Forest Big Data, uuden sukupolven metsävara7etojärjestelmät Tapio Räsänen Metsäteho Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forest Big Data, uuden sukupolven metsävara7etojärjestelmät Tapio Räsänen Metsäteho Oy"

Transkriptio

1 Forest Big Data, uuden sukupolven metsävara7etojärjestelmät Tapio Räsänen Metsäteho Oy Bitcomp Oy:n kesäseminaari Vantaa

2 Tehokas puuhuolto visio Tehostuva, täsmäohjattu puuhuolto parantaa metsäteollisuuden kilpailukykyä sekä turvaa sen kasvun ja uudistumisen. 2

3 Vision taustaa Tehokas puuhuolto vision taustalla olevat tavoitteet: Biotalouden toiminta- ja kasvuedellytykset pidetään kunnossa. Puuraaka-aineesta saadaan enemmän lisäarvoa koko arvoketjuun. Puutavaralogistiikan kustannustehokkuus paranee. Puuntuotanto tehostuu kannattavasti. Puuhuoltoon tuodaan tehokkaita teollisia toimintamalleja. 3

4 T&K-päämäärät 4

5 Forest Big Data - visio Kaikkia metsäalan toimijoita palveleva valtakunnallinen seuraavan sukupolven metsävara7etojärjestelmä, joka sisältää nykyistä tarkemmat, monipuolisemmat ja ajantasaisemmat puusto- ja olosuhde7edot. => Kustannustehokkaampi puutavaralogis7ikka ja kannadavampi metsänhoito, lisätuodoja arvoketjuun, huippuosaamista ja uusia vien7tuodeita. Metsävara=eto on keskeinen osa metsäsektorin infrastruktuuria. Tarkemmasta metsä=edosta hyötyvät kaikki arvoketjun toimijat. 5

6 FBD visio - case puunhankinta Runkolukusarja & laatutietoa Ref.tieto & päivitys Sähköinen puukauppa, runko-/r-osahinnoittelu, DSS Ohjausinformaatio Katkonta & ohjaus, DSS Pysyvät ja muuttuvat olosuhdetiedot 6

7 Forest Big Data hankkeen partnerit Yritykset Arbonaut Finnish Wood Research (FWR) Metsähallitus MetsäliiDo Metsäteho Ponsse Savcor Simosol Stora Enso TimberVision Tres7ma UPM + Suomen metsäkeskus Tutkimusorganisaa7ot Aalto University Finnish Geode=c Ins=tute (FGI) Luonnonvarakeskus (Luke) Tampere University of Technology (TUT) University of Helsinki (UH) VTT University of Eastern Finland (UEF) Forest Big Data on osa DIGILEn Data to Intelligence ohjelmaa (D2I) - mukana ohjelmassa omana miniekosysteeminään budjeu 1,3 m (2014) + 2,0 m (2015), n. 50 % Tekes- rahoi\eista 7

8 Forest Big Data - 7ekarDa MMM & alan toimijat Visio Es=moin= ja datafuusio Puustotunnukset Tietoarkkitehtuur i Tietorakenteet Uuden järjestelmän sisältö ja pelisäännöt - Tietosisältö, toimijoiden roolit, käy\öoikeudet, =etostandardit ym. Organisoin= ja rahoitus - Tiedon keruu, päivitys ja jakelu, järjestelmän rakentaminen, hallinta ja kehi\äminen ym. Sovelluskonsep=en pilotoin= Olosuhdetunnukset Tulosten soveltaminen - Integroin= nykyjärjestelmiin FBD-tutkimuksen tulos: Tekniset mahdollisuudet Hyötypotentiaali Järjestelmäkonsepti Menetelmäehdotukset Seuraavan sukupolven metsävara=etojärjestelmä 8

9 Forest Big Datan käydömahdollisuuksia metsätaloudessa ja teollisuuden puuhuollossa Metsä=e- verkkojärjestelmä Alueelliset hakkuu- mahdollisuudet Metsän- hoitopalvelut Dynaaminen metsäsuunni\elu Metsäkoneen- kulje\ajaa avustavat järjestelmät Puunkorjuun ja metsänhoidon työmaasuunni\elu Sähköinen puukauppa Katkonnan ohjaus Tiestön kelirikko- palvelu Fleet management Jalostusarvo- perusteinen tuotannon- ohjaus FOREST BIG DATA PLATFORM Metsävaratietojärjestelmät Datalähde 1 Viranomaisdata Datalähde 2 Olosuhdetiedot Toiminnoissa syntyvä data Datalähde 3 Kansalaisten data Kaupallinen data Avoin data Toimijoiden yksityinen data 9

10 Forest Big Data platorm Lähde: Risto Ritala, TTY 10

11 KehiDyvät puusto7edon hankintamenetelmät Lähde: Markus Holopainen, HY 11

12 Katkonnan ohjaus Simuloinnin lähtötiedot yhtiöiden metsäjärjestelmistä korjuukohteittain Parametriset kokojakaumamallit Simuloitavan puujoukon muodostus Läpimitta- ja pituusjakaumat Puujoukot StanForD 2010 hpr -muotoon Katkonnan ohjaustiedostojen (pin) muodostus Korjuukohteen perustiedot Puuston keskitunnukset puulajeittain Ei-parametriset datalähtöiset menetelmät (mm. MSN) Simuloinnin puujoukko valintana runkopankkitietovarastosta Runkoprofiilit Runkojen laatuositteet (oksarajakorkeudet ja vikaisuudet) Simulointi Runkolukusarjat Yhtiökohtaiset tai yleiset tietovarastot palvelussa Puun laatumallit Runkopankki (hakkuukoneen tuotantotiedot) Puun laatutietopankki (mm. tukkiröntgen- ja tukkimittaridataa) 12

13 KäsiDelykuvioiden muodostaminen perinteisestä metsikkökuvioinnista hilatasoisen puusto- ja olosuhde=edon analysoinnilla toimenpidekuvioin=in joustava käsi\ely- yksiköiden muodostus ja niiden koon kasva\aminen korjuukelpoisuusluokituksen kehi\äminen Lähde: Jussi Peuhkurinen, Arbonaut Oy 13

14 Ajourakone Tavoitteena on kehittää toimijoiden yhteinen pilvipalvelu, jolla voidaan tuottaa kohdekohtaisesti korjuutyömaan ennakkosuunnittelussa ja metsäkuljetuksen suunnittelussa tarvittavat tiedot. Tavoiteltavat hyödyt - laadukkaampi leimikonsuunnittelu huomioiden korjuuolosuhteet, puuston sijainti leimikolla ja esteet - parempi korjuujälki (maastovauriot, ajourien määrä) - metsäkuljetuksen parempi tuottavuus ja kustannuskilpailukyky # Lähde: Olli Laitinen, Metsä Group Lähde: Kari Väätäinen, Metla 14

15 Dynaaminen metsäsuunnidelu ajantasaisiin puusto- ja olosuhde=etoihin, kustannuksiin ja puutavaran hintoihin perustuva metsän kehityksen ja käsi\elyvaihtoehtojen simuloin= ja laskenta metsänomistajan tavoi\eiden mukainen ja op=maalinen kokonaisratkaisu metsälötasolla sovelluskehitykseen yhteinen, avoin työkalupakki Metsään.fi metsävara=edot tai vanhat metsäsuunni\elu- =edot Hilatasoiset puusto=edot Metsäsuunnittelun elementit Reaaliaikainen puustotieto metsävaratietojärjestelmässä hilatasolla mm. puusto=edot, metsälakikohteet toimenpide- ehdotus Toimenpidekuvioinnin muodostaminen tarpeiden ja metsän kehityksen mukaan o metsänomistajan tavoitteet ja päätöskriteerit kuvioinnissa huomioon Kiinteistörajat Puusto- mi\aukset ja kuvadata (mallien paikallinen kalibroin=) Lähde: Vaihtoehtojen laskenta simulointiin perustuen o o o o Korjuukelpoisuus- luokitus Taustakar(atasoiset aineistot Maastokartat, =estö, maaston korkeusmalli metsän kasvun ja kehityksen laskenta metsän arvon laskenta toimenpideohjelman muodostus kehityksen ja toimenpiteiden visualisointi Suunnitelman päivitys tehtyjen toimenpiteiden perusteella Maaperä- ja maalaji=edot Ilmakuvat Sähkölinjat, kaapelit ym. Muita: kaava=edot suojelualueet uhanalaisten lajien esiintyminen muinaismuistot 15

16 Hakkuukonedata kaukokartoituksen referenssi7etona ja metsävara7etojen päivityksessä 16

17 Big Data puutavaran kuljetuksessa Viranomaiset Rekisteri=etojen yhdistäminen Olosuhde=etojen yhdistäminen Kunto- ja olosuhde=etojen tuo\ajat, hoitoyhdistykset Kunto=edot Keli=edot Liikenne=edot Yksityis=ekunnat Yksityisteiden =edot Metsäyh=öt Puuhankintojen suuntautuminen Ajoneuvot (laveuautot, auraus, kuljetus) Ajantasaiset kunto- ja olosuhde=edot, varoitukset AutomaaUnen =edonkeruu Tietosuoja? DATAN YHDISTÄMINEN Kulje\ajat Poikkeus=lanteet Objek=ivisuus? Datan ka\avuus? 17

18 Kiitos! Lisä7etoja: 18

Forest Big Data perusteita seuraavan sukupolven metsävaratietojärjestelmälle

Forest Big Data perusteita seuraavan sukupolven metsävaratietojärjestelmälle Forest Big Data perusteita seuraavan sukupolven metsävaratietojärjestelmälle Jarmo Hämäläinen Metsäteho Oy Metsätieteen päivä 12.11.2014, Helsinki Taustalla Puutavaralogistiikka 2020 kehittämisvisio ja

Lisätiedot

Big datalla tarkoitetaan aineistoa, jota kertyy

Big datalla tarkoitetaan aineistoa, jota kertyy Jarmo Hämäläinen, Markus Holopainen, Jari Hynynen, Jorma Jyrkilä, Pekka T. Rajala, Risto Ritala, Tapio Räsänen ja Arto Visala Perusteita seuraavan sukupolven metsävarajärjestelmälle Forest Big Data -hanke

Lisätiedot

TEHOKAS PUUHUOLTO 2025

TEHOKAS PUUHUOLTO 2025 TEHOKAS PUUHUOLTO 2025 Tiivistelmä Metsäteollisuuden globaalissa toimintaympäristössä ja lopputuotteiden kysynnässä tapahtuneiden muutosten vuoksi Suomen metsäteollisuuden rakenne uudistuu voimakkaasti.

Lisätiedot

Kohti tehokkaampaa puuhuoltoa PUUTAVARALOGISTIIKKA 2020 -KEHITTÄMISVISIO JA T&K-OHJELMA

Kohti tehokkaampaa puuhuoltoa PUUTAVARALOGISTIIKKA 2020 -KEHITTÄMISVISIO JA T&K-OHJELMA Kohti tehokkaampaa puuhuoltoa PUUTAVARALOGISTIIKKA 2020 -KEHITTÄMISVISIO JA T&K-OHJELMA 1 Esipuhe Metsäteollisuuden tulevaisuudennäkymät ovat myönteiset. Puulle ja metsäteollisuuden tuotteille on tulevaisuudessa

Lisätiedot

SUUNNITTELUTIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN PUUNHANKINNASSA

SUUNNITTELUTIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN PUUNHANKINNASSA SUUNNITTELUTIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN PUUNHANKINNASSA Tapio Räsänen Metsätehon seminaari 8.5.2007 Metsävaratietojärjestelmien tulevaisuus 1 Aiheet 1. Puunhankinnan suunnittelun ja ohjauksen tietotarpeet strateginen

Lisätiedot

Uudet informaatiolähteet puunhankinnan tukena

Uudet informaatiolähteet puunhankinnan tukena Metsätehon raportti 226 29.11.2013 Uudet informaatiolähteet puunhankinnan tukena EffFibre-loppuraportti Tapio Räsänen Jarmo Hämäläinen Sami Lamminen Harri Lindeman Mika Salmi Kari Väätäinen ISSN 1796-2374

Lisätiedot

Runkopankin käyttösovellukset

Runkopankin käyttösovellukset Metsätehon raportti 180 25.8.2004 Rajoitettu jakelu A. Ahlström Osakeyhtiö Koskitukki Oy Metsäliitto Osuuskunta Metsäteollisuus ry Pölkky Oy Stora Enso Oyj UPM-Kymmene Oyj Vapo Timber Oy Runkopankin käyttösovellukset

Lisätiedot

Metsätehon raportti 236. Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen

Metsätehon raportti 236. Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen Metsätehon raportti 236 Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen Metsätehon raportti 236 Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN

SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN maisterin tutkielma metsänarvioimistiede SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN Mikael Johannes Wathén helmikuu 2007 ohjaaja: Annika Kangas

Lisätiedot

Leimikoiden apteerausvaihtoehtojen optimointi esitutkimus. Vesa Imponen. Metsätehon raportti 48 24.2.1998

Leimikoiden apteerausvaihtoehtojen optimointi esitutkimus. Vesa Imponen. Metsätehon raportti 48 24.2.1998 Leimikoiden apteerausvaihtoehtojen optimointi esitutkimus Vesa Imponen Metsätehon raportti 48 24.2.1998 Konsortiohanke: A.Ahlström Osakeyhtiö, Aureskoski Oy, Enso Oy, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus,

Lisätiedot

Metsätietojen standardointi

Metsätietojen standardointi 12.3.2014 1 Metsätietojen standardointi Metsätietojen standardointi Maa- ja metsätalousministeriön käynnistämällä standardointityöllä edistetään metsäalan tietojärjestelmien yhteensopivuutta Standardointi

Lisätiedot

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas Korjuun suunnittelu ja toteutus opas Korjuun suunnittelu ja toteutus -opas Oppaan on laatinut työryhmä Markku Pesonen (pj.) Paavo Iittiläinen Kari Immonen Simo Jaakkola Arto Kariniemi Antti Korpilahti

Lisätiedot

Artikkelin tässä osassa luodaan katsaus Metsämannut

Artikkelin tässä osassa luodaan katsaus Metsämannut Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Kari T. Korhonen Metsäsuunnittelun tietohuollon käytäntö ja tutkimus Metsäsuunnittelun tietohuolto metsähallituksen ja metsäyhtiöiden metsissä Artikkelin

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Puutavaran mittauksen tutkimusja kehitysohjelma

Puutavaran mittauksen tutkimusja kehitysohjelma Metsätehon raportti 191 11.5.2006 ISSN 1459-773X (Painettu) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) Puutavaran mittauksen tutkimusja kehitysohjelma Jarmo Hämäläinen Samuli Hujo Antti Korpilahti Metsäteho Oy PL

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Puunhankinnan kehittäminen

Puunhankinnan kehittäminen 2003 Head Consulting Oy 11.06.2003 Puunhankinnan kehittäminen Loppuraportti 2003 Head Consulting Oy 2 Sisältö Projektin tausta, tavoitteet ja toteutus 3-11 Puutavara-autoilijoiden nykyinen liiketoiminta

Lisätiedot

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu Esipuhe Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille painopistealueille.

Lisätiedot

Puutavaran toimittajien ja asiakkaiden yhteistyömahdollisuudet laajavastuisessa

Puutavaran toimittajien ja asiakkaiden yhteistyömahdollisuudet laajavastuisessa Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Teijo Palander ja Mika Vainikka Teijo Palander Puutavaran toimittajien ja asiakkaiden yhteistyömahdollisuudet laajavastuisessa urakoinnissa

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

Tuotelähtöinen puunhankinta, sahaus ja markkinointi. Vesa Imponen Jaakko Lehto Olavi Pennanen Tuomo Vuorenpää

Tuotelähtöinen puunhankinta, sahaus ja markkinointi. Vesa Imponen Jaakko Lehto Olavi Pennanen Tuomo Vuorenpää Tuotelähtöinen puunhankinta, sahaus ja markkinointi Vesa Imponen Jaakko Lehto Olavi Pennanen Tuomo Vuorenpää Metsätehon raportti 46 16.2.1998 Konsortiohanke: A.Ahlström Osakeyhtiö, Aureskoski Oy, Enso

Lisätiedot

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa 19.10.2011 Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Metsäpolitiikan välineet 3. Metsäpolitiikan haasteet 4.

Lisätiedot

papinet FWS -sanomastandardi puutavaralogistiikkaan

papinet FWS -sanomastandardi puutavaralogistiikkaan papinet FWS -sanomastandardi puutavaralogistiikkaan Metsäteho Oy 6/2012 Tausta ja tavoite Puutavaralogistiikan sähköiseen sanomanvälitykseen on kansainvälisenä yhteistyönä valmistunut papinet Forest Wood

Lisätiedot

Helmikuusta 2007 alkaen Suomen metsätaloutta

Helmikuusta 2007 alkaen Suomen metsätaloutta Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Tuula Nuutinen ja Teppo Hujala Metsäsuunnittelun tulevaisuuskuva tilannekatsaus Kuortaneen metsäsuunnittelutapahtumasta Metsikkötiedosta kohti vaikuttavampaa

Lisätiedot

Suometsien puunkorjuu

Suometsien puunkorjuu Suometsien puunkorjuu Suomen metsäkeskus 2014 1. Taustaa Etelä-Pohjanmaan metsätalouden maan ala, joka käsittää metsä- kitu- ja joutomaan on noin miljoona hehtaaria. Tästä määrästä noin kaksi viidesosaa

Lisätiedot

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Aaro Mikkola Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 107 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Julkaisija Kuvailulehti

Lisätiedot

laserkeilaus Paikkatietoa metsästä: Monen mahdollisuuden Vähähiilinen biotalous Metsäpäivät 2012 Etätyö = Epätyö?

laserkeilaus Paikkatietoa metsästä: Monen mahdollisuuden Vähähiilinen biotalous Metsäpäivät 2012 Etätyö = Epätyö? Metsänhoitajaliitto ry:n jäsenlehti 3/2012 Paikkatietoa metsästä: Monen mahdollisuuden 6 laserkeilaus Vähähiilinen biotalous 16 Metsäteollisuus ilmastotalkoiden suunnannäyttäjäksi Metsäpäivät 2012 18 Messukeskus

Lisätiedot