Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyö - suunnitteluprojektin tilanne ja ehdotukset vakinaiseksi yhteistyömalliksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyö - suunnitteluprojektin tilanne ja ehdotukset vakinaiseksi yhteistyömalliksi"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyö - suunnitteluprojektin tilanne ja ehdotukset vakinaiseksi yhteistyömalliksi Minna Saario erityisasiantuntija Kuntaliitto

2 Sisältö Yhteistyön tausta ja tavoitteet Suunnitteluprojektin tilanne Ehdotuksia yhteistyön sisällöiksi Ehdotuksia yhteistyön keinoksi 2

3 Valmisteluvaiheet vuonna Valmistelutyön käynnistäminen: AKUSTI-projekti 2013 Kevät 2012: nykytilaa ja kehittämistarpeita koskeva selvitys* KL- Jory Tutustuminen Ruotsin ja Tanskan vastaaviin toimintoihin Syksy 2012: jatkotoimenpideehdotusten käsittely Tammikuu 2013: Kuntaliiton ja STM:n ehdotus sairaanhoitopiireille ja suurille kunnille KL- Jory STM NVK KL- Jory *http://www.kunnat.net/fi/asian tuntijapalvelut/soster/tietojarjsahkoiset-palv/sivut/default.aspx Muu päätöksenteko YO-sairaanhoitopiirit (5) ja suurimmat kunnat (6): Myönteiset päätökset saatu STM: Varaus kustannuksiin osallistumiselle Sosiaali ja terveys

4 Mitä tarvitaan? Valtio (STM) YHTEINEN KEHITTÄMISSTRATEGIA - yhteiset tavoitteet - toimenpidesuunnitelma pitkälle aikavälille - asiakas / potilas toimenpiteiden kohteena ja keskiössä YHTEISESTI LAADITTU JA YLLÄPIDETTY KOKONAISARKKITEHTUURI - perustuu toiminnan tavoitteisiin - luo selkeät toimeenpanon ja seurannan vastuut TOIMEENPANOA JA YHTEISTYÖTÄ TUKEVAT RAKENTEET JA TOIMINTAMALLIT - normiohjauksen tilalle yhteistyöhön perustuva ohjausmalli - tapauskohtaisen toiminnan sijaan jatkuva toimintamalli - siiloutumisen sijaan toimiala- ja organisaatiorajojen ylittäminen Kunnat ja alueet Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat 4

5 Etenemisen vaiheistus 2013 Valmisteluvaihe Käynnistysvaiheen toimintasuunnitelman laatiminen = AKUSTI-projekti Kokonaisarkkitehtuuriyhteistyöprojekti (VAKAVA-projekti, VM:n erillisrahoitus) Käynnistysvaihe Painopistealueet: strategisen johtamisen yhteistyö, alueellisten tietojärjestelmäratkaisujen uudistamisen tukeminen, kokonaisarkkitehtuurin kehittämisyhteistyön organisointi ja koordinointi resursointi n. 3-4 henkilöä, toimintakustannukset noin /v. Yhteisrahoitus: STM, KL ja YO-SHP:t Vakiintuneen toiminnan vaihe Painopistealueet määrävälein tarkistettavan toimintasuunnitelman mukaisesti Resursointi joustavasti pohjautuen sovittuihin tehtäviin Rahoitus alueilta/kunnilta myöhemmin sovittavan mallin mukaisesti (vrt. muut pohjoismaat), yhteishankkeiden rahoitus (tukea mm. STM, VM, rahoitusorganisaatiot) Sosiaali ja terveys

6 Eteneminen 2013 Kuntaliiton hallinnolliset kysymykset ja organisointitavan valinta (6-8/2013) Yhteistyön sisällön, yhteistyöprojektit ja verkostoyhteistyön kattava toimintasuunnitelma vuosiksi alkusyksystä (takaraja 10/2013) Hyväksyntä ja päätökset rahoittajilta viimeistään 11/2013 Yhteistyömallin ja yksikön toiminnan ja käynnistyksen valmistelu 10-12/2013 Käynnistys 1/2014- Suunnitteluvaiheessa tuotoksia esitellään useissa tilaisuuksissa sidosryhmille näkemyksien ja kehittämisehdotuksien saamiseksi. Palautteen saamiseksi käytetään myös Kunnat.net-sivustoa Sosiaali ja terveys

7 Yhteistyön sisältö - ehdotuksia Mitä tehdään ja milloin tehdään? 7

8 Päätehtävien tavoiteaikataulu syksy Yhteisen tilannearvion luominen ja ylläpitäminen Valmiiden ja valmistuvien toimintamallien ja IT-ratkaisujen yhteinen haltuunotto ja uusien toteuttaminen KanTa-palvelujen käyttöönoton ja niiden muutostarpeiden koordinointi Yhteisten ratkaisujen ja palvelujen käyttöönotto ja levitysmallit (esim. SADe-hankkeen tuotokset) Hakinta- ja kehittämisyhteistyömallit (mm. PSOP- ja Apotti-hankkeiden pohjalta) Yhteisten ratkaisujen hankinta ja käyttöönotto Yhteisten ratkaisujen kehittämisyhteistyö Sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjauksien valmistelu STM:n vetämässä yhteistyössä (SoTe:n ICT:n strategiset tavoitteet ja linjaukset) Strategian pohjalta käynnistetyt yhteiset hankkeet ja niiden tuotosten käyttöönotto ja levitys Sosiaali ja terveys

9 Yhteistyön lähtökohtana kuntien ja shp:ien strategiset tavoitteet Kootaan mahdollisuuksien mukaan kuntatoimijoiden (painotus toimintaan osallistuvissa kaupungeissa ja yosairaanhoitopiireissä) nykyiset IT- tai tietohallintostrategiat tai -ohjelmat toiminnan strategiat, kaupungeista hyvinvointipalvelujen osalta kaupunkien (sähköiset) hyvinvointikertomukset terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat Lisäksi huomioidaan kansallisen tason sote-tiedonhallinnan valmisteilla olevat linjaukset sekä pyritään ennakoimaan tulevan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutukset Johdetaan näistä yhteiset tietohallinnon ja IT-ratkaisujen käytön tavoitteet ja toimenpiteet vuosille toimenpiteet tarkemmin ensin vuosille alustavasti toimenpiteitä myös vuodesta 2016 alkaen 9

10 Yhteistyön lähtökohtana kuntien ja shp:ien kehittämishankkeet / 1 Kootaan kuntatoimijoiden (painotus toimintaan osallistuvissa kaupungeissa ja yo-sairaanhoitopiireissä) nykyiset keskeiset kehittämishankkeet, erityisesti useita osapuolia kattavat Käynnissä tai käynnistymässä olevat hankkeet Kaste2-ohjelman kehittämishankkeet SADe-SoTe-ohjelman hankkeet (Hyvis, Mielenterveystalo, PSOP) Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen (KanTa) käyttöönottohankkeet Muut valtakunnalliset yhteishankkeet: mm. KEJO-kenttäjohtamisjärjestelmähanke ja Erica-ensihoidon tietojärjestelmähanke Muut hankkeet, esim. Apotti-hanke, AVAUS-hanke, Asiakaspalvelu 2014-hanke, Kohti kumppanuutta-hanke Suunnitteluvaiheessa olevat hankkeet Kokonaisarkkitehtuurisuunnitelmiin perustuvat hankkeet (VAKAVA, kunta KA) Kansallinen palveluväylä ja yhteinen tietoliikenneinfrastruktuuri ja suunnitelman laatiminen sen käyttöönotosta sosiaali- ja terveydenhuollossa 10

11 Yhteistyön lähtökohtana kuntien ja shp:ien kehittämishankkeet / 2 muodostetaan niistä yhteinen hankesalkku ja sovitaan hankkeiden ja olemassa olevien IT-ratkaisujen käytön ja toimintamallien laajennustavoitteet ja toimenpiteet vuosille toimenpiteet tarkemmin ensin vuosille alustavasti toimenpiteitä myös vuodesta 2016 alkaen kootaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon IT-ratkaisuja koskevat tiedot yhteiseen rekisteriin erikseen yhteisomisteiset ja käyttöiset ratkaisut sekä kuntien, kuntayhtymien tai hankintarenkaiden omistamat ratkaisut ja linkitetään tiedot toisiinsa hyödynnetään tietojen koonnissa ja ylläpidossa valtion ja kuntien yhteiskäytön mahdollistavaa hankesalkkuratkaisua hyötynä ajantasainen kokonaisnäkymä julkishallinnon hankkeisiin 11

12 Yhteistyön kokonaisuudet ja osa-alueet Yhteistyömalli ja toimintasuunnitelma Strategiset tavoitteet ja linjaukset Kehittämisideat KA ja KAkehittämispolku Rahoitusjärjestelyt Hankesalkku Hankintasalkku Omaisuussalkku Toiminnan ja prosessien kehittämishankkeet IT-ratkaisujen ja palvelujen kehittämishankkeet Suunnittelu-, konsultointi- ja projektipalvelut Yhteiskäyttöiset IT-ratkaisut ja -palvelut Toimintakonseptit IT-ratkaisut ja -palvelut (sis. kuntien sote-itratkaisujen rekisterin) Muut palvelut Sosiaali ja terveys

13 Yhteistyön osa-alueiden toteutusjärjestys YHTEISTYÖN TOIMINTAMALLIN KÄYTTÖÖNOTTO NYKYTILAN KUVAUS JA TAUSTA- AINEISTON KOONTI YHTEISEN HANKE- SALKUN MUODOS- TAMINEN HANKKEIDEN RAHOIT- TAMINEN JA KÄYNNIS- TÄMINEN HANKIN- TOJEN TOTEUT- TAMINEN OMAI- SUUDEN HALLINTA JA KEHIT- TÄMINEN PÄÄTÖKSENTEKO OSALLISTUVISSA ORGANISAATIOSSA 13

14 Tavoitteet, kevät KÄYNNISTYS SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Strategiset tavoitteet ja linjaukset sovittu vuosille (-2020) KA ja sen kehittämispolku sovittu vuosille (-2020) Yhteistyöverkoston ja Kuntaliiton toiminta käynnissä Pohjois-Suomen alueverkostopilotti 1 muut alue? Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tueksi toteutettavat hankkeet sovittu Olemassa olevia hankkeita koskevat yhteiset toimenpiteet käynnissä SADe, KanTa Kaste2: Vanhuspalvelut,? KA, muut? (Kohti kumppanuutta) Yhteisen omaisuuden kehittämismalli sovittu Yhteisten hankkeiden rahoitus päätetty vuosille Uudet alueelliset yhteistyöverkostot käynnissä (2 kpl) Hankesalkku perustettu Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tukihankkeet SADe- ja KanTa-yhteistoteutukset Kaste2: Vanhuspalvelut- ja muutyhteistoteutukset KA-hankkeet, muut hankkeet? Olemassa olevien IT-ratkaisujen yhteiskäytön (sopimusten) laajennus Uusien hankkeiden yhteiset hankinnat Omaisuussalkku perustettu Sosiaali ja terveys

15 Tavoitteet, syksy TOTEUTUS SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Yhteisen omaisuuden kehittämismalli käytössä Viimeiset uudet alueelliset yhteistyöverkostot käynnissä (1 kpl) Hankesalkun hankkeet käynnissä: Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tukihankkeet SADe- ja KanTa-yhteistoteutukset Kaste2: Vanhuspalvelut- ja muut yhteistoteutukset KA-hankkeet muut hankkeet? Olemassa olevien IT-ratkaisujen yhteiskäytön (sopimusten) laajennus Uusien hankkeiden yhteiset hankinnat Omaisuussalkku kasvanut Suunnitelma yhteistyömallin ja sen rahoituksen vakinaistamisesta vuoden 2016 alusta Uusien hankkeiden ulkopuolisen rahoituksen hakemisesta sovittu Hankesalkun hankkeet käynnissä: Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tukihankkeet SADe- ja KanTa-yhteistoteutukset Kaste2: Vanhuspalvelut- ja muut yhteistoteutukset KA-hankkeet muut hankkeet? Olemassa olevien IT-ratkaisujen yhteiskäytön (sopimusten) laajennus Uusien hankkeiden yhteiset hankinnat Omaisuussalkku kasvanut Sosiaali ja terveys

16 Tavoitteet, 2015 (konkretisointi vuoden 2014 perusteella) TOTEUTUS SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Päätökset yhteistyömallin ja sen rahoituksen vakinaistamisesta vuoden 2016 alusta (tammi-helmikuu) Hankesalkun hankkeet käynnissä: Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tukihankkeet SADe- ja KanTa-yhteistoteutukset Kaste2: Vanhuspalvelut- ja muut yhteistoteutukset KA-hankkeet muut hankkeet? Olemassa olevien IT-ratkaisujen yhteiskäytön (sopimusten) laajennus Uusien hankkeiden yhteiset hankinnat Omaisuussalkku kasvanut Uusien hankkeiden ulkopuolisen rahoituksen hakemisesta sovittu ja hakemukset tehty tai valmisteilla Hankesalkun hankkeet käynnissä: Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tukihankkeet SADe- ja KanTa-yhteistoteutukset Kaste2: Vanhuspalvelut- ja muut yhteistoteutukset KA-hankkeet muut hankkeet? Olemassa olevien IT-ratkaisujen yhteiskäytön (sopimusten) laajennus Uusien hankkeiden yhteiset hankinnat Omaisuussalkku kasvanut Sosiaali ja terveys

17 Yhteistyön keinot - ehdotuksia Miten tehdään ja ketkä tekevät? 17

18 Uusi rakenne yhteistyölle Tavoitteena on turvata kuntasektorin keskinäinen ja STM:n kanssa tehtävä yhteistyö, jonka avulla tuetaan paikallista, alueellista ja kansallista kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntaliitto toimii STM:n kumppanina yhteistyön koordinoinnissa, toiminnan kautta kuntatoimijoiden näkemys kanavoidaan strategisen johtamisen tueksi Pohjautuu verkostoyhteistyömalliin, jossa keskitetty tukitoiminta pidetään mahdollisimman kevyenä Kuntaliitto koordinoi ja tukee kuntien ja sairaanhoitopiirien valtakunnallista ja alueellista yhteistyötä ja tukee myös kuntien tehtäväkokonaisuudet ylittävää yhteistyötä Toiminta on suoraan kuntien ja sairaanhoitopiirien ohjauksessa Käynnistysvaiheessa kolmikantarahoitus STM, Kuntaliitto, sairaanhoitopiirit, kuntatoimijoiden rahoitusosuus kerätään yo-shp:eiltä» jatkossa pysyvä rahoitus alueilta/kunnilta sovittavan mallin mukaisesti (vrt. muut Pohjoismaat), yhteishankkeiden rahoitus mm. STM, VM, rahoitusorganisaatiot Sosiaali ja terveys

19 Kansallisen SOTE-tietohallintoyhteistyöverkoston tavoitteet ja toimijoiden tehtävät MUUT VIRANOMAISET (Fimea, Valvira, VRK) Lääketiedot, ammattilaistiedot ja valvonta, tunnistautumisratkaisut SOTE-YRITTÄJÄ- LIITOT (mm. AL, LL, LPY) Yritysten yhteinen suunnittelu- ja käyttöönottoyhteistyö STM Strateginen suunnittelu ja ohjaus THL Kansalliset määräykset, määrittelyt, standardit, KA-suunnittelu sekä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönoton ohjaus ICT-YRITYKSET (kuntatoimijoiden omat ja muut) IT-palvelujen ja ratkaisujen tuottaminen ja tuotekehitys KUNTALIITTO Alueiden ja kuntien yhteinen strateginen suunnittelu ja toimeenpanoyhteistyö KELA Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen tuottaminen 19

20 Yhteistyön ohjaus ja koordinointi Yhteistyöverkosto ja KL:n toiminta SOTEalue Pohjois- Suomi Kunta Ohjausryhmä 2013 (nimetään uudelleen 2014, syksyllä 2013 sovitun perusteella ) STM, pj Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa ERVA:t: HYKS, KYS, OYS, TAYS, TYKS Kuntaliitto Kuntaliitto KL:n yhteistyöverkoston ryhmät -sote-substanssi -tietohallinto Valmisteleva työryhmä ja Kuntaliiton sihteeristö ohjausryhmän asioiden valmistelu kehittämistoiminnan koordinointi ja tuki valtakunnallisen yhteistyön koordinointi ja verkoston ylläpito kansainvälisen yhteistyön koordinointi Osaaminen tietohallinnon asiantuntijuus, SoTe-IT:n tuntemus, kuntien toiminnan tuntemus Itä- ja Keski- Suomi Väli- Suomi Länsi- Suomi SOTEalue Etelä- Suomi Kunta Kunta shp shp SOTEalue SOTEalue SOTEalue Alueellinen tietohallinnon Yhteistyöryhmä, sen verkosto Kunta shp shp Kunta shp Sosiaali ja terveys

21 Yhteistyön osapuolten roolit ja tehtävät / 1 STM strategiset linjaukset ja kokonaisohjaus yhteistyön toimivuus ja -verkoston hallinta valtakunnallisella tasolla (mm. esote-nvk, KA-hallintamallin ryhmät ja toiminta) valtakunnallisten operatiivisten toimijoiden ohjaus rahoitustuki kehittämistoiminnalle Yhteistoiminnan rahoittajat Kuntaliiton yhteistyöverkoston omistajuus ja ohjaus, tilaajatoiminta: sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja niiden edellyttämään päätöksentekoon omissa organisaatioissa, hankkeisiin ja niiden rahoitukseen osallistuminen, hankkeiden vetäminen valmisteluryhmän toimintaan osallistuminen alueellisten verkostojen toimintaan osallistuminen ja vetäminen, sitoutuminen aluetasoiseen päätöksentekoon yhteistyöverkoston avoimiin tilaisuuksiin (esim. koulutukset, seminaarit, toimittajayhteistyötapaamiset) osallistuminen 21

22 Yhteistyön osapuolten roolit ja tehtävät / 2 Muut alueet ja kunnat alueellisten verkostojen toimintaan osallistuminen ja sitoutuminen sen edellyttämään päätöksentekoon omissa organisaatioissa valmisteluryhmän toimintaan osallistuminen? Kuntaliiton yhteistyöverkoston sisältöjen valmisteluun osallistuminen: kommentointi, hankkeisiin ja niiden rahoitukseen osallistuminen yhteistyöverkoston avoimiin tilaisuuksiin (esim. koulutukset, seminaarit, toimittajayhteistyötapaamiset) osallistuminen Kuntaliiton sihteeristö yhteistyöverkoston kokonaisohjaus ja -koordinointi sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittämisen tuki ja koordinointi yhteiset hankinnat ja omaisuuden koordinointi 22

23 Kuntaliiton sihteeristön tehtävät Yhteistyöverkoston kokonaisohjaus ja -koordinointi: strategia, kokonaistoimintamalli, verkoston asiakkuuksien hallinta, verkoston ja KL:n tehtävien hallinnointi, talouden suunnittelu ja seuranta sisältäen yhteisrahoituksen (rahoituksen hankinnan koordinointi), riskienhallinta, viestintä Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittämisen tuki ja koordinointi: KA-tuotokset ja menetelmät, tarvemäärittely ja prosessien kehittäminen, hankesalkku, hankekokonaisuuden koordinointi, hankehallintamallit Hankinnat ja omaisuuden koordinointi: hanketoimeksiantojen valmistelu (kustannus-hyötyanalyysit), markkina-analyysit, hankintasalkku, kilpailutukset ja hankinnat, yhteisten hankintojen koordinointi, omaisuussalkku (sis. Kuntien sote-it-ratkaisujen rekisterin), omaisuuden hallintamallit, verkoston avointen tilaisuuksien järjestelyt osa tehtävistä KL-Kuntahankintojen ja mahdollisesti KL-Palvelut Oy:n toimintana 23

24 Yhteistyön toimijat ja pääprosessi Kehittämistarpeet ja -tavoitteet, innovointi Tarvekartoitus ja esiselvitys Hankeidea ja kustannushyötyarvio Hanketoimeksianto ja hankkeen käynnistys Kilpailutus, hankinta ja sopimusten teko Käyttöönotto ja levittäminen Ylläpito ja jatkokehitys STM Kunnat, sairaanhoitopiirit, muut sote-kuntayhtymät 24 Kuntaliitto, yhteistyön sihteeristö KL-Kunta-hankinnat Oy Kuntatoimijoiden sidosryhmäyhtiöt Markkinoilla toimivat yritykset

25 Yhteishankkeet ja IT-palvelujen hankintatavat Ohjausryhmä idea- ja hankesalkun muodostaminen omistaminen tilaaja- ja omistajaohjaus Kuntaliiton sihteeristö ja valmisteluryhmä Kuntaliitto ry Kuntaliiton sidosryhmä-yhtiöt KL-Kunta-hankinnat Oy KL-Palvelut Oy Kuntarekry Oy Hankkeet ja projektit Uusien toimintamallien ja IT-ratkaisujen kehittäminen palvelujen jatkokehittämisen (~tuotekehitys, palvelumuotoilu) ohjaus T I L A U S TILAUS JA KILPAILUTUS K I L P A I L U T U S Kuntien ja sairaanhoitopiirien sidosryhmäyhtiöt Istekki Kuntien Tiera LapIT MedBit Medi-IT PK-Tieto- tekniikka ym. Markkinoilla toimivat yritykset Suunnittelu-, konsultointi- ja projektipalvelut IT-ratkaisut ja -palvelut K I L P A I L U T U S Sosiaali ja terveys

26 Kommentteja, kysymyksiä, kehittämisehdotuksia? Yhteistyön tausta ja tavoitteet Suunnitteluprojektin tilanne ja valmistelutapa Yhteistyön sisällöt Yhteistyön keinot 26

27 Yhteystiedot Minna Saario erityisasiantuntija Sosiaali ja terveys-yksikkö

Kohti alueellista sotetietohallinnon

Kohti alueellista sotetietohallinnon www.kunnat.net/akusti Kohti alueellista sotetietohallinnon yhteistyötä Terveydenhuollon Atk-päivät Tampere-talo 12.5.2015 Minna Saario projektipäällikkö Kuntaliitto, AKUSTI-foorumi Sosiaali- ja terveyspalveluja

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Kokemukset ja soveltamisesimerkit Suomessa, SFS seminaari 22.10.2014 26.9.2014 Jyväskylä Tietohallinto Saumattoman

Lisätiedot

Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa Sote-rakenteessa Karri Vainio, Kuntaliitto

Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa Sote-rakenteessa Karri Vainio, Kuntaliitto www.kunnat.net/akusti Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa Sote-rakenteessa Karri Vainio, Kuntaliitto Terveydenhuollon atk-päivät 2015 12.5.2015 Tamperei yhteishankinnat, sopimuspohjainen

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Sote-uudistus ja ICT. vaikutus IT-palveluihin ja. Sote-uudistus ja sen. tietohallinnon järjestämiseen. 9.12.2014 Maritta Korhonen

Sote-uudistus ja ICT. vaikutus IT-palveluihin ja. Sote-uudistus ja sen. tietohallinnon järjestämiseen. 9.12.2014 Maritta Korhonen Sote-uudistus ja ICT Sote-uudistus ja sen vaikutus IT-palveluihin ja tietohallinnon järjestämiseen 9.12.2014 Maritta Korhonen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) Toimintakertomus 2012 toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo.... 3 Johdanto... 4 OSA I: SOSIAALI- JA

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa Esiselvitys Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa V1.0 29.9.2014 Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Versio Muutos Tekijä pvm

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT-strategian valmistelun hankesuunnitelma Versio 1.1. Valtiovarainministeriö. JulkICT strategian valmistelun.

Julkisen hallinnon ICT-strategian valmistelun hankesuunnitelma Versio 1.1. Valtiovarainministeriö. JulkICT strategian valmistelun. 1(20) Julkisen hallinnon ICT-strategian valmistelun hankesuunnitelma Versio 1.1. VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 19.1.2012 Rungon työstäminen ja jo keskustelussa olleiden

Lisätiedot

MAINOS. Palaute pyydetään antamaan oheisen linkin takaa löytyvän verkkokyselyn avulla: https://www.webropolsurveys.com/s/ 394765164ADCED52.

MAINOS. Palaute pyydetään antamaan oheisen linkin takaa löytyvän verkkokyselyn avulla: https://www.webropolsurveys.com/s/ 394765164ADCED52. MAINOS Tavoitetilaa kuvaava dokumentti ja siihen sisältyvät kehittämistä koskevat linjausehdotukset ovat kommentoitavan perjantaihin 28.3 klo 16:00 mennessä. Palaute pyydetään antamaan oheisen linkin takaa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa KAOS-tilaisuus: SOTE-toiminnan kehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri ti 21.10 Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen Minna Saario kehittämispäällikkö Terveydenhuollon Atk-päivät, Sosiaalihuollon sessio 15.5.2012, Helsinki OPER - Toiminnan lähtökohdat Lainsäädännön

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa 1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa ICT-strategian Digitaalinen Keski-Suomi -teeman osaselvitys Tenho Jokelainen, Kuntien Tiera Oy 25.02.2015

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely (KanSa KA)

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely (KanSa KA) PROJEKTISUUNNITELMA 1(14) Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely () PROJEKTISUUNNITELMA Maarit Laaksonen, Anna Aaltonen 1.2.2014 PROJEKTISUUNNITELMA

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA 2013

KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA 2013 KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA 2013 Keski-Suomen maakunnallisen ICT-strategian 2011 toteutuma-analyysi ja tulevaisuuden kehittämislinjaukset Kirjoittaja: Martti Lehto, Jyväskylän yliopisto Julkaisija:

Lisätiedot

muutostuki Kuntauudistuksen muutostukiohjelma

muutostuki Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT muutostuki Muutostuen sisältö ja toimintamalli 6.10.2013 Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen yhteenveto Esipuhe Pääministeri Matti Vanhanen asetti

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri

Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kurttu- seminaari 2.10.2012 Tiina Pesonen tietojohtaja STM Tavoitteet arkkitehtuuri on terveyden ja hyvinvoinnin toiminnan, siinä tarvittavien

Lisätiedot

Valmistelukomitean kokous 23.6.2010

Valmistelukomitean kokous 23.6.2010 Valmistelukomitean kokous 23.6.2010 KPK yhtiöiden perustamiseen osallistavat kunnat Tilanne 22.6.2010 klo 18.00 ICT myönteiset 92 kpl 33,9 % väestöstä ICT kielteiset 46 kpl 6,0 % väestöstä ICT avoimet

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli. Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli. Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Lisätiedot