5.13 LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA ( Tekniikan ja liikenteen ala ) PIRAMK / Laboratorioala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.13 LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA ( Tekniikan ja liikenteen ala ) PIRAMK / Laboratorioala"

Transkriptio

1 5.13 LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA ( Tekniikan ja liikenteen ala ) PIRAMK / Laboratorioala Koulutusohjelman tavoitteet ja sisältö Koulutusohjelma on laajuudeltaan 140 opintoviikkoa, johon sisältyy 20 opintoviikon laajuinen harjoittelu. Laboratorioalan koulutusohjelmasta valmistuvan tutkintonimike on laboratorioanalyytikko. Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa laboratorioalan osaajia vaativan analytiikan tehtäviin teollisuuden ja tutkimuslaitosten laboratorioihin ( mm. lääke-, elintarvike-, puunjalostus- ja kemian teollisuuteen sekä ympäristöalan ja lääketieteellisiin tutkimuslaboratorioihin ). Työtehtäviä ovat mm. tutkimus-, tuotekehitys- ja laadunvalvontatehtävät sekä osto-, myynti- ja asiakaspalvelutehtävät. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa vankat luonnontieteelliset tiedot ja taidot laboratorioalalta valmistuville. Laboratorioalalla työskentelevän on omattava analyyttistä ajattelua, kokonaisuuksien hallintaa, ongelmanratkaisutaitoja ja joustavaa monitaitoisuutta. Lisäksi hänen tulee olla selvillä alan merkityksestä ja vastuusta ympäristönsuojelun kannalta. Tutkinnon suorittaneen on laboratorioalan jatkuvasti kansainvälistyessä omattava hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä monipuoliset viestintätaidot erityisesti englannin kielessä. Tulosvastuullisuudesta seuraa, että tutkinnon suorittaneen tulee tiedostaa taloudellisuuden, palveluhenkisyyden ja yrittäjyyden sekä laatujärjestelmien merkitys. Laboratorioalan koulutusohjelman kaikille pakollisten ammattiopintojen lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus syventää tietojaan vaihtoehtoisten opintojen aloilla. Opiskelun tavoitteena on ongelmakeskeinen opiskelutapa, tutkimuksellisen työotteen kehittäminen, tiimityöskentely sekä työelämäyhteydet erilaisten projektien avulla ja harjoittelun aikana. Opiskelussa kehitetään taitoja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä informaatiojärjestelmien ja tiedonhaun hallintaan. Opiskelijoita ohjataan luomaan kansainvälisiä kontakteja vahvistamalla kielitaitoa alan englanninkielisen kirjallisuuden avulla, ohjaamalla kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun. Opiskelijoilla on toisen vuoden opintojen jälkeen mahdollisuus suorittaa opintoja ulkomailla henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan. 362

2 Opintojen rakenne laboratorioalan koulutusohjelmassa tekniikan ja liikenteen alalla Opintojen laajuus on 140 opintoviikkoa, johon sisältyy 20 opintoviikon harjoittelu. AMMATTIOPINNOT Laboratorioalan ammattiopinnot, 69 ov Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot, 10 ov PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot, 14 ov Laboratorioalan perusopinnot 1, 5 ov Laboratorioalan perusopinnot 2, 22 ov HARJOITTELU* 20 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov VAPAASTI VALITTA- VAT OPINNOT 10 ov *) harjoittelu 20 ov sisältyy laboratorioalan ammattiopintoihin Laboratorioalan koulutusohjelman ( tekniikan ja liikenteen ala) opintojen eteneminen PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUS- OPINNOT 14 ov 1. v 2. v 3. v 4. v Pakolliset yhteiset perusopinnot, 10 ov Orientoivat opinnot 1 ov Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov 1 Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius 4 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov 1 Y004 Tutkimustyön perusteet, 1 ov 1 Y005 Tietotekniikka, 1 ov 1 Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov 1 Kommunikaatiotaidot 5 ov Suomen kieli ja viestintä Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov 1 Y010 Ruotsin kieli, 2 ov 2 Y011A Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, 2ov 2 363

3 Vaihtoehtoiset perusopinnot, 4 ov 1.v 2.v 3.v 4.v Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov 1 Y014 Ympäristöprojekti, 2 ov 2 Y025 Projektiopinnot, 1 ov 1 Y002 Filosofian perusteet, 1 ov Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y024 Tietotekniikan alkeet, 1 ov Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov LABORATORIOALAN PERUSOPINNOT 1, 5 ov O031 Matematiikka 1, 1 ov 1 O032 Laboratoriotekniikka, 1 ov 1 O033 Työturvallisuus ja suojelu, 1 ov 1 O034 Ensiapu, 1 ov 1 O035 Ammattiin kasvu ja oppiminen 1 ov (1) LABORATORIOALAN PERUSOPINNOT 2, 22 ov O070 Matemaattis-luonnontieteellinen tietoperusta, 16 ov O071A Matematiikka 2, 1 ov 1 O071B Matematiikka 3, 1 ov 1 O072 Ammatillinen fysiikka, 4 ov 4 O073 Yleinen ja epäorgaaninen kemia, 4 ov 4 O074 Kemialliset analyysit, 6 ov 6 O080 Laboratoriotyötä tukevat toiminnot, 6 ov O081A Laboratorion tietotekniikka 1, 1 ov 1 O081B Laboratorion tietotekniikka 2, 1 ov 1 O082 Laboratorion laatujärjestelmät, 2 ov 1 1 O084 Työelämä ja yrittäjyys, 1 ov 1 O085 Laboratorioalan englanti, 1ov 1 LABORATORIOALAN AMMATTIOPINNOT 69 ov O520 Kemian opinnot, 15 ov O521 Epäorgaaninen kemia 2, 3 ov 3 O522 Fysikaalinen kemia ja radiokemia, 5 ov 5 O525 Orgaaninen kemia, 4 ov 4 O526 Synteesit, 3 ov 3 O530 Laiteanalytiikka 1, 17 ov O531A Spektrometria 1, 4 ov 4 O531B Spektrometria 2, 4 ov 4 O533A Kromatografia 1, 4 ov 4 O533B Kromatografia 2, 4 ov 4 O535 Tilastolliset menetelmät analytiikassa, 1 ov 1 O540 Bio- ja ympäristöanalytiikka, 17ov O541 Biokemia, 6 ov 6 O542A Mikrobiologia 1, 4 ov 4 O542B Mikrobiologia 2, 2 ov 2 O544 Ympäristötutkimus, 5 ov 5 O900 Harjoittelu 1 6 O901 Harjoittelu O700 Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot 10 ov

4 O720 Laiteanalytiikka 2 O721 Spektrometria 3, 2 ov O722 Kromatografia 3, 2 ov O723 Materiaalitestaukset, 2 ov O724 Projektityö, 2-4 ov O740 Biotieteellinen analytiikka O741 Biokemia 2, 2 ov O742 Molekyylibiologia, 4 ov O743 Kliininen immunologia, 2 ov O744 Projektityö, 2 4 ov O760 Ympäristömittaukset, 10 ov O910 OPINNÄYTETYÖ 10 ov 2 8 V VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOU- LUN YHTEISET PERUSOPINNOT 14 ov on kuvattu luvussa 4. LABORATORIOALAN PERUSOPINNOT 1 O031 MATEMATIIKKA 1 5 ov 1 ov Opiskelija hallitsee laboratoriotyössä tarvittavat tärkeimmät peruslaskutoimitukset ja osaa soveltaa niitä työssään. - prosenttilasku, yhtälöt, logaritmit, yksiköiden muuntaminen, liuoslaskut Luennot ja laskuharjoitukset. Launonen, Sorvali, Toivonen, Teknisten ammattien matematiikka, 3A, WSOY O032 LABORATORIOTEKNIIKKA 1 ov Opiskelija tuntee laboratoriotyössä tarvittavat perusvälineet sekä hallitsee niiden toiminta-, käyttö- ja laadunvarmistusperiaatteet. Opiskelija hankkii laboratoriotyön vesija reagenssihuollon edellyttämät perustiedot ja -taidot sekä omaksuu laboratoriotyön periaatteet. - kemiallisesti puhtaan veden valmistus ja säilytys - reagenssien valmistus ja säilytys - laboratoriotyöskentelyn perusvälineet ja niiden käyttö Luennot, laboratorioharjoitukset ja tehtävät. Laukkanen, R., Nykänen, R. ja Vuokila, O. Laboratoriotekniikka, Helsinki, Valtion painatuskeskus, uusin painos. O033 TYÖTURVALLISUUS JA - SUOJELU 1 ov Opiskelija tietää biologiset, fysikaaliset ja kemialliset sekä psyykkiset vaaratekijät ja pyrkii toiminnallaan varmistamaan oman, työyhteisön ja asiakkaan sekä ympäristön turvallisuuden. Opiskelija tuntee alaan liittyviä lakeja, asetuksia ja muita normeja. - fysikaaliset vaaratekijät - kemialliset ja biologiset vaaratekijät ja niistä syntyvien jätteiden asianmukainen ja turvallinen käsittely 365

5 - työsuojelu ja työsuojeluorganisaatio - psyykkinen työsuojelu - lait, asetukset ja muu normisto. Luennot ja tehtävät. Erkki Yrjänheikki, Laboratorio kehittyvänä työympäristönä, Työterveyslaitos, Helsinki O034 ENSIAPU 1 ov Osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. - hätäensiapu - toiminto muissa ensiapua vaativissa tilanteissa Luennot ja harjoitukset. Koskenvuo, K. ym., Ensiapuopas, Suomen punainen risti, Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä O035 AMMATTIIN KASVU JA OPPIMI- NEN 1 ov Opiskelija luo ja ylläpitää omaa henkilökohtaista opiskeluohjelmaansa ja tulee tietoiseksi ja kehittää itseään ammattiin kasvussa sekä seuraa aktiivisesti omaa oppimistaan ja ammatillista kasvuaan. - eettisyys, ammatillisuus, ammattiin kasvu, itsearviointi ja itseohjautuvuus sekä työskenteleminen ryhmässä, työpaikkavierailut Ohjattua opiskelua, osallistuminen yritysvierailuihin LABORATORIOALAN PERUSOPINNOT 2 22 ov O070 MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIETOPERUS- TA 16 ov O071A MATEMATIIKKA 2 O071B MATEMATIIKKA 3 1 ov 1 ov Opiskelija syventää ja laajentaa funktioiden käsittelytaitoaan. Hän osaa soveltaa lineaarista ja eksponentiaalista mallia sekä käyttää näiden yhteydessä myös logaritmi-, eksponentti-, polynomi- ja potenssi-yhtälöitä. Hän osaa tutkia erilaisia funktioita yhtälöillä, graafisilla ja numeerisilla menetelmillä sekä perehtyy derivaatan käyttöön muutosnopeuden mittana. Hän osaa soveltaa määrättyä integraalia mm. pinta-alalaskuihin. - reaalifunktio, funktion kuvaaja, potenssi-, eksponentti- ja logaritmifunktio, funktion raja-arvo ja jatkuvuus, funktion derivaatta ja derivoimissäännöt, integraalifunktion määritelmä, määrätty integraali ja tasokuvioiden alan laskeminen Luennot, harjoitustehtävät Matematiikka 1 1 ov Launonen, Sorvali, Toivonen, Teknisten ammattien matematiikka 3A, WSOY Majaniemi Antti, Matematiikka I, Differentiaali- ja integraalilaskentaa insinööriopiskelijoille, Kymdata-yhtiöt/Tieto-Kotka, 1995 O072 AMMATILLINEN FYSIIKKA 4 ov Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää laboratoriotyön kannalta keskeisimmät fysiikan ilmiöt ja osaa soveltaa teoriatietoa käytännön mittauksissa. 366

6 - fysiikan suure- ja mittajärjestelmät, mekaniikkaa, lämpöoppia, aaltoliikeoppia ja sähköoppia ammattialapainotteisesti. Luennot, lasku- ja laboratorioharjoitukset. O073 YLEINEN JA EPÄORGAANINEN KEMIA 4 ov Opiskelija osaa selostaa atomin rakenteen, jaksollisen järjestelmän ja kemiallisen sidoksen muodostumisen. Hän osaa kirjoittaa kemiallisten yhdisteiden kaavoja, nimetä epäorgaanisia yhdisteitä ja kirjoittaa reaktioyhtälöitä. Opiskelija osaa moolikäsitteen ja osaa soveltaa sitä kemiallisiin laskutehtäviin. Hän osaa selostaa kemiallisen tasapainon merkityksen reaktioiden kulussa ja tietää tasapainoon vaikuttavat tekijät. Opiskelija ymmärtää happo- / emäskäsitteen ja phkäsitteen sekä liukoisuustulokäsitteen ja osaa soveltaa niitä käytännön työskentelyssä. - atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä, kemialliset sidokset, epäorgaanisten yhdisteiden kaavat ja nimistö - reaktioyhtälöiden kirjoittaminen, moolikäsite, kemiallisia laskuharjoituksia - hapettuminen ja pelkistyminen - kemiallinen tasapaino - hapot ja emäkset - ph käsite ja puskuriliuokset - liukoisuustulo Luennot, ryhmätyöt ja laskuharjoitukset. Hakkarainen, M., Kemia (suom.) Gummerus 1997 O074 KEMIALLISET ANALYYSIT 6 ov Opiskelija tietää analyysin suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet. Hän ymmärtää käytettyjen menetelmien, mittausten ja laitteiden periaatteet. Opiskelija osaa tehdä gravimetrisiä ja titrimetrisiä analyysejä. Hän osaa laskea analyysitulokset ja ilmoittaa ne oikealla tarkkuudella. Opiskelija osaa käsitellä käyttämiään kemikaaleja ja niistä muodostuneita jätteitä asiallisesti ja turvallisesti. - laboratorioharjoituksia sekä niitä tukevaa teoriaa: gravimetrisiä analyysejä, happoemäs -titrauksia, hapetus-pelkistys - titrauksia, kompleksometrisiä titrauksia, potentiometrisiä ja konduktometrisiä titrauksia, automaattisen titraattorin käyttö, Karl-Fischer -titrauksia, kemiallisia laskutehtäviä Laboratorioharjoitukset, luennot ja laskuharjoitukset. Yleinen ja epäorgaaninen kemia ( osittain) Toivonen, Yliruokanen, Analyyttisen kemian harjoitustyöt, Kvantitatiivinen analyysi, Otatieto 834, Harris, Daniel,C., Quantitative Chemical Analysis, 5 th ed. W.H.Freeman & Company, New York O080 LABORATORIOTYÖTÄ TUKEVAT TOIMINNOT 6 ov O081A LABORATORION TIETOTEK- NIIKKA 1 1 ov O081B LABORATORION TIETOTEK- NIIKKA 2 1 ov Opiskelija pystyy hyödyntämään monipuolisesti eri sovellutusohjelmia raportoitaessa töiden ja analyysien tuloksia. Keskeisenä tavoitteena on tulosten kriittinen havainnol- 367

7 listaminen sekä tiedon verkostoitumisen hyödyntäminen. - Word, Excel, Power Point, Corel, Chem Window - ohjelmien imurointi verkosta ja asennus Ohjelmien esittelyt, opastetut ja itsenäiset harjoitustehtävät. O082 LABORATORION LAATUJÄRJES- TELMÄT 2 ov Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää laboratorion laatujärjestelmän ja siihen liittyvien osatekijöiden merkityksen analyysitulosten luotettavuuden kannalta. Opiskelija oppii käyttämään tilastollisia menetelmiä mittaustulosten oikeellisuuden arvioimiseksi. - laboratorion laatujärjestelmät, analyysimenetelmien laadunvarmistus, ja kalibrointimenetelmät sekä tilastollisten menetelmien käyttö tulosten arvioinnissa. Luennot ja tehtävät Laboratorioalan perusopinnot Jaarinen-Niiranen: Laboratorion analyysitekniikka (osin) O084 TYÖELÄMÄ JA YRITTÄJYYS 1 ov Tavoitteet Opiskelija - tuntee työlainsäädännön, erityisesti työsopimus-, työaika-, vuosiloma ja opintovapaalain sisällöt - tuntee työmarkkinajärjestöt ja työehtosopimusjärjestelmän sekä paikallisen osallistumisen mahdollisuudet - tutustuu koti- ja ulkomaisiin ura- ja rekrytointipalveluihin niin että osaa markkinoida osaamistaan. - työ- ja virkaehtosopimukset - työmarkkinajärjestöt ja niiden roolit yhteiskunnassa, paikallinen edunvalvonta - peruslait: työsopimus-, työaika-, vuosiloma- ja opintovapaalaki - työpaikan hakuun liittyviä kysymyksiä Luennot ja keskustelut Saarinen, M Työsuhdeasioiden käsikirja EDITA / Yritysjulkaisut. O085 LABORATORIOALAN ENGLANTI 1 ov Opintojakso antaa opiskelijalle harjoitusta erilaisten laboratorioalan työssä tarvittavien englanninkielisten tekstien ja käyttöohjeiden tulkinnassa. - englanninkielisten analyysiohjeiden ja laboratoriolaitteiden käyttöohjeiden tulkinta - englanninkielisten ammattitekstien tulkinta Ohjattu pari- ja ryhmätyö sekä itsenäinen työskentely LABORATORIOALAN AMMATTIOPINNOT 69 ov O520 KEMIAN OPINNOT 15 ov O521 EPÄORGAANINEN KEMIA 2 3 ov Opiskelija osaa jaksollista järjestelmää hyväksi käyttäen selostaa alkuaineiden ja niiden epäorgaanisten yhdisteiden tärkeimmät ominaisuudet ja tuntee kemianteollisuuden epäorgaanisia prosesseja. Opiskelija osaa 368

8 tehdä ionireaktioiden avulla kvalitatiivisen analyysin - analyyttisesti tärkeimpien ionien reaktioita ja kvalitatiivinen kokonais-analyysi - epämetalleja ja metalleja kemiallisine yhdisteineen sekä niihin liittyviä teollisuusprosesseja Luennot, raportit ja laboratorioharjoitukset Yleinen ja epäorgaaninen kemia ( osittain ) Hakkarainen, M., Kemia (suom.), Gummerus,1997. Muhonen & al.: Epäorgaanisen kemian perustyöt I B, Ionien reaktiot ja kvalitatiivinen analyysi, Helsingin yliopisto, Kemian laitos, uusin painos. O522 FYSIKAALINEN KEMIA JA RADIO- KEMIA 5 ov Opiskelija oppii laboratorioalan kannalta keskeisimmät fysikaalisen kemian ja radiokemian ilmiöt, analyysimenetelmät ja niiden teoreettiset perusteet. - aineen olomuodot ja niiden ominaisuudet, tiheyden ja viskositeetin määritys - pintailmiöt, pintajännitys ja adsorptio. - seokset, - lämpökemia, palamislämmön määritys pommikalorimetrillä. - reaktiokinetiikka - sähkökemia - radiokemian perusteet Luennot, laskuharjoitukset, laboratorioharjoitukset. Yleinen ja epäorgaaninen kemia Kirjallisuus Harris, Daniel,C., Quantitative Chemical Analysis, 5 th ed. W.H.Freeman & Company, New York O525 ORGAANINEN KEMIA, 4 ov Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tärkeimmät orgaaniset yhdisteet ja tuntee niiden kemiallisen ja fysikaalisen luonteen. Opiskelija tuntee orgaanisen kemian yleisimmät sovellutusalat ja teollisuuden valmistusprosessit sekä polymeerikemian perusteet. - hiilivedyt, alkoholit, fenolit, eetterit, karbonyyliyhdisteet, orgaaniset emäkset, heterosykliset yhdisteet, makromolekyylien kemiaa Luennot Laboratorioalan perusopinnot ja epäorgaaninen kemia McMurry J., Fundamentals of Organic Chemistry, 1998 O526 SYNTEESIT 3 ov Opiskelija tietää synteettisen työskentelyn perusvaatimukset ja työtavat siten, että hän osaa tehdä turvallisesti orgaanisia synteesejä laboratoriossa. - orgaanisen kemian synteettiset työmenetelmät - työturvallisuus orgaanisissa laboratoriotöissä. Laboratorioharjoitukset ja töihin liittyvät teorialuennot. 369

9 Orgaaninen kemia osittain. Simonen: Orgaanisen kemian synteettiset työmenetelmät, O530 LAITEANALYTIIKKA 1 17 ov O531A SPEKTROMETRIA 1 4 ov O531B SPEKTROMETRIA 2 4 ov Opintojaksot suoritettuaan opiskelija ymmärtää spektrometristen menetelmien perusteet, tuntee spektrometriset analyysimenetelmät ja niiden työtavat sekä spektrometrien rakenteet ja toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa säätää spektrometrit toimintakuntoon, käyttää ja huoltaa niitä sekä pitää ne toimintakunnossa. Opiskelija osaa tehdä spektrometrisiä määrityksiä asianmukaisine näytteenkäsittelyineen ja laskea mittaustulokset. - spektrometrian teoriaa, ultravioletti- ja näkyvän valon spektrofotometria, fluoresenssi-, atomiabsorptio- ja plasmaemissiospektrofotometria, sekä infrapuna-, massa-, ydinmagneettinen resonanssi- ja röntgenfluoresenssi-spektrometria Luennot ja laboratorioharjoitukset Laboratorioalan perusopinnot Jaarinen-Niiranen: Laboratorion analyysitekniikka, 1996 Harris, Daniel,C.,Quantitative Chemical Analysis, 5 th ed.,w.h.freeman & Company, New York O533A KROMATOGRAFIA 1 O533B KROMATOGRAFIA 2 4 ov 4 ov Opintojaksot suoritettuaan opiskelija ymmärtää kromatografisten erotusmenetelmien perusteet ja hallitsee niihin liittyvän sanaston, tuntee analyysimenetelmät ja työtavat, hallitsee kromatografialaitteiden rakenteet ja toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa tehdä kromatografisia määrityksiä näytteenkäsittelyineen ja laskea mittaustulokset sekä selvittää niiden luotettavuuden tilastollisin menetelmin. Opiskelija tuntee automaation merkityksen sekä käyttömahdollisuudet kromatografiassa. - kromatografian määrittely, kromatografialajien luokittelu, kromatografiasanasto ja lyhenteet, kromatografiatekniikat ( ioninvaihto-, adsorptio, paperi-, ohutkerros-, ekskluusio-, kaasu-, neste-, ioni- ja ylikriittinen kromatografia) Luennot ja laboratorioharjoitukset Laboratorioalan perusopinnot Jaarinen-Niiranen: Laboratorion analyysitekniikka, 1996 Harris, Daniel,C.,Quantitative Chemical Analysis, 5 th ed.,w.h.freeman & Company, New York O535 TILASTOLLISET MENETELMÄT ANALYTIIKASSA 1 ov Opiskelija syventää tilastotieteen opintojaan laboratoriotyöskentelyyn soveltaen keskittyen erikoisesti tilastollisen tuloksen tulkintaan. - tilastojen muodostaminen ja kuvaaminen - parametrien estimointi - tilastollinen testaaminen - tilastolliset menetelmät laadunvalvonnassa Luennot ja laboratorioharjoituksiin liittyvät harjoitukset. 370

10 0540 BIO- JA YMPÄRISTÖANALYTIIKKA 17 ov O541 BIOKEMIA 6 ov Opiskelija tietää biokemiallisesti tärkeimmät aineryhmät, niiden rakenteet, olennaisimmat reaktiot ja merkityksen elintoiminnoille. Hän osaa selvittää keskeisimmät aineenvaihduntareaktiot, niiden merkityksen ja niihin vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa suorittaa tavallisimpia biokemiallisia analyysejä. - erilaisten solujen rakenne ja toiminta, hiilihydraatit, lipidit, proteiinit, entsyymit, nukleiinihapot, metabolian yleispiirteet ja säätely, biokemian työmenetelmiä Luennot, laboratorioharjoitukset Orgaaninen kemia ( osittain ) Campbell, M.,K., Biochemistry, 1999 O542A MIKROBIOLOGIA 1 O542B MIKROBIOLOGIA 2 4 ov 2 ov Opiskelija osaa selostaa mikrobien pääryhmät, niiden solurakenteita, tärkeimpiä ominaisuuksia sekä hyöty - ja haittavaikutuksia. Opiskelija tietää mikrobien tärkeimmät kasvuvaatimukset, ymmärtää mikrobien merkityksen ihmisen terveydelle ja tietää ympäristön mikrobiologisen toiminnan. Hän tietää mikrobien merkityksen elintarvikehygieniassa, elintarvikkeiden valmistuksessa, bioteknisissä prosesseissa ja ympäristön puhdistuksessa. Opiskelija osaa työskennellä aseptisesti ja käyttää erilaisia sterilointimenetelmiä sekä noudattaa työturvallisuusohjeita. Hän osaa identifioida mikrobeja erilaisilla tunnistusmenetelmillä. Opiskelija osaa tehdä hygieenisen vesianalyysin SF-standardiohjeiden mukaan. - mikrobien ryhmittely, kasvuvaatimukset, aineenvaihdunta ja genetiikka - patogeeniset mikrobit, mikrobiekologia - elintarvikemikrobiologian sekä bio- ja geenitekniikan perusteet - aseptinen työskentely ja sterilointimenetelmät, mikrobien viljelytekniikat - mikrobien identifiointi ja mikroskopointi - hygieeninen vesianalyysi Luennot, laboratorioharjoitukset. Lim, D. Microbiology, McGraw-Hill, 1998 Kelley S, Post F. J., Microbiology techniques, 1991 Post F. J., A Laboratory Manual for Food Microbiology and Biotechnology, O544 YMPÄRISTÖTUTKIMUS 5 ov Opiskelija osaa selostaa ekologian peruskäsitteet ja tietää ekologianmerkityksen yksilön ja yhteisön kannalta. Opiskelija tutustuu limnologian perusteisiin. Hän tietää ekosysteemin lainalaisuudet ja ottaa huomioon ympäristön ammattialallaan sekä yksityishenkilönä. Opiskelija perehtyy kemikaalien kiertokulkuun ympäristössä, kemikaalipäästöihin ja ympäristömyrkkyihin. Hän osaa tehdä ympäristön tilaa selvittäviä analyysejä. - ekologian käsitteistö - ekologiasta ainekierrot, kemikaalien ja ympäristömyrkkyjen vaikutukset ekosysteemeihin - limnologian perusteita ja vesianalyysi ympäristövesistä, maaperä- ja ilmanäytteiden analytiikkaa Luennot, raportit ja laboratorioharjoitukset. Laboratorioalan perusopinnot Ihminen ja ympäristö Ekologian perusteet Spektrometriasta osa (UV/VIS, AAS ) 371

11 Pleym & al.(suom. Sundberg): Ympäristötekniikka Paasivirta: Ympäristökemian perusteet O700 VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 10 ov Opiskelija hankkii oman kiinnostuksensa mukaista ja työelämän tarpeita vastaavaa erityisosaamista ja kehittää asiantuntemustaan seuraavien syventävien ammattiopintojen alueilta: - Laiteanalytiikka 2 - Biotieteellinen analytiikka - Ympäristömittaukset Opiskelija valitsee yhteensä 10 ov yhdeltä tai kahdelta opintojaksolta, vähintään 4 ov laajuisena. O720 Laiteanalytiikka 2: - Spektrometria 3, 2 ov - Kromatografia 3, 2 ov - Materiaalitestaukset, 2 ov - Projektityö, 2-4 ov Opiskelija syventää ja laajentaa tietojaan erilaisista laitetekniikoista, menetelmistä ja sovelluksista sekä niiden kehittämisestä spektrometrian ja kromatografian alueella sekä materiaalitestauksessa mm. reologian ja mikroskopian alueella. O740 Biotieteellinen analytiikka: - Biokemia 2, 2 ov - Molekyylibiologia, 4 ov - Kliininen immunologia, 2 ov - Projektityö, 2-4 ov Opiskelija syventää tietojaan biokemian alueella. Opiskelija ymmärtää nukleiinihappojen ja geenien rakenteen ja merkityksen. Hän osaa geenitekniikan perusmenetelmät ja ymmärtää niihin liittyvät työtavat. Opiskelija tuntee immunologian peruskäsitteet ja elimistön immuunijärjestelmän periaatteet. Hän osaa tehdä immunologisia määrityksiä ja ymmärtää niiden merkityksen laboratorioanalytiikassa. O760 Ympäristömittaukset: Tämän alueen opintoja on mahdollista suorittaa Tampereen ammattikorkeakoulussa prosessitekniikan koulutusohjelman ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehdossa. Opiskelija omaksuu ympäristöteknisten mittausten teoriaan liittyvät perustiedot sekä käytännön mittaustöissä tarvittavat taidot ja valmiudet erilaisten mittalaitteiden käyttöön ja huoltoon. Teoriaopetuksen ja laboratorioharjoitusten lisäksi opiskelija voi osallistua työelämän tutkimus- ja kehitysprojekteihin ko. alueella. O900 HARJOITTELU 1 6 ov Opiskelija tutustuu laboratorioalan työhön ja työympäristöön sekä harjoittelee laboratoriotyön perusmenetelmiä. Laboratoriotyöskentelyn perusmenetelmiä; ph- ja johtokykymittauksia, titrimetriaa, spektrometrisiä määrityksiä ja/tai mikrobiologisia määrityksiä. Laatujärjestelmät laboratoriotyöskentelyssä. 1. vuoden ammatilliset opinnot O901 HARJOITTELU 2 14 ov Opiskelija perehtyy harjoittelussaan siihen laboratorioalaan, jolta on valinnut syventävät ammattiopintonsa ja jolta alueelta tekee opinnäytetyön. Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan laiteanalytiikan, biotieteellisen analytiikan, tai ympäristömittausten alueella tai muulla laboratoriotyöskentelyn alueella. Laboratorioalan perus- ja ammattiopinnot 372

12 O910 OPINNÄYTETYÖ 10 ov Opinnäytetyö on opintoihin kuuluva itsenäinen opintosuoritus, jossa opiskelija soveltaa ja kehittää tietojaan ja taitojaan sekä syventää ammatillista osaamistaan ammattiopintojensa jollakin osaamisalueella. Opinnäytetyö on kokoava näyttö opiskelijan osaamisesta. Opiskelija laatii opinnäytetyön omaan ammattialaansa liittyvästä aiheesta. Se on opiskelijan tai opiskelijaryhmän itsenäisesti tekemä: - suunnittelu-, selvitys-, analysointi tai tuotekehitystyö, - työelämän kehittämisprojekti, laatutyöhön liittyvä projekti, - laiteanalytiikkaan liittyvä tai analyysimenetelmien kehittämiseen liittyvä työ, - opetusmateriaali tai opetusvideo. Toteutus Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti opintojen loppuvaiheessa. Opinnäytetyöprosessiin kuuluvat idea- ja suunnitelmaseminaarit sekä opinnäytetyön luovutusseminaari. Opinnäytetyön laajuus on 10 ov, josta kokeellisen osan tekemiseen varataan aikaa n. 6 ov. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti työelämän aiheista ja tarpeista lähtien. : - Yhteiset perusopinnot ( pääosin ) - Laboratorioalan perusopinnot - Laboratorioalan ammattiopinnot (pääosin) - Syventävät ammattiopinnot (pääosin) 373

1. Ympäristöteknologia... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 45 OP... 12 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op... 12 1.1.1.

1. Ympäristöteknologia... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 45 OP... 12 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op... 12 1.1.1. 1. Ympäristöteknologia......................................................................................... 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 45 OP.............................................................

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala OPINTO-OPAS 2012 201 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 240 op Muovitekniikan suuntautumisvaihtoehto Puutekniikan suuntautumisvaihtoehto Tekstiili- ja vaatetustekniikan

Lisätiedot

8.6. YMPÄRIS TÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS OHJELMA

8.6. YMPÄRIS TÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS OHJELMA 8.6. YMPÄRIS TÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS OHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2.

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA sekä automaatio- ja mittausteknologian osaalueille. Olemme panostaneet yhdistettyyn opetus- ja tutkimuslaboratorioon, joka tarjoaa opis- Ympäristöala tarjoaa runsaasti

Lisätiedot

5.12 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala

5.12 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala 5.12 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Röntgenhoitajan tehtävänä on toimia radiografian ja sädehoidon asiantuntijana diagnostisen radiografian (radiologiset tutkimukset ja

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Opinto-opas 2006-2007 TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma 2 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike

Lisätiedot

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen suorittaminen Opintojen rakenne Kurssien sisältö ja tavoitteet Lääkealan linja Elintarvikealan linja Johdanto Terveyden

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikan koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 1 Sisällysluettelo Energia- ja ympäristötekniikka... 5 YDINOSAAMINEN... 21 YT1 ORIENTOINTI... 21

Lisätiedot

1. Energia- ja ympäristötekniikka... 3 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 9 1.2 Insinööri AMK, Energia- ja ympäristötekniikan koulutus... 15 1.

1. Energia- ja ympäristötekniikka... 3 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 9 1.2 Insinööri AMK, Energia- ja ympäristötekniikan koulutus... 15 1. 1. Energia- ja ympäristötekniikka.................................................................................. 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma 2 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK

Lisätiedot

Talotekniikan koulutusohjelma

Talotekniikan koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Tunnus Nimi 1 2 3 4 Yhteensä TY13S2-1000 Perusopinnot 69 TY13S2-1018 Orientoivat opinnot 3 XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 3 TY13S2-1001 Matematiikka

Lisätiedot

Talotekniikan koulutusohjelma

Talotekniikan koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Tunnus Nimi 1 2 3 4 Yhteensä TY13S1-1000 Perusopinnot 69 TY13S1-1020 Orientoivat opinnot 3 XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 3 TY13S1-1001 Matematiikka

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tietotekniikan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma. Suoritettava tutkinto. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet. Opintojen rakenne ja toteutustapa.

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma. Suoritettava tutkinto. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet. Opintojen rakenne ja toteutustapa. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Agrologi (AMK), 240 op Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa suoritetaan luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto. Tutkintonimike on agrologi

Lisätiedot

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ.

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ. 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Sisällysluettelo 5.1 PAKOLLISET TUTKINNON

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori

Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori SISÄLLYSLUETTELO ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO, LEIPURI-KONDIITTORI... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Puualan perustutkinto

Lisätiedot

Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi valita mistä tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta.

Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi valita mistä tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta. Rakennustekniikan koulutusohjelma, WRNS09, WRNS09T SUORITETTAVA TUTKINTO Insinööri (AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Koulutusohjelman yleistavoite on antaa opiskelijoille valitun suuntautumisvaihtoehdon

Lisätiedot

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA Fysioterapian koulutusohjelma 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI 1 FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Forssan ammatti instituutin toiminta ajatus on: Olemme monialainen, kehittyvä ja työelämän tarpeisiin vastaava oppilaitos, joka tukee opiskelijoiden yksilöllistä kasvua ammattiin.

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3.

Lisätiedot

Kemia. Opetuksen tavoitteet

Kemia. Opetuksen tavoitteet Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta yhtenä

Lisätiedot