Pärjäin tiennäyttäjä kansalaisen hyvinvointipolulla. Rajalahti, E,. Tuohimaa. H, & Meristö T Laurea-ammattikorkeakoulu SoTeTiTe- päivät 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pärjäin tiennäyttäjä kansalaisen hyvinvointipolulla. Rajalahti, E,. Tuohimaa. H, & Meristö T Laurea-ammattikorkeakoulu SoTeTiTe- päivät 2013"

Transkriptio

1 Pärjäin tiennäyttäjä kansalaisen hyvinvointipolulla Rajalahti, E,. Tuohimaa. H, & Meristö T Laurea-ammattikorkeakoulu SoTeTiTe- päivät 2013

2 Tausta Kansalaisen hyvinvointia rakennetaan monen toimijan yhteistyönä julkinen, yksityinen ja kolmas sektori yhteistyössä kansalaisen kanssa EAKR-rahoitteisessa Pumppu-hankkeessa ( ) Laurean osahankkeessa kansalaisen palveluja lähestytään hyvinvointilähtöisesti ja tavoitteena on eheä polku, jonka käyttäjä rakentaa ympärilleen tarvitsemistaan hoito- ja hyvinvointipalveluista, yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa Visiona on hyvinvointinavigaattori-pärjäimen mahdollistama oman luukun periaate Pärjäin-konsepti kehitetty Tekes-rahoitteisessa OmaHyvinvointi-hankkeessa Turun yliopiston, Åbo Akademin, Kuopion yliopiston, Teknillisen korkeakoulun, Tampereen yliopiston sekä Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyössä.

3 Kansalainen palveluiden keskiössä Perusterveydenhuolto (Kunta) KELA Ravintoterapeutti Apteekki Työterveyshuolto (yksityinen) Erikoissairaanhoito Hieroja Neurologinen tutkimuskeskus Vero Kotisairaanhoito Tilitoimisto Kuntoutuskeskus Jätehuolto Neuvola Kuntakaavasto Siivous Rakennuslautakunta Kotipalvelu Sähköyhtiö LVI-toimija Vakuutusyhtiö Lasten päivähoito Koulu Muukkonen 2007 OmaHyvinvointi-hanke

4 Kansalaisen hyvinvointipolku Pumppu-hanke, Tuohimaa 2013

5 Tutkimuskysymykset 1.Minkälaisia ovat iäkkäiden tieto- ja palvelutarpeet ja käyttövalmiudet sähköisiin palveluihin? Maria Sarapisto (2009): Eläköityvän hyvinvoinnin turvaaminen Tieto- ja palvelutarpeet sekä niiden tukeminen sähköisillä ratkaisuilla 2. Mitä menetelmiä ja mitä tuloksia on saatu diabetes- ja/tai sydänpotilaiden terveyden edistämisessä ja ennaltaehkäisytyössä IT-avusteisilla ratkaisuilla? Markka Impola (2012): IT-avusteiset interventiot diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien hoitotyössä A State-Of-The-Art kirjallisuuskatsaus 3. Minkälaiset ovat sydänpotilaan kokemukset ja haasteet tieto- ja viestintäpalvelujen käyttäjänä potilaan polulla? Salme Jääskelä ja Kaisu Karstila (2012) : Sydänpotilaan saumaton hoitopolku - Pärjäin tiennäyttäjänä

6 Aineistot ja menetelmät Osatutkimus Tutkimustehtävät Aineisto Analyysimenetelmä Eläköityvän hyvinvoinnin turvaaminen: tieto- ja palvelutarpeet sekä niiden tukeminen sähköisillä ratkaisuilla Iäkkäiden tieto- ja palvelutarpeet ja valmiudet sähköisiin palveluihin Kysely (n=337) Tilastollinen kuvaileva analyysi IT-avusteiset interventiot diabeteksen ja sydän ja verisuonisairauksien hoitotyössä "A State-Of- The-Art" Kirjallisuuskatsaus Sydänpotilaan saumaton hoitopolku : Pärjäin tiennäyttäjänä IT-avusteiset ratkaisut diabetes- ja/tai sydänpotilaiden terveyden edistämisessä ja ennaltaehkäisytyössä Sydänpotilaan kokemukset ja haasteet tieto- ja viestintäpalvelujen käyttäjänä potilaan polulla? Kirjallisuuskatsaus / 18 artikkelia Fokus-group -haastattelu 1 haastattelu (n=4 haastateltavaa) Sisällönanalyysi Sisällönanalyysi

7 Eläköityvän hyvinvoinnin turvaaminen Tieto- ja palvelutarpeet sekä niiden tukeminen sähköisillä ratkaisuilla Kysely, joka lähetettiin 1000 lohjalaiselle, kyselyhetkellä (vuonna 2009) vuotiaalle 337 vastausta Terveyteen liittyvistä tietotarpeista eläkkeelle jäätäessä olennaisimmiksi vastaajat luokittelivat epikriisit, rokotetiedot ja terveystarkastustiedot. 71% vastaajista toivoi tietojen olevan saatavissa paperiversiona, 25% sähköisesti. Nuoremmat vastaajat toivoivat iäkkäämpiä useammin tietojen olevan saatavissa sähköisesti. Mikäli sähköisiä palveluita käytettäisiin, niitä käytettäisiin useimmiten oman kotikunnan (käyttäisi usein 54% vastaajista) ja yhteiskunnan (36% vastaajista) palveluihin tutustumiseen. Omien terveystietojen tarkasteluun sähköisiä palveluita käyttäisi usein 29% vastaajista.

8 Eläköityvän hyvinvoinnin turvaaminen Tieto- ja palvelutarpeet sekä niiden tukeminen sähköisillä ratkaisuilla Suurin osa toivoi tietoja saataville omaan sähköpostiosoitteeseensa. Julkisille yhteiskunnan tuottamille nettisivulle (jolloin käytettävissä olisi oma käyttäjätunnus ja salasana) hyvinvointiyritysten tietoja haluaisi 35 %, sosiaali- ja terveysalan tietoja 36%, yhteiskunnan palvelutietoja 39 % ja oman kotikunnan palvelutietoja 35 %. Mikäli sähköisiä palveluita käytettäisiin, omia terveystietoja haluttaisiin tarkastella mieluimmin tietokoneen avulla Tiedonsaantimahdollisuuksien lisäksi 22% vastanneista oli kiinnostunut ja 39% ehkä kiinnostunut vertaistuen tyyppisestä keskustelumahdollisuudesta sähköisesti. Toivotut keskustelunaiheet liittyisivät arkielämän, terveyden ja hyvinvoinnin haasteisiin.

9 Kirjallisuuskatsaus: It-avusteiset intervention diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien hoitotyössä Katsaukseen oli valikoitu 18 kansainvälistä ja kotimaista tieteellistä artikkelia vuosilta Artikkelit koskivat diabeteksen ja/tai sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisevää tai postakuuttia vaihetta avo- tai kotihoidon palveluiden yhteydessä. Interventiot edustivat kahta päätyyppiä: erikoislääkärien etäkonsultaatiopalveluita ja hoitajien tuottamia potilasohjaukseen ennaltaehkäisyyn ja sairauden hallintaan ja avohoitoon rajoitettuja menetelmiä. Välineinä interventioissa oli puhelin, sähköposti, internet tai suljetun verkon tai tiettyjen koneiden väliset tietoliikenneyhteydet ja ohjelmistoalustat

10 Kirjallisuuskatsaus: It-avusteiset intervention diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien hoitotyössä Eri asteisen positiivisia tuloksia saatiin kaikissa tutkimuksissa, lukuun ottamatta terveille ylipainoisille työikäisille suunnattua preventiivistä elintapainterventiota Alankomaissa (Dekkers ym. 2011). Edukatiiviset osiot lisäsivät potilaiden hoitomyöntyvyyttä ja motivaatiota sekä tukivat heitä elämäntapamuutosten tekemisessä ja terveyteen liittyvässä päätöksenteossa Useissa tutkimuksissa nähtiin suotuisan kehityksen voimakkaampi efekti huonomman lähtötilanteen potilailla (mm. Carter ym. 2011; Jordan ym. 2011). Lupaavana näyttäytyi artikkeleiden valossa palveluiden räätälöinti niille potilasryhmille, joita nykyiset palvelut eivät tavoita tai oikealla tavalla palvele. Taloudelliset näkökohdat eivät tyypillisesti artikkeleiden fokuksessa, menetelmät eivät vähentäneet terveyspalveluiden käyttöä Kolmessatoista artikkelissa tuotiin esille tavalla tai toisella potilaan proaktiivinen rooli oman sairautensa hoidossa.

11 Markka Impola (2012): IT-avusteiset interventiot diabeteksen ja sydänja verisuonisairauksien hoitotyössä A State-Of-The-Art kirjallisuuskatsaus

12 Sydänpotilaan saumaton hoitopolku - Pärjäin tiennäyttäjänä Fokusgroup-haastattelu neljälle sydänpotilaalle Tarkoituksena oli selvittää sydänpotilaiden kokemuksia tietoteknisten apuvälineiden käytöstä sekä heidän valmiuksistaan ja halukkuudestaan käyttää näitä apuvälineitä saumattoman hoitopolun eri vaiheissa. Haastattelussa tuli esille mm. hoidon pirstaleisuus sekä toimijoiden ja hoitohenkilökunnan vaihtuvuus. Tukea kaivattiin, yhteyttä toiseen ihmiseen ja ammattihenkilöön Sydänpotilaat kokivat, että tiedonsaanti omasta terveydentilasta oli puutteellista hoitopolun eri vaiheissa myös sairaalassa. Hoitohenkilöstön vastaanotot todettiin tärkeäksi hoitopolun kaikissa vaiheissa, mm. ennen leikkausta potilailla, jotka joutuvat leikkaukseen ja kotona toipumisvaiheessa.

13 Sydänpotilaan saumaton hoitopolku - Pärjäin tiennäyttäjänä Tietokonetta ja nettiä käyttävät haastateltavat suhtautuivat myönteisesti Pärjäimen käyttöön. Nettiosaamattomat eivät puolestaan olleet yhtä halukkaita Pärjäimen käyttäjiksi. Tietoteknisiksi välineiksi haluttiin tuttuja välineitä, esimerkiksi matkapuhelin. Kuitenkin tekniikan pettäminen huoletti Sisällön painopisteen tulisi painottua ennakoivaan hoitoon ja terveyden edistämiseen sekä akuuttien tilanteiden hoidon ohjantaan kuten avun hälyttämiseen ja ajanvaraukseen sekä mahdollisuuksiin hankkia erilaisia palveluja hyvinvointipalvelujen tuottajilta.

14 Haastateltavien toiveita Pärjäimelle Pärjäimeen kohdistetut toiveet liittyivät tiedonsaannin helpottumiseen, henkisen tuen saamiseen, ohjaukseen sekä vuorovaikutukseen ammattihenkilöiden kanssa. Ennaltaehkäisevää tietoa sydän- ja verisuonitaudeista ja niiden riskitekijöistä Suora yhteys hoitavaan tahoon tietojen saamiseksi ja turvallisuuden tunteen lisäämiseksi. Ajanvaraus Yhteys omahoitajaan ja apteekkiin Sairaalavaiheen tietopankki jossa tietoa esim. kuntoutusmahdollisuuksista, turvallisesta toiminnasta kotiutuksen jälkeen ja lääkehoidosta. Pärjäimeen toivottiin myös ohjausta ja tapauskertomuksia leikkauksista. Omien terveystietojen tarkastelu ja tehtyjen tutkimusten tulokset Tietoa vertaistukiryhmistä Kuntoutusvaiheessa ohjausta liikunnasta ja elämäntavoista. Lisäksi toivottiin Pärjäimen olevan helppokäyttöinen ja helposti saavutettava.

15 Lopuksi Pärjäin-tyyppisille palveluille tarvetta pirstaleisen tiedon kokoajana Kuitenkin panostettava helppokäyttöisyyteen ja ihmisten käyttövalmiuksien parantamiseen myös silloin, kun järjestelmät kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti Sekä asiakkaat että hoitohenkilöstö

16 Kiitos! Opinnäytetyöt luettavissa: Lisätietoa Pärjäimestä: Lisätietoa Pumppu-hankkeesta: Lisätietoa Laurean Pumppu-osahankkeesta:

Repullinen hyvinvointia

Repullinen hyvinvointia Hanna Tuohimaa & Mirkka Pirilä (toim.) Repullinen hyvinvointia kataloogi Laurean Pumppu-osahankkeen tuloksista Länsi-Uudellamaalla 2011-2014 Hanna Tuohimaa & Mirkka Pirilä (toim.) Repullinen hyvinvointia

Lisätiedot

OmaHyvinvointi hanke Väliraportti I 1.4. 30.9.2008. Toim. Markku I. Nurminen & Tarja Meristö. Turku Tammikuu 2009

OmaHyvinvointi hanke Väliraportti I 1.4. 30.9.2008. Toim. Markku I. Nurminen & Tarja Meristö. Turku Tammikuu 2009 OmaHyvinvointi hanke Väliraportti I Pärjäin kansalaisen käyttöön? 1.4. 30.9.2008 Turku Tammikuu 2009 Toim. Markku I. Nurminen & Tarja Meristö 1 ESIPUHE OmaHyvinvointi hankkeen tavoitteena on konseptoida

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

Pärjäin - Navigaattori kansalaisen asiointitarpeisiin. Omahyvinvointi-hankkeen II väliraportti

Pärjäin - Navigaattori kansalaisen asiointitarpeisiin. Omahyvinvointi-hankkeen II väliraportti Pärjäin - Navigaattori kansalaisen asiointitarpeisiin. Omahyvinvointi-hankkeen II väliraportti Toim. Markku I. Nurminen, Tarja Meristö, Hanna Tuohimaa Turku huhtikuu 2009 ISBN 978-952-12-2301-3 1 ESIPUHE

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin Annikki Jauhiainen, TtT 1, Päivi Sihvo, THM 2, Helena Ikonen, TtM 2, Pirjo Rytkönen, THM 1 1 Savonia ammattikorkeakoulu, Iisalmi, 2 Karelia ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Laurea Julkaisut I Laurea Publications Outi Ahonen, Aila Peippo, Annikki Päällysaho, Mirkka Pirilä & Kaarina Murtola (toim.) Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

KANSALLINEN TERVEYSTILI

KANSALLINEN TERVEYSTILI KANSALLINEN TERVEYSTILI Näkökulmia käyttöönottoon ja toteutukseen 15.4.2015 Pekka Turunen, Taltioni Aki Siponen, Microsoft Perttu Rönkkö, Innofactor Sisällysluettelo 1. Taltioni osuuskunta ja terveystili...

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat Virpi Jylhä Pro gradu tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Terveyshallinnon

Lisätiedot

Terveyskioski palveluinnovaationa

Terveyskioski palveluinnovaationa 1 Terveyskioski palveluinnovaationa Vaihe I: Peruskartoitus Ylöjärven terveyskioski -hankkeesta Tampereen yliopisto, Anna-Aurora Kork, Jari Stenvall, Jarmo Vakkuri 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1 Johdanto

Lisätiedot

Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen. Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina

Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen. Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Raportteja ja

Lisätiedot

Pärjäimen suunnitteluperiaatteet käyttökonteksti, tiedot ja arkkitehtuuri

Pärjäimen suunnitteluperiaatteet käyttökonteksti, tiedot ja arkkitehtuuri OmaHyvinvointi-hanke Pärjäimen suunnitteluperiaatteet käyttökonteksti, tiedot ja arkkitehtuuri Mika Tuomainen, Marika Toivanen, Juha Mykkänen, Marilla Palmén, Irmeli Luukkonen, Timo Itälä, Kimmo Tarkkanen,

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki

Lisätiedot

PRO. terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT. Dialogi mahdollisuus tieteellisen argumentoinnin oppimiseen

PRO. terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT. Dialogi mahdollisuus tieteellisen argumentoinnin oppimiseen 5 2008 PRO terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT Skenaariomenetelmällä visionäärisyyttä terveyspalvelu- järjestelmän kehittämiseen Työkierto sairaanhoitajien osaamisen kehittämisessä Terveydenhuollon työn

Lisätiedot

Leppävirran monipalveluautohanke (Lemon)

Leppävirran monipalveluautohanke (Lemon) Leppävirran monipalveluautohanke (Lemon) 03.09.2007 31.12.2008 Hankkeen loppuraportti 31.12.2008 LEPPÄVIRRAN MONIPALVELUAUTO( LEMON) YHTEENVETO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Haja-asutusalueiden

Lisätiedot

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti

Lisätiedot

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Leini Sinervo, Noora von Fieandt (toim.) Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Aiheita 5/2005 ISBN 951-33-1614-0 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA dokumentti: Kotihoito -Haavanhoito Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA Document: HomeCare- Wound Care; Overview, Challenges and Perspectives. Käännös alkuperäisestä: Veera Hjerppe,

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Matalan kynnyksen palvelumalli perusturvan palvelualueella

Matalan kynnyksen palvelumalli perusturvan palvelualueella Matalankynnyksenpalvelumalli perusturvanpalvelualueella Ylöjärventerveyskioskinjatkotutkimus Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu Anna-Aurora Kork Jarmo Vakkuri 15.4.2013 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1

Lisätiedot

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen 1 OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen Niina Seppänen Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi Suomessa 2010-2012 LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 Projektipäällikkö Hanna Nyfors 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16 Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohta... 3 2. Hankkeen tavoitteet ja tarkoitus... 3 3. Henkilöstö... 4 3.1 Hankehenkilöstö... 4 3.2 Ohjausryhmä... 4 3.3 Työryhmä... 5 4. Julkisuus ja viestintä... 6 5.

Lisätiedot

Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon

Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon Birgitta Oksanen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 10 Birgitta Oksanen Toimintamallin kehittäminen

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

Lassi Roth, Jussi Viita, Juha Kananen & Tanja Tyvimaa Asumisen palvelut tulevaisuuden isännöinnissä

Lassi Roth, Jussi Viita, Juha Kananen & Tanja Tyvimaa Asumisen palvelut tulevaisuuden isännöinnissä Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 13 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot