S I P O O N K U N T A N I K K I L Ä N S Y D Ä N

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S I P O O N K U N T A N I K K I L Ä N S Y D Ä N"

Transkriptio

1 S I P O O N K U N T A N I K K I L Ä N S Y D Ä N VAIHTOEHTOTARKASTELU

2 Sisällysluettelo Johdanto Johdanto 2 Nykytilanne 3 Vaihtoehtotarkastelu 4 EHA-tilojen tarkastelu 9 Sipoon kunnan opetusjohtaja Jari Alasmäki perusti Nikkilän Sydän projektiryhmän koulukeskuskorttelin jatkosuunnittelua varten. Projektiryhmän tehtävänä on ollut ohjata Tilakonsultit TM2 Oy:tä hankesuunnittelun pohjana toimivan vaihtoehtotarkastelun tekemisessä, tavoitteena aikaansaada esitys korttelin jatkotoimenpidevaihtoehdoista kesäkuun 2011 valtuustokäsittelyyn. Alustavaa suunnittelutyötä alueesta on tehty helmikuusta 2011 alkaen Sipoon koulukeskus projektityöryhmän puitteissa. Vaihtoehtotarkastelun lähtötietoina ovat olleet mm. WSP Oy:n laatimat rakennusten kuntoarviot ja pts-suunnitelmat (2009) sekä Tilakonsulttien laatima tilakartoitus (2010). Tehtävänä on ollut myös selvittää EHA-opetuksen nykytilanteen kustannukset ja alustava selvitys Nikkilän Sydämen yhteyteen toteutettavan EHA-opetuksen tilakustannuksista. Sipoon kunnan palveluverkkoselvityksen mukaisesti kunnan tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä kieliryhmien välillä siten, että synergiaedut rakenteellisissa ratkaisuissa ovat tärkeä lähtökohta. Uusi koulukeskus suunnitellaan vuosiluokille 5-9 ja mitoitetaan 550 suomenkieliselle ja 400 ruotsinkieliselle oppilaalle. Alueella on varauduttava koulukeskuksen laajentamiseen oppilasmäärän kasvaessa. Mitoituksessa on huomioitu mm. Itäisen Jokipuiston väestönkasvu lähivuosina. Tavoitteena on, että koulut ovat hahmotettavissa omiksi kokonaisuuksikseen. Keskeiselle paikalle halutaan yhteisöllisyyttä korostava ruokala, jonka yhteyteen osa yhteiskäyttöisistä aineopetustiloista, liikuntatilat ja oppilashuollon tilat sijoittuvat. Lähtökohtana on aikaansaada innovatiivinen ja luova oppimisympäristö samalla parantaen yhteyksiä nykyisten koulurakennusten välillä. Nikkilän keskusta-alue on lähitulevaisuudessa jatkuvan kehittämisen alla. Koulukeskuksen alue muodostaa tärkeän osan Nikkilän taajamakuvaa ja sijaitsee suunnitellun kulttuurikäytävän vaikutusalueella. Sipoon kunta omistaa korttelin maa-alueen. Alueen kaava on mukana seuraavassa kaavoitusohjelmassa. Nikkilän Sydämestä pyritään aikaansaamaan osaamiskeskus, joka palvelee niin päivä-kuin iltakäyttöäkin painottaen tilojen monipuolisuutta ja yhteiskäyttömahdollisuuksia, mm. kulttuuri-, nuoriso- ja sosiaalitoimen kanssa, mahdollistaen ns. matalan kynnyksen palvelut koulun yhteyteen. Koulutoimi hyödyntää korttelin välittömässä läheisyydessä sijaitsevia kulttuuritoimen hallinnoimia tiloja. Nikkilän Sydän -projektiryhmä on päätynyt kolmen erilaisen vaihtoehdon tutkimiseen: A-vaihtoehdossa perusparannetaan olemassa olevat rakennukset nykyisten toimijoiden käyttöön. B- ja C- vaihtoehdot sisältävät nykyisten rakennusten osittaista purkamista ja korvaamista kustannustehokkaalla uudisrakentamisella siten, että C- vaihtoehto sisältää purkamista ja uudisrakentamista eniten. B- ja C-vaihtoehdoissa toteutuu kulttuuripuolen toivomus rakennusten rajaamasta, avoimesta keskeisestä ulkotapahtumatilasta Nikkilän Sydämessä. Tarkastelussa eri vaihtoehtoja on vertailtu ominaisuuksien ja kustannusten osalta. Vaihtoehdot sisältävät n. 900 m 2 liikuntasalin toteutuksen, joko nykyistä salia laajentamalla tai kokonaan uudisrakentamisen avulla. Perusparantamisen korjausaste näyttäisi käytössä olevien selvitysten mukaan kohoavan varsin korkealle. A- vaihtoehdon kustannustehokkuutta kuormittaa koulurakennusten suuri kokonaislaajuus. Nykyiset tilat ovat tilaratkaisuiltaan käyttäjähallintokunnan mielestä osittain vanhanaikaiset. Vaihtoehto sisältää myös riskejä odottamattomille korjaustarpeille. B-vaihtoehdossa luodaan uudisrakentamisen avulla koulukeskuksen keskialueelle osa toivotuista yhteiskäyttöisistä tiloista. Samalla parannetaan yhteyksiä nykyisten rakennusten välillä. C-vaihtoehdon OPH:n suositusten mukaisesti mitoitettuihin uudisrakennuksiin pystytään toteuttamaan tavoitteen mukaiset yhteiskäyttöiset, nykyaikaiset toimivat tilat. Keskeiselle alueelle voidaan sijoittaa ns. luovan toiminnan alue, joka palvelee myös kansalaiskäyttöä. Keittiötoiminnot voidaan C-vaihtoehdossa järkeistää ja päivittää asianmukaisiksi. Uudisrakennusvaihtoehdossa päästään tilatehokkuudeltaan parhaaseen lopputulokseen. Vaihtoehtotarkastelun pohjalta voidaan uudisrakentamiseen painottuvaa C-vaihtoehtoa pitää järkevänä ratkaisuna koulun tilatarpeen ratkaisemiseksi. Perusparannusvaihtoehto A 21,6 milj. alv 0 % Perusparannus- ja uudisrakennusvaihtoehto B 19,3 milj. alv 0 % Perusparannus- ja uudisrakennusvaihtoehto C 17,3 milj. alv 0 % TILAKONSULTIT TM2 OY 2

3 NIKKILÄN SYDÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU Nykytilanne Alueella toimii kaksi yläkoulua: Sipoonjoen koulu ja Kungsvägens skola. Oppilaita kouluissa on yhteensä 687. Koulujen käytössä on 13 rakennusta. Näiden lisäksi koulun piha-alueelle on sijoitettu väliaikaiset opetustilaelementit. Nykyinen tilatehokkuus on ~18,8 brm2/oppilas. Kansalaisopisto käyttää tiloja iltaisin. Suurin osa alueella sijaitsevista koulurakennuksista on rakennettu luvuilla. Rakennukset ovat huonokuntoisia ja sisältävät rakenteellisia ongelmia, mm. alapohjien kosteusongelmat, ulkoseinärakenne sekä räystäättömyys. Osa rakennuksista on kytketty toisiinsa kulkukäytävin. Rakennukset ovat painuneet monissa paikoin aiheuttaen halkeamia seiniin ja lattioihin. Julkisivut ovat paikoitellen rapautuneet. Rakennuksissa on sisäilmaongelmia ja rakennusten energiatehokkuus heikko. TILAKONSULTIT TM2 OY 3

4 Vaihtoehtotarkastelu TILAKONSULTIT TM2 OY 4

5 A PERUSPARANNUSVAIHTOEHTO B PERUSPARANNUS- JA UUDISRAKENNUSVAIHTOEHTO I C PERUSPARANNUS- JA UUDISRAKENNUSVAIHTOEHTO II Sisältö suurin osa koulukeskuksen nykyisistä koulurakennuksista perusparannetaan niin, että tilojen odotettavissa oleva käyttöikä on vähintään 25 vuotta koulukeskuksen rakennus A5 peruskorjataan H-rakennuksessa tehdään toiminnallisia muutoksia C-rakennuksen liikuntatiloja laajennetaan koulutontilla sijaitseva asuinrakennus puretaan perusparannuksen avulla koulukeskus tarjoaa tilat kaksikieliselle yläkoululle (Sipoonjoen koulu, Kungsvägens skola) sekä luokka-asteille 5-6, erityisopetukselle, oppilashuollolle, kansalaisopistolle, nuorisotoimelle (etsivä nuorisotyö), sosiaalitoimelle sekä kansalaiskäytölle molempia kieliryhmiä palveleva EHA-opetus on myös mahdollista sijoittaa Nikkilän Sydämeen vaihtoehdossa nykyiset koulutilat säilyvät pääsääntöisesti nykyisten kieliryhmien omassa käytössä perusparannushankkeen tekninen sisältö: talotekniikka, ulkovaippa, täydentävät rakennusosat sekä pohjaviemärit uusitaan alapohjan kosteusongelmat kartoitetaan ja korjataan tilojen yhteiskäyttöisyyttä parannetaan muutosrakentamisella koulun pihan toimivuutta, valvottavuutta ja houkuttavuutta kehitetään piha- ja viherrakentamisen avulla liikennejärjestelyjen ja pysäköinnin toimivuutta ja turvallisuutta kehitetään Sisältö uudet tilat toteutetaan osittain nykyisiä rakennuksia purkamalla, perusparantamalla ja -korjaamalla sekä uudisrakentamisen avulla uudisrakentamisella pyritään yhdistämään nykyisiä koulurakennuksia rakennukset A2, G, B2, B3, D, E ja piha-alueella sijaitseva asuinrakennus puretaan rakenteellisten ja kosteusperäisten sisäilmaongelmien takia A5-rakennus peruskorjataan ja H-rakennuksessa tehdään toiminnallisia muutoksia C-rakennuksen liikuntatiloja laajennetaan uudisrakentamisella koulukeskus tarjoaa tilat kaksikieliselle yläkoululle (Sipoonjoen koulu, Kungsvägens skola) sekä luokka-asteille 5-6, erityisopetukselle, oppilashuollolle, kansalaisopistolle, nuorisotoimelle (etsivä nuorisotyö), sosiaalitoimelle sekä kansalaiskäytölle molempia kieliryhmiä palveleva EHA-opetus on myös mahdollista sijoittaa Nikkilän Sydämeen koulukeskuksesta kehittyy koulu, jossa sijaitsevat molempien kieliryhmien yleisopetustilat erikseen omissa rakennuksissaan sekä keskialueella osa yhteiskäyttöisistä aineopetustiloista, ruokala, liikuntatilat ja oppilashuollon tilat hankkeen tekninen sisältö: korvaavat tilat purettaville rakennuksille toteutetaan tilatehokkuudeltaan harkitulla uudisrakentamisella perusparannettavien rakennusten talotekniikka, ulkovaippa, täydentävät rakennusosat sekä pohjaviemärit uusitaan niin, että rakennusten odotettavissa oleva käyttöikä on vähintään 25 vuotta uudisrakentamisen yhteydessä koulun pihan toimivuutta, valvottavuutta ja houkuttavuutta kehitetään piha- ja viherrakentamisen avulla ja huollon sekä saatto- ja noutoliikenteen reitit toteutetaan turvallisella tavalla Sisältö uudet tilat toteutetaan osittain nykyisiä rakennuksia purkamalla, perusparantamalla ja korjaamalla sekä uudisrakentamisen avulla uudisrakentamisella luodaan uusi Nikkilän Sydän rakennukset A2, A3, A4, C, G, F, B2, B3, D, E ja tontilla sijaitseva asuinrakennus puretaan rakenteellisten ja kosteusperäisten sisäilmaongelmien takia A5-rakennus ja H-rakennuksen keittiöosa peruskorjataan H-rakennuksessa tehdään toiminnallisia muutoksia koulukeskus tarjoaa tilat kaksikieliselle yläkoululle (Sipoonjoen koulu, Kungsvägens skola) sekä luokka-asteille 5-6, erityisopetukselle, oppilashuollolle, kansalaisopistolle, nuorisotoimelle (etsivä nuorisotyö), sosiaalitoimelle sekä kansalaiskäytölle molempia kieliryhmiä palveleva EHA-opetus on myös mahdollista sijoittaa Nikkilän Sydämeen koulukeskuksesta kehittyy koulu, jossa sijaitsevat molempien kieliryhmien yleisopetustilat erikseen omissa rakennuksissaan sekä keskialueella yhteiskäyttöiset aineopetustilat, ruokala, liikuntatilat, oppilashuollon tilat jne. hankkeen tekninen sisältö: korvaavat tilat purettaville rakennuksille toteutetaan tilatehokkuudeltaan harkitulla uudisrakentamisella perusparannettavan rakennuksen B1 talotekniikka, ulkovaippa, täydentävät rakennusosat ja pohjaviemärit uusitaan niin, että rakennuksen odotettavissa oleva käyttöikä on vähintään 25 vuotta uudisrakentamisen yhteydessä koulun pihan toimivuutta, valvottavuutta ja houkuttavuutta kehitetään piha- ja viherrakentamisen avulla, huollon sekä saatto- ja noutoliikenteen reitit toteutetaan turvallisella tavalla Laajuus perusparannuksen kokonaislaajuus on noin brm2 A5-rakennuksen peruskorjauksen laajuus on noin 1100 brm2 toiminnalliset muutokset H-rakennuksessa purettavien rakennusten laajuus on noin 750 brm2 uudisrakentamisen laajuus on noin 525 brm2 lisäksi optiona 330 brm2 (EHA-tilat) 300 brm2 (tanssi- ja kamppailulajitilat) Laajuus perusparannuksen laajuus on noin 6640 brm2 A5-rakennuksen peruskorjauksen laajuus on noin 1100 brm2 toiminnalliset muutokset H-rakennuksessa purettavien rakennusten laajuus on noin 5060 brm2 uudisrakentamisen laajuus on noin 2400 brm2 lisäksi optiona 330 brm2 (EHA-tilat) 300 brm2 (tanssi- ja kamppailulajitilat) Laajuus perusparannuksen laajuus on noin 1500 brm2 A5-rakennuksen peruskorjauksen laajuus on noin 1100 brm2 keittiön peruskorjauksen laajuus on noin 260 brm2 toiminnalliset muutokset H-rakennuksessa purettavien rakennusten laajuus on noin brm2 uudisrakentamisen laajuus on noin 4935 brm2 lisäksi optiona 330 brm2 (EHA-tilat) 300 brm2 (tanssi- ja kamppailulajitilat) TILAKONSULTIT TM2 OY 5

6 Tavoitehinta uudisrakentamisen kustannukset 1,2 milj. alv 0 % perusparannuksen kustannukset noin 18,7 milj. alv 0 % A5-rakennuksen peruskorjaus noin 1,3 milj. alv 0 % H-rakennuksen toiminnalliset muutokset 0,3 milj. alv 0 % purkukustannukset noin 0,1 milj. alv 0 % piha-alue sisältyy tavoitehintaan kustannuksissa ei ole huomioitu väistötilojen kustannuksia hankkeen tavoitehinta on noin 21,6 milj. alv 0 % lisäksi 0,8 milj. alv 0 % (EHA-tilat) 0,7 milj. alv 0 % (tanssi- ja kamppailulajitilat) toteutuskustannuksiltaan kallein vaihtoehto ylläpitokustannuksiltaan kallein vaihtoehto Tavoitehinta uudisrakentamisen kustannukset noin 5,5 milj. alv 0 % perusparannuksen kustannukset noin 11,5 milj. alv 0 % A5-rakennuksen peruskorjaus noin 1,3 milj. alv 0 % H-rakennuksen toiminnalliset muutokset 0,3 milj. alv 0 % purkukustannukset noin 0,7 milj. alv 0 % piha-alue sisältyy tavoitehintaan kustannuksissa ei ole huomioitu väistötilojen kustannuksia hankkeen tavoitehinta on noin 19,3 milj., alv 0 % lisäksi 0,8 milj. alv 0 % (EHA-tilat) 0,7 milj. alv 0 % (tanssi- ja kamppailulajitilat) toteutuskustannuksiltaan toiseksi edullisin vaihtoehto ylläpitokustannuksiltaan toiseksi edullisin vaihtoehto Tavoitehinta uudisrakentamisen kustannukset noin 11,4 milj. alv 0 % keittiökorjaukset 0,3 milj. alv 0 % perusparannuksen kustannukset noin 2,6 milj. alv 0 % A5-rakennuksen peruskorjaus noin 1,3 milj. alv 0 % H-rakennuksen toiminnalliset muutokset 0,3 milj. alv 0 % purkukustannukset noin 1,4 milj. alv 0 % piha-alue sisältyy tavoitehintaan kustannuksissa ei ole huomioitu väistötilojen kustannuksia hankkeen tavoitehinta on noin 17,3 milj. alv 0 % lisäksi 0,8 milj. alv 0 % (EHA-tilat) 0,7 milj. alv 0 % (tanssi- ja kamppailulajitilat) toteutuskustannuksiltaan edullisin vaihtoehto ylläpitokustannuksiltaan edullisin vaihtoehto Ominaisuudet Ominaisuudet Ominaisuudet Toiminta tilat eivät vastaa nykyisen kouluopetuksen tarpeita rakennusten pohjaratkaisut ovat toiminnallisesti vanhentuneita kummallakin kieliryhmällä on pääsääntöisesti omat yleis- ja aineopetustilat perusparannuksella ei ole mahdollista ratkaisevasti parantaa toimintamallia tilojen yhteiskäyttöä tukevaksi keittiöstä kuljetetaan kärryillä ruoka kahteen ruokasaliin, likaiset astiat kuljetetaan ruokasaleista takaisin keittiöön Toiminta tilat vastaavat pääosin kouluopetuksen toiminnallisia tarpeita uudisrakentaminen keskitetään nykyisen koulukeskuksen rakennuksia yhdistäväksi yhdysosaksi, johon sijoitetaan koulukeskuksen pääsisäänkäynti yhteiskäytössä olevat aineopetusluokat sijoitetaan keskialueelle: A4-, B1- ja F-rakennuksissa sijaitsevat entiset aineopetusluokat muutetaan perusparantamisen yhteydessä osittain yleisopetusluokiksi keittiöstä kuljetetaan kärryillä ruoka kahteen ruokasaliin, likaiset astiat kuljetetaan ruokasaleista takaisin keittiöön Toiminta tilat vastaavat kouluopetuksen toiminnallisia tarpeita uudisrakentaminen sijoittuu pääsääntöisesti nykyisen koulukeskuksen rakennuksia yhdistäväksi yhdysosaksi, johon sijoitetaan koulukeskuksen pääsisäänkäynti mahdollistaa luokka-asteille 5-6 kotisoluperiaatteen tilojen jäsentelyssä yhteiskäytössä olevat aineopetusluokat sijoitetaan keskialueelle keittiön yhteyteen rakennetaan yksi ruokasali, joka on varustettu asianmukaisilla astianpalautuslinjoilla Tilat koulukeskuksen nykyiset rakennukset ovat huonokuntoisia ja sisältävät rakenteellisia ongelmia, mm. maanvaraiset laatat ja ulkoseinärakenne muodostavat kosteusriskin nykyistä liikuntasalia, joka on riittämätön suunnitellulle oppilasmäärälle, laajennetaan n. 900 m2 saliksi sali on jaettavissa kolmeen osaan ja mahdollistaa salibandyn pelaamisen vaikeasti hyödynnettävien tilojen suuren laajuuden takia toimitilan tilatehokkuus jää alhaiseksi esteettömyys ei toteudu kaikissa nykyisissä koulurakennuksissa B1-rakennus on tarkastelussa otettu kokonaan koulukäyttöön keittiö: astioiden palautuslinja puuttuu, kylmäsäilytystilat riittämättömät ja sosiaalitilat puutteelliset, ongelmana keittiöstä erillään olevat kaksi ruokalaa tilatehokkuus vaihtoehdon tilatehokkuus (oppilaita 950) ~15,4 brm2/oppilas nykyinen tilatehokkuus (oppilaita 687) ~18,8 brm2/oppilas teoreettinen uudisrakennusvaihtoehto (oppilaita 950) ~10,1 brm2/oppilas Tilat vaihtoehdossa puretaan osa ongelmallisimmista rakennuksista korvaamalla ne uudisrakentamisella nykyistä liikuntasalia, joka on riittämätön suunnitellulle oppilasmäärälle, laajennetaan n. 900 m2 saliksi sali on jaettavissa kolmeen osaan ja mahdollistaa salibandyn pelaamisen koulukeskuksen tilojen sisäiset yhteydet parantuvat, kahden erillisen koulun tilalle rakentuu yksi koulukeskus esteettömyys ei toteudu kaikissa nykyisissä koulurakennuksissa B1-rakennus on tarkastelussa otettu kokonaan koulukäyttöön keittiö: astioiden palautuslinja puuttuu, kylmäsäilytystilat riittämättömät ja sosiaalitilat puutteelliset, ongelmana keittiöstä erillään olevat kaksi ruokalaa tilatehokkuus: vaihtoehdon tilatehokkuus (oppilaita 950) ~13,0 brm2/oppilas nykyinen tilatehokkuus (oppilaita 687) ~18,8 brm2/oppilas teoreettinen uudisrakennusvaihtoehto (oppilaita 950) ~10,1 brm2/oppilas Tilat vaihtoehdossa puretaan ongelmalliset rakennukset uudisrakentamisella toteutetaan tilallisesti haastavimmat tilat koulukeskuksen tilojen sisäiset yhteydet parantuvat, kahden erillisen koulun tilalle rakentuu yksi koulukeskus esteettömyys toteutuu pääsääntöisesti, edellyttää hissin rakentamista B1-rakennukseen sekä uudisrakennusosioon B1-rakennus on tarkastelussa otettu kokonaan koulukäyttöön uudisrakentamisella korvataan nykyiset liikuntatilat vastaamaan suunniteltua oppilasmitoitusta liikuntasalin laajuus on n. 900 m2, ja sali voidaan tarvittaessa jakaa kolmeen osaan, salibandyn pelaaminen mahdollista keittiön yhteyteen rakennetaan uusi ruokala, jonka yhteydessä asianmukainen astianpalautuslinjasto, kylmäsäilytystilojen ja sosiaalitilojen puutteet korjataan mahdollistaa kulttuuripuolen toivomuksen keskitetyistä taidepainotteisista tiloista tilatehokkuus: vaihtoehdon tilatehokkuus (oppilaita 950) ~10,2 brm2/oppilas nykyinen tilatehokkuus (oppilaita 687) ~18,8 brm2/oppilas teoreettinen uudisrakennusvaihtoehto (oppilaita 950) ~10,1 brm2/oppilas TILAKONSULTIT TM2 OY 6

7 Tontti koulukeskuksen sijainti on keskeinen, koulukeskus sivuaa suunniteltua kulttuurikäytävää, rajautuen Keskuspuistoon tontinkäyttö on tehotonta ja hajanaista kaava vanhentunut huollon sekä saatto- ja noutoliikenteen reittejä tarvetta uudistaa tontille rakennetaan välituntitoimintoja varten kaksi ns. monitoimikenttää nykyisen isomman pallokentän laajentaminen kevyen liikenteen reitit ja paikoitus Nikkilän sydämessä ratkaistava Tontti koulukeskuksen sijainti on keskeinen, koulukeskus sivuaa suunniteltua kulttuurikäytävää, rajautuen Keskuspuistoon koulukeskuksen keskialueelle painottuva uudisrakentaminen luo yhtenäisemmän kuvan koulukeskuksesta vaihtoehto edellyttää kaavamuutoksen, jonka yhteydessä varaudutaan koulukeskuksen laajennustarpeeseen tontille rakennetaan välituntitoimintoja varten kaksi ns. monitoimikenttää nykyisen isomman pallokentän laajentaminen kevyen liikenteen reitit ja paikoitus Nikkilän sydämessä ratkaistava Tontti koulukeskuksen sijainti on keskeinen, koulukeskus sivuaa suunniteltua kulttuurikäytävää, rajautuen Keskuspuistoon koulukeskuksen keskialueelle painottuva uudisrakentaminen luo yhtenäisemmän kuvan koulukeskuksesta ja eheyttää Nikkilän taajamakuvaa vaihtoehto edellyttää kaavamuutoksen, jonka yhteydessä varaudutaan koulukeskuksen laajennustarpeeseen toteuttaa kulttuuripuolen toivomuksen ulkoilmakokoontumis-paikasta koulujen välisessä avoimessa tilassa tontille rakennetaan välituntitoimintoja varten kaksi ns. monitoimikenttää nykyisen isomman pallokentän laajentaminen kevyen liikenteen reitit ja paikoitus Nikkilän sydämessä ratkaistava Toteutus ja aikataulu tavoitteena toteuttaa korjausrakentaminen vaiheittain vuosina väistötiloina toimivat osaltaan nykyiset koulurakennukset ja tontilla sijaitsevat nykyiset väistötilaelementit Toteutus ja aikataulu tavoitteena toteuttaa korjaus- ja uudisrakentaminen vaiheittain vuosina väistötiloina toimivat osaltaan nykyiset koulurakennukset ja tontilla sijaitsevat nykyiset väistötilaelementit purettavaksi päätettyjen tilojen hallittu alasajo toteutetaan suunnitelmallisesti uudisrakentamisen kanssa lomittaen Toteutus ja aikataulu tavoitteena toteuttaa korjaus- ja uudisrakentaminen vaiheittain vuosina väistötiloina toimivat osaltaan nykyiset koulurakennukset ja tontilla sijaitsevat nykyiset väistötilaelementit purettavaksi päätettyjen tilojen hallittu alasajo toteutetaan suunnitelmallisesti uudisrakentamisen kanssa lomittaen TILAKONSULTIT TM2 OY 7

8 Hyötytarkastelu Hyödyt vaiheittain toteuttaminen, urakka-alue selkeä mahdollistaa kaavan mukaisen kevyen liikenteen reitin ei sinänsä edellytä kaavamuutosta liikuntasalin laajennus oppilasmäärää vastaavaksi mahdollistaa liikuntasalin jakamisen kolmeen osaan, salibandyn pelaaminen mahdollista Hyötytarkastelu Hyödyt koululle pääsääntöisesti toiminnan vaatimuksia vastaavat tilat yhteistyötä kieliryhmien välillä vahvistetaan rakenteellisten ratkaisujen synergiaeduilla yhteys rakennusten välillä toteutuu selkeä pääsisäänkäynti yhteistilojen yhteydessä tilojen investointi- ja ylläpitokustannukset perusparannusvaihtoehtoa alhaisemmat mahdollistaa perusparannusvaihtoehtoa tehokkaamman tilan käytön sekä yhteiskäyttöiset tilat liikuntasalin laajennus oppilasmäärää vastaavaksi mahdollistaa liikuntasalin jakamisen kolmeen osaan, salibandyn pelaaminen mahdollista mahdollistaa yhtenäiset hallinnon tilat tukee synergiaa eri toimijoiden välillä: yhteinen oppilashuolto sijoitettuna luontevasti ruokala yhteiskäyttöiset aineopetustilat (osa): tekninen työ, kotitalous, kuvataide- ja tekstiilityö, atk-luokka, fys./kem. opetustilat mahdollista muodostaa uudisrakentamisen avulla koulukeskuksesta osaamiskeskus eheyttää Nikkilän taajamakuvaa ja muodostaa vetovoimatekijän alueelle tilojen laatu vastaa osin tavoiteltavan toiminnan vaatimuksia Hyötytarkastelu Hyödyt koulu saa nykyaikaiset, toimivat ja riittävät opetustilat yhteistyötä kieliryhmien välillä vahvistetaan rakenteellisten ratkaisujen synergiaeduilla yhteys rakennusten välillä luonteva yhteisöllisyyttä korostava koulun keskustila: monipuolinen tilaryhmä: ruokala - liikuntasali selkeä pääsisäänkäynti yhteistilojen yhteydessä tilojen investointi- ja ylläpitokustannukset vaihtoehdoista alhaisimmat mahdollistaa perusparannusvaihtoehtoa tehokkaamman tilan käytön sekä yhteiskäyttöiset tilat mahdollistaa liikuntasalin jakamisen kolmeen osaan, salibandy mahdollista mahdollistaa yhtenäiset hallinnon tilat erityisopetuksen tilat mahdollista integroida luontevasti tukee synergiaa eri toimijoiden välillä: yhteinen oppilashuolto sijoitettuna luontevasti toimiva ruokala yhteiskäyttöiset aineopetustilat: tekninen työ, kotitalous, kuvataide- ja tekstiilityö, atk-luokka, fys./kem. opetustilat keittiöön ja ruokalaan liittyvät toiminnalliset parannukset säästävät henkilöstömenoja ja parantavat työergonomiaa, palkkakustannuksissa säästöä noin /vuosi mahdollista muodostaa uudisrakentamisen avulla koulukeskuksesta osaamiskeskus, joka palvelee kuntalaisia kouluaikojen ulkopuolella rakennuksiin liittyvien riskien väheneminen eheyttää Nikkilän taajamakuvaa ja muodostaa mahdollisen vetovoimatekijän alueelle tilojen laatu vastaa hyvin tavoiteltavan toiminnan vaatimuksia Haitat Riskit synergiaedut vähäisiä, tilojen yhteiskäyttömahdollisuudet heikot ruokailukapasiteetti riittämätön keittiöön liittyvät ongelmat jäävät ratkaisematta osittain erilliset rakennukset, tilojen väliset yhteydet heikot investointi- ja ylläpitokustannuksiltaan kallein vaihtoehto tilatehokkuudeltaan heikoin esitetyistä vaihtoehdoista nykyisten rakennusten korjaaminen kallista, tilojen korjausaste kohoaa erittäin korkeaksi sisältää odottamattomien korjaustarpeiden riskejä perusparannettujen tilojen toiminnallinen laatu ei vastaa tavoiteltavia toiminnan vaatimuksia, soveltuvuus tulevaisuuden pedagogisiin tavoitteisiin heikko rakennusten maanvarainen alapohjarakenne, räystäättömyys ja ulkoseinärakenne muodostavat pysyvän kosteusriskin perusparannettavat rakennukset saattavat sisältää odottamattomien korjaustarpeiden riskejä Haitat Riskit edellyttää kaavamuutoksen urakka-alueet ja toimijat risteävät, koulun ympärillä runsaasti ajoneuvoliikennettä korjattavien tilojen korjausaste kohoaa varsin korkeaksi keittiöön liittyvät ongelmat jäävät ratkaisematta ei tavanomaisesta toimitilahankkeesta poikkeavia riskejä perusparannettavat rakennukset saattavat sisältää yllättäviä korjaustarpeita purkutyö muodostaa turvallisuusriskin koulukeskuksen alueella Haitat Riskit edellyttää kaavamuutoksen urakka-alueet ja toimijat risteävät, koulun ympärillä runsaasti ajoneuvoliikennettä ei tavanomaisesta toimitilahankkeesta poikkeavia riskejä purkutyö muodostaa turvallisuusriskin koulukeskuksen alueella Lähteet: Sipoon koulurakennusten kuntotutkimukset (WSP), koulukiinteistöjen tilakartoitus (Tilakonsultit TM2 Oy), Sipoon kunnan toimitilat: selvitykset rakennusten kunnosta, sivistystoimiston selvitykset, Sipoon koulukeskus- ja Nikkilän Sydän -projektiryhmän kokoukset, erilliset palaverit ruokahuollon sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen kanssa TILAKONSULTIT TM2 OY 8

9 EHA-tilojen tarkastelu SIPOON EHA-OPPILAAT (0 9 lk) NYKYTILANNE: EHA 1 oppilaita EHA 2 oppilaita Ruotsinkieliset oppilaat yht. - - Suomenkieliset oppilaat yht. 9 3 yhteensä 9 3 Nykytilanteen kustannukset: EHA -oppilaat(12 kpl) kuljetetaan tällä hetkellä ostopalvelupaikkaan Keravalle. kuljetuskustannukset yhteensä/vuosi: ostopalvelu- yms. kustannukset yhteensä/vuosi: nykyiset kustannukset yhteensä/vuosi: kustannukset/kk kustannukset/oppilas/kk 1917 /kk NIKKILÄN SYDÄMEN YHTEYTEEN RAKENNETTAVAT EHA -OPPILAIDEN TILAT (0 9 lk): oppilasmääräarvio vuosi 2012 EHA 1 oppilaita EHA 2 oppilaita Ruotsinkieliset oppilaat yht. 1 1 Suomenkieliset oppilaat yht. 9 3 yhteensä 10 4 Arvioidut tilat yhteensä n. 330 hym 2 Kieliryhmille rakennetaan omat kotiluokat (kaksi suomenkielisille, yksi ruotsinkielisille), lisäksi yhteinen monitoimitila. Muut tilat ovat yhteiskäytössä. Henkilökunnan työ- ja sosiaalitilat sijoittuvat koulukeskuksen vast. tilojen yhteyteen. Tilat esteettömät ja tiloista sujuva yhteys mm. oppilashuollon tiloihin, liikuntatiloihin, yhteistiloihin, aineopetustiloihin. Oma piha. Osa tiloista yhteiskäytössä oppilashuollon tilojen kanssa, esim. terapiatilat. Tilakustannusten tavoitehinta: NYKYISET OPPILAAT, 12 KPL OPPILAAT 2012, 14 KPL henkilöstö/vuosi (1 + 5) (2 + 4) käyttötalous/vuosi ei tiedossa ei tiedossa vuokra-arvio/vuosi kuljetuskustannukset/vuosi kustannukset yhteensä/vuosi kustannukset/kk kustannukset/oppilas/kk 2481 /kk 2329 /kk TILAKONSULTIT TM2 OY 9

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ... 4 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS... 4 2.1 Hankeselvitys... 4 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

Nikkilän sydän. Projektisuunnitelma 04.03.2013. Ilari Myllyvirta. 4.3.2013 / Projektiryhmä 1

Nikkilän sydän. Projektisuunnitelma 04.03.2013. Ilari Myllyvirta. 4.3.2013 / Projektiryhmä 1 Nikkilän sydän Projektisuunnitelma 04.03.2013 Ilari Myllyvirta 1 Sisällysluettelo sivu 1. Projektin määrittely 3 2. Projektin tavoitteet 5 3. Valtionavustuksen hakeminen 8 4. Projektin sisältö ja vaiheet

Lisätiedot

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 1.1 OPPILAITOS... 4 1.2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT JA

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS suurten investointien esittelykortit

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS suurten investointien esittelykortit PALM 2013-2027 10.12.2012 TAMPEREEN VESI suurten investointien esittelykortit INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 1 PTS 2012-2026 Tero Tenhunen Pirkanmaan keskuspuhdistamo TAMPEREEN VESI 12.12.2011

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3.

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Nummelanharjun koulukeskus 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet

Lisätiedot

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA VILLA BREDAN PALVELUKESKUS PERUSKORJAUS JA LISÄRAKENTAMINEN HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA VILLA BREDA / HANKE 825007 10.4.2013 HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO HANKKEESTA 1 1.1 HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ 3 1.2

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1

LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1 2014 LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1 2014 TAMPEREEN VESI Suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

OLYMPIASTADION TARVESELVITYS. Olympiastadion - Suuria elämyksiä!

OLYMPIASTADION TARVESELVITYS. Olympiastadion - Suuria elämyksiä! OLYMPIASTADION TARVESELVITYS Olympiastadion - Suuria elämyksiä! Stadion-säätiö 20.1.2012 1 SUURIA ELÄMYKSIÄ! Perinteikäs Helsingin Olympiastadion on ajanmukaiset vaatimukset täyttävä kaikenikäisten ihmisten

Lisätiedot

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS Asemakaavan muutos koskee Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 5 ja 7-9 sekä niihin liittyviä viher-, vesi-, katu- ja liikennealueita sekä Rimminkankaan

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014. Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto

HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014. Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto 1 HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014 Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto Osoite: Opintie 3, 87100 KAJAANI Koulutuksen järjestäjä: Kajaanin kaupungin

Lisätiedot

Päivähoidon palveluverkko ja sen kehittämisen linjaukset on kuvattu Sipoon kunnan sivistysosaston palveluverkkosuunnitelmassa.

Päivähoidon palveluverkko ja sen kehittämisen linjaukset on kuvattu Sipoon kunnan sivistysosaston palveluverkkosuunnitelmassa. Sipoon kunnan toimitilastrategia 24.01.2011 Tilahallinnon palvelukohtaiset linjaukset Päivähoito Päivähoidolle ovat ominaista hyvä tilatehokkuus, korkeat käyttöasteet, pitkät päivittäiset käyttöajat ja

Lisätiedot

KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN

KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN Pöyry Finland Oy Toiminnallinen suunnitelma lakkautetun Kontiorannan varuskunta-alueen uusista käyttötarkoituksista RAPORTTI 16.6.2014 Jari Laitakari, Hannu Helkiö,

Lisätiedot

Pohjois-Euran varhaiskasvatuksen toimitilat

Pohjois-Euran varhaiskasvatuksen toimitilat Kasvatus- ja opetuslautakunta 19 23.04.2015 Pohjois-Euran varhaiskasvatuksen toimitilat 157/10.04.07/2015 Kasvope 19 Kunnanhallitus on 16.3.2015 48 antanut kuntajohtamisen käyttösuunnitelmassa 2015 kasvatus-

Lisätiedot

Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila

Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila Perkola-toimikunnan raportti EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 2/2007 ISBN 978-951-53-2956-1 (nid) ISBN 978-951-53-2957-8 (PDF) ISSN

Lisätiedot

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 Vihdin kunta VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 TIIVISTELMÄ Vihdin kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle ja hoidolle. Selvityksessä

Lisätiedot

SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA

SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖ HANKESUUNNITELMA 10.9. NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 0 TIEDOT HANKKEESTA 1 YHTEENVETO

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 175

Espoon kaupunki Pöytäkirja 175 23.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 175 varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2015-2019 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen, puh. 09 816

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

LANNEVEDEN PERUSOPETUKSEN JA VARHAISKAS- VATUKSEN VÄISTÖTILAT TARVE- JA HANKESELVITYS 2.4.2015

LANNEVEDEN PERUSOPETUKSEN JA VARHAISKAS- VATUKSEN VÄISTÖTILAT TARVE- JA HANKESELVITYS 2.4.2015 versio 2.4.2015 MJ, PL ja VR Sivistysltk. 8.4.2015 liite 3 LANNEVEDEN PERUSOPETUKSEN JA VARHAISKAS- VATUKSEN VÄISTÖTILAT TARVE- JA HANKESELVITYS 2.4.2015 Työryhmä: Peter Leppänen Maija Jääskeläinen Sisko-Annikki

Lisätiedot