ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus"

Transkriptio

1 ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna käyttäneille opettajille (huhtikuu 2008) Teemu Valtonen ja Jari Kukkonen, Joensuun yliopisto Taustaa Huhtikuussa 2008 kartoitettiin verkkokyselynä Kuopion klassillisen lukion opettajien kokemuksia oppituntitallenteista. Kysely lähetettiin sähköpostilla kaikille opettajille ja vastauksia saatiin 11 opettajalta Kaikkiin avoimiin kysymyksiin ei saatu kaikilta opettajilta vastauksia. Vastanneista viisi opettajaa oli tallentanut yhden tai useamman kurssin maksullista kurssitarjontaa varten. Seitsemän opettajaa hyödynsi tallenteita omien opiskelijoiden käytössä. Vastanneista vain yhdellä opettajalla oli kokemusta verkkoopetuksesta. Samoin myös digitaalisten videoiden hyödyntäminen osana opetustyötä oli ennen oppituntien tallentamismahdollisuutta vähäistä (20 %). Vaikka aikaisempi kokemus verkko-opetuksesta oli vastanneilla vähäistä, vaikuttaa kyselyyn vastannut ryhmä suhtautuvan uuteen teknologiaan hyvin myönteisesti. Verrattuna Mooren (1991) kuvaamaan teknologian omaksumisen elinkaarimalliin nämä vastaajat kuuluvat todennäköisesti käyrän vasemman laidan eli innovaattoreiden ja aikaisten omaksujien ryhmään. Ks. Geoffrey Moore Ylitä kysynnän kuilu. Tämä tulee ilmi Mikä rooli seuraavista kuvaa parhaiten sinua opetusteknologian käyttäjänä? -osion väittämistä (Taulukko 1). Väittämissä nousee esille, että innokkuus uusien teknologioiden kokeiluun saa korkeita keskiarvoja, sen sijaan tuen ja opastuksen tarvetta kuvaavat väittämät saavat pieniä arvoja. Vastaajat teknologioiden käyttäjinä (asteikko 1-5) Minulle on tyypillistä kokeilla uusia välineitä opetuksessani heti ensimmäisten joukossa 4.2 Innostun helposti uusien mielenkiintoisten teknologioiden kokeilusta 3.9 Kehittelen mielelläni itse teknologioiden uudenlaisia käyttömahdollisuuksia 3.5 Teknologian käyttöönotossa pyrin valitsemaan vain välineitä, joiden käyttöönottoon on saatavissa muiden 2.5 henkilöiden tukea ja opastusta Otan käyttööni sellaisia teknologioita, joiden käyttöönotto on yleisesti hyväksyttyä työyhteisössäni 2.8 Moni teknologia näyttää periaatteessa hyvältä, mutta normaalien työtehtävieni hoito estää tällaisten 2.5 kokeilujen tekemisen Taulukko 1. Opettajien vastaukset kysymykseen Mikä rooli seuraavista kuvaa parhaiten sinua opetusteknologian käyttäjänä?. Asteikko: 1= Ei kuvaa minua lainkaan, 5 = Kuvaa minua hyvin).

2 Oppituntitallenteiden käyttö: Tallenteita hyödynnettiin maantieteen, biologian, matematiikan, historian, kemian, filosofian, latinan, kuvataiteen ja puheviestinnän kursseilla. Yleisimmin opettaja oli hyödyntänyt oppituntitallenteita vain yhdellä kurssillaan (Taulukko 2). Kysymykseen Miksi ja mihin käytit oppituntitallenteita opettajat vastasivat mm. seuraavasti: opiskelijoille mahdollisuus kertaamiseen (4), poissaolevien opiskelijoiden tueksi (2), maakuntalukion opiskelijoille (2) ja mielenkiinto uutta teknologiaa kohti (2). Yksi opettaja toi esille myös laitteistojen käytön opiskelijoiden työkaluna. Oppituntitallenteiden käyttö vuosina : a) Yhdellä kurssilla 5 (45%) b) Kahdella kurssilla 2 (18%) c) Kolmella kurssilla 3 (27%) d) Neljällä tai useammalla kurssilla 1 (9%) Taulukko 2. Opettajien vastaukset väittämään Käytin opetuksessani virtuaaliluokan oppituntien tallentamismahdollisuutta tänä lukuvuonna ( ). Hieman vajaat puolet vastaajista (5/11) käytti verkko-oppimisympäristöjä oppituntitallenteiden rinnalla. Verkko-oppimisympäristöjä käytettiin pääsääntöisesti materiaalipankkeina, lisäksi ympäristöjä hyödynnettiin tiedotus-, ohjaus- ja kyselypalstoina. Oppituntien ulkopuolella tapahtuvaan etäopiskelijoiden ohjaamiseen opettajat käyttivät vaihtelevasti aikaa. Suurin osa (4 eli 40%) ei käyttänyt lainkaan aikaa oppituntien ulkopuolella tapahtuvaan ohjaamiseen. Loput vastaajista käyttivät aikaa alle tunnista viikossa (3), 1-2 h viikossa (2) yli neljään tuntiin viikossa (1). Ohjaus keskittyi pääosin tehtävien suorittamisen ohjaukseen, kurssin etenemisen selostamiseen sekä teknisiin seikkoihin. Videotallenteiden tuottamisessa hyödynnettyjä videolähteitä oli useita. Seuraavassa kaaviossa on esitetty eri videolähteiden käyttömääriä: Dokumenttikamera :11 DVD: 3 Liitutaulu: 6 PC: 9 Verkkoympäristöt: 2 Vhs: 6

3 Kysyttäessä videoiden tuottamiseen liittyvistä teknisistä tai pedagogisista ongelmista, 5/11 (45 %) vastasi, että ongelmia ei ollut (Taulukko 3). Teknisinä ongelmina mainittiin nauhoituksen katkeaminen kesken opetustuokion ja ongelmat tiedoston siirtämisessä media-arkistoon. Yhdessä vastauksessa pohdittiin laitteistojen vaikutuksia pedagogiikkaan, välineiden tapaa korostaa opettajakeskeisiä opetusmenetelmiä. Näihin haasteisiin palataan jatkossa kohdassa Välineiden vaikutus opetukseen ja opiskeluun. Oliko teknisiä tai pedagogisia ongelmia? Ei 5 (45%) Kyllä 6 (55%) Taulukko 3. Opettajien vastaukset kysymykseen Oliko sinulla pedagogisia tai teknisiä ongelmia oppituntitallenteiden kanssa?. Tuki ja koulutus Laitteistojen käyttöä tukeva koulutus koettiin pääasiallisesti riittäväksi (8/10). Koulutukset olivat pääsääntöisesti olleet koululla järjestettyjä (rehtori, tvt-tukitiimi) lyhyitä opastuksia, mutta myös pidempikestoinen Videoita verkkoon koulutus sai yhden maininnan. Jatkokoulutustoiveissa tuotiin esille lähinnä kertauskursseja sekä pidemmälle menevää teknisluonteista perehdyttämistä, kuten ohjelmistojen asetuksia jne. Tukitoimet koululla on hyvin järjestetty, sillä jokainen vastaaja koki saavansa tarvittaessa apua oppituntitallenteiden tuottamiseen. Laitteistojen käyttöönottaminen oli tukenut myös opettajien välistä yhteistyötä (6/11 mainintaa). Opettajat ovat saaneet toisiltaan neuvoja ja vinkkejä hyvistä käytänteistä. Käytön oppiminen Käyttöönottamisen haasteet vaihtelivat eri opettajilla, osalla vastaajista tekniset välineet tuntuivat omilta jo ensimmäisen perehdyttämistä seuranneen opetustuokion pitämisen jälkeen, toisilla aikaa omaksumiseen kului useampia oppitunteja ja yksi vastanneista ei mielestään ollut vieläkään sinut laitteistojen kanssa. Hyvänä esimerkkinä laitteistojen omaksumisesta voi käyttää mm. seuraavaa kommenttia: Siirtyminen digilähteestä toiseen alkoi sujua luontevasti ja huomasi, että tuntia voi rakentaa rauhassa myös sen kuluessa. Laitteistojen vaatimien taitojen alkuperehdytykseen käytetty aika: 1-3 tuntia 7 (70%) 4-6 tuntia 3 (30%) Alkuperehdytyksen jälkeen harjoitteluun käytetty aika: 1-3 tuntia 4 (40%) 4-6 tuntia 6 (60%) Suurimmalla osalla (6/10) vastaajista virtuaaliluokan tuoma lisätyömäärä oli 1-2 tuntia viikossa (Taulukko 4). Muutoin laitteistojen tuoma lisätyömäärä vaihteli aina yli neljästä viikkotunnista tilanteisiin, joissa laitteistoilla ei ollut lainkaan vaikutusta normaaliin työmäärään. Oppituntitallenteiden tuottama lisätyömäärä:

4 Ei lainkaan 1 (10%) 1-2 tuntia viikossa 6 (60%) 3-4 tuntia viikossa 2 (20%) Yli 4 tuntia viikossa 1 (10%) Taulukko 4: Opettajien vastaukset kysymykseen Arvioi, kuinka paljon oppituntien tallentaminen tuotti sinulle lisätyötä kurssien aikana. Välineiden vaikutus opetukseen ja opiskeluun Välineiden käyttöön ottamisella näyttäisi olevan vaikutuksia sekä varsinaisten oppituntien pitämiseen että oppituntien suunnitteluun. Suunnittelun yhteydessä vastaajat toivat esille sekä teknisiin että pedagogisiin seikkoihin liittyviä aiheita sekä painotuksen aiempaa tarkempaan suunnittelutyöhön. Tekniikan puolella keskeisenä nähtiin kameroiden ja välitettävän kuvanlaadun asettamat vaatimukset, tämä näkyi mm. tarkemmassa havaintomateriaalien suunnittelussa. Lisäksi taltioitava oppitunti asetti haasteita käytettäville opetusmenetelmille ja oppituntien jaksotuksille. Aika paljon tarkemmin täytyy miettiä mitä tekee ja milloin, minkälaiset menetelmät ovat mahdollisia ja joutuu myös aika paljon ideoimaan uudenlaisia tehtäviä tms. Tunnin kulku ja käytettävä materiaali pitää suunnitella huolellisemmin. Piti tarkistaa, että mm. PowerPoint- esityksissä fonttikoko on tarpeeksi suuri, kaikki linkit nettisivulle pitää olla valmiina yms. Kysyttäessä Miten oppituntitallenteeksi tuotettavan oppitunnin opettaminen eroaa perinteisestä opetustyöstä? vastaukset jakautuivat kahteen osaan.. Puolelle (5/10) vastanneista uusi teknologia ei juurikaan tuonut muutosta oppituntien pitämiseen, heillä kyse oli lähinnä muutamista uusista teknologian sovelluksista. Sen sijaan toiselle puolelle vastanneista uusi teknologia toi muutoksia totuttuihin opetuskäytänteisiin; opettajat kokivat, että paikallaan olevat kamerat sekä jatkuva nauhoitus rajoittivat heidän liikkumistaan luokkahuoneessa. Lisäksi vuorovaikutuksen puuttuminen videoita katselevien opiskelijoiden välillä koettiin haasteena. Normaalisti olen hyvin vähän opettajan pöydän luona, kiertelen paljon luokassa, nyt tuntuu, että pitää olla enemmän luokan edessä. Opettamissani aineissa haasteena on vuorovaikutuksen aikaan saaminen. Normaalilla oppitunnilla yleensä keskustellaan ja pohditaan todella paljon, ja videolta katselevat oppilaat eivät pääse keskusteluihin mukaan... Oppituntitallenteiden käyttämisellä oli useimmilla vastaajilla vaikutuksia myös muuhun opetustyöhön (6/10), joskin vaikutukset olivat hyvin moninaiset. Välineet ovat tarjonneet opettajille uusia virikkeitä ja ideoita erilaisiin tapoihin oppitunnin järjestämiseen. Lisäksi laitteistoilla oli muutamia hieman mielenkiintoisempiakin vaikutuksia, joista esimerkkinä seuraavat lainaukset: Seuraan puhettani ja liikkeitäni luokassa, vaikka kamerat eivät ole päällä. kaikki sujuu tunnilla hitaammin Välineiden tuomat muutokset lähiopiskelijoiden toimintaan ovat olleet pieniä. Alkujännityksen mentyä ohi kamerat ja muu teknologia unohtuvat. Joskin yhdessä vastauksessa tuotiin esille, että opiskelijat ovat ehkä hiljaisempia kuin normaalisti.

5 Kysyttäessä oppituntitallenteiden sopivuutta omaan opetustyyliin 8 vastaajaa yhdestätoista oli sitä mieltä, että videot sopivat omaan tyyliin opettaa. Haastavaksi koettiin opiskelijoiden itsenäinen tai ryhmissä tapahtuva työskentely sekä kokeellinen työskentely.videoinnin haasteeksi koettiiin myös se, että kuinka oppitunti taltioidaan, kokonaan vai jaksoissa. Kysymyksen Mille sinun kursseillesi mielestäsi oppituntitallenteet sopivat? vastauksista nousee hyvin esille videotallenteiden käytön mahdollisuudet. Käyttö nähtiin soveltuvaksi opettajajohtoisiin aiheisiin sekä kertaukseen ja tukimateriaaliksi. Opiskelijoiden omaa työskentelyä ja vuorovaikutusta vaativat aiheet eivät vastaajien mielestä sovellu videotallenteiden kanssa. Sellaisille kursseille, joissa opettaja esittää laajan teoreettisen tietopaketin ja opiskelijat ryhtyvät vasta tunnin lopussa tekemään tehtäviä. Oikeastaan kaikille muille paitsi ei etiikan kursseille, koska siellä keskustelun merkitys on todella suuri. Videotallenteiden etuina nähtiin se, etteivät opiskelijat jää jälkeen normaalista etenemistahdista vaikka eivät tunnille pääsisikään. Lisäksi mahdollisuus kertaamiseen sekä tuki pienille lukioille nähtiin videotallenteiden etuina. Ongelmina koettiin opetuksen yksisuuntaisuus ja opetustilanteen jäykkyys, lisäksi videoilta opiskelu vaatii opiskelijalta enemmän oma-aloitteisuutta. Koulun omat oppilaat voivat poissa ollessaan katsoa tunnin jälkikäteen. Pienten lukioiden opiskelijat saavat mahdollisuuden valita kursseja, joita ei muutoin olisi tarjolla. Jäykistää opetustilannetta - teknologiapainotteisuus ja opettajakeskeisyys opetuksessa Jos opiskelija ei itse ole aktiivinen ja oma-aloitteinen, hän ei opi oppituntitallenteestakaan. Oppilaitostaso Opettajien näkemykset koululla vallitsevasta yleisestä suhtautumisesta virtuaaliluokkapalveluihin vaihtelivat, noin puolet vastaajista oli sitä mieltä että palvelut koetaan lähinnä vain positiivisena asiana. Loput toivat esille myös sen, että kaikki opettajat eivät ole innostuneet palvelujen hyödyntämisestä. Joskin esille nousi myös, että opettajat lämpenevät vähitellen, varsinkin opiskelijoiden pyynnöt tuottaa videoita verkkoon edistävät asiaa. Opettajat lämpenevät vähitellen, opiskelijat tietävät jo pyytää tyyliin "Voisitko tallentaa kun olen kisamatkalla?" tmv. Myönteisesti. On myös niitä, jotka eivät näe sitä omassa oppiaineessaan niin tarpeelliseksi. Vastaajista kolme seitsemästä oli sitä mieltä, että oppituntitallenteiden taltioimiseen ja uudelleen hyödyntämiseen liittyvät tekijänoikeudelliset ja palkkauskäytänteet eivät ole toimivia. Ongelmat tulevat lähinnä esille tekijänoikeuskysymyksissä, eli mitä verkkoon voi viedä. Lisäksi esille nousee ylipäänsä tiedon puute sovituista käytänteistä. Kehitysajatuksina esille nousevat lähinnä opetuksen kaksisuuntaisuuden tukeminen sekä ns. Pause-painike, jolla nauhoituksen voisi helposti katkaista ja käynnistää uudelleen, ilman että tallenteet tulisivat kahdeksi eri tiedostoksi. Ja loppuun pari hyvää lainausta: - Normaalisti suurikin tukiopetuksen tarve väheni huomattavasti. - Kamerassa näkyy vain opettajan pöytä. Zoomattava pikkukamera pitkällä johdolla voisi demoissa olla kiva. - Välillä tulee jopa sellainen mielikuva, että johdon mielestä ei ole työhönsä sitoutunut opettaja, jos ei opeta myös ko. tavalla.

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Samanaikaisopetus on mahdollisuus

Samanaikaisopetus on mahdollisuus Samanaikaisopetus on mahdollisuus Tutkimus Helsingin pilottikoulujen uudistuvasta opetuksesta Raisa Ahtiainen, Maria Beirad, Jarkko Hautamäki, Touko Hilasvuori ja Helena Thuneberg Helsingin kaupungin opetusviraston

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Joka kodin konstit projekti

Joka kodin konstit projekti Joka kodin konstit projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE Kehittämistyön lähtökohtana perheiden todellinen arki Joka kodin konstit -projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE

Lisätiedot

Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON!

Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON! Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON! Aikuis-Malikkeen toimintavälinekoulutus yhteistyökoulutuksena Satakunnan ammattikorkeakoulussa 2011. Selvitys koulutuksen merkityksestä opiskelijoille.

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN TUKEVA 2 hanke /Lappi/ Rovaseudun osahanke NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN perhekeskeinen, moniammatillinen työ yläkouluun Raportti Tekijä: Mari Salomaa Ohjaaja: Marja Leena Nurmela Kevät 2011 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö Eija Kalliala Joulukuu 2003 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Ammattikorkeakoulut Suomessa... 2 2.1 Ammattikorkeakouluopiskelun luonteesta... 3 2.2 Tietie-yhteistyö...

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvä lisä - Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa Kyselyn tulokset Pirkanmaalta Ulla-Maija Koivula Varustamo -hanke Tampereen ammattikorkeakoulu 1 Sisällys

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

2015 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Pelit puheeksi -projekti Kaisa Luhtala

2015 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Pelit puheeksi -projekti Kaisa Luhtala Aihe näkyy ja kuuluu työssä, mutta itseltä puuttuu tieto Selvitys lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten tiedoista ja tarpeista pelikasvatukseen liittyen 2015 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Pelit puheeksi

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot