Metsävaratieto ja sen käytön mahdollisuudet Raito Paananen Metsätietopäällikkö Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut, Keski-Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsävaratieto ja sen käytön mahdollisuudet. 4.12.2014 Raito Paananen Metsätietopäällikkö Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut, Keski-Suomi"

Transkriptio

1 Metsävaratieto ja sen käytön mahdollisuudet Raito Paananen Metsätietopäällikkö Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut, Keski-Suomi

2 Sisältö 1. Julkisin varoin kerättävien metsävaratietojen keruun ja ajantasaistuksen periaatteet ja toteutus 2. Taimikohtaisen paikkatiedon hyödyntämismahdollisuuksia metsäkeskuksen metsävaratiedon hallinnassa

3 Metsävaratieto ja paikkatiedot metsätaloudessa V aloitettiin laserkeilauspohjaiset metsävarojen inventoinnit koko maassa, 1. kierros valmis Myös edeltävä kuvioittaisena arviointina kerättyä tietoa päivitetään (v ja uudempaa tietoa) Ajantasaista metsävaratietoa on nyt 66 % yksityismetsien pintaalasta eli 9,6 milj.ha (tilanne ). Tehokas metsävaratietojen keruu ja päivitys on keskeinen metsätalouden kilpailukykytekijä. Metsäsektorin tavoitteena on monipuolistaa paikkatietojen käyttöä merkittävästi ja muodostaa metsien korkeaa käyttöastetta tukeva tietokokonaisuus Seuraavan sukupolven metsätietojärjestelmää kehitellään jo Metsätehon vetämässä Forest big data hankkeessa Suomen metsäkeskus 3

4 Metsävaratietojen keruu ja ajantasaistus Metsävaratiedon ylläpito sisältää tiedonkeruun (inventointi) ja ajantasaistuksen. Inventointikierto on 10 vuotta. Välissä tehdään jatkuvaa toimenpiteiden ajantasaistusta. Mahdollisuuksien mukaan tarkennetaan myös kuviorajauksia. Lisäksi laskennallinen puuston kasvatus.

5 Yksityismetsiä inventoidaan väh. 1,5 milj.ha vuosittain (nettoala). laserkeilauksen ja ilmakuvauksen pinta-ala on noin kaksinkertainen. Yksittäisiä inventointialueita on kpl/vuosi, nettoalaltaan yleensä ha. Kullekin alueelle sijoitetaan noin maastokoealaa, jotka mitataan tarkasti Laserkeilausaineiston, ilmakuvien ja maastokoealojen avulla tuotetaan metsävaratiedot koko inventointialueelle. Osalle kuvioista (10-20%), ei saada riittävän luotettavaa tietoa kaukokartoituksella ja niille tehdään ns. kohdennettu maastoinventointi (komi). Nämä kohteet ovat pääosin taimikoita. Kuviotiedon sisältö on pääosin sama kuin ennenkin. Puulajeina mänty, kuusi ja lehtipuu. Sisältää myös metsänhoitosuositusten mukaiset kuviokohtaiset toimenpide-ehdotukset. Tietoja hyödynnetään ensisijaisesti Metsään.fi-palvelussa.

6 Aluevalinta sekä aineiston ja tulkinnan kilpailutus (SMK) Kaukokartoitus; laserkeilaus, ilmakuvaus ja datan prosessointi (ostopalvelu) Mikrokuviointiin perustuva toimenpidekuviointi (SMK) Maastokoealojen sijoittelu, mittaus ja laskenta (SMK) Kuviotietojen koostaminen ja tulosten vienti tietokantaan (SMK) Puustotulkinta ja mikrokuviointi (ostopalvelu) Kohdennettu maastotarkistus; kohteiden valinta ja maastotyöt (SMK) KÄYTTÖÖNOTTO (SMK) 1. vuonna maastokaudella hankitaan ilmakuvat ja laserkeilaus sekä mitataan maastokoealat. Talvikaudella tehdään puustotulkinta ja kuviointi. 2. vuonna tehdään komi sekä viimeistellään julkaistava aineisto.

7 Laseraineistoon perustuvassa puustotulkinnassa on kaksi pääsuuntausta: yksinpuin luku ja aluepohjaiset menetelmät. Aluepohjaisessa käytetään harvapulssista aineistoa (0,5-1 pist./m 2 ), ja yksinpuin tulkinta vaatii tiheäpulssinen aineiston (5-10 pist./m 2 ). Tällä hetkellä metsäkeskuksessa käytetään aluepohjaista menetelmää, joka soveltuu paremmin laajojen alueiden inventointiin. Puustotulkinnassa hyödynnetään laseraineiston lisäksi ilmakuvia erityisesti puulajitunnistuksessa sekä kuvioinnissa. Kuva Blom Kartta Oy

8 Tehdään ositettu ryväsotanta. Optimointiohjelma, jonka iteratiivinen laskentaprosessi hyödyntää olemassa olevaa kuviodataa. Valitaan koealajoukko, jonka jakaumat vastaavat mahdollisimman hyvin koko alueen kuviotiedoista laskettuja ositemuuttujien tavoitejakaumia.

9 Koealamittaus Käytetään kiinteäsäteistä ympyräkoealaa Koealan säde vaihtelee kehitysluokan mukaan 5,64 m - 9 m. Taimikoissa koeala muodostuu 4 säteeltään 2.82 m osakoealasta, jotka sijoitetaan 9 m ympyrän sisään. Koealan keskipiste paikannetaan GPS-laitteella (alle 1 m tarkkuus, tavoite 0.5 m). Yksittäisiä puita ei tällä hetkellä paikanneta Koealan puustotiedot kerätään puulajiositteittain (mänty-kuusilehtipuu). Koealalta mitataan/arvioidaan: 1) Kuviotunnukset ja toimenpidetarpeet 2) Lukupuutunnukset (läpimitta ja puulaji), kaikki yli 5 cm puut 3) Koepuutunnukset (pituus ja ikä) Koepuut valitaan jokaisesta puulajiositteesta läpimitan perusteella (1-3 koepuuta/osite, vähintään ppa mediaanipuu) 4) Taimikoissa mitataan/arvioidaan suoraan koealan keski- ja summatunnukset puulajeittain Runkoluku, pituus, läpimitta ja ikä

10 Maastossa paikannetuille ja mitatuille koealoille haetaan niiden sijaintia vastaavat laser- ja ilmakuvapiirteet. Koealamittausten sekä laser- ja ilmakuvapiirteiden perusteella tuotetaan laskentamallit koealan eri puustotunnuksille. Varsinaisessa aluetason puustotulkinnassa käytetään eiparametrisia menetelmiä kuten lähimmän naapurin menetelmä. Puustotulkinnan inventointiyksikkönä on 16 m x 16 m ruutu (vektori). Mallinnuksessa valittujen laser- ja ilmakuvapiirteiden avulla haetaan inventointialueen kullekin hilaruudulle sitä parhaiten vastaavat koealat ja estimoidaan niiden perusteella jokaiselle ruudulle omat puustotiedot. Ilmakuva, jonka päällä maastokoealaa vastaavat laserpisteet. Kuva Blom Kartta Oy Ilmakuva, jonka päällä puustotulkintahilaa. Kuva Arbonaut Oy

11 Kuviotason tiedot yleistetään kuviolle osuvien hilaruutujen summa- ja keskitunnuksina. Kuvat Arbonaut Oy

12 Kuvioinnin, kasvupaikan ja puustotietojen oikeellisuudelle on asetettu laatuvaatimukset. Toimenpide-ehdotusten tulee olla metsälain mukaisia ja noudattaa metsänhoitosuosituksia. Laserinventoinnin kokonaispuuston tavoitetasot (osumatarkkuus) kuvioille: Keskipituus (h): +/-2 m 80% tapauksista Keskiläpimitta (d 1.3 ): +/-3 cm 80% tapauksista Pohjapinta-ala (ppa): +/- 3 m 2 80% tapauksista Keskitilavuus (v): +/- 20% 80% tapauksista - Puulajikohtaiset tarkkuudet ovat heikommat ja puulajisuhteissa voi esiintyä virheitä. Minimitavoite on, että pääpuulaji on oikein määritetty, jos kuviolla on selkeästi yksi vallitseva puulaji. - Runkolukua (rulu) tarkastellaan vain taimikossa, tavoite: oikein 50% tarkkuudella. Taimikoiden osalta oleellisin oikea hoitotarve. - Laserinventoinnin tarkkuus kasvatus- ja uudistuskypsissä metsissä on vähintään kuvioittaisen maastoarvioinnin tasolla. Mitä pienempi puusto, sen haastavampaa on laserinventointi.

13 Metsävaratiedon ajantasaistus Metsävaratietoa pidetään inventointien välillä ajan tasalla niin hyvin kun se on mahdollista käyttäen kaikkia mahdollisia tietolähteitä Tehdään pääsääntöisesti sisätyönä, poikkeuksena metsäja Kemera-lakien maastotarkastuksista saatava päivitystieto Ajantasaistuksen tietolähteet tällä hetkellä Metsänkäyttöilmoitukset ja Kemera-rahoitushakemukset Metsään.fi-palvelun kautta saapuvat metsävaratiedon päivityspyynnöt metsänomistajilta ja toimijoilta Toimijoiden ja metsänomistajien muut vapaaehtoiset ilmoitukset Näitä on toistaiseksi aika vähän, esim. tietoa toteutetuista hakkuista ja hoitotöistä ei juurikaan saada Tiedonsiirrossa tavoitteena metsätietostandardiin perustuvat menettelyt Suomen metsäkeskus 13

14 Metsävaratiedon ajantasaistus Ajantasaistuksen toteutus: Poistetaan ne toimenpide-ehdotukset, jotka on ilmoitettu toteutetuiksi Mahdollinen kuviorajojen tarkennus, jos uusia ilmakuvia käytettävissä Laskennallinen puuston kasvatus vuosittain tai tarvittaessa Tehty toimenpide huomioidaan mallien mukaan Esim. taimikon perustaminen ohjetiheyteen tai harvennus mallien mukaan Laskenta tuottaa myös uudet toimenpide-ehdotukset (10 v. aikajänteellä) Suomen metsäkeskus 14

15 Taimikohtaisen paikkatiedon hyödyntämismahdollisuuksia Metsävaratiedon ajantasaistus ja uudistamisen valvonnassa: Uudistetun alueen rajauksen ja uudistamisajankohdan täsmentäminen Istutettu taimimäärä / ha saadaan tarkasti Uudistamisen tarkastukset helpottuvat Koneellisen istutuksen kohteet varmasti uudistettu Puiden sijainti metsän kehityksen seurannassa Kaukokartoitustiedon hyödyntämisen tukena (hilatason tiedon tarkentaminen ja täydentäminen puukohtaisella tiedolla) Ainakin taimikkovaiheen ohittaneissa puustoissa Ongelmana se, mikä osa istutetuista puista vaihtuu luontaisesti syntyneisiin puihin. Suomen metsäkeskus 15

16 Esimerkki perustamisilmoituksesta Perustamistieto vuodelta 2011, ilmakuvaus kesältä Suomen metsäkeskus 16

17 Taimikohtaisen paikkatiedon hyödyntämismahdollisuuksia Metsävarojen inventoinnissa: Taimikohtaisen paikkatiedon käyttö laserkeilausinventoinnin apuna taimikoissa ja varttuneissa puustoissa Taimikon hoitotarpeen määritys saattaa onnistua paremmin jos tiedetään missä taimet ovat Edellytykset todennäköisesti paremmat jos keilauksen pulssitiheys olisi suurempi Taimikkovaiheen ohittaneissa puustoissa yksittäisten puiden sijaintitieto apuna laseraineiston mallintamisessa ja hilatason tiedon tuottamisessa Allle 50 cm paikannustarkkuus on pääsääntöisesti riittävä? Apuna myös taimikoiden maastoinventoinnissa, kun istutettujentainten paikat tiedossa Etenkin pienissä taimikoissa kesäaikaan istutetut taimet ei näy Suomen metsäkeskus 17

18 Tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia Yksittäisen puun tilan ja kehityksen seuranta koko kiertoajan ajan käyttäen paikannus- ja kartoitustekniikkaa Kaukokartoitus, maalaser, mobiililaser Kuviokohtaisesta tiedosta hila- ja runkokohtaisiin tietoihin Metsäkoneet mahdollista saada nykyistä paremmin hyötykäyttöön metsävaratiedon keruussa ja päivityksessä Metsävaratietoa voitaisiin päivittämään nykyistä paremmin oikean toteutustiedon varassa Taimikohtainen paikkatieto hyvä lähtökohta Myös yksityiselle metsänomistajalle voidaan jakaa puukohtaista tietoa Maanomistajalle mahdollista toimittaa taimikartta tositteena tehdystä työstä Inventointitekniikka 2020-luvulla? Suomen metsäkeskus 18

19 Kiitos

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohjeen on laatinut Suomen metsäkeskuksen metsätieto- ja tarkastuspalveluiden työryhmä: Jani Leivo puheenjohtaja sekä Jarkko Partanen, Veikko Kaikkonen,

Lisätiedot

Artikkelin tässä osassa luodaan katsaus Metsämannut

Artikkelin tässä osassa luodaan katsaus Metsämannut Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Kari T. Korhonen Metsäsuunnittelun tietohuollon käytäntö ja tutkimus Metsäsuunnittelun tietohuolto metsähallituksen ja metsäyhtiöiden metsissä Artikkelin

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus vuonna 2012

Suomen metsäkeskus vuonna 2012 Suomen metsäkeskus vuonna 2012 Keski-Suomen metsänhoitajien kevätkokous 19.3.2012 Raito Paananen Aluepäällikkö, metsätietopalvelut Keski-Suomen alueyksikkö Metsäkeskus elää ajassa. Nyt kyseessä painopisteen

Lisätiedot

Big datalla tarkoitetaan aineistoa, jota kertyy

Big datalla tarkoitetaan aineistoa, jota kertyy Jarmo Hämäläinen, Markus Holopainen, Jari Hynynen, Jorma Jyrkilä, Pekka T. Rajala, Risto Ritala, Tapio Räsänen ja Arto Visala Perusteita seuraavan sukupolven metsävarajärjestelmälle Forest Big Data -hanke

Lisätiedot

Metsävarojen inventoinnin keskeinen kiinnostuksen

Metsävarojen inventoinnin keskeinen kiinnostuksen Metsätieteen aikakauskirja 1/2015 Ville Kankare, Mikko Niemi, Mikko Vastaranta, Markus Holopainen ja Juha Hyyppä Puustobiomassan kartoituksen ja seurannan kehittäminen e e m t a Luonnonvarariskien hallinta

Lisätiedot

ALKUSANAT. VMI10 Maastotyöohje 2007/Koko Suomi 1

ALKUSANAT. VMI10 Maastotyöohje 2007/Koko Suomi 1 ALKUSANAT Valtakunnan metsien 10. inventointi (VMI10) käynnistyi kesällä 2004. VMI10:n merkittävin muutos aiempiin inventointeihin verrattuna on otanta-asetelman muuttaminen siten, että joka vuosi mitataan

Lisätiedot

Runkopankin käyttösovellukset

Runkopankin käyttösovellukset Metsätehon raportti 180 25.8.2004 Rajoitettu jakelu A. Ahlström Osakeyhtiö Koskitukki Oy Metsäliitto Osuuskunta Metsäteollisuus ry Pölkky Oy Stora Enso Oyj UPM-Kymmene Oyj Vapo Timber Oy Runkopankin käyttösovellukset

Lisätiedot

Paikkatiedosta apua hyvään metsänhoitoon

Paikkatiedosta apua hyvään metsänhoitoon 2/09 AsiakaSlehti Paikkatiedosta apua hyvään metsänhoitoon SISÄLTÖ 7 12 14 18 19 20 22 24 27 GTK etsii ratkaisuja digitoinnin ergonomiaan Ylläpito- ja tukipalvelu varmistaa investoinnin hyödyt Paikkatieto

Lisätiedot

OSA 1 OHJELMAN KÄYTTÖOHJEET

OSA 1 OHJELMAN KÄYTTÖOHJEET 1998 2009 ForestCalc Consulting Oy, Joensuu, Finland 5.5.2009 1 OSA 1 OHJELMAN KÄYTTÖOHJEET Puuanalyysi Puun tilavuus Puujoukon laskenta Metsikkökoeala Kuviotiedon laskenta 2 ForestCalc - Ohjelma metsänmittaustulosten

Lisätiedot

GPS-paikannuksen tarkkuus

GPS-paikannuksen tarkkuus Metsätieteen aikakauskirja Rouvinen, Varjo & Korhonen t u t k i m u s a r t i k k e l i Seppo Rouvinen, Jari Varjo ja Kari T. Korhonen GPS-paikannuksen tarkkuus metsässä Seppo Rouvinen Rouvinen, S., Varjo,

Lisätiedot

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi ISBN 978-951-40-2416-0 (PDF) ISSN 1795-150X Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi Jari Lindblad, Miina Jahkonen, Juha Laitila, Harri Kilpeläinen ja Seija Sirkiä www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Korjuun laadunseuranta eri-ikäishakkuissa

Korjuun laadunseuranta eri-ikäishakkuissa Korjuun laadunseuranta eri-ikäishakkuissa Suomen metsäkeskus 2014 Työryhmä Hyväksytty 1.7.2014 Koistinen Risto Vähätalo Heikki pj Vuorenmaa Jyrki Sirén Matti Metla Ari Eini, johtaja Hostikka Aki [1] Korjuun

Lisätiedot

Eri-ikäishakkuut ja metsälaki

Eri-ikäishakkuut ja metsälaki Eri-ikäishakkuut ja metsälaki Maastokoulutus Miehikkälä 2014 Kasvatushakkuut Kasvatushakkuun vaihtoehtoiset toteuttamistavat A Tasaikäisrakenteisen metsän kasvatus: Ala- ja yläharvennukset (alaharvennus

Lisätiedot

GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa

GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Osakkaiden yhteishanke GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Pikatesti kahdella GPS-laitteella Timo Hokka Metsätehon raportti 98 10.10.2000 GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Pikatesti kahdella GPS-laitteella

Lisätiedot

Pyry- ja Janika-myrskyjen aiheuttamat puuston tuhot

Pyry- ja Janika-myrskyjen aiheuttamat puuston tuhot Metsätieteen aikakauskirja m e t s ä v a r a t Antti Ihalainen ja Arto Ahola Antti Ihalainen Arto Ahola Pyry- ja Janika-myrskyjen aiheuttamat puuston tuhot Ihalainen, A. & Ahola, A. 2003. Pyry- ja Janika-myrskyjen

Lisätiedot

MOBIDEC 1.1. Käyttöopas 30.3.2011

MOBIDEC 1.1. Käyttöopas 30.3.2011 MOBIDEC 1.1 Käyttöopas 30.3.2011 SISÄLTÖ 1 MOBIDEC-PALVELU... 3 1.1 Tarkoitus... 3 1.2 Soveltuvuus... 3 1.3 Rahoitus... 3 1.4 Toteutus... 3 2 ENNEN KÄYTTÖÄ... 4 2.1 Päätelaitteet... 4 2.2 Selain... 4 2.3

Lisätiedot

SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN

SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN maisterin tutkielma metsänarvioimistiede SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN Mikael Johannes Wathén helmikuu 2007 ohjaaja: Annika Kangas

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 1 JOHDANTO...4 2 PINTA-ALAN MÄÄRITYSMENETELMÄT...4 3 GPS-MITTAUS...5

SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 1 JOHDANTO...4 2 PINTA-ALAN MÄÄRITYSMENETELMÄT...4 3 GPS-MITTAUS...5 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 1 JOHDANTO...4 2 PINTA-ALAN MÄÄRITYSMENETELMÄT...4 3 GPS-MITTAUS...5 4 TUTKIMUSMENETELMÄT...6 4.1 Kohteiden valinta...6 4.2 Maastomittaukset...6 4.3 Differentiaalikorjaukset ja

Lisätiedot

HARVENNUSHAKKUIDEN KORJUUJÄWELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET SEKÄ MITTAAMINEN

HARVENNUSHAKKUIDEN KORJUUJÄWELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET SEKÄ MITTAAMINEN HARVENNUSHAKKUIDEN KORJUUJÄWELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET SEKÄ KORJUUJÄWE ARVIOINTI JA MITTAAMINEN :. :~- Sivu 1 JOHDANTO... 1 2 HARVENNUSHAKKUIDE KORJUUJÄLJELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET... 2 2.1 Jäävä ja

Lisätiedot

Uudet informaatiolähteet puunhankinnan tukena

Uudet informaatiolähteet puunhankinnan tukena Metsätehon raportti 226 29.11.2013 Uudet informaatiolähteet puunhankinnan tukena EffFibre-loppuraportti Tapio Räsänen Jarmo Hämäläinen Sami Lamminen Harri Lindeman Mika Salmi Kari Väätäinen ISSN 1796-2374

Lisätiedot

Helmikuusta 2007 alkaen Suomen metsätaloutta

Helmikuusta 2007 alkaen Suomen metsätaloutta Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Tuula Nuutinen ja Teppo Hujala Metsäsuunnittelun tulevaisuuskuva tilannekatsaus Kuortaneen metsäsuunnittelutapahtumasta Metsikkötiedosta kohti vaikuttavampaa

Lisätiedot

Lentolaserkeilausta on hyödynnetty kaupunkimittauksessa

Lentolaserkeilausta on hyödynnetty kaupunkimittauksessa Tieteen tori Metsätieteen aikakauskirja 4/2014 Topi Tanhuanpää, Ville Kankare, Mikko Vastaranta, Ninni Saarinen, Markus Holopainen, Juha Raisio, Tommi Sulander, Juha Hyyppä ja Hannu Hyyppä 3D-tiedosta

Lisätiedot

SuojeluMOTTIohjelmisto

SuojeluMOTTIohjelmisto SuojeluMOTTIohjelmisto 1 Yleiskuvaus SuojeluMOTTI on laskentaohjelmisto joka tuottaa arvion metsäkohteen määräaikaisen tai pysyvän suojelun puuntuotannollisista ja metsätaloudellisista vaikutuksista verrattuna

Lisätiedot

Käyttöohje 1.0 11/3/2014

Käyttöohje 1.0 11/3/2014 Käyttöohje 1.0 11/3/2014 (c) Trestima Ltd. 2014 - All rights reserved. All images, logos and text are created by Trestima Ltd. and cannot be reproduced by any means. Sisällysluettelo 1. Puuston mittaaminen

Lisätiedot

Tehokkaan toimintakonseptin kehittäminen metsänhoitopalveluun

Tehokkaan toimintakonseptin kehittäminen metsänhoitopalveluun ISBN-13: 978-951-40-1995-1 (PDF) ISBN-10: 951-40-1995-4 (PDF) ISSN 1795-150X Tehokkaan toimintakonseptin kehittäminen metsänhoitopalveluun Pertti Harstela, Pekka Helenius, Juho Rantala, Kaija Kanninen

Lisätiedot

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Jarkko Tammi ja Olli Sirkiä Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro

Lisätiedot

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas Korjuun suunnittelu ja toteutus opas Korjuun suunnittelu ja toteutus -opas Oppaan on laatinut työryhmä Markku Pesonen (pj.) Paavo Iittiläinen Kari Immonen Simo Jaakkola Arto Kariniemi Antti Korpilahti

Lisätiedot

Kantokäsittelyn toteutus

Kantokäsittelyn toteutus Kantokäsittelyn toteutus METSÄTEHON OPAS ISBN 951-673-171-6 Graafinen suunnittelu ja sivunvalmistus: Studio Jussi Ronkainen Ky Paino: F.G. Lönnberg Helsinki 2001 Sisältö 1. Sienet puuainetta pilaamassa.............................

Lisätiedot

Puutavaran mittauksen tutkimusja kehitysohjelma

Puutavaran mittauksen tutkimusja kehitysohjelma Metsätehon raportti 191 11.5.2006 ISSN 1459-773X (Painettu) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) Puutavaran mittauksen tutkimusja kehitysohjelma Jarmo Hämäläinen Samuli Hujo Antti Korpilahti Metsäteho Oy PL

Lisätiedot