OSALLISTUMISEN ONGELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMISEN ONGELMA"

Transkriptio

1 8 Kansalaisyhteiskunta 1 (2010), 8 40 ARTIKKELIT OSALLISTUMISEN ONGELMA Martti Siisiäinen* Johdanto Osallistuminen on noussut yleiseksi ongelmaksi niin yhteiskunnallisissa kuin yhteiskuntatieteellisissäkin keskusteluissa viimeisten viidentoista vuoden aikana, mutta aivan erityisesti viime aikoina. Yhteiskunnallisesti osallistumisen tai osallistumattomuuden ongelma paikallistetaan tai konkretisoidaan usein joihinkin erityisiin ryhmiin, kuten nuoriin, syrjäytyneisiin, pitkäaikaistyöttömiin tai etnisiin vähemmistöihin, aina kulloisestakin keskustelijasta tai huolestuneesta tahosta riippuen. Osallistumisen tai osallistumattomuuden syistä vallitsee hyvin ristiriitaisia käsityksiä ja niille on myös esitetty hyvin erilaisia selityksiä. Osallistumattomuuden (osallistumisen) ongelman luonteesta ei ole yhtenäistä käsitystä, ei myöskään ongelman vakavuudesta. Kaiken kaikkiaan koko osallistumisen ongelmien monitasoinen, -mutkainen ja -ulotteinen kirjo heijastelee osallistumismuotojen moninaisuutta talkoista, internet-toimintojen erilaisista muodoista, kulutusboikoteista, kansalaisaloitteista, vaaleista, yhteiskunnallisiin liikkeisiin, yhdistyksiin tai järjestöihin. * Martti Siisiäinen on Kansalaistoiminnan ja kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen professori Jyväskylän yliopistossa.

2 9 Myös osallistumisen sosiaaliset kentät vaihtelevat tieteestä ja taiteesta, muotiin ja talouteen, politiikkaan ja uskontoon sekä paikallisesta kansalliseen ja kansainväliseen, salaisesta ja yksityisestä julkisuuden eri tasoihin. Selkeimmin osallistumattomuuden synnyttämä huolestuneisuus ilmenee suhtautumisessa vaaliosallistumiseen poliittisen osallistumisen helppona mittarina, josta on käytettävissä täsmällisimmät numeeriset aikasarjat. Ne kertovat muun muassa, että Suomen eduskuntavaalien äänestysaktiivisuus on laskenut vuoden 1962 vaalien 85 prosentista 68 prosenttiin vuonna Kunnallisvaaleissa pudotus oli vuoden :stä vuoden prosenttiin. Alhainen äänestysaktiivisuus näyttää lisäksi kasautuvan nuoriin (miehiin), työttömiin, alimpien palkka- ja koulutustasojen ryhmiin sekä suomenkielisiin yleisemmin kuin ruotsinkielisiin. (Tilastokeskus, eduskuntavaalien ja kuntavaalien aikasarjat; yhteenvetona, ks. Wass & Wilhelmsson 2009.). Samaan aikaan puoluepoliittisesti orientoituneiden yhdistysten perustamiskäyrä on jyrkässä laskussa ja jäsenmäärät vähenevät puoluepolitiikan menettäessä merkitystään ihmisten elämänkokonaisuudessa (ks. Siisiäinen & Kankainen 2009, , ). Suomalaisen yhteiskunnallisen osallistumisen päämuodon, yhdistyslaitoksen kehityksen painopiste on siirtynyt aatteellisista ja maailmankatsomuksellisista, kokonaisvaltaista ja pitkäkestoista sitoutumista vaativista yhdistyksistä kevyttä ja hetkellistä sitoutumista edellyttävien, minäprojektien luonteisten, rentoutumiseen ja vapaa-ajanharrastuksiin keskittyvien yhdistysten suuntaan. Se antaa hyvän syyn kysyä, mikä on perinteisen yhdistystyyppisen yhteiskunnallisen toiminnan ja osallistumisen merkitys poliittisen systeemin (ja yhteiskuntajärjestyksen) legitimoinnin kannalta. Perinteisesti järjestelmän legitimiteettivaateet on rakennettu korkeiden osallistumislukujen varaan. Varsin yleisesti hyväksytty käsitys on, että vapaan ja tasa-arvoisen yhteiskunnan edellytyksenä on osallistuva demokratia ja sen mahdollistava kansalaisyhteiskunta (ks. Held 1987, 271). Sama kysymys voidaan asettaa myös Gramscin hegemoniateorian suunnalta: jos aikaisempi suomalainen hegemonia on rakentunut keskeisesti yhdistyslaitoksessa hankitulle johtajuudelle, mitä organisaatioita uudessa hallinnan järjestelmässä on tullut yhdistysten tilalle. Tai: jos vanha kollektiivinen hegemonian tyyppi, hallinta läheltä oli ytimeltään yhdistysten kautta toteutettua, mihin uudessa, vapaan ja vastuullisen yksilön hallintaan pohjautuvassa hegemoniassa ( hallinta kaukaa ) enää tarvitaan yhdistys-

3 10 osallistumista. (vrt. Gramsci 1967; Rose 1999; Dean 2007; Siisiäinen 1980; 2010.) Osallistumisen osa-alueiden ja niiden välisten kombinaatioiden moninaisuus sekä normatiivisen ja analyyttisen tarkastelunäkökulman vaihtelut vaativat tiettyjen perusasioiden ja teoreettis-käsitteellisten erottelujen selkeyttämistä niin tutkimuksen kuin käytännön kehittämisongelmien pohdinnan ja itse toiminnan käyttöön. Tässä artikkelissa pyrin yhtäältä analysoimaan osallistumisen käsitteen sisältöä erittelemällä sen suhdetta eräisiin (suomenkielisiin) lähikäsitteisiin ja toisaalta kehittämään kokonaisvaltaista lähestymistapaa osallistumiseen hyödyntämällä Pierre Bourdieun relationaalisen sosiologian tarjoamaa teoreettista käsitteistöä. Artikkelin perusteesi on, että Bourdieun käsitteistöllä osallistumisen ilmiöalueesta on mahdollista rakentaa jäsentynyt teoreettinen kokonaiskuva, joka avaa uudenlaisia mahdollisuuksia myös empiiriselle tutkimukselle. Tutkimusalueen vaikutusvaltaisimman lähestymistavan, rationaalisen valinnan teorian, kritiikin kautta artikkelissa korostetaan rationaalisen ja järkevän toiminnan välisen erottelun tärkeyttä erilaisten toimijaryhmien käytäntöjen ymmärtämiselle. Poliittisten puheittensa ulkopuolella, joissa hän eritteli liikkeiden synnyn syitä ja mahdollisuuksia muuttaa yhteiskuntaa ja tietoisuutta (ks. Bourdieu 1999; 2008), Bourdieu analysoi vain ohimennen yhdistysten ja liikkeiden ilmiökenttää, minkä vuoksi artikkelissa myös rakennetaan Bourdieun käsitteistön sovellutuksia yhdistystutkimuksen alueelle. Osallisuudesta osallistumiseen: käsitetypologia Georg Simmel kuvaa formaalissa sosiologiassaan yhteiskuntaa sosiaalisten piirien tilana: yksilötoimijat kuuluvat erilaisiin sosiaalisiin piireihin, kuten valtioon tai kuntaan, koululaitokseen tai yliopistoon, kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan, työpaikkaan, yhdistyksiin tai kuoroon, sukuun, yleisöihin jne. Sosiaalisia muotoja ovat myös yhteiskuntaa dynamisoivat sosiaaliset prosessit, kuten muoti, yksilöllistyminen, eriarvoistuminen, kilpailu, riisto, solidaarisuuden tai luottamuksen muodostus (ks. Simmel 1890; 1898a ja b; 1899). Näin ajatellen kullakin yksilöllä on oma yhteiskuntansa sen mukaan, mihin sosiaalisiin piireihin hän kuuluu,

4 11 keiden kanssa yhdessä kuhunkin piiriin ja millainen on näiden piirien keskinäissuhde sekä suhde toisten toimijoiden piireihin. Tällaista piireihin kuulumista voitaisiin yhtä hyvin kutsua myös yleiskäsitteellä osallisuus. Se on neutraali yleiskäsite erilaisille kuulumisen muodoille ja kattaa hyvinkin erilaiset aktiivisen ja passiivisen mukana olemisen tavat ja muodot. Osallisuus sosiaalisiin piireihin voidaan savuttaa eri tavoin ja sen saavuttamisen tapa määrittää pitkälle osallisuuden luonteen. Osallisuuden eri muodot ovat usein ankkuroituneet erilaisiin tapoihin teoretisoida kollektiivista toimintaa ja vapaaehtoisorganisoitumista, ja usein ne myös kuuluvat erilaisten puhujien repertoaareihin. Yhteiskunnan eri kentillä puhujien positiot ja niistä määrittyvät intressit implikoivat käytettävien käsitteiden valintaa ja niiden sisällöllistä ymmärtämistä sekä käyttötarkoituksia. Toisin sanoen, osallistumisen motivoivana tai intressoivana agenttina voi olla toimija itse tai jokin ulkopuolinen taho, kuten valtio, kirkko, yritykset, järjestöt jne. Kun tämä jaottelu ristiintaulukoidaan toimijalta edellytetyn aktiivisuus passiivisuus -ulottuvuuden kanssa, voidaan kuvata yleistasolla neljä osallisuuden alatyyppiä: Edellyttääkö mukana oleminen toimijalta aktiivisuutta? Toimija: aktiivisuus Toimija: passiivisuus Motivoiva/intressoiva agentti Toimija itse Muu taho Osallistuminen - intressi - heterodoksa - osallistuva demokratia - aktivistiliikkeet - demokraattiset yhdistykset tai vastademokratia (valvonta, ilmiantaminen, arvostelu) - kieltäytyminen osallistumasta Aktivoiva osallistaminen - osallistaminen kohteen myötävaikutuksella - ortodoksa - annetut jäsenyydet - osallistamisohjelmat - enabling state (yksilö oman elämänsä yrittäjänä) - empowerment ohjelmat, yhdistykset ja liikkeet kansalaiskasvatus Mukautuva/suostuva osallisuus - doksan ylivalta - muoti - apaattisuus tai syrjäytyminen - mietiskely - ajopuuosallisuus Pakottaminen/holhoaminen (pakkovalta) - totaaliset instituutiot organisoitumisen prinsiippinä - syntymän kautta toteutuvat yhteisöjäsenyydet - manipulointi repressiivinen toleranssi symbolinen väkivalta pakollinen äänestäminen Taulukko 1. Osallisuuden eri tyypit

5 12 Osallisuuden alatyypit esiintyvät käytännössä lähes poikkeuksetta sekamuotoina. Typologiassa hahmotellut neljä osallistumisen tyyppiä ovat eräänlaisia ideaalityyppejä, abstrakteja malleja, ilman suoraa vastinetta todellisuudessa. Esimerkiksi osallistuminen on aina myös symbolisen vallan alaista, tapahtuu hallitsevien symbolisten kategorisointien ohjaamana. Kuitenkin siinä kaikkea ei oteta annettuna, itsestäänselvyytenä eli doksan, ei-diskursiivisen, reflektoimattoman määräysvalta on pienempi kuin mukautuvassa osallisuudessa. Vastaavasti reflektoidun, diskursiivisen orientaation osuus on hallitsevammassa asemassa. Osallistaminen puolestaan pohjautuu jo itsestäänselvyyksien, annetun alueen eli doksan kyseenalaistamisen mahdollisuuteen. Ortodoksan käsitteellä viitataan vakuuttelun kautta saavutettuun epävakaaseen yksimielisyyteen tai suostumukseen ottaa osaa: siinä piilee aina mahdollisuus kiistämiseen ja erimielisyyteen, joka on tyypillistä heterodoksan käsitteen kuvaamalle kerettiläisyydelle tai toisinajattelulle. Heterodoksan, toisinajattelemiseen ja kiistämisen tilanteessa puhuttaisiinkin jo osallistumisesta (doksan, ortodoksan ja heterodoksan käsitteistä, ks. Bourdieu 1977; Siisiäinen 2008). Olennaisempaa kuin tyyppien tarkkarajainen erottaminen onkin miettiä niitä kansalaisyhteiskunnan ja poliittisen järjestelmän vaihtoehtoisina ja samanaikaisina kehityksen suuntauksina tai eri toimijoiden tavoittelemina malleina, joilla on erilaiset seuraukset niin kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kuin poliittisen ja yhteiskuntajärjestelmänkin kannalta. Puhtaasta, demokratian toimivuuden kannalta strategisesta osallistumisesta olisi kysymys silloin, kun toimija (tai toimijat) ottaa osaa intressinsä ohjaamana jollain kentällä kohteena olevista panoksista käytäviin kamppailuihin yksilönä tai vapaaehtoisorganisaation (sosiaalinen liike, yhdistys) jäsenenä (ks. Bourdieu 1998; Siisiäinen 1986). Osallistuminenkin on moniulotteinen käsite, joka voidaan käsittää, ei vain halujen, toiveiden ja päämäärien innoittamina vapaaehtoisina valintoina, vaan myös erilaisten agenttien yhteiskunnallisilla kentillä ohjaamana ja kanavoivana toiminnallisuutena (Orum & Dale 2009, 285). Siinä mielessä kyse on ehdollistetusta ja rajoitetusta spontaanisuudesta (Bourdieu 2005a, 211). Osallistumisen tärkeimpänä motivoivana voimana toimii intressi. Se ymmärretään tässä yksinkertaisesti toimijan toiminnan yhteiskunnalliseksi suuntautuneisuudeksi, joka määrittää sille kohteen asianomaisella kentällä, jolla kamppaillaan kentän panoksista (ks. Bourdieu 1977; 1998;

6 13 Siisiäinen 1986). Se voi olla esineellis-välineellistä omaan edun tavoittelua, jossa toiset toimijat nähdään välineinä tavoiteltaviin päämääriin markkinoilla (ks. Weber 1976). Mutta intressi voidaan, ja käsittääkseni tulisi, nähdä laaja-alaisemmin kiinnostuksena (intressoituneisuutena) ottaa osaa jonkin kentän toimintaan. Tuolloin sen vastakohtana ei ole pyyteettömyys (tai altruismi) vaan välinpitämättömyys (tai äärimuodossaan apaattisuus (ks. Bourdieu 1998, ). Intressoitunut toiminta ideaalityyppisessä muodossaan (vrt. Habermasin käsite tosi intressi, ks. Habermas 1968) erottaa osallistumisen muiden tahojen aikaansaamasta symbolisella väkivallalla pakottamisesta, kuten esimerkiksi totaalisten instituutioiden toimijalle lankeavasta jäsenyydestä tai pakollisesta vaaliosallistumisesta. Siihen kuuluva toimijalähtöisyys puuttuu herruuteen, suostutteluun tai kasvattamiseen pohjautuvasta osallistamisesta. Osallistumiseen kuuluva toimijan aktiivisuus puolestaan toimii erottelun kriteerinä myös näennäisesti vapaaehtoisuuteen pohjautuvaan suostuvaiseen osallisuuteen. Viimeksi mainitussa osallisuuden muodossa toimija on mukana ikään kuin oman elämänsä ajopuuna, passiivisella suostumuksellaan mutta ilman varsinaista ulkoista pakottamista. Typologian tarkoitus on problematisoida yleisellä tasolla yhtäältä sitä, mitä tarkoitamme puhuessamme osallistumisesta tai osallistamisesta sekä toisaalta sitä, mistä emme tuolloin puhu tai mikä jää ulkopuolelle. Osallistumisen erottaa siten analyyttisesti osallistamisesta se, että se on toimijan itsensä generoimaa toimintaa, oma-aloitteellista ja sitä kautta ideaalityyppisesti vapaaehtoista. Osallistamisen aloitteentekijä ja toimeenpanija (agentti) on jokin muu taho, tyypillisesti julkinen instituutio (Työministeriö, ESR:n ohjelmat, voimaannuttamiseen pyrkivä järjestö), mutta yhä useammin myös yritys. Osallistumattomuudesta voidaan typologian pohjalta puhua kahdessa merkityksessä. Ensiksikin sitä voidaan käyttää yleiskäsitteenä toimijan toimimattomuudelle tai osallistumisen estämiselle missä tahansa osallisuuden eri muodoista liikkeistä, verkostoista ja yhdistyksistä osallistamisohjelmiin tai uskonnollisiin yhteisöihin. Toiseksi sitä voidaan tarkastella spesifimmin osallistumisen vastakohtana tai sen tietoisesti ja aktiivisesti valittuna vaihtoehtona, kuten esimerkiksi kieltäytymisenä äänestämisestä vaaleissa, puolueen jäsenyydestä yksipuoluejärjestelmässä tai ammattiyhdistyksen jäsenyydestä. Vapaaehtoisorganisoitumisen ja poliittisen

7 14 tai yhteiskunnallisen osallistumisen tutkimisen näkökulmasta spesifimpi käyttötapa tarjoaa paljon hedelmällisemmän perustan alueen ongelmakentän analysoinnille. Olennaista on tietenkin myös se, että tyypit ovat epävakaita ja voivat muuntua toisikseen. Osallistaminen (esimerkiksi kansalaiskasvatus) voi synnyttää aitoa osallistumista, osallistuminen voi johtaa erilaisten herruusorganisaatioiden syntyyn tai totaalisten organisaatioiden kehittymiseen. Se saattaa myös rutinisoitua passiiviseksi osallisuudeksi, niin kuin byrokraattisissa järjestöissä usein on asianlaita. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että poliittisessa ja yhdistysosallistumisessa on maittaisia ja rakenteellisia eroja. Erityyppisten toimijoiden tai ryhmien osallistumisprofiilit poikkeavat myös selvästi toisistaan. Osallistumisen ongelmakokonaisuuden monimutkaisuus ja -ulotteisuus käy ilmi selvästi Colin Hayn poliittisen osallistumisen typologiasta: Poliittisen/yhteiskunnallisen toiminnan tyyppi formaali politiikka ei-formaali politiikka Osallistuu 1. Formaaliin politiikkaan osallistujat 2. Ei-formaaliin politiikkaan osallistujat Osallistuminen Ei osallistu 3. Formaaliin politiikkaan osallistumattomat 4. Ei-formaaliin politiikkaan osallistumattomat Taulukko 2. Erilaiset poliittiseen toimintaan osallistumisen tyypit (Hay 2007, 26; Siisiäinen & Kankainen 2009, 125)) Kuvion tulkinnassa huomioitavaa on, että yhdelle yksilölle mahdollisia osallistumisprofiileja on formaalisestikin jo monia (a) 1, (b) 2 (c), 1+2 ja (d) 3+4. Näihin profiileihin johtaneiden mahdollisten syiden määrä lienee

8 15 rajaton. Hayn politiikan kentän analyysiin pohjautuva keskeinen johtopäätös on, että poliittisten toimijoiden tai establishmentin päähuomio, erityisesti vaaleihin ja puoluepolitiikkaan osallistumisen ja/tai jäsenyyksien laskutendenssin surkuttelussa, on rajoittunut pääasiassa formaaliin politiikkaan, ja siinäkin tavallisesti kysynnän tarkasteluun tarjonnan ongelmien kustannuksella. Se on saattanut myös johtaa formaalin politiikan ulkopuolelle tietoisesti jättäytyneiden leimaamiseen apaattiseksi, atomisoituneeksi massaksi. Siinä tapauksessa oletetaan, että formaaliin politiikkaan osallistumattomuus (ruutu 3) johtaisi itsestään selvästi myös kuulumiseen kaiken osallistumisen ulkopuolisten ryhmään (ruutu 4). (Hay 2007; Siisiäinen & Kankainen 2009, ) On myös hyvä huomata, että yhtäältä ruutujen 1 ja 2, toisaalta 3 ja 4 tapaukset eivät ylipäätänsä ole toisiaan poissulkevia. Formaaliin politiikkaan osallistumattomien kolmen alatyypin (muilla politiikan alueilla aktiivisten sekä formaaliin ja ei-formaaliin politiikkaan osallistumattomien) tarkempi erittely johtaa huomion, paitsi politiikan käsitteen ja ilmiön eri ulottuvuuksiin (ks. Palonen 2003), myös kysymykseen osallistumisen motivaatio- ja intressiperustasta. Tämä ongelma on ollut 2000-luvun keskusteluista erityisesti nk. valistuneen kansalaisen hypoteesin pohdinnan keskiössä. Kuinka suuren ja tärkeän osan formaaliin politiikkaan osallistumattomien joukosta muodostavat koulutetut, korkean politiikkatietämyksen, tietoisuuden ja ehkä kiinnostuneisuudenkin tason omaavat kansalaiset. Vaihtoehtoisten, usein myös järjestötoimintaa korvaavien kanavien (nettiadressien ja -verkostojen, facebook- ja Youtubeyhteisöjen, blogiyleisöjen, erityyppisten kulutusvälitteisten liikehdintöjen ) toiminta voitaisiin tästä näkökulmasta tulkita vaihtoehtoiseksi, osin haastavaksi poliittisen osallistumisen tavaksi. (ks. esim. Hooghe 2001; Norris 2002; Hay 2007; Stranius 2009; Siisiäinen ja Kankainen 2009.). Intressi motivoijana ja suuntaajana Alfred Hirschman on osoittanut, että sosiologisen intressikonseption juuret löytyvät ja 1700-luvun ajattelusta. Renessanssin ajattelussa kunnian tavoittelun ideaali sai 1600-luvulle asti jatkuneen johtavan aseman, mutta ja 1700-luvun vaihteen tienoilla yhteiskunta-ajatte-

9 16 lun kiinnostuksen kohteeksi nousi toimintaa ohjaavien intohimojen sääntely tukahduttamisen tai mieluummin niiden valjastamisen kautta. Siinä tehtävässä kaivattiin tasapainottavia, toisia intohimoja ohjaamaan kykeneviä intohimoja. Intressin käsitteellä alettiin tarkoittaa rationaaliseen ajatteluun pyrkivän subjektin erityisesti taloudellisen edun tavoittelua. Valistusajattelu antoi intressille materiaalisen ja rationaalisen perustan ja korosti inhimillisten liikevoimien tämänpuoleisuutta. Yksityisen intressin kapea-alaisen materiaalisen sisällön muotoilivat vihdoin Adam Smith ja muut liberalismin teoreetikot. (ks. Hirschman 1977; Huber 1958; Massing 1979; Neuendorf 1973; Siisiäinen 1986.) Max Weber määritteli täsmällisesti intressin markkinayhteiskuntaa hallitsevan motivoivan voiman ideaalityypiksi ja erotti sen tavasta ja tottumuksesta (Brauch), arvosta ja karismasta. Intressi ohjaa ja motivoi ennen muuta markkinoilla, mutta ei vain siellä. Intressin mukainen toiminta on orientoitunut asioiden luonteen mukaisesti ja siten osallistuvien toimijoiden arvioimien etujen mukaisesti. Ideaalityyppiä parhaiten muistuttavaa markkinatoimintaa pidetään välineenä, tyypillisiä taloudellisia intressejä päämääränä ja odotuksia toisten toimijoiden tulevista valinnoista ehtoina tuon päämäärän saavuttamiselle. (Weber 1976, 15.) Intressin käsitteellä on strateginen merkitys, koska se toimii poliittista ja yhdistysosallistumista motivoivana ja ohjaavana tekijänä. Osallistumisen monimutkaisen ongelmakokonaisuuden teoreettinen hahmottaminen vaatii (minimissään) käsitystä (1) intressitoimijasta ja toimijan tulkintakehyksestä, (2) toimijan resurssien kokonaisuudesta (tai taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman hallinnasta), (3) kohteena olevasta yhdistyksestä, liikkeestä tai poliittisesta instanssista sekä mahdollisesta sosiaalisesta kentästä, jolle toiminta on suuntautunut ja jolla potentiaalinen osallistuminen tulisi tapahtumaan, ja (4) toimijan henkilökohtaisen tulkintakehyksen (habituksen) ja potentiaalisen osallistumisen kohteen (yhdistyksen tai poliittisen organisaation) kollektiivisen tulkintakehyksen yhteensopivuudesta (frame alignment, ks. Snow & Rockford & Worden & Benford 1986). Toimijan pääomien hallinta ja niiden käypyys tietyllä kentällä muodostavat toimijan intressiaseman, jolta aktuaalinen intressi nousee ja joka määrittää sen realisoitumisen ehdot ja toteutumisen todennäköisyydet (ks. Weber 1976; Siisiäinen 1986). Hahmottelen seuraavassa osallistumisen neljä ulottuvuutta rationaalisen

10 17 valinnan teorian avulla. Tuon teoretisoinnin kriittisen analysoinnin avulla voidaan muotoilla osallistumisen ongelma konkreettisemmin tavalla, joka voi auttaa myös käytännöllisten ongelmien ja niiden ratkaisujen pohtimisessa. Käsitykseni on, että edellä nimetyt osallistumisen teoreettisen ongelman neljä komponenttia voidaan esittää jäsentyneenä kokonaisuutena Pierre Bourdieun relationaalisen sosiologian peruskäsitteiden muodostaman kokonaisuuden avulla. Ne ovat habitus, taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma, kenttä, symbolinen valta ja väkivalta. Nämä teoreettiset komponentit sisältyvät eksplisiittisesti tai implisiittisesti Bourdieun todennäköisen kausaalisuuden (causalité du probable) käsitteeseen (ks. Bourdieu 1974; Siisiäinen 1986). Osallistumisen luonteen määrittämisen kannalta ovat myös olennaisia Bourdieun tekemät erottelut intressin ja edun sekä rationaalisen ja järkevän toiminnan välillä (ks. Bourdieu 1998; 2005). Bourdieu pyrkii ylittämään objektivismin ja subjektivismin virheellisen vastakkainasettelun habituksen käsitteellä. Juuri se toimii kaikkia käytäntöjä, ja siten myös osallistumista, ohjaavana ja motivoivana tekijänä. Habitus syntyy ympäristön taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen rakenteiden sisäistämisen ja inkorporoinnin kautta. Se ilmenee toimintadispositioina, toiminnan rajojen tiedostamisena, havaitsemisen ja käsittämisen kategorioiden järjestelmänä (schemata of perception) ja pelin hengen tajuna. Se ohjaa siten eri vaihtoehtojen havaitsemista ja arvottamista (ks. Bourdieu 1977; 2005b, 43; 1990a; 1998). Se syntyy rakenteiden subjektivoinnin kautta strukturoituna struktuurina ja sillä on synnyttyään kyky luoda uusia rakenteita tuottamiensa käytäntöjen avulla, toimia strukturoivana struktuurina (Bourdieu 1977). Habitus syntyy kokemisen ja käytäntöjen pohjalta. Sen ajatuksen päälähteenä on Marxin kolmas Feuerbach-teesi, jonka mukaan (o)losuhteiden muuttumisen ja inhimillisen toiminnan samanaikaisuutta voidaan tarkastella ja ymmärtää järjellisesti vain kumouksellisena käytäntönä (Marx e,v,, 7 8). Juuri käytäntö synnyttää, tuottaa, muuttaa tai uusintaa habituksen. Vaikka habitus muuttuu ja on muutettavissa, on sen muodostavilla rakenteilla, dispositioiden systeemillä, olemisen, toimimisen, ajattelemisen ja havaitsemisen tavoilla ja kategorioilla pysyväisluonteinen ytimensä, joka tekee toimijasta toisista erottuvan ja subjektin ja persoonan (ks. Bourdieu 1990a, 12 13; 2005b). Habituksen synnyllä on edellytyksensä, jotka liittyvät toimijan positioon yhteiskunnassa ja sen kentillä. Habitus ei siten

11 18 synny tyhjästä. Samanaikaisesti Bourdieun käsitys on korostuneesti toimijakeskeinen: osallistumista, valintoja ja strategioita on tarkasteltava toimijan käytäntöjen ja kokemusten kautta syntyneen habituksen ohjaamina ja siten subjektin näkökulmasta. Bourdieun näkemys eroaa siten ratkaisevasti muun muassa erilaisista utilitaristisista käsityksistä, joissa toimijan motivaatio määritellään tutkijan toimesta universaaliksi hyödyn tavoitteluksi ja laskelmoinniksi. Varhainen perusta habitukselle syntyy kasvuympäristön itsestäänselvyyksien, diskurssin ulkopuolisen alueen, doksan sisäistämisen seurauksena. Symbolisesta vallasta on kyse silloin, kun toimijat havaitsevat ja hahmottavat maailmaa sisäistämillään, hallitsevien rakenteiden implikoimilla kategorioilla ja luokituksilla ja sitä kautta saattavat mahdollistaa niiden jatkuvuuden. On aina kuitenkin empiirinen kysymys, missä määrin tietyn toimijan tai ryhmän valinnoissa on kysymys symbolisen vallan uusintamisesta, missä määrin taas muutoksesta, joka seuraa valtasuhteen tiedollisesta ja käytännöllisestä paljastamisesta. (ks. Bourdieu 1998; 1977; Siisiäinen 2008.) Symbolinen valta muuttuu symboliseksi väkivallaksi silloin, kun toimija, kokonainen ryhmä tai luokka joutuu alisteiseksi symboliselle vallalle positionsa takia: Symbolinen väkivalta on mahdollisimman lyhyesti ja yksinkertaisesti sanottuna väkivaltaa, jossa sosiaalinen toimija on osallinen sekä uhrina että tekijänä/ / (Y)hteiskunnalliset toimijat ovat tietäviä toimijoita, jotka vaikuttamalla niihin rakenteisiin, jotka heitä determinoivat, determinoituinakin vaikuttavat siihen missä määrin tulevat determinoiduiksi. Ja melkein aina vallan vaikutus näyttäytyy siinä, missä määrin määräävät tekijät ja yhteiskunnallisten toimijoiden havaintokategoriat sopivat yhteen Kutsun väkivallan misrekognitioksi alistumista sellaiselle väkivallalle, jota harjoitetaan juuri siksi, ettei sitä väkivallaksi havaita.. (Bourdieu & Wacquant 1995, ). Symbolisesta taistelusta kategorisoinneista sekä luokittelun ja kategorisoinnin järjestelmistä tulee keskeinen tekijä myös osallistumisen ja yleensäkin käytäntöjen muotoutumisen sekä osallistumispäätösten ja -valintojen määrittymisessä. Toimijat tekevät historiansa itse, mutta eivät itse valitsemissaan olosuhteissa/edellytyksillä (Marx), eivätkä itse valitse-

12 19 miensa ajattelun ja havaitsemisen kategorioiden välityksellä (Bourdieu) (Wacquant 1996, xvii). Intressit ja rationaalinen valinta Rationaalisen valinnan teoria välittyi liike- ja yhdistysosallistumisen tutkimukseen 1960-luvulla keskeisesti taloustieteessä kehitetyn julkisen valinnan teorian (public choice theory) muodossa. Teorian isinä pidetään taloustieteen nobelisti James Buchanania sekä Gordon Tullockia, joiden vuonna 1962 julkaisemassa kirjassa Calculus of consent esitetään teorian perusideat. Buchanan ja Tullock sovelsivat taloustieteen välineistöä amerikkalaisen politiikan rakenteiden tarkasteluun. Siitä näkökulmasta poliitikkojen tai byrokraattien toiminta ilmenee itse-intressin ohjaamana hyödyn maksimointina (ks. Buchanan & Tulloch 1962; Buchanan 1995; vrt. Downs 1957). Äänestäjät tai yhdistysosallistumista miettivät nähdään rationaalisina yksilötoimijoina, jotka punnitsevat osallistumisen kustannuksia ja hyötyjä samalla tavalla kuin taloudelliset toimijat omiaan. Tämän näkökulman muotoili järjestö- ja politiikkaosallistumisen kannalta lähes paradigmaattisella voimalla taloustieteilijä Mancur Olson (1965). Aina 1960-luvulle saakka sosiologisen liiketutkimuksen valtavirrassa kollektiivinen toiminta oli pääsääntöisesti nähty massaluonteisena, irrationaalisena poikkeavuutena. Yhteiskunnallisiin tilanteisiin reagoivien joukkioiden tai laumojen aikaansaamien mellakoiden tai levottomuuksien kehitys nähtiin sellaisten voimien tuloksena, joille alistuessaan ihmisten käyttäytyminen ylittää sosiaalisen kontrollin ja normaalin yksilöllisen rationaalisuuden rajat (ks. Turner 1966, ; Cohen 1985, ; Siisiäinen 1992, 51 57). Olsonin teos vaikutti kahdella tavalla 1960-luvun liiketeoretisointiin: yhtäältä se tuki uuden liiketutkimuksen ajatusta kollektiivisesta toiminnasta järkevien toimijoiden aikaansaannoksena, toisaalta se esitti liiketeoretisoinnille uusia haasteita johtaessaan osallistumismotivaation ekonomistisesta laskelmoinnista. Olsonin ajattelussa yksilöt ovat rationaalisia ja päättävät puolueisiin, ammattiliittoihin tai yhdistyksiin osallistumisestaan vertaamalla toiminnan hyötyjä sen aiheuttamiin kustannuksiin. Olsonin

13 20 tarkastelun varsinaisina kohteina olivat pysyväisluonteiset etujärjestöt, eikä hänen mallinsa sovi vapaamuotoisempiin liikehdintöihin eikä juuri pikkuyhdistyksiinkään. Olsonin mukaan ihmiset pyrkivät säännönmukaisesti ajamaan omia intressejään. Pelkkä yhdistyksen tai liikkeen tuottama kollektiivinen hyödyke ei ole riittävä motiivi osallistumiselle, sillä toimijat välttävät pääsääntöisesti kustannuksia aiheuttavaa osallistumista, mikäli he pystyvät saamaan vapaaehtoisorganisaation toiminnan hedelmät käyttöönsä ilmaiseksi (vapaamatkustajuus). Osallistuakseen kollektiiviseen toimintaan yksilöt tarvitsevat selektiivisiä kiihokkeita, jotka he voivat joko voittaa tai hävitä osallistumispäätöksestään riippuen. Kiihokkeet voidaan jaotella materiaalisiin (jäsenlehti, kassa-avustus), solidaarisiin (yhdistysvuorovaikutukset) ja päämääriin/arvoihin liittyviin (Tschirhart 2006, 528). Ei siis riitä, että yhdistys, järjestö tai liike tuottaa toimijaa kiinnostavan kollektiivisen hyödykkeen, vaan toimijan on koettava jäsenyys (tai osallistuminen) kyseisessä tuottajaorganisaatiossa hyödykkeen saamisen välttämättömäksi edellytykseksi. (ks. Olson 1965, ; Fireman & Gamson 1989, ) Myöhempi keskustelu on yleensä lähtenyt Olsonin muotoilujen kritiikistä (Trapp 1986; McAdam & McCarthy & Zald 1988) tai jatkokehittelystä, esimerkiksi peliteoreettisista lähtökohdista (Elster 1979; 1982). Seuraavat kriittiset näkemykset rationaalisen valinnan teoriasta pohjustavat Pierre Bourdieun relationistisen sosiologian tarpeellisuutta osallistumisen tutkimuksen lähestymistapana: (1) Toimijan teoreettisen ja metodologisen yksilöllistämisen ja hänen rationaalisen motivaationsa universalisoinnin sijaan toimija tulisi nähdä kollektiiviseksi yksilöksi tai kollektiiviksi, joka on yksilöitynyt ruumiillistamalla objektiivisia rakenteita (Bourdieu 2005a, 211). Yksilötoimijan (habitukseen sisältyvät) havaitsemisen, arvottamisen ja eri vaihtoehtojen keskinäisen arvioimisen tavat, maut ovat aina sekä kollektiivisen että yksilöllisen historian tulosta. Bourdieun sosiologian näkökulmasta rationaalisuus on luonteeltaan sidottua (bounded), koska yhtäältä ihmismieli on yleisesti ottaen yhteydessä ehdollistamisena rakenteisiin ja historiaan. Se on sosiaalisesti strukturoitunut ja määritetty ja siten rajallinen. Sama koskee toimijoiden vuorovaikutuksia: nekään eivät ole puhtaiden yksilötoimijoiden välisiä suhteita, vaan ovat muotonsa velkaa niille rakenteille, jotka ovat tuottaneet toimijoiden dispositiot ja jotka mahdollista-

14 21 vat niiden suhteelliset positiot interaktioprosessissa (Bourdieu 1977, 81). Niinpä sosiaalisesti rationaaliseksi tunnustettua taloudellista käyttäytymistä tulisi tarkastella tiettyjen taloudellisten ja sosiaalisten olosuhteiden vaikutuksesta muotoutuneena toimintana (Bourdieu 2005a, 211). Rationaalisen toiminnan universalisointi myös tyhjentää intressin käsitteen analyyttisen selitysvoiman ja erottelukyvyn. Bourdieu torjuu puhtaasti materiaalisen, ahtaasti ekonomisen intressin konseption sekä siitä seuraavan intressin (omana etuna) ja ei-intressin (disinterest) välisen väärän vastakkainasettelun ja valinnan tilanteen. Ekonomismi yleistää talouden kentän lainmukaisuudet, kun taas sosiologiassa analysoidaan erilaisten kamppailujen kautta toimiviksi ja erilaisten intressien motivoimiksi suhteellisen autonomisiksi kentiksi eriytynyttä yhteiskuntaa. Intressi on investointia ja osallistumista millä tahansa kentällä käytävään, millaiseen tahansa peliin. (Bourdieu 1998, ; Bourdieu 1990b, 290). Jos intressi samaistetaan laskelmoituun hyödyntavoitteluun, jonka muotoisena se voi esiintyä ja esimerkiksi markkinoilla säännönmukaisesti myös esiintyy, sen vastakohdaksi asettuu pyyteettömyys. Mutta ymmärrettynä kiinnostukseksi osallistua peliin eri kentillä, intressin vastakohdaksi nousee välinpitämättömyys. Sitä kautta tulee ymmärrettäväksi myös pyyteetön intressitoiminta: pyyteettömät intressit mahdollistuvat maailmassa, jossa vallitseva symbolinen pääoma ja symbolinen valta tunnistavat ja tunnustavat ne. Sellaisessa maailmassa vallalla olevat normit ja säännöt saattavat estää ahtaan taloudellisen voitontavoittelun tai rajoittaa ja säännellä sitä yhteisöllisesti. (ks. Bourdieu 1998, ). Siihen suuntaan vei pitkään kehitystä pohjoismainen hyvinvointivaltio, ja siitä poispäin on puolestaan vaikuttanut neoliberalistisen talouspolitiikan ja ideologian voimistuminen 1990-luvulta alkaen. Sen perusteluina käytetään usein tieteisuskoista rationalismia ja sitä ohjaavia matemaattisia malleja. Tuollaista rationalismia käytetään symbolisena pääomana ja symbolisen vallan välineenä. Sen kantajat toimivat usein myös edustamansa järjestelmän legitimiteetin vartijoina (vrt. Bourdieu 1999, 39 40). Toimijuuden välttämätön perusosa habituksen ohella on luokka-asema tai luokkapositio. Määrittäähän taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman määrä ja laadullinen käypyys toimijan todennäköisyyksiä osallistua ja saavuttaa kannaltaan myönteisiä tuloksia osallistumisen kautta.

15 22 Yhteiskunta voidaan hahmottaa Bourdieun tavoin erilaisina sosiaalisina kenttinä, joista kullakin kamppaillaan kentällä arvokkaista panoksista. Kullakin kentällä vallitsee sille ominainen pääoman lajien kombinaatio, jonka painoarvot määrätään symbolisen vallankäytön avulla (ks. Bourdieu 1986; 2005a; 1998; Siisiäinen 2003). Luokkarakenteet kehittyvät näiden kenttätaistelujen perusteella toimijaryhmien välisinä suhteina. Käypiä pääoman lajejaan toimija voi käyttää aktuaalisina resursseinaan kyseessä olevan kentän validioimalla tavalla (ks. Bourdieu 1984; 1986). Toimijan osallistumisessa on näin ollen kaksi pääkomponenttia, pääomanlajien kombinaation määrittämä objektiivinen resurssipotentiaali sekä habitukseen sisältyvien toimintadispositioiden (ja havaitsemisen rajojen/mahdollisuuksien) subjektiivinen maailma. (2) Intressin käsitteen typistäminen pelkästään yksilölliseksi taloudellisen hyödyntavoittelun mallia noudattavaksi, päämäärätietoiseksi toiminnaksi jota sitäkin se voi olla olettaa virheellisesti, että toimijat ovat tietoisia omista motiiveistaan ja että he toimivat pelkästään intentionaalisesti (ks. Bourdieu 1990; Grenfell 2008, ; vrt. Giddens 1985; laajemmin keskustelusta, ks. Lordon 2006). Rationaalista toimintaa tapahtuu, mutta päämäärä ja keino -laskelmointiin pohjautuvia toimintoja (ideaalityyppi) lienee kuitenkin suhteellisen pieni vähemmistö toimintojen kokonaisuudessa. Bourdieu pitää rationaalisen valinnan teorian idealismina ja hyvin perusteltuna illuusiona olettamusta, jonka mukaan yksilön toimintaa määrää pyrkimys eksplisiittisesti asetettuihin päämääriin (1996, ). Vakava seuraus ekonomisesta redusoinnista on, että rationaalisen valinnan teoria ei kykene ymmärtämään laskelmoivan rationaalisen ja järkevän toiminnan, esimerkiksi juuri järkevän osallistumisen, välisen eron ilmiötä ja sen mahdollisuutta. Käytännön logiikka eroaa logiikan logiikasta. Eri kentillä ja niillä toimivilla ihmisillä voi olla intressejä sekä niistä seuraavia toimintoja, jotka voivat näyttää toisten kenttien näkökulmasta ja intresseistä pyyteettömiltä, absurdeilta, epärealistisilta, hulluilta (Bourdieu 1998, ). Subjektin toiminnat voivat hänen elämänhistoriansa ja habitukseensa sisäistettyjen toiminnan rajoja koskevien kokemusten ja dispositioiden valossa olla silloinkin järkeviä tarvitsematta olla rationaalisen suunnitelman tulosta. Ne voivat olla suunnattuja, suhteutettuja ja sovitettuja tulevaisuuteen olematta projektin tai suunnittelun seurausta

16 23 (Bourdieu 1990b, 49 51; Grenfell 2008, 164). Toimijalla voi olla järkeviä päämääriä, siitä huolimatta että hän ei ole rationaalisesti laskelmoiva agentti. Siitä seuraa, että intressien analysoinnissa ei voida rajoittua rationaalisuuden maailmaan, vaan se on ulotettava tunteiden, doksan ja symbolisen (väki)vallan maailmaan, kenttien kamppailuihin ja ristiriitaisuuksiin sekä toisten toimijoiden ja toiminnan tarkoittamattomien seurausten alueelle. Siitähän myös politikoinnissa on pitkälti kysymys. Bourdieulaisessa analyysissa korostuu myös intressin tai osallistumisen yhteys toimijan positioon sekä elämänyhteyksien kokonaisuuteen. Toimijan osallistuminen merkitsee samalla sen kohteen symbolista omaksi ottamista ja tulkitsemista toimijan elämänkokonaisuuden, symbolisen maailman ja elämäntyylin osaksi. Tässä tehtävässä yhteen soinnuttelijana toimii toimijan habitus (ks. Bourdieu 1977; 1984). Tämä kytkeytyy luokkayhteiskunnassa toimijoiden luokkapositioihin. Kuten Rosenlund (2009, 52) asian osuvasti muotoilee: Tämä merkitsee sitä, että saman kohteen omaksi ottaminen (appropriation) tai osallistuminen samaan yhteiskunnalliseen käytäntöön, ovat sosiaalisesti eriä (different), jos ne ovat osia eri elämäntyyleistä. Omaksi ottamisen työ on siten eri luokkahabitusten rakenteistamaa Tämä on jotain sellaista, mitä ekonomistit eivät Bourdieun mielestä kykene näkemään. Heille kohde, ja sen suhde kuluttajaan, ilmenee jonakin, joka voidaan redusoida hyödyllisyyden universaaliin kategoriaan. Ongelma on vieläkin monimutkaisempi ja monisyisempi. Esimerkiksi pyyteettömyydestä ja intresseistä vapaasta alueesta puhuminen on yhteydessä yleisen intressin ja yleisen edun problematiikkaan. Marxin tunnettu muotoilu, jonka mukaan yleinen etu paljastuu usein lumeen kätkemäksi hallitsevan luokan eduksi, tuo esille ydinkysymyksen: yhden, esimerkiksi symbolisen vallan alaisen toimijan, pyyteettömyys voi palvella toisen, symbolisen vallan pönkittämän, ryhmän oman edun tavoittelua (ks. Siisiäinen 1986). Usein on myös niin, että köyhillä, riistetyillä ja syrjäytetyillä ei ole varaa pyyteettömyyteen ja yleisiin hyveisiin. Bourdieu esittää, että hallitsevilla luokilla on universaaliuden monopoli, joka usein merkitsee universaaliuden imperialismin esiintymistä valepuvussa. Aateluus velvoittaa tiettyyn positioon kuuluvia, niitä joilla on siihen varaa (ks. Bourdieu

17 ; Grenfell 2008, ). (3) Edellä käsiteltyihin pulmiin liittyy rationaalisen valinnan teoriassa yleinen finalismin ongelma eli toiminnan mekanistinen selittäminen viittaamalla tietoisesti asetettuihin päämääriin ja ymmärtämällä osallistuminen puhtaasti välineellisenä tai kyynisenä laskelmointina päämäärään pääsemisen parhaista välineistä (ks. Bourdieu 2005a, 212). Huomattavasti nyansoidumpaan osallistumismotivaatioiden erittelyyn on päässyt Bert Klandermans, joka laajensi Olsonin selektiivisten kiihokkeiden kategoriaa kattamaan tulevaisuusodotukset: liikkeisiin osallistumispäätös joudutaan tekemään hetkellä, jolloin toisten potentiaalisten osallistujien päätöksistä, ja siten liikkeen onnistumisen mahdollisuuksistakaan, ei ole tietoa. Osallistumispäätökseen vaikuttavat siten odotukset toimijan omasta panoksesta, toisten osallistujien lukumäärästä ja heidän odotettavasta panoksestaan sekä niihin pohjautuvat odotukset siitä millä todennäköisyydellä päämäärä ylipäätänsä voidaan saavuttaa (Klandermans 1984, ; 1997, 26 30). Osallistumisessa on kysymys kontingentissa tilanteessa toimimisesta: toimija valitsee vaihtoehdoista habituksensa (dispositioidensa) ohjaamana epävarmojen arviointien perusteella, todennäköisesti itselleen myönteisen lopputuloksen tuottavan vaihtoehdon ja sitä kautta myös oman tulevaisuutensa. Tätä tarkoitetaan todennäköisen kausaalisuuden käsitteellä. Bourdieun korostaa sitä, että toimijoilla on vain harvoin täydellistä tietoa vaihtoehdoista, kehitysprosessien suunnista ja toinen toisensa tulevasta käyttäytymisestä. Tästä seuraa habituksen merkityksen korostuminen: toimija, tietyssä määrin hallitsevan doksan ehdoilla, tekee valintoja dispositioidensa sekä subjektiivisen rajojen ja pelin hengen tajun ohjaamana ikään kuin tuntisi maailman rakenteen, sen kehitystendenssien odotettavat suunnat ja oman paikkansa tuossa kokonaisuudessa. Vaikka (käytännöt) näyttäytyvät tulevaisuuteen tähtäävien eksplisiittisen, ja eksplisiittisesti lausutun, projektin tai suunnitelman päämääriltä, habituksen tuottamat käytännöt strategiaa luovina periaatteina, jotka tekevät toimijoille (agents) mahdolliseksi selviytymisen ennustamattomissa ja alati muuttuvissa tilanteissa, ovat vain näennäisesti tulevaisuuden determinoimia. Jos ne näyttävätkin omien toimintojensa seurausten ennakoinnin determinoimilta, siten vahvistaen finalistista illuusiota, tosiasia on, että koska niillä on aina taipumus uusintaa ne objektiiviset rakenteet, joiden tuottamia ne ovat, ne ovat

18 25 niiden menneiden olosuhteiden determinoimia, jotka ovat tuottaneet niiden itsensä tuottamisen periaatteet (Bourdieu 1977, 72). Myös tunteilla ja ruumiillisella habituksella on valinnoissa tärkeä osansa (ks. Bourdieu 2001; Emirbayer & Goldberg 2005). Hallitsevan doksan määrittämässä toiminnassa, seurauksena voi olla itse itsensä toteuttavan profetian tilanne. Silloin alistetussa epätasaisen vaihdon tilanteessa olevat ryhmät voivat valita alistajansa näennäisen vapaaehtoisesti yhä uudelleen. (ks. Bourdieu 1974, 5 6; 1998). Tässä mielessä ihmiset valitsevat kohtalonsa. Myös luokat tai luokkafraktiot antisipoivat objektiiviset mahdollisuutensa käytännöllisen tietonsa pohjalta (ks. Rosenlund 2009, 46). Bourdieu hyödyntää Husserlilta peräisin olevaa tärkeää erottelua projektin ja protention välillä: projekti on tietoista pyrkimistä kohti tulevaisuutta, protentio taas esirefleksiivistä tulevaisuuden tavoittelua, joka ilmenee näkyvässä kvasi-nykyisyytenä... sinä mikä havaitaan suoraan (Bourdieu 2000, 207). Jälkikäteen protentio voidaan tulkita projektiksi, tietoisten ja laskelmoitujen, harkittujen tekojen aikaansaannokseksi, vaikka se olisikin ollut vain välitöntä sovittelua tulevaan peliin. Toimijan elämäntrajektori ei ole koskaan tietoinen suunnitelma, vaan enemmän tai vähemmän vastausta siihen, mitä elämä heittää eteen. (Grenfell 2008, ). (4) Neljäs ongelma liittyy intressin käsitteen samanaikaiseen typistämiseen ekonomistiseen kustannus-hyöty -laskelmointiin ja sen universalisointiin kaiken kattavaksi osallistumista motivoivaksi voimaksi modernissa yhteiskunnassa. Tämä voidaan nähdä osana ekonomismin imperialismia, pyrkimystä tai vaatimusta siitä, että kaikki elämän alueen on mahdollista käsittää sen mallin mukaisesti tai johtaa taloudellisista välttämättömyyksistä (ks. esim. O Neill 1998; Fine 2001). Kuten edellä jo on todettu, on tärkeää erottaa toisistaan oman edun tavoitteluna ilmenevä intressi, jonka klassinen kuvaus löytyy Marxin Pääomasta (ks. Marx 1957) tai Weberin analysoimilta markkinoilta (1976) ja intressi kiinnostuksena määrätyn kentän peliin osallistumiseen. Oman edun tavoitteluna intressi voisi toteutua rationaalisena laskelmointina, kuten Max Weberin markkinatoiminnan ideaalityypissä (ks. Weber 1976). Kiinnostusintressin mukainen toiminta puolestaan on toimijansa elämänhistorian ja kyseisen kentän näkökulmasta järkevä (tarvitsematta olla rationaalinen). Tässä intressillä tarkoitetaan toimijan toiminnan suuntautuneisuutta

19 26 johonkin markkinoilla tai kentillä olevaan osallistumisen vaihtoehtoon. Toimija valitsee habitukseensa sisältyvien toimintadispositioiden pohjalta niitä parhaiten vastaavan vaihtoehdon tietyllä toimintahetkellä (suhdanteessa) mahdollisten joukosta. Osallistumisessa siten yhdistyy rakenteiden kaksi ilmenemisen muotoa: rakenteiden tarjoamat objektiiviset vaihtoehdot ja habitukseen subjektivoidut (rakenteet), jotka ilmenevät dispositioiden ja toiminnan havaitsemisen subjektiivisten rajojen muodossa. (ks. Bourdieu 1974; 1977; Siisiäinen 1986.) Yhdistys kenttänä ja kentillä Rationaalisen valinnan teoria olettaa, että toimijan ei useinkaan kannata osallistua esimerkiksi järjestötoimintaan, koska siitä koituvat kustannukset voivat muodostua liian suuriksi hyötyihin nähden ja koska osallistumalla ei kuitenkaan saa aikaan toivottua tulosta tai koska toimija saa vapaamatkustajana järjestötoiminnan tuottamat hyödyt osakseen joka tapauksessa, mikäli muut osallistuvat joukkomitassa (ks. Olson 1965; Downs 1967; Shaw 2008). Tästä lähtökohdasta voi halutessaan vetää johtopäätöksen poliittisen piittaamattomuuden, jopa tietämättömyyden rationaalisuudesta: jos kerran yksittäisen toimijan teko harvoin ratkaisee esimerkiksi äänestyksen lopputuloksen, ei poliittisen asiantuntemuksen vaivalloinen hankkiminen ja valistunut osallistuminen useinkaan maksa vaivaa, vaan siihen käytetyn ajan voi käyttää itsensä kannalta hyödyllisemminkin (ks. Shaw 2008). Max Weberin ja Robert Michelsin ideoihin kytkeytyvässä sosiologisen yhdistystutkimuksen traditiossa on valotettu samaa ongelmaa organisaatioteoreettisesta näkökulmasta. Kun aatteelliset liikkeet muuttuvat valtakunnallisiksi joukkoliikkeiksi, niiden tehokkuus edellyttää organisaation muodostamista työnjakoineen, vallanjakoineen ja johtajuuden ongelman ratkaisuineen (edustuksellinen järjestödemokratia). Molempien johtopäätös on, että yhdistyksissä tai järjestöissä valta keskittyy vääjäämättä harvalukuiselle johdolle, joka kykenee tekemään itsestään korvaamattoman asiantuntijuutensa ja työnjaollisen asemansa ansiosta. Tämä merkitsee rivijäsenten vaikutusmahdollisuuksien supistumista käytännössä hyvin vähäiseksi. (ks. Michels 1966; Weber 1911; 1976; Rammstedt 1978.)

20 luvun markkinoilla toimivissa virtaviivaisissa järjestöissä vaikutusvaltaisiin asemiin pääsemisen kriteerit ovat entisestään lisääntyneet. Niiden johtaminen vaatii korkeata kulttuurisen pääoman hallintaa, johtajuusasiantuntijuutta (associational management), tietoa sekä käyvän sosiaalisen pääoman hallintaa (suhteet, verkostoituminen) ja ehkä markkinahenkisen eetoksen sisäistämistäkin. Tiettyä osaa siitä ei tavallisista kouluista voi hankkia, esimerkiksi kentällä arvokkaita sosiaalisia suhteita. Eliittioppilaitokset ovatkin jo asia erikseen. Niin ollen voikin usein olla järkevää, että vähän taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista pääomaa omistavat toimijat pidättyvät suurisuuntaisesta investoinnista järjestötoimintaan. Marc Hooghe (2001) raportoi tutkimustuloksista, jotka kyseenalaistavat teesin siitä, että korkea tiedontaso pelkästään kelpaisi kausaalisesti osallistumisen syyksi. Päinvastoin, saattaakin monesti olla niin, että juuri osallistuminen johtaa adekvaattiin tietoon. Yhdistysverkostoissa toimivien on tärkeää tuntea poliittista järjestelmää, poliitikkoja, toisten järjestöjen operatiivista johtoa ja kunnan johtavia viranhaltijoita. Niille taas, jotka eivät ole järjestötoimintojen päättävässä asemassa, noilla tiedoilla ei useinkaan ole mitään merkitystä. Jos näin on, tieto ja osallistuminen ovat kaksi toisiinsa kytkeytyvää ja toisiaan ruokkivaa muuttujaa, ilman selkeää yksisuuntaista kausaalista suhdetta. Vähän tietyllä kentällä käypää arvokasta taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista pääomaa omistavan toimijan kannattaisikin ottaa oppia Aisopoksen ja Phaedruksen faabeleista tutusta ketusta, joka kielsi ulottumattomissaan olevien happamien viinirypäleiden (tai suomalaisittain pihlajanmarjojen) arvon. Toimijankin siis kannattaisi analogisesti tehdä osallistumispäätöksensä suhteuttamalla omat tarpeensa yhtäältä niiden toteutumismahdollisuuksiin ja toisaalta voimavaroihinsa (vrt. Elster 1983). Se auttaa välttämään epäonnistumisen kokemuksia, itsetunnon kolauksia, frustraatioita, kognitiivista dissonanssia ja resurssien haaskausta (Hooghe 2001): Se mikä tekee tästä happamien viinirypäleiden ilmiöstä niin dramaattisen on, että vastaajien käsitys täyden poliittisen osanottajuuden saavuttamisesta on, itse asiassa, oikea. Heidän mahdollisuutensa näytellä merkittävää osaa julkisella näyttämöllä ovat todellakin pienet. Niillä, joilla on korkeat koulutukselliset pätevyydet tai paremmat verbaaliset tai retoriset taidot, tai joilla on enemmän vapaailtoja uhrattavaksi, on selkeästi paremmat mahdollisuudet hallita

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Osallisuus, osallistuminen ja yhteisöllisyys: hankkeita, projekteja vai arkista elämää?

Osallisuus, osallistuminen ja yhteisöllisyys: hankkeita, projekteja vai arkista elämää? Lasten marginalisoitumisen ehkäisy paikkalähtöisen osallistumisen keinoin (SA134949) Lasten ja nuorten marginalisaatioriskin hallinta varhaisen tunnistamisen avulla (SA264436) OSATUTKIMUS II: Lasten ja

Lisätiedot

HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta. Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku)

HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta. Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku) HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku) 1. Historia ja tulevaisuuden valmiudet Lähtökohtakysymyksiä: MIKSI historiaa opetetaan,

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna

Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna Laadullinen, verbaalinen, tulkinnallinen aineisto kootaan esimerkiksi haastattelemalla, videoimalla, ääneenpuhumalla nauhalle, yms. keinoin.

Lisätiedot

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus Paha tapa pystytään hoitamaan parantumaton; miten hoidetaan? pystytään muuttamaan muuttumaton; miten hoidetaan? Miten tietoinen olen 1. omista asenteistani?

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS: SILKKAA SANAHELINÄÄ VAI MIETITTYJÄ TAVOITTEITA?

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS: SILKKAA SANAHELINÄÄ VAI MIETITTYJÄ TAVOITTEITA? LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS: SILKKAA SANAHELINÄÄ VAI MIETITTYJÄ TAVOITTEITA? Tutkimushanke: Lasten marginalisoitumisen ehkäisy paikkalähtöisen osallistumisen keinoin (SA134949) Osahanke I: Osallistuminen,

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

MAPOLIS toisenlainen etnografia

MAPOLIS toisenlainen etnografia MAPOLIS toisenlainen etnografia MAPOLIS ELETYN MAAILMAN TUTKIMUSMENETELMÄ LÄHTÖKOHTIA Maailmassa oleminen on yksilöllistä elettynä tilana maailma on jokaiselle ihmiselle omanlaisensa Arkiset kokemukset,

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä?

Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä? Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä? Elina Moisio Tutkija, TkL, MBA 17.8.2011 Kannustaminen = suoritus- tai tulosperusteinen palkitseminen? Perinteinen oletus:

Lisätiedot

Demokratian edistäminen: uusliberaali vs. sosiaalidemokraattinen telos

Demokratian edistäminen: uusliberaali vs. sosiaalidemokraattinen telos Demokratian edistäminen: uusliberaali vs. sosiaalidemokraattinen telos Heikki Patomäki Maailmanpolitiikan professori Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, HY Mikä on demokratian edistämisen päämäärä

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Peliteoria Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Sebastian Siikavirta sebastian.siikavirta@helsinki.fi

Peliteoria Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Sebastian Siikavirta sebastian.siikavirta@helsinki.fi Peliteoria Strategiapelit ja Nashin tasapaino Sebastian Siikavirta sebastian.siikavirta@helsinki.fi Helsinki 11.09.2006 Peliteoria Tomi Pasanen HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Sisältö

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kansalaisjärjestötoiminnassa

Yhteiskuntavastuu kansalaisjärjestötoiminnassa Yhteiskuntavastuu kansalaisjärjestötoiminnassa Pentti Lemmetyinen Pääsihteeri Setlementtiliitto Yhteiskuntavastuun käsite Yhteiskuntavastuun käsitettä alettiin Suomessa laajemmin käyttää 1990-luvulla yritystoiminnan

Lisätiedot

Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana

Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana People-centric problem solving Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana Gemic on strategiseen tutkimukseen, ihmislähtöisiin innovaatioihin ja liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut konsulttitoimisto.

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan. Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti

Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan. Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti Sisäisen turvallisuuden kehittäminen 06.09.2013 Järjestöillä erilaisia rooleja Kansalaisyhteiskunta on laajempi

Lisätiedot

teemoihin PalKO hankkeessa

teemoihin PalKO hankkeessa Näkökulmia osallisuuden teemoihin PalKO hankkeessa Kati Närhi ja Tuomo Kokkonen Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Aikuissosiaalityön päivät 2012 Rovaniemi PalKO: palvelut ja kansalaisosallistuminen

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

PJ 4 POLITIIKAN TUOTOS

PJ 4 POLITIIKAN TUOTOS PJ 4 POLITIIKAN TUOTOS 12.12.2014 (Wiberg) Peters: Mitkä ovat historiallisen, empiirisen ja sosiologisen institutionalismin oleellisimmat erot ja yhtenevyydet? Knill & Tosum: Mitkä ovat julkispolitiikan

Lisätiedot

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa?

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä?

Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä? Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä? 26.11.2010 Pikka-Maaria Laine, Itä-Suomen yliopisto Susan Meriläinen, Lapin yliopisto Janne Tienari, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Poikien ja nuorten miesten moninaisuus mitä aito kohtaaminen edellyttää?

Poikien ja nuorten miesten moninaisuus mitä aito kohtaaminen edellyttää? Poikien ja nuorten miesten moninaisuus mitä aito kohtaaminen edellyttää? #Ainutlaatuinen- seminaari Antti Ervasti Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) Erityistason perheterapeutti Psykoterapeutti (ET,

Lisätiedot

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille?

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Maailman Alzheimer -päivän muistiseminaari 20.9.2013 Seminaarin teema: Välitä Timo Järvensivu, KTT, tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu KESTÄVÄ

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi

Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi Suomalainen yhteiskunta muuttunut Aikaisempaa moniarvoisemmaksi ja monikulttuurisemmaksi suomalainen

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

2. Sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteitä... 15

2. Sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteitä... 15 Sisällys Esipuhe... 10 1. Johdanto... 11 2. Sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteitä... 15 2.1 Sosiaaliset rakenteet... 15 2.2 Yhteisö... 17 2.3 Yhteiskunta... 22 2.4 Ryhmä... 24 2.5 Organisaatio...

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen lähiturvallisuus 3STO Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti 23.01.2013 Tulevaisuuden usko Minkälaisena näet tulevaisuuden? Uskotko, että saat tukea ja apua, jos sitä tarvitset? Sosiaalinen

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET Yli vuoden kansalaisnavigoinnin jälkeen on hyvä koota yhteen tähänastisia kokemuksia draaman ja soveltavan teatterin mahdollisuuksista.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

KESKUSTELUNANALYYSI. Anssi Peräkylä Kvalitatiiviset menetelmät 04.11.2009

KESKUSTELUNANALYYSI. Anssi Peräkylä Kvalitatiiviset menetelmät 04.11.2009 KESKUSTELUNANALYYSI Anssi Peräkylä Kvalitatiiviset menetelmät 04.11.2009 Esitelmän rakenne KESKUSTELUNANALYYTTINEN TAPA LUKEA VUOROVAIKUTUSTA ESIMERKKI: KUNINGAS ROLLO KESKUSTELUNANALYYSIN PERUSOLETTAMUKSET

Lisätiedot

J Ä R J E S T Ö H A U T O M O

J Ä R J E S T Ö H A U T O M O Eettisyys järjestötoiminnassa Hanasaari 23.11.2012 Eettinen ja aatteellinen yhdistys Miten määrittelet aatteellisen yhdistyksen? Mitä sen pitää tehdä? Mitä se ei saa tehdä? Mitä tarkoittaa yleishyödyllinen

Lisätiedot

Sisällönanalyysi. Sisältö

Sisällönanalyysi. Sisältö Sisällönanalyysi Kirsi Silius 14.4.2005 Sisältö Sisällönanalyysin kohde Aineistolähtöinen sisällönanalyysi Teoriaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi Sisällönanalyysi kirjallisuuskatsauksessa 1

Lisätiedot

Nro Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Nro Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet YHTEISKUNTAOPPI Oppiaineen tehtävä Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, vastuuntuntoiseksi ja yritteliääksi toimijaksi. Oppilasta ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä,

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA

YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA Katsaus 16.12 2009 OPH Tom Gullberg, akademilektor i historiens och samhällslärans didaktik (Åbo Akademi i Vasa) 16.12.2009 Åbo Akademi - Strandgatan 2-65101 Vasa 1 Yhteiskuntaoppi

Lisätiedot

IHMISLAJIN PERUSKYSYMYKSET: OLENKO TOIVOTTU? RAKASTETTU? HYVÄKSYTTY?

IHMISLAJIN PERUSKYSYMYKSET: OLENKO TOIVOTTU? RAKASTETTU? HYVÄKSYTTY? VAATIVA YHTÄLÖ IHMISLAJIN PERUSKYSYMYKSET: OLENKO TOIVOTTU? RAKASTETTU? HYVÄKSYTTY? AMMATTILAISEN PERUSKYSYMYKSIÄ: ONKO PERUSTEHTÄVÄ POMO? MITEN TYÖNI OTETAAN VASTAAN? MITÄ LAATUA TUON TYÖMAALLE? MITEN

Lisätiedot

Osallisuus uusilla SOTE-alueilla? Jenni Airaksinen

Osallisuus uusilla SOTE-alueilla? Jenni Airaksinen Osallisuus uusilla SOTE-alueilla? Jenni Airaksinen Sote-uudistuksen tavoitteet Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Suomalaisten yritysten kokemuksia Kiinasta liiketoiminta-alueena

Suomalaisten yritysten kokemuksia Kiinasta liiketoiminta-alueena Suomalaisten yritysten kokemuksia Kiinasta liiketoiminta-alueena KTT, KM Arja Rankinen Suomen Liikemiesten Kauppaopisto 4.6.2010 Kulttuurinen näkökulma Kulttuurin perusta Kulttuuri Sosiaalinen käyttäytyminen

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri?

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä aineellisina ja aineettomina tuotteina.

Lisätiedot

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Kurssin tarkoituksesta ja tavoitteista Kurssilla avataan ja pohditaan keskeisimpiä oppimiseen liittyviä käsitteitä

Lisätiedot

Kapitalismi rahatalousjärjestelmänä. Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 28.10.2014

Kapitalismi rahatalousjärjestelmänä. Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 28.10.2014 Kapitalismi rahatalousjärjestelmänä Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 28.10.2014 Luennon sisältö Kertaus: Moderni raha ja rahatalous Toimintamotiivit rahataloudessa miksi kerrytämme rahavarallisuutta?

Lisätiedot

Sovittelu. Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä.

Sovittelu. Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä. Sovittelu Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä. SSF / T. Brunila / 2008 1 Kaksi erilaista näkökulmaa Rikosoikeus

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUS toimintakäytäntöjen tutkimuksessa ja kehittämisessä

TOIMINTATUTKIMUS toimintakäytäntöjen tutkimuksessa ja kehittämisessä Metodifestivaali 20.8.2015 Tampereen yliopistossa Toimintatutkimus-sessio TOIMINTATUTKIMUS toimintakäytäntöjen tutkimuksessa ja kehittämisessä Jyrki Jyrkämä Professori (emeritus) Sosiologia, sosiaaligerontologia

Lisätiedot

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä on valtavasti informaatiota mutta vähän tietoa. Koska suurin osa yrityksistä ja ihmisistä

Lisätiedot

Kansalaisuus yhteiskunnan voimavarana

Kansalaisuus yhteiskunnan voimavarana Kansalaisuus yhteiskunnan voimavarana Erityistä huomiota tulisi myös kiinnittää vaikeassa elämäntilanteessa elävien ja vähän osallistuvien osallistumismahdollisuuksien turvaamiseen ja vahvistamiseen. Demokratiapolitiikan

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Kuka on strategian tekijä? Diskursiivinen näkökulma. Eero Vaara

Kuka on strategian tekijä? Diskursiivinen näkökulma. Eero Vaara Kuka on strategian tekijä? Diskursiivinen näkökulma Eero Vaara Perinteisiä näkökulmia strategiaan Käskemistä Päätöksentekoa Suunnittelua Analysointia Politikointia Kulttuurin luomista ja muuttamista Sosiaalista

Lisätiedot

Kokonaistoimintaa koskevan arviointi- ja seurantatiedon hyödyntämisen lomake

Kokonaistoimintaa koskevan arviointi- ja seurantatiedon hyödyntämisen lomake Kokonaistoimintaa koskevan arviointi- ja seurantatiedon hyödyntämisen lomake Miten järjestön kokoama koko toimintaa koskevaa seuranta- ja arviointitietoa eri tahot hyödyntävät? Tämä lomake sisältää kaikille

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja hyvinvointi: Länsimaisen arkielämän politiikka. Liisa Häikiö

Ilmastonmuutos ja hyvinvointi: Länsimaisen arkielämän politiikka. Liisa Häikiö Ilmastonmuutos ja hyvinvointi: Länsimaisen arkielämän politiikka Liisa Häikiö Idea: Ongelman määrittely: mistä on kysymys? Miten ongelma on mahdollista ratkaista? Hyvinvointi: Mitä se on? Sosiaalipolitiikka:

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Kompleksisuus ja dynaamisuus Kuntien kuten muidenkin organisaatioiden nähdään toimivan

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Opetuksen tavoitteet: Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

YHTEISKUNTAOPPI. Opetuksen tavoitteet: Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija YHTEISKUNTAOPPI Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen

Lisätiedot

Kotipuu. Anita Novitsky, Monikulttuurisuuden asiantuntija

Kotipuu. Anita Novitsky, Monikulttuurisuuden asiantuntija , Monikulttuurisuuden asiantuntija SUOMESSA ON Monikulttuurisuus koulussa Noin 50 000 maahanmuuttajataustaista perhettä (4%) Yli 30 000 maahanmuuttajataustaista nuorta PERHEET Maahanmuuttajia Maahanmuuttotaustaisia

Lisätiedot

Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit

Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit Kristian Ovaska HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Seminaari: Peliteoria Helsinki 18. syyskuuta 2006 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Nollasummapelit 1 2.1

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman Laadullinen tutkimus KTT Riku Oksman Kurssin tavoitteet oppia ymmärtämään laadullisen tutkimuksen yleisluonnetta oppia soveltamaan keskeisimpiä laadullisia aineiston hankinnan ja analysoinnin menetelmiä

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Miten luottamushenkilöt voivat vahvistaa kunnan elinvoimaa ja henkistä pääomaa?

Miten luottamushenkilöt voivat vahvistaa kunnan elinvoimaa ja henkistä pääomaa? Miten luottamushenkilöt voivat vahvistaa kunnan elinvoimaa ja henkistä pääomaa? Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sakari Möttönen Strategiajohtaja, dosentti Jyväskylän kaupunki Itsehallinnollinen lähtökohta Kunnallinen

Lisätiedot

Asiakkaan toimijuus ja osallisuus kuntoutuksessa Avauspuheenvuoro Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto

Asiakkaan toimijuus ja osallisuus kuntoutuksessa Avauspuheenvuoro Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Asiakkaan toimijuuden ja osallisuuden tukeminen Lapin yliopisto 20.-21.4.2015 Asiakkaan toimijuus ja osallisuus kuntoutuksessa Avauspuheenvuoro Toimijuuden käsite Toimijuus: ihminen rakentaa elämänkulkuaan

Lisätiedot

Kuluttajien arvoa luovat käytänteet

Kuluttajien arvoa luovat käytänteet Kuluttajien arvoa luovat käytänteet Case Reino & Aino Elina Leppälä (FM) Tampereen Yliopisto Yhtymäkohdat markkinoinnin ja kuluttajatutkimuksen teoriaan Kuluttajat kanssaluojina => arvo on kuluttajan määrittelemää

Lisätiedot

HYVÄT KÄYTÄNNÖT TOIMIJUUTTA VAHVISTAMASSA

HYVÄT KÄYTÄNNÖT TOIMIJUUTTA VAHVISTAMASSA MIELELLÄÄN-SEMINAARI 7.10.2015 Puistotorni, Tampere HYVÄT KÄYTÄNNÖT TOIMIJUUTTA VAHVISTAMASSA Jyrki Jyrkämä Professori (emeritus) Sosiaaligerontologia, sosiologia jyrki.jyrkama@jyu.fi TEEMAT Käytännöt

Lisätiedot

Taloudellinen päätöksenteko julkishallinnossa ongelmat ja rajoitteet

Taloudellinen päätöksenteko julkishallinnossa ongelmat ja rajoitteet Taloudellinen päätöksenteko julkishallinnossa ongelmat ja rajoitteet JULMA-työpaja Tampereen yliopisto, 21.5.2015 Professori Jarmo Vakkuri, Tampereen yliopisto, JKK JULMA-projektin osahanke: Yhdyskuntarakenteen

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA Päihdealan sosiaalityön päivä 22.11.2012 Aulikki Kananoja ESITYKSEN JÄSENNYS Kulttuurinen muutos ( William Ogburn) Globaali ympäristö Väestörakenteen muutos Suomalaisen hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

Fundamentalismi ja uskonnollinen terrorismi

Fundamentalismi ja uskonnollinen terrorismi Fundamentalismi ja uskonnollinen terrorismi Kimmo Ketola Kirkon tutkimuskeskus Joitakin havaintoja brittiläisistä terroristeista Etnisesti kirjava ryhmä Ei psykopatologioita Koulutustaso vaihteleva Eivät

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Osallistuminen ja asukasdemokratia. Jenni Airaksinen

Osallistuminen ja asukasdemokratia. Jenni Airaksinen Osallistuminen ja asukasdemokratia Jenni Airaksinen Demokratia EDUSTUKSELLINEN DEMOKRATIA Eliitti päättää SUORA DEMOKRATIA Vapaat miehet torilla PLURALISTINEN LÄHESTYMISTAPA Yhdistää suoraa osallistumista

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

Kysymys 1. (4 p.) Selitä lyhyesti, mitä tarkoittaa

Kysymys 1. (4 p.) Selitä lyhyesti, mitä tarkoittaa SOSIOLOGIAN VALINTAKOE 2011 ARVOSTELUPERUSTEET Seuraavassa esitetään sosiologian valintakoekysymysten arvosteluperusteet. Kyseessä eivät ole mallivastaukset, vaan näiden arvosteluperusteiden sisältämistä

Lisätiedot

Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa?

Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa? Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa? Webinaari 9.4.2014 klo 10-11 Opettajankouluttaja, KT Arja Pakkala Lehtori, KM

Lisätiedot

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Etiikka Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Wittgensteinin määritelmät etiikalle Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on hyvää. Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on arvokasta. Etiikka

Lisätiedot

USKONTO. Oppiaineen tehtävä

USKONTO. Oppiaineen tehtävä 1 USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilasta opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen,

Lisätiedot

Yrityskylä Jokirannan koulun kuudesluokkalaisten yhteiskuntaopin opetuksessa. Merja Immonen

Yrityskylä Jokirannan koulun kuudesluokkalaisten yhteiskuntaopin opetuksessa. Merja Immonen Yrityskylä Jokirannan koulun kuudesluokkalaisten yhteiskuntaopin opetuksessa Merja Immonen 13.9.2016 Mitä on talous Esitellään talouden toiminnan peruskäsitteitä. Esitellään talouden ja rahan kiertokulkumalli.

Lisätiedot

Taiteen ja sosiaalityön rajalla. Arja Honkakoski

Taiteen ja sosiaalityön rajalla. Arja Honkakoski Taiteen ja sosiaalityön rajalla Aikuissosiaalityön i i päivät ä 18.-19.1.201119 1 Työryhmä 19.1.2011: Taiteen avaamat mahdollisuudet d sosiaalityössä Arja Honkakoski Mahdollisuus enemmän kuin todellisuus?

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto voi hyödyntää sosiaalista mediaa? Pekka Sauri Keva päivä

Miten julkinen hallinto voi hyödyntää sosiaalista mediaa? Pekka Sauri Keva päivä Miten julkinen hallinto voi hyödyntää sosiaalista mediaa? Pekka Sauri Keva päivä 17.3.2016 Maailman olennaiset muutokset 1: Tieto kaikkien saatavilla Jokaisella kansalaisella on taskussaan kaikki maailmassa

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Seutukunnan nuorten näkemyksiä vanhemmista Vanhempien ohjeistaminen siitä, miten oma käyttäytyminen

Lisätiedot

Juhani Anttila kommentoi: Timo Hämäläinen, Sitra: Hyvinvointivaltiosta arjen hyvinvointiin Suomessa tarvitaan yhteiskunnallisia visioita

Juhani Anttila kommentoi: Timo Hämäläinen, Sitra: Hyvinvointivaltiosta arjen hyvinvointiin Suomessa tarvitaan yhteiskunnallisia visioita Juhani Anttila kommentoi: Timo Hämäläinen, Sitra: Hyvinvointivaltiosta arjen hyvinvointiin Suomessa tarvitaan yhteiskunnallisia visioita Kommentoitu esitysmateriaali: http://www.futurasociety.fi/2007/kesa2007/hamalainen.pdf

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Naturalistinen ihmiskäsitys

Naturalistinen ihmiskäsitys IHMISKÄSITYKSET Naturalistinen ihmiskäsitys Ihminen on olento, joka ei poikkea kovin paljon eläimistä: ajattelulle ja toiminnalle on olemassa aina jokin syy, joka voidaan saada selville. Ihminen ei ole

Lisätiedot