5.13 LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA ( Tekniikan ja liikenteen ala ) PIRAMK / Laboratorioala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.13 LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA ( Tekniikan ja liikenteen ala ) PIRAMK / Laboratorioala"

Transkriptio

1 5.13 LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA ( Tekniikan ja liikenteen ala ) PIRAMK / Laboratorioala Koulutusohjelman tavoitteet ja sisältö Koulutusohjelma on laajuudeltaan 140 opintoviikkoa, johon sisältyy 20 opintoviikon laajuinen harjoittelu. Laboratorioalan koulutusohjelmasta valmistuvan tutkintonimike on laboratorioanalyytikko. Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa laboratorioalan osaajia vaativan analytiikan tehtäviin teollisuuden ja tutkimuslaitosten laboratorioihin ( mm. lääke-, elintarvike-, puunjalostus- ja kemian teollisuuteen sekä ympäristöalan ja lääketieteellisiin tutkimuslaboratorioihin ). Työtehtäviä ovat mm. tutkimus-, tuotekehitys- ja laadunvalvontatehtävät sekä osto-, myynti- ja asiakaspalvelutehtävät. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa vankat luonnontieteelliset tiedot ja taidot laboratorioalalta valmistuville. Laboratorioalalla työskentelevän on omattava analyyttistä ajattelua, kokonaisuuksien hallintaa, ongelmanratkaisutaitoja ja joustavaa monitaitoisuutta. Lisäksi hänen tulee olla selvillä alan merkityksestä ja vastuusta ympäristönsuojelun kannalta. Tutkinnon suorittaneen on laboratorioalan jatkuvasti kansainvälistyessä omattava hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä monipuoliset viestintätaidot erityisesti englannin kielessä. Tulosvastuullisuudesta seuraa, että tutkinnon suorittaneen tulee tiedostaa taloudellisuuden, palveluhenkisyyden ja yrittäjyyden sekä laatujärjestelmien merkitys. Laboratorioalan koulutusohjelman kaikille pakollisten ammattiopintojen lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus syventää tietojaan vaihtoehtoisten opintojen aloilla. Opiskelun tavoitteena on ongelmakeskeinen opiskelutapa, tutkimuksellisen työotteen kehittäminen, tiimityöskentely sekä työelämäyhteydet erilaisten projektien avulla ja harjoittelun aikana. Opiskelussa kehitetään taitoja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä informaatiojärjestelmien ja tiedonhaun hallintaan. Opiskelijoita ohjataan luomaan kansainvälisiä kontakteja vahvistamalla kielitaitoa alan englanninkielisen kirjallisuuden avulla, ohjaamalla kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun. Opiskelijoilla on toisen vuoden opintojen jälkeen mahdollisuus suorittaa opintoja ulkomailla henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan. 362

2 Opintojen rakenne laboratorioalan koulutusohjelmassa tekniikan ja liikenteen alalla Opintojen laajuus on 140 opintoviikkoa, johon sisältyy 20 opintoviikon harjoittelu. AMMATTIOPINNOT Laboratorioalan ammattiopinnot, 69 ov Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot, 10 ov PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot, 14 ov Laboratorioalan perusopinnot 1, 5 ov Laboratorioalan perusopinnot 2, 22 ov HARJOITTELU* 20 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov VAPAASTI VALITTA- VAT OPINNOT 10 ov *) harjoittelu 20 ov sisältyy laboratorioalan ammattiopintoihin Laboratorioalan koulutusohjelman ( tekniikan ja liikenteen ala) opintojen eteneminen PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUS- OPINNOT 14 ov 1. v 2. v 3. v 4. v Pakolliset yhteiset perusopinnot, 10 ov Orientoivat opinnot 1 ov Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov 1 Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius 4 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov 1 Y004 Tutkimustyön perusteet, 1 ov 1 Y005 Tietotekniikka, 1 ov 1 Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov 1 Kommunikaatiotaidot 5 ov Suomen kieli ja viestintä Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov 1 Y010 Ruotsin kieli, 2 ov 2 Y011A Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, 2ov 2 363

3 Vaihtoehtoiset perusopinnot, 4 ov 1.v 2.v 3.v 4.v Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov 1 Y014 Ympäristöprojekti, 2 ov 2 Y025 Projektiopinnot, 1 ov 1 Y002 Filosofian perusteet, 1 ov Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y024 Tietotekniikan alkeet, 1 ov Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov LABORATORIOALAN PERUSOPINNOT 1, 5 ov O031 Matematiikka 1, 1 ov 1 O032 Laboratoriotekniikka, 1 ov 1 O033 Työturvallisuus ja suojelu, 1 ov 1 O034 Ensiapu, 1 ov 1 O035 Ammattiin kasvu ja oppiminen 1 ov (1) LABORATORIOALAN PERUSOPINNOT 2, 22 ov O070 Matemaattis-luonnontieteellinen tietoperusta, 16 ov O071A Matematiikka 2, 1 ov 1 O071B Matematiikka 3, 1 ov 1 O072 Ammatillinen fysiikka, 4 ov 4 O073 Yleinen ja epäorgaaninen kemia, 4 ov 4 O074 Kemialliset analyysit, 6 ov 6 O080 Laboratoriotyötä tukevat toiminnot, 6 ov O081A Laboratorion tietotekniikka 1, 1 ov 1 O081B Laboratorion tietotekniikka 2, 1 ov 1 O082 Laboratorion laatujärjestelmät, 2 ov 1 1 O084 Työelämä ja yrittäjyys, 1 ov 1 O085 Laboratorioalan englanti, 1ov 1 LABORATORIOALAN AMMATTIOPINNOT 69 ov O520 Kemian opinnot, 15 ov O521 Epäorgaaninen kemia 2, 3 ov 3 O522 Fysikaalinen kemia ja radiokemia, 5 ov 5 O525 Orgaaninen kemia, 4 ov 4 O526 Synteesit, 3 ov 3 O530 Laiteanalytiikka 1, 17 ov O531A Spektrometria 1, 4 ov 4 O531B Spektrometria 2, 4 ov 4 O533A Kromatografia 1, 4 ov 4 O533B Kromatografia 2, 4 ov 4 O535 Tilastolliset menetelmät analytiikassa, 1 ov 1 O540 Bio- ja ympäristöanalytiikka, 17ov O541 Biokemia, 6 ov 6 O542A Mikrobiologia 1, 4 ov 4 O542B Mikrobiologia 2, 2 ov 2 O544 Ympäristötutkimus, 5 ov 5 O900 Harjoittelu 1 6 O901 Harjoittelu O700 Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot 10 ov

4 O720 Laiteanalytiikka 2 O721 Spektrometria 3, 2 ov O722 Kromatografia 3, 2 ov O723 Materiaalitestaukset, 2 ov O724 Projektityö, 2-4 ov O740 Biotieteellinen analytiikka O741 Biokemia 2, 2 ov O742 Molekyylibiologia, 4 ov O743 Kliininen immunologia, 2 ov O744 Projektityö, 2 4 ov O760 Ympäristömittaukset, 10 ov O910 OPINNÄYTETYÖ 10 ov 2 8 V VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOU- LUN YHTEISET PERUSOPINNOT 14 ov on kuvattu luvussa 4. LABORATORIOALAN PERUSOPINNOT 1 O031 MATEMATIIKKA 1 5 ov 1 ov Opiskelija hallitsee laboratoriotyössä tarvittavat tärkeimmät peruslaskutoimitukset ja osaa soveltaa niitä työssään. - prosenttilasku, yhtälöt, logaritmit, yksiköiden muuntaminen, liuoslaskut Luennot ja laskuharjoitukset. Launonen, Sorvali, Toivonen, Teknisten ammattien matematiikka, 3A, WSOY O032 LABORATORIOTEKNIIKKA 1 ov Opiskelija tuntee laboratoriotyössä tarvittavat perusvälineet sekä hallitsee niiden toiminta-, käyttö- ja laadunvarmistusperiaatteet. Opiskelija hankkii laboratoriotyön vesija reagenssihuollon edellyttämät perustiedot ja -taidot sekä omaksuu laboratoriotyön periaatteet. - kemiallisesti puhtaan veden valmistus ja säilytys - reagenssien valmistus ja säilytys - laboratoriotyöskentelyn perusvälineet ja niiden käyttö Luennot, laboratorioharjoitukset ja tehtävät. Laukkanen, R., Nykänen, R. ja Vuokila, O. Laboratoriotekniikka, Helsinki, Valtion painatuskeskus, uusin painos. O033 TYÖTURVALLISUUS JA - SUOJELU 1 ov Opiskelija tietää biologiset, fysikaaliset ja kemialliset sekä psyykkiset vaaratekijät ja pyrkii toiminnallaan varmistamaan oman, työyhteisön ja asiakkaan sekä ympäristön turvallisuuden. Opiskelija tuntee alaan liittyviä lakeja, asetuksia ja muita normeja. - fysikaaliset vaaratekijät - kemialliset ja biologiset vaaratekijät ja niistä syntyvien jätteiden asianmukainen ja turvallinen käsittely 365

5 - työsuojelu ja työsuojeluorganisaatio - psyykkinen työsuojelu - lait, asetukset ja muu normisto. Luennot ja tehtävät. Erkki Yrjänheikki, Laboratorio kehittyvänä työympäristönä, Työterveyslaitos, Helsinki O034 ENSIAPU 1 ov Osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. - hätäensiapu - toiminto muissa ensiapua vaativissa tilanteissa Luennot ja harjoitukset. Koskenvuo, K. ym., Ensiapuopas, Suomen punainen risti, Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä O035 AMMATTIIN KASVU JA OPPIMI- NEN 1 ov Opiskelija luo ja ylläpitää omaa henkilökohtaista opiskeluohjelmaansa ja tulee tietoiseksi ja kehittää itseään ammattiin kasvussa sekä seuraa aktiivisesti omaa oppimistaan ja ammatillista kasvuaan. - eettisyys, ammatillisuus, ammattiin kasvu, itsearviointi ja itseohjautuvuus sekä työskenteleminen ryhmässä, työpaikkavierailut Ohjattua opiskelua, osallistuminen yritysvierailuihin LABORATORIOALAN PERUSOPINNOT 2 22 ov O070 MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIETOPERUS- TA 16 ov O071A MATEMATIIKKA 2 O071B MATEMATIIKKA 3 1 ov 1 ov Opiskelija syventää ja laajentaa funktioiden käsittelytaitoaan. Hän osaa soveltaa lineaarista ja eksponentiaalista mallia sekä käyttää näiden yhteydessä myös logaritmi-, eksponentti-, polynomi- ja potenssi-yhtälöitä. Hän osaa tutkia erilaisia funktioita yhtälöillä, graafisilla ja numeerisilla menetelmillä sekä perehtyy derivaatan käyttöön muutosnopeuden mittana. Hän osaa soveltaa määrättyä integraalia mm. pinta-alalaskuihin. - reaalifunktio, funktion kuvaaja, potenssi-, eksponentti- ja logaritmifunktio, funktion raja-arvo ja jatkuvuus, funktion derivaatta ja derivoimissäännöt, integraalifunktion määritelmä, määrätty integraali ja tasokuvioiden alan laskeminen Luennot, harjoitustehtävät Matematiikka 1 1 ov Launonen, Sorvali, Toivonen, Teknisten ammattien matematiikka 3A, WSOY Majaniemi Antti, Matematiikka I, Differentiaali- ja integraalilaskentaa insinööriopiskelijoille, Kymdata-yhtiöt/Tieto-Kotka, 1995 O072 AMMATILLINEN FYSIIKKA 4 ov Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää laboratoriotyön kannalta keskeisimmät fysiikan ilmiöt ja osaa soveltaa teoriatietoa käytännön mittauksissa. 366

6 - fysiikan suure- ja mittajärjestelmät, mekaniikkaa, lämpöoppia, aaltoliikeoppia ja sähköoppia ammattialapainotteisesti. Luennot, lasku- ja laboratorioharjoitukset. O073 YLEINEN JA EPÄORGAANINEN KEMIA 4 ov Opiskelija osaa selostaa atomin rakenteen, jaksollisen järjestelmän ja kemiallisen sidoksen muodostumisen. Hän osaa kirjoittaa kemiallisten yhdisteiden kaavoja, nimetä epäorgaanisia yhdisteitä ja kirjoittaa reaktioyhtälöitä. Opiskelija osaa moolikäsitteen ja osaa soveltaa sitä kemiallisiin laskutehtäviin. Hän osaa selostaa kemiallisen tasapainon merkityksen reaktioiden kulussa ja tietää tasapainoon vaikuttavat tekijät. Opiskelija ymmärtää happo- / emäskäsitteen ja phkäsitteen sekä liukoisuustulokäsitteen ja osaa soveltaa niitä käytännön työskentelyssä. - atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä, kemialliset sidokset, epäorgaanisten yhdisteiden kaavat ja nimistö - reaktioyhtälöiden kirjoittaminen, moolikäsite, kemiallisia laskuharjoituksia - hapettuminen ja pelkistyminen - kemiallinen tasapaino - hapot ja emäkset - ph käsite ja puskuriliuokset - liukoisuustulo Luennot, ryhmätyöt ja laskuharjoitukset. Hakkarainen, M., Kemia (suom.) Gummerus 1997 O074 KEMIALLISET ANALYYSIT 6 ov Opiskelija tietää analyysin suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet. Hän ymmärtää käytettyjen menetelmien, mittausten ja laitteiden periaatteet. Opiskelija osaa tehdä gravimetrisiä ja titrimetrisiä analyysejä. Hän osaa laskea analyysitulokset ja ilmoittaa ne oikealla tarkkuudella. Opiskelija osaa käsitellä käyttämiään kemikaaleja ja niistä muodostuneita jätteitä asiallisesti ja turvallisesti. - laboratorioharjoituksia sekä niitä tukevaa teoriaa: gravimetrisiä analyysejä, happoemäs -titrauksia, hapetus-pelkistys - titrauksia, kompleksometrisiä titrauksia, potentiometrisiä ja konduktometrisiä titrauksia, automaattisen titraattorin käyttö, Karl-Fischer -titrauksia, kemiallisia laskutehtäviä Laboratorioharjoitukset, luennot ja laskuharjoitukset. Yleinen ja epäorgaaninen kemia ( osittain) Toivonen, Yliruokanen, Analyyttisen kemian harjoitustyöt, Kvantitatiivinen analyysi, Otatieto 834, Harris, Daniel,C., Quantitative Chemical Analysis, 5 th ed. W.H.Freeman & Company, New York O080 LABORATORIOTYÖTÄ TUKEVAT TOIMINNOT 6 ov O081A LABORATORION TIETOTEK- NIIKKA 1 1 ov O081B LABORATORION TIETOTEK- NIIKKA 2 1 ov Opiskelija pystyy hyödyntämään monipuolisesti eri sovellutusohjelmia raportoitaessa töiden ja analyysien tuloksia. Keskeisenä tavoitteena on tulosten kriittinen havainnol- 367

7 listaminen sekä tiedon verkostoitumisen hyödyntäminen. - Word, Excel, Power Point, Corel, Chem Window - ohjelmien imurointi verkosta ja asennus Ohjelmien esittelyt, opastetut ja itsenäiset harjoitustehtävät. O082 LABORATORION LAATUJÄRJES- TELMÄT 2 ov Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää laboratorion laatujärjestelmän ja siihen liittyvien osatekijöiden merkityksen analyysitulosten luotettavuuden kannalta. Opiskelija oppii käyttämään tilastollisia menetelmiä mittaustulosten oikeellisuuden arvioimiseksi. - laboratorion laatujärjestelmät, analyysimenetelmien laadunvarmistus, ja kalibrointimenetelmät sekä tilastollisten menetelmien käyttö tulosten arvioinnissa. Luennot ja tehtävät Laboratorioalan perusopinnot Jaarinen-Niiranen: Laboratorion analyysitekniikka (osin) O084 TYÖELÄMÄ JA YRITTÄJYYS 1 ov Tavoitteet Opiskelija - tuntee työlainsäädännön, erityisesti työsopimus-, työaika-, vuosiloma ja opintovapaalain sisällöt - tuntee työmarkkinajärjestöt ja työehtosopimusjärjestelmän sekä paikallisen osallistumisen mahdollisuudet - tutustuu koti- ja ulkomaisiin ura- ja rekrytointipalveluihin niin että osaa markkinoida osaamistaan. - työ- ja virkaehtosopimukset - työmarkkinajärjestöt ja niiden roolit yhteiskunnassa, paikallinen edunvalvonta - peruslait: työsopimus-, työaika-, vuosiloma- ja opintovapaalaki - työpaikan hakuun liittyviä kysymyksiä Luennot ja keskustelut Saarinen, M Työsuhdeasioiden käsikirja EDITA / Yritysjulkaisut. O085 LABORATORIOALAN ENGLANTI 1 ov Opintojakso antaa opiskelijalle harjoitusta erilaisten laboratorioalan työssä tarvittavien englanninkielisten tekstien ja käyttöohjeiden tulkinnassa. - englanninkielisten analyysiohjeiden ja laboratoriolaitteiden käyttöohjeiden tulkinta - englanninkielisten ammattitekstien tulkinta Ohjattu pari- ja ryhmätyö sekä itsenäinen työskentely LABORATORIOALAN AMMATTIOPINNOT 69 ov O520 KEMIAN OPINNOT 15 ov O521 EPÄORGAANINEN KEMIA 2 3 ov Opiskelija osaa jaksollista järjestelmää hyväksi käyttäen selostaa alkuaineiden ja niiden epäorgaanisten yhdisteiden tärkeimmät ominaisuudet ja tuntee kemianteollisuuden epäorgaanisia prosesseja. Opiskelija osaa 368

8 tehdä ionireaktioiden avulla kvalitatiivisen analyysin - analyyttisesti tärkeimpien ionien reaktioita ja kvalitatiivinen kokonais-analyysi - epämetalleja ja metalleja kemiallisine yhdisteineen sekä niihin liittyviä teollisuusprosesseja Luennot, raportit ja laboratorioharjoitukset Yleinen ja epäorgaaninen kemia ( osittain ) Hakkarainen, M., Kemia (suom.), Gummerus,1997. Muhonen & al.: Epäorgaanisen kemian perustyöt I B, Ionien reaktiot ja kvalitatiivinen analyysi, Helsingin yliopisto, Kemian laitos, uusin painos. O522 FYSIKAALINEN KEMIA JA RADIO- KEMIA 5 ov Opiskelija oppii laboratorioalan kannalta keskeisimmät fysikaalisen kemian ja radiokemian ilmiöt, analyysimenetelmät ja niiden teoreettiset perusteet. - aineen olomuodot ja niiden ominaisuudet, tiheyden ja viskositeetin määritys - pintailmiöt, pintajännitys ja adsorptio. - seokset, - lämpökemia, palamislämmön määritys pommikalorimetrillä. - reaktiokinetiikka - sähkökemia - radiokemian perusteet Luennot, laskuharjoitukset, laboratorioharjoitukset. Yleinen ja epäorgaaninen kemia Kirjallisuus Harris, Daniel,C., Quantitative Chemical Analysis, 5 th ed. W.H.Freeman & Company, New York O525 ORGAANINEN KEMIA, 4 ov Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tärkeimmät orgaaniset yhdisteet ja tuntee niiden kemiallisen ja fysikaalisen luonteen. Opiskelija tuntee orgaanisen kemian yleisimmät sovellutusalat ja teollisuuden valmistusprosessit sekä polymeerikemian perusteet. - hiilivedyt, alkoholit, fenolit, eetterit, karbonyyliyhdisteet, orgaaniset emäkset, heterosykliset yhdisteet, makromolekyylien kemiaa Luennot Laboratorioalan perusopinnot ja epäorgaaninen kemia McMurry J., Fundamentals of Organic Chemistry, 1998 O526 SYNTEESIT 3 ov Opiskelija tietää synteettisen työskentelyn perusvaatimukset ja työtavat siten, että hän osaa tehdä turvallisesti orgaanisia synteesejä laboratoriossa. - orgaanisen kemian synteettiset työmenetelmät - työturvallisuus orgaanisissa laboratoriotöissä. Laboratorioharjoitukset ja töihin liittyvät teorialuennot. 369

9 Orgaaninen kemia osittain. Simonen: Orgaanisen kemian synteettiset työmenetelmät, O530 LAITEANALYTIIKKA 1 17 ov O531A SPEKTROMETRIA 1 4 ov O531B SPEKTROMETRIA 2 4 ov Opintojaksot suoritettuaan opiskelija ymmärtää spektrometristen menetelmien perusteet, tuntee spektrometriset analyysimenetelmät ja niiden työtavat sekä spektrometrien rakenteet ja toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa säätää spektrometrit toimintakuntoon, käyttää ja huoltaa niitä sekä pitää ne toimintakunnossa. Opiskelija osaa tehdä spektrometrisiä määrityksiä asianmukaisine näytteenkäsittelyineen ja laskea mittaustulokset. - spektrometrian teoriaa, ultravioletti- ja näkyvän valon spektrofotometria, fluoresenssi-, atomiabsorptio- ja plasmaemissiospektrofotometria, sekä infrapuna-, massa-, ydinmagneettinen resonanssi- ja röntgenfluoresenssi-spektrometria Luennot ja laboratorioharjoitukset Laboratorioalan perusopinnot Jaarinen-Niiranen: Laboratorion analyysitekniikka, 1996 Harris, Daniel,C.,Quantitative Chemical Analysis, 5 th ed.,w.h.freeman & Company, New York O533A KROMATOGRAFIA 1 O533B KROMATOGRAFIA 2 4 ov 4 ov Opintojaksot suoritettuaan opiskelija ymmärtää kromatografisten erotusmenetelmien perusteet ja hallitsee niihin liittyvän sanaston, tuntee analyysimenetelmät ja työtavat, hallitsee kromatografialaitteiden rakenteet ja toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa tehdä kromatografisia määrityksiä näytteenkäsittelyineen ja laskea mittaustulokset sekä selvittää niiden luotettavuuden tilastollisin menetelmin. Opiskelija tuntee automaation merkityksen sekä käyttömahdollisuudet kromatografiassa. - kromatografian määrittely, kromatografialajien luokittelu, kromatografiasanasto ja lyhenteet, kromatografiatekniikat ( ioninvaihto-, adsorptio, paperi-, ohutkerros-, ekskluusio-, kaasu-, neste-, ioni- ja ylikriittinen kromatografia) Luennot ja laboratorioharjoitukset Laboratorioalan perusopinnot Jaarinen-Niiranen: Laboratorion analyysitekniikka, 1996 Harris, Daniel,C.,Quantitative Chemical Analysis, 5 th ed.,w.h.freeman & Company, New York O535 TILASTOLLISET MENETELMÄT ANALYTIIKASSA 1 ov Opiskelija syventää tilastotieteen opintojaan laboratoriotyöskentelyyn soveltaen keskittyen erikoisesti tilastollisen tuloksen tulkintaan. - tilastojen muodostaminen ja kuvaaminen - parametrien estimointi - tilastollinen testaaminen - tilastolliset menetelmät laadunvalvonnassa Luennot ja laboratorioharjoituksiin liittyvät harjoitukset. 370

10 0540 BIO- JA YMPÄRISTÖANALYTIIKKA 17 ov O541 BIOKEMIA 6 ov Opiskelija tietää biokemiallisesti tärkeimmät aineryhmät, niiden rakenteet, olennaisimmat reaktiot ja merkityksen elintoiminnoille. Hän osaa selvittää keskeisimmät aineenvaihduntareaktiot, niiden merkityksen ja niihin vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa suorittaa tavallisimpia biokemiallisia analyysejä. - erilaisten solujen rakenne ja toiminta, hiilihydraatit, lipidit, proteiinit, entsyymit, nukleiinihapot, metabolian yleispiirteet ja säätely, biokemian työmenetelmiä Luennot, laboratorioharjoitukset Orgaaninen kemia ( osittain ) Campbell, M.,K., Biochemistry, 1999 O542A MIKROBIOLOGIA 1 O542B MIKROBIOLOGIA 2 4 ov 2 ov Opiskelija osaa selostaa mikrobien pääryhmät, niiden solurakenteita, tärkeimpiä ominaisuuksia sekä hyöty - ja haittavaikutuksia. Opiskelija tietää mikrobien tärkeimmät kasvuvaatimukset, ymmärtää mikrobien merkityksen ihmisen terveydelle ja tietää ympäristön mikrobiologisen toiminnan. Hän tietää mikrobien merkityksen elintarvikehygieniassa, elintarvikkeiden valmistuksessa, bioteknisissä prosesseissa ja ympäristön puhdistuksessa. Opiskelija osaa työskennellä aseptisesti ja käyttää erilaisia sterilointimenetelmiä sekä noudattaa työturvallisuusohjeita. Hän osaa identifioida mikrobeja erilaisilla tunnistusmenetelmillä. Opiskelija osaa tehdä hygieenisen vesianalyysin SF-standardiohjeiden mukaan. - mikrobien ryhmittely, kasvuvaatimukset, aineenvaihdunta ja genetiikka - patogeeniset mikrobit, mikrobiekologia - elintarvikemikrobiologian sekä bio- ja geenitekniikan perusteet - aseptinen työskentely ja sterilointimenetelmät, mikrobien viljelytekniikat - mikrobien identifiointi ja mikroskopointi - hygieeninen vesianalyysi Luennot, laboratorioharjoitukset. Lim, D. Microbiology, McGraw-Hill, 1998 Kelley S, Post F. J., Microbiology techniques, 1991 Post F. J., A Laboratory Manual for Food Microbiology and Biotechnology, O544 YMPÄRISTÖTUTKIMUS 5 ov Opiskelija osaa selostaa ekologian peruskäsitteet ja tietää ekologianmerkityksen yksilön ja yhteisön kannalta. Opiskelija tutustuu limnologian perusteisiin. Hän tietää ekosysteemin lainalaisuudet ja ottaa huomioon ympäristön ammattialallaan sekä yksityishenkilönä. Opiskelija perehtyy kemikaalien kiertokulkuun ympäristössä, kemikaalipäästöihin ja ympäristömyrkkyihin. Hän osaa tehdä ympäristön tilaa selvittäviä analyysejä. - ekologian käsitteistö - ekologiasta ainekierrot, kemikaalien ja ympäristömyrkkyjen vaikutukset ekosysteemeihin - limnologian perusteita ja vesianalyysi ympäristövesistä, maaperä- ja ilmanäytteiden analytiikkaa Luennot, raportit ja laboratorioharjoitukset. Laboratorioalan perusopinnot Ihminen ja ympäristö Ekologian perusteet Spektrometriasta osa (UV/VIS, AAS ) 371

11 Pleym & al.(suom. Sundberg): Ympäristötekniikka Paasivirta: Ympäristökemian perusteet O700 VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 10 ov Opiskelija hankkii oman kiinnostuksensa mukaista ja työelämän tarpeita vastaavaa erityisosaamista ja kehittää asiantuntemustaan seuraavien syventävien ammattiopintojen alueilta: - Laiteanalytiikka 2 - Biotieteellinen analytiikka - Ympäristömittaukset Opiskelija valitsee yhteensä 10 ov yhdeltä tai kahdelta opintojaksolta, vähintään 4 ov laajuisena. O720 Laiteanalytiikka 2: - Spektrometria 3, 2 ov - Kromatografia 3, 2 ov - Materiaalitestaukset, 2 ov - Projektityö, 2-4 ov Opiskelija syventää ja laajentaa tietojaan erilaisista laitetekniikoista, menetelmistä ja sovelluksista sekä niiden kehittämisestä spektrometrian ja kromatografian alueella sekä materiaalitestauksessa mm. reologian ja mikroskopian alueella. O740 Biotieteellinen analytiikka: - Biokemia 2, 2 ov - Molekyylibiologia, 4 ov - Kliininen immunologia, 2 ov - Projektityö, 2-4 ov Opiskelija syventää tietojaan biokemian alueella. Opiskelija ymmärtää nukleiinihappojen ja geenien rakenteen ja merkityksen. Hän osaa geenitekniikan perusmenetelmät ja ymmärtää niihin liittyvät työtavat. Opiskelija tuntee immunologian peruskäsitteet ja elimistön immuunijärjestelmän periaatteet. Hän osaa tehdä immunologisia määrityksiä ja ymmärtää niiden merkityksen laboratorioanalytiikassa. O760 Ympäristömittaukset: Tämän alueen opintoja on mahdollista suorittaa Tampereen ammattikorkeakoulussa prosessitekniikan koulutusohjelman ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehdossa. Opiskelija omaksuu ympäristöteknisten mittausten teoriaan liittyvät perustiedot sekä käytännön mittaustöissä tarvittavat taidot ja valmiudet erilaisten mittalaitteiden käyttöön ja huoltoon. Teoriaopetuksen ja laboratorioharjoitusten lisäksi opiskelija voi osallistua työelämän tutkimus- ja kehitysprojekteihin ko. alueella. O900 HARJOITTELU 1 6 ov Opiskelija tutustuu laboratorioalan työhön ja työympäristöön sekä harjoittelee laboratoriotyön perusmenetelmiä. Laboratoriotyöskentelyn perusmenetelmiä; ph- ja johtokykymittauksia, titrimetriaa, spektrometrisiä määrityksiä ja/tai mikrobiologisia määrityksiä. Laatujärjestelmät laboratoriotyöskentelyssä. 1. vuoden ammatilliset opinnot O901 HARJOITTELU 2 14 ov Opiskelija perehtyy harjoittelussaan siihen laboratorioalaan, jolta on valinnut syventävät ammattiopintonsa ja jolta alueelta tekee opinnäytetyön. Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan laiteanalytiikan, biotieteellisen analytiikan, tai ympäristömittausten alueella tai muulla laboratoriotyöskentelyn alueella. Laboratorioalan perus- ja ammattiopinnot 372

12 O910 OPINNÄYTETYÖ 10 ov Opinnäytetyö on opintoihin kuuluva itsenäinen opintosuoritus, jossa opiskelija soveltaa ja kehittää tietojaan ja taitojaan sekä syventää ammatillista osaamistaan ammattiopintojensa jollakin osaamisalueella. Opinnäytetyö on kokoava näyttö opiskelijan osaamisesta. Opiskelija laatii opinnäytetyön omaan ammattialaansa liittyvästä aiheesta. Se on opiskelijan tai opiskelijaryhmän itsenäisesti tekemä: - suunnittelu-, selvitys-, analysointi tai tuotekehitystyö, - työelämän kehittämisprojekti, laatutyöhön liittyvä projekti, - laiteanalytiikkaan liittyvä tai analyysimenetelmien kehittämiseen liittyvä työ, - opetusmateriaali tai opetusvideo. Toteutus Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti opintojen loppuvaiheessa. Opinnäytetyöprosessiin kuuluvat idea- ja suunnitelmaseminaarit sekä opinnäytetyön luovutusseminaari. Opinnäytetyön laajuus on 10 ov, josta kokeellisen osan tekemiseen varataan aikaa n. 6 ov. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti työelämän aiheista ja tarpeista lähtien. : - Yhteiset perusopinnot ( pääosin ) - Laboratorioalan perusopinnot - Laboratorioalan ammattiopinnot (pääosin) - Syventävät ammattiopinnot (pääosin) 373

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Laboratorioalan perustutkinto. Laboratorioalan koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Laboratorioalan perustutkinto. Laboratorioalan koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan koulutusohjelma NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2/5 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Laboratorioalan perustutkinto. Laboratorioalan koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Laboratorioalan perustutkinto. Laboratorioalan koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan koulutusohjelma Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 1 (3) LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA 4

Lisätiedot

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Vahvistettu 22.6.2010 Rehtorin päätös 47/10/2010 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMIALA... 3 3. LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON RAKENNE

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti 2014

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Laboratorioalan perustutkinto, laborantti 2014 Määräys 55/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) (sisältää määräyksen 43/011/2015

Lisätiedot

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa tehdä peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Lukion kemian OPS 2016

Lukion kemian OPS 2016 Lukion kemian OPS 2016 Tieteellisen maailmankuvan rakentuminen on lähtökohtana. muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden (ao. muutoksien jälkeen). Orgaaninen kemia pois KE1-kurssilta - yhdisteryhmät KE2-kurssiin

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Voimassa 1.8.2009 alkaen Sisällysluettelo: LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO... 4 TUTKINNON RAKENNE... 4 TYÖSSÄOPPIMINEN... 5 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 5 OPINNÄYTE...

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Laboratorioalan perustutkinto, laborantti 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Laboratorioalan perustutkinnon, laborantti, toteutus ammatillisena

Lisätiedot

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.10 KEMIA Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Laboratorioalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Laboratorioalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 12.5.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi.

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. Tutkii luontoa, sen rakenteita ja ilmiöitä. Tutkii ainetta, sen koostumusta ja ominaisuuksia sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. 1. oppiaineena ja tieteen alana 2. n opetuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Metropolian OPO-info 2.11.2012

Metropolian OPO-info 2.11.2012 BIO- ja ELINTARVIKE- TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Metropolian OPO-info 2.11.2012 Carola Fortelius koulutusvastaava 1 Biotekniikka on maailman vanhimpia tekniikan aloja. Ihminen on tiedostamattaan käyttänyt

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka. Laboratorioalan Ammatillisiin Opintoihin Tutustuminen

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka. Laboratorioalan Ammatillisiin Opintoihin Tutustuminen Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Laboratorioalan Ammatillisiin Opintoihin Tutustuminen Tekijä: lehtori Anna-Maija Talonen, Koulutuskeskus Tavastia Muokkaus Tarja Koskinen Tutustumisjakson tarkoitus

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetus tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

EPIONEN Kemia 2015. EPIONEN Kemia 2015

EPIONEN Kemia 2015. EPIONEN Kemia 2015 EPIONEN Kemia 2015 1 Epione Valmennus 2014. Ensimmäinen painos www.epione.fi ISBN 978-952-5723-40-3 Painopaikka: Kopijyvä Oy, Kuopio Tämän teoksen painamiseen käytetty paperi on saanut Pohjoismaisen ympäristömerkin.

Lisätiedot

Laborantti. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Laboratorioalan perustutkinto, 180 osp

Laborantti. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Laboratorioalan perustutkinto, 180 osp Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, 180 osp Laborantti Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 28.8.2013; Ammatillisen koulutuksen johtaja 14.8.2015, 139 Voimassa 1.8.2015 alkaen Sisältö Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti 2014

Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti 2014 Laboratorioalan osaamisala Lausuntopyyntö 9/421/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 Sisällys Laboratorioalan

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto

Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalalla työtehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotantoprosessien seurantaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Laboratorioissa tehdään

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto

Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalalla työtehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotantoprosessien seurantaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Laboratorioissa tehdään

Lisätiedot

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 3.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

Kemia. Opetuksen tavoitteet

Kemia. Opetuksen tavoitteet Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta yhtenä

Lisätiedot

Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016

Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016 Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016 Kemiaa tutkimaan 1. TYÖTURVALLISUUS 2 opetuskertaa S1 - Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot - Tutkimusprosessin eri vaiheet S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Koulutuskeskus Sedu. Laboratorioalan perustutkinto, laborantti. Laboratorioalan koulutusohjelma

OPETUSSUUNNITELMA. Koulutuskeskus Sedu. Laboratorioalan perustutkinto, laborantti. Laboratorioalan koulutusohjelma Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010 Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Laboratorioalan koulutusohjelma Käsitelty johtoryhmässä 15.12.2010. Hyväksytty VIPS-päätöksellä 256/2010 Reija Lepola

Lisätiedot

Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista. Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja

Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista. Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja Koulutusta ohjaavat ajatukset ja tavoitteet Ministeriö Työnantaja Määrälliset tavoitteet Valmiudet Opiskelija Yliopisto Asiantuntija

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

CHEM-A1250 KEMIAN PERUSTEET kevät 2016

CHEM-A1250 KEMIAN PERUSTEET kevät 2016 CHEM-A1250 KEMIAN PERUSTEET kevät 2016 Luennoitsijat Tuula Leskelä (huone B 201c, p. 0503439120) sähköposti: tuula.leskela@aalto.fi Gunilla Fabricius (huone C219, p. 0504095801) sähköposti: gunilla.fabricius@aalto.fi

Lisätiedot

Elintarviketieteiden kandiohjelma

Elintarviketieteiden kandiohjelma Elintarviketieteiden kandiohjelma MMTDK Ravitsemustiede, kiintiö 15 MMTDK Elintarviketieteet, kiintiö 60 MMTDK + BYTDK Molekyylibiotieteet, kiintiö 60 ETK ETK LuK 15 max 5 max 15 max 35 max 10 max 15 max

Lisätiedot

Lukion kemian OPS 2016

Lukion kemian OPS 2016 Lukion kemian OPS 2016 Tieteellisen maailmankuvan rakentuminen on lähtökohtana. muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden (ao. muutoksien jälkeen). Orgaaninen kemia pois KE1-kurssilta - yhdisteryhmät KE2-kurssiin

Lisätiedot

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen, syksy 2016

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen, syksy 2016 CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen, syksy 2016 Kontaktiopetus 70 h Luennot 44 h Laboratoriotyöt 24 h + 2 h = 26 h Oma työ 65 h Laskutuvat ja kotitehtävät 24 h Laboratoriotöiden loppuraportti

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 50 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 30 ov Perusopinnot, 40 ov )\VLRWHUDSLDQÃNRXOXWXVRKMHOPDÃHORNXXVVDÃ DORLWWDYDW NRRGL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012 Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012 Muutokset mahdollisia - tarkista kurssien tiedot aina WebOodista ja seuraa kurssien Noppa-sivuja! 28.6.2012 / AMa

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laborantti

OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laborantti OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laborantti Tekniikan alan apulaisrehtorin hyväksymä 29.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt 9.4.2015, 6. OPETUSSUUNNITELMA Sisällys LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

28.2.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering

28.2.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Kiinnostaako sinua elinympäristön tila ja siihen vaikuttavat tekijät? Kemikaali- Asumis- Työ- Elintarvike

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Kiinnostaako sinua elinympäristön tila ja siihen vaikuttavat tekijät? Kemikaali- Asumis- Työ- Elintarvike

Lisätiedot

Työpaja 3. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Työpaja 3. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Uudistuvat yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 14.-15.4.2015 Työpaja 3. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Marjatta Säisä, Opetushallitus Iltapäivän ohjelma (klo 13:00-16:00)

Lisätiedot

1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op

1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op 1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA 2 (42) Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo 1.8.2006 Muutokset hyväksytty 22.5.2007

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

YTO-aineiden integrointi: Kemian toteutus Työskentely maatalousalalla tutkinnon osaan

YTO-aineiden integrointi: Kemian toteutus Työskentely maatalousalalla tutkinnon osaan YTO-aineiden integrointi: Kemian toteutus 2017 - Työskentely maatalousalalla tutkinnon osaan Hämeen ammatti-instituutti, Mustiala Maatilatalouden osaamisala Lehtori Kirsi Lähde Osaamistavoitteet (OPS 2014)

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

OPS-MUUTOSINFO

OPS-MUUTOSINFO 1 OPS-MUUTOSINFO 3.9.201 Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma MUUTOKSEN TAUSTALLA 2 Oulun yliopiston strategia- ja rakennemuutokset Oulun yliopiston opetussuunnitelmatyön periaatteet o Opintojaksojen

Lisätiedot

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 2 Sisältö

Lisätiedot

Voimaantulo

Voimaantulo Ylä- Savon ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Laboratorioalan koulutusohjelma 120ov, Hyväksynyt rehtori Voimaantulo 1.8.2009 2009 Laajuus ov. Ohjeellinen suoritusjärjestys 1.vuo 2.vuo

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 17.5.2010 SISÄLLYS

Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 17.5.2010 SISÄLLYS 5 SISÄLLYS 1. JOHDANTO, LABORANTTI... 10 2.1 Laboratorionalan perustutkinnon tavoitteet... 11 2.1.1 Laborantin koulutusohjelma... 11 2.2 Laboratorioalan perustutkinnon muodostuminen laborantin koulutusohjelmassa...

Lisätiedot

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kuvat: vas. Fotolia, muut Sanoma Pro Oy FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8.

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8. 9. 11. b Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of 1 of 20 15.12.2015 17:36 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 20 15.12.2015 17:36 Pääaine (FM-opinnoissa): Fysiikka

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien laboratorioalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Laborantti. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Laboratorioalan perustutkinto, 180 osp

Laborantti. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Laboratorioalan perustutkinto, 180 osp Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, 180 osp Laborantti Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 28.8.2013; Ammatillisen koulutuksen johtaja 2.8.2016, 133 Voimassa 1.8.2016 alkaen Sisältö Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot ammatilliset näyttötutkinnot Suorita näyttötutkinto ammatilliset näyttötutkinnot ovat kemianteollisuudessa tuotantotehtävissä työskentelevien tutkintoja Tutkinnot suoritetaan työnäytöin, ja niihin vaadittavat

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 608 PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ TKK:ssa on vuodesta 1995 voinut suorittaa erityisen perusaineiden laajan oppimäärän. Ohjelmassa opiskeleville matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opetus on laajempaa

Lisätiedot

Reaktiot ja tasapaino

Reaktiot ja tasapaino Reaktiot ja tasapaino Kurssi 5, KE5 Kurssin yleiset tiedot Kurssi 5 (syventävä): Reaktiot ja tasapaino Tunnit (45min ja 1,5h): ma 14:10 14:55, ke 08:00 09:50, to 11:20 12:05 ja 14:10 14:55 pe 14:10 14:55

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

Aro Esansaari Määttä Pinola Tikkanen. Käsikirja. Lääketieteelliseen Teoria. Kandiakatemia

Aro Esansaari Määttä Pinola Tikkanen. Käsikirja. Lääketieteelliseen Teoria. Kandiakatemia Aro Esansaari Määttä Pinola Tikkanen Käsikirja Lääketieteelliseen Teoria Kandiakatemia Käsikirja: Teoria Tulen pitämään vanhempieni arvoisena sitä, joka on opettanut minulle tämän taidon, ja jakamaan hänen

Lisätiedot

Lukion kemian OPS 2016

Lukion kemian OPS 2016 Lukion kemian OPS 2016 Tieteellisen maailmankuvan rakentuminen on lähtökohtana. Keskeiset sisällöt muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden (ao. muutoksien jälkeen). Orgaaninen kemia pois KE1-kurssilta

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Työtä ohjaavat: - perustutkinnon perusteet (OPH) sekä - oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

KOODI OPINTOJAKSON NIMI OPETTAJA OPETUSMUO- OPETUKSEN VIIKON- KELLON- SALI PÄIVÄMÄÄRÄT & HUOMAU- TO& KOKEET MÄÄRÄ (h) PÄIVÄ AIKA TUKSET

KOODI OPINTOJAKSON NIMI OPETTAJA OPETUSMUO- OPETUKSEN VIIKON- KELLON- SALI PÄIVÄMÄÄRÄT & HUOMAU- TO& KOKEET MÄÄRÄ (h) PÄIVÄ AIKA TUKSET OULUN YLIOPISTO Kemian laitos 19.8.2011 OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA 2011-2012 SYYSLUKUKAUSI 2011 Lukujärjestys Lyhenteitä: ao = aineenopettaja, dem = demonstraatio, lu = luento, r = ryhmä, s = sovellutus,

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Kemiantekniikan osaston opintojaksot Lukuvuosi

Kemiantekniikan osaston opintojaksot Lukuvuosi Kemiantekniikan osaston opintojaksot Lukuvuosi 2005-2006 Erotustekniikan laboratorio Johtaja: Professori, TkT Juha Kallas Ke3110000 Nesteiden, kaasujen ja kiintoaineiden käsittely 5 2 1-2 Nesteiden, kaasujen

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Laboratoriotyön turvallisuus Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Jussi Sipilä, Leena Kaisalo ja Jarkko Ihanus Helsingin yliopisto, Kemian laitos Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / 14.11.2013

Lisätiedot

Autoalan Toplaaja kevät lukukausi 2014 fysiikka, kemia ja matematiikka

Autoalan Toplaaja kevät lukukausi 2014 fysiikka, kemia ja matematiikka Mörsky Virve 1/7 Autoalan Toplaaja kevät lukukausi 2014 fysiikka, kemia ja matematiikka Toivottavaahan olisi, että opiskelijat olisivat oikeasti työelämässä, jossa suorittaisivat oppimistehtäviä. Fysiikka

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

4 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT

4 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT 4 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa kaikille yhteisten opintojen aikana opiskelija luo perustan opiskelulleen ammattikorkeakoulussa ja kehittää omia

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen CHEM-A1000 1. jakson palautetilaisuus Tapani Vuorinen Sisältö 10:15 Aloitus ja ohjelma, Tapani 10:20 YTHS:n esittely & SÄTKY-kysely, Anna-Reetta 10:40 Vaihtoon 3. lukuvuotena, Heidi ja Kaisa 11:00 Omat

Lisätiedot

Reaktiot ja tasapaino

Reaktiot ja tasapaino Kurssi 5, KE5 Kurssin yleiset tiedot Kurssi 5 (syventävä/ohjattu tenttiminen*): Tunnit (ohjausajat ja labrat 1,5h): labrat: ke 12:15 14:00, ohjausajat: ti 14-15 ja pe 10-11 sopiiko? Kurssikirja: Reaktio

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 Sisältö 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 3 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot