Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali"

Transkriptio

1 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina kello Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer Pirkko jäsen OLLEET JÄSENET Hietala Eija jäsen Honkanen Heikki jäsen (ja merkintä siitä, kuka Humalalampi Veli jäsen toimii puheenjohtajana) Isojärvi Ahti jäsen Karila Pentti jäsen Leinonen Panu Nyman Pekka Oikarinen Hannu Pasma Jutta Poikela Marko Pyhäjärvi Milja Sirviö Satu Suokanerva Hanne Tervo Heikki Tervo Jari Margit Åkerlund Jääskeläinen Raija jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen varajäsen MUUT SAAPUVILLA Parkkinen Erkki kunnanjohtaja OLLEET Niemi Anja kunnansihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Nyman Anja Niemi PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU ALLEKIRJOITUKSET Aika ja paikka Pelkosenniemi PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 21, 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 21 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston ilmoitustaululla sekä lähetetty kullekin valtuutetulle ja kunnanhallituksen jäsenelle. Valtuuston päätöksen mukaan ( 27/2009) täydellinen kokouskutsu on toimitettava paikallisiin kauppaliikkeisiin ja pankkeihin. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on ennen kokousta julkaistu sanomalehti Koillis-Lapissa. Kokous on päätösvaltainen Kuntalaki 58 :n mukaan, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Pelkosenniemellä tämä tarkoittaa vähintään kymmentä (10) valtuutettua. Kvalt: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kunnanjohtaja esitti lisäasiana käsiteltävän hankejohtajan valitseminen yöttömän yön soutu -hankkeeseen :nä 30. Hannu Oikarinen esitti, että 25 ja 26 käsitellään viimeisenä. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kvalt 22 Kvalt: Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy jonkin päätöksen sisältöä on asia saatettava valtuuston ratkaistavaksi. Työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Heikki Honkanen esitti Jari Tervoa ja Panu Leinonen esitti Raija Jääskeläistä.

3 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 23 LAPIN LIITON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Khall 69 Lapin liiton hallitus on käsitellyt Lapin liitto kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista kokouksessaan , ja esittää jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi perussopimukseen muutoksia. Perussopimuksen tarkistaminen on valmisteltu pelastuslaitoksen toimesta yhdessä kuntien edustajien kanssa (kunnanjohtajakokouksissa ja neuvottelukunnan kokouksissa). Perussopimuksen muutosesitykset koskevat lähinnä kuntien maksuosuusperusteita ja vuokranmääräytymisperusteita Lapin pelastuslaitoksen osalta. Lisäksi tarkistuksia esitetään myös mm. perussopimuksen 35 :ään. Maksuosuusperusteissa esitetty muutos on, että pelastuslaitoksen talousarvion käyttömenot jaetaan jäsenkuntien kesken vuodesta 2011 alkaen siten, että maksuosuudesta puolet (50 %) määräytyy pelastustoimen kuntakohtaisten kahden edellisen vahvistetun tilinpäätöksen toimintamenojen keskiarvon ja puolet (50 %) määräytyy kuntien asukasluvun perusteella. Kunnan pelastustoimen maksuosuusprosentti määräytyy näiden lukujen keskiarvon perusteella. Lisäksi perussopimukseen esitetään uusi 39 / KIINTEISTÖT, omistusoikeus ja vuokraus. Lähtökohtana on, että kuntien paloasemat säilyvät kuntien omistuksessa ja pelastuslaitos vuokraa tarvitsemansa tilat ensisijaisesti kunnilta. Lähtövuokratason määrittämiseksi arvioidaan kiinteistöjen tekniset nykyarvot yhdenmukaisella tavalla. Lisäksi kohdassa määritetään vuokrien tarkistaminen, pääoman korko ja uusien tilojen vuokran määräytyminen. Perussopimuksen muutos tulisi voimaan Kuntalain mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Liitteenä nro 2 Lapin liiton saatekirje, pöytäkirjan ote Lapin liiton hallitus ja muutosesitykset Lapin liitto kuntayhtymän perussopimukseen.

4 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 23 Kjoht: Khall: Kvalt 23 Kvalt: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Lapin liitto kuntayhtymän perussopimuksen muutosesitykset hyväksytään. Liitteenä nro 1 Lapin liiton saatekirje, pöytäkirjan ote Lapin liiton hallitus ja muutosesitykset Lapin liitto kuntayhtymän perussopimukseen.

5 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 24 PYHÄ- LUOSTO YLEISKAAVA, OSA-ALUE 6 Tekn.ltk 47 Liite 1. Yleiskaava, osa-alue 6 Liite 2. Muistutukset kaavaehdotuksesta Liite 3. Kaavan laatijan vastine muistutuksiin Liite 4. Maankäyttö- ja rakennusasetus 32 :n mukainen kuuleminen Liite 5. Muistutukset liitteen 4 mukaiseen kuulemiseen Liite 6. Kaavanlaatijan vastine MRA 32 :n mukaiseen kuulemiseen Liite 7. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 :n mukainen kuuleminen Liite 8. Lausunnot liitteen 7 mukaiseen kuulemiseen Liite 9. Tuomo Kostamon muistutus Liite 10. Kaavanlaatijan vastine Kemijärven, Sodankylän ja Pelkosenniemen kunnat laativat Pyhä-Luosto -alueelle oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Yleiskaavan osalta on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan tavoitteet osallisille vuoden 2000 syksyllä. Kaava-alueen merkittävimmät kasvukeskukset ovat Luoston ja Pyhän matkailukeskukset ( osa-alueet 1 ja 3). Nämä osa-alueet on jo kuntien valtuustoissa hyväksytty. Osa-alue 6 käsittää Pyhäjärven kylän alueen sekä kylänpuoleisen osan Soutajasta. Osa-alue 6 on Pyhätunturin matkailukeskuksen tukialuetta. Näihin voi sijoittua matkailukeskuksia täydentäviä matkailupalveluja ja jossa näin ollen ovat edellytykset säilyttää ja/tai palauttaa elinvoimaisuus ja itsenäiset peruspalvelut. Pyhäjärven pohjoispäässä sijaitsevan loivan etelään suuntautuvalla rinnealueella olevan kylän ominaisluonne säilytetään yleiskaavalla. Keskeinen rakennettu alue on esitetty kyläalueena ( merkintä AT). Kylän keskialueen avoimeen maisematilaan kuuluvat pelloton esitetty maisemallisesti arvokkaana peltoalueena (merkintä ma). Kyläalueen pohjoispuoleiselle vyöhykkeelle on esitetty uutta loma-asumista ( merkintä RA). Pyhäjärven itäpuolelle on esitetty nykyistä rantakaavaa täydentäviä lomarakennusalueita ( merkintä RA) siten, että ne eivät nouse Soutajan varsinaiselle rinnealueelle.

6 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 24 Kaava-alueen lounaiskulmassa sijaitsevaan Rajaojaan liittyvien lampien ympäristön alue sisältyy tekeillä olevaan Pyhätunturin osa-alue B:n asemakaavaan. Osayleiskaava on maankäytöltään ja mitoitukseltaan yhtenevä tekeillä olevan asemakaavan kanssa. Osa-alueen 6 yleiskaavaehdotus oli ensimmäisen kerran julkisesti nähtävillä Muistutuksia tai mielipiteitä kaavaehdotuksesta tuli 9 ja lausuntoja 4. Muistutukset kaavaehdotusta vastaan ovat oikeutettuja tekemään kunnan jäsenet ja osalliset. Osallisia ovat MRL 62 :n mukaan ne tahot, joilla on intressiä kaavoitusta koskevissa asioissa. Yleiskaavaehdotus pidettiin toisen kerran julkisesti nähtävillä Kaavaehdotuksesta tuli 4 lausuntoa ja 23 muistutusta ( liite 2), johon kaavanlaatija on laatinut vastineen. Muistutusten johdosta kaavaan tehtiin vähäisiä yksityistä etua koskevia muutoksia ja ne osalliset, joita muutos koskee on kuultu erikseen. Näistä kuulemisista on tullut kolme muistutusta. Em. muutoksista tehdyistä muistutuksista on kaavan laatija tehnyt vastineen ( liite 5) tehtiin vielä MRA 32 :n mukainen kuuleminen, koska kunnan rakennusvalvontaan tuli maaliskuussa poikkeamishakemus, jonka myönteinen päätös olisi edellyttänyt yleiskaavaan muutoksia tilalle Autio 2:200 varaamalla ranta-alue merkinnällä RM-2; matkailupalvelujen alue (liite 7). Rakennustarkastaja ja rakennusmestari ovat esteellisiä yleiskaavaa laadittaessa. Kaavaa esittelee Kemijärven kaupungin geodeetti Tapio Pöyliö. Kaavaselostus ja muu kaavaan liittyvä aineisto nähtävillä teknisessä toimistossa. Tekn.lkt:n pj: Tekninen lautakunta viittaa kaavanlaatijan vastineisiin. Liitteen 7 mukaiseen muutosehdotukseen tekninen lautakunta lausuu seuraavaa: - huomioiden muutosehdotuksesta annetut lausunnot muutoksen huomioiminen kaavaan edellyttäisi lisäselvityksiä, vaiku-

7 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 24 tusten arviointia ja kaavan laittamista uudelleen nähtäville, eikä muutosta ole syytä tässä vaiheessa esittää yleiskaavassa. - asiaan voidaan palata, mikäli lisäselvitykset antavat aihetta muuttaa yleiskaavaa Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Pyhä-Luosto osa-alueen 6 ( Pyhätunturin matkailukeskuksen alue), yleiskaavan hyväksymistä. Tekn.ltk: Markku Kankaanranta, Kari Harju ja Heikki Tervo jääväsivät itsensä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö esitteli yleiskaavan. Lautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 72 Kjoht: Khall: Liitteenä nro 4 Yleiskaava, osa-alue 6, muistutukset kaavaehdotuksesta, kaavan laatijan vastine muistutuksiin, maankäyttö- ja rakennusasetus 32 :n mukainen kuuleminen , muistutukset liitteen 4 mukaiseen kuulemiseen, kaavanlaatijan vastine MRA 32 :n mukaiseen kuulemiseen, maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 :n mukainen kuuleminen , lausunnot liitteen 7 mukaiseen kuulemiseen, Tuomo Kostamon muistutus ja kaavanlaatijan vastine Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään.

8 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 24 Kvalt 24 Liitteenä nro 2 Yleiskaava, osa-alue 6, muistutukset kaavaehdotuksesta, kaavan laatijan vastine muistutuksiin, maankäyttö- ja rakennusasetus 32 :n mukainen kuuleminen , muistutukset liitteen 4 mukaiseen kuulemiseen, kaavanlaatijan vastine MRA 32 :n mukaiseen kuulemiseen, maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 :n mukainen kuuleminen , lausunnot liitteen 7 mukaiseen kuulemiseen, Tuomo Kostamon muistutus ja kaavanlaatijan vastine. Kvalt: Pekka Nyman esitti, että asia palautettaisiin valmisteluun. Esitys raukesi kannattamattomana. Päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys.

9 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 25 ASEMAKAAVANMUUTOS HOTELLI PYHÄTUNTURIN ALUEELLA; OSA-ALUE A1 Tekn.ltk 50 Liite 17. Kaavaehdotus Liite 18. Kaavaehdotuksesta tulleet lausunnot Liite 19. Kaavanlaatijan vastine Asemakaavanmuutos koskee voimassa olevan 1992 vahvistetun rakennuskaavan kortteleita 375, 376 ja 311 sekä niihin liittyviä liikenne- sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta. Alue käsittää nykyisten hotelli Pyhätunturin ja luontokeskusten alueet (= ns. yläkylä). Kaava-alue käsittää korttelit 311, 376, 380, 378 ja 379. Alue on Pyhätunturin matkailukeskuksen keskeistä ydinaluetta. Hotelli- ja liikerakentamisen korttelialueille (KL) on osoitettu yhteensä k-m2 ja matkailua palvelevien (RM) kortteleiden alueille on varattu yhtensä k-m2. Suunnittelualueen rakennusoikeus on kasvanut verrattuna nykyisiin asemakaavoihin k-m2. Kunta on laatinut maanomistajan kanssa maankäyttösopimuksen. Kaavan laadinnan lähtökohtana on ollut hyväksytty yleiskaava. Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan. Nähtävillä oloaikana tuli 5 lausuntoa. Muistutuksia ei tullut. Kaavaselostus nähtävillä teknisessä toimistossa ja kunnan kotisivuilla. Rak.tarkastaja: Tekn.ltk: Lautakunta viittaa kaavanlaatijan vastineeseen ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kaavanmuutoksen hyväksymistä. Hannu Oikarinen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Heikki Tervo.

10 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 25 Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 73 Kjoht: Khall: Kvalt 25 Kvalt: Liitteenä nro 5 kaavaehdotus, kaavaehdotuksesta tulleet lausunnot ja kaavanlaatijan vastine. Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään. Liitteenä nro 3 kaavaehdotus, kaavaehdotuksesta tulleet lausunnot ja kaavanlaatijan vastine. Hannu Oikarinen jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi.

11 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 26 MÄÄRÄALAKAUPPA KIINTEISTÖISTÄ KERONTIE 1:344 LOMAKYLÄ- KULTAKERO 1:236 PYHÄJÄRVEN KYLÄSTÄ Tekn.ltk 51 Liite 20. Kauppakirja Kerontien alue on siirtynyt asemakaavanmuutoksen jälkeen kunnan omistukseen. Alueen käyttötarkoitus on VU-1 (lähinnä laskettelukäyttöön tarkoitettu ulkoilu ja virkistysalue). Maatyöryhmä on käsitellyt rinne- ja puistoalueiden arvostusta helmikuussa 2009, ja päätynyt 1 :n neliöhintaan. Rak.tarkastaja: 1. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle määräalan myyntiä liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti. Sopimusasiakirjoihin voidaan tehdä pieniä muutoksia. 2. Tekninen lautakunta myöntää määräaloille käyttöoikeuden Pyhätunturi Oy:lle asti tai siihen asti kun hallintaoikeus on siirtynyt. Tekn.ltk: Hannu Oikarinen jääväsi itsenä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Heikki Tervo. Khall 74 Kjoht: Khall: Kvalt 26 Kvalt: Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä nro 6 Kauppakirja Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään. Liitteenä nro 4 Kauppakirja. Hannu Oikarinen jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi.

12 Kunnanvaltuusto Ky hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 27 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS/JÄSENKUNTIEN RAHOITUSOSUUKSIEN LASKUTUS JA LAINATAKAUSPYYNTÖ Hall 54 Terveyskeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen työurakoista on pyydetty tarjoukset. Tarjousten jättöaika päättyy Kuntayhtymä on saanut Lapin aluehallintovirastolta valtionosuuspäätöksen, jossa kyseisen hankkeen valtionavustuksen perusteena oleviksi kustannuksiksi on vahvistettu euroa ja kustannuksiin maksettava valtionavustus on 50 % hyväksyttävistä kustannuksista enintään euroa. Kyseinen avustus maksetaan aikaisintaan vuonna Kuntayhtymän perussääntö tarjoaa eri mahdollisuuksia peruskorjauksen rahoitukseen: jäsenkuntien sijoitus kuntayhtymän peruspääomaan, kuntayhtymän lainanotto tai jäsenkuntien laina kuntayhtymälle. Selvyyden vuoksi rahoitustapa on syytä päättää jäsenkuntien valtuustoissa. Talousarvion suunnitteluvaiheessa peruskorjaus ja laajennus on ollut tarkoitus rahoittaa siten, että kuntayhtymä ottaa lainaa, jonka jäsenkunnat takaavat ja maksavat kustannuksia jäsenmaksuosuuksissaan. Suunnitteluvaiheessa peruskorjauksen ja laajennuksen lainojen ja suunnitelman mukaisten poistojen aika arvioitiin 20 vuodeksi. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa. Suoritteiden hinnoittelussa ja laskutuksessa muiden toimintojen kuin vuodeosaston ja avohoidon osalta jäsenkuntia laskutetaan maksuunpanoa edeltävän vuoden jäsenkunnissa rekisteröidyn asukasluvun suhteessa. Kuntayhtymällä ei ole ollut lainoja viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Käytössä on ollut jäsenkuntien maksuosuuksien laskutuksessa käyttötalouden suunnitelman mukaisten poistojen lisääminen suoritteiden hintoihin. Korot, joiden määrä on ollut marginaalinen, on käsitelty muina toimintoina, eli jakoperusteena on ollut maksuunpanoa edeltävänä vuonna jäsenkunnassa rekisteröity

13 Kunnanvaltuusto Ky hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 27 asukasluku. Jos kuitenkin tulevan rakennushankkeen lainan lyhennysaika ja rakennuksen poistoaika poikkeavat toisistaan merkittävästi, seurauksena voi olla kassaongelmia. Jos lainan lyhennysaika ja hyödykkeen poistoaika ovat samat, poistot riittänevät lainojen lyhennyksiin. Mahdollista on myös laskuttaa jäsenkuntia lyhennysten ja korkojen osalta peruspääomajaon mukaisesti sekä kirjata lyhennyksen osuus peruspääoman lisäykseksi. Peruskorjauksen ja laajennuksen arvioitu urakka on euroa. Vuonna 2012 saadaan valtionosuutta euroa. Kassavaroja voitaneen käyttää euroa. Lainamäärä voisi olla euroa, joka voisi jakautua eri rahoituslaitosten kesken ja niin, että valtionosuudella voitaisiin lyhentää lainaa tai maksaa yksi laina kokonaan pois. Laina-aika olisi enintään 20 vuotta ja tasaerinä puolen vuoden välein lyhennettävä. Lainaa nostettaisiin peruskorjauksen rahoitustarpeiden mukaisesti. Lainan takauspyyntö tulisi saada jäsenkuntien käsittelyyn ennen kesälomia, laskutuskäytännöstä voidaan sopia vielä ennen rakennustyön alkua. Ehdotus: Jl. Hallitus esittää, että jäsenkunnat myöntävät omavelkaisen takauksen enintään euron lainalle, jonka kuntayhtymä ottaa pääterveysaseman vuodeosaston peruskorjausta ja laajennusta varten. Takausvastuu jakautuu jäsenkuntien omistussuhteiden mukaisesti, molemmille 50 %. Lainan neuvotteluvaltuudet annetaan johtavalle lääkärille ja hallituksen puheenjohtajalle. Keskustelun aikana johtava lääkäri muutti esitystä siten, että lainaa tarvitaan euroa ja että lainan neuvottelijoihin nimetään myös toimistonhoitaja. Päätös: Hallitus esittää, että jäsenkunnat myöntävät omavelkaisen takauksen enintään euron lainalle, jonka kuntayhtymä ottaa pääterveysaseman vuodeosaston peruskorjausta ja laajennusta varten. Takausvastuu jakautuu jäsenkuntien omistussuhteiden mukaisesti, molemmille 50 %. Lainan neuvotteluvaltuudet annetaan johtavalle lääkärille, hallituksen puheenjohtajalle ja toimistonhoitajalle.

14 Kunnanvaltuusto Ky hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 27 Kjoht: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Pelkosenniemen kunta myöntää omavelkaisen takauksen Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän enintään euron suuruiselle lainaosuudelle, mikä vastaa 50 %:n suuruista osuutta kuntayhtymän enintään lainasta, jonka kuntayhtymä ottaa pääterveysaseman vuodeosaston peruskorjausta ja laajennusta varten. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan sopimaan Pelkosenniemen kunnan puolesta lainan lyhennysten ja lainanhoitokulujen laskutuskäytännöstä. Khall: Kvalt 27 Kvalt:

15 Kunnanvaltuusto Ky hallitus Ky hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 28 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2009 Hall 28 Toimistonhoitaja: Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kuntalain mukaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toiminta-kertomus. Kuntayhtymässä tilinpäätöksen allekirjoittavat kuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja, johtava lääkäri. Kuntalain mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta sekä antaa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tarkastuslautakunta antaa jäsenkuntien valtuustoille tilintarkastuskertomuksen ja tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Vuoden 2009 tilinpäätös ja toimintakertomus on liitteenä 2. Erillistä henkilöstötilinpäätöstä ei ole laadittu. Pääasiallinen kuntayhtymän toimintatuottojen lähde on jäsenkuntien maksuosuustulot, 85 % kaikista tuloista. Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat edellisestä vuodesta 10 %, ,61 euroa. Pelkosenniemen kunnan maksuosuus kasvoi 9 % ja oli ,42 e ( ,83 e v.2008). Savukosken maksuosuus kasvoi 11 % ja oli ,29 e ( ,27 e v.2008). Käyttötalouden arvioidut toimintatuotot ylittyivät ,77 eurolla. Myyntituottoja kertyi arvioitua enemmän mm. neuvolatoiminnassa ja vuodeosastotoiminnassa, missä sotainvalidien hoitokorvaukset olivat arvioitua suuremmat vaikkakin olivat lähes saman verran kuin edellisvuonna. Kokonaisuudessaan toimintatuotot toteutuivat 97 %:sti.

16 Kunnanvaltuusto Ky hallitus Ky hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 28 Toimintakulut alittuivat arvioidusta ,89 euroa, mutta kasvoivat edellisvuodesta ,625 euroa. Tämä kasvu aiheutui pääosin palvelujen ostoista ja henkilöstölisäyksistä. Palvelujen ostoissa ylitys oli suurin, ,75 e, mikä johtui pääosin toiminnan uudelleen järjestelystä sairaankuljetuksessa. Suurimmat palkkamenojen alitukset olivat luonnollisesti vastaanottotoiminnassa ja vuodeosastolla, joista yksiköistä henkilökuntaa siirrettiin sairaankuljetukseen. Avohoidon käyntimäärät kasvoivat edellisvuodesta. Sikainfluenssarokotukset ja keväästä alkaen toiminut sairaanhoitajien vastaanotto lisäsivät käyntejä Käynneiksi arvioitiin ja niitä kertyi 2099 enemmän. Ostopalvelut huomioiden jäsenkuntien välinen avopalvelujen käyttösuhde oli nyt Pelkosenniemi 48 %, Savukoski 52 % (v.2008, 47/53 %). Jäsenkunnan avohoitokäynnin hinnaksi muodostui 69,58 euroa (v.2008, 68,47 e). Vuodeosaston käyttöaste oli 85,3 %. Hoitopäivien määrä laski edellisvuodesta 121 vuorokaudella. Ostopalvelut huomioiden jäsenkuntien välinen vuodeosastohoidon käyttösuhde oli nyt Pelkosenniemi 49 %, Savukoski 51 % (v.2008, 55/45 %). Jäsenkunnan hoitopäivän hinnaksi muodostui 170,48 euroa (v.2008, 157,71 e). Investointiosassa ei ollut määrärahavarausta, mutta hallitus hyväksyi käyttötalouden kalustomäärärahaa käytettäväksi euroa ekg-laitteen hankintaan. Maksuosuudet on peritty jäsenkunnilta toteutuneiden kulujen mukaan ja huomioitu jo tilinpäätöksessä. Ehdotus: Jl. Hallitus 1. toteaa, että kuntayhtymässä ei ole syntynyt yli- tai alijäämää, koska jäsenkuntien todelliset maksuosuudet on sisällytetty tilinpäätökseen, 2. hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja 3. esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

17 Kunnanvaltuusto Ky hallitus Ky hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 28 Päätös: Hallitus 1. totesi, että kuntayhtymässä ei ole syntynyt yli- tai alijäämää, koska jäsenkuntien todelliset maksuosuudet on sisällytetty tilinpäätökseen, 2. hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen ja 3. päätti esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Hallitus TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN 2009 KORJAUS Hall 36 Toimistonhoitaja: Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta Tilintarkastus on tehty Tarkastuksessa havaittiin avohoidon tilastojen taulukkosiirrossa virhe, jossa Pelkosenniemen kunnalle oli kohdistunut liikaa neuvolatoiminnan käyntejä. Tilinpäätöksen lopputulokseen virheellä ei ole vaikutusta, mutta korjaus muuttaa jäsenkunnan avohoitokäynnin yksikköhintaa ja jäsenkuntien välistä avohoidon maksuosuutta. Toimintakertomuksen korjatut sivut ovat liitteenä 1. Liite jaetaan kokouksessa. Pelkosenniemen kunnan maksuosuus on ,70 e, virheellisessä laskelmassa ,42 e, ,72 e ja Savukosken maksuosuus ,01 e, virheellisessä laskelmassa ,29 e, ,72 e. Kaikkien avohoitokäyntien jäsenkuntien välinen suhde oli siis Pelkosenniemi 47,65 % ja Savukoski 52,35 %. Ehdotus: Jl. vs. Hallitus hyväksyy vuoden 2009 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen esittelyssä mainitut korjaukset ja esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

18 Kunnanvaltuusto Ky hallitus Ky hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 28 Päätös: Hallitus hyväksyi vuoden 2009 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen esittelyssä mainitut korjaukset ja esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Khall 76 Tilintarkastuskertomus on annettu Tarkastuslautakunta on käsitellyt tarkastuskertomuksen ja esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus myötää tilivelvollisille. Liitteenä nro 7 tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2009, tilintarkastuskertomus, arviointikertomus ja tarkastuslautakunnan pöytäkirja. Kjoht: Khall: Kvalt 28 Kvalt: Kunnanhallitus esittää valtuustolle Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätöksen 2009 hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Liitteenä nro 5 tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2009, tilintarkastuskertomus, arviointikertomus ja tarkastuslautakunnan pöytäkirja.

19 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 29 KUNTATODISTUSOHJELMA Khall 80 Rahoituslaitokset tarjoavat kunnille rahoitustarpeeseen kuntatodistusohjelmaa, joka on hyvä väline maksuvalmiuden hoitoon ja kassanhallintaan. Se on nopea tapa hankkia lyhytaikaista rahoitusta. Kuntatodistus on haltijavelkakirja, jolla liikkeeseen laskija (kunta) lainaa rahaa markkinoilta ja se rinnastetaan rahamarkkinoilla pankkien velkasitoumuksiin, yritysten yritystodistuksiin ja valtion velkasitoumuksiin. Kuntatodistuksen laina-aika on alle vuosi, jolloin se on lyhytaikaista rahoitusta. Kunta tekee sopimuksen kuntatodistusohjelmasta rahoituslaitoksen kanssa. Ohjelma on puitesopimus kuntatodistusten liikkeeseen laskemisesta. Sopimuksessa sovitaan toimintasäännöistä, asianomaisten välisistä suhteista, oikeuksista ja velvollisuuksista. Puitesopimuksesta ei aiheudu kunnalle kustannuksia eikä sille vaadita vakuutta. Kuntatodistuskauppaa käydään internetin välityksellä tai puhelimitse: tarjouspyynnössä yksilöidään tarvittava euromäärä ja laina-aika ja sen perusteella rahoittaja antaa tarjouksen, jonka kunta voi hyväksyä tai hylätä. Yksittäisen liikkeelle laskettavan kuntatodistuksen hinta määräytyy kaupantekohetken rahamarkkinakoron perusteella. Kuntatodistusohjelma (puitesopimus) on perusteltua tehdä useamman rahalaitoksen kanssa, jolloin koron ym. voi kilpailuttaa aina rahoitusta tarvittaessa. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta tekee rahoituslaitosten kanssa puitesopimuksen kuntatodistusohjelmasta pääomamäärältään Lisäksi ehdotetaan, että toimivalta päättää kunnanvaltuuston hyväksymissä rajoissa yksittäisissä kuntatodistusten liikkeellelaskuissa siirretään kunnanjohtajalle ja hänen estyneenä ollessaan kunnansihteerille sekä lisätään hallintosäännön 37 :n momentin 3 jälkeen seuraava momentti: Kunnanjohtaja, ja kunnanjohtajan estyneenä ollessa kunnansihteeri, päättää kunnanvaltuuston hyväksymissä rajoissa kuntatodistusten liikkeelle laskuista.

20 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 29 Ehdotetaan lisäksi kuntatodistusten liikkeellelaskujen enimmäismääräksi Päätökset kuntatodistusten liikkeeseenlaskusta on annettava kunnanhallitukselle tiedoksi. Khall: Kvalt 29 Marko Poikela saapui kokoukseen Kvalt:

21 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 30 HANKEJOHTAJAN VALITSEMINEN YÖTTÖMÄN YÖN SOUTU -HANKKEESEEN Khall 56 Pelkosenniemen kunnanhallitus päätti kokouksessaan hakea ja toteuttaa hallinnoijana Yöttömän Yön Soutu hankkeen, mikäli hanke saa myönteisen rahoitus- ja viranomaispäätöksen Pohjoisimman Lapin Leader ry:stä ja Lapin TEkeskukselta. Hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen ja nyt hanketta on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeelle palkattiin hanketyöntekijä alkaen kuudeksi kuukaudeksi alkaen työntekijä oli estynyt hoitamaan tehtävää ja hankkeelle palkattiin toinen työntekijä 14 päivän ajaksi hoitamaan muun muassa logokilpailu, maksatushakemus, muutoshakemus ja ohjausryhmän kokous. Hankkeelle tehtiin muutoshakemus joulukuussa 2009, koska havaittiin, että hanketyöntekijän työpanosta tarvitaan jo heti helmikuun alusta kunnanhallitus hyväksyi, että hankkeen hankevetäjä palkataan väliseksi ajaksi. Hanketyöntekijä työskenteli hankkeelle kolmen kuukauden ajan helmikuun alusta alkaen, jonka jälkeen hän on ollut estyneenä työskentelemään hankkeessa toukokuun loppuun. Tilanne kesäkuun alusta alkaen, on edelleen auki. Soutuhankkeen suunnittelu ja toteutus on täysin kesken kaikilta osin. Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen turvallisuuden, ruokailun ja oheistapahtumien osalta sekä muut käytännön järjestelyt ovat suurilta osin tekemättä. Tämän seurauksena Pohjoisimman Lapin Leader ry:hyn ja edelleen Lapin ELY-keskukseen toimitetaan hankkeen ohjausryhmässä huomenna käsiteltävä hankkeen muutoshakemus, mikäli ohjausryhmä sen hyväksyy. Muutoshakemuksella haetaan lisärahoitusta hankkeen palkkakuluihin , ostopalveluihin 2700 ja muihin kuluihin 600. Perustelut lisäkuluihin löytyvät liitteestä 4. Suurin yksittäinen syy lisärahoituksen tarpeeseen on se, että hankkeeseen palkataan uusi työntekijä, hankejohtaja. Liitteenä 5 on myös hankkeen muutettu kustannusrakenne. Ely-keskuksen kanta lisämäärärahan saantiin, ainakin palkkakulujen osalta, on myönteinen. Asia on tarkistettu puhelimitse. Päätös muutoshakemukseen saadaan kesäkuun alussa.

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 31 3/2010 KOKOUSAIKA Perjantaina 21.05.2010 kello 13.00-14.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 14, 15, 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 228 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 10/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 15.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 8.6.2015 klo 17.00-17.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Kunnanhallitukselle tiedoksi Pelkosenniemen-Savukosken

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 9/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.09.2004 kello 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot