisalaisuuksista. Salassa pidettävät tiedot tulee tarjouksessa esittää omina liitteinään. Hinta ei kuitenkaan ole liike- ja ammattisalaisuus. 16 Lisätiedot Mahdolliset kysymykset on esitettävä viimeistään sähköpostilla osoitteeseen Viestin otsikkokenttään pyydetään kirjoittamaan: Työterveyshuoltopalvelut Yhteenveto hankintaa koskevista kysymyksistä ja vastauksista julkaistaan viimeistään Valkeakosken kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: Tarjouspyyntöjen kysymykset ja vastaukset Tarjoaja on velvollinen tutustumaan vastauksiin ja tarjouspyyntöön mahdollisesti tehtyihin tarkennuksiin. Valkeakoskella Leena Niittymäki sosiaali- ja terveysjohtaja Tarjouspyynnön liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Palvelukuvaus Hintaliite (palautetaan tarjouksen mukana) Perustietolomake (palautetaan tarjouksen mukana) Valkeakosken kaupungin työterveyshuollon sopimussisältö vuonna 2012

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta.

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. 1 (7) 10 MYYTTIÄ VIDEO Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Keittiön ruokasalin/taukotilan kalusteista Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax Internet

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax  Internet 08.11.2016 1/11 84213 ENMG-tutkimusten hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: ENMG-tutkimusten hankinta Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 84213 Hankinnan

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta.

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta. 1 ( 5) TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Valkeakosken kaupunki pyytää tarjoustanne kaupunkistrategian uusimisen konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Kardiologisten palveluiden hankinta

Kardiologisten palveluiden hankinta 55969 24.03.2016 1/12 55969 Kardiologisten palveluiden hankinta Yhteystiedot: Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Julkisoikeudellinen laitos: : Terveydenhuolto Muu:

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 1 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 20.3.2017 Hankinnan kohde Hankintayksikkö Hankinnan tarjouspyyntö koskee Loimaan kaupungin ja Koski Tl:n kunnan henkilökunnan sekä näiden kuntien järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

LIIKENNEMERKKIEN HANKINTA 2013

LIIKENNEMERKKIEN HANKINTA 2013 TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 10.12.2012 4842/02.08.00/2012 LIIKENNEMERKKIEN HANKINTA 2013 1 Hankintayksikkö Espoo kaupunkitekniikka-liikelaitos. PL 6400, 02070 Espoon kaupunki. 2 Hankinnan kohde Espoon kaupunki

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation TARJOUSPYYNTÖ 1 / 5 Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation käsittelyn digitalisointi 05/2017 11.5.2017 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjouksia kirjastoauton hankinnasta. Kirjastoauto hankitaan alustoineen ja koritöineen katsastettuna ja rekisteröitynä.

Espoon kaupunki pyytää tarjouksia kirjastoauton hankinnasta. Kirjastoauto hankitaan alustoineen ja koritöineen katsastettuna ja rekisteröitynä. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KIRJASTOAUTON HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjouksia kirjastoauton hankinnasta. Kirjastoauto hankitaan alustoineen ja koritöineen katsastettuna ja rekisteröitynä.

Lisätiedot

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kahdesta (2) elektronisesta suurtehohälyttimestä asennuksineen, teholtaan 2000 W, jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

Porvoon sotainvalidien kotisiivouspalvelu

Porvoon sotainvalidien kotisiivouspalvelu 5.12.2012 1(6) Porvoon sotainvalidien kotisiivouspalvelu Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne sotainvalidien kotisiivouspalvelusta. Hankintamenettely Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta,

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) HELMET-KIRJASTOJEN AINEISTON PERINTÄPALVELUJEN HANKINTA Espoon kaupungin hankintapalvelut järjestää tarjouskilpailun HelMet-kirjaston perintäpalvelusta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 TARJOUSPYYNTÖ TARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA 2017 2020 SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 42/2017 MAA- JA KIVIAINESTEN HANKINTA VUODELLE 2018 Hankinnan kohde Mäntsälän kunta/tekniset palvelut/kuntatekniikka pyytää tarjouksia tarjousliitteen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 21.5.2014 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 21.5.2014 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 21.5.2014 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 34, 31760 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT /SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Hankinnan kohde ja kuvaus Dnro: KH 368/2014 Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet Tarjouspyyntö Kauhajoen kaupunki / sivistysosasto (myöhemmin hankintayksikkö) pyytää tarjouksia Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahalliin

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT Hammashoitola

SODANKYLÄN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT Hammashoitola SODANKYLÄN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT Hammashoitola TARJOUSPYYNTÖ ORTOPANTOMOGRAFIA- JA KEFALOSTAATTIKUVAUSLAITTEESTA 1 Yleistä Sodankylän kunta pyytää tarjousta suoradigitaalisesta ortopantomografia- ja

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA KIRKKONUMMENKUNTA TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelut PL 20 5.10.2009 02401 KIRKKONUMMI TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA HANKINNAN KOHDE Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää

Lisätiedot

12.3.2010 PALKANMAKSUPALVELUJEN HANKINTA - VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISET AVUSTAJAT

12.3.2010 PALKANMAKSUPALVELUJEN HANKINTA - VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISET AVUSTAJAT TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) PALKANMAKSUPALVELUJEN HANKINTA - VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISET AVUSTAJAT Hankinnan kuvaus Hankinnan laajuus Järvenpään kaupungin vammaispalvelut (jäljempänä tilaaja) kilpailuttaa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

Osatarjoukset on sallittu siten, että tarjous voidaan jättää järvikohtaisesti (tarjouksen voi jättää yhdestä järvestä tai molemmista järvistä).

Osatarjoukset on sallittu siten, että tarjous voidaan jättää järvikohtaisesti (tarjouksen voi jättää yhdestä järvestä tai molemmista järvistä). TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) ESPOON LUUKINJÄRVEN JA MATALAJÄRVEN KUNNOSTAMINEN ILMASTAMALLA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjouksia ilmastuksen järjestämisestä Espoon Luukinjärvelle kesäksi

Lisätiedot