Laboratorioalan perustutkinto, laborantti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laboratorioalan perustutkinto, laborantti"

Transkriptio

1 Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Voimassa alkaen

2 Sisällysluettelo: LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO... 4 TUTKINNON RAKENNE... 4 TYÖSSÄOPPIMINEN... 5 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 5 OPINNÄYTE... 5 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN... 5 OPISKELUJEN JAKSOTUS Laboratorion perustyöt... 6 Kemian laskut... 8 Analyyttinen kemia... 9 Laadunvarmistus Sähkökemialliset mittaukset Minä oppijana Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka Orgaaninen kemia Kromatografia Bioanalytiikka Mikrobiologia Biokemia Molekyylibiologia Työnhakuvalmennus Mittaukset ja laiteanalytiikka Fysikaaliset mittaukset Spektrometria Minustakin yrittäjä Biotekniset sovellukset Biotekniset sovellukset Elintarvikeanalytiikka Elintarvikeanalytiikka Laiteanalyysien sovellukset Laiteanalyysien sovellukset Teollisuuden prosessit Teollisuuden prosessit Ympäristöanalytiikka Ympäristöanalytiikka Soluviljely Soluviljely Molekyylibiologian sovellukset Molekyylibiologian sovellukset Synteesit ja lääkeaineanalytiikka Synteesit ja lääkeaineanalytiikka Koe-eläintekniikat Koe-eläintekniikat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, äidinkieli Opiskelu- ja vuorovaikutustaidot Puheviestintä Kirjallinen viestintä Ammattikieli ja kulttuuri Ilmaisutaito Tukea, apua ja ohjausta opinnäytetyöhön tai äidinkielen tehtäviin Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, ruotsi Toinen kotimainen kieli, ruotsi Tunne Pohjolasi Ruotsin kielen perusteet Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, englanti Viestintä ja vuorovaikutus Ammatillinen englanti

3 Brush Up Brush Up Checking the Entries Finns and EU Media English Working Abroad Talking Heads Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, matematiikka Peruslaskutoimitukset Yhtälöt ja geometria Ammatti- ja tilastomatematiikka Rahoitusmatematiikka Jatko-opintoihin valmentavaa matematiikkaa Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, fysiikka ja kemia Fysiikka Kemia Ympäristökemia Energiantuotanto ja ympäristö Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, liikunta Liikunta Liikunta ja toimintakyky Liikunta ja virkistys Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, terveystieto Terveystieto Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, taide ja kulttuuri Taide ja kulttuuri Piirustus ja maalaus Video ja animaatio Taide ja kulttuuri työhyvinvoinnin välineenä Työpaikan ja/tai messuosaston visuaalinen ilme Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, äidinkieli Luova kirjoittaminen Minä, media ja taide-elämys Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ruotsi Ruotsia jatko-opintoja varten Vapaasti valittavat opinnot, Käytännön soluviljely Käytännön soluviljely Vapaasti valittavat opinnot, Geenitekniikan työt Geenitekniikan työt Vapaasti valittavat opinnot, Immunologia Immunologia Vapaasti valittavat opinnot, Orientoituminen laboratoriotyöskentelyyn Orientoituminen laboratoriotyöskentelyyn AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT ARVIOINTI

4 Tutkinnon rakenne opetussuunnitelmaperusteisessa Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan koulutusohjelma/osaamisala, laborantti TUTKINNON RAKENNE TUTKINNON OSAT JA OPINTOJAKSOT Linkki OPH:n tutkinnon perusteisiin 4.1 Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat ja opintojaksot opintoviikkoineen 70 ov Laboratorion perustyöt 25 ov - Kemian laskut 3 ov - Analyyttinen kemia 11 ov - Laadunvarmistus 4 ov - Sähkökemialliset mittaukset 6 ov - Minä oppijana 1 ov Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka 15 ov - Orgaaninen kemia 8 ov - Kromatografia 7 ov Bioanalytiikka 15 ov - Mikrobiologia 6 ov - Biokemia 5 ov - Molekyylibiologia 3 ov - Työnhakuvalmennus 1 ov Mittaukset ja laiteanalytiikka 15 ov - Fysikaaliset mittaukset 7 ov - Spektrometria 6 ov - Minustakin yrittäjä 2 ov 4.2 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat : 20 ov Vuosittain valittavat valinnaiset tutkinnon osat määritellään opintojen jaksotussuunnitelmassa Biotekniset sovellukset 10 ov Elintarvikeanalytiikka 10 ov Laiteanalyysien sovellukset 10 ov Teollisuuden prosessit 10 ov Ympäristöanalytiikka 10 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 5-10 ov - Soluviljely 10 ov - Molekyylibiologian sovellukset 10 ov - Synteesit ja lääkeaineanalytiikka 10 ov - Koe-eläintekniikat 10 ov 5 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli 4 ov Ruotsi 1 ov 4

5 5.1.3 Englanti 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide- ja kulttuuri 1 ov 5.2 Valinnaiset tutkinnon lisäosat 4 ov 6 Vapaasti valittavat tutkinnon osat: 10 ov Vuosittain valittavat vapaasti valittavat tutkinnon osat määritellään opintojen jaksotussuunnitelmassa. - Käytännön soluviljely 2 ov - Geenitekniikan työt 3 ov - Immunologia 3 ov - Orientoituminen laboratoriotyöskentelyyn 2 ov TYÖSSÄOPPIMINEN Työssäoppiminen (20 ov) sisältyy ammatillisiin ja valinnaisiin opintoihin kolmantena lukuvuotena. Työssäoppimispaikkoina ovat laboratorioalan työpaikat, jotka vastaavat perustutkinnon perusteita. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Pääsääntöisesti kaksi ensimmäistä ammattiosaamisen näyttöä annetaan oppilaitoksessa niin, että ensimmäinen näyttö on ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa ja toinen toisen opiskeluvuoden lopussa. Muut ammattiosaamisen näytöt annetaan kolmantena vuonna työssäoppimisjakson aikana työssäoppimispaikalla tai oppilaitoksessa, kuitenkin niin että ensisijainen näyttöpaikka on aito työympäristö. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelman on hyväksynyt alan toimielin. OPINNÄYTE Opinnäytetyö (2 ov) sisältyy valinnaisiin tutkinnonosiin ja se tehdään opiskelujen loppuvaiheessa. Opinnäyte vastaa perustutkinnon perusteita. ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN Arkistonmuodostussuunnitelman mukainen alan käytäntö OPISKELUJEN JAKSOTUS Jokaisesta koulutusohjelmasta on laadittava erillinen opiskelujen jaksotussuunnitelma. 5

6 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Tutkinto Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Laboratorion perustyöt 25 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin: laboratorioalan perustutkinto Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista. Opiskelija osaa: suunnitella työnsä ja noudattaa työaikoja hakea työssä tarvittavat välineet ja laitteet valita kemikaalit työhönsä ja hakea tietoa niiden turvallisesta käytöstä laskea liuoslaskuja ja valmistaa tarvittavat liuokset ja käyttää työssään laboratorion mittavälineitä käyttää ja virittää laboratorion peruslaitteita, kuten vaakaa, ph- ja johtokykymittareita, lämmityslaitteita tai titraattoreita sekä pitää ne toimintakuntoisina ottaa näytteen ja käsitellä sen sekä tehdä näytteestä titraukseen perustuvan mittaanalyysin, painoanalyysin tai laadullisen analyysin noudattaa työturvallisuusohjeita ja huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä sekä huolehtia välinehuollosta työn jälkeen noudattaa laboratorion laatuvaatimuksia käsitellä ja hävittää kemikaaleja laskea tulokset mittausten perusteella ja arvioida tulosten oikeellisuutta laatia työstään vaadittavan raportin arvioida omaa toimintaansa yritystoiminnan tuloksellisuuden näkökulmasta tarvittaessa ottaa yhteyttä laboratorioalan yrityksiin käyttää tietokonetta ja yleisimpiä valmisohjelmia, kuten tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia, laboratoriolaadun ylläpitämisessä toimia onnettomuus- ja vaaratilanteissa. ja oppimisympäristöt Opiskelija tekee mitta-, paino- tai laadullisia analyysejä laboratoriossa tai muussa laboratorio-olosuhteita mahdollisimman hyvin vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Arviointi Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Ammattitaidon osoittamistavat n arviointi muodostuu ammattiosaamisen näytöstä, opintojaksojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Ammattiosaamisen näyttö Näyttö on yleensä opiskelijan ensimmäinen näyttö ja se toteutetaan pääsääntöisesti oppilaitoksessa. Näyttö voidaan suorittaa myös työssäoppimisen yhteydessä työpaikalla. Työpaikalla suoritettavassa näytössä pyritään soveltamaan luontevasti työpaikkojen mahdollisuuksia laajoihin näyttökokonaisuuksiin. Ammattitaidon näytön arviointiin osallistuu aina opiskelija, sekä työpaikan kouluttaja/t ja/tai ohjaava opettaja. 6

7 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta: o analyysimenetelmän periaatteen sekä laitteiden toiminnan hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot: o - oppiminen ja ongelmanratkaisu o - vuorovaikutus ja yhteistyö o o - ammattietiikka - terveys, turvallisuus ja toimintakyky työturvallisuuden ja käyttöturvallisuustiedotteiden käyttämisen osalta Muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Liitännät muihin tutkinnon osiin 7

8 Opintojakso Laboratorion perustyöt, 25 ov Kemian laskut 3 ov Opiskelija osaa laskea liuosten valmistukseen ja erilaisiin pitoisuusyksiköihin liittyvät laskut, myös käytännön työtilanteissa. Osaa ratkaista liuoslaskuihin liittyvät yhtälöt. Hallitsee yksikkömuunnokset ja osaa käyttää laskinta. Osaa ilmoittaa tulokset halutulla tarkkuudella. Teoriaopiskelu, laskuharjoitukset, laskujen liittäminen käytäntöön laboratorioharjoituksissa. Monisteet Arviointi tapahtuu jatkuvan näytön periaatteella työskentelyä ja oppimista seuraamalla sekä laboratoriossa opiskelijan harjoitustöihin liittyvien laskutehtävistä suoriutumisen arviointina ja lisäksi kirjallisilla kokeilla. Opintojakson erityispiirteet 8

9 Opintojakso Laboratorion perustyöt, 25 ov Analyyttinen kemia 11 ov Opiskelija tuntee kemiallisen merkkikielen ja aineiden ominaisuudet sekä tunnistaa aineet nimien ja kaavojen perusteella. Kirjoittaa keskeisiä reaktioyhtälöitä ja laskee reaktioyhtälöihin perustuen ainemääriä. Valitsee työssä tarvittavat kemikaalit ja hakee tietoa niiden turvallisesta käytöstä. Käsittelee ja hävittää kemikaalit oikein ja turvallisesti. Valmistaa liuoksia ja käyttää oikein mittavälineitä. Huoltaa välineet ja työskentelee turvallisesti ja taloudellisesti. Hakee tietoa keskeisistä väline- ja kemikaalitoimittajista. Suunnittelee ja seuraa työtään ja arvioi omaa työskentelyään. Tekee paino-, mitta- ja laadullisia analyysejä, laskee tuloksia ja käyttää ja virittää laboratorion peruslaitteita, kuten vaaka, lämmityslaitteita ja titraattoreita ja pitää ne toimintakuntoisina. Noudattaa työturvallisuusohjeita ja huolehtii työympäristön järjestyksestä ja siisteydestä sekä huolehtii laboratorion välinehuollosta työn jälkeen. Osaa toimia onnettomuus- ja vaaratilanteessa. Teoriaopiskelu, laskuharjoitukset, oppimistehtävät, laboratorioharjoitukset. Oppikirjat, monisteet, laboratorioharjoitustyöohjeet, alan käsikirjat, laitteiden käyttöohjeet, kemikaali- ja laboratoriovälinemyyjien katalogit, Internet Arviointi tapahtuu jatkuvan näytön periaatteella työskentelyä ja oppimista seuraamalla sekä opiskelijan harjoitustöiden ja oppimistehtävien arviointina ja lisäksi kirjallisilla kokeilla. Opintojakson erityispiirteet 9

10 Opintojakso Laboratorion perustyöt, 25 ov Laadunvarmistus 4 ov Opiskelija osaa ottaa näytteen. Osaa työskennellä laatujärjestelmän (esim. ISO, GLP) mukaisesti. Osaa arvioida tulosten oikeellisuutta. Osaa arvioida omaa toimintaansa yritystoiminnan tuloksellisuuden näkökulmasta. Osaa käyttää tietokonetta ja yleisimpiä valmisohjelmia, kuten tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia, laboratoriolaadun ylläpitämiseksi. Osaa laatia työstään vaadittavan raportin. Osaa arvioida omaa toimintaansa yritystoiminnan tuloksellisuuden näkökulmasta. Teoriaopiskelu, laskuharjoitukset, oppimistehtävät, laboratorioharjoitukset. Oppikirjat, monisteet, laboratorioharjoitustyöohjeet, yleisimmät tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmat, alan käsikirjat, Internet Arviointi tapahtuu jatkuvan näytön periaatteella työskentelyä ja oppimista seuraamalla sekä opiskelijan harjoitustöiden ja oppimistehtävien arviointina ja lisäksi kirjallisilla kokeilla. Opintojakson erityispiirteet 10

11 Opintojakso Laboratorion perustyöt, 25 ov Sähkökemialliset mittaukset 6 ov Opiskelija osaa käyttää ja virittää laboratorion peruslaitteita, kuten ph- ja johtokykymittareita turvallisesti ja pitää ne toimintakuntoisina. Teoriaopiskelu, laskuharjoitukset, oppimistehtävät, laboratorioharjoitukset. Oppikirjat, monisteet, laboratorioharjoitustyöohjeet, alan käsikirjat, laitteiden käsikirjat, kemikaali- ja laboratoriovälinemyyjien katalogit, Internet Arviointi tapahtuu jatkuvan näytön periaatteella työskentelyä ja oppimista seuraamalla sekä opiskelijan harjoitustöiden ja oppimistehtävien arviointina ja lisäksi kirjallisilla kokeilla. Opintojakson erityispiirteet 11

12 Opintojakso Laboratorion perustyöt, 25 ov Minä oppijana 1 ov Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ymmärtää oman toiminnan merkityksen oppimispro-sessissa. Hän tunnistaa oman oppimistyylinsä ja ammatillisen kasvun vaiheen sekä pystyy asettamaan opiskelulleen tavoitteita. Opiskelija löytää itselleen sopivia oppimis- ja opiskelutaitoja. Hän oppii otta-maan vastaan ja antamaan palautetta sekä arvioimaan itseään. Opiskelija tutustuu ryhmän muihin opis-kelijoihin ja oppii toimimaan vastuullisesti työryhmän jäsenenä. Oppimiseen liittyvät perusasiat: motivaatio, muisti, oppimistaidot, erilaiset oppimistyylit, oman oppimis-tyylin tunnistaminen Opiskelutekniikat Itsetuntemus, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen sekä tavoitteiden asettaminen omalle kehittymiselle Itsearviointitaidot, palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Vastuullinen ja itseohjautuva opiskeluote Ammatillisen kasvun käsite Ryhmässä toimiminen ja ryhmän toimintaan liittyvät lainalaisuudet Yksilö-, pari ja ryhmätyöskentelytaidot Opettajan johdolla tapahtuva lähiopetus; luennot, ryhmätyöt, parityöskentely, itsenäinen työskentely. Ajankohtainen kirjallisuus, Internetistä haettava tieto. Opiskelija: itsearviointi Opettaja: jatkuva palaute ja arviointi työskentelyn aikana, kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät Opintojakson erityispiirteet Äidinkielen, tietotekniikan ja ammatillisten opintokokonaisuuksien opinnot kytkeytyvät opintojaksossa opiskeltaviin asioihin. Sisältöalueiden integroinnin osalta tehdään yhteistyötä ko. opettajien kanssa. 12

13 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Tutkinto Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka 15 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin: laboratorioalan perustutkinto Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista. Opiskelija osaa: suunnitella työnsä käytettävissä olevassa ajassa hakea tarvittavat kemikaalit ja välineet sekä koota tarvittavat laitteistot toteuttaa orgaanisen kemian työn, seurata sen etenemistä ja säätää reaktiota tarvittaessa noudattaa työturvallisuuteen ja analyysilaitteiden käyttöön liittyviä ohjeita työskennellä laboratorion laatuvaatimusten mukaan käsitellä jätteet ja siistiä työtilan ottaa ja käsitellä näytteen sekä suorittaa kromatografisen analyysin laskea vaaditut tulokset, arvioida saamiensa tulosten oikeellisuutta ja tutkitun yhdisteen puhtautta sekä raportoida tulokset. ja oppimisympäristöt Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä orgaanisen kemian synteesin tai analyysin sekä tuotteen karakterisoinnin kromatografisesti (tai tekemällä jonkin muun kromatografisen työn) laboratoriossa tai muussa laboratorio-olosuhteita mahdollisimman hyvin vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Arviointi Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Ammattitaidon osoittamistavat n arviointi muodostuu ammattiosaamisen näytöstä, opintojaksojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Ammattiosaamisen näyttö Näyttö toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti työssäoppimisen yhteydessä työpaikalla tai jos tämä ei ole mahdollista, niin oppilaitosympäristössä. Työpaikalla suoritettavassa näytössä pyritään soveltamaan luontevasti työpaikkojen mahdollisuuksia laajoihin näyttökokonaisuuksiin. Ammattitaidon näytön arviointiin osallistuu aina opiskelija, sekä työpaikan kouluttaja/t ja/tai ohjaava opettaja. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta o analyysimenetelmän periaatteen sekä laitteiden toiminnan hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot o oppiminen ja ongelmanratkaisu 13

14 o o o vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky työturvallisuuden ja käyttöturvallisuustiedotteiden käyttämisen osalta Muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Liitännät muihin tutkinnon osiin 14

15 Opintojakso Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka, 15 ov Orgaaninen kemia 8 ov Opiskelija osaa suunnitella työnsä järjestelmällisesti ja sujuvasti eteneväksi huomioiden ajankäytön, taloudellisuuden ja laatuvaatimukset. Opiskelija osaa hakea ja käyttää tarvittavia kemikaaleja ja välineitä ja koota ohjeen mukaisia laitteistoja. Opiskelija osaa toteuttaa orgaanisen kemian työn, seurata sen etenemistä ja säätää reaktiota tarvittaessa. Opiskelija osaa nimetä ja kirjoittaa tavallisimpien orgaanisten yhdisteiden rakennekaavoja ja reaktioyhtälöitä. Opiskelija osaa orgaanisten yhdisteiden ominaisuudet siten, että osaa käsitellä niitä turvallisesti. Opiskelija osaa orgaaniseen työskentelyyn liittyvää terminologiaa ja välineiden nimistöä siten, että ymmärtää työn ohjeistusta ja välineiden käyttöä. Opiskelija osaa käsitellä jätteet ja pitää työtilat siistinä. Teoriaopiskelu, laskuharjoitukset, laboratorioharjoitukset, oppimistehtävät Oppikirjat, monisteet, laboratoriotyöohjeet, alan käsikirjat, laitteiden käyttöohjeet, kemikaalija laboratoriovälinemyyjien katalogit Arviointi tapahtuu jatkuvan näytön periaatteella työskentelyä ja oppimista seuraamalla sekä muulla arvioinnilla kuten kirjallisilla kokeilla ja tehtävillä Opintojakson erityispiirteet 15

16 Opintojakso Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka, 15 ov Kromatografia 7 ov Opiskelija osaa suunnitella työnsä järjestelmällisesti ja sujuvasti eteneväksi huomioiden ajankäytön, taloudellisuuden ja laatuvaatimukset. Opiskelija osaa ottaa ja valmistaa näytteet erilaisiin kromatografisiin analyyseihin työn vaatimalla huolellisuudella ja tarkkuudella. Opiskelija osaa tehdä kromatografisen laiteanalyysin. Opiskelija osaa käyttämiensä kromatografisten menetelmien erotusperiaatteet ja osaa soveltaa tietoa työskentelyynsä. Opiskelija osaa laskea ja raportoida lopputulokset arvioida yhdisteen puhtautta. Teoriaopiskelu, laskuharjoitukset, laboratorioharjoitukset, oppimistehtävät Oppikirjat, monisteet, laboratoriotyöohjeet, alan käsikirjat, laitteiden käyttöohjeet ja - ohjelmat Opettaja arvioi jatkuvalla seurannalla ja muulla osaamisen arvioinnilla, kuten kokeilla ja tehtävillä Opintojakson erityispiirteet 16

17 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Tutkinto Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Bioanalytiikka 15 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin: laboratorioalan perustutkinto Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista. Opiskelija osaa: suunnitella työnsä käytettävissä olevassa ajassa ottaa, käsitellä ja säilyttää erilaisia biologisia näytteitä valmistaa ja steriloida tarvittavat liuokset ja elatusaineet sekä steriloida tarvittavat välineet tehdä mikrobiologisia, biokemiallisia tai geeniteknisiä määrityksiä soluista, solunosista tai solujen muodostamista yhdisteistä tehdä laadullisia ja määrällisiä tutkimuksia käyttää työssä tarvittavia laitteita (esimerkiksi autoklaavia, elektroforeesia, fluorometria/spektrometria, mikroskooppia tai sentrifugia) ja huolehtia niiden kunnossapidosta toimia laatuvaatimusten mukaisesti laskea ja ilmoittaa tulokset asianmukaisesti laatia työstään raportin ja arvioida tuloksia hävittää biologiset jätteet ja kemikaalit turvallisesti ja oppimisympäristöt Opiskelija tekee biokemiallisia, mikrobiologisia ja molekyylibiologisia analyysejä oppilaitoksen laboratoriotyötiloissa, työssäoppimispaikkojen laboratorioissa tai muussa laboratorioolosuhteita mahdollisimman hyvin vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Arviointi Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Ammattitaidon osoittamistavat n arviointi muodostuu ammattiosaamisen näytöstä, opintojaksojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Ammattiosaamisen näyttö Näyttö toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti työssäoppimisen yhteydessä työpaikalla tai jos tämä ei ole mahdollista, niin oppilaitosympäristössä. Bioanalytiikan näyttö voidaan toteuttaa samanaikaisesti toisen tutkinnon osan näytön kanssa, mikäli se onnistuu työssäoppimispaikalla luontevasti. Esimerkiksi samasta solunäytteistä esikäsittelyineen voidaan määrittää proteiinipitoisuus (bioanalytiikan näyttö) ja entsyymiaktiivisuus (mittaukset ja laiteanalytiikka näyttö) yhdistelmänäyttönä. n ammattiosaaminen voidaan näyttää myös useampana osanäyttönä. Pyritään soveltamaan luontevasti työssäoppimispaikkojen mahdollisuuksia laajoihin näyttökokonaisuuksiin. Ammattitaidon näytön arviointiin osallistuu aina opiskelija, sekä työpaikan kouluttaja/t ja/tai ohjaava opettaja. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään: 17

18 työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla luotettavalla osaamisen arvioinnilla, kuten oppimistehtävien, haastattelujen, harjoitustehtävien, teoriakokeiden ja muiden menetelmien avulla. Liitännät muihin tutkinnon osiin 18

19 Opintojakso Bioanalytiikka, 15 ov Mikrobiologia 6 ov Opiskelija osaa mikrobien rakenteen ja niiden keskeiset ominaisuudet. Osaa mikrobien, luonnon ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen perusteita. Osaa peruskäsitteistöä immunologiasta liittyen yksilönkehitykseen. Hän osaa steriilin näytteenottotekniikan. Hän osaa työskennellä aseptisesti. Hän osaa yleisimmät sterilointimenetelmät ja käyttää ko. laitteita. Hän osaa valomikroskoopin käytön ja huollon. Osaa viljellä mikrobeja ja valmistaa preparaatit mikroskopointia varten. Hän pystyy tunnistamaan tavallisimpia bakteereita ja homeita. Osaa valmistaa elatusaineita ja steriloida ne. Osaa tehdä yksinkertaisia laadullisia ja määrällisiä analyysejä erilaisista näytteistä myös englanninkielisen ohjeen mukaan. Osaa hävittää mikrobiologiset jätteet asianmukaisesti. Opiskelija noudattaa työohjeita. Teoriaopiskelu, oppimistehtävät, laboratorioharjoitukset Oppikirjat, monisteet, artikkelit, videot, laboratorioharjoitustyöohjeet, alan käsikirjat, laitteiden käyttöohjeet, kemikaali- ja laboratoriovälinemyyjien katalogit, Internet Arviointi tapahtuu jatkuvan näytön periaatteella työskentelyä ja oppimista seuraamalla sekä opiskelijan harjoitustöiden ja oppimistehtävien arviointina ja lisäksi kirjallisilla kokeilla. Opintojakson erityispiirteet 19

20 Opintojakso Bioanalytiikka, 15 ov Biokemia 5 ov Opiskelija osaa kasvi- ja eläinsolun toimintaa. Hän osaa tärkeimpien biomolekyylien (hiilihydraatit, rasvat, proteiinit, vitamiinit, entsyymit, nukleiinihapot) ominaisuuksia ja tuntee solun aineenvaihdunnan perusteet. Hän osaa bionäytteen käsittelytekniikoita (sentrifugointi, säilytys, uutot). Hän osaa tehdä biokemiallisia analyyseja erilaisista bionäytteistä erilaisilla menetelmillä (elektroforeesiin ja spektrometriaan tai fluorometriaan liittyvät analyysimenetelmät) ja raportoida tulokset asianmukaisesti. Noudattaa työaikoja. Osaa biomolekyylien hyödyntämistä erilaisissa bioteknisissä sovelluksissa (mm. entsyymien hyödyntäminen). Teoriaopiskelu, oppimistehtävät, laboratorioharjoitukset. Oppikirjat, monisteet, artikkelit, videot, laboratorioharjoitustyöohjeet, alan käsikirjat, laitteiden käyttöohjeet, kemikaali- ja laboratoriovälinemyyjien katalogit, Internet Arviointi tapahtuu jatkuvan näytön periaatteella työskentelyä ja oppimista seuraamalla sekä opiskelijan harjoitustöiden ja oppimistehtävien arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. Opintojakson erityispiirteet 20

21 Opintojakso Bioanalytiikka, 15 ov Molekyylibiologia 3 ov Opiskelija osaa biotekniikan ja erityisesti geenitekniikan käsitteenä ja osaa alaan kuuluvaa perussanastoa. Osaa perusteet nukleiinihappojen ja geenien rakenteesta ja toiminnasta. Opiskelija tutustuu bio- ja geenitekniikan sovellutuksiin ja sovellusmahdollisuuksiin. Osaa soluviljelyn perusteisiin ja käytettävien elatusaineiden koostumukseen. Osaa solujen kasvuun ja erilaistumiseen vaikuttavia tekijöitä ja hän tutustuu kasvatuksen, siirrostuksen ja analysoinnin perusteisiin. Hän saa valmiuksia tunnistaa soluviljelyn kontaminaatiot. Opiskelija oppii histologian perusteita teoriassa. Teoriaopiskelu, oppimistehtävät, laboratorioharjoitukset. Oppikirjat, monisteet, artikkelit, videot, laboratorioharjoitustyöohjeet, alan käsikirjat, laitteiden käyttöohjeet, kemikaali- ja laboratoriovälinemyyjien katalogit, Internet Arviointi tapahtuu jatkuvan näytön periaatteella työskentelyä ja oppimista seuraamalla sekä opiskelijan harjoitustöiden ja oppimistehtävien arviointina ja lisäksi kirjallisilla kokeilla. 21

22 Opintojakso Bioanalytiikka, 15 ov Työnhakuvalmennus 1 ov Opiskelija osaa hakeutua aktiivisesti työmarkkinoille. Opiskelija osaa hakea työtä, toimia työnhakutilanteessa ja laatia työpaikanhakuun liittyvät asiakirjat. Hän osaa esitellä osaamisensa työnantajille, jolloin hän arvostaa ammattiaan ja ammattitaitoaan. Opiskelija osaa tehdä osaltaan työsopimuksen. Oma osaaminen, vahvuudet ja itsetuntemus Työnhakeminen, työnhakustrategiat ja -kanavat Erilaiset työpaikkahakemukset ja asiakirjat Työhaastattelu Työsopimuksen solmiminen Opettajan johdolla tapahtuva lähiopetus; luennot, ryhmätyöt, parityöskentely, itsenäiset tehtävät, vierailijat työelämästä/yritysvierailu. Ajankohtainen kirjallisuus, Internetistä haettava tieto. Opiskelija: itsearviointi Opettaja: jatkuva palaute ja arviointi työskentelyn aikana, kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät Opintojakson erityispiirteet Äidinkielen, tietotekniikan ja ammatillisten opintokokonaisuuksien opinnot kytkeytyvät opintojaksossa opiskeltaviin asioihin. Sisältöalueiden integroinnin osalta tehdään yhteistyötä ko. opettajien kanssa. 22

23 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Tutkinto Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Mittaukset ja laiteanalytiikka 15 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin: laboratorioalan perustutkinto Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista. Opiskelija osaa: suunnitella työnsä käytettävissä olevassa ajassa ottaa ja käsitellä näytteen järjestää aistinvaraisen arvioinnin testejä tai valmistaa näytteet fysikaalisiin tai mekaanisiin testeihin testata yhdisteitä ja materiaaleja aistiensa avulla tai testata materiaaleja erilaisilla mekaanisilla tai fysikaalisilla menetelmillä hakea tietoa laitteen käyttöohjeesta, myös vieraskielisestä, ja toimia sen mukaisesti tehdä spektrometrisen laiteanalyysin (esimerkiksi UV/VIS-, AAS- tai IR-analyysin) ja pitää laitteet toimintakuntoisina laskea analyysin lopputulokset ja raportoida ne noudattaa työturvallisuusohjeita sekä laatujärjestelmän vaatimuksia. ja oppimisympäristö Opiskelija ottaa ja käsittelee näytteen analyysin edellyttämällä tavalla ja suorittaa spektrometrisen analyysin. Lisäksi hän testaa yhdisteitä ja materiaaleja aistinvaraisesti tai erilaisilla mekaanisilla tai fysikaalisilla testausmenetelmillä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Arviointi Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Ammattitaidon osoittamistavat n arviointi muodostuu ammattiosaamisen näytöstä, opintojaksojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Ammattiosaamisen näyttö Näyttö toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti työssäoppimisen yhteydessä työpaikalla tai jos tämä ei ole mahdollista, niin oppilaitosympäristössä. Näyttö voidaan toteuttaa samanaikaisesti toisen tutkinnon osan kanssa yhdistelmänäyttönä, mikäli se onnistuu työssäoppimispaikalla luontevasti. n ammattiosaaminen voidaan näyttää myös useampana osanäyttönä. Pyritään soveltamaan luontevasti työssäoppimispaikkojen mahdollisuuksia laajoihin näyttökokonaisuuksiin. Ammattitaidon näytön arviointiin osallistuu aina opiskelija, sekä työpaikan kouluttaja/t ja/tai ohjaava opettaja. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään: työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta: o mittausmenetelmien periaatteiden tunteminen 23

Talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Hyväksytty 19.1.2012 SISÄLLYSLUETTELO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 8 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori

Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori SISÄLLYSLUETTELO ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO, LEIPURI-KONDIITTORI... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Sisältö HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO... 6 TUTKINNON RAKENNE... 6 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 9 OPINNÄYTE...

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Voimassa 1.8.2009 alkaen Sisällysluettelo: AUTOALAN PERUSTUTKINTO, AJONEUVOASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA, AJONEUVOASENTAJA... 4

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUS- OHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelma hyväksytty käyttöönotettavaksi 27.5.2010 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 TUTKINNON RAKENNE... 4 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO opetus ja ohjaus (Valmentava I)...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖNHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto 2 3 1. TUTKINTOKOHTAINEN OSA... 4 2. KUVAUS KOULUTUSALASTA... 4 3. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMISPERIAATTEET... 4 LUKUSUUNNITELMA... 6 TUTKINNON OSAT... 9 Pakolliset

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Puualan perustutkinto

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma, kokki. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma, kokki. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan Kokin koulutusohjelma, kokki Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/19.11.2012 2 (110) Sisällysluettelo 1 Hotelli-,

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0./13.8.2013 2 (123) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2 Opetussuunnitelma...

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Puutarhatalouden

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Opetussuunnitelma Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (109) Sisällysluettelo

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot