TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 1. Hankinnan kuvaus Hankinta koskee Lapin Jätehuolto kuntayhtymän (myöhemmin kuntayhtymä) jäteasemille vastaanotettavan romumetallin noutoa käsiteltäväksi ja edelleen hyödynnettäväksi. Sopimuksen voimassaoloaika alkaa tai sitten kun sopimus on allekirjoitettu ja päättyy Optiomahdollisuus on yksi vuosi ( ) Kuntayhtymän romumetallin vastaanottopisteet: - Kittilän siirtokuormaus- ja hyötyjäteasema - Ivalon siirtokuormaus- ja hyötyjäteasema - Sodankylän siirtokuormaus- ja hyötyjäteasema - Kemijärven siirtokuormaus- ja hyötyjäteasema - Enontekiön hyötyjäteasema - Muonion hyötyjäteasema - Savukosken hyötyjäteasema - Pelkosenniemen hyötyjäteasema - Sallan hyötyjäteasema Noudettavan ja käsiteltäväksi toimitettavan romumetallin kokonaismäärä on arviolta 800 tonnia/vuosi. Käsittelyyn vuonna 2013 toimitetut määrät ilmenevät tarjoustaulukosta. Kuntayhtymä ei ennalta sitoudu annettuihin metallin keräysmääriin. Metalli tulee noutaa ja kuormata soveltuvalla kalustolla kuntayhtymän jäteasemilta. Metalliromua varastoidaan rajatulla alueella, joten palveluntarjoajan tulee tyhjentää kerääntynyt metalli tilaajan pyynnöstä 14 päivän kuluessa. Tältä ylittävältä ajalta tilaaja laskuttaa palveluntarjoajalta varastointikulua 100 /päivä, kuitenkin korkeintaan 10 päivän ajalta. Palveluntarjoajan on huomioitava, että noudot tulee punnita kuntayhtymän siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemilla olevilla ajoneuvovaaoilla. Kuljettaja saa noudosta punnitustositteen, jonka mukaan hyvitys suoritetaan. Hyötyjäteasemien noudot on pyrittävä suunnittelemaan siten, että nämäkin noudot voidaan punnita. Em. poikkeavasta menettelystä on sovittava kuntayhtymän kanssa etukäteen. Mikäli noudetusta kuormasta ei ole kuntayhtymän antamaa punnitustositetta suoritettavaa hyvitystä varten, asetetaan 1000 euron varmistusmaksu palveluntarjoajan antaman hyvitysmäärän lisäksi. Mikäli punnitustosite jää

2 toimittamatta em. mukaan 3 kertaa sopimuskaudella, sopimus purkautuu automaattisesti, ilman erillistä ilmoitusta ja irtisanomisaikaa. 2. Tarjousten käsittely, kelpoisuuden arviointi ja vertailu Määräajan jälkeen saapunutta tarjousta ei oteta käsittelyyn, vaan se palautetaan tarjouksen tekijälle. Määräaikana saapuneet tarjoukset avataan tarjousten avaustilaisuudessa, joka ei ole julkinen. Tarjousten käsittelyn vaiheet ovat seuraavat: 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjouspyynnön mukaisten tarjousten vertailu 5. Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksen tiedoksianto 6. Päätöksen lainvoimaisuuden odottaminen 7. Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella. Tarjousten yksityiskohtaiset arviointikriteerit on ilmoitettu kohdassa Tarjouksen sisältö Tarjous on tehtävä liitteenä olevalla tarjouslomakkeella. Tarjouksen hintaliite suljetaan erilliseen kuoreen. Tarjouskuorta ei avata, mikäli selvityksiä ei toimiteta tarjouksen mukana tai niiden mukaan lakisääteiset velvollisuudet ovat täyttämättä, tarjousta ei käsitellä. Todistukset ja selvitykset saavat olla korkeintaan kaksi (2) kuukautta vanhoja verrattuna tarjousten viimeiseen jättöpäivään. Lisäksi: 1) Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin. kaupparekisteriote tai muu ulkopuolisen antama todistus tarjoajan merkitsemisestä kaupparekisteriin. Myös Rala- taikka Tilaajavastuu todistus hyväksytään selvitykseksi. 2) Tarjoajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi. veroviranomaisen antama todistus. Myös Rala- taikka Tilaajavastuu todistus hyväksytään selvitykseksi.

3 4. Tarjousten luottamuksellisuus TARJOUSPYYNTÖ ) Tarjoajan tulee olla merkitty työnantajarekisteriin. kirjallinen selvitys työnantajarekisteriin merkitsemisestä. Myös Rala- taikka Tilaajavastuu todistus hyväksytään selvitykseksi. 4) Tarjoaja on suorittanut verot ja sosiaaliturvamaksut. veroviranomaisen antama todistus maksujen suorittamisesta tai viranomaisen hyväksymästä maksusuunnitelmasta. Myös Rala- taikka Tilaajavastuu todistus hyväksytään selvitykseksi. 5) Tarjoaja on suorittanut lakisääteisen eläkevakuutusmaksut. vakuutusyhteisön tai laitoksen antama todistus maksujen suorittamisesta tai edellä mainittujen tahojen vahvistamasta maksusuunnitelmasta. Myös Ralataikka Tilaajavastuu todistus hyväksytään selvitykseksi. 6) Tarjoajalla on voimassaoleva ympäristölupa metalliromun käsittelemiseksi ja muut toiminnassa tarvittavat lakisääteiset luvat jätteiden kuljettamiseksi ja käsittelemiseksi. kopion voimassa olevasta ympäristöluvasta vaarallisten jätteiden käsittelemiseksi. Tarjoaja voi liittää tarjoukseensa muita tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarjoaja ei saa sisällyttää tarjoukseen mitään omia sopimus-, toimitus-, tai muita ehtoja, joita ei ole tarjouspyynnössä. Hankinnassa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2014 Palvelut), siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa tarjouspyynnön sisällön kanssa. Tilaajalle toimitettavat asiakirjat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) nojalla pääsääntöisesti julkisia. Mikäli tarjousasiakirjat sisältävät mainitun lain mukaan salassa pidettäviä liike- tai ammattisalaisuuksia, on tarjoajan merkittävä tarjousasiakirjoihin miltä osin ne tarjoajan näkemyksen mukaan olisi pidettävä salassa. Ne asiakirjat, jotka tarjoaja katsoo kuuluvan liikesalaisuuden piiriin, tulee tehdä erillisinä liitteinä ja niissä on oltava joka sivulla merkintä salainen. Tarjoustaulukot ovat aina julkisia.

4 Osatarjouksen, vaihtoehtoiset tarjoukset, hankinnan jakaminen Osatarjouksia ja vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. 6. Hinnat ja hintojen voimassaolo Kaikki hinnat ilmoitetaan alv 0 % hintoina. Hintavaraumia ei hyväksytä. Hinta annetaan seuraavasti: Romumetallin osalta prosenttiosuus Rotterdamin edellisen kuukauden HMS ½, 80/20 ylemmän ja alemman noteerauksen keskiarvosta paikkakunnittain. Lyijyakkujen osalta prosenttiosuus LMEn edellisen kuukauden lyijyn alimmasta 3 kk keskiarvonoteerauksesta. Vertailuhinta lasketaan tarjoustaulukon mukaan vuoden 2013 kokonaismetallimäärälle. Annettuun hyvitysprosenttiin sisältyy kaikki kulut sekä hyvitykset. Erillisiä kustannuksia, kuten punnitus, taikka lajittelumaksuja ei hyväksytä. Erikseen mahdollisesti kerättävät muut romumetallijakeet hinnoitellaan tapauskohtaisesti palveluntuottajan ja tilaajan yhteisissä neuvotteluissa. 7. Maksuehto ja laskun viivästyskorko Palveluntuottaja toimittaa kuukausittain laskutusraportin tilaajalle, jossa näkyy paikkakunnittain noudetut määrät ja hinnat. Raportin liitteenä tulee olla listaus ko. kuukauden HMS ½, 80/20 noteerauksista sekä LMEn lyijyn noteerauksista. Edellisen kuukauden raportti on toimitettava seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Tilaaja laskuttaa noudot raportin mukaan. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päivämäärästä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 8. Raportointi Palveluntarjoajan on toimitettava kuntayhtymälle tiedot siitä mihin vastaanotetut jakeet on toimitettu edelleen käsiteltäväksi. Myös vastaanotoista asemittain on toimitettava tiedot pyydettäessä ja vuosittain tammikuun loppuun mennessä. 9. Tarjousten vertailu, arviointikriteerit ja ratkaisuperusteet Kun tarjoajan tarjous täyttää tämän tarjouspyynnön edellytykset, käsitellään erillinen hintakuori.

5 Vertailuperusteena on korkein hyvityshinta. Hyvityshinta annetaan kohdan 6. mukaan liitteenä olevaan tarjoustaulukkoon. Vertailuhinta lasketaan tarjoustaulukon mukaan vuoden 2013 kokonaismetallimäärälle. Korkeimman vertailuhinnan tarjonnut tarjoaja valitaan palveluntuottajaksi. 10. Hankintapäätökset, -sopimukset, sopimuskausi, sopimuksen syntyminen Hankintapäätös annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa vasten tarjouksessa tulee ilmoittaa sähköpostiosoite, johon hankintapäätös lähetetään. Kirjallinen hankintasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Tarjous on tarjoajaa sitova. Kuntayhtymää sitova hankintasopimus syntyy, kun hankintasopimus on allekirjoitettu. 11. Sopimuksen tekeminen Sopimuksen tekemisessä noudatetaan sopimusasiakirjojen osalta seuraavaa tulkintajärjestystä: 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö liitteineen 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 Palvelut) soveltuvin osin 4. Palveluntarjoajan tarjous liitteineen tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa 12. Hankinnan muut ehdot Kuntayhtymä pidättää oikeuden perustellusta syystä hylätä kaikki tehdyt tarjoukset. 13. Tarjouksen tekemisestä aiheutuneet kulut Tarjoajalle ei suoriteta korvausta tarjouksen tekemisestä. 14. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. 15. Tarjouksen jättäminen Kirjalliset tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kuoressa kello mennessä osoitteeseen: Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Leviraitti SIRKKA Kuoreen tarjoustunnus: Romumetalli

6 Tarjoajan on huomioitava, että tarjouslomake on suljettava omaan kuoreensa tarjouksen liitteeksi. 16. Lisätiedot Mahdollisten lisätietojen toimittamiseksi tulee tarjousta tekevien toimittaa sähköpostiosoite Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle osoitteeseen mennessä. Sähköpostin otsikkokenttään tulee kirjoittaa teksti: Romumetalli Kysymykset on esitettävä sähköpostilla osoitteeseen kello mennessä ja vastaukset niihin annetaan mennessä. Vain kirjallisesti annetut vastaukset ja täsmennykset ovat tilaajaa sitovia. Vastaukset ja täsmennykset toimitetaan kaikille yhteystietonsa toimittaneille sähköpostitse, niin, ettei kysyjän henkilöllisyys tule esiin. Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa on ristiriitaisuuksia, on tarjoajan informoitava tilaajaa asiasta mennessä osoitteeseen Muutoin tilaaja pidättää oikeuden valita, kumpaa vaihtoehtoa käytetään.

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 22.6.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA Nurmijärven kunta pyytää tarjousta suun terveydenhuollon välinehuoltokuljetuksista. Hankinnan

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10)

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10) 6.3.2015 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEESTA TURUN TERVEYSPALVELUYKSIKKÖÖN YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne yhden panoraamatomografialaitteiston toimittamisesta ja asentamisesta.

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot