2?TuusuIa 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAK KA TARJOUSPYYNTö. Ta rjou spyyntö. Lute 2. Tuusulan kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2?TuusuIa 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAK KA 2013 2017. TARJOUSPYYNTö. Ta rjou spyyntö. Lute 2. Tuusulan kunta"

Transkriptio

1 Tuusulan kunta Ta rjou spyyntö PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) : POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYN11OSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA TARJOUSPYYNTö KA B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAK 2?TuusuIa

2 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA O O17 Tuusulan kunta pyytää teiltä tarjousta Tarjouspyynnön kohde/hankinnan kuvaus 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA TARJOUSPYYNTO PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WWVVTUUSULA.FI POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYLJkNTIE 16, TUUSULA - Ilmoitus - Urakoitsijan on liitettãvä tarjoukseensa Rakentamisen laatu RALA ry:n eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta pätevyystodistus ja / tat verovelkatodistus 2. Selvitys tilaajavastuulain mukaisuudesta täãn vähintään 3v. kokemusta vastaavanlaisista, tãmän tarjouspyyn rensseistä. Yleisistä sekã tien hoitoa ja kunnossapitoa koskevista refe rensseistä. non mukaisista kunta-alan toistä. Selvitys tarjouksen antajan ree - Yleiset ja tähän tarjouspyyntoön liittyvat erityiset referenssit. Edellyte tä yleisesti esittãvistä tunnusluvuista. Kuvaus yrityksen rakenteesta, toimialasta, liikevaihdosta, yms. yritys - Sisãltãã selvityksen yrityksestä. 1. Selvitys tarjouksen antajasta Tarjoajan on esitettävä tarjouksen arviointia varten seuraavat (laitetaan varsinaiseen tiedot: tarjouskuoreen kts. myös tãmän tarjouspyynnön kohta Tarjouksen jättäminen ) Tarjoajalle asetettavat vähimmäisvaatimukset kelpoisia tat olosuhteet muuttuvat tarjouskilpailun aikana sellaisiksi että hankintayk sikkä ei vol hyödyntaä tarjouskilpailun tuloksia tai muusta todellisesta syystä. ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikon edeltyttamälla tavalla tat eivät ole vertaitu Hankintamenettely voidaan keskeyttaä osittain tai kokonaan, mikäli yksikaän tarjous ke- ja ammattisalaisuuksia koskevat tekstit/kohdat pyydetaãn merkitsemään selvãsti viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999. Tarjoajan mielestä mahdolliset lii ta hankinnoista (614/2007). Asiakirjajulkisuuden osalta hankinnassa sovelletaan lakia Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja asetusta julkisis ei-julkinen -merkinnällä. kotisivuilla Internetissã. on ilmoitettu Hilma -hankintailmoitusjãrjestelmässä sekã Tuusulan kunnan tään avointa menettelya, jossa palveluntuottajaksi valitaan yksi tarjoaja. Hankinnasta Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä käyte Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus yksikkohintaurakkana tarjouspyyntoasiakirjojen mukaisesti toteutettuna. Tarkempi hankinnan kuvaus ja sen sisältö selviävät tarjouspyyntöasiakirjoista ja sen liitteistä.

3 2TuusuIa - Ennakkoperi - Rekisteröinti-ilmoitus - Selvitys ntärekisteri-ilmoitus arvonlisäverovelvolliseksi merkinnästä työhön sovellettavasta tyoehtosopimuksesta ja tyontekijoiden tapaturmavakuutuksesta 3. Toimintaresurssit Verovelkatodistus ja todistus vakuutusmaksujen suorittamisesta eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Tarjoajan tulee esittäã vastaavat sel vitykset myos tarjoushetkellä tiedossaan olevista aliurakoitsijoistaan ja alihankkijoistaan. Toimintaresurssien ohjeelliset minimivaatimukset on esitetty urakkaohjelman kohdassa 4 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus. Henkilöstö (tulee täyttää urakkaohjelman laadulliset ja määrälliset vaa timukset) Kuvaus yrityksen ko. urakan toteuttamiseen aikomasta omasta henkiläs töstä, henkilöstön koulutustasosta, kokemuksesta alan töissä, vastuut töiden toteuttamisessa, sijaisuudet. Autot, koneet ja Iisälaitteet (tulee täyttäa urakkaohjelman vaatimuk set) Kuvaus omasta ja aliurakoitsijoiden kalustosta, jota urakoitsija on suun nitellut/mitoittanut kayttãvansa esittãen niiden lukumäärän, mitoituspe riaatteet sekä soveltuvuus tehtäviin. Kuvaus varakalustosta ja sen saata vuudesta. Palvelul le asetettavat vähim mäisvaatim u kset Alihankinnat (tulee täyttäa urakkaohjelman vaatimukset) Kuvaus alihankinnoista; laajuus ja käyton periaatteet. Toimintaresurssit esitetãän kootusti Toimintasuunnitelma lomakkeella. Palvelun sisällölle, laadulla ja määrälle asetetut vähimmäisvaatimukset selviävät tarjousasiakirjoista. Tarjouksen tulee täyttää asetetut vähim mãisvaatimukset. Tarjouksel le asetettavat väh immäisvaatim u kset Tarjous tulee antaa pyydetyssa muodossa kayttaen tarjouspyynnön tarjouslomakkeita. Tarjoukseen tulee liittää mukaan kaikki vaaditut selitykset ja todistukset. Tarjouslomakkeella 1 annetaan pyydetyt tiedot urakoitsijasta, mutta ei mitãän hintatietoja. Tarjouslomakkeella 2 annetaan pyydetyt yksikkohinnat tarjouspyyntoasiakirjoissa pyydetyille suoritemäärille. Laitetaan hintakuoreen. Hinnat sisältävät kaiken ko. tyohon tarvittavan kaluston lisälaitteineen. POSTIOSOITE: PL6O, TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WWVVTUUSULAFI

4 kuoreen on merkitty HintakuorV, Hintakuoreen tulee sulkea kaikki tarjo uksen hintatiedotja tarjouslomake täytettynä (Tarjouslomake 2). taa kaiken tarjousaineiston, johon kuuluu myos hintakuori. Hinta mainittuihin asiakirjoihin. myos muihin urakkaohjelman kohdassa 6.1 Sopimusasiakirjat tarjouksen hylkäamiseen aihetta el synny. Tarjouksen tulee perustua kuori ja hintakuori. Varsinaisessa tarjouskuoressa tarjoaja palaut Tarjouksessa tulee antaa tiedot kaikkiin pyydettyihin kohtiin, jotta mitään Tarjouspyyntoaineistossa on mukana kaksi kuorta, varsinainen tarjous PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) : WMN.TUUSULAFI POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYNTkDSOITE: HYRYLANTIE 16, uusu 10 x lumen kauhonta/kuormaus tuntihinta 10 x lumikuorman kuljetushinta 4 x hiekoituskierroksen hinta (klv-kilometrihinta x hiekoitettavat kilomet 10 x hiekoituksen tuntihinta ri t) nt) 2 x aurauskierroksen hinta (klv-kilometrihinta x aurattavat kilometrit) 2 x hiekoituskierroksen hinta (tie-kilometrihinta x hiekoitettavat kilomet 5 x aurauskierroksen hinta (tie-kilometrihinta x aurattavat kilometrit) kemalla seuraavat hinnat: pienimmän tarjouksen tehnyt tarjoaja. Vertailuhinta saadaan yhteen las Kullekin alueelle valitaan hyvaksytyistä tarjouksista vertailuhinnaltaan Hankinnan ratkaisuperuste tarjoajalle hintakuori avaamattomana. Mikäli tarjous ei täytä kelpoisuusehtoja, mm tarjousmateriaali palautetaan lisen sopimuksen allekirjoittamisella. 7. Päätöksen lainvoimaiseksi tulerniseri odottaminen 4. El hylattyjen tarjousten hintakuorieri avaaminen tarjousten toteaminen 2. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi 3. Tarjousten tarjouspyynnon mukaisuuden tarkistaminen ja hylättyjen 5. Tarjouspyynnon mukaisten tarjousten vertailu 6. Hankintapãätóksen tekeminen ja päätöksen tiedoksianto 8. Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjal 1. Tarjousten avaaminen, tarjouskuori Tarjousten käsittelyn vaiheet ovat seuraavat: suudessa, joka ei ole julkinen. lyyn. Mäãräaikana saapuneet tarjoukset avataan tarjousten avaustilai Myöhästynyttä, maäräajan jãlkeen saapunutta tarjousta ei oteta käsitte Tarjousten käsittelyvaiheet hylãtäãn. Samoin hylãtaäri puutteelliset tarjouspyynnön vastaiset ja myöhässä saapu fleet tarjoukset. Jos tarjouksen hintatietoja e toimiteta erilhsessä hintakuoressa, tarjous PTuusuIa

5 joajaa sitova tarjouksen voimassaoloajan loppuun saakka, mutta toimek siantajan puolelta sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat hyväksytyn tarjouksen antanut urakoitsija valitaan urakoitsijaksi. pimuksen sen jälkeen, kun päãtös on saanut lainvoiman. Tarjous on tar Hankintapäätös, sopimus ja sen syntyminen Hankinnan ratkaisuperuste on halvin hinta. Vertailuhinnaltaan halvimman Palveluntuottajaksi valitaan yksi tarjoaja, jonka kanssa kunta tekee so PUHEUN: (09) 87181: FAKS!: (09) : VVNW.TUUSULAFI POSTIOSOITE: PL TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSUL hintakuoressa on vain hintatiedot. Hintakuoreen merkintä Hintakuori. varsinaiseen tarjouskuoreen, joka suljetaan. Varsinaiseen tarjouskuoreen Suljettu hintakuori liitetään muun tarjousmateriaalin mukaan Tarjous tehdäãn kahden kuoren periaatteella, jossa erillisessä tarjouslomakkeita. Tarjous tulee tehdä käyttaen tarjouspyynnon liitteenä olevia Tarjous tulee jättää viimeistään kb mennessä Tarjouksen jättäminen määraajan yli. Tarjoukset ovat sitovia, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu urakka sopimus, kuitenkin enintään 90 paivaa tarjousten jättämiselle asetetun Tarjouksen voimassaoloaika joajalle ei suoriteta korvausta tarjouksen tekemisestä. limaa. Tarjouksen ja sen kaikkien liitteiden tulee olla suomenkielisiä. Tar usia. että nilden taydentaminen jälkeenpäin ei ole mahdollista tai lain sal keskeyttaä hankinnan tai hylata yhden tai useamman tai kaikki tehdyt tarjoukset, jos ne ovat tarjouspyynnön vastaisia tai sillä tavaila puutteel Tuusulan kunta pidattaa oikeuden perustellusta ja todellisesta syystä Hankinnan muut ehdot urakoitsija. urakoitsijoiden on annettava vastaavat selvitykset kuin varsinainen Urakoitsija vol antaa osan töistä ala-urakoitsijoiden tehtãväksi. Ala yhdistäminen tal kytkeminen toislinsa on kielletty. alueesta on tehtävä oma erillinen TARJOUS, tarjouksen tarjouksen hylätyksi tulemisen uhalla. Jokaisesta tarjottavasta Mitään ylimääräisiä merkintöjä tal ehtoja ei vol esittää, käyttaen tarjouspyynnon liitteenä olevia aluekohtaisia tarjouslomakkeita. tyoyhteenhiittyman tarjousta ei voida hyväksya. Tarjous tulee tehdä Urakkatarjouksen vol antaa vain vastuullinen tarjoaja, ns. Osatarjou kset ja vai htoehtoiset tarjou kset allekirjoittaa sopimus viivytyksettä ja viimeistään 14 paivan kuluessa sli tavaksi osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat. Valitun tarjoajan tulee ta, kun sopimusasiakirjat on toimitettu sopimuskumppanille allekirjoitet ituusuia

6 merkintä 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA Tarjous on toimitettava osoitteeseen: Myohästyneita tarjouksia ei oteta huomioon. Tuusulan kunta Tekninen toimi Hyryläntie Tuusula P PUHEL1N: (09) 87181; FAKSI: (09) : MMNTUUSULA.FI POSTOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYNTiOSOiTE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA osa 2 Järjestelmät ja täydentavät osat (ei biitteena) 11. InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1 Väylätja alueet (ei liitteenä) 4. Toimintasuunnitelma bomake 10. InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, 6. Työaluekartat 8. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot JYSE 2009 (ei liitteenã) 9. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (SE 2003 (ei liitteenä) 2. Urakkaohjelma ja turvalbisuusasiakirja (urakkaohjebman lute) 3. Tarjousbomake 1 Tarjoajan tiedot 7. Urakkasopimus luonnos 5. Tarjouslomake 2 Hintabomake 1. Tarjouspyyntö Tarjouspyyntömateriaali minta ja sen valvonta on tarjoajan vastuulba. Hankintapaatos annetaan tiedoksi sähköiselbä tiedoksiannobla tarjoajan saan sahkopostiosoitteensa, jonne paatös Iähetetäãn. Sãhköpostin toi sahkopostiosoitteeseen, jota varten tarjoajan on ibmoitettava tarjoukses Tarjoajan sähköpostiosoite tiemestari(at)tuusulafi mennessä. Esitetyistä kysymyksista menkieiellä tulee Iähettää sahkopostitse osoitteeseen Tuusulan kunnan verkkosivuilla Tarjouspyyntoön tai sen sisältoön Iiittyvat tarkentavat kysymykset suo ja niihin annetuista vastauksista Iaaditaan yhteenveto, joka julkaistaan kb 12 mennessä. jaa sitovia. Vain kirjallisesti jaljempäna kuvatulla tavalla annetut Iisatiedot ovat tilaa Jan Huttunen, puh kunnossapitopäällikkö Juha Lumppio, puh tiemestari Urakkalaskennassa mahdollisesti tarvittavia Iisätietoja antavat Lisätiedot/yhteyden pito Z?TuusuIa

7 urakkaa. jekortin Suraku 8, tllapãlset lllkennejaijestelyt mukalsesti Tuusulassa 30. pälvãnä elokuuta 2013 teknlnen johtaja Kalja jr Molemmat osapuolet tuntevat ko. aslaklrjat ja tunnustavat ne olennalslksl oslksl tata 14. Esteettomyys tulee huomlolda esteettömän ympärlstön suunnltteluoh flikennejärjestelytlllkennealueella (el llltteená) Tàhän urakkaan el ole Illtetty erältä soplmusaslaklrjolssa malnlttuja ylelslä ohjelta. (el Illtteena) (el llitteena) çzituusuia POSTIOSOflE: Pt TUUSULk KAYNTIOSOITE HYRYLANTIE 16. TUUSULA PUHEUN: (09) 87181; FAXSI: (09) ; 13. Suomen kuntateknllkan yhdlstyksen julkalsu 19/99 Tilapälset 12. Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenlmlkkelstö, Mäaramlttausohje Tarjouspyynto

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 22.6.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA Nurmijärven kunta pyytää tarjousta suun terveydenhuollon välinehuoltokuljetuksista. Hankinnan

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 19.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 1. Hankinnan kuvaus Hankinta koskee Lapin Jätehuolto kuntayhtymän (myöhemmin kuntayhtymä)

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (10) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2

KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2 1(8) Arvoisa vastaanottaja KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2 Tarjouspyynnön kohde Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos, kunnossapito pyytää teiltä tarjousta keskustan talvihoidon urakka-alueista

Lisätiedot

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat:

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat: Valtimon kunta Tekninen lautakunta Kunnantie 1 75700 Valtimo 02.05.2014 Hankintailmoitus HILMA- järjestelmässä URAKKATARJOUSPYYNTÖ Valtimon kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Hiekkalahti Ylä-Valtimo

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008)

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008) TARJOUSPYYNTÖ HIIHTOLATUJEN KUNNOSSAPIDOSTA TYÖN YKSILÖINTI Latujen kunnossapito tehdään tarjoajan omalla kalustolla. Työ suoritetaan latujen kunnossapitoohjeen ja laatukriteeristön (LIITE 1) mukaisesti.

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017

Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017 Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017 Jyväskylä VALAISTUKSENHUOLTOURAKAN TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupunki, Yhdyskuntatekniikka,

Lisätiedot

Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne pitkän kantaman rfid -etäluentatekniikkaan perustuvasta tiedonkeruu ja kulunvalvontajärjestelmästä.

Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne pitkän kantaman rfid -etäluentatekniikkaan perustuvasta tiedonkeruu ja kulunvalvontajärjestelmästä. TARJOUSPYYNTÖ Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne pitkän kantaman rfid -etäluentatekniikkaan perustuvasta tiedonkeruu ja kulunvalvontajärjestelmästä. 1. HANKINNAN KUVAUS Hankittavan automaattisen tiedonkeruu-

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien kiinteistöjen siivouspalvelusta tarjouspyynnön liitteessä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: ATERIA- JA TAVARAKULJETUS

TARJOUSPYYNTÖ: ATERIA- JA TAVARAKULJETUS u C H A L L I N T O K E S K U S TARJOUSPYYNTÖ: ATERIA- JA TAVARAKULJETUS Vihdin kunta pyytää tarjoustanne ateria-, posti-, tavarakuljetuksista sopimuskaudelle 1.1.2013-31.12.2015 + mahdolliset optiovuodet

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot