Peltotilusjärjestelyn vaikutuksista ja kannattavuudesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peltotilusjärjestelyn vaikutuksista ja kannattavuudesta"

Transkriptio

1 M a a nk äy t t öt i e t e i d e nl a i t o s P e l t o t il usjärje st e l yn vaikut uksist a ja kannat t avuude st a J uh a nah i i r o ne n D O C T O R A L D I S S E R T A T I O N S

2

3 Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS 21/2012 Peltotilusjärjestelyn vaikutuksista ja kannattavuudesta Juhana Hiironen Tekniikan tohtorin tutkinnon suorittamiseksi laadittu väitöskirja, joka esitetään Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun luvalla julkisesti tarkastettavaksi korkeakoulun luentosalissa TU1 (TUAS-talo, Otaniementie 17, Espoo) maaliskuun 16. päivänä 2012 klo 12. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Maankäyttötieteiden laitos

4 Valvoja Prof. Arvo Vitikainen Ohjaaja Prof. Arvo Vitikainen Esitarkastajat Prof. Markus Holopainen, Helsingin yliopisto TkT Tuomo Heinonen, FAO Food and Agriculture Organization, Italia Vastaväittäjät TkT Tuomo Heinonen, FAO Food and Agriculture Organization, Italia TkT Pekka Vilska, Etelä-Savon maanmittaustoimisto Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS 21/2012 Juhana Hiironen ISBN (printed) ISBN (pdf) ISSN-L ISSN (printed) ISSN (pdf) Unigrafia Oy Helsinki 2012 Julkaisu on saatavilla sähköisessä muodossa osoitteessa

5 Abstract Aalto University, P.O. Box 11000, FI Aalto Author Juhana Hiironen Name of the doctoral dissertation On the Impacts and Profitability of Farmland Consolidation Publisher School of Engineering Unit Department of Surveying and Planning Series Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS 21/2012 Field of research Land Management Manuscript submitted 14 November 2011 Manuscript revised 13 February 2012 Date of the defence 16 March 2012 Monograph Language Finnish Article dissertation (summary + original articles) Abstract Northern location, cold weather and sparse population put permanent restrictions on the competitiveness of the Finnish agriculture. At the same time the fragmented property division resulting from land divisions and settlement has had a decreasing impact on the profitability of agriculture. Although the number of farms has fallen and the average size of the farms has increased during the past decades the benefits arising from the increase in size have not been realized due to the continually growing fragmentation. The goal of the study was to assess the impacts of farmland consolidation in agriculture and rural areas. Calculation methods based on production cost estimates for evaluating the farmeconomic impacts of the changes taking place in the farmland layout were formed in the study. In addition, the environmental, traffic and other impacts of farmland consolidation were assessed in the study. Finally, the economic profitability of farmland consolidation was assessed. The outcome showed that property division can be outstandingly improved by farmland consolidation. The number of fields and distance to the homestead in the division area will halve, on the average, and the field size will double. These changes will increase the income of the farms by some euros per hectare. As the farmland consolidation production amounts to appr hectares per year, the annual profit impacts would be some euros. Farmland consolidation has also other impacts. The most significant of these concern the traffic, climate, water systems, landscape, and diversity of nature. Traveling between the homestead and parcels of field will decrease, which improves the safety and flow of traffic in the neighborhood of the division area. The lessened need to travel and quicker field work also mean lesser climate emissions. Drainages made in connection with the consolidation cause nutrient washout in the fields, change the landscape and natural diversity. As the process interferes with people s personal sovereignty, social impacts are also to follow. In addition, the increase of the viability of the farms will have economic impacts on the area, as well. As the outcome of the impact assessment it can be noted that farmland consolidation meets the goals set by the legislator by improving the rural living conditions and promoting the usage of the real estates. Since farmland consolidation is a profitable investment according to the observations made in this study, the agricultural rationalization actions should be concentrated on correcting the basic defects in the rural areas and not on handling the consequences caused by them year after year. Keywords farmland consolidation, land consolidation, cost-benefit analysis, property structure ISBN (printed) ISBN (pdf) ISSN-L ISSN (printed) ISSN (pdf) Location of publisher Espoo Location of printing Helsinki Year 2012 Pages 252 The dissertation can be read at

6

7 Tiivistelmä Aalto-yliopisto, PL 11000, Aalto Tekijä Juhana Hiironen Väitöskirjan nimi Peltotilusjärjestelyn vaikutuksista ja kannattavuudesta Julkaisija Insinööritieteiden korkeakoulu Yksikkö Maankäyttötieteiden laitos Sarja Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS 21/2012 Tutkimusala Kiinteistötekniikka Käsikirjoituksen pvm Korjatun käsikirjoituksen pvm Väitöspäivä Monografia Kieli Suomi Yhdistelmäväitöskirja (yhteenveto-osa + erillisartikkelit) Tiivistelmä Pohjoinen sijainti ja harva asutus asettaa Suomen maatalouden kilpailukyvylle pysyvän rajoituksensa. Samaan aikaan maanjako- ja asutustoimintojen seurauksena syntynyt pirstaleinen kiinteistörakenne vaikuttaa maatalouden tuottavuuteen heikentävästi. Vaikka maatilojen määrä on viimeisten vuosikymmenten aikaan romahtanut ja tilojen keskikoko kasvanut, on tilakoon kasvusta aiheutuvat hyödyt jääneet realisoitumatta mm. huonon tilusrakenteen vuoksi. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida peltotilusjärjestelyn vaikutuksia ja kannattavuutta. Tutkimuksessa muodostettiin tuotantokustannuslaskelmiin pohjautuvat laskentamenetelmät tilusrakenteessa tapahtuvien muutosten maatilataloudellisten vaikutusten arviointiin. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin peltotilusjärjestelyn ojitustoimenpiteiden vaikutuksia, ympäristö- ja liikennevaikutuksia sekä sosiaalisia ja aluetaloudellisia vaikutuksia. Lopuksi tutkimuksessa arvioitiin peltotilusjärjestelyn taloudellista kannattavuutta. Tutkimusaineistona käytettiin 20 pääosin 2000-luvulla käynnistettyä peltotilusjärjestelyä. Tutkimustulokset osoittivat, että peltotilusjärjestelyssä kyetään parantamaan kiinteistörakennetta merkittävästi. Tyypillisesti peltolohkojen lukumäärä puolittuu ja lohkokoko kaksinkertaistuu. Talouskeskusetäisyys säilyy useimmiten ennallaan. Muutokset lisäävät maatilojen tuloja keskimäärin noin eurolla hehtaaria kohden. Tilusjärjestelytuotannon ollessa noin hehtaaria vuodessa, voidaan vuosittaisen hyötyvaikutuksen todeta olevan noin 15 miljoonaa euroa. Peltotilusjärjestely aiheuttaa myös lukuisia muita vaikutuksia. Kulkemistarve talouskeskusten ja peltolohkojen välillä vähenee, mikä parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Vähentynyt kulkemistarve sekä aikaisempaa nopeammin tehtävät peltotyöt tarkoittavat samalla myös ilmastopäästöjen vähentymistä. Kiinteistörungon mukauttamiseksi tehtävistä kuivatustöistä seuraa muutoksia pelloilta tapahtuviin ravinnehuuhtoumiin, minkä lisäksi kuivatustyöt muuttavat maisemaa ja luonnon monimuotoisuutta. Koska prosessissa puututaan ihmisten itsemääräämisoikeuteen, aiheutuu siitä myös sosiaalisia vaikutuksia. Lisäksi maatilojen elinkelpoisuuden parantuminen aiheuttaa aluetaloudellisia vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin lopputuloksena voidaan todeta, että peltotilusjärjestelyt täyttävät niille lainsäätäjän asettaman tavoitteen parantaen maaseudun elinoloja ja edistäen kiinteistöjen käyttöä. Koska peltotilusjärjestely on tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella kannattava investointi, tulisi maatalouden rationalisointitoimenpiteiden keskittyä maaseutualueiden perusvikojen korjaamiseen eikä näistä johtuvien, vuodesta toiseen jatkuvien seurausten hoitamiseen. Avainsanat peltotilusjärjestely, uusjako, kiinteistörakenne, kustannushyötyanalyysi ISBN (painettu) ISBN (pdf) ISSN-L ISSN (painettu) ISSN (pdf) Julkaisupaikka Espoo Painopaikka Helsinki Vuosi 2012 Sivumäärä 252 Luettavissa verkossa osoitteessa

8

9 Alkusanat, Tämän väitöskirjan voi katsoa saaneen alkunsa keväällä 2008, kun minut nimitettiin Uusjaon hyötylaskelmien uudistaminen nimisen projektin vetäjäksi. Projektissa uudistettiin ja yhtenäistettiin Maanmittauslaitoksen peltotilusjärjestelyissä tapahtuva vaikutusten ja kannattavuuden arviointi. Vuonna 2009 Teknilliselle korkeakoululle myönnettiin tutkimusrahoitus hankkeeseen Peltotilusjärjestelyjen hyödyt ja vaikuttavuus. Koska tämä väitöskirjaan tähtäävä tutkimushanke oli luonteva jatko Maanmittauslaitoksessa vetämälleni projektille, päätin siirtyä Teknilliseen korkeakouluun tutkijaksi - olihan minulla palava halu selvittää, mitä kaikkia vaikutuksia peltotilusjärjestelyillä on ja, kuinka kannattavia ne oikeasti ovat. Nyt, kun tutkimuskipinän syttymisestä on kulunut miltei neljä vuotta, ovat opintoni edenneet loppusuoralle. Olen palannut takaisin Maanmittauslaitoksen palvelukseen sinne, mistä lähdinkin. Kun kirjoitan näitä väitöskirjani alkusanoja, mietin mitä olen oikeastaan oppinut. Vaikka lähdin selvittämään totuutta peltotilusjärjestelyjen vaikutuksista ja kannattavuudesta, ei käsitykseni niistä ole juurikaan muuttunut. Sen sijaan kuva tutkimuksen tekemisestä on kirkastunut, ja ehkä tämä onkin se tärkein oppi, jonka jatko-opiskelija voi yliopistosta saada mukaansa. Olen kiitollinen minua tukeneille tahoille, erityisesti maa- ja metsätalousministeriölle sekä Maanmittauslaitokselle. Kiitos kuuluu myös Maanmittausalan edistämissäätiölle ja Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoululle, jotka tukivat tutkimustani sen loppuvaiheessa. Parhaimmat kiitokseni ansaitsee työni valvojana ja ohjaajana toiminut professori Arvo Vitikainen, jonka raudanluja ammattitaito sekä esimerkilliset esimiestaidot pitivät huolen siitä, että työni valmistui ajallaan. Kiitän myös esitarkastajina toimineita TkT Tuomo Heinosta ja prof. Markus Holopaista, jotka omalla panoksellaan auttoivat minua viimeistelemään tutkimukseni väitöskirjaksi. Kiitän myös vastaväittäjinä toimineita TkT Pekka Vilskaa ja TkT Tuomo Heinosta. Kiitokseni ansaitsevat myös Marjatta Huuhtanen, Suvi Tuomi, Airi Lehtimäki sekä koko Maankäyttötieteiden laitoksen henkilökunta, joka piti huolen siitä, että käytännön asiat hoituivat sujuvasti. Arvostan suuresti myös työtovereitani Kirsikka Niukkasta ja Ari Laitalaa, sillä heidän vuokseen työasiat ja niistä irtautuminen sujuivat kuin tanssien. Helsingissä helmikuussa 2012, Juhana Hiironen

10 Sisältö ABSTRACT TIIVISTELMÄ ALKUSANAT SISÄLTÖ LYHENTEITÄ KÄSITTEET 1. JOHDANTO Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimushypoteesit Tutkimusmenetelmän lähtökohdat Tutkimuksen rajaukset Tutkimusaineisto Tutkimuksen rakentuminen PELTOTILUSJÄRJESTELYN VAIKUTUKSET Vaikutusten arvioinnin lähtökohdat Peltotilusjärjestelyjen strategiset linjaukset Peltotilusjärjestelyjen ohjaus ja rahoitus Maa- ja metsätalousministeriö vastaa ohjauksesta Peltotilusjärjestelyjä tuetaan kansallisista varoista Peltotilusjärjestelyjen lainsäädännöllinen viitekehys Vaikutusten arviointi peltotilusjärjestelyprosessissa Peltotilusjärjestelyjen vaikutukset MAANJAOT JA KIINTEISTÖRAKENNE Maanjakojen historia Varhaiset jaot Muinaisjako Sarkajako Isojako Isojaot käynnistyvät maatalouden tehostamiseksi Isojaot etenevät muutosvastarinnasta huolimatta Isojako jää sille asetetuista tavoitteista Isojaonjärjestely Maatalouden kehittyminen paljastaa isojaon puutteet Toimitusten suorittaminen helpottuu Isojaonjärjestelyt osana modernisoituvaa maataloutta... 40

11 3.5 Uusjako (AJ, JL) Poliittiset tavoitteet muuttuvat Kaupungistuminen kuihduttaa maaseudun Uusjaon kohteena miljoona hehtaaria peltoa Uusjako (KML) Euroopan unioni ja maatalouden rakennemuutos Toimitusmenettelyn uudistaminen Asiakaslähtöisyys ja kysynnän lisääntyminen VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutusten arviointi käynnistyy Uusjakojen kannattavuus todetaan tieteellisesti Tuotantokustannuslaskelmat yleistyvät Regressioanalyysit muokkaavat arviointia Vaikutusten arviointiin uusia näkökulmia Arviointikäytännöt hajaantuvat Vaikutusten arvioinnin ongelmat nousevat esille Vaikutusten arviointi vuonna TUTKIMUSMENETELMÄT Hyödynnettävät kustannushyötyanalyysit Nykyarvomenetelmä Takaisinmaksuajanmenetelmä Sisäisen korkokannan menetelmä Maatilataloudellisten vaikutusten arviointi Maatilan muuttuvat tuotantokustannukset Tilusrakenteen vaikutus tuotantokustannuksiin Muiden vaikutusten arviointi Liikennevaikutukset Ojitustoimenpiteiden vaikutukset Ympäristövaikutukset Sosiaaliset ja aluetaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSAINEISTON ANALYSOINTI Järilän peltotilusjärjestely Alueen sijainti ja kiinteistöolot Hankkeen vireilletulo Tilusjärjestelyn tulokset Tilusjärjestelyn kannattavuus Repulin peltotilusjärjestely Alueen sijainti ja kiinteistöolot Hankkeen vireilletulo Tilusjärjestelyn tulokset Tilusjärjestelyn kannattavuus Puskankylän peltotilusjärjestely Alueen sijainti ja kiinteistöolot Hankkeen vireilletulo Tilusjärjestelyn tulokset Tilusjärjestelyn kannattavuus Alajoen peltotilusjärjestely Alueen sijainti ja kiinteistöolot

12 6.4.2 Hankkeen vireilletulo Tilusjärjestelyn tulokset Tilusjärjestelyn kannattavuus Jaurinnevan peltotilusjärjestely Alueen sijainti ja kiinteistöolot Hankkeen vireilletulo Tilusjärjestelyn tulokset Tilusjärjestelyn kannattavuus Yli-Kannuksen peltotilusjärjestely Alueen sijainti ja kiinteistöolot Hankkeen vireilletulo Tilusjärjestelyn tulokset Tilusjärjestelyn kannattavuus Kääntä-Hihnaperän peltotilusjärjestely Alueen sijainti ja kiinteistöolot Hankkeen vireilletulo Tilusjärjestelyn tulokset Tilusjärjestelyn kannattavuus Ahteen peltotilusjärjestely Alueen sijainti ja kiinteistöolot Hankkeen vireilletulo Tilusjärjestelyn tulokset Tilusjärjestelyn kannattavuus Kuurolan peltotilusjärjestely Alueen sijainti ja kiinteistöolot Hankkeen vireilletulo Tilusjärjestelyn tulokset Tilusjärjestelyn kannattavuus Raudaskylän peltotilusjärjestely Alueen sijainti ja kiinteistöolot Hankkeen vireilletulo Tilusjärjestelyn tulokset Tilusjärjestelyn kannattavuus Hillilän peltotilusjärjestely Alueen sijainti ja kiinteistöolot Hankkeen vireilletulo Tilusjärjestelyn tulokset Tilusjärjestelyn kannattavuus Jokikylän peltotilusjärjestely Alueen sijainti ja kiinteistöolot Hankkeen vireilletulo Tilusjärjestelyn tulokset Tilusjärjestelyn kannattavuus Padingin peltotilusjärjestely Alueen sijainti ja kiinteistöolot Hankkeen vireilletulo Tilusjärjestelyn tulokset Tilusjärjestelyn kannattavuus Kiiskilän peltotilusjärjestely Alueen sijainti ja kiinteistöolot Hankkeen vireilletulo Tilusjärjestelyn tulokset Tilusjärjestelyn kannattavuus

13 6.15 Partaan peltotilusjärjestely Alueen sijainti ja kiinteistöolot Hankkeen vireilletulo Tilusjärjestelyn tulokset Tilusjärjestelyn kannattavuus Sonnila-Ylistaro peltotilusjärjestely Alueen sijainti ja kiinteistöolot Hankkeen vireilletulo Tilusjärjestelyn tulokset Tilusjärjestelyn kannattavuus Ala- ja Väliviirteen peltotilusjärjestely Alueen sijainti ja kiinteistöolot Hankkeen vireilletulo Tilusjärjestelyn tulokset Tilusjärjestelyn kannattavuus Kankaanpää-Yttilän peltotilusjärjestely Alueen sijainti ja kiinteistöolot Hankkeen vireilletulo Tilusjärjestelyn tulokset Tilusjärjestelyn kannattavuus Koskioisten peltotilusjärjestely Alueen sijainti ja kiinteistöolot Hankkeen vireilletulo Tilusjärjestelyn tulokset Tilusjärjestelyn kannattavuus Järvikylän peltotilusjärjestely Alueen sijainti ja kiinteistöolot Hankkeen vireilletulo Tilusjärjestelyn tulokset Tilusjärjestelyn kannattavuus TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI Peltotilusjärjestelyjen vaikutukset Maatilataloudelliset vaikutukset Liikennevaikutukset Ojitustoimenpiteiden vaikutukset Ympäristövaikutukset Aluetaloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset Peltotilusjärjestelyjen kannattavuus Epävarmuutta aiheuttavien tekijöiden analysointi Tutkimusaineisto Tutkimusmenetelmä Herkkyysanalyysi Jatkotutkimustarpeet YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT LÄHTEET JA KIRJALLISUUS

14 Lyhenteitä AMM Armollinen asetus menettelystä maanmittaustoimituksissa /82 AJ Asetus jakolaitoksesta /82 EU Euroopan Unioni HE Hallituksen esitys IACS Euroopan Unionin Integrated Administration Control System -peltolohkorekisteri JAKO Maanmittauslaitoksen JAKO -kiinteistötietojen paikkatieto-järjestelmä JL Jakolaki /604 Kom Komiteamietintö KMA Kiinteistönmuodostamisasetus /1189 KML Kiinteistönmuodostamislaki /554 MAKERA-laki Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta /657 MAKERA Maatilatalouden kehittämisrahasto MK Maakaari /540 MMH Maanmittaushallitus MMK Maanmittauslaitoksen keskushallinto MML Maanmittauslaitos MMM Maa- ja metsätalousministeriö MO Maaoikeus MO 1848 Ohjesääntö maanmittaustoimesta, tilusjako- ja verollepanolaitoksesta sekä pituus-, astia- ja painomittain vakaamisesta MTJ Maastotietojärjestelmä RakK Rakennuskaari /2 SPM Keisarillisen Suomen Senaatin päätös maanmittaustoimituksissa noudatettavista ohjeista /82 TMK Toimitusmenettelyn käsikirja TN Toimitusnumero TukemisA Asetus uusjakojen tukemisesta /211 TukemisL Laki uusjakojen tukemisesta /24 vp Valtiopäivät

15 Käsitteet IACS-peltolohkorekisteri IACS-peltolohkorekisteri on osa Euroopan Unionin yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää (IACS), jonka sisältämien tietojen perusteella muun muassa maataloustuet maksetaan. IACS-peltolohkorekisteristä vastaa maaja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike). IACSpeltolohkorekisteriin on tallennettu muun muassa maatilojen tuotantosuunta, peltolohkojen sijainti ja pinta-ala. Tässä tutkimuksessa IACSpeltolohkorekisteristä poimituilla tiedoilla tarkoitetaan tutkimusaineistossa olevaa tietoa peltolohkojen sijainnista, pinta-alasta ja viljelijästä. JAKO-paikkatietojärjestelmä JAKO-paikkatietojärjestelmä on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä ja käyttämä paikkatietojärjestelmä, joka on tarkoitettu paikkatiedon käsittelyyn ja tuottamiseen. Tässä tutkimuksessa JAKO-paikkatietojärjestelmän sisältämän jako- ja arviointisovelluksen (JAKOkii) avulla IACSpeltolohkorekisteriä ja kiinteistörekisteriä on käytetty yhtäaikaisesti tutkimusaineiston kokoamiseksi (esimerkiksi peltolohkojen talouskeskusetäisyys on laskettu JAKOkii:llä). Alustava jakosuunnitelma Alustava jakosuunnitelma on tarveselvityksen yhteydessä laadittu toimitusmiesten näkemys lopullisesta jakosuunnitelmasta. Jakosuunnitelma on lakisääteinen, kartalla esitettävä sekä pöytäkirjassa ja tarvittaessa erillisessä selitelmäasiakirjassa esiteltävä yksityiskohtainen suunnitelma toimitusmiesten ratkaisusta, joka koskee peltotilusjärjestelyalueen uutta kiinteistöjaotusta. Alustavasta jakosuunnitelmasta käytetään myös nimitystä pöytälaatikkojakosuunnitelma ja se laaditaan muutosmahdollisuuksien arvioinnin yhteydessä.

16 Mukauttamistoimenpide Mukauttamistoimenpide on peltotilusjärjestelyssä tehtävä valtion tukema rakennus- tai ojitustyö, joka suoritetaan toimitusalueella toimituksen yhteydessä. Mukauttamistoimenpiteisiin kuuluvilla rakennus- ja ojitustöillä mukautetaan vanha kiinteistörunko (so. tiestö ja kuivatusverkko) vastaamaan uutta kiinteistöjaotusta, jotta uusi kiinteistöjaotus voidaan ottaa käyttöön. Kuivatusverkon mukauttaminen tarkoittaa käytännössä sala- tai valtaojitusta ja tiestön mukauttaminen viljelysteiden rakentamista. Muutosmahdollisuuksien arviointi Muutosmahdollisuuksien arviointi tarkoittaa kuvausta siitä, kuinka jakoalueen kiinteistörakennetta voidaan kehittää ja millaisia kiinteistörakenteellisia parannuksia siinä on mahdollista saada aikaan. Muutosmahdollisuuksien arviointi kuvaa yleispiirteisesti, kuinka paljon keskimääräistä lohkokokoa voidaan kasvattaa, talouskeskusetäisyyttä lyhentää ja lohkojen lukumäärää vähentää. Tässä tutkimuksessa tarkoitettu muutosmahdollisuuksien arviointi on laadittu alustavan jakosuunnitelman perusteella. Muutosmahdollisuuksien arviointi laaditaan tarveselvitysvaiheessa tavallisesti välittömästi sen jälkeen, kun peltotilusjärjestelyn tarveselvitystä on haettu. Rahoitushakemus Rahoituksen hakeminen on itse peltotilusjärjestelyprosessin ensimmäinen vaihe. Rahoitushakemuksella maa- ja metsätalousministeriöstä haetaan päätös siitä, kuinka paljon Suomen valtio tukee hakemuksessa yksilöityä peltotilusjärjestelyä. Rahoitushakemuksessa rahoituspäätöksen antajalle esitetään kyseisen peltotilusjärjestelyn tarveselvityksen tulokset. Tarveselvitys Tarveselvitys on ennen kutakin peltotilusjärjestelyä suoritettava prosessi, jossa selvitetään tilusjärjestelymahdollisuudet. Tarveselvitys sisältää muutosmahdollisuuksien arvioinnin, toimenpide-ehdotuksen ja toteuttamiskelpoisuusselvityksen. Tarveselvityksen perusteella maanomistajat päättävät, hakevatko he peltotilusjärjestelyä. Tarveselvitys on Maanmittauslaitoksen ilmainen palvelu maanomistajille.

17 Toimepide-ehdotus Toimenpide-ehdotus tarkoittaa maanomistajilta saadun palautteen perusteella maanomistajille laadittavaa raporttia, jossa kuvataan tilusjärjestelyalue, tilusjärjestelyssä tavoiteltavat kiinteistörakenteen parannukset, yleispiirteinen arvio tilakohtaisista vaikutuksista, alueella suoritettavat mukauttamistoimenpiteet, hankkeen arvioidut kustannukset, hankkeen arvioidut hyötyvaikutukset sekä hankkeen aikataulu. Toimenpide-ehdotuksesta käytetään myös nimitystä tarjous, ja se laaditaan muutosmahdollisuuksien arvioinnin jälkeen tarveselvitysvaiheessa. Toteuttamiskelpoisuusselvitys Toteuttamiskelpoisuusselvitys tarkoittaa tarveselvitysvaiheessa muutosmahdollisuuksien arvioinnin ja toimenpide-ehdotuksen jälkeen tehtävää selvitystä siitä, onko kyseiselle tilusjärjestelylle laaja kannatus toimituksessa mukana olevien tahojen keskuudessa. Maanomistajien, tarveselvityksen tekijän ja maanmittaustoimiston suhtautuminen tilusjärjestelyyn selvitetään äänestyksellä, haastatteluin ja/tai kyselyin. Jos tilusjärjestelyllä on laaja kannatus, pyydetään maanomistajia allekirjoittamaan toimitushakemus, minkä jälkeen itse peltotilusjärjestelyprosessi voi käynnistyä. UJHYÖTY-projekti UJHYÖTY-projekti on Maanmittauslaitoksen keskushallinnon tilaama ja Maanmittauslaitoksen kehittämiskeskuksessa keväällä 2008 aloitettu ja syksyllä 2009 lopetettu toiminnankehittämisprojekti, jossa vertailtiin peltotilusjärjestelyjen hyöty- ja kustannuslaskennassa käytettävien eri menetelmien käytettävyyttä ja luotettavuutta sekä yhtenäistettiin kirjaviksi havaitut arviointikäytännöt. UJHYÖTY-projektissa suoritettiin vertailua Suomessa, Saksassa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Sveitsissä käytössä olleiden arviointimenetelmien suhteen. Projektissa yksilöitiin peltotilusjärjestelyjen vaikutukset sekä kehitettiin taulukkolaskentaohjelma vaikutusten arvioimiseksi. Lisäksi projektissa annettiin suositus hyödynarvioinnista uusjaoissa. Vuoden 2010 alusta alkaen on jokaisessa peltotilusjärjestelyn rahoitushakemuksessa tullut käyttää UJHYÖTY-projektissa kehitettyjä laskentamenetelmiä.

18

19 1. Johdanto 1.1 Tutkimuksen tausta Pohjoinen sijainti, kylmä ilmasto ja harva asutus asettavat Suomen maatalouselinkeinon kannattavuudelle ja kilpailukyvylle pysyvät rajoituksensa. Samaan aikaan muun muassa maanjako- ja asutustoimintojen seurauksena syntynyt pirstaleinen kiinteistörakenne heikentää Suomen maatalouselinkeinon tuottavuutta. Vaikka maatilojen lukumäärä on romahtanut ja tilakoko kasvanut Suomen liityttyä Euroopan unionin (EU) jäseneksi, ovat suuruusrationalisoinnista aiheutuvat hyödyt jääneet realisoitumatta mm. alati huononevan tilusrakenteen vuoksi. Koska pohjoinen sijainti ja sen asettamat reunaehdot ovat Suomen maatalouden pysyviä ominaispiirteitä, on syytä pyrkiä vähentämään muita maatalouden kannattavuutta haittaavia tekijöitä. Näistä tekijöistä pirstaleinen kiinteistörakenne, joka ilmenee peltolohkojen ja talouskeskusten välisinä pitkinä välimatkoina, pieninä peltolohkoina ja suurina palstamäärinä, lisää maatilojen tuotantokustannuksia ja alentaa maatalouden kannattavuutta. Kun lisäksi otetaan huomioon rakennekehityksen aiheuttama paine maatilojen suuruusrationalisoinnille ja se, että pirstaleiset alueet sijaitsevat suurelta osin alueilla, joilla harjoitetaan aktiivista maataloustuotantoa, on tarve tilusten uudelleenjärjestämiselle ilmeinen. Tilusjärjestelyillä voidaan saada aikaan positiivisia vaikutuksia niin yhteiskunnan kuin yksittäisen maanviljelijänkin kannalta, mikäli kylien laitamilla hajallaan olevia tiluksia kyetään kokoamaan aikaisempaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi talouskeskusten läheisyyteen. Hyötyjen ja kustannusten vertailu on keskeinen osa peltotilusjärjestelyä, sillä hankkeen ensimmäinen edellytys on sen taloudellinen kannattavuus. Lisäksi toiminnan rahoitus seuraa peltotilusjärjestelystä saatavien hyötyjen ja siitä aiheutuvien kustannusten suhdetta. Tämä tarkoittaa sitä, että koko hankkeen toteutus on riippuvainen alustaviin suunnitelmiin pohjautuvan vaikutusten arvioinnin lopputuloksesta. Peltotilusjärjestelyyn osallistuvien maanomistajien kannettavaksi jäävät kustannukset ovat riippuvaisia vaikutusten arvioimisesta, sillä maanomistajien kannettavaksi jäävät toimituskustannukset ositellaan kunkin osallisen saaman hyödyn perusteella. Lisäk- 1

20 Johdanto si peltotilusjärjestelyn jakosuunnittelun onnistuminen edellyttää tilusrakenteessa tehtävien muutosten taloudellisten seurausten tuntemista. Hankkeen onnistuneen läpiviemisen ja muutosten aikaansaamisen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että hankkeella on vahva kannatus maanomistajien keskuudessa. Kannatuksen keskeisenä kulmakohtana on se, että kaikille osapuolille osoitetaan toiminnan kannattavuus. Kun peltotilusjärjestely nähdään hyödyllisenä sen asianosaisten keskuudessa, voidaan se helpommin myös hyväksyä, mikä on kutakuinkin välttämätöntä paikoitellen perusoikeuksiin pureutuvan peltotilusjärjestelyn onnistumisen kannalta. Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategiassa vuosille (MMM 2007, s. 19) todetaan, että tilusjärjestelyihin liittyvän tutkimuksen painopistealue strategiakaudella on tilusjärjestelyjen vaikutusten ja kannattavuuden arviointi, ja nimenomaan näihin kysymyksiin myös tämä tutkimus pyrkii vastaamaan. 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimushypoteesit Tutkimuksen tavoitteena on arvioida peltotilusjärjestelyjen maatilataloudellisia vaikutuksia. Lisäksi tutkimuksessa luodaan kuva peltotilusjärjestelyjen ojitustoimenpiteiden vaikutuksista, ympäristö- ja liikennevaikutuksista sekä aluetaloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista. Tutkimuksen tavoitteena on myös arvioida peltotilusjärjestelyjen taloudellista kannattavuutta. Tutkimuksessa muodostetaan tuotantokustannuslaskelmiin pohjautuvat laskentamenetelmät tilusrakenteessa tapahtuvien muutosten maatilataloudellisten vaikutusten arviointiin sekä näitä menetelmiä käyttämällä arvioida peltotilusjärjestelyn maatilataloudelliset vaikutukset. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka tilusrakenteessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat maatalouden harjoittamiseen ja edelleen kiinteistöjärjestelyssä mukana olevien maatilojen tuotantokustannuksiin ja tuloihin. Tilusrakenteessa tapahtuvien muutosten arviointiin liittyvät tutkimushypoteesit ovat: Peltotilusjärjestelyissä voidaan suurentaa peltolohkojen keskimääräistä kokoa merkittävästi. Peltotilusjärjestelyissä voidaan pienentää peltolohkojen keskimääräistä talouskeskusetäisyyttä merkittävästi. Peltotilusjärjestelyissä voidaan vähentää peltolohkojen lukumäärää merkittävästi. 2

21 Johdanto Tilusrakenteessa tapahtuvien muutosten arviointiin liittyvät hypoteesit vastaavat siihen peruskysymykseen, saavutetaanko peltotilusjärjestelyillä se tavoite, joka niille on lainsäädännössä asetettu. Peltotilusjärjestely saadaan kiinteistönmuodostamislain ( /554, jäljempänä KML) 67 :n mukaan suorittaa, jos sen avulla voidaan parantaa kiinteistöjaotusta. Lopuksi tutkimuksessa arvioidaan peltotilusjärjestelyn taloudellista kannattavuutta. Peltotilusjärjestelyjen kannattavuuteen liittyvät tutkimushypoteesit ovat: Pääoma-arvo on hankkeissa keskimäärin nollaa suurempi. Suurin osa hankkeista maksaa itsensä takaisin alle 30 vuodessa. Sisäinen korko on hankkeissa keskimäärin yli 5 % 1. Kannattavuuden arviointiin liittyvät hypoteesit vastaavat siihen peruskysymykseen, täyttävätkö peltotilusjärjestelyt niiden ensimmäisen toteuttamisedellytyksen, joka niille on lainsäädännössä asetettu. Peltotilusjärjestely saadaan kiinteistönmuodostamislain 67 :n mukaan suorittaa, mikäli siitä saatava hyöty on sen kustannuksia ja haittoja suurempi Tutkimusmenetelmän lähtökohdat Tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen. Tutkimuksessa muodostetaan kustannushyötyanalyyseihin soveltuvat arviointimenetelmät peltotilusjärjestelyjen maatilataloudellisten vaikutusten arviointiin. Koska arviointimenetelmien antamien tulosten tulee olla kustannushyötyanalyyseihin soveltuvia, tulee niiden tuottaa tietoa edellä mainittujen vaikutusten rahamääräisestä arvosta. Empiirisen tutkimusaineiston analyysi perustuu tutkimuksessa induktiiviseen päättelyyn, missä valikoidusta havaintojoukosta johdetaan yleistys peltotilusjärjestelyjen vaikutuksista ja edelleen kannattavuudesta. Maatilataloudellisten vaikutusten laskenta perustuu tutkimuksessa tuotantokustannuslaskelmiin, missä kustannukset ryhmitellään toimintoperusteisesti tietylle määritellylle tilamallille. Menetelmän lähtökohtana on 1 Laskentakorko valtionhallinnon investoinneissa on keskimäärin 4-6 %. Pitkävaikutteisten ratkaisujen osalta sovelletaan tavallisesti alhaisempaa korkokantaa. (Leväinen & Vitikainen 1991, s. 26.) Peltotilusjärjestelyjen kannattavuuden arviointiin on muodostunut vakiintuneeksi käytännöksi soveltaa 5 %:n korkokantaa. 2 Tilusjärjestelytoimintaan vakiintuneiden käytäntöjen ja strategisten tavoitteiden mukaan peltotilusjärjestelyjen tulee maksaa itsenä takaisin alle 30 vuodessa ja olla kannattavia 5 %:n korkokannalla tarkasteltuna. 3

Tekemällä oppii: Case: KIINTEISTÖSUUNNITTELUN KURSSIN HARJOITUSTYÖ

Tekemällä oppii: Case: KIINTEISTÖSUUNNITTELUN KURSSIN HARJOITUSTYÖ 15.9.2011 Arvo Vitikainen 2011 Tekemällä oppii: Case: KIINTEISTÖSUUNNITTELUN KURSSIN HARJOITUSTYÖ Esityksen sisältö: Lähtökohdat Uudistetun harjoitustyön sisältö Tulokset ONGELMA JOHON HAETAAN RATKAISUA:

Lisätiedot

Tilusjärjestelyin tuetaan maatilojen ja kylien kehitystä. Juha Patana 16.9.2015, Kiinteistösuunnittelu

Tilusjärjestelyin tuetaan maatilojen ja kylien kehitystä. Juha Patana 16.9.2015, Kiinteistösuunnittelu Tilusjärjestelyin tuetaan maatilojen ja kylien kehitystä Juha Patana 16.9.2015, Kiinteistösuunnittelu Tilaisuuden ohjelma Tilusjärjestelyiden taustaa Tilusjärjestelyn keinot; sisältö, periaatteet ja vaiheet

Lisätiedot

Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu. 14.10.2015 TkT Juhana Hiironen

Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu. 14.10.2015 TkT Juhana Hiironen Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu TkT Juhana Hiironen Oppimistavoitteet Luennon jälkeen opiskelija.. -..osaa selittää, mitä tilusrakenne tarkoittaa. -..osaa selittää, mihin tekijöihin tilusrakenteen hyvyyden

Lisätiedot

Maa Kiinteistösuunnittelu. Sarkajako

Maa Kiinteistösuunnittelu. Sarkajako Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu Sarkajako Kiinteistörakenne 1400 -luvulla Kiinteistörakenne 2000 -luvulla Arvo Vitikainen 2015 MAANJAOT ELI KIINTEISTÖJAOTUSTA MUUTTAVAT HANKKEET ALUEELLISET MAANJAOT

Lisätiedot

Tilusjärjestelyistä Pohjois- Karjalan maanmittaustoimisto Mika Summala

Tilusjärjestelyistä Pohjois- Karjalan maanmittaustoimisto Mika Summala Tilusjärjestelyistä 22.11.2011 Pohjois- Karjalan maanmittaustoimisto Mika Summala Esityksen sisältö Lähtökohta tilusjärjestelyille Tilusjärjestelyistä Suomessa Toiminnan laajentuminen Itä- ja Keski-Suomeen

Lisätiedot

Tilusjärjestelyt. Salaojituksen neuvottelupäivät. Jyväskylä. Johtaja Timo Potka

Tilusjärjestelyt. Salaojituksen neuvottelupäivät. Jyväskylä. Johtaja Timo Potka Tilusjärjestelyt Salaojituksen neuvottelupäivät Jyväskylä Johtaja Timo Potka 10.2.2015 Tilusjärjestelyjen lukumäärä 2015 Tarveselvitykset (selvitys kannattavuudesta ja kannatuksesta) 65 000 ha 42 kpl Tuotanto

Lisätiedot

Tilusjärjestelyt Pohjanmaalla Kiinteistösuunnittelu (Tarveselvityskokous Alahärmä ) Maanmittauslaitos Juha Patana

Tilusjärjestelyt Pohjanmaalla Kiinteistösuunnittelu (Tarveselvityskokous Alahärmä ) Maanmittauslaitos Juha Patana Tilusjärjestelyt Pohjanmaalla Kiinteistösuunnittelu 1.10.2014 (Tarveselvityskokous Alahärmä 19.4.2012) Maanmittauslaitos Juha Patana Tilaisuuden ohjelma Tilusjärjestelyn taustaa Tilusjärjestelyn sisältö,

Lisätiedot

Tilusjärjestelyt. Mikä on tilusjärjestelyjen tulevaisuus? Maa Kiinteistösuunnittelu

Tilusjärjestelyt. Mikä on tilusjärjestelyjen tulevaisuus? Maa Kiinteistösuunnittelu Tilusjärjestelyt Mikä on tilusjärjestelyjen tulevaisuus? Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu 21.10.2015 Pelto- ja metsätilusjärjestelyjen lukumäärä 2015 Toteutuksessa olevat hankkeet 56 700 ha 39 kpl ->

Lisätiedot

Maatilalähtöinen tilusjärjestely. Pori Juha Patana

Maatilalähtöinen tilusjärjestely. Pori Juha Patana Maatilalähtöinen tilusjärjestely Pori 7.4.2017 Juha Patana Lähtökohta Peltotilusjärjestely on monipuolinen kiinteistörakenteen kehittämisen väline, joka mukautuu asiakastarpeisiin. Yhteiskunnan tuella

Lisätiedot

Metsätilusjärjestelyt Suomessa luvuilla

Metsätilusjärjestelyt Suomessa luvuilla Metsätilusjärjestelyt Suomessa 1990-2000 -luvuilla Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen 4.6.2010 Oulu Mikko Uimonen, Maanmittauslaitos Esityksen sisältö Metsätilusjärjestelyt Suomessa 1990 2000 luvuilla

Lisätiedot

Haapajärvi - Autioranta Toimenpide - ehdotus 11.2.2016

Haapajärvi - Autioranta Toimenpide - ehdotus 11.2.2016 Haapajärvi - Autioranta Toimenpide - ehdotus 11.2.2016 2 (12) SISÄLTÖ Tiivistelmä... 3 2 Kohdealueen yleiskuvaus... 4 3 Tilusjärjestelyn lähtökohdat ja tavoitteet... 6 4 Tilusjärjestelyn tiedotus- ja tarveselvitysvaihe...

Lisätiedot

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen loppuraportti Kunta: Maaninka Kylä/alue: Pieni Maaninkajärvi

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen loppuraportti Kunta: Maaninka Kylä/alue: Pieni Maaninkajärvi Tilusjärjestelyn tarveselvityksen loppuraportti Kunta: Maaninka Kylä/alue: Pieni Maaninkajärvi 5.11.2014 MAANMITTAUSLAITOS SISÄLTÖ Tiivistelmä... 3 1 Tarveselvityksen eteneminen... 4 2 Kohdealueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Tilusjärjestelyllä tehokkuutta energian- ja ajankäyttöön

Tilusjärjestelyllä tehokkuutta energian- ja ajankäyttöön Tilusjärjestelyllä tehokkuutta energian- ja ajankäyttöön OAMK 12.11.2014 Mikko Marjomaa Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos vuonna 2014 Vuoden 2014 alussa meillä on yksi ja yhtenäinen, valtakunnallinen

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2015 2020

Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2015 2020 Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2015 2020 1 2015 Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2015 2020 Maa- ja metsätalousministeriö 1/2015 Julkaisun nimi: Maa- ja

Lisätiedot

Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu. 16.9.2015 TkT Juhana Hiironen

Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu. 16.9.2015 TkT Juhana Hiironen Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu 16.9.2015 TkT Juhana Hiironen Oppimistavoitteet Luennon jälkeen opiskelija.. -..osaa kuvata, millaisia vaikutuksia peltotilusjärjestelyllä on. -..osaa selittää, mihin

Lisätiedot

Metsätilat tuottokuntoon. Visa Korhonen Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto

Metsätilat tuottokuntoon. Visa Korhonen Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto Metsätilusjärjestelyt Metsätilat tuottokuntoon Oulainen 22.2.2011 2 2011 Visa Korhonen Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto 1 Metsäpalstojen käytettävyys metsätalouteen hyvä kohtalainen heikko 2 Tilusjärjestelyprosessikaavio

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015. ILMASE työpaja 6.11.2012

Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015. ILMASE työpaja 6.11.2012 Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015 ILMASE työpaja 6.11.2012 Erikoistutkija Pasi Rikkonen, KTT, MMM(agr.) MTT taloustutkimus Ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

UUSJAON VAIKUTTAVUUS JA PELTOTILUSJÄRJESTELYN TARVE JOUTSENON KUURMANPOHJASSA

UUSJAON VAIKUTTAVUUS JA PELTOTILUSJÄRJESTELYN TARVE JOUTSENON KUURMANPOHJASSA Juha Hoffrén UUSJAON VAIKUTTAVUUS JA PELTOTILUSJÄRJESTELYN TARVE JOUTSENON KUURMANPOHJASSA Opinnäytetyö Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Tammikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 27.1.2009

Lisätiedot

PARANNETTAVA METSÄTILUSJÄRJESTELYILLÄ? Metsäalueiden käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt. Arvo Kokkonen 20.1.2011 Ylivieska

PARANNETTAVA METSÄTILUSJÄRJESTELYILLÄ? Metsäalueiden käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt. Arvo Kokkonen 20.1.2011 Ylivieska MIKSI METSIEN TILUSRAKENNETTA ON PARANNETTAVA METSÄTILUSJÄRJESTELYILLÄ? Metsäalueiden käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa. Arvo Kokkonen 20.1.2011 Ylivieska 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

Metsätilat tuottokuntoon

Metsätilat tuottokuntoon Metsätilat tuottokuntoon Toimiva metsä hankeen tiedotustilaisuus metsätilusjärjestelyistä ja yhteismetsistä. Ylivieska 20.1.2011 2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen

Lisätiedot

Pernoon tilusjärjestely

Pernoon tilusjärjestely 1 Pernoon tilusjärjestely Tiedotuskokous 15.12.2016 Kalle Konttinen 2 Kokouksen sisältö Alkumuodollisuudet ja tiedottaminen Hankkeen aikaisemmat vaiheet Tilusjärjestelyn tarveselvitys Rahoituspäätös Tilusjärjestelyn

Lisätiedot

TIUSJÄRJESTELYPROSESSI

TIUSJÄRJESTELYPROSESSI TIUSJÄRJESTELYPROSESSI Arvo Vitikainen 2015 A) Tavanomainen maankäytön kehittämishanke 1, 2 ja 4 B) Tilusjärjestely (3) Alkuperäinen omistaja (1) (2) (3) (4) Muutosprosessi Omistusrakenteen muutos Kiinteistörakenteen

Lisätiedot

Arviointi- ja tilusjärjestelytoimitukset Teema (kevät 2017): Uusjaot ja kiinteistöjärjestelyt TkT Juhana Hiironen

Arviointi- ja tilusjärjestelytoimitukset Teema (kevät 2017): Uusjaot ja kiinteistöjärjestelyt TkT Juhana Hiironen Arviointi- ja tilusjärjestelytoimitukset Teema (kevät 2017): Uusjaot ja kiinteistöjärjestelyt 18.4.2017 TkT Juhana Hiironen Luennon sisältö 12:15 13:00 Tilusjärjestelyprosessi ja -selvitys (Juha Patana)

Lisätiedot

MIKSI METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARVE KASVAA? Metsien käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa.

MIKSI METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARVE KASVAA? Metsien käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa. MIKSI METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARVE KASVAA? Metsien käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa. Arvo Kokkonen 14.9.2009 Helsinki Metsätilojen koon ja rakenteen kehittämishanke Maanmittaustoimitukset

Lisätiedot

Tilusjärjestelyn toteuttamiskelpoisuusselvitys Kunta: Reisjärvi Kylä: Kangaskylä ja Reisjärvi

Tilusjärjestelyn toteuttamiskelpoisuusselvitys Kunta: Reisjärvi Kylä: Kangaskylä ja Reisjärvi Tilusjärjestelyn toteuttamiskelpoisuusselvitys Kunta: Reisjärvi Kylä: Kangaskylä ja Reisjärvi Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto Ylivieskan toimipiste 1. Tiivistelmä... 3 2. Kohdealueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden vaihtoehdot ja vaikutukset maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksessa (ILVAMAP) 2012-2015

Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden vaihtoehdot ja vaikutukset maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksessa (ILVAMAP) 2012-2015 Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden vaihtoehdot ja vaikutukset maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksessa (ILVAMAP) 2012-2015 Hankkeen vastuullinen johtaja Erikoistutkija Pasi Rikkonen,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2008 2013

Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2008 2013 Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2008 2013 ISBN 978-952-453-356-0 (nid.) ISSN 1238-2531 (nid.) ISBN 978-952-453-357-7 (PDF) ISSN 1797-397X (PDF) www.mmm.fi PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi R RAPORTTEJA Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3 TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet Tutkimuksessa arvioitiin, mitä muutoksia henkilön tuloissa ja

Lisätiedot

Mukauttamistoimet tilusjärjestelyissä

Mukauttamistoimet tilusjärjestelyissä 1 Mukauttamistoimet tilusjärjestelyissä Arviointi ja tilusjärjestelytoimitukset kurssi Aalto-yliopisto Kalle Konttinen 25.4.2017 2 sisältö Tilusjärjestelyiden mukauttamistoimet Esimerkki Honkajoen pohjoisosan

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! JANNE VARTIAINEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN VUOROTTAISKÄYTÖN HYÖDYT ESPOON JA HELSINGIN KAUPUNGEISSA

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! JANNE VARTIAINEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN VUOROTTAISKÄYTÖN HYÖDYT ESPOON JA HELSINGIN KAUPUNGEISSA JANNE VARTIAINEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN VUOROTTAISKÄYTÖN HYÖDYT ESPOON JA HELSINGIN KAUPUNGEISSA Diplomityön tutkimussuunnitelma LUONNOS 11.6.2014 Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe

Lisätiedot

Maatalous Lapualla 2013

Maatalous Lapualla 2013 Maatalous Lapualla 2013 Lapualla on tällä hetkellä (5/2013) 540 toimivaa maatilayritystä. Vuodesta 1995 tilalukumäärä on vähentynyt 39,8 % mikä on Etelä-Pohjanmaan alueen kunnista 3 vähiten. 3.5.2013 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

TYÖVOIMA 2013. Maa- ja puutarhatalouden TILASTOVAKKA. Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä. Työntekijöiden ja tehdyn työn määrä

TYÖVOIMA 2013. Maa- ja puutarhatalouden TILASTOVAKKA. Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä. Työntekijöiden ja tehdyn työn määrä Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä Työntekijöiden ja tehdyn työn määrä Viljelijöiden ikä ja koulutus TILASTOVAKKA Tietoja maa- ja elintarviketaloudesta Maa- ja puutarhatalouden TYÖVOIMA 2013 www.maataloustilastot.fi

Lisätiedot

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet MAANMITTAUSLAITOS Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet Juhana Hiironen ja Saija Ettanen Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 113 MAANMITTAUSLAITOS KEHITTÄMISKESKUS Opastinsilta 12,

Lisätiedot

Asiantuntijajää eläkkeele asiantuntijuusei!

Asiantuntijajää eläkkeele asiantuntijuusei! Tuotantotalouden laitos Tanja Kuronen-Ma tila etal. Asiantuntija jää eläkkeele asiantuntijuusei! Aalto-yliopisto Asiantuntijajää eläkkeele asiantuntijuusei! Opastiedon jaosaamisen säilytämiseksi TanjaKuronen-Matila,EerikkiMäki,EilaJärvenpää

Lisätiedot

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet MAANMITTAUSLAITOS Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet Juhana Hiironen ja Saija Ettanen Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 113 MAANMITTAUSLAITOS KEHITTÄMISKESKUS Opastinsilta 12,

Lisätiedot

Panosta kirjastoon tuota arvoa

Panosta kirjastoon tuota arvoa Panosta kirjastoon tuota arvoa Markku Laitinen, Suunnittelija, Kansalliskirjasto Vaikuttavuuden arvo seminaari 29.10.2014, Helsinki Käytä tietoa, käytä valtaasi osoita vaikuttavuutta! Tieto on valtaa,

Lisätiedot

Elinvoimainen kylä. Kaupunkisuunnittelun seminaari VII Oulu Tilusjärjestelypäällikkö Visa Korhonen Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto

Elinvoimainen kylä. Kaupunkisuunnittelun seminaari VII Oulu Tilusjärjestelypäällikkö Visa Korhonen Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto Elinvoimainen kylä Kaupunkisuunnittelun seminaari VII Oulu 18.10.2013 Tilusjärjestelypäällikkö Visa Korhonen Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto Maanmittauslaitos vuonna 2014 Vuoden 2014 alussa meillä

Lisätiedot

Nivala - Ylivieska - Oulainen - Sievi

Nivala - Ylivieska - Oulainen - Sievi NeliapilaNeliapila Maaseutuhallinto Nivala - Ylivieska - Oulainen - Sievi Kuntien hoitama maaseutuhallinto on muuttunut paikalliset kuntien maaseututoimistot säilyvät ennallaan Vuoden 2012 alusta Nivalan,

Lisätiedot

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä Toimiva metsä hanke Yhteismetsä hankkeet Oulu 20.10.2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 kautta

Lisätiedot

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Taustaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseksi vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2013 ja 2014 myönnettävä summa on kasvanut

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Uusjaon hyötylaskelmien uudistaminen

Uusjaon hyötylaskelmien uudistaminen Uusjaon hyötylaskelmien uudistaminen MAANMITTAUSLAITOS 2009 2 (97) JULKAISIJA KUVAILULEHTI Maanmittauslaitos 29.9.2009 Tekijät: Toimeksiantaja (pvm): Projektin johtoryhmä: Heikki Seppänen (puheenjohtaja),

Lisätiedot

Peltojen sijainti ja lohkokoot Vaikutukset maatalouteen ja ympäristöön alueella

Peltojen sijainti ja lohkokoot Vaikutukset maatalouteen ja ympäristöön alueella YmpäristöAgro II Peltojen sijainti ja lohkokoot Vaikutukset maatalouteen ja ympäristöön alueella Mikko Marjomaa 13.1.2014 Kuva: Antero Aaltonen Kuusamo YmpäristöAgro II hankkeessa yhtenä osaalueena Maatalousmaankäytön

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

INVESTOINTIEN EDULLISUUSVERTAILU. Tero Tyni Erityisasiantuntija (kuntatalous)

INVESTOINTIEN EDULLISUUSVERTAILU. Tero Tyni Erityisasiantuntija (kuntatalous) INVESTOINTIEN EDULLISUUSVERTAILU Tero Tyni Erityisasiantuntija (kuntatalous) 25.5.2007 Mitä tietoja laskentaan tarvitaan Investoinnista aiheutuneet investointikustannukset Investoinnin pitoaika Investoinnin

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna. Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä Pasila

Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna. Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä Pasila Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016 Pasila Aiheet Kiinteistövaikutusten arviointi Hankeuusjako Alueellinen tietoimitus Mitä käytännössä?

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Lumijoen ulkometsän tilusjärjestelyn käynnistäminen Mikko Marjomaa

Lumijoen ulkometsän tilusjärjestelyn käynnistäminen Mikko Marjomaa Lumijoen ulkometsän tilusjärjestelyn käynnistäminen 19.12.2016 Mikko Marjomaa Muistin virkistämiseksi Alueen rajaus Tilastotietoa alueesta Koko alue 8925 ha 159 tilaa 6 yhteistä maa-aluetta 180 ha 462

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Climateimpacts of bioenergy from forest harvestresidues

Climateimpacts of bioenergy from forest harvestresidues Deparm en tofmathem aticsan dsystem san alysis Climateimpacts of bioenergy from forest harvestresidues AnnaRepo DOCTORAL DISSERTATIONS Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS 60/2015

Lisätiedot

Mitä tulokset tarkoittavat?

Mitä tulokset tarkoittavat? Mitä tulokset tarkoittavat? Tiedotustilaisuus Helsinki 18.2.2010 Hilkka Vihinen MTT Taloustutkimus Maatalouden kannalta Maaseudun kannalta Maatalouden ja maaseudun suhteen kannalta Politiikan muotoilun

Lisätiedot

Tilusjärjestelyn loppuraportti Nivala, Ahteen uusjako

Tilusjärjestelyn loppuraportti Nivala, Ahteen uusjako Tilusjärjestelyn loppuraportti Nivala, Ahteen uusjako Kuva: Uusjakoalueen rajaus ja jakosuunnitelma / LOPPURAPORTIN SISÄLTÖ Tiivistelmä... 3 1. Yleistiedot ja hankkeen käynnistyminen... 4 1.1. Perustietoa

Lisätiedot

Kuvaus maaseutuohjelman yritystuen suuntaamisesta Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella

Kuvaus maaseutuohjelman yritystuen suuntaamisesta Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella 1.1.2017 Kuvaus maaseutuohjelman yritystuen suuntaamisesta 2014-2020 Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 mahdollistaa yritysten tukemista maaseudulla.

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 A mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 227239 1(2) 1.2.2017 197/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, stm terveyspalveluryhmä Kommenttipuheenvuoro Huoltaja-säätiön työseminaarissa 28.4.2015

Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, stm terveyspalveluryhmä Kommenttipuheenvuoro Huoltaja-säätiön työseminaarissa 28.4.2015 SOTE ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen kehittäminen Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, stm terveyspalveluryhmä Kommenttipuheenvuoro Huoltaja-säätiön työseminaarissa 28.4.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Metsien kiinteistörakenne ja metsätilusjärjestelyt

Metsien kiinteistörakenne ja metsätilusjärjestelyt Metsien kiinteistörakenne ja metsätilusjärjestelyt Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu Aalto yliopisto 23.9.2015 Esa Ärölä Maanmittauslaitos Metsän omistus ja tilakoko Suomen maapinta-alasta (30,4 milj.

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Kaupunki: Ylivieska Kylä: Pylvään ja Jylhän alue

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Kaupunki: Ylivieska Kylä: Pylvään ja Jylhän alue Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Kaupunki: Ylivieska Kylä: Pylvään ja Jylhän alue 2 (13) Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Kohdealueen yleiskuvaus... 4 3. Tilusjärjestelyn lähtökohdat

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Neuvo Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen Merja Uusi-Laurila

Neuvo Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen Merja Uusi-Laurila 28.9.2017 Neuvo 2020 -Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen Merja Uusi-Laurila Esityksen sisältö Kilpailukykyneuvonta Maatilojen neuvontajärjestelmässä Neuvo 2020 Usein kysytyt kysymykset

Lisätiedot

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Haapavesi Karsikas

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Haapavesi Karsikas Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Haapavesi Karsikas 2(13) Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Kohdealueen yleiskuvaus... 4 3. Tilusjärjestelyn lähtökohdat ja tavoitteet... 4 4.

Lisätiedot

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Projektin työsuunnitelma PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Kohti konkretiaa kaupunkiverkoston voimalla 1. Lähtökohta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

TILUSJÄRJESTELYN TOTEUTTAMISKELPOISUUSSELVITYS

TILUSJÄRJESTELYN TOTEUTTAMISKELPOISUUSSELVITYS 1 (12 ) 11.2.2009 TILUSJÄRJESTELYN TOTEUTTAMISKELPOISUUSSELVITYS Siikalatvan kunta Leskelänkylä 2 (12 ) SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 YLEISTIETOA SIIKALATVASTA JA LESKELÄNKYLÄSTÄ... 4 1.1 Maatalouden harjoittajien

Lisätiedot

Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään

Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista

Lisätiedot

Yhteismetsä omistusratkaisuna

Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 30.7.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusjakojen tukemisesta ja kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi valtion

Lisätiedot

Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa. Seminaari Salossa 14.1.2011. Toimitusjohtaja Kari Aakula

Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa. Seminaari Salossa 14.1.2011. Toimitusjohtaja Kari Aakula Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa Seminaari Salossa 14.1.2011 Toimitusjohtaja Kari Aakula Valio Oy 14.1.2011 1 Valio Oy:n hankintaosuuskunnat 1.1.2011 1. Evijärven Osm. 2. Härmän Seudun Osm.

Lisätiedot

ja tilussijoitus osio

ja tilussijoitus osio LIITE 5 YmpäristöAgro II tiedottamisen sisältöä tarkemmin Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat ja tilussijoitus osio Liite hankesuunnitelmaan YmpäristöAgro II Maaseutuympäristö - Luomu Lähiruoka - Maatalousmaankäytön

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Janne Huovari ja Sami Pakarinen, Pellervon taloustutkimus PTT 8.1.2014 Yhteenveto 1) Vuonna 2012 apteekkien erillisyhtiöitä 132 kpl. Vuoden 2010 jälkeen uusia erillisyhtiöitä

Lisätiedot

Toimiva metsä hanke Kiiskilän kylän tilusrakenne ja tilusrakenteen vaikutus metsätalouteen Sievi

Toimiva metsä hanke Kiiskilän kylän tilusrakenne ja tilusrakenteen vaikutus metsätalouteen Sievi Toimiva metsä hanke Kiiskilän kylän tilusrakenne ja tilusrakenteen vaikutus metsätalouteen Sievi 31.10.2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen rahoitus Manner-Suomen

Lisätiedot

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Viljelykierto - Energiaa sokerintuotantoon hankkeen koulutus Tuorla, Maaseutuopisto Livia 27.11.2013 Säkylä, Ravintola Myllynkivi 28.11.2013 Marjo Keskitalo,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Maaseutuohjelman tulevaisuus

Maaseutuohjelman tulevaisuus Maaseutuohjelman tulevaisuus Hämeessä on hyvät eväät Ruokaketjun kehittämisseminaari 12.1.2018 Minna-Mari Kaila MMM MAASEUTUALUEET TUOVAT SUOMELLE TULOJA EU:STA 95 % SUOMESTA MAASEUTUA EU-osarahoitteista

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

TILUSJÄRJESTELYN TARVESELVITYS

TILUSJÄRJESTELYN TARVESELVITYS OPINNÄYTETYÖ RISTO SAXMAN JUHO PEHKONEN 2012 TILUSJÄRJESTELYN TARVESELVITYS MAANMITTAUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Maanmittaustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Rakennettu ympäristö Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Kiinteistö on oikeuksien, rajoitusten ja velvollisuuksien muodostama alueellisesti rajattu kokonaisuus Reaalitalouden yksikkö Maankäytön yksikkö

Lisätiedot

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä)

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) 30.3.2016 Neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 1 Mihin laajempaan kokonaisuuteen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan. Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö

Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan. Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö Kansallinen metsäohjelma 2015 Valtioneuvosto hyväksyi päivitetyn Kansallinen

Lisätiedot

Phonocardiography: Developmentof a clinicalsystem and its application to screening for paediatricheart murmurs

Phonocardiography: Developmentof a clinicalsystem and its application to screening for paediatricheart murmurs DepartmentofElectronics Phonocardiography: Developmentof a clinicalsystem and its application to screening for paediatricheart murmurs SakariLukkarinen DOCTORAL DISSERTATIONS Aalto University publication

Lisätiedot

Maatalouspolitiikka ja ilmastonmuutos miten maataloustuet tukevat ilmastoviisaita ratkaisuja.

Maatalouspolitiikka ja ilmastonmuutos miten maataloustuet tukevat ilmastoviisaita ratkaisuja. Maatalouspolitiikka ja ilmastonmuutos miten maataloustuet tukevat ilmastoviisaita ratkaisuja. Ilmastoviisaita ratkaisuja maatalouteen -työpaja Joensuussa, 30.11.2016 Tutkija Kauko Koikkalainen, Luonnonvarakeskus

Lisätiedot

Työllisyystoimien vaikutusten arvioinnin ja tulosindikaattorien kehittäminen. Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos

Työllisyystoimien vaikutusten arvioinnin ja tulosindikaattorien kehittäminen. Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos Työllisyystoimien vaikutusten arvioinnin ja tulosindikaattorien kehittäminen Tausta ja tarpeet Tulevaisuudessa tuloksellisuus ja tuloksellisuuden todentaminen tulevat saamaan nykyistä suuremman painoarvon

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017 19.9.2016 MMM / Ohjaus- ja talousyksikkö MMM:n määrärahaehdotus 2017 yhteensä 2 545 m (2 560 m /2016) 2 MMM:n määrärahaehdotus 2017 Hallinnonalalle

Lisätiedot

Arviointi- ja tilusjärjestelytoimitukset Teema (kevät 2017): Uusjaot ja kiinteistöjärjestelyt TkT Juhana Hiironen

Arviointi- ja tilusjärjestelytoimitukset Teema (kevät 2017): Uusjaot ja kiinteistöjärjestelyt TkT Juhana Hiironen Arviointi- ja tilusjärjestelytoimitukset Teema (kevät 2017): Uusjaot ja kiinteistöjärjestelyt TkT Juhana Hiironen Luennon sisältö 12:15 12:30 Kurssin yleisesittely 12:30 13:15 Maanomistusolojen ja maanjakojen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 331. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 331. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2003 N:o 331 332 SISÄLLYS N:o Sivu 331 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen

Lisätiedot

Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely

Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely 1 Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely Pekka Kohti tohtorin tutkintoa 19.4.2017 UniOGS 2 Ensimmäinen versio väitöskirjasta Käytä Acta -kirjoituspohjaa Aloita väitöskirjan / yhteenvedon tekeminen

Lisätiedot

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET Harri Kostilainen & Saila Tykkyläinen Diak, FinSERN Suomalaisen Työn Liitto KANTU13 Työryhmä Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset metsätilalla

Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yleistä kiinteistötoimituksista Kiinteistötoimitukset

Lisätiedot

Koordinaatit: Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa

Koordinaatit: Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa Hakijan nimi Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: 250, 251, 253 Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20 Päätös nro Henkilötunnus ja puhelin Sähköposti

Lisätiedot