VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALKEAKOSKEN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

2 Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde Sopimusaika Hankintaa koskevat taustatiedot Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset Rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset Hankinnan muut ehdot Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset Toimitilat, koneet ja laitteet Siirtyvä henkilöstö Asiakasmaksut Tietojärjestelmät ja laitteet sekä järjestelmätuki Palvelun laadun seuranta ja reklamaatiot Yhteyshenkilö ja yhteistyö palvelun sujuvuuden takaamiseksi Toiminnan suunnittelu, raportointi ja yhteistoimintapalaverit Asiakas- ja potilastietojen käsittely Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus Alihankkijoiden käyttö Hinnat Palvelutoiminnan aloittaminen ja palvelutoiminnan häiriöt sekä sanktiot Toiminnan aloituksen viivästyminen Palvelutoiminnan häiriöt ja sanktiot Tarjouksen sisältö Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo Tarjousten käsittely Hankintapäätös Hankintasopimus Laskutus- ja maksuehdot Muut ehdot Asiakirjojen julkisuus Lisätiedot...17

3 Sivu 2/17 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVE- YSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne työterveyspalveluista 1. Valkeakosken kaupungin järjestämisvastuulla olevien työterveyshuollon palveluiden tuottamisesta kaupungin alueella toimiville yrityksille ja muille omaa työtään tekeville (esimerkiksi yrittäjille ja maanviljelijöille) ja 2. Valkeakosken kaupungin henkilökunnalle. Tarjous tulee jättää kokonaistarjouksena molemmista yllämainituista osa-alueista, osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon, eikä tarjous saa olla ehdollinen. Hankintasopimus tehdään yhden palveluntuottajan kanssa. 1 Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja työterveyspainotteisen yleislääkäritasoisen sairaanhoidon avopalvelut. Palveluntuottajaksi valitun edellytetään antavan palvelusopimuksessa sovitut palvelut enintään tarjotuilla hinnoilla kaikille Valkeakosken kaupungin järjestämisvastuun piirissä oleville työterveyshuoltopalveluita tarvitseville työnantajille ja muille omaa työtään tekeville. Edellä sanottua ei kuitenkaan sovelleta niihin palveluntuottajaksi valitun palveluntuottajan työterveyshuollon palvelusopimuksiin, jotka on solmittu Valkeakosken kaupungin järjestämisvastuun piirissä olevien työterveyshuoltopalveluita tarvitsevien yritysten ja valitun palveluntuottajan välillä ennen solmittavan hankintasopimuksen voimaantuloa. Valkeakosken kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvilla palveluilla tarkoitetaan työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 :n mukaisia palveluita siten kuin terveydenhuoltolain (1326/2010) 18.1 ja 18.2 :ssä on määritelty. Tarjottavan palvelun tulee olla Palvelukuvaus liitteen (liite 1) mukaista. Palvelujen sisältö tarkistetaan vuosittain työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivityksen yhteydessä.

4 Sivu 3/17 Tarjoaja sitoutuu allekirjoittaessaan tarjouksensa vastaamaan siitä, että palvelutuotanto täyttää tarjouspyynnössä esitetyt ehdot sekä muut ko. hankintaan liittyvät tässä tarjouspyynnössä tai sen liitteissä mainitut vaatimukset viimeistään sopimuksen tullessa voimaan. 2 Sopimusaika Sopimuskausi on Hankintaa koskevat taustatiedot Valkeakoskella asuu noin asukasta ja työssä käyvän väestön määrä on noin Nykyinen palvelujen tuottaja tuottaa työterveyshuoltopalveluja 183 yritykselle, 34 maatilalle ja 25 yrittäjälle sekä Valkeakosken kaupungille, yhteensä noin henkilölle (josta kaupungin henkilöstö on noin 1 550). Valkeakosken kaupungin henkilöstö jakautuu toimialoittain seuraavasti: Toimiala Henkilöstömäärä Sosiaali- ja terveystoimi 610 Kasvatus ja opetus 465 Tekninen toimi 210 Sivistystoimi 150 Hallinto 65 Liikunta- nuorisotoimi 50 Yhteensä 1550 Valkeakosken kaupunki ei takaa palveluun ohjautuvien yritysten ja yrittäjien tai muuta omaa työtä tekevien määrää eikä anna takuuta tilattavien palvelujen vähimmäismäärälle. Hankinta on kokonaisarvoltaan kansallisen kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Tarjouspyynnön mukaiset palvelut kuuluvat liitteen B mukaisiin toissijaisiin palveluihin, joten tarjouskilpailussa sovelletaan hankintalain mukaisia kansallisia hankintamenettelyjä. Hankinnasta on ilmoitettu - sähköisessä ilmoituskanavassa - Valkeakosken kaupungin kotisivulla Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä.

5 Sivu 4/17 4 Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat tarjoajaa koskevat rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset sekä tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan pois tarjouskilpailusta. 4.1 Rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Tarjoajalla tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset palvelun tuottamiseen. Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan ammattitai elinkeinorekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja lakisääteisten vakuutusmaksujen (työeläke- ja tapaturmavakuutusmaksujen) maksamisesta. Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva potilasvahinkovakuutus ja riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Tarjoaja vakuuttaa, että tilaajavastuulain edellyttämät soveltuvuutta koskevat ehdot täyttyvät. Tarjoaja sitoutuu pyydettäessä toimittamaan tilinpäätöstiedot edelliseltä tilikaudelta tai uuden yrityksen kohdalla antamaan selvityksen tilaajan hyväksymällä tavalla. Tarjoajan luottotietojen tulee olla häiriöttömät. Hankintayksikkö voi kuitenkin hyväksyä tarjoajan, mikäli sen luottotiedoissa oleva häiriömerkintä on vähäinen. Tarjoaja sitoutuu pyydettäessä toimittamaan luottotietolaitoksen (Suomen Asiakastieto Oy tai D&B Finland) lausunnon.

6 4.2 Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset TARJOUSPYYNTÖ Sivu 5/17 Palveluntuottajalla tulee olla aluehallintoviraston lupa yksityisten terveydenhuoltopalvelujen antamiseen. Tarjoajan on täytettävä seuraavat suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset: Kokemus vastaavista palvelukokonaisuuksista: Palveluntuottajalla on oltava riittävästi kokemusta vastaavista palvelukokonaisuuksista. Riittävänä kokemuksena pidetään vähintään kahta (2) referenssiä työterveyshuoltopalveluiden kokonaisvaltaisesta tuottamisesta (tarkoittaa työterveyshuoltoyksikön koko henkilöstöä, ei pelkkää lääkäripalvelua) vähintään työntekijän toimintayksikköä kohden. Toimintayksikkö voi tässä yhteydessä käsittää eri työterveyshuollon toimipisteitä, jos ne ovat työterveyshuollon palvelun osalta tuottamisen ja kehittämisen suhteen saman johdon alaisia. Mikäli toimintayksiköt ovat tätä pienempiä, hyväksytään ne edellyttäen, että työntekijöiden kokonaismäärä on yhteensä vähintään työntekijää. Palvelun saatavuus: Palveluntuottaja sitoutuu tarjoamaan palvelut seuraavasti: Nimetyn toimipisteen tulee vähintään olla avoinna arkisin maanantaista torstaihin klo ja perjantaisin klo Puhelinajanvaraus maanantaista perjantaihin klo Asiakkaan tulee saada aika työterveyshoitajalle, -lääkärille tai muulle työterveyshuollon asiantuntijalle neljän (4) työpäivän kuluessa, työhöntulotarkastukseen viikon kuluessa yhteydenotosta ja työkykyarvioon kahden (2) viikon kuluessa kirjallisen työkykyarviopyynnön saapumisesta. Työkykyisyyslausuntojen tulee valmistua pääsääntöisesti kahden (2) viikon kuluessa selvityksen antamisesta. Tilaaja kustantaa käynnit sopimuksen mukaisesti arkipäivisin, ei viikonloppuisin tai arkipyhinä. Henkilöstö: Palveluntuottajan edellytetään tarjoavan riittävän ja lain edellyttämän lääkäri- ja hoitajatyöpanoksen työterveyshuollon palvelujen turvaamiseksi niin, että asiakkaat hoidetaan työnantajien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti aikaisemmin tässä tarjouspyynnössä kuvattujen määräaikojen puitteissa.

7 Sivu 6/17 Palveluntuottajan henkilöstöllä tulee olla työterveyshuoltolain 5 :n mukainen kelpoisuus. Palvelun tuottamisesta vastaavalla nimetyllä työterveyslääkärillä on oltava vähintään työterveyshuollon erikoislääkärin pätevyys ja työterveyshoitajilla työterveyshuollon lisäpätevyys. Palveluntuottajan tulee huolehtia palveluun osallistuvan henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutuksesta. Työterveyshuoltopalveluissa ensisijainen palvelukieli on suomi ja palveluntuottajan työntekijöiltä edellytetään sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (vähintään eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon Taitotaso B2), joka voidaan osoittaa todistuksella yleisestä kielitutkinnosta suomen kielessä. Palveluntuottajalla tulee olla toimiva varahenkilöjärjestelmä siten, että palveluntuottaja pystyy vastaamaan palvelujen saatavuudesta keskeytyksettä. 5 Hankinnan muut ehdot 5.1 Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset Palveluntuottajan tulee hankkia laboratorio- ja kuvantamistutkimukset Valkeakosken kaupungin käyttämältä palveluntuottajalta. Tällä hetkellä em. tutkimukset hankitaan Fimlab Laboratoriot Oy:ltä ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamiskeskus -liikelaitokselta. Palveluntuottajan tulee laskuttaa tilaajaa laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista kulloinkin voimassa olevien Fimlab Laboratoriot Oy:n ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamiskeskus -liikelaitoksen hinnastojen mukaisesti. Erillisiä laskutus-, toimitus- tai muita lisiä ei hyväksytä. 5.2 Toimitilat, koneet ja laitteet Valkeakosken kaupungilla ei ole tarjota toimitiloja, mutta kaupunki edellyttää, että valitulla palveluntuottajalla on Valkeakosken kaupunkikeskuksessa vastaanottotilat. Palveluntuottaja vastaa toimitilojen hankkimisesta ja niiden kustannuksista. Palveluntuottaja vastaa tarvittavien kalusteiden sekä koneiden ja laitteiden hankinnasta ja niiden kustannuksista.

8 Sivu 7/ Siirtyvä henkilöstö Palveluntuottajan tulee sitoutua palkkaamaan työterveyshuollon nykyisestä henkilöstöstä kaksi henkilöä (työfysioterapeutti ja osastonsihteeri) ns. vanhoina työntekijöinä nykyisin palvelusuhde-eduin. Kyseessä olevat henkilöt ovat Valkeakosken kaupungin työntekijöitä, joille Valkeakosken kaupunki on myöntänyt ja edelleen myöntää palkatonta työlomaa työterveyshuollon palveluntuottajan palveluksessa työskentelyn ajaksi. 5.4 Asiakasmaksut Palveluntuottaja laatii palveluhinnaston sitoutuen tämän tarjouspyynnön pohjalta tekemäänsä hinnoitteluun. Palveluntuottaja vastaa asiakasmaksujen laskuttamisesta. Laskutuksen perusteena ovat potilastietojärjestelmän kirjaukset. Mahdollisista luottotappioista ja maksujen perinnästä kustannuksineen vastaa palveluntuottaja. 5.5 Tietojärjestelmät ja laitteet sekä järjestelmätuki Valkeakosken kaupunki edellyttää, että palveluntuottaja ottaa käyttöönsä Valkeakosken potilastietojärjestelmän (Pegasos) siihen liittyvine lisäohjelmistoineen. Järjestelmään kirjataan kaikki potilaskäynnit ja sen liittymien avulla kytkeydytään eresepti-järjestelmään sekä erikoissairaanhoidon palveluihin kuten laboratorio, kuvantamiskeskus, lähete/ hoitopalaute jne. Potilastietojärjestelmän ylläpidosta vastaa Valkeakosken kaupunki yhteistyössä ohjelmiston toimittajan kanssa. Pääkäyttäjätoiminnasta ja sen mahdollisista kustannuksista sovitaan erikseen käyttöönoton yhteydessä. Valkeakosken kaupunki toimittaa palveluntuottajan käyttöön riittävän määrän työasemia, jotka on varustettu Pegasos-potilastietojärjestelmällä ja joita tulee käyttää tämän tarjouspyynnön mukaisten palveluiden toteuttamiseen siltä osin kun kyseessä on Valkeakosken kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvista palveluista. Valkeakosken kaupunki veloittaa palveluntuottajaa työasemista samoin ehdoin kuin kaupungin sisäisiä yksiköitä. Valkeakosken kaupunki veloittaa palveluntuottajalta potilastietojärjestelmänsä käytöstä perusjärjestelmän osalta euroa/vuosi (alv 0 %), joka sisältää lisenssit, palvelintekniikan sekä tarvittavat tukipalvelut

9 Sivu 8/17 (valvonnan ja ylläpidon). Summa sisältää perusjärjestelmän lisäksi myös lääkehoidon tietokannat ja terveysportti-palvelun. Palveluntuottaja vastaa laskutusliittymän rakentamisesta omaan taloushallintojärjestelmäänsä ja sen kustannuksista. Laskutusliitynnän kustannuksiksi potilastietojärjestelmän toimittaja on arvioinut noin euroa euroa/vuosi. Palveluntuottajan toimeksiannosta potilastietojärjestelmään hankittavien lisätoiminnallisuuksien kustannuksista vastaa kokonaisuudessaan palveluntuottaja. Valkeakosken kaupunki varaa oikeuden muuttaa potilastietojärjestelmästä aiheutuvaa veloitusta, mikäli ohjelman toimittaja muuttaa hinnoitteluaan. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei palveluntuottajalle siirry mitään oikeuksia tai velvollisuuksia Pegasos-ohjelmaan liittyen järjestelmän käyttöoikeutta lukuun ottamatta eikä edellä mainittu siirrä Valkeakosken kaupungin ja järjestelmän toimittajan välisen sopimussuhteen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia miltään osin palveluntuottajalle taikka perusta ohjelmiston toimittajan ja palveluntuottajan välille sopimussuhdetta. 5.6 Palvelun laadun seuranta ja reklamaatiot Tilaajalla on aina pyytäessään oikeus tarkastaa palveluntuottajan palvelun taso. Palveluntuottajan tulee ylläpitää systemaattista asiakaspalautetta ja kerätä asiakaspalautteet, jotka käydään läpi erikseen sovittavissa yhteistyöpalavereissa. Mahdolliset reklamaatiot palveluntuottajan toiminnasta käsitellään ja ratkaistaan yhteistyössä. Palveluntuottajan on tarjouksessa annettava kuvaus reklamaatioiden hallinnasta. Palveluntuottaja vastaa työntekijänsä antamasta hoidosta suoraan potilaalle ja vastaa hoidon aikana sattuneista potilasvahingoista ja hoidon laatuun liittyvistä reklamaatioista sekä mahdollisiin kanteluihin, muistutuksiin ja potilasvahinkoihin liittyvistä lausunnoista ja selvityksistä. 5.7 Yhteyshenkilö ja yhteistyö palvelun sujuvuuden takaamiseksi Palveluntuottajan tule nimetä yhteyshenkilö, joka palveluntuottaja puolella vastaa yhteistyöstä tilaajan kanssa ja toiminnan käytännön järjestelyistä.

10 Sivu 9/17 Valitun palveluntuottajan kanssa pidetään aloituspalaveri, jossa sovitaan tilaajan ja palveluntuottajan välisestä yhteistyöstä. Palaveriaika ilmoitetaan sopimuskauden alkaessa. 5.8 Toiminnan suunnittelu, raportointi ja yhteistoimintapalaverit Palveluntuottajan edellytetään laativan yhteistyössä tilaajan kanssa kolmen vuoden ajanjaksolle työterveyshuollon toimintasuunnitelman (myös Kansaneläkelaitokselle kelpaavana dokumenttina) ja osallistuvan toimintasuunnitelman vuosittaiseen päivittämiseen. Palveluntuottajan tulee laatia toimintakertomus toiminnasta vuosittain mennessä (myös Kansaneläkelaitokselle kelpaavana dokumenttina). Palveluntuottajan tulee lisäksi raportoida toiminnastaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Raportin tulee sisältää vähintään yhteenveto toteutuneista palveluista käyntimäärä- ja kustannustietoineen (vähintään vastaavat tiedot kuin Kansaneläkelaitoksen korvaushakemuksessa) sekä yhteenveto asiakaspalautteista. Palveluntuottajan tulee toimittaa tilaajan tarvitsemat toimintasuunnitelmat ja -kertomukset sekä raportit tilaajalle veloituksetta. Palveluntuottaja vastaa lääkäreidensä ja muun henkilökunnan lakisääteisestä pätevyydestä, esteettömyydestä, ammatillisesta täydennys- ja jatkokoulutuksesta ja antaa pyydettäessä asiasta kirjallisen selvityksen palvelun tilaajalle. Palveluntuottajan yhteyshenkilön tulee osallistua tilaajan nimeämiin yhteistoimintapalavereihin tilaajan määrittämässä laajuudessa. Tilaaja ei suorita palveluntuottajalle korvausta yhteistoimintapalavereihin osallistumisesta. 5.9 Asiakas- ja potilastietojen käsittely Palveluntuottajan on noudatettava viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitettua hyvää tiedonhallintatapaa, henkilötietolain edellyttämää hyvää tietojen käsittelytapaa, tietojen suojaamista koskevia säännöksiä ja muuta tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä sekä mitä

11 5.10 Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus TARJOUSPYYNTÖ Sivu 10/17 tilaaja on asiakas- ja potilastietojen käsittelystä ja tietoturvan toteuttamisesta kulloinkin ohjeistanut. Palveluntuottajaa sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain, julkisuuslain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja muidenkin lakien mukainen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus Alihankkijoiden käyttö Tarjouksessa on yksilöitävä palveluntuottajan käyttämät alihankkijat tai suunnitelma mahdollisesti käytettävistä alihankkijoista ja selvitettävä miltä osin palvelu aiotaan toteuttaa alihankintana. Palveluntuottaja vastaa mahdollisten alihankkijoiden töistä kuin omistaan. Sopimuskumppanina tilaajalle toimii vain tarjouksen jättänyt taho. Palveluntuottajien käyttämien alihankkijoiden ja vuokraamiensa työntekijöiden tulee täyttää pätevyyttä, ammattitaitoa ja kokemusta koskevat edellä kuvatut vähimmäisvaatimukset. 6 Hinnat Hinnat tulee ilmoittaa tarjouksessa hintaliitteen (liite 2) erittelyn mukaisesti. Muulla tavalla ilmoitettuja hintoja ei oteta huomioon. Hinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina nettohintoina. Hinnan varaumia ei hyväksytä. Erillisiä laskutus-, toimitus- tai muita lisiä ei hyväksytä. Asiakaskäyntien hintaan tulee sisältyä tarvittaessa SVA todistuksen ja reseptin kirjoittaminen vastaanoton yhteydessä. Ostomääriin porrastettuja hintoja ei hyväksytä. Hintavertailuun on valittu palveluja/tuotteita, jotka vastaavat hankintavolyymiltaan suurinta osaa hankinnan kokonaisarvosta. Tarjousvertailu tehdään hintaliitteeseen valituilla palveluilla/tuotteilla. Ilmoitettujen hintojen ja hintaliitteessä annettujen suoritemäärien perusteella lasketaan palveluntuottajalle ns. kokonaisvuosihinta. Suoritemäärät perustuvat vuoden 2011 toteutuneeseen palvelujen käyttöön. Kilpailutuksessa ei sitouduta em. suoritemääriin, sillä niiden taso tulee määräytymään sen mukaan, kuinka kattavasti nykyisen palveluntuottajan asiak-

12 Sivu 11/17 kaina olevat työnantajat jatkavat uuden kilpailutuksessa valitun palveluntuottajan asiakkaina. Muista kuin hintaliitteessä mainituista palveluista/tuotteista tulee liittää tarjoukseen erillinen palvelu/tuoteluettelo hintoineen. Kaikkien hintojen tulee olla kiinteät kaksi (2) ensimmäistä sopimusvuotta ( saakka), jonka jälkeen hintoja voidaan tarkistaa kalenterivuosittain. Esitykset hinnantarkistuksista on esitettävä tilaajalle kirjallisella neuvottelupyynnöllä viimeistään hinnan korotusvuotta edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä, ja ne tulevat voimaan aikaisintaan 1.1. seuraavana kalenterivuonna. Perusteena hintojen tarkistamiselle ovat muutokset Julkisten menojen hintaindeksissä koskien kuntien sosiaali- ja terveystoimea. Hintojen tarkistamisessa käytetään vertailupohjana viimeksi julkaistuja vuosineljänneksen indeksejä. Hintojen muutoksien ei tule seurata indeksiä, vaan voi hinnantarkistuspisteissä olla enintään indeksissä tapahtuneen muutoksen suuruinen. Hintojen tarkistamisessa on käytettävä Tilastokeskuksen Julkisten menojen hintaindeksiä: Kuntatalous tehtäväalueittain 2005=100, 122 Terveydenhuolto. Lähtötilanteen pisteluku on vuoden 2011 ennakollinen 4. vuosineljänneksen pisteluku 121,4. Käytettäessä indeksin muutosta (M%) korotuksen perusteena, on laskukaavana seuraava: (Indeksi hetkellä T2 Indeksi hetkellä T1) x 100 / Indeksi hetkellä T1 = M%. Kaavassa Indeksi hetkellä T1 tarkoittaa lähtötilanteen pistelukua ja Indeksi hetkellä T2 tarkoittaa tarkastusajankohdan pistelukua. Hintojen muutosesityksestä tulee ilmetä hintojen muutostarve, sekä selvitykset kokonaiskustannusten noususta toimialalla ja palveluntuottajan kustannusten nousua rajoittavista toimenpiteistä. Kaupunki on oikeutettu pidättämään oikeuden hyväksyä tai hylätä hinnankorotusesitys sopimuskauden aikana, mikäli se ei ole perusteltu, eikä perustu todellisiin kustannuksiin. Kaupunki ilmoittaa hinnankorotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä viimeistään syyskuun loppuun mennessä, eli kolme kuukautta ennen aiottua hintojen tarkistamista. Hintojen muutos tulee voimaan vasta, kun siitä on kirjallinen yhteisesti hyväksytty sopimus. Mikäli mahdollisista hintojen muutoksista ei päästä sopimukseen, Valkeakosken kaupunki on oikeutettu pyytämään uudet tarjoukset tarvittavista työterveyshuoltopalveluista.

13 Sivu 12/17 7 Palvelutoiminnan aloittaminen ja palvelutoiminnan häiriöt sekä sanktiot Valitun palveluntuottajan tulee aloittaa hyväksytyn tarjouksen mukainen toiminta , mikäli sille ei palvelun tilaajan taholta ole sopimustai muita esteitä. 7.1 Toiminnan aloituksen viivästyminen 7.2 Palvelutoiminnan häiriöt ja sanktiot Palvelun tilaaja pidättää oikeuden velvoittaa palveluntuottajaa käynnistämään työterveyshuoltopalvelut tarvittaessa sopimussakon uhalla. Sopimussakko tilanteessa, jossa palveluntuottajan toiminta viivästyy, on euroa jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla palveluntuottaja ylittää sovitun määräpäivän. Sopimussakko on enimmillään euroa. Palvelun tilaajalla on lisäksi oikeus yllä mainitussa tilanteessa hankkia palvelu haluamastaan paikasta hankintahinnasta riippumatta palveluntarjoajan maksaessa tilaajan hankintahinnan ja oman tarjouksensa välisen erotuksen. Palveluntuottajan toteuttama palvelu ei ole sopimuksen mukaista, mikäli yksikin alla olevista kriteereistä täyttyy. Sopimussakko lankeaa erikseen jokaisesta täyttyneestä kriteeristä: - toistuvasti käy niin, että asiakas ei saa aikaa työterveyshoitajalle, - lääkärille tai muulle työterveyshuollon asiantuntijalle neljän työpäivän kuluessa - toistuvasti käy niin, että asiakas ei saa aikaa työhöntulotarkastukseen viikon kuluessa yhteydenotosta - toistuvasti käy niin, että asiakas ei saa aikaa työkykyarvioon kahden (2) viikon kuluessa kirjallisen työkykyarviopyynnön saapumisesta. Toistuvasti tarkoittaa tässä yhteydessä yli kaksi (2) kertaa kuukauden seurantajakson aikana tapahtuvaa palvelutoiminnan häiriötä. Palveluntuottaja on velvoitettu ilmoittamaan tilaajalle yllämainittujen kriteerien mukaisista poikkeamista palvelutoiminnassaan välittömästi poikkeaman tultua palveluntuottajan tietoon. Toiminnansupistamisjaksot kuten loma-ajat tulee ilmoittaa tilaajalle kirjallisesti etukäteen viimeistään kuukautta aikaisemmin.

14 Sivu 13/17 Mikäli palvelun tilaajan tietoon tulee, etteivät yllä olevat kriteerit täyty, annetaan palveluntuottajalle kirjallinen huomautus. Mikäli palveluntuottaja ei huomautuksesta huolimatta korjaa toimintaansa viikon kuluessa, on tilaajalla mahdollisuus määrätä euron sakkomaksu jokaiselta alkavalta viikolta. Sakkomaksu kaksinkertaistuu viikoittain, mikäli palvelutasoa ei korjata. Maksimisakot ovat yhteensä enintään 20 % sopimuksen vuosihinnasta. Tilaajalla on oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus ilman irtisanomista kolmannen sakkomaksun jälkeen. Tällöin tilaajalla on mahdollisuus vaatia kaikki uuden palveluntuottajan hankkimiseen tai omana toimintana jatkamiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset, kuitenkin enintään 20 % sopimuksen kokonaisvuosiarvosta valitulta tuottajalta. 8 Tarjouksen sisältö Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Muulla tavalla tehtyä tarjousta ei oteta huomioon. Tarjous ja siihen liittyvät liitteet tulevat olemaan osa valittavan palveluntuottajan kanssa tehtävää sopimusta. Tarjoukset ja liitteet on tehtävä Suomen kielellä. Tarjoukseen tulee sisällyttää vähintään seuraavat asiat ja liitteet: - tarjoajan lyhyt yleisesittely (enintään 1 sivu) - palveluhinnasto (laadittuna erilliselle hintaliitteelle 2) - hinnasto muista palveluntuottajan tarjoamista palveluista/tuotteista - palvelu- ja tuotekuvaus (enintään 2 sivua) - lyhyt kuvaus laadunhallintajärjestelmästä - lyhyt selvitys vastaavista vähintään kahdesta (2) palvelukokonaisuudesta, jotka palveluntuottaja on toteuttanut. Referenssien osalta on ilmoitettava myös yhteystiedot. Referenssejä voidaan esittää enintään viisi (5) tärkeintä. - selvitys reklamaatioiden käsittelystä - selvitys palvelutuotantoon tarjotun henkilöstön koulutuksesta, ammatillisesta pätevyydestä ja työkokemuksesta (esim. CV/ ansioluettelo) - lyhyt selvitys, minkälaiset henkilöstöresurssit tarjoaja osoittaa tarjouspyynnön mukaisten palvelujen suorittamiseen - lyhyt kuvaus varahenkilöjärjestelmästä - selvitys mahdollisista alihankkijoiden käytöstä

15 Sivu 14/17 - tiedot ammatti- ja elinkeinorekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitsemisestä - selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsenä laatima. - veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty - työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus työeläke- ja tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista - vakuutusyhtiön todistus potilasvakuutuksen ja toiminnan vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja maksetuista vakuutusmaksuista - kopio aluehallintoviraston myöntämästä luvasta yksityisten terveydenhuoltopalvelujen antamiseen. Vastaavat tiedot ja todistukset on toimitettava myös alihankkijoiden osalta. Esitetyt todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava edellä esitettyjen vaatimusten mukaiset todistukset ja selvitykset sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. 9 Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo Sitovat allekirjoitetut tarjoukset liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa saakka. Tarjous on toimitettava paperiversiona osoitteeseen: Valkeakosken kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus

16 Sivu 15/17 PL 54/ Särpimäenkatu VALKEAKOSKI Tarjouskuoreen on merkittävä tarjoajan nimi ja teksti Työterveyshuoltopalvelut. Valkeakosken kaupunki ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. 10 Tarjousten käsittely Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan hankintalainsäädännön mukaisesti kolmessa vaiheessa: 10.1 Tarjoajien kelpoisuuden arviointi - tarjoajien kelpoisuuden arviointi - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - tarjousten vertailu Tarjoajan soveltuvuutta arvioitaessa tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, joka ei täytä hankintalain 71 :ssä todettuja vaatimuksia. Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia ja muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjoaja voidaan hankintalain 53 tai 54 :n mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta myöhemminkin tarjouskilpailun aikana hankintayksikön saatua tiedon poissulkemisen perusteesta Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 10.3 Tarjousten vertailu ja valintaperusteet Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Tarjoajan omien ehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen mahdollisten tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi. Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, pääsevät tarjousten vertailuun.

17 Sivu 16/17 Hankinnan valintaperusteena on halvin hinta. Valkeakosken kaupungilla on oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä mitään tarjousta tai keskeyttää hankinta. 11 Hankintapäätös Hankinnasta päättää Valkeakosken sosiaali- ja terveyslautakunta. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille sähköpostilla. 12 Hankintasopimus Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tehdään hankintaa koskeva kirjallinen sopimus. Hankintasopimus voidaan tehdä ja panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemä hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankintasopimus tulee osapuolia sitovaksi, kun se on allekirjoitettu. Hankintasopimus päättyy ilman irtisanomista sopimuskauden päättyessä. Palveluntuottaja sitoutuu, Valkeakosken kaupungin niin halutessa, jatkamaan tätä sopimusta voimassaolevin sopimusehdoin siihen saakka kunnes Valkeakosken kaupunki on solminut hankintapäätöksen perusteella uuden hankintasopimuksen tai ottanut palvelujen tuottamisen omaksi toiminnaksi kuitenkin enintään kuusi kuukautta alkuperäisen sopimuksen päättymisestä. 13 Laskutus- ja maksuehdot Laskutus tulee tehdä kuukausittain jälkikäteen toteutuneen palvelun mukaisesti. Laskutus-, toimitus-, yms. lisiä ei hyväksytä. Maksuehto on vähintään 21 päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on enintään voimassaolevan korkolain mukainen. 14 Muut ehdot Kaupungin hankinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä sekä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 Palvelut, päivitetty ). Saatavilla 15 Asiakirjojen julkisuus

18 Sivu 17/17 Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä. Tarjousasiakirjat ja muut hankintaan liittyvät selvitykset ovat julkisia, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla, esim. tarjoajalla, on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista heti, kun päätös on tehty ja pöytäkirja tarkistettu. Asianosaisilla ei ole kuitenkaan ole oikeutta saada tietoa muiden tarjoajien tarjousten sisältämistä liike- ja ammattisalaisuuksista. Salassa pidettävät tiedot tulee tarjouksessa esittää omina liitteinään. Hinta ei kuitenkaan ole liike- ja ammattisalaisuus. 16 Lisätiedot Mahdolliset kysymykset on esitettävä viimeistään sähköpostilla osoitteeseen Viestin otsikkokenttään pyydetään kirjoittamaan: Työterveyshuoltopalvelut Yhteenveto hankintaa koskevista kysymyksistä ja vastauksista julkaistaan viimeistään Valkeakosken kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: Tarjouspyyntöjen kysymykset ja vastaukset Tarjoaja on velvollinen tutustumaan vastauksiin ja tarjouspyyntöön mahdollisesti tehtyihin tarkennuksiin. Valkeakoskella Leena Niittymäki sosiaali- ja terveysjohtaja Tarjouspyynnön liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Palvelukuvaus Hintaliite (palautetaan tarjouksen mukana) Perustietolomake (palautetaan tarjouksen mukana) Valkeakosken kaupungin työterveyshuollon sopimussisältö vuonna 2012

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet Tarjouspyyntö Kauhajoen kaupunki / sivistysosasto (myöhemmin hankintayksikkö) pyytää tarjouksia Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahalliin

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA Urjalan kunta Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA 1. Hankinnan kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Urjalan kunta (jäljempänä tilaaja) pyytää toimittajilta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu Kemi DIGITAALISEN SANELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA TERVEYSPALVELUIHIN

KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu Kemi DIGITAALISEN SANELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA TERVEYSPALVELUIHIN 31.1.2017 1(5) KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi DIGITAALISEN SANELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA TERVEYSPALVELUIHIN 1. Hankinnan kohde: Hankinnan kohteena on digitaalinen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013.

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013. Tarjouspyyntö 1 (7) JÄRVENPÄÄN KATUVALOJEN VALAISINTEN VAIHTO 2013 1. Hankinnan sisältö Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne elohopeavalaisinten vaihdosta. Vaihdettavien valaisinten

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Hankittavat soittimet ja hankintamäärät on sanottu liitteellä KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET

Hankittavat soittimet ja hankintamäärät on sanottu liitteellä KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA LIIKUNTAVÄLINEISTÄ Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen KARTANONRAAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

LIEDENPOHJAN, VASKIVEDEN, KILLINKOSKEN, KOTALAN, ÄIJÄNNEVAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNETARJOUSPYYNTÖ AJALLE

LIEDENPOHJAN, VASKIVEDEN, KILLINKOSKEN, KOTALAN, ÄIJÄNNEVAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNETARJOUSPYYNTÖ AJALLE VIRTAIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Koulutoimisto Tuula Jokinen PL 85 7.2.2014 34801 VIRRAT P. 03-4851260 tuula.jokinen@virrat.fi LIEDENPOHJAN, VASKIVEDEN, KILLINKOSKEN, KOTALAN, ÄIJÄNNEVAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015 1/6 TARJOUS A 4/2015 Tarjouspyyntö A 4/2015 / Eksoten natiiviröntgentutkimuksien sanelujonojen purkaminen ja radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin ja niihin liittyviin ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Lajitteleva palautusautomaatti Espoon kaupunginkirjastoon Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUKIRURGIASTA

TARJOUSPYYNTÖ SUUKIRURGIASTA TARJOUSPYYNTÖ SUUKIRURGIASTA Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää tarjousta suukirurgin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 1.3. 31.12.2017 (+1 vuoden optio) tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo.

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo. TYÖTERVEYS WELLAMO OY Tarjouspyyntö 29.10.2010 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA Hankintayksikkö Yhteyshenkilö Hankintamuoto Työterveys Wellamo

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1/9 64014 Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1. : Markku Auvinen Suomi puh. +358 206323190 fax markku.auvinen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 15.3.2016 PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupunki ja Akaan kaupunki pyytävät tarjoustanne pehmopapereista oheisen tuotetaulukkoliitteen (liite 1) mukaan. Sopimusaika Sopimuskausi on kolme

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012

VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2010 2011 JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012 Hankinnan kohde Kirkkonummen

Lisätiedot

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1.

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin kolmeen eri uimahalliin (Tapiola, Espoonlahti ja Leppävaara)

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot