5.13 LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA ( Tekniikan ja liikenteen ala ) PIRAMK / Laboratorioala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.13 LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA ( Tekniikan ja liikenteen ala ) PIRAMK / Laboratorioala"

Transkriptio

1 5.13 LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA ( Tekniikan ja liikenteen ala ) PIRAMK / Laboratorioala Koulutusohjelman tavoitteet ja sisältö Koulutusohjelma on laajuudeltaan 140 opintoviikkoa, johon sisältyy 20 opintoviikon laajuinen harjoittelu. Laboratorioalan koulutusohjelmasta valmistuvan tutkintonimike on laboratorioanalyytikko. Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa laboratorioalan osaajia vaativan analytiikan tehtäviin teollisuuden ja tutkimuslaitosten laboratorioihin ( mm. lääke-, elintarvike-, puunjalostus- ja kemian teollisuuteen sekä ympäristöalan ja lääketieteellisiin tutkimuslaboratorioihin ). Työtehtäviä ovat mm. tutkimus-, tuotekehitys- ja laadunvalvontatehtävät sekä osto-, myynti- ja asiakaspalvelutehtävät. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa vankat luonnontieteelliset tiedot ja taidot laboratorioalalta valmistuville. Laboratorioalalla työskentelevän on omattava analyyttistä ajattelua, kokonaisuuksien hallintaa, ongelmanratkaisutaitoja ja joustavaa monitaitoisuutta. Lisäksi hänen tulee olla selvillä alan merkityksestä ja vastuusta ympäristönsuojelun kannalta. Tutkinnon suorittaneen on laboratorioalan jatkuvasti kansainvälistyessä omattava hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä monipuoliset viestintätaidot erityisesti englannin kielessä. Tulosvastuullisuudesta seuraa, että tutkinnon suorittaneen tulee tiedostaa taloudellisuuden, palveluhenkisyyden ja yrittäjyyden sekä laatujärjestelmien merkitys. Laboratorioalan koulutusohjelman kaikille pakollisten ammattiopintojen lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus syventää tietojaan vaihtoehtoisten opintojen aloilla. Opiskelun tavoitteena on ongelmakeskeinen opiskelutapa, tutkimuksellisen työotteen kehittäminen, tiimityöskentely sekä työelämäyhteydet erilaisten projektien avulla ja harjoittelun aikana. Opiskelussa kehitetään taitoja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä informaatiojärjestelmien ja tiedonhaun hallintaan. Opiskelijoita ohjataan luomaan kansainvälisiä kontakteja vahvistamalla kielitaitoa alan englanninkielisen kirjallisuuden avulla, ohjaamalla kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun. Opiskelijoilla on toisen vuoden opintojen jälkeen mahdollisuus suorittaa opintoja ulkomailla henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan. 362

2 Opintojen rakenne laboratorioalan koulutusohjelmassa tekniikan ja liikenteen alalla Opintojen laajuus on 140 opintoviikkoa, johon sisältyy 20 opintoviikon harjoittelu. AMMATTIOPINNOT Laboratorioalan ammattiopinnot, 69 ov Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot, 10 ov PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot, 14 ov Laboratorioalan perusopinnot 1, 5 ov Laboratorioalan perusopinnot 2, 22 ov HARJOITTELU* 20 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov VAPAASTI VALITTA- VAT OPINNOT 10 ov *) harjoittelu 20 ov sisältyy laboratorioalan ammattiopintoihin Laboratorioalan koulutusohjelman ( tekniikan ja liikenteen ala) opintojen eteneminen PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUS- OPINNOT 14 ov 1. v 2. v 3. v 4. v Pakolliset yhteiset perusopinnot, 10 ov Orientoivat opinnot 1 ov Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov 1 Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius 4 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov 1 Y004 Tutkimustyön perusteet, 1 ov 1 Y005 Tietotekniikka, 1 ov 1 Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov 1 Kommunikaatiotaidot 5 ov Suomen kieli ja viestintä Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov 1 Y010 Ruotsin kieli, 2 ov 2 Y011A Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, 2ov 2 363

3 Vaihtoehtoiset perusopinnot, 4 ov 1.v 2.v 3.v 4.v Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov 1 Y014 Ympäristöprojekti, 2 ov 2 Y025 Projektiopinnot, 1 ov 1 Y002 Filosofian perusteet, 1 ov Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y024 Tietotekniikan alkeet, 1 ov Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov LABORATORIOALAN PERUSOPINNOT 1, 5 ov O031 Matematiikka 1, 1 ov 1 O032 Laboratoriotekniikka, 1 ov 1 O033 Työturvallisuus ja suojelu, 1 ov 1 O034 Ensiapu, 1 ov 1 O035 Ammattiin kasvu ja oppiminen 1 ov (1) LABORATORIOALAN PERUSOPINNOT 2, 22 ov O070 Matemaattis-luonnontieteellinen tietoperusta, 16 ov O071A Matematiikka 2, 1 ov 1 O071B Matematiikka 3, 1 ov 1 O072 Ammatillinen fysiikka, 4 ov 4 O073 Yleinen ja epäorgaaninen kemia, 4 ov 4 O074 Kemialliset analyysit, 6 ov 6 O080 Laboratoriotyötä tukevat toiminnot, 6 ov O081A Laboratorion tietotekniikka 1, 1 ov 1 O081B Laboratorion tietotekniikka 2, 1 ov 1 O082 Laboratorion laatujärjestelmät, 2 ov 1 1 O084 Työelämä ja yrittäjyys, 1 ov 1 O085 Laboratorioalan englanti, 1ov 1 LABORATORIOALAN AMMATTIOPINNOT 69 ov O520 Kemian opinnot, 15 ov O521 Epäorgaaninen kemia 2, 3 ov 3 O522 Fysikaalinen kemia ja radiokemia, 5 ov 5 O525 Orgaaninen kemia, 4 ov 4 O526 Synteesit, 3 ov 3 O530 Laiteanalytiikka 1, 17 ov O531A Spektrometria 1, 4 ov 4 O531B Spektrometria 2, 4 ov 4 O533A Kromatografia 1, 4 ov 4 O533B Kromatografia 2, 4 ov 4 O535 Tilastolliset menetelmät analytiikassa, 1 ov 1 O540 Bio- ja ympäristöanalytiikka, 17ov O541 Biokemia, 6 ov 6 O542A Mikrobiologia 1, 4 ov 4 O542B Mikrobiologia 2, 2 ov 2 O544 Ympäristötutkimus, 5 ov 5 O900 Harjoittelu 1 6 O901 Harjoittelu O700 Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot 10 ov

4 O720 Laiteanalytiikka 2 O721 Spektrometria 3, 2 ov O722 Kromatografia 3, 2 ov O723 Materiaalitestaukset, 2 ov O724 Projektityö, 2-4 ov O740 Biotieteellinen analytiikka O741 Biokemia 2, 2 ov O742 Molekyylibiologia, 4 ov O743 Kliininen immunologia, 2 ov O744 Projektityö, 2 4 ov O760 Ympäristömittaukset, 10 ov O910 OPINNÄYTETYÖ 10 ov 2 8 V VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOU- LUN YHTEISET PERUSOPINNOT 14 ov on kuvattu luvussa 4. LABORATORIOALAN PERUSOPINNOT 1 O031 MATEMATIIKKA 1 5 ov 1 ov Opiskelija hallitsee laboratoriotyössä tarvittavat tärkeimmät peruslaskutoimitukset ja osaa soveltaa niitä työssään. - prosenttilasku, yhtälöt, logaritmit, yksiköiden muuntaminen, liuoslaskut Luennot ja laskuharjoitukset. Launonen, Sorvali, Toivonen, Teknisten ammattien matematiikka, 3A, WSOY O032 LABORATORIOTEKNIIKKA 1 ov Opiskelija tuntee laboratoriotyössä tarvittavat perusvälineet sekä hallitsee niiden toiminta-, käyttö- ja laadunvarmistusperiaatteet. Opiskelija hankkii laboratoriotyön vesija reagenssihuollon edellyttämät perustiedot ja -taidot sekä omaksuu laboratoriotyön periaatteet. - kemiallisesti puhtaan veden valmistus ja säilytys - reagenssien valmistus ja säilytys - laboratoriotyöskentelyn perusvälineet ja niiden käyttö Luennot, laboratorioharjoitukset ja tehtävät. Laukkanen, R., Nykänen, R. ja Vuokila, O. Laboratoriotekniikka, Helsinki, Valtion painatuskeskus, uusin painos. O033 TYÖTURVALLISUUS JA - SUOJELU 1 ov Opiskelija tietää biologiset, fysikaaliset ja kemialliset sekä psyykkiset vaaratekijät ja pyrkii toiminnallaan varmistamaan oman, työyhteisön ja asiakkaan sekä ympäristön turvallisuuden. Opiskelija tuntee alaan liittyviä lakeja, asetuksia ja muita normeja. - fysikaaliset vaaratekijät - kemialliset ja biologiset vaaratekijät ja niistä syntyvien jätteiden asianmukainen ja turvallinen käsittely 365

5 - työsuojelu ja työsuojeluorganisaatio - psyykkinen työsuojelu - lait, asetukset ja muu normisto. Luennot ja tehtävät. Erkki Yrjänheikki, Laboratorio kehittyvänä työympäristönä, Työterveyslaitos, Helsinki O034 ENSIAPU 1 ov Osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. - hätäensiapu - toiminto muissa ensiapua vaativissa tilanteissa Luennot ja harjoitukset. Koskenvuo, K. ym., Ensiapuopas, Suomen punainen risti, Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä O035 AMMATTIIN KASVU JA OPPIMI- NEN 1 ov Opiskelija luo ja ylläpitää omaa henkilökohtaista opiskeluohjelmaansa ja tulee tietoiseksi ja kehittää itseään ammattiin kasvussa sekä seuraa aktiivisesti omaa oppimistaan ja ammatillista kasvuaan. - eettisyys, ammatillisuus, ammattiin kasvu, itsearviointi ja itseohjautuvuus sekä työskenteleminen ryhmässä, työpaikkavierailut Ohjattua opiskelua, osallistuminen yritysvierailuihin LABORATORIOALAN PERUSOPINNOT 2 22 ov O070 MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIETOPERUS- TA 16 ov O071A MATEMATIIKKA 2 O071B MATEMATIIKKA 3 1 ov 1 ov Opiskelija syventää ja laajentaa funktioiden käsittelytaitoaan. Hän osaa soveltaa lineaarista ja eksponentiaalista mallia sekä käyttää näiden yhteydessä myös logaritmi-, eksponentti-, polynomi- ja potenssi-yhtälöitä. Hän osaa tutkia erilaisia funktioita yhtälöillä, graafisilla ja numeerisilla menetelmillä sekä perehtyy derivaatan käyttöön muutosnopeuden mittana. Hän osaa soveltaa määrättyä integraalia mm. pinta-alalaskuihin. - reaalifunktio, funktion kuvaaja, potenssi-, eksponentti- ja logaritmifunktio, funktion raja-arvo ja jatkuvuus, funktion derivaatta ja derivoimissäännöt, integraalifunktion määritelmä, määrätty integraali ja tasokuvioiden alan laskeminen Luennot, harjoitustehtävät Matematiikka 1 1 ov Launonen, Sorvali, Toivonen, Teknisten ammattien matematiikka 3A, WSOY Majaniemi Antti, Matematiikka I, Differentiaali- ja integraalilaskentaa insinööriopiskelijoille, Kymdata-yhtiöt/Tieto-Kotka, 1995 O072 AMMATILLINEN FYSIIKKA 4 ov Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää laboratoriotyön kannalta keskeisimmät fysiikan ilmiöt ja osaa soveltaa teoriatietoa käytännön mittauksissa. 366

6 - fysiikan suure- ja mittajärjestelmät, mekaniikkaa, lämpöoppia, aaltoliikeoppia ja sähköoppia ammattialapainotteisesti. Luennot, lasku- ja laboratorioharjoitukset. O073 YLEINEN JA EPÄORGAANINEN KEMIA 4 ov Opiskelija osaa selostaa atomin rakenteen, jaksollisen järjestelmän ja kemiallisen sidoksen muodostumisen. Hän osaa kirjoittaa kemiallisten yhdisteiden kaavoja, nimetä epäorgaanisia yhdisteitä ja kirjoittaa reaktioyhtälöitä. Opiskelija osaa moolikäsitteen ja osaa soveltaa sitä kemiallisiin laskutehtäviin. Hän osaa selostaa kemiallisen tasapainon merkityksen reaktioiden kulussa ja tietää tasapainoon vaikuttavat tekijät. Opiskelija ymmärtää happo- / emäskäsitteen ja phkäsitteen sekä liukoisuustulokäsitteen ja osaa soveltaa niitä käytännön työskentelyssä. - atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä, kemialliset sidokset, epäorgaanisten yhdisteiden kaavat ja nimistö - reaktioyhtälöiden kirjoittaminen, moolikäsite, kemiallisia laskuharjoituksia - hapettuminen ja pelkistyminen - kemiallinen tasapaino - hapot ja emäkset - ph käsite ja puskuriliuokset - liukoisuustulo Luennot, ryhmätyöt ja laskuharjoitukset. Hakkarainen, M., Kemia (suom.) Gummerus 1997 O074 KEMIALLISET ANALYYSIT 6 ov Opiskelija tietää analyysin suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet. Hän ymmärtää käytettyjen menetelmien, mittausten ja laitteiden periaatteet. Opiskelija osaa tehdä gravimetrisiä ja titrimetrisiä analyysejä. Hän osaa laskea analyysitulokset ja ilmoittaa ne oikealla tarkkuudella. Opiskelija osaa käsitellä käyttämiään kemikaaleja ja niistä muodostuneita jätteitä asiallisesti ja turvallisesti. - laboratorioharjoituksia sekä niitä tukevaa teoriaa: gravimetrisiä analyysejä, happoemäs -titrauksia, hapetus-pelkistys - titrauksia, kompleksometrisiä titrauksia, potentiometrisiä ja konduktometrisiä titrauksia, automaattisen titraattorin käyttö, Karl-Fischer -titrauksia, kemiallisia laskutehtäviä Laboratorioharjoitukset, luennot ja laskuharjoitukset. Yleinen ja epäorgaaninen kemia ( osittain) Toivonen, Yliruokanen, Analyyttisen kemian harjoitustyöt, Kvantitatiivinen analyysi, Otatieto 834, Harris, Daniel,C., Quantitative Chemical Analysis, 5 th ed. W.H.Freeman & Company, New York O080 LABORATORIOTYÖTÄ TUKEVAT TOIMINNOT 6 ov O081A LABORATORION TIETOTEK- NIIKKA 1 1 ov O081B LABORATORION TIETOTEK- NIIKKA 2 1 ov Opiskelija pystyy hyödyntämään monipuolisesti eri sovellutusohjelmia raportoitaessa töiden ja analyysien tuloksia. Keskeisenä tavoitteena on tulosten kriittinen havainnol- 367

7 listaminen sekä tiedon verkostoitumisen hyödyntäminen. - Word, Excel, Power Point, Corel, Chem Window - ohjelmien imurointi verkosta ja asennus Ohjelmien esittelyt, opastetut ja itsenäiset harjoitustehtävät. O082 LABORATORION LAATUJÄRJES- TELMÄT 2 ov Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää laboratorion laatujärjestelmän ja siihen liittyvien osatekijöiden merkityksen analyysitulosten luotettavuuden kannalta. Opiskelija oppii käyttämään tilastollisia menetelmiä mittaustulosten oikeellisuuden arvioimiseksi. - laboratorion laatujärjestelmät, analyysimenetelmien laadunvarmistus, ja kalibrointimenetelmät sekä tilastollisten menetelmien käyttö tulosten arvioinnissa. Luennot ja tehtävät Laboratorioalan perusopinnot Jaarinen-Niiranen: Laboratorion analyysitekniikka (osin) O084 TYÖELÄMÄ JA YRITTÄJYYS 1 ov Tavoitteet Opiskelija - tuntee työlainsäädännön, erityisesti työsopimus-, työaika-, vuosiloma ja opintovapaalain sisällöt - tuntee työmarkkinajärjestöt ja työehtosopimusjärjestelmän sekä paikallisen osallistumisen mahdollisuudet - tutustuu koti- ja ulkomaisiin ura- ja rekrytointipalveluihin niin että osaa markkinoida osaamistaan. - työ- ja virkaehtosopimukset - työmarkkinajärjestöt ja niiden roolit yhteiskunnassa, paikallinen edunvalvonta - peruslait: työsopimus-, työaika-, vuosiloma- ja opintovapaalaki - työpaikan hakuun liittyviä kysymyksiä Luennot ja keskustelut Saarinen, M Työsuhdeasioiden käsikirja EDITA / Yritysjulkaisut. O085 LABORATORIOALAN ENGLANTI 1 ov Opintojakso antaa opiskelijalle harjoitusta erilaisten laboratorioalan työssä tarvittavien englanninkielisten tekstien ja käyttöohjeiden tulkinnassa. - englanninkielisten analyysiohjeiden ja laboratoriolaitteiden käyttöohjeiden tulkinta - englanninkielisten ammattitekstien tulkinta Ohjattu pari- ja ryhmätyö sekä itsenäinen työskentely LABORATORIOALAN AMMATTIOPINNOT 69 ov O520 KEMIAN OPINNOT 15 ov O521 EPÄORGAANINEN KEMIA 2 3 ov Opiskelija osaa jaksollista järjestelmää hyväksi käyttäen selostaa alkuaineiden ja niiden epäorgaanisten yhdisteiden tärkeimmät ominaisuudet ja tuntee kemianteollisuuden epäorgaanisia prosesseja. Opiskelija osaa 368

8 tehdä ionireaktioiden avulla kvalitatiivisen analyysin - analyyttisesti tärkeimpien ionien reaktioita ja kvalitatiivinen kokonais-analyysi - epämetalleja ja metalleja kemiallisine yhdisteineen sekä niihin liittyviä teollisuusprosesseja Luennot, raportit ja laboratorioharjoitukset Yleinen ja epäorgaaninen kemia ( osittain ) Hakkarainen, M., Kemia (suom.), Gummerus,1997. Muhonen & al.: Epäorgaanisen kemian perustyöt I B, Ionien reaktiot ja kvalitatiivinen analyysi, Helsingin yliopisto, Kemian laitos, uusin painos. O522 FYSIKAALINEN KEMIA JA RADIO- KEMIA 5 ov Opiskelija oppii laboratorioalan kannalta keskeisimmät fysikaalisen kemian ja radiokemian ilmiöt, analyysimenetelmät ja niiden teoreettiset perusteet. - aineen olomuodot ja niiden ominaisuudet, tiheyden ja viskositeetin määritys - pintailmiöt, pintajännitys ja adsorptio. - seokset, - lämpökemia, palamislämmön määritys pommikalorimetrillä. - reaktiokinetiikka - sähkökemia - radiokemian perusteet Luennot, laskuharjoitukset, laboratorioharjoitukset. Yleinen ja epäorgaaninen kemia Kirjallisuus Harris, Daniel,C., Quantitative Chemical Analysis, 5 th ed. W.H.Freeman & Company, New York O525 ORGAANINEN KEMIA, 4 ov Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tärkeimmät orgaaniset yhdisteet ja tuntee niiden kemiallisen ja fysikaalisen luonteen. Opiskelija tuntee orgaanisen kemian yleisimmät sovellutusalat ja teollisuuden valmistusprosessit sekä polymeerikemian perusteet. - hiilivedyt, alkoholit, fenolit, eetterit, karbonyyliyhdisteet, orgaaniset emäkset, heterosykliset yhdisteet, makromolekyylien kemiaa Luennot Laboratorioalan perusopinnot ja epäorgaaninen kemia McMurry J., Fundamentals of Organic Chemistry, 1998 O526 SYNTEESIT 3 ov Opiskelija tietää synteettisen työskentelyn perusvaatimukset ja työtavat siten, että hän osaa tehdä turvallisesti orgaanisia synteesejä laboratoriossa. - orgaanisen kemian synteettiset työmenetelmät - työturvallisuus orgaanisissa laboratoriotöissä. Laboratorioharjoitukset ja töihin liittyvät teorialuennot. 369

9 Orgaaninen kemia osittain. Simonen: Orgaanisen kemian synteettiset työmenetelmät, O530 LAITEANALYTIIKKA 1 17 ov O531A SPEKTROMETRIA 1 4 ov O531B SPEKTROMETRIA 2 4 ov Opintojaksot suoritettuaan opiskelija ymmärtää spektrometristen menetelmien perusteet, tuntee spektrometriset analyysimenetelmät ja niiden työtavat sekä spektrometrien rakenteet ja toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa säätää spektrometrit toimintakuntoon, käyttää ja huoltaa niitä sekä pitää ne toimintakunnossa. Opiskelija osaa tehdä spektrometrisiä määrityksiä asianmukaisine näytteenkäsittelyineen ja laskea mittaustulokset. - spektrometrian teoriaa, ultravioletti- ja näkyvän valon spektrofotometria, fluoresenssi-, atomiabsorptio- ja plasmaemissiospektrofotometria, sekä infrapuna-, massa-, ydinmagneettinen resonanssi- ja röntgenfluoresenssi-spektrometria Luennot ja laboratorioharjoitukset Laboratorioalan perusopinnot Jaarinen-Niiranen: Laboratorion analyysitekniikka, 1996 Harris, Daniel,C.,Quantitative Chemical Analysis, 5 th ed.,w.h.freeman & Company, New York O533A KROMATOGRAFIA 1 O533B KROMATOGRAFIA 2 4 ov 4 ov Opintojaksot suoritettuaan opiskelija ymmärtää kromatografisten erotusmenetelmien perusteet ja hallitsee niihin liittyvän sanaston, tuntee analyysimenetelmät ja työtavat, hallitsee kromatografialaitteiden rakenteet ja toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa tehdä kromatografisia määrityksiä näytteenkäsittelyineen ja laskea mittaustulokset sekä selvittää niiden luotettavuuden tilastollisin menetelmin. Opiskelija tuntee automaation merkityksen sekä käyttömahdollisuudet kromatografiassa. - kromatografian määrittely, kromatografialajien luokittelu, kromatografiasanasto ja lyhenteet, kromatografiatekniikat ( ioninvaihto-, adsorptio, paperi-, ohutkerros-, ekskluusio-, kaasu-, neste-, ioni- ja ylikriittinen kromatografia) Luennot ja laboratorioharjoitukset Laboratorioalan perusopinnot Jaarinen-Niiranen: Laboratorion analyysitekniikka, 1996 Harris, Daniel,C.,Quantitative Chemical Analysis, 5 th ed.,w.h.freeman & Company, New York O535 TILASTOLLISET MENETELMÄT ANALYTIIKASSA 1 ov Opiskelija syventää tilastotieteen opintojaan laboratoriotyöskentelyyn soveltaen keskittyen erikoisesti tilastollisen tuloksen tulkintaan. - tilastojen muodostaminen ja kuvaaminen - parametrien estimointi - tilastollinen testaaminen - tilastolliset menetelmät laadunvalvonnassa Luennot ja laboratorioharjoituksiin liittyvät harjoitukset. 370

10 0540 BIO- JA YMPÄRISTÖANALYTIIKKA 17 ov O541 BIOKEMIA 6 ov Opiskelija tietää biokemiallisesti tärkeimmät aineryhmät, niiden rakenteet, olennaisimmat reaktiot ja merkityksen elintoiminnoille. Hän osaa selvittää keskeisimmät aineenvaihduntareaktiot, niiden merkityksen ja niihin vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa suorittaa tavallisimpia biokemiallisia analyysejä. - erilaisten solujen rakenne ja toiminta, hiilihydraatit, lipidit, proteiinit, entsyymit, nukleiinihapot, metabolian yleispiirteet ja säätely, biokemian työmenetelmiä Luennot, laboratorioharjoitukset Orgaaninen kemia ( osittain ) Campbell, M.,K., Biochemistry, 1999 O542A MIKROBIOLOGIA 1 O542B MIKROBIOLOGIA 2 4 ov 2 ov Opiskelija osaa selostaa mikrobien pääryhmät, niiden solurakenteita, tärkeimpiä ominaisuuksia sekä hyöty - ja haittavaikutuksia. Opiskelija tietää mikrobien tärkeimmät kasvuvaatimukset, ymmärtää mikrobien merkityksen ihmisen terveydelle ja tietää ympäristön mikrobiologisen toiminnan. Hän tietää mikrobien merkityksen elintarvikehygieniassa, elintarvikkeiden valmistuksessa, bioteknisissä prosesseissa ja ympäristön puhdistuksessa. Opiskelija osaa työskennellä aseptisesti ja käyttää erilaisia sterilointimenetelmiä sekä noudattaa työturvallisuusohjeita. Hän osaa identifioida mikrobeja erilaisilla tunnistusmenetelmillä. Opiskelija osaa tehdä hygieenisen vesianalyysin SF-standardiohjeiden mukaan. - mikrobien ryhmittely, kasvuvaatimukset, aineenvaihdunta ja genetiikka - patogeeniset mikrobit, mikrobiekologia - elintarvikemikrobiologian sekä bio- ja geenitekniikan perusteet - aseptinen työskentely ja sterilointimenetelmät, mikrobien viljelytekniikat - mikrobien identifiointi ja mikroskopointi - hygieeninen vesianalyysi Luennot, laboratorioharjoitukset. Lim, D. Microbiology, McGraw-Hill, 1998 Kelley S, Post F. J., Microbiology techniques, 1991 Post F. J., A Laboratory Manual for Food Microbiology and Biotechnology, O544 YMPÄRISTÖTUTKIMUS 5 ov Opiskelija osaa selostaa ekologian peruskäsitteet ja tietää ekologianmerkityksen yksilön ja yhteisön kannalta. Opiskelija tutustuu limnologian perusteisiin. Hän tietää ekosysteemin lainalaisuudet ja ottaa huomioon ympäristön ammattialallaan sekä yksityishenkilönä. Opiskelija perehtyy kemikaalien kiertokulkuun ympäristössä, kemikaalipäästöihin ja ympäristömyrkkyihin. Hän osaa tehdä ympäristön tilaa selvittäviä analyysejä. - ekologian käsitteistö - ekologiasta ainekierrot, kemikaalien ja ympäristömyrkkyjen vaikutukset ekosysteemeihin - limnologian perusteita ja vesianalyysi ympäristövesistä, maaperä- ja ilmanäytteiden analytiikkaa Luennot, raportit ja laboratorioharjoitukset. Laboratorioalan perusopinnot Ihminen ja ympäristö Ekologian perusteet Spektrometriasta osa (UV/VIS, AAS ) 371

11 Pleym & al.(suom. Sundberg): Ympäristötekniikka Paasivirta: Ympäristökemian perusteet O700 VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 10 ov Opiskelija hankkii oman kiinnostuksensa mukaista ja työelämän tarpeita vastaavaa erityisosaamista ja kehittää asiantuntemustaan seuraavien syventävien ammattiopintojen alueilta: - Laiteanalytiikka 2 - Biotieteellinen analytiikka - Ympäristömittaukset Opiskelija valitsee yhteensä 10 ov yhdeltä tai kahdelta opintojaksolta, vähintään 4 ov laajuisena. O720 Laiteanalytiikka 2: - Spektrometria 3, 2 ov - Kromatografia 3, 2 ov - Materiaalitestaukset, 2 ov - Projektityö, 2-4 ov Opiskelija syventää ja laajentaa tietojaan erilaisista laitetekniikoista, menetelmistä ja sovelluksista sekä niiden kehittämisestä spektrometrian ja kromatografian alueella sekä materiaalitestauksessa mm. reologian ja mikroskopian alueella. O740 Biotieteellinen analytiikka: - Biokemia 2, 2 ov - Molekyylibiologia, 4 ov - Kliininen immunologia, 2 ov - Projektityö, 2-4 ov Opiskelija syventää tietojaan biokemian alueella. Opiskelija ymmärtää nukleiinihappojen ja geenien rakenteen ja merkityksen. Hän osaa geenitekniikan perusmenetelmät ja ymmärtää niihin liittyvät työtavat. Opiskelija tuntee immunologian peruskäsitteet ja elimistön immuunijärjestelmän periaatteet. Hän osaa tehdä immunologisia määrityksiä ja ymmärtää niiden merkityksen laboratorioanalytiikassa. O760 Ympäristömittaukset: Tämän alueen opintoja on mahdollista suorittaa Tampereen ammattikorkeakoulussa prosessitekniikan koulutusohjelman ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehdossa. Opiskelija omaksuu ympäristöteknisten mittausten teoriaan liittyvät perustiedot sekä käytännön mittaustöissä tarvittavat taidot ja valmiudet erilaisten mittalaitteiden käyttöön ja huoltoon. Teoriaopetuksen ja laboratorioharjoitusten lisäksi opiskelija voi osallistua työelämän tutkimus- ja kehitysprojekteihin ko. alueella. O900 HARJOITTELU 1 6 ov Opiskelija tutustuu laboratorioalan työhön ja työympäristöön sekä harjoittelee laboratoriotyön perusmenetelmiä. Laboratoriotyöskentelyn perusmenetelmiä; ph- ja johtokykymittauksia, titrimetriaa, spektrometrisiä määrityksiä ja/tai mikrobiologisia määrityksiä. Laatujärjestelmät laboratoriotyöskentelyssä. 1. vuoden ammatilliset opinnot O901 HARJOITTELU 2 14 ov Opiskelija perehtyy harjoittelussaan siihen laboratorioalaan, jolta on valinnut syventävät ammattiopintonsa ja jolta alueelta tekee opinnäytetyön. Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan laiteanalytiikan, biotieteellisen analytiikan, tai ympäristömittausten alueella tai muulla laboratoriotyöskentelyn alueella. Laboratorioalan perus- ja ammattiopinnot 372

12 O910 OPINNÄYTETYÖ 10 ov Opinnäytetyö on opintoihin kuuluva itsenäinen opintosuoritus, jossa opiskelija soveltaa ja kehittää tietojaan ja taitojaan sekä syventää ammatillista osaamistaan ammattiopintojensa jollakin osaamisalueella. Opinnäytetyö on kokoava näyttö opiskelijan osaamisesta. Opiskelija laatii opinnäytetyön omaan ammattialaansa liittyvästä aiheesta. Se on opiskelijan tai opiskelijaryhmän itsenäisesti tekemä: - suunnittelu-, selvitys-, analysointi tai tuotekehitystyö, - työelämän kehittämisprojekti, laatutyöhön liittyvä projekti, - laiteanalytiikkaan liittyvä tai analyysimenetelmien kehittämiseen liittyvä työ, - opetusmateriaali tai opetusvideo. Toteutus Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti opintojen loppuvaiheessa. Opinnäytetyöprosessiin kuuluvat idea- ja suunnitelmaseminaarit sekä opinnäytetyön luovutusseminaari. Opinnäytetyön laajuus on 10 ov, josta kokeellisen osan tekemiseen varataan aikaa n. 6 ov. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti työelämän aiheista ja tarpeista lähtien. : - Yhteiset perusopinnot ( pääosin ) - Laboratorioalan perusopinnot - Laboratorioalan ammattiopinnot (pääosin) - Syventävät ammattiopinnot (pääosin) 373

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Vahvistettu 22.6.2010 Rehtorin päätös 47/10/2010 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMIALA... 3 3. LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON RAKENNE

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi.

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. Tutkii luontoa, sen rakenteita ja ilmiöitä. Tutkii ainetta, sen koostumusta ja ominaisuuksia sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. 1. oppiaineena ja tieteen alana 2. n opetuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Laboratorioalan perustutkinto, laborantti 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Laboratorioalan perustutkinnon, laborantti, toteutus ammatillisena

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Metropolian OPO-info 2.11.2012

Metropolian OPO-info 2.11.2012 BIO- ja ELINTARVIKE- TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Metropolian OPO-info 2.11.2012 Carola Fortelius koulutusvastaava 1 Biotekniikka on maailman vanhimpia tekniikan aloja. Ihminen on tiedostamattaan käyttänyt

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Laboratorioalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Laboratorioalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 12.5.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 3.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen, syksy 2016

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen, syksy 2016 CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen, syksy 2016 Kontaktiopetus 70 h Luennot 44 h Laboratoriotyöt 24 h + 2 h = 26 h Oma työ 65 h Laskutuvat ja kotitehtävät 24 h Laboratoriotöiden loppuraportti

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto

Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalalla työtehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotantoprosessien seurantaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Laboratorioissa tehdään

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

CHEM-A1250 KEMIAN PERUSTEET kevät 2016

CHEM-A1250 KEMIAN PERUSTEET kevät 2016 CHEM-A1250 KEMIAN PERUSTEET kevät 2016 Luennoitsijat Tuula Leskelä (huone B 201c, p. 0503439120) sähköposti: tuula.leskela@aalto.fi Gunilla Fabricius (huone C219, p. 0504095801) sähköposti: gunilla.fabricius@aalto.fi

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Koulutuskeskus Sedu. Laboratorioalan perustutkinto, laborantti. Laboratorioalan koulutusohjelma

OPETUSSUUNNITELMA. Koulutuskeskus Sedu. Laboratorioalan perustutkinto, laborantti. Laboratorioalan koulutusohjelma Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010 Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Laboratorioalan koulutusohjelma Käsitelty johtoryhmässä 15.12.2010. Hyväksytty VIPS-päätöksellä 256/2010 Reija Lepola

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

OPS-MUUTOSINFO

OPS-MUUTOSINFO 1 OPS-MUUTOSINFO 3.9.201 Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma MUUTOKSEN TAUSTALLA 2 Oulun yliopiston strategia- ja rakennemuutokset Oulun yliopiston opetussuunnitelmatyön periaatteet o Opintojaksojen

Lisätiedot

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8.

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8. 9. 11. b Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo 1.8.2006 Muutokset hyväksytty 22.5.2007

Lisätiedot

Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 17.5.2010 SISÄLLYS

Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 17.5.2010 SISÄLLYS 5 SISÄLLYS 1. JOHDANTO, LABORANTTI... 10 2.1 Laboratorionalan perustutkinnon tavoitteet... 11 2.1.1 Laborantin koulutusohjelma... 11 2.2 Laboratorioalan perustutkinnon muodostuminen laborantin koulutusohjelmassa...

Lisätiedot

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kuvat: vas. Fotolia, muut Sanoma Pro Oy FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien laboratorioalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

Voimaantulo

Voimaantulo Ylä- Savon ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Laboratorioalan koulutusohjelma 120ov, Hyväksynyt rehtori Voimaantulo 1.8.2009 2009 Laajuus ov. Ohjeellinen suoritusjärjestys 1.vuo 2.vuo

Lisätiedot

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen CHEM-A1000 1. jakson palautetilaisuus Tapani Vuorinen Sisältö 10:15 Aloitus ja ohjelma, Tapani 10:20 YTHS:n esittely & SÄTKY-kysely, Anna-Reetta 10:40 Vaihtoon 3. lukuvuotena, Heidi ja Kaisa 11:00 Omat

Lisätiedot

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Työtä ohjaavat: - perustutkinnon perusteet (OPH) sekä - oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of 1 of 20 15.12.2015 17:36 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 20 15.12.2015 17:36 Pääaine (FM-opinnoissa): Fysiikka

Lisätiedot

Reaktiot ja tasapaino

Reaktiot ja tasapaino Reaktiot ja tasapaino Kurssi 5, KE5 Kurssin yleiset tiedot Kurssi 5 (syventävä): Reaktiot ja tasapaino Tunnit (45min ja 1,5h): ma 14:10 14:55, ke 08:00 09:50, to 11:20 12:05 ja 14:10 14:55 pe 14:10 14:55

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Työhygienian erikoistumiskoulutus

Työhygienian erikoistumiskoulutus Työhygienian erikoistumiskoulutus Työhygieenikon osaamistavoitteet Tuntee työympäristön altisteet ja olosuhteet ja niiden mahdolliset vaikutukset ihmisen terveyteen, työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 Sisältö 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 3 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 SISÄLTÖ 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 1 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

KOODI OPINTOJAKSON NIMI OPETTAJA OPETUSMUO- OPETUKSEN VIIKON- KELLON- SALI PÄIVÄMÄÄRÄT & HUOMAU- TO& KOKEET MÄÄRÄ (h) PÄIVÄ AIKA TUKSET

KOODI OPINTOJAKSON NIMI OPETTAJA OPETUSMUO- OPETUKSEN VIIKON- KELLON- SALI PÄIVÄMÄÄRÄT & HUOMAU- TO& KOKEET MÄÄRÄ (h) PÄIVÄ AIKA TUKSET OULUN YLIOPISTO Kemian laitos 19.8.2011 OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA 2011-2012 SYYSLUKUKAUSI 2011 Lukujärjestys Lyhenteitä: ao = aineenopettaja, dem = demonstraatio, lu = luento, r = ryhmä, s = sovellutus,

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

YYttrium. WTungsten. Hydrogen

YYttrium. WTungsten. Hydrogen 74 WTungsten 1 H Hydrogen 39 YYttrium? 183.84 1.0079 88.906 Mihin voin työllistyä? kemistit sijoittuvat työelämässä yleensä asiantuntija- ja esimiestehtäviin: tutkimus, tuote- ja prosessikehitys, laaduntarkkailu,

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne Tutkinnon uudistus Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin tutkintojen tavoitteet ja rakenne HUOM: tämä kalvosarja ei edusta mitään virallista kantaa. Se perustuu Nevanlinnan vetämässä tavoitetyöryhmässä

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Laborantti. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Laboratorioalan perustutkinto, 180 osp

Laborantti. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Laboratorioalan perustutkinto, 180 osp Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, 180 osp Laborantti Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 28.8.2013; Ammatillisen koulutuksen johtaja 2.8.2016, 133 Voimassa 1.8.2016 alkaen Sisältö Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia

KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia Arvostelu: koe 60 %, tuntitestit (n. 3 kpl) 20 %, kokeelliset työt ja palautettavat tehtävät 20 %. Kurssikokeesta saatava kuitenkin vähintään 5. Uusintakokeessa testit,

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / KEMIA

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / KEMIA AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / KEMIA Oppiaineen tehtävä Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi Seinäjoelle? Tarve koulutuksen järjestämiselle nousi esiin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Kemiantekniikan osaston opintojaksot Lukuvuosi

Kemiantekniikan osaston opintojaksot Lukuvuosi Kemiantekniikan osaston opintojaksot Lukuvuosi 2005-2006 Erotustekniikan laboratorio Johtaja: Professori, TkT Juha Kallas Ke3110000 Nesteiden, kaasujen ja kiintoaineiden käsittely 5 2 1-2 Nesteiden, kaasujen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Kemia. Fritz Haber. Carl Bosch. 7. Esimerkkejä: Haber-Bosch ja ammoniakin valmistus Tutkii luontoa, sen rakenteita

Kemia. Fritz Haber. Carl Bosch. 7. Esimerkkejä: Haber-Bosch ja ammoniakin valmistus Tutkii luontoa, sen rakenteita Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita ja ilmiöitä. Tutkii ainetta, sen koostumusta ja ominaisuuksia sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. 7. Esimerkkejä: Haber-Bosch ja ammoniakin

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

YYttrium. WTungsten. Hydrogen

YYttrium. WTungsten. Hydrogen 74 WTungsten 1 H Hydrogen 39 YYttrium? 183.84 1.0079 88.906 Mihin voin työllistyä? kemistit sijoittuvat työelämässä yleensä asiantuntija- ja esimiestehtäviin: tutkimus, tuote- ja prosessikehitys, laaduntarkkailu,

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa Opetusneuvos Tiina Tähkä

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa Opetusneuvos Tiina Tähkä Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa 14.11.2015 Opetusneuvos Tiina Tähkä MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot